Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego

Transkrypt

Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej:
Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa
polskiego
Gdańsk, 18 – 19 kwietnia 2011
Szanowni Państwo,
W Polsce i wielu innych krajach, których porządek
społeczny i kulturowy kształtowany był w obrębie cywilizacji chrześcijańskiej
obserwujemy narastające kontrowersje i konflikty związane z pozycją i użyciem krzyża w
sferze publicznej. W wielu zbiorowych i indywidualnych działaniach symbol krzyża
wykorzystywany jest w nietradycyjny, nielegitymizowany społecznie sposób. Dzieje się
tak m.in. w protestach politycznych, artystycznych kreacjach oraz w kulturze popularnej.
Wydarzenia, które obserwujemy są wskaźnikiem głębokich przemian społecznych
i kulturowych. Kierują one naszą refleksję naukową ku procesom transformacji
społecznej i kulturowej, które leżą u podstaw konfliktów symbolicznych, do dynamiki
procesów semiotycznych oraz sprawczości aktorów społecznych. Zjawiska te warte są
wnikliwego opisu i interpretacji. Skłaniają one do refleksji nad przekształceniami
centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego i ich specyfiką w odniesieniu do innych
społeczeństw (post)chrześcijańskich.
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej działaniom
społecznym i dyskursom, które odwołują się do symbolu krzyża. Zaproszenie nasze
kierujemy zarówno do socjologów, antropologów, jak i religioznawców, semiotyków,
teologów, filozofów, historyków sztuki i architektury, którzy prowadzą badania nad
symbolami i procesami ich użycia oraz konstytuowania ich znaczeń w praktykach
społecznych.
Udział w konferencji zapowiedział Boris Uspienski, autor nowowydanej w Polsce
książki: Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej, przekład i przedmowa Bogusław
Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
Organizatorzy: dr Magda Gajewska, dr Piotr Pawliszak
Organizacja konferencji
•
Zakres tematyczny
1. Krzyż i konflikty symboliczne:
•
Siła symboliczna krzyża w protestach społecznych i politycznych;
•
Konflikty o świeckość i sakralność sfer publicznych;
•
Krzyż jako narzędzie przemocy symbolicznej i oporu w sferze publicznej i
prywatnej.
2. Polisemia krzyża:
•
zmiana symboliki krzyża w praktykach parareligijnych i religijnych;
•
przekształcenia krzyża w przestrzeni sztuki – trendy i kontrowersje;
•
ambiwalencje krzyża w kulturze popularnej.
•
Termin nadesłania formularza zgłoszeniowego: 6 stycznia 2011.
•
Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktami oraz korespondencję prosimy
kierować na adres: [email protected]
•
Wysokość opłaty konferencyjnej: 300 zł. Opłata konferencyjna obejmuje lunch i
kolację koleżeńską 18 kwietnia oraz przygotowanie publikacji zawierającej
teksty zakwalifikowane do druku.
•
Koszty noclegu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.
Organizatorzy służą pomocą przy zlokalizowaniu korzystnego noclegu, w
pobliżu kampusu uniwersyteckiego.
•
Informację o akceptacji tematu referatu organizatorzy prześlą do 20 stycznia
2011.
•
O włączeniu referatu do programu konferencji będzie decydować uiszczenie
opłaty konferencyjnej do 28 lutego 2011.

Podobne dokumenty