miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego park szczytnicki

Komentarze

Transkrypt

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego park szczytnicki
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA PO£UDNIOWO-WSCHODNIEJ CZ˚CI ZESPO£U URBANISTY
PARK SZCZYTNICKI WE WROC£AWIU
ZA£¥CZNIK NR 1
.62
116
bet.
ks150
116.52
gA125
tA
116.52
0
kd15
116.67
0
u.
ch.bet.
6.
83
kd160
16
t4
kd200
25
g2
85
6.
11
40
c1
A
eN
ks1
50
6.
0
ks
15
11
58
6.
11
6.
11 34
5.
96
11
6.
33
11
6.
41
11
A
A
7.6
eN
11
7.6
0
16
wA
g
w A4
ks1 A25 0
50
2
6.
11
A
t2
eN
g6
g
117.45
115.62
k
15
A
eN
50
117.47
ks1
t.
8
7.5
g
r
w
117.64
115.97
1/8
eN
6/4
117.57
116.46
11
28/13
wA160
117.0
11
38
117.3
117.5
be
ks200
116.61
A
eN
46
6.
11
0 117.
eN
25
kd
117.41
117.5
114.89
116.44
116.9
41
117.
7.23
50 11
7.42
11
117.1
117.1
114.75
ch.bet.
ch.z.
117.4
0
117.2
11
7.
34
k116.95
6
0
116.09
t
117.58
116.68
Bi
117.24
kd
117.41
B
ks2
kd400
eNA
117.61
116.92
117.6
28/10
117.5
t.
3
117.81
116.31
98
be
g
w
6.
11
ch
.bet
.
38
6.
11
t.
be
t.
117.88
117.07
2k
28/12
117.1
117.3
117.4
tA
eN
25
wA
be
g
117.2
k
11
kd600
118.37
w 115.37
w
117.83
117.05
t
0
117.36
e
117.56
114.35
t.
0
16
118.23
115.23
4,73 ha
117.1
be
k
w
5
wA
k
k
6.3
zb.
33
117.33
115.26
117.54
117.3
120.3
7.
11
11
116.6
Bp
150
117.2
117.6
s
117.2
38/3
t.
116.7
v
0
15
ks
t
ch.be
121.4
117.89
125 gA
1ZO
117.3
117.3
117.50
t
116.50
117.2
117.79
w
117.0
wA
117.5
117.50
115.68
a
4
116.01
115.81
115.53
t
117.1
7.3
t
w
117.10
11
w
116.27
114.87
117.37
g
117.86
114.73
k3k
k
117.53
117.6
w
114.78
116.29
115.89
eN
A
116.63
117.76
114.80
k
117.33
115.97
116.94
116..71
117.1
.
eS
g117.52
116.05
115.64
3
kd160
ks150
117.83
116.82
ch
.b
et.
g5
0
w10
0
eN
24
117.37
115.92
1253
g63
k
116.14
Bp
t
k
.z.u
116.9
k
117.78
116.98
t
B
ch
32/2
117.3
117.45
117.3
k116.98
k
38/2
117.3
117.1
ttig
c2
g
k
117.90
114.15
e
5
117.38
116.63
Bz
k
7.4
117.31
kd100
t
119.8
117.5
117.44
11
117.47
115.88
117.21
116.01
ks200
c1
40
eN
A
j.z.
6.1
t4
tA
j.b
A
1/7
117.3
0
20
13
11
6.
80
wA
7.
11
NA
bet.
117.2
eN
A
eN
117.3
kd
eN
28
26
11
7.
12 120.
0.3
2
7.5
11
7.9
11
11
7.9
117.4
et.
ks15
wA 0
20
0
11
t3
kd16
wA
80
j.as
11
7.9
11
11
7.6
4
ks15
wA 0
20
16
5
g9
A
eN
2
6.
11
9
7.1
8
7.1
11
f.
2.
4
12
7.8
11
8.6
11
7.8
11
11
9.1
11
g1
25
6.1
11
j.b
kd
eNA
117.27
115.72
t
k
116.28
117.48
2e
c12
t4
11
w
A
25
A
2eN
5.6
5
kd15
0
tA
eNA
2eNA
0
15
ks
0
0
ks
15
kd15
11
6.0
3
w40
tA
1
115.7
0
0
15
ks
t3
cA200
2eNA
50
wA
32
gA
k200
t2
k200
11
27
7.
11
A
eN
j.z.
80
wA
7.8
11
0
26
7.
11
7.
25
f.
j.as
A
eN
7.7
11
7.7
11
11
11
6.4
8
5.8
7
ks10
0
7.33
11
eNA
0
ks10
6.54
6.77
11
11
kd600
2
kd
7.1
11
11
50
wA
tA
7.5
11
7.5
11
2.
9
12
7.5
11
2.
4
12
ch.z.
80
wA
125
wA
kd600
7
6.2
11
20
0
ks
x6
5
0
t
02
11
7.
kd
wA
7.
20
kd600
5
12
wA
tA
115.7
5
eNA
w125
kd150
A
eN
0
20
kd
t
gA
50
wA
50
0
15
7
7.1
7.
27
11
6
11
7.1
11
15
0
7.7
11
7.8
11
eNA
116.07
116.
49
25
11
7.
26
11
7.
80
11
7.1
8
25
wA
11
7.
A
eN
4.1
12
11
7.5
.85
114
ch
.bet
.
kd150
tA
g315
116.36
.29
116
K
wA
125
wA150
gA125
7.6
11
tA
/2
j.z.
D
D
3
10
8
5.6
11
w1
00
5
11
7.
eNA
A
117.9
gA40
w 117.47
117.00
et.
i
5.92
117.52
eN
i
g63
g
ks150
117.49
116.64
t
g
116.9
25
11
117.44
116.18
117.5
117.3
w116.14 wA125
e
kd250
k
117.0
118.6
118.1
w
k
wA
.
Wi
.
0
117.31
117.3
j.z
j.z
117.85
k
116.52
117
.4
117.79
113.94
80
t3
g225
6.33
117.37
116.67
k
117.34
116.67
2eN
A
117.7
wA
80
117.75
116.65
115.74
0
ks25
117
.4
117.2
117.18
116.31
117.4
wA
k
e
eNA
117.3
119.8
118.3
3e
ks2 N
50
g
11
11
7.5
kd15
117.6
bet.
k 117.38
117.34
116.44
k100
80
3
6.2
11
k150
23
0
ks150
kd160
t
3k
117.32
k
ks150
k
117.89
116.72
117.05
c6
119.1
117.30
115.18
117.3
ul.
0
ks
117.11
116.05
118.4
118.02
116.49
k
k
116.9
117.2
116.51
11
6.61
c6
7.32
0
e
bet.
11
6.
11
k8
117.61
117.31
g
117.42
116.23
eN
116.8
117.3
117.43
115.53
6a
A
kd150
7
116.2
k
1/5
k
.z.
ch
117.26
115.86
119.8
2eS
0
117.42
116.12
Bz
120.7
117.6
117.09
116.32
kd160
118.09
k
116.42
31
117.2
117.57
112.82
k
118.05
116.63
7.
123.8
123.8
kk
116.60
g 117.41
115.92
bet.
118.09
116.59
117.49
116.38
g
116.19
116.17
116.49
117.74
116.47
ch.bet.
j.bet.
117.2
117.0
k 117.75
k
116.53
117.61
116.25
c
11
117.5
117.58
116.63
k117.55
1125
e
k
55
5.
120.3
121.7
c50
117.64
116.20
t
kd200
c140
c140
6.00
11
117.63
7
eNA
117.2
117.60
115.90
116.72
117.85
116.67
eN
7.5
i
eN
117.56
eNA
116.65
89
6.
k
117.81
115.67
117.83
2eS
2eS
t
k
11
6
117.58
116.67
117.47
116.22
117.64
t
6.3
ch.bet.
117.69
116.64
116.47
117.32
11
117.69
116.37
11
k
c
cc
117.82
115.54
c
c
117.8
117.57
116.77
ch.bet.
et.
20
0
11
7.5
4
kk
kd250
eNA
j.b
ks
k1
00
gA150
w 116.49
117.1
eN
eN eN
wA125
117.3
g
117.83
c
k
117.82
115.18
117.77
117.05
g
14.5m
117.0
117.2
116.25
117.2
k8
t
117.66
116.80
k
k
5
g
116.14
j.gr.
116.9
117.0
Bz
116.2
c117.77
116.93
117.65
115.75
117.70
115.88
115.88
kd150
116.72
t
117.75
115.88
116.45
ha
117.28
116.59
.
117.35
117.47
1/6
w
121.4
123.9
117.79
116.29
k
116.45
116.00
116.20
117.1
w
124.2
k 117.70
6.25
117.38
115.51
117.62
g115.21
117.41
e
123.7
118.3
120.6
11
116.22
k
ks150
116.39 k
115.93
117.64
115.46
kd150
117.33
117.29
115.84
.z.u
2
117.7
117.09
w117.40
ch
117.0
117.2
117.77
116.62
117.62
115.39
k
t
117.38
115.11
k
117.2
k
11
6.25
g225
.02
122.4
122.1
k
117.55
115.43
0,16
117.3
117
11
7.5
8
7
7
iga
116.5
7.6
7.6
2
ks25
itt
rda W
0
117.0
116.80
116.58
117.59
116.55
t
.21
117.1
121.4
eNA
117.5
116
121.4
117.7
.
116.38
115.93
ks200
117.57
116.70
117.2
eNA
119.1
11
Edwa
tA
117.52
t
117.16
116.01
.z.u
39/3
/1
117.6
ch.z.
t4
117.2
116.90
ch
117.54
116.24
kd150
117.33
116.03
eSA
0
20
kd
123.5
118.03
11
w
k
117.59
115.19
117.13
116.06
116.93
116.03
116.40
115.95
115.15
k
117.45
k 115.44
117.35
k
.3
03
k
125.1
ch.bet.
6.
116
0 11
Bz
g
k
116.40
115.97
kd100
eAN
15
t
ks
117.41
k
116.46
115.98
116.31
115.83
wA
80
119.9
117.1
117.63
115.23
116.39
115.94
0,19 ha
117.2
117.8
118.1
kd250
117.08
115.33
117.4
115.7
B
117.50
115.63
k
k117.91
116.23
t4
k
.61
116
c117.77
07
Bi
119.9
117.46
115.54
33/1
dr
4MW-U
115.63
117.7
tA
116.9
127.0
117.2
40
2
c117.82
c
117.76
116.88
w
117.7
115.61
k
117.79
115.79
117.58
116.38
KDD
117.26
11
6.
116.97
116.07
128.2
125.8
117.81
115.63
117.0
0
k
t
t116.45
i
wA20
117.91
116.06
ch.z.u.
0
i
15
117.12
125.9
125.7
i
117.22
116.37
ks
116.20
117.48 g15
123.7
119.0
asf.
1/4
t
117.6
117.65
gA80
117.43
1
116.1
wA
c
11
6.
117.00 20
117.27
e
t
k
w 117.77
w
117.68
k
117.67
115.62
ch.asf.
117.55
115.82
116.9
eN
116.75
14
115.
k
t12
117.56
115.53 k
0
t
116.45
k
w
k
1
ks150
115.61
117.8
117.48
117.17
115.77
k
60
k
0
117.51
116.31
117.6
117.55
g117.61
w
wA125
117.52
116.12
117.60
116.05
t10
t
117.60
116.15
g
t2
k
.81
122.7
117.5
f.
33
117.50
116.28
tA
2k
117.76
15
117.4
123.0
t
117.6 g315
116.
117.51
116.34
117.51
116.29
t
117.32
t
117.06
115.68
117.21
Bi
wA
127.6
117.62
116.92
t
116
117.26
127.8
118.2
j.as
e
w
k
117.40
116.19
0
125.5
117.3
t3
.z.
.
wA32
127.3
50
gA
116.77
g
g
117.48
115.23
117.56
115.14
117.45
116.29
117.51
g
k
116.43
dr
117.53
116.38
117.57
9
ch.bet.
ch
cA20
.bet
cA
1,76 ha
117.33
115.6
117.2
ch
(x)
92/2
116.14
t2
116.0
g
e
117.50
117.48
j.asf.
Zygmunta Wrblewskiego
117.49
117.46
116.09
11
117.4
117.39
115.68
117.44
115.16
30
kd
A g
117.50
116.33
eN
eS
eN
5U
.
i2k
117.86
bet.
asf.
eN
j.gr.
0
117.53
117.61
g
117.91
j.z
k150
A
gA250
117.37
116.27
g
115.71
117.24
e
eNA
3eS
w
117.44
116.67
eNA
i
k
i
117.51
117.41
t
ch.asf.
e
117.7
c2
wA
Bz
125.3
127.4
t
t
eNA
117.57
116.06
117.59
116.43
h
1/2
asf.
125.8
40
115.6
k
e
9
117.37
117.37
wA
u.
116.27
115.88
k
117.31
115.67
32
7.
55
115.6
115.48
0
kd20
126.9
124.5
117.8
117.48
117.64
t116.94
vA
t
117.24
k114.80
5.05
eNA
asf.
eN
t
116.41
e
w400
00
11
114.96
1243
k
117.52
117.36
116.23
t2
117.36
115.40
.6
117.5
117.56
250
k
117.43
117.43 115.48
ks250
117.34
w
eNA
bet.
124.9
122.0
116.27
117.13
eS
g
wA
g
117.66
116.91
.0
k117.82
k117.62
117.48
116.32
kd150
c
117.39
115.89
10
124.0
121.3
117.49
116.37
t
0
kd10
11
100m
120.5
119.0
117.61
115.71
g
6eNA
A
117.33
115.03
k
117.58
116.43
5
2eS
117.27
eS
117.65
115.15
c
45
124.3
122.9
50m
k
115.
asf.
15
0
117.56
115.71
115.9
w
117.44
116.59
116
ch
.z.u
.
127.0
117.26
114.85
k
c2x500
wA
t12
117.46
117.51
116.40
t
w
wA100
wA100
bet.
00
115.8
i
kd150
116.9
g
g
117.50
117.47
116.32
117.4
117.23
117.43
3
115.0
117.52
k
115.03
115.03
11
125.4
117.59
k115.14
32
k.
k117.35
117.23
116.53
g315
7.18
7.24
11
11
N
8e
116.22
114.13
0
wA
117.32
117.4
124.4
115.8
w400
117.44
k
eN
kd250
117.35
115.61
g
c2x5
25m
117.3
117.5
i
9
117.21
114.86
117.46
117.46
116.60
t2
t
117.41
114.56
t117.39
116.67
t
k117.33
116.60
117.35
t116.25
eNA
t
116.34
115.90
w
i
t t
tA
t
eN
wA
15
121.9
121.6
k
117.3
117.65
115.76
w
k
117.52
115.62
116.9
2
ww
117.48
115.63
7
117.52
116.67
2
ch.asf.
117.58
116.58
t
116.8
7.37
bet.
bet.
ch.bet.
t2
117.39
ch.asf.
wA250
t
t
kieg
o
117.0
t
117.53
116.68
116.8
3
m
117.2
10m
0m
wA
63
eN
2eSA
117.42
3
117.5
eN
kd
121.1
115.9
eN
A
ch.z.
t12
115.8
h
ch.asf.
k
117.59
115.55
11
09
59
55
7.
120.9
117.6
125.2
117.64
116.40
2eN
lews
k
117.54
115.21
00
kd1
11
6.
7.
11
125.2
120.1
117.6
115.9
115.7
2eSA
116.07
115.85
gr.
117.43
116.03
gA250
117.56
115.53
118.5
121.6
119.1
115.8
117.4
117.4
4eSA
kd150
k
115.53
117.35
116.00
116.63
7.40
7.24
ch
117.39
114.76
11
11
121.5
tA
Wrb
4eSA
115.46
g315
.
.asf
wA250
A
eN
0
118.5
117.9
i2k
117.49
w40
11
w
117.4
unta
t2
117.0
117.44
116.04
117.47
g
ch.asf.
45
50
115.9
116.6
7
117.49
116.41
e
117.47
117.61
kd
k
117.4
117.3
61
k
117.36
ch.asf.
eN
116.68
h
2
116.7
t
117.33
116.45
k
117.45
tA
A
116.90
115.02
8eN
2eNA
ks250
kd300
115.92
116.02
g
w
k
u.
ch.z.
117.58
116.58
t
0
10
kd
122.3
118.93
118.92
7.
11
114.9
0
11
6.
115.4
6
wA150
1
117.16
117.28
115.08
5.5
117.36
117.17
117.47
.83
117.01
116.03
117.32
t 116.32
c
5
118.91
116.7
c
115.24
117.46
115.16
11
2eSA
117.56
116
c
117.20
115.91
5.0
ch.bet.
25
w
k
kd
15
k117.44
4
116.28
115.84
117.41
116.56
c
116.10
115.95
116.35
5.6
125.0
116.2
115.6
w 117.50
11
116.28
115.84
k
125.1
118.93
117.31
116.39
117.5
117.6
114.6
114.6
k
116.3
117.6
117.3
121.8
117.4
114.7
118.6
116.6
9
g
k
gA50
117.18
115.91
cAx200
117.41
115.05
117.49
116.03
ch.asf.
t
c
11
6
117.5
117.44
116.79
115.8
116.81
117.16
115.46
115.5
t
t
1
k
117.17
116.46
6.8
117.19
114.99
kd
15
0
63
wA
118.2
117.7
117.7
116.27
115.76
124.3
117.43
114.6
117.0
116.3
N
ul. Z
ygm
11
w
117.22
115.32
wA50
117.47
117.64
116.64
117.40
114.89
g
117.45
g63
gA50
k
117.40
115.05
B
5
117.33
117.00 k
k150
117.38
5
0
ch.bet.
115.9
115.76
k117.49
115.6
i
117.42
2eSA
12t
117.38
i
117.3
kd15
c
117.76
115.41 117.79
115.44
117.37
115.92
2eS
w
w
5.0
7.39
115.8
w
117.34
k
115.64
tA
117.36
6eS
ee
t g
gr.
11
w
115.76
117.53
117.6
c
115.18
.43
117.39
115.44
117.28
g
117.35
116.07
117.46
116.33
116.41
117.36 g
115.85 w
eN
ch.z.
117.5
117.36
k
115
j.asf.
25
0
w
2eS
g160
ks250
0
45
kd
11
k150
1
iego
A
116.31
k
117.91
3.7
124.1
120.5
117.7
7.4
lewsk
w
ch.asf.
117.44
kd350
8
0
12
117.4
117.25
11
Wrb
0
j.a
sf.
unta
5.5
kd15
k
k
k
117.37
117.63
117.83
116.64
gA250
Zygm
117.26
115.84
11
0
117.53
k
117.62
116.26
117.82
4
w400
117.81
115.01
7.5
k
115.80
kd15
4eSA
t117.49
116.8
11
k
121.7
117.4
116.21
115.75
116.28
0,
06
k1
50
00
k6
117.53
117.78
.7
116.78
eSA
117.5
118
117.26
w
117.4
117.8
w
7
117.27
tA
5.7
117.37
117.39
115.64 t
ha
11
63
et.
wA
z.
3eSA
eNA
ch.b
ch
.bet
.
w
117.33
117.36
6t
117.7
115.9
ch.b
et.
117.2
kd30
117.82 g
gA
80
117.43
117.9
3
k
wA
125
117.7
k
117.77
116.57
gA
160
117.79
117.6
3
SKALA 1:2000
ch
.b
et.
kd110
117.8
117.50
117.49
w
40
gA
c1
40
117.53
116.18
117.3
t4
117.45
tA
eS
A
A
25
j.z.
A
w
w
k1
50
wA
32
2
116.1
53
6.
eN
11
A
t4
4
6.
14
117.31
116.29
.5
1
5
ks2
50
tA
2
A
eN
kd
30
0
31
A
eN
7.15
10.0m
OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKW
SYMBOLE TERENW
STREFA OCHRONNA OD STOPY WA£U
NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
TERENY ZIELENI
TERENY ULIC DOJAZDOWYCH
0
15
5
12
0
gA
16
wA
A
4
A
0
m10
eN
2e
eN
A
0
ks
15
t
aw
aB
ie
.bet
.
ga
6.
56
sa
117.58
11
117.64 7.68
eN
117.64
A
k
116.34
11
7.
63 117.59
A
1
11
3
6.
43
11
7.9
2k
A
tA
0
ks
29
118.21
113.42
k
ch
117.73
116.23
eN
g6
2k
3
0
wA
ks15
32
16
0
k
k
k
117.83
B
118.07
116.50
118.03
116.53
118.04
116.96
wA
ks
k15
0
7/1
k
k
32
118.07
116.41
118.07
116.89
ks
kd 160
16
0
7.
e
.bet
.
16
kd
ks 160
16
0
et.
j.b
r.
j.g
11
g
ch
j.z.
u.
100
gA
20
0
t
7/2
B
kd
117.70
116.69
2eN
.k.
5
117.83
k
118.00
116.76
20
.01
7.
15
k
118.16
1a
0
118.21
116.83
w
ks150
11
g
118.17
eN
t
117.79
116.44
118.0
k
t.
118.22
117.42
k
115.84 j.as
f.
20 gA wA
0 10 10
117.74
0
eN 0
A 117.79 g
kd
t
118.00
116.11
ch.be
11
5.
99
118.13
115.98
.
117.56
eN
A
eS
3
g6
.bet
117.8
.
116.49
k
117.99
116.70 k
t
k
eN
t.
j.be
NA
3e
eN
50
gA
11
ks150
.bet
ch
100
gA
tA
ch
eN
kd
117
7.1
11
0
ks
16
3
S
kd
eN
0
m10
0
35
6.
11
g9
0
0
g8
0
w50
12
kd
50
kd1
eSA
ks
kd 250
w1 200
60
g125
t
eSA
ch
117.80
116.24
t
bet.
s3
4
eNA
biarS
ska
100
j.b
et
31/3 .
2
le
9/6
k
117.99
116.67
gA
Rze
B
118.0
Bo
A
13
117.84
ks
25
g1 0
60
t
117.93
118.03
118.05
INFORMACJA O OBIEKCIE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKW
symb.
1
TERENY US£UG
117.6
k
117.62
116.08
dr
eS
e
117.14
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
MIEJSCE WSKAZANIA SZEROKOCI ULICY W LINIACH
WIELORODZINNEJ I US£UG
ROZGRANICZAJ¥CYCH
16
10
kd
15
0
tA
0
15
ks
t.
ch.be
A
w32
11
ks25
0
117.9
117.79
65
eN
TERENY OGRODU TEMATYCZNEGO
(x)
LINIE ROZGRANICZAJ¥CE TERENY
4,73 ha
ZO
ZP
MW-U
U
KDD
eN
11
12
0
g5
84
6.
11
6.8
11
1
eN
4
8.4
117.70
115.92
117.89
116.89
LEGENDA
BUDYNEK O ODR˚BNYCH USTALENIACH WRAZ
Z SYMBOLEM
6
A
t
eN
A
tA
eN
50
ks2
8
11
ks
go
ie
o
t
ni
2e
N 2e
eg
11 A
NA
7.
o
eN
15
0
kd
ch
.
t
t
v
g
g6
w
w
eNA
118.13
2e
7.13
eNA
3k
t
118.09
115.85
p
11
A
3/7
16
0
OBOWI¥ZUJ¥CE CI¥G£E LINIE ZABUDOWY
13
7.
j.a
sf
.
A
eN
55
5.
0
15
et.
.b
ch
eN
00
11
6.
gA
W
iw
15
kd
0
ul
30
0
sk
tA
2
A
.
eN
et
j.b
42
nt
7.
11
A
50
A
A eN
0
16
gA
0
30
kd
7.
12
11
3
0
15
ks
3
.03
eN
k
ks2
00
0
5
kd
20 eN
0
3
118.19
116.78
117
0
k
16
118.36
0.1
Bz
GRANICE OBSZARU OBJ˚TEGO PLANEM TOflSAME Z GRANICAMI STREFY
OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, GRANICAMI STREFY OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ ZABYTKW ARCHEOLOGICZNYCH, GRANICAMI
OBSZARW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, GRANICAMI OBSZARW WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CE, GRANICAMI TERENW ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM, ZASI˚GIEM G£WNEGO
ZBIORNIKA WD PODZIEMNYCH NR 320 "PRADOLINA ODRY
(S-WROC£AW)" I GRANIC¥ SZCZYTNICKIEGO ZESPO£U
PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO
gA
7.6
11
0
15
7
60
11
60
ks1
ks1
5
2
et.
ks2
.
et
j.b
0
10
g6
g
117.89
11
6.9
4
116.77
0.2
eNA
A
7a
0
ch
.b
85
06
7.
ks
16
118.12
117.30
k
118.12
117.02
0
16
eN
kd
118.22
117.29
4
t
84
6.
ks
0
20
kd
20
kd
0
16
ks
N
2e
gA
ch.b
et.
0
15
ks
kd
3k
kd200
116.73
11
0
20
ch
A
116.33
kd
A
.k.
k
12
117.13
t
A
ks15
w
0
wA 117.84
32
w
g
117.88
0
k118.07 eN
117.77
116.82
t
117.78
115.78 117.84
g
w
A 117.83
eN
118.07
k
6
7.1
11
0
20
kd
0
11
12
116.83
ks150
20
eN
118.13
k
kd
117.97
117.85
116.43
3
118.01
118.42
116.39
3k
117.98
k116.98
28
116.53
w90
6.
11
8
6.
11
14
0
20
kd
0
16
kd
A
eN
116.97
7.
116.43
e
20
k117.97
0
k
11
6.83
g
8
117.83
116.42
117.91
118.0
m
6.6
.z.
eN
k
t
40
g6
117.90
ch
117.71
115.85
k
117.85
gA
0
118.08
116.08
8/12
B
118.08
A
116.63
4. Tre 25/32 wektorowa opracowana wg instrukcji K-1 "Podstawowa mapa kraju"
z dnia 1.06.1995r.
0
A
7.5
11
16
eN
116.18
11
6.18
119.22
117.40
3
60
117.74
116.55
t
117.79
tks
15
3k
e
6.19
A
0.2
0
117.67
116.33
11
0
ks11
k
m
117.66
117.77
116.34
t
117.91
117.91
m
117.95
eNA
A
eN
m
GRANICA OBSZARU OBJ˚TEGO PLANEM
117.93
12
g1
15
84
117.94
117.93
bet.
t
k
16
.k.
kd
16
0
0
16
A
eN
116.8
7
119.26
117.45
ch
m
k
7.
117.97
116.67
0
16
ks
11
3
B
11
6.4
3
3. Poziom odniesienia:
"Kronsztadt 1986".
11
tA
ks
eN
5
19
00
4
0
7.
2
x6
0
8
eN
A
c2
w16
1 0
18
7.
33
16
118.06
116.68
11
8/11
dr
m
117.54
115.64
117.5
w
bet.
117.97
116.07
4e
ks NA
15
0
2
m
tA eS
117.85
117.85
A
118.08
117.11 k
kd
119.37
117.45
8/13
3
2. Uk 39/64 ad wsp 39/64
rzŒdnych "2000".
kd
k116.71
m
2k
.z.
k
g
k116.
11
16
ks
00
3k
k
A
6.
ch
117.39
116.52
g
g
eN
11
117.83
116.83
ks2
k
11
7.14
117.23
1193
117.29
0
.k.
0
kd
16
kd
16 0
0
0
16
ch
k
117.81
117.52
116.02
117.41
117.95
9
117.97
117.17
0
5.
63
k
7.
118.73
0
117.84
116.02
k
117.03
s 39/64 u 63/64 bowe osoby upowa 63/64 nionej)
118.20
114.62
k
16
16.04.12 .....................................................................................
Wroc 39/64 aw......................
(data)
(imiΠi nazwisko, podpis, stanowisko
118.16
117.13
117.2
A
25
06
0
0
11
s 39/64 u 63/64 bowe osoby upowa 63/64 nionej)
k
eNA
11
Dz.U. z 2000r. nr 106, poz.1126 z p 31/32 niejszymi zmianami)
7.12
eS
ks
SA
kd
(imiΠi nazwisko, podpis, stanowisko
11
eNA
25
0
5
2e
20
117.4
eNA
m
kd
w12
3k
A
16.04.12 .....................................................................................
Wroc 39/64 aw......................
118.37
117.83
3/6
A
117.89
Ak
117.6
117.32
115.47
g
eN
117.90
84
118.09
115.72
eN
117.1
k
m
eN
118.35
Bz
1. Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w 25/32 rodowisku
6.
MicroStation na podstawie matrycy mapy zasadniczej,
73
wydrukowana w ZGKiKM we Wroc 39/64 awiu.
z dnia 7.07.1994r, PRAWO BUDOWLANE (jednolity tekst
A
117.3
MAPA ZASADNICZA
DO CELW OPINIODAWCZYCH
10
Bi
h
g
117.99
7.
kd
* Dotyczy projektowania, o ktrym mowa w art.34 Ustawy
6.5
116.5
6.
93
6.
63
83
117.09
116.50
k
117.96
116.55
ks150
k
i
116.9
116.71
bet.
119.32
117.27
11
6.9
3
11
11
11
6.
117.93
eN
eN
11
117.13
115.63
do celw projektowych
eN
A
eN
116.63
116.73
pod nr.....................................................................
Niniejsza mapa nie mo 63/64 e s 39/64 u 63/64 y
eNA
z p 31/32 niejszymi zmianami).
117.8
117.4
16.04.12
w dniu.............................................
i zaewidencjonowanym
i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163,
9
kd
0
g
11
0
16
ks
118.35
20
k
k117.91
116.03
.
118.11
115.58
kd
16
0
.k.
0
0
.
60
.bet
118.42
118.13
117.31
15
ks150
wadzanie niniejszego dokumentu wymaga
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
0
kd
ch
A
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozpro-
00
A
eN
0
16
3k
117.2
eN
x6
118.41
6.
45
eNA
j.z.u.
Tr
c2
11
k
kd
117.80
A
46
Nr sekcji 6.148.12.10.2.3
117.93
116.59
116.65
g
.bet
eN
6.
0
A
117.4
b3k
kd
15
0
3k
w
11
118.19
116.45
k
eN
6.9
ObrŒb D 11/64 BIE
i Katastru Miejskiego we Wroc 39/64 awiu
0
eN
Po 25/32 wiadcza siŒ zgodno 25/32 niniejszej mapy z orygina 39/64 em przyjŒtym
do paæstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
16
16
k
119.36
117.41
116.9
11
6.4
11
Zarz 51/64 d Geodezji, Kartografii
119.30
117.45
kd
118.37
117.0
116.64
k
0
k
3k
k
117.82
kd
Prezydent Wroc 39/64 awia
ks
kd
16
118.41
117.87
116.47
117.96
116.84
w
kd
eN
A
118.38
eN
WROC 7/64 AW
6
kd
w90
kd
kd
16
0
eN
11
11
0
eNA
117.7
117.8
15
0
15
117.95
116.07
k
ch
g1
117.99
118.32
kd
2
eN 00
A
118.13
k 117.33
k
7.1
e
B
116.8
kd
116.6
5/2
116.58
gA
k
k
116.8
NA
kd
0
118.09
ch
0
16
119.27
117.37
17
B
116.9
117.0
11
116.96
1b
0
115.27
118.04
0 115.16118.09
115.37
0
90
74
117.5
2k
117.93
k 2e
118.57
0
6.
117.97
116.57
3k
wA 50
gA 25
50
k
15
117.90
116.90
118.16
117.29
kks16
16
11
116.7
ks1
117.7
116.42
t
k118.18 ks2
kd
k
ch.k.
118.2
11
eN
A tA
gA
63
117.73
kd200
12
0.1
5
12
0.03
117.3
3k
118.02
116.89
t2
117.1
w
ks
A
6.
118.13
115.24
k
118.6
116.9
eN
A
A
k
118.07
114.51
k
116.3
zezwolenia, o ktrym mowa w art. 18 ustawy
ks2
eN
A
0
0.02
15
eN
A
13
eN
A k
117.82
117.2
1133
t
i
t116.80
g
118.05
118.11
115.78
ch
33
118.15
116.74
0
A
12
117.0
k
63
117.75
15
118.19
16
eS
119.16
118.15
113.82
118.16
115.96 k
16
7.
118.1
ks
j.z.u.
eN
kd
11
e
0
16
118.45
119.14
117.98
115.92
117.5
gA
117.70
115.70
k
g
118.00
kd
k
w 118.07
w
g
117.6
eN
A
k 115.82
g
117.97
115.77
g
118.05
118.20
g
1255
c2
x7
6
118.16
118.13
116.66
kd
117.4
j.z.u.
116.8
rz
.O
dr
a
i Katastru Miejskiego we Wroc 39/64 awiu
w90
11
7.
6
24
k
k3
e
B
eN
78
k
.k.
0
eN
A
ks
16
0 k
6.
118.13
117.21
16
0
0
16
20
kd
116.9
k w
16
11
0
eN
A
117.46
119.4
120.08
tA
Tr
118.06
115.91
Bz
119.8
kd
eN
A
Tr
5/1
8/5
ch
118.12
116.79
16
0
0.
02
kd
20
0
eNA
kd
ks
0
9.3
11
11
12
117.46
5.6
A
72
6.
11
9.30
117.95
115.45
117.25
3/7
119.6
6J
8.22
eN
ks A
g 150
k
118.01
tA
ks
118.20
11
118.03
k
w118.14
50
k1
00
3k
117.5
NA
4
c6
c6 0
0
3k
5
k
k
2e
5.6
11
6.2
11
12
0.1
2
85
k118.10
117.0
117.5
116.6
w22
118.26
115.92
6.
117.89
116.54
k
eNA
118.2
116.4
0
118.04
25
k 115.
0
118.07 93
115.80
118.09
0
9
117.94
116.41
1192
116.9
11
6.8
20
c8
11
w
w
w
ks
A
9
ks2
A
eN
k
eN
c8
11
tA
A
eN
A
eN
eNA
117.4
118.36
116.43
k
86
6
k
25
g
t
tA 118.02
05
6.
7.
63
tA
117.86
t
118.03
kd
2k
117.5
k
117.93
54
A
t
32
eN
A
6.
11
11
3k
117.91
116.71
g
117.91
116.16
116.53
w
117.34
eN
gA
v
t
m
.u.
117.3
eN
117.98
116.60
A
t
117.92
j.z
118.44
116.04
ks
16
eN
26
117.87
117.07
90
k
15
.
.bet
ch
2
8
00
ks2
37
7.
11
11
k
17
11
7.
17
4
3k
eNA
60
118.34
3k
6.
61
11
7.
4
7.
11
59
6.
t
117.28
115.93
2
11
67
A
t
eN
eN
A
N
3e
t
117.2
2
16
0
A
118.04
115.98
.bet
.
118.00
117.85
k ks1
wA
3
0
eN
A
ks2
00
3
8
8
6.2
eN
117.0
117.2
w
118.17
k
116.12
73
117.79
w w
115.34
ks160
118.03
115.92
81
ch
A
k
118.36
k118.14
k
6.
117.80
115.60
t
50
11
k
w16
0
11
k 6.12
118.29
116.13
eN
118.36
116.25
A
7.
6.4
eN
118.07
117.27
11
117.0
11
eNA
117.1
116.2
8
8
eNA
eNA
08
9.9
116.8
Zarz 51/64 d Geodezji, Kartografii
eN
11
11
3k
t
10
118.14
116.04
07
7.
ks2
ch
A
eN
.
j.b
et
.
.bet
ch
A
eN
eN
A
A
k1
118.15
115.97
k
11
7.
ks2
00
5
6.
14
eN
eN
eNA
12
0.
11
116.8
116.6
11
5.
t
A
6.
11
et.
9
2eN
A
eN
116.8
Prezydent Wroc 39/64 awia
11
11
00
A
eN
et.
.b
A
eN
.b
6.
2
eNA
11
6.
2
eN
A
118.04
eN
e
117.76
117.07
e
w
119.18
116.25
117.28
t
00
ch
11
4
3k
3k
7.
5
dr
g
tA
116.8
eNA
117.0
11
8.
30
ks160
38
7.
11
118.13
38
117.53t
3k
c 118.30
11
ks160
11
7.
78
0
dr
118.37
116.88
c
.
ks2
117.3
117.7
116.8
t
6.
w16
eN
6I
116.7
11
6.7
46
w
118.12
.b
et
118.04
116.28
7.
eN
7
ch
.
w w
k
117.68
117.71
0
eN
eN A
A
2
9
A
11
g
g
117.69
gA
w 50
A
25
w
117.65
115.55
117.69
9
w
117.94
kd
Ba
.
eN
c8
j.b
et
118.04
116.26
eN
A
3k
.bet
9
t
.b
4
ch
c8
118.06
116.35
ch
11
117.85
w90
eN
116.9
114.7
31
2eNA
k
36
t
e
7.
eS
eN A
A
eN
6.
A
34
B
11
ks150
117.69
k
w
eS
A
11
11
eN
118.16
117.36
t117.
N
117.83
115.91
117.85
8/8
k115.84
117.77 kd
117.80
16
115.97
115.70
0
A
6.
4
0
119.6
118.03
0
116.9
117.2
2e
t
31
7.
115.82
k
eN
A
11
8/4
k116.79
2eN
01
k
et.
eN
w16
117.0
117.8
3k
6.
A
6.
eN
11
11
9
k
11
k
6.
37
k
119.58
118.14
115.80
9
118.01
117.21
eN
A
80
6.
k
62
118.10
116.63
6.
7.1
117.9
0.
04
k
25
117.65
115.31
117.65
g
117.69
117.64
t
116.83
A
w
k115.82
0
118.58
115.58
2
dr
11
11
117.77
16
117.84
115.66
80
w
12
60
k
6.
118.03
116.38
39
kd
ks1
118.14
115.46
kd kd11
10 0
00
0
11
11
6.
11
117.94
116.34
116.89
117.30
115.82
118.50
116.30
20
A
8/9
3k
116.9
31
kd
3
eN
116.7
Bz
7.
kd
eN
0
3k
6
117.2
117.4
3/4
117.1
0.
02
11
0
et.
0
w16
2
eN
A
117.2
eNA
116.9
12
A
w16
3
117.6
04
11
eN
t4
j.b
9
g
w
63
8.
117.66
k
w
117.3
k
117.63
A32
117.68
115.75
117.67
117.79
116.83
ch eNA
.
k
116.54
117.48
116.48
g
gA
N
11
116.6
117.80
0
wA
50
7.
2
k
k
2
eN
A
00
117.73w
117.69
116.92
117.63
ks
118.22
115.67
6.
23
117.49
g 117.63
t
ks
gA 150
40
117.69
kd 116.49
gA 200
50
117.53
g
t
B
117.46
11
27
k
kd
kd 110
11
0
2e
e
12
0.
.bet
.
90
00
ks2
3k
eN
3
26
118.29
116.27
11
6.
t
g
117.49
117.3
t
w
tw
NA t
e
15
ks2
w
3e
N
7.
01
2e
N
4
3
75
ks2
c7
6
c7
6
7.
eS
9.
99
kd
10
16 00
0
ks
gA
eN 63
A
w
117.79
116.99
32
117.79
116.18
2e
gr.
11
6.
gA
A
tA
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROC£AWIA
PRZYJ˚TEGO UCHWA£¥ NR LIV/3249/06 RADY MIEJSKIEJ
WROC£AWIA Z DNIA 6 LIPCA 2006 R. WRAZ ZE ZMIAN¥ PRZYJ˚T¥
2k
UCHWA£¥ NR L/1467/10 RADY MIEJSKIEJ WROC£AWIA
p
t
Z DNIA 20 MAJA 2010
R.
B
11
A
3
3k
28
eN
A
eN
117.1
28/3
tA
63
94
dr
k
ch
.bet
.
0
11
118.28
116.37
k
3k
8/14
117.9
59
5.
w
cA
2x
50
117.58
11
8/7
7.
11
A
116.60
6.
k 116.65
wA
50
0
117.78
115.96k
115.71
.bet
.
8.
8
11
eN
k117.83
11
et
.
k118.26
11
6.
11
29
6.
37
11
ks
j.b
6.
29
2e
N
20
A
eN
1
w
117.97
k
w
11
e
117.63
0
eNA
118.12
117.02
117.3
116.8
11
et.
00
117.54
g
117.63
Bi
i
t
ks15
117.3
117.34
2,13 ha
A
ks2
00
117.1
118.4
116.86
115.30
k
.b
10
ch
tA
7.
2
11
z.u.
117.85
t
ch
kd
N
eN
k
ks
15
117.74
116.15
31
2
3
46
3e
eNA
w
w
116.82
115.20
eNA
115.76
11
6.
6.
eNA
117.2
118.0
k118.28
0
11
2ZO
116.86
115.42
117.2
117.9
117.0
k
0
eNA
117.70
116.9
14
118.0
21
eN
A
c1
.bet
.
117.9
118.06
116.83
G
11
7.
14
c1
ch
w 116.11
w 160
bet.
11
11
A
eN
S
2e
A
eS
117.78
eN
Ba
ks15
p
117.4
15
0
63
11
8/10
117.2
117.4
117.80
116.90
115.95
ks
i
117.56
k
117.61
115.51
117.2
z.
117.75
3k
t
ks
gA
et.
117.1
117.3
117.0
117.2
i
63
69
117.49
00
.b
116.9
118.4
03
15
0
t
ch
117.37
k
116.86
115.05
117.40
117.2
12
0.
w
2
gA
117.64
116.79
6.
c
i
k
6.
43
118.14
116.69
11
c
eN
11
0
117.43
8
tA
117.6
0
c6
c4
3
c6
6.
117.4
A
117.4
eNA
kd
117.49
116.88
tA
A
76
eN
117.36
117.0
i3k
6.
117.7
tA
w16
j.z.
11
6.79
tA
76
w
118.06
116.10
117.5
v
t
117.63 t
11
117.64
116.74
g90
117.8
.3
117.35
117.86
6.
0
32
6.
11
S
k
117.1
t
11
asf.
g
117.1
w
2e
116
11
8.9
117.63
gA
33
Bp
117.0
118.06
116.10
t
117.13
kd160
eNA
117.2
3
116.9
1ZO
NA
115.98
28/7
117.5
-4
.
117.1
eN
117.32
116.09
11
7.
50
.bet
ch
119.2
118.5
117.0
117.0
(data)
k
2e
k
117.7
117.3
119.6
116.2
116.96
11
32
e
50
t
117.2
117.2
117.29
117.38
117.2
w
k1
bet.
Bp
117.9
116.9
i
9.9
98
117.4
117.6
117.38
116.85
11
5.
117.17
c1
14
wA
117.6
116
117.8
117.1
eNA
117.5
8/2
c1
NA
2e
.
11
118.2
117.3
117.47
117.1
11
8.0
11
Bi
117.4
k
117.3
11
9.
95
117.19
28/9
117.63
118.3
eNA
80
t.
.bet
117.6
Bp
a
1
A
A
eN
3
4.7
11
ch
117.2
A
117.1
p
k
k
118.32
114.88
eN
117.0
m
25
80
117.21
115.69
k
6.
kd100
116.8
ra
11
8/15
wA
119.50
i
h
50
ch.be
k1
i
30
118.7
116.9
9
117.3
117.4
117.3
kd100
6.
117.5
118.4
k
117.1
117.30
11
A
eN
119.1
k
117.2
117.2
117.6
117.6
118.6
k
k
ch.bet.
117.23
115.38
7.5
11
SA
117.4
117.4
117.5
117.37
114.82
117.54
114.72
eNA
117.1
117.0
117.0
t
117.2
117.38
2e
117.2
117.80
i
117.0
6.67
117.2
ch.bet.
ch.bet.
117.1
i
11
117.22
120.9
116.75
116.7
8
k
w
117.2
6.
117.18
11
asf.
117.2
7.5
11
117.0
117.5
kl.
116.55
ga
w
160
117.93
120.8
k
117.41
116.07
w
wA160
114.96
wA
i
117.46
114.63
117.4
117.4
117.97
114.97
117.96
2,93 ha
ti
117.4
120.7
it
e
117.5
117.2
32
114.91
1
eN
117.6
0
w
W
114.9
118.5
119.3
16
da
117.5
117.0
kd
w
116.07
2k
w
117.51
ar
117.1
117.41
k
117.42
dw
116.89
114.84
k 115.63
7
117.4
3ZP
e
w
115.36
k
117.2
E
k
116.7
117.44
98
6.
11
t
117.6
117.1
k
t
117.50
40
117.0
eN
c1
116.40
117.50
A
eN
117.5
117.35
B
117.55
116.32
k
50
w
g6
3
25
A
w
29
ks1
11
eN
A
w
kd6
117.5
117.2
wA
00
eNA
116.7
B
6.
80
kd
Bz
25
5
0
16
117.3
obiekt
adres
numer rejestru
data rejestru
willa
ul. Wrblewskiego 11
A/1661/448/Wm
02.06.1989 r.
t

Podobne dokumenty