Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich. Wyniki

Transkrypt

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich. Wyniki
RAPORT Z BADANIA:
EFEKTYWNOŚĆ POMOCY
SPOŁECZNEJ W GMINACH
WIEJSKICH
WYNIKI BADANIA PRZEPROWADZONEGO
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
cz. 2
Olsztyn, grudzień 2014 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Obserwatorium Integracji Społecznej
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17
T:
F:
E:
W:
+48 89 523 51 19
+48 89 512 55 09
[email protected]
www.wrota.warmia.mazury.pl
Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr 388/2006
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania
1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, w 2014 roku, realizowane są
badania społeczne w 16 województwach.
Tytuły badań: 1. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, 2. „Profilaktyka
instytucjonalna”, 3. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na
terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin
i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”, 4. „Kontrakt socjalny w praktyce”.
Realizacja badań w każdym z województw odbywa się w oparciu o tę samą metodologię
wypracowaną dla każdego z badań przez Obserwatoria Integracji Społecznej z całej Polski we
współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.
W ramach niniejszego projektu badawczego dla każdego z 4 badań powstaną raporty
wojewódzkie oraz (na ich podstawie) 4 raporty ogólnopolskie.
W województwie warmińsko-mazurskim badania regionalne realizowane są przez
Obserwatorium Integracji Społecznej działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Niniejszy raport opracowany przez Obserwatorium Integracji Społecznej prezentuje wyniki
badania jakościowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin wiejskich
z województwa warmińsko-mazurskiego. Realizatorem badania jakościowego oraz raportu
ogólnopolskiego jest firma badawcza wyłoniona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
z Warszawy w formie przetargu.
Olsztyn, grudzień 2014 r.
Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła.
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykaz skrótów
CAS
CAWI
CRZL
EFS
FGI, FOCUS
GKRPA
GUS
IDI
IRSS
LGD
MPiPS-03
N
n
NGO
OIS
OPS (GOPS,
M-GOPS,
MOPS)
OZPS
ROPS
W1-W6
Centralna Aplikacja Statystyczna – system informatyczny służący jednostkom
organizacyjnym pomocy społecznej do przekazywania m.in. sprawozdań
resortowych
Metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach, w której respondent jest
proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej – wspomagany
komputerowo wywiad (ang. Computer-Assisted Web Interview)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie
Europejski Fundusz Społeczny
Zogniskowany wywiad grupowy – dyskusja prowadzona przez moderatora na
podstawie scenariusza dyskusji (ang. Focus Group Interview)
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Główny Urząd Statystyczny
Indywidualny wywiad pogłębiony IDI (ang. Individual In-Depth Interview)
Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie
Lokalna Grupa Działania
Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń z systemu pomocy
społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach dla Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
Liczba uczestników badania (N=6)
Liczba uczestników badania, która odpowiedziała na dane pytanie (n<N)
Organizacja pozarządowa, organizacje pozarządowe (ang. Non-Govermental
Organizations)
Obserwatorium Integracji Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
Ocena zasobów pomocy społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Kody przeprowadzonych wywiadów
3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Spis treści
Wykaz skrótów ...................................................................................................................................3
Wstęp ..................................................................................................................................................5
1.
Opis metody i narzędzia badawczego, charakterystyka próby badawczej oraz przebieg
badania ...............................................................................................................................................6
2.
Analiza wyników badania ...........................................................................................................7
2.1.
Skuteczność pomocy społecznej .......................................................................................7
2.2.
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ............................................ 11
2.3.
Zasoby instytucjonalne ..................................................................................................... 16
2.4.
Wnioski dotyczące zwiększenia efektywności pomocy społecznej ............................... 17
Wnioski i rekomendacje .................................................................................................................. 18
Spis tabel i rysunków ...................................................................................................................... 20
Bibliografia ....................................................................................................................................... 21
Aneks nr 1. Scenariusz wywiadu .................................................................................................... 22
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wstęp
Głównym celem badania pod tytułem Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich
była analiza czynników warunkujących efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich
w województwie warmińsko-mazurskim oraz określenie stopnia wpływu różnych czynników na
efektywność działań tych ośrodków w opinii kadry kierowniczej oraz przedstawicieli władz
samorządowych. Prace badawcze prowadzone w ramach badania przebiegały dwuetapowo,
w wyniku czego powstały dwie części raportu.
Pierwsza część została zrealizowana w sierpniu 2014 roku. Zawarto w niej analizę danych
zastanych (tzw. desk research), które pozyskano w oparciu o już istniejące informacje dotyczące
omawianej tematyki. Pochodziły one przede wszystkim z: Głównego Urzędu Statystycznego, Oceny
zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla województwa warmińsko-mazurskiego, Sprawozdania
MPiPS-03 obejmującego dane dotyczące świadczeń udzielonych z systemu pomocy społecznej
(dostępne w systemie CAS), opracowań i danych własnych Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W pierwszej części raportu zaprezentowano także wyniki badania ilościowego (CAWI),
przeprowadzonego
za
pośrednictwem
elektronicznego
kwestionariusza
ankiety
z Dyrektorami/Kierownikami ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin wiejskich.
W tej części badania ukazany został wpływ, jaki na efektywność działań GOPS mają takie czynniki
jak: możliwość rozwoju zawodowego oraz wykształcenie i kompetencje społeczne pracowników,
warunki lokalowe, utrudnienia transportowo-komunikacyjne, posiadany budżet na realizację zadań,
współpraca ośrodka z innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej, a także organizacja pracy
i przyjęte procedury organizacyjne obowiązujące w GOPS. W badaniu ankietowym wzięło udział 66
spośród 67 gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego (99%).
Niniejsze opracowanie stanowi drugą część raportu i prezentuje analizę danych
uzyskanych w oparciu o metodologię jakościową – indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
przeprowadzone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, według przygotowanego
wcześniej scenariusza z przedstawicielami władz samorządowych (Wójtami/Zastępcami
Wójtów/Sekretarzami Gmin1). Zastosowanie jakościowej metody zbierania i analizy danych
w niniejszym opracowaniu miało na celu pogłębienie i wzmocnienie wiedzy uzyskanej
w pierwszej części raportu oraz rozszerzenie perspektywy spojrzenia na efektywność pomocy
społecznej w gminach wiejskich. W wywiadach podjęto próbę zebrania informacji oraz opinii
przedstawicieli samorządów w następujących obszarach: skuteczności pomocy społecznej,
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zasobów instytucjonalnych
i zwiększenia efektywności pomocy społecznej.
Wybór powyższych ilościowych i jakościowych technik oraz metod badawczych podyktowany
został specyfiką podejmowanej problematyki i chęcią uchwycenia jej wieloaspektowego charakteru.
Prowadzenie badań w oparciu o więcej niż jedną metodę badawczą, tzw. triangulacja metod
badawczych, pozwala na ukazanie badanego zagadnienia w sposób całościowy. Zdaniem Krzysztofa
Koneckiego, wpływa ona na podwyższenie jakości zebranych wyników, gdyż „ (…) częste
kombinowanie informacji pochodzącej z innych źródeł jest nie tylko jej weryfikacją, ale także
uzyskiwaniem szerszego wzorca interpretacji, który ostatecznie okazuje się potwierdzeniem bądź
negowaniem realności obserwowanych faktów i zjawisk, a więc i weryfikacją (…)”2.
1
Pierwotne założenia dotyczące realizacji 4 spotkań focusowych z przedstawicielami samorządów gmin wiejskich
z województwa warmińsko-mazurskiego uległy zmianie z przyczyń niezależnych od Obserwatorium Integracji Społecznej.
2
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 97.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
1. Opis metody i narzędzia badawczego, charakterystyka próby
badawczej oraz przebieg badania
Indywidualny wywiad pogłębiony (z ang. IDI) jest interakcją między badaczem a osobą
badaną. Przybiera formę rozmowy, której prowadzący nadaje ogólny kierunek oraz kładzie nacisk na
interesujące go tematy. Odbywa się w atmosferze poufności, bez obecności osób postronnych, dzięki
czemu minimalizuje się wpływ osób trzecich na przebieg badania3.
Wywiad jakościowy przeprowadza się za pomocą pytań otwartych, tak by respondent miał
możliwość swobodnej wypowiedzi oraz wyrażenia swojej opinii. Dobrze przeprowadzony wywiad
cechuje się dużą aktywnością osoby badanej, której wypowiedzi stanowią dominującą część
wywiadu. Dane zebrane za pomocą tej metody nie prowadzą do sformułowania jednoznacznych teorii
wyjaśniających występowanie jakiegoś zjawiska, lecz pozwalają na ukazanie sposobu, w jaki osoby
badane postrzegają i interpretują kwestie będące tematem badania. Wywiad przeprowadza się
z niewielką liczbą osób, dobranych ze względu na posiadaną przez nich wiedzę oraz doświadczenie,
które pozwoli na uchwycenie wątków interesujących badacza. Prowadzący wywiad kieruje rozmową
w taki sposób by uzyskać jak najwięcej informacji oraz w możliwie najpełniejszy sposób zrealizować
zakładany cel badawczy4.
Rozmowa opiera się o wcześniej przygotowany scenariusz wywiadu, który porządkuje jej
przebieg. Metoda wywiadu jakościowego cechuje się elastycznością, w zależności od sytuacji
wywiadu, badacz może dowolnie decydować o kolejności poruszanych bloków tematycznych oraz
zadawanych pytań. Ponadto badacz ma możliwość dopytywania i rozwijania interesujących go
informacji pojawiających się w wypowiedziach osoby badanej. W związku z czym w trakcie rozmowy
mogą pojawić się kwestie, które nie zostały ujęte w badaniu przeprowadzonym za pomocą metody
ilościowej5.
Scenariusz do wywiadu realizowanego w ramach niniejszego badania został wypracowany
przez Obserwatoria Integracji Społecznej z całej Polski we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich w Warszawie. We wszystkich województwach realizowano badanie wg tego samego
scenariusza, zawierającego 4 bloki tematyczne: skuteczność pomocy społecznej, gminna strategia
rozwiązywania problemów społecznych, zasoby instytucjonalne oraz wnioski dotyczące zwiększenia
efektywności pomocy społecznej. W ramach każdego z wymienionych obszarów tematycznych
badacz zadawał od 1 do 6 pytań. Za zgodą osoby biorącej udział w badaniu wywiad był rejestrowany
na dyktafon, a następnie spisywany (tzw. transkrypcja). Scenariusz wykorzystany w badaniu znajduje
się w Aneksie nr 1 do niniejszego raportu.
W województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2014 roku przeprowadzono
6 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami władz samorządowych z gmin
wiejskich – Wójtami Gminy (4 respondentów), Sekretarzami Gminy (2 respondentów) 6. Dobór
próby badawczej miał charakter losowy, oparty był na dostępności osób badanych. Ilość
wylosowanych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego stanowiła 10% gmin wiejskich (1 gmina
z podregionu elbląskiego, 3 z podregionu olsztyńskiego, 2 z podregionu ełckiego). Przeprowadzone
wywiady zostały oznaczone kodami od W1 do W6. Wywiady były anonimowe.
3
E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 342-343.
S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 203.
5
Tamże, s. 106-110.
6
Wywiady zostały przeprowadzone przez pracowników firmy EU-Consult Sp. z o.o. wybranej w przetargu zrealizowanym
przez CRZL do realizacji badań terenowych w ramach niniejszego projektu badawczego.
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
2. Analiza wyników badania
Opinie przedstawicieli samorządów zebrane podczas realizacji indywidualnych wywiadów
stanowią istotny wkład w próbę określenia tego, jak postrzegana jest efektywność działań w obszarze
pomocy społecznej w gminach wiejskich. Wywiady pozwalają również uchwycić to, na ile samorządy
(urzędy gminy) są zaangażowane w działania z zakresu pomocy społecznej na ich terenie oraz jaka
jest opinia samorządowców na temat polityki społecznej realizowanej w ich gminach.
Zebrany materiał zanalizowano i przedstawiono zgodnie z kolejnością pytań scenariusza
wywiadu. Analizy dokonano w oparciu o nagrania oraz transkrypcje. Odpowiedzi przedstawiono
w sposób zbiorczy i skrócony, dokonując selekcji oraz klasyfikacji materiału, w niektórych
przypadkach zbiorcze podsumowania dopełniono cytatami. Na początku każdego analizowanego
obszaru zacytowano pytanie zadane respondentowi7.
2.1. Skuteczność pomocy społecznej
Na początku zadano respondentom następujące pytanie: Jakie działania może podejmować
gmina, żeby zwiększyć efektywność pomocy społecznej? (np. zwiększenie środków
finansowych, zwiększenie liczby pracowników socjalnych do ustawowej liczby itp.)?
Odpowiadając na to pytanie, każdy z przedstawicieli samorządów podał jeden lub więcej
przykładów takich przedsięwzięć. Warto podkreślić, że każda z propozycji była odmienna, co można
zinterpretować w taki sposób, że każda gmina ma swoją specyfikę i odmienne potrzeby, a tym
samym różne pomysły na zwiększenie efektów działań pomocy społecznej. W związku z tym,
zaproponowane przedsięwzięcia były pierwszymi propozycjami rozwiązań wymienionymi w trakcie
wywiadu, można przypuszczać, że respondenci w pierwszej kolejności byli skłoni mówić o tych
działaniach, które uważają za najpilniejsze. Być może zaproponowane działania, gdyby zostały
zrealizowane, w widoczny sposób przyczyniłyby się do zwiększenia efektów pomocy społecznej
w gminie respondentów. Na podstawie zebranych odpowiedzi zbudowano w poniższej tabeli katalog
proponowanych działań.
Tabela nr 1. Działania, jakie może podejmować gmina, żeby zwiększyć efektywność pomocy społecznej
Zwiększenie możliwości gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwestii decydowania o tym, czy
danej osobie/rodzinie przyznać pomoc (tzn. przyznać pomoc osobom potrzebującym mimo, że nie
spełniają np. kryterium dochodowego). [W1]
Zwiększenie możliwości stosowania takich rozwiązań, aby niektórzy klienci ośrodka nie dostawali
pieniędzy do ręki, ale mieli np. możliwość zakupu żywności i tego, czego naprawdę potrzebują. [W1]
Zwiększenie budżetu gminnego ośrodka pomocy społecznej na wykonywanie zadań zarówno
własnych jak i zleconych. [W3]
Wyposażenie pracownika socjalnego w samochód służbowy. [W3]
Dopasowanie zakresu obowiązków pracowników ośrodka pomocy społecznej do rzeczywistych
wymagań i potrzeb. Chodzi tu zwłaszcza o pracowników socjalnych, ponieważ mają dodatkowe
zadania (np. obsługę dodatków mieszkaniowych) i w związku z tym ich czas na pracę socjalną jest
ograniczany. [W3]
Zwiększenie współpracy GOPS z innymi ośrodkami pomocy społecznej w celu wymiany
doświadczeń. [W3]
Rozszerzenie pomocy w naturze przekazywanej przez ośrodek, która jest bardziej namacalna
i adekwatna do potrzeb (w szczególności wsparcie w czasie sezonu grzewczego). [W4]
7
Osoba prowadząca wywiad zadawała często pytania dodatkowe i pogłębiające, dzięki którym zebrany materiał w wielu
przypadkach stał się pełniejszy i uzupełniony o dodatkowe informacje. Czasem jednak w toku rozmowy trudno było uzyskać
od respondenta jednoznaczną odpowiedź – co stanowi swoistą cechę zastosowanej metody jakościowej ale może też
wynikać z niedostatecznej znajomości tematyki badania przez osobę prowadzącą wywiad.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
Udzielanie pomocy materialnej poszczególnym rodzinom oraz objęcie ich szczególną opieką, np.
poprzez przydzielenie asystenta rodziny. Szczególnie chodzi o rodziny, którym udaje się radzić sobie
materialnie, ale nie są wydolne w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w ogólnym funkcjonowaniu, jako
rodziny. [W5]
Tworzenie i zwiększanie specjalistycznego poradnictwa dla klientów OPS. [W5]
Zagwarantowanie środków na szkolenie kadry pomocy społecznej, ponieważ wysoko
wyspecjalizowana kadra pozwala na osiągnięcie lepszych wyników pracy. [W5]
Rozwiązanie problemu bezrobocia wśród mieszkańców gminy. Znalezienie pracy przez
bezrobotnych przyczyni się do rozwiązania najważniejszego problemu w gminie i pomoże rozwiązać
problem wspierania osób, które nie mają dochodów z gminnych funduszy. [W6]
Źródło: opracowanie własne, N=6. Zestawienie sporządzono na podstawie odpowiedzi na pytanie wywiadu.
Jako drugie zadano pytanie: Czy zna Pani/Pan przykłady skutecznych działań na rzecz
przeciwdziałania problemom społecznym? Odpowiadając na to pytanie, 5 respondentów podało
przykłady działań ze swojej gminy, 1 osoba podała przykład rozwiązania z sąsiedniej gminy (dom
samopomocy), z którego korzystają również mieszkańcy gminy uczestnika wywiadu.
Wymienione przykłady skutecznych działań zostały zebrane i przedstawione w skrócony
sposób, w formie listy. Opisane przez samorządowców przykłady zawierają nie tylko opis działania,
ale także uwypuklają „czynnik sukcesu” tj. cechę danego działania, danej instytucji lub
zastosowanego rozwiązania (osobowość lidera, umiejętność dotarcia do uczestników zajęć, trafność
udzielanej pomocy do zapotrzebowania itp.), które mogą stanowić swoistą inspirację do zastosowania
w innych gminach (dobrą praktykę).
8
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Tabela nr 2. Przykłady skutecznych działań realizowanych w gminach na rzecz przeciwdziałania problemom
społecznym
WSPÓŁPRACA GMINY
Z CENTRUM
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ (CIS)
• CIS w drodze konkursowej składa ofertę i otrzymuje dofinansowanie na
działania w postaci szkoleń oraz praktyk mające na celu pomoc osobom
bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym. Po otrzymaniu
dofinansowania podpisywane jest porozumienie, na mocy którego gmina jest
organizatorem praktyk. W wyniku takich działań kilka osób znalazło już
pracę i przestało być świadczeniobiorcami z systemu pomocy społecznej.
[W1]
DZIAŁANIA BANKU
ŻYWNOŚCI
• Wsparcie udzielane przez Bank Żywności, którego przedstawiciele
regularnie przywożą do gminy produkty żywnościowe, a następnie
pracownicy GOPS dostarczają cyklicznie żywność osobom potrzebującym.
[W2]
DZIAŁANIA GMINNEJ
KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
(GKRPA)
• Efekty działań GKRPA w gminie są widoczne i przynoszą skutki, pomimo, że
ich skala jest niewielka tzn. można mówić o pojedynczych osobach, którym
udało się pokonać problem uzależnienia od alkoholu. [W3]
AKTYWNA ŚWIETLICA
WIEJSKA
• Działania świetlicy przyczyniają się do rozwiązywania patologii społecznych
i problemów w gminie dzięki temu, że prowadzona jest przez odpowiedniego
animatora (świetliczankę). Osoba ta potrafi tworzyć zespół, wyznaczać
kierunki jego działania i realizować inicatywy na rzecz młodzieży, rodziców
oraz całych rodzin dotkniętych problemami. Sukces w pracy świetlicy tkwi
głównie w osobie prowadzącej tj. w jej empatycznym stosunku do otoczenia
i utożsamiania się z grupą, umiejętności przekazywania wiedzy innym,
współpracy, zachęcania uczestników zajęć do aktywności. [W3]
DZIAŁANIA
INTEGRACYJNE (KLUB
SENIORA, GRUPY
NIEFORMALNE)
• Działania integracyjne grup nieformalnych angażujące osoby różnym wieku,
które współpracują ze sobą i miło spędzają czas, zajmują się rękodziełem,
które można wyeksponować np. przy okazji dożynek lokalnych czy działań
pro-kulturalnych. Czynnikiem powodzenia tych działań jest zaangażowanie
ich uczestników. [W4]
PRACA
PSYCHOLOGÓW
W GMINIE
• Psychologowie, pracując w ramach realizacji różnych programów, pomagają
i pokazują uczestnikom inne sposoby "spędzania życia", mimo, że
podopieczni często wolą tkwić w obecnej sytuacji. Praca psychologów jest
nakierowana na zmianę mentalności. [W5]
FUNKCJONOWANIE
DOMU SAMOPOMOCY
• Dom samopomocy, do którego dojeżdża ok. 30 osób z gminy. Są to osoby
w wieku emerytalnym, rolnicy, rolniczki w tym bardzo dużo kobiet. Podczas
uczestnictwa w zajęciach "kobiety tam odżywają, ci ludzie wydobywają się
z takiego marazmu życia codziennego i uczestniczą [...], że tak powiem
w swoim środowisku [...], to są osoby z jednej wioski, osoby z jednego
wieku: 60, 70, 80, przywozi ich tam samochód, to jest coś wspaniałego."
[W6]. Niniejsze działania są realizowane m.in. ze środków Wojewody.
Źródło: opracowanie własne, N=6. Zestawienie sporządzono na podstawie odpowiedzi na pytanie wywiadu.
Uzyskanie odpowiedzi na kolejne pytanie wywiadu tj.: Jak w Pani/Pana gminie przebiega
proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej? (np. rozwój wsparcia środowiskowego)
miało znaczenie z punktu widzenia przedsięwzięć, których bardziej intensywna realizacja nastąpi
w najbliższych latach (w nowym okresie programowania na lata 2014-2020).
Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją opieki instytucjonalnej finansowanej ze
źródeł publicznych wskazują, że nie dają one tak dobrych rezultatów, jak wsparcie udzielane na
poziomie lokalnych społeczności. W związku z tym, planuje się intensyfikację działań w tym obszarze
9
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i zwiększanie zakresu opieki świadczonej w środowisku tj. pomoc podopiecznym w miejscu
zamieszkania i wśród bliskich. Celem zmiany sposobów świadczenia pomocy na model
środowiskowy powinna być poprawa jakości życia odbiorców usług i lepsze rezultaty dla
korzystających z nich osób.
W dokumencie określającym kierunki interwencji polityki unijnej w Polsce w latach 2014-2020
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa, w którym zawarto cele
i priorytety interwencji, układ programów operacyjnych, zarys systemu finansowania oraz wdrażania,
znajdują się zapisy wyznaczające kierunki działań w zakresie realizacji przejścia od opieki
instytucjonalnej do środowiskowej. Ponadto w dokumencie programowym dotyczącym nowej
perspektywy finansowej, zaplanowano już konkretne działania realizowane na rzecz różnych grup
społecznych w zakresie deinstytucjonalizacji tj. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER 2014-20120)8. Zapisy dotyczące deinstytucjonalizacji znalazły się także
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (KPPUiWS)9.
POWER przewiduje, że w ramach infrastruktury społecznej w regionalnych programach operacyjnych
(RPO) mogą być finansowane inwestycje bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym i powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej
i deinstytucjonalizacji usług.
Odpowiadając na pytanie dotyczące deinstytucjonalizacji, przedstawiciele samorządowców
wskazali przedsięwzięcia, które ich zdaniem mogą być przykładem w deinstytucjonalizacji pomocy
społecznej w ich gminach. Scenariusz wywiadu nie przewidywał przybliżenia tematyki (ani definicji)
deinstytucjonalizacji, nie przewidziano także pytań rozszerzających tę część wywiadu. Z odpowiedzi
można było wywnioskować, że tematyka deinstytucjonalizacji nie jest do końca rozpoznana, jako
systemowe podejście mające na celu „transfer” szeroko rozumianej instytucjonalnej pomocy
społecznej w kierunku społeczności lokalnej.
Uczestnicy wywiadów podali następujące przykłady deinstytucjonalizacji w ich gminach:
współpraca GOPS z Caritas [W1];
funkcjonowanie spółdzielni socjalnej [W1];
działalność dużej liczby stowarzyszeń [W2];
praca asystenta rodziny w środowisku [W3];
funkcjonowanie pieczy zastępczej [W3];
działalność Klubu Integracji Społecznej [W5];
działania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w formie spotkań
propagujących zdrowy styl życia i proponujących zajęcia sportowe [W5].
Respondenci nie opisywali szczegółowo w zakresie jakich usług konkretnie realizowana jest
deinstytucjonalizacja (poza niżej zacytowanymi dwoma wypowiedziami), natomiast wypowiadali się
pozytywnie na temat efektów współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
„W ramach tego Klubu Integracji Społecznej są zajęcia z psychologiem, z pracodawcami,
z osobami, które potrafią przemówić do tego środowiska i oni wtedy [uczestnicy zajęć w KIS – przyp.
8
W PO WER zaplanowano m.in. wsparcie środowiskowe na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorych
psychicznie oraz seniorów (rozwój mieszkalnictwa społecznego), rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Zaplanowano, że będą realizowane takie działania (typy przedsięwzięć w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9.7) jak:
opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz usług społecznych (w tym opiekuńczych)
i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych, w tym rozwiązań na rzecz deinstytucjonalizacji
tych usług; stworzenie i wdrożenie rozwiązań sprzyjających deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym systemu mieszkalnictwa wspomaganego oraz rozwiązań
dotyczących przeciwdziałania bezdomności, działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez
upowszechnienie zawodu rodzica zastępczego i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka. (str. 8, 61)
9
KPPUiWS przewiduje działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (promowanie nowych zawodów: asystenta
rodziny, rodzica zastępczego i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka czy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej),
w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną czy przewlekle chorych psychicznie, ale też seniorów (str.
33-34, 58).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
autor] nawet między sobą uruchamiają dyskusję, uruchamiają jakiś tam sposób wyrażania swoich
opinii na ten temat i też aktywują się w tym środowisku Klubu Integracji Społecznej.” [W5]
„No chyba najbardziej piecza zastępcza, ustawa o pieczy zastępczej, wprowadzenie asystenta
rodziny, to chyba można odnieść do naszej gminy. (…) Uważam też, że rzeczywiście, jest to dobra
forma takiej opieki, tej nieinstytucjonalnej. Myślę, że odnosi to taki właściwy skutek, bo nie odrywa
podopiecznych od ich środowiska, bo to się dzieje w tym środowisku. Nie odbiera się nikogo, nie
umieszcza w Domach Pomocy Społecznej czy dzieci w Domach Dziecka.” [W3]
Kolejne pytanie, jakie zadano każdemu z uczestników wywiadu dotyczyło tego: Czy
kierownicy OPS zgłaszają uwagi odnośnie zadań realizowanych przez ich jednostkę? Jeżeli
tak, czego one dotyczą i jakie działania wobec nich są podejmowane? W wypowiedziach
respondentów można było dostrzec dwojakie rozumienie brzmienia tego pytania tj. sformułowanie
„zgłaszanie uwag”, rozumiane było jako negatywne zjawisko zgłaszania nieprawidłowości lub jako
pozytywne przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań związanych z bieżącą pracą GOPS.
Na to pytanie 3 przedstawicieli samorządów odpowiedziało, że kierownictwo GOPS nie
zgłasza uwag, 1 uczestnik wywiadu potwierdził, że GOPS zgłasza uwagi, 1 osoba przekazała, że
w przeszłości zgłaszano uwagi, ponieważ brakowało środków, a obecnie nie ma uwag, gdyż
problemy zostały rozwiązane [W4], 2 odpowiedzi były niejednoznaczne (uczestnik wywiadu stwierdził,
że kierownik OPS nie zgłasza uwag, ale jednocześnie potwierdził, że są ze sobą stałym w kontakcie
i na bieżąco omawiają problemy [W2], jedna odpowiedź była nie na temat [W6]).
Tylko jedna odpowiedź w wywiadach dotyczyła drugiej części pytania tj. tego, czego dotyczą
uwagi i jakie działania są wobec nich podejmowane, dlatego na podstawie zebranego materiału, nie
ma możliwości szerszego opisania tej odpowiedzi i poniżej przytoczono cytat.
„Tu konkretnie, w naszym przypadku, tak. Wydaje mi się, że siebie rozumiemy nawzajem
i wójt również. Pani kierownik praktycznie zawsze, jeśli ma jakiś problem to przychodzi ze sprawami
[…] szukamy wyjścia, a nie, że wójt zakazuje albo liczy pieniądze itd. Jeżeli się zdarzy jakaś klęska
u kogoś, to też jest omawiane, bo i GOPS udziela pomocy ze swojej strony i wójt ze swojej, więc jest
to konsultowane. Uzgadnianie jak pogrzeb trzeba jakiś przeprowadzić, bo osoba nie ma rodziny, czy
umieszczenie kogoś w Domu Pomocy Społecznej, czy jakaś potrzeba jakiegoś tam mieszkańca, taka,
która nie może być zrealizowana przez GOPS, bo np. dana rodzina przekracza jakiś tam próg
dochodowy, a wiadomo, że jest potrzebna ta pomoc. No też, swego czasu właśnie sugestia, żeby
zatrudnić pracownika socjalnego, co w konsekwencji też się stało, bo wiemy, że to jest określone też
przepisami, ile pracowników socjalnych musi być na terenie danej gminy.” [W3]
2.2. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
Drugim obszarem, na temat którego zbierano informacje i opinie przedstawicieli samorządów
gminy, była tematyka gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – zadania, które
nakłada na gminę ustawa o pomocy społecznej10.
Art. 17 ustawy o pomocy społecznej określa, że do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka. Zgodnie z ustawą, ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii11.
10
Ustawa o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 182, ze zm.)
11
Zgodnie z ustawą, strategia zawiera w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej; prognozę zmian w zakresie objętym
strategią; określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji
strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Respondentom zadano pytanie: Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych jest obowiązkiem każdej gminy. Czy u Państwa w gminie jest taki
dokument? Czy strategia jest aktualizowana? Przedstawiciele samorządów odpowiadając na
pytanie, poszerzyli swoje odpowiedzi o dodatkowe informacje m.in. na temat powstawania strategii
w ich gminach. Zebrane odpowiedzi zaprezentowano w poniższym zestawieniu.
Tabela nr 3. Informacje dotyczące gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w badanych gminach
Kod
wywiadu
[W1]
[W2]
[W3]
Czy jest
strategia?
Czy strategia jest
aktualizowana?
tak – powstała
w 2008 albo
2009 roku
będzie
aktualizowana
w 2015
tak –
obowiązuje
w okresie od
2011 do 2020
roku
tak –
obowiązuje w
okresie od
2014 do 2020
roku
tak –
obowiązuje od
2004 r.
brak informacji
brak informacji
Dodatkowe informacje
dokument powstawał we współpracy „na zasadzie
uspołecznienia”, nie był tworzony zza biurka, był konsultowany
z różnymi grupami społecznymi
prace nad strategią trwały 6 miesięcy
strategię ocenił zespół opiniujący powołany przez wójta,
w skład którego wchodzili dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni,
przewodniczący rady gminy, przedstawiciel wójta i kierownicy
posterunku policji (członkowie zespołu wnosili uwagi do
dokumentu)
firma zewnętrzna „pilotowała” tworzenie dokumentu tj.
przeprowadziła ankiety i konsultacje
wszystkie działania odbywały się z aktywnym udziałem GOPS
prace nad strategią trwały około dwóch, trzech miesięcy
w kwestii aktualizacji w 2014 roku jesteśmy już po wstępnych
rozmowach z ośrodkiem pomocy, dlatego że jedną z części tej
strategii jest właśnie działalność pro-pomocowa, oparta na
ośrodku pomocy społecznej
przy tworzeniu strategii pracowali radni, środowiska lokalne,
tak –
brak informacji
[W5]
uczestnicy Klubu Integracji Społecznej
obowiązuje od
strategię konsultowano także z jednostkami oświatowymi i ze
2005 roku
służbą zdrowia, była także „powszechnie konsultowana”
wszystkie zapisy, które się w ostateczności znalazły zostały
zaakceptowane przez Radę Gminy
opracowaniem dokumentu strategii zajmuje się GOPS
tak –
jest modyfikowana
[W6]
wójt powołuje swoim zarządzeniem grupę ludzi, która
obowiązuje
w miarę potrzeb
przygotowuje ten dokument, potem jest on konsultowany
w okresie od
z radnymi, z gminą
2014 do 2020
”to musi być dokument, który będzie oparty o jakieś rzeczywiste
roku
potrzeby i problemy, które należy rozwiązać, które są bolesne
dla gmin”
Źródło: opracowanie własne, N=6. Zestawienie sporządzono na podstawie odpowiedzi na pytanie wywiadu.
[W4]
będzie
aktualizowana
w nowej kadencji
Na kolejne pytanie dotyczące tematyki gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych Jakie działania wynikające ze strategii są podejmowane w Państwa gminie?
uzyskano tylko jedną wyczerpującą odpowiedź. Można przypuszczać, że uczestnicy wywiadu, nie
mając przed sobą dokumentu strategii lub raportu z jej wdrażania, mieli trudność z wypunktowaniem
poszczególnych działań, które są realizowane w gminach. Czterech respondentów [W1, W3, W4, W6]
podkreśliło, że strategia wyznacza ogólny kierunek działań, które są realizowane i że ich zakres
zmienia się, także sam dokument strategii ulega modyfikacjom – aktualizacji.
„Nigdy nie jest tak, że sto procent ze strategii jest realizowane, bo jak sama nazwa mówi,
strategia jest to pewnego rodzaju kierunek, do którego powinno się jak gdyby zmierzać. (…) Trudno
jest określić, jaki procent zadań przewidzianych do realizacji w tej strategii został zrealizowany, ale na
pewno część zadań tak i idziemy w kierunku realizacji tej strategii. Myślę, że w momencie kiedy
będzie robiona ewaluacja tego, to tak naprawdę dopiero zobaczymy na ile nam się udało zrealizować
tę strategię i czy wyznaczone w tej strategii kierunki były słuszne, czy jednak nie.” [W1]
12
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jak było wcześniej wspomniane, jeden respondent [W2] odpowiedział w wyczerpujący sposób
na zadane pytanie punktując, jakie działania z zaplanowanych w strategii były i są realizowane.
Wymienione działania są zarówno realizowane przez gminę jak i przez GOPS:
GOPS ze środków pozyskanych z POKL realizował projekty (szkolenia dla mieszkańców,
w których przez 5 lat uczestniczyło ponad 100 osób, głównie były to szkolenia zawodowe
i mające na celu pomoc w znalezieniu pracy);
GOPS pozyskał środki z MPiPS na realizację projektu, który wspiera rodziny, które są
dotknięte problemami społecznymi (w ramach projektu realizowane są szkolenia dla
rodziców i dzieci oraz dla opiekunów tych rodzin);
wszyscy pracownicy GOPS-u uczestniczą w szkoleniach finansowanych z POKL
organizowanych przez Urząd Marszałkowski;
w gminie prowadzona jest terapia antyalkoholowa;
działa aktywnie GKRPA;
gmina zatrudnia psychologa.
Była też jedna wypowiedź podważająca zasadność tworzenia strategii i ukazująca jej
oderwanie od rzeczywistości: „[Strategia – przypis autora] zawiera kierunki działań, itd., takie dość
ogólne, żeby tam sobie nie zamykać drogi, natomiast zastanawiałam się nad sensem tworzenia
takich dokumentów, no i niestety tutaj uważam, że jest to dokument pusty, ponieważ w praktyce
okazuje się, że gmina nie jest w stanie rozwiązać problemów społecznych tak do końca. Nie jest
w stanie jakby rozwiązać odgórnie, bo zawsze jest coś takiego nieprzewidzianego. Właśnie
nieskuteczność jakby tych planów w mojej ocenie powoduje to, że stawiam to pytanie, czy jest
w ogóle sens podejmowania takiego dokumentu?” [W3] Biorąc pod uwagę, że tworzone strategie
towarzyszą twórcom polityki społecznej oraz realizatorom pomocy społecznej na wielu poziomach
samorządu terytorialnego i są jednym z podstawowych dokumentów strategicznych i wyznaczających
kierunki działania, można przypuszczać, że jest to głos odosobniony.
W następnej kolejności, na pytanie dotyczące tego Jakie są sposoby i metody
wypracowywania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych? uzyskano ciekawy katalog działań stosowanych na
terenie gmin dotyczących współpracy z organizacjami. Poniżej zaprezentowano działania wymienione
przez 3 respondentów ([W2], [W3], [W5]) w formie zestawienia (2 respondentów nie odpowiedziało na
to pytanie, 1 udzielił odpowiedzi nie na temat). Respondenci jednak (poza jedną osobą – [W3]) nie
skupiali się na opisie sposobu wypracowywania programów, ale opisywali raczej dobre praktyki –
ogólne metody współpracy z NGO funkcjonujące w ich gminach.
Warto także podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie12, uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (po
przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami oraz innymi podmiotami13) jest obowiązkiem gminy.
Kwestia ta nie została w ogóle poruszona przez 5 z 6 uczestników badania, co można wytłumaczyć
niezrozumieniem treści pytania lub brakiem wiedzy na temat realizacji niniejszego zadania.
12
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, tekst
jednolity).
13
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1118, tekst jednolity): 1) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 3) spółdzielnie
socjalne.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
Rysunek nr 1. Sposoby współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych
Pomoc w pracy organizacji
pozarządowych - pomoc gminy
w sporządzaniu planów
odnowy wsi [W5]
Podczas konsultacji branie pod
uwagę sugestii przedstawicieli
NGO i uwzględnianie ich
w dokumentach [W3]
Przekazywanie jak największej
liczby informacji osobom
angażującym się społecznie
w gminie [W2]
Coroczne ustalanie programu
współpracy z NGO
(konsultowanie projektu
programu przedstawionego
przez Wójta) [W3]
Utrzymywanie bieżących
kontaktów z liderami lokalnymi
i pomoc [W2]
Wspieranie lokalnych liderów
przez gminę - szkolenie
lokalnych liderów [W2]
Skierowanie konsultacji
programu współpracy z NGO
do jak największej liczby
odbiorców (pisemne
zawiadomienia, zaproszenie do
urzędu gminy na spotkanie)
[W2]
Zachęcanie mieszkańców do
brania udziału w inicjatywach
(zajęciach) organizacji
pozarządowych [W3]
Udostępnianie obiektów
budynków oświatowych, boisk
itp. dla lokalnych organizacji
działających na rzecz
społeczności [W3]
Uczestnictwo gminy w LGD
[W5]
Branie udziału przedstawicieli
gminy w inicjatywach
organizacji pozarządowych
jako współorganizator lub jako
uczestnik [W3]
Źródło: opracowanie własne n=3. Zestawienie sporządzono na podstawie odpowiedzi na pytanie wywiadu.
W następnej kolejności, zadano pytanie: Czy na terenie gminy działają Lokalne Grupy
Działania? Jaki jest efekt ich działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych?
Lokalne Grupa Działania (LGD) stanowią rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle
na obszarach wiejskich, najczęściej funkcjonują jako stowarzyszenia. LGD zrzeszają przedstawicieli
lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców
danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Podstawą prawną funkcjonowania LGD
są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich14 oraz o stowarzyszeniach15. LGD powstają
także w ramach realizacji PO „Ryby”16.
Wszystkie gminy biorące udział w badaniu są członkiem LGD albo na ich terenie funkcjonują
LGD. Uczestnicy wywiadów podkreślali zadowolenie z działania grup: „(…) było ogromne
zadowolenie z tego rodzaju różnych projektów społecznych i na pewno jest duże nadal na nie
zapotrzebowanie” [W1], „Muszę powiedzieć, że te działania i współpraca z nimi jak najbardziej nam
odpowiadają. Gmina rzeczywiście miała wymierne korzyści.” [W3].
14
Ustawa z dnia 2 listopada 2012 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz.173, tekst jednolity).
15
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r., nr 79 poz. 855, tekst jednolity).
16
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
www.minrol.gov.pl [dostęp 12.12.2014 r.].
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
W przypadku opisu konkretnych efektów funkcjonowania LGD, respondenci koncentrowali się
na tym, aby wskazać wyniki pracy, opisywali też realizowane działania oraz udział gminy w tych
przedsięwzięciach.
Funkcjonowanie dwóch przedszkoli objazdowych przez dwa lata, dzięki którym w różnych
miejscowościach odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. [W1]
Działania LGD miały na celu utworzenie nowych miejsc pracy albo doprowadzenie do
założenia własnej działalności. Gmina pomaga tym osobom w przygotowaniu odpowiednich
wniosków, właściwego ich wykorzystania i rozliczenia. Jest osoba, która pomaga osobom
fizycznym i stowarzyszeniom w aplikowaniu, właściwym wykorzystaniu i rozliczeniu tych
środków. [W2]
LGD pomaga tym, którzy nie mogą już łowić ryb – pomaga zrekompensować ten fakt
i znaleźć dla nich nowe źródło utrzymania. [W5]
Gmina w oparciu o Lokalną Grupę Działania, aplikuje o środki unijne. Istnieje pomoc
w aplikowaniu i w rozliczaniu środków. [W5]
Dzięki działaniom LGD powstało wiele placów zabaw, wyremontowane zostały świetlice,
został zbudowany piec chlebowy. [W5]
Ostatnim pytaniem w obszarze dotyczącym realizacji gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych było pytanie: Czy w gminie odbywają się konsultacje społeczne
w zakresie pomocy społecznej? Jakie? Czego dotyczą? Co jest efektem tych konsultacji?
Obowiązek przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w wypadkach przewidzianych
ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy przewiduje art. 5 ustawy o samorządzie
gminnym17. W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele samorządu przedstawiają lokalnej
społeczności plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalanie nowych), inwestycji lub
innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie
ograniczają się tylko do przedstawienia projektów dokumentów, ale także do wysłuchania opinii na
ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne to sposób
uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną,
bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań18.
Zebranie odpowiedzi uczestników wywiadu na to pytanie ujawniło, że realizacja konsultacji
społecznych nie jest powszechną praktyką w badanych gminach. W 2 gminach realizowane są
konsultacje społeczne i wypowiedzi przedstawicieli samorządów w tych przypadkach zostały poparte
opisami działań. Natomiast 4 pozostałych przedstawicieli gmin przekazało, że na terenie ich gminy
nie odbywają się konsultacje. W jednym przypadku opisując konsultacje społeczne podano jako
przykład działania zespołu interdyscyplinarnego, które jednak nie wpisują się w zasadę i ideę
konsultacji społecznych [W1], inny z respondentów podkreślając to, iż nieuzasadnione jest szersze
konsultowanie decyzji gminy potwierdzał jednak, że programy konsultowane są przez powołane przez
wójta zespoły „(…) gdybyśmy konsultowali tak bardzo szczegółowo to żaden program nie zostałby
w 100% zaakceptowany (…) Natomiast ogólne programy są konsultowane przez tych, którzy mają
dużą wiedzę i doświadczenie, zespół, który powołuję. Nie tylko naszych pracowników. Jak mówiłem,
w konsultacjach każdego programu są komisje powoływane, począwszy od przedstawicieli policji,
szkół, OPS-u, stowarzyszeń, żeby jak najszersze grono skonsultowało ostateczną wersję” [W2].
Wypowiedz opisująca dobra praktykę w zakresie realizacji konsultacji społecznych: „Owszem,
odbywają się [konsultacje społeczne – przyp. autora]. Co roku organizujemy cykl spotkań wiejskich,
w każdej miejscowości i wtedy przedstawiamy realizację zadań za ubiegły rok, w tym zadań
z zakresu opieki społecznej i mówimy o planach czy budżecie, bo te zebrania są organizowane
wiosną, czyli kwiecień-maj, gdzie już mamy budżet i mówimy o planach na rok aktualny i wtedy
17
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).
Portal organizacji pozarządowych ngo.pl, Co to są konsultacje społeczne? http://administracja.ngo.pl/x/340786 [dostęp
17.12.2014 r.]
18
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
oczywiście zbieramy te wszystkie uwagi od mieszkańców, które dotyczą, czy to budżetu, czy to zadań
z zakresu opieki społecznej.” [W5]
Na podstawie informacji zebranych w trakcie wywiadów, można wskazać dwie formy
konsultacji, które realizują badane gminy wiejskie: coroczny cykl spotkań wiejskich w każdej
miejscowości na których przedstawiane są efekty pracy a także plany na przyszły rok
i powoływanie zespołów (przedstawicieli różnych środowisk) do konsultowania programów.
W trakcie wywiadów nie zebrano bardziej obszernych informacji opisujących efekty
konsultacji, oprócz stwierdzenia, że uwagi z konsultacji są uwzględniane w dokumentach.
2.3. Zasoby instytucjonalne
Trzecim obszarem, na temat którego wypowiadali się uczestnicy wywiadów były zasoby
instytucjonalne pomocy społecznej w gminie, które są istotną częścią infrastruktury pomocowej.
W systemie pomocy społecznej funkcjonują instytucje i placówki realizujące zadania wynikające
przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej19. Uzupełnieniem infrastruktury socjalnej
w obszarze wsparcia osób potrzebujących są także podmioty powoływane w myśl ustawy
o zatrudnieniu socjalnym20, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej21, a także
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych22. Do
zasobów instytucjonalnych świadczących pomoc i wsparcie zalicza się: domy pomocy społecznej,
ośrodki wsparcia czyli jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu (środowiskowe
domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych
oraz kluby samopomocy), dzienne domy pomocy społecznej, klub samopomocy, mieszkania
chronione, usługi poradnictwa specjalistycznego (w tym rodzinnego), usługi w zakresie interwencji
kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii
zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) 23.
Uczestnikom wywiadów zadano pytanie Czy zasoby infrastruktury pomocy społecznej na
terenie gminy są wystarczające w stosunku do potrzeb mieszkańców? Uzyskano 4 odpowiedzi
stwierdzające, że infrastruktura pomocowa jest wystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkańców
oraz 2 odpowiedzi dotyczące tego, iż infrastruktura nie jest wystarczająca wraz wypunktowaniem
katalogu potrzeb gminy w zakresie stworzenia i rozwoju zasobów instytucjonalnych, tj. stworzenia
warsztatu terapii zajęciowej albo domu opieki dla osób starszych [W1], zatrudnienia psychologa,
psychiatry i radcy prawnego (odpowiedź dotyczyła świadczenia usług w rozumieniu bardziej doraźnej
pomocy potrzebującym – oznacza to, że ta odpowiedź nie do końca wpisuje się w tematykę danego
pytania) [W6].
Kolejnego pytanie zadane respondentom brzmiało w następujący sposób: Czy w najbliższym
czasie planowane są inwestycje w obszarze zwiększenia infrastruktury pomocy społecznej?
W 3 badanych gminach nie ma planów dotyczących zwiększenia infrastruktury, natomiast
w 3 gminach planowane są inwestycje – ich krótki wykaz zamieszczono poniżej.
19
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, ze zm.).
21
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
22
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.).
23
Opis zasobów instytucjonalnych pomocy w wsparcia, dane statystyczne oraz mapy prezentujące rozmieszczenie instytucji
znajdują się w: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014,
http://portal.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna [dostęp 10.12.2014 r.].
20
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
Rysunek nr 2. Planowane inwestycje w obszarze zwiększenia infrastruktury pomocy społecznej na terenie
badanych gmin wiejskich.
warsztat terapii
zajęciowej albo dom
opieki dla osób
starszych
mieszkania socjalne
rodzinny dom
dziecka
realizacja
w partnerstwie
publiczno-prytwatnym
przygotowanie
kolejnych 12-15
mieszkań, obecna
liczba wniosków dot.
mieszkań socjalnych
wynosi 40-50
gmina przekazała
nieodpłatnie grunt pod
budowę rodzinnego
domu dziecka, jest to
zadanie realizowane
przez powiat
Źródło: opracowanie własne, n=3. Zestawienie sporządzono na podstawie odpowiedzi na pytanie wywiadu.
2.4.
Wnioski dotyczące zwiększenia efektywności pomocy społecznej
Na zakończenie wywiadu przedstawicielom samorządów gmin wiejskich zadano pytanie
podsumowujące, podobne do pierwszego pytania: Biorąc pod uwagę charakterystykę Państwa
gminy (zasoby, kadra pracowników, uwarunkowania społeczno-demograficzne itp.) podjęcie
jakich działań rekomendowalibyście Państwo w celu zwiększenia efektywności pomocy
społecznej?
Uczestnicy wywiadów odpowiedzieli na to pytanie pogłębiając odpowiedzi z 1 pytania,
zaznaczali także, że na ten temat wypowiadali się na początku wywiadu. W przypadku ostatniego
pytania, odpowiedzi były nieco bardziej rozbudowane i trochę różniły się w stosunku do
wymienionych wcześniej.
Tabela nr 4. Działania rekomendowane przez przedstawicieli samorządów mające na celu zwiększenie efektywności
pomocy społecznej w gminach wiejskich, których są przedstawicielami
Włączanie organizacji pozarządowych w działania gminy i w działania pomocy społecznej;
poszerzanie zakresu współpracy GOPS z organizacjami pozarządowymi. [W1]
Zwiększanie środków finansowych będących w dyspozycji gminy na zadania z zakresu pomocy
społecznej. [W2]
Zwiększenie usług poradnictwa specjalistycznego, tak aby możliwe było kierowanie ich do większej
liczby osób, wymagających tego rodzaju wsparcia. [W2]
Poprawienie stanu dróg lokalnych, ciągów pieszych i komunikacji publicznej, w celu lepszego
skomunikowania gminy z miastem – poprawi to sytuację zarówno mieszkańców gminy, jak i tych
osób, które wymagają wsparcia z zakresu pomocy społecznej niedostępnego na terenie gminy. [W2]
Zwiększenie środków finansowych GOPS na zadania związane z utrzymaniem osób starszych
w domach pomocy społecznej, ponieważ tego typu działania są bardzo kosztowne i zwiększa się
zapotrzebowanie na ich realizację. Stanowi to dla gminy duży koszt. [W3]
Zwiększenie zatrudnienia w GOPS – zatrudnienie asystenta rodziny. [W3]
Zwiększenie możliwości decydowania o przyznaniu pomocy społecznej tak, żeby móc przyznać
pomoc nawet w przypadku np. niespełniania kryteriów dochodowych. „Bardziej elastyczne przepisy
prawa”. [W4]
Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej
(obecnie ta pomoc realizowana jest w ramach projektu). [W5]
Zwiększenie dostępu do budownictwa socjalnego szczególnie w przypadkach przemocy w rodzinie,
kiedy należy odizolować osobę doświadczającą przemocy od sprawcy. (Obecnie, kiedy wszystkie
mieszkania komunalne są zajęte, osoby kierowane są do domów pomocy społecznej.) [W5]
Źródło: opracowanie własne, N=6. Zestawienie sporządzono na podstawie odpowiedzi na pytanie wywiadu.
17
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski i rekomendacje
Dane z przeprowadzonego badania jakościowego stanowią podstawę do wyciągnięcia
wniosków i sformułowania rekomendacji zarówno dotyczących tematyki efektywności pomocy
społecznej w gminach wiejskich, jak i strony techniczno-organizacyjnej realizacji niniejszego badania.
Podsumowując wyniki, warto odnieść się do pierwszej części raportu pt. Efektywność pomocy
społecznej w gminach wiejskich cz.1, zawierającego wyniki badania ilościowego i nakreślić kilka
podobieństw w postrzeganiu działań pomocy społecznej pomiędzy kierownikami gminnych ośrodków
pomocy społecznej a przedstawicielami samorządów gminy. W pierwszej części raportu, wśród
czynników wymienionych przez respondentów jako te, które mogłyby przyczynić się wzrostu
efektywności pomocy społecznej w gminie24 wskazywano: zmiany w organizacji pracy pracowników
socjalnych, zwiększenie zatrudnienia pracowników w ośrodku pomocy społecznej, zmiany
w przepisach prawnych, zwiększenie dostępu do specjalistów oraz zwiększenie wynagrodzeń
pracowników socjalnych, poprawa warunków lokalowych ośrodka. Można powiedzieć, że dominowały
opinie upatrujące źródła sukcesu w działaniach leżących po stronie funkcjonowania ośrodka pomocy
społecznej i potencjału jego kadry.
Po przenalizowaniu danych zebranych w trakcie wywiadów z przedstawicielami samorządów
gmin wiejskich, dostrzec można, że źródłami wzrostu efektywności pomocy społecznej w gminie są te
same czynniki jak w przypadku kadry kierowniczej GOPS. Dodatkowo w wypowiedziach
samorządowców pojawiły się propozycje podniesienia efektywności pomocy społecznej poprzez
włączenie w działania organizacji pozarządowych oraz zwiększenie dostępu do budownictwa
socjalnego, co wskazuje na szersze postrzeganie działań z zakresu pomocy społecznej wykraczające
poza funkcjonowanie samego ośrodka.
Zrealizowane badanie pozwala na sformułowanie wniosków i rekomendacji, które mogą
przyczynić się do podniesienia efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich. Należy jednak
pamiętać, że wyniki badania jakościowego (na które składa się 6 indywidualnych wywiadów
pogłębionych – 10% gmin wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego) pokazują bardziej
naturę zjawisk i specyfikę każdej z badanych gmin, niż występujące powszechnie prawidłowości.
Lp.
Wynik/Wniosek
Rekomendacja
1
Działania wskazywane jako mogące przyczynić się Rekomenduje się podjęcie działań
do wzrostu efektywności pomocy społecznej różną mających na celu zwiększenie
się w zależności od gminy. Wskazywano m.in.:
efektywności pomocy społecznej
zwiększenie budżetu na realizację zadań z zakresy w gminach zgodnie ze specyficznymi
pomocy społecznej, polepszenie dostępu klientów
potrzebami gmin oraz przy wsparciu
pomocy społecznej do usług specjalistów, dostęp
finansowym środków europejskich.
pracownika socjalnego do samochodu
służbowego, dopasowanie zakresu obowiązków
pracownika socjalnego do realizowanych zadań,
zmiany w przepisach prawnych, włączenie
organizacji pozarządowych w działania gminy,
zwiększenie dostępu do budownictwa socjalnego.
2
Skuteczne działania z zakresu pomocy społecznej Rekomenduje się kontynuację skutecznych
(również te realizowane ze środków europejskich)
działań realizowanych w obszarze pomocy
realizowane w gminach wiejskich mogą stać się
i integracji społecznej oraz dalsze
inspiracją do wdrożenia podobnych rozwiązań
zaangażowanie gmin wiejskich
w innych gminach (dobre praktyki).
w realizację projektów finansowanych ze
24
Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich, cz.1, http://portal.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-iintegracja-spoleczna.Odpowiedzi na pytanie otwarte str. 21
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
Lp.
Wynik/Wniosek
3
Gminne strategie rozwiązywania problemów
społecznych tworzone są z udziałem zespołów
powoływanych przez wójtów i składają się
z przedstawicieli różnych instytucji i środowisk
lokalnych.
4
Realizacja działań związanych z procesem
deinstytucjonalizacji pomocy społecznej została
zapoczątkowana, ale nie ma jeszcze charakteru
systemowego działania.
5
Konsultacje społeczne nie są powszechną
praktyką realizowaną w gminach, pomimo
obowiązkowego charakteru realizacji tego zadania.
Istnieje także niska świadomość związana
z zaletami/korzyściami przeprowadzania
konsultacji.
Zrealizowane badanie jakościowe nie dostarczyło
materiału badawczego na tyle obszernego, aby
możliwe było dokonanie ogólnej charakterystyki
zagadnienia efektywności pomocy społecznej
w percepcji przedstawicieli samorządów gminy.
Zadecydował o tym: brak pilotażu badania
powalającego na ewentualną modyfikację
narzędzia badawczego, brak kontaktu realizatorów
badania z badaczami, brak wpływu badaczy na
przygotowanie realizatorów badań terenowych do
realizacji swojego zadania.
6
Rekomendacja
środków europejskich (w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020).
Rekomenduje się sporządzanie gminnych
strategii rozwiązywania problemów
społecznych z udziałem przedstawicieli
różnych instytucji i środowisk lokalnych
oraz przeprowadzanie konsultacji
społecznych tworzonych strategii.
Rekomenduje się cykliczne monitorowanie
wdrażania, ewaluację oraz aktualizację
dokumentu strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Rekomenduje się promowanie dobrych
praktyk w zakresie tworzenia gminnych
strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
Rekomenduje się, aby przedstawiciele
samorządów z gmin wiejskich na bieżąco
zapoznawali się z dokumentami
programowymi dotyczącymi realizacji
polityki społecznej w nowym okresie
programowania.
Rekomenduje się promowanie dobrych
praktyk w zakresie realizacji konsultacji
społecznych, informowanie o korzyściach
płynących z włączania społeczności we
współtworzenie lokalnej polityki społecznej.
Rekomenduje się realizowanie badań
jakościowych zgodnie z dobrymi
praktykami w tym zakresie tj. przy
zachowaniu zasad realizowania pilotażu,
aktywnego włączenia badaczy w
monitorowanie badań terenowych.
19
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Spis tabel i rysunków
Tabela nr 1. Działania, jakie może podejmować gmina, żeby zwiększyć efektywność pomocy
społecznej............................................................................................................................................7
Tabela nr 2. Przykłady skutecznych działań realizowanych w gminach na rzecz przeciwdziałania
problemom społecznym. ......................................................................................................................9
Tabela nr 3. Informacje dotyczące gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w
badanych gminach. ............................................................................................................................ 12
Tabela nr 4. Działania rekomendowane przez przedstawicieli samorządów mające na celu
zwiększenie efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich, których są przedstawicielami ... 17
***
Rysunek nr 1. Sposoby współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych. .................................................................................................................... 14
Rysunek nr 2. Planowane inwestycje w obszarze zwiększenia infrastruktury pomocy społecznej na
terenie badanych gmin wiejskich........................................................................................................ 17
20
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bibliografia
1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
2. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla województwa warmińsko-mazurskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego
w
Olsztynie,
Olsztyn
2014,
http://portal.warmia.mazury.pl/pl/politykaspoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna.
21
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aneks nr 1. Scenariusz wywiadu
SCENARIUSZ FGI Z SAMORZĄDOWCAMI BADANIE – „EFEKTYWNOŚĆ POMOCY
SPOŁECZNEJ W GMINACH WIEJSKICH”
Efektywność pomocy społecznej – jest to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych
efektów do poniesionych nakładów.
CEL: Wypracowanie wniosków odnośnie zwiększenia efektywność pomocy społecznej w gminach
wiejskich.
Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o efektywności działań w pomocy społecznej
podejmowanych przez gminy wiejskie
Skuteczność pomocy społecznej
1. Jakie działania może podejmować gmina, żeby zwiększyć efektywność pomocy społecznej? (np.
zwiększenie środków finansowych, zwiększenie liczby pracowników socjalnych do ustawowej
liczby itp.)?
2. Czy zna Pani/Pan przykłady skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania problemom
społecznym?
3. Jak w Pani/Pana gminie przebiega proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej? (np. rozwój
wsparcia środowiskowego)
4. Czy kierownicy OPS zgłaszają uwagi odnośnie zadań realizowanych przez ich jednostkę? Jeżeli
tak, czego one dotyczą i jakie działania wobec nich są podejmowane?
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
5. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest obowiązkiem każdej
gminy. Czy u Państwa w gminie jest taki dokument? Czy strategia jest aktualizowana?
6. Jakie działania wynikające ze strategii są podejmowane w Państwa gminie?
7. Jakie są sposoby i metody wypracowywania programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych?
8. Czy na terenie gminy działają Lokalne Grupy Działania? Jaki jest efekt ich działania w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych?
9. Czy w gminie odbywają się konsultacje społeczne w zakresie pomocy społecznej? Jakie? Czego
dotyczą? Co jest efektem tych konsultacji?
Zasoby instytucjonalne
10. Czy zasoby infrastruktury pomocy społecznej na terenie gminy są wystarczające w stosunku do
potrzeb mieszkańców?
11. Czy w najbliższym czasie planowane są inwestycje w obszarze zwiększenia infrastruktury
pomocy społecznej?
Wnioski dotyczące zwiększenia efektywności pomocy społecznej
12. Biorąc pod uwagę charakterystykę Państwa gminy (zasoby, kadra pracowników, uwarunkowania
społeczno-demograficzne itp.) podjęcie jakich działań rekomendowalibyście Państwo w celu
zwiększenia efektywności pomocy społecznej?
22
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego