Swidwin dn. za.ro.zore r.

Transkrypt

Swidwin dn. za.ro.zore r.
Sygnatura
sprawy:
ZP/72/2OtG
Swidwin
dn.za.ro.zore
r.
PROTOKOI,
z sesji otwarcia ofert zloionych w postgpowrniu,prow&dzotrego
w trybie przetargu
nieograniczonego,
Froniiejwrrtosci, o kt6rej mowaw art. 11 ust 8 ustaq. Prawozam6wief
publicznych,pn. ,,Wymianadrewnianejstolarki okiennej na PCV w budynku nr 3l w
jednostcewojskoidejw Mrzeiynie"
Wplyngloofert:,-:-...
Kwot!. iaka zamrwiaiacy zamierza Drzeznaczv6
na sfinansowanie
calodcizamdwienia
wynosi:182415,04zl;
Termin realizacii:30dni,liczonychod dniaprotokolamego
przejQcia
placubud<rwy;
Okresswarancii:3 lataliczoneod dniaodbiorukofcowego;
Warunki platnodci: platno66jednorazowa,po odbiorzekoricowym,na podstawieprawidlowo
wystawionejfaktury,w terminie30 dni liczonychod dniazlo2eniafakturyu zamawiaj4cego.
OBECNI NA OTWARCIU OFERT:
Czlonkowie Komisji Pfi etargowej:
Mjr GrzegorzKoniarski-przewodniczqcy
p. Marta Kozyra - sekretarz
p. Marek JQdrzejszyn- czlonek
(podpis)
l
Inne osobyuczestniczqcew
s$ji otwarciuofert
I
2
StronaI z 2
Sygnatura
sptawyi ZP/72/2076
Swidwindn. 24.10.2016
r.
Ofertv zlotone w DosteDowaniu
Nr
ofen:y
4
2
Cena
Nazwai Adr€swykonawcy
cY-tL:NaiF.r Eutq el LDo
T&eib+
Ltl. Ceektt, cLrt + t,
Lb -llfo Lu i+irN
lDtAc otn+ & to.oU. LedLeb/.c+.f tty
31- ?so ete,t'+e
5e ettr,ij
7 q e+3 , / E
7
Stona2 z2

Podobne dokumenty