Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego

Komentarze

Transkrypt

Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
1
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
PROFIL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
POWIATU OSTROWIECKIEGO
-
Planowanie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Ostrowieckiego – usługa B
Kraków, lipiec 2003 r.
____________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
2
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
SPIS TREŚCI
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
3
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
6
2. ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W ANALIZIE
6
3. WARUNKI NATURALNE
7
3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
7
3.2. SUROWCE NATURALNE
7
3.3. PRZYRODA
9
4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ................................................................
12
4.1. POWIERZCHNIA I UŻYTKOWANIE TERENU
12 4.2. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH POD
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
14
5. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA ............................................................................
19
5.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
19 5.2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA LUDNOŚCI
29 5.3. BEZROBOCIE
33 6. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA...............................................................................
37
6.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
37 6.2. KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
4
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
41
6.3. ENERGIA ELEKTRYCZNA
44 6.4. SIEĆ GAZOWA
44 6.5. SIEĆ CIEPŁOWNICZA
46 6.6. GOSPODARKA ODPADAMI
46 7. TRANSPORT I KOMUNIKACJA .....................................................................................
49
8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA..................................................................................
54
8.1. ZASOBY MIESZKANIOWE
54 9. INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ...........................................................
60
9.1. NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE
60 9.2. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
61 9.3. SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE
62 9.4. OCHRONA ZDROWIA
70 9.5. POMOC SPOŁECZNA
71 10. TURYSTYKA, SPORT I WYPOCZYNEK ......................................................................
73
10.1. ZABYTKI, MUZEA.
73 10.2. KULTURA
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
5
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
75
10.3. TURYSTYKA, REKREACJA I SPORT
75
11. FINANSE PUBLICZNE ......................................................................................................
80
12. PODATKI LOKALNE .........................................................................................................
83
13. ROLNICTWO ......................................................................................................................
86
14. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA...................................................................................
92
14.1. STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
92
14.2. PLANOWANE PRYWATNE INWESTYCJE
99
14.3. NIEZAGOSPODAROWANY MAJĄTEK
101
15. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA..............................................................................
103
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
6
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu zasobów powiatu
Ostrowieckiego, warunkujących jego rozwój, a w szczególności, rozwój gospodarczy.
Przedstawienie, scharakteryzowanie danych i zjawisk, które znalazły się
w opracowaniu pozwoli na określenie czynników mających wpływ na rozwój powiatu
oraz lokalnej przedsiębiorczości. Niniejsze opracowanie dostarczy również
podstawowych informacji o powiecie Ostrowieckim, zarówno potencjalnym
inwestorom, jak i innym osobom zainteresowanym tą tematyką.
W analizie znajdzie się syntetyczna charakterystyka powiatu dokonana w oparciu o dane porównawcze dla kraju, województwa Świętokrzyskiego, gmin
wchodzących w skład powiatu Ostrowieckiego, powiatów województwa
Świętokrzyskiego.
2. ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W ANALIZIE
Podstawowym źródłem informacji w przedmiotowym opracowaniu były
w większości przypadków powszechnie dostępne dane o charakterze urzędowym.
Prezentowane w opracowaniu porównawcze dane statystyczne, obrazują stan w dniu
31.12.2001 r. (Główny Urząd Statystyczny – internetowy bank danych lokalnych,
Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS Kielce). Dotyczy
to w szczególności danych porównawczych dla kraju, województwa
Świętokrzyskiego, gmin wchodzących w skład powiatu Ostrowieckiego, powiatów
województwa Świętokrzyskiego.
W celu uzyskania aktualnej wiedzy o zjawiskach mających miejsce na terenie
powiatu, przestawione zostaną również dane z lat 2001 - 2003.
Informacje pochodzą z następujących źródeł: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urząd Gminy w Waśniowie, Urząd Gminy w Bałtowie, Urząd Gminy w Bodzechowie, Urząd Miasta
i Gminy w Kunowie, Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, Główny Urząd Statystyczny
– internetowy bank danych lokalnych, „Rocznik Statystyczny Województwa
Świętokrzyskiego 2002 - WUS w Kielcach, internet i inne.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
7
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
3. WARUNKI NATURALNE
3.1. Położenie geograficzne
Powiat Ostrowiecki leży w północno-wschodniej części województwa
Świętokrzyskiego. Powiat tworzy 6 gmin: Ostrowiec Świętokrzyski (będący siedzibą
władz powiatowych), Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów, Waśniów. Na terenie
wymienionych gmin leżą 3 miasta – Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Ćmielów.
Powiat Ostrowiecki graniczy z 4 powiatami położonymi w granicach 2 województw:
a) w województwie świętokrzyskim:
- z powiatem Opatowskim;
- z powiatem Starochowickim;
- z powiatem Kieleckim;
b) w województwie mazowieckim:
- z powiatem Lipskim;
Pod względem fizyczno - geograficznym nasz powiat usytuowany jest w malowniczej
dolinie rzeki Kamiennej. Północną granicę stanowi Przedgórze Iłżeckie, południową
zaś Wyżyna Sandomierska.
3.2. Surowce naturalne
Baza surowców mineralnych powiatu Ostrowieckiego bezpośrednio związana jest z budową geologiczną regionu oraz procesami geologicznymi zachodzącymi w przeszłości. Znaczna część obszaru powiatu pokryta jest lessami o znacznej
miąższości, dlatego skały podłoża eksploatowane mogą być jedynie na terenach
odsłoniętych, bądź o niewielkim nadkładzie.
Surowce, które znalazły wykorzystanie w przemyśle oraz budownictwie, to:
1. Piaskowce (dewon dolny) – wydobywane były jako surowiec na ogniotrwałe
wyroby krzemionkowe. Eksploatacja prowadzona była w Grzegorzowicach oraz
Jeleniowskiej Górze – rozpoznane szczegółowo piaskowce kwarcytowe;
2. Dolomity (dewon środkowy) – jako kamień budowlany, do budowy dróg, nasypów
kolejowych, jako grys i mączka do asfaltu, niektóre partie wykorzystywane były w
hutnictwie jako topniki. Wychodnie dolomitów obserwować można w okolicach
Dobruchny, a nieczynny łom znajduje się w Dołach Opacich, gdzie eksploatacja
została zaniechana.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
8
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
3. Zlepieńce cechsztyńskie (perm) – stosowane do budowy dróg i w budownictwie
mieszkaniowym. Wydobywane w Chocimowie i Pawłowie. Obecnie zaniechano
ich eksploatacji.
4. Piaskowce (trias dolny) – drobno i średnioziarniste, o spoiwie ilastym, niekiedy
węglanowym, barwy od jasnoszarej przez różowe po brunatne. Tworzą złożone z grubych ławic pakiety z licznymi przeławiceniami mułowców i iłowców.
Parametry techniczne pozwalają wykorzystywać je jako kamień łamany, pyły
okładzinowe oraz kształtki. W okolicy Garbacza Skały oraz na północ od
Kotarszyna znajdują się jego wychodnie.
5. Piaskowce (trias dolny) – stosowane jako surowiec w rolnictwie, budownictwie i gospodarce komunalnej. Nieczynne wyrobisko znajduje się na północ od
Witulina.
6. Piaskowce (jura dolna) – piaskowce kunowskie o jasnej barwie, drobnoziarniste,
stosowane jako pyły okładzinowe, kamień budowlany. Wykorzystywane są jego
zalety: bloczność, oddzielność płytowa, łatwość obróbki. Eksploatacja
prowadzona była w wyrobisku Nietulsko. Obecnie eksploatacji zaniechano.
Piaskowce dolnojurajskie eksploatowane były również w wyrobiskach w okolicy
Gromadzic i Miłkowa, jednak ze względu na parametry techniczne zaniechano
ich eksploatacji.
7. Wapienie skaliste (jura górna) zawierające krzemienie – występują w północnej i północno – wschodniej części powiatu Ostrowieckiego. Część obszaru
występowania objęta jest ochroną i wchodzi w skład Rezerwatu
Archeologicznego „Krzemionki”. Wapienie płytowe, margliste i wapień muszlowy
(jura górna) mają znaczne miąższości, nawet do 30 m. Wykorzystywane jako
kamień łamany, kruszywo oraz surowiec węglanowy do produkcji wapnia.
8. Gliny zwałowe (polodowcowe) – charakteryzują się dużą zmiennością miąższości i składu litologicznego, zawartość żwirów i piasków gruboziarnistych. Czynniki te
powodują, iż znajdują zastosowanie jako kruszywo naturalne do budowy
nasypów i dróg.
9. Gliny ilaste (zwietrzelinowe i zwałowe) - stosowane jako surowiec ceramiki
budowlanej. Wydobywane w okolicy Rudek. Obecnie eksploatacja zaniechana.
10. Piaski wodnolodowcowe i żwiry charakteryzujące się dużą zmiennością
miąższości i litologii. Złoża często niejednorodne, przewarstwione glinami i żwirami. Eksploatowane z kilku złóż zlokalizowanych wyłącznie w północnej,
północno – wschodniej i południowej części powiatu.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
9
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
3.3. Przyroda
Bardzo istotne w całym powiecie są liczne obiekty i tereny chronione. Powierzchnia
powiatu objęta różnymi formami prawnymi ochrony przyrody i krajobrazu w roku
2001 według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach wynosiła 45 191,1 ha, co
stanowiło aż 73,3%. Plasowało to powiat w czołówce wojewódzkiej.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
10
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Chociaż na terenie powiatu nie utworzono żadnego Parku Narodowego, to już pod
względem powierzchni rezerwatów przyrody powiat Ostrowiecki zajmuje drugie
miejsce w województwie (za powiatem Kieleckim) z powierzchnią 470,5 ha. Parki
krajobrazowe zajmują 2 013 ha. Znaczną powierzchnię zajmują w powiecie obszary
o statusie chronionego krajobrazu – bo aż 43.130 ha. Ponadto występują na terenie
powiatu zespoły przyrodniczo krajobrazowe – 8,7 ha oraz pomniki przyrody, których
w 2001 roku było tu 22. Ważne z naukowego punktu widzenia stanowiska
dokumentacyjne zajmują 24,2 ha.
Do atrakcji powiatu znanych w całym kraju zalicza się unikalny w skali światowej
Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki”, położony około 9 km na północny wschód od
Ostrowca Świętokrzyskiego i zajmujący powierzchnię 372,7 ha. Znajduje się tam
jedna z największych w Europie i doskonale zachowana do dziś kopalnia krzemienia
pasiastego, użytkowana w okresie neolitu i wczesnej epoki brązu (3000 – 1600 lat
p.n.e.) oraz kolejno przez ludność kultury pucharów lejkowatych, amfor kulistych i kultury mierzanowickiej. Kopalnia odkryta została w 1922 roku przez geologa
profesora J. Samsonowicza.
Na terenie powiatu występują następujące parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody:
• Jeleniowski Park Krajobrazowy
• Rezerwat Modrzewie
• Rezerwat Ulów
• Rezerwat Lisiny Bodzechowskie
• Rezerwat Krzemionki
• Rezerwat Małe Gołoborze
• Rezerwat Szczytniak
• Rezerwat Wąwóz w Skałach
Dodatkowo na terenie powiatu występują następujące pomniki przyrody:
• Dąb szypułkowy – Ostrowiec Św. (Gmina Ostrowiec)
• Skałki – Bałtów Zarzecze (Gmina Bałtów)
• Odsłonięcie geologiczne – dolina rz. Kamiennej (Gmina Bałtów)
• Głaz narzutowy – Czarna Glina (Gmina Bodzechów)
• Skałka „Sfinks” – dolina rz. Kamionki (Gmina Bodzechów)
• odsłonięcie geologiczne – dolina rz. Świśliny (Gmina Kunów)
• Profil geologiczny – dolina rz. Świśliny (Gmina Kunów)
• Głazy narzutowe – Wymysłów (Gmina Kunów)
• Wąwóz skalny – dolina rz. Kamiennej (Gmina Kunów)
• Skałki –Stryczkowice (Gmina Waśniów)
• Topole – Czajęcice (gm. Waśniów)
• Źródło „Malinowy Stok” – Kunin (Gmina Waśniów)
• Robinia biała – Przeuszyn (Gmina Ćmielów)
• Głaz narzutowy – obok III Liceum Ogólnokształcącego (Gmina Ostrowiec)
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
11
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Powiat Ostrowiecki charakteryzuje się zróżnicowaną szatą roślinną i licznymi
obiektami dziedzictwa materialnego. Miasto Ostrowiec od północy otaczają zwarte
bory Puszczy Iłżeckiej, porastające kilkadziesiąt tysięcy hektarów Pogórza
Iłżeckiego, będące świadectwem pierwotnego krajobrazu puszczańskiego. Od
południa do Ostrowca przylegają zagospodarowane rolniczo od kilku tysięcy lat
obszary wyżynne Ziemi Opatowskiej.
Krajobraz tego terenu charakteryzują liczne wąwozy i jary, a także doliny rzek
Kamiennej, Świśliny i Kamionki. Od południowego zachodu w krajobrazie dominują
pasma Jeleniowskie i Łysogórskie Gór Świętokrzyskich. Całość krajobrazu dopełnia
malownicza dolina rzeki Kamiennej, na której zboczach zlokalizowane są liczne
skupiska siedzib ludzkich.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
12
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
4.1. Powierzchnia i użytkowanie terenu
Powiat Ostrowiecki zajmuje powierzchnię 61.633 ha i tym samym zajmuje 9 miejsce
wśród powiatów (na 14 powiatów województwa) pod względem powierzchni w województwie (5,27% jego całkowitej powierzchni). Zajmuje on obszar stanowiący
0,19% powierzchni kraju. Na powiat Ostrowiecki terytorialnie składa się 6 gmin:
• Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;
• Gmina Kunów;
• Gmina Ćmielów;
• Gmina Bodzechów;
• Gmina Bałtów;
• Gmina Waśniów.
W strukturze użytkowania gruntów na terenie powiatu Ostrowieckiego przeważają
użytki rolne zajmujące 37.089 ha, czyli 60,18% ogólnej powierzchni, wynoszącej
61.633 ha. Wskaźnik ten jest niższy od średniej wojewódzkiej (62,57%) oraz wyższy
od średniej krajowej (59,17%). Powiat pod względem udziału użytków rolnych w ogólnej powierzchni zajmuje 8 miejsce wśród powiatów województwa
Świętokrzyskiego.
Wykres 1. Procentowy udział gmin w ogólnej powierzchni powiatu Ostrowieckiego
/
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
13
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Spośród 37.089 ha użytków rolnych ponad 86,21% zaliczonych zostało do gruntów
ornych (przy średniej wojewódzkiej wynoszącej blisko 77%), 2,84% do pastwisk,
8,36% do łąk a 2,56% do sadów.
Lasy i grunty leśne zajmują 30,42% powierzchni powiatu, przy średniej dla
województwa wynoszącej 27,9%. Powiat Ostrowiecki charakteryzuje się, na tle
innych powiatów, średnim wskaźnikiem zalesienia (6 miejsce wśród powiatów
województwa).
Tabela 1. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych -
stan w czerwcu 2001.
w tym
POWIATY
Powierzchni
a ogólna w
ha
użytki rolne
grunt
razem y orne
sady
łąki
lasy
pastwisk
a
Udział % w powierzchni ogólnej
województwo
1.169.105
62,57
48,15
1,73
9,29
3,40
27,90
powiaty
ziemskie
1.158.160
62,82
48,36
1,74
9,33
3,39
27,97
96.739
79,27
60,88
1,95
12,33
4,12
10,16
125.680
72,84
62,24
0,77
7,66
2,18
19,32
42.248
89,59
74,98
1,43
11,88
1,30
2,88
Kielecki
224.745
55,37
39,30
0,85
11,28
3,95
35,17
Konecki
113.990
43,66
26,85
0,31
11,12
5,40
48,11
Opatowski
91.151
79,00
69,50
2,85
3,71
2,93
14,19
Ostrowiecki
61.633
60,18
51,88
1,55
5,04
1,71
30,42
Pińczowski
61.140
70,50
55,51
1,12
11,14
2,73
18,45
Sandomierski
67.589
81,77
58,76
12,34
8,01
2,66
6,83
Skarżyski
37.796
30,12
17,11
0,25
9,41
3,35
57,94
Starachowicki
52.327
45,04
35,50
0,62
6,63
2,29
46,65
Staszowski
92.484
62,32
48,10
1,37
8,03
4,82
27,95
Włoszczowski
90.638
52,09
37,32
0,23
11,33
3,22
38,59
Kielce
10.945
36,39
26,40
0,68
5,78
3,54
20,84
Buski
Jędrzejowski
Kazimierski
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
14
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
4.2. Powierzchnia nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod
działalność gospodarczą
Możliwości i kierunki rozwoju powiatu uzależnione są w znacznym stopniu od
obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego zapisy
decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenie gminy. W szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych
pragnących rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą. Dla określenia
potencjalnych możliwości rozwoju powiatu, wynikających z przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzona została w tej części
opracowania analiza wielkości powierzchni terenów niezabudowanych o następującym przeznaczeniu:
- pod obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, składowe, itp. – (PS)
- pod obiekty komercyjne, handlowo-usługowe, biurowe, i inne, – (UC)
- pod obiekty sportowo-rekreacyjne i turystyczne – (RS)
Analiza przeprowadzona została w oparciu o udostępnione przez urzędy gminy
informacje o szacunkowej powierzchni terenów niezabudowanych według planu
zagospodarowania (według stanu w dniu 31.12.2002 r.)
Dla zobiektywizowania wyników analizy, podstawowym sposobem porównywania
gminy jest udział procentowy terenów niezabudowanych w ogólnej powierzchni
gminy. Poniżej zostaną omówione i scharakteryzowane dane dotyczące dostępnych
powierzchni nieruchomości o przeznaczeniu PS, UC, RS. Dane dotyczą wszystkich
gruntów niezabudowanych o wspomnianym przeznaczeniu bez względu na ich
obecny stan prawny.
Przeznaczenie gruntu – PS
Wyniki przeprowadzonych porównań tworzą czytelny obraz możliwości dalszego
rozwoju przedsięwzięć o charakterze produkcyjnym lub magazynowym na terenie
powiatu Ostrowieckiego.
Najwyższy wskaźnik terenów niezabudowanych o omawianym przeznaczeniu
posiada Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (300 ha – 6,46%). Gminą na terenie której
nie występują takie obszary jest Bodzechów.
W porównaniu do innych gmin położonych na terenie województwa Świętokrzyskiego
są to stosunkowo wysokie wskaźniki – dla porównania np. Gmina Jędrzejów (0,89%),
Gmina Nagłowice (0,68%), Gmina Sędziszów (0,66%), Gmina Pińczów (46 ha –
0,22%), Gmina Staszów (0,62%) oraz Gmina Połaniec (0,57%).
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
15
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Charakterystyka terenów o przeznaczeniu PS uwzględnia również analizę większych
pod względem powierzchni, zwartych obszarów o tym przeznaczeniu. W poniższym
zestawieniu uwzględnione zostały zwarte obszary o powierzchni powyżej 1 ha.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
-
tereny przy ul. Bałtowskiej, ul. Dunalka, ul. Gajowej pod obiekty przemysłowe
(przemysł przetwórstwa spożywczego) o powierzchni 6,4461 ha;
-
tereny przy ul. Bałtowskiej w sąsiedztwie „Nowego Zakładu Huty” przeznaczone
w znacznej części pod nieuciążliwy przemysł – powierzchnia około 80 ha.
-
Teren „OZMO” przy ul. Kilińskiego (w części zainwestowany) przeznaczony pod
przemysł i składy o powierzchni 5,3794 ha.
-
Tereny w rejonie ul. Samsonowicza i ul. Gulińskiego („Huta” – nowy zakład)
przeznaczone pod przemysł i składy o powierzchni około 273 ha (w części
zainwestowane obiektami huty).
Gmina Kunów - tereny o powierzchni 5,5 ha oraz 8,8 ha w Kunowie;
Przeznaczenie gruntu – UC
Zastosowana w opracowaniu terminologia rodzajów przeznaczenia gruntów oparta
jest o plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące głównie na terenie
miast i gmin miejsko-wiejskich (szczególnie ma to znaczenie w przypadku
przeznaczenia UC). W większości gmin o charakterze wiejskim nie występuje typowe
dla obszarów miejskich przeznaczenie UC, jednak w zamian niego stosowane jest
przeznaczenie mieszkalno-usługowe i mieszkalne z możliwością prowadzenia
działalności handlowo-usługowej.
Gminą o najwyższym wskaźniku ilości gruntów (o przedmiotowym przeznaczeniu)
jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (25 ha – 0,54%). Dla przykładu w grupie gmin o najwyższym współczynniku terenów niezabudowanych o tym przeznaczeniu z
terenu powiatu Włoszczowskiego znalazły się Gminy Kluczewsko (0,09%) oraz
Secemin (0,22%), w powiecie Jędrzejowskim natomiast Gmina Sędziszów (0,06%),
w powiecie Staszowskim Gmina Staszów (0,22%).
Charakterystyka terenów o przeznaczeniu UC uwzględnia również analizę większych
pod względem powierzchni, zwartych obszarów o tym przeznaczeniu. W poniższym
zestawieniu uwzględnione zostały zwarte obszary o powierzchni powyżej 1 ha.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
-
Teren w rejonie ul. Denkowskiej, Radwana i Wardyńskiego przeznaczony pod
zabudowę obiektami usług miastotwórczych o powierzchni 1,5 ha.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
16
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
-
Teren w rejonie ul. Żeromskiego, Mickiewicza, rz. Młynówki przeznaczony pod
zabudowę obiektami usług miastotwórczych i ogólnomiejskich o powierzchni 15
ha. Gmina Kunów - tereny o powierzchni 1 ha w Kunowie;
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
17
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 2. Szacunkowa powierzchnia terenów niezabudowanych o przeznaczeniu PS, UC, RS 1,
Wyszczególnienie
Powierzchnia terenów
niezabudowanych o
przeznaczeniu
Procent terenów
niezabudowanych w
stosunku do powierzchni
gminy o przeznaczeniu
PS
(ha)
UC
(ha)
RS
(ha)
PS
(%)
UC (%)
300
25
1,5
6,46
%
0,54%
0,03%
Gmina Bałtów
*
*
*
*
*
*
Gmina Bodzechów
0
0
40
0
0
0,33%
Gmina Ćmielów
10
5
6
0,08
%
0,04%
0,05%
Gmina Kunów
17
7,2
1
0,15
%
0,06%
0,01%
Gmina Waśniów
25
0
0
0,22
%
0%
0%
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
RS (%)
* - brak planu zagospodarowania przestrzennego
Źródło: Urzędy Gmin
Przeznaczenie gruntu – RS
Kolejnym prezentowanym w tym punkcie rodzajem przeznaczenia są obszary, na
których można wznosić budynki i obiekty o charakterze turystycznym. Jest to trzeci w
kolejności rodzaj przeznaczenia terenu obejmujący również przedsięwzięcia o
charakterze komercyjnym (ośrodki wypoczynkowe, wyciągi narciarskie, pola do gry w
golfa itp.).
Najwyższy udział procentowy w przypadku terenów niezabudowanych o
przeznaczeniu RS dotyczy Gminy Bodzechów - 0,33%.
Dla porównania w powiecie Włoszczowskim najwyższy wskaźnik wynoszący 0,34 %
posiada Gmina Secemin, natomiast w powiecie Pińczowskim Gmina Pińczów
(0,46%), w powiecie Staszowskim Gmina Staszów – 0,31%.
Charakterystyka terenów o przeznaczeniu RS uwzględnia również analizę większych
pod względem powierzchni, zwartych obszarów o tym przeznaczeniu. W poniższym
zestawieniu uwzględnione zostały zwarte obszary o powierzchni powyżej 1 ha.
Gmina Kunów – tereny o powierzchni 1 ha w Kunowie;
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
18
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
19
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
5. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA
5.1. Struktura demograficzna
Ludność powiatu Ostrowieckiego (wg stanu na 31.12.2001 r.) liczyła 121.715
mieszkańców, co stanowiło 9,22% ogólnej liczby mieszkańców województwa
Świętokrzyskiego oraz około 0,31% mieszkańców kraju.
Wykres 2. Liczba mieszkańców powiatu Ostrowieckiego w latach 1995-2001
123 000
122 672
122 770
122 572
122 668
122 600
122 294
122 296
122 200
121 715
121 800
121 400
121 000
/
1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
1999 r.
2000 r.
2001 r.
W dniu 31.12.2001 r. powiat Ostrowiecki liczył 121.715 mieszkańców w tym w
rozbiciu na poszczególne gminy:
-
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;
-
78.224
-
Gmina Kunów;
-
10.255
-
Gmina Ćmielów;
-
8.202
-
Gmina Bodzechów;
-
13.693
-
Gmina Bałtów;
-
4.025
-
Gmina Waśniów.
-
7.316
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
20
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Wykres 3. Struktura % ludności powiatu Ostrowieckiego według gmin –
stan w dniu 31.12.2001 r.
Bodzechów
11,3%
Ćmielów
6,7%
Bałtów
3,3%
Kunów
8,4%
Waśniów
6,0%
Ostrowiec Świętokrzyski
64,3%
/
Wskaźnik gęstości zaludnienia (w oparciu o dane z dnia 31.12.2001 r.) dla powiatu
Ostrowieckiego (197,6 osób na 1 km2) jest wyższy od średniej krajowej (123,6 osoby/
1 km2) oraz wojewódzkiej (112,9 osoby/1 km2).
Tabela 3. Charakterystyka ludności - stan w dniu 31.12.2001 r.
Wyszczególnieni
e
Kobiety na
100
mężczyzn
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym
Ludność na
na 100 osób w
2
1 km
wieku
produkcyjnym
Województwo
103,9
112,9
65,6
powiaty
102,8
95,8
68,4
Buski
103,3
78,9
71,5
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
21
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Jędrzejowski
101,6
73,3
69,4
Kazimierski
101,8
89,1
73,7
Kielecki
99,6
87,4
72,3
Konecki
102,3
77
66
Opatowski
101,5
64,8
73
Ostrowiecki
106,9
197,6
60,5
Pińczowski
101,6
71,5
72,8
105
127
68,6
Skarżyski
107,4
222
62,5
Starachowicki
105,1
188
65,7
99,9
84,4
69,7
Włoszczowski
100,8
53,1
73,1
Kielce
109,6
1921,1
52,2
Sandomierski
Staszowski
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Równocześnie powiat Ostrowiecki posiada jeden z najwyższych wskaźników
gęstości zaludnienia na 1 km2 wśród powiatów województwa Świętokrzyskiego (3
miejsce wśród powiatów województwa).
Tabela 4. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – na 1000 mieszkańców w dniu 31.12.2001 r.
Wyszczególnienie
Ludność w
wieku
produkcyjny
m
Małżeństw
a
Urodzeni
a żywe
Przyrost
naturaln
y
Gęstość
zaludnieni
a na 1 km2
na 1000 mieszkańców
Polska
619,2
5,05
9,53
0,13
123,6
województwo
603,8
5,26
9,37
-0,82
112,9
powiat Ostrowiecki
623,0
4,77
8,49
-1,90
197,5
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
649,4
5,00
7,93
-1,94
1685,5
Gmina Bałtów
549,8
4,97
12,17
-2,48
38,4
Gmina Bodzechów
590,6
4,02
8,84
-1,68
112,0
Gmina Ćmielów
569,9
4,27
8,90
-4,51
69,7
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
22
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Gmina Kunów
577,5
5,07
9,07
-0,98
90,2
Gmina Waśniów
566,0
3,83
10,52
0,14
65,7
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Gminą z terenu powiatu Ostrowieckiego posiadającą najwyższy wskaźnik gęstości
zaludnienia na 1 km2 jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (1685,5 osoby). Pozostałe
gminy z terenu powiatu posiadają zdecydowanie niższe wskaźniki: Gmina Bałtów –
38,4 osoby/1 km2, Gmina Waśniów – 65,7 osoby/1 km2. W miastach wchodzących w
skład powiatu mieszka aż 69,4 % ludności powiatu.
Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na
21,91% udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców
powiatu. Udział ten jest niższy do średniej krajowej wynoszącej 23,2% oraz
wojewódzkiej – 23,2%. Łącznie na terenie powiatu Ostrowieckiego mieszka 26.671
osób w wieku przedprodukcyjnym.
Tabela 5. Charakterystyka ludności według grup wiekowych –
w latach 1995 – 2001.
powiat Ostrowiecki
Wyszczególnienie
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
udział %
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym (0-17)
26,8
9
26,1
4
25,3
8
24,5
7
23,8
0
22,9
1
21,9
1
Ludność w wieku produkcyjnym
(18-59 - kobiety/64 - mężczyźni)
58,7
6
59,2
0
59,7
3
60,3
1
60,8
4
61,4
6
62,3
0
Ludność w wieku poprodukcyjnym
(dla kobiet 60+/dla mężczyzn 65+)
14,3
5
14,6
6
14,9
0
15,1
2
15,3
6
15,6
3
15,7
8
Źródło: internet GUS
Należy zwrócić uwagę na postępujący odpływ osób w wieku przedprodukcyjnym,
który świadczy o stopniowym starzeniu się społeczeństwa (jest to również trend
ogólnonarodowy).
Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 62,30% (75.834 osób) jest wyższy
do średniej krajowej (61,9 %) oraz wojewódzkiej (60,4%). W 2001 roku powiat zamieszkiwało 19.210 osób w wieku poprodukcyjnym.
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stosunkowo niski udział osób w wieku
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
23
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców (15,78%). Jednak należy zauważyć, iż w stosunku do roku 1995 udział osób w wieku
poprodukcyjnym zmniejszył się o 1,4%.
Tabela 6. Charakterystyka ludności według grup wiekowych - stan w dniu 31.12.2001 r.
Wyszczególnienie
Ludność w
wieku przedprodukcyjnym
ogółem
Ludność w
wieku
produkcyjnym
ogółem
Ludność w
wieku
poprodukcyjny
m ogółem
w%
Polska
23,22
61,92
14,86
województwo
23,19
60,38
16,43
powiat Ostrowiecki
21,91
62,30
15,78
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
21,15
64,94
13,91
Gmina Bałtów
24,02
54,98
20,99
Gmina Bodzechów
22,45
59,06
18,49
Gmina Ćmielów
21,99
56,99
21,02
Gmina Kunów
24,20
57,75
18,05
Gmina Waśniów
24,54
56,60
18,86
powiat Staszowski
25,34
58,92
15,74
powiat Sandomierski
23,63
59,32
17,05
powiat Jędrzejowski
23,49
59,03
17,48
powiat Pińczowski
22,91
57,88
19,21
Źródło: GUS - Internet
W gminach wchodzących w skład powiatu Ostrowieckiego występuje stosunkowo
duże zróżnicowanie struktury wiekowej mieszkańców. Do gmin posiadających
najwyższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym należy zaliczyć Gminę Waśniów
(24,54%).
Najwyższy udział ludności w wieku produkcyjnym posiada jedyna gmina miejska Ostrowiec Świętokrzyski (64,94%). Wysoki udział osób w wieku produkcyjnym w
gminie miejskiej wynika z ruchu migracyjnego odbywającego się z obszarów
wiejskich do obszarów miejskich.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
24
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
25
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest
saldo migracji stałej. Dla powiatu Ostrowieckiego saldo to w 2001 roku wykazywało
wartości ujemne (odpływ 258 mieszkańców), co świadczy o odpływowym
charakterze tego obszaru. Łącznie w roku 2001 zanotowano napływ do powiatu 1114
osób oraz odpływ 1372 osób. Wskaźnik migracji stałej na 1000 mieszkańców
(wynoszący –2,1 osoby) jest niższy od średniej wojewódzkiej (-1,8 osoby).
W przypadku gmin wchodzących w skład powiatu Ostrowieckiego wskaźnik
przyjmuje wartości dodatnie tylko dla Gminy Bodzechów (7,8) oraz Gminy Waśniów
(0,8). Dla pozostałych gmin powiatu wskaźnik migracji stałej na 1000 mieszkańców,
jest ujemny i wynosi odpowiednio: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (-4,3), Gmina
Ćmielów (-2,5), Gmina Kunów (-0,4), Gmina Bałtów (-0,7).
Tabela 7. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – na 1000 mieszkańców w dniu 31.12.2001 r.
Wyszczególnieni
e
Małżeństw
a
Urodzenia
Zgony
Przyrost
naturalny
na 1000 ludności
Województwo
5,2
9,3
10,1
-0,8
powiaty
5,2
9,5
10,6
-1,1
Buski
5,2
9,1
12,4
-3,4
Jędrzejowski
5,6
9,8
11,7
-1,9
Kazimierski
4,4
7,9
12,1
-4,2
Kielecki
5,3
10,7
8,9
1,8
Konecki
6,1
9,9
10,5
-0,6
5
9,9
12,8
-3
Ostrowiecki
4,7
8,4
10,3
-1,9
Pińczowski
5,1
9,9
12,7
-2,8
Sandomierski
5,2
9,1
10,5
-1,4
Skarżyski
4,8
7,8
10,3
-2,6
Starachowicki
5,3
8,9
9,6
-0,6
5
10,3
9,6
0,7
Włoszczowski
5,8
10,6
11,3
-0,7
Kielce
5,2
8,3
7,6
0,6
Opatowski
Staszowski
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
26
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
27
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 8. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – w dniu 31.12.2001 r.
Zgony
Wyszczególnieni
e
Małżeństw
a
Urodzenia
ogółem
w tym
niemowlęt
a
Przyrost
naturaln
y
w liczbach bezwzględnych
Województwo
6.945
12.369
13.456
97
-1.087
powiaty
5.848
10.631
11.853
85
-1.222
Buski
402
700
959
6
-259
Jędrzejowski
527
920
1.099
9
-179
Kazimierski
166
301
462
4
-161
Kielecki
1.040
2.096
1.749
23
347
Konecki
545
879
933
5
-54
Opatowski
302
594
773
4
-179
Ostrowiecki
581
1.033
1.264
8
-231
Pińczowski
227
438
564
6
-126
Sandomierski
452
786
908
5
-122
Skarżyski
407
650
877
3
-218
Starachowicki
524
892
956
7
-64
Staszowski
392
816
760
2
56
Włoszczowski
283
517
549
3
-32
1.097
1.738
1.603
12
135
Kielce
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
W 2001 r. w powiecie Ostrowieckim odnotowano 1033 żywych urodzeń oraz 1264
zgony. Należy zwrócić uwagę, iż tylko w 1996 i 1998 r. zanotowano więcej urodzeń
niż zgonów.
Tabela 9. Migracje ludności w 2001 r.
Saldo migracji
Powiaty
Napływ
Odpływ
Województwo
11208
powiaty
9814
ogółem
na 1.000
ludności
13610
-2402
-1,8
11769
-1955
-1,7
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
28
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Buski
651
799
-148
-1,9
Jędrzejowski
723
1158
-435
-4,6
Kazimierski
315
430
-115
-3
Kielecki
1884
1607
277
1,4
Konecki
726
935
-209
-2,3
Opatowski
605
836
-231
-3,8
Ostrowiecki
1114
1372
-258
-2,1
Pińczowski
368
573
-205
-4,6
Sandomierski
917
977
-60
-0,7
Skarżyski
584
776
-192
-2,3
Starachowicki
780
959
-179
-1,8
Staszowski
813
915
-102
-1,3
Włoszczowski
334
432
-98
-2
Kielce
1394
1841
-447
-2,1
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
W roku 2001 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł – 231 osób. Należy zwrócić
uwagę, iż powiat posiada ujemną wartość przyrostu naturalnego przypadającego na
1000 mieszkańców (wskaźnik ten wynosi -1,9 osoby). Jest on niższy od średniej
krajowej (0,13 osoby) oraz średniej wojewódzkiej (-0,8 osoby). W stosunku do innych
powiatów z terenu województwa, powiat Ostrowiecki zajmuje 8 miejsce pod
względem poziomu przyrostu naturalnego liczonego na 1000 mieszkańców.
Wykres 4. Przyrost naturalny na terenie powiatu Ostrowieckiego
w latach 1995 – 2001 r.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
29
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
59
60
22
-18
-38
-43
-95
-151
-173
-200
-231
-250
/
1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
1999 r.
2000 r.
2001 r.
Do Gmin posiadających szczególnie niską wartość przyrostu naturalnego
przypadającego na 1000 mieszkańców należy zaliczyć Gminę Bałtów
(-2,48 osoby), Gminę Ćmielów (-4,51 osoby).
Równie ważnym wskaźnikiem ukazującym bieżące tendencje mieszkańców jest ilość
zawieranych małżeństw. Ilość zawieranych małżeństw świadczy między innymi o
skłonności mieszkańców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego
zamieszkiwania.
W roku 2001 zawarto 581 małżeństw (4,7 na 1000 mieszkańców) i jest to wartość
niższa od średniej krajowej (5,05) oraz średniej wojewódzkiej (5,2). Na średnią
powiatową mają wpływ wartości odnotowane na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski (5,0 małżeństw na 1000 mieszkańców) oraz Gminy Kunów (5,07
małżeństw na 1000 mieszkańców).
Należy stwierdzić, iż utrzymywanie się wysokiego poziomu zawieranych małżeństw
wpływa między innymi na zwiększenie się potrzeb mieszkaniowych zgłaszanych
przez mieszkańców powiatu.
5.2. Struktura zatrudnienia ludności
Na terenie powiatu Ostrowieckiego w gospodarce narodowej (pracujący poza
rolnictwem indywidualnym, według miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, w których liczba
pracujących nie przekracza 9 osób) zatrudnionych było 19.900 osób (w dniu
31.12.2001 roku).
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
30
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 10. Pracujący w gospodarce narodowej1 – stan w dniu 31.12.2001 r.
ogółem
Wyszczególnien
ie
raze
m
w tym
kobiety
Rolnictw
o,
łowiectw
oi
leśnictw
o
Przemy
sł
Budownictw
o
Handel
i
napraw
y
Transport
,
składowa
nie i
łączność
Edukacj
a
Ochrona
zdrowia i
opieka
społeczn
a
Udział %
Województwo
100
49,0
1,3
32,5
6,6
9,4
7,2
13,5
12,8
powiaty
100
48,9
1,8
36,8
4,6
7,3
7,4
14,7
13,4
Buski
100
53,3
1,0
20,1
6,7
10,4
8,3
16,4
19,8
Jędrzejowski
100
49,8
2,1
24,7
5,1
8,1
12,9
18,0
12,2
Kazimierski
100
48,8
2,4
24,7
1,8
10,7
4,9
23,7
13,6
Kielecki
100
50,7
3,8
34,2
5,7
4,9
6,2
22,0
13,3
Konecki
100
47,0
2,5
41,4
3,7
6,7
4,7
13,2
13,8
Opatowski
100
52,2
1,8
39,0
3,5
6,3
3,8
14,2
11,8
Ostrowiecki
100
48,7
1,2
44,1
3,6
8,4
6,1
11,0
11,4
Pińczowski
100
47,1
3,9
29,2
5,2
6,3
4,1
13,8
22,2
Sandomierski
100
51,9
0,7
27,1
5,7
11,3
6,0
17,9
16,0
Skarżyski
100
46,4
0,8
37,9
3,6
5,9
16,6
10,3
11,2
Starachowicki
100
48,0
0,8
42,8
5,1
8,4
4,3
13,1
12,1
Staszowski
100
46,1
1,5
45,1
6,5
5,5
6,1
12,2
11,1
Włoszczowski
100
46,7
2,8
49,9
0,8
3,7
6,5
11,5
14,0
Kielce
100
49,4
0,3
23,5
10,8
13,7
6,9
10,8
11,5
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
1 – poza rolnictwem indywidualnym, według miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek
cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób;
W stosunku do 1995 roku liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej
zmniejszyła się o 11.345 osób (spadek aż o 36,3 %).
Na podstawie danych o zatrudnieniu można określić charakter i wielkość podmiotów
gospodarczych znajdujących się na terenie gminy lub powiatu. W tym celu powiat Ostrowiecki a także inne powiaty województwa Świętokrzyskiego,
zostały ze sobą porównane wskaźnikiem liczby pracujących w gospodarce
narodowej na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
Dla powiatu Ostrowieckiego wynosi on 262,4 osoby i jest niższy o około 71 osób od
analogicznego wskaźnika dla kraju.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
31
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Z powyższych danych wynika, iż w porównaniu do innych powiatów województwa
zdecydowanie mniejszy jest udział mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie i w małych podmiotach gospodarczych prowadzących swoją działalność.
W 2001 r. spośród pracujących w gospodarce narodowej 44,1% (8767 osób)
zatrudnionych było w podmiotach zakwalifikowanych do sekcji przemysł, 11% (2187
osób) – edukacja, 8,4% (1672 osoby) – handel i naprawy, 1,2% (235 osób) –
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo a 11,4% (2277 osób) – ochrona zdrowia i opieka
społeczna. Udział osób zatrudnionych w podmiotach zakwalifikowanych do sekcji
transport, gospodarka magazynowa i łączność dla powiatu Ostrowieckiego wyniósł
on 6,1 % przy 7,2% dla całego województwa Świętokrzyskiego.
Tabela 11. Pracujący w gospodarce narodowej1– stan w dniu 31.12.2001 r.
Wyszczególnienie
Pracujący
ogółem
Pracujący kobiety
1000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym.
Polska
333,4
162,3
województwo
274,5
134,6
powiat Ostrowiecki
262,4
127,8
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
342,5
162,5
Gmina Bałtów
62,4
24,9
Gmina Bodzechów
76,5
42,3
Gmina Ćmielów
170,9
114,0
Gmina Kunów
122,8
58,8
53,1
39,1
powiat Staszowski
270,2
124,5
powiat Sandomierski
216,0
112,1
powiat Jędrzejowski
204,4
101,7
powiat Pińczowski
245,5
115,5
Gmina Waśniów
1 – poza rolnictwem indywidualnym, według miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób;
Źródło: GUS – Internet,
W 2001 roku na terenie powiatu Ostrowieckiego 48,7% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej stanowiły kobiety. Jest to udział wyższy niż w przypadku
całego kraju (48,15%) oraz niższy w przypadku województwa Świętokrzyskiego
(49%).
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
32
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Gminami z terenu powiatu Ostrowieckiego gdzie udział kobiet pracujących w gospodarce narodowej przekraczał 50% była Gmina Bodzechów (55,25%), Gmina
Ćmielów (66,71%), Gmina Waśniów (73,64%).
W przypadku analizowanych gmin zdecydowanie najwyższy wskaźnik liczby
pracujących w gospodarce narodowej na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
posiada (w dniu 31.12.2001 r.) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (342,5 osoby).
Najniższy wskaźnik dotyczy Gminy Waśniów (53,1 osoby) oraz Gminy Bałtów (62,4
osoby).
Na terenie gmin o najniższym wskaźniku nie działają większe zakłady produkcyjne, a osoby zakwalifikowane do tej grupy pracują głównie w instytucjach użyteczności
publicznej. W dużych zakładach zakwalifikowanych do sekcji przemysł i budownictwo
zatrudnieni są mieszkańcy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Gminy Ćmielów oraz
Gminy Kunów.
Szczegółowe porównanie struktury zatrudnienia przedstawia powyższa tabela.
Miarą stopnia zaangażowania osób w procesie pracy jest współczynnik aktywności
zawodowej (procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności).
Ludność bierną zawodowo stanowią osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały
zakwalifikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby które w badanym
tygodniu:
- Nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały;
- Nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w
tygodniu badanym i następnym.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. wykazały,
iż w powiecie Ostrowieckim występuje jeden z najniższych współczynników
aktywności zawodowej – 13 miejsce wśród powiatów województwa. Do aktywnych
zawodowo zaliczono 49,9 tys. mieszkańców z tego 15,5 tys. to osoby bezrobotne.
Miernikiem rzeczywistego zaangażowania ludności w procesie pracy jest wskaźnik
zatrudnienia (udział osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 i więcej).
Wskaźnik zatrudnienia w powiecie Ostrowieckim wyniósł tylko 36% przy średniej dla
województwa Świętokrzyskiego wynoszącej 43,8%. Jest jeden z najniższych
wskaźników wśród powiatów województwa.
Tabela 12. Aktywność zawodowa ludności w wieku 15 lat i więcej
Wyszczególnienie
Współczynnik
i aktywności
zawodowej
Wskaźnik
zatrudnienia
w%
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
33
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Województwo
Ogółem
56,3
43,8
Miasta
54,2
39,5
Wieś
58,1
47,5
Buski
58,6
51,5
Jędrzejowski
57,8
46,4
Kazimierski
59,8
53,1
Kielecki
58,5
45,3
Konecki
55
39
Opatowski
56,5
47
Ostrowiecki
52,2
36
Pińczowski
59,2
50,3
Sandomierski
57,5
48,7
Skarżyski
49,7
33,8
Starachowicki
53,1
37,5
Staszowski
58,7
48,1
Włoszczowski
60,4
49,8
Kielce
56,3
43,1
ź r ódło: RAPO RT Z WY N I K Ó W S P I S Ó W P O WS Z E C H N Y C H – WO J E WÓ D Z T W O
ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
5.3. Bezrobocie
Na lokalnym rynku pracy (w przeciągu ostatnich kilku lat) w wyniku pogorszenia
sytuacji na gospodarczej w kraju nastąpił gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych.
W grudniu 2000 roku na terenie powiatu Ostrowieckiego stopa bezrobocia
kształtowała się na poziomie 22,7% czyli o 8,2% większym niż na terenie kraju.
Wykres 5. Stopa bezrobocia w powiecie Ostrowieckim oraz w kraju w latach 2000 – 2003 r.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
34
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
powiat
28
23,5
25,8
27,9
27
22,7
19
14,5
kraj
17,4
18,8
18,1
14,5
10
,
2000 r.
2001 r.
2002 .r
2003.02 r.
W końcu grudnia 2002 roku w powiecie Ostrowieckim zarejestrowanych pozostawało
14.260 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych kobiety w liczbie 7098 stanowią 49,7%
ogółu bezrobotnych w powiecie.
W województwie Świętokrzyskim w dniu 28.02.2003 r. stopa bezrobocia wynosiła
19,1 % i była wyższa od analogicznej dla kraju (18,8%). W tym samym okresie na
terenie powiatu Ostrowieckiego stopa bezrobocia osiągnęła poziom 27,92%.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
35
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 13. Zarejestrowani bezrobotni – według stanu w dniu 31.12.2002 r.
Zarejestrowani bezrobotni
Wyszczególnienie
Polska
Ogółem
na 1000
mieszkańców
3.216.958
83,27
131.266
99,47
14.260
117,16
9.374
119,84
423
105,09
1.569
114,58
893
108,88
1433
139,74
568
77,64
powiat Staszowski
6.951
89,0
Powiat Sandomierski
6.942
80,85
Powiat Jędrzejowski
7.540
81,84
Powiat Pińczowski
3.146
72,00
województwo
powiat Ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Gmina Bałtów
Gmina Bodzechów
Gmina Ćmielów
Gmina Kunów
Gmina Waśniów
Źródło: WUP w Kielcach
W dniu 28.02.2003 r. stopa bezrobocia na terenie powiatów województwa
Świętokrzyskiego kształtowała się następująco: Buski – 10,5%, Jędrzejowski –
15,1%, Kazimierski – 9,8%, Kielecki – 22,2%, Konecki – 26,5%, Opatowski – 14,9%,
Ostrowiecki – 27,9%, Pińczowski – 11,9%, Sandomierski – 14,4%, Skarżyski –
29%, Starachowicki – 26,1%, Staszowski – 15,9%, Włoszczowski - 20,1% oraz
Kielce – 16,4%. Powiat Ostrowiecki charakteryzuje się zatem
bezrobociem
kształtującym się wysokim poziomie.
W celu przedstawienia sytuacji gmin powiatu Ostrowieckiego w porównaniu z
powiatem, województwem oraz krajem, w dalszej części opracowania za poziom
bezrobocia przyjęty zostanie również wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających
na 1000 mieszkańców.
Poziom bezrobocia mierzony liczbą osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy na 1000 mieszkańców wynosił (w dniu 31.12.2002 r.) 117,16 bezrobotnych. W
tym samym okresie średnia dla całego kraju była niższa i wyniosła 83,27. Najwyższy
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
36
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
wskaźnik bezrobocia posiada Gmina Kunów (139,74 bezrobotnych na 1000
mieszkańców) a najniższy Gmina Waśniów (77,64 bezrobotnych na 1000
mieszkańców).
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
37
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
6. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
6.1. Sieć wodociągowa
Na terenie powiatu Ostrowieckiego (w dniu 31.12.2001) sieć wodociągowa liczyła
678,4 km, przy jednoczesnym funkcjonowaniu 14.643 połączeń prowadzących do
budynków mieszkalnych. W 2001 roku zużycie wody z wodociągów we wszystkich
gospodarstwach domowych wyniosło 4.000,6 dam3, co w przeliczeniu na 1
mieszkańca dało 32,8 m3. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród powiatów
województwa Świętokrzyskiego (drugie miejsce po Kielcach). Średnia dla
województwa wyniosła w tym wypadku 27,2 m3 wody.
Tabela 14. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna według stanu w dniu 31.12.2001 r.
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
Sieć rozdzielcza w km
Wyszczególnienie
wodociągow
a
kanalizacyjn
a
wodociągow
e
kanalizacyjn
e
powiat Ostrowiecki
678,4
132,8
14.643
3.701
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
190,3
124,8
6.206
3.494
23,8
0
290
0
Gmina Bodzechów
172,5
0,4
3.229
2
Gmina Ćmielów
104,2
0
1.978
0
Gmina Kunów
97,4
7,2
2.213
203
Gmina Waśniów
90,2
0,4
727
2
Gmina Bałtów
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Powiat Ostrowiecki posiada średni udział zużycia wody przez zakłady w celach
przemysłowych. W 2001 r. do kategorii zakładów zużywających wodę zaliczono 7
przedsiębiorstw, z czego 3 to zakłady odprowadzające ścieki wymagające
oczyszczania bezpośrednio do wód powierzchniowych. Na potrzeby przemysłu
zużyto 1.017.775 dam3 wody, co stanowiło 0,12% zużycia wody w województwie
Świętokrzyskim (na potrzeby przemysłu). Pobór wody na potrzeby zakładów odbywał
się z wód powierzchniowych (379 dam3) oraz z wód podziemnych (1.018 dam3).
Na terenie miast wchodzących w skład powiatu odsetek osób korzystających z wodociągu wynosił:
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
38
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
-
Ostrowiec Świętokrzyski – 96,4%
Ćmielów –
81,7%
Kunów – 73,2%
W stosunku do innych miast z terenu województwa wskaźnik kształtuje się na
porównywalnym poziomie. Średnia dla województwa w tym wypadku kształtuje się
na poziomie 92,4%.
Tabela 15. Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalację w 2002 r.
W tym mieszkania wyposażone w
Wyszczególnienie
Ogółe
m
wodociąg
razem
w tym z
sieci
ustęp spłukiwany
razem
w tym z
odprowadzeni
em do sieci
łazienk
ę
ciepłą
wodę
w tysiącach
Województwo ogółem
383,2
341,16
307,3
296,7
177,3
299,3
282,3
Miasta
196,6
190,6
186,5
183,4
163,41
181,4
174,5
Wieś
186,6
151
120,8
113,3
14,1
117,9
107,8
powiat Ostrowiecki
37,5
34,7
33,3
31,8
22,7
31,7
30
Miasta
27,3
26,6
26,3
25,5
22,6
25,3
24,3
Wieś
10,2
8,1
7
6,3
0,1
6,4
5,7
Ostrowiec
Świętokrzyski
25,3
24,8
24,6
23,9
22
23,7
23,1
Gmina Bałtów
1,1
0,7
0,3
0,6
-
0,6
0,6
Gmina Bodzechów
3,9
3,4
3,3
2,9
0,1
2,9
2,6
Gmina Ćmielów
2,6
2,2
2,1
1,6
-
1,7
1,4
Gmina Kunów
2,9
2,4
2,3
1,9
0,6
1,9
1,7
Gmina Waśniów
1,8
1,2
0,8
0,8
0
0,9
0,7
źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
Wskaźnik długości sieci na 100 km2 wynosi 110,07 km (dane w dniu 31.12.2001 r),
podczas gdy średnia krajowa to 69,75 km. Tak wysoka średnia wynika z bardzo
dużej gęstości sieci na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
Tabela 16. Infrastruktura techniczna w przeliczeniu na 100 km 2 oraz 1000 mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001 r.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
39
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Wyszczególnienie
Wodociągi długość czynnej
sieci rozdzielczej
w km
Kanalizacja długość
czynnej sieci
rozdzielczej
w km
Wodociągi długość
czynnej sieci
rozdzielczej1 w
km
Kanalizacja długość
czynnej sieci
rozdzielczej1
w km
na 100 m2
na 1000 mieszkańców
Polska
5,65
1,44
69,8
17,8
województwo
7,35
1,27
83,0
14,3
powiat Ostrowiecki
5,57
1,09
110,07
21,55
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
2,43
1,60
410,04
268,91
Gmina Bałtów
5,91
0
22,68
0
Gmina Bodzechów
12,60
0,03
141,07
0,33
Gmina Ćmielów
12,70
0
88,53
0
9,50
0,70
85,64
6,33
12,33
0,05
81,05
0,36
9,36
1,12
79,04
9,45
powiat Sandomierski
10,13
1,07
128,7
13,6
powiat Jędrzejowski
5,14
1,05
37,7
7,7
powiat Włoszczowski
9,06
0,81
48,1
4,3
Gmina Kunów
Gmina Waśniów
powiat Staszowski
1 – sieć ogólnospławna i na ścieki gospodarcze
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Długość sieci wodociągowej przypadającej na 1000 mieszkańców wynosi 5,57 km,
przy średniej krajowej 5,65 km.
Obecnie w poszczególnych gminach powiatu Ostrowieckiego sytuacja w zakresie
dostępu do sieci wodociągowej przedstawia się następująco.
Jak zostało już wcześniej wspomniane w Ostrowcu Świętokrzyskim wskaźnik
liczby osób korzystających z sieci wodociągowej wynosi 96,4% (7350 zawartych
umów). Sieć wodociągowa liczy w tym mieście 292,7 km w tym magistrale
wodociągowe – 31,23 km, sieć rozdzielcza 177,71 km, przyłącza wodociągowe 83,76
km. Ilość przyłączy wody doprowadzających wodę do posesji indywidualnych wynosi
5990. Administratorem sieci wodociągów osiedlowych są Spółdzielnie Mieszkaniowe.
W 2002 r. ukończono budowę 6,133 km sieci wodociągowej w tym 3,973 km
rozdzielczej oraz 2,16 km przyłącz wody.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
40
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
W roku bieżącym zaplanowano zakończenie budowy 3,24 km sieci rozdzielczych.
Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych odbywa się zgodnie z planami
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec.
W 2004 r. planuje się wymianę około 1,1 km sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowę 1,2 km nowych sieci wodociągowych. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
zaopatrywane jest w wodę z dwóch ujęć głębinowych „Kąty Denkowskie” o
wydajności 1500m3/h oraz ujęcia „Romanów” o wydajności 100 m3/h. Woda z ujęcia:
„Kąty Denkowskie” mieści się w klasie wód źródlanych i nie wymaga uzdatniania.
Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów wynosi 263,3
km. Podłączonych w gminie do sieci wodociągowej jest 3586 gospodarstw
domowych (3233 przyłączy).
W roku 2002 zakończono budowę ujęcia w Broniszowicach. W bieżącym roku
realizuje się przedsięwzięcie budowy ujęcia wody w Jędrzejowie wraz z wodociągiem tłocznym do SUW w Miłkowie oraz modernizacją stacji. W latach następnych planuje
się rozbudowę ujęcia wody w Magoniach oraz budowę zbiorników zaporowych.
Główne ujęcia wody znajdują się w sołectwach: Magonie; Miłków; Szewna;
Mirkowice.
W Gminie Ćmielów całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 104,2 km. Ilość
gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wynosi 1940. W 2002 r. wykonano
30 nowych przyłączy, a na kolejne lata zaplanowano budowę wodociągu Glinka i
wodociągu Drzenkowice. Główne ujęcia wody znajdują się w miejscowościach
Ćmielów, Ruda Kościelna i Wiktoryn.
Całkowita długość sieci wodociągowej w Gminie Waśniów wynosi 110,30 km. Do sieci wód podłączonych jest 965 gospodarstw w tym 852 rolnych. W
2002 roku wykonano wodociąg grupowy Waśniów - Sławęcice
(3,6 km - 25
przyłączy), Kowalkowice-Wronów (6,6 km – 42 przyłącza). W roku 2003 w Gminie Waśniów zaplanowano wykonywanie wodociągów w
następujących miejscowościach:
- Pękosławicach - 1,2 km (wykonany),
- Grzegorzowicach - 2,1 km (wykonany),
- Nosów Kolonia i Boleszyn Kolonia - 2,5 km,
- Worowicach - 4,3 km,
- Boleszynie Górnym I etap - 1,4 km,
- Nowym Skoszynie - 4,5 km.
Główne ujęcia wody to: Waśniów, Piotrów, Kawalkowice.
W Gminie Bałtów całkowita długość sieci wodociągowych wynosi 23,8km.
Podłączonych do sieci jest 290 gospodarstw domowych (ilość przyłączy wynosi 333
szt.) W 2003 r. planowane są następujące inwestycje:
- połączenie sieci wodociągowej Bałtów – Rudka Bałtowska,
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
41
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
-
budowa sieci wodociągowej w Rudce Bałtowskiej,
odłączenie sieci wodociągowej w Maksymilianowie
i połączenie z Rudką
Bałtowską oraz zasilenie w/w sieci z ujęcia wody w Bałtowie,
wykonanie dokumentacji technicznej na wodociąg w miejscowościach: Bałtów,
Zarzecze, Skarbka Dolna i Górna.
W Gminie Kunów długość sieci wodociągowej wynosi 114,9 km i obejmuje 18
miejscowości. Do sieci podłączonych jest 2637 mieszkań. Całkowita ilość przyłączy
wodociągowych wynosi 2384. Zaopatrzenie ludności w wodę opiera się na 9 ujęciach
wody zlokalizowanych w miejscowościach: Kunów, Prawęcin, Prawęcin Komorniki,
Doły Biskupice, Małe Jodło, Biechów, Boksycka.
6.2. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
Na terenie powiatu Ostrowieckiego (w dniu 31.12.2001) sieć kanalizacji liczyła 132,8
km przy jednoczesnym funkcjonowaniu 3.701 połączeń prowadzących do budynków
mieszkalnych.
Na terenie miast wchodzących w skład powiatu odsetek osób korzystających z sieci
kanalizacyjnej wynosił:
- Ostrowiec Świętokrzyski – 94%
- Ćmielów –
0%
- Kunów – 61,6%
W stosunku do innych miast z terenu województwa wskaźnik dla Ostrowca
Świętokrzyskiego kształtuje się na wysokim poziomie. Średnia dla województwa w
tym wypadku kształtuje się na poziomie 86,3%.
Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej na 100 km2 wynosi 21,55 km (dane w dniu
31.12.2001 r), podczas gdy średnia krajowa to 17,79 km. Podobnie jak miało to
miejsce w przypadku sieci wodociągowej wysoki wskaźnik wynika z rozbudowanej
sieci kanalizacyjnej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Długość sieci
kanalizacyjnej przypadającej na 1000 mieszkańców wynosi 1,09 km, przy średniej
krajowej 1,44 km.
Obecnie w poszczególnych gminach powiatu Ostrowieckiego sytuacja w zakresie
dostępu do sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco.
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wynosi
162,59 km. Dodatkowo na jej terenie znajduje się 3380 przykanalików sanitarnych
odprowadzających ścieki bytowe do kanalizacji miejskiej. W gminie tej w 2002 r.
wykonano 11,47 km sieci kanalizacyjnej oraz 2,81 km przykanalików ścieków
sanitarnych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie Miasta – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski finansowana jest ze środków własnych oraz preferencyjnych kredytów
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
42
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
na ochronę środowiska. Miejską oczyszczalnią ścieków przy ul. Mostowej zarządza
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Jest to oczyszczalnia mechaniczno –
biologiczna o docelowej przepustowości 4200 m3/d. Średnia ilość ścieków
dopływających do oczyszczalni wynosi 15-17 tys. m3/d.
Tabela 17. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - stan na 31.12.2001 r.
Zużycie wody w
gospod. domowych
w dam3
na 1
mieszkańca
w m3
Gęstość sieci
wodociągowe
j w km na
km2
powierzchni
Województwo
36001,5
27,2
0,8
0,1
powiaty
25177,8
22,7
0,8
0,1
Buski
1763,2
23,1
1
0,2
Jędrzejowski
2576,9
27,9
0,4
0,1
Kazimierski
632,9
16,8
1
0
Kielecki
3439,4
17,5
0,8
0,2
Konecki
1765,8
20,1
0,6
0,1
Opatowski
1240,2
20,9
1
0,1
Ostrowiecki
4000,6
32,8
1,1
0,2
Pińczowski
800,2
18,3
0,5
0
Sandomierski
2115,7
24,6
1,3
0,1
Skarżyski
2590,2
30,8
1,2
0,3
Starachowicki
3023,2
30,7
1,2
0,3
Staszowski
1536
19,7
0,8
0,1
Włoszczowski
729,2
15,2
0,5
0,1
10823,7
51,3
2,4
2,2
wyszczególnieni
e
Kielce
Gęstość sieci
kanalizacyjnej
w km na km2
powierzchni
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Gmina Kunów posiada własną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 800 m3/d.
Do kanalizacji sanitarnej o długości 9,2 km przyłączone są 264 posesje oraz 16
bloków z 312 mieszkaniami. Cała sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w Kunowie i
średnio do oczyszczalni trafia ok. 190 m3/ na dobę ścieków.
W Gminie Bodzechów całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4,56 km. Do sieci podłączonych jest 58 gospodarstw domowych, szkoła podstawowa
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
43
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
i gimnazjum, hotel, restauracja i kombinat szklarniowy. Na najbliższe lata planowana
jest budowa kolektora tłocznego relacji Ćmielów – Bodzechów – Ostrowiec
Świętokrzyski. W gminie tej znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków - będąca
własnością gminy (przepustowość 12,6 m3/d) oraz w Sudole będąca własnością
Skarbu Państwa (przepustowość 18 m3/d). Stopień skanalizowania gminy wynosi
0,3%.
Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Ćmielów nie występuje. Podobnie w Gminie
Waśniów, lecz tu planowana jest budowa oczyszczalni ścieków w Pękosławicach, a
w latach następnych budowa sieci kanalizacyjnej o długości 1,5 km. Gmina Bałtów
również nie posiada sieci kanalizacyjnej.
Tabela 18. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - stan na 31.12.2001 r.
Połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
Sieć w km
Wyszczególnieni
e
wodociągow
a
rozdzielcza
kanalizacyjna wodociągow
e
Zdroje
uliczn
e
kanalizacyjne
stan w dniu 31 XII
Województwo
9.702,3
1675,2
171.193
35.243
625
powiaty
9.444
1434,2
163.279
30.639
500
Buski
947,9
162,2
14.463
1.970
26
Jędrzejowski
473,4
96,4
9.946
2.347
50
Kazimierski
442,4
20,9
5.445
494
2
Kielecki
1.894,9
359,1
35.078
5.852
169
Konecki
664,7
61,9
12.292
1.408
41
Opatowski
897,4
82
10.222
1.489
34
Ostrowiecki
678,4
132,8
14.643
3.701
56
Pińczowski
292,5
24,2
5.460
969
8
Sandomierski
869,9
92,1
11.561
2.249
27
Skarżyski
443,6
98,8
12.108
2.648
16
Starachowicki
671,9
177,2
14.013
3.652
12
Staszowski
731
87,4
11.823
2.483
47
Włoszczowski
436
39,2
6.225
1.377
12
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
44
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Kielce
258,3
241
7.914
4.604
125
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
6.3. Energia elektryczna
Parametry sieci energetycznej na terenie powiatu – elektroenergetyczna sieć
rozdzielcza średniego i niskiego napięcia - posiada parametry techniczne
umożliwiające wzrost poboru energii przez poszczególne gminy na poziomie 20-30 %. Wzrost poboru powyżej wymienionego zakresu będzie wymagał
określonych nakładów finansowych na modernizację i rozwój.
Na terenie powiatu do sieci średniego napięcia przyłączonych było 91 abonentów. Do
sieci niskiego napięcia przyłączonych było 44.219 abonentów (w tym taryfa C-2692,
taryfa G-41527).
Z danych uzyskanych w Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski wynika, że
parametry sieci energetycznej są wystarczające, istnieją nawet duże rezerwy mocy w
stacjach zasilających miasto, w wyniku postępującej od szeregu lat likwidacji części
energochłonnych gałęzi Ostrowieckiego przemysłu. Nie będzie zatem żadnych
zagrożeń w dostawie energii elektrycznej dla ludności i ewentualnie nowych
przemysłowych odbiorców.
Dostępność do energii elektrycznej w Gminie Bodzechów posiadają wszystkie
organizacje i gospodarstwa rolnicze. Z sieci 380V korzysta 1500 gospodarstw, a z
sieci 220V – 34 gospodarstwa. W bieżącym roku zostanie zrealizowana inwestycja
umożliwiająca zasilanie energią elektryczną 25 działek budowlanych przeznaczonych
pod budownictwo jednorodzinne, położonych w miejscowości Dębowa Wola Stara.
Gmina Ćmielów zasilana jest z dwóch G.P.Z. tj. Ożarów i Opatów. Przez teren gminy
przebiega linia elektryczna 110 kV. Parametry sieci energetycznej na terenie gminy
są wystarczające za wyjątkiem miejscowości Boria, Glinka, Stoki, Trębanów,
Wojnowice, Wólka Wojnowska.
Gmina Bałtów dysponuje siecią energetyczną o wystarczających parametrach.
Planowane jest natomiast ograniczenie używania punktów świetlnych, a w
szczególności skrócenie czasu działania oświetlenia ulicznego.
Parametry sieci energetycznej w Gminie Waśniów są wystarczające.
6.4. Sieć gazowa
Na terenie powiatu znajdowała się według stanu w dniu 31.12. 2001 roku sieć
gazowa rozdzielcza o długości 333,1 km. Do wspomnianej sieci prowadziło 9.247
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
45
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
połączeń do budynków mieszkalnych. W 2001 roku gaz sieciowy dostarczany był do
19.154 odbiorców. Średnie zużycie gazu z sieci wyniosło 624,5 m3 na jednego
odbiorcę.
Sieć gazowa (stan 31.12.2002 r.) według poszczególnych gmin przedstawiała się
następująco:
Gmina Ostrowiec Długość sieci (gazociągi + przyłącza) – 170 948 mb
Ilość przyłączy – 6855 szt.
% zgazyfikowania gminy – 100 %.
Gmina Kunów
Długość sieci (gazociągi + przyłącza) – 44 842 mb
Ilość przyłączy – 730 szt.
% zgazyfikowania gminy – 27,78 %.
Gmina Bodzechów
Długość sieci (gazociągi + przyłącza) – 112 270 mb
Ilość przyłączy – 753 szt.
% zgazyfikowania gminy – 51,85 %.
Gmina Ćmielów
Długość czynnych gazociągów bez przyłączy – 61821 m
Ilość przyłączy – 1113
Stopień zgazyfikowania gminy – około 70%
Gminy nie posiadające sieci gazowej to Gmina Bałtów, Gmina Waśniów.
Opisywaną sytuację szczegółowo opisują również wyniki Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002 roku. Poniższa
tabela zawiera informacje o wyposażeniu w instalację gazową i centralne ogrzewanie
mieszkań na terenie powiatu Ostrowieckiego oraz gmin wchodzących w jego skład.
Tabela 19. Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalację w 2002 r.
W tym mieszkania wyposażone w
Wyszczególnienie
gaz
Ogółem
z sieci
centralne ogrzewanie
z butli
zbiorowe
indywidual
ne
w tysiącach
Województwo ogółem
383,2
154,2
195,6
130,2
159,2
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
46
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Miasta
196,6
138,6
48,2
126,3
49,5
Wieś
186,6
15,3
147,4
4
109,7
powiat Ostrowiecki
37,5
23,3
11,8
17,7
13
Miasta
27,3
21,8
4,5
17,6
6,7
Wieś
10,2
1,5
7,3
0,1
6,3
Ostrowiec
Świętokrzyski
25,3
20,6
3,8
17,3
5,6
Gmina Bałtów
1,1
-
0,9
0
0,6
Gmina Bodzechów
3,9
0,8
2,6
0,1
2,7
Gmina Ćmielów
2,6
1
1,2
0,2
1,3
Gmina Kunów
2,9
0,8
1,7
0,2
1,8
Gmina Waśniów
1,8
-
1,6
-
1,1
źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
6.5. Sieć ciepłownicza
Na terenie powiatu Ostrowieckiego słabo rozwinięta jest sieć ciepłownicza. Jedyną
gminą posiadającą rozwiniętą sieć ciepłowniczą jest Ostrowiec Świętokrzyski. Jej
długość wynosi 39.386 m przy istnieniu 486 przyłączy. Podmiotem dostarczającym
energię cieplną jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Pozostałe gminy powiatu nie posiadają sieci ciepłowniczej. Jest to spowodowane
istniejącą zabudową (w większości domami jednorodzinnymi) i wysokimi kosztami
budowy sieci, oraz jej eksploatacji na tak rozległym terenie.
6.6. Gospodarka odpadami
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. został utworzony w 2000 roku
przez sześć gmin regionu: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Waśniów, Bodzechów,
Łagów i Wojciechowice. Składowisko odpadów, którym Spółka zarządza istnieje od
1989 roku i zgromadziło na obecnie eksploatowanej kwaterze już 246.280 m³
odpadów pochodzących z wyżej wymienionych gmin oraz Ćmielowa, Bałtowa,
Sandomierza, Brodów, Nowej Słupi i Sienna. Zakład świadczy usługi w dziedzinie
unieszkodliwiania odpadów, zajmuje się gospodarką odpadów niebezpiecznych i
problemowych oraz obrotem surowców wtórnych.
Obecnie eksploatowana kwatera ze względu na brak uszczelnienia podłoża będzie
zamknięta i poddana rekultywacji w roku 2009. Spółka ubiega się o środki z funduszy
strukturalnych na budowę nowoczesnego zakładu kompleksowo rozwiązującego
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
47
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
problemy gospodarki odpadami w gminach współpracujących ze składowiskiem.
Założona inwestycja będzie polegała na budowie nowej, bezpiecznej kwatery na
gromadzenie odpadów, sortowni odpadów komunalnych, kompostowni oraz
magazynu odpadów niebezpiecznych.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. znajduje się na terenie Gminy
Kunów, położony jest przy drodze lokalnej łączącej wsie Wymysłów i Bór Kunowski.
Wysypisko obsługuje ok. 150 tys. mieszkańców, przyjmując rocznie około 20.000 Mg
odpadów.
Z.U.O. „Janik” jest jedynym zakładem świadczącym tego typu usługi na terenie w/w
gminy.
Zgodnie z pomiarami geodezyjnymi wykonanymi w dniach 24-26.02.2003 roku
objętość składowiska wynosi 246.280 m³, a czas eksploatacji składowiska do
osiągnięcia zakładanej pojemności 330.000 m³, dzięki dobremu zagęszczaniu
odpadów przez kompaktor, zwiększa się do 3,9 lat, przy założeniu dotychczasowych
ilości dostaw odpadów, a mianowicie około 20,000 Mg/rok. Ostateczny termin
zamknięcia składowiska to rok 2009.
Ze względu na brak uszczelnienia dna składowiska konieczne jest wykonanie opaski
drenażowej wraz z przepompownią, tak aby powstające odcieki nie stwarzały
zagrożenia dla wód podziemnych. Wyżej wspomnianą inwestycję ZUO zamierza
realizować w bieżącym roku.
Składowisko przyjmuje do składowania odpady komunalne, niektóre odpady inne niż
komunalne nie będące odpadami niebezpiecznymi, a także określone ilości
niektórych odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, to odpady, które ze
względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości lub
okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Odpady
niebezpieczne są przechowywane w oryginalnych lub specjalistycznych, specjalnie
oznakowanych, atestowanych opakowaniach. Miejsce magazynowania jest
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i posiada zabezpieczenia przed
przedostaniem się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
Rok 2002 był pierwszym rokiem funkcjonowania magazynu odpadów
niebezpiecznych.
Poniżej przedstawiono wykaz wymaganych do zrealizowania inwestycji w gospodarce odpadami powiatu Ostrowieckiego wraz z szacowanymi kosztami i
zatrudnieniem.
1. budowa kompostowni odpadów organicznych wraz z zakupem pojemników do
selektywnego zbierania odpadów oraz zakupem samochodu do przewozu takich
odpadów:
- zatrudnienie: 3 miejsca pracy
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
48
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- koszt: 1 878 tys. zł
sortownia odpadów komunalnych wraz z Zakładem przetwórstwa surowców
wtórnych – produkcją regulatorów tworzyw sztucznych:
- zatrudnienie: 12 miejsc pracy - koszt: 3 290 tys. zł
składnica odpadów niebezpiecznych i poawaryjnych, jest miejscem docelowym
magazynowania dużych ilości odpadów niebezpiecznych, a także odpadów
powstałych w wyniku zdarzeń losowych:
- koszt: 1 780 tys. zł
szkółka uprawy drzewek hodowlanych:
- koszt: 100 tys. zł
obiekty infrastrukturalne i modernizacja istniejącej infrastruktury:
- koszt: 4 820 tys. zł
nowe składowisko o pow. 0,8 ha
- koszt: 1 800 tys. zł
rekultywacja obecnego składowiska
- koszt: 1 500 tys. zł
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
49
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
7. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg.
Obsługę komunikacyjną powiatu Ostrowieckiego zapewnia system dróg o znaczeniu
regionalnym, powiatowym i lokalnym.
Szczegółowe zestawienie przedstawia się następująco:
Drogi krajowe:
Nr 9 Opatów – Ostrowiec Świętokrzyski – Radom;
Przez teren powiatu Ostrowieckiego przebiegają następujące drogi wojewódzkie o
łącznej długości 60 km:
• 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski
21,2 km
• 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Solec nad Wisłą 25,5 km
• 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów
13,3 km
Ogólny stan techniczny dróg wojewódzkich oceniono jako niezadowalający ze
względu na liczne koleiny, odkształcenia i wykruszenia nawierzchni, spękania
pojedyncze, siatkowe, oraz łaty i wyboje.
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w latach 1999 – 2002 na
terenie powiatu Ostrowieckiego wykonane zostały następujące roboty remontowe na
drogach wojewódzkich:
Nr drogi, odcinek
Rodzaj robót
Długość odcinka
(km)
Rok 1999
751 - Strupice – Kolonia Mychów
roboty remontowe polegające
na wzmocnieniu nawierzchni
1,520
755 - ul. Zygmuntowska w
msc. Ostrowiec Św.
roboty remontowe polegające
na wzmocnieniu nawierzchni
1,269
751 -Waśniów – Ostrowiec
Św.
roboty remontowe polegające
na wzmocnieniu nawierzchni
3,500
roboty remontowe polegające
na wzmocnieniu nawierzchni
2,060
Rok 2001
Rok 2002
751 -Podszkodzie – Szewna
Ogółem w latach 1999- 2001
8,349
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
50
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Z powyższych zestawień wynika, że w latach 1999 – 2002 ŚZDW w Kielcach
wykazał zainteresowanie i zaangażowanie finansowe w sprawy związane z poprawą
stanu dróg i ciągów pieszych na terenie powiatu Ostrowieckiego, remontując 8,349
km dróg i 4842,00 mb ciągów pieszych.
W roku bieżącym, z uwagi na znacznie ograniczone możliwości finansowe, ŚZDW
nie planuje robót remontowych i modernizacyjnych na ciągach dróg wojewódzkich.
Wydział Dróg w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada w
utrzymaniu sieć dróg o łącznej długości 347,4 km z tego w poszczególnych gminach:
-
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski;
-
39,624 km
-
Gmina Kunów;
-
63,2 km
-
Gmina Ćmielów;
-
67,8 km
-
Gmina Bodzechów;
-
61,1 km
-
Gmina Bałtów;
-
39,1 km
-
Gmina Waśniów.
-
76,6 km
Obecnie (według stanu w dniu 31.12.2002 r.) w powiecie Ostrowieckim
zarejestrowana jest następująca ilość pojazdów:
RODZAJ
ŁĄCZNIE
31
Inne
1 467
Motocykle
Samochody osobowe
22 466
Samochody sanitarne
28
Motorowery
4 316
Autobusy
285
Samochody ciężarowo – osobowe
475
2 223
Samochody ciężarowe – uniwersalne
Samochody ciężarowe – specjalizowane
848
Samochody specjalne
122
Ciągniki samochodowe
279
Ciągniki rolnicze
3 289
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
51
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
226
Naczepy ciężarowe uniwersalne
Naczepy ciężarowe specjalizowane
50
Naczepy specjalne
11
Przyczepy autobusowe
Przyczepy lekkie
5
1 441
Przyczepy ciężarowe uniwersalne z wyjątkiem lekkich
404
Przyczepy ciężarowe specjalizowane
335
Przyczepy rolnicze
196
Przyczepy rolnicze ciężarowe – uniwersalne
230
Przyczepy rolnicze ciężarowe – specjalizowane
217
Przyczepy rolnicze specjalne
2
38 946
razem
Na terenie powiatu Ostrowieckiego w 2002 r. w gospodarstwach rolnych znajdowało
się 3.183 ciągniki, 253 samochody ciężarowe, 1322 przyczepy, 403 kombajny
zbożowe, 200 kombajnów buraczanych oraz 366 kombajnów ziemniaczanych.
Należy zwrócić szczególną uwagę wysoki udział kombajnów w ogólnej ich liczbie na
terenie całego województwa. Przedmiotową sytuację przedstawia poniższa tabela.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
52
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 20. Ciągniki, samochody ciężarowe, przyczepy i wybrane maszyny według powiatów w 2002 r.
Wyszczególnienie
Ciągniki
Samocho
dy
ciężarowe
Przyczep
y
Kombajny
zbożow
e
buraczan
e
ziemniaczan
e
w odsetkach
województwo
100
100
100
100
100
100
Buski
10,4
11,6
8,3
6,3
1
11,4
Jędrzejowski
12,1
5,1
11,3
21,2
-
8,2
Kazimierski
7,2
11,4
7,4
9,9
22,1
17,5
Kielecki
16,6
10,5
10,6
9,9
-
3,9
Konecki
3,9
1,3
2,4
1,4
-
0,5
Opatowski
9,3
5,4
16
14,6
49,9
22,4
Ostrowiecki
4,3
2,2
6,2
7,5
13,6
12,8
Pińczowski
6,4
8
8
6,5
8,1
9,4
Sandomierski
11,2
35,4
18
4,4
4,7
6,5
Skarżyski
0,7
0,6
0,3
0,3
-
0,1
Starachowicki
3,8
1,8
1,5
4,4
-
1,4
Staszowski
7,3
4,6
4,5
6
-
1,7
Włoszczowski
6,1
1,5
4,7
7,4
-
4,1
Kielce
0,6
0,6
0,6
0,2
-
0,1
Źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako jednoosobowa spółka skarbu państwa.
Głównym przedmiotem działalności PKS jest krajowy i międzynarodowy transport
drogowy osób. Podstawowy obszar działalności obejmuje 20 gmin położonych na
terenie trzech powiatów województwa Świętokrzyskiego (Ostrowiecki, Opatowski i Sandomierski) oraz powiatu Lipskiego na Powiślu. Spółka posiada 142 autobusy o
pojemności od 16 do 54 miejsc, w tym 10 luksusowych autobusów turystycznych
wyposażonych m.in. w klimatyzację, barek, lodówkę, wideo, toaletę.
Obecnie PKS w Ostrowcu Św. S.A. obsługuje następujące linie:
- liczba obsługiwanych linii ogółem 227, w tym:
• lokalnych 216
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
53
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
•
•
międzymiastowych dalekobieżnych 11 (w tym m.in. z Ostrowca Św. do
Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Przemyśla, Łodzi, Katowic, Lublina)
międzynarodowych 2 (na Ukrainę: Ostrowiec Św. – Czerwonograd.
Warszawa – Dolina; do Włoch: Ostrowiec Św. – Messyna/ Sycylia (w
trakcie uruchomienia).
Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego transport pasażerski obsługiwany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z .o.o.
Obecnie przez MPK obsługiwana jest następująca liczba linii (stan na dzień
01.06.2003):
- w dni robocze - 34 linie w tym 14 miejskich i 20 podmiejskich,
- 26 linii w tym 10 miejskich i 16 podmiejskich,
- w soboty
- 22 linie w tym 8 miejskich i 14 podmiejskich,
- w niedziele
W 2002 roku MPK Spółka z o.o. dysponowała 48 wozami, które przejechały 3.450.000 km i przewiozły 9 090 000 pasażerów.
Powiat Ostrowiecki posiada na swoim terenie sieć kolejową wykorzystywaną to
przewozów pasażerskich oraz towarowych. Dwutorowa linia kolejowa przebiegająca
przez Ostrowiec Świętokrzyski łączy je z jednej strony z dużym węzłem kolejowym w
Skarżysku-Kamiennej, a z drugiej z Tarnobrzegiem, Rzeszowem i Przemyślem.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
54
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
8.1.
Zasoby mieszkaniowe
Bazę mieszkaniową powiatu (w dniu 31.12.2001 r.) stanowiło 39.464 mieszkań z
131.707 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 2.270.148 m2.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie powiatu przypadająca na
jedną osobę wynosiła 18,8 m2 (według stanu na dzień 31.12.2001). Wskaźnik dla
województwa Świętokrzyskiego wynosił 18,4 m2 i był niższy od analogicznego dla
powiatu Ostrowieckiego.
Średnia powierzchnia mieszkania na terenie powiatu kształtuje się na poziomie 57,5
m2 i jest ona niższa od średniej dla kraju (61,5 m2) oraz województwa (60 m2).
W 2001 roku na terenie powiatu Ostrowieckiego średnio w jednym lokalu
mieszkalnym przebywały 3,07 osoby. Analogiczna średnia dla województwa jest
wyższa i wynosi 3,25 osoby. W roku 2001 do użytku oddane zostały 93 mieszkania z
511 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 12.223 m2.
Tabela 21. Liczba mieszkań i ich powierzchnia oddana do użytku w roku 2001 – na 1000 mieszkańców.
Mieszkania oddane do użytku w
roku 2001
Wyszczególnienie
ogółem
Izby
Powierzchnia
w m2
na 1000 mieszkańców
Polska
2,74
10,54
236,0
województwo
1,38
6,67
149,6
powiat Ostrowiecki
0,76
4,20
100,4
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
0,83
4,38
106,5
0
0
0
Gmina Bodzechów
1,10
6,50
160,01
Gmina Ćmielów
0,37
1,58
35,72
Gmina Kunów
0,78
5,17
115,75
Gmina Waśniów
0,27
1,78
30,34
powiat Staszowski
0,26
1,68
46,1
Gmina Bałtów
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
55
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
powiat Sandomierski
1,21
5,70
120,9
powiat Jędrzejowski
0,88
5,29
114,4
powiat Pińczowski
0,94
5,86
114,9
Źródło: GUS – internet
Liczba oddanych mieszkań z terenu powiatu, które przypadały na 1000 mieszkańców
kształtowała się na niskim poziomie (0,76) i była niższa od średniej krajowej (2,74)
oraz wojewódzkiej (1,38). Wskaźnik ten jest także niższy od analogicznego
wskaźnika obrazującego sytuację w innych porównywanych powiatach (z wyjątkiem
powiatu Staszowskiego). Niski wskaźnik może informować między innymi o braku
dalszych planów inwestycyjnych osób mieszkających na danym terenie.
Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane – stan w dniu 31.12.2001 r.
Przeciętna
wyszczególnienie
Mieszkania
na 1000
ludności
liczba izb
w
mieszkaniu
powierzchnia
użytkowa w m2
liczba osób
w1
mieszkaniu
na 1
izbę
1
mieszkania
na 1
osob
ę
Województwo
297,7
3,31
3,25
0,98
60
18,4
powiaty
294,4
3,32
3,34
1
61,4
18,4
Buski
304,3
3,46
3,19
0,92
63,9
20
Jędrzejowski
301,9
3,26
3,25
1
61,4
18,9
Kazimierski
297,4
3,67
3,27
0,89
70,8
21,6
Kielecki
242,1
3,33
4,06
1,22
65,4
16,1
Konecki
307,7
3,23
3,18
0,98
59,9
18,9
Opatowski
317,8
2,97
3,1
1,04
58,3
18,8
Ostrowiecki
324,2
3,34
3,07
0,92
57,5
18,8
Pińczowski
314,8
3,45
3,11
0,9
63,7
20,5
Sandomierski
284,3
3,45
3,43
1
64,2
18,7
236
3,28
3,02
0,92
55,5
18,4
Starachowicki
308,9
3,28
3,2
0,98
57,5
18
Staszowski
273,9
3,44
3,56
1,04
63,6
17,9
Włoszczowski
295,5
3,24
3,35
1,03
63,4
19
Skarżyski
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
56
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Miasto na prawach powiatu
Kielce
334,6
3,22
0,89
0,89
53,3
18,6
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Tak niski wskaźnik wynika przede wszystkim z faktu nie oddania do użytku ani
jednego mieszkania na terenie Gminy Bałtów.
Należy zauważyć, iż w latach 1999-2001 oddawanych jest do użytku na terenie
powiatu Ostrowieckiego coraz mniej mieszkań. Omawianą sytuację przedstawia
poniższy wykres.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. wykazały,
iż w powiecie Ostrowieckim znajduje się 37,5 tys. zamieszkanych mieszkań w tym
37,0 tys. zamieszkałych stale. W skład wspomnianych mieszkań wchodziło 132,6 tys.
izb o łącznej powierzchni użytkowej 2.373 tys. m2. Mieszkania zamieszkiwało w
badanym okresie 116,9 tys. osób. Poniższa tabela prezentuje analizę wskaźnikową
zasobów mieszkaniowych powiatu Ostrowieckiego w porównaniu do województwa
Świętokrzyskiego oraz jego powiatów.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
57
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 23. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i podstawowe wskaźniki warunków
mieszkaniowych w 2002 r.
Przeciętna liczba
Wyszczególnienie
izb w 1
mieszkaniu
osób w 1
mieszkaniu
osób na 1
izbę
1 mieszkania
w m2
na 1 osobę
w m2
w mieszkaniach zamieszkanych na stałe
Województwo ogółem
36,6
3,39
0,94
70,2
20,6
Miasta
3,5
3,01
0,87
59,5
19,6
Wieś
3,8
3,79
1
81,4
21,4
powiat Ostrowiecki
3,6
3,16
0,88
64,1
20,2
Miasta
3,5
3
0,85
59,5
19,7
Wieś
3,7
3,57
0,97
76,7
21,4
Ostrowiec
Świętokrzyski
3,5
2,99
0,85
59,1
19,7
Gmina Bałtów
3,7
3,52
0,96
81,7
23,1
4
349
0,88
80,3
23
Gmina Ćmielów
3,4
3,12
0,91
69,2
22,1
Gmina Kunów
3,6
3,54
0,99
66,6
18,7
Gmina Waśniów
3,5
4
1,14
78,7
19,6
Gmina Bodzechów
Źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
Mieszkaniowy zasób Gminy Ostrowiec Świętokrzyski stanowi 1405 lokali
mieszkalnych w tym:
• 851 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 34.129,71 m2 w 86
budynkach wielomieszkaniowych objętych Wspólnotami Mieszkaniowymi,
• 554 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 20.174,58 m2 w 62
budynkach stanowiących w 100% własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Wykres 6. Liczba mieszkań oddanych do użytku na terenie powiatu Ostrowieckiego w latach 1995-2001.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
58
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
260
195
130
260
168
65
128
109
83
97
93
1999 r.
2000 r.
2001 r.
0
/
1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
Z ogólnej liczby lokali gminnych 127 stanowią lokale socjalne o łącznej powierzchni
użytkowej 3797,32 m2. Większość budynków wielomieszkaniowych wchodzących w
skład zasobu mieszkaniowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski tj. około 77%
stanowią budynki wybudowane przed rokiem 1970, a około 10% budynków
wybudowanych zostało przed 1945 rokiem. W stanie technicznym określanym jako
„dobry” znajduje się jeden budynek mieszkaniowy położony przy ul. Słonecznej 30
oddany do użytku w 1996 roku oraz w stanie „bardzo dobrym” budynek mieszkalny
położony przy ul. Polnej 3A oddany do użytkowania w 2002 roku o powierzchni
użytkowej 2.611,69 m2 z 64 lokalami mieszkalnymi. Obniżony standard dotyczy
głównie budynków, w których znajdują się lokale socjalne. Najemcy tych lokali
wnoszą czynsz najmu ustalony w wysokości 50% najniższego czynszu
obowiązującego w lokalach komunalnych. Aktualnie stawka bazowa czynszu lokalu
socjalnego wynosi 0,40 zł./m2/m-c.
Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego średnia powierzchnia użytkowa lokali
mieszkalnych wynosi około 49,10 m2. W zasobach komunalnych gminy średnia
powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 48,10 m2. W celu poprawy istniejącego
stanu technicznego posiadanych budynków stanowiących w 100% własność Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski dokonywane są systematyczne przeglądy, remonty pokryć
dachowych, instalacji wewnętrznych oraz wykonywane są ekspertyzy stanu
technicznego budynków. W przypadku stwierdzenia nieopłacalności wykonywania
naprawy lub remontu, ze względu na duży stopień zużycia technicznego – Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski po uzyskaniu stosownych zezwoleń, dokonuje wyburzeń.
Z ogólnej liczby lokali gminnych gmina Ostrowiec Świętokrzyski dysponuje w chwili
obecnej 36 budynkami mieszkalnymi, ze 127 lokalami socjalnymi. W kolejnych latach
planuje się zwiększyć liczbę lokali socjalnych do ok. 470. Istnieje również
konieczność zabezpieczenia lokali dla rodzin z przekwaterowań, eksmisji, kamienic
czynszowych. W planach gminy na najbliższy okres jest wybudowanie kolejnego
budynku mieszkalnego z około 69 lokalami mieszkalnymi, lokalami handlowo –
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
59
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
usługowymi oraz miejscami parkingowymi dla około 100 samochodów. Ważnym
elementem polityki mieszkaniowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest rewitalizacja
zabudowy dzielnicy „Śródmieście – Rynek”. Dokonana analiza stanu istniejącego
zabudowy wokół Rynku i ul. Kościelnej, jako bardzo ważnego kulturowo i historycznie
fragmentu zasobów mieszkaniowych, spowodowała wprowadzenie do planu
zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany polegające na odtworzeniu
częściowym zabudowy i podwyższeniu o jedną kondygnację. Północną pierzeję
Rynku przeznacza się w całości do sukcesywnego wyburzenia (29 budynków w tym
101 mieszkań). Jest to teren przeznaczony na lokalizację centrum
administracyjnego.
Na dzień 31.12.2002 r. OTBS administrował 87 budynkami, w których istnieją
Wspólnoty Mieszkaniowe. Wśród tych budynków 80 posiada pełne wyposażenie.
OTBS administruje również 76 budynkami będącymi własnością Gminy. W roku 2002
na remonty i modernizacje budynków Wspólnot Mieszkaniowych wydatkowano kwotę
314.963 zł., a na remonty zasobów gminnych 125.070 zł.
Na terenie Gminy Bodzechów znajduje się 14 budynków z 86 mieszkaniami
komunalnymi. Na chwilę obecną gmina dysponuje jednym wolnym mieszkaniem.
Mieszkania socjalne o niskim standardzie wyposażone są w podstawowe media.
W Gminie Ćmielów komunalne zasoby mieszkaniowe stanowią 13 budynków
dysponujących 24 lokalami o różnym standardzie (w większości słabym).
Komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Kunów stanowią 11 mieszkań o wysokim
standardzie w budynkach oddanych do użytku w 2002 r., 9 mieszkań w blokach o standardzie dobrym, 12 mieszkań o standardzie niskim, 10 mieszkań w domu
nauczyciela (4 o standardzie dobrym, 6 niskim).
Bardzo skromny zasób mieszkaniowy posiada Gmina Waśniów, a Gmina Bałtów nie
posiada w swoim zasobie mieszkań komunalnych.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
60
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
9. INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
9.1. Nauczanie przedszkolne
W powiecie Ostrowieckim (stan w dniu 31.12.2001 r.) funkcjonowało 19 przedszkoli
dysponujących 1611 miejscami. Do przedszkoli uczęszczało 1.689 dzieci, a opiekę
nad nimi sprawowało 120 nauczycieli. Dodatkowo działało 29 oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało 439
wychowanków. Opiekę nad dziećmi sprawowało 25 nauczycieli.
Tabela 24. Przedszkola oraz miejsca w przedszkolach przypadające na 1000 mieszkańców według stanu w dniu 31.12.2001 r.
Wyszczególnienie
Przedszkola
(bez
specjalnych)
Miejsca w
przedszkolach
(bez
specjalnych)
1000 mieszkańców
Polska
0,21
18,0
województwo
0,18
13,2
powiat Ostrowiecki
0,16
13,24
Gmina
Ostrowiec
Świętokrzyski
0,15
16,18
Gmina Bałtów
0
0
Gmina Bodzechów
0,15
6,57
Gmina Ćmielów
0,12
10,97
Gmina Kunów
0,39
16,09
0
0
powiat Staszowski
0,40
21,35
powiat Sandomierski
0,21
14,8
powiat Jędrzejowski
0,24
12,6
powiat Pińczowski
0,39
17,2
Gmina Waśniów
Źródło: GUS – internet
Prezentowane w powyższej tabeli dane wskazują, iż powiat posiada słabo
rozbudowaną bazę nauczania przedszkolnego (wyjątkiem jest Gmina Kunów).
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
61
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
9.2. Szkolnictwo podstawowe
W powiecie Ostrowieckim (stan w dniu 31.12.2001 r.) funkcjonowało 51 szkół
podstawowych do których uczęszczało 8988 dzieci. Na jedną szkołę przypadało
średnio 174 osób, podczas gdy średnia wojewódzka wynosiła 134 uczniów.
Szczegółowa informacja dotycząca rozmieszczenia szkół podstawowych na terenie
powiatu w roku szkolnym 2001/2002 znajduje się w poniżej tabeli.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
62
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 25. Szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie – według stanu w dniu 31.12.2001 r.
(bez specjalnych)
Wyszczególnienie
Szkoły
podstawowe
(bez
specjalnych
)
Uczniowie w
szkołach
podstawowyc
h
Gimnazja dla
dzieci i
młodzieży bez
specjalnych
Uczniowie w
gimnazjach
dla dzieci i
młodzieży bez
specjalnych
powiat Ostrowiecki
47
8.829
14
5.286
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
15
5.632
7
3.776
Gmina Bałtów
4
337
1
150
Gmina Bodzechów
7
835
2
380
Gmina Ćmielów
6
590
2
346
Gmina Kunów
8
790
1
365
Gmina Waśniów
7
645
1
269
Źródło: GUS – internet
9.3. Szkolnictwo ponadpodstawowe
Gimnazja
W roku szkolnym 2001/2002 na terenie powiatu działało 17 gimnazjów, do których
uczęszczało 5.472 uczniów. Na jedno gimnazjum przypadało średnio 321 osób,
podczas gdy średnia wojewódzka wynosiła 265 uczniów.
Tabela 26. Szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie - na 1000 mieszkańców według stanu w dniu 31.12.2001 r. (bez specjalnych)
Wyszczególnienie
Szkoły
podstawow
e (bez
specjalnych
)
Uczniowie w
szkołach
podstawowyc
h
Gimnazja dla
dzieci i
młodzieży bez
specjalnych
Uczniowie w
gimnazjach
dla dzieci i
młodzieży bez
specjalnych
1000 mieszkańców
Polska
0,39
79,3
0,15
44,1
województwo
0,53
80,2
0,15
44,7
powiat Ostrowiecki
0,39
72,5
0,12
43,4
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
0,19
72,0
0,09
48,3
Gmina Bałtów
0,99
83,7
0,25
37,3
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
63
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Gmina Bodzechów
0,51
61,0
0,15
27,8
Gmina Ćmielów
0,73
71,9
0,24
42,2
Gmina Kunów
0,78
77,0
0,10
35,6
Gmina Waśniów
0,96
88,2
0,14
36,8
powiat Staszowski
0,58
87,2
0,14
48,4
powiat Sandomierski
0,57
81,7
0,15
44,3
powiat Jędrzejowski
0,80
81,1
0,15
44,0
powiat Pińczowski
0,57
80,5
0,14
44,3
Źródło: GUS – internet
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
64
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Szkoły ponadgimnazjalne
W wyniku przekształceń, jakie zostały wprowadzone w związku z wdrażaniem tzw. II
etapu reformy systemu edukacji od dnia 1 września 2002 roku funkcjonują szkoły
ponadgimnazjalne, które wcześniej określane były jako tzw. szkoły średnie.
Powiat Ostrowiecki jest organem prowadzącym dla następujących szkól i zespołów
szkół ponadgimnazjalnych:
Zespół Szkól Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.
w skład zespołu wchodzą:
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrowcu Św.
Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C.K. Norwida w Ostrowcu Św.
Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Św.
w skład zespołu wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące nr VI
- Technikum nr 1
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
- Technikum Technologii Żywienia dla Dorosłych (na podbud. ZSZ)
- Technikum Odzieżowe (na podbud. ZSZ)
- Policealne Studium Ekonomiczne – Zaoczne
- Liceum Handlowe Wydział Zaoczny (na podbud. ZSZ)
Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św.
w skład zespołu wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące nr VII
- Technikum nr 2
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
- Technikum (na podbud. ZSZ)
Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
w skład zespołu wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące nr V
- Liceum Profilowane nr 1
- Technikum nr 3
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
- Technikum Hutniczo – Mechaniczne (na podbud. ZSZ)
Zespół Szkół nr 4 w Ostrowcu Św.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
65
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
w skład zespołu wchodzą:
- Liceum Profilowane nr 2
- Technikum nr 4
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
- Technikum (na podbud. ZSZ)
- Technikum Zawodowe dla Dorosłych (na podbud. ZSZ) Zespół Szkól w Bałtowie
w skład zespołu wchodzą:
- Technikum w Bałtowie
- Liceum Agrobiznesu – Filia w Kobylanach
Zespół Szkół im. Prof. M. Raciborskiego w Ćmielowie
w skład zespołu wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zespół Szkół w Kunowie
w skład zespołu wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące nr VII
- Technikum nr 2
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
- Technikum (na podbud. ZSZ)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Ostrowcu Św. (wchodzi w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego)
Łączna liczba szkół (samodzielne licea ogólnokształcące oraz zespoły szkół)
wynosi 12 placówek. Ponadto powiat Ostrowiecki prowadzi także Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (dla dzieci z zaburzeniami zachowań)
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum
oraz Zespół Szkół Specjalnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) dla dzieci z
głębokim stopniem upośledzenia. Łącznie z tymi placówkami jest 14 jednostek
szkolnych.
W czwartym „Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich”, przeprowadzanym wspólnie
przez Perspektywy i Rzeczpospolitą w grupie 379 najlepszych szkół średnich w
Polsce znalazły się 3 szkoły z terenu powiatu Ostrowieckiego tj. III LO im.
Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, II LO im. Joachima
Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ZS Hutniczych w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Podstawowym kryterium rankingu był sukces szkół w olimpiadach
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
66
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
przedmiotowych, gdyż tylko one stanowiły jedyną wspólną płaszczyznę pomiaru dla
wszystkich szkół średnich w całym kraju.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
67
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 27. „Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2002 r”
Miejsc
e
2002
Nazwa szkoły
Miejscowość
Uczniowie
w roku
szkolnym
2000/2001
Laureac
i
ogółem
Finaliś
ci
ogółem
Liczba
olimpiad,
w których
szkoła
osiągnęła
sukcesy
1
I LO im. Mikołaja Kopernika
Łódź
534
8
21
13
2
XIV LO im. Polonii Belgijskiej
Wrocław
602
11
34
9
3
III LO im. Marynarki Wojennej
RP
Gdynia
880
13
30
12
4
V LO im. Augusta Witkowskiego
Kraków
1255
18
23
15
5
VI LO im. Jana
Kochanowskiego
Radom
892
13
35
9
124
III LO im. Władysława
Broniewskiego
Ostrowiec
Świętokrzys
ki
856
2
2
3
186
II LO im. Joachima
Chreptowicza
Ostrowiec
Świętokrzys
ki
803
0
3
3
ZS Hutniczych
Ostrowiec
Świętokrzys
ki
1231
0
2
1
375
Źródło: „Perspektywy”
Szkoły wyższe
Wyższa Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim jest
uczelnią niepaństwową, założoną przez Ostrowiecką Szkołę Biznesu – Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utworzona na
podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS – 3-0145-51/AM/96 z dnia
19.03.1996 roku. WSBiP kształci studentów na poziomie studiów licencjackich
(trzyletnie studia zawodowe), w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, na
następujących kierunkach:
• Ekonomia (studia dzienne i zaoczne),
• Fizjoterapia (studia dzienne i wieczorowe),
• Informatyka (studia dzienne i zaoczne),
• Pedagogika (studia dzienne i zaoczne),
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
68
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
• Politologia (studia dzienne i zaoczne),
• Socjologia (studia dzienne i zaoczne) – kierunek w likwidacji z dniem 1.10.2003, • Wychowanie fizyczne (studia dzienne i zaoczne).
Na kierunku ekonomia od sierpnia 2001 roku WSBiP prowadzi własne uzupełniające
studia magisterskie, natomiast na pozostałych kierunkach uzupełniające studia
magisterskie prowadzone są w Ostrowcu Św. w oparciu o porozumienia z innymi
uczelniami.
Od kwietnia 2002 WSBiP otrzymała zezwolenie na utworzenie w Kraśniku wydziału
zamiejscowego, prowadzącego wyższe studia zawodowe na kierunkach
ekonomicznych.
W chwili obecnej w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości kształci się łącznie
2699 osób (w tym na studiach dziennych 594, na studiach zaocznych 2105 osób) z
czego na studiach licencjackich 2370 osób (w tym studia dzienne 594, studia
zaoczne 1776) w następujących kierunkach:
• Ekonomia 682 osób,
• Ekonomia Wydział Zamiejscowy w Kraśniku 86 osób,
• Fizjoterapia 87 osób,
• Informatyka 51 osób,
• Pedagogika 666 osób,
• Politologia 254 osoby,
• Socjologia 79 osób,
• Wychowanie fizyczne 465 osób.
Na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku ekonomia 329 osób (studia
zaoczne 329 osób).
Na roku akademickim 2002/2003 przewidywana liczba absolwentów wynosi 1067
osób. W tym:
• 76 osób to studenci studiów zaocznych, zimowy nabór, którzy ukończyli naukę w
semestrze zimowym w roku akademickim 2002/2003,
• 991 osób to studenci, którzy ukończą studia w semestrze letnim w roku
akademickim 2002/2003. Z czego 875 osób to studenci studiów licencjackich
(studia dzienne 193 osoby, studia zaoczne 682 osoby), a 116 osób to studenci
zaocznych studiów uzupełniających magisterskich.
W maju 2003 roku uczelnia wystąpiła z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu o wyrażenie zgody na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunku
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
69
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
geodezja i kartografia. Obecnie uczelnia przygotowuje wniosek w sprawie
uruchomienia studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.
W opublikowanym w 2003 r. przez Rzeczpospolitą „Rankingu Szkół Wyższych”
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości znalazła się na 45 miejscu wśród 74
niepaństwowych wyższych uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia
studiów magisterskich.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
70
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
9.4. Ochrona zdrowia
Na terenie powiatu Ostrowieckiego funkcjonuje jeden szpital – Zespół Opieki
Zdrowotnej przy ul. Szymanowskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W mieście Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się 5 zakładów podstawowej opieki
zdrowotnej, w tym:
- Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINA” s.c.
- Poradnia Internistyczno – Pediatryczna „LEKARZ” s.c.
- Grupowa Praktyka Lekarska „MEDYK” s.c.
- Przychodnia Pediatryczno – Internistyczna „ZDROWIE” s.c
Placówki świadczące usługi w zakresie specjalistyki:
- Zespół Poradni Specjalistycznych „KRASNAL” sp. z o.o.
- Grupowa Praktyka Lekarska „Medyczne Centrum Specjalistyczne” s.c.
- Poradnie specjalistyczne – os. Słoneczne 11
Spółki świadczące usługi w środowisku nauczania i wychowania:
- „SZKOLMED” – Reczko i Partnerzy Spółka Partnerska Pielęgniarek
- „CENTYL” – Spółka Pielęgniarska w Środowisku Nauczania i Wychowania
Na terenie gminy Bodzechów znajdują się 3 placówki służby zdrowia:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
- Ośrodek Zdrowia w Szewnie
- Punkt Lekarski w Sarnówku
Na terenie gminy Waśniów i Ćmielów znajdują się po dwa ośrodki zdrowia:
- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
- Ośrodek Zdrowia w Garbaczu
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PACJENT” –w Ćmielowie
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Borii.
Gminy Bałtów i Kunów dysponują po jednym ośrodku zdrowia:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bałtowie
- Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kunowie
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
71
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
9.5. Pomoc społeczna
Na terenie powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, w
tym:
- Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 – dysponuje 188 miejscami dla
osób przewlekle somatycznie chorych,
- Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 – dysponuje 151 miejscami z
przeznaczeniem dla:
• 101 osób przewlekle somatycznie chorych,
• 50 osób przewlekle psychicznie chorych,
W powiecie funkcjonuje Dom Dziecka w Małachowie, który jest placówką opiekuńczo
– wychowawczą o profilu socjalizacyjnym. Jest placówką koedukacyjną
przeznaczoną dla 45 wychowanków.
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu w roku 2003 na realizację
zadań w zakresie pomocy społecznej wynoszą łącznie 8.997.240,00 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez jednostki organizacyjne
powiatu Ostrowieckiego obejmują:
1. zapewnienie usług o określonym standardzie w obszarach pomocy społecznej o
zasięgu ponadgminnym,
2. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców
poprzez udzielanie pomocy w zakresie:
- kierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- przyznawania pomocy na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- organizowania opieki w rodzinach zastępczych,
3. orzekanie o niepełnosprawności
4. realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym:
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i
sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie do sportu, rekreacji, kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych,
- dofinansowanie do przystosowania stanowisk pracy dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
Klientami pomocy społecznej są osoby i rodziny niezaradne życiowo, niezaradne
wychowawczo, chore, niepełnosprawne. Corocznie Rada Powiatu Ostrowieckiego
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
72
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
powierza stosowną Uchwałą zadania do realizacji podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych. W roku bieżącym na terenie powiatu Ostrowieckiego
będzie tworzona nowa placówka opiekuńczo – wychowawcza – Rodzinny Dom
Dziecka.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
73
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
10. TURYSTYKA, SPORT I WYPOCZYNEK
10.1. Zabytki, muzea.
Muzeum Historyczno – Archeologiczne jest jednostką powiatu, która wypełnia rolę
organizatora imprez kulturalnych. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to dodatkowy
zakres działalności tej placówki. Cyklicznie organizowane przez muzeum imprezy to:
różnorodne wystawy okresowe, koncerty i imprezy muzealne, imprezy
okolicznościowe, programy audycji oświatowych dla lokalnej telewizji kablowej,
promocja wydawnictw własnych. Oprócz tego muzeum organizuje lekcje muzealne
dla młodzieży szkolnej. Przeciętna frekwencja w obydwu obiektach muzeum
(Częstocice i Krzemionki) wynosi rocznie ok. 11 tys. osób.
Wystawy stałe:
• Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego od końca XVI w. do 1939r.
• Galeria portretów książąt królów polskich wg M. Bacciarellego.
• Wystawa zabytkowych fajansów porcelany ćmielowskiej
• Kolekcja srebra i platerów stołowych z XIXw. i XX.
Wystawy czasowe:
• Na szkolnej ławie
• Biskupin.
Najciekawszą atrakcją turystyczna powiatu Ostrowieckiego jest obiekt
archeologiczny – zespół prehistorycznych kopalń krzemienia w Krzemionkach k.
Ostrowca Świętokrzyskiego. Obiekt ten funkcjonuje w strukturze Muzeum
Historyczno – Archeologicznego. Jest pretendentem do wpisania go na listę obiektów
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Na terenie powiatu zachowało się stosunkowo dużo zabytków techniki i obiektów
związanych głównie z przemysłem metalurgicznym, który rozwijał się w regionie
Świętokrzyskim już od czasów prehistorycznych. W dolinie rzeki Kamiennej wyróżnia
się zespół zabudowań w Nietulisku Fabrycznym, gdzie całe założenie połączone z osiedlami mieszkalnymi, wzniesione zostało na starannie przemyślanych
promienistych planach urbanistycznych. Do grupy tej zaliczyć ponadto należy obiekty
przemysłowe w Ostrowcu, Bodzechowie, Bałtowie i Ćmielowie oraz Dołach
Biskupich.
Wśród obiektów budownictwa sakralnego na szczególną uwagę zasługuje Kościół
Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzewicach (Gmina Waśniów).
Datowany na około 1346 rok; przebudowany, najcenniejszą jego częścią są
fragmenty romańskiej rotundy (półkolista absyda) chrzcielnica i rozeta oraz
renesansowe portale. Do najstarszych obiektów w tej grupie należą ponadto: Zespół
Kościoła Parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Waśniowie, kościół parafialny __________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
74
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
w Ćmielowie, przebudowany, którego początki sięgają XIV wieku; drewniany kościół
w Bodzechowie datowany na 1767 r., przeniesiony tutaj w 1932 r. ze wsi Wsola i przebudowany w roku 1397 oraz kościół murowany w Denkowie (1700), a także
kościół św. Michała Anioła w Ostrowcu Św., kilkakrotnie przebudowywany.
Swoistą osobliwością w tej grupie jest Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św.
Mikołaja Biskupa w Szewnie. Całość założenia przestrzenno – architektonicznego
obejmuje: kościół murowany (1775 – 1778), plebanię, dwie wikarówki, taras ze
schodami, dom służby kościelnej, kaplice św. Anny i św. Antoniego, ogrodzenie,
Brema z 4 latarniami oraz ogród geometryczny. Całość uzupełnia ponadto dom
ludowy – obecnie ośr. rekolekcyjny. Poniżej placu przykościelnego usytuowany jest
cmentarz z kaplicami murowanymi (z ok. 1840 i 1870 r.). Całość tego założenia to
modelowy przykład architektury barokowej, a projektantem zespołu był arch. Ks.
Józef Karśnicki (Karsznicki). Ten ciekawy obiekt wymaga jednak sporych nakładów
na remont tak elewacji zewnętrznych jak też i wewnątrz. Interesującym obiektem w
tej grupie także świątynia w Rudzie Kościelnej z poł. XVIII wieku. Przy niektórych
świątyniach zachowały się dzwonnice. W Denkowie zachowała się jedna ze
starszych na terenie regionu świętokrzyskiego kaplic przydrożnych. Jest to Kapliczka
Św. Jana Nepomucena, murowana, datowana przypuszczalnie na poł. XVIII.
Najciekawszym przykładem budownictwa rezydencjalnego na terenie powiatu jest
zespół pałacowo – parkowy w Bałtowie. Ta rezydencja należąca kiedyś do Druckich
– Lubeckich założona została na wysokim wzgórzu nad dolną Kamiennej. Miejsce to
ma dzięki temu walory widokowe. W skłąd zespołu wchodziły: pałac murowany 1894
– 1899, domy robotników rolnych, stróżówka, budynek inwentarski, brama oraz
wcześniej datowany budynek kaplicy. Całość posadowiona w parku geometryczno –
krajobrazowym. Całość uzupełniały dwa młyny wodne oraz jaz na Kamiennej. Inne
obiekty tej kategorii nie zachowały się w całości pierwotnego założenia, a jedynie w
pozostałościach z dużym stopniem degradacji.
W Ćmielowie znajdują się ruiny kompleksu zamkowego (XVI w) z zachowanymi
fragmentami budynku bramnego i przybudówką.
Osobną grupę stanowią budowle publiczne. Ich powstanie związane było z
fragmentami gospodarczymi terenu, a najwięcej zachowanych znajduje się w
Ostrowcu. Do najciekawszych należą: Dworzec Kolejowy, Zespół Kasy Chorych,
Gmach Poczty, Osiedle Mieszkaniowe przy Zakładach Ostrowieckich – hotel
robotniczy, domy urzędnicze, domy robotnicze i inne. Do osobliwości i ciekawostek
należy ponadto park hutniczy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Reasumując należy zaznaczyć, że większość obiektów zabytkowych wymaga
znacznych nakładów finansowych na ich remont, co niewątpliwie przyczyniłoby się
do podniesienia ich walorów i miało pośrednio wpływ na rozwój turystyki.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
75
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
10.2. Kultura
Wśród imprez środowiskowych o charakterze lokalnym wymienić trzeba
organizowane corocznie dożynki powiatowe. Odbywają się one kolejno w gminach
powiatu, a ich organizatorem są: gmina – jako gospodarz, Starostwo Powiatowe,
WODR Modliszewice oraz inne jednostki lokalne.
Wśród imprez sportowych o znaczeniu lokalnym na uwagę zasługuje organizowana
corocznie Powiatowa Liga Piłki Nożnej. Uczestniczy w niej średnio 10 –12 drużyn z
terenu wszystkich gmin powiatu. Rozgrywki prowadzone są w systemie II rund
(wiosna i jesień). Całość rozgrywek koordynuje WEKKFiT Starostwa Powiatowego.
Pozostałe imprezy i rozgrywki sportowe organizowane są w ramach tzw. „kalendarza
sportowego SZS”. Uczestniczy w nich młodzież szkół ponadgimnazjanych powiatu
Ostrowieckiego.
Ponadto organizowane są inne rozgrywki sportowe. Przykładem może tu być
zorganizowany w styczniu-lutym 2003 r. I Środowiskowy Turniej Gmin w Piłce
Siatkowej w Puchar Starosty Ostrowieckiego, w którym uczestniczyło 10 drużyn z 4
gmin wiejskich. Przeciętnie w ciągu roku organizowane są 3 – 4 tego typu imprezy
sportowe.
Na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski głównymi instytucjami społecznymi
działającymi w sferze rozwoju kulturalnego są: Miejskie Centrum Kultury oraz Biuro
Wystaw Artystycznych. W MCK mieści się mała scena służąca teatrom amatorskim i
zespołom muzycznym oraz pracownie - malarska, tkacka i grafiki komputerowej. W
kinie "Etiuda" przy Al. 3 Maja znajduje się duża scena widowiskowa, na której
organizowane są koncerty, przedstawienia teatralne, występy kabaretowe. W tym
samym budynku mieści się także jedna z nielicznych jednocześnie najpiękniejszych
galerii fotografii w Polsce. Imprezy na wolnym powietrzu odbywają się na Rynku,
gdzie wkomponowana została murowana scena. Cyklicznie odbywają się tu: Dni
Ostrowca, Dni Hutnika, Dzień Dziecka. Dużą popularnością cieszą się imprezy
muzyczne organizowane w klubie jazzowym "Perspektywy" m. in. Wiosna Jazzowa.
Rozrywkę mieszkańcom zapewniają dyskoteki i liczne imprezy sportowe, kluby gier
(szachy, tenis, bilard).
10.3. Turystyka, rekreacja i sport
Rozwój turystyki w powiecie Ostrowieckim zależy od położenia poszczególnych
gmin, jak też i posiadanych zasobów oraz walorów. Ze względu na brak duże
nasycenia różnorodnymi walorami turystyczno – krajobrazowymi czy cennymi
obiektami architektury proponowane kierunki rozwoju tej branży to:
• turystyka związana z walorami kulturowymi – gminy w Dolinie Kamiennej – do
wykorzystania są tu zabytki techniki np. Doły Biskupie – zespół fabryki tektury
Częstocice, Zakłady Ostrowieckie d. Zakłady Klimkiewiczowskie, Zespół Browaru
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
76
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Saskich, Bodzechów – pozostałości tzw. zespołu zakładu wielkopiecowego,
Ćmielów – zespół fabryczny produkcji porcelany, Bałtów – młyn wodny i jaz na
Kamiennej.
• turystyka aktywna – z wykorzystaniem istniejącej i tworzonej infrastruktury – np. gmina Ćmielów i Bałtów – po oczyszczeniu i uregulowaniu rzeki Kamiennej
udostępnienie jej dla kajakarzy na malowniczym odcinku tzw. „Przełomu”,
modernizacja OSiR „Rawszczyzna” w Ostrowcu Świętokrzyskim – pływalnie,
korty tenisowe i inne formy
• turystyka rowerowa – wytyczenie szlaków rowerowych obejmujących
najciekawsze obszary kulturowe i krajoznawcze (np. Muzeum Archeologiczne
„Krzemionki” i walory krajoznawcze i kulturowe Gminy Bałtów)
• turystyka piesza - po wytyczeniu nowych, oznakowanych szlaków,
• turystyka konna – jeździectwo – Gmina Bałtów
• turystyka wiejska – rozwijająca się w oparciu o gospodarstwa agroturystyczne
oraz ekoturystyczne,
• krótkookresowa turystyka pobytowa – przy wypromowaniu imprezy o znaczeniu
ponadlokalnym (regionalnym lub ogólnopolskim) np. wykorzystanie Wiosny
Muzycznej (Klub „Perspektywy”), organizacja cyklicznej imprezy folklorystycznej,
sportowej, etc.
• turystyka młodzieżowa (szkolna, dydaktyczna, krajoznawcza) – z
wykorzystaniem zasobów regionu, taniej bazy noclegowej i żywieniowej.
Powiązanie miejsc historycznych np. „Krzemionki – Nowa Słupia – „Muzeum
Hutnictwa” – Dymarki i inne dla tzw. wycieczek turystycznych.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
77
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 28. Baza noclegowa – stan w dniu 31.12.2001 r.
w tym
w tym
Miejsca
noclegow
e
hotele,
motele,
pensjonat
y
pozostał
e
obiekty
112
9388
2182
7206
32
107
7990
1583
6407
15
5
10
516
183
333
Jędrzejowski
7
1
6
421
11
410
Kazimierski
1
1
-
20
20
-
Kielecki
39
7
32
2363
398
2238
Konecki
27
2
25
1787
203
1584
Opatowski
4
-
4
152
-
152
Ostrowiecki
3
2
1
226
217
9
Pińczowski
8
-
8
435
-
435
12
5
7
532
129
403
Skarżyski
9
3
6
384
79
305
Starachowicki
6
3
3
223
123
100
Staszowski
8
3
5
658
220
438
Włoszczowski
0
0
0
0
0
0
14
9
5
1398
599
799
Obiekt
y
hotele,
motele,
pensjonat
y
pozostał
e
obiekty
Województwo
153
41
powiaty
139
wyszczególnieni
e
Buski
Sandomierski
Kielce
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Na terenie powiatu znajdują się 3 obiekty noclegowe turystyki (według stanu w dniu
31.12.2001 r.) w tym 2 to hotele, motele pensjonaty. Wspomniane obiekty posiadają
226 miejsc noclegowych z czego wszystkie to miejsca całoroczne.
Tabela 29. Baza noclegowa – stan w dniu 31.12.2001 r.
Obiekty noclegowe
Wyszczególnienie
ogółem
miejsca
noclegowe
miejsca
noclegowe
całoroczne
na 10 000 mieszkańców
Polska
2,25
166,0
86,2
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
78
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Województwo
1,16
71,1
38,5
powiat Ostrowiecki
0,25
18,6
18,6
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
0,38
28,9
28,9
Gmina Bałtów
0
0
0
Gmina Bodzechów
0
0
0
Gmina Ćmielów
0
0
0
Gmina Kunów
0
0
0
Gmina Waśniów
0
0
0
powiat Staszowski
1,02
84,3
56,1
powiat Sandomierski
1,40
62,0
22,6
powiat Jędrzejowski
0,76
45,7
34,8
powiat Pińczowski
1,83
99,6
26,8
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
W 2001 roku z noclegów skorzystało 10.704 osoby w tym 6.101 turystów
zagranicznych. W tym samym okresie udzielono 15.653 noclegów (dotyczy
wszystkich obiektów). Bazę noclegową w gminach powiatu Ostrowieckiego posiada
jedynie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (28,9 miejsc noclegowych na 10.000
mieszkańców).
Powiat Ostrowiecki posiada słabo rozwiniętą bazę noclegową. Pod względem ilości
miejsc noclegowych przypadających na 10.000 mieszkańców zajmuje on 12 pozycję
wśród wszystkich powiatów.
Tabela 30. Baza noclegowa – stan w dniu 31.12.2001 r.
w tym
wyszczególnieni
e
Obiekt
y
hotele,
motele,
pensjonat
y
w tym
pozostałe
obiekty
Miejsca
noclegow
e
hotele,
motele,
pensjonat
y
pozostał
e
obiekty
na 10.000 mieszkańców
Województwo
1,16
0,31
0,85
71,14
16,54
54,61
powiaty
1,25
0,29
0,96
72,02
14,27
57,75
Buski
1,97
0,66
1,31
67,67
24,00
43,67
Jędrzejowski
0,76
0,11
0,65
45,69
1,19
44,50
Kazimierski
0,27
0,27
0
5,32
5,32
0
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
79
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Kielecki
1,98
0,36
1,63
120,24
20,25
113,88
Konecki
3,08
0,23
2,85
203,65
23,13
180,52
Opatowski
4,57
0,34
4,23
302,17
34,33
267,85
Ostrowiecki
0,25
0,16
0,08
18,57
17,83
0,74
Pińczowski
1,83
0
1,83
99,56
0
99,56
Sandomierski
1,40
0,58
0,82
61,96
15,02
46,94
Skarżyski
1,07
0,36
0,71
45,76
9,41
36,35
Starachowicki
0,61
0,30
0,30
22,63
12,48
10,15
Staszowski
1,02
0,38
0,64
84,26
28,17
56,09
0
0
0
0
0
0
0,67
0,43
0,24
66,49
28,49
38,00
Włoszczowski
Kielce
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Dużą popularnością na terenie powiatu cieszą się mecze drużyny piłki nożnej KSZO
Ostrowiec (II liga piłki nożnej), piłki wodnej KSZO Ostrowiec oraz żeńskiej drużyny
piłki siatkowej KPS WSBiP Ostrowiec. Co roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
odbywają się dwa wyścigi kolarskie jeden z nich zaliczany jest do Grand Prix Polski.
Dobre warunki rekreacyjne zapewniają mieszkańcom ośrodki wypoczynkowe MOSiR
Rawszczyzna i Gutwin. Na terenie pierwszego ośrodka powstaje obecnie
nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe z 50-metrową pływalnią, basenami
rekreacyjnymi oraz zapleczem usługowo-rozrywkowym.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
80
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
11. FINANSE PUBLICZNE
Finanse publiczne powiatu i gmin powiatu Ostrowieckiego zostały porównane z
finansami publicznymi innych powiatów województwa Świętokrzyskiego. W
niektórych przypadkach wyniki zostaną porównane ze średnimi dla Polski oraz
województwa Świętokrzyskiego. W analizie oparto się na danych za rok 2001.
W 2001 r. dochody powiatu Ostrowieckiego wyniosły 75.210,9 tys. zł na co złożyły
się następujące elementy:
dochody własne –
4.086,6 tys. zł
dotacje celowe z budżetu państwa –
31.395,1 tys. zł
subwencje ogólne (w tym na zadania oświatowe) –
39.453,0 tys. zł
Tabela 31. Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2001 r.
W tym
Wyszczególnieni
e
Ogółe
m
dotacj
e
świadczeni
a na rzecz
osób
fizycznych
wynagrodzeni
a
wydatki
majątkow
e
na 1 mieszkańca w zł
Województwo
806,1
39,9
52,5
376,3
87,1
powiaty
575,2
19,0
31,3
272,6
59,9
buski
658,9
39,8
31,3
332,8
14,8
Jędrzejowski
585,1
21,3
38,0
311,2
33,2
Kazimierski
579,1
18,0
30,3
319,6
8,2
Kielecki
306,5
6,3
16,7
106,4
14,0
Konecki
524,2
8,8
33,3
275,7
10,5
Opatowski
783,8
12,4
33,9
311,5
240,5
Ostrowiecki
614,7
31,4
35,3
333,2
19,1
Pińczowski
846,7
4,3
34,9
330,7
262,0
Sandomierski
617,1
43,6
36,3
313,9
42,8
Skarżyski
679,7
2,1
39,1
398,6
7,4
Starachowicki
729,4
14,6
39,9
280,8
223,4
Staszowski
527,5
36,7
27,0
221,5
39,6
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
81
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Włoszczowski
512,1
8,4
25,2
258,4
19,0
2024,
2
150,0
164,3
923,5
230,8
Miasto na
prawach powiatu
Kielce
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Dochody własne powiatu Ostrowieckiego stanowiły 5,43% jego wszystkich
dochodów. Jest to niższy udział niż średnia wojewódzka (bez miast na prawach
powiatu), która kształtuje się na poziomie 5,51%.
Tabela 32. Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu wg działów w 2001 r.
W tym
Wyszczególnieni
e
Ogółem
w tys. zł
dotacj
e
świadczeni
a na rzecz
osób
fizycznych
wynagrodzeni
a
wydatki
majątkow
e
W wydatków ogółem
Województwo
1.063.690,
5
4,9%
6,5%
46,7%
10,8%
powiaty
638.073,1
3,3%
5,4%
47,4%
10,4%
Buski
50.244
6,0%
4,7%
50,5%
2,2%
Jędrzejowski
53.905
3,6%
6,5%
53,2%
5,7%
Kazimierski
21.785
3,1%
5,2%
55,2%
1,4%
Kielecki
60.240,4
2,1%
5,5%
34,7%
4,6%
Konecki
46.001,3
1,7%
6,3%
52,6%
2,0%
Opatowski
46.350,3
1,6%
4,3%
39,7%
30,7%
Ostrowiecki
74.822,6
5,1%
5,7%
54,2%
3,1%
Pińczowski
36.993,5
0,5%
4,1%
39,1%
30,9%
Sandomierski
52.983,1
7,1%
5,9%
50,9%
6,9%
Skarżyski
57.038,2
0,3%
5,8%
58,6%
1,1%
Starachowicki
71.868,5
2,0%
5,5%
38,5%
30,6%
Staszowski
41.195,5
7,0%
5,1%
42,0%
7,5%
Włoszczowski
24.645,3
1,6%
4,9%
50,5%
3,7%
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
82
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Miasto na
prawach powiatu
425.617,4
Kielce
7,4%
8,1%
45,6%
11,4%
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
W 2001 r. wydatki powiatu Ostrowieckiego wyniosły 74.822,6 tys. zł na co złożyły się
następujące elementy:
dotacje –
3.817,8 tys. zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.295,2 tys. zł
wydatki majątkowe –
2.319,0 tys. zł
wynagrodzenia 40.553,5 tys. zł
Średnia wielkość wydatków budżetowych (gmin) w roku 2001, przypadająca na
jednego mieszkańca dla wszystkich gmin z terenu kraju wyniosła
1649 zł i była wyższa aż o 568 zł od średniej dla wszystkich gmin powiatu
Ostrowieckiego(1.081 zł).
Wykres 7. Wydatki budżetowe gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2001 roku (w zł)
1700
1275
850
1649
1081
1079
998
997
1093
powiat Ostrowiecki
Ostrowiec Świętokrzyski
Bałtów
Bodzechów
Ćmielów
1333
425
1247
1055
/
Waśniów
Kunów
Województwo
Polska
0
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
83
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
12. PODATKI LOKALNE
Podatki lokalne są jednym z elementów polityki gminy w stosunku do podmiotów
gospodarczych działających na jej terenie lub planujących realizację swoich
inwestycji. Wysokość podatków lokalnych, ulgi i zwolnienia podatkowe mogą w
istotny sposób oddziaływać na rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy
lub na przyciąganie zewnętrznych inwestorów.
Zróżnicowanie stawek podatków od nieruchomości na terenie powiatu
Ostrowieckiego przedstawia poniższa tabela.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
84
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 33. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2003
Stawki podatku od
nieruchomości
od budynków
mieszkalnych
lub ich części
od 1 m2
powierzchni
użytkowej
od 1 m2 pow.
użyt. bud. lub
ich części
związanych z
dział. gosp.
od 1 m2 powierzchni
gruntów związanych z
działalnością
gospodarczą
2003 r.
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
0,38 zł
14,40 zł
0,52 zł
0 zł
13 zł
0,55 zł
Gmina Bodzechów
0,30 zł
11,59 zł
0,46 zł
Gmina Ćmielów
0,40 zł
15 zł
8 zł3
0,60
Gmina Kunów
0,36 zł*
0,33 zł**
12,18 zł*1
16,40 zł*2
12,18 zł**1
13,73 zł**2
0,58 zł*
0,55 zł**
Gmina Waśniów
0,43 zł
10,15 zł
0,34 zł
Gmina Bałtów
* - osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
** - osoby fizyczne
1 – dla przetwórstwa rolno-spożywczego i usług weterynaryjnych
2 – dla pozostałych
3 - dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy po raz pierwszy rozpoczęli (w okresie
obowiązywania uchwały) działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
W powiecie Ostrowieckim obciążenia podatkowe z tytułu podatku od powierzchni
użytkowej w budynkach mieszkalnych są w dużym stopniu zróżnicowane. Najwyższe
stosowane są na terenie Gminy Waśniów (0,43 zł /1 m2 powierzchni użytkowej) a
najniższe w Gminie Bałtów gdzie zwalnia się podatku wszystkie budynki mieszkalne.
Najwyższa stawka podatku od nieruchomości dotycząca 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
obowiązuje na terenie Gminy Kunów (16,40 zł/m2 dla osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadające osobowości prawnej). Zdecydowanie najniższy
poziom stawki podatku występuje w Gminie Waśniów (10,15 zł /1 m2) oraz Gminie
Ćmielów (8 zł /1 m2 - dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od
nieruchomości, którzy po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Miasta i
Gminy Ćmielów).
Zdecydowanie najniższy poziom stawki podatku od gruntów związanych z
działalnością gospodarczą posiada Gmina Waśniów (0,34 zł/m2). Przedsiębiorcy
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
85
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
prowadzący działalność gospodarczą ponoszą najwyższe obciążenia z tego tytułu w
Gminie Ćmielów - 0,60 zł/m2.
Należy stwierdzić, iż aż w 3 gminach przewidziane są ulgi lub zwolnienia z tytułu
płatności podatku od nieruchomości dla powstających inwestycji gospodarczych
(prywatnych).
Na terenie Gminy Bałtów zwalnia się od podatku na okres 1 roku nieruchomości lub
ich części związane z noworozpoczynaną działalnością gospodarczą.
Na terenie Gminy Ćmielów przysługuje zniżka podatkowa (z 15 zł/m2 do 8/m2 zł – dla
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) dla
przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy po raz
pierwszy rozpoczęli (w okresie obowiązywania uchwały) działalność gospodarczą na
terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
W Gminie Bodzechów zwalnia się od podatku podatników, którzy po raz pierwszy
uruchamiają zakłady działalności usługowo-wytwórczej do 1 roku w wysokości 100%.
Wyjątkiem są podatnicy, którzy uruchamiają zakłady w miejscach, w których
zlikwidowali działalność ich poprzednicy.
Najczęstszymi ulgami, które stosowane są na terenie kraju przez samorząd gminny
jest m.in. zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości (związanej z prowadzoną
działalnością gospodarczą) podatników rozpoczynających działalność na własny
rachunek w przypadku, gdy zostali oni zwolnieni z przyczyn ekonomicznych lub
ukończyli naukę. Zastosowanie podobnych regulacji podatkowych może przyczynić
się do pobudzenia lokalnego rynku pracy (np. z uwagi na wysokie bezrobocie wśród
młodych mieszkańców lub grupowe zwolnienia z zakładów pracy).
W celu przyciągnięcia dużych inwestorów samorządy gminne wprowadzają znaczące
ulgi lub zwalniają z podatków podmioty gospodarcze, które m.in. wykupią grunt lub
prawo użytkowania wieczystego gruntu, a następnie wybudują i oddadzą do
eksploatacji nowe obiekty produkcyjne bądź usługowe. Wspomniane zwolnienia
uzależnione są zwykle od wzrostu stanu zatrudnienia pracowników (na czas
nieokreślony) z terenu gminy.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
86
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
13. ROLNICTWO
Na terenie powiatu Ostrowieckiego znajdowało się (według danych Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim) 6780 gospodarstw rolnych (powyżej 1
ha). Średnia powierzchnia użytków rolnych w 1 gospodarstwie na terenie powiatu
wynosiła 5,3 ha. Jest ona niższa od średniej dla kraju, która wynosi 7,0 ha.
Tabela 34. Liczba gospodarstw w grupie [ha] na terenie powiatu Ostrowieckiego.
Gmina
Liczba gospodarstw w grupie [ha]
1 –2
2,1 – 5
5,1 – 10
10,1 – 30
Pow. 30
Bałtów
100
301
335
78
11
Bodzechów
541
562
266
74
16
Waśniów
130
706
550
119
9
Kunów
353
409
117
24
10
Ćmielów
250
280
580
120
50
Ostrowiec Św.
425
240
58
13
53
Razem powiat
1879
2498
1906
428
149
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powszechny Spis Rolny przeprowadzony w 2002 r. wykazał, iż na terenie powiatu
Ostrowieckiego znajduje się 10.196 gospodarstw rolnych. Największą grupę w
ogólnej liczbie gospodarstw stanowiły gospodarstwa o powierzchni do 1 ha użytków
rolnych (39,3% - 4010 gospodarstw rolnych) i jest to jeden z najwyższych udziałów
procentowych wśród powiatów województwa Świętokrzyskiego. Taka sytuacja
wpływa niekorzystnie na rozwój działalności rolniczej na terenie powiatu.
Szczegółowa charakterystyka gospodarstw rolnych według grup obszarowych
użytków rolnych znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 35. Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych powiatów
w 2002 r.
Grupy obszarowe użytków rolnych w ha
Wyszczególnieni
e
0-1
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
50 i
15-20 20-50 więce
j
w odsetkach
Województwo
27
18,5
11,8
18,5
10,9
7,6
3,9
1
0,7
0,1
Buski
19,9
15,1
10,8
20,4
15,4
11,3
5,6
1
0,5
0,1
Jędrzejowski
20,5
12,6
9,2
17,4
13,9
12,7
8,5
2,8
2,2
0,3
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
87
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Kazimierski
14,6
11,1
9,7
20
18,2
15,7
7,8
1,9
0,8
0,2
Kielecki
25,4
20,1
14,4
23,3
9,8
4,5
1,7
0,3
0,3
0,1
Konecki
30,6
24,8
12,7
16
8
5,2
2
0,5
0,3
0,1
Opatowski
18,9
11,7
8,9
18,4
14,3
13,3
8,9
2,9
2,4
0,2
Ostrowiecki
39,3
19,1
10,1
12,9
7,6
5,2
3,2
1,1
1,4
0,2
Pińczowski
18,7
11,1
9,7
19,7
17,1
13,1
7,2
2,2
1
0,1
28
19,4
13,5
19,8
9,7
5,8
2,9
0,6
0,4
0,1
Skarżyski
54,6
29,2
9,8
5,1
0,9
0,3
0,1
-
-
-
Starachowicki
32,6
27,7
13,7
17,4
5,7
2,2
0,6
0,1
-
-
18
18,5
14
24,1
13,1
8,1
3,2
0,7
0,3
0
Włoszczowski
17,2
11,8
10
20,7
17,2
13,6
6,4
1,8
1,1
0,1
Kielce
56,9
22,3
9,7
7,2
2
0,8
0,6
0,1
0,3
0,2
Sandomierski
Staszowski
Źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
W oparciu o dane ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wynika iż,
Gminą posiadającą najwyższą średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego jest
Gmina Bałtów – 7 ha. Zdecydowanie najniższa średnia powierzchnia jednego
gospodarstwa rolnego dotyczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynosi 2,4 ha.
Tabela 36. Liczba gospodarstw oraz ich średnia powierzchnia w ha.
Gmina
Powierzchnia
użytków rolnych
[ha]
Liczba
gospodarstw [szt.]
Średnia
powierzchnia
gospodarstwa [ha]
Bałtów
5 797
825
7,0
Bodzechów
6 661
1 459
4,6
Waśniów
8 144
1 514
4,4
Kunów
5 800
913
6,4
Ćmielów
7 616
1 280
6,0
Ostrowiec Św.
1 866
789
2,4
Razem powiat
35 884
6780
5,3
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Najwięcej gospodarstw rolnych znajduje się na terenie Gmina Waśniów (1.514) oraz
Gminy Bodzechów (1.459). Zdecydowanie najmniej gospodarstw rolnych znajduje
się na terenie Gminy Bałtów, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Kunów.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
88
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Powszechny Spis Rolny przeprowadzony w 2002 r. wykazał, iż na terenie powiatu
Ostrowieckiego 71,5% gospodarstw rolnych prowadzi działalność rolną, co daje pod
względem wysokości 11 miejsce wśród powiatów województwa. Średnia wojewódzka
w tym przypadku jest wyższa i wynosi 74,7%. Pozostałe gospodarstwa rolne z terenu
powiatu nie prowadzą działalności rolniczej.
Tabela 37. Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności rolniczej w 2002 r.
Gospodarstwa
prowadzące
działalność
rolniczą
Wyszczególnieni
e
nie prowadzące
działalności
rolniczej
w % ogółem
Województwo
74,7
25,3
Buski
85,5
14,5
Jędrzejowski
87,3
12,7
Kazimierski
96,4
3,6
Kielecki
73,2
26,8
Konecki
53,6
46,4
Opatowski
92,7
7,3
Ostrowiecki
71,5
28,5
Pińczowski
91,1
8,9
Sandomierski
90,5
9,5
Skarżyski
28,1
71,9
Starachowicki
69,7
30,3
Staszowski
80,3
19,7
79
21
26,6
73,4
Włoszczowski
Kielce
Źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
Tabela 38. Powierzchnia zasiewów zbóż w ha
Rodzaj uprawy
Gmina
Bałtów
Pszenica
260
Żyto
570
Jęczmień
340
Owies
530
Mieszanki
zbożowe
Pszenżyto
248
520
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
89
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Bodzechów
1 043
299
859
217
168
494
Waśniów
1 100
180
744
167
185
180
Kunów
410
280
320
135
180
180
Ćmielów
320
110
125
72
10
40
Ostrowiec Św.
2 500
100
1 500
250
130
820
Razem powiat
5 633
1 539
3 888
1 371
921
2234
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Według danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
największy udział zasiewów zbóż w powiecie przypada na uprawy pszenicy (36,14%)
oraz jęczmienia (25%). W przypadku innych zbóż udział procentowy przedstawia się
następująco: żyto (9,9%), owies (8,8%), przenżyto (5,9%), mieszanki zbożowe
(14,3%).
Tabela 39. Powierzchnia pozostałych upraw rolniczych w ha.
Rodzaj uprawy
Gmina
Strączkowe
gruboziarniste
Bałtów
2
21
20
500
10
Bodzechów
50
64
473
393
45
Waśniów
80
242
495
214
6
-
-
75
225
15
Ćmielów
10
-
60
177
30
Ostrowiec Św.
30
32
982
599
30
Razem powiat
172
359
2105
2108
136
Kunów
Buraki
cukrowe
Rzepak
Okopowe
pastewne
Ziemniaki
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Według najnowszych danych pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego
przeprowadzonego w 2002 r. najwyższy udział zasiewów w powiecie Ostrowieckim
przypada na zboża (73,7% - 16.327 ha). Innymi zasiewami na terenie powiatu są:
strączkowe jadalne ziarno – 0,6% (123 ha), ziemniaki – 9% (1.996 ha), przemysłowe
– 9,8% (2.167 ha), pastewne – 4,4% (984 ha) oraz pozostałe zasiewy – 2,5% (563 ha). Opisywaną sytuację przedstawia poniższa tabela.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
90
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 40. Powierzchnia zasiewów według powiatów w 2002 r.
Powierzchnia zasiewów wg powiatów w 2002 r.
Wyszczególni
enie
Pow.
ogół
em
Zboża
ogółe
m
podstawo
we
Strączko
we
jadalne
na ziarno
Ziemni
aki
Przemysł
owe
Pastew
ne
Pozost
ałe
w odsetkach
Województwo
100
72,2
71
1,4
12,1
3,6
4,8
5,9
Buski
100
64,2
63,7
4,8
16
0,5
5,5
9
Jędrzejowski
100
82,5
82
0,1
8,6
0,8
6,2
1,8
Kazimierski
100
60,6
59,3
3,8
8,9
7,2
5,8
13,7
Kielecki
100
73,3
72,6
0
19,3
0,2
2,8
4,3
Konecki
100
77,8
77,3
0
19
0
1,9
1,3
Opatowski
100
71,8
68,5
2,1
5,9
13,5
4
2,6
Ostrowiecki
100
73,7
69,4
0,6
9
9,8
4,4
2,5
Pińczowski
100
64,1
63,9
1,3
10,8
3,4
7,7
12,7
Sandomierski
100
59,4
58,4
2,9
11,6
3,8
2,5
19,8
Skarżyski
100
67,3
67
0,1
28,2
0
1,4
3
Starachowicki
100
77,1
76,9
0
15
0,3
4,4
3,2
Staszowski
100
77,8
77,4
0,4
13,7
0,7
4,5
2,9
Włoszczowski
100
79,2
78,5
0
14,2
0,1
5,5
1
Kielce
100
77,9
77,4
0,6
14,5
0,5
1,6
4,9
Źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
W 2002 roku w powiecie Ostrowieckim znajdowało się 9.347 sztuk bydła (4,6% ogółu
w województwie), 18.896 sztuk trzody chlewnej (3,9% ogółu w województwie), 416
sztuk owiec (9,2% ogółu w województwie), 1.054 sztuk koni (4,3% ogółu w
województwie) oraz 141.300 sztuk drobiu (2,3% ogółu w województwie).
Tabela 41. Zwierzęta gospodarskie według powiatów w 2002 r.
Bydło
Wyszczególnienie
ogółem
Trzoda chlewna
w tym
krowy
ogółem
w tym
lochy
Owce
Konie
Drób
ogółem
100
100
100
w odsetkach
województwo
100
100
100
100
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
91
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Buski
10,8
10,3
10,7
13
6,7
12,1
8,5
Jędrzejowski
13,3
12,1
26,6
25,7
7,3
7,2
20,6
Kazimierski
5,9
5,3
13,3
17,4
2,6
3,3
4,6
Kielecki
18,1
17,8
11,3
7,6
28,8
23,8
24,9
Konecki
5,9
7,1
1,7
1,3
9
5,4
2,5
Opatowski
11
10,7
7,3
6,8
17,6
6,1
3,6
Ostrowiecki
4,6
4,2
3,9
3,6
9,2
4,3
2,3
Pińczowski
6,4
6,3
5,8
5,4
2,2
8,5
5,8
Sandomierski
3,7
4,2
4,3
4
1,5
5,2
3,1
Skarżyski
0,6
0,6
0,1
0
0,7
1
0,8
Starachowicki
3,7
3,9
2
2,1
0,8
6,4
5,4
Staszowski
6,9
7,9
7,3
7,8
1,1
11,2
4,9
Włoszczowski
8,8
9,3
5,5
5
10,5
4,7
7,3
Kielce
0,3
0,3
0,3
0,3
2
0,6
5,7
Źródło: RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE 2003
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
92
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
14. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
14.1. Struktura podmiotów gospodarczych
Powiat Ostrowiecki odgrywa znaczącą rolę w procesach tak gospodarczych, jak i
społecznych w skali województwa Świętokrzyskiego. Ostrowiec Świętokrzyski jest
dużym i pełnym możliwości rozwojowych ośrodkiem przemysłu z bogato rozwiniętymi
tradycjami i silnym zapleczem w dziedzinie infrastruktury i potencjału ludzkiego.
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec Świętokrzyski należy do miast o największym potencjale gospodarczym i
społecznym w województwie Świętokrzyskim. Dominujące od lat w Ostrowcu
Świętokrzyskim hutnictwo oraz przemysł odzieżowy nie mają dziś aż tak dużego
znaczenia dla rozwoju miasta. Wynika to z faktu, iż rok temu Huta Ostrowiec została
postawiona w stan upadłości. Majątek przedsiębiorstwa wydzierżawiła spółka
pomostowa Zakłady Ostrowieckie Huta Ostrowiec, która zatrudniła dwa tysiące osób
- 90% zwalnianych z huty pracowników.
W celu znalezienia inwestora Rada Wierzycieli zgodziła się na sprzedaż majątku
postawionej w stan upadłości Huty Ostrowiec SA (HO) za cenę niższą niż
oszacowana. W podjętej w miesiącu lipcu uchwale wierzyciele postawili dwa warunki,
które musi spełnić kupujący: przedstawienie pakietu inwestycyjnego, zapewniającego
dalszą produkcję oraz zatrudnienie dotychczasowej załogi.
W miesiącu lipcu 2003 r. syndyk masy upadłości spośród złożonych na jego ręce
ofert wybrał hiszpańską Celsę jako potencjalnego nabywcę Huty Ostrowiec S. A. w
upadłości. Spośród trzech dopuszczonych do sprzedaży ofert inwestorów, Celsa
zaoferowała najwięcej, bo 53, 1 mln złotych.
Istniejąca od 1967 roku Celsa, zajmuje się głównie hutnictwem, choć nie są jej obce
również takie branże jak energetyka czy rybołówstwo. Najwięcej zakładów koncern
posiada w Hiszpanii. W Europie Zachodniej Celsa działa od 2000 roku. Hiszpanie
kupili m. in. upadłą hutę w Walii, którą unowocześnili i do roku 2005 zamierzają
podnieść produkcję z 1,2 do 4 mln ton stali rocznie. Specjalnością Celsy są wyroby
walcowane, stąd też jej konsekwentne zainteresowanie Zakładem Wyrobów
Walcowanych i Stalownią.
Rozwój gospodarczy miasta oparty jest w coraz większym stopniu na prywatnych,
małych i średnich przedsiębiorstwach. Dziś zatrudniają one znacznie więcej
pracowników, niż tradycyjne branże w mieście - hutnictwo, przetwórstwo hutnicze
oraz przemysł odzieżowy. W ciągu dekady lat dziewięćdziesiątych zrekompensowały
one w dużym stopniu ubytek miejsc pracy w tych branżach. Ich mniejsza wrażliwość
na zmiany koniunktury gospodarczej oraz ogromna zdolność absorpcji
innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych decydują o ich przewadze.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
93
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Wiodącymi branżami w dzisiejszym krajobrazie gospodarczym miasta są: produkcja
materiałów budowlanych (w oparciu o surowce mineralne kielecczyzny), produkcja
bielizny i odzieży lekkiej, produkcja opakowań z papieru i tektury, usługi budowlane,
usługi teleinformatyczne, poligrafia i usługi drukarskie, szeroki zakres usług
konsumenckich oraz handel hurtowy i detaliczny reprezentowany zarówno przez
wielkie sieci handlowe, jak i małe, rodzinne hurtownie i sklepy.
Jednym z elementów wzmacniających rozwój gospodarczy powiatu było utworzenie
na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomiczna
"Starachowice".
Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" zajmuje łącznie powierzchnię 351,4
ha. W skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" wchodzi również
podstrefa „Ostrowiec Świętokrzyski”.
Podstrefa zlokalizowana jest na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w czterech
obszarach przemysłowych:
• Obszar Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn i Konstrukcji Ostrowiec S.A. 10,6 ha
• Obszar Przemysłowy - Zakłady Ostrowieckie S.A. - 42,5 ha
• Obszar Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. - 13,3 ha
• Obszar Huta "Ostrowiec" S.A. - 40,07 ha
Tereny w podstrefie, oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane
obiektami przemysłowymi - hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe - jak
też obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków.
Dostępne do zagospodarowania grunty i budynki na obszarze podstrefy „Ostrowiec
Świętokrzyski” stanowią własność Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn i Konstrukcji
Ostrowiec S.A., Zakładów Ostrowieckich S.A., Ostrowieckich Zakładów Materiałów
Ogniotrwałych S.A. w upadłości, Huty "Ostrowiec" S.A w upadłości.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
94
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 42. Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych –– stan w dniu 31.12.2001 r.
Sektor
Wyszczególnieni
e
Ogółe
m
publiczn
y
prywatn
y
Przeds.
państwowe
Osoby
Spółki
fizyczne
Spółdzielni
prawa
prowadząc
e
handloweg
e
o
działalnoś
ć gospod.
Udział %
Województwo
95591
3,89%
96,11%
0,08%
0,59%
3,19%
81,04%
powiaty
69305
4,42%
95,58%
0,07%
0,66%
2,08%
82,39%
Buski
4886
4,60%
95,40%
0,04%
0,80%
1,78%
83,12%
Jędrzejowski
5307
5,11%
94,89%
0,09%
0,81%
1,70%
82,23%
Kazimierski
1316
8,51%
91,49%
0%
1,44%
0,76%
71,05%
Kielecki
10637
3,75%
96,25%
0,04%
0,60%
1,61%
84,90%
Konecki
6066
2,92%
97,08%
0,10%
0,74%
1,88%
85,94%
Opatowski
3201
5,56%
94,44%
0%
1,09%
1,41%
80,60%
Ostrowiecki
8661
3,42%
96,58%
0,06%
0,36%
2,52%
83,20%
Pińczowski
2772
4,76%
95,24%
0%
0,90%
1,80%
82,50%
Sandomierski
5450
4,37%
95,63%
0,17%
0,77%
2,83%
78,70%
Skarżyski
7007
5,32%
94,68%
0,10%
0,26%
2,21%
82,42%
Starachowicki
6815
5,12%
94,88%
0,06%
0,32%
3,40%
80,69%
Staszowski
4642
4,24%
95,76%
0,04%
1,10%
1,79%
81,26%
Włoszczowski
2545
4,56%
95,44%
0,08%
0,94%
1,26%
82,12%
Kielce
26286
2,49%
97,51%
0,12%
0,40%
6,13%
77,48%
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Gmina Ćmielów
Gmina o charakterze miejsko – wiejskim, społeczność w większości rolnicza (poza
miastem Ćmielowem). W Ćmielowie zlokalizowane są Zakłady Porcelany „Ćmielów”
Sp. z o.o. – najstarsze w Polsce, istniejące od 1790 roku, słynące z wysokiej jakości
wyrobów ceramicznych. Poza tym zakładem istnieje również Fabryka Porcelany
S.A., która wznowiła produkcję słynnych na całym świecie ćmielowskich figurek
ceramicznych. Innym lokalnym pracodawcą jest Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia
i Zbytu, posiadająca piekarnię i sieć kilku sklepów detalicznych. Również
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
95
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej jest jednym z
większych pracodawców na terenie Gminy Ćmielów.
Gmina Bodzechów
Na terenie gminy funkcjonuje około 500 podmiotów gospodarczych. Przeważa sektor
prywatny nad publicznym, jednakże w sektorze tym dominują małe firmy jedno - lub
kilkuosobowe.
Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych stanowią jednostki handlowe,
usługowo – budowlane, transportowe, mechaniki pojazdowej, stolarsko-tapicerskie.
Bliska odległość dużych targowisk (Ostrowiec, Opatów, Sienno) oraz dobre dojazdy
do tych miejscowości sprzyjają rozwojowi handlu obwoźnego. Przy drodze krajowej
Warszawa – Rzeszów, przebiegającej przez część gminy, powstały trzy placówki
gastronomiczne posiadające własne parkingi samochodowe.
Do największych zakładów produkcyjnych należą:
1. PPH „OLDKRAM” Zakład Pracy Chronionej – powstało na bazie zlikwidowanej
„Papierni” w Bodzechowie. Jest to największy zakład na terenie gminy.
2. „Bracia Kasprzak” S.C. w Sudole – kombinat szklarniowy, który na
powierzchni 6 ha zajmuje się produkcją warzyw i owoców pod szkłem.
3. PPHU „BROLAM” Sp. z o.o. z Bodzechowie
4. Indywidualne Gospodarstwo Rolne w Bodzechowie – powstało na bazie
byłego PGR o powierzchni 230 ha.
Omawiając powyższą działalność należy stwierdzić, że:
• istniejąca sieć handlowa w gminie w pełni pokrywa potrzeby mieszkańców,
• rozmieszczenie podmiotów gospodarczych na terenie gminy jest stosunkowo
równomierne ale ponad 45% wszystkich podmiotów skupionych jest w trzech
wsiach: Szewna, Bodzechów, Miłków,
• sąsiedztwo Gminy Bodzechów z 80 – tysięcznym miastem stwarza warunki do
powstania na jej terenie hurtowni, magazynów, składów i zaplecza różnych firm
działających w mieście,
• dobrze rozwinięta sieć drogowa sprzyja rozwojowi różnorodnej działalności
handlowej i transportowej.
Gmina Bałtów
Gmina Bałtów jest typową gmina rolniczą. Specyfika gospodarcza gminy opiera się
głównie na działalności handlowej (sklepy, bary) oraz usługowej (tartaczne,
transportowe, budowlane).
Do znaczących podmiotów gospodarczych z terenu gminy należy zaliczyć:
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
96
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
•
•
•
piekarnia
„Krzysztof” – produkcja i przerób blach
zakład betoniarski
Gmina Kunów
Na terenie gminy znajduje się składowisko odpadów komunalnych "JANIK" zarządzane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. W gminie zarejestrowanych jest ponad 360 przedsiębiorców. Główne rodzaje
działalności to: handel, usługi budowlane, transportowe, motoryzacyjne, leśne,
przerobu drewna, produkcja materiałów budowlanych.
Gmina Waśniów
Gmina Waśniów to gmina typowo rolnicza i dlatego też nie występują tu znaczące
zakłady czy też przedsiębiorstwa. Prowadzona działalność gospodarcza przez firmy
w gminie opiera się głównie na podmiotach usługowo-handlowych, transportowych,
remontowo-budowlanych, punktach weterynaryjnych oraz zakładach piekarniczych.
Większe firmy znajdujące się na terenie gminy to:
• PPHU „Nowek” w Pękosławicach,
• PPHU Małgorzata Magdalena Wzorek w Waśniowie,
• PIMAR – Piotr Machula w Waśniowie
• PIEKARNIA – Wiesław Bęben w Waśniowie
Na terenie powiatu w dniu 31.12.2001 r. (w systemie REGON) zarejestrowanych było
8.661 podmiotów gospodarki narodowej z czego 8.365 należało do sektora
prywatnego (96,5%).
Jeśli chodzi o formy prawne podmiotów działających na terenie powiatu, to
działalność osób fizycznych (na własny rachunek) stanowiła dominującą formę
prawną podmiotów (7.206 podmioty – 83,2%). Na terenie powiatu działało również:
218 spółek prawa handlowego, 5 przedsiębiorstw państwowych oraz 31 spółdzielni.
Wskaźnik ilości podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie
REGON przypadających na 1000 mieszkańców osiąga dla powiatu Ostrowieckiego
stosunkowo wysoki poziom (71,13), tak w porównaniu do województwa (72,44) oraz
kraju (87,8). Omawianą sytuację przedstawia poniższy wykres.
Wykres 8. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON na 1000
mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001 r.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
97
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
120
90
60
87,81
30
72,44
71,13
87,22
40,75
49,44
46,45
39,79
28,02
,
Waśniów
Kunów
Ćmielów
Bodzechów
Bałtów
Ostrowiec Świętokrzyski
powiat Ostrowiecki
Województwo
Polska
0
W celu przeprowadzenia pełniejszej charakterystyki podmiotów gospodarki
narodowej z obszaru powiatu, w opracowaniu zostaną również przedstawione dane
obrazujące sytuację w latach 1995 - 2001.
Wykres 9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON w powiecie
Ostrowieckim (lata 1995 – 2001).
9000
6750
4500
2250
4833
5897
5924
1996 r.
1997 r.
6774
7457
8058
8658
0
,
1995 r.
1998 r.
1999 r.
2000 r.
2001 r.
Z danych statystycznych wynika, iż w 2001 roku (31.12) ilość podmiotów
zarejestrowanych w systemie REGON zwiększyła się w porównaniu z 1995 rokiem o
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
98
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
79,14%. Największy przyrost nowych podmiotów gospodarki narodowej miał miejsce
w 1995 roku i wyniósł 1064 podmiotów.
Tabela 43. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane z rejestrze REGON według
wybranych sekcji 2001 r.
Z tego
Ogółe
Wyszczególnienie
m
przetwórstw
o
przemysłow
e
handel
hotele i
budownictw
i
restauracj
o
napraw
e
y
transport,
składowani
ei
łączność
pozosta
łe
sekcje
U dział %
Województwo
95591
9,7%
11,4%
38,4%
2,6%
7,6%
30,3%
powiaty
69305
10,0%
11,4%
39,4%
2,8%
7,5%
28,8%
Buski
4886
7,8%
14,3%
38,3%
3,0%
7,5%
29,2%
Jędrzejowski
5307
9,6%
10,6%
39,9%
2,5%
5,0%
32,4%
Kazimierski
1316
7,1%
7,4%
39,4%
2,0%
5,5%
38,6%
Kielecki
10637
10,7%
14,4%
37,8%
2,6%
10,9%
23,6%
Konecki
6066
14,6%
13,1%
41,5%
2,9%
5,0%
22,9%
Opatowski
3201
8,6%
10,3%
39,0%
2,2%
9,0%
30,9%
Ostrowiecki
8661
8,6%
10,5%
42,0%
3,1%
8,2%
27,7%
Pińczowski
2772
8,9%
8,8%
28,7%
2,5%
7,9%
43,1%
Sandomierski
5450
6,2%
7,0%
45,0%
3,1%
8,7%
30,0%
Skarżyski
7007
11,8%
8,8%
41,1%
2,7%
6,2%
29,5%
Starachowicki
6815
11,4%
10,3%
37,6%
2,4%
6,9%
31,4%
Staszowski
4642
8,9%
16,0%
39,1%
3,3%
6,2%
26,4%
Włoszczowski
2545
12,7%
12,8%
34,5%
3,2%
6,6%
30,2%
Kielce
26286
8,9%
11,2%
35,6%
2,1%
7,9%
34,3%
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Tabela 44. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON na 1000
mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001.
Wyszczególnienie
Jednostki zarejestrowane w
systemie REGON ogółem
ogółem
na 1000
mieszkańców
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
99
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
3.392.268
87,81
95.591
72,44
powiat Ostrowiecki
8.658
71,13
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
6.823
87,22
Gmina Bałtów
164
40,75
Gmina Bodzechów
677
49,44
Gmina Ćmielów
381
46,45
Gmina Kunów
408
39,79
Gmina Waśniów
205
28,02
powiat Staszowski
4.619
59,15
powiat Sandomierski
5.448
63,5
powiat Jędrzejowski
5.307
57,6
powiat Pińczowski
2.772
63,4
Polska
Województwo
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Do gmin z terenu powiatu posiadających niski wskaźnik poziomu podmiotów
gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON należy przede
wszystkim wymienić Gminę Waśniów (28,02 podmiotów na 1000 mieszkańców).
Natomiast gminą o najwyższym wskaźniku liczby podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w systemie REGON przypadających na 1000 mieszkańców jest
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (87,22 podmiotów).
14.2. Planowane prywatne inwestycje
Jednym ze sposobów oceny atrakcyjności gminy, powiatu, województwa jest
ustalenie przybliżonej ilości, skali realizowanych lub planowanych inwestycji przez
prywatne podmioty gospodarcze. Szczególne znaczenie mają nowe przedsięwzięcia
podejmowane przez inwestorów zewnętrznych w tym również przez podmioty
zagraniczne. W chwili obecnej na terenie omawianych gmin realizowana jest tylko
jedna inwestycja, która generuje dużą liczbę nowych miejsc pracy.
W związku ze znaczącym wzrostem bezrobocia na terenie powiatu Ostrowieckiego
oraz ograniczeniem zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych
wymagane jest podjęcie działań zmierzających do przyciągnięcia dużych inwestorów.
W celu określenia charakteru oraz rozmieszczenia inwestycji na obszarze objętym
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
100
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
budową strategii, w niniejszym materiale zostały umieszczone wszystkie dane
uzyskane z urzędów gmin.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
101
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2003 r. planowane są następujące
prywatne inwestycje:
- rozbudowa piekarni przy ul. Tetmajera,
- stacja gazowa Propan – Butan ul. Iłżecka,
- mała Elektrownia wodna w Kamiennej,
- budowa świetlicy w Domu Pomocy Społecznej,
- budynek usługowo – handlowo – mieszkalny przy ul. Dąbrowskiej,
- budynek usługowo – handlowy przy ul. Długiej,
- budynek usługowo – biurowy przy ul. Polnej,
- rozbudowa budynku magazynowego na pawilon handlowo - usługowy wraz z częścią administracyjno – socjalną przy ul. Kilińskiego,
- budowa zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych przy ul. Kilińskiego,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – komunalnego z usługami przy
ul. Reja,
- budowa pawilonu handlowego branży spożywczo – przemysłowej przy ul. Siennieńska – Jana Pawła II,
- budowa hali magazynowej o pow. 600 m2 na materiały budowlane przy ul.
Kilińskiego 39A
- kabina lakiernicza przy ul. Sandomierskiej,
- rozbudowa budynku hali produkcyjnej, ze zmianą funkcji na produkcyjno –
administracyjno – biurowej przy ul. Samsonowicza 18,
- budowa myjni samochodowej przy ul. Gulińskiego 13A
- rozbudowa i przebudowa budynku salonu samochodowego, diagnostyki dla
potrzeb myjni samochodów osobowych przy ul. Jasnej,
- budowa pawilonu handlowego na art. zoologiczno – wędkarskie na os. Ogrody,
- rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na budynek socjalno –
administarcyjno – magazynowy przy ul. Kilińskiego.
14.3. Niezagospodarowany majątek
Dla określenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych na terenie gmin objętych
badaniem wyszczególnione zostały nieruchomości, które są lub mogą być ofertą dla
podmiotów gospodarczych zainteresowanych realizacją swoich przedsięwzięć.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dysponuje następującymi niezagospodarowanymi
nieruchomościami (będącymi jej własnością):
• nieruchomości niezabudowane – kompleks działek ul. Długa, Grabowiecka,
Dąbrowskiej – o pow. 0,46 ha,
• nieruchomość zabudowana ul. Żabia – pow. 0,11 ha,
• nieruchomości niezabudowane – kompleks działek ul. Bałtowska, Dunalka,
Gajowa – pow. 5,57 ha – własność; 6,44 ha – współwłasność w ¾ części,
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
102
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
• nieruchomość zabudowana ul. Starokunowska – pow. 0,19 ha,
• nieruchomość niezabudowana os. Rosochy – kompleks działek ul. Sikorskiego – pow. 0,32 ha,
• nieruchomości niezabudowane - kompleks działek os. Rosochy – pow. 7,04
ha,
• nieruchomości niezabudowane - kompleks działek os. Las – pow. 4,11 ha,
• nieruchomość niezabudowana ul. Miodowa – 10,26 ha
• nieruchomości niezabudowane - kompleks działek ul. Kilińskiego – pow. 1,12
ha
• nieruchomość niezabudowana ul. Samsonowicza – pow. 2,30 ha,
• nieruchomości niezabudowane - kompleks działek ul. Długa – pow. 1,07 ha i
1,04 ha,
• nieruchomość niezabudowana ul. Iłżecka – pow. 1,24 ha,
• nieruchomości niezabudowane - kompleks działek ul. Żurawia – pow. 0,26 ha
i 0,17 ha,
• nieruchomości niezabudowane - kompleks działek ul. Zagłoby – pow. 0,39 ha,
0,30 ha i 2,31 ha,
• nieruchomość niezabudowana ul. Krasińskiego – pow. 1,05 ha,
• nieruchomość niezabudowana - kompleks działek ul. Wąwozy – pow. 3,50 ha,
• stawy ul. Kilińskiego – pow. 8,86 ha,
• nieruchomości zabudowane - kompleks działek os. Stawki - pow. 0,10 ha,
• stawy ul. Opatowska – pow. 1,26 ha
Ofertę samorządową uzupełniają nieruchomości podmiotów gospodarczych w tym
między innymi nieruchomości wchodzące w skład podstrefy Specjalnej Strefy
Ekonomicznej "Starachowice".
Gmina Bałtów
• budynek biurowy po GS „SCH” w Bałtowie,
• magazyn po GS w Bałtowie,
• sklep po GS w Okole,
• baza magazynowa po GS w Okole,
• budynek po RSP w Pętkowicach,
• baza magazynowa po GS w Pętkowicach.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
103
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
15. Atrakcyjność inwestycyjna
Ocena potencjału rozwojowego poszczególnych powiatów jest od kilku lat
przedmiotem badań i analiz prowadzonych przez instytucje monitorujące rozwój
regionalny w Polsce oraz działalność samorządu terytorialnego. Do podmiotów posiadających największe doświadczenie w takich badaniach należy
zaliczyć Centrum Badań Regionalnych w Warszawie oraz Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Wspomniane instytucje tworzą od kilku lat
rankingi przedstawiające między innymi potencjał rozwojowy powiatów oraz ich
atrakcyjność inwestycyjną.
Centrum Badań Regionalnych opracowuje „Ranking potencjału rozwojowego
powiatów”. W 2002 roku Centrum Badań Regionalnych wraz z „Rzeczpospolitą”
opublikowało piątą edycję rankingu potencjału rozwojowego powiatów. Celem
rankingu jest ocena warunków lokalnego rozwoju w całym kraju. Na lokalny potencjał
rozwojowy składają się (syntetyczny wskaźnik potencjału rozwojowego obliczony
został metodą analizy czynnikowej na podstawie następujących cech powiatu/
miasta):
− ogólnej sytuacji gospodarczej, - dochodów przedsiębiorstw i mieszkańców,
relatywnej wielkości sektora usług i otoczenia biznesu,
− aktywności gospodarczej mieszkańców - liczby prywatnych firm, stopy
bezrobocia,
− aktywności obywatelskiej - liczby organizacji non profit, frekwencji
wyborczej, czytelnictwa,
− jakości lokalnej infrastruktury - gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
gęstości i jakości dróg, oczyszczania ścieków, inwestycji samorządowych
dotyczących lokalnej infrastruktury, CHYBA
− atrakcyjności miasta/powiatu jako miejsca zamieszkania - bilansu migracji i
budownictwa mieszkaniowego.
Każdy z tych czynników jest niezbędny do lokalnego rozwoju.
Pierwsze miejsce we wspomnianym zestawieniu zajął Sopot. Dla potencjału
rozwojowego czterdziestotysięcznego Sopotu, ogromne znaczenie ma bardzo
korzystne położenie w centrum trójmiejskiej metropolii, przy jednoczesnym
zachowaniu charakteru nadmorskiego kurortu. Sopot jest liderem w trzech spośród
czterech kategorii branych pod uwagę w rankingu: w aktywności gospodarczej i
obywatelskiej, a także w poziomie infrastruktury. W tym roku, w ekstraklasie znalazły
się również Kraków i Poznań - na równorzędnych pozycjach.
W rankingu opracowanym przez CBR najwyższą lokatę spośród powiatów
województwa Świętokrzyskiego zajęły Kielce. Zostały one zakwalifikowane jednak
tylko do klasy II. Żaden z powiatów z terenu województwa Świętokrzyskiego nie
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
104
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
został zakwalifikowany do „ekstra-klasy” oraz I klasy. Do klasy III zaliczono tylko 1
powiat tj. powiat Starachowicki. Omówioną sytuację przedstawia poniższa mapa.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
105
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Niepokojącą tendencją (również w skali kraju) jest spadek notowań w stosunku do
poprzedniego rankingu aż 3 powiatów tj. powiatu Skarżyńskiego (z II klasy do IV
klasy), powiatu Ostrowieckiego (z III klasy do IV klasy) oraz powiatu
Sandomierskiego (z III klasy do IV klasy).
/
Szczegółowe zróżnicowanie potencjału rozwojowego powiatów województwa
Świętokrzyskiego zostało przestawione w raporcie Centrum Badań Regionalnych z
1999 roku. Liderem wśród powiatów jest powiat grodzki miasto Kielce, który
zdecydowanie wyprzedza powiat Ostrowiecki, Opatowski oraz Staszowski.
Zdecydowanie najniższy potencjał rozwojowy według autorów raportu posiada powiat
Kazimierski. Równie nisko został oceniony powiat Włoszczowski, powiat
Jędrzejowski oraz powiat Kielecki ziemski.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!106
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
W 2002 roku po raz piąty
Centrum Badań Regionalnych opublikowało wyniki rankingu inwestorów
samorządowych. Gminy Złotej Setki zainwestowały średnio 40 procent swoich
trzyletnich dochodów (1999 - 2001), czyli dokonały dwukrotnie większego wysiłku
inwestycyjnego aniżeli reszta gmin i miast, które w tym okresie inwestowały średnio
20 procent dochodów.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!107
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
W rankingu „Złota Setka Samorządów” nie znalazła się żadna gmina z terenu
powiatu Ostrowieckiego.
Dla określenia atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych województwa
Świętokrzyskiego niniejszym opracowaniu posłużono się również badaniami
przeprowadzonymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (trzecia część
rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Miast Powiatowych 2001 r.” oraz czwarta część
rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Miast Powiatowych 2003 r.”). Badania te
określają atrakcyjność inwestycyjną miast powiatowych. Należy zaznaczyć, iż
atrakcyjność inwestycyjna miast powiatowych w bezpośredni sposób przekłada się
również na atrakcyjność samych powiatów.
Z rankingu (opracowanego w 2001 r.) obejmującego 260 (267 dla rankingu z 2003
roku) miast powiatowych w niniejszym opracowaniu przedstawiono miasta
znajdujące się na terenie województwa Świętokrzyskiego oraz najlepsze miasta
objęte przedmiotowym rankingiem.
Podstawowym źródłem informacji o miastach były dane urzędowe pochodzące z
wielu instytucji, min. GUS, NBP, PAIZ oraz Urzędów Gmin.
Ogółem zgromadzono ponad 70 wskaźników pogrupowanych w 9 „czynników atrakcyjności inwestycyjnej”:
•
•
•
•
Chłonność rynku lokalnego; (wskaźniki oceny – liczba ludności, liczba ludności w
promieniu 30 km, stopa bezrobocia, dynamika stopy bezrobocia, podatek
dochodoMAMwy os osób prawnych – per capita, podatek od osób fizycznych
oraz dochody z podatku opłacanego w farmie karty podatkowej – per capita,
liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, inwestycje per capita,
liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, bilans wymeldowań i
zameldowań),
Jakość rynku pracy (przede wszystkim poziom wykształcenia, struktura
szkolnictwa, obecność instytucji naukowych i badawczych); (wskaźniki oceny –
liczba ludność z wyższym wykształceniem jako % ogółu uczniów, obecność szkół
wyższych i instytutów naukowych, liczba uczniów w L.O./liczby uczniów w
szkołach podstawowych),
Klimat społeczny (stabilność lokalnej sceny politycznej i rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego); (wskaźniki oceny – frekwencja wyborcza,
referenda w sprawie odwołania rady gminy, liczba kandydatów na 1 miejsce w
wyborach lokalnych, zmiany na stanowisku burmistrza (prezydenta) obecność
pracy lokalnej, obecność lokalnych rozgłośni radiowych, obecność telewizji
lokalnej, uczniowie liceów społecznych jako % ogółu uczniów),
Infrastruktura techniczna; (wskaźniki oceny –% ludności korzystającej z sieci
wodociągowej, % ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, % ludności
korzystającej z sieci gazowej, dochody budżetów gmin per capita, wydatki
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!108
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
•
•
•
•
•
budżetów gmin per capita, emisja obligacji komunalnych lub zaciągania kredytów
w bankach komercyjnych, inwestycje komunalne per capita, liczba abonentów
telefonicznych na 1000 mieszkańców, dynamika abonentów telefonicznych,
zasięg sieci telefonów komórkowych, powierzchnia użytkowa mieszkań na osobę,
powierzchnia mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców),
Infrastruktura otoczenia biznesu; (wskaźniki oceny – istnienie specjalnych stref
ekonomicznych, liczba oddziałów banków, obecność Agencji Rozwoju
Regionalnego, inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków innowacji),
Dostępność komunikacyjna; (wskaźniki oceny – położenie w stosunku do dróg
samochodowych międzynarodowych i krajowych, położenie w stosunku do dróg
kolejowych, odległość drogowa do najbliższego przejścia granicznego, odległość
drogowa do najbliższego przejścia granicznego na granicy zachodniej, położenie
w stosunku do planowanych autostrad, odległość drogowa do najbliższego
spośród największych portów (Szczecin, Świnoujście, Gdynia, Gdańsk, odległość
do najbliższego lotniska utrzymującego stałe połączenie międzynarodowe)
Skuteczność dotychczasowej transformacji ustrojowej (dotychczasowe inwestycje
zagraniczne, postępy w prywatyzacji) - (wskaźniki oceny –liczba „dużych”
inwestorów zagranicznych, liczba prywatnych podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców, liczba zarejestrowanych spółek z udziałem kapitału zagranicznego
na 100 tys. mieszkańców, przyrost liczby spółek z kapitałem zagranicznym, udział
spółek z kapitałem zagranicznym w ogóle spółek prawa handlowego, stopień
koncentracji struktury gospodarczej, liczba spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych),
Możliwości wypoczynkowe; (wskaźniki oceny – liczba miejsc noclegowych na
1000 mieszkańców, dynamika liczby miejsc noclegowych, stopień wykorzystania
miejsc noclegowych, liczba muzeów, liczba zwiedzających muzea na 100
mieszkańców, liczba najważniejszych zabytków w promieniu 30 km, ogólna ocena
atrakcyjności środowiska okolicznych terenów),
Aktywność marketingowa władz samorządowych (wskaźniki oceny –udział w
targach inwestycyjnych Investcity, stosowane ulgi dla inwestorów w podatkach
lokalnych, inne zachęty inwestycyjne, formy współpracy z przedsiębiorcami
lokalnymi, porozumienia o współpracy zawarte z miastami zagranicznymi,
charakterystyka folderów/materiałów promocyjnych).
W oparciu o wskaźniki cząstkowe dotyczące poszczególnych czynników
sporządzono wskaźnik syntetyczny atrakcyjności inwestycyjnej. Porównywane w
rankingu miasta zakwalifikowano do klas atrakcyjności inwestycyjnej oznaczonych od
A, B (klasa najatrakcyjniejsza), poprzez C, D (atrakcyjność przeciętna) do E, F, G
(najmniejsza atrakcyjność inwestycyjna).
Ze względu na poszczególne czynniki najbardziej atrakcyjne okazały się:
• chłonność rynku lokalnego - Piaseczno, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki
• jakość rynku pracy – Sandomierz, Puławy, Mielec, Stalowa Wola
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!109
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
• klimat społeczny - Gniezno, Piła, Stalowa Wola
• infrastruktura techniczna - Słubice, Piaseczno, Pruszcz Gdański
• infrastruktura otoczenia biznesu – Piła, Ostrów Wielkopolski, Kędzierzyn-Koźle,
Cieszyn
• dostępność komunikacyjna - Świebodzin, Tczew, Międzyrzecz
• skuteczność transformacji gospodarczej – Piaseczno, Cieszyn, Pruszcz Gdański,
Słubice
• możliwości wypoczynkowe – Malbork, Zakopane, Gniezno
• aktywność marketingowa – Tarnowskie Góry, Brodnica, Białogard, Stargard
Szczeciński.
W rankingu opracowanym przez IBnGR Ostrowiec Świętokrzyski zakwalifikowany
został do klasy B (miasta o najwyższej atrakcyjności).
Do klasy A (o najwyższej atrakcyjności) zaliczonych zostało 18 miast, a najwyżej oceniona została Piła - 1 pozycja. Z województwa Świętokrzyskiego nie
zakwalifikowano żadnego ośrodka miejskiego do grona miast o najwyższej
atrakcyjności inwestycyjnej.
W klasie B znalazło się 46 miast w tym dwa z województwa Świętokrzyskiego Sandomierz – 20 pozycja (klasa B) oraz Ostrowiec Świętokrzyski – 54 pozycja
(klasa B).
Spośród miast z terenu województwa Świętokrzyskiego do klasy C zaliczono tylko
Starachowice – 70 pozycja.
Do klasy D podobnie jak miało to miejsce w przypadku klasy C zaliczono jedno
miasto – Skarżysko-Kamienną – 95 pozycja.
Poniżej klasy D (E, F, G) w kolejności alfabetycznej znalazły się następujące miasta
województwa Świętokrzyskiego: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,
Końskie, Opatów, Pińczów, Staszów, Włoszczowa.
W wyszczególnionych wyżej czynnikach atrakcyjności inwestycyjnej Ostrowiec
Świętokrzyski został oceniony następująco. Do klasy A (najwyższa atrakcyjność)
zaliczono jakość rynku pracy, infrastrukturę otoczenia biznesu, możliwości
wypoczynkowe, aktywność marketingową władz samorządowych. Stosunkowo
dobrze oceniono również skuteczność transformacji gospodarczej (klasa C). Do
klasy D zaliczono chłonność lokalnego rynku oraz klimat społeczny.
Najgorzej natomiast oceniono dostępność komunikacyjną, jakość infrastruktury
technicznej – poniżej klasy D (E, F, G).
Szczegółowe informacje o omawianych miastach i ich ocena w rankingu znajdują się
w poniższej tabeli.
Zróżnicowanie aktywności inwestorów zagranicznych wśród miast powiatowych
jednoznacznie pozwala stwierdzić zbieżność decyzji podejmowanych przez kapitał
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!110
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
obcy z ocenami atrakcyjności inwestycyjnej. Wartości wszystkich wskaźników (średni
i per capita) zmniejszają się w miarę spadku atrakcyjności inwestycyjnej. O ile w
przeciętnym mieście powiatowym zaliczanym do klasy A w 1999 roku
zarejestrowanych było 6,5 spółki zagranicznej w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców, to w miastach klasy B wskaźnik ten wynosił prawie dwa razy mniej
(3,8), a w miastach o atrakcyjności niższej od przeciętnej (klasy E, F, G) był
kilkanaście razy niższy (0,5). Nie oznacza to oczywiście, że mało atrakcyjne w
przedmiotowym rankingu miasta nie mają żadnych szans na przyciągnięcie
inwestorów, ale sukcesy takie są znacznie rzadsze.
Największą liczbę inwestorów, którzy zainwestowali w Polsce powyżej miliona
dolarów ściągnęły do siebie następujące miasta:
• 11 -Piła
• 9 - Gniezno
• 7 - Piaseczno, Kutno, Ostrów Wielkopolski, Kwidzyn
Wszystkie wymienione powyżej miasta zostały zakwalifikowane do klasy A
atrakcyjności inwestycyjnej, za wyjątkiem Kwidzyna zaliczonego do klasy B.
Pruszcz Gdański
◉ Tczew
◉◉Malbork
Kołobrzeg
◉Kwidzyn
◉Szczecinek
Stargard Szczeciński
Piła
Inowrocław
Szamotuły
◉
◉
Międzyrzecz
◉Słubice ◉Świebodzin
◉Września
◉Kościan
Gniezno
Głogów
◉Żary ◉
◉Lubin
◉Bolesławiec
◉Zgorzelec
Ostrów Wlkp.
Świdnica
◉
Nysa
Legionowo
◉Pruszków
Mińsk Mazowiecki
◉
◉ ◉◉Otwock
◉
Żyrardów
Kutno Sochaczew
Łowicz
Zgierz ◉
◉Pabianice
◉
Sieradz
Oleśnica
Ciechanów
◉
Piaseczno
Grodzisk Maz.
◉
◉
◉Ostrowiec Świętokrzyski
◉Sandomierz
◉Brzeg
Tarnowskie Góry
◉
Kędzierzyn-Koźle
Racibórz
◉
Cieszyn
klasa A - najatrakcyjniejsze (18)
◉klasa B - bardzo atrakcyjne (45)
Puławy
Tomaszów Maz.
Bełchatów
Mikołów
Chrzanów
◉ ◉Oświęcim
Stalowa Wola
Mielec
Łańcut
◉ ◉Bochnia ◉
Dębica
Pszczyna Wieliczka
◉◉
◉
Żywiec
Zakopane
◉
◉
Jarosław
◉Sanok
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!111
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
W nowoopracowanym rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Miast Powiatowych
2003r.” Ostrowiec Świętokrzyski zanotował spadek w stosunku do poprzedniego
rankingu i uplasował się na 78 miejscu (klasa C). Jest to więc spadek o 24 pozycje w
stosunku do wcześniejszego rankingu. Innymi miastami sklasyfikowanymi od klasy A
do klasy D są: Starachowice - 45 miejsce - klasa B, Sandomierz - 54 miejsce – klasa
B, Skarżysko-Kamienna – 147 miejsce – klasa D, Busko Zdrój – 119 miejsce – klasa
D, Jędrzejów – 151miejsce – klasa D.
Pierwsza dziesiątka rankingu przedstawia się natomiast następująco: Cieszyn, Piła,
Piaseczno, Pruszcz Gdański, Kołobrzeg, Zakopane, Ciechanów, Świdnica Ostrów
Wielkopolski, Łowicz.
__________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!112
!
!
Tabela 45. Atrakcyjność inwestycyjna miast powiatowych
Lo
ka
ta
Miasto
Wskaź
nik
syntet
yczny
Chłon
ność
rynku
Jakość
rynku
pracy
Klima
t
społe
czny
Infrastru
ktura
technicz
na
Infrastru
ktura
otoczeni
a
biznesu
A
A
B
A
A
D
A
Dostępno
ść
komunika
cyjna
Transfor
macja
gospoda
rcza
Możliwo
ści
wypoczy
nkowe
Aktywno
ść
marketin
gowa
A
B
A
A
A
A
A
1
Piła
A
A
2
Gniezno
A
B
3
Cieszyn
A
A
A
A
A
A
C
A
C
A
4
Kołobrze
g
A
C
A
A
B
A
D
A
A
D
5
Piaseczn
o
A
A
B
A
B
C
A
D
6
Tarnowsk
ie Góry
A
C
B
B
C
A
B
A
A
A
7
Kutno
A
B
B
B
D
B
A
B
B
A
8
Ciechanó
w
A
B
A
D
B
A
D
B
B
A
9
Ostrów
Wlkp.
A
B
D
B
A
A
C
A
B
C
1
0
Puławy
A
B
A
B
B
A
D
A
B
2
0
Sandomi
erz
B
C
A
D
B
C
D
A
D
5
4
Ostrowi
e
c
Świętokr
zyski
B
D
A
D
A
C
A
A
7
0
Staracho
wice
C
C
A
C
C
C
C
A
9
5
Skarżysk
o
Kamienn
a
D
D
A
C
D
C
D
C
D
Busko
Zdrój
D
C
D
B
Jędrzejó
w
D
Kazimier
z
a
Wielka
C
Końskie
C
D
D
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Staszowskiego
D
Opatów
Pińczów
D
D
Staszów
D
D
Włoszcz
owa
D
D
Puste miejsca oznaczają klasę: E, F lub G
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D
D
!114
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
województwo Świętokrzyskie
/
________________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!115
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
SPIS TABEL
Tabela 1. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych - stan w
czerwcu 2001. 10
Tabela 2. Szacunkowa powierzchnia terenów niezabudowanych
o przeznaczeniu PS, UC, RS 1,
13
Tabela 3. Charakterystyka ludności - stan w dniu 31.12.2001 r.
15
Tabela 4. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – na 1000
mieszkańców w dniu 31.12.2001 r. 16
Tabela 5. Charakterystyka ludności według grup wiekowych – w latach 1995 –
2001.
16
Tabela 6. Charakterystyka ludności według grup wiekowych - stan w dniu
31.12.2001 r. 17
Tabela 7. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – na 1000
mieszkańców w dniu 31.12.2001 r. 18
Tabela 8. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – w dniu 31.12.2001 r.
.......................................19
Tabela 9. Migracje ludności w 2001 r. 19
Tabela 10. Pracujący w gospodarce narodowej1 – stan w dniu 31.12.2001 r.
21
Tabela 11. Pracujący w gospodarce narodowej1– stan w dniu 31.12.2001 r.
22
Tabela 12. Aktywność zawodowa ludności w wieku 15 lat i więcej 23
Tabela 13. Zarejestrowani bezrobotni – według stanu w dniu 31.12.2002 r.
25
Tabela 14. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna według stanu w dniu 31.12.2001 r.
26
Tabela 15. Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalację w 2002 r.
27
Tabela 16. Infrastruktura techniczna w przeliczeniu na 100 km 2 oraz 1000
mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001 r.
27
Tabela 17. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - stan na 31.12.2001 r.
30
Tabela 18. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - stan na 31.12.2001 r.
31
Tabela 19. Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w instalację w 2002 r.
33
Tabela 20. Ciągniki, samochody ciężarowe, przyczepy i wybrane maszyny
według powiatów w 2002 r. 38
Tabela 21. Liczba mieszkań i ich powierzchnia oddana do użytku w roku 2001
– na 1000 mieszkańców.
40
Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane – stan w dniu 31.12.2001 r.
41
Tabela 23. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i podstawowe wskaźniki
warunków mieszkaniowych w 2002 r.
42
________________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!116
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
Tabela 24. Przedszkola oraz miejsca w przedszkolach przypadające na 1000
mieszkańców - według stanu w dniu 31.12.2001 r.
45
Tabela 25. Szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie – według stanu w dniu
31.12.2001 r. (bez specjalnych)
46
Tabela 26. Szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie - na 1000 mieszkańców
według stanu w dniu 31.12.2001 r. (bez specjalnych) 46
Tabela 27. „Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2002 r” 49
Tabela 28. Baza noclegowa – stan w dniu 31.12.2001 r.
57
Tabela 29. Baza noclegowa – stan w dniu 31.12.2001 r.
57
Tabela 30. Baza noclegowa – stan w dniu 31.12.2001 r.
58
Tabela 31. Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na 1
mieszkańca w 2001 r. 59
Tabela 32. Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu wg działów
w 2001 r.
60
Tabela 33. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2003 62
Tabela 34. Liczba gospodarstw w grupie [ha] na terenie powiatu
Ostrowieckiego.
64
Tabela 35. Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków
rolnych powiatów w 2002 r. 64
Tabela 36. Liczba gospodarstw oraz ich średnia powierzchnia w ha.
65
Tabela 37. Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności rolniczej w
2002 r. 65
Tabela 38. Powierzchnia zasiewów zbóż w ha 66
Tabela 39. Powierzchnia pozostałych upraw rolniczych w ha.
66
Tabela 40. Powierzchnia zasiewów według powiatów w 2002 r.
67
Tabela 41. Zwierzęta gospodarskie według powiatów w 2002 r.
67
Tabela 42. Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych –– stan w
dniu 31.12.2001 r.
70
Tabela 43. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane z rejestrze REGON
według wybranych sekcji 2001 r. 73
Tabela 44. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie
REGON na 1000 mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001.
74
Tabela 45. Atrakcyjność inwestycyjna miast powiatowych 84
________________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!117
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Procentowy udział gmin w ogólnej powierzchni powiatu
Ostrowieckiego
9
Wykres 2. Liczba mieszkańców powiatu Ostrowieckiego w latach 1995-2001
14
Wykres 3. Struktura % ludności powiatu Ostrowieckiego według gmin – stan w
dniu 31.12.2001 r.
15
Wykres 4. Przyrost naturalny na terenie powiatu Ostrowieckiego w latach 1995 –
2001 r. 20
Wykres 5. Stopa bezrobocia w powiecie Ostrowieckim oraz w kraju w latach
2000 – 2003 r. 24
Wykres 6. Liczba mieszkań oddanych do użytku na terenie powiatu
Ostrowieckiego w latach 1995-2001.
42
Wykres 7. Wydatki budżetowe gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2001 roku
(w zł) 61
Wykres 8. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON
na 1000 mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001 r.
72
Wykres 9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON
w powiecie Ostrowieckim (lata 1995 – 2001). 73
________________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!
!118
!
!
Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego
________________________________________________________________________________
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, ul. Helclów 11/3, 31 – 148 Kraków
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: [email protected]
!

Podobne dokumenty