Podgląd - Gmina Wydminy

Komentarze

Transkrypt

Podgląd - Gmina Wydminy
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY WYDMINY
www.gokwydminy.net
Numer 14
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
marzec
2011
WIZYTA BISKUPA EŁCKIEGO JERZEGO MAZURA W GMINIE WYDMINY
Spotkanie Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura z pracownikami samorządowymi w Urzędzie Gminy
W dniach 6-7 marca parafię w Wydminach wizytował Jego Eks- na co dzień spotykają się mieszkańcy gminy Wydminy oraz
celencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. W ciągu dwóch dni sposoby ich rozwiązywania. Po spotkaniu z samorządowcami
Ksiądz Biskup spotykał się z wiernymi podczas mszy świętych,
na których wygłaszał słowo do licznie zebranych parafian.
We mszach uczestniczyły grupy parafialne. Liczebność tych
grup, szczególnie młodych ludzi wskazywała na zaangażowanie mieszkańców w życie parafii. Podczas jednych z mszy
Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania. Wizytacja
kanonicza była dobrą okazją do przedstawienia najważniejszych osiągnięć parafii, która prężnie działa i się rozwija dzięki
jej proboszczowi księdzu Ryszardowi Grabowskiemu. W niedzielne popołudnie spotkały się z księdzem biskupem rodziny
księży i sióstr zakonnych pochodzących z wydmińskiej parafii,
grupy modlitewne, członkowie Rady Parafialnej oraz Parafialnego Zespołu Caritas. W napiętym programie wizyty Księdza
Biskupa nie mogło zabraknąć spotkań z młodzieżą. Jego Ekscelencja wraz z księdzem proboszczem Ryszardem Grabowskim spotkał się z młodzieżą oraz nauczycielami w ZSO w Wydminach oraz w ZS w Gawlikach Wielkich. Biskup z nieukrywaną przyjemnością rozmawiał z dziećmi i młodzieżą, dopytywał
się ich o naukę w szkole oraz zadał uczniom kilka pytań na temat prawd wiary i życia papieża Polaka. Biskup Mazur spotkał
się z również władzami Gminy, między innymi z Wójtem Radosławem Królem, Zastępcą Wójta Marią Dolecką oraz Przewodniczącym Rady Gminy Bogusławem Romatowskim. Podczas
spotkania omówione zostały najważniejsze problemy, z jakimi
Biskup Ełcki Jerzy Mazur w rozmowie z władzami Gminy Wydminy
nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Wydminach (Domu Świętego Antoniego). Dni
6-7 marca na długo pozostaną w pamięci parafian z Wydmin.
Ksiądz Biskup po raz kolejny pokazał jak serdecznym i otwartym jest człowiekiem, który korzysta z każdej okazji, aby spotkać się z mieszkańcami Gminy Wydminy.
(-) Maria Dolecka
Zastępca Wójta
Kurier Wydmiński
INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU GMINY
KOMUNIKAT O WYSOKOŚCI DIET RADNYCH GMINY
WYDMINY
Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/213/2010 Rady Gminy Wydminy z
dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy
Wydminy, ustalono diety w formie
miesięcznego ryczałtu, którego wysokość jest uzależniona od pełnionej funkcji w Radzie Gminy.
dla pozostałych Radnych–400,00zł.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących
organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Wydminy,
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej –
Wysokość miesięcznego ryczałtu sołtysowi za obecność na sesjach
wynosi:
Rady Gminy Wydminy oraz udział
dla Przewodniczącego Rady – w pracach stałych i doraźnych komisji Rady przysługuje miesięczna
1.350,00zł.
zryczałtowana dieta w wysokości
dla Wiceprzewodniczącego 100,00 zł.
660,00zł.
dla Przewodniczących stałych lub
doraźnych komisji Rady– 450,00zł.
KOMUNIKAT UG O OBOWIĄZKU OZNACZENIA
NIERUCHOMOŚCI NUMEREM PORZĄDKOWYM
Przypomina się o wynikającym z
art. 47b ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn.
zm.) obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i
budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porząd-
kowym w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce,
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy
lub placu, a w miejscowościach bez
ulic lub placów albo posiadających
ulice lub place bez nazw - nazwę
miejscowości. W przypadku gdy
budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
3 kwietnia 2011r.odbędą się wybory do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W gminie
Wydminy lokal wyborczy znajduje się w Urzędzie Gminy w Wydminach, w sali konferencyjnej. Głosowanie
odbywać się będzie w godz. 8.00 – 18.00.
Lista uprawnionych do głosowania jest dostępna do
wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu.
ZMIANA TERMINU PORAD PRAWNYCH
Urząd Gminy Wydminy informuje, iż usługi prawne dla
mieszkańców Gminy Wydminy będą świadczone we
wtorki w godz. od 12:00 do 13:00.
INFORMACJA UG W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH
Urząd Gminy w Wydminach informuje, że Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą
Nr 0102-332/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku stwierdziło nieważność zapisu § 1 ust. 2 litery „e” w Uchwale Nr XXX/173/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia
25 listopada 2009 roku, dotyczącego stawek od budynków pozostałych stanowiących własność, współwłasność lub dzierżawionych przez emerytów i rencistów. Stosownie do art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku zakwestionowania przez
Regionalną Izbę Obrachunkową konkretnej stawki
w uchwale Rady Gminy, wówczas w danym roku podatkowym stosuje się stawkę obowiązującą w roku poprzednim. Zastosowanie takiej stawki miało miejsce
w 2010 roku.
W związku z powyższym , że organy nadzoru oraz
obowiązujące przepisy nie zezwalają na obniżenie stawek od budynków pozostałych dla grupy podatników,
w roku podatkowym 2011obowiązuje dla wszystkich
podatników jedna stawka od budynków pozostałych
w wysokości 5,75 zł od 1 m 2 .
10 kwietnia przypada Dzień Służby Zdrowia. Z tej okazji
wszystkim pracownikom służby zdrowia w naszej gminie, w
imieniu jej mieszkańców, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom służb medycznych.
Dziękujemy za ofiarność i zaangażowanie w działaniach na
rzecz życia i zdrowia pacjenta. Życzymy Wam osobistej satysfakcji z trudnej,
ale jakże potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.
Radosław Król
Wójt Gminy Wydminy
Str. 2
Kurier Wydmiński
ROCZNICA KATASTROFY
SAMOLOTU W SMOLEŃSKU
65 LAT GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH” W WYDMINACH.
reprezentowane były przez: Wójta Gminy
Wydminy Radosława Króla oraz Marię Dolecką - Zastępcę Wójta. W uroczystościach
uczestniczył także Wicestarosta Giżycki
Wacław Strażewicz i Proboszcz parafii Wydminy, ks. Ryszard Grabowski.
10 kwietnia ub.r. cała Polska najpierw w
niedowierzaniu, a potem w przerażeniu
słuchała dramatycznych doniesień ze
Smoleńska.
Przerażające obrazy z miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu na
zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Tego dnia zginął Prezydent RP z małżonką, parlamentarzyści RP, wojskowi dowódcy, członkowie Rodzin Katyńskich, działacze społeczni, funkcjonariusze BOR oraz załoga samolotu. Tragiczna śmierć 96 pasażerów
samolotu pogrążyła cały kraj w żałobie.
W rocznicę tego tragicznego lotu, pamiętajmy o wszystkich, którzy zginęli
na smoleńskiej ziemi. Oddajmy im
cześć i poświęćmy chwilę zadumy…
Zofia Łopuszyńska
red. naczelny Kuriera Wydmińskiego
W wystąpieniu historycznym oraz zaprezentowanym
pokazie
multimedialnym
stwierdzono, iż Spółdzielnia jest najstarszą i nadal działającą firmą, nie tylko w
gminie ale i w powiecie. Z okazji tych uro26 lutego br. odbyły się uroczyste obcho- czystości Krajowe Władze Spółdzielcze nady 65 – lecia Gminnej Spółdzielni dały Gminnej Spółdzielni odznaczenie „Za
„Samopomoc Chłopska” w Wydminach. W
zasługi dla Spółdzielczości”.
uroczystościach uczestniczyli członkowie i
pracownicy GS oraz zaproszeni goście Odznaczenia spółdzielcze otrzymało rówm.in.: Wiceminister Edukacji Narodowej nież 26 członków, pracowników i sympatypan Zbigniew Włodkowski. Krajowe Wła- ków spółdzielni. Więcej informacji niebadze Spółdzielcze reprezentowali: Stanisław wem na stronie internetowej Spółdzielni.
Śledziewski, Bogdan Czaplejewicz i Wiesław Domian. Władze samorządowe Gminy
PODLODOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA
GMINY WYDMINY
V i VI miejsca również
wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali
uczestnicy
zawodów
otrzymali
dyplomy
uczestnictwa. Po zawodach wszyscy mogli posilić się wyśmienitym bigosem, kiełbaskami z ogniska i ciastem oraz rozgrzać się gorącą kawą i
herbatą.
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
Gminne Biuro Spisowe w Wydminach
informuje, iż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony w dniach od
1 kwietnia do 30 czerwca 2011r., według
stanu na dzień 31 marca 2011r., godz.
24.00.
NSP 2011 zostanie przeprowadzony następującymi metodami:
- obchód przedspisowy trwał w dniach
od 1 marca do 17 marca 2011r.,
Ryby złowione - nagrody w rękach zwycięzców
- samospis internetowy (CAII) trwa w
dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca
2011r., dostępny na stronach internetowych:
http://www.spis.gov.pl
lub
http://www.stat.gov.pl ,
20 marca br. na jeziorze Wydmińskim po raz pierwszy
odbyły się podlodowe zawody wędkarskie, zorganizowane przez Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarskie, przy
współorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach i Wójta Gminy Wydminy, pana Radosława Króla.
- wywiad telefoniczny przeprowadzony
przez ankietera statystycznego (CATI)
trwa w dniach od 8 kwietnia do 30
czerwca 2011r.,
- wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI) z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego trwa w dniach od 8 kwietnia
do 30 czerwca 2011r. Do przeprowadzenia wywiadu spisowego upoważnia
rachmistrza legitymacja zawierająca
jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć
urzędu statystycznego oraz pieczęć
imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał legitymację.
Lider GBS
Małgorzata Zabawska
Franciszek Pawłowski
Prezes GS „SCh” Wydminy
W zawodach uczestniczyło 13 zawodników. Nie
wszyscy zgłoszeni wędkarze dojechali. Pogoda dopisała, lód był jeszcze
bardzo gruby, a nad bezpieczeństwem
wędkarzy
czuwali strażacy z OSP
Wydminy. Gdy wędkarze
wszelkimi sposobami nęcili ryby, dzieci mogły
wziąć udział w konkursa c h
p r z y g ot ow a n y ch
przez organizatorów.
Po kilku godzinach łowienia sędziowie przystąpili
do ważenia złowionych
ryb. Łupem wędkarzy padły przede wszystkim płocie, okonie i jazgacze.
Dwóch wędkarzy miało
pecha, bo z wędek zerwały się niezłe okazy szczupaka. I miejsce zdobył
Łukasz Szwinto z Giżycka,
II miejsce Jerzy Jankowski z Wydmin, III miejsce
przypadło
Stanisławowi
Kupisz z Giżycka.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Za zajęcie IV,
Serdecznie
dziękujemy
sponsorom : Eko - Piekarni z Wydmin, Lokalnej
Grupie Rybackiej "Wielkie
Jeziora Mazurskie" z Węgorzewa,. Agacie Juniewicz, Łucji i Markowi Jurewicz, firmie "TOPEX" i
Wójtowi Gminy Wydminy
– Radosławowi Król. Specjalne podziękowania dla
Wiesława Chmielewskiego, właściciela Gospodarstwa Rybackiego za bezpłatne udostępnienie jeziora na zawody oraz
ufundowanie zdobywcom
I, II i III miejsca zezwoleń wędkarskich na połowy w 2011 roku.
Andrzej Antończak
Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarskie
Str. 3
Kurier Wydmiński
Wydminy. OSP
NA SYGNALE ...
tach, Orłowie i Siedliskach. Sezon grzewczy jeszcze trwa, pamiętajmy zatem o terminowym
czyszczeniu swoich przewodów
kominowych.
Wydminy. Niedźwiedzi sen.
Pożar sadzy w Orłowie
Zdarzenia. Orłowo. Woda w
piwnicy.
15 lutego przez ponad dwie godziny zajęci byliśmy wypompowywaniem wody z piwnicy w
byłej szkole w Orłowie. Najprawdopodobniej wysoki poziom wód gruntowych spowodował wypełnienie całej piwnicy do poziomu ok. 70 cm.
Gmina Wydminy.
W ostatnich dniach lutego br.
odnotowaliśmy
ponowny
wzrost pożarów sadzy. Zdarzenia te miały miejsce w Hejbu-
2 marca o godz. 6 10 zostaliśmy
wezwani do zamkniętego BMW,
które stało na parkingu przy ul.
Grunwaldzkiej z pracującym
silnikiem, włączonymi światłami i z bezwładnym mężczyzną
opartym o kierownicę. Podjęta
przez nas próba nawiązania
kontaktu z kierowcą poprzez
mocne stukanie w karoserię i
szyby nie przyniosła skutku.
Zaistniało podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia.
Zmuszeni byliśmy do wybicia
szyby, aby otworzyć drzwi i
sprawdzić stan kierowcy. Na
szczęście, okazało się, że kierowcę zmorzył, najprawdopodobniej czymś spowodowany,
bardzo głęboki sen. Okoliczno-
TURNIEJ GMINNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
ści zdarzenia wyjaśnia policja.
ków.
Mazuchów ka. Niebezpieczne Zagadnienia prewencyjne.
rozszczelnienie.
Wkraczamy w okres wiosenWiele szczęścia mieli 8 marca
mieszkańcy jednorodzinnego
domu w Mazuchówce, którzy w
czas powiadomili nas o pożarze
sadzy i silnym dymie wydobywającym się ze ścian i stropu.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia, okazało się, że pożar
sadzy przenosi się na drewniany strop. Aby ugasić pożar,
musieliśmy wyburzyć futrynę
drzwiową, część ściany, strop
wokół komina, zbić palącą się
sadzę i przelać wodą ukryte w
stropie zarzewia ognia. Przyczyną pożaru była zalegająca
sadza i bardzo duże rozszczelnienie komina w przestrzeni
stropowej. Komin został zamknięty do czasu naprawy i
odbioru technicznego. W działaniach brały udział 2 samochody pożarnicze i 9 straża-
nych porządków, a więc licznych nieprzemyślanych przypadków wypalania ubiegłorocznych wysuszonych traw i zeschłych pozostałości roślinnych
z ogrodów, pól i rowów przydrożnych. Zachowanie takie
może prowadzić do negatywnych skutków, gdyż ogień nie
jest zjawiskiem jednostajnym,
połączony np. z silnym wiatrem
może wytworzyć bardzo poważną sytuację. Dlatego też
starajmy się unikać praktyk,
które mogą doprowadzić do
dużych strat materialnych, a
nawet do narażenia naszego
zdrowia i życia
Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej w Wydminach
Jarosław Bereza
„MAGIA CZYTANIA W BIBLIOTECE W TALKACH”
Mecz fazy grupowej Sąsiedzi - Piwosz
W sobotę 19 marca 2011 r. w
hali sportowej przy ZSO w
Wydminach odbył się finałowy turniej Gminnej Ligi Piłki
Siatkowej. W turnieju wystartowało łącznie sześć drużyn.
Ze względu na dużą ilość
uczestniczących
zespołów
przeprowadzono najpierw gry
w dwóch grupach eliminacyjnych. Po rozegraniu meczów
w grupach systemem „każdy
z każdym” i ustaleniu kolejności miejsc, drużyny grały
już o poszczególne miejsca.
Wyniki spotkań: I miejsce
UKS „PROMIEŃ”; II miejsce
Str. 4
„PIWOSZ”,
III
miejsce
„KOMPLEKS”,
IV
miejsce
„SĄSIEDZI”,
V
miejsce
„ŻYWIOŁ”,
VI
miejsce
„MUNDUROWI”. Turniej swoją
obecnością zaszczycił Wójt
Gminy Wydminy Pan Radosław Król, który dokonał dekoracji zwycięzców, wręczając pamiątkowe puchary.
Wszystkim uczestnikom turnieju dziękuję za udział,
sportową walkę i gratuluję
wysokiego poziomu siatkarskich umiejętności. Zapraszam za rok.
Jarosław Binik
organizator turnieju
Fajnie, gdy ktoś nam czyta!
Od roku w Filii Bibliotecznej w
Talkach prowadzona jest ogólnopolska akcja „Cała Polska
czyta dzieciom” w ramach programu „Czytające Szkoły” i
„Czytające Przedszkola”. Codziennie według ustalonego harmonogramu czytania, dzieci
przedszkolne i uczniowie klas IVI ze Szkoły Podstawowej w
Talkach są zapraszani do biblioteki na głośne czytanie.
Niestety, coraz więcej dzieci nie
lubi czytać i mało czyta. Współczesne dzieci nie potrafią się
skupić i nie rozumieją czyta-
nych tekstów. Powodów tego
stanu rzeczy jest wiele, najważniejsze z nich to słaba znajomość języka wśród dzieci i brak
motywacji do czytania, które
postrzegane jest jako czynność
frustrująca i nudna. Umiejętności językowe trzeba rozwijać od
najmłodszych lat – zachęcając
do rozmowy, zadawania pytań,
snucia refleksji, a także codziennie czytając dzieciom dla
przyjemności. Słuchając bogatego języka literackiego, dziecko z kontekstu domyśla się i
poznaje znaczenie nowych słów,
(Ciąg dalszy na stronie 5)
Kurier Wydmiński
KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW SP TALKI
Uczniowie z Talek na podium
Uczniowie SP Talki licznie
przybyli 13 marca 2011r. na
stok narciarski w Morenowej
Stacji Narciarskiej w Okrągłym, aby wziąć udział w zawodach narciarskich o Puchar
Wójta Gminy Wydminy.
W zwodach startowało 80 zawodników. W kategorii najmłodszych chłopców II miejsce zajął
Patryk Mormile z klasy III, tuż
za nim na III miejscu stanął Patryk Citkowski również z klasy
III. Uczennica klasy II Agata
Siedlecka, wielokrotna złota
medalistka, stanęła ponownie
na I miejscu podium. Aleksandra Kotowska z V klasy, wielokrotna zwyciężczyni w wielu zawodach narciarskich, ponownie
okazała się najlepsza w swojej
kategorii wiekowej. Wszystkim
narciarzom dzielnie kibicowali
rodzice. Zawody o Puchar Wójta
Gminy Wydminy zamknęły kolejny udany sezon narciarski
taleckiej szkoły.
Elżbieta Naruszewicz
Dyrektor SP Talki
MISTRZ OLIMPIJSKI WOJCIECH FORTUNA
WŚRÓD UCZNIÓW SP TALKI
SP TALKI I SP ZELKI – „ŁYŻWY – SUPER FRAJDA!”
Uczniowie SP Talki i SP Zelki - super frajda na łyżwach
Dwukrotnie - 24 lutego i 10
marca 2011r. uczniowie SP
Talki i SP Zelki dzięki doskonałej współpracy nauczycieli
wychowania fizycznego –
Marka Naruszewicza i Marcina Polaka mieli możliwość
wyjazdu na lodowisko w Giżycku.
jeszcze kroki na lodzie, inni
zaś doskonalili swoje umiejętności łyżwiarskie. Jedno
jest pewne- zabawa była
świetna! „Łyżwy to jest to!
Polecamy!” – zgodnie twierdzą zadowoleni uczniowie
dwóch
zaprzyjaźnionych
szkół.
Niektórzy uczniowie stawiali
swoje pierwsze, nieudolne
Organizator wyjazdu
Elżbieta Naruszewicz
Dyrektor SP Talki
WYJAŚNIENIE
W poprzednim numerze Kuriera Wydmińskiego pod zdjęciem na pierwszej stronie, przedstawiającym dzieci z SP Talki, zabrakło podpisu o treści: „Szkółka Narciarska SP Talki
powstała z projektu finansowanego przez BZ WBK.”
Pozostałe zajęcia podczas ferii zimowych w szkołach naszej
gminy były sfinansowane przez UG Wydminy.
Zofia Łopuszyńska
red. naczelny Kuriera Wydmińskiego
Wojciech Fortuna - mistrz olimpijski wśród uczniów SP Talki
Dnia 24 lutego br. w Morenowej Stacji Narciarskiej Okrągłe
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Talkach spotkali się z Mistrzem Olimpijskim w skokach
narciarskich – Wojciechem
Fortuną.
Spotkanie z Mistrzem odbyło
się przy okazji zawodów narciarskich o Puchar Prezydenta
Ełku. Zaszczyt poznania naszego złotego medalisty olimpijskiego z Sapporo mieli uczniowie ze szkółki narciarskiej SP
Talki. Wspólne pamiątkowe
zdjęcia i autografy bardzo zmobilizowały młodych narciarzy
miejscowej szkoły. W czasie
sportowej rywalizacji o Puchar
Prezydenta Ełku uczniowie SP
Talki zajęli czołowe lokaty. W
kategorii najmłodszych dziew-
cząt wygrała Agata Siedlecka z
klasy II. Wśród chłopców w tej
samej kategorii wiekowej również najlepszym okazał się
uczeń SP Talki - Dawid Rembeliński z kl.II. W kategorii wiekowej 1995-2000 medalowe
trzecie miejsce zajęła Ola Kotowska z kl.V (wielokrotna zwyciężczyni innych zawodów w
MSN Okrągłe). Dobry występ
zanotował też Kacper Sawoń z
kl.V, zajmując VI miejsce w
bardzo mocnej rywalizacji.
Obecność Wojciecha Fortuny
podziałała na tyle motywująco
na młodych narciarzy, że Elżbieta Naruszewicz dyrektor SP
Talki zaprosiła Mistrza na kameralne spotkanie do szkoły.
Marek Naruszewicz
nauczyciel SP Talki
(Ciąg dalszy ze strony 4)
bez wysiłku uczy się poprawnej gramatyki i składni, a w
przyszłości z łatwością i chętnie samo będzie czytać. Rozczytane dzieci lepiej radzą sobie z nauką i łatwiej dostosują
się do wymogów zmieniającego się świata. Codzienne czytanie uczniom dla przyjemności i chwila rozmowy po lekturze
to przygotowanie gleby, aby mogła przyjąć ziarno i wydać
bogaty plon. To najlepszy sposób, by nauczyć ich języka,
rozbudzić zainteresowania, zachęcić do nauki, poprawić koncentrację. Dodajmy do tego pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci - wyciszenie, większą refleksyjność, poprawę
umiejętności społecznych, skłonność do współpracy i bardziej przyjazne relacje w klasie. I to wszystko bez inwestycji
w drogi sprzęt komputerowy.
Dyrektor SP Talki Elżbieta Naruszewicz podkreśla, że codzienne czytanie uczniom to najtańsza i najskuteczniejsza
metoda podniesienia poziomu szkolnej edukacji i poprawy
relacji w szkole. Głośne czytanie wspiera edukacyjną i wychowawczą misję szkoły!
Bibliotekarz
Daniela Wasilewska
Str. 5
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Numer 14
Gawliki Wielkie.
PROGRAM PROFILAKTYCZNY „SZANUJ ZDROWIE - RATUJ ŻYCIE”
ABC pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu p. K. Chrostowskiego
"Głupim jest albo głupim będzie" - takim sformułowaniem
18.02.2011 r. o godz. 8.00 rozpoczęła się realizacja profilaktycznego spotkania z uczniami
kl. IV, VI SP oraz kl. I - III G
w Zespole Szkół w Gawlikach
Wielkich.
Pokaz dotyczył skutków spożywania alkoholu i nie tylko.
Uczniowie dowiedzieli się, że co
48 sekund jeden pijany kierowca sprawia, że kolejna osoba
staje się uprawniona do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych. A palacz to zwykły
samobójca. Ktoś, kto używa
narkotyków czy dopalaczy,
prowokuje śmierć na własne
życzenie.
Spotkanie poprowadził p. Kamil
Chrostowski, ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego w
Makowie Mazowieckim. Podczas
pokazu widzowie mogli obej-
BAL KSIĘŻNICZEK
17 luty 2011 r. to dzień widać na zdjęciu. Na balu
Na Balu Księżniczek...
rywalizacji, na który z
wielką niecierpliwością
czekały dzieci z oddziału
przedszkolnego w Zespole
Szkół w Gawlikach Wielkich.
nie zabrakło wesołej i porywającej do tańca muzyki, małej rywalizacji w
konkursach, w których
zmagały się małe i duże
księżniczki, mamy oraz
rycerze i książęta. Szkoda, że zabrakło czterolatków i pięciolatków zaproszonych na naszą zabawę.
Był to bal nad bale, po
którym pozostało wiele
miłych wrażeń zapisanych
na zdjęciach. Uwieńczeniem Balu będzie relacja
wykonana w formie kroniki, którą wyślemy do organizatora konkursu, a
"zerówka" będzie miała
szansę wygrać atrakcyjne
nagrody. Już wiemy, że w
przyszłym roku też będziemy bawić się na Wielkim Balu Księżniczek.
Był to „Wielki Bal Księżniczek” po raz pierwszy zorganizowany
w
naszej
szkole w ramach ogólnopolskiego konkursu bicia
rekordów Disneya na największy bal karnawałowy
na świecie. Nasz bal przebiegał we wspaniałej i raBarbara Wieliczko
dosnej
a t m o s f e r z e . nauczyciel oddziału przedszkolnego
ZS Gawliki Wielkie
Wszystkie
dzieci
były
przepięknie przebrane, co
Str. 6
rzeć fragmenty filmów prezentujących skutki oddziaływania
różnych środków odurzających:
kokainy, heroiny, alkoholu, valium, LSD oraz innych. Mimo
czasem humorystycznych scenek i zdarzeń z życia ratownika
usłyszeliśmy wiele historii o
prawdziwych realiach życia
służby medycznej: opowieści o
skutkach wypadków drogowych, akcjach ratowniczych, a
także utrwaliliśmy informacje
nt. ABC udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik spotkania dowiedział się, co oznacza 1. złota
godzina resuscytacji, czyli im
szybciej, tym lepiej. Krótki film
z obrazem wypadku autokaru
na publicznej drodze, wzywanie
pomocy poprzez numery alarmowe 112, 997, 998, 999, pokaz sztucznego oddychania
stały się nie tylko atrakcją 2 godzinnego spotkania, ale także uświadomiły młodzieży, jak
kruche jest życie i jak wiele
zależy od innej osoby, która
podczas wypadku zachowuje
zdrowy umysł. Główne tematy:
uzależnienie od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy, napojów energetycznych
zostały podsumowane faktem,
że ktokolwiek dopuszcza się
używania tych środków, kiedyś
będzie potrzebował pomocy
przedmedycznej. Warto więc
przewidywać skutki, zanim sięgnie się po którąkolwiek używkę. A przy odrobinie silnej woli
można zrezygnować z próby
przypodobania się towarzystwu
namawiającemu do zachowań
aspołecznych. SZANUJ ZDROWIE- RATUJ ŻYCIE stało się
myślą przewodnią spotkania
profilaktycznego o uzależnieniach. Zajęcia udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wydminy przy
zaangażowaniu
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wydminach, za które serdecznie dziękujemy.
A. Skrypoczka
dyr. ZS Gawliki Wielkie
WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
TVP OLSZTYN
Grupa I dziewczęta - 1998r. i młodsze: 1. Plato E. 2. Suszko N.
3. Matelak P. 4. Suszko N.
Grupa II chłopcy - 1997r.-1996r.:
1. Suchocki K. 2. Pietryga P.
3. Brzóska Sz. 4. Chodań C.
Grupa II dziewczęta - 1997r.1996r.: 1. Czetyrbok P. 2. JakuRozgrzewka przed turniejem
biak M. 3. Plato P. 4. KorenkieDnia 12.03.2011r. mieszkańcy Gmi- wicz B.
ny Wydminy wzięli udział w I eta- Grupa III chłopcy - 1995r.-1993r.:
pie rozgrywek tenisa stołowego o 1. Plato T. 2. Brzóska D. 3. Plato P.
PUCHAR TVP OLSZTYN.
4. Kopryk K.
Sportowe zmagania miały miejsce
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Gawlikach Wielkich i zgromadziły
wielu młodych miłośników tenisa.
Turniej został rozegrany w czterech
kategoriach wiekowych, oddzielnie
dla mężczyzn i kobiet.
Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od
I do IV awansowali do kolejnego
rejonowego etapu rozgrywek o PUCHAR TVP OLSZTYN. Wyniki przedstawiają się następująco:
Grupa I chłopcy - 1998r. i młodsi:
1. Norr Ł. 2. Siekaniec P. 3. Gnap
K. 4. Wilgocki Ł.
Grupa IV mężczyźni 1992r.-1971r.:
1. Pidur D. 2. Wieliczko Ł. 3. Zaniewski D. 4. Szabołaj M.
Grupa V kobiety 1971r.-1956r.:
1. Idek E. 2. Buchowiecka G.
Grupa VI mężczyźni 1955r. i starsi:
1. Banaszak M.
Na zakończenie turnieju zawodnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Nad sprawnym przebiegiem
sportowych zmagań czuwali
p. E. Idek oraz p. R. Wieliczko.
Anna Skrypoczka
dyr. ZS Gawliki Wielkie
Numer 14
Wydminy. ZSO
SUKCES LICEUM
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach znalazło
się w gronie najlepszych 25 liceów
naszego województwa!
Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu szkoły są oceniane
za pomocą czterech kryteriów. Są
to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych,
wyniki
matury
z
przedmiotów obowiązkowych
oraz przedmiotów dodatkowych, a także ocena szkoły
przez kadrę akademicką. Prestiż szkoły ponadgimnazjalnej
wśród kadry akademickiej jest
istotnym wskaźnikiem jakości
szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich
przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresów – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na
utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.
W 2010 roku naukę w 266 gimnazjach
woj.
warmińskomazurskiego zakończyło 18 655
absolwentów. Czekało na nich
165 liceów ogólnokształcących i
119 techników, a także licea pro- Niezmiernie przyjemnie jest nam
filowane i zasadnicze szkoły za- zatem poinformować, że nasza
wodowe.
szkoła znalazła się w gronie najWybierając liceum lub technikum lepszych 25 liceów naszego wojezawsze warto dowiedzieć się, jak wództwa, obok m.in. olsztyńskich,
szkoła ta wypada na tle innych, elbląskich, tylko jednego liceum z
czym się od nich różni oraz jakie Ełku i jednego z Giżycka.
są jej najmocniejsze strony. Należy zadać sobie również inne,
istotne dla rodziców i uczniów pytanie: czy są w tej szkole nauczyciele, którzy potrafią odkrywać i
rozwijać tkwiące w młodych ludziach predyspozycje i talenty?
Trudną do przecenienia pomocą w
uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania jest Ogólnopolski
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywany od 13
lat przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.
Już niedługo uczniowie klas trzecich gimnazjum będą wraz z rodzicami podejmować decyzję o
wyborze szkoły średniej. Może
więc warto wziąć pod uwagę nasze SLO? Zapraszamy zatem ambitną młodzież do podjęcia nauki
w liceum w Wydminach.
Tekst opracowano na podstawie
danych opublikowanych na stron i e
i n t e r n e t o w e j
www.perspektywy.pl
Monika Śmigielska
Nauczyciel ZSO Wydminy
Oto lista najlepszych 25 ze 165 liceów województwa warmińskomazurskiego:
Nazwa szkoły
Miejscowość
suma
1
II LO im. K. I. Gałczyńskiego
Olsztyn
52,14
2
IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
Olsztyn
49,85
3
I LO im. Stefana Żeromskiego
Ełk
48,46
4
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Kętrzyn
46,44
5
I LO im. Adama Mickiewicza
Olsztyn
44,72
6
Katolickie LO im. Jana Pawła II
Biskupiec
43,85
7
II LO im. Kazimierza Jagiellończyka
Elbląg
43,75
8
XII LO Akademickie im. M. i G. Dietrichów
Olsztyn
43,62
9
I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Giżycko
42,50
10 V LO im. Wspólnej Europy
Olsztyn
42,36
11 LO im. W. Kętrzyńskiego
Kętrzyn
42,31
12 III LO im. Jana Pawła II
Elbląg
41,58
13 I LO im. Juliusza Słowackiego
Elbląg
41,43
14 XI Liceum Ogólnokształcące
Olsztyn
40,97
15 Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio
Ostróda
40,68
16 LO im. Feliksa Nowowiejskiego
Braniewo
40,35
17 LO im. Jana III Sobieskiego
Szczytno
39,97
18 I LO im. Stefana Żeromskiego
Działdowo 39,80
19 III LO im. Mikołaja Kopernika
Olsztyn
39,71
20 LO im. Stefana Żeromskiego
Iława
39,35
21 I LO im. Jacka Kaczmarskiego
Olsztynek
39,24
22 LO z Ukraińskim Językiem Nauczania
Górowo Ił. 39,24
23 LO nr 1 im. Jana Bażyńskiego
Ostróda
39,17
24 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
Wydminy
39,04
25 Liceum Ogólnokształcące
Nidzica
38,62
Źródło: www.perspektywy.pl
TEATR „ PACYNKA” W SZKOLE W ZELKACH
miejsc i ludzi, a w efekcie uniknięcia zagrożeń wynikających z
funkcjonowania w grupach nieformalnych. Była to żywa lekcja, pełna walorów wychowawczych,
Przesłanie tego przedstawienia to
przebiegająca w atmosferze miłej
wskazanie możliwości zagospodai wesołej zabawy.
rowania czasu wolnego młodzieży
Ewa Thomas
oraz korzyści i przyjemności płydyrektor SP Zelki
nących z podróżowania po Polsce,
zwiedzania, poznawania nowych
W ramach działań profilaktycznych,
w lutym tego roku, gościliśmy aktorów
„ Pacynki”. Grupa ta wystawiła spektakl „Smok Bazyli- podróże małe i duże”.
Podróże ze smokiem Bazylim
Str. 7
Kurier Wydmiński
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ „O PUCHAR WICEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ” ZBIGNIEWA WŁODKOWSKIEGO W ZSO
26 lutego 2011r. równo o godzinie 10.00 Podsekretarz
Stanu w MEN Zbigniew Włodkowski ogłosił uroczyste
otwarcie zawodów. Komitet otwarcia reprezentowany
był przez przedstawicieli samorządu terytorialnego:
Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla i jego zastępcę panią Marię Dolecką oraz radnych Elżbietę Januszkiewicz i Franciszka Majchera, który był inicjatorem
przedsięwzięcia.
CSK Mazur Wydminy-zwycięzcy turnieju
SZKOLNIAK – GAZETKA SZKOLNA W ZSO
W WYDMINACH
Zespół redakcyjny „Szkolniaka”
Od listopada 2010 roku na stronie internetowej szkoły w Wydminach
zsowydminy.mazury.edu.pl oraz na internetowej platformie redakcyjnej www.juniormedia.pl dostępna jest e -gazetka „Szkolniak”.
Dotychczas ukazały się już cztery numery on-line, a ostatni –
lutowy – zwyciężył w ogólnopolskim konkursie Junior w Druku.
Nagrodą dla szkoły jest druk
250 egzemplarzy „Szkolniaka” w
profesjonalnej drukarni prasowej. Zespół redakcyjny tworzą
uczniowie SP i Gimnazjum, którzy mogą się sprawdzić w roli
dziennikarzy, edytorów i grafików. Samodzielnie przygotowują
artykuły oraz zdjęcia do kolejnych numerów szkolnego pisma.
Co miesiąc w „Szkolniaku”
można znaleźć ciekawe wywiady, informacje z życia szkoły,
ogłoszenia, badania statystycz-
Str. 8
ne oraz inne artykuły.
Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych
Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowany do szkół – nauczycieli i
uczniów, którzy chcą poznać bliżej warsztat dziennikarski. To
nowy wymiar szkolnych gazetek, dostępnych na papierze i
online. Koordynatorami projektu
Junior Media w szkole są panie:
Janina Dubnicka i Monika Stanisławska.
Zapraszamy do czytania naszej
gazetki i głosowania na kolejny
numer, który ukaże się już 21
marca.
Redakcja „Szkolniaka”
ZSO Wydminy
Patronat sportowy nad imprezą
sprawował
Zespół
Szkół Ogólnokształcących w
Wydminach, stąd podczas
ceremonii nie mogło zabraknąć kierownictwa placówki: pani Małgorzaty Cedrowskiej, Doroty Fiedorczyk i Bożeny Hamanowicz.
Obecny był również prezes
Gminnej
Spółdzielni
pan
Franciszek Pawłowski, który
obchody 65-lecia swojej firmy postanowił uczcić fundując statuetki dla najlepszych zawodników imprezy.
cos ulegli 3:0 ekipie z Siedlisk, a w kolejnym meczu
Mazur po remisie 2:2 przegrał w karnych z zespołem
FC Anonimy, który zajął 5
miejsce. Strefa medalowa
okazała się niezbyt szczęśliwa dla gimnazjalistów z
Wydmin. Ulegli oni 0:1 zespołowi Mazuchówki i musieli zadowolić się czwartą
pozycją w turnieju. Mecz
finałowy
przebiegał
pod
dyktando juniorów z Mazura, którzy bez problemów
pokonali Gawlik Arena 4:0.
Rywalizacja przebiegała w
dwóch grupach utworzonych z jedenastu startujących ekip. System rozgrywek „każdy z każdym” pozwolił na wyłonienie czterech najlepszych zespołów,
które rozegrały ze sobą mecze półfinałowe. W pierwszym z nich reprezentanci
CSK, tworzonego głównie
przez juniorów wydmińskiego Mazura, łatwo poradzili
sobie z zawodnikami LUKS
Sport z Kulturą ZSO Wydminy wygrywając 3:0 i zapewniając sobie tym samym
udział w finale. Drugi półfinał był bardziej wyrównany
i zakończył się wynikiem
3:2 (Gawlik Arena – Mazuchówka).
Przyznano również nagrody
indywidualne. Dwie statuetki przypadły reprezentantom CSK: Rafał Koleśnik
został najlepszym bramkarzem turnieju, Wojciech
Michalak królem strzelców,
natomiast
statuetkę
dla
najlepszego
zawodnika
otrzymał Marek Charkiewicz (Mazuchówka).
Ponieważ głównymi założeniami turnieju była integracja
mieszkańców
naszej
gminy poprzez aktywność
ruchową oraz wskazanie
skali
zainteresowania
tą
dyscypliną sportu w środowisku lokalnym, stąd w
składzie wszystkich zespołów znaleźli się wyłącznie
wydmińscy sportowcy. W
przyszłości pozwoli to, być
może, na stworzenie dogodnych warunków do organizowania rozgrywek ligowych
oraz lokalnych na płaszczyźnie czysto zabawowo amatorskiej.
W kolejnym etapie turnieju
rozegrano mecze o dalsze
miejsca. Wyjątkowego pecha miał zespół Siemionek,
który uplasował się ostatecznie na 11 pozycji. Mecz
o miejsce 9 rozegrały pomiędzy sobą ekipy Rocket Nad bezpiecznym przebieFuel i Ranty (0:1). W spo- giem
rywalizacji
czuwali
tkaniu o miejsce 7 Galacti-
(Ciąg dalszy na stronie 9)
KULTURA
Numer 14
WIELKI BAL KSIĘŻNICZEK 2011
Wydminy. GOK
PROGRAM POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI „RÓWNAĆ SZANSE”
Księżniczki w balowych strojach
W lutym br. dzieci z oddziału przedszkolnego w
Wydminach po raz pierwszy uczestniczyły w biciu
rekordu Disneya na największy bal karnawałowy
świata.
Wielki Bal Księżniczek
jest projektem realizowanym wspólnie przez
m i e s i ę c z n i k
„Księżniczka” i firmę Disney. Jego celem jest
zachęcenie jak największej liczby przedszkoli
do wspólnej zabawy na
balu karnawałowym i
tym samym przyczynienie się do pobicia rekordu. W dniu balu przedszkole zmieniło się w
magiczną krainę pełną
księżniczek,
królewiczów, wróżek, rycerzy i
innych bajkowych postaci.
Zabawę
taneczną
przeplatały różne konkursy, w których dzieci
razem ze swoimi rodzicami, babciami i dziadkami bardzo chętnie bra(Ciąg dalszy ze strony 8)
druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wydminach oraz sędzia
główny zawodów pan
Wiesław Giedo, którym
organizatorzy składają
serdeczne podziękowania.
Klasyfikacja
turnieju:
końcowa
ły udział. W chwilach
przerwy wszyscy mieli
możliwość skorzystania
ze słodkiego poczęstunku
przygotowanego
przez rodziców.
Niewątpliwie Wielki Bal
Księżniczek 2011 był dla
wszystkich przedszkolaków bardzo ważnym i
niezapomnianym wydarzeniem. Dzieci świetnie
się bawiły przy dźwiękach muzyki, a najlepszym dowodem na to
były ich zadowolone miny i szerokie uśmiechy
na twarzach. Na zakończenie
każde
dziecko
otrzymało
dyplom
za
udział w biciu rekordu
Disneya.
Agnieszka Patryło
nauczyciel ZSO
1. CSK (Mazur Wydminy), 2. Gawlik Arena,
3.
Mazuchówka,
4. LUKS Sport z Kulturą
ZSO
Wy dmi ny
(Gimnazjum), 5. FC
Anonimy, 6. Mazur,
7 .
Si e d l i s k a ,
8.
Galacticos,
9. Ranty, 10. Rocket
Fuel, 11. Siemionki
Marek Ostrowski
Organizator turnieju
Kasia, Magda i Paula segregują archiwalne zdjęcia
Prace nad projektem „Wydminy nych fotografii i kontakt z GOK. Bęwczoraj i dziś – piękno uchwycone dziemy wdzięczni za okazaną pomoc. Teraz pracujemy nad skanow fotografii” idą pełną parą.
Dzięki uprzejmości mieszkańców
Wydmin zdobyliśmy już wiele archiwalnych fotografii Wydmin. Niektóre z nich to prawdziwe perełki. Nie
ustajemy w poszukiwaniach, dlatego prosimy o przejrzenie rodzin-
waniem zdjęć i ich obróbką cyfrową. Młodzież uczestnicząca w projekcie chętnie pracuje i nabywa nowe umiejętności.
Zofia Łopuszyńska
koordynator projektu
POKAZ TAEKWON-DO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
Członkowie Klubu Taekwon-do z Giżycka prezentują swoje umiejętności
7 marca br. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Wydminach odbył się
pokaz Taekwon-do, zaprezentowany przez członków Klubu Taekwondo z Giżycka. Pokaz skierowany był
do chętnych nauki tej sztuki walki.
poprzez aktywny stosunek do siebie i otoczenia, systematyczność i
wytrwałość.
Zajęcia Taekwon-do pod kierunkiem instruktora z Giżycka będą
odbywać się we wtorki od godz.
Taekwon-do to koreańska sztuka 17.00 oraz soboty od godz. 12.00.
walki i samoobrony. Jest to styl bo- Zainteresowani tą sztuką walki mogaty technicznie. Taekwon-do łączy gą się jeszcze zapisać na treningi.
w sobie korzyści zdrowotne - płynąZofia Łopuszyńska
ce z wieloletniego nieprzerwanego
instruktor GOK Wydminy
treningu, praktyczne - wynikające
ze zdolności obrony przed zagrożeniem oraz kształtujące psychikę Str. 9
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...
05 kwietnia – we wszystkich szkołach podstawowych sprawdzian końcowy uczniów klas VI.
12-14 kwietnia – egzamin gimnazjalny w ZSO Wydminy i ZS
Gawliki Wielkie.
8 kwietnia, godz. 17.00 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach zaprasza na wirtualną wycieczkę po Francji pt.”La
France krok po kroku”.
17 kwietnia – SP Zelki – konkurs prac wielkanocnych.
10 kwietnia – SP Talki – konkurs na palmę wielkanocną i
kiermasz wielkanocny prac wykonanych przez uczniów i sympatyków szkoły w Talkach.
17 kwietnia (Niedziela Palmowa) – GOK, godz. 12.30 (po
mszy św. o godz. 11.30) Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych.
KARNAWAŁOWE ZABAWY W BIBLIOTECE
W dniach 28.02.2011r. i 7.03.2011r ponad 50 dzieci w wieku 3 – 6 lat wzięło udział w grach i zabawach karnawałowych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wydminach.
Anna Wasilczyk
kierownik GBP Wydminy
A tak się bawiliśmy…
Dla każdego coś miłego
Wesoły pociąg
KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH W OBIEKTYWIE
Konkurs został zorganizowany
przez SP Talki w 2009 roku, a jego
koordynatorami byli Regina Biernath–Moszczyńska i Jacek Sawicki
przy współpracy z Mazurskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku.
Wystawa prac
W
dniach 15.03.2011 –
15.04.2011r. w filii bibliotecznej w
Zelkach, można oglądać wystawę
prac nadesłanych na konkurs fotograficzny pt. „Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich w obiektywie”.
Kurier
Wydmiński
Wystawa fotograficzna podzielona
została na cztery kategorie: - Wiosenne przebudzenie, Upalne lato,
Jesienna Zaduma, Zimowy sen.
Fotografie zostały wypożyczone z
SP Talki.
Regina Biernath-Moszczyńska
bibliotekarz filii w Zelkach
Wydawca
Gminny Ośrodek Kutury
11-510 Wydminy ul. 40-lecia PRL 4
zlecone przez Urząd Gminy Wydminy
Wydminy. Biuro Obsługi Szkół
REKRUTACJA DZIECI DO SZKÓŁ
Biuro Obsługi Szkół przypomina, iż od 1 września
2011r. wszystkie 5- latki zostaną objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
W związku z powyższym prosimy rodziców dzieci
rocznika 2006 o zgłaszanie się do szkół celem zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych. Przypominam również, że od kwietnia rozpoczną się
zapisy do szkół gimnazjalnych oraz do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Wydminach.
Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielą szkoły pod
numerami telefonów:
ZSO Wydminy – 87 4210028
ZS Gawliki Wielkie – 87 4212058
SP Talki- 87 4210604
SP Zelki- 87 4210708
Elżbieta Sosnowska
Dyrektor Biura Obsługi Szkół w Wydminach
Dane kontaktowe
tel. 87 42 10 142
fax 87 42 10 148
[email protected]
red. naczelny Z.Łopuszyńska
www.gokwydminy.net
skład i opr. graficzne K Brzuchalski

Podobne dokumenty

Podgląd - Gmina Wydminy

Podgląd - Gmina Wydminy Tradycyjnie wrzesień jest miesiącem, kiedy obchodzimy dożynki - święto zebranych plonów. 11 września w naszej gminie obchodziliśmy Dożynki Gminno -Parafialne. U r o c z y s t a M s z a ś w . w k o ...

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos Nr 3

Nasz Głos Nr 3 Ocena pracy Samorządu Gminy Wydminy, audyt społeczny nie do ludzi poszkodowanych przez los, a nie umiejących się o pomoc Informacja z przebiegu monitoringu. W ramach ustawy o dostępie do informacji...

Bardziej szczegółowo