Cennik_2013_08_Vitoset_6 - Viessmann Serwis Poznan

Komentarze

Transkrypt

Cennik_2013_08_Vitoset_6 - Viessmann Serwis Poznan
Á Przejdź do spisu treści
#ENNIK6ITOSET
'RZEJNIKI
3YSTEMYINSTALACYJNE
5ZDATNIANIEWODY
3YSTEMYODPROWADZENIASPALIN
3KŠADOWANIEPALIWA
.ACZYNIAWZBIORCZE
/BOWIZUJCYODSIERPNIAR
/BJAuNIENIADOCENNIKA
0ROGRAMSPRZEDA–YüRMY6IESSMANN
ZNAJDUJCYW#ENNIKU6ITOSET
'RZEJNIKI
3YSTEMYINSTALACYJNE
5ZDATNIANIEWODY
3YSTEMYODPROWADZENIASPALIN
7YPOSA–ENIEINSTALACJISOLARNEJ
3KŠADOWANIEPALIWA
.ACZYNIAWZBIORCZE
0OSZCZEGÊLNYMGRUPOMPRODUKTÊWPRZYPORZDKOWANE
SGRUPYMATERIAŠOWEKTÊREINFORMUJOWARUNKACH
WSTÁPNYCHSTOPNIACHRABATÊWSKRÊT'RMAT
:APRASZAMY0AÈSTWADOKORZYSTANIAZSYSTEMUZAMÊWIEÈ
/N,INEZNAJDUJCEGOSIÁWSTREüEHANDLOWEJNANASZEJ
STRONIEINTERNETOWEJWWWVIESSMANNZAMOWIENIAPL
7SZYSTKIEAKTUALNECENNIKIüRMY6IESSMANNDOSTÁPNE
SRÊWNIE–NASTRONIEINTERNETOWEJWWWVIESSMANNPL
WSTREüE0ARTNERÊW
7YGLDIWYPOSA–ENIEPRODUKTÊWPRZEDSTAWIONYCH
WNINIEJSZYMCENNIKUNIEJESTWI–CYDLAüRMY6IESSMANN
INIESTANOWIOFERTYWROZUMIENIUPRZEPISÊWKODEKSU
CYWILNEGO
#ENNIKüRMY6IESSMANNWCAŠOuCIANIWEFRAGMENTACH
NIEMO–EBY½POWIELANYANIROZPOWSZECHNIANYZAPOMOC
URZDZEÈELEKTRONICZNYCHMECHANICZNYCHKOPIUJCYCH
NAGRYWAJCYCHIINNYCHWTYMRÊWNIE–NIEMO–EBY½
UMIESZCZANYANIROZPOWSZECHNIANYWPOSTACICYFROWEJ
ZARÊWNOWINTERNECIEJAKIWSIECIACHLOKALNYCHBEZPISEMNEJ
ZGODYPOSIADACZAPRAWAUTORSKICH
3ZCZEGʊOWEELEMENTYWYPOSA–ENIAMOGMIE½WPŠYWNA
CENÁIWYMAGAJUZGODNIENIAPRZEDZŠO–ENIEMZAMÊWIENIA
ZAUTORYZOWANYMPRZEDSTAWICIELEM6IESSMANNSPZOO
#ENYSZALECENIEMNIEWI–CYMINIEZAWIERAJUSTAWOWEGO
PODATKU6!4.IESONEPRZEZNACZONEDLAKOÈCOWEGO
ODBIORCYLECZSŠU–ZAPODSTAWÁDOOBLICZEÈ
/ILENIEPODANOINACZEJOFERUJEMYKRÊTKIETERMINYDOSTAW
/BOWIZUJOGÊLNEWARUNKISPRZEDA–Y
:MIANYZASTRZE–ONE
6IESSMANNSPZOO
UL+ARKONOSKA
7ROCŠAW
TEL FAKS WWWVIESSMANNPL
Á Przejdź do spisu treści
Spis treści
Cennik Vitoset
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Wyposażenie dodatkowe grzejników płytowych
Grzejniki łazienkowe
Armatura grzejnikowa
Grzejniki
1
2.1
2.2
2.3
System ViPEX
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna do instalacji gazowych
System zaprasowywany ze stali ocynkowanej Sahna
Systemy instalacyjne
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Stacje uzdatniania wody do domów i mieszkań
Stacje uzdatniania wody do kotłowni
Filtry do wody
Testy do badania wody
Sól regeneracyjna
Uzdatnianie wody
3
4.1
4.2
4.3
4.4
System jednościenny (ew)
System dwuścienny izolowany (dw)
System powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
System powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Systemy
odprowadzania spalin
4
5.1
Zbiorniki oleju opałowego
– bateryjne BT
– kompaktowe CT
– dwupłaszczowe DWT
– dwuścienne KWT
Składowanie paliwa
5
6.1
Przeponowe naczynia wzbiorcze
– dla zamkniętych instalacji
grzewczych
– dla instalacji ciepłej wody
użytkowej
Naczynia wzbiorcze
6
7
8
Kliknij, aby przejść do
odpowiedniego działu
9
10
Cenniki oraz dokumentacja techniczna na naszych stronach
internetowych wraz z systemem zamówień on-line.
Á Przejdź do spisu treści
Wejście do strefy dla Partnera Handlowego → Logowanie do strefy
Zapraszamy również do korzystania z systemu zamówień on-line.
Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze dostępu do systemu zamówień
prosimy o kontakt z kierownikami naszych przedstawicielstw.
Á Przejdź do spisu treści
Zakładka Strefa Handlowa
Aktualne cenniki firmy Viessmann
Wszystkie dokumentacje techniczne są dostępne dla Państwa w zakładce Dokumentacja
techniczna wraz z wytycznymi projektowymi oraz prospektami produktowymi
Á Przejdź do spisu treści
Grzejniki
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
1.2
Grzejniki środkowozasilane – typ M
1.3
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
1.4
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
1.5
Wyposażenie dodatkowe grzejników płytowych
1.6
Grzejniki łazienkowe
1.7
Armatura grzejnikowa
1
Á Przejdź do spisu treści
1
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Á Przejdź do spisu treści
1.1
rowa
zawo
a
k
d
ow y
Wkł a
ontaż
m
w
a
i zest grzejnika
ie
n
w ce
Grzejnik z przyłączem dolnym
typu 11, 20, 21, 22 i 33
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Jedno–, dwu– i trójpłytowe, wysokość konstrukcyjna:
300, 400, 500, 600 i 900 mm
Idealne dla obiektów nowych i modernizowanych, dzięki:
Powierzchnia lakierowana według DIN 55900 w kolorze
białym RAL 9016.
Zamówienie koloru z palety RAL – na zapytanie.
Z możliwością obrócenia i przyłączenia do wyboru z lewej
lub prawej strony (dotyczy grzejników typu od 20 do 33)
Przyspawane osłony boczne i łatwo zdejmowalna pokrywa górna
Temperatury robocze do maks. 110°C
Nadciśnienie robocze do 10 bar
Cena grzejnika zawiera zestaw montażowy składający się z:
– 2 wieszaki sprężyste lakierowane na biało,
– 4 wkręty 8×70 mm,
– 4 kołki rozporowe 10×60 mm.
W grzejniku typu VK z przyłączem dolnym wbudowana jest
wkładka zaworowa, korek odpowietrzający oraz korek zaślepiający.
1.1–1
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Długość
konstrukcyjna
(mm)
Moc
cieplna
przy
temp.
system.
400
Typ 11
Typ 20
Typ 21
Głęb. konstr. 72 mm
Wys. konstr. (mm)
Głębokość konstr. 76 mm
Wysokość konstr. (mm)
Głębokość konstr. 76 mm
Wysokość konstr. (mm)
600
500
600
900
500
600
900
70/55 °C
55/45 °C
7512 123
319
203
176,–
7512 135
282
180
198,–
7512 147
330
210
202,–
7512 159
470
298
222,–
7512 168
374
238
221,–
7512 180
434
277
224,–
7512 192
595
376
264,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 124
399
254
192,–
7512 136
353
225
224,–
7512 148
413
263
228,–
7512 160
588
372
256,–
7512 169
467
298
258,–
7512 181
543
346
245,–
7512 193
744
471
292,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 125
478
304
210,–
7512 137
424
269
232,–
7512 149
495
315
238,–
7512 161
705
446
268,–
7512 170
560
357
258,–
7512 182
652
415
265,–
7512 194
893
565
318,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 126
558
355
228,–
7512 138
494
314
260,–
7512 150
578
368
268,–
7512 162
823
521
302,–
7512 171
654
417
278,–
7512 183
760
484
285,–
7512 195
1042
659
346,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 127
638
406
248,–
7512 139
565
359
268,–
7512 151
660
420
274,–
7512 163
940
595
314,–
7512 172
747
476
296,–
7512 184
869
554
305,–
7512 196
1190
753
372,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 128
718
457
264,–
7512 140
635
404
296,–
7512 152
743
473
304,–
7512 164
1058
670
350,–
7512 173
841
536
315,–
7512 185
977
623
325,–
7512 197
1339
847
416,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 129
797
508
282,–
7512 141
706
449
302,–
7512 153
825
525
310,–
7512 165
1175
744
374,–
7512 174
934
595
336,–
7512 186
1086
692
345,–
7512 198
1488
941
444,–
7512 130
957
318,–
7512 142
847
539
336,–
7512 154
990
630
346,–
7512 166
1410
893
422,–
7512 175
1121
714
372,–
7512 187
1303
830
383,–
7512 199
1786
1129
500,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 131
1116
711
354,–
7512 143
988
629
370,–
7512 155
1155
735
384,–
7512 167
1645
1042
470,–
7512 176
1308
833
408,–
7512 188
1520
969
423,–
7512 200
2083
1317
557,–
7512 132
1275
812
392,–
7512 144
1130
718
404,–
7512 156
1320
840
418,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7512 177
1494
952
448,–
7512 189
1738
1107
462,–
7512 201
2381
1506
612,–
7512 133
1435
914
428,–
7512 145
1270
809
456,–
7512 157
1485
945
472,–
—
7512 178
1681
1071
504,–
7512 190
1955
1246
522,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7512 134
1602
1020
464,–
7512 146
1412
899
492,–
7512 158
1650
1050
512,–
—
7512 179
1868
1190
543,–
7512 191
2172
1384
562,–
—
70/55 °C
55/45 °C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
500
600
700
800
900
1000
1200
70/55 °C
55/45 °C
1400
1600
1800
2000
2200
70/55 °C
55/45 °C
2600
70/55 °C
55/45 °C
3000
70/55 °C
55/45 °C
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.1-6.
1.1–2
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Á Przejdź do spisu treści
Typ 22
Typ 33
Głębokość konstrukcyjna 106 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
Głębokość konstrukcyjna 161 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
300
400
500
600
1.1
900
300
400
500
600
900
Gr. mat.10
—
—
—
7512 228
555
351
235,–
7512 243
743
470
337,–
—
—
—
—
7512 290
1023
642
472,–
nr zam.
W
W
PLN
—
—
7512 299
599
379
251,–
7512 229
694
439
256,–
7512 244
929
587
374,–
—
—
7512 310
827
524
392,–
7512 279
954
604
402,–
7512 291
1279
802
512,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 202
506
316
274,–
7512 215
594
377
303,–
7512 300
718
455
271,–
7512 230
832
526
277,–
7512 245
1114
704
412,–
7512 266
724
452
368,–
7512 253
827
524
408,–
7512 311
992
628
412,–
7512 280
1145
724
424,–
7512 292
1534
962
572,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 203
591
369
298,–
7512 216
693
440
332,–
7512 301
838
531
291,–
7512 231
971
614
298,–
7512 246
1300
822
449,–
7512 267
845
527
404,–
7512 254
965
612
452,–
7512 312
1157
733
466,–
7512 281
1336
845
480,–
7512 293
1790
1123
632,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 204
675
422
302,–
7512 217
792
502
338,–
7512 302
958
606
311,–
7512 232
1110
702
319,–
7512 247
1486
939
486,–
7512 268
966
602
411,–
7512 255
1103
699
464,–
7512 313
1322
838
484,–
7512 282
1526
966
498,–
7512 294
2046
1283
690,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 205
760
474
314,–
7512 218
891
565
355,–
7512 303
1077
682
331,–
7512 233
1248
789
340,–
7512 248
1671
1057
525,–
7512 269
1086
678
432,–
7512 256
1241
787
494,–
7512 314
1488
942
520,–
7512 283
1717
1086
537,–
7512 295
2301
1444
752,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 206
844
527
328,–
7512 219
990
628
372,–
7512 304
1197
758
351,–
7512 234
1387
877
360,–
7512 249
1857
1174
562,–
7512 270
1207
753
456,–
7512 257
1379
874
522,–
7512 315
1653
1047
556,–
7512 284
1908
1207
576,–
7512 296
2557
1604
810,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 207
1013
632
354,–
7512 220
1188
754
408,–
7512 305
1436
910
390,–
7512 235
1664
1052
403,–
7512 250
2228
1409
635,–
7512 271
1448
904
498,–
7512 258
1655
1049
580,–
7512 316
1984
1256
628,–
7512 285
2290
1448
650,–
7512 297
3068
1925
966,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 208
1182
738
382,–
7512 221
1386
879
443,–
7512 306
1676
1061
430,–
7512 236
1942
1228
444,–
7512 251
2600
1644
738,–
7512 272
1690
1054
543,–
7512 259
1931
1224
637,–
7512 317
2314
1466
700,–
7512 286
2671
1690
726,–
7512 298
3580
2246
1 090,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 209
1350
843
408,–
7512 222
1584
1005
478,–
7512 307
1915
1213
470,–
7512 237
2219
1403
486,–
7512 252
2971
1878
816,–
7512 273
1931
1205
588,–
7512 260
2206
1398
695,–
7512 318
2645
1675
772,–
7512 287
3053
1931
802,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 210
1519
949
432,–
7512 223
1782
1130
514,–
7512 308
2155
1364
510,–
7512 238
2497
1579
528,–
—
7512 274
2173
1355
630,–
7512 261
2482
1573
752,–
7512 319
2975
1885
844,–
7512 288
3434
2173
878,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 211
1688
1054
460,–
7512 224
1980
1256
548,–
7512 309
2394
1516
550,–
7512 239
2774
1754
570,–
—
7512 275
2414
1506
676,–
7512 262
2758
1748
810,–
7512 320
3306
2094
915,–
7512 289
3816
2414
954,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 212
1857
1159
488,–
7512 225
2178
1382
584,–
—
7512 240
3051
1929
612,–
—
7512 276
2655
1657
718,–
7512 263
3034
1923
868,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 213
2194
1370
542,–
7512 226
2574
1633
656,–
—
7512 241
3606
2280
695,–
—
7512 277
3138
1958
808,–
7512 264
3585
2272
984,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 214
2532
1581
594,–
7512 227
2970
1884
726,–
—
7512 242
4161
2631
779,–
—
7512 278
3621
2259
896,–
7512 265
4137
2622
1 098,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.1-6.
1.1–3
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Dane techniczne grzejników (odniesione do długości konstrukcyjnej 1000 mm)
Wysokość
konstrukcyjna
Typ
300
22
400
33
22
500
33
20
21
600
22
33
11
20
21
900
22
33
20
21
22
33
Moc cieplna
przy temp. systemowej 90/70/20 °C
1351 1934 1557 2172
Moc cieplna
przy temp. systemowej 75/65/20 °C
1063 1521 1236 1723
880 1165 1497 2067
994 1029 1354 1736 2387 1468 1861 2324 3211
Ciężar (kg)
17,80 26,10 23,40 34,10 21,90 35,20 29,30 43,40
17,4 26,10 30,40 34,70 51,50 40,80 43,10 49,40 73,00
1107 1465 1888 2607 1250 1295 1703 2191 3012 1851 2348 2934 4069
Pojemność wodna
(litry)
3,30
5,10
4,30
6,50
5,20
5,20
5,20
6,50
3,10
6,10
6,10
6,10
9,40
9,10
9,10
9,10 13,10
Wykładnik n
1,35
1,36
1,31
1,31
1,30
1,30
1,32
1,32
1,30
1,30
1,30
1,32
1,32
1,31
1,32
1,32
1,34
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
100
95
90
85
80
75
1.1–4
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
90
0,50
0,52
0,54
0,57
0,59
0,61
0,63
80
0,54
0,56
0,59
0,62
0,65
0,67
0,70
70
0,60
0,62
0,66
0,70
0,72
0,76
0,79
80
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,70
0,73
70
0,63
0,65
0,68
0,73
0,76
0,79
0,83
60
0,70
0,72
0,77
0,83
0,87
0,91
0,96
50
0,79
0,83
0,89
0,96
1,02
1,08
1,15
85
0,57
0,58
0,61
0,65
0,68
0,70
0,73
80
0,59
0,61
0,65
0,69
0,71
0,74
0,77
75
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
70
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,87
65
0,68
0,71
0,76
0,81
0,85
0,89
0,93
60
0,72
0,76
0,81
0,87
0,91
0,96
1,01
55
0,77
0,81
0,87
0,93
0,98
1,04
1,10
50
0,83
0,87
0,93
1,01
1,07
1,14
1,21
80
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
75
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,86
70
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
65
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
60
0,76
0,79
0,85
0,91
0,96
1,01
1,07
55
0,81
0,85
0,91
0,98
1,04
1,10
1,16
75
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
70
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
65
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
60
0,79
0,83
0,88
0,95
1,01
1,06
1,12
55
0,85
0,89
0,96
1,04
1,10
1,16
1,24
50
0,91
0,96
1,04
1,13
1,20
1,28
1,37
70
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
65
0,79
0,83
0,88
0,94
1,00
1,06
1,11
60
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
55
0,88
0,93
1,00
1,09
1,16
1,23
1,31
50
0,96
1,01
1,10
1,08
1,15
1,22
1,30
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
70
65
60
55
50
45
40
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
1.1
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
65
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
60
0,88
0,93
1,00
1,08
1,14
1,21
1,29
55
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,41
50
1,00
1,06
1,16
1,27
1,35
1,46
1,57
45
1,10
1,16
1,28
1,42
1,52
1,64
1,79
60
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,40
55
1,00
1,06
1,14
1,25
1,33
1,43
1,53
50
1,06
1,13
1,24
1,36
1,46
1,57
1,69
45
1,16
1,23
1,35
1,50
1,63
1,76
1,92
40
1,28
1,37
1,52
1,71
1,87
2,05
2,27
55
1,06
1,13
1,24
1,35
1,45
1,56
1,68
50
1,14
1,21
1,33
1,47
1,59
1,72
1,86
45
1,24
1,31
1,46
1,63
1,76
1,93
2,11
40
1,35
1,46
1,63
1,84
2,02
2,22
2,47
50
1,24
1,31
1,45
1,61
1,75
1,90
2,07
45
1,33
1,43
1,59
1,78
1,94
2,12
2,35
40
1,46
1,57
1,76
2,02
2,22
2,46
2,76
35
1,63
1,76
2,02
2,34
2,61
2,96
3,40
45
1,45
1,56
1,75
1,98
2,17
2,39
2,66
40
1,59
1,72
1,94
2,23
2,47
2,76
3,13
35
1,76
1,93
2,22
2,60
2,93
3,34
3,87
30
2,02
2,22
2,61
3,17
3,67
4,35
5,34
40
1,75
1,90
2,17
2,52
2,82
3,18
3,64
35
1,94
2,12
2,47
2,93
3,34
3,85
6,11
30
2,22
2,46
2,93
3,59
4,21
5,06
6,32
25
2,61
2,96
3,67
4,80
6,02
8,19
9,96
35
2,17
2,39
2,82
3,39
3,91
4,57
5,49
30
2,47
2,76
3,34
4,17
4,96
6,09
7,79
Znormalizowana moc cieplna grzejników określana jest wg EN 442 dla następujących wartości:
temperatura na zasilaniu
TV = 75°C
temperatura na powrocie
TR = 65°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 20°C
Dlatego dla naszych grzejników należy najpierw obliczyć z „Danych technicznych grzejników” (patrz str. 1.1-6) moc cieplną przy
parametrach 75/65/20°C. Następnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, można obliczyć w przybliżeniu moc
cieplną przy pomocy współczynnika korekcyjnego f z powyższej tabeli. Dla naszych grzejników łazienkowych można posłużyć się
bezpośrednio podawaną wartością mocy przy 75/65°C.
·
·
Obowiązuje: Q n = Q × f
Przykład:
Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
·
Q = 1200 W
Dane projektowe:
temperatura na zasilaniu
TV = 60°C
temperatura na powrocie
TR = 45°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 22°C
Współczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93
·
·
Q n = Q × f = 1200 W × 1,93 = 2316 W
·
Należy przyjąć grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej Q n = 2316 W.
1.1–5
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Wysokość konstrukcyjna 300 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
1.1–6
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
600
7512 202
638
591
540
506
474
441
391
345
316
287
259
700
7512 203
744
689
630
591
553
515
456
403
369
335
302
800
7512 204
850
788
720
675
631
588
521
461
421
383
345
900
7512 205
957
886
810
760
710
662
586
518
474
431
388
1000
7512 206
1063
985
900
844
789
736
652
576
527
479
432
1200
7512 207
1276
1182
1080
1013
947
883
782
691
632
574
518
1400
7512 208
1488
1378
1259
1182
1105
1030
912
806
737
670
604
1600
7512 209
1701
1575
1439
1350
1263
1177
1042
921
843
766
691
1800
7512 210
1913
1772
1619
1519
1421
1324
1173
1036
948
861
777
2000
7512 211
2126
1969
1799
1688
1579
1471
1303
1151
1053
957
863
2200
7512 212
2339
2166
1979
1857
1737
1618
1433
1267
1158
1053
950
2600
7512 213
2764
2560
2339
2195
2052
1913
1694
1497
1369
1244
1122
3000
7512 214
3189
2954
2699
2532
2368
2207
1955
1727
1580
1436
1295
600
7512 266
913
845
772
724
677
631
559
494
452
410
370
700
7512 267
1065
986
901
845
790
736
652
576
527
479
432
800
7512 268
1217
1127
1030
966
903
842
745
658
602
547
493
900
7512 269
1369
1268
1158
1087
1016
947
838
741
677
615
555
1000
7512 270
1521
1409
1287
1207
1129
1052
931
823
753
684
617
1200
7512 271
1825
1690
1544
1449
1355
1262
1118
988
903
821
740
1400
7512 272
2129
1972
1802
1690
1581
1473
1304
1152
1054
957
863
1600
7512 273
2434
2254
2059
1932
1806
1683
1490
1317
1204
1094
987
1800
7512 274
2738
2536
2316
2173
2032
1893
1677
1481
1355
1231
1110
2000
7512 275
3042
2817
2574
2415
2258
2104
1863
1646
1505
1368
1233
2200
7512 276
3346
3099
2831
2656
2484
2314
2049
1811
1656
1504
1357
2600
7512 277
3955
3663
3346
3139
2935
2735
2422
2140
1957
1778
1604
3000
7512 278
4563
4226
3861
3622
3387
3156
2794
2469
2258
2051
1850
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 400 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.1
22
24
600
7512 215
742
689
631
594
557
520
463
411
377
343
311
700
7512 216
865
804
737
693
649
607
540
479
439
401
363
800
7512 217
989
918
842
792
742
693
617
547
502
458
415
900
7512 218
1112
1033
947
891
835
780
694
616
565
515
466
1000
7512 219
1236
1148
1052
990
928
867
771
684
628
572
518
1200
7512 220
1483
1378
1263
1187
1113
1040
925
821
753
687
622
1400
7512 221
1730
1607
1473
1385
1299
1213
1079
958
879
801
726
1600
7512 222
1978
1837
1684
1583
1484
1387
1233
1095
1004
916
829
1800
7512 223
2225
2066
1894
1781
1670
1560
1388
1232
1130
1030
933
2000
7512 224
2472
2296
2105
1979
1855
1733
1542
1368
1256
1145
1036
2200
7512 225
2719
2526
2315
2177
2041
1906
1696
1505
1381
1259
1140
2600
7512 226
3214
2985
2736
2573
2412
2253
2004
1779
1632
1488
1347
3000
7512 227
3708
3444
3157
2969
2783
2600
2313
2053
1883
1717
1555
600
7512 253
1034
960
880
827
776
724
644
572
525
478
433
700
7512 254
1206
1120
1027
965
905
845
752
667
612
558
505
800
7512 255
1378
1280
1173
1103
1034
966
859
762
699
638
577
900
7512 256
1551
1440
1320
1241
1163
1087
966
858
787
717
649
1000
7512 257
1723
1600
1467
1379
1293
1207
1074
953
874
797
722
1200
7512 258
2068
1920
1760
1655
1551
1449
1289
1144
1049
956
866
1400
7512 259
2412
2240
2053
1931
1810
1690
1503
1334
1224
1116
1010
1600
7512 260
2757
2560
2346
2206
2068
1932
1718
1525
1399
1275
1154
1800
7512 261
3101
2880
2640
2482
2327
2173
1933
1715
1574
1435
1299
2000
7512 262
3446
3200
2933
2758
2585
2415
2148
1906
1748
1594
1443
2200
7512 263
3791
3520
3226
3034
2844
2656
2362
2097
1923
1754
1587
2600
7512 264
4480
4160
3813
3585
3361
3139
2792
2478
2273
2072
1876
3000
7512 265
5169
4800
4400
4137
3878
3622
3222
2859
2623
2391
2165
1.1–7
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
1.1–8
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 135
352
327
300
282
265
248
220
196
180
164
149
500
7512 136
440
409
375
353
331
309
275
245
225
205
186
600
7512 137
528
491
450
423
397
371
331
294
270
246
223
700
7512 138
616
572
525
494
463
433
386
343
315
287
260
800
7512 139
704
654
600
565
530
495
441
392
360
328
297
900
7512 140
792
736
675
635
596
557
496
441
405
369
334
1000
7512 141
880
818
750
706
662
619
551
490
449
410
372
1200
7512 142
1056
981
900
847
794
743
661
587
539
492
446
1400
7512 143
1232
1145
1050
988
927
866
771
685
629
574
520
1600
7512 144
1408
1309
1200
1129
1059
990
882
783
719
656
595
1800
7512 145
1584
1472
1350
1270
1192
1114
992
881
809
738
669
2000
7512 146
1760
1636
1500
1412
1324
1238
1102
979
899
820
743
400
7512 168
466
433
397
374
351
328
292
259
238
217
197
500
7512 169
583
541
497
467
438
410
365
324
298
272
246
600
7512 170
699
650
596
561
526
492
438
389
357
326
295
700
7512 171
816
758
695
654
614
574
511
454
417
380
345
800
7512 172
932
866
795
748
701
656
584
519
476
435
394
900
7512 173
1049
974
894
841
789
737
657
583
536
489
443
1000
7512 174
1165
1083
993
934
877
819
730
648
595
543
492
1200
7512 175
1398
1299
1192
1121
1052
983
876
778
714
652
591
1400
7512 176
1631
1516
1391
1308
1227
1147
1021
908
833
761
689
1600
7512 177
1864
1732
1589
1495
1402
1311
1167
1037
952
869
788
1800
7512 178
2097
1949
1788
1682
1578
1475
1313
1167
1071
978
886
2000
7512 179
2330
2166
1986
1869
1753
1639
1459
1297
1191
1086
984
500
7512 299
749
695
637
599
561
524
466
413
379
346
313
600
7512 300
898
834
764
718
673
629
559
496
455
415
375
700
7512 301
1048
973
892
838
786
734
652
579
531
484
438
800
7512 302
1198
1112
1019
958
898
839
746
661
607
553
500
900
7512 303
1347
1251
1146
1078
1010
943
839
744
683
622
563
1000
7512 304
1497
1390
1274
1197
1122
1048
932
827
758
691
626
1200
7512 305
1796
1668
1528
1437
1347
1258
1118
992
910
830
751
1400
7512 306
2096
1946
1783
1676
1571
1467
1305
1158
1062
968
876
1600
7512 307
2395
2224
2038
1916
1796
1677
1491
1323
1213
1106
1001
1800
7512 308
2695
2502
2293
2155
2020
1887
1678
1488
1365
1244
1126
2000
7512 309
2994
2780
2547
2395
2244
2096
1864
1654
1517
1383
1251
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
11
głębokość
konstrukcyjna
72 mm
20
głębokość
konstrukcyjna
75 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.1
22
24
500
7512 310
1034
960
879
827
775
724
643
571
523
477
432
600
7512 311
1240
1152
1055
992
930
868
772
685
628
573
518
700
7512 312
1447
1343
1231
1157
1085
1013
901
799
733
668
604
800
7512 313
1654
1535
1407
1323
1240
1158
1029
913
838
763
691
900
7512 314
1860
1727
1583
1488
1394
1302
1158
1027
942
859
777
1000
7512 315
2067
1919
1759
1653
1549
1447
1287
1141
1047
954
864
1200
7512 316
2480
2303
2110
1984
1859
1737
1544
1370
1256
1145
1036
1400
7512 317
2894
2687
2462
2315
2169
2026
1801
1598
1466
1336
1209
1600
7512 318
3307
3071
2814
2645
2479
2315
2059
1826
1675
1527
1382
1800
7512 319
3721
3455
3165
2976
2789
2605
2316
2055
1884
1718
1554
2000
7512 320
4134
3839
3517
3307
3099
2894
2573
2283
2094
1908
1727
dług. nr zam.
konstr.
mm
75/65
20
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
15
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 123
398
370
339
319
299
280
249
221
203
185
168
500
7512 124
497
462
424
399
374
349
311
276
254
232
210
600
7512 125
596
554
508
478
448
419
373
332
304
278
252
700
7512 126
696
647
593
558
524
489
436
387
355
324
294
800
7512 127
795
739
678
638
598
559
498
442
406
371
336
900
7512 128
895
832
763
718
673
629
560
498
457
417
378
1000
7512 129
994
924
847
797
748
699
622
553
508
463
420
1200
7512 130
1193
1109
1017
957
897
839
747
664
609
556
504
1400
7512 131
1392
1294
1187
1116
1047
979
872
774
711
649
588
1600
7512 132
1590
1478
1355
1275
1196
1118
995
884
812
741
671
1800
7512 133
1789
1663
1525
1435
1346
1258
1120
995
914
834
755
2000
7512 134
1998
1857
1703
1602
1503
1405
1251
1111
1020
931
844
400
7512 147
412
382
351
330
309
289
257
229
210
192
173
500
7512 148
515
478
438
412
387
362
322
286
262
239
217
600
7512 149
617
574
526
495
464
434
386
343
315
287
260
700
7512 150
720
669
614
577
542
506
451
400
367
335
304
800
7512 151
823
765
702
660
619
578
515
457
420
383
347
900
7512 152
926
861
789
742
696
651
579
514
472
431
390
1000
7512 153
1029
956
877
825
774
723
644
572
525
479
434
1200
7512 154
1235
1147
1052
990
928
868
772
686
630
575
520
1400
7512 155
1441
1339
1228
1155
1083
1012
901
800
735
670
607
1600
7512 156
1646
1530
1403
1320
1238
1157
1030
915
840
766
694
1800
7512 157
1852
1721
1578
1485
1392
1301
1158
1029
945
862
781
2000 7512 158
2058
1912
1754
1650
1547
1446
1287
1143
1050
958
867
1.1–9
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
1.1–10
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 180
542
503
462
434
407
381
339
301
277
253
229
500
7512 181
677
629
577
543
509
476
424
377
346
316
286
600
7512 182
812
755
693
652
611
571
509
452
415
379
343
700
7512 183
948
881
808
760
713
667
594
527
484
442
400
800
7512 184
1083
1007
923
869
815
762
678
603
553
505
458
900
7512 185
1219
1133
1039
977
917
857
763
678
623
568
515
1000
7512 186
1354
1258
1154
1086
1019
952
848
753
692
631
572
1200
7512 187
1625
1510
1385
1303
1222
1143
1018
904
830
758
687
1400
7512 188
1896
1762
1616
1521
1426
1333
1187
1055
969
884
801
1600
7512 189
2166
2013
1847
1738
1630
1524
1357
1206
1107
1010
915
1800
7512 190
2437
2265
2078
1955
1834
1714
1526
1356
1245
1136
1030
2000
7512 191
2708
2517
2309
2172
2037
1905
1696
1507
1384
1263
1144
400
7512 228
694
645
590
555
520
486
432
383
351
320
289
500
7512 229
868
806
738
694
650
607
539
478
439
400
362
600
7512 230
1042
967
886
832
780
728
647
574
526
480
434
700
7512 231
1215
1128
1033
971
910
850
755
670
614
559
506
800
7512 232
1389
1289
1181
1110
1040
971
863
765
702
639
578
900
7512 233
1562
1450
1329
1249
1170
1092
971
861
789
719
651
1000
7512 234
1736
1611
1476
1387
1300
1214
1079
957
877
799
723
1200
7512 235
2083
1934
1771
1665
1560
1457
1295
1148
1053
959
868
1400
7512 236
2430
2256
2067
1942
1820
1699
1510
1339
1228
1119
1012
1600
7512 237
2778
2578
2362
2220
2080
1942
1726
1531
1403
1279
1157
1800
7512 238
3125
2901
2657
2497
2340
2185
1942
1722
1579
1439
1302
2000
7512 239
3472
3223
2952
2775
2600
2428
2158
1913
1754
1599
1446
2200
7512 240
3819
3545
3247
3052
2860
2670
2373
2105
1930
1758
1591
2600
7512 241
4514
4190
3838
3607
3380
3156
2805
2487
2281
2078
1880
3000
7512 242
5208
4834
4428
4162
3900
3642
3236
2870
2631
2398
2169
500
7512 279
1194
1108
1015
954
894
835
742
658
603
550
498
600
7512 280
1432
1330
1218
1145
1073
1002
890
790
724
660
597
700
7512 281
1671
1551
1421
1336
1252
1169
1039
921
845
770
697
800
7512 282
1910
1773
1624
1526
1430
1336
1187
1053
965
880
796
900
7512 283
2148
1994
1827
1717
1609
1503
1336
1184
1086
990
896
1000
7512 284
2387
2216
2030
1908
1788
1670
1484
1316
1207
1100
995
1200
7512 285
2864
2659
2436
2290
2146
2004
1781
1579
1448
1320
1194
1400
7512 286
3342
3102
2842
2671
2503
2337
2078
1843
1690
1540
1393
1600
7512 287
3819
3546
3248
3053
2861
2671
2374
2106
1931
1760
1592
1800
7512 288
4297
3989
3654
3435
3218
3005
2671
2369
2172
1980
1791
2000
7512 289
4774
4432
4060
3816
3576
3339
2968
2632
2414
2200
1990
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.1
22
24
400
7512 159
587
545
500
470
440
411
366
325
298
271
246
500
7512 160
734
682
625
587
550
514
457
406
372
339
307
600
7512 161
881
818
750
705
661
617
549
487
447
407
368
700
7512 162
1028
954
874
822
771
720
640
568
521
475
430
800
7512 163
1174
1091
999
940
881
823
732
649
595
543
491
900
7512 164
1321
1227
1124
1057
991
925
823
730
670
611
553
1000
7512 165
1468
1363
1249
1175
1101
1028
914
811
744
678
614
1200
7512 166
1762
1636
1499
1409
1321
1234
1097
974
893
814
737
1400
7512 167
2055
1908
1749
1644
1541
1440
1280
1136
1042
950
860
400
7512 192
744
691
633
595
558
521
463
410
376
343
310
500
7512 193
931
864
791
744
697
651
579
513
471
429
388
600
7512 194
1117
1037
950
893
836
781
694
616
565
515
466
700
7512 195
1303
1209
1108
1041
976
911
810
718
659
600
543
800
7512 196
1489
1382
1266
1190
1115
1041
926
821
753
686
621
900
7512 197
1675
1555
1424
1339
1255
1172
1041
924
847
772
698
1000
7512 198
1861
1728
1583
1488
1394
1302
1157
1026
941
858
776
1200
7512 199
2233
2073
1899
1785
1673
1562
1389
1231
1129
1029
931
1400
7512 200
2605
2419
2216
2083
1952
1823
1620
1437
1317
1201
1086
1600
7512 201
2978
2764
2532
2380
2230
2083
1851
1642
1506
1372
1241
400
7512 243
930
863
790
743
696
650
578
512
470
428
387
500
7512 244
1162
1079
988
929
870
812
722
640
587
535
484
600
7512 245
1394
1294
1186
1114
1044
975
866
768
704
642
581
700
7512 246
1627
1510
1383
1300
1218
1137
1011
896
822
749
677
800
7512 247
1859
1726
1581
1486
1392
1300
1155
1024
939
856
774
900
7512 248
2092
1942
1778
1671
1566
1462
1299
1152
1056
963
871
1000
7512 249
2324
2157
1976
1857
1740
1625
1444
1280
1174
1070
968
1200
7512 250
2789
2589
2371
2229
2088
1950
1733
1536
1409
1283
1161
1400
7512 251
3254
3020
2766
2600
2436
2275
2021
1792
1643
1497
1355
1600
7512 252
3718
3452
3162
2971
2784
2600
2310
2048
1878
1711
1548
1.1–11
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.1
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
dług. nr zam.
konstr.
mm
33
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 290
1284
1191
1089
1023
957
893
792
701
642
584
527
500
7512 291
1606
1489
1362
1278
1197
1116
990
876
802
730
659
600
7512 292
1927
1786
1634
1534
1436
1339
1188
1051
963
876
791
700
7512 293
2248
2084
1906
1790
1675
1562
1386
1226
1123
1022
923
800
7512 294
2569
2382
2178
2045
1914
1786
1584
1402
1283
1168
1055
900
7512 295
2890
2679
2451
2301
2154
2009
1782
1577
1444
1314
1186
1000
7512 296
3211
2977
2723
2557
2393
2232
1980
1752
1604
1459
1318
1200
7512 297
3853
3572
3268
3068
2872
2678
2376
2102
1925
1751
1582
1400
7512 298
4495
4168
3812
3579
3350
3125
2772
2453
2246
2043
1845
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
Dane techniczne
Warianty przyłączenia
Zintegrowany wariant przyłączenia „zawór”
zasilanie/powrót od dołu,
z prawej lub lewej strony
korek
zaślepiający
Konwencjonalny wariant
przyłączenia „kompakt”
zasilanie/powrót przeciwlegle, z prawej lub lewej strony
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
korek
odpowietrzający
2 korki zaślepiające
Wskazówka!
Warianty przyłączenia obowiązują dla wszystkich typów grzejników.
1.1–12
korek
odpowietrzający
Powrót/zasilanie z podwójnym kurkiem kulowym
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
2 korki zaślepiające
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
Wkładka
zaworowa
i głowica
termostatyczna
Zasilanie/powrót z podwójnym kurkiem kulowym
korek
odpowietrzający
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
Konwencjonalny wariant
przyłączenia „kompakt”
zasilanie/powrót po jednej
stronie, z prawej lub lewej
strony
Wkładka
zaworowa
i głowica
termostatyczna
korek
odpowietrzający
korek
zaślepiający
korek
odpowietrzający
2 korki zaślepiające
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
korek
odpowietrzający
2 korki zaślepiające
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wymiary przyłączy grzejników
Głębokość
konstrukcyjna
[mm]
Odstęp
króćców przyłączeniowych
od ściany
[mm]
Typ 11
72
66
Typ 20
76
66
Typ 21
76
66
Typ 22
106
81
Typ 33
161
136
Głęb. konstr.=72
Grzejnik
1.1
Wskazówka!
Przy długościach konstrukcyjnych czterokrotnie przekraczających wysokość konstrukcyjną, zaleca się przyłącza przeciwległe.
Przy systemie jednorurowym konieczny jest z zasady śrubunek jednorurowy.
1.1–13
Á Przejdź do spisu treści
1.1
1.1–14
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Á Przejdź do spisu treści
1.2
rowa
zawo
a
k
d
ow y
Wkł a
ontaż
m
w
a
i zest grzejnika
ie
n
w ce
Grzejniki środkowozasilane – typ M
typu 20, 21, 22 i 33
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dwu– i trójpłytowe, wysokość konstrukcyjna:
300, 400, 500, 600 i 900 mm
Idealne dla obiektów nowych i modernizowanych, dzięki:
Powierzchnia lakierowana według DIN 55900 w kolorze
białym RAL 9016.
Zamówienie koloru z palety RAL – na zapytanie.
Z możliwością obrócenia i przyłączenia do wyboru z lewej
lub prawej strony (dotyczy grzejników typu od 20 do 33)
Przyspawane osłony boczne i łatwo zdejmowalna pokrywa górna
Temperatury robocze do maks. 110°C
Nadciśnienie robocze do 10 bar
Cena grzejnika zawiera zestaw montażowy składający się z:
– 2 wieszaki sprężyste lakierowane na biało,
– 4 wkręty 8×70 mm,
– 4 kołki rozporowe 10×60 mm.
W grzejniku typu M z przyłączem dolnym wbudowana jest
wkładka zaworowa, korek odpowietrzający oraz korek zaślepiający.
Grzejniki z przyłączem środkowym dają większą swobodę
doboru grzejników. Przyłącze środkowe zapewnia symetrię
względem otworu okiennego i jest dopasowane do eleganckiej formy grzejnika firmy Viessmann
1.2–1
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Á Przejdź do spisu treści
1.2
Długość
konstrukcyjna
(mm)
Moc
cieplna
przy
temp.
system.
400
Typ 20
Typ 21
Głębokość konstr. 76 mm
Wysokość konstr. (mm)
Głębokość konstr. 76 mm
Wysokość konstr. (mm)
500
600
900
500
600
900
70/55 °C
55/45 °C
7511 937
273
177
198,–
7511 949
315
204
200,–
7511 961
426
260
220,–
7511 970
354
226
222,–
7511 982
411
263
224,–
7511 994
547
350
264,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 938
342
221
224,–
7511 950
394
256
228,–
7511 962
533
325
254,–
7511 971
442
282
258,–
7511 983
514
329
244,–
7511 995
684
437
292,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 939
410
265
232,–
7511 951
472
307
238,–
7511 963
639
390
268,–
7511 972
530
338
258,–
7511 984
616
394
264,–
7511 996
821
524
318,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 940
478
309
260,–
7511 952
551
358
266,–
7511 964
746
455
302,–
7511 973
619
395
278,–
7511 985
719
460
284,–
7511 997
958
612
346,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 941
546
354
266,–
7511 953
630
409
274,–
7511 965
852
520
314,–
7511 974
707
451
296,–
7511 986
822
526
304,–
7511 998
1094
699
372,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 942
615
398
294,–
7511 954
708
460
304,–
7511 966
959
585
350,–
7511 975
796
508
314,–
7511 987
924
591
324,–
7511 999
1231
787
416,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 943
683
442
300,–
7511 955
787
511
310,–
7511 967
1065
650
374,–
7511 976
884
564
334,–
7511 988
1027
657
342,–
7512 000
1368
874
444,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 944
820
530
334,–
7511 956
944
613
346,–
7511 968
1278
780
422,–
7511 977
1061
677
372,–
7511 989
1232
788
382,–
7512 001
1642
1049
500,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 945
956
619
370,–
7511 957
1102
715
382,–
7511 969
1491
910
470,–
7511 978
1238
790
408,–
7511 990
1438
920
420,–
7512 002
1915
1224
556,–
7511 946
1093
707
404,–
7511 958
1259
818
418,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 979
1414
902
448,–
7511 991
1643
1051
460,–
7512 003
2189
1398
612,–
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
7511 947
1229
796
454,–
7511 959
1417
920
472,–
—
7511 980
1591
1015
504,–
7511 992
1849
1183
520,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 948
1366
884
492,–
7511 960
1574
1022
510,–
—
7511 981
1768
1128
542,–
7511 993
2054
1314
560,–
—
70/55 °C
55/45 °C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2000
2200
70/55 °C
55/45 °C
2600
70/55 °C
55/45 °C
3000
70/55 °C
55/45 °C
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.2-6.
1.2–2
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Á Przejdź do spisu treści
Typ 22
Typ 33
Głębokość konstrukcyjna 106 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
Głębokość konstrukcyjna 161 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
300
400
500
600
900
1.2
300
400
500
600
900
Gr. mat.10
—
—
—
7512 030
542
348
240,–
7512 045
685
437
336,–
—
—
—
—
7512 092
950
610
472,–
nr zam.
W
W
PLN
—
—
7512 101
588
378
284,–
7512 031
678
435
262,–
7512 046
857
546
374,–
—
—
7512 112
775
501
392,–
7512 081
895
577
402,–
7512 093
1188
762
512,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 004
484
299
274,–
7512 017
563
367
302,–
7512 102
705
453
306,–
7512 032
813
521
282,–
7512 047
1028
655
412,–
7512 068
707
448
368,–
7512 055
754
489
408,–
7512 113
930
601
412,–
7512 082
1073
692
424,–
7512 094
1426
914
572,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 005
564
349
298,–
7512 018
657
428
332,–
7512 103
823
529
330,–
7512 033
949
608
306,–
7512 048
1199
764
448,–
7512 069
825
522
404,–
7512 056
880
571
452,–
7512 114
1085
701
466,–
7512 083
1252
808
480,–
7512 095
1663
1067
632,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 006
645
398
300,–
7512 019
751
489
338,–
7512 104
940
604
352,–
7512 034
1084
695
326,–
7512 049
1370
874
486,–
7512 070
943
597
410,–
7512 057
1006
652
464,–
7512 115
1240
802
484,–
7512 084
1431
923
498,–
7512 096
1901
1219
690,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 007
725
448
314,–
7512 020
845
550
354,–
7512 105
1058
680
374,–
7512 035
1220
782
348,–
7512 050
1542
983
524,–
7512 071
1061
671
432,–
7512 058
1131
734
494,–
7512 116
1395
902
520,–
7512 085
1610
1039
536,–
7512 097
2138
1372
752,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 008
806
498
328,–
7512 021
939
611
372,–
7512 106
1175
755
397,–
7512 036
1355
869
368,–
7512 051
1713
1092
562,–
7512 072
1179
746
456,–
7512 059
1257
815
522,–
7512 117
1550
1002
554,–
7512 086
1789
1154
576,–
7512 098
2376
1524
810,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 009
967
598
354,–
7512 022
1127
733
408,–
7512 107
1410
906
440,–
7512 037
1626
1043
412,–
7512 052
2056
1310
634,–
7512 073
1415
895
498,–
7512 060
1508
978
580,–
7512 118
1860
1202
628,–
7512 087
2147
1385
650,–
7512 099
2851
1829
966,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 010
1128
697
380,–
7512 023
1315
855
442,–
7512 108
1645
1057
485,–
7512 038
1897
1217
454,–
7512 053
2398
1529
738,–
7512 074
1651
1044
542,–
7512 061
1760
1141
638,–
7512 119
2170
1403
700,–
7512 088
2505
1616
736,–
7512 100
3326
2134
1 090,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 011
1290
797
408,–
7512 024
1502
978
478,–
7512 109
1880
1208
530,–
7512 039
2168
1390
496,–
7512 054
2741
1747
816,–
7512 075
1886
1194
588,–
7512 062
2011
1304
696,–
7512 120
2480
1603
772,–
7512 089
2862
1846
802,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 012
1451
896
434,–
7512 025
1690
1100
514,–
7512 110
2115
1359
573,–
7512 040
2439
1564
540,–
—
7512 076
2122
1343
630,–
7512 063
2263
1467
754,–
7512 121
2790
1804
844,–
7512 090
3220
2077
880,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 013
1612
996
460,–
7512 026
1878
1222
548,–
7512 111
2350
1510
625,–
7512 041
2710
1738
582,–
—
7512 077
2358
1492
674,–
7512 064
2514
1630
812,–
7512 122
3100
2004
916,–
7512 091
3578
2308
952,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 014
1773
1096
488,–
7512 027
2066
1344
584,–
—
7512 042
2981
1912
626,–
—
7512 078
2594
1641
718,–
7512 065
2765
1793
868,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 015
2096
1295
540,–
7512 028
2441
1589
654,–
—
7512 043
3523
2259
710,–
—
7512 079
3065
1940
808,–
7512 066
3268
2119
984,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 016
2418
1494
594,–
7512 029
2817
1833
726,–
—
7512 044
4065
2607
794,–
—
7512 080
3537
2238
894,–
7512 067
3771
2445
1 100,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.2-6.
1.2–3
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.2
Dane techniczne grzejników (odniesione do długości konstrukcyjnej 1000 mm)
Wysokość
konstrukcyjna
Typ
300
400
500
600
900
22
33
22
33
20
21
22
33
20
21
22
33
20
21
22
33
Moc cieplna
przy temp. systemowej 90/70/20 °C
1351
1934
1557
2172
1107
1465
1888
2607
1295
1703
2191
3012
1851
2348
2934
4069
Moc cieplna
przy temp. systemowej 75/65/20 °C
1063
1521
1236
1723
880
1165
1497
2067
1029
1354
1736
2387
1468
1861
2324
3211
Ciężar (kg)
17,80 26,10 23,40 34,10 21,90 25,20 29,30 43,40 26,10 30,40 34,70 51,50 40,80 43,10 49,40 73,00
Pojemność wodna
(litry)
3,30
5,10
4,30
6,50
5,20
5,20
5,20
8,00
6,10
6,10
6,10
9,40
9,10
9,10
9,20 13,10
Wykładnik n
1,36
1,36
1,31
1,31
1,30
1,30
1,32
1,32
1,30
1,32
1,32
1,32
1,31
1,32
1,32
1,34
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
100
95
90
85
80
75
1.2–4
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
90
0,50
0,52
0,54
0,57
0,59
0,61
0,63
80
0,54
0,56
0,59
0,62
0,65
0,67
0,70
70
0,60
0,62
0,66
0,70
0,72
0,76
0,79
80
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,70
0,73
70
0,63
0,65
0,68
0,73
0,76
0,79
0,83
60
0,70
0,72
0,77
0,83
0,87
0,91
0,96
50
0,79
0,83
0,89
0,96
1,02
1,08
1,15
85
0,57
0,58
0,61
0,65
0,68
0,70
0,73
80
0,59
0,61
0,65
0,69
0,71
0,74
0,77
75
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
70
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,87
65
0,68
0,71
0,76
0,81
0,85
0,89
0,93
60
0,72
0,76
0,81
0,87
0,91
0,96
1,01
55
0,77
0,81
0,87
0,93
0,98
1,04
1,10
50
0,83
0,87
0,93
1,01
1,07
1,14
1,21
80
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
75
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,86
70
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
65
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
60
0,76
0,79
0,85
0,91
0,96
1,01
1,07
55
0,81
0,85
0,91
0,98
1,04
1,10
1,16
75
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
70
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
65
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
60
0,79
0,83
0,88
0,95
1,01
1,06
1,12
55
0,85
0,89
0,96
1,04
1,10
1,16
1,24
50
0,91
0,96
1,04
1,13
1,20
1,28
1,37
70
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
65
0,79
0,83
0,88
0,94
1,00
1,06
1,11
60
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
55
0,88
0,93
1,00
1,09
1,16
1,23
1,31
50
0,96
1,01
1,10
1,08
1,15
1,22
1,30
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
70
65
60
55
50
45
40
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
1.2
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
65
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
60
0,88
0,93
1,00
1,08
1,14
1,21
1,29
55
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,41
50
1,00
1,06
1,16
1,27
1,35
1,46
1,57
45
1,10
1,16
1,28
1,42
1,52
1,64
1,79
60
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,40
55
1,00
1,06
1,14
1,25
1,33
1,43
1,53
50
1,06
1,13
1,24
1,36
1,46
1,57
1,69
45
1,16
1,23
1,35
1,50
1,63
1,76
1,92
40
1,28
1,37
1,52
1,71
1,87
2,05
2,27
55
1,06
1,13
1,24
1,35
1,45
1,56
1,68
50
1,14
1,21
1,33
1,47
1,59
1,72
1,86
45
1,24
1,31
1,46
1,63
1,76
1,93
2,11
40
1,35
1,46
1,63
1,84
2,02
2,22
2,47
50
1,24
1,31
1,45
1,61
1,75
1,90
2,07
45
1,33
1,43
1,59
1,78
1,94
2,12
2,35
40
1,46
1,57
1,76
2,02
2,22
2,46
2,76
35
1,63
1,76
2,02
2,34
2,61
2,96
3,40
45
1,45
1,56
1,75
1,98
2,17
2,39
2,66
40
1,59
1,72
1,94
2,23
2,47
2,76
3,13
35
1,76
1,93
2,22
2,60
2,93
3,34
3,87
30
2,02
2,22
2,61
3,17
3,67
4,35
5,34
40
1,75
1,90
2,17
2,52
2,82
3,18
3,64
35
1,94
2,12
2,47
2,93
3,34
3,85
6,11
30
2,22
2,46
2,93
3,59
4,21
5,06
6,32
25
2,61
2,96
3,67
4,80
6,02
8,19
9,96
35
2,17
2,39
2,82
3,39
3,91
4,57
5,49
30
2,47
2,76
3,34
4,17
4,96
6,09
7,79
Znormalizowana moc cieplna grzejników określana jest wg EN 442 dla następujących wartości:
temperatura na zasilaniu
TV = 75°C
temperatura na powrocie
TR = 65°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 20°C
Dlatego dla naszych grzejników należy najpierw obliczyć z „Danych technicznych grzejników” (patrz str. 1.2-6) moc cieplną przy
parametrach 75/65/20°C. Następnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, można obliczyć w przybliżeniu moc
cieplną przy pomocy współczynnika korekcyjnego f z powyższej tabeli. Dla naszych grzejników łazienkowych można posłużyć się
bezpośrednio podawaną wartością mocy przy 75/65°C.
·
·
Obowiązuje: Q n = Q × f
Przykład:
Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
·
Q = 1200 W
Dane projektowe:
temperatura na zasilaniu
TV = 60°C
temperatura na powrocie
TR = 45°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 22°C
Współczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93
·
·
Q n = Q × f = 1200 W × 1,93 = 2316 W
·
Należy przyjąć grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej Q n = 2316 W.
1.2–5
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.2
Wysokość konstrukcyjna 300 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
1.2–6
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
600
7512 004
612
566
516
484
452
420
372
328
299
271
244
700
7512 005
714
660
602
564
527
491
433
382
349
316
285
800
7512 006
816
755
688
645
602
561
495
437
399
362
326
900
7512 007
918
849
774
726
678
631
557
491
449
407
366
1000
7512 008
1020
943
860
806
753
701
619
546
498
452
407
1200
7512 009
1122
1038
946
887
828
771
681
600
548
497
448
1400
7512 010
1428
1321
1205
1129
1054
981
867
764
698
633
570
1600
7512 011
1632
1509
1377
1290
1205
1121
991
873
797
723
651
1800
7512 012
1836
1698
1549
1451
1356
1261
1115
983
897
814
733
2000
7512 013
2040
1887
1721
1613
1506
1402
1238
1092
997
904
814
2200
7512 014
2244
2075
1893
1774
1657
1542
1362
1201
1096
995
895
2600
7512 015
2652
2453
2237
2096
1958
1822
1610
1419
1296
1175
1058
3000
7512 016
3060
2830
2581
2419
2259
2102
1858
1638
1495
1356
1221
600
7512 068
884
821
752
707
663
619
550
488
447
408
369
700
7512 069
1032
958
878
825
773
722
642
569
522
476
431
800
7512 070
1179
1095
1003
943
884
825
733
651
597
544
492
900
7512 071
1327
1232
1128
1061
994
928
825
732
671
612
554
1000
7512 072
1474
1368
1254
1179
1104
1031
917
813
746
680
615
1200
7512 073
1621
1505
1379
1296
1215
1135
1009
895
820
748
677
1400
7512 074
2064
1916
1755
1650
1546
1444
1284
1139
1044
952
861
1600
7512 075
2358
2190
2006
1886
1767
1650
1467
1301
1193
1088
984
1800
7512 076
2653
2463
2257
2121
1988
1857
1650
1464
1342
1223
1107
2000
7512 077
2948
2737
2508
2357
2209
2063
1834
1627
1492
1359
1230
2200
7512 078
3243
3011
2758
2593
2430
2269
2017
1789
1641
1495
1353
2600
7512 079
3832
3558
3260
3064
2872
2682
2384
2114
1939
1767
1599
3000
7512 080
4422
4105
3761
3536
3313
3094
2751
2440
2237
2039
1845
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 400 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.2
22
24
600
7512 017
695
648
597
563
530
497
445
398
367
336
306
700
7512 018
811
756
696
657
618
580
519
464
428
392
357
800
7512 019
926
864
796
751
707
663
594
530
489
448
408
900
7512 020
1042
972
895
845
795
746
668
597
550
504
459
1000
7512 021
1158
1080
995
939
883
828
742
663
611
560
510
1200
7512 022
1274
1188
1094
1033
972
911
816
729
672
616
561
1400
7512 023
1621
1512
1393
1314
1237
1160
1039
928
856
784
714
1600
7512 024
1853
1728
1592
1502
1413
1326
1187
1061
978
896
816
1800
7512 025
2084
1944
1791
1690
1590
1491
1335
1193
1100
1009
918
2000
7512 026
2316
2160
1990
1878
1767
1657
1484
1326
1223
1121
1020
2200
7512 027
2548
2376
2189
2066
1943
1823
1632
1459
1345
1233
1122
2600
7512 028
3011
2808
2587
2441
2297
2154
1929
1724
1589
1457
1326
3000
7512 029
3474
3240
2985
2817
2650
2485
2226
1989
1834
1681
1530
600
7512 055
932
869
799
754
709
665
595
531
489
448
407
700
7512 056
1087
1013
933
880
827
775
694
619
571
523
475
800
7512 057
1242
1158
1066
1005
945
886
793
708
652
597
543
900
7512 058
1398
1303
1199
1131
1064
997
892
796
734
672
611
1000
7512 059
1553
1448
1332
1257
1182
1108
991
885
815
747
679
1200
7512 060
1708
1592
1466
1382
1300
1218
1090
973
897
821
747
1400
7512 061
2174
2027
1865
1759
1655
1551
1387
1238
1141
1045
951
1600
7512 062
2485
2316
2132
2011
1891
1772
1585
1415
1304
1194
1087
1800
7512 063
2795
2606
2398
2262
2127
1994
1784
1592
1467
1344
1222
2000
7512 064
3106
2895
2665
2513
2364
2215
1982
1769
1630
1493
1358
2200
7512 065
3417
3185
2931
2765
2600
2437
2180
1946
1793
1642
1494
2600
7512 066
4038
3764
3464
3267
3073
2880
2576
2300
2119
1941
1766
3000
7512 067
4659
4343
3997
3770
3545
3323
2973
2654
2445
2240
2037
1.2–7
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.2
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
1.2–8
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7511 937
338
315
290
273
257
241
215
192
177
162
147
500
7511 938
423
394
362
342
321
301
269
240
221
202
184
600
7511 939
507
472
435
410
385
361
323
288
265
243
221
700
7511 940
592
551
507
478
449
421
376
336
309
283
257
800
7511 941
676
630
580
546
514
481
430
384
354
324
294
900
7511 942
761
709
652
615
578
541
484
432
398
364
331
1000
7511 943
845
787
724
683
642
602
538
480
442
405
368
1200
7511 944
930
866
797
751
706
662
592
528
486
445
405
1400
7511 945
1183
1102
1014
956
899
842
753
672
619
566
515
1600
7511 946
1352
1260
1159
1093
1027
963
861
768
707
647
589
1800
7511 947
1521
1417
1304
1229
1156
1083
968
864
795
728
662
2000
7511 948
1690
1575
1449
1366
1284
1203
1076
960
884
809
736
400
7511 970
440
409
376
354
332
310
276
246
226
206
187
500
7511 971
551
512
470
442
415
388
345
307
282
257
233
600
7511 972
661
614
564
530
498
465
414
368
338
309
280
700
7511 973
771
716
657
619
580
543
483
430
395
360
327
800
7511 974
881
819
751
707
663
620
553
491
451
412
373
900
7511 975
991
921
845
795
746
698
622
553
508
463
420
1000
7511 976
1101
1024
939
884
829
775
691
614
564
515
467
1200
7511 977
1211
1126
1033
972
912
853
760
675
620
566
513
1400
7511 978
1541
1433
1315
1237
1161
1085
967
860
789
721
653
1600
7511 979
1762
1638
1503
1414
1327
1241
1105
982
902
824
747
1800
7511 980
1982
1842
1691
1591
1493
1396
1243
1105
1015
927
840
2000
7511 981
2202
2047
1878
1768
1658
1551
1381
1228
1128
1030
933
500
7512 101
730
679
624
588
552
516
461
410
377
345
313
600
7512 102
875
815
749
705
662
620
553
492
453
414
376
700
7512 103
1021
950
873
823
772
723
645
574
528
483
438
800
7512 104
1167
1086
998
940
883
826
737
656
604
552
501
900
7512 105
1313
1222
1123
1058
993
929
829
739
679
621
564
1000
7512 106
1459
1358
1248
1175
1103
1033
922
821
755
690
626
1200
7512 107
1605
1494
1372
1293
1214
1136
1014
903
830
759
689
1400
7512 108
2043
1901
1747
1645
1545
1446
1290
1149
1057
966
877
1600
7512 109
2334
2173
1996
1880
1766
1652
1475
1313
1207
1104
1002
1800
7512 110
2626
2444
2246
2115
1986
1859
1659
1477
1358
1242
1127
2000
7512 111
2918
2716
2495
2350
2207
2066
1843
1641
1509
1380
1252
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.2
22
24
500
7512 112
959
893
822
775
728
682
610
544
501
459
417
600
7512 113
1151
1072
986
930
874
819
732
653
601
550
500
700
7512 114
1343
1251
1151
1085
1020
955
854
762
701
642
584
800
7512 115
1534
1430
1315
1240
1165
1092
976
870
802
734
667
900
7512 116
1726
1608
1479
1395
1311
1228
1098
979
902
825
750
1000
7512 117
1918
1787
1644
1550
1457
1365
1220
1088
1002
917
834
1200
7512 118
2110
1966
1808
1705
1602
1501
1342
1197
1102
1009
917
1400
7512 119
2685
2502
2301
2170
2039
1911
1708
1523
1403
1284
1167
1600
7512 120
3069
2859
2630
2480
2331
2184
1952
1741
1603
1467
1334
1800
7512 121
3452
3216
2959
2790
2622
2456
2196
1959
1803
1651
1501
2000
7512 122
3836
3574
3288
3099
2913
2729
2440
2176
2004
1834
1667
dług. nr zam.
konstr.
mm
75/65
20
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
15
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7511 949
389
363
334
315
296
278
249
222
205
187
171
500
7511 950
486
453
417
394
370
347
311
277
256
234
213
600
7511 951
583
544
501
472
444
417
373
333
307
281
256
700
7511 952
680
634
584
551
518
486
435
388
358
328
298
800
7511 953
778
725
668
630
592
555
497
444
409
375
341
900
7511 954
875
816
751
708
666
625
559
499
460
422
384
1000
7511 955
972
906
834
787
740
694
621
555
511
469
426
1200
7511 956
1069
997
918
866
814
764
683
610
562
515
469
1400
7511 957
1361
1269
1168
1102
1037
972
870
777
716
656
597
1600
7511 958
1555
1450
1335
1260
1185
1111
994
888
818
750
682
1800
7511 959
1750
1631
1502
1417
1333
1250
1118
999
920
843
767
2000
7511 960
1944
1813
1669
1574
1481
1388
1243
1110
1023
937
853
400
7511 982
511
475
437
411
386
361
322
286
263
240
218
500
7511 983
639
594
546
514
482
451
402
358
329
300
272
600
7511 984
767
713
655
616
579
541
482
429
394
360
327
700
7511 985
895
832
764
719
675
631
563
501
460
420
381
800
7511 986
1022
951
873
822
771
722
643
572
526
480
436
900
7511 987
1150
1070
982
925
868
812
724
644
592
540
490
1000
7511 988
1278
1189
1091
1027
964
902
804
715
657
600
545
1200
7511 989
1406
1308
1200
1130
1061
992
885
787
723
661
599
1400
7511 990
1789
1664
1528
1438
1350
1263
1126
1001
920
841
763
1600
7511 991
2045
1902
1746
1644
1543
1443
1287
1145
1052
961
871
1800
7511 992
2300
2140
1964
1849
1736
1624
1447
1288
1183
1081
980
2000
7511 993
2556
2377
2183
2055
1929
1804
1608
1431
1315
1201
1089
1.2–9
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.2
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
1.2–10
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 030
674
627
576
542
509
476
425
378
348
318
288
500
7512 031
842
783
720
678
636
595
531
473
435
397
360
600
7512 032
1010
940
863
813
763
714
637
567
521
477
432
700
7512 033
1179
1097
1007
949
891
833
743
662
608
556
505
800
7512 034
1347
1253
1151
1084
1018
953
850
756
695
635
577
900
7512 035
1516
1410
1295
1220
1145
1072
956
851
782
715
649
1000
7512 036
1684
1567
1439
1355
1272
1191
1062
945
869
794
721
1200
7512 037
1852
1724
1583
1491
1400
1310
1168
1040
956
874
793
1400
7512 038
2358
2194
2015
1897
1781
1667
1487
1323
1217
1112
1009
1600
7512 039
2694
2507
2303
2168
2036
1905
1699
1513
1391
1271
1153
1800
7512 040
3031
2820
2590
2439
2290
2143
1912
1702
1564
1430
1297
2000
7512 041
3368
3134
2878
2711
2545
2381
2124
1891
1738
1588
1441
2200
7512 042
3705
3447
3166
2982
2799
2619
2337
2080
1912
1747
1586
2600
7512 043
4378
4074
3742
3524
3308
3096
2761
2458
2260
2065
1874
3000
7512 044
5052
4701
4317
4066
3817
3572
3186
2836
2607
2383
2162
500
7512 081
1109
1032
949
895
841
787
703
627
577
528
480
600
7512 082
1330
1239
1139
1073
1009
945
844
752
692
633
576
700
7512 083
1552
1445
1329
1252
1177
1102
985
878
808
739
671
800
7512 084
1774
1652
1519
1431
1345
1260
1125
1003
923
845
767
900
7512 085
1995
1858
1709
1610
1513
1417
1266
1128
1038
950
863
1000
7512 086
2217
2065
1898
1789
1681
1574
1406
1254
1154
1056
959
1200
7512 087
2439
2271
2088
1968
1849
1732
1547
1379
1269
1161
1055
1400
7512 088
3104
2891
2658
2505
2354
2204
1969
1755
1615
1478
1343
1600
7512 089
3547
3303
3037
2863
2690
2519
2250
2006
1846
1689
1535
1800
7512 090
3991
3716
3417
3220
3026
2834
2532
2257
2077
1900
1727
2000
7512 091
4434
4129
3797
3578
3362
3149
2813
2507
2308
2111
1918
22
24
dług. nr zam.
konstr.
mm
75/65
20
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
15
18
20
22
24
15
18
20
400
7511 961
542
501
455
426
397
369
325
285
260
235
211
500
7511 962
678
626
569
533
497
461
406
357
325
294
264
600
7511 963
814
751
683
639
596
553
487
428
390
353
317
700
7511 964
949
876
797
746
695
646
569
500
455
412
370
800
7511 965
1085
1001
911
852
794
738
650
571
520
470
422
900
7511 966
1220
1126
1025
959
894
830
731
642
585
529
475
1000
7511 967
1356
1252
1139
1065
993
922
812
714
650
588
528
1200
7511 968
1492
1377
1253
1172
1092
1015
894
785
715
647
581
1400
7511 969
1898
1752
1594
1491
1390
1291
1137
999
910
823
739
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.2
22
24
400
7511 994
681
633
581
547
514
480
428
381
350
319
290
500
7511 995
852
792
727
684
642
600
535
476
437
399
362
600
7511 996
1022
950
872
821
770
720
642
571
525
479
434
700
7511 997
1192
1109
1017
958
899
841
749
666
612
559
507
800
7511 998
1362
1267
1163
1095
1027
961
856
761
699
639
579
900
7511 999
1533
1425
1308
1231
1155
1081
963
856
787
719
652
1000
7512 000
1703
1584
1454
1368
1284
1201
1070
952
874
798
724
1200
7512 001
1873
1742
1599
1505
1412
1321
1177
1047
962
878
796
1400
7512 002
2384
2217
2035
1915
1797
1681
1498
1332
1224
1118
1013
1600
7512 003
2725
2534
2326
2189
2054
1921
1712
1522
1399
1277
1158
400
7512 045
854
794
728
685
643
601
535
476
437
398
361
500
7512 046
1068
993
911
857
804
751
669
594
546
498
451
600
7512 047
1282
1191
1093
1028
964
901
803
713
655
598
542
700
7512 048
1495
1390
1275
1199
1125
1052
937
832
764
697
632
800
7512 049
1709
1588
1457
1371
1286
1202
1070
951
873
797
722
900
7512 050
1922
1787
1639
1542
1446
1352
1204
1070
982
897
812
1000
7512 051
2136
1985
1821
1713
1607
1502
1338
1189
1092
996
903
1200
7512 052
2350
2184
2003
1885
1768
1653
1472
1308
1201
1096
993
1400
7512 053
2990
2779
2550
2399
2250
2103
1873
1664
1528
1395
1264
1600
7512 054
3418
3176
2914
2742
2572
2404
2141
1902
1746
1594
1444
400
7512 092
1181
1099
1009
951
892
835
745
663
609
557
505
500
7512 093
1477
1374
1262
1188
1116
1044
931
829
762
696
632
600
7512 094
1772
1648
1514
1426
1339
1253
1117
994
914
835
758
700
7512 095
2067
1923
1766
1663
1562
1461
1303
1160
1067
975
884
800
7512 096
2362
2198
2019
1901
1785
1670
1490
1326
1219
1114
1011
900
7512 097
2658
2473
2271
2139
2008
1879
1676
1492
1371
1253
1137
1000
7512 098
2953
2747
2524
2376
2231
2088
1862
1657
1524
1392
1264
1200
7512 099
3248
3022
2776
2614
2454
2296
2048
1823
1676
1532
1390
1400
7512 100
4134
3846
3533
3327
3124
2923
2607
2320
2133
1949
1769
1.2–11
Grzejniki środkowozasilane – typ M
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.2
Dane techniczne
Warianty przyłączenia
Zintegrowany wariant przyłączenia „zawór”
zasilanie/powrót od dołu,
w części środkowej grzejnika
Wkładka
zaworowa
i głowica
termostatyczna
korek
odpowietrzający
dla grzejnika typ M
Zasilanie/powrót z podwójnym kurkiem kulowym
Wkładka
zaworowa
i głowica
termostatyczna
korek
odpowietrzający
dla grzejnika typ M
Zasilanie/powrót z podwójnym kurkiem kulowym
Wymiary przyłączy grzejników
Grzejnik
Głębokość
Odstęp króćców
konstrukcyjna przyłączeniowych
[mm]
od ściany [mm]
Typ 20
76
66
Typ 21
76
66
Typ 22
106
66
Typ 33
161
66
Wskazówka!
Przy długościach konstrukcyjnych czterokrotnie przekraczających wysokość konstrukcyjną, zaleca się przyłącza przeciwległe.
Przy systemie jednorurowym konieczny jest z zasady śrubunek jednorurowy.
1.2–12
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Á Przejdź do spisu treści
1.3
rowa
zawo
a
k
d
ow y
Wkła
ontaż
m
w
a
i zest grzejnika
ie
n
w ce
Grzejniki z przyłączem dolnym VK Plan
typu 20, 21, 22 i 33
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dwu– i trójpłytowe, wysokość konstrukcyjna:
300, 400, 500, 600 i 900 mm
Idealne dla obiektów nowych i modernizowanych, dzięki:
Powierzchnia lakierowana według DIN 55900 w kolorze
białym RAL 9016.
Przyspawane osłony boczne i łatwo zdejmowalna pokrywa górna
Grzejnik posiadają gładką płytę przednią co czyni je nadzwyczajnie estetycznymi elementami aranżacji wnętrza.
Temperatury robocze do maks. 110°C
Zamówienie koloru z palety RAL – na zapytanie.
Nadciśnienie robocze do 10 bar
Cena grzejnika zawiera zestaw montażowy składający się z:
– 2 wieszaki sprężyste lakierowane na biało,
– 4 wkręty 8×70 mm,
– 4 kołki rozporowe 10×60 mm.
W grzejniku typu VK z przyłączem dolnym wbudowana jest
wkładka zaworowa, korek odpowietrzający oraz korek zaślepiający.
Terminy dostawy grzejników typu VK Plan do uzgodnienia
1.3–1
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Á Przejdź do spisu treści
1.3
Długość
konstrukcyjna
(mm)
Moc
cieplna
przy
temp.
system.
400
Typ 20
Typ 21
Głębokość konstr. 78 mm
Wysokość konstr. (mm)
Głębokość konstr. 78 mm
Wysokość konstr. (mm)
500
600
900
500
600
900
70/55 °C
55/45 °C
7512 321
262
167
334,–
7512 333
307
195
338,–
7512 345
437
277
376,–
7512 354
348
221
358,–
7512 366
404
257
362,–
7512 378
554
350
418,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 322
328
209
360,–
7512 334
384
244
365,–
7512 346
546
346
408,–
7512 355
435
277
396,–
7512 367
505
322
382,–
7512 379
692
438
446,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 323
394
251
370,–
7512 335
460
293
374,–
7512 347
655
415
422,–
7512 356
521
332
396,–
7512 368
606
386
402,–
7512 380
830
525
472,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 324
459
293
396,–
7512 336
537
342
402,–
7512 348
764
484
456,–
7512 357
608
387
416,–
7512 369
707
450
420,–
7512 381
969
613
500,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 325
525
334
402,–
7512 337
614
390
410,–
7512 349
874
554
468,–
7512 358
695
442
432,–
7512 370
808
514
440,–
7512 382
1107
700
526,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 326
590
376
448,–
7512 338
690
439
456,–
7512 350
983
623
546,–
7512 359
782
498
468,–
7512 371
909
579
476,–
7512 383
1246
788
612,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 327
656
418
456,–
7512 339
767
488
464,–
7512 351
1092
692
570,–
7512 360
869
553
488,–
7512 372
1010
643
496,–
7512 384
1384
875
642,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 328
787
502
489,–
7512 340
920
586
502,–
7512 352
1310
830
618,–
7512 361
1043
664
524,–
7512 373
1212
772
536,–
7512 385
1661
1050
696,–
70/55 °C
55/45 °C
7512 329
918
585
524,–
7512 341
1074
683
536,–
7512 353
1529
969
668,–
7512 362
1217
774
562,–
7512 374
1414
900
576,–
7512 386
1938
1225
752,–
7512 330
1050
669
600,–
7512 342
1227
781
614,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7512 363
1390
885
644,–
7512 375
1616
1029
658,–
7512 387
2770
1415
860,–
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
7512 331
1181
752
652,–
7512 343
1381
878
736,–
—
7512 364
1564
995
700,–
7512 376
1818
1157
788,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7512 332
1312
836
688,–
7512 344
1534
976
778,–
—
7512 365
1738
1106
740,–
7512 377
2020
1286
834,–
—
70/55 °C
55/45 °C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2000
2200
70/55 °C
55/45 °C
2600
70/55 °C
55/45 °C
3000
70/55 °C
55/45 °C
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.3-6.
1.3–2
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Á Przejdź do spisu treści
Typ 22
Typ 33
Głębokość konstrukcyjna 108 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
Głębokość konstrukcyjna 163 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
300
400
500
600
900
1.3
300
400
500
600
900
Gr. mat.10
7512 414
516
326
402,–
7512 429
691
437
490,–
—
—
—
—
7512 476
951
597
624,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 485
557
353
422,–
7512 415
645
408
428,–
7512 430
864
546
528,–
—
—
7512 496
769
487
528,–
7512 465
888
561
536,–
7512 477
1189
746
666,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 401
552
350
438,–
7512 486
668
423
444,–
7512 416
774
490
450,–
7512 431
1036
655
564,–
7512 452
674
420
504,–
7512 439
769
488
502,–
7512 497
922
584
548,–
7512 466
1065
673
560,–
7512 478
1427
895
726,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 389
550
343
436,–
7512 402
644
409
470,–
7512 487
779
494
468,–
7512 417
903
571
474,–
7512 432
1209
764
602,–
7512 453
786
490
540,–
7512 440
897
569
540,–
7512 498
1076
681
602,–
7512 467
1243
785
616,–
7512 479
1665
1044
784,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 390
628
392
436,–
7512 403
736
467
474,–
7512 488
890
564
490,–
7512 418
1032
653
498,–
7512 433
1382
874
638,–
7512 454
898
560
548,–
7512 441
1026
650
548,–
7512 499
1230
778
622,–
7512 468
1420
898
635,–
7512 480
1902
1194
844,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 391
707
441
468,–
7512 404
828
526
510,–
7512 489
1002
635
528,–
7512 419
1161
734
538,–
7512 434
1554
983
718,–
7512 455
1011
630
586,–
7512 442
1154
732
586,–
7512 500
1383
876
674,–
7512 469
1598
1010
690,–
7512 481
2140
1343
948,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 392
785
490
482,–
7512 405
920
584
526,–
7512 490
1113
705
550,–
7512 420
1290
816
562,–
7512 435
1727
1092
756,–
7512 456
1123
700
608,–
7512 443
1282
813
608,–
7512 501
1537
973
710,–
7512 470
1775
1122
728,–
7512 482
2378
1492
1 006,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 393
942
588
508,–
7512 406
1104
701
562,–
7512 491
1336
846
596,–
7512 421
1548
979
610,–
7512 436
2072
1310
832,–
7512 457
1348
840
652,–
7512 444
1538
976
652,–
7512 502
1844
1168
782,–
7512 471
2130
1346
804,–
7512 483
2854
1790
1 164,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 394
1099
686
534,–
7512 407
1288
818
596,–
7512 492
1558
987
642,–
7512 422
1806
1142
656,–
7512 437
2418
1529
934,–
7512 458
1572
980
696,–
7512 445
1795
1138
696,–
7512 503
2152
1362
854,–
7512 472
2485
1571
878,–
7512 484
3329
2089
1 288,–
nr zam.
W
W
PLN
7512 395
1256
784
604,–
7512 408
1472
934
676,–
7512 493
1781
1128
728,–
7512 423
2064
1306
748,–
7512 438
3458
1747
1 062,–
7512 459
1797
1120
782,–
7512 446
2051
1301
784,–
7512 504
2459
1557
968,–
7512 473
2840
1795
998,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 396
1413
882
630,–
7512 409
1656
1051
710,–
7512 494
2003
1269
774,–
7512 424
2322
1469
794,–
—
7512 460
2021
1260
828,–
7512 447
2308
1463
828,–
7512 505
2767
1751
1 040,–
7512 474
3195
2020
1 072,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 397
1570
980
655,–
7512 410
1840
1168
746,–
7512 495
2226
1410
818,–
7512 425
2580
1632
842,–
—
7512 461
2246
1400
870,–
7512 448
2564
1626
870,–
7512 506
3074
1946
1 112,–
7512 475
3550
2244
1 148,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 398
1727
1078
684,–
7512 411
2024
1285
780,–
—
7512 426
2838
1795
888,–
—
7512 462
2471
1540
916,–
7512 449
2820
1789
915,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 399
2041
1274
788,–
7512 412
2392
1518
902,–
—
7512 427
3354
2122
1 036,–
—
7512 463
2920
1820
1 054,–
7512 450
3333
2114
1 054,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
7512 400
2355
1470
840,–
7512 413
2760
1752
972,–
—
7512 428
3870
2448
1 128,–
—
7512 464
3369
2100
1 142,–
7512 451
3846
2439
1 142,–
—
—
—
nr zam.
W
W
PLN
—
—
—
—
7512 388
471
294
410,–
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.3-6.
1.3–3
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.3
Dane techniczne grzejników
Wysokość
konstrukcyjna
Typ
(odniesione do długości konstrukcyjnej 1000 mm)
300
400
500
600
900
22
33
22
33
20
21
22
33
20
21
22
33
20
21
22
33
Moc cieplna
przy temp. systemowej 90/70/20 °C
1257
1799
1448
2039
1029
1362
1755
2424
1204
1583
2037
2801
1721
2184
2728
3783
Moc cieplna
przy temp. systemowej 75/65/20 °C
989
1415
1149
1602
818
1083
1392
1922
957
1259
1614
2220
1365
1731
2161
2986
Ciężar (kg)
20,30 28,60 26,40 37,10 26,10 29,40 33,50 47,60 31,10 35,40 39,70 56,50 48,00 50,30 56,60 80,20
Pojemność wodna
(litry)
3,30
5,10
4,30
6,50
5,20
5,20
5,20
8,00
6,10
6,10
6,10
9,40
9,10
9,10
9,10 13,10
Wykładnik n
1,36
1,36
1,31
1,37
1,30
1,30
1,32
1,32
1,30
1,30
1,32
1,32
1,31
1,32
1,32
1,34
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
100
95
90
85
80
75
1.3–4
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
90
0,50
0,52
0,54
0,57
0,59
0,61
0,63
80
0,54
0,56
0,59
0,62
0,65
0,67
0,70
70
0,60
0,62
0,66
0,70
0,72
0,76
0,79
80
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,70
0,73
70
0,63
0,65
0,68
0,73
0,76
0,79
0,83
60
0,70
0,72
0,77
0,83
0,87
0,91
0,96
50
0,79
0,83
0,89
0,96
1,02
1,08
1,15
85
0,57
0,58
0,61
0,65
0,68
0,70
0,73
80
0,59
0,61
0,65
0,69
0,71
0,74
0,77
75
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
70
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,87
65
0,68
0,71
0,76
0,81
0,85
0,89
0,93
60
0,72
0,76
0,81
0,87
0,91
0,96
1,01
55
0,77
0,81
0,87
0,93
0,98
1,04
1,10
50
0,83
0,87
0,93
1,01
1,07
1,14
1,21
80
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
75
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,86
70
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
65
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
60
0,76
0,79
0,85
0,91
0,96
1,01
1,07
55
0,81
0,85
0,91
0,98
1,04
1,10
1,16
75
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
70
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
65
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
60
0,79
0,83
0,88
0,95
1,01
1,06
1,12
55
0,85
0,89
0,96
1,04
1,10
1,16
1,24
50
0,91
0,96
1,04
1,13
1,20
1,28
1,37
70
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
65
0,79
0,83
0,88
0,94
1,00
1,06
1,11
60
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
55
0,88
0,93
1,00
1,09
1,16
1,23
1,31
50
0,96
1,01
1,10
1,08
1,15
1,22
1,30
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
70
65
60
55
50
45
40
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
1.3
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
65
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
60
0,88
0,93
1,00
1,08
1,14
1,21
1,29
55
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,41
50
1,00
1,06
1,16
1,27
1,35
1,46
1,57
45
1,10
1,16
1,28
1,42
1,52
1,64
1,79
60
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,40
55
1,00
1,06
1,14
1,25
1,33
1,43
1,53
50
1,06
1,13
1,24
1,36
1,46
1,57
1,69
45
1,16
1,23
1,35
1,50
1,63
1,76
1,92
40
1,28
1,37
1,52
1,71
1,87
2,05
2,27
55
1,06
1,13
1,24
1,35
1,45
1,56
1,68
50
1,14
1,21
1,33
1,47
1,59
1,72
1,86
45
1,24
1,31
1,46
1,63
1,76
1,93
2,11
40
1,35
1,46
1,63
1,84
2,02
2,22
2,47
50
1,24
1,31
1,45
1,61
1,75
1,90
2,07
45
1,33
1,43
1,59
1,78
1,94
2,12
2,35
40
1,46
1,57
1,76
2,02
2,22
2,46
2,76
35
1,63
1,76
2,02
2,34
2,61
2,96
3,40
45
1,45
1,56
1,75
1,98
2,17
2,39
2,66
40
1,59
1,72
1,94
2,23
2,47
2,76
3,13
35
1,76
1,93
2,22
2,60
2,93
3,34
3,87
30
2,02
2,22
2,61
3,17
3,67
4,35
5,34
40
1,75
1,90
2,17
2,52
2,82
3,18
3,64
35
1,94
2,12
2,47
2,93
3,34
3,85
6,11
30
2,22
2,46
2,93
3,59
4,21
5,06
6,32
25
2,61
2,96
3,67
4,80
6,02
8,19
9,96
35
2,17
2,39
2,82
3,39
3,91
4,57
5,49
30
2,47
2,76
3,34
4,17
4,96
6,09
7,79
Znormalizowana moc cieplna grzejników określana jest wg EN 442 dla następujących wartości:
temperatura na zasilaniu
TV = 75°C
temperatura na powrocie
TR = 65°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 20°C
Dlatego dla naszych grzejników należy najpierw obliczyć z „Danych technicznych grzejników” (patrz str. 1.3-6) moc cieplną przy
parametrach 75/65/20°C. Następnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, można obliczyć w przybliżeniu moc
cieplną przy pomocy współczynnika korekcyjnego f z powyższej tabeli. Dla naszych grzejników łazienkowych można posłużyć się
bezpośrednio podawaną wartością mocy przy 75/65°C.
·
·
Obowiązuje: Q n = Q × f
Przykład:
Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
·
Q = 1200 W
Dane projektowe:
temperatura na zasilaniu
TV = 60°C
temperatura na powrocie
TR = 45°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 22°C
Współczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93
·
·
Q n = Q × f = 1200 W × 1,93 = 2316 W
·
Należy przyjąć grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej Q n = 2316 W.
1.3–5
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.3
Wysokość konstrukcyjna 300 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
108 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
163 mm
1.3–6
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
600
7512 388
593
550
502
471
441
411
364
321
294
267
241
700
7512 389
692
641
586
550
514
479
424
375
343
312
281
800
7512 390
791
733
670
628
588
548
485
429
392
356
321
900
7512 391
890
824
753
707
661
616
546
482
441
401
361
1000
7512 392
989
916
837
785
734
684
606
536
490
445
402
1200
7512 393
1088
1008
921
864
808
753
667
589
539
490
442
1400
7512 394
1385
1283
1172
1099
1028
958
849
750
686
623
562
1600
7512 395
1582
1466
1339
1256
1175
1095
970
857
784
712
643
1800
7512 396
1780
1649
1507
1414
1322
1232
1091
964
882
801
723
2000
7512 397
1978
1832
1674
1571
1469
1369
1212
1071
980
890
803
2200
7512 398
2176
2015
1841
1728
1616
1506
1334
1178
1078
979
884
2600
7512 399
2571
2382
2176
2042
1909
1779
1576
1393
1274
1158
1044
3000
7512 400
2967
2748
2511
2356
2203
2053
1819
1607
1470
1336
1205
600
7512 452
849
786
718
674
630
587
520
459
420
382
344
700
7512 453
991
917
838
786
735
685
607
536
490
445
402
800
7512 454
1132
1048
958
899
840
783
693
613
560
509
459
900
7512 455
1274
1179
1077
1011
945
881
780
689
630
573
516
1000
7512 456
1415
1311
1197
1123
1050
979
867
766
700
636
574
1200
7512 457
1557
1442
1317
1235
1155
1076
953
842
770
700
631
1400
7512 458
1981
1835
1676
1572
1470
1370
1213
1072
980
891
803
1600
7512 459
2264
2097
1916
1797
1680
1566
1387
1225
1120
1018
918
1800
7512 460
2547
2359
2155
2022
1890
1762
1560
1378
1260
1145
1033
2000
7512 461
2830
2621
2394
2246
2101
1957
1733
1531
1400
1272
1148
2200
7512 462
3113
2883
2634
2471
2311
2153
1906
1684
1540
1400
1262
2600
7512 463
3679
3407
3113
2920
2731
2544
2253
1991
1820
1654
1492
3000
7512 464
4245
3932
3592
3369
3151
2936
2600
2297
2100
1909
1721
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 400 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
108 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
163 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.3
22
24
600
7512 401
689
640
587
552
517
483
430
382
350
319
289
700
7512 402
804
747
685
644
604
564
502
445
408
372
337
800
7512 403
919
854
783
736
690
644
573
509
467
426
385
900
7512 404
1034
960
880
828
776
725
645
572
525
479
434
1000
7512 405
1149
1067
978
920
862
806
717
636
584
532
482
1200
7512 406
1264
1174
1076
1012
949
886
788
700
642
585
530
1400
7512 407
1609
1494
1369
1288
1207
1128
1003
890
817
745
674
1600
7512 408
1838
1708
1565
1472
1380
1289
1147
1018
934
851
771
1800
7512 409
2068
1921
1761
1656
1552
1450
1290
1145
1050
958
867
2000
7512 410
2298
2134
1956
1840
1725
1611
1433
1272
1167
1064
964
2200
7512 411
2528
2348
2152
2024
1897
1772
1577
1399
1284
1171
1060
2600
7512 412
2987
2775
2543
2392
2242
2095
1863
1654
1517
1384
1253
3000
7512 413
3447
3202
2935
2760
2587
2417
2150
1908
1751
1596
1445
600
7512 439
961
890
813
762
712
664
587
519
474
431
388
700
7512 440
1121
1038
948
889
831
774
685
605
553
502
453
800
7512 441
1282
1187
1083
1016
950
885
783
691
632
574
517
900
7512 442
1442
1335
1219
1143
1069
995
881
778
711
646
582
1000
7512 443
1602
1483
1354
1270
1187
1106
979
864
790
718
647
1200
7512 444
1762
1631
1490
1397
1306
1217
1077
951
869
789
712
1400
7512 445
2243
2076
1896
1778
1662
1548
1370
1210
1106
1005
906
1600
7512 446
2563
2373
2167
2032
1900
1770
1566
1383
1264
1148
1035
1800
7512 447
2884
2670
2438
2286
2137
1991
1762
1556
1422
1292
1164
2000
7512 448
3204
2966
2709
2540
2375
2212
1958
1729
1580
1435
1294
2200
7512 449
3524
3263
2980
2794
2612
2433
2153
1902
1738
1579
1423
2600
7512 450
4165
3856
3521
3302
3087
2876
2545
2247
2054
1866
1682
3000
7512 451
4806
4450
4063
3811
3562
3318
2937
2593
2370
2153
1940
1.3–7
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.3
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
78 mm
21
głębokość
konstrukcyjna
78 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
108 mm
1.3–8
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 321
327
304
279
262
246
230
205
182
167
153
138
500
7512 322
409
380
349
328
308
288
256
228
209
191
173
600
7512 323
491
456
418
394
369
345
307
273
251
229
207
700
7512 324
573
532
488
459
431
403
359
319
292
267
242
800
7512 325
654
608
558
525
492
460
410
364
334
305
276
900
7512 326
736
684
628
590
554
518
461
410
376
343
311
1000
7512 327
818
760
697
656
615
575
512
455
418
381
345
1200
7512 328
900
836
767
722
677
633
563
501
460
419
380
1400
7512 329
1145
1064
976
919
862
805
717
637
585
534
484
1600
7512 330
1309
1216
1116
1050
985
920
819
728
668
610
553
1800
7512 331
1472
1368
1255
1181
1108
1035
922
819
752
686
622
2000
7512 332
1636
1520
1395
1312
1231
1150
1024
910
836
763
691
400
7512 354
433
403
369
347
326
305
271
241
221
202
183
500
7512 355
542
503
462
434
407
381
339
301
277
252
229
600
7512 356
650
604
554
521
489
457
407
362
332
303
275
700
7512 357
758
705
646
608
570
533
475
422
387
353
320
800
7512 358
866
805
739
695
652
609
543
482
443
404
366
900
7512 359
975
906
831
782
733
686
610
542
498
454
412
1000
7512 360
1083
1007
923
869
815
762
678
603
553
505
458
1200
7512 361
1191
1107
1016
956
896
838
746
663
609
555
503
1400
7512 362
1516
1409
1293
1216
1141
1066
950
844
775
707
641
1600
7512 363
1733
1610
1477
1390
1304
1219
1085
964
885
808
732
1800
7512 364
1949
1812
1662
1564
1467
1371
1221
1085
996
909
824
2000
7512 365
2166
2013
1847
1737
1630
1523
1357
1205
1107
1010
915
500
7512 485
696
646
592
557
522
487
433
384
353
321
291
600
7512 486
835
776
711
668
626
585
520
461
423
386
349
700
7512 487
974
905
829
779
730
682
607
538
494
450
407
800
7512 488
1114
1034
947
891
835
780
693
615
564
514
465
900
7512 489
1253
1163
1066
1002
939
877
780
692
635
578
524
1000
7512 490
1392
1293
1184
1113
1044
975
867
769
705
643
582
1200
7512 491
1531
1422
1303
1225
1148
1072
953
846
776
707
640
1400
7512 492
1949
1810
1658
1559
1461
1365
1213
1076
987
900
814
1600
7512 493
2227
2068
1895
1782
1670
1559
1387
1230
1128
1028
931
1800
7512 494
2506
2327
2132
2004
1878
1754
1560
1384
1269
1157
1047
2000
7512 495
2784
2585
2369
2227
2087
1949
1733
1538
1410
1286
1163
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
33
głębokość
konstrukcyjna
163 mm
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
78 mm
21
głębokość
konstrukcyjna
78 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.3
22
24
500
7512 496
961
892
818
769
720
673
598
531
487
444
401
600
7512 497
1153
1071
981
922
864
807
718
637
584
532
482
700
7512 498
1345
1249
1145
1076
1009
942
837
743
681
621
562
800
7512 499
1538
1428
1308
1230
1153
1076
957
849
779
710
642
900
7512 500
1730
1606
1472
1384
1297
1211
1077
955
876
799
723
1000
7512 501
1922
1785
1635
1537
1441
1346
1196
1061
973
887
803
1200
7512 502
2114
1963
1799
1691
1585
1480
1316
1167
1071
976
883
1400
7512 503
2691
2498
2289
2152
2017
1884
1675
1486
1363
1242
1124
1600
7512 504
3075
2855
2616
2460
2305
2153
1914
1698
1558
1420
1285
1800
7512 505
3460
3212
2943
2767
2593
2422
2153
1910
1752
1597
1445
2000
7512 506
3844
3569
3270
3075
2881
2691
2393
2123
1947
1775
1606
dług. nr zam.
konstr.
mm
75/65
20
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
15
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 333
383
356
326
307
288
269
239
213
195
178
161
500
7512 334
479
445
408
384
360
336
299
266
244
223
202
600
7512 335
574
534
489
460
432
403
359
319
293
267
242
700
7512 336
670
622
571
537
504
471
419
372
342
312
282
800
7512 337
766
711
652
614
576
538
479
425
390
356
323
900
7512 338
861
800
734
690
648
605
539
478
439
401
363
1000
7512 339
957
889
816
767
719
672
599
532
488
445
403
1200
7512 340
1053
978
897
844
791
740
658
585
537
490
444
1400
7512 341
1340
1245
1142
1074
1007
941
838
744
683
623
565
1600
7512 342
1531
1423
1305
1227
1151
1076
958
851
781
712
645
1800
7512 343
1723
1601
1468
1381
1295
1210
1077
957
878
801
726
2000
7512 344
1914
1779
1631
1534
1439
1345
1197
1063
976
891
807
400
7512 366
504
468
429
404
379
354
315
280
257
235
213
500
7512 367
630
585
537
505
474
443
394
350
322
294
266
600
7512 368
755
702
644
606
568
531
473
420
386
352
319
700
7512 369
881
819
751
707
663
620
552
490
450
411
372
800
7512 370
1007
936
859
808
758
708
631
560
515
470
426
900
7512 371
1133
1053
966
909
853
797
710
631
579
528
479
1000
7512 372
1259
1170
1073
1010
947
885
788
701
643
587
532
1200
7512 373
1385
1287
1181
1111
1042
974
867
771
708
646
585
1400
7512 374
1763
1638
1503
1414
1326
1240
1104
981
901
822
745
1600
7512 375
2014
1872
1717
1616
1516
1417
1262
1121
1029
939
851
1800
7512 376
2266
2106
1932
1818
1705
1594
1419
1261
1158
1057
958
2000
7512 377
2518
2340
2147
2020
1895
1771
1577
1401
1287
1174
1064
1.3–9
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.3
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
108 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
163 mm
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
20
głębokość
konstrukcyjna
78 mm
1.3–10
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 414
646
599
549
516
483
451
401
356
326
297
269
500
7512 415
807
749
686
645
604
564
501
445
408
372
336
600
7512 416
968
899
823
774
725
677
602
534
489
446
403
700
7512 417
1130
1049
961
903
846
790
702
623
571
520
471
800
7512 418
1291
1199
1098
1032
967
903
802
712
652
594
538
900
7512 419
1453
1348
1235
1161
1088
1016
903
800
734
669
605
1000
7512 420
1614
1498
1372
1290
1209
1129
1003
889
816
743
672
1200
7512 421
1775
1648
1510
1419
1329
1241
1103
978
897
817
739
1400
7512 422
2260
2098
1921
1806
1692
1580
1404
1245
1142
1040
941
1600
7512 423
2582
2397
2196
2064
1934
1806
1605
1423
1305
1189
1076
1800
7512 424
2905
2697
2470
2322
2176
2031
1805
1601
1468
1338
1210
2000
7512 425
3228
2996
2745
2580
2417
2257
2006
1779
1631
1486
1345
2200
7512 426
3551
3296
3019
2838
2659
2483
2207
1957
1794
1635
1479
2600
7512 427
4196
3895
3568
3354
3142
2934
2608
2312
2120
1932
1748
3000
7512 428
4842
4495
4117
3870
3626
3386
3009
2668
2447
2229
2017
500
7512 465
1110
1030
944
887
831
776
690
612
561
511
463
600
7512 466
1332
1237
1133
1065
998
932
828
734
673
614
555
700
7512 467
1554
1443
1322
1242
1164
1087
966
857
786
716
648
800
7512 468
1776
1649
1510
1420
1330
1242
1104
979
898
818
740
900
7512 469
1998
1855
1699
1597
1497
1398
1242
1102
1010
921
833
1000
7512 470
2220
2061
1888
1775
1663
1553
1380
1224
1122
1023
925
1200
7512 471
2442
2267
2077
1952
1829
1708
1518
1346
1235
1125
1018
1400
7512 472
3108
2885
2643
2484
2328
2174
1932
1714
1571
1432
1296
1600
7512 473
3552
3297
3021
2839
2661
2484
2208
1958
1796
1637
1481
1800
7512 474
3996
3710
3398
3194
2993
2795
2484
2203
2020
1841
1666
2000
7512 475
4440
4122
3776
3549
3326
3106
2760
2448
2245
2046
1851
dług. nr zam.
konstr.
mm
75/65
20
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
15
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7512 345
546
507
465
437
409
382
340
302
277
252
228
500
7512 346
683
634
581
546
512
478
425
377
346
315
285
600
7512 347
819
761
697
655
614
574
510
453
415
379
343
700
7512 348
956
887
813
764
717
669
595
528
484
442
400
800
7512 349
1092
1014
929
874
819
765
680
604
554
505
457
900
7512 350
1229
1141
1045
983
921
861
765
679
623
568
514
1000
7512 351
1365
1268
1162
1092
1024
956
850
754
692
631
571
1200
7512 352
1502
1394
1278
1201
1126
1052
935
830
761
694
628
1400
7512 353
1911
1775
1626
1529
1433
1339
1190
1056
969
883
799
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
21
głębokość
konstrukcyjna
78 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
108 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
163 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.3
22
24
400
7512 378
692
643
589
554
519
484
431
382
350
319
289
500
7512 379
866
803
736
692
648
605
538
477
438
399
361
600
7512 380
1039
964
883
830
778
727
646
573
525
479
433
700
7512 381
1212
1125
1031
969
908
848
753
668
613
558
505
800
7512 382
1385
1286
1178
1107
1037
969
861
764
700
638
577
900
7512 383
1558
1446
1325
1245
1167
1090
969
859
788
718
650
1000
7512 384
1731
1607
1472
1384
1297
1211
1076
955
875
798
722
1200
7512 385
1904
1768
1619
1522
1426
1332
1184
1050
963
877
794
1400
7512 386
2423
2250
2061
1937
1815
1695
1507
1336
1225
1117
1010
1600
7512 387
2770
2571
2355
2214
2075
1937
1722
1527
1400
1276
1155
400
7512 429
864
802
735
691
647
604
537
476
437
398
360
500
7512 430
1081
1003
919
863
809
755
671
595
546
497
450
600
7512 431
1297
1204
1102
1036
971
906
806
714
655
597
540
700
7512 432
1513
1404
1286
1209
1133
1058
940
833
764
696
630
800
7512 433
1729
1605
1470
1382
1294
1209
1074
952
873
796
720
900
7512 434
1945
1805
1654
1554
1456
1360
1208
1071
982
895
810
1000
7512 435
2161
2006
1837
1727
1618
1511
1343
1190
1092
995
900
1200
7512 436
2377
2207
2021
1900
1780
1662
1477
1310
1201
1094
990
1400
7512 437
3025
2808
2572
2418
2265
2115
1880
1667
1528
1392
1260
1600
7512 438
3458
3209
2940
2763
2589
2417
2148
1905
1746
1591
1439
400
7512 476
1194
1107
1013
951
890
830
736
652
597
543
490
500
7512 477
1493
1384
1266
1189
1113
1038
920
815
746
679
613
600
7512 478
1792
1661
1519
1427
1335
1245
1105
978
895
814
735
700
7512 479
2090
1938
1773
1664
1558
1453
1289
1141
1044
950
858
800
7512 480
2389
2215
2026
1902
1780
1660
1473
1303
1193
1086
981
900
7512 481
2687
2492
2279
2140
2003
1868
1657
1466
1343
1221
1103
1000
7512 482
2986
2768
2532
2378
2225
2076
1841
1629
1492
1357
1226
1200
7512 483
3285
3045
2785
2615
2448
2283
2025
1792
1641
1493
1348
1400
7512 484
4180
3876
3545
3329
3115
2906
2577
2281
2088
1900
1716
1.3–11
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.3
Dane techniczne
Warianty przyłączenia
Zintegrowany wariant przyłączenia „zawór”
zasilanie/powrót od dołu,
z prawej lub lewej strony
Wkładka
zaworowa
i głowica
termostatyczna
korek
odpowietrzający
korek
zaślepiający
Konwencjonalny wariant
przyłączenia „kompakt”
zasilanie/powrót przeciwlegle, z prawej lub lewej strony
Zasilanie/powrót z podwójnym kurkiem kulowym
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
korek
odpowietrzający
2 korki zaślepiające
Konwencjonalny wariant
przyłączenia „kompakt”
zasilanie/powrót po jednej
stronie, z prawej lub lewej
strony
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
1.3–12
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
korek
odpowietrzający
2 korki zaślepiające
Grzejniki z przyłączem dolnym – typ VK Plan
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wymiary przyłączy grzejników
Odstęp
króćców przyłączeniowych
od ściany
[mm]
Typ 20
78
66
Typ 21
78
66
Typ 22
108
81
Typ 33
163
136
Ściana
50
Głęb. konstr.=108
Głęb. konstr.=78
G 1/2
62
31 31
35
Głębokość
konstrukcyjna
[mm]
Głęb. konstr.=78
Grzejnik
1.3
Głębokość konstrukcyjna=163
Ściana
Wskazówka!
Przy długościach konstrukcyjnych czterokrotnie przekraczających wysokość konstrukcyjną, zaleca się przyłącza przeciwległe.
Przy systemie jednorurowym konieczny jest z zasady śrubunek jednorurowy.
1.3–13
Á Przejdź do spisu treści
1.3
1.3–14
Grzejniki Compakt
z przyłączem bocznym – typ K
Á Przejdź do spisu treści
1.4
ow y
ontaż
m
w
Zesta grzejnika
ie
w c en
Grzejniki Compakt
z przyłączem bocznym – typ K
typu 21, 22 i 33
Grzejniki z przyłączem bocznym – typ K
Dwu– i trójpłytowe, wysokość konstrukcyjna:
300, 400, 500, 600 i 900 mm
Idealne dla obiektów nowych i modernizowanych, dzięki:
Powierzchnia lakierowana według DIN 55900 w kolorze
białym RAL 9016.
Zamówienie koloru z palety RAL – na zapytanie.
Z możliwością obrócenia i przyłączenia do wyboru z lewej
lub prawej strony (dotyczy grzejników typu od 20 do 33)
Przyspawane osłony boczne i łatwo zdejmowalna pokrywa górna
Temperatury robocze do maks. 110°C
Nadciśnienie robocze do 10 bar
Cena grzejnika zawiera zestaw montażowy składający się z:
– 2 wieszaki sprężyste lakierowane na biało,
– 4 wkręty 8×70 mm,
– 4 kołki rozporowe 10×60 mm.
Do grzejnika typu Compakt z przyłączem bocznym należy
zamówić dodatkowo korek zaślepiający i korek odpowietrzający.
Terminy dostawy grzejników typu Compakt do uzgodnienia
1.4–1
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Á Przejdź do spisu treści
1.4
Długość
konstrukcyjna
(mm)
Moc
cieplna
przy
temp.
system.
Typ 21
Typ 22
Głębokość konstr. 76 mm
Wysokość konstr. (mm)
Głębokość konstrukcyjna 106 mm
Wysokość konstr. (mm)
500
600
900
300
400
500
600
900
7511 793
374
238
170,–
7511 805
434
277
186,–
7511 817
595
376
214,–
—
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 891
479
303
226,–
7511 838
555
351
232,–
7511 850
743
470
286,–
7511 794
467
298
202,–
7511 806
543
346
206,–
7511 818
744
471
258,–
—
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 892
599
379
234,–
7511 839
694
439
240,–
7511 851
929
587
324,–
7511 795
560
357
208,–
7511 807
652
415
212,–
7511 819
893
565
268,–
—
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 893
718
455
258,–
7511 840
832
526
264,–
7511 852
1114
704
360,–
7511 796
654
417
226,–
7511 808
760
484
232,–
7511 820
1042
659
316,–
—
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 894
838
531
280,–
7511 841
971
614
288,–
7511 853
1300
822
398,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 797
747
476
244,–
7511 809
869
554
252,–
7511 821
1190
753
344,–
7511 824
675
422
258,–
7511 831
792
502
286,–
7511 895
958
606
302,–
7511 842
1110
702
312,–
7511 854
1486
939
434,–
7511 798
841
536
262,–
7511 810
977
623
272,–
7511 822
1339
847
374,–
—
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 896
1077
682
324,–
7511 843
1248
789
336,–
7511 855
1671
1057
472,–
70/55 °C
55/45 °C
7511 799
934
595
282,–
7511 811
1086
692
292,–
7511 823
1488
941
402,–
7511 825
844
527
286,–
7511 832
990
628
320,–
7511 897
1197
758
346,–
7511 844
1387
877
358,–
7511 856
1857
1174
508,–
7511 800
1121
714
320,–
7511 812
1303
830
330,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 826
1013
632
312,–
7511 833
1188
754
356,–
7511 898
1436
910
392,–
7511 845
1664
1052
406,–
7511 857
2228
1409
624,–
7511 801
1308
833
356,–
7511 813
1520
969
370,–
—
7511 827
1182
738
338,–
7511 834
1386
879
390,–
7511 899
1676
1061
438,–
7511 846
1942
1228
454,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 802
1494
952
420,–
7511 814
1738
1107
438,–
—
7511 828
1350
843
366,–
7511 835
1584
1005
428,–
7511 900
1915
1213
482,–
7511 847
2219
1403
502,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 803
1681
1071
460,–
7511 815
1955
1246
478,–
—
7511 829
1519
949
392,–
7511 836
1782
1130
462,–
7511 901
2155
1364
528,–
7511 848
2497
1579
548,–
—
70/55 °C
55/45 °C
7511 804
1868
1190
502,–
7511 816
2172
1384
522,–
—
7511 830
1688
1054
450,–
7511 837
1980
1256
532,–
7511 902
2394
1516
572,–
7511 849
2774
1754
594,–
—
70/55 °C
55/45 °C
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.4-6.
1.4–2
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Á Przejdź do spisu treści
Typ 33
1.4
Głębokość konstrukcyjna 161 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
Gr. mat.10
300
400
500
600
900
—
—
7511 903
661
419
310,–
7511 872
763
483
318,–
7511 884
1023
642
430,–
nr zam.
W
W
PLN
—
—
7511 904
827
524
348,–
7511 873
954
604
358,–
7511 885
1279
802
494,–
nr zam.
W
W
PLN
—
—
7511 905
992
628
386,–
7511 874
1145
724
398,–
7511 886
1534
962
520,–
nr zam.
W
W
PLN
—
—
7511 906
1157
733
426,–
7511 875
1336
845
440,–
7511 887
1790
1123
622,–
nr zam.
W
W
PLN
7511 865
966
602
368,–
7511 858
1103
699
412,–
7511 907
1322
838
434,–
7511 876
1526
966
448,–
7511 888
2046
1283
686,–
nr zam.
W
W
PLN
—
—
7511 908
1488
942
504,–
7511 877
1717
1086
520,–
7511 889
2301
1444
750,–
nr zam.
W
W
PLN
7511 866
1207
753
414,–
7511 859
1379
874
472,–
7511 909
1653
1047
506,–
7511 878
1908
1207
524,–
7511 890
2557
1604
814,–
nr zam.
W
W
PLN
7511 867
1448
904
460,–
7511 860
1655
1049
530,–
7511 910
1984
1256
578,–
7511 879
2290
1448
600,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7511 868
1690
1054
504,–
7511 861
1931
1224
586,–
7511 911
2314
1466
696,–
7511 880
2671
1690
722,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7511 869
1931
1205
548,–
7511 862
2206
1398
646,–
7511 912
2645
1675
772,–
7511 881
3053
1931
804,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7511 870
2173
1355
592,–
7511 863
2482
1573
704,–
7511 913
2975
1885
850,–
7511 882
3434
2173
886,–
—
nr zam.
W
W
PLN
7511 871
2414
1506
680,–
7511 864
2758
1748
814,–
7511 914
3306
2094
926,–
7511 883
3816
2414
966,–
—
nr zam.
W
W
PLN
Wskazówka!
Moc cieplną podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczeń patrz str. 1.4-6.
1.4–3
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.4
Dane techniczne grzejników
Wysokość
konstrukcyjna
(odniesione do długości konstrukcyjnej 1000 mm)
300
400
500
600
900
Typ
22
33
22
33
21
22
33
21
22
33
21
22
33
Moc cieplna
przy temp. systemowej 90/70/20 °C
1351
1934
1557
2172
1465
1888
2607
1703
2191
3012
2348
2934
4069
Moc cieplna
przy temp. systemowej 75/65/20 °C
1063
1521
1236
1723
1165
1497
2067
1354
1736
2387
1861
2324
3211
Ciężar (kg)
17,80
26,10
23,40
34,10
25,20
29,30
43,40
30,40
34,70
51,50
43,10
49,40
73,00
Pojemność wodna
(litry)
3,30
5,10
4,30
6,50
5,20
5,20
8,00
6,10
6,10
9,40
9,10
9,20
13,10
Wykładnik n
1,36
1,36
1,31
1,31
1,30
1,32
1,32
1,30
1,32
1,32
1,32
1,32
1,34
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
100
95
90
85
80
75
1.4–4
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
90
0,50
0,52
0,54
0,57
0,59
0,61
0,63
80
0,54
0,56
0,59
0,62
0,65
0,67
0,70
70
0,60
0,62
0,66
0,70
0,72
0,76
0,79
80
0,57
0,59
0,62
0,65
0,68
0,70
0,73
70
0,63
0,65
0,68
0,73
0,76
0,79
0,83
60
0,70
0,72
0,77
0,83
0,87
0,91
0,96
50
0,79
0,83
0,89
0,96
1,02
1,08
1,15
85
0,57
0,58
0,61
0,65
0,68
0,70
0,73
80
0,59
0,61
0,65
0,69
0,71
0,74
0,77
75
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
70
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,87
65
0,68
0,71
0,76
0,81
0,85
0,89
0,93
60
0,72
0,76
0,81
0,87
0,91
0,96
1,01
55
0,77
0,81
0,87
0,93
0,98
1,04
1,10
50
0,83
0,87
0,93
1,01
1,07
1,14
1,21
80
0,61
0,64
0,68
0,72
0,75
0,78
0,81
75
0,65
0,67
0,71
0,76
0,79
0,83
0,86
70
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
65
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
60
0,76
0,79
0,85
0,91
0,96
1,01
1,07
55
0,81
0,85
0,91
0,98
1,04
1,10
1,16
75
0,68
0,70
0,75
0,80
0,83
0,87
0,91
70
0,71
0,74
0,79
0,84
0,88
0,93
0,98
65
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
60
0,79
0,83
0,88
0,95
1,01
1,06
1,12
55
0,85
0,89
0,96
1,04
1,10
1,16
1,24
50
0,91
0,96
1,04
1,13
1,20
1,28
1,37
70
0,75
0,78
0,83
0,89
0,94
0,98
1,04
65
0,79
0,83
0,88
0,94
1,00
1,06
1,11
60
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
55
0,88
0,93
1,00
1,09
1,16
1,23
1,31
50
0,96
1,01
1,10
1,08
1,15
1,22
1,30
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Współczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejników
Temperatura
na zasilaniu
T V [°C]
70
65
60
55
50
45
40
Temperatura
na powrocie
T R [°C]
1.4
Temperatura w pomieszczeniu T i [°C]
10
12
15
18
20
22
24
65
0,83
0,87
0,94
1,01
1,06
1,13
1,20
60
0,88
0,93
1,00
1,08
1,14
1,21
1,29
55
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,41
50
1,00
1,06
1,16
1,27
1,35
1,46
1,57
45
1,10
1,16
1,28
1,42
1,52
1,64
1,79
60
0,94
0,98
1,06
1,16
1,24
1,31
1,40
55
1,00
1,06
1,14
1,25
1,33
1,43
1,53
50
1,06
1,13
1,24
1,36
1,46
1,57
1,69
45
1,16
1,23
1,35
1,50
1,63
1,76
1,92
40
1,28
1,37
1,52
1,71
1,87
2,05
2,27
55
1,06
1,13
1,24
1,35
1,45
1,56
1,68
50
1,14
1,21
1,33
1,47
1,59
1,72
1,86
45
1,24
1,31
1,46
1,63
1,76
1,93
2,11
40
1,35
1,46
1,63
1,84
2,02
2,22
2,47
50
1,24
1,31
1,45
1,61
1,75
1,90
2,07
45
1,33
1,43
1,59
1,78
1,94
2,12
2,35
40
1,46
1,57
1,76
2,02
2,22
2,46
2,76
35
1,63
1,76
2,02
2,34
2,61
2,96
3,40
45
1,45
1,56
1,75
1,98
2,17
2,39
2,66
40
1,59
1,72
1,94
2,23
2,47
2,76
3,13
35
1,76
1,93
2,22
2,60
2,93
3,34
3,87
30
2,02
2,22
2,61
3,17
3,67
4,35
5,34
40
1,75
1,90
2,17
2,52
2,82
3,18
3,64
35
1,94
2,12
2,47
2,93
3,34
3,85
6,11
30
2,22
2,46
2,93
3,59
4,21
5,06
6,32
25
2,61
2,96
3,67
4,80
6,02
8,19
9,96
35
2,17
2,39
2,82
3,39
3,91
4,57
5,49
30
2,47
2,76
3,34
4,17
4,96
6,09
7,79
Znormalizowana moc cieplna grzejników określana jest wg EN 442 dla następujących wartości:
temperatura na zasilaniu
TV = 75°C
temperatura na powrocie
TR = 65°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 20°C
Dlatego dla naszych grzejników należy najpierw obliczyć z „Danych technicznych grzejników” (patrz str. 1.4-6) moc cieplną przy
parametrach 75/65/20°C. Następnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, można obliczyć w przybliżeniu moc
cieplną przy pomocy współczynnika korekcyjnego f z powyższej tabeli. Dla naszych grzejników łazienkowych można posłużyć się
bezpośrednio podawaną wartością mocy przy 75/65°C.
·
·
Obowiązuje: Q n = Q × f
Przykład:
Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
·
Q = 1200 W
Dane projektowe:
temperatura na zasilaniu
TV = 60°C
temperatura na powrocie
TR = 45°C
temperatura powietrza w pomieszczeniu Ti = 22°C
Współczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93
·
·
Q n = Q × f = 1200 W × 1,93 = 2316 W
·
Należy przyjąć grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej Q n = 2316 W.
1.4–5
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.4
Wysokość konstrukcyjna 300 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
Wysokość konstrukcyjna 400 mm
Typ
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
1.4–6
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
800
7511 824
850
788
720
675
631
588
521
461
421
383
345
1000
7511 825
1063
985
900
844
789
736
652
576
527
479
432
1200
7511 826
1276
1182
1080
1013
947
883
782
691
632
574
518
1400
7511 827
1488
1378
1259
1182
1105
1030
912
806
737
670
604
1600
7511 828
1701
1575
1439
1350
1263
1177
1042
921
843
766
691
1800
7511 829
1913
1772
1619
1519
1421
1324
1173
1036
948
861
777
2000
7511 830
2126
1969
1799
1688
1579
1471
1303
1151
1053
957
863
800
7511 865
1217
1127
1030
966
903
842
745
658
602
547
493
1000
7511 866
1521
1409
1287
1207
1129
1052
931
823
753
684
617
1200
7511 867
1825
1690
1544
1449
1355
1262
1118
988
903
821
740
1400
7511 868
2129
1972
1802
1690
1581
1473
1304
1152
1054
957
863
1600
7511 869
2434
2254
2059
1932
1806
1683
1490
1317
1204
1094
987
1800
7511 870
2738
2536
2316
2173
2032
1893
1677
1481
1355
1231
1110
2000
7511 871
3042
2817
2574
2415
2258
2104
1863
1646
1505
1368
1233
dług. nr zam.
konstr.
mm
75/65
20
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
15
18
20
22
24
15
18
20
22
24
800
7511 831
989
918
842
792
742
693
617
547
502
458
415
1000
7511 832
1236
1148
1052
990
928
867
771
684
628
572
518
1200
7511 833
1483
1378
1263
1187
1113
1040
925
821
753
687
622
1400
7511 834
1730
1607
1473
1385
1299
1213
1079
958
879
801
726
1600
7511 835
1978
1837
1684
1583
1484
1387
1233
1095
1004
916
829
1800
7511 836
2225
2066
1894
1781
1670
1560
1388
1232
1130
1030
933
2000
7511 837
2472
2296
2105
1979
1855
1733
1542
1368
1256
1145
1036
800
7511 858
1378
1280
1173
1103
1034
966
859
762
699
638
577
1000
7511 859
1723
1600
1467
1379
1293
1207
1074
953
874
797
722
1200
7511 860
2068
1920
1760
1655
1551
1449
1289
1144
1049
956
866
1400
7511 861
2412
2240
2053
1931
1810
1690
1503
1334
1224
1116
1010
1600
7511 862
2757
2560
2346
2206
2068
1932
1718
1525
1399
1275
1154
1800
7511 863
3101
2880
2640
2482
2327
2173
1933
1715
1574
1435
1299
2000
7511 864
3446
3200
2933
2758
2585
2415
2148
1906
1748
1594
1443
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 500 mm
Typ
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.4
22
24
400
7511 793
466
433
397
374
351
328
292
259
238
217
197
500
7511 794
583
541
497
467
438
410
365
324
298
272
246
600
7511 795
699
650
596
561
526
492
438
389
357
326
295
700
7511 796
816
758
695
654
614
574
511
454
417
380
345
800
7511 797
932
866
795
748
701
656
584
519
476
435
394
900
7511 798
1049
974
894
841
789
737
657
583
536
489
443
1000
7511 799
1165
1083
993
934
877
819
730
648
595
543
492
1200
7511 800
1398
1299
1192
1121
1052
983
876
778
714
652
591
1400
7511 801
1631
1516
1391
1308
1227
1147
1021
908
833
761
689
1600
7511 802
1864
1732
1589
1495
1402
1311
1167
1037
952
869
788
1800
7511 803
2097
1949
1788
1682
1578
1475
1313
1167
1071
978
886
2000
7511 804
2330
2166
1986
1869
1753
1639
1459
1297
1191
1086
984
400
7511 891
599
556
509
479
449
419
373
331
303
277
250
500
7511 892
749
695
637
599
561
524
466
413
379
346
313
600
7511 893
898
834
764
718
673
629
559
496
455
415
375
700
7511 894
1048
973
892
838
786
734
652
579
531
484
438
800
7511 895
1198
1112
1019
958
898
839
746
661
607
553
500
900
7511 896
1347
1251
1146
1078
1010
943
839
744
683
622
563
1000
7511 897
1497
1390
1274
1197
1122
1048
932
827
758
691
626
1200
7511 898
1796
1668
1528
1437
1347
1258
1118
992
910
830
751
1400
7511 899
2096
1946
1783
1676
1571
1467
1305
1158
1062
968
876
1600
7511 900
2395
2224
2038
1916
1796
1677
1491
1323
1213
1106
1001
1800
7511 901
2695
2502
2293
2155
2020
1887
1678
1488
1365
1244
1126
2000
7511 902
2994
2780
2547
2395
2244
2096
1864
1654
1517
1383
1251
400
7511 903
827
768
703
661
620
579
515
457
419
382
345
500
7511 904
1034
960
879
827
775
724
643
571
523
477
432
600
7511 905
1240
1152
1055
992
930
868
772
685
628
573
518
700
7511 906
1447
1343
1231
1157
1085
1013
901
799
733
668
604
800
7511 907
1654
1535
1407
1323
1240
1158
1029
913
838
763
691
900
7511 908
1860
1727
1583
1488
1394
1302
1158
1027
942
859
777
1000
7511 909
2067
1919
1759
1653
1549
1447
1287
1141
1047
954
864
1200
7511 910
2480
2303
2110
1984
1859
1737
1544
1370
1256
1145
1036
1400
7511 911
2894
2687
2462
2315
2169
2026
1801
1598
1466
1336
1209
1600
7511 912
3307
3071
2814
2645
2479
2315
2059
1826
1675
1527
1382
1800
7511 913
3721
3455
3165
2976
2789
2605
2316
2055
1884
1718
1554
2000
7511 914
4134
3839
3517
3307
3099
2894
2573
2283
2094
1908
1727
1.4–7
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.4
Wysokość konstrukcyjna 600 mm
Typ
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
1.4–8
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
22
24
400
7511 805
542
503
462
434
407
381
339
301
277
253
229
500
7511 806
677
629
577
543
509
476
424
377
346
316
286
600
7511 807
812
755
693
652
611
571
509
452
415
379
343
700
7511 808
948
881
808
760
713
667
594
527
484
442
400
800
7511 809
1083
1007
923
869
815
762
678
603
553
505
458
900
7511 810
1219
1133
1039
977
917
857
763
678
623
568
515
1000
7511 811
1354
1258
1154
1086
1019
952
848
753
692
631
572
1200
7511 812
1625
1510
1385
1303
1222
1143
1018
904
830
758
687
1400
7511 813
1896
1762
1616
1521
1426
1333
1187
1055
969
884
801
1600
7511 814
2166
2013
1847
1738
1630
1524
1357
1206
1107
1010
915
1800
7511 815
2437
2265
2078
1955
1834
1714
1526
1356
1245
1136
1030
2000
7511 816
2708
2517
2309
2172
2037
1905
1696
1507
1384
1263
1144
400
7511 838
694
645
590
555
520
486
432
383
351
320
289
500
7511 839
868
806
738
694
650
607
539
478
439
400
362
600
7511 840
1042
967
886
832
780
728
647
574
526
480
434
700
7511 841
1215
1128
1033
971
910
850
755
670
614
559
506
800
7511 842
1389
1289
1181
1110
1040
971
863
765
702
639
578
900
7511 843
1562
1450
1329
1249
1170
1092
971
861
789
719
651
1000
7511 844
1736
1611
1476
1387
1300
1214
1079
957
877
799
723
1200
7511 845
2083
1934
1771
1665
1560
1457
1295
1148
1053
959
868
1400
7511 846
2430
2256
2067
1942
1820
1699
1510
1339
1228
1119
1012
1600
7511 847
2778
2578
2362
2220
2080
1942
1726
1531
1403
1279
1157
1800
7511 848
3125
2901
2657
2497
2340
2185
1942
1722
1579
1439
1302
2000
7511 849
3472
3223
2952
2775
2600
2428
2158
1913
1754
1599
1446
400
7511 872
955
886
812
763
715
668
594
526
483
440
398
500
7511 873
1194
1108
1015
954
894
835
742
658
603
550
498
600
7511 874
1432
1330
1218
1145
1073
1002
890
790
724
660
597
700
7511 875
1671
1551
1421
1336
1252
1169
1039
921
845
770
697
800
7511 876
1910
1773
1624
1526
1430
1336
1187
1053
965
880
796
900
7511 877
2148
1994
1827
1717
1609
1503
1336
1184
1086
990
896
1000
7511 878
2387
2216
2030
1908
1788
1670
1484
1316
1207
1100
995
1200
7511 879
2864
2659
2436
2290
2146
2004
1781
1579
1448
1320
1194
1400
7511 880
3342
3102
2842
2671
2503
2337
2078
1843
1690
1540
1393
1600
7511 881
3819
3546
3248
3053
2861
2671
2374
2106
1931
1760
1592
1800
7511 882
4297
3989
3654
3435
3218
3005
2671
2369
2172
1980
1791
2000
7511 883
4774
4432
4060
3816
3576
3339
2968
2632
2414
2200
1990
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna 900 mm
Typ
21
głębokość
konstrukcyjna
76 mm
22
głębokość
konstrukcyjna
106 mm
33
głębokość
konstrukcyjna
161 mm
dług. nr zam.
konstr.
mm
Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych Tv/TR [°C]
75/65
20
15
70/55
55/45
i temperaturze pomieszczenia [°C]
18
20
22
24
15
18
20
1.4
22
24
400
7511 817
744
691
633
595
558
521
463
410
376
343
310
500
7511 818
931
864
791
744
697
651
579
513
471
429
388
600
7511 819
1117
1037
950
893
836
781
694
616
565
515
466
700
7511 820
1303
1209
1108
1041
976
911
810
718
659
600
543
800
7511 821
1489
1382
1266
1190
1115
1041
926
821
753
686
621
900
7511 822
1675
1555
1424
1339
1255
1172
1041
924
847
772
698
1000
7511 823
1861
1728
1583
1488
1394
1302
1157
1026
941
858
776
400
7511 850
2233
2073
1899
1785
1673
1562
1389
1231
1129
1029
931
500
7511 851
930
863
790
743
696
650
578
512
470
428
387
600
7511 852
1162
1079
988
929
870
812
722
640
587
535
484
700
7511 853
1394
1294
1186
1114
1044
975
866
768
704
642
581
800
7511 854
1627
1510
1383
1300
1218
1137
1011
896
822
749
677
900
7511 855
1859
1726
1581
1486
1392
1300
1155
1024
939
856
774
1000
7511 856
2092
1942
1778
1671
1566
1462
1299
1152
1056
963
871
1200
7511 857
2324
2157
1976
1857
1740
1625
1444
1280
1174
1070
968
400
7511 884
2789
2589
2371
2229
2088
1950
1733
1536
1409
1283
1161
500
7511 885
1284
1191
1089
1023
957
893
792
701
642
584
527
600
7511 886
1606
1489
1362
1278
1197
1116
990
876
802
730
659
700
7511 887
1927
1786
1634
1534
1436
1339
1188
1051
963
876
791
800
7511 888
2248
2084
1906
1790
1675
1562
1386
1226
1123
1022
923
900
7511 889
2569
2382
2178
2045
1914
1786
1584
1402
1283
1168
1055
1000
7511 890
3211
2977
2723
2557
2393
2232
1980
1752
1604
1459
1318
1.4–9
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.4
Dane techniczne
Warianty przyłączenia
Zintegrowany wariant przyłączenia „zawór”
zasilanie/powrót po jednej
stronie (prawej lub lewej)
korek
odpowietrzający
korek
zaślepiający
Konwencjonalny wariant
przyłączenia „kompakt”
zasilanie/powrót przeciwlegle, z prawej lub lewej strony
Zasilanie
z zaworem
kątowym
lub przelotowym
i głowicą
termostatyczną
korek
zaślepiający
Konwencjonalny wariant
przyłączenia „kompakt”
zasilanie/powrót z prawej lub
lewej strony, w części dolnej
grzejnika
1.4–10
korek
zaślepiający
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
Zasilanie
z zaworem
kątowym lub
przelotowym
i głowicą
termostatyczną
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
korek
odpowietrzający
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
korek
odpowietrzający
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
korek
odpowietrzający
Powrót ze
śrubunkiem
kątowym lub
przelotowym
korek
odpowietrzający
korek
zaślepiający
Zasilanie
z zaworem
kątowym
lub przelotowym
i głowicą
termostatyczną
korek
zaślepiający
Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym – typ K
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wymiary przyłączy grzejników
Grzejnik
1.4
Głębokość
konstrukcyjna
[mm]
Odstęp
króćców przyłączeniowych
od ściany
[mm]
Typ 21
76
66
Typ 22
106
81
Typ 33
161
136
Wskazówka!
Przy długościach konstrukcyjnych czterokrotnie przekraczających wysokość konstrukcyjną, zaleca się przyłącza przeciwległe.
Przy systemie jednorurowym konieczny jest z zasady śrubunek jednorurowy.
1.4–11
Á Przejdź do spisu treści
1.4
1.4–12
Wyposażenie dodatkowe grzejników płytowych
Á Przejdź do spisu treści
1.5
Wyposażenie dodatkowe grzejników płytowych
Szablon do wstępnego montażu
Szablon do wstępnego montażu ułatwiający wyprowadzenie
zasilania i powrotu przy podłączeniu dolnym grzejnika
Adapter do wstępnego montażu
Wygodny w użyciu adapter do wstępnego montażu w folii
zabezpieczający grzejnik przed uszkodzeniem grzejnika przy
montażu i innych pracach budowlanych
Zestawy do montażu grzejnika
Kompletne zestawy składające się z kołków, będące alternatywą
mocowania zamiast zestawu do szybkiego montażu
Wkładka zaworowa
Wkładka zaworowa R ½" dla przyłączenia termostatu M 30 × 1,5
z nastawą wstępną
Wspornik stojący
Wspornik stojący umożliwiający montaż grzejika na stałej
podbudowie
1.5–1
Grzejniki płytowe
Osprzęt grzejników
Á Przejdź do spisu treści
1.5
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)
Produkt
300
400
500
600
900
Gr. mat.10
Zestaw kołków
mocujących 150 mm
alternatywa mocowania zamiast
zestawu do szybkiego montażu,
zawierający:
2 części dolne, 2 części górne
zamocowanie grzejnika
jednostka dostawy 1 szt.
9572 913
37,–
nr zam.
PLN
Wkładka zaworowa R ½"
dla przyłączenia termostatu M 30 × 1,5
z nastawą wstępną
jednostka dostawy 1 szt.
9572 297
15,–
nr zam.
PLN
Kołek dystansowy 160 mm
do wyrównania odstępu od ściany
przy zastępowaniu grzejników
żeliwnych żeberkowych i stalowych
jednostka dostawy 4 szt.
9572 861
37,–
nr zam.
PLN
Wspornik stojący
jednostka dostawy 2 szt.
7509 412
125,–
7509 413
125,–
7509 414
125,–
7509 415 7509 416
125,–
125,–
nr zam.
PLN
Odpowietrznik
do grzejnika typu M
7513 070
9,50
nr zam.
PLN
Korek zaślepiający z oringiem, R ½"
jednostka dostawy 10 szt.
9572 862
20,–
nr zam.
PLN
2,–
Korek odpowietrzający z oringiem, R ½"
do grzejnika typ: VK, VK Plan, K
wylot obracany
jednostka dostawy 5 szt.
Rozeta maskująca stopkę
wspornika stojącego
1.5–2
9572 863
12,–
2,4
PLN/szt.
nr zam.
PLN
PLN/szt.
jednostka dostawy
1 szt.
9573 874
28,10
nr zam.
PLN
jednostka dostawy
10 szt.
9572 063
281,–
nr zam.
PLN
Grzejniki płytowe
Osprzęt grzejników
Á Przejdź do spisu treści
Wysokość konstrukcyjna grzejnika (mm)
Produkt
300
400
500
600
1.5
900
Gr. mat.10
dla grzejników typu 20/21
jednostka dostawy 20 szt.
9572 096
76,–
nr zam.
PLN
dla grzejników typu 22/33
jednostka dostawy 20 szt.
9572 095
76,–
nr zam.
PLN
Adapter do wstępnego montażu w folii
jednostka dostawy 50 szt.
9572 192
96,–
nr zam.
PLN
Szablon do wstępnego montażu
(Montaż na surowych ścianach)
Do dokładnego wyprowadzenia
zasilania i powrotu przy
podłączeniu dolnym
9564 257
14,–
nr zam.
PLN
Lakier do grzejników w sztyfcie 12 ml
kolor biały (RAL 9016)
jednostka dostawy 1 szt.
9573 822
22,–
nr zam.
PLN
Zabezpieczenie pokrywy
przed podniesieniem
1.5–3
Grzejniki płytowe
Osprzęt grzejników
Á Przejdź do spisu treści
1.5
dla grzejników płytowych typu
Produkt
typ 20
Pokrywa dla grzejników płytowych
blacha stalowa, lakierowana biało
(RAL 9016)
dla wymiany pokryw uszkodzonych
typ 21
typ 22
typ 33
Gr. mat.10
długość konstrukcyjna
400 mm
9565 925
30,–
9565 936
33,–
9565 950
36,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
500 mm
9569 470
32,–
9569 471
34,–
9569 472
40,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
600 mm
9565 926
34,–
9565 937
35,–
9565 951
42,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
700 mm
9565 927
36,–
9565 938
36,–
9565 952
43,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
800 mm
9565 928
37,–
9565 939
41,–
9565 953
44,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
900 mm
9565 929
39,–
9565 940
44,–
9565 954
51,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
1000 mm
9565 930
40,–
9565 941
46,–
9565 955
56,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
1200 mm
9565 931
44,–
9565 942
53,–
9565 956
60,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
1400 mm
9565 932
47,–
9565 943
57,–
9565 957
63,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
1600 mm
9565 933
56,–
9565 944
75,–
9565 958
86,–
nr zam.
PLN
Wykonanie płaskie
1.5–4
długość konstrukcyjna
1800 mm
—
9565 934
61,–
9565 945
80,–
9565 959
93,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
2000 mm
—
9565 935
70,–
9565 946
84,–
9565 960
97,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
2200 mm
(2 szt. po 1100 mm)
—
—
9565 947
87,–
9565 961
103,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
2600 mm
(2 szt. po 1300 mm)
—
—
9565 948
92,–
9565 962
107,–
nr zam.
PLN
długość konstrukcyjna
3000 mm
(2 szt. po 1500 mm)
—
—
9565 949
109,–
9565 963
123,–
nr zam.
PLN
Grzejniki płytowe
Osprzęt grzejników
Á Przejdź do spisu treści
Montaż grzejników na wieszaku sprężystym
min. = wysokość konstrukcyjna -7
max. = wysokość konstrukcyjna +13
Dla montażu na gotowo zdjąć adapter, usunąć opakowanie,
podnieść pokrywę, zaczepić haki szyn o górną krawędź płyty
grzejnika i ponownie nałożyć pokrywę. Sprawdzić dokręcenie
wszystkich śrub i zamocowanie części ruchomych.
nastawne
nastawne
Dla montażu w opakowaniu stosować adapter do montażu
wstępnego.
Typ 11 do 33
wysokość konstrukcyjna – 130
Szyny montażowe zamocować na ścianie kołkami, śrubami
z załączonymi podkładkami zębatymi, uwzględnić odstępy
minimalne i szyny montażowe wypoziomować przy użyciu
poziomicy. Od długości konstrukcyjnej 1600 mm konieczne są
trzy szyny, a od 2600 mm cztery szyny.
1.5
pow. podłogi
Wskazówka!
Zasilanie znajduje się zawsze po tej samej stronie co głowica.
Przy długościach konstrukcyjnych czterokrotnie przekraczających wysokość konstrukcyjną, zaleca się przyłącza przeciwległe.
Dla instalacji jednorurowej wymagane jest zastosowanie śrubunków przyłączeniowych dla tego systemu (patrz Armatura
grzejnikowa)
1.5–5
Grzejniki płytowe
Osprzęt grzejników
Á Przejdź do spisu treści
Montaż i wstępne ustawienie wkładki zaworowej R ½
Przy przyłączaniu zestawu zaworowego konieczne jest użycie wkładki
zaworowej R ½"
(nr zamówieniowy 9572 297).
Wstępnej nastawy dokonać na pożądaną wartość wg wykresu spadku
ciśnienia w funkcji przepływu kluczem
płaskim 13.
Pożądana wartość nastawy musi
wskazywać na znak odniesienia.
Nastawy pośrednie są niedozwolone.
17
Nastawa 6 odpowiada ustawieniu normalnemu (ustawienie fabryczne).
53
1.5
Dane
odchyłka P
nastawa wstępna
wartość kV
1.5–6
2K
1
2
3
4
5
6
0,14
0,22
0,50
0,56
0,76
0,97
Grzejniki łazienkowe
Á Przejdź do spisu treści
1.6
N owo
Grzejnik łazienkowy
Standard prosty
Grzejniki łazienkowe typu Standard
Wykonanie z prostymi lub łukowymi rurami poziomymi
(∅ 18 mm)
4 przyłącza G ½"
Temperatura robocza do maks. 95°C
Nadciśnienie robocze do 9 bar
ść!
Grzejnik łazienkowy
Standard łukowy
Półokrągły profil boczny – elegancki i bezpieczny, bez ostrych
krawędzi zewnętrznych.
Wygoda montażu dzięki stabilnym wspornikom ściennym
o zakresie regulacji 7 mm.
Grzejnik z powłoką lakierniczą w kolorze białym RAL 9016.
Grzejniki łazienkowe typu Standard objęte są 7-letnią
gwarancją
1.6–1
Grzejniki łazienkowe
Á Przejdź do spisu treści
1.6
Standard prosty
Kolor biały
Głębokość
konstrukcyjna
60 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
755
1 700
Gr. mat.10
70/55°C
55/45°C
7535 880
283
179
190,–
7535 881
418
261
244,–
7535 882 7535 883
520
590
323
363
319,–
360,–
nr zam.
W
W
PLN
Szerokość konstr. 630 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
7535 884
325
206
199,–
7535 885
479
301
269,–
7535 886 7535 887
595
675
371
418
339,–
385,–
nr zam.
W
W
PLN
Wysokość konstrukcyjna (mm)
755
Szerokość konstr. 530 mm
Głębokość konstr. 115 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
Szerokość konstr. 630 mm
Głębokość konstr. 150 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
70/55°C
55/45°C
Wskazówka!
Moc grzejnika podana jest dla temperatury pomieszczenia 24°C.
Zakres dostawy:
1 grzejnik łazienkowy
1 korek odpowietrzający
1 korek zaślepiający
4 teleskopowe zestawy montażowe z kołkami S 10 i śrubami 60×5
1.6–2
1 455
Szerokość konstr. 530 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
Standard łukowy
Kolor biały
1 140
1 140
7535 888
7535 889
289
182
199,–
426
266
259,–
7535 892
7535 893
337
213
214,–
496
311
279,–
1 455
1 700
7535 890 7535 891
529
328
329,–
601
370
369,–
7535 894 7535 895
617
384
349,–
699
431
389,–
Gr. mat.10
nr zam.
W
W
PLN
nr zam.
W
W
PLN
Grzejniki łazienkowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Standard prosty
nr zam.
1.6
Wysokość A Szerokość B Głębokość C
Rozstaw osi
zasilanie/powrót
mm
Ilość rur
poziomych
Ciężar
netto
kg
Pojemność
wodna
litry
Eksponent
mm
mm
n
7535 880
755
530
60
500
17
7,98
2,82
1,17
7535 884
755
630
60
600
17
8,69
3,14
1,16
7535 881
1140
530
60
500
25
11,86
4,2
1,20
7535 885
1140
630
60
600
25
13,03
4,68
1,18
7535 882
1455
530
60
500
31
14,94
5,29
1,21
7535 886
1455
630
60
600
31
16,41
5,88
1,20
7535 883
1700
530
60
500
35
17,11
6,07
1,24
7535 887
1700
630
60
600
35
18,8
6,74
1,22
18
mm
rura pozioma
A (1700)
A (1455)
A (1140)
C
A (755)
rura pionowa
Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 44 mm, maks. 51 mm (zakres nastaw zestawów montażowych)
1.6–3
Grzejniki łazienkowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Standard łukowy
nr zam.
Wysokość A Szerokość B Głębokość C
Rozstaw osi
zasilanie/powrót
mm
Ilość rur
poziomych
Ciężar
netto
kg
Pojemność
wodna
litry
Eksponent
mm
mm
7535 888
755
530
115
500
17
8,23
2,87
1,18
7535 892
755
630
150
600
17
9,05
3,24
1,17
7535 889
1140
530
115
500
25
12,23
4,27
1,20
7535 893
1140
630
150
600
25
13,57
4,82
1,19
7535 890
1455
530
115
500
31
15,4
5,38
1,22
7535 894
1455
630
150
600
31
17,09
6,06
1,21
7535 891
1700
530
115
500
35
17,64
6,17
1,24
7535 895
1700
630
150
600
35
19,58
6,94
1,23
18
mm
rura pozioma
A (1700)
A (1455)
A (1140)
A (755)
rura pionowa
C
1.6
Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 44 mm, maks. 51 mm (zakres nastaw zestawów montażowych)
1.6–4
n
Grzejniki łazienkowe
Á Przejdź do spisu treści
1.6
Grzejnik łazienkowy
Komfort prosty
Grzejnik łazienkowy
Komfort łukowy
Grzejniki łazienkowe typu Komfort
Wykonanie z prostymi lub łukowymi rurami poziomymi
(∅ 23 mm)
4 przyłącza G ½"
2 przyłącza G ½" na dolnej rurze poziomej dla zasilania środkowego 50 mm
Temperatura robocza do maks. 120°C
Grzejnik łazienkowy
Komfort łukowy
z przyłączem środkowym
Półokrągły profil boczny – elegancki i bezpieczny, bez ostrych
krawędzi zewnętrznych.
Wygoda montażu dzięki stabilnym wspornikom ściennym
o zakresie regulacji 8 mm.
Grzejnik z powłoką lakierniczą wg DIN 55900 w kolorze
białym RAL 9016 lub w wykonaniu chromowanym.
Grzejniki łazienkowe typu Komfort objęte są 10-letnią
gwarancją
Nadciśnienie robocze do 11,5 bar
1.6–5
Grzejniki łazienkowe
Á Przejdź do spisu treści
1.6
Głębokość
konstrukcyjna
60 mm
Komfort prosty
Kolor biały
1868
Gr. mat.10
7248 532
391
238
348,–
7248 534 7248 536
482
590
294
360
396,–
495,–
nr zam.
W
W
PLN
Szerokość konstr. 600 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
7248 531
318
194
270,–
7248 533
461
281
355,–
7248 535 7248 537
566
697
347
427
417,–
520,–
nr zam.
W
W
PLN
Głębokość
konstrukcyjna
60 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
786
1226
1466
1866
Gr. mat.10
Szerokość konstr. 493 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
7248 538
284
175
275,–
7248 540
404
248
368,–
7248 542 7248 544
491
589
301
359
427,–
526,–
nr zam.
W
W
PLN
Szerokość konstr. 595 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
7248 539
332
205
284,–
7248 541
469
287
384,–
7248 543 7248 545
572
687
351
419
447,–
551,–
nr zam.
W
W
PLN
Głębokość
konstrukcyjna
60 mm
Wysokość konstrukcyjna (mm)
786
1226
1466
1866
Gr. mat.10
Szerokość konstr. 493 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
7419 742
284
175
384,–
7419 743
404
248
469,–
7419 744
491
301
530,–
7419 745
589
359
626,–
nr zam.
W
W
PLN
Szerokość konstr. 493 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
70/55°C
55/45°C
7419 746
207
127
820,–
7419 747
295
180
1 046,–
7419 748
358
220
1 180,–
7419 749
430
264
1 422,–
nr zam.
W
W
PLN
Wskazówka!
Moc grzejnika podana jest dla temperatury pomieszczenia 24°C.
Zakres dostawy:
1 grzejnik łazienkowy
1 korek odpowietrzający
1 korek zaślepiający
(3 korki zaślepiające dla grzejników z przyłączem środkowym)
4 wsporniki z kołkami S 8 i śrubami 50×4
(3 wsporniki dla grzejników o wysokości do 800 mm)
1.6–6
1 468
7248 530
269
164
267,–
z przyłączem środkowym 50 mm
Kolor chrom
1 228
70/55°C
55/45°C
Komfort łukowy
Kolor biały
788
Szerokość konstr. 500 mm
Moc cieplna przy temperaturach
systemowych:
Komfort łukowy
Kolor biały
Wysokość konstrukcyjna (mm)
Grzejniki łazienkowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Komfort prosty
nr zam.
1.6
Wysokość A
Szerokość B
Rozstaw osi
zasilanie/powrót
mm
Ilość rur
poziomych
Ciężar
netto
kg
Pojemność
wodna
litry
Eksponent
mm
mm
7248 530
788
500
456
17
6,1
3,94
1,22
7248 531
788
600
556
17
7,05
4,53
1,21
7248 532
1228
500
456
24
8,98
5,78
1,25
7248 533
1228
600
556
24
10,39
6,61
1,25
7248 534
1468
500
456
30
10,82
7,12
1,23
7248 535
1468
600
556
30
12,48
8,18
1,24
7248 536
1868
500
456
36
13,31
8,74
1,27
7248 537
1868
600
556
36
15,47
10,00
1,28
n
rura pozioma
A (1868 mm)
A (1468 mm)
A (1228 mm)
A (788 mm)
rura pionowa
Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika ściennego)
1.6–7
Grzejniki łazienkowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Komfort łukowy
nr zam.
Wysokość A
Szerokość B
mm
mm
7248 538
786
493
450
17
6,08
3,92
1,26
7248 539
786
595
551
17
7,05
4,55
1,26
7248 540
1226
493
450
24
8,90
5,73
1,27
7248 541
1226
595
551
24
10,30
6,60
1,26
7248 542
1466
493
450
30
10,95
7,20
1,26
7248 543
1466
595
551
30
12,65
8,20
1,25
7248 544
1866
493
450
36
13,52
8,7
1,26
7248 545
1866
595
551
36
15,55
9,9
1,25
Rozstaw osi
zasilanie/powrót
mm
Ilość rur
poziomych
Ciężar
netto
kg
Pojemność
wodna
litry
Eksponent
rura pozioma
A (1866 mm)
A (1466 mm)
A (1226 mm)
rura pionowa
A (786 mm)
1.6
Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika ściennego)
1.6–8
n
Grzejniki łazienkowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Komfort łukowy z przyłączem środkowym 50 mm
nr zam.
1.6
Wysokość A
Szerokość B
Rozstaw osi
zasilanie/powrót
mm
Ilość rur
poziomych
Ciężar
netto
kg
Pojemność
wodna
litry
Eksponent
mm
mm
7419 742
7419 746
786
493
50
17
6,20
4,0
1,24
7419 743
7419 747
1 226
493
50
24
9,00
5,9
1,25
7419 744
7419 748
1 466
493
50
30
11,10
7,1
1,25
7419 745
7419 749
1 866
493
50
36
13,40
8,8
1,26
n
RURAPOZIOMA
!MM
!MM
!MM
!MM
RURAPIONOWA
Odstęp osi przyłączy grzejnika łazienkowego od ściany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika ściennego)
1.6–9
Á Przejdź do spisu treści
1.6
1.6–10
Armatura grzejnikowa
Á Przejdź do spisu treści
1.7
ść
Nowo
Głowica elektroniczna
Głowica termostatyczna
SH Brillant
Zawór do ogrzewania
podłogowego RTL
Głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
Śrubunek
przyłączeniowy
Zawór powrotu
R ½"
1.7–1
Armatura grzejnikowa
Zestawy
Á Przejdź do spisu treści
1.7
Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych
dla wariantu przyłączenia „zawór”
Gr. mat.10
Odmiana
kątowa
Odmiana
prosta
głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
śrubunek przyłączeniowy
kątowy z zaworami G¾" × ¾"
nypel G½" × ¾" (2 szt.)
jednostka dostawy 1 komplet
7418 718
67,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Plus
śrubunek przyłączeniowy
kątowy z zaworami G¾" × ¾"
nypel G½" × ¾" (2 szt.)
jednostka dostawy 1 komplet
7418 720
76,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
śrubunek przyłączeniowy
prosty z zaworami G¾" × ¾"
nypel G½" × ¾" (2 szt.)
jednostka dostawy 1 komplet
7418 719
71,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Plus
śrubunek przyłączeniowy
prosty z zaworami G¾" × ¾"
nypel G½" × ¾" (2 szt.)
jednostka dostawy 1 komplet
7418 721
80,–
nr zam.
PLN
Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych
dla wariantu przyłączenia „kompakt”
Gr. mat.10
Odmiana
kątowa
Odmiana
prosta
1.7–2
głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
zawór termostatyczny R ½" kątowy
zawór powrotu R ½" kątowy
jednostka dostawy 1 komplet
7418 722
78,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Plus
zawór termostatyczny R ½" kątowy
zawór powrotu R ½" kątowy
jednostka dostawy 1 komplet
7418 724
88,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
zawór termostatyczny R ½" prosty
zawór powrotu R ½" prosty
jednostka dostawy 1 komplet
7418 723
78,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Plus
zawór termostatyczny R ½" prosty
zawór powrotu R ½" prosty
jednostka dostawy 1 komplet
7418 725
88,–
nr zam.
PLN
Armatura grzejnikowa
Zestawy
Á Przejdź do spisu treści
Zestaw przyłączeniowy do grzejników łazienkowych
1.7
Gr. mat.10
Odmiana
kątowa
osiowa prawa
Odmiana
kątowa
osiowa lewa
głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
zawór termostatyczny R ½" kątowy,
montaż prawostronny
zawór powrotu R ½" kątowy
jednostka dostawy 1 komplet
7512 916
82,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Plus
zawór termostatyczny R ½" kątowy,
montaż prawostronny
zawór powrotu R ½" kątowy
jednostka dostawy 1 komplet
7512 918
91,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Standard
zawór termostatyczny R ½" kątowy,
montaż lewostronny
zawór powrotu R ½" kątowy
jednostka dostawy 1 komplet
7512 917
82,–
nr zam.
PLN
głowica termostatyczna
SH Diamant Plus
zawór termostatyczny R ½" kątowy,
montaż lewostronny
zawór powrotu R ½" kątowy
jednostka dostawy 1 komplet
7512 919
91,–
nr zam.
PLN
Zestaw przyłączeniowy do grzejników łazienkowych
dla wariantu przyłączenia środkowego 50 mm
Gr. mat.10
Armatura grzejnikowa Duo-plex
zintegrowane przyłącze termostatyczne
rozstaw króćców zasilanie-powrót
50 mm
głowica termostatyczna SH Brillant
zawór odcinający
system dwururowy
odmiana kątowa
nypel G½" × ¾" (2 szt.)
złączka zaciskowa
GW M 22×1,5 – Pex 16×2 (2 szt.)
temperatura max. 120°C
ciśnienie robocze 10 bar
jednostka dostawy 1 komplet
kolor chrom
7440 993
369,–
nr zam.
PLN
kolor biały
7440 992
312,–
nr zam.
PLN
1.7–3
Armatura grzejnikowa
Á Przejdź do spisu treści
1.7
Zestawy regulacyjne do ogrzewania podłogowego
Gr. mat.10
Zawór do ogrzewania
podłogowego RTL
do ograniczenia temperatury powrotu,
np. w systemach połączonego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
z głowicą SH Brillant
przyłącza 2 × GZ ¾"
temperatura max. 90°C
ciśnienie robocze 10 bar
zintegrowany odpowietrznik
do montażu w ścianie
dla powierzchni ogrzewania podłogowego nie przekraczających 15 m2 i długości
pętli rur grzewczych do 100 m
Zawór termostatyczny
do ogrzewania podłogowego
do regulacji temperatury w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym
z głowicą SH Brillant
przyłącza 2 × GZ ¾"
temperatura max. 90°C
ciśnienie robocze 10 bar
zintegrowany odpowietrznik
do montażu w ścianie
dla powierzchni ogrzewania podłogowego nie przekraczających 15 m2 i długości
pętli rur grzewczych do 100 m
kolor
biały + chrom
7497 499
275,–
nr zam.
PLN
kolor chrom
7497 500
280,–
nr zam.
PLN
kolor
biały + chrom
7497 501
270,–
nr zam.
PLN
kolor chrom
7497 502
274,–
nr zam.
PLN
7512 915
115,–
nr zam.
PLN
Zawór do ogrzewania podłogowego RTL
do ograniczenia temperatury powrotu, np. w systemach
połączonego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
z głowicą SH Diamant
przyłącza: GZ ½" / ¾"
w komplecie półśrubunek zaciskowy 16×2 / GW ¾"
temperatura max. 90°C
ciśnienie robocze 10 bar
do montażu w szafce rozdzielaczowej
dla powierzchni ogrzewania podłogowego nie przekraczających 15 m2 i długości pętli rur
grzewczych do 100 m
1.7–4
Armatura grzejnikowa
Á Przejdź do spisu treści
Osprzęt uniwersalny
1.7
Gr. mat.10
Głowica termostatyczna SH Diamant Standard
z zabezpieczeniem przed zamarznięciem
Kolor: biały
Czujnik: element cieczowy
Ograniczenie temperatury:
ograniczenie temperatury maksymalnej
lub minimalnej
blokada na określonej temperaturze
przyłącze M 30 × 1,5
jednostka
dostawy 1 szt.
7418 711
31,–
nr zam.
PLN
7418 710
38,–
nr zam.
PLN
przyłącze M 30 × 1,5
jednostka
dostawy 1 szt.
7440 998
89,–
nr zam.
PLN
przyłącze M 30 × 1,5
jednostka
dostawy 1 szt.
7535 230
125,–
nr zam.
PLN
Temperatury pomieszczenia dla poszczególnych pozycji*1:
*
1
2
3
4
5
6
8°
12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
30°C
Histereza < 0,2 K, położenie montażowe poziome
Głowica termostatyczna SH Diamant Plus
przyłącze M 30 × 1,5
z zabezpieczeniem przed zamarznięciem
jednostka
Kolor: biały+chrom
dostawy 1 szt.
Czujnik: element cieczowy
Ograniczenie temperatury:
ograniczenie temperatury maksymalnej
lub minimalnej
blokada na określonej temperaturze
Temperatury pomieszczenia dla poszczególnych pozycji*1:
*
1
2
3
4
5
6
8°
12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
30°C
Histereza < 0,2 K, położenie montażowe poziome
Głowica termostatyczna SH Brillant
z zabezpieczeniem przed zamarznięciem
Kolor: chrom
Czujnik: element cieczowy
Ograniczenie temperatury:
ograniczenie temperatury maksymalnej
lub minimalnej
blokada na określonej temperaturze
Temperatury pomieszczenia dla poszczególnych
pozycji*1:
*
1
2
3
4
5
6
8°
12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
30°C
Histereza < 0,2 K, położenie montażowe poziome
Głowica elektroniczna
z zabezpieczeniem przed zamarznięciem
Kolor: biały
głowica programowalna z cyfrowym zegarem
sterującym
2 nastawy temperatury (temperatura komfortu i ekonomiczna)
funkcja ustawiania różnych okresów czasu
grzania
funkcja wakacji
funkcja „otwarcia okna”
blokada przed dziećmi
ść
Nowo
Zakres regulacji temperatury: 10 do 28°C
Czas zamknięcia < 1min
Zasilanie: 2×AA 1,5 V
(żywotność baterii ok. 2 lata)
*1
Podane wartości są orientacyjne. Zależnie od pomieszczenia, dla uzyskania pożądanej temperatury może być konieczne
nieznaczne skorygowanie nastawy.
1.7–5
Armatura grzejnikowa
Á Przejdź do spisu treści
1.7
Osprzęt
dla wariantu przyłączenia „zawór”
Gr. mat.10
Śrubunek przyłączeniowy
dla grzejników płytowych R ½" wewn.
mosiądz niklowany, komplet z nyplami
temperatura max. 120°C
ciśnienie robocze 10 bar
Śrubunek przyłączeniowy
dla grzejników płytowych R ½" wewn.
mosiądz chromowany, komplet z nyplami
złączka zaciskowa
GW M 22×1,5 – Pex 16×2 (2 sztuki)
temperatura max. 120°C
ciśnienie robocze 10 bar
odmiana przelotowa
system dwururowy
zawory odcinające
jednostka dostawy 1 szt.
7418 712
42,–
nr zam.
PLN
odmiana kątowa
system dwururowy
zawory odcinające
jednostka dostawy 1 szt.
7418 713
39,–
nr zam.
PLN
odmiana przelotowa
system dwururowy
zawory odcinające
jednostka dostawy 1 szt.
7440 995
123,–
nr zam.
PLN
odmiana kątowa
system dwururowy
zawory odcinające
jednostka dostawy 1 szt.
7440 994
123,–
nr zam.
PLN
9572 297
15,–
nr zam.
PLN
Wkładka zaworowa R ½"
dla głowicy termostatycznej M 30 × 1,5
z nastawą wstępną
jednostka dostawy 1 szt.
Osprzęt dla wariantu przyłączenia „kompakt”
Gr. mat.10
Zawór termostatyczny R ½"
mosiądz niklowany, wstępnie nastawialny,
ze śrubunkiem przyłączeniowym
temperatura max. 120°C
ciśnienie robocze 10 bar
Zawór termostatyczny kątowy,
kolankowy R ½"
mosiądz niklowany, wstępnie nastawialny,
ze śrubunkiem przyłączeniowym
temperatura max. 110°C
ciśnienie robocze 10 bar
Zawór powrotu R ½"
mosiądz niklowany, do odcinania,
ze śrubunkiem przyłączeniowym
temperatura max. 120°C
ciśnienie robocze 10 bar
1.7–6
odmiana kątowa
długość montażowa
65 mm
7418 715
34,–
nr zam.
PLN
odmiana przelotowa
długość montażowa
79 mm
7418 714
34,–
nr zam.
PLN
montaż lewostronny
7440 996
35,–
nr zam.
PLN
montaż prawostronny
7440 997
35,–
nr zam.
PLN
odmiana przelotowa
długość montażowa
68 mm
7418 717
16,–
nr zam.
PLN
odmiana kątowa
długość montażowa
62 mm
7418 716
16,–
nr zam.
PLN
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Charakterystyki
1.7
Zawór termostatyczny R ½"
odmiana przelotowa
i kątowa
Dane
numery nastaw
wartość kV
Zawór powrotu R ½"
odmiana przelotowa
i kątowa
1
2
3
4
5
0,22
0,50
0,75
1,02
1,25
OBROTYWRZECIONA
oraz
Śrubunek przyłączeniowy
do grzejników płytowych
R ½"
odmiana przelotowa
i kątowa
Dane
ilość obrotów wrzeciona
wartość kV
2
3
4
5
0,18
0,28
0,75
1,00
1.7–7
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.7
Charakterystyki
Armatura grzejnikowa
Duo-plex
odmiana przelotowa
i kątowa
Dane
numery nastaw
wartość kV
1
2
3
4
5
6
0,06
0,24
0,40
0,69
0,95
1,03
Zestawy regulacyjne do
ogrzewania podłogowego
max
1,5
1
0,5
Dane
Otwarcie zaworu [mm]
wartość kV
1.7–8
S
0,5
1
1,5
kvs
0,67
0,87
0,94
0,99
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Charakterystyki
1.7
Zawór regulacyjny
do ogrzewania
podłogowego RTL
kvs
3k
2k
1k
Dane
Nastawa
wartość kV
S
1K
2K
3K
kvs
0,21
0,55
0,75
0,84
1.7–9
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
1.7
Budowa i działanie
zaworu Duo-Plex
Zintegrowane przyłącze
Duo-plex składa się z:
korpusu mosiężnego
o powierzchniach
zewnętrznych pokrytych
powłokami dekoracyjnymi: biały, chrom
wkładki zaworowej z
zamontowanej na niej
głowicą termostatyczną
wkładki zaworowej zaworu odcinającego
złączki zaciskowej do
rury wielowarstwowej
ViPEX 16×2 (2 szt.)
nypla G½" × ¾" (2 szt.)
nypel G½" × ¾"
złączka zaciskowa
PEX 16×2
powrót
złączka zaciskowa
PEX 16×2
zasilanie
Blokowanie i ograniczanie nastaw głowicy termostatycznej
Głowice posiadają możliwość blokowania
i ograniczania nastaw temperatury
Ograniczenie nastawy lub blokowanie nastawy temperatury możemy dokonać po zdjęciu
głowicy z zaworu termostatycznego.
otworki od 1 do 6
do ograniczenia
i blokady nastaw
Od strony nakrętki przyłączeniowej osadzone są
dwa trzpienie blokujące. Zmieniając położenie
tych trzpieni w otworkach ponumerowanych od
„0” do „6” otrzymujemy odpowiednią pozycję
blokady nastawy lub jej ograniczenie.
trzpienie blokujące
Nastawa wstępna zaworów termostatycznych
Zawory termostatyczne posiadają możliwość
ustawiania nastawy wstępnej.
skala nastaw wstępnych
znak odniesienia
Realizację nastawy wstępnej dokonuje się po
zdjęciu głowicy z zaworu termostatycznego
za pomocą klucza płaskiego S 13. Obracając
tuleję obrotową ustawiamy znak na tulei
na odpowiednią liczbę na skali nastaw
wstępnych naniesionych na czole korpusu
wkładki zaworowej.
S = 13 na tulei obrotowej
1.7–10
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Szkic zabudowy zaworu do ogrzewania podłogowego RTL
w systemie połączonego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
Zawór do ogrzewania
podłogowego RTL
do montażu w ścianie
montowany jest na przewodzie powrotnym pętli
ogrzewania podłogowego
1.7
grzejnik
Zawór do ogrzewania
podłogowego RTL
zasilanie
powrót
Dane
skala
temperatura
otwarcia
0
10
20
30
40
50
zamkn.
<10°C
<20°C
<30°C
<40°C
<50°C
Szkic zabudowy zaworu termostatycznego do ogrzewania podłogowego
Zawór termostatyczny
do ogrzewania podłogowego
montowany jest na przewodzie powrotnym pętli
ogrzewania podłogowego
Zawór termostatyczny
do ogrzewania podłogowego
Wskazówka!
Używając zaworu termostatycznego do utrzymania
temperatury w pomieszczeniu należy pamiętać aby
temperatura zasilania nie
przekraczała maksymalnej
zalecanej temperatury
ogrzewania podłogowego
zasilanie
powrót
Dane
skala
temperatura
*
1
2
3
4
5
6
8°C
12°C
16°C
20°C
24°C
28°C
30°C
1.7–11
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Dane techniczne i budowa zestawów regulacyjnych do ogrzewania podłogowego
Zawór do ogrzewania podłogowego RTL
Umożliwia kontrolę temperatury w pętli ogrzewania podłogowego o powierzchni nie przekraczającej 15 m2 i długości pętli
rur grzewczych do 100 m, używany do ograniczenia temperatury powrotu w systemach grzewczych, w których ogrzewanie
podłogowe występuje w połączeniu z grzejnikami. Temperatura wody przenoszona jest z korpusu zaworu na czujnik.
Jeśli nastawiona na głowicy wartość temperatury jest niższa od temperatury wody, regulator się zamyka, a jeśli wyższa to
regulator się otwiera.
Zawór termostatyczny do montażu w ścianie posiada dwie końcówki przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym GZ ¾"
przystosowane do śrubunku zaciskowego (nr zam. 7418 708).
Zawór termostatyczny do motażu w szafce rozdzielacza posiada z jednej strony końcówkę z gwintem GZ ½", a z drugiej
strony śrubunek zaciskowy 16×2 / GW ¾"
Zawór termostatyczny do ogrzewania podłogowego
Przeznaczony do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, którego powierzchnia
nie przekracza 15 m2 i długość pętli rur grzewczych wynosi maksymalnie 100 m. Termostat zaworu reaguje na zmiany
temperatury powietrza w pomieszczeniu. Zawór termostatyczny posiada dwie końcówki przyłączeniowe z gwintem
zewnętrznym GZ ¾" przystosowane do śrubunku zaciskowego (nr zam. 7418 708).
Dane techniczne
ciśnienie nom. 1 MPa
czynnik grzewczy: woda
ciśnienie próbne: 1,5 MPa
temperatura pracy: 90°C
128 ± 3
60
145
50
∅ 39
145
G¾
138
1.7
G¾
Budowa:
1 maskownica przednia
2 kaseta podtynkowa
3 zawór termostatyczny
4 odpowietrznik
5 głowica termostatyczna
Brilliant
1
2
5
4
3
1.7–12
Armatura grzejnikowa
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Dane techniczne i budowa zestawów regulacyjnych do ogrzewania podłogowego
Zawór do ogrzewania
podłogowego RTL
do montażu w szafce
rozdzielacza
montowany jest na przewodzie powrotnym pętli
ogrzewania podłogowego
Dane
1.7
złączka zaciskowa
PEX 16×2
skala
temperatura
otwarcia
10
20
30
40
50
<10°C
<20°C
<30°C
<40°C
<50°C
1.7–13
Á Przejdź do spisu treści
1.7
1.7–14
Systemy instalacyjne
Á Przejdź do spisu treści
2.1
System ViPEX
2.2
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna do instalacji gazowych
2.3
System zaprasowywany ze stali ocynkowanej Sahna
2
Á Przejdź do spisu treści
2
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
2.1
System instalacyjny ViPEX
Zastosowanie:
– centralne ogrzewanie
– ciepła woda użytkowa
– ogrzewanie podłogowe
Wygodny
i szybki montaż dzięki optymalnie dopasowanym
elementom systemowym.
Systemowe płyty izolacyjne z wytrzymałą folią zapewniają
pewne kotwiczenie spinek rurowych
Nadrukowana siatka ułatwia układanie rur zgodnie z projektem
Wysokiej
jakości komponenty zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długą żywotność instalacji.
Rura wielowarstwowa i złączki mosiężne zaprasowywane
objęte są 10-letnią gwarancją producenta.
Proszę zapoznać się z wytycznymi projektowymi.
2.1–1
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Rura wielowarstwowa ViPEX
rura 5–warstwowa Pex-Al-Pex
max. temperatura pracy: 95°C
max. ciśnienie robocze: 10 bar
kolor biały
2.1
∅ 16 × 2 mm
zwój 200 m
Gr.mat. 10
7418 637
610,–
3,05
∅ 20 × 2 mm
zwój 100 m
7418 638
450,–
4,50
∅ 26 × 3 mm
zwój 50 m
7418 639
525,–
10,50
∅ 32 × 3 mm
zwój 50 m
7418 640
700,–
14,–
Trójnik zaprasowywany prosty
mosiężny, niklowany, uszczelka EPDM
Trójnik zaprasowywany, nakrętny GW
mosiężny, niklowany, uszczelka EPDM
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny
mosiężny, niklowany, uszczelka EPDM
*1
PLN/m.b.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
16 × 16 × 16
10/60
7419 626
19,–
nr zam.
PLN
20 × 20 × 20
10/40
7419 627
23,–
nr zam.
PLN
26 × 26 × 26
5/20
7419 657
34,–
nr zam.
PLN
32 × 32 × 32
5/20
7419 658
49,–
nr zam.
PLN
16 × ½" × 16
10/50
7419 634
32,–
nr zam.
PLN
20 × ½" × 20
10/40
7419 635
33,–
nr zam.
PLN
26 × ½" × 26
5/30
7419 665
38,–
nr zam.
PLN
26 × ¾" × 26
5/25
7419 666
50,–
nr zam.
PLN
32 × ¾" × 32
5/20
7419 667
65,–
nr zam.
PLN
32 × 1" × 32
5/20
7419 668
47,–
nr zam.
PLN
16 × 20 × 16
10/50
7419 628
21,–
nr zam.
PLN
20 × 16 × 16
10/50
7419 629
22,–
nr zam.
PLN
20 × 16 × 20
10/40
7419 630
24,–
nr zam.
PLN
20 × 20 × 16
5/40
7419 631
23,–
nr zam.
PLN
26 × 16 × 26
5/30
7419 659
30,–
nr zam.
PLN
26 × 20 × 26
5/30
7419 660
33,–
nr zam.
PLN
26 × 26 × 20
5/30
7419 661
36,–
nr zam.
PLN
32 × 16 × 32
5/20
7419 662
43,–
nr zam.
PLN
32 × 20 × 32
5/20
7419 663
49,–
nr zam.
PLN
32 × 26 × 32
5/20
7419 664
49,–
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.1–2
nr zam.
PLN
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Złączka zaprasowywana, nakrętna GW
mosiężna, niklowana, uszczelka EPDM
Złączka zaprasowywana, wkrętna GZ
mosiężna, niklowana, uszczelka EPDM
Trójnik zaprasowywany, wkrętny GZ
mosiężny, niklowany, uszczelka EPDM
Złączka zaprasowywana, prosta
mosiężna, niklowana, uszczelka EPDM
*1
Gr.mat. 10
16 × ½"
10/120
7419 636
15,–
nr zam.
PLN
20 × ½"
10/120
7419 637
18,–
nr zam.
PLN
20 × ¾"
10/90
7419 638
19,–
nr zam.
PLN
26 × ¾"
10/70
7419 669
25,–
nr zam.
PLN
26 × 1"
5/60
7419 670
28,–
nr zam.
PLN
32 × 1"
5/50
7419 671
35,–
nr zam.
PLN
16 × ½"
10/140
7419 643
14,–
nr zam.
PLN
16 × ¾"
10/120
7419 644
16,–
nr zam.
PLN
20 × ½"
10/140
7419 645
19,–
nr zam.
PLN
20 × ¾"
10/120
7419 646
18,–
nr zam.
PLN
26 × ¾"
5/80
7419 677
26,–
nr zam.
PLN
26 × 1"
5/60
7419 678
27,–
nr zam.
PLN
32 × 1"
5/50
7419 679
32,–
nr zam.
PLN
32 × 1¼"
5/40
7419 680
33,–
nr zam.
PLN
16 × ½" × 16
10/50
7419 632
22,–
nr zam.
PLN
20 × ½" × 20
10/40
7419 633
24,–
nr zam.
PLN
16 × 16
10/150
7419 639
13,–
nr zam.
PLN
20 × 20
10/100
7419 640
18,–
nr zam.
PLN
26 × 26
5/70
7419 672
21,–
nr zam.
PLN
32 × 32
5/50
7419 673
24,–
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.1–3
2.1
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Kolano zaprasowywane, ustalone
mosiężne, niklowane, uszczelka EPDM
Gr.mat. 10
16 × ½"
10/50
7419 647
21,–
nr zam.
PLN
20 × ½"
10/50
7419 648
22,–
nr zam.
PLN
16 × 16
10/120
7419 649
17,–
nr zam.
PLN
20 × 20
10/70
7419 650
19,–
nr zam.
PLN
26 × 26
5/40
7419 681
26,–
nr zam.
PLN
32 × 32
5/30
7419 682
36,–
nr zam.
PLN
16 × ½"
10/120
7419 651
17,–
nr zam.
PLN
20 × ½"
10/80
7419 652
30,–
nr zam.
PLN
20 × ¾"
10/40
7419 653
31,–
nr zam.
PLN
26 × ¾"
5/40
7419 683
27,–
nr zam.
PLN
26 × 1"
5/30
7419 684
35,–
nr zam.
PLN
32 × 1"
5/30
7419 685
56,–
nr zam.
PLN
16 × ½"
10/120
7419 654
16,–
nr zam.
PLN
20 × ½"
10/80
7419 655
20,–
nr zam.
PLN
20 × ¾"
5/40
7419 656
21,–
nr zam.
PLN
26 × ¾"
5/30
7419 686
24,–
nr zam.
PLN
26 × 1"
5/30
7419 687
35,–
nr zam.
PLN
32 × 1"
5/30
7419 688
58,–
nr zam.
PLN
2.2
Kolano zaprasowywane, proste
mosiężne, niklowane, uszczelka EPDM
Kolano zaprasowywane, nakrętne
mosiężne, niklowane, uszczelka EPDM
Kolano zaprasowywane, wkrętne GZ
mosiężne, niklowane, uszczelka EPDM
*1
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.2 –4
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Złączka zaprasowywana, redukcyjna
Półśrubunek zaciskowy
do przyłączania rur systemowych 16× 2 mm
jednostka dostawy 2 sztuki
*1
Gr.mat. 10
16 × 20
10/140
7419 641
17,–
nr zam.
PLN
16 × 26
5/90
7419 642
18,–
nr zam.
PLN
20 × 26
5/70
7419 674
19,–
nr zam.
PLN
20 × 32
5/60
7419 675
22,–
nr zam.
PLN
26 × 32
5/40
7419 676
24,–
nr zam.
PLN
2/250
7418 708
20,–
nr zam.
PLN
16 × 2 / GW ¾"
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.2 –5
2.2
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
Gr.mat. 10
2.1
Płyta izolacyjna
ze styropianu EPS 100, zgodnie z EN 13163
składana kostka 610×540×1000 mm
z jednostronną zakładką 30 mm
współczynnik oporności cieplnej: 0,75 m2 × K/W
klasa odporności ogniowej wg EN ISO 11925–2
maksymalne dopuszczalne obciążenie na warstwie
wyrównawczej – 20 kN/m2
jednostka dostawy 1 kostka (efektywna powierzchnia
całkowita 10 m2)
7247 183
202,–
Spinki do rur 16
do montażu rur ViPEX 16×2 mm na płytach izolacyjnych
materiał: tworzywo sztuczne
w magazynkach po 50 sztuk
jednostka dostawy: 600 sztuk w kartonie
(12 magazynków po 50 sztuk)
7535 543
65,–
Listwa brzegowa 150 mm
z pianki PE
z doklejoną folią polietylenową
nacięcia ułatwiające odrywanie
wysokość 150 mm, grubość 8 mm
jednostka dostawy: rolka 25 m
7535 542
36,–
20,20
0,11
1,44
nr zam.
PLN
PLN/m2
nr zam.
PLN
PLN/szt.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
Automatyka ogrzewania podłogowego
Gr.mat. 10
Siłownik zaworu rozdzielacza
bezprądowo zamknięty
gwint M 30 × 1,5
wskaźnik położenia zaworu
ręczne awaryjne otwieranie zaworu
komplet z kablem o długości 1m
230 V
7441 022
66,–
nr zam.
PLN
Moduł przyłączeniowy
Do bezpiecznego i wygodnego podłączania siłowników
zaworów rozdzielacza z odpowiadającymi termostatami
pokojowymi
możliwość przyłączenia do 6 termostatów pokojowych
i max. 14 siłowników zaworów
dioda sygnalizująca stan pracy
możliwość rozbudowy o moduł sterujący
w wykonaniu 24V zawiera transformator
EV 230
230 V
7247 843
305,–
nr zam.
PLN
Moduł sterujący
do rozbudowy modułu przyłączeniowego
nr zam. 7247 843 lub 7248 289
z logiką pomp i 6-kanałowym zegarem sterującym
montaż zamiast pokrywy modułu przyłączeniowego
230 V
7247 844
621,–
nr zam.
PLN
2.1–6
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Automatyka ogrzewania podłogowego
Gr.mat. 10
Termostat pokojowy natynkowy
precyzyjny termostat bimetaliczny
ograniczenie temperatury
kolor biały
zakres temperatur 5 – 30°C
histereza ¿ 0,5 K
RTR-E 6124
230 V
7247 852
104,–
nr zam.
PLN
2.1
Vitotrol 100, typ PT-10
elektroniczny termostat pokojowy
z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe)
z cyfrowym zegarem sterującym
z dwoma nastawionymi czasami łączeniowymi
i jednym do indywidualnego nastawienia
programem dziennym i tygodniowym
możliwość chwilowej zmiany temperatury
ogrzewania
7246 943
178,–
nr zam.
PLN
Vitotrol 100, typ BPT 10
bezprzewodowy termostat pokojowy
z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe)
z cyfrowym zegarem sterującym
z dwoma nastawionymi czasami łączeniowymi
i jednym do indywidualnego nastawienia
programem dziennym i tygodniowym
możliwość chwilowej zmiany temperatury ogrzewania
termostat zasilany bateriami AA, odbiornik zasilany
z sieci 230 V
7509 351
455,–
nr zam.
PLN
2.1–7
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
ść
Nowo
Gr.mat. 10
2.1
Rozdzielacz obwodów grzewczych z przepływomierzami
Wykonany z mosiądzu z przyłączem zasilania
i powrotu GW 1"
Na belce zasilania:
– przepływomierze z zakresem regulacji 0,5 – 5 l/min
– łączniki ½" × ¾"
– sekcja odpowietrzająco–spustowa, odpowietrznik
automatyczny + zawór kulowy spustowonapełniający
Na belce powrotnej:
– zawory odcinające z wkładkami termostatycznymi
– łączniki ½" × ¾"
– sekcja odpowietrzająco–spustowa, odpowietrznik
automatyczny + zawór kulowy spustowonapełniający
2 × uchwyt rozdzielacza z tłumikami drgań
Wskazówka!
Śrubunki należy zamówić osobno
dla 2 obwodów
długość: 103 mm
7535 718
220,–
nr zam.
PLN
dla 3 obwodów
długość: 149 mm
7535 719
279,–
nr zam.
PLN
dla 4 obwodów
długość: 195 mm
7535 720
337,–
nr zam.
PLN
dla 5 obwodów
długość: 241 mm
7535 721
388,–
nr zam.
PLN
dla 6 obwodów
długość: 287 mm
7535 722
448,–
nr zam.
PLN
dla 7 obwodów
długość: 333 mm
7535 723
503,–
nr zam.
PLN
dla 8 obwodów
długość: 379 mm
7535 724
571,–
nr zam.
PLN
dla 9 obwodów
długość: 425 mm
7535 725
630,–
nr zam.
PLN
dla 10 obwodów
długość: 471 mm
7535 726
692,–
nr zam.
PLN
dla 11 obwodów
długość: 517 mm
7535 727
745,–
nr zam.
PLN
dla 12 obwodów
długość: 563 mm
7535 728
798,–
nr zam.
PLN
Komponenty systemu ViPEX
Gr.mat. 10
Rozdzielacz obwodów grzewczych z przepływomierzami
Wykonany z mosiądzu z przyłączem zasilania
i powrotu GW 1"
Na belce zasilania:
– przepływomierze z zakresem regulacji 0,5 – 5 l/min
– łączniki ½" × ¾"
– sekcja odpowietrzająco–spustowa, ręczna
Na belce powrotnej:
– zawory odcinające z wkładkami termostatycznymi
– łączniki ½" × ¾"
– sekcja odpowietrzająco–spustowa, ręczna
2 × uchwyt rozdzielacza z tłumikami drgań
Wskazówka!
Śrubunki należy zamówić osobno
2.1–8
dla 2 obwodów
długość: 128 mm
7424 852
152,–
nr zam.
PLN
dla 3 obwodów
długość: 184 mm
7424 853
207,–
nr zam.
PLN
dla 4 obwodów
długość: 230 mm
7424 854
270,–
nr zam.
PLN
dla 5 obwodów
długość: 276 mm
7424 855
332,–
nr zam.
PLN
dla 6 obwodów
długość: 322 mm
7424 856
400,–
nr zam.
PLN
dla 7 obwodów
długość: 368 mm
7424 857
462,–
nr zam.
PLN
dla 8 obwodów
długość: 414 mm
7424 858
517,–
nr zam.
PLN
dla 9 obwodów
długość: 460 mm
7424 859
578,–
nr zam.
PLN
dla 10 obwodów
długość: 506 mm
7424 860
634,–
nr zam.
PLN
dla 11 obwodów
długość: 552 mm
7424 861
694,–
nr zam.
PLN
dla 12 obwodów
długość: 598 mm
7424 862
752,–
nr zam.
PLN
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu ViPEX
Gr.mat. 10
Rozdzielacz obwodów grzewczych
Wykonany z mosiądzu z przyłączem zasilania
i powrotu GW 1"
Na belce zasilania:
– łączniki ½" × ¾"
– sekcja odpowietrzająco–spustowa, ręczna
Na belce powrotnej:
– łączniki ½" × ¾"
– sekcja odpowietrzająco–spustowa, ręczna
2 × uchwyt rozdzielacza z tłumikami drgań
Wskazówka!
Śrubunki należy zamówić osobno
dla 2 obwodów
długość: 128 mm
7424 841
96,–
nr zam.
PLN
dla 3 obwodów
długość: 184 mm
7424 842
127,–
nr zam.
PLN
dla 4 obwodów
długość: 230 mm
7424 843
160,–
nr zam.
PLN
dla 5 obwodów
długość: 276 mm
7424 844
190,–
nr zam.
PLN
dla 6 obwodów
długość: 322 mm
7424 845
219,–
nr zam.
PLN
dla 7 obwodów
długość: 368 mm
7424 846
252,–
nr zam.
PLN
dla 8 obwodów
długość: 414 mm
7424 847
284,–
nr zam.
PLN
dla 9 obwodów
długość: 460 mm
7424 848
314,–
nr zam.
PLN
dla 10 obwodów
długość: 506 mm
7424 849
344,–
nr zam.
PLN
dla 11 obwodów
długość: 552 mm
7424 850
374,–
nr zam.
PLN
dla 12 obwodów
długość: 598 mm
7424 851
405,–
nr zam.
PLN
2.1–9
2.1
System instalacyjny ViPEX
Á Przejdź do spisu treści
Szafki rozdzielaczowe podtynkowe
Gr.mat. 10
2.1
Z ocynkowanej blachy stalowej.
Część zewnętrzna lakierowana proszkowo farbą na kolor biały
RAL 9003. Do rozdzielaczy ogrzewania i wody.
Przygotowane boczne otwory do prowadzenia rur.
Wyposażenie: szyny wraz z elementami mocującymi
do montażu rozdzielaczy, rygiel obrotowy.
Regulacja wysokości w zakresie 575 do 665 mm,
regulacja głębokości 110 do 170 mm
wymiary – patrz tabela poniżej
Dane techniczne
Typ SPR-0
7249 595
131,–
nr zam.
PLN
Typ SPR-1
7249 596
136,–
nr zam.
PLN
Typ SPR-2
7249 597
149,–
nr zam.
PLN
Typ SPR-3
7249 598
165,–
nr zam.
PLN
Typ SPR-4
7249 599
169,–
nr zam.
PLN
Typ SPR-5
7249 600
184,–
nr zam.
PLN
Typ SPR-0
Typ SPR-1
Typ SPR-2
Typ SPR-3
Typ SPR-4
Typ SPR-5
wysokość (mm)
575 – 665
575 – 665
575 – 665
575 – 665
575 – 665
575 – 665
głębokość (mm)
110 – 170
110 – 170
110 – 170
110 – 170
110 – 170
110 – 170
335
435
565
715
795
965
4
6
8
10
12
14
szerokość wewnętrzna (mm)
Ilość obwodów max.
Szafki rozdzielaczowe natynkowe
Gr.mat. 10
Z ocynkowanej blachy stalowej.
Część zewnętrzna lakierowana proszkowo farbą
na kolor biały RAL 9003.
Do rozdzielaczy ogrzewania i wody.
Wyposażenie: szyny wraz z elementami mocującymi
do montażu rozdzielaczy, rygiel obrotowy.
wymiary – patrz tabela poniżej
Dane techniczne
wysokość (mm)
Typ SNR-0
7249 602
124,–
nr zam.
PLN
Typ SNR-1
7249 603
130,–
nr zam.
PLN
Typ SNR-2
7249 604
136,–
nr zam.
PLN
Typ SNR-3
7249 605
147,–
nr zam.
PLN
Typ SNR-4
7249 606
155,–
nr zam.
PLN
Typ SNR-5
7249 607
170,–
nr zam.
PLN
Typ SNR-0
Typ SNR-1
Typ SNR-2
Typ SNR-3
Typ SNR-4
580
580
580
580
580
Typ SNR-5
580
głębokość (mm)
120
120
120
120
120
120
szerokość wewnętrzna (mm)
385
485
615
760
845
1 015
4
6
8
10
12
14
Ilość obwodów max.
2.1–10
System instalacyjny ViPEX
Ogrzewanie podłogowe – dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Ogrzewanie podłogowe w budownictwie mieszkaniowym
Dane techniczne
2.1
Sytuacja 1
nad pomieszczeniem
ogrzewanym
Sytuacja 2
nad pomieszczeniem
okresowo ogrzewanym
Nad stropem zewn.,
dla temperatury zewn.:
Sytuacja 5
Td ≥ 0°C
Sytuacja 6
0 °C > Td ≥ -5°C
Sytuacja 7
-5 °C > Td ≥ -15°C
C1
Sytuacja 3
nad pomieszczeniem
nieogrzewanym
Sytuacja 4
na gruncie
C2
C3
Temperatura
zewnętrzna
2.1–11
System instalacyjny ViPEX
Ogrzewanie podłogowe – dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Ogrzewanie podłogowe w budownictwie mieszkaniowym
Minimalna oporność cieplna izolacji ogrzewania podłogowego wg EN 1264-4
2.1
Sytuacja
1
234
5
6
7
Konstrukcja podłogi
A
B
C1
C2
C3
Współczynnik oporności
cieplnej Rλ
[m2 · K/W]
0,75
1,50
2,00
1,25
Wymagane materiały izolacyjne
Izolacja cieplna podłogi
płyta izolacyjna
płyta izolacyjna
oraz
płyta styropianowa 20 mm
płyta izolacyjna
oraz
płyta poliuretanowa 20 mm
płyta izolacyjna
oraz
płyta poliuretanowa 32 mm
Współczynnik
oporności cieplnej Rλ
0,75 m2 · K/W
1,25 m2 · K/W
1,55 m2 · K/W
2,03 m2 · K/W
Zalecane rozstawy dla rur 16×2 mm
(wartości empiryczne)
Typ pomieszczenia
rozstaw rur (cm)
Łazienki
Kuchnie
Pomieszczenia mieszkalne
Biura
10,0
15,0
15,0 do 20,0
20,0 do 25,0
Przybliżona kalkulacja ceny katalogowej m2 ogrzewania podłogowego
Pex-Al-Pex 16×2 mm
Wymagane komponenty
Ilość przy rozstawie rur
10 cm
Listwa brzegowa
Spinki do rur
Rura 5–warstwowa
Płyta izolacyjna
Łączna cena katalogowa
2.1–12
15 cm
(m)
(szt.)
(m)
25 cm
30 cm
1,0
30
20
15
12
10
10,0
6,6
5,0
4,0
3,3
2
(m )
(zł/m2 )
20 cm
1,0
57,38
45,41
39,73
36,20
33,75
System instalacyjny ViPEX
Ogrzewanie podłogowe – dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Konstrukcja grzejnika podłogowego
Konstrukcja A zgodnie z tabelą 1 normy EN 1264-4
Nad ogrzewanymi pomieszczeniami
o zbliżonym przeznaczeniu:
A
C
D
E
F
G
H
M
Konstrukcja B zgodnie z tabelą 1 normy EN 1264-4
C1
zgodnie z tabelą 1 normy EN 1264-4
C2
zgodnie z tabelą 1 normy EN 1264-4
C3
zgodnie z tabelą 1 normy EN 1264-4
strop
Izolacja budowlana
ściana zewnętrzna lub wewnętrzna
warstwa tynku
listwa przyścienna
rura grzewcza 16 × 2 mm
warstwa jastrychu
płyta izolacyjna
płyta styropianowa 20 mm
folia rozdzielająca – polietylen
spinka do rur
Nad stropami zewnętrznymi (temperatura
zewnętrzna obliczeniowa 0 °C > Td ≥ -5°C):
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
Konstrukcja
strop
ściana zewnętrzna lub wewnętrzna
warstwa tynku
listwa przyścienna
rura grzewcza 16 × 2 mm
warstwa jastrychu
płyta izolacyjna
płyta styropianowa 20 mm
spinka do rur
Nad stropami zewnętrznymi (temperatura
zewnętrzna obliczeniowa Td ≥ 0°C:
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
Konstrukcja
2.1
Nad nieogrzewanymi lub okresowo ogrzewanymi
pomieszczeniami albo na gruncie:
A
C
D
E
F
G
H
K
M
Konstrukcja
strop
ściana zewnętrzna lub wewnętrzna
warstwa tynku
listwa przyścienna
rura grzewcza 16 × 2 mm
warstwa jastrychu
płyta izolacyjna
spinka do rur
strop
Izolacja budowlana
ściana zewnętrzna lub wewnętrzna
warstwa tynku
listwa przyścienna
rura grzewcza 16 × 2 mm
warstwa jastrychu
płyta izolacyjna
płyta poliuretanowa 20 mm
folia rozdzielająca – polietylen
spinka do rur
Nad stropami zewnętrznymi (Temperatura
zewnętrzna obliczeniowa -5 °C > Td ≥ -15°C):
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
strop
Izolacja budowlana
ściana zewnętrzna lub wewnętrzna
warstwa tynku
listwa przyścienna
rura grzewcza 16 × 2 mm
warstwa jastrychu
płyta izolacyjna
płyta poliuretanowa 32 mm
folia rozdzielająca – polietylen
spinka do rur
2.1–13
Á Przejdź do spisu treści
2.1
2.1–14
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Á Przejdź do spisu treści
2.2
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Zastosowanie:
– instalacje gazowe
Dopuszczalne ciśnienie robocze 5 bar
Maksymalna temperatura robocza 120°C
Wygodny
i szybki montaż dzięki optymalnie dopasowanym
elementom systemowym.
Złączki przeznaczone są do stosowania w połączeniu ze
wszystkimi dostępnymi w sprzedaży rurami miedzianymi
(DIN EN-DVGW)
Wysokiej
jakości komponenty zapewniają wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długą żywotność instalacji.
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna objęte są 10-letnią
gwarancją
Termin dostawy do uzgodnienia
2.2 –1
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Trójnik zaprasowywany prosty
miedziany, uszczelka EPDM
2.2
Trójnik zaprasowywany, nakrętny GW
miedziany, uszczelka EPDM
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny
miedziany, uszczelka EPDM
*1
15 × 15 × 15
10/100
7497 531
13,60
nr zam.
PLN
18 × 18 × 18
10/80
7497 534
18,40
nr zam.
PLN
22 × 22 × 22
10/50
7497 538
23,90
nr zam.
PLN
28 × 28 × 28
10/50
7497 541
43,–
nr zam.
PLN
15 × ½" × 15
10/100
7497 577
34,–
nr zam.
PLN
18 × ½" × 18
10/90
7497 578
57,–
nr zam.
PLN
22 × ½" × 22
10/60
7497 579
53,–
nr zam.
PLN
22 × ¾" × 22
10/50
7497 580
68,–
nr zam.
PLN
28 × ½" × 28
5/40
7497 581
66,–
nr zam.
PLN
28 × ¾" × 28
5/40
7497 582
77,–
nr zam.
PLN
15 × 18 × 15
10/100
7497 532
39,40
nr zam.
PLN
15 × 22 × 15
10/60
7497 533
45,80
nr zam.
PLN
18 × 15 × 15
10/100
7497 535
32,50
nr zam.
PLN
18 × 15 × 18
10/90
7497 536
16,80
nr zam.
PLN
18 × 22 × 18
10/50
7497 537
45,80
nr zam.
PLN
22 × 18 × 22
10/60
7497 539
25,–
nr zam.
PLN
22 × 22 × 18
10/50
7497 540
48,–
nr zam.
PLN
28 × 22 × 22
5/35
7497 542
65,–
nr zam.
PLN
28 × 22 × 28
5/35
7497 543
48,70
nr zam.
PLN
28 × 28 × 18
5/30
7497 544
91,–
nr zam.
PLN
28 × 28 × 22
5/30
7497 545
74,–
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.2 –2
Gr.mat. 10
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Łuk nyplowy 90° zaprasowywany
miedziany, uszczelka EPDM
Łuk 90° zaprasowywany
miedziany, uszczelka EPDM
Łuk nyplowy 45° zaprasowywany
miedziany, uszczelka EPDM
Łuk 45° zaprasowywany
miedziany, uszczelka EPDM
Mufa zaprasowywana, prosta
miedziana, uszczelka EPDM
Mufa zaprasowywana, redukcyjna
miedziana, uszczelka EPDM
*1
Gr.mat. 10
15 × 15
10/180
7497 515
8,50
nr zam.
PLN
18 × 18
10/120
7497 516
11,10
nr zam.
PLN
22 × 22
10/60
7497 517
14,80
nr zam.
PLN
28 × 28
5/40
7497 518
33,20
nr zam.
PLN
15 × 15
10/170
7497 519
9,–
nr zam.
PLN
18 × 18
10/120
7497 520
11,50
nr zam.
PLN
22 × 22
10/70
7497 521
15,–
nr zam.
PLN
28 × 28
5/35
7497 522
30,20
nr zam.
PLN
15 × 15
10/200
7497 523
7,90
nr zam.
PLN
18 × 18
10/130
7497 524
10,30
nr zam.
PLN
22 × 22
10/80
7497 525
11,70
nr zam.
PLN
28 × 28
5/50
7497 526
33,50
nr zam.
PLN
15 × 15
10/200
7497 527
9,80
nr zam.
PLN
18 × 18
10/150
7497 528
10,10
nr zam.
PLN
22 × 22
10/80
7497 529
12,80
nr zam.
PLN
28 × 28
5/50
7497 530
40,20
nr zam.
PLN
15 × 15
10/240
7497 555
8,40
nr zam.
PLN
18 × 18
10/170
7497 556
10,40
nr zam.
PLN
22 × 22
10/100
7497 557
12,–
nr zam.
PLN
28 × 28
5/60
7497 558
24,30
nr zam.
PLN
18 × 15
10/180
7497 546
29,10
nr zam.
PLN
22 × 15
10/150
7497 547
31,80
nr zam.
PLN
22 × 18
10/120
7497 548
32,–
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.2 –3
2.2
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Nypel zaprasowywany, redukcyjny
miedziany, uszczelka EPDM
2.2
Nypel zaprasowywany, wkrętny
miedziany, uszczelka EPDM
Kolano 90° zaprasowywane, wkrętne GZ
miedziane, uszczelka EPDM
*1
18 × 15
10/220
7497 549
7,40
nr zam.
PLN
22 × 15
10/150
7497 550
8,90
nr zam.
PLN
22 × 18
10/150
7497 551
9,20
nr zam.
PLN
28 × 15
10/100
7497 552
21,60
nr zam.
PLN
28 × 18
10/100
7497 553
23,50
nr zam.
PLN
28 × 22
5/90
7497 554
24,10
nr zam.
PLN
15 × ½"
10/300
7497 583
8,50
nr zam.
PLN
15 × ¾"
10/200
7497 584
15,60
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/200
7497 585
9,60
nr zam.
PLN
18 × ¾"
10/200
7497 586
12,50
nr zam.
PLN
22 × 1"
10/100
7497 587
22,–
nr zam.
PLN
22 × ½"
10/150
7497 588
16,–
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/120
7497 589
17,–
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/100
7497 590
26,–
nr zam.
PLN
28 × ¾"
5/100
7497 591
53,–
nr zam.
PLN
28 × 1¼"
5/70
7497 592
41,60
nr zam.
PLN
15 × ½"
10/200
7497 569
40,50
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/160
7497 571
54,–
nr zam.
PLN
18 × ¾"
10/120
7497 572
55,–
nr zam.
PLN
22 × 1"
10/50
7497 573
59,–
nr zam.
PLN
22 × ½"
10/100
7497 574
44,70
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/80
7497 575
57,–
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/50
7497 576
85,–
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.2 –4
Gr.mat. 10
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Złączki zaprasowywane z miedzi Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Kolano 90° zaprasowywane, nakrętne GW
miedziane, uszczelka EPDM
*1
Gr.mat. 10
15 × ½"
10/150
7497 559
21,80
nr zam.
PLN
15 × ¾"
10/100
7497 560
49,90
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/150
7497 561
48,80
nr zam.
PLN
18 × ¾"
10/100
7497 562
54,–
nr zam.
PLN
22 × 1"
10/40
7497 563
55,–
nr zam.
PLN
22 × ½"
10/100
7497 564
57,–
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/80
7497 565
39,50
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/30
7497 566
61,–
nr zam.
PLN
28 × ¾"
5/50
7497 568
71,–
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.2 –5
2.2
Á Przejdź do spisu treści
2.2
2.2 –6
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna
Á Przejdź do spisu treści
2.3
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna
Zastosowanie:
– instalacje grzewcze i solarne pracujące w układzie
zamkniętym
Wygodny
i szybki montaż dzięki optymalnie dopasowanym
elementom systemowym.
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna objęty jest
10-letnią gwarancją
Dopuszczalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura robocza 120°C
Termin dostawy do uzgodnienia
2.3 –1
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu instalacyjnego ze stali ocynkowanej Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Rura ze stali ocynkowanej
stal niestopowa 1.0034
max. temperatura pracy: 120°C
max. ciśnienie robocze: 16 bar
sztanga 3 m
(sztanga 6 m dostępna na zapytanie)
2.3
∅ 15 × 1,2 mm
Gr.mat. 10
7512 901
23,80
7,93
∅ 18 × 1,2 mm
7512 902
26,80
8,93
∅ 22 × 1,5 mm
7512 903
38,–
12,67
∅ 28 × 1,5 mm
7512 904
53,–
17,67
Trójnik zaprasowywany prosty
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Trójnik zaprasowywany, nakrętny GW
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
*1
PLN/m.b.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
nr zam.
PLN
PLN/m.b.
15 × 15 × 15
10/200
7512 815
15,50
nr zam.
PLN
18 × 18 × 18
10/150
7512 816
16,70
nr zam.
PLN
22 × 22 × 22
10/80
7512 817
18,10
nr zam.
PLN
28 × 28 × 28
5/60
7512 818
24,–
nr zam.
PLN
15 × ½" × 15
10/100
7512 843
22,10
nr zam.
PLN
18 × ½" × 18
10/90
7512 844
22,10
nr zam.
PLN
22 × ½" × 22
10/60
7512 845
24,30
nr zam.
PLN
22 × ¾" × 22
10/60
7512 846
26,50
nr zam.
PLN
28 × ½" × 28
5/40
7512 847
28,40
nr zam.
PLN
28 × ¾" × 28
5/40
7512 848
34,40
nr zam.
PLN
18 × 15 × 15
10/200
7512 821
32,40
nr zam.
PLN
18 × 15 × 18
10/180
7512 822
16,70
nr zam.
PLN
22 × 15 × 15
10/150
7512 826
37,–
nr zam.
PLN
22 × 15 × 22
10/120
7512 828
17,70
nr zam.
PLN
22 × 18 × 18
10/130
7512 829
34,60
nr zam.
PLN
22 × 18 × 22
10/120
7512 830
18,10
nr zam.
PLN
28 × 22 × 22
5/70
7512 838
46,40
nr zam.
PLN
28 × 22 × 28
5/60
7512 839
25,80
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.3 –2
nr zam.
PLN
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu instalacyjnego ze stali ocynkowanej Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Łuk nyplowy 90° zaprasowywany
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Łuk 90° zaprasowywany
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Łuk nyplowy 45° zaprasowywany
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Łuk 45° zaprasowywany
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Mufa zaprasowywana, prosta
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Mufa zaprasowywana, redukcyjna
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
*1
Gr.mat. 10
15 × 15
10/350
7512 790
8,20
nr zam.
PLN
18 × 18
10/250
7512 791
9,60
nr zam.
PLN
22 × 22
10/130
7512 792
10,80
nr zam.
PLN
28 × 28
5/75
7512 793
14,60
nr zam.
PLN
15 × 15
10/300
7512 794
8,20
nr zam.
PLN
18 × 18
10/200
7512 795
9,60
nr zam.
PLN
22 × 22
10/130
7512 796
10,80
nr zam.
PLN
28 × 28
5/80
7512 797
14,60
nr zam.
PLN
15 × 15
10/400
7512 798
8,80
nr zam.
PLN
18 × 18
10/300
7512 799
9,10
nr zam.
PLN
22 × 22
10/180
7512 800
9,80
nr zam.
PLN
28 × 28
5/90
7512 801
14,60
nr zam.
PLN
15 × 15
10/350
7512 802
9,80
nr zam.
PLN
18 × 18
10/250
7512 803
10,30
nr zam.
PLN
22 × 22
10/160
7512 804
10,90
nr zam.
PLN
28 × 28
5/100
7512 805
14,60
nr zam.
PLN
15 × 15
10/500
7512 849
5,70
nr zam.
PLN
18 × 18
10/300
7512 850
6,10
nr zam.
PLN
22 × 22
10/200
7512 851
7,–
nr zam.
PLN
28 × 28
5/125
7512 852
8,70
nr zam.
PLN
18 × 15
10/350
7512 853
18,80
nr zam.
PLN
22 × 15
10/250
7512 854
20,50
nr zam.
PLN
22 × 18
10/250
7512 855
20,80
nr zam.
PLN
28 × 22
5/125
7512 858
23,40
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.3 –3
2.3
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu instalacyjnego ze stali ocynkowanej Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Nypel zaprasowywany, redukcyjny
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
2.3
Kolano 90° zaprasowywane, nakrętne GW
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Kolano 90° zaprasowywane, wkrętne GZ
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
Mufa przejściowa zaprasowywana, nakrętna GW
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
*1
18 × 15
10/360
7512 859
5,30
nr zam.
PLN
22 × 15
10/350
7512 860
5,30
nr zam.
PLN
22 × 18
10/300
7512 861
5,70
nr zam.
PLN
28 × 15
5/200
7512 862
8,50
nr zam.
PLN
28 × 18
5/200
7512 863
8,50
nr zam.
PLN
28 × 22
5/150
7512 864
7,40
nr zam.
PLN
15 × ½"
10/150
7512 806
21,60
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/150
7512 807
47,20
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/80
7512 808
34,20
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/30
7512 809
60,–
nr zam.
PLN
15 × "³⁄₈"
10/200
7512 810
19,30
nr zam.
PLN
15 × ½"
10/200
7512 811
20,10
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/160
7512 812
21,80
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/80
7512 813
26,20
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/50
7512 814
39,20
nr zam.
PLN
15 × ½"
10/250
7512 875
17,50
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/200
7512 876
17,70
nr zam.
PLN
18 × ¾"
10/150
7512 877
20,90
nr zam.
PLN
22 × ½"
10/120
7512 878
18,50
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/120
7512 879
20,90
nr zam.
PLN
22 × 1"
10/80
7512 880
21,30
nr zam.
PLN
28 × ¾"
5/100
7512 881
47,10
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/80
7512 882
26,50
nr zam.
PLN
28 × 1¼"
5/40
7512 883
49,90
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.3 –4
Gr.mat. 10
System instalacyjny ze stali ocynkowanej Sahna
Á Przejdź do spisu treści
Komponenty systemu instalacyjnego ze stali ocynkowanej Sahna
Ilość szt.
(woreczek
/karton)*1
Nypel przejściowy zaprasowywany, wkrętny GZ
stal niestopowa 1.0034, uszczelka EPDM
*1
Gr.mat. 10
15 × "³⁄₈"
10/300
7512 865
17,50
nr zam.
PLN
15 × ½"
10/300
7512 866
17,50
nr zam.
PLN
18 × ½"
10/200
7512 867
18,20
nr zam.
PLN
18 × ¾"
10/150
7512 868
20,90
nr zam.
PLN
22 × ½"
10/150
7512 869
21,30
nr zam.
PLN
22 × ¾"
10/120
7512 870
20,90
nr zam.
PLN
22 × 1"
10/100
7512 871
27,–
nr zam.
PLN
28 × ¾"
5/100
7512 872
27,30
nr zam.
PLN
28 × 1"
5/50
7512 873
26,50
nr zam.
PLN
28 × 1¼"
5/50
7512 874
33,90
nr zam.
PLN
Sugerowana ilość zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczek/karton).
2.3 –5
2.3
Á Przejdź do spisu treści
2.3
2.3 –6
Uzdatnianie wody
Á Przejdź do spisu treści
3.1
Stacje uzdatniania wody do domów i mieszkań
3.2
Stacje uzdatniania wody do kotłowni
3.3
Filtry do wody
3.4
Testy do badania wody
3.5
Materiały eksploatacyjne do stacji
uzdatniania wody – sól regeneracyjna
3
Á Przejdź do spisu treści
3
Stacje uzdatniania wody
do mieszkań i domów jednorodzinnych
Á Przejdź do spisu treści
3.1
Typ Aquahome 10-N
do mieszkań w domach
wielorodzinnych
Typ Aquahome, Aquamix
do domów jednorodzinnych
Stacje uzdatniania wody
Aquahome i Aquamix
Przeznaczone dla gospodarstw domowych
Specjalne urządzenia przeznaczone do produkcji wody miękkiej
w gospodarstwach domowych. Dostarczane w formie zmontowanej, łatwe w obsłudze.
Sterowanie objętościowe wspomagane komputerowym
systemem LOGIC, optymalizującym koszty eksploatacyjne.
Nowoczesne, monosferyczne złoże filtrujące zapewnia wysoką wydajność i skuteczność w uzdatnianiu wody.
Natężenie przepływu do 2,8 m3/h
Zakres ciśnień roboczych wody (min/max): 1,4 – 8,0 barów
Urządzenie Aquamix do uzdatniania wody zawierającej
związki żelaza i manganu
Posiadają wymagane atesty i certyfikaty
3.1–1
Stacje uzdatniania wody Aquahome i Aquamix*1
do mieszkań i domów jednorodzinnych
Á Przejdź do spisu treści
Stacje uzdatniania wody do mieszkań i domów jednorodzinnych
Gr. mat. 10
Aquahome i Aquamix
System uzdatniania wody dla gospodarstw domowych składający się z:
stacja zmiękczania wody ze sterowaniem objętościowym (Aquahome)
stacja zmiękczania, odżelaziania i odmanganiania wody ze sterowaniem objętościowym (Aquamix-N)
zawór obejścia by-pass
zawór regulacji twardości wody (Aquahome)
zabezpieczenie antyprzelewowe
wąż odprowadzania popłuczyn
Stacja uzdatniania wody
do mieszkań w domach wielorodzinnych
3.1
Maks.
natężenie
przepływu
[m3/h]
Aquahome 10-N
Do zmiękczania wody wodociągowej w
mieszkaniach domów wielorodzinnych
Maks. wydajność
pomiędzy regeneracjami przy
twardości wody
18° niem. [litry]
1,1
Typy filtrów,
z którymi
współpracuje
stacja
3 000 Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
7511 782
2 587,–
nr zam.
PLN
7511 783
2 888,–
nr zam.
PLN
7511 784
3 470,–
nr zam.
PLN
7511 785
3 834,–
nr zam.
PLN
Epurion Plus
Stacje uzdatniania wody do domów jednorodzinnych
Aquahome 20-N
Do zmiękczania wody wodociągowej
dla gospodarstw domowych:
liczba osób – do 4
liczba łazienek – do 2
2,0
Aquahome 30-N
Do zmiękczania wody wodociągowej
dla gospodarstw domowych:
liczba osób – powyżej 4
liczba łazienek – 2 i więcej
2,8
Aquamix-N
Do zmiękczania, odżelaziania i odmanganiania
wody pochodzącej z indywidualnych ujęć
4 200 Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Epurion Plus
6 100 Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Epurion Plus
od 0,8
do 1,2*2
3 100*2 Epurion A25 – 2
Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody
Gr. mat. 10
Sól regeneracyjna w tabletkach
opakowanie 25 kg
*1
7419 725
31,–
nr zam.
PLN
Przed każdym urządzeniem Aquahome i Aquamix należy zamontować filtr mechaniczny lub filtr ze złożem wielofunkcyjnym
w celu zabezpieczenia głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
*2
W zależności od parametrów wody
3.1–2
Stacje uzdatniania wody Aquahome i Aquamix
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Dane techniczne stacji
uzdatniania wody
Aquahome 10-N
Aquahome 20-N
Aquahome 30-N
Aquamix-N*1
•
•
•
•
822
302
480
1 086
438
524
1 086
438
524
1 086
438
524
Maksymalne natężenie przepływu
1,1
2,0
2,8
od 0,8 do 1,2*2
Objętość złoża
14
20
26
25
Średnia pojemność jonowymienna
95
135
195
100
3 000
4 200
6 100
3 100*2
2,3
3,2
3,9
3,7
70 – 85
100 – 120
130 – 155
125 – 200
litry
1,4 – 8,0
1,4 – 8,0
1,4 – 8,0
1,4 – 8,0
bar
1
1
1
1
cal
Sterowanie cyfrowe (objętościowe)
Wymiary
wysokość
szerokość
głębokość
Maks. wydajność wody między
regeneracjami (przy twardości 18°dH)
Orientacyjne zużycie soli
na regenerację
Orientacyjne zużycie wody
na regenerację
Zakres ciśnień roboczych min./ max
Średnica przyłącza
*1
*2
Typ urządzenia
mm
mm
mm
m3 /h
dm3
m3 ×°f
litry
kg
Gwarancja doprowadzenia parametrów wody do normy wody pitnej po konsultacji z dostawcą
W zależności od parametrów wody
3.1–3
3.1
Stacje uzdatniania wody Aquahome i Aquamix
Schemat instalacji
Charakterystyka
Á Przejdź do spisu treści
Schemat instalacji ze stacją uzdatniania wody Aquahome i Aquamix
Charakterystyka
Aquahome i Aquamix – stacje uzdatniania wody do mieszkań i domów jednorodzinnych
■ Urządzenia zaprojektowane specjalnie
dla potrzeb uzdatniania wody w gospodarstwach domowych.
■ Opatentowany przeciwprądowy system regeneracji skutkujący mniejszym
zużyciem wody i soli do regeneracji
3.1
(opcja)
■ Nowy, podświetlany wyświetlacz oraz
oświetlenie zbiornika soli, zwiększające
komfort obsługi urządzenia, np. dosypanie soli nawet w ciemnych pomieszczeniach typu piwnica, gdzie zazwyczaj
zainstalowana jest stacja (Aquahome 30-N i Aquamix-N)
■ Unikalne monosferyczne złoże filtracyjne – to zwiększona o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat.
■ Sterowanie elektroniczne „LOGIC”
– inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody – zawsze
w godzinach najmniejszego poboru
np. w nocy.
■ Specjalna siatka filtracyjna w koszu
górnym dystrybutora chroniąca złoże
przed zanieczyszczeniami (Aquahome 20-N/30-N i Aquamix-N)
■ Alarm niskiego poziomu soli (Aquahome 20-N/30-N i Aquamix-N)
■ System automatycznej regeneracji
złoża w przypadku braku poboru
wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża.
■ Układ do dezynfekcji złoża, uruchamiany automatycznie podczas każdej
regeneracji, eliminujący ewentualne
mikroorganizmy mogące pojawić się
na złożu w przypadku braku poboru
wody (Aquahome 30-N)
■ Kompletne wyposażenie: zawór obejścia (by-pass) z regulatorem twardości wody, zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż do odprowadzania
popłuczyn.
■ Dostawa urządzeń kompletnie zmontowanych i gotowych do działania.
3.1–4
Wskazówka!
Dla filtrów wstępnych Epurion i Epurion Plus należy uwzględnić dodatkowe
odprowadzenie popłuczyn
Filtr ze złożem wielofunkcyjnym Aquacarbon
do mieszkań i domów jednorodzinnych
Á Przejdź do spisu treści
3.1
Filtr ze złożem wielofunkcyjnym
Aquacarbon
Przeznaczony dla gospodarstw domowych
Specjalne urządzenie do filtracji oraz poprawy smaku, zapachu
i wyglądu wody wodociągowej i studziennej. Dostarczane
w formie gotowej do podłączenia, łatwe w obsłudze.
Filtracja mechaniczna na poziomie 20 mikrometrów
Wygodna i ekonomiczna eksploatacja dzięki automatycznej
regeneracji złóż
Brak konieczności wymiany wkładów filtracyjnych
Płukanie w określonych odstępach czasowych
Zakres natężeń przepływu od 0,8 do 3,0 m3/h
Zakres ciśnień roboczych wody (min./max.) 2,0 – 8,0 bar
Posiada wymagane atesty i certyfikaty
3.1–5
Filtr ze złożem wielofunkcyjnym Aquacarbon
do mieszkań i domów jednorodzinnych
Á Przejdź do spisu treści
Filtr ze złożem wielofunkcyjnym
Gr. mat. 10
Typ
Zakres natężeń
przepływu
[m3/h]
od 0,8 do 3,0*1
Aquacarbon
System filtracji, poprawy smaku i zapachu
wody, składający się z:
filtra ze złożem wielofunkcyjnym
zaworu obejścia by–pass
węża odprowadzającego popłuczyny
Natężenie przepływu wody potrzebnej do płukania
[m3/h]
0,8
7419 724
2 061,–
nr zam.
PLN
3.1
Dane techniczne filtra
ze złożem wielofunkcyjnym
Aquacarbon
Wymiary
Aquacarbon
Wysokość
Szerokość
Głębokość
860
340
260
Zakres natężeń przepływu
od 0,8 do 3,0*1
Sumaryczna objętość złóż
14
litry
0,8
m3 /h
Natężenie przepływu wody
potrzebnej do płukania
Zakres ciśnień roboczych min./ max
Średnica przyłącza
*1
Typ urządzenia
W zależności od parametrów wody
3.1–6
mm
mm
mm
m3 /h
2,0 – 8,0
bar
1
cal
Filtr ze złożem wielofunkcyjnym Aquacarbon
do mieszkań i domów jednorodzinnych
Á Przejdź do spisu treści
Schemat instalacji z filtrem ze złożem wielofunkcyjnym Aquacarbon
Charakterystyka
Aquacarbon – fi ltr ze złożem
wielofunkcyjnym do mieszkań
i domów jednorodzinnych
■ Instalowany na głównym wejściu
wody zimnej do mieszkania/domu.
■ Specjalny granulowany węgiel
aktywny, stosowany jako jedno ze złóż
w filtrze Aquacarbon, zapewnia
znaczną poprawę smaku, zapachu
i wyglądu chlorowanej wody.
Schemat instalacji z fi ltrem ze złożem wielofunkcyjnym Aquacarbon
7ODA
PRZEFILTROWANA
7ODA
SUROWA
&ILTR
WSTÁPNY
OPCJA
■ Ekonomiczny system regeneracji złóż
wyłącznie wodą bez konieczności
stosowania dodatkowych środków
chemicznych.
■ Unikalny i zaawansowany technologicznie zawór sterujący nie powodujący znacznego spadku ciśnienia wody.
■ Kompletne wyposażenie: zawór obejścia (bypass), wąż do odprowadzania
popłuczyn.
■ Dostawa urządzenia kompletnie zmontowanego i gotowego do działania.
3.1
:AWÊRDO
POBORU
PRÊBEK
WODA
POFILTRZE
■ Wyjątkowa żywotność złóż nawet
do 10 lat.
!QUACARBON
Schemat instalacji z fi ltrem ze złożem wielofunkcyjnym Aquacarbon
oraz stacją uzdatniania wody Aquahome
7ODA
UZDATNIONA
7ODA
SUROWA
OPCJA
:AWÊRDO
POBORU
PRÊBEK
WODA
POFILTRZE
!QUACARBON
!QUAHOME
3.1–7
Á Przejdź do spisu treści
3.1
3.1–8
Stacje uzdatniania wody
dla układów kotłowych
Á Przejdź do spisu treści
3.2
Stacje uzdatniania wody
Aquaset
Przeznaczone dla układów kotłowych
Urządzenia w pełni automatyczne, łatwe w montażu i obsłudze
Sterowanie objętościowe: uruchamianie regeneracji
aparatem kontroli przepływu po uzdatnieniu
zaprogramowanej ilości wody
Objętość złoża: 15 do 60 litrów
Natężenie przepływu: 1,2 – 3,5 m3/h
Zakres ciśnień roboczych wody (min/max): 1,4 – 8,0 barów
Temperatura wody: 4 – 49°C
Posiadają wymagane atesty i certyfikaty
3.2–1
Stacje uzdatniania wody Aquaset
do kotłowni
Á Przejdź do spisu treści
Stacje uzdatniania wody do kotłowni
Gr. mat. 10
Typ
3.2
Moc
kotłowni
[kW]
Aquaset 500-N
składający się z:
stacja zmiękczania wody
ze sterowaniem
objętościowym
80 – 500
Pojemn.
zładu
[m3]
Maks.
natężenie
przepływu
przy napełnianiu zładu
[m3/h]
Czas
napełniania
zładu
[h]
Typy filtrów, z
którymi współpracuje stacja
1,2
< 2,6
Epuroit I25 – 50
2,0 – 4,0
Epurion A25 – 2
7511 786
2 899,–
nr zam.
PLN
7511 787
8 707,–
nr zam.
PLN
7511 788
11 803,–
nr zam.
PLN
Epurion Plus
Aquaset 1000-N
składający się z:
stacja zmiękczania wody
ze sterowaniem objętościowym
dozownik VWZ 25 CH
500 – 1000
Aquaset 2000
składający się z:
stacja zmiękczania wody
ze sterowaniem
objętościowym
dozownik VWZ 35 CH
1000 – 2000
4,0 – 8,0
2,0
< 4,0
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Epurion Plus
> 8,0
3,5
> 2,5
Epurion A32 – 2
Epurion Plus
Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody
Gr. mat. 10
Sól regeneracyjna w tabletkach
opakowanie 25 kg
7419 725
31,–
nr zam.
PLN
Stacje uzdatniania wody do kotłów o mocy powyżej 2 000 kW – na zapytanie
Przed każdym urządzeniem Aquaset należy zamontować filtr mechaniczny w celu zabezpieczenia głowicy
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Dane techniczne stacji
uzdatniania wody Aquaset
Typ urządzenia
Aquaset 500-N
Aquaset 1000-N
Aquaset 2000
•
•
•
822
302
480
1 067
302
480
1 650
800
460
1,2
2,0
3,5
m3 /h
15
25
60
dm3
Średnia pojemność jonowymienna
100
175
395
Orientacyjne zużycie soli
na regenerację
2,5
4,0
7,0
75 – 90
125 – 150
280 – 340
1,4 – 8,0
1,4 – 8,0
1,4 – 8,0
bar
1
1
1¼
cal
Sterowanie cyfrowe (objętościowe)
Wymiary
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Maksymalne natężenie przepływu
Objętość złoża
Orientacyjne zużycie wody
na regenerację
Zakres ciśnień roboczych min./ max
Średnica przyłącza
3.2–2
mm
mm
mm
m3 x 0 f
kg
litry
Stacje uzdatniania wody Aquaset
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Schemat instalacji ze stacją uzdatniania wody Aquaset
Charakterystyka
Aquaset – stacje uzdatniania wody
do kotłowni
■ Urządzenia zaprojektowane specjalnie
dla potrzeb uzdatniania wody w kotłowni.
■ Unikalne monosferyczne złoże filtracyjne – to zwiększona o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat.
(opcja)
■ Sterowanie elektroniczne „LOGIC”
– inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody – zawsze
w godzinach najmniejszego poboru.
3.2
■ Opatentowany system regeneracji
złoża pracujący proporcjonalnie i przeciwprądowo, aby zminimalizować
zużycie wody i soli oraz emisję
ścieków.
■ System automatycznej regeneracji
złoża w przypadku braku poboru
wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża.
■ Kompletne wyposażenie: zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż do odprowadzania popłuczyn, dozownik preparatu
korekty chemicznej wody (w przypadku Aquaset 1000 i 2000);
■ Dostawa urządzeń kompletnie zmontowanych i gotowych do działania.
3.2–3
Á Przejdź do spisu treści
3.2
3.2–4
Filtry mechaniczne
Á Przejdź do spisu treści
3.3
Epuroit I25 – 50
Epurion Plus
Epurion
Filtry mechaniczne
Proces filtracji mechanicznej stanowi podstawowy i niezbędny
etap przygotowania wody zarówno w układach grzewczych jak
i na potrzeby gospodarstw domowych. Przy pomocy filtrów
Epuroit, Epurion oraz Epurion Plus możemy eliminować z wody
cząsteczki zawiesiny, w tym również zanieczyszczenia stałe,
takie jak : piasek, oderwane elementy orurowania i materiałów
uszczelniających, itp.
niewielkie wymiary zewnętrzne i ciężar
prosty montaż
wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej (Epurion i Epurion Plus)
obudowa z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego
łatwość kontroli stanu zabrudzenia wkładu filtracyjnego
korpus filtra Epuroit I25-50 wyposażony w stelaż montażowy,
klucz do odkręcania klosza oraz wkręty do mocowania
stelażu
Filtry te stanowią skuteczne zabezpieczenie zainstalowanych
urządzeń i armatury przed zakłóceniami w działaniu przez co
przedłużają ich żywotność.
3.3–1
Filtry mechaniczne
Á Przejdź do spisu treści
Typ
Gr. mat.10
3.3
Epuroit I25 –50
Próg filtracji 50 μm
Metoda odnawiania – wymiana wkładów
Wkład filtracyjny – sznurkowy (zawarty w cenie
urządzenia)
Przezroczysty kielich filtracyjny
Maksymalne ciśnienie wody – 8 barów
Maksymalna temperatura wody 30°C
Zaopatrzony w specjalną mosiężną wkładkę,
zapewniającą łatwy montaż i znakomitą szczelność
Korpus filtra Epuroit I25-50 wyposażony w stelaż
montażowy, klucz do odkręcania klosza oraz wkręty
do mocowania stelażu
Średnica przyłącza 1"
Natężenie przepływu – 2,8 m3/h
(Δp=0,2 bara)
7511 789
61,–
nr zam.
PLN
7511 790
19,70
nr zam.
PLN
Epurion A25-2
Średnica przyłącza 1"
Natężenie przepływu – 3,5 m3/h
(Δp=0,1 bara)
7511 791
649,–
nr zam.
PLN
Epurion A32-2
Średnica przyłącza 1¼"
Natężenie przepływu – 4,0 m3/h
(Δp=0,1 bara)
7511 792
705,–
nr zam.
PLN
Średnica przyłącza 1"
Natężenie przepływu – 3,4 m3/h
(Δp=0,02 bara)
9576 137
1 059,–
nr zam.
PLN
Wkład filtracyjny do filtra Epuroit I25 –50
Epurion
Próg filtracji 200 μm
Metoda odnawiania – płukanie przeciwprądowe
uruchamiane ręcznie
Wkład filtracyjny – stal nierdzewna
Przezroczysty kielich filtracyjny
Maksymalne ciśnienie wody – 12 barów
Maksymalna temperatura wody – 40°C
Zawór kulowy do odprowadzania popłuczyn
Epurion Plus
Próg filtracji 60 μm
Metoda odnawiania – płukanie przeciwprądowe
uruchamiane automatycznie
Wkład filtracyjny – stal nierdzewna
Przezroczysty kielich filtracyjny
Maksymalne ciśnienie wody – 8 barów
Maksymalna temperatura wody – 40°C
Konstrukcja głowicy oraz system krzyżowego płukania
wkładu filtracyjnego nie powodują znaczących strat
ciśnienia
3.3–2
Testy do badania wody Aquatest
Á Przejdź do spisu treści
3.4
Aquatest
Przeznaczone do badania wody w gospodarstwach domowych
Doskonałe testy do badania wody wielorazowego użytku.
Łatwe w obsłudze
Lekkie testy małych rozmiarów
Optymalne zakresy pomiarów
Posiadające wymagane karty charakterystyki
Wystarczające na wiele pomiarów
3.4–1
Testy do badania wody
Á Przejdź do spisu treści
Testy do badania wody
Gr. mat. 10
3.4
*1
Typ
Zakres możliwych
oznaczeń
Metoda
oznaczania
Orientacyjna ilość
badań
Aquatest TH
Test do badania twardości wody wodociągowej
oraz wody z własnego ujęcia, składający się z:
1 pojemnika pomiarowego
1 odczynnika
> 1°dH
miareczkowanie
50–90*1
7440 915
151,–
nr zam.
PLN
Aquatest Fe
Test do badania zawartości żelaza w wodzie
z własnego ujęcia, składający się z:
1 pojemnika pomiarowego
2 odczynników
0,05 – 1,0 Fe mg/l
kolorymetryczna
150
7440 916
505,–
nr zam.
PLN
Aquatest Mn
Test do badania zawartości manganu w wodzie
z własnego ujęcia, składający się z:
1 pojemnika pomiarowego
3 odczynników
0,03 – 1,0 Mn mg/l
kolorymetryczna
100
7440 917
505,–
nr zam.
PLN
W zależności od twardości wody
3.4–2
Materiały eksploatacyjne
do stacji uzdatniania wody
Á Przejdź do spisu treści
3.5
Sól regeneracyjna w tabletkach
Przeznaczona do regeneracji stacji uzdatniania wody Aquaset,
Aquahome oraz Aquamix
Zawartość jednostkowego opakowania 25 kg
Zawartość chlorku sodu min. 99,8%, zgodnie z normą
PN 973, Typ A
Gwarantuje pełną i równomierną rozpuszczalność w wodzie
Posiada atest higieniczny PZH
3.5–1
Materiały eksploatacyjne
do stacji uzdatniania wody
Á Przejdź do spisu treści
Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody
Gr. mat. 10
Sól regeneracyjna w tabletkach
opakowanie 25 kg
3.5
3.5–2
7419 725
31,–
nr zam.
PLN
Systemy odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej
Á Przejdź do spisu treści
4.1
System jednościenny (ew)
4.2
System dwuścienny izolowany (dw)
4.3
System powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
4.4
System powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
9565493
34,00 4.1
4
7249406
34,00 4.1
7249407
34,00 4.1
7249472
38,00 4.1
7249502
60,00 4.1
7249532
68,00 4.1
7249561
120,00
95 34,00 4.1
4
95 34,00 4.1
4
95 96,00 4.1
4
7249583
34,00 4.1
7249584
34,00 4.1
7249585
38,00 4.1
7249586
60,00 4.1
7249587
68,00 4.1
7249588
120,00
7249589
55,00 4.1
7249590
59,00 4.1
7249591
81,00 4.1
7249592
86,00 4.1
7249593
117,00
7249594
141,00
7249422
85,00 4.1
7497670
94,00 4.1
7249433
87,00 4.1
7249445
91,00 4.1
7249475
101,00
7249505
105,00
7249535
129,00
7249564
167,00
7249421
85,00 4.1
7497671
94,00 4.1
7249432
87,00 4.1
Á Przejdź do spisu treści
4
System odprowadzania spalin
jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
4.1
System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej
Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość
komponentów systemowych.
Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kotłów opalanych olejem lub gazem
Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali odpornej na korozję.
System jednościenny (ew)
do kotłów olejowych i gazowych
Wielkości systemowe (∅ mm) 113 do 300
Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczołowo, z uformowanym złączem kielichowym.
Hermetyczność dzięki uszczelce wewnętrznej.
Niewielki ciężar dzięki zastosowaniu lekkich elementów.
Korzystne warunki przepływu i niskie opory przepływu.
4.1–1
System jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
Przegląd najważniejszych elementów systemu „ew”
Nadciśnieniowy system odprowadzania spalin
Podciśnieniowy system odprowadzania spalin
qZ
qZ
qR
qE
4.1
qW
qU
wR
qWqE
8
qRqE 4
1
qI
qU
qP
6
5
4.1–2
7
qEqR
qI
qU
4
2
System jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
Przegląd najważniejszych elementów systemu „ew”
Nr
Określenie
patrz
strona
1
Złączka króćca kotła, wewnętrzna
4.1-4
2
Złączka króćca kotła, zewnętrzna
4.1-4
3
Złączka króćca kotła z odpływem kondensatu, zewnętrzna
4.1-4
4
Rura z otworem pomiarowym
4.1-4
5
Miska na kondensat z odpływem
4.1-4
6
Wyczystka (element rewizyjny)
4.1-4
7
Drzwiczki
4.1-4
8
Trójnik 90°
4.1-4
9
Trójnik 45°
4.1-4
qP
Kolano 90° z podporą
4.1-5
qQ
Rura dł. 250 mm z uchwytem
4.1-5
qW
Rura dł. 1 000 mm
4.1-5
qE
Rura dł. 500 mm
4.1-5
qR
Rura dł. 250 mm
4.1-5
qT
Obejma montażowa
4.1-5
qZ
Płyta dachowa z kołnierzem przeciwdeszczowym
4.1-5
qU
Uszczelka wewnętrzna
4.1-5
qI
Kolano 90°
4.1-5
qO
Kolano 45°
4.1-5
wP
Kolano 30°
4.1-5
wQ
Kolano 15°
4.1-5
wW
Kolano obrotowe 0–90°
4.1-6
wE
Kolano obrotowe 0–45°
4.1-6
wR
Kolano z wyczystką 90°
4.1-6
wT
Rura teleskopowa 250 – 390 mm
4.1-6
Wskazówka!
Dla wykonania nadciśnieniowego należy dodatkowo zamówić uszczelki wewnętrzne (patrz str. 4.1-5) w takiej samej ilości jak
elementy kominowe.
4.1–3
4.1
System jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
113
4.1
125
130
150
180
200
250
300
Gr. mat.10
1 Złączka króćca
kotła
wewnętrzna, dla
kotłów kondensacyjnych
króciec kotła
o średnicy
systemowej
9565 493
33,–
— 7249 406 7249 407 7249 472 7249 502 7249 532 7249 561
33,–
36,–
38,–
64,–
90,–
115,–
nr zam.
PLN
króciec kotła
∅ 110 mm
9565 492
35,–
—
króciec kotła
∅ 125 mm
króciec kotła
∅ 225 mm
—
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
—
— 9565 494
35,–
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
—
—
—
—
— 9565 495
100,–
—
nr zam.
PLN
2 Złączka króćca kotła
zewnętrzna dla kotłów
niskotemperaturowych
—
— 7249 583 7249 584 7249 585 7249 586 7249 587 7249 588
33,–
33,–
36,–
57,–
62,–
115,–
nr zam.
PLN
3 Złączka króćca kotła
zewnętrzna dla kotłów
niskotemperaturowych z odpływem kondensatu
—
— 7249 589 7249 590 7249 591 7249 592 7249 593 7249 594
53,–
56,–
77,–
83,–
113,–
136,–
nr zam.
PLN
4 Rura z otworem pomiarowym
L = 190 mm
7249 422 7497 670 7249 433 7249 445 7249 475 7249 505 7249 535 7249 564
81,–
84,–
84,–
87,–
97,–
100,–
123,–
160,–
nr zam.
PLN
Rura z odpływem kondensatu
L = 190 mm
7249 421 7497 671 7249 432 7249 444 7249 474 7249 504 7249 534 7249 563
81,–
91,–
84,–
87,–
97,–
100,–
123,–
160,–
nr zam.
PLN
5 Miska na
kondensat
z odpływem
L = 200 mm
7249 411 7497 680 7249 412 7249 413 7249 447 7249 477 7249 507 7249 537
42,–
47,–
42,–
53,–
55,–
57,–
66,–
74,–
nr zam.
PLN
6 Wyczystka
(element rewizyjny)
7249 380 7497 676 7249 381 7249 382 7249 448 7249 478 7249 508 7249 538
98,–
120,–
109,–
140,–
150,–
165,–
207,–
248,–
nr zam.
PLN
300
330
—
330
350
7 Drzwiczki
125 × 185 mm
z króćcem
50 mm
8 Trójnik 90°
400
400
270
L (mm)
7249 391 7497 673 7249 392 7249 393 7249 452 7249 482 7249 512 7249 542
71,–
80,–
78,–
99,–
110,–
115,–
174,–
219,–
nr zam.
PLN
400
290
450
340
500
340
500
390
nr zam.
PLN
440
400
270
L (mm)
nr zam.
PLN
7249 388 7497 674 7249 389 7249 390 7249 451 7249 481 7249 511 7249 541
63,–
74,–
73,–
94,–
104,–
110,–
157,–
197,–
400
4.1–4
400
7249 386
78,–
270
9 Trójnik 45°
350
600
650
L (mm)
System jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
113
qP Kolano 90°
z podporą H=100
mm
125
130
150
180
200
250
300
7249 423 7497 690 7249 434 7249 446 7249 476 7249 506 7249 536 7249 565
103,–
123,–
114,–
123,–
135,–
146,–
187,–
240,–
204
210
213
223
238
248
273
Gr. mat.10
nr zam.
PLN
298
L (mm)
qQ Rura dł. 250 mm
z uchwytem
7249 394 7497 669 7249 395 7249 396 7249 453 7249 483 7249 513 7249 543
32,–
36,–
33,–
36,–
48,–
51,–
74,–
111,–
nr zam.
PLN
qW Rura dł. 1000 mm
7249 211 7497 666 7249 225 7249 232 7249 454 7249 484 7249 514 7249 544
62,–
71,–
66,–
81,–
99,–
110,–
193,–
242,–
nr zam.
PLN
qE Rura dł. 500 mm
7249 212 7497 667 7249 226 7249 233 7249 455 7249 485 7249 515 7249 545
35,–
42,–
40,–
50,–
57,–
65,–
117,–
151,–
nr zam.
PLN
qR Rura dł. 250 mm
7249 213 7497 668 7249 227 7249 234 7249 456 7249 486 7249 516 7249 546
32,–
36,–
33,–
36,–
47,–
53,–
74,–
111,–
nr zam.
PLN
qT Obejma montażowa
L = wielkość syst.
+ 360 mm
9564 720 7497 679 9564 721 9564 722 9564 881 9564 919 9564 957 9564 995
28,–
26,–
28,–
33,–
34,–
40,–
44,–
51,–
nr zam.
PLN
qZ Płyta
dachowa
z kołnierzem
9564 755 7497 678 9564 756 9564 757 7249 457 7249 487 7249 517 7249 547
91,–
104,–
95,–
117,–
126,–
133,–
200,–
242,–
nr zam.
PLN
600
L (mm)
qU Uszczelka
wewnętrzna
jednostka
dostawy 5 szt.
9564 715 7497 775 9564 716 9564 717 9564 879 9564 917 9564 955 9564 993
59,–
63,–
66,–
73,–
77,–
84,–
105,–
135,–
nr zam.
PLN
qI Kolano 90°
7249 217 7497 683 7249 231 7249 238 7249 463 7249 493 7249 523 7249 553
73,–
79,–
84,–
94,–
104,–
117,–
157,–
211,–
4.1
330
11,80
204
qO Kolano 45°
210
13,20
14,60
15,40
16,80
21,–
PLN /szt.
nr zam.
PLN
7249 214 7497 686 7249 228 7249 235 7249 460 7249 490 7249 520 7249 550
53,–
68,–
63,–
68,–
85,–
90,–
138,–
157,–
nr zam.
PLN
L (mm)
9564 803 7497 687 9564 831 9564 850 9564 884 9564 922 9564 960 9564 998
53,–
68,–
63,–
68,–
85,–
90,–
138,–
157,–
nr zam.
PLN
157
158
160
175
164
181
203
206
155
168
185
273
27,–
L (mm)
163
178
248
550
220
162
168
238
500
nr zam.
PLN
161
223
450
7249 215 7497 685 7249 229 7249 236 7249 461 7249 491 7249 521 7249 551
53,–
68,–
63,–
68,–
85,–
90,–
138,–
157,–
159
213
450
L (mm)
159
wQ Kolano 15°
12,60
400
298
155
wP Kolano 30°
400
167
193
173
180
L (mm)
4.1–5
System jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
113
130
150
180
200
250
300
Gr. mat.10
wW Kolano obrotowe
0°—90°
podciśnienie
7249 400
63,–
wE Kolano obrotowe
0°—45°
podciśnienie
7249 397
46,–
239
L (mm)
wR Kolano sztywne
z wyczystką 90°
7249 419 7497 684 7249 430 7249 441 7249 469 7249 499 7249 529 7249 559
78,–
98,–
90,–
104,–
120,–
133,–
183,–
224,–
nr zam.
PLN
— 7249 401 7249 402 7249 572 7249 573 7249 574 7249 575
68,–
90,–
99,–
104,–
157,–
220,–
176
180
L (mm)
— 7249 398 7249 399 7249 464 7249 494 7249 524 7249 554
48,–
57,–
68,–
60,–
138,–
157,–
nr zam.
PLN
154
213
171
223
227
197
238
245
214
248
270
231
298
L (mm)
wT Rura teleskopowa
250 – 390mm
9564 705 7497 672 9564 706 9564 707 7249 458 7249 488 7249 518 7249 548
63,–
79,–
73,–
99,–
115,–
125,–
134,–
183,–
nr zam.
PLN
Kołnierz
9564 789 7497 682 7249 426 9564 847 9564 882 9564 920 9564 958 9564 996
45,–
46,–
45,–
45,–
51,–
51,–
70,–
76,–
nr zam.
PLN
Element redukujący
∅ 130 mm — ∅ 113
mm
210
205
nr zam.
PLN
310
145
204
4.1
125
303
315
320
340
370
390
440
490
L (mm)
7249 408
33,–
—
—
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
—
—
—
—
nr zam.
PLN
—
—
—
nr zam.
PLN
—
—
nr zam.
PLN
— 7249 530
120,–
—
nr zam.
PLN
∅ 150 mm — ∅ 130 mm
—
— 7249 409
36,–
∅ 180 mm — ∅ 150 mm
—
—
— 7249 442
57,–
∅ 200 mm — ∅ 180 mm
—
—
—
— 7249 470
63,–
∅ 250 mm — ∅ 200 mm
—
—
—
—
— 7249 500
92,–
∅ 300 mm — ∅ 250 mm
—
—
—
—
—
4.1–6
273
System jednościenny (ew)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
113
Element rozszerzający
∅ 90 mm — ∅ 130
mm
—
125
130
150
180
200
250
300
Gr. mat.10
— 9565 504
33,–
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
—
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
∅ 110 mm — ∅ 113 mm
9565 505
33,–
∅ 110 mm — ∅ 130 mm
—
— 9565 506
33,–
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
∅ 125 mm — ∅ 130 mm
—
— 9565 507
33,–
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
∅ 130 mm — ∅ 150 mm
—
—
— 7249 410
36,–
—
—
—
—
nr zam.
PLN
∅ 150 mm — ∅ 180 mm
—
—
—
— 7249 471
57,–
—
—
—
nr zam.
PLN
∅ 180 mm — ∅ 200 mm
—
—
—
—
— 7249 501
63,–
—
—
nr zam.
PLN
∅ 200 mm — ∅ 250 mm
—
—
—
—
—
— 7249 531
92,–
—
nr zam.
PLN
∅ 225 mm — ∅ 250 mm
—
—
—
—
—
— 9565 508
92,–
—
nr zam.
PLN
∅ 250 mm — ∅ 300 mm
—
—
—
—
—
—
— 7249 560
120,–
nr zam.
PLN
4.1–7
4.1
Á Przejdź do spisu treści
4.1
4.1–8
System odprowadzania spalin
dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
4.2
System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej
Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość
komponentów systemowych.
Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kotłów opalanych olejem lub gazem
Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali odpornej na korozję.
System dwuścienny izolowany (dw)
do kotłów olejowych i gazowych
Wielkości systemowe (∅ mm) 80 do 300
Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczołowo, z uformowanym złączem kielichowym.
Hermetyczność dzięki uszczelce wewnętrznej.
Niewielki ciężar dzięki zastosowaniu lekkich elementów.
Korzystne warunki przepływu i niskie opory przepływu.
4.2–1
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
Przegląd najważniejszych elementów systemu „dw”
wP
max 1,5 m
max 1,5 m
wP
qUqI
wW
wW
qUqI
max 2 m
max 2 m
4.2
wW
wW
3
2
qT
qT
1
1
qR
qR
qW
qW
qQ
4.2–2
3 2
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
Przegląd najważniejszych elementów systemu „dw”
Nr
Określenie
System
patrz
strona
1
Złączka króćca kotła bez odpływu kondensatu, wewnętrzna lub zewnętrzna
ew
4.1-4
2
Przejście ew/dw
dw
4.2-4
3
Rura odwodnieniowo–pomiarowa
dw
4.2-4
4
Rura teleskopowa
dw
4.2-4
5
Kolano 15°
dw
4.2-4
6
Kolano 30°
dw
4.2-4
7
Kolano 45°
dw
4.2-4
8
Kolano 90°
dw
4.2-4
9
Kolano 90° z rewizją
dw
4.2-4
qP
Kołnierz
dw
4.2-4
qQ
Wsporniki
dw
4.2-4
qW
Płyta fundamentowa
dw
4.2-6
qE
Podpora przejściowa
dw
4.2-6
qR
Wyczystka
dw
4.2-6
qT
Trójnik 90°
dw
4.2-6
qZ
Trójnik 45°
dw
4.2-6
qU
Rura 1 000 mm
dw
4.2-6
qI
Rura 500 mm
dw
4.2-6
qO
Rura 250 mm
dw
4.2-6
wP
Zakończenie ustnikowe
dw
4.2-6
wQ
Uszczelka wewnętrzna
dw
4.2-6
wW
Obejma konstrukcyjna
dw
4.2-6
wE
Przejście przez dach
dw
4.2-8
Wskazówki!
Dla wykonania nadciśnieniowego należy dodatkowo zamówić uszczelki wewnętrzne (patrz str. 4.2–6) w takiej samej ilości jak elementy
kominowe.
4.2–3
4.2
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
2 Przejście ew/dw
3 Rura odwodniowo–pomiarowa
L = 190 mm
4 Rura teleskopowa
5 Kolano 15°
4.2
6 Kolano 30°
7 Kolano 45°
8 Kolano 90°
9 Kolano 90° z rewizją
qP Kołnierz
qQ Wsporniki
2 sztuki (lewy + prawy)
Odstęp od ściany nastawny:
50 – 100 mm
100 – 150 mm
150 – 250 mm
4.2–4
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
80
100
113
125
130
150
180
200
250
300
Gr. mat.10
7249 646
50,–
7249 687
50,–
7249 734
55,–
7497 705
64,–
7249 780
65,–
7249 826
70,–
7249 871
100,–
7249 917
126,–
7249 963
136,–
7311 009
180,–
nr zam.
PLN
7249 645
128,–
7249 686
128,–
7249 733
140,–
7497 695
145,–
7249 779
148,–
7249 825
158,–
7249 870
179,–
7249 916
194,–
7249 962
217,–
7311 008
244,–
nr zam.
PLN
7249 644
194,–
7249 685
194,–
7249 731
216,–
7497 707
230,–
7249 777
239,–
7249 823
268,–
7249 868
295,–
7249 914
332,–
7249 960
405,–
7311 006
443,–
nr zam.
PLN
7249 629
139,–
7249 670
140,–
7249 714
155,–
7497 700
168,–
7249 760
172,–
7249 806
184,–
7249 851
216,–
7249 897
239,–
7249 943
286,–
7249 989
313,–
nr zam.
PLN
157
160
162
164
164
167
170
173
180
186
L (mm)
7249 630
139,–
7249 671
139,–
7249 715
155,–
7497 701
170,–
7249 761
172,–
7249 807
184,–
7249 852
216,–
7249 898
239,–
7249 944
286,–
7249 990
313,–
nr zam.
PLN
162
168
171
174
175
181
188
193
206
218
L (mm)
7249 631
140,–
7249 672
139,–
7249 716
155,–
7497 702
166,–
7249 762
172,–
7249 808
184,–
7249 853
216,–
7249 899
239,–
7249 945
286,–
7249 991
313,–
nr zam.
PLN
159
168
172
176
178
185
196
203
220
238
L (mm)
7249 633
150,–
7249 674
150,–
7249 718
165,–
7497 703
180,–
7249 764
184,–
7249 810
194,–
7249 855
239,–
7249 901
276,–
7249 947
405,–
7249 993
488,–
nr zam.
PLN
180
210
229
235
238
248
263
273
298
323
L (mm)
7249 635
205,–
7249 676
205,–
7249 722
229,–
7497 704
250,–
7249 768
258,–
7249 814
276,–
7249 859
304,–
7249 905
346,–
7249 951
455,–
7249 997
553,–
nr zam.
PLN
180
210
229
235
238
248
263
273
298
323
L (mm)
7249 650
40,–
7249 691
42,–
7249 738
44,–
7497 714
46,–
7249 784
46,–
7249 830
46,–
7249 875
51,–
7249 921
65,–
7249 967
70,–
7311 013
74,–
nr zam.
PLN
125
150
163
175
180
200
230
250
300
350
L (mm)
7249 651
100,–
7249 692
100,–
7249 739
100,–
7497 722
130,–
7249 785
130,–
7249 831
150,–
7249 879
180,–
7249 922
220,–
7249 968
220,–
7311 014
251,–
nr zam.
PLN
195
295
220
320
233
333
245
345
250
350
270
370
300
400
320
420
370
470
420
520
L1 (mm)
L2 (mm)
7249 652
100,–
7249 693
100,–
7249 740
100,–
7497 723
130,–
7249 786
131,–
7249 832
131,–
7249 880
130,–
7249 923
150,–
7249 969
180,–
7311 015
251,–
nr zam.
PLN
295
395
320
420
333
333
345
445
350
450
370
470
400
500
420
520
470
570
520
620
L1 (mm)
L2 (mm)
7249 653
140,–
7249 694
140,–
7249 741
140,–
7497 724
160,–
7249 787
160,–
7249 833
160,–
7249 881
180,–
7249 924
201,–
7249 970
240,–
7311 016
280,–
nr zam.
PLN
345
445
370
470
383
483
395
495
400
500
420
520
450
550
470
570
520
620
570
670
L1 (mm)
L2 (mm)
4.2–5
4.2
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
qW Płyta fundamentowa
z odpływem skroplin w bok ∅ 18 mm
qE Podpora przejściowa
qR Wyczystka
L = 440 mm
4.2
qT Trójnik 90°
qZ Trójnik 45°
qU Rura 1 000 mm
L = 940 mm
qI Rura 500 mm
L = 440 mm
qO Rura 250 mm
L = 190 mm
wP Zakończenie ustnikowe
L = 200 mm
wQ Uszczelka wewnętrzna
jednostka dostawy 5 szt.
wW Obejma konstrukcyjna
Odstęp od ściany nastawny:
50 – 100 mm
100 – 150 mm
150 – 250 mm
4.2–6
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
80
100
113
125
130
150
180
200
250
300
Gr. mat.10
7249 622
101,–
7249 663
101,–
7249 704
114,–
7497 706
122,–
7249 750
125,–
7249 796
145,–
7249 841
171,–
7249 887
185,–
7249 933
231,–
7249 979
266,–
nr zam.
PLN
165
190
203
215
220
240
270
290
349
390
L (mm)
7249 621
105,–
7249 662
105,–
7249 703
117,–
7497 709
128,–
7249 749
131,–
7249 795
140,–
7249 840
160,–
7249 886
171,–
7249 932
191,–
7249 978
201,–
nr zam.
PLN
165
190
203
215
220
240
270
290
340
390
L (mm)
7249 623
212,–
7249 664
212,–
7249 708
235,–
7497 699
256,–
7249 754
260,–
7249 800
290,–
7249 845
336,–
7249 891
364,–
7249 937
428,–
7249 983
493,–
nr zam.
PLN
7249 624
194,–
7249 665
194,–
7249 709
216,–
7497 697
236,–
7249 755
240,–
7249 801
280,–
7249 846
311,–
7249 892
350,–
7249 938
391,–
7249 984
501,–
nr zam.
PLN
270
290
340
340
340
340
390
390
440
490
L (mm)
7249 625
211,–
7249 666
211,–
7249 710
234,–
7497 696
250,–
7249 756
260,–
7249 802
300,–
7249 847
330,–
7249 893
391,–
7249 939
451,–
7249 985
660,–
nr zam.
PLN
340
390
390
390
440
440
490
540
590
640
L (mm)
7249 626
175,–
7249 667
175,–
7249 711
194,–
7497 692
210,–
7249 757
216,–
7249 803
242,–
7249 848
265,–
7249 894
309,–
7249 940
374,–
7249 986
451,–
nr zam.
PLN
7249 627
117,–
7249 668
117,–
7249 712
130,–
7497 693
140,–
7249 758
143,–
7249 804
165,–
7249 849
194,–
7249 895
220,–
7249 941
271,–
7249 987
297,–
nr zam.
PLN
7249 628
83,–
7249 669
83,–
7249 713
92,–
7497 694
98,–
7249 759
101,–
7249 805
113,–
7249 850
133,–
7249 896
148,–
7249 942
172,–
7249 988
198,–
nr zam.
PLN
7249 642
73,–
7249 683
73,–
7249 729
82,–
7497 708
88,–
7249 775
90,–
7249 821
102,–
7249 866
130,–
7249 912
138,–
7249 958
152,–
7311 004
161,–
nr zam.
PLN
9564 713
35,–
9564 714
55,–
9564 715
59,–
7497 775
63,–
9564 716
66,–
9564 717
73,–
9564 879
77,–
9564 917
84,–
9564 955
105,–
9564 993
135,–
nr zam.
PLN
7,–
11,–
11,80
12,60
13,20
14,60
15,40
16,80
21,–
27,–
7249 655
92,–
7249 696
91,–
7249 743
100,–
7497 716
128,–
7249 789
128,–
7249 835
140,–
7249 876
150,–
7249 926
160,–
7249 972
172,–
7311 017
191,–
nr zam.
PLN
7249 656
91,–
7249 697
91,–
7249 744
100,–
7497 717
128,–
7249 790
126,–
7249 836
149,–
7249 877
150,–
7249 927
162,–
7249 973
171,–
7311 018
191,–
nr zam.
PLN
7249 657
91,–
7249 698
91,–
7249 745
100,–
7497 718
128,–
7249 791
126,–
7249 837
140,–
7249 878
152,–
7249 928
160,–
7249 974
171,–
7311 019
191,–
nr zam.
PLN
PLN /szt.
4.2–7
4.2
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
wE Przejście przez dach 0°
stal nierdzewna–ołów
z kołnierzem
L = 250 mm
wE Przejście przez dach 5 – 15°
stal nierdzewna-ołów
z kołnierzem
L = 250 mm
wE Przejście przez dach 16 – 25°
stal nierdzewna-ołów
z kołnierzem
L = 250 mm
4.2
wE Przejście przez dach 26 – 35°
stal nierdzewna-ołów
z kołnierzem
L = 250 mm
wE Przejście przez dach 36 – 45°
stal nierdzewna-ołów
z kołnierzem
L = 250 mm
Obejma 3 punktowa do naciągu liną
Daszek
4.2–8
System dwuścienny izolowany (dw)
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
80
100
113
125
130
150
180
200
250
300
Gr. mat.10
7249 640
136,–
7249 681
160,–
7249 727
180,–
7497 710
192,–
7249 773
191,–
7249 819
232,–
7249 864
240,–
7249 910
260,–
7249 956
280,–
7311 002
311,–
nr zam.
PLN
7249 636
160,–
7249 677
188,–
7249 723
191,–
7497 711
200,–
7249 769
201,–
7249 815
240,–
7249 860
251,–
7249 906
271,–
7249 952
290,–
7249 998
320,–
nr zam.
PLN
7249 637
160,–
7249 678
191,–
7249 724
191,–
7497 712
200,–
7249 770
201,–
7249 816
240,–
7249 861
251,–
7249 907
271,–
7249 953
290,–
7249 999
320,–
nr zam.
PLN
7249 638
160,–
7249 679
191,–
7249 725
240,–
7497 713
280,–
7249 771
280,–
7249 817
300,–
7249 862
305,–
7249 908
350,–
7249 954
366,–
7311 000
411,–
nr zam.
PLN
4.2
7249 639
170,–
7249 680
178,–
7249 726
240,–
7497 698
280,–
7249 772
280,–
7249 818
300,–
7249 863
305,–
7249 909
350,–
7249 955
366,–
7311 001
411,–
nr zam.
PLN
7249 641
37,–
7249 682
36,–
7249 728
41,–
7497 715
42,–
7249 774
42,–
7249 820
42,–
7249 865
46,–
7249 911
51,–
7249 957
61,–
7311 003
65,–
nr zam.
PLN
7249 643
36,–
7249 684
40,–
7249 730
46,–
7497 681
46,–
7249 776
46,–
7249 822
50,–
7249 867
62,–
7249 913
73,–
7249 959
168,–
7311 005
180,–
nr zam.
PLN
250
250
250
250
250
250
250
350
450
580
L (mm)
4.2–9
System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej „ew”,
jednościenny
Średnica zewnętrzna
(na rowku)
Wielkość systemowa (∅ mm)
113
125
130
150
180
200
250
300
123
135
140
160
190
210
260
310
Stal szlachetna
Gatunek materiału
0,5
Grubość ścianki
Powierzchnia przekroju
Ciężar
mm
101
123
133
177
255
315
491
707
cm2
1,45
1,60
1,65
1,90
2,30
2,55
3,15
3,80
kg/m
Gaz / olej
Paliwa
4.2
mm
Temperatura spalin
z uszczelnieniami
200
°C
Temperatura spalin
bez uszczelnień
450
°C
Nadciśnienie (200 Pa)
Tryb pracy z uszczelnieniami
Podciśnienie
Tryb pracy bez uszczelnień
1020-CPD-070038413 1020-CPD-070040030
Certyfikat CE
System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej „dw”,
dwuścienny izolowany
Wielkość systemowa (∅ mm)
80
100
113
125
130
150
180
200
250
300
Średnica płaszcza zewnętrznego
125
150
163
175
180
200
230
250
300
400
mm
Średnica zewnętrzna (na rowku)
135
160
173
185
190
210
240
260
310
410
mm
Stal szlachetna
Gatunek materiału
Grubość ścianki
0,5
Izolacja cieplna
Wełna mineralna 25 mm
Ciężar
Paliwa
3.35
4.15
4.60
5.00
5.10
mm
5.75
6.75
7.40
9.00
14,05
kg/m
Gaz / olej
Temperatura spalin
z uszczelnieniami
200
°C
Temperatura spalin
bez uszczelnienień
450
°C
Tryb pracy z uszczelnieniami
Tryb pracy bez uszczelnień
Certyfikat CE
4.2–10
Nadciśnienie (200 Pa)
Podciśnienie
1020-CPD-070038413 1020-CPD-070040030
System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej „ew” i „dw”
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wartości orientacyjne doboru średnicy pionowego przewodu kominowego*1
Kocioł grzewczy
Znamionowa moc cieplna
(kW)
Wysokość czynna komina (m)
8
Vitola 200*2
Vitorond 100*2
Vitorond 111*2
10
12
14
20
30
15 do 33
113
—
40 do 63
150
—
80
150
180
40
∅ mm
—
100
180
—
Vitopend 100-W*3
24
130
—
∅ mm
Vitodens 100-W*3
Vitodens 200-W*3
20 – 26
80
—
∅ mm
Vitodens 300-W*3
Vitodens 333-F*3
Vitodens 343-F*3
26 do 35
80
—
∅ mm
49 do 66
100
—
*1
*2
*3
Dla wymienionych w tabeli zakresów czynnej wysokości komina należy przyjąć podane średnice pionowego przewodu kominowego. Przy kominach o innej wysokości średnicę pionowego przewodu kominowego należy obliczyć.
Stosować tylko przewody spalin bez uszczelek
Dotyczy kotłów z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.
Wskazówki!
Długość przewodu połączeniowego wynosi 1,5 m. Wysokość przewodu połączeniowego wynosi 0,5 m przy 2 kolanach 90°.
Przewód połączeniowy przyjmuje się zawsze o średnicy króćca spalin kotła grzewczego.
System odprowadzania spalin winien być wykonany i zmontowany zgodnie z wymogami przepisów i norm budowlanych.
4.2–11
4.2
System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej „ew” i „dw”
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wartości orientacyjne doboru średnicy pionowego przewodu kominowego*1
Kocioł grzewczy
Cinienie ciągu
(Pa)
Znamionowa
moc cieplna
(kW)
Wysokość czynna komina (m)
8
Vitoplex 100*2
Vitoplex 200*2
Vitoplex 300*2
olejowy i gazowy
palnik wentylatorowy,
niskotemperaturowy, stalowy
kocioł grzewczy
4.2
Vitorond 200*2
olejowy i gazowy palnik wentylatorowy,
niskotemperaturowy,
żeliwny kocioł grzewczy
*1
*2
*3
10
12
14
20
30
40
±0
90
150
—
±0
110/115/120/140/150
180
—
±0
180 i 200
±0
235
±0
270 i 300
±0
350
±0
390 i 440
±0
500
±0
560
±0
125
±0
160
±0
195
±0
230
±0
270 i 320
±0
380
±0
440
±0
500
±0
560 i 630
∅ mm
200
250
250*3
250
300
250
300*3
300
250
300*3
300
350
300
∅ mm
180
200
180
250
200
250
200
250
300
250
300
350
300
350
300
Dla wymienionych w tabeli zakresów czynnej wysokości komina należy przyjąć podane średnice pionowego przewodu kominowego. Przy kominach o innej wysokości średnicę pionowego przewodu kominowego należy obliczyć.
Stosować tylko przewody spalin bez uszczelek.
Czopuch musi mieć taką samą średnicę jak pionowy przewód kominowy.
Wskazówki!
Długość przewodu połączeniowego wynosi 2,0 m. Wysokość przewodu połączeniowego wynosi 0,5 m przy 2 kolanach 90°.
Przewód połączeniowy przyjmuje się zawsze o średnicy króćca spalin kotła grzewczego.
System odprowadzania spalin winien być wykonany i zmontowany zgodnie z wymogami przepisów i norm budowlanych.
4.2–12
System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej „ew” i „dw”
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wartości orientacyjne doboru średnicy pionowego przewodu kominowego*1
Kocioł grzewczy
Cinienie ciągu
(Pa)
Znamionowa
moc cieplna
(kW)
Wysokość czynna komina (m)
8
Vitocrossal 200
gazowy palnik promiennikowy MatriX,
kocioł kondensacyjny
Vitocrossal 300
gazowy palnik wentylatorowy, kocioł
kondensacyjny
*2
*3
12
14
20
30
70
87*2
70
115*2
70
142*2
70
186*2
70
246*2
70
311*2
180
200
do 100
27 – 35*2
80
—
do 100
66*2
100
—
50*3
49 –
130
40
—
130
150
∅ mm
—
150
—
180
180
200
∅ mm
87
130
—
—
do 50*3
115
130
150
—
50*3
142
do 50*3
187
do
50*3
248
do
80*3
314
180
200
do 80
408
200
250
do 80
508 i 635
250
do 80
787 i 978
300
do
do
*1
10
150
4.2
—
180
180
200
Dla wymienionych w tabeli zakresów czynnej wysokości komina należy przyjąć podane średnice pionowego przewodu kominowego. Przy kominach o innej wysokości średnicę pionowego przewodu kominowego należy obliczyć.
Dotyczy kotłów z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.
Z palnikiem promiennikowym MatriX do 70 Pa.
Wskazówki!
Długość przewodu połączeniowego wynosi 2,0 m. Wysokość przewodu połączeniowego wynosi 1,5 m przy 2 kolanach 90°.
Przewód połączeniowy przyjmuje się zawsze o średnicy króćca spalin kotła grzewczego.
System odprowadzania spalin winien być wykonany i zmontowany zgodnie z wymogami przepisów i norm budowlanych.
4.2–13
Á Przejdź do spisu treści
4.2
4.2–14
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
Á Przejdź do spisu treści
4.3
System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej
Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość
komponentów systemowych.
Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kotłów opalanych gazem
Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali odpornej na korozję.
System powietrzno spalinowy SPS Viessmann
do kotłów gazowych
Wielkości systemowe (∅ mm) 60 do 150
Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczołowo, z uformowanym złączem kielichowym.
Hermetyczność dzięki uszczelce wewnętrznej.
Niewielki ciężar dzięki zastosowaniu lekkich elementów.
Korzystne warunki przepływu i niskie opory przepływu.
System odprowadzania spalin SPS do kotłów olejowych – na
zapytanie
4.3–1
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
60/100
80/125
100/150
Gr. mat.10
Zestaw bazowy w szacht
Trójnik przyłączeniowy SPS 90°
Rura L=300 mm SPS
Rozeta
Pokrywa szybu (dach+kołnierz przeciwdeszczowy)
Kolano+wspornik SP
9566 149
308,–
7142 128
331,–
9566 204
392,–
nr zam.
PLN
Zestaw bazowy przez dach
dla pionowego przepustu
ustnik pionowy
wyczystka podłączeniowa
9566 146
173,–
9566 174
180,–
9566 201
218,–
nr zam.
PLN
Zestaw bazowy dla wyrzutu przez ścianę
Trójnik przyłączeniowy SPS 90°
Wyrzut poziomy spalin SPS
Rozeta (2 sztuki)
9566 155
263,–
9566 182
278,–
—
nr zam.
PLN
Zestaw kominowy LAS Top
przeznaczony do współpracy z kotłem Vitopend
kolano SPS 90° z króćcami pomiarowymi
rura teleskopowa SPS, L=500 mm
rozeta
7419 740
186,–
—
—
nr zam.
PLN
Zestaw kominowy LAS Standard
przeznaczony do współpracy z kotłem Vitopend
kolano SPS 90° z króćcami pomiarowymi
rura SPS, L=500 mm
7419 741
147,–
—
—
nr zam.
PLN
Element przejściowy
∅ 60/100 — ∅ 80/125 nakładany
na element przyłączeniowy kotła
—
9566 171
65,–
—
nr zam.
PLN
Element przejściowy
∅ 80/125 — ∅ 100/150 nakładany
na element przyłączeniowy kotła
—
—
7419 733
69,–
nr zam.
PLN
7441 019
40,–
7441 020
40,–
7441 021
40,–
nr zam.
PLN
—
7419 734
65,–
—
nr zam.
PLN
4.3
Element przejściowy
do przyłączenia kolana lub rury
systemowej
nakładany na elem.przyłączeniowy kotła
Element rozszerzający
∅ 60/100 — ∅ 80/125
do elementów systemowych
4.3–2
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
60/100
Element rozszerzający
∅ 80/125 — ∅ 100/150
do elementów systemowych
80/125
100/150
Gr. mat.10
—
—
7419 735
69,–
nr zam.
PLN
Trójnik przyłączeniowy SPS 90°
9566 150
125,–
9566 177
133,–
9566 205
157,–
nr zam.
PLN
Adapter systemu spalin
∅ 60/100 – ∅ 80/80
∅ 80/125 – ∅ 80/80
∅ 100/150 – ∅ 100/100
7182 921
108,–
7497 509
107,–
7497 510
120,–
nr zam.
PLN
—
9566 173
65,–
9566 200
71,–
nr zam.
PLN
Rura koncentryczna SPS
L = 1000 mm
9566 127
114,–
9555 347
124,–
9566 186
132,–
nr zam.
PLN
Rura koncentryczna SPS
L = 500 mm
9566 128
76,–
9555 348
82,–
9566 187
102,–
nr zam.
PLN
Rura koncentryczna SPS
L = 250 mm
9566 129
58,–
9566 159
63,–
9566 188
78,–
nr zam.
PLN
Wyczystka koncentryczna SPS
9566 142
104,–
9566 168
107,–
9566 197
129,–
nr zam.
PLN
Odskraplacz pionowy SPS
9566 559
97,–
9566 560
97,–
7419 736
112,–
nr zam.
PLN
Odskraplacz poziomy SPS
7419 737
126,–
7419 738
135,–
7419 739
177,–
nr zam.
PLN
Kolano koncentryczne SPS, 90°
9566 135
112,–
9555 350
120,–
9566 192
133,–
nr zam.
PLN
Element przyłączeniowy kotła
dla kotła Vitocrossal
4.3
4.3–3
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
60/100
80/125
100/150
Gr. mat.10
Kolano koncentryczne SPS, 45°
9566 137
88,–
9555 349
96,–
9566 194
118,–
nr zam.
PLN
Kolano koncentryczne SPS, 90°
z rewizją
—
9566 163
163,–
9566 193
206,–
nr zam.
PLN
Kolano koncentryczne SPS, 90°
ze wspornikiem
7497 503
116,–
7497 504
123,–
7497 505
137,–
nr zam.
PLN
Rozeta
9566 152
29,–
9566 179
29,–
9566 207
39,–
nr zam.
PLN
Zakończenie pionowe
9566 147
69,–
9566 175
73,–
9566 202
88,–
nr zam.
PLN
Zakończenie poziome
9566 157
110,–
9566 184
118,–
—
nr zam.
PLN
Czerpnia powietrza SPS
7497 511
76,–
7497 512
80,–
7497 513
103,–
nr zam.
PLN
Przejście dachowe stal-ołów, 0°
z kołnierzem przeciwdeszczowym
7497 506
173,–
7497 507
173,–
7497 508
201,–
nr zam.
PLN
Przejście dachowe stal-ołów, 26° – 35°
z kołnierzem przeciwdeszczowym
9566 143
186,–
9566 169
186,–
9566 198
216,–
nr zam.
PLN
Przejście dachowe stal-ołów, 36° – 45°
z kołnierzem przeciwdeszczowym
9566 144
196,–
9566 170
196,–
9566 199
206,–
nr zam.
PLN
4.3
4.3–4
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
60
Kolano SP + wspornik
Wyczystka SP
9566 154
61,–
80
9566 181
67,–
100
9566 209
97,–
Gr. mat.10
nr zam.
PLN
—
9566 561 9566 562
58,–
69,–
nr zam.
PLN
Rura spalinowa SP
L = 1000 mm
9566 130
45,–
9555 345 9566 189
46,–
58,–
nr zam.
PLN
Rura spalinowa SP
L = 500 mm
9566 131
27,–
9555 346 9566 190
31,–
41,–
nr zam.
PLN
Rura spalinowa SP
L = 250 mm
9566 132
21,–
9566 160 9566 191
23,–
31,–
nr zam.
PLN
Dystans
(3 sztuki)
7535 896
20,–
7535 897
20,–
7535 898
20,–
nr zam.
PLN
Pokrywa szybu
(dach + kołnierz
przeciwdeszczowy)
9566 153
55,–
9566 180
56,–
9566 208
69,–
nr zam.
PLN
Kolano spalinowe SP, 90°
9566 138
56,–
9566 164
61,–
9566 195
90,–
nr zam.
PLN
Kolano spalinowe SP, 45°
9566 139
46,–
9566 165
50,–
9566 196
67,–
nr zam.
PLN
Daszek
9566 563
39,–
9566 564
39,–
7249 684
40,–
nr zam.
PLN
Uszczelka wewnętrzna
jednostka dostawy 5 szt.
7535 901
35,–
9564 713
35,–
9564 714
55,–
nr zam.
PLN
7,–
7,–
11,–
PLN /szt.
4.3–5
4.3
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy SPS Viessmann
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Elementy jednościenne
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
100
125
150
Gr. mat.10
Rura powietrza dolotowego
L=1000 mm
9566 133
58,–
9566 161
69,–
—
nr zam.
PLN
Rura powietrza dolotowego
L=500 mm
9566 134
41,–
9566 162
45,–
—
nr zam.
PLN
Kolano powietrza dolotowego 90°
(∅ 100 lub 125 mm)
9566 140
52,–
9566 166
61,–
—
nr zam.
PLN
Osłona wiatrowa
nawiewu powietrza
7535 899
64,–
7535 900
65,–
—
nr zam.
PLN
4.3
4.3–6
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Á Przejdź do spisu treści
4.4
ś
N owo
ć!
System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej
Uniwersalne zastosowanie, prosty montaż, wysoka jakość
komponentów systemowych.
Hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kotłów opalanych gazem
Wysoka trwałość dzięki specjalnej stali odpornej na korozję.
System powietrzno spalinowy TWIN Jeremias
do kotłów gazowych
Wielkości systemowe (∅ mm) 60 do 150
Poszczególne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczołowo, z uformowanym złączem kielichowym.
Hermetyczność dzięki uszczelce wewnętrznej.
Niewielki ciężar dzięki zastosowaniu lekkich elementów.
Korzystne warunki przepływu i niskie opory przepływu.
4.4–1
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
60/100
80/125
100/150
Gr. mat.10
7526877
308,–
7526878
331,–
7526876
392,–
nr zam.
PLN
V-TWIN9566149
V-TWIN9566128
V-TWIN9566204
7526874
173,–
7526875
180,–
7526873
218,–
V-TWIN9566146
V-TWIN9566174
V-TWIN9566201
7526881
263,–
7526882
278,–
—
V-TWIN9566155
V-TWIN9566182
Zestaw kominowy LAS-J Top
przeznaczony do współpracy z kotłem Vitopend
kolano 90° z króćcami pomiarowymi
rura teleskopowa, L=500 mm
Rozeta
7526880
186,–
—
—
nr zam.
PLN
Zestaw kominowy LAS-J Standard
przeznaczony do współpracy z kotłem Vitopend
kolano 90° z króćcami pomiarowymi
rura, L=500 mm
7526879
147,–
—
—
nr zam.
PLN
Zestaw bazowy w szacht
Trójnik przyłączeniowy 90°
Rura L=300 mm
Rozeta
Pokrywa szybu (dach+kołnierz przeciwdeszczowy)
Kolano SP-J ze wspornikiem
Zestaw bazowy przez dach
dla pionowego przepustu
zakończenie pionowe
wyczystka podłączeniowa
Zestaw bazowy dla wyrzutu przez ścianę
Trójnik przyłączeniowy 90°
Wyrzut poziomy spalin
Rozeta (2 sztuki)
4.4
Element przejściowy
∅ 60/100 — ∅ 80/125 nakładany
na element przyłączeniowy kotła
Element rozszerzający
∅ 60/100 — ∅ 80/125
do elementów systemowych
—
7526782
65,–
—
—
—
7526785
69,–
7526783
40,–
7526784
40,–
7526781
40,–
V-TWIN33060/100
V-TWIN33R080/125
V-TWIN33E100/150
—
7526788
65,–
—
—
—
Trójnik przyłączeniowy
—
7526789
69,–
7526787
65,–
7526786
71,–
V-TWIN33080/125
V-TWIN33100/150
7526864
125,–
7526865
133,–
7526863
157,–
V-TWIN15060/100
V-TWIN15080/125
V-TWIN15100/150
Wskazówka!
Komponentów z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie należy łączyć z komponentami systemu SPS Viessmann.
4.4–2
nr zam.
PLN
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
V-TWINE80125-100150
Element przyłączeniowy kotła
dla kotła Vitocrossal
nr zam.
PLN
nr Jeremias
V-TWINE60100-80125
Element rozszerzający
∅ 80/125 — ∅ 100/150
do elementów systemowych
nr Jeremias
nr Jeremias
V-TWIN33R100/150
Element przejściowy
do przyłączenia kolana lub rury
systemowej
nakładany na elem.przyłączeniowy kotła
nr zam.
PLN
nr Jeremias
V-TWIN33060/100-WHO
Element przejściowy
∅ 80/125 — ∅ 100/150 nakładany
na element przyłączeniowy kotła
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
Adapter systemu spalin
∅ 60/100 – ∅ 80/80
∅ 80/125 – ∅ 80/80
∅ 100/150 – ∅ 100/100
Rura
L = 1000 mm
Rura
L = 500 mm
Rura
L = 250 mm
Rura z otworem wyczystkowym
Odskraplacz pionowy
Odskraplacz poziomy
Kolano, 90°
Kolano, 45°
Kolano, 90°
z rewizją
Kolano, 90°
ze wspornikiem
60/100
80/125
100/150
Gr. mat.10
7526773
108,–
7526774
107,–
7526772
120,–
nr zam.
PLN
V-TWIN38A060/100
V-TWIN38A080/125
V-TWIN38A100/150
7526855
114,–
7526859
124,–
7526852
132,–
V-TWIN02060/100
V-TWIN02080/125
V-TWIN02100/150
7526857
76,–
7526861
82,–
7526851
102,–
V-TWIN03060/100
V-TWIN03080/125
V-TWIN03100/150
7526856
58,–
7526860
63,–
7526853
78,–
V-TWIN04060/100
V-TWIN04080/125
V-TWIN04100/150
7526858
104,–
7526862
107,–
7526854
129,–
V-TWIN30060/100
V-TWIN30080/125
V-TWIN30100/150
7526815
97,–
7526816
97,–
7526814
112,–
V-TWIN64060/100
V-TWIN64080/125
V-TWIN64100/150
7526818
126,–
7526819
135,–
7526817
177,–
V-TWIN62060/100
V-TWIN62080/125
V-TWIN62100/150
7526805
112,–
7526808
120,–
7526801
133,–
V-TWIN221060/100
V-TWIN221080/125
V-TWIN221100/150
7526804
88,–
7526807
96,–
7526803
118,–
V-TWIN19060/100
V-TWIN19080/125
V-TWIN19100/150
—
7526794
163,–
7526810
206,–
V-TWIN67080/125
V-TWIN67100/150
7526806
116,–
7526809
123,–
7526802
137,–
V-TWIN57E060/100
V-TWIN57E080/125
V-TWIN57E100/150
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
Wskazówka!
Komponentów z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie należy łączyć z komponentami systemu SPS Viessmann.
4.4–3
4.4
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
Zakończenie pionowe
Czerpnia powietrza
Zakończenie poziome
Przejście dachowe, 0°
z kołnierzem przeciwdeszczowym
4.4
Przejście dachowe, 26° – 35°
z kołnierzem przeciwdeszczowym
Przejście dachowe, 36° – 45°
z kołnierzem przeciwdeszczowym
Rozeta
60/100
80/125
100/150
Gr. mat.10
7526869
69,–
7526870
73,–
7526868
88,–
nr zam.
PLN
TWIN35B060/100
TWIN35B080/125
TWIN35B100/150
7526775
76,–
7526776
80,–
7526777
103,–
V-TWIN181060/100
V-TWIN181080/125
V-TWIN181100/150
7526871
110,–
7526872
118,–
—
TWIN35060/100
TWIN35080/125
7526829
173,–
7526832
173,–
7526826
201,–
V-TWIN52060/100
V-TWIN52080/125
V-TWIN52100/150
7526830
186,–
7526833
186,–
7526827
216,–
V-TWIN39060/100
V-TWIN39080/125
V-TWIN39100/150
7526831
196,–
7526834
196,–
7526828
206,–
V-TWIN83060/100
V-TWIN83080/125
V-TWIN83100/150
7526836
29,–
7526837
29,–
7526835
39,–
TWIN31060/100
TWIN31080/125
TWIN31100/150
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
Wskazówka!
Komponentów z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie należy łączyć z komponentami systemu SPS Viessmann.
4.4–4
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
60
Pokrywa szybu
(dach + kołnierz
przeciwdeszczowy)
Rura spalin SP-J
L = 1000 mm
Rura spalin SP-J
L = 500 mm
Rura spalin SP-J
L = 250 mm
Kolano spalinowe SP-J, 90°
Kolano spalinowe SP-J, 45°
Kolano SP-J ze wspornikiem
Wyczystka SP-J
Element dystansowy SP-J
(3 sztuki)
Parasol SP-J
80
100
Gr. mat.10
7526824
55,–
7526825
56,–
7526823
69,–
nr zam.
PLN
TN0625060
TN0625080
TN0625100
nr Jeremias
7526845
45,–
7526848
46,–
7526842
58,–
nr zam.
PLN
TN0602060
TN0602080
TN0602100
nr Jeremias
7526847
27,–
7526850
31,–
7526844
41,–
nr zam.
PLN
TN0603060
TN0603080
TN0603100
nr Jeremias
7526846
21,–
7526849
23,–
7526843
31,–
nr zam.
PLN
TN0604060
TN0604080
TN0604100
nr Jeremias
7526797
56,–
7526800
61,–
7526795
90,–
nr zam.
PLN
TN0629060
75268–
TN0629100
nr Jeremias
7526798
46,–
7526799
50,–
7526796
67,–
nr zam.
PLN
TN0619060
TN0619080
TN0619100
nr Jeremias
7526812
61,–
7526813
67,–
7526811
97,–
nr zam.
PLN
ALBI-TN06E060
ALBI-TN06E080
ALBI-TN06E100
—
7526867
58,–
7526866
69,–
nr zam.
PLN
TN06549080
TN06549100
nr Jeremias
7526779
20,–
7526780
20,–
7526778
20,–
nr zam.
PLN
V-FU40060
V-FU40080
V-FU40100
7526821
39,–
7526822
39,–
—
TN28060
TN28080
nr Jeremias
nr Jeremias
nr zam.
PLN
nr Jeremias
Wskazówka!
Komponentów z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie należy łączyć z komponentami systemu SPS Viessmann.
4.4–5
4.4
System odprowadzania spalin
powietrzno–spalinowy TWIN Jeremias
Przeznaczone do współpracy tylko z kotłami gazowymi
Á Przejdź do spisu treści
Wielkość systemowa (∅ mm)
100
Rura powietrza dolotowego
L=1000 mm
Rura powietrza dolotowego
L=500 mm
Kolano powietrza dolotowego 90°
Kolano powietrza dolotowego 45°
4.4
Osłona nawiewu powietrza
systemu spalin
125
7526838
58,–
7526840
69,–
V-EWA13100
V-EWA13125
7526839
41,–
7526841
45,–
V-EWA14100
V-EWA14125
7526790
52,–
7526791
61,–
V-EWA29100
V-EWA29125
7526792
49,–
7526793
52,–
V-EWA19100
V-EWA19125
—
7526820
65,–
150
—
nr zam.
PLN
nr Jeremias
—
nr zam.
PLN
nr Jeremias
—
nr zam.
PLN
nr Jeremias
—
nr zam.
PLN
nr Jeremias
—
Wskazówka!
Komponentów z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie należy łączyć z komponentami systemu SPS Viessmann.
4.4–6
Gr. mat.10
nr zam.
PLN
Zbiorniki oleju opałowego
Á Przejdź do spisu treści
5.1
Zbiorniki oleju opałowego
– bateryjne BT
– kompaktowe CT
– dwupłaszczowe DWT
– dwuścienne KWT
5
Á Przejdź do spisu treści
5
Zbiorniki oleju opałowego
Á Przejdź do spisu treści
5.1
Zbiornik bateryjny BT
Zbiornik
kompaktowy CT
Zbiornik
dwupłaszczowy DWT
Zbiornik
dwuścienny KWT
Zbiorniki oleju opałowego
Zbiorniki dwupłaszczowe DWT – pojemność 1000 i 1500 litrów
Z wysokojakościowego polietylenu (PE-HD) o wysokiej odporności na promieniowanie UV, dyfuzję i odkształcenia; zbiorniki
dwupłaszczowe z płaszczem zewnętrznym z ocynkowanej blachy
stalowej
Nie wymagają dodatkowego pomieszczenia szczelnego,
także na terenach objętych ochroną wód (uwzględnić
przepisy lokalne).
Zbiorniki bateryjne BT – pojemność 1500 i 2000 litrów
Łatwe wstawianie i szybki montaż.
Korzystne wymiary pojedynczych zbiorników pozwalają na
efektywne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia.
Ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiorników
(DWT 1000) lub szeregowe do 5 zbiorników (DWT 1500).
Zwarte gabaryty, idealne nawet dla małych pomieszczeń.
Zbiorniki dwuścienne KWT – pojemność 750, 1000 i 1500 l.
Dopuszczone do ustawiania szeregowego maksymalnie pięciu zbiorników
Nie wymagają dodatkowego pomieszczenia szczelnego,
także na terenach objętych ochroną wód (uwzględnić
przepisy lokalne).
Zbiorniki kompaktowe CT – pojemność 1000 litrów
Ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiorników
(KWT 750 i 1000) lub szeregowe do 5 zbiorników (KWT 1500).
Korzystne wymiary zbiorników umożliwiają ich wstawianie
nawet do ciasnych i trudno dostępnych pomieszczeń.
Zwarte gabaryty, idealne nawet dla małych pomieszczeń.
ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiorników.
5.1–1
Tabela szybkiego doboru
Zbiorniki bateryjne
Á Przejdź do spisu treści
Tabela szybkiego doboru
dla określenia wielkości baterii zbiorników
Moc kotła grzewczego (kW)
15
18
22
27
33
40
Orientacyjne zużycie roczne
oleju opałowego
3000
4000
4500
5000
6000
7500
50
10000
63
12000
Zbiorniki bateryjne oleju opałowego z PE
Gr.mat. 10
Zbiornik bateryjny BT 1500
pojemność 1500 litrów
9572 001
2 356,–
nr zam.
PLN
Zbiornik bateryjny BT 2000
pojemność 2000 litrów
9572 002
2 926,–
nr zam.
PLN
Osprzęt
dla instalacji z filtrem dwudrogowym
Gr.mat. 10
5.1
Pakiet podstawowy osprzętu BT typu GR
dla pierwszego zbiornika
w czerwonym worku
9572 013
622,–
nr zam.
PLN
Pakiet rozszerzający osprzętu BT typu RR
dla każdego następnego zbiornika
w czerwonym worku
9572 011
381,–
nr zam.
PLN
Wymiary
Pojemność
nominalna*1
litrów
Długość*2
mm
Szerokość*2
mm
Wysokość*3
mm
Ciężar kg
BT 1500
1500
1580
720
1615
ok. 50
BT 2000
2000
2130
720
1660
ok. 72
Typ
*1
*2
*3
Podane nominalne pojemności zbiorników zależą od ich ilości oraz ustawienia czujników wartości granicznej.
Tolerancja wymiarów ± 20 mm
Wysokość łącznie z króćcem
Wskazówki!
Powyższe zbiorniki są dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opałowego, oleju napędowego, świeżych i przepracowanych olejów silnikowych, smarowych, przekładniowych i hydraulicznych, oraz niektórych chemikaliów fotograficznych. Oprócz oleju
opałowego i oleju napędowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywać tylko w pojedynczych zbiornikach.
Zbiorniki są dopuszczone do ustawienia szeregowego do 5 zbiorników.
5.1–2
Zbiorniki bateryjne
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników bateryjnych BT
Typ
Wymiary baterii (mm)
(szerokości bez odstępów od ściany)
Długość
Minimalne wymiary pomieszczenia (mm)
(z wszystkimi przepisowymi odstępami od ścian)
Szerokość
Długość
Szerokość
Wysokość
minimalna (mm)
z armaturą
(ok.)*1
L
B1
B2
B3
B4
B5
L
1
zbiornik
2
zbiorniki
3
zbiorniki
4
zbiorniki
5
zbiorników
BT 1500
1580
720
1500
2280
3060
3840
2080
1220
2000
2780
3560
4340
1825
BT 2000
2130
720
1500
2280
3060
3840
2680
1220
2000
2780
3560
4340
1870
5.1
Szkic ustawienia
zbiorników bateryjnych
*1
x = 50 mm (pełny)
x ê 100 mm (pusty)
Wysokość zależy od wymaganego ustawienia czujnika wartości granicznej i dlatego może być większa.
Zasady ustawiania
Zbiorniki lub baterie zbiorników muszą co najmniej na jednej
stronie czołowej i na jednej sąsiadującej z nią stronie wzdłużnej
zachowywać odstęp 400 mm od ściany (przejście), a na obu
pozostałych stronach co najmniej 50 mm w stanie napełnionym
(wgląd w szczeliny).
Dla zapewnienia zachowania zadanych wymaganych odstępów zalecamy ustawianie zbiorników w odstępach od ściany
odpowiednio 400 i 100 mm, co zostało uwzględnione w tabeli
wymaganych wymiarów pomieszczenia. Zbiorniki ustawia się
bez odstępu od posadzki. Dla ustawienia jednorzędowego nie
ma żadnych przepisów odnośnie odstępu od stropu, ale należy
zachować dość miejsca na czujnik wartości granicznej.
5.1–3
Zbiorniki kompaktowe
Á Przejdź do spisu treści
Zbiorniki kompaktowe oleju opałowego z PE
Gr.mat.10
Zbiornik kompaktowy CT 1000
pojemność 1000 litrów
9572 003
1 671,–
nr zam.
PLN
Osprzęt
dla instalacji z filtrem dwudrogowym
Gr.mat. 10
Pakiet podstawowy osprzętu CT typu G
dla pierwszego zbiornika
w zielonym worku
Pakiet rozszerzający osprzętu
5.1
9572 014
607,–
nr zam.
PLN
CT szereg R
dla każdego następnego zbiornika w ustawieniu szeregowym
w zielonym worku
9572 006
270,–
nr zam.
PLN
CT blok B
jedna dla każdego szeregu
zbiorników
w zielonym worku
9572 005
565,–
nr zam.
PLN
CT kąt L
jedna dla każdego układu kątowego (L)
w zielonym worku
9572 007
223,–
nr zam.
PLN
Wymiary
Typ
CT 1000
*1
*2
Pojemność
litrów
Długość*1
mm
Szerokość*1
mm
Wysokość*2
mm
Ciężar kg
1000
780
780
1960
ok.27,5
Tolerancja wymiarów ± 20 mm
Wysokość łącznie z króćcem
Wskazówki!
Powyższe zbiorniki są dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opałowego, oleju napędowego, także z biokomponentami, świeżych i przepracowanych olejów silnikowych, smarowych, przekładniowych i hydraulicznych, oraz chemikaliów fotograficznych. Oprócz oleju opałowego i oleju napędowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywać tylko w pojedynczych zbiornikach.
Zbiorniki są dopuszczone do ustawienia blokowego do 25 zbiorników (dysza ∅ 6 mm).
5.1–4
Zbiorniki kompaktowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników kompaktowych CT 1000
5.1
Przy ustawieniu kątowym liczba zbiorników w rzędach tylnych nie może być większa niż w rzędach przednich!
*1
Tło rozjaśnione przedstawia przegląd możliwości ustawienia kątowego.
5.1–5
Zbiorniki kompaktowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń
zbiorników kompaktowych CT 1000
Nr wariantu
ustawienia
Wymiary bloku
długość × szerokość (mm)*1
Wymiary pomieszczenia
długość × szerokość (mm)
Pojemność nominalna*2
litrów
Jednostki
osprzętu
11
780 × 780
1280 × 1280
1000
1×G
12
780 × 1620
1280 × 2120
2000
1 × G, 1 × R
13
780 × 2460
1280 × 2960
3000
1 × G, 2 × R
14
780 × 3300
1280 × 3800
4000
1 × G, 3 × R
15
780 × 4140
1280 × 4640
5000
1 × G, 4 × R
22
1620 × 1620
2120 × 2120
4000
1 × G, 2 × R, 1 × B
23
1620 × 2460
2120 × 2960
6000
1 × G, 4 × R, 1 × B
24
1620 × 3300
2120 × 3800
8000
1 × G, 6 × R, 1 × B
25
1620 × 4140
2120 × 4640
10000
1 × G, 8 × R, 1 × B
32
2460 × 1620
2960 × 2120
6000
1 × G, 3 × R, 2 × B
33
2460 × 2460
2960 × 2960
9000
1 × G, 6 × R, 2 × B
34
2460 × 3300
2960 × 3800
12000
1 × G, 9 × R, 2 × B
35
2460 × 4140
2960 × 4640
15000
1 × G, 12 × R, 2 × B
42
3300 × 1620
3800 × 2120
8000
1 × G, 4 × R, 3 × B
43
3300 × 2460
3800 × 2960
12000
1 × G, 8 × R, 3 × B
44
3300 × 3300
3800 × 4100
16000
1 × G, 12 × R, 3 × B
45
3300 × 4140
3800 × 4940
20000
1 × G, 16 × R,3 × B
52
4140 × 1620
4640 × 2120
10000
1 × G, 5 × R, 4 × B
53
4140 × 2460
4640 × 2960
15000
1 × G, 10 × R, 4 × B
54
4140 × 3300
4640 × 4100
20000
1 × G, 15 × R, 4 × B
55
4140 × 4140
4640 × 4940
25000
1 × G, 20 × R, 4 × B
5.1
*1
*2
Tolerancja wymiarów wynosi ± 20 mm na zbiornik
Podane nominalne pojemności zbiorników zależą od ich ilości oraz ustawienia czujników wartości granicznej.
Zasady ustawiania
Zbiorniki lub baterie zbiorników muszą co najmniej na
jednej stronie czołowej i na jednej sąsiadującej z nią stronie
wzdłużnej zachowywać odstęp 400 mm od ściany (przejście),
a na obu pozostałych stronach co najmniej 50 mm w stanie
napełnionym (wgląd w szczeliny), o ile przy ustawieniu
w blok nie stoi obok siebie więcej niż trzy rzędy zestawione
czołami lub dłuższymi bokami.
Przy więcej niż trzech rzędach zbiorników należy po jednej
stronie czołowej i obu stronach wzdłużnych zachować po
400 mm odstępu. Wymóg ten dotyczy przedstawionych
uprzednio wariantów ustawienia eo, ep, fo i fp i odpowiadających im ustawień kątowych. Odstęp od pozostałej ściany
oraz między ściankami zbiorników musi wynosić przynajmniej 50 mm.
5.1–6
Dla zapewnienia zachowania zadanych wymaganych odstępów zalecamy ustawianie zbiorników w odstępach od
ściany odpowiednio 400 i 100 mm, co zostało uwzględnione
w tabeli wymaganych wymiarów pomieszczenia. Zbiorniki
kompaktowe ustawia się zgodnie z instrukcją montażu.
Przy ustawieniu wielorzędowym odstęp wierzchu zbiornika
od stropu musi wynosić co najmniej 600 mm. Przy ustawieniu dwurzędowym nie jest to wymagane, o ile po obu
wzdłużnych stronach zbiorników zachowany jest odstęp od
ściany 400 mm. Odstęp od stropu służy do dostępu podczas
montażu. Dla ustawienia jednorzędowego nie ma żadnych
przepisów odnośnie odstępu od stropu, ale należy zachować
dość miejsca na czujnik wartości granicznej i montaż przewodów (przynajmniej 200 mm od górnej krawędzi króćca).
Zbiorniki dwupłaszczowe
Á Przejdź do spisu treści
Zbiorniki dwupłaszczowe oleju opałowego
Gr.mat.10
Zbiornik dwupłaszczowy DWT 1000
pojemność 1000 litrów
9572 004
3 395,–
nr zam.
PLN
Zbiornik dwupłaszczowy DWT 1500
pojemność 1500 litrów
9572 914
5 070,–
nr zam.
PLN
dla
dla
DWT 1000 DWT 1500
Gr.mat.10
9572 015
728,–
—
nr zam.
PLN
— 9572 915
728,–
nr zam.
PLN
Osprzęt
dla instalacji z filtrem jednodrogowym
Pakiet podstawowy osprzętu
dla pierwszego zbiornika
DWT typ G
w niebieskim worku z czerwonym nadrukiem
DWT typ GR
w niebieskim worku z żółtym nadrukiem
Pakiet rozszerzający osprzętu
DWT szereg R
dla każdego następnego zbiornika
w ustawieniu szeregowym
w niebieskim worku z czerwonym nadrukiem
DWT szereg RR
dla każdego następnego zbiornika w
ustawieniu szeregowym
w niebieskim worku z żółtym nadrukiem
9572 009
429,–
—
nr zam.
PLN
— 9572 916
429,–
nr zam.
PLN
5.1
DWT blok B 1000
jedna dla każdego szeregu zbiorników
w niebieskim worku
9572 008
728,–
—
nr zam.
PLN
DWT kąt L
jedna dla każdego układu kątowego (L)
w niebieskim worku
9572 010
216,–
—
nr zam.
PLN
Wskazówki!
Powyższe zbiorniki są dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opałowego, oleju napędowego, także z biokomponentami, świeżych i przepracowanych olejów silnikowych, smarowych, przekładniowych i hydraulicznych. Oprócz oleju opałowego i oleju
napędowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywać tylko w pojedynczych zbiornikach.
5.1–7
Zbiorniki dwupłaszczowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wymiary
Typ
*1
*2
Pojemność
litrów
Długość Szerokość Wysokość
mm
mm
mm
Ciężar kg
DWT 1000
1000
1100
700
1600*1
ok. 84
DWT 1500
1500
1630
760
1950*2
ok. 151
Wysokość zbiornika na podstawce, do górnej krawędzi złączki!
Wymiar minimalny – dla wstawienia do pomieszczenia (bez podstawki) = 1500 mm;
Wymiar maksymalny – zbiornik na podstawce, wraz z przewodami i zaworem bezpieczeństwa = 1810 mm
Wysokość zbiornika na podstawce do górnej krawędzi złączki!
Wymiar minimalny – dla wstawienia do pomieszczenia (bez podstawki) = 1770 mm;
Wymiar maksymalny – zbiornik na podstawce, wraz z przewodami i zaworem bezpieczeństwa = 2070 mm
Ustawienie szeregowe i blokowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników dwupłaszczowych DWT 1000 i DWT 1500*3
5.1
*3
DWT 1500 tylko w ustawieniu szeregowym (warianty 11 do 15)
5.1–8
Zbiorniki dwupłaszczowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Ustawienie szeregowe i blokowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników dwupłaszczowych DWT 1000 i DWT 1500
Wariant
ustawienia
Wymiary bloku
długość × szerokość (mm)
Wymiary pomieszczenia
długość × szerokość (mm)
Pojemność nominalna*1
litrów
Jednostki
osprzętu
*1
5.1
Podane pojemności nominalne zbiorników można efektywnie zmniejszyć, zależnie od ilości zbiorników, przez różne ustawienia
czujników wartości granicznej.
Zasady ustawiania
Zbiorniki lub baterie zbiorników muszą co najmniej na
jednej stronie czołowej i na jednej sąsiadującej z nią stronie
wzdłużnej zachowywać odstęp 400 mm od ściany (przejście),
a na obu pozostałych stronach co najmniej 50 mm w stanie
napełnionym (wgląd w szczeliny), o ile przy ustawieniu w
blok nie stoi obok siebie więcej niż trzy rzędy zestawione
czołami lub dłuższymi bokami.
Przy więcej niż trzech rzędach zbiorników należy po jednej
stronie czołowej i obu stronach wzdłużnych zachować po
400 mm odstępu. Wymóg ten dotyczy przedstawionych
uprzednio wariantów ustawienia eo, ep, fo i fp i odpowiadających im ustawień kątowych. Odstęp od pozostałej ściany
oraz między ściankami zbiorników musi wynosić przynajmniej 50 mm. Wymiary podane w tabelach uwzględniają te
wymagania. Zbiorniki dwupłaszczowe ustawia się zgodnie
z instrukcją montażu.
Przy ustawieniu wielorzędowym odstęp wierzchu zbiornika
od stropu musi wynosić co najmniej 600 mm. Przy ustawieniu dwurzędowym nie jest to wymagane, o ile po obu
wzdłużnych stronach zbiorników zachowany jest odstęp od
ściany 400 mm. Odstęp od stropu służy do dostępu podczas
montażu. Dla ustawienia jednorzędowego nie ma żadnych
przepisów odnośnie odstępu od stropu, ale należy zachować
dość miejsca na czujnik wartości granicznej i montaż przewodów (przynajmniej 210 mm od górnej krawędzi króćca).
5.1–9
Zbiorniki dwupłaszczowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Ustawienie kątowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników dwupłaszczowych DWT 1000
5.1
Czujnik wartości granicznej (GWG) należy wbudować zawsze
w pierwszy zbiornik najmniejszego, niepełnego rzędu (w kierunku napełniania).
Możliwe jest również ustawianie w układach zwierciadlanych.
5.1–10
Zbiorniki dwupłaszczowe
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Ustawienie kątowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń
zbiorników dwupłaszczowych DWT 1000
Nr wariantu
ustawienia
Osprzęt
Pojemność
nominalna litrów
Nr wariantu
ustawienia
Osprzęt
Pojemność
nominalna litrów
L2
1 × G, 1 × B, 1 × R, 1 × L
3000
L22
1 × G, 2 × B, 6 × R, 1 × L
9000
L3
1 × G, 2 × B, 1 × R, 1 × L
4000
L23
1 × G, 2 × B, 8 × R, 1 × L
11000
L4
1 × G, 2 × B, 2 × R, 1 × L
5000
L24
1 × G, 1 × B, 4 × R, 1 × L
6000
L5
1 × G, 1 × B, 2 × R, 1 × L
4000
L25
1 × G, 2 × B, 4 × R, 1 × L
7000
L6
1 × G, 2 × B, 2 × R, 1 × L
5000
L26
1 × G, 2 × B, 5 × R, 2 × L
8000
L7
1 × G, 2 × B, 3 × R, 2 × L
6000
L27
1 × G, 2 × B, 6 × R, 2 × L
9000
L8
1 × G, 1 × B, 3 × R, 1 × L
5000
L28
1 × G, 1 × B, 5 × R, 1 × L
7000
L9
1 × G, 2 × B, 4 × R, 1 × L
7000
L29
1 × G, 2 × B, 6 × R, 1 × L
9000
L10
1 × G, 2 × B, 4 × R, 1 × L
7000
L30
1 × G, 2 × B, 7 × R, 2 × L
10000
L11
1 × G, 2 × B, 5 × R, 1 × L
8000
L31
1 × G, 2 × B, 8 × R, 2 × L
11000
L12
1 × G, 1 × B, 3 × R, 1 × L
5000
L32
1 × G, 1 × B, 6 × R, 1 × L
8000
L13
1 × G, 2 × B, 3 × R, 1 × L
6000
L33
1 × G, 2 × B, 8 × R, 1 × L
10000
L14
1 × G, 2 × B, 4 × R, 2 × L
7000
L34
1 × G, 2 × B, 7 × R, 2 × L
11000
L15
1 × G, 2 × B, 5 × R, 2 × L
8000
L35
1 × G, 2 × B, 9 × R, 2 × L
12000
L16
1 × G, 1 × B, 4 × R, 1 × L
6000
L36
1 × G, 2 × B, 10 × R, 1 × L
13000
L17
1 × G, 2 × B, 5 × R, 1 × L
8000
L37
1 × G, 1 × B, 7 × R, 1 × L
9000
L18
1 × G, 2 × B, 6 × R, 2 × L
9000
L38
1 × G, 2 × B, 10 × R, 1 × L
13000
L19
1 × G, 2 × B, 7 × R, 1 × L
10000
L39
1 × G, 2 × B, 8 × R, 1 × L
11000
L20
1 × G, 1 × B, 5 × R, 1 × L
7000
L40
1 × G, 2 × B, 9 × R, 1 × L
12000
L21
1 × G, 2 × B, 7 × R, 1 × L
10000
L41
1 × G, 2 × B, 11 × R, 1 × L
14000
5.1–11
5.1
Zbiorniki dwuścienne
Á Przejdź do spisu treści
Zbiorniki dwuścienne oleju opałowego z płaszczem zewnętrznym
z PE
Gr.mat.10
Zbiornik dwuścienny KWT 750
pojemność 750 litrów
9573 823
2 088,–
nr zam.
PLN
Zbiornik dwuścienny KWT 1000
pojemność 1000 litrów
9573 824
2 530,–
nr zam.
PLN
Zbiornik dwuścienny KWT 1500
pojemność 1500 litrów
9573 825
3 791,–
nr zam.
PLN
Dysza
∅6
Osprzęt
dla instalacji z filtrem jednodrogowym
dla
KWT 750
Pakiet podstawowy osprzętu KWT typu G
dla pierwszego zbiornika
Pakiet rozszerzający osprzętu
5.1
Dysza
∅ 12
dla
KWT 1000
9573 826
795,–
dla
KWT 1500
Gr.mat.10
9573 834
795,–
nr zam.
PLN
KWT szereg R
dla każdego następnego zbiornika w ustawieniu szeregowym
9573 827
392,–
9573 831 9573 835
392,–
392,–
nr zam.
PLN
KWT blok B
jeden dla każdego szeregu
zbiorników
9573 828
633,–
9573 832
633,–
—
nr zam.
PLN
—
nr zam.
PLN
KWT kąt L
jeden dla każdego układu kątowego (L)
9573 833
223,–
Wymiary
Pojemn.
litrów
Dług. *1
mm
Szer. *1
mm
Wys. *2
mm
Wys. *3
mm
Ciężar
kg
750
760
760
1 650
1 860
ok. 45
KWT 1000
1 000
820
820
1 970
2 180
ok. 54
KWT 1500
1 500
1 660
760
1 625
1 835
ok. 80
Typ
KWT 750
*1
*2
*3
Tolerancja wymiarów + 20 mm / -10mm
Wysokość łącznie z króćcem
Maksymalna wysokość wraz z osprzętem
Wskazówki!
Powyższe zbiorniki są dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opałowego, oleju napędowego, także z biokomponentami, świeżych i przepracowanych olejów silnikowych, smarowych, przekładniowych i hydraulicznych. Oprócz oleju opałowego i oleju
napędowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywać tylko w pojedynczych zbiornikach.
5.1–12
Zbiorniki dwuścienne
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników dwuściennych
KWT 750 i KWT 1000*1
5.1
*1
*2
KWT 1500 tylko w ustawieniu szeregowym (wariant 11 – 15)
Tło rozjaśnione przedstawia przegląd możliwości ustawienia kątowego.
Warianty baterii zbiorników KWT 1500 w ustawieniu szeregowym
Wymiary baterii (mm)
(szerokości bez odstępów od ściany)
Długość
1 660
Minimalne wymiary pomieszczenia (mm)
(z wszystkimi przepisowymi odstępami od ścian)
Szerokość
1
zbiornik
2
zbiorniki
3
zbiorniki
760
1 600
2 440
Długość
4
5
zbior- zbiorniniki
ków
3 28-
4 120
2 160
Szerokość
1
zbiornik
2
zbiorniki
3
zbiorniki
4
zbiorniki
1 260
2 100
2 940
3 780
Wysokość
łącznie
5 z króćcem
zbiorników mm
4 620
1 625
Wysokość
wraz z
osprzętem
mm
1 835
5.1–13
Zbiorniki dwuścienne
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Ustawienie szeregowe i blokowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczeń zbiorników dwuściennych KWT 750 i KWT 1000
5.1
Wariant
ustawienia
Wymiary bloku
długość × szerokość (mm)
*1
Wymiary pomieszczenia Pojemność nominalna*1
litrów
długość × szerokość (mm)
Jednostki
osprzętu
Podane pojemności nominalne zbiorników można efektywnie zmniejszyć, zależnie od ilości zbiorników, przez różne ustawienia
czujników wartości granicznej.
Zasady ustawiania
Zbiorniki lub baterie zbiorników muszą co najmniej na
jednej stronie czołowej i na jednej sąsiadującej z nią stronie
wzdłużnej zachowywać odstęp 400 mm od ściany (przejście),
a na obu pozostałych stronach co najmniej 50 mm w stanie
napełnionym (wgląd w szczeliny), o ile przy ustawieniu w
blok nie stoi obok siebie więcej niż trzy rzędy zestawione
czołami lub dłuższymi bokami.
Przy więcej niż trzech rzędach zbiorników należy po jednej
stronie czołowej i obu stronach wzdłużnych zachować po
400 mm odstępu. Wymóg ten dotyczy przedstawionych
uprzednio wariantów ustawienia eo, ep, fo i fp i odpowiadających im ustawień kątowych. Odstęp od pozostałej ściany
5.1–14
oraz między ściankami zbiorników musi wynosić przynajmniej 50 mm. Wymiary podane w tabelach uwzględniają te
wymagania. Zbiorniki dwuścienne ustawia się zgodnie
z instrukcją montażu.
Przy ustawieniu wielorzędowym odstęp wierzchu zbiornika
od stropu musi wynosić co najmniej 600 mm. Przy ustawieniu dwurzędowym nie jest to wymagane, o ile po obu
wzdłużnych stronach zbiorników zachowany jest odstęp od
ściany 400 mm. Odstęp od stropu służy do dostępu podczas
montażu. Dla ustawienia jednorzędowego nie ma żadnych
przepisów odnośnie odstępu od stropu, ale należy zachować
dość miejsca na czujnik wartości granicznej i montaż przewodów (przynajmniej 210 mm od górnej krawędzi króćca).
Przeponowe naczynia wzbiorcze
Á Przejdź do spisu treści
6
Przeponowe naczynia wzbiorcze
– Dla zamkniętych instalacji grzewczych typu: NG i N
– Dla instalacji ciepłej wody użytkowej
typu: DE i DD
6
Á Przejdź do spisu treści
6
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamkniętych instalacji grzewczych
Á Przejdź do spisu treści
Typ NG 25
6
Typ N 200
Przeponowe naczynia wzbiorcze
kolor vito–srebrny, naczynia od 25 do 140 litrów
Typ NG 25 do N 500
wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
Dla zamkniętych instalacji grzewczych wg DIN 4751-2
obciążenie termiczne membrany do 70°C
Dopuszczenie wg dyrektywy 97/23/WE
Maks. temperatura robocza 120°C
Ciśnienie wstępne 1,5 bar
6–1
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamkniętych instalacji grzewczych
Á Przejdź do spisu treści
Kolor
srebrny
Typ
Gr. mat.10
6
6–2
NG 25
pojemność 25 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R ¾", D = 280 mm, H = 465 mm
ciężar 3,7 kg
lakierowane proszkowo
9572 214
148,–
nr zam.
PLN
NG 35
pojemność 35 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R ¾", D = 354 mm, H = 459 mm
ciężar 5,7 kg
ze stopkami, lakierowane proszkowo
9572 212
186,–
PLN
NG 50
pojemność 50 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R ¾", D = 409 mm, H = 469 mm
ciężar 9 kg
ze stopkami, lakierowane na mokro
9572 215
260,–
nr zam.
PLN
NG 80
pojemność 80 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 480 mm, H = 538 mm
ciężar 12,0 kg
ze stopkami, lakierowane na mokro
9572 904
410,–
nr zam.
PLN
NG 100
pojemność 100 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 480 mm, H = 644 mm
ciężar 14,0 kg
ze stopkami, lakierowane na mokro
9572 905
657,–
nr zam.
PLN
NG 140
pojemność 140 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 480 mm, H = 886 mm
ciężar 21,9 kg
ze stopkami, lakierowane na mokro
9572 906
783,–
nr zam.
PLN
N 200
pojemność 200 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 634 mm, H = 758 mm
ciężar 25,1 kg
ze stopkami, lakierowane proszkowo
9572 907
949,–
nr zam.
PLN
N 250
pojemność 250 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 634 mm, H = 888 mm
ciężar 28,0 kg
ze stopkami, lakierowane proszkowo
9572 908
1 252,–
nr zam.
PLN
N 300
pojemność 300 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 634 mm, H = 1 092 mm
ciężar 36,0 kg
ze stopkami, lakierowane proszkowo
9572 909
1 546,–
nr zam.
PLN
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamkniętych instalacji grzewczych
Á Przejdź do spisu treści
Kolor
srebrny
Typ
Gr. mat.10
N 400
pojemność 400 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 740 mm, H = 1 066 mm
ciężar 55,0 kg
ze stopkami, lakierowane proszkowo
9572 910
2 000,–
nr zam.
PLN
N 500
pojemność 500 litrów
maks. nadciśnienie robocze 6,0 bar
A = R 1", D = 740 mm, H = 1 286 mm
ciężar 65,0 kg
ze stopkami, lakierowane proszkowo
9572 911
2 592,–
nr zam.
PLN
Osprzęt dodatkowy
Gr. mat.10
Uchwyt ścienny dla typu 25
Zawór kołpakowy
dla celów kontroli, konserwacji
i ew. wymiany przeponowych naczyń
wyrównawczych
dla zamkniętych instalacji grzewczych
wg DIN 4751-2
ciśnienie znamionowe PN 10
maks. temperatura robocza 120°C
9572 216
29,–
nr zam.
PLN
R ¾"
dla przeponowych naczyń wyrównawczych
typu NG 25 do NG 50
9572 213
100,–
nr zam.
PLN
R 1"
dla przeponowych naczyń wyrównawczych
typu NG 80 do N 500
9565 673
110,–
nr zam.
PLN
6–3
6
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamkniętych instalacji grzewczych
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Tabela szybkiego doboru wymaganej wielkości naczynia wzbiorczego
Zawór
bezpieczeństwa psv
bar
Ciśnienie wstępne p0
bar
0,5
1,0
1,5
1,8
1,5
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
litry
Pojemność instalacji
litry
320
220
120
55
230
150
70
—
290
240
180
130
75
—
25
470
340
200
110
330
240
130
25
440
370
290
220
140
—
35
700
510
320
200
540
380
230
70
660
560
450
350
240
24
50
1120
840
440
260
870
650
410
120
1060
900
750
600
430
90
80
1400
1050
540
330
1090
820
430
150
1320
1130
940
750
560
100
100
1960
1470
760
460
1530
1140
610
200
1850
1580
1320
1060
790
140
140
2800
2100
1090
660
2180
1630
870
290
2640
2260
1890
1510
1130
210
200
3500
2630
1360
820
2720
2040
1090
370
3300
2830
2360
1890
1410
260
250
4200
3150
1630
990
3270
2450 1300
440
3960
3390
2830
2260 1700
310
300
5600 4200
2180 1320
4360
3270
1740
580
5280
4520
3770
3020
2260
410
400
6920
2720 1650
5450
4080
2170
730
6600
5660
4710
3770
2830
520
500
3,0
5250
4,0
6,0
Vn
Przykład doboru
6
dane:
psv = 3 bar
H = 13 m
Q = 40 KW (grzejniki płytowe 90/70°C)
VPH = 1 000 litrów (Vzasobnika buforowego)
do obliczenia:
VA = 40 kW × 8,5 l/kW + 1000 = 1340 l
z tabeli:
przy psv = 3 bar, p0 = 1,5 bar, VA = 1 340 l
p0 ≥ (13/10 + 0,2 bar) = 1,5 bar
Vn = 250 l (dla VA max. 1 360)
wybrano: 1 × przeponowe naczynie wzbiorcze N 250
Wskazówki!
Wszystkie dane dotyczą temperatury zasilania 90°C.
W tabelach uwzględniono rezerwę wody wg DIN 4807-2.
Pojemność wodną przyjęto w wysokości 13,5 l/kW dla grzejników radiatorowych, 8,5 l/kW dla grzejników płytowych i 20 l/kW
dla ogrzewania podłogowego.
Zalecenia:
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa wybrać odpowiednio wysoko: psv ≥ p0 + 1,5 bar
W miarę możliwości, przy obliczaniu ciśnienia wstępnego gazu przyjąć dodatek 0,2 bar: p0 ≥ H [m]/10 + 0,2 bar
Ze względu na wymagane ciśnienie napływu pomp obiegowych, należy także w dachowych centralach grzewczych przyjmować
ciśnienie wstępne co najmniej 1 bar: p0 ≥ 1,5 bar
Ciśnienie napełnienia strony wodnej wzgl. ciśnienie początkowe przy odpowietrzonej, zimnej instalacji grzewczej winno wynosić
co najmniej 0,3 bar ponad ciśnienie wstępne naczynia: pF ≥ p0 + 0,3 bar
Tabela szybkiego doboru wymaganej wielkości naczynia wzbiorczego
Temperatura zasilania
Współczynnik
przeliczeniowy
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
3,03
2,50
2,13
1,82
1,59
1,39
1,24
1,11
1,00
0,90
0,82
Wskazówka!
Wielkość naczynia, dobraną z powyższej tabeli, podzielić przez współczynnik przeliczeniowy.
6–4
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla instalacji ciepłej wody użytkowej
Á Przejdź do spisu treści
6
Typ DE 25
Przeponowe naczynia wzbiorcze
Typ DE
dla instalacji pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u., instalacji
wodociągowych i agregatów podwyższania ciśnienia
pojemność 8 do 40 litrów
Maksymalne nadciśnienie robocze 10 bar
przyłącze wody ze stali szlachetnej
Cała wewnętrzna powierzchnia naczynia z powłoką wg KTW.
kategoria B
kolor niebieski
Aprobata wg dyrektywy UE dla urządzeń
ciśnieniowych 97/23/WE
Typ DD
Ciśnienie wstępne 4 bar
pojemność 8 do 18 litrów
z armaturą przepływową
kolor biały
6–5
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla instalacji wody użytkowej
Á Przejdź do spisu treści
Pojemność w litrach
Typ
8
Ciśnienie wstępne
4 bar (ustawione
fabrycznie)
25
33
40
Gr. mat.10
9566 659
142,–
—
—
—
—
—
nr zam.
PLN
DE12
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
9566 660
153,–
—
—
—
—
nr zam.
PLN
DE18
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
—
9566 661
175,–
—
—
—
nr zam.
PLN
DE25
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
—
—
9566 662
181,–
—
—
nr zam.
PLN
DE33
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
—
—
—
9566 663
387,–
—
nr zam.
PLN
DE40
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
—
—
—
— 9566 664
472,–
nr zam.
PLN
Pojemność w litrach
8
6
18
DE8
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
Typ
Ciśnienie wstępne
4 bar (ustawione
fabrycznie)
12
12
18
Gr. mat.10
DD8
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
9572 217
244,–
—
—
nr zam.
PLN
DD12
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
9572 218
261,–
—
nr zam.
PLN
DD18
dopuszczalne nadciśnienie
robocze 10 bar
—
—
9572 219
303,–
nr zam.
PLN
trójnik ¾" w zestawie
Osprzęt
Gr. mat.10
Uchwyt ścienny dla przeponowych naczyń
wzbiorczych
dla typoszeregu:
woda użytkowa: 8 do 33 litrów
woda grzejna: 25 litrów
6–6
9572 216
29,–
nr zam.
PLN
Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla instalacji wody użytkowej
Dane techniczne
Á Przejdź do spisu treści
Wymiary
Typ
∅D
mm
H
mm
A
mm
Ciężar
kg
DE8
206
321
G¾
1,9
DE12
280
310
G¾
2,5
DE18
280
378
G¾
3,0
DE25
280
498
G¾
3,9
DE33
354
451
G¾
6,9
DE40
354
524
G¾
8,0
DD8
206
335
G¾
2,7
DD12
280
325
G¾
2,9
DD18
280
395
G¾
3,8
6
6–7
Á Przejdź do spisu treści
6
6–8
/GÊLNEWARUNKISPRZEDA–Y/73
üRMY6IESSMANN3PZOO
Á Przejdź do spisu treści
6IESSMANNSPZOOUL+ARKONOSKA7ROCŠAW
) )NFORMACJEOGÊLNE
.INIEJSZE/GÊLNE7ARUNKI3PRZEDA–Y/73REGULUJWSZELKIEUMOWYSPRZE
DA–YORAZUMOWYDOSTAWYZAWARTEPOMIÁDZY6)%33-!..SPZOOZWAN
DALEJ `$OSTAWCn A +UPUJCYM A TAK–E ODNOSZ SIÁ DO WSZELKICH DOSTAW
uWIADCZEÈ IOFERT ORAZ INNYCH ZDARZEÈ CZYNNOuCI IDOKUMENTÊW KTÊRE MAJ
ZWIZEKZZAWARCIEMWYKONANIEMIWYGAuNIÁCIEMUMÊWSPRZEDA–YIDOSTA
WY A TAK–E Z ODPOWIEDZIALNOuCI ZA WADY TOWARÊW $OSTAWCY /DNOSZ SIÁ
ONE TAK–E DO WSZYSTKICH PRZYSZŠYCH KONTAKTÊW HANDLOWYCH NAWET WTEDY
JE–ELINIEZOSTAŠYJESZCZERAZWYRAxNIEUZGODNIONE
:AWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH POSTANOWIENIA O ZASTRZE–ENIU WŠASNOuCI
DALSZYCHZABEZPIECZENIACHIWYKLUCZENIUDALEJIDCYCHROSZCZEÈOODSZKODO
WANIEWKA–DYMPRZYPADKUOBOWIZUJJAKOUZGODNIONE
:CHWILZŠO–ENIAZAMÊWIENIAAWPRZYPADKUJEGOBRAKUNAJPÊxNIEJZCHWIL
ODBIORU TOWARU LUB uWIADCZENIA WARUNKI NINIEJSZYCH /73 OBOWIZUJ JAKO
PRZYJÁTE*EDNOCZEuNIEWYKLUCZASIÁMO–LIWOu½KONTRASYGNATY+UPUJCEGOZE
WSKAZANIEMNAJEGOWARUNKIHANDLOWEWZGLÁDNIEWARUNKIKUPNA
/DSTÁPSTWA OD NINIEJSZYCH /73 S SKUTECZNE TYLKO WTEDY JE–ELI ZOSTAŠY PI
SEMNIEPOTWIERDZONEPRZEZ$OSTAWCÁ
:GODNIEZPOSTANOWIENIAMI5STAWYOOCHRONIEDANYCHOSOBOWYCH$OSTAWCA
INFORMUJE –E DANE OSOBOWE +UPUJCEGO WYMAGANE DLA ZAŠATWIANIA SPRAW
HANDLOWYCHBÁDPRZEZ$OSTAWCÁPRZETWARZANEZAPOMOCELEKTRONICZNYCH
SYSTEMÊWPRZETWARZANIADANYCH+UPUJCYWYRA–ATAK–EZGODÁNAPRZETWARZA
NIEJEGODANYCHOSOBOWYCHWCELACHMARKETINGOWOpREKLAMOWYCHPRZEZ$O
STAWCÁLUBWYBRANYPRZEZNIEGOPODMIOTZEWNÁTRZNY
.IEWA–NOu½LUBNIESKUTECZNOu½KTÊREGOKOLWIEKZPOSTANOWIEÈ/73NIENARU
SZAWA–NOuCIISKUTECZNOuCIPOZOSTAŠYCHPOSTANOWIEÈ
3ZCZEGʊOWEWARUNKISPRZEDA–YZüRMAMIKTÊRENIESODBIORCKOÈCOWYM
ZOSTANOKREuLONEODRÁBNUMOW373
5–YTEWNINIEJSZYCH/73SŠOWO`DOSTAWAnOZNACZAWYDANIERZECZYWROZU
MIENIUARTKCLUBDOSTARCZENIERZECZYWROZUMIENIUARTKCWZALE–
NOuCI OD RODZAJU ZAWARTEJ Z +UPUJCYM UMOWY 5–YTE W NINIEJSZYCH /73
SŠOWO `+UPUJCYn MO–E RÊWNIE– OZNACZA½ ODBIORCÁ W ROZUMIENIU ART KC ZAu SŠOWO`$OSTAWCAn MO–E TAK–E OZNACZA½ SPRZEDAWCÁ W ROZUMIENIU
ARTKC
0OSTANOWIENIANINIEJSZEGO/73W–ADENSPOSÊBNIEWYŠCZAJLUBNIEOGRA
NICZAJ UPRAWNIEÈ IROSZCZEÈ $OSTAWCY WOBEC +UPUJCEGO JAKIE WYNIKAJ
ZPRZEPISÊWPRAWA
)) /FERTAIZAWARCIEUMOWY
/GŠOSZENIAPUBLIKOWANEPRZEZ$OSTAWCÁSNIEWI–CEINIEWYWIERAJSKUT
KÊWZAWARTYCHWARTKC4RANSAKCJEIUMOWYSTAJSIÁZOBOWIZUJCE
DLA$OSTAWCYDOPIEROZCHWILPISEMNEGOPOTWIERDZENIAPRZYJÁCIAZAMÊWIE
NIALUBPOPRZEZREALIZACJÁDOSTAWYPRZYCZYMWTYMOSTATNIMPRZYPADKUPO
TWIERDZENIEZAMÊWIENIAJESTZASTPIONEFAKTUR4OSAMOODNOSISIÁDOUZU
PEŠNIEÈZMIANLUBDODATKOWYCHZASTRZE–EÈUMOWNYCH
2YSUNKIZDJÁCIAWYMIARYCIÁ–ARYLUBINNEDANEDOTYCZCETOWARÊWZAWARTE
W PROSPEKTACH PISMACH TECHNICZNYCH CENNIKACH PUBLIKACJACH LUB OFERTACH
ORAZNALE–CYCHDONICHDOKUMENTACHSTYLKOWPRZYBLI–ENIUMIARODAJNE:A
WIERAJONEPRZYRZECZENIATYLKOWTEDYJE–ELIZOSTAŠYPISEMNIEPOTWIERDZONE
PRZEZ$OSTAWCÁ
$OSTAWCAZASTRZEGASOBIEPRAWODODOKONYWANIAZMIANKONSTRUKCYJNYCH.IE
JESTJEDNAKZOBOWIZANYDODOKONYWANIATEGORODZAJUZMIANWJU–DOSTARCZO
NYCHTOWARACH
/DSTÁPSTWA OD OFERT ICENNIKÊW LUB INNE PROPOZYCJE S SKUTECZNE DOPIERO
WTEDYJE–ELIZOSTAŠYPISEMNIEPOTWIERDZONEPRZEZ$OSTAWCÁ
$OSTAWCAZASTRZEGASOBIEPRAWAWŠASNOuCIPRAWAAUTORSKIEORAZINNEPRAWA
DO DOKUMENTÊW NALE–CYCH DO OFERTY NP ZDJÁ½ RYSUNKÊW OPISÊW -OG
ONEBY½UDOSTÁPNIONEOSOBOMTRZECIMTYLKOWTEDYJE–ELIWYRAxNIESPRZE
ZNACZONE DO DALSZEGO PRZEKAZANIA W INNYCH WYPADKACH KA–DORAZOWO ZA
WIEDZIZGOD$OSTAWCY
))) #ENY
*E–ELINIEUZGODNIONOINACZEJCENY$OSTAWCYSCENAMILOCOSIEDZIBALUBMA
GAZYN$OSTAWCYZDOLICZENIEMPODATKUODTOWARÊWIUSŠUG6!4OBOWIZUJ
CYMIWDNIUPOTWIERDZENIAZAMÊWIENIA$OCENTOWARÊWDOSTARCZANYCHBEZ
POuREDNIO Z ZAKŠADÊW PRODUKCYJNYCH $OSTAWCY BÁD DOLICZANE KOSZTY
TRANSPORTUIOPAKOWANIA#ENYPODAWANESWCENNIKACH$OSTAWCYW0,.
*E–ELICZASREALIZACJIODMOMENTUPOTWIERDZENIAZAMÊWIENIAJESTDŠU–SZYNI–
MIESIC $OSTAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PO UPŠYWIE MIESICA OD DNIA
POTWIERDZENIAZAMÊWIENIADOWIELOKROTNEJZMIANYCENYPROPORCJONALNIEDO
WZROSTU KURSU 0,. W STOSUNKU DO %52/ OBLICZANEGO WG KURSU uREDNIEGO
%52/OGŠASZANEGOPRZEZ."0
$OSTAWCAZASTRZEGASOBIEPRAWOZMIANYCENZINNYCHPOWODÊWNI–WYMIE
NIONEWPKT)))NINIEJSZYCH/73ZADNIOWYMUPRZEDZENIEM+UPUJCEGO
)6 7ARUNKIPŠATNOuCI
*E–ELI NIE UZGODNIONO INACZEJ ZOBOWIZANIA W STOSUNKU DO $OSTAWCY S
PŠATNENAJPÊxNIEJWDNIUWYDANIATOWARU0ŠATNOuCISUWA–ANEZAZREALIZOWA
NEDOPIEROWTYMDNIUWKTÊRYMKWOTAZNAJDZIESIÁWDYSPOZYCJI$OSTAWCY
+UPUJCYZOBOWIZUJESIÁNINIEJSZYMDONIEKORZYSTANIAZEWENTUALNIEPRZY
SŠUGUJCEGOMUPRAWAPOWSTRZYMANIASIÁZWYKONANIEMWYMAGALNYCHZOBO
WIZAÈ W STOSUNKU DO $OSTAWCY 0OTRCENIE WIERZYTELNOuCI +UPUJCEGO
WSTOSUNKU DO $OSTAWCY Z WIERZYTELNOuCI PRZYSŠUGUJC $OSTAWCY WOBEC
+UPUJCEGO MO–E NASTPI½ TYLKO ZA PISEMN ZGOD $OSTAWCY POD RYGOREM
NIEWA–NOuCI
0ŠATNOuCICZEKIEMLUBWEKSLEMSMO–LIWEJEDYNIEZAPISEMNZGOD$OSTAW
CYPODRYGOREMNIEWA–NOuCIIUZNAWANEZASPEŠNIONEDOPIEROPOICHZREALIZO
WANIU
$OSTAWCA JEST UPRAWNIONY DO TEGO ABY MIMO INACZEJ BRZMICYCH WSKAZAÈ
+UPUJCEGO ZALICZY½ ZARACHOWA½ PŠATNOuCI NAJPIERW NA KONTO STARSZYCH
DŠUGÊW*E–ELIPOWSTAŠYJU–KOSZTYIODSETKIWÊWCZAS$OSTAWCAJESTUPRAW
NIONYDOTEGOABYNAJPIERWZALICZY½PŠATNOuCINAKONTOKOSZTÊWPÊxNIEJOD
SETEKINAKOÈCUNAZOBOWIZANIAGŠÊWNE
0RZYPRZEKROCZENIUTERMINÊWPŠATNOuCI$OSTAWCAJESTUPRAWNIONYDONALICZA
NIA ODSETEK USTAWOWYCH $OSTAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA
DALSZEGOODSZKODOWANIAZAZWŠOKÁ
*E–ELI+UPUJCYNIEREALIZUJESWOICHZOBOWIZAÈPŠATNICZYCHNPNIEREALIZUJE
CZEKULUBWEKSLANIEPRZESTRZEGAWARUNKÊWPŠATNOuCIATAK–EWRAZIEWSZCZÁ
CIA POSTÁPOWANIA ZMIERZAJCEGO DO UREGULOWANIA DŠUGÊW +UPUJCEGO
NPZŠO–ENIAWNIOSKUOWSZCZÁCIEPOSTÁPOWANIAUPADŠOuCIOWEGOLIKWIDACJI
POSTÁPOWANIAEGZEKUCYJNEGOLUBPOSTÁPOWANIAZMIERZAJCEDOZAPŠATYWIE
RZYTELNOuCIZJAKIEGOKOLWIEKTYTUŠULUBWRAZIENIEWYKONANIAPRZEZ+UPUJCE
GOINNYCHWYMAGALNYCHZOBOWIZAÈWSTOSUNKUDO$OSTAWCY$OSTAWCAJEST
UPRAWNIONYDOPOWSTRZYMANIAZWYKONANIEMDOSTAWYIUWARUNKOWANIARE
ALIZACJIPOZOSTAŠYCHJESZCZEDOSTAWODDOKONANIAPRZEZ+UPUJCEGOPŠATNOuCI
ZGÊRYLUBODPRZEDSTAWIENIAZABEZPIECZEÈWFORMIEPISEMNIEZAAKCEPTOWA
NEJPRZEZ$OSTAWCÁPODRYGOREMNIEWA–NOuCI*E–ELIPŠATNOu½ZGÊRYLUBZA
BEZPIECZENIE NIE ZOSTAN DOKONANE RÊWNIE– PO UPŠYWIE WYZNACZONEGO STO
SOWNEGO TERMINU $OSTAWCA BÁDZIE UPRAWNIONY DO ODSTPIENIA OD UMOWY
WODNIESIENIUDOJESZCZENIEZREALIZOWANYCHuWIADCZEÈZTAKIMSKUTKIEM–E
WYGASAJWSZYSTKIEROSZCZENIA+UPUJCEGOZTYTUŠUJESZCZENIEZREALIZOWANYCH
DOSTAW
7WY–EJWYMIENIONYCHPRZYPADKACH$OSTAWCAMO–ETAK–EZAMIASTLUBOBOK
ODSTPIENIA OD UMOWY DOCHODZI½ ROSZCZEÈ Z TYTUŠU ZASTRZE–ENIA WŠASNOuCI
ZGODNIE Z PKT6 NINIEJSZYCH /73 0RAWO ODSTPIENIA MO–E BY½ WYKONANE
WTERMINIE MIESIÁCY OD DNIA POWSTANIA UPRAWNIENIA DO ODSTPIENIA
ODUMOWY
6 :ASTRZE–ENIEWŠASNOuCIIINNEZABEZPIECZENIA
$OSTAWCA ZASTRZEGA PRAWO WŠASNOuCI RZECZY BÁDCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY
SPRZEDA–YDOCHWILIUISZCZENIAPRZEZ+UPUJCEGOCENYWYNIKAJCEJZUMOWY
7PRZYPADKUOPÊxNIENIA+UPUJCEGOZZAPŠATCENYZARZECZYBÁDCEPRZED
MIOTEMUMOWY$OSTAWCAJESTUPRAWNIONYDO–DANIAZWROTUDOSTARCZONYCH
RZECZYORAZDOMAGANIASIÁODPOWIEDNIEGOWYNAGRODZENIAZAICHZU–YCIELUB
USZKODZENIE 7 TAKIM WYPADKU $OSTAWCA MA PRAWO ODSTPI½ OD UMOWY
Z+UPUJCYM W DRODZE PISEMNEGO OuWIADCZENIA 0RAWO ODSTPIENIA MO–E
BY½WYKONANEWTERMINIEMIESIÁCYODDNIAPOWSTANIAUPRAWNIENIADOOD
STPIENIAODUMOWY
6)4ERMINYDOSTAWIuWIADCZEÈ
-IEJSCEM WYKONANIA ZOBOWIZANIA WEDŠUG WYBORU $OSTAWCY JEST SIEDZIBA
$OSTAWCYLUBMAGAZYNKTÊREMUZLECONOREALIZACJÁDOSTAWY
4ERMINYREALIZACJIDOSTAWLUBuWIADCZEÈ
4ERMINREALIZACJIuWIADCZEÈJESTUWA–ANYZAZACHOWANYJE–ELIPRZEDJEGO
UPŠYWEMuWIADCZENIEZOSTAŠOZREALIZOWANE
7 PRZYPADKU GDY +UPUJCY OSOBIuCIE LUB PRZY POMOCY OSOBY TRZECIEJ
SPEDYTORPRZEWOxNIKODBIERATOWAROD$OSTAWCYTERMINREALIZACJIDO
STAWYJESTUWA–ANYZAZACHOWANYWDNIUWKTÊRYM+UPUJCEMUZOSTAŠA
ZGŠOSZONAGOTOWOu½ODBIORUTOWARUWSIEDZIBIE$OSTAWCYLUBWEWSKA
ZANYMMAGAZYNIE
7PRZYPADKUGDY+UPUJCYZLECI$OSTAWCYDOSTAWÁTOWARUDOWSKAZA
NEGO MIEJSCA PRZEZNACZENIA WÊWCZAS TERMIN REALIZACJI DOSTAWY TOWARU
JEST UWA–ANY ZA ZACHOWANY JE–ELI TOWAR ZOSTAŠ DOSTARCZONY W TERMINIE
DNI OD DNIA OPUSZCZENIA TOWARU Z ZAKŠADU LUB MAGAZYNU DO MIEJSCA
WSKAZANEGOPRZEZ+UPUJCEGO
$O TERMINU REALIZACJI DOSTAW LUB uWIADCZEÈ NIE WLICZA SIÁ DNI WOLNYCH OD
PRACYSOBOTYNIEDZIELEORAZDNIUSTAWOWOWOLNYCHODPRACY
7PRZYPADKUWYSTPIENIAOKOLICZNOuCINIEZALE–NYCHOD$OSTAWCYMAJCYCH
WPŠYWNAPRZYGOTOWANIELUBWYSYŠKÁTOWARUALBONAWYKONANIEuWIADCZENIA
TAKICH JAK STRAJKI BLOKADY DRÊG UTRUDNIENIA W IMPORCIE WARUNKI ATMOSFE
RYCZNEIINNEZDARZENIASIŠPRZYRODYKTÊRYCHNATÁ–ENIEODBIEGAODPRZECIÁTNEJ
SKALI W DANYM OKRESIE IUNIEMO–LIWIA REALIZACJÁ USŠUG TERMINY DOSTAWY
TOWARULUBWYKONANIAuWIADCZENIAULEGAJSTOSOWNEMUPRZEDŠU–ENIU
0OSTANOWIENIE TO OBOWIZUJE TAK–E JE–ELI POWY–SZE OKOLICZNOuCI WYSTPI
UKONTRAHENTÊW$OSTAWCYOILESONEPRZYCZYNOPÊxNIEÈ$OSTAWCY7WA–
NYCHPRZYPADKACH$OSTAWCATAKSZYBKOJAKTOJESTMO–LIWEBÁDZIEINFORMOWA½
+UPUJCEGOOPOWSTANIUIZAKOÈCZENIUTEGORODZAJUPRZESZKÊD
7 PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA TERMINU DOSTAWY TOWARU LUB REALIZACJI uWIAD
CZENIAPRZEZ$OSTAWCÁZPRZYCZYNLE–CYCHPOJEGOSTRONIE+UPUJCEMUPRZY
SŠUGUJEPRAWODOWYZNACZENIA$OSTAWCYSTOSOWNEGODODATKOWEGOTERMINU
DOSTAWYLUBREALIZACJIuWIADCZENIAAPOBEZUPŠYWIETEGOTERMINUPRAWODO
ODSTPIENIAODUMOWY:ZASTRZE–ENIEMBEZWZGLÁDNIEOBOWIZUJCYCHPRZE
PISÊWWTYMZAKRESIE+UPUJCEMUPOZAWY–EJWSKAZANYMPRAWEMDOOD
STPIENIAOD5MOWYNIEPRZYSŠUGUJINNEROSZCZENIAWSZCZEGÊLNOuCIROSZ
CZENIEOODSZKODOWANIEZTYTUŠUZWŠOKI
7PRZYPADKUGDYDOSTAWANIEMO–EBY½ZREALIZOWANAZPRZYCZYNLE–CYCHPO
STRONIE+UPUJCEGO$OSTAWCABÁDZIEUPRAWNIONYDONALICZANIAKOSZTÊWSKŠA
DOWANIA TOWARU7 PRZYPADKU OKREuLONYM W PKT6) $OSTAWCA NALICZA
OPŠATÁPOCZWSZYODPIERWSZEGODNIAMIESICAKALENDARZOWEGONASTÁPUJCE
GO PO MIESICU W KTÊRYM NASTPIŠO ZGŠOSZENIE PRZEZ $OSTAWCÁ GOTOWOuCI
ODBIORUTOWARU7PRZYPADKUOKREuLONYMWPKT6)WRAZIENIEOBECNOuCI
+UPUJCEGO PRZEWOxNIK PRZY POMOCY KTÊREGO $OSTAWCA REALIZUJE DOSTAWÁ
TOWARUDO+UPUJCEGOPOZOSTAWIAAWIZOZEWSKAZANIEMGDZIEIKIEDY+UPU
JCYMO–EOSOBIuCIEODEBRA½TOWAR4ERMINODBIORUTOWARUPRZEZ+UPUJCEGO
WYNOSI DNI LICZONE OD DNIA NASTÁPNEGO PO DNIU POZOSTAWIENIA AWIZO 0O
UPŠYWIETEGOTERMINU$OSTAWCANALICZAOPŠATÁZASKŠADOWANIE+OSZTYSKŠA
DOWANIA OKREuLONE BÁD W WYSOKOuCI RZECZYWIuCIE PONIESIONYCH PRZEZ $O
STAWCÁ NAKŠADÊW WYNOSI½ BÁD JEDNAK NIE MNIEJ NI– WARTOuCITOWARU
WYNIKAJCEJZFAKTURRACHUNKÊW$OSTAWCYZAKA–DYROZPOCZÁTYMIESICKA
LENDARZOWY
$OCHOWANIE PRZEZ $OSTAWCÁ TERMINÊW DOSTAW IINNYCH uWIADCZEÈ ZALE–NE
JESTODWYKONANIAOBOWIZKÊW+UPUJCEGOWYNIKAJCYCHZUMOWY
*E–ELI+UPUJCYZA–DADOSTARCZENIATOWARUDOMIEJSCAPRZEZNACZENIAWÊW
CZASRODZAJTRANSPORTUuRODEKPRZESYŠKIDROGATRANSPORTUORAZRODZAJIZAKRES
POTRZEBNYCHuRODKÊWOCHRONNYCHIWYBÊRSPEDYTORALUBPRZEWOxNIKAATAK–E
OPAKOWANIEPOZOSTAJWGESTII$OSTAWCY.A–YCZENIEINAKOSZT+UPUJCEGO
PRZESYŠKAMO–EZOSTA½UBEZPIECZONAPRZEZ$OSTAWCÁODRYZYKKRADZIE–YSTŠU
CZENIA SZKÊD POWSTAŠYCH PODCZAS TRANSPORTU DZIAŠANIA OGNIA IWODY ORAZ
INNYCHPODLEGAJCYCHUBEZPIECZENIU
$OSTAWCA PO WCZEuNIEJSZYM UZGODNIENIU Z +UPUJCYM PRZEWIDUJE MO–LI
WOu½DOSTAWCZÁuCIOWYCH
6))+OSZTYDOSTAWYTOWARU
$OSTAWY ZAMÊWIONEGO TOWARU ODBYWAJ SIÁ NA KOSZT $OSTAWCY ZA WYJT
KIEM
APACZKIOMASIEJEDNOSTKOWEJDOKGpPRZYWARTOuCIZAMÊWIENIA+UPUJ
CEGOMNIEJSZEJNI–0,.WCENACHNETTO
BPALETY p PRZY WARTOuCI ZAMÊWIENIA +UPUJCEGO MNIEJSZEJ NI– 0,.
WCENACHNETTO
.APISEMNE–DANIE+UPUJCEGOIWYŠCZNIENAJEGOKOSZTDOSTAWATOWARU
SPEŠNIAJCEGOWARUNKIOKREuLONEWUSTLITAIBPOWY–EJMO–ENASTPI½DO
MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ +UPUJCEGO7 TAKIM PRZYPADKU ISTNIEJE MO–LI
WOu½WYKORZYSTANIATARYF$OSTAWCYUSPEDYTORA
6))):WROTYTOWARU
+A–DY ZWROT TOWARU DO $OSTAWCY POWINIEN BY½ ODPOWIEDNIO WCZEuNIEJ
UZGODNIONYZ$OSTAWC
7ARTOu½ ZWRACANEGO TOWARU NIE MO–E BY½ MNIEJSZA NI– 0,. NETTO NIE
DOTYCZYZWROTÊWREKLAMACYJNYCH
+A–DYZWRACANYDO$OSTAWCYTOWARPOWINIENBY½ODPOWIEDNIOZABEZPIECZO
NYIPRZYGOTOWANYDOTRANSPORTU7SZELKIESZKODYWYNIKAJCEZEZŠEGOPRZY
GOTOWANIATOWARUDOTRANSPORTUZWROTUPONOSI+UPUJCY
+A–DYZWRACANYDO$OSTAWCYTOWARPOWINIENBY½PEŠNOWARTOuCIOWYNIEUSZ
KODZONY IPOSIADA½ FABRYCZNE OPAKOWANIE Z NIEUSZKODZON PLOMB WRAZ
ZDOSTARCZONDOKUMENTACJTECHNICZNNIEDOTYCZYZWROTÊWREKLAMACYJNYCH
IGWARANCYJNYCH
*EuLIZWROTTOWARUNIEJESTWYNIKIEMBŠÁDUZESTRONY$OSTAWCYKOSZTYZWROTU
ORAZKOSZTPRZYJÁCIAZWROTUPOKRYWA+UPUJCYKTÊRYZWRACATOWARNIEDOTY
CZYZWROTÊWREKLAMACYJNYCH
+OSZTPRZYJÁCIAZWROTÊWWYNOSIWARTOuCITOWARUNETTONIEDOTYCZYZWRO
TÊWREKLAMACYJNYCHIGWARANCYJNYCH
)80RZENIESIENIERYZYKA
*E–ELIDOSTAWANIEJESTREALIZOWANAPRZEZ$OSTAWCÁWÊWCZASRYZYKOPRZYPAD
KOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA RZECZY PRZECHODZI NA +UPUJCEGO Z CHWIL JEJ
PRZEKAZANIA+UPUJCEMULUBOSOBIEKTÊRADZIAŠAWJEGOIMIENIUNPSPEDY
TORPRZEWOxNIKWSIEDZIBIE$OSTAWCYLUBWSKAZANYMMAGAZYNIE$OSTAWCY
0RZY DOSTAWIE REALIZOWANEJ PRZEZ $OSTAWCÁ $OSTAWCA PONOSI POWY–SZE
RYZYKODOCZASUPODSTAWIENIATOWARUDODYSPOZYCJI+UPUJCEGOWMIEJSCU
PRZEZNACZENIA WSKAZANYM W ZAMÊWIENIU $OSTARCZONE TOWARY POWINNY
ZOSTA½ PRZEZ +UPUJCEGO ODEBRANE7 PRZYPADKU GDY DOSTARCZENIE TOWARU
BÁDZIEUTRUDNIONEZASTOSOWANIEMIE½BÁDPOSTANOWIENIAPKT6)
+UPUJCYPRZYODBIORZETOWARUZOBOWIZANYJESTDODOKONANIAWYMAGANYCH
AKTÊWSTARANNOuCIWZAKRESIESPRAWDZENIAPRZESYŠKI7SZCZEGÊLNOuCI+UPUJ
CYWINIENDOKONA½ZGŠOSZENIAWSZELKICHZASTRZE–EÈCODOWIDOCZNYCHSZKÊD
PRZESYŠKINPUSZKODZENIEOPAKOWANIANIEKOMPLETNADOSTAWAINNEPRZYJEJ
ODBIORZE IWPISA½ JE W TREu½ LISTU PRZEWOZOWEGO7 PRZYPADKU INNYCH WAD
NIEWIDOCZNYCH KTÊRYCH PRZY ZACHOWANIU NALE–YTEJ STARANNOuCI NIE MO–NA
BYŠOZAUWA–Y½PRZYODBIORZEPRZESYŠKI+UPUJCYZOBOWIZANYJESTJEZGŠOSI½
WDRODZEPISEMNEJNIEPÊxNIEJNI–WTERMINIEDNIODDNIAJEJODBIORU.IE
DOKONANIE POWY–SZYCH AKTÊW STARANNOuCI W PRZEPISANYM TERMINIE SKUTKUJE
UZNANIEM–ETOWARZOSTAŠPRZYJÁTYPRZEZ+UPUJCEGOBEZZASTRZE–EÈ
0OWY–SZEZAPISYMAJZASTOSOWANIETAK–EDODOSTAWCZÁuCIOWYCH
8 /DPOWIEDZIALNOu½ZAWADYIINNERODZAJEODPOWIEDZIALNOuCI
$OSTAWCANIEODPOWIADAZAZAPEWNIENIADOTYCZCETOWARUPOCZYNIONEPRZEZ+U
PUJCEGOLUBSPOWODOWANEPRZEZNIEGOBEZPOuREDNIEIPOuREDNIESZKODYUKOÈ
COWEGOODBIORCY
:AWADYDOSTAWYDOKTÊRYCHNALE–YRÊWNIE–BRAKWYRAxNIEPRZYRZECZONYCHWŠA
uCIWOuCI $OSTAWCA PONOSI NASTÁPUJC ODPOWIEDZIALNOu½ Z WYKLUCZENIEM DAL
SZYCHROSZCZEÈ
AODPOWIEDZIALNOu½ZTYTUŠURÁKOJMI
*E–ELITOWARY$OSTAWCYNIEZOSTAŠYJESZCZEWYSŠANEDOODBIORCYKOÈCOWEGO
+UPUJCEGO LUB JE–ELI +UPUJCY WYKORZYSTUJE TOWARY $OSTAWCY W RAMACH
WŠASNEGOPRZEZNACZENIAWÊWCZASWCIGUMIESIÁCYODURUCHOMIENIAPRO
DUKTUNAJDŠU–EJJEDNAKPRZEZMIESIÁCYODDATYWYSTAWIENIAPRZEZ$OSTAW
CÁFAKTURYRACHUNKU$OSTAWCAPONOSIWOBEC+UPUJCEGONIEBÁDCEGOOD
BIORCKOÈCOWYMODPOWIEDZIALNOu½ZTYTUŠURÁKOJMI
/DPOWIEDZIALNOu½ Z TYTUŠU RÁKOJMI WOBEC +UPUJCEGO $OSTAWCA PONOSI
JE–ELIRZECZSPRZEDANAMAWADÁZMNIEJSZAJCJEJWARTOu½LUBU–YTECZNOu½ZE
WZGLÁDUNACELWUMOWIEOZNACZONYLUBWYNIKAJCYZPRZEZNACZENIARZECZY
JE–ELIRZECZNIEMAWŠAuCIWOuCIOKTÊRYCH$OSTAWCAZAPEWNIŠPISEMNIEPOD
RYGOREM NIEWA–NOuCI +UPUJCEGO ALBO JE–ELI RZECZ ZOSTAŠA +UPUJCEMU
WYDANAWSTANIENIEZUPEŠNYM$OSTAWCAJESTZWOLNIONYZTEJODPOWIEDZIAL
NOuCIJE–ELI+UPUJCYWIEDZIAŠOWADZIEWCHWILIWYDANIARZECZYLUBMÊGŠSIÁ
DOWIEDZIE½PRZYZACHOWANIUNALE–YTEJSTARANNOuCIWYNIKAJCEJZPROFESJONAL
NEGOCHARAKTERUDZIAŠALNOuCI
$OSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOuCI Z TYTUŠU RÁKOJMI ZA WADY üZYCZNE
KTÊRE POWSTAŠY PO PRZEJuCIU RYZYKA NA +UPUJCEGO CHYBA –E WADY WYNIKŠY
ZPRZYCZYNYTKWICEJJU–POPRZEDNIOWRZECZYSPRZEDANEJ
5TRATAUPRAWNIEÈZTYTUŠURÁKOJMINASTÁPUJEJE–ELI+UPUJCYNIEZBADAŠRZECZY
WCZASIEIWSPOSÊBPRZYJÁTYPRZYRZECZACHTEGORODZAJUINIEZAWIADOMIŠ$O
STAWCYNIEZWŠOCZNIEODOSTRZE–ONEJWADZIEAWYPADKUGDYWADAWYSZŠANA
JAWPÊxNIEJpNIEZAWIADOMIŠ$OSTAWCYNIEZWŠOCZNIEPOJEJWYKRYCIU
*E–ELI RZECZ SPRZEDANA MA WADY +UPUJCY MO–E OD UMOWY ODSTPI½ ALBO
–DA½OBNI–ENIACENY*EDNAK–E+UPUJCYNIEMO–EODUMOWYODSTPI½JE–ELI
$OSTAWCAPOINFORMUJE+UPUJCEGOOTYMI–WYMIENIRZECZWADLIWNAWOLN
ODWADALBOWADYUSUNIE7YMIANARZECZYLUBUSUNIÁCIEWADYPOWINNONA
STPI½BEZZBÁDNEJZWŠOKI
*EuLISPOuRÊDRZECZYSPRZEDANYCHTYLKONIEKTÊRESWADLIWEIDAJSIÁODŠCZY½
ODRZECZYWOLNYCHODWADBEZSZKODYDLAOBUSTRONUPRAWNIENIE+UPUJCE
GODOODSTPIENIAODUMOWYOGRANICZASIÁDORZECZYWADLIWYCH
*E–ELI Z POWODU WADY üZYCZNEJ RZECZY +UPUJCY ODSTÁPUJE OD UMOWY ALBO
$OSTAWCAPODJŠDECYZJÁODOSTARCZENIURZECZYWOLNEJODWAD+UPUJCYNIE
MO–EONODESŠA½RZECZYBEZUPRZEDNIEGOPOROZUMIENIASIÁZ$OSTAWCIZOBOWI
ZANYJESTDOJEJPRZECHOWANIANAWŠASNYKOSZTDOPÊKIWNORMALNYMTOKUCZYNNO
uCI$OSTAWCANIEBÁDZIEMÊGŠPOSTPI½ZRZECZWEDŠUGSWOJEGOUZNANIA
*E–ELIKOÈCOWYODBIORCA+UPUJCEGODOCHODZIPRAWZRÁKOJMIWOBEC+UPUJ
CEGOLUBZTYTUŠUODPOWIEDZIALNOuCIWYNIKAJCEJZUSTAWYZDNIALIPCA
ROKU O SZCZEGÊLNYCH WARUNKACH SPRZEDA–Y KONSUMENCKIEJ WÊWCZAS ODPO
WIEDZIALNOu½ $OSTAWCY Z TYTUŠU RÁKOJMI ZOSTAJE OGRANICZONA DO BEZPŠATNEJ
WYMIANYWADLIWYCHTOWARÊWLUBICHCZÁuCINAWOLNEODWAD+OSZTYNAPRAW
IDOJAZDÊWOBCI–AJ+UPUJCEGO+UPUJCYJESTZOBOWIZANYDOPRZEPROWA
DZENIAUODBIORCYKOÈCOWEGOPRACNAPRAWCZYCHKTÊREOKA–SIÁNIEZBÁDNE
NA WŠASNY KOSZT7 SZCZEGÊLNOuCI JEST ON OBOWIZANY ZAPEWNI½ WYMAGAN
ILOu½CZASUDOPRZEPROWADZENIAKONIECZNYCHBADAÈNAPRAWBDxDOSTAWZA
STÁPCZYCHORAZWYSTARCZAJCYDOSTÁPDOINSTALACJIRÊWNIE–WTEDYJE–ELIZOSTA
ŠA ONA JU– NA STAŠE WBUDOWANA U ODBIORCY KOÈCOWEGO +OSZTY DODATKOWE
KTÊREPOWSTANWWYNIKUUTRUDNIONEGODOSTÁPUDOINSTALACJILUBPRZEZNIE
WYSTARCZAJCEPOMIESZCZENIEDOPRACYWKA–DYMPRZYPADKUOBCI–AJ+UPU
JCEGO
5STALASIÁI–WYBÊRFORMYZASPOKOJENIAROSZCZENIA+UPUJCEGONALE–YDO$O
STAWCY
BODPOWIEDZIALNOu½ZTYTUŠUGWARANCJIJAKOuCI
$OSTAWCAUDZIELAGWARANCJIJAKOuCINASWOJEURZDZENIANAWARUNKACHOKRE
uLONYCHWWYDAWANYMWRAZZURZDZENIEMDOKUMENCIEGWARANCYJNYMZA
PEWNIAJCYMOJEGOJAKOuCIKARTAGWARANCYJNA
+UPUJCY NIE MO–E WYKONYWA½ PRAW WYNIKAJCYCH Z KARTY GWARANCYJNEJ
JE–ELINIEJESTU–YTKOWNIKIEMURZDZENIA
$OSTAWCA POWIERZA +UPUJCEMU WYKONYWANIE W JEGO IMIENIU ZOBOWIZAÈ
ZTYTUŠUUDZIELONEJGWARANCJIJAKOuCIWOBECU–YTKOWNIKAURZDZENIA+UPUJ
CYPODPISUJCSIÁNADOSTARCZONEJPRZEZ$OSTAWCÁKARCIEGWARANCYJNEJZOBO
WIZUJE SIÁ JEDNOCZEuNIE DO SPEŠNIENIA W IMIENIU $OSTAWCY OBOWIZKÊW
GWARANCYJNYCHWZGLÁDEMU–YTKOWNIKAURZDZENIA
5STALENIEPRZYCZYNZGŠOSZONEJPRZEZU–YTKOWNIKAURZDZENIAWADYPOWINNO
ZOSTA½ PODJÁTE PRZEZ +UPUJCEGO NIEZWŠOCZNIE PO OTRZYMANYM ZGŠOSZENIU
WADY7SZELKIEWTPLIWOuCIODNOuNIEPRZYCZYNPOWSTANIAWADYURZDZENIA
WTYMOKOLICZNOuCIWYŠCZAJCYCHODPOWIEDZIALNOu½GWARANTAAWSKAZANYCH
WKARCIEGWARANCYJNEJURZDZENIAPOWINNYBY½WKA–DYMPRZYPADKUKONSUL
TOWANEPRZEZ+UPUJCEGOZ$OSTAWCPRZEDPODJÁCIEMWYKONANIANAPRAWY
7YKONANIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ PRZEZ +UPUJCEGO POWINNO BY½ PRZEPRO
WADZONEWNAJKRÊTSZYMMO–LIWYMTECHNICZNIETERMINIE/KONIECZNOuCIDO
STARCZENIA+UPUJCEMUCZÁuCIZAMIENNYCHKONIECZNYCHDOWYKONANIANAPRA
WY GWARANCYJNEJ $OSTAWCA POWINIEN BY½ POWIADOMIONY NIEZWŠOCZNIE NIE
PÊxNIEJJAKWTERMINIEDNIPOUSTALENIUPRZYCZYNPOWSTANIAWADY
$OSTAWCAPONOSIWYŠCZNIEKOSZTYCZÁuCIZAMIENNYCHNIEZBÁDNYCHDOWYKO
NANIANAPRAWYGWARANCYJNEJWTYMKOSZTYICHDOSTARCZENIADOMIEJSCAWSKA
ZANEGO PRZEZ +UPUJCEGO POD WARUNKIEM DOKONANIA PRZEZ +UPUJCEGO
ZWROTUWADLIWYCHCZÁuCIWYMONTOWANYCHZNAPRAWIANEGOURZDZENIAKTÊRE
STAJSIÁWŠASNOuCI$OSTAWCY7SZELKIEPOZOSTAŠEKOSZTYWTYMKOSZTDOJAZ
DU DO MIEJSCA EKSPLOATACJI URZDZENIA PRZEZ U–YTKOWNIKA IKOSZT WYKONANIA
NAPRAWYGWARANCYJNEJPONOSI+UPUJCY7YBÊRFORMYZASPOKOJENIAROSZCZE
NIA+UPUJCEGONALE–YDO$OSTAWCY
+UPUJCYPONOSIODPOWIEDZIALNOu½WZGLÁDEM$OSTAWCYZTYTUŠUNIEWYKONA
NIALUBNIENALE–YTEGOWYKONANIANAPRAWYGWARANCYJNEJNIEDOKONANIAKON
SULTACJIZ$OSTAWCWPRZYPADKACHSPORNYCHZGODNIEZZAPISEMPKTPOWY
–EJBEZPODSTAWNEGOUZNANIAZASADNOuCIIDOKONANIANIENALE–NEGOWRAMACH
GWARANCJIJAKOuCIUSUNIÁCIAWADYJAKTE–ZTYTUŠUNIEROZLICZENIASIÁZWADLI
WYCHCZÁuCIZAMIENNYCH
5STALASIÁI–ODPOWIEDZIALNOu½$OSTAWCYWZGLÁDEM+UPUJCEGOJESTOGRANI
CZONADOCZYSTEJSTRATYINIEOBEJMUJEUTRACONYCHKORZYuCI5STALASIÁPONAD
TOI–WPRZYPADKUWYSTPIENIAPRZEZ+UPUJCEGODO$OSTAWCYZROSZCZENIEM
REGRESOWYMWYNIKAJCYMZUMOWYZAWARTEJZKONTRAHENTEM+UPUJCEGOLUB
INNEGOSTOSUNKUPRAWNEGO$OSTAWCANIEBÁDZIEPONOSIŠODPOWIEDZIALNOuCI
WGRANICACHWJAKICHROSZCZENIETODOTYCZYUTRACONYCHKORZYuCIPRZEZKONTRA
HENTA+UPUJCEGO
8)3IEDZIBAWŠAuCIWEGOSDUIINNE
$LAWSZYSTKICHSPORNYCHSPRAWPOWSTAŠYCHNAGRUNCIEZAWARTYCHUMÊWWŠA
uCIWYJESTSDDLASIEDZIBY$OSTAWCY0OWY–SZYZAPISNIENARUSZAPRZEPISÊW
OWŠAuCIWOuCIWYŠCZNEJSDU
7KWESTIACHNIEUREGULOWANYCHWNINIEJSZYCH/73STOSUJESIÁODPOWIEDNIE
PRZEPISYPOLSKIEGOPRAWA
7PRZYPADKUZWŠOKIZZAPŠATCENY+UPUJCYPONIESIEKOSZTYPOSTÁPOWANIA
WINDYKACYJNEGOWYSOKOuCINIEMNIEJSZEJNI–ISTNIEJCEJZALEGŠOuCI
0OSTANOWIENIA NINIEJSZYCH /73 ZNAJDUJ ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE DO
UMÊWZUDZIAŠEMKONSUMENTÊWOILENIESPRZECIWIAJSIÁTEMUBEZWZGLÁDNIE
OBOWIZUJCEPRZEPISYPRAWA
.INIEJSZE/73WCHODZW–YCIEWRAZZICHPODPISANIEMPRZEZ+UPUJCEGO
*EDNOCZEuNIE TRAC MOC WSZELKIE WCZEuNIEJSZE WYDANE PRZEZ $OSTAWCÁ
OGÊLNEWARUNKISPRZEDA–YKTÊREOBOWIZYWAŠY+UPUJCEGO
.INIEJSZE/GÊLNE7ARUNKI3PRZEDA–YOBOWIZUJODDNIAMARCAR
Á Przejdź do spisu treści
#ENTRUM.OWOCZESNEJ
4ECHNIKI'RZEWCZEJ
N "IURO2EGIONALNE
:AKŠAD0RODUKCYJNY
L #ENTRUM$YSTRYBUCJI
N
0RUSZCZ
'DAÈSKI
2ASZYN
+OMORNIKI
L
0IASECZNO
,EGNICA
7ROCŠAW
-YSŠOWICE
)NFOLINIASERWISOWA
TEL
WWWVIESSMANNSERWISPL
#ENTRA.OWOCZESNEJ4ECHNIKI'RZEWCZEJ
0OLSKA0OŠUDNIOWOp:ACHODNIA
UL+ARKONOSKA
7ROCŠAW
TEL
FAX
0OLSKA0ʊNOCNOp:ACHODNIA
UL0LATYNOWA
+OMORNIKIK0OZNANIA
TEL
FAX
0OLSKA0OŠUDNIOWOp7SCHODNIA
UL'EN:IÁTKA
-YSŠOWICE
TEL
FAX
0OLSKA0ʊNOCNOp7SCHODNIA
UL0UŠAWSKA
0IASECZNO
TEL
FAX
"IURO2EGIONALNE
0OLSKA0ʊNOCNA
2USOCINUL$EKARSKA
0RUSZCZ'DAÈSKI
TEL
FAX
:AKŠAD0RODUKCYJNYW,EGNICY
UL*AWORZYÈSKA
,EGNICA
TEL
FAX
0OLICEALNE3TUDIUM
.OWOCZESNEJ4ECHNIKI'RZEWCZEJ
AKADEMIA VIESSMANNPL
TEL
FAX
#ENTRUM$YSTRYBUCJI
(ELLMANN7ORLDWIDE,OGISTICS
UL3OKOŠOWSKA
2ASZYN
EMAIL
VIESSMANN PLHELLMANNNET
TEL
TEL
TELKOM
)NTERNET WWWVIESSMANNPL
EMAIL INFO VIESSMANNPL
!DRESYITELEFONY$ORADCÊWORAZ0ARTNERÊW(ANDLOWYCHNATERENIECAŠEGOKRAJU
OTRZYMAJ0AÈSTWOWPOWY–SZYCH#ENTRACH.OWOCZESNEJ4ECHNIKI'RZEWCZEJ
Á Przejdź do spisu treści
7YDRUKOWANONAEKOLOGICZNYMPAPIERZE
BIELONYMBEZCHLOROWO

Podobne dokumenty