w numerze

Komentarze

Transkrypt

w numerze
NR 11 (268)
22.08 – 11.09
ROK 2012 (XXIV)
Cena
N A J S TA R S Z A G A Z E TA W O P O L U I O K O L I C Y
2z∏ (5% VAT)
Opolski „biznes” na dzieciach
Ha∏asu co niemiara, wokó∏ tzw. „opolskiej strefy demograficznej”. MyÊl´ ˝e to
kolejna lipa. JakiemuÊ politykowi czy „naukowcowi” uda si´ pod has∏em walki
o stref´ wygarnàç z koryta kàsek dla siebie, inny b´dzie si´ chcia∏ lansowaç na
tym w kolejnej kampanii wyborczej, ale
spo∏eczeƒstwo i rodziny raczej nic z tego
mieç nie b´dà.
Mo˝e byç jednak tak, ˝e pomys∏ ze
strefà zawiera ukryte „mrugni´cia do Brukseli”. W Niemczech, Holandii czy innym
kraju starej UE koszt wychowania dziecka
jest du˝o wy˝szy ni˝ w Polsce. Nasza oferta jest taka: Dajcie pieniàdze na stref´, nasi narobià dzieci, odchowajà je, a one po-
jadà potem do was do roboty. B´dziecie
mieç taniej, ni˝ gdybyÊcie te dzieci sami
zrobili i wychowali. W dodatku weêmiecie
tylko te zdatne do roboty, a gdybyÊcie robili sami, to mielibyÊcie cz´Êç niezdatnych.
Drugie „mrugni´cie” mo˝e byç ukryte
w pakiecie czwartym, nazwanym „zachód
s∏oƒca”. Dotyczy on opieki nad ludêmi
zniedo∏´˝nia∏ym z powodu chorób lub staroÊci. Nasze „mrugni´cie” by∏oby takie:
Gdy nasze dzieci przepracujà u was ca∏e
˝ycie a potem zniedo∏´˝niejà, odeÊlijcie je
z powrotem i zap∏açcie za opiek´ nad nimi. U nas opieka nad zniedo∏´˝nia∏ymi jest
taƒsza i mniej b´dzie was to kosztowaç.
Wi´cej o tym na klepce 3.
(Pb)
Roman zawodowiec z Je∏owej
Jednà z konkurencji podczas odbywajàcego si´ w Âwierklach festynu, by∏o „ci´cie drewna na wag´” (zdj´cie u do∏u). CoÊ
dla krzepkich ch∏opów – napisa∏ pan Józef
Moczko – ale chyba te˝ dla precyzyjnych,
bo zgaduj´, ˝e odciàç nale˝a∏o kawa∏ek
o ÊciÊle okreÊlonej wadze. O festynie
w Âwierklach wi´cej na klepce 9.
Zawodnicy ze Âwierkli to z pewnoÊcià
ch∏opy krzepkie i precyzyjne, ale jednak
amatorzy. Tymczasem dowiedzieliÊmy si´,
˝e mamy w okolicy drwala zawodowca –
cz∏onka polskiej kadry narodowej drwali.
Jest nim pan Roman Szala z Je∏owej.
W dniach 13-14 lipca odby∏y si´ w Go∏uchowie Mistrzostwa Polski Drwali. Czterej zwyci´zcy (seniorzy z trzech pierwszych miejsc i najlepszy junior) b´dà reprezentowaç Polsk´ na Mistrzostwach
Âwiata Drwali, które w tym roku organizuje Bia∏oruÊ. Jednym z seniorów w reprezentacji Polski jest w∏aÊnie pan Szala.
O Mistrzostwach Âwiata Drwali wi´cej na
klepce 8.
(Pb)
KLEPKA 1
W Popielowie
garnki lepili
W ramach „Letnich spotkaƒ z kulturà” w dniach 14 i 16 sierpnia w Domu
Kultury w Popielowie odby∏y si´ warsztaty poÊwi´cone garncarstwu. Mo˝na
by∏o wypróbowaç swoje si∏y podczas
pracy na kole garncarskim, mo˝na te˝
by∏o lepiç z gliny r´cznie. Nie by∏o to
pierwsze popielowskie spotkanie z kulturà ani te˝ ostatnie. Wi´cej o tych spotkaniach na klepce 11.
W NUMERZE:
●
Sanepid jako
likwidator?
●
Turawa – zabi∏
go wybuch
●
Trudne
rozstania
F A K T Y * Brakuje ju˝ tym na górze
● Podczas zakoƒczonej w∏aÊnie olimpiady w Londynie o pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej walczy∏y USA i Chiny.
Wi´cej medali zdobyli zawodnicy z USA –
46 z∏otych a 104 wszystkich. Chiƒskim zawodnikom przypad∏o tylko 38 z∏otych,
a wszystkich razem 87. Polska zdoby∏a 2
z∏ote medale a 10 wszystkich. Wyprzedzili nas nawet cztery razy mniejsi sàsiedzi,
tacy jak Czechy (4 z∏ote, 10 wszystkich)
i Bia∏oruÊ (2 z∏ote, 12 wszystkich).
● W dawnych czasach walka o pierwsze
miejsce w olimpijskiej klasyfikacji medalowej toczy∏a si´ mi´dzy USA i ZSRR. DziÊ
ZSRR nie istnieje, ale jest 15 paƒstw, na
które si´ rozpad∏. Te 15 paƒstw zdoby∏o razem 47 z∏otych i 161 wszystkich medali.
W klasyfikacji medalowej londyƒskiej olimpiady nieistniejàcy ZSRR mia∏by zatem
pierwsze miejsce.
● GUS opublikowa∏ dane o lipcowym zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze
przedsi´biorstw (obejmuje on oko∏o 40
proc. zatrudnionych). W okresie styczeƒlipiec uby∏o 22 tys. zatrudnionych (w analogicznym okresie 2011 przyby∏o 27 tys.).
Przeci´tne wynagrodzenie nominalne
ogó∏em by∏o w lipcu 2012 wy˝sze o 2,4
proc. ni˝ w lipcu 2011. Przy inflacji 4,0
proc. oznacza to, ˝e realnie wynagrodzenia zmala∏y o 1,5 proc.
● Tegoroczne zbiory rzepaku nie przekroczà 1,6 mln ton i b´dà ni˝sze o oko∏o 15
proc. ni˝ rok temu, gdy rzepaku by∏o i tak
za ma∏o jak na potrzeby polskich zak∏adów
t∏uszczowych. Ich przedstawiciele zapowiadajà, ˝e b´dà musieli w tym roku dokupiç za granicà nawet 400 tys. ton surowca.
● PKB w drugim kwartale 2012 by∏ w UE27 ni˝szy o 0,3 proc. ni˝ w pierwszym
kwartale 2012, poinformowa∏ Eurostat.
Nie ma zatem formalnej recesji (dwa kolejne kwarta∏y spadku PKB), gdy˝ w pierwszym kwartale 2012 PKB by∏ taki sam jak
w IV kwartale 2011. Poniewa˝ jednak w IV
kwartale 2011 by∏ spadek o 0,3 proc.
wzgl´dem trzeciego kwarta∏u 2011, to
faktycznie UE-27 jest dziÊ w recesji ju˝ od
blisko roku.
* Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni´cia
tego wydania „Beczki”.
Âwiat rwie do przodu, gospodarki kwitnà, a˝ mi∏o patrzeç. Nie chodzi mi tylko
o nieustanny, imponujàcy wzrost Chin, ale
tak˝e o inne paƒstwa Azji, Afryki i Ameryki ¸aciƒskiej. Wed∏ug CIA Polska w 2011
nie mia∏a rewelacyjnego wzrostu gospodarczego, ale by∏o ca∏kiem przyzwoite 4,4
proc. Wystarczy∏o to jednak na zaledwie 85
miejsce wÊród 216 sklasyfikowanych
paƒstw.
Gdyby liczyç po liczbie ludnoÊci, to
w 2011 wi´kszoÊç Êwiata rozwija∏a si´ szybciej ni˝ Polska. W 2012, a tym bardziej
w 2013, na uk∏adanej przez CIA liÊcie rankingowej paƒstw wed∏ug wzrostu PKB pójdziemy prawdopodobnie mocno w dó∏ i ju˝
nie wi´kszoÊç, ale przyt∏aczajàca wi´kszoÊç Êwiata b´dzie si´ rozwijaç szybciej
ni˝ my. Minister finansów „optymistycznie”
deklaruje jednak, ˝e w 2013 polska gospodarka nie b´dzie si´ jeszcze zwijaç.
Znakiem czasu sà dziÊ przepychanki
na szczytach w∏adzy. Wkrótce mo˝e to
byç walka na Êmierç i ˝ycie. KtoÊ tam nagra∏ potajemnie rozmow´ z jakimÊ dzia∏aczem rolniczym. Rozmowa pokazywa∏a,
jak ludzie PSL dojà paƒstwo. Odpowiedê
przysz∏a szybko. KtoÊ inny ujawni∏ jakieÊ
tajemnice Amber Gold i zwiàzek syna
premiera Tuska z tym interesem. Tak mo˝e byç teraz wcià˝.
Brakuje ju˝ pieni´dzy dla tych na górze.
Gospodarka nie wytrzyma d∏u˝ej nie tylko
dwóch milionów zarejestrowanych bezrobotnych, ale jeszcze bardziej dwóch-trzech
milionów krewnych i znajomych królika poupychanych w administracjach paƒstwowych, samorzàdowych, gospodarczych
i gdzie tam jeszcze. Oni nie robià nic sensownego, co najwy˝ej zatruwajà innym ˝ycie, ale wszyscy chcà braç ogromne wynagrodzenia.
JakoÊ nie wierz´, ˝e np. syn premiera
Tuska, zgarniajàc ogromne pieniàdze, robi∏ za nie cokolwiek po˝ytecznego. Samego syna Tuska i paru innych gospodarka
wytrzyma∏aby bez trudu. Chodzi jednak
o dwa-trzy miliony takich ludzi. Tego gospodarka nie wytrzyma. Aby wyjÊç z kryzysu, kilka milionów ludzi w Polsce musi si´
wziàç za po˝ytecznà prac´.
Piotr Badura
Z INNEJ BECZKI
■ Jak mo˝na mówiç, ˝e wiatraki morskie
dajà taƒszà energi´ ni˝ elektrownie jàdrowe? Mo˝emy zgodziç si´ na dop∏aty
do wiatraków, chocia˝ to my wszyscy
p∏acimy, a zyski idà do kieszeni garstki
bogatych deweloperów i ich lobbystów,
ale nie mo˝emy zgodziç si´ na jawne
oszukiwanie ludzi. Nie mo˝na jednoczeÊnie g∏osiç spo∏eczeƒstwu, ˝e wiatraki
dajà taƒszà energi´ i w tym samym czasie ˝àdaç od tego˝ spo∏eczeƒstwa
ogromnych dop∏at do energii z wiatraków – mówi prof. dr in˝. Andrzej Strupczewski. – JeÊli energia z wiatraków jest
taƒsza – to nieuczciwoÊcià jest ˝àdaç
w Sejmie i w prasie wysokich dop∏at. JeÊli zaÊ energia z wiatraków jest dro˝sza
– to uzasadnione sà dop∏aty, ale nie wolno k∏amaç, mówiàc ˝e jest ona tania.
I prosz´ pami´taç, ˝e nie jestem wrogiem wiatraków – ˝àdam tylko mówienia
prawdy – dodaje profesor.
wnp.pl – 8 sierpnia
■ Nasze rolnictwo nie podbi∏o rynków
UE, a teraz zaczyna traciç zdolnoÊç wy˝ywienia polskiego spo∏eczeƒstwa, bo
o wiele wi´cej p∏odów rolnych sprowadzamy z zagranicy, ni˝ ich tam sprzedajemy. Wed∏ug najÊwie˝szych badaƒ IERiG˚ w ca∏ym 2011 wartoÊç naszego
eksportu produktów rolnictwa wynios∏a
zaledwie 2,08 mld euro (rok wczeÊniej 2
mld euro). SprowadziliÊmy natomiast
z zagranicy zbo˝a, mi´sa czy warzywa
o wartoÊci 3,55 mld euro (rok wczeÊniej
za 3,09 mld euro). Eksport produktów
rolnych prawie nie roÊnie, za to import –
roÊnie bardzo dynamicznie. Co jeszcze
musi si´ staç, ˝eby Platforma Obywatelska nareszcie zainteresowa∏a si´ prawdziwym stanem polskiego rolnictwa?
Dlaczego tych danych, które przecie˝ nie
sà tajne, najprawdopodobniej w ogóle
nie prezentuje si´ na forum Rady Ministrów? – pyta Joanna Solska.
gazetaprawna.pl – 17 sierpnia
REKLAMA W „BECZCE”
tel. 606 977 733
– wysoka skutecznoÊç
– niskie ceny
e-mail: [email protected]
Krzysztof Kasperek
Uwaga! Nowy adres!
Krzanowice, przy obwodnicy, ale od strony Opola
tel. kom. 609-133-623
KLEPKA 2
– klimatyzacja
– rozruszniki, alternatory
– autoalarmy
– centralne zamki
(sterowane pilotem)
– wymiana oleju (GRATIS!)
Opolski „biznes” na dzieciach
Ca∏y ten artyku∏ to wy∏àcznie domys∏y,
o czym lojalnie uprzedzam czytelników
na samym poczàtku. Politykà zajmujà
si´ ludzie, którzy majà jakàÊ tam zdolnoÊç ukrywania prawdziwych intencji.
Dlatego mog´ tylko podejrzewaç w∏adze
Opolszczyzny, ˝e w pomyÊle z „opolskà
strefà demograficznà” chodzi g∏ównie
o to, i˝ mamy tanio produkowaç si∏´ roboczà na potrzeby krajów starej Unii.
Gdy t´ si∏´ roboczà urodzimy, wychowamy i wyszkolimy, to pojedzie ona do pracy w starej UE. Wyeksploatowanà si∏´
stara UE nam odeÊle, byÊmy za psi
grosz utrzymywali jà w koƒcówce ˝ycia.
W sumie ma byç tak, ˝e w tym okresie
˝ycia, w którym si∏a robocza daje korzyÊci (wiek produkcyjny), ma ona byç do
dyspozycji starej UE. W okresach, które
dajà g∏ównie koszty (wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny) mamy si´ nià zajmowaç my.
W „Beczce” z 20 czerwca br. pisa∏em
o zmowie, zawartej jeszcze w maju przez
redaktorów naczelnych „wiodàcych opolskich mediów” („nto”, „Gazeta Wyborcza”, TVP Opole, Radio Opole i Radio
Plus Opole). W ramach tej zmowy podpisano deklaracj´, zobowiàzujàcà uczestniczàce w niej redakcje do przyj´cia okreÊlonego, wspólnego kursu. W deklaracji
jest m.in. taki fragment: „b´dziemy prezentowaç rodziców, dla których dzieci sà
przede wszystkim radoÊcià i sensem ˝ycia, a nie kosztem lub inwestycjà”.
Problemem polskich rodzin, posiadajàcych dzieci, jest dziÊ to, ˝e z ka˝dym kolejnym dzieckiem w ekspresowym tempie
wpadajà one w n´dz´. Przy trójce dzieci
ju˝ co czwarta polska rodzina ˝yje w skrajnej n´dzy. Przy czwórce – co druga. I w tej
sytuacji szefowie opolskich mediów zobowiàzujà si´ do wspólnego milczenia na temat kosztów a za to deklarujà, ˝e b´dà weso∏o ciumkaç jaka to wielka radoÊç p∏ynie
z posiadania dzieci i ile to sensu ˝ycia dajà te dzieci rodzicom.
Podejrzewam, ˝e zmowa opolskich redaktorów pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku
z ofertà produkowania przez nas si∏y roboczej. MyÊl´ ˝e w zamian za weso∏e ciumkanie w∏adze sypnà opolskim mediom do
koryta. B´dà im zlecaç du˝e og∏oszenia
i akcje promocyjne, b´dà zamawiaç przeró˝ne wk∏adki etc. „Beczki” do koryta nie
zaproszono, wi´c zostaje nam kàsek lada
jaki, gdy inni jeÊç b´dà przysmaki. Dla czytelników „Beczki” fakt, ˝e nas nie zaproszono do zmowy, jest akurat korzystny, bo
dzi´ki temu jesteÊmy wolni i mo˝emy pisaç prosto z mostu.
Problem demograficzny dotyczy
wszystkich krajów UE, choç niektóre nie
przyznajà si´ do tego. Powodem problemu jest okradanie rodzin, np. poprzez systemy emerytalne. Wychowanie dziecka
do wieku roboczego podobno
kosztuje dziÊ w Polsce rodziców Êrednio 160 tys. z∏. (tak
wyliczy∏o Centrum Adama
Smitha). Te 160 tys. z∏ to sà
sk∏adki emerytalne zainwestowane przez rodziców. Gdy odchowane dziecko podejmie
prac´, b´dzie oddawaç te
sk∏adki na emerytury wczeÊniejszego pokolenia.
Praktyka krajów UE jest dziÊ jednak taka, ˝e Êrednio, im wi´cej dzieci mieli rodzice (wp∏acili wi´cej sk∏adek), tym ni˝szà
b´dà mieli emerytur´, bo dzieci si´ do
niej nie liczà. W rezultacie, mimo weso∏ego ciumkania mediów o radoÊci z posiadania dzieci, Europejczycy raczej si´ do
tych dzieci nie garnà i trudno mieç do
nich o to pretensj´. Po prostu potrafià liczyç. To rzàdy, a nie obywatele, tworzà takie warunki.
JeÊli jednak dzieci jest zbyt ma∏o, to nie
ma komu pracowaç na emerytury. Rzàdy
usi∏ujà wi´c przynajmniej skromnie wspieraç dzietnoÊç. Pomagajà najbiedniejszym
rodzinom. Tu pojawia si´ jednak kolejny
problem. Polityka wspierania najbiedniejszych rodzin prowadzi wprawdzie do
pewnego wzrostu dzietnoÊci, ale tylko
w tych najbiedniejszych rodzinach, obj´tych pomocà. OczywiÊcie nawet z najbiedniejszej i na dodatek patologicznej rodziny mogà wyjÊç wspania∏e dzieci, jednak statystycznie z rodzin w z∏ej kondycji
wspania∏ych dzieci jest procentowo mniej
a tych, które stworzà ogrom problemów,
procentowo wi´cej.
Rozwiàzaniem wydawa∏o si´ sprowadzanie si∏y roboczej z biedniejszych kra-
jów, bo w takim przypadku bogatsze paƒstwa mogà wpuszczaç tylko pracowitych,
zdolnych, zdrowych i wykszta∏conych
a przed chorowitymi, mniej zdolnymi czy
leniwymi zamknàç szlaban. Przez wiele lat
to dzia∏a∏o, ale dziÊ ju˝ nie. Strumieƒ si∏y
roboczej, p∏ynàcej z kiedyÊ biedniejszych
krajów do bogatszych, s∏abnie, bo te biedniejsze nie sà ju˝ tak biedne jak kiedyÊ.
Coraz cz´Êciej oferujà swym obywatelom
lepsze warunki ni˝ mieliby oni w tych bogatych krajach.
Przyk∏adem zmian mo˝e byç sytuacja Turcji i Niemiec. Przez d∏ugie lata
Turcy ciàgn´li do Niemiec, by tam lepiej
˝yç. Ale to si´ zmienia. Od kilku lat Turków w Niemczech powoli
ubywa. Wg niemieckiego
Statistisches Bundesamt
w 2011 uby∏o ich 11 tys.
Przyby∏o za to 49 tys. Polaków. To pokazuje kierunek
zmian. Powoli b´dziemy zajmowaç miejsce takich krajów jak Turcja, w dostarczaniu taniej si∏y roboczej dla
bogatszych paƒstw UE. Nasza propozycja jest w dodatku dla tych
bogatszych atrakcyjniejsza, bo my deklarujemy, ˝e t´ wyeksploatowanà si∏´
roboczà mo˝emy zabraç z powrotem.
Turcy by chyba na to nie poszli. Oni stojà na stanowisku: W Niemczech pracowa∏em, wi´c Niemcy majà mi zapewniç
opiek´ na staroÊç.
JeÊli moje podejrzenia, co do intencji opolskich w∏adz, sà s∏uszne, to mamy do czynienia z doÊç obrzydliwà sytuacjà. Nasze w∏adze traktujà spo∏eczeƒstwo jak byd∏o robocze, które tu
namno˝à i za jakiÊ och∏ap przehandlujà bogatszym paƒstwom. Ale nie ta
ewentualna obrzydliwoÊç by∏aby najwi´kszym problemem.
JeÊli nasze w∏adze kalkulujà, ˝e zrobià
interes na produkcji si∏y roboczej dla bogatszych paƒstw, to sà po prostu g∏upie.
Nawet gdybyÊmy od razu zabrali si´ za
hodowl´ si∏y roboczej, to dopiero za 20 lat
b´dà pierwsi gotowi do pracy. Wtedy
Êwiat b´dzie ju˝ ca∏kiem inny i ta si∏a robocza pojedzie do zupe∏nie innych
paƒstw. W Brukseli to rozumiejà, wi´c
chyba nie zainwestujà w ten „biznes” tak
na powa˝nie.
Piotr Badura
NOWOÂå!
Oprawiamy prace:
Od wrzeÊnia nowy adres!
ul. Namys∏owska 112
tel. 77-46-96-777
www.kuznia.dobrzen.pl
- dyplomowe
- magisterskie
- in˝ynierskie
Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koÊciele Êw. Katarzyny)
KLEPKA 3
Skarby Zamku
Piastowskiego
Pocztówka z lokalem firmowym
Opolskiego Browaru Akcyjnego
Pan Andrzej Urbanek opisuje w „Beczce” dzieje wszystkich opolskich browarów. Teraz jest przy Opolskim Browarze
Akcyjnym (OAB – Oppelner Aktien Brauerei). Zamieszczona
powy˝ej pocztówka pochodzi
ze zbiorów pana Tomasza Musia∏a. Pokazuje lokal firmowy
tego browaru, znajdujàcy si´
w poczàtkach XX wieku w Opolu przy ul. Krakowskiej 4.
Krakowska 4 to w pobli˝u
obecnej kawiarni „Pod Arkadami”, tyle ˝e ca∏a posesja na której znajduje si´ kawiarnia „Pod
Arkadami” nale˝a∏a do Rynku.
Numeracja Krakowskiej zaczyna∏a si´ dopiero po mini´ciu
obecnej ulicy Franciszkaƒskiej
(wówczas nazywa∏a si´ ona Minoriten Strasse). Lokal browaru
by∏ w drugiej kamienicy po mini´ciu Franciszkaƒskiej.
Napis pod zdj´ciem brzmi:
„Gruss aus dem Spezial-Ausschank der Oppelner AktienBrauerei Oppeln, Krakauerstr.
4”, czyli „Pozdrowiania ze Specjalnego Wyszynku Opolskiego Browaru Akcyjnego w Opolu, ul. Krakowska 4”.
Na pocztówce widzimy wn´trze lokalu, jak na tamte czasy
doÊç eleganckie, bo chodzi przecie˝ o piwiarni´. Z lewej strony
zwraca uwag´ du˝y piec kaflowy
z bardzo ozdobnymi kaflami.
Sto∏y sà przykryte jasnymi obrusami. Okno widoczne na drugim
planie, wychodzi na Krakowskà.
W dolnej po∏owie przes∏oni´te
jest przeÊwitujàcà zas∏onkà a poprzez górnà po∏ow´ widzimy budynek po drugiej stronie ulicy.
Byç mo˝e w druku nie b´dzie
to ju˝ dostrzegalne, ale na szybie okiennej znajdujà si´ napisy,
widoczne jako odbicie lustrzane. U góry ∏ukiem napisane jest
„Ausschank”. Ni˝ej, nie bardzo
ju˝ widoczny zza zas∏onki, znajduje si´ prawdopodobnie napis
„Oppelner Aktien Brauerei”.
Lokale firmowe browarów
nie by∏y w tamtych czasach niczym nadzwyczajnym. Mo˝na
si´ w nich by∏o napiç piwa po
nieco ni˝szej cenie ni˝ gdzie indziej. Swoim sta∏ym klientom lokale te oferowa∏y te˝ liczne promocje i obni˝ki.
Do kiedy istnia∏ pokazany na
pocztówce lokal, nie wiadomo,
ale mo˝na podejrzewaç, ˝e krótko, bo jego nazwa nie pojawia∏a
si´ w póêniejszych latach w spisach opolskich lokali. Zagadkowy
jest te˝ wydawca tej pocztówki –
Heinrich Reimann (napis z boku
pocztówki to „Verlag von Heinr.
Reimann, Oppeln”, czyli „Wydawnictwo Heinrich Reimann w Opolu”). Nie wiadomo o nim praktycznie nic.
Romuald Kulik
KLEPKA 4
W ubieg∏ym roku, w zwiàzku z remontem Wie˝y Piastowskiej w Opolu, firma AKME prowadzi∏a badania, podczas których ods∏oni´to resztki piwnic zamkowych i pozosta∏oÊci domu zarzàdcy zamku. Przy okazji tych wykopalisk firma pochwali∏a si´ w prasie sukcesem – odnaleziono
wiele drobnych przedmiotów,
takich jak np. koÊci zwierz´ce
i fragmenty ceramiki.
Ziemi´ z wykopalisk wywieziono za miasto i rozplantowano. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e...
sta∏a si´ ona mekkà dla poszukiwaczy „antyków z ziemi”. Do
dzisiejszego dnia penetrujà jà,
wcià˝ znajdujàc nowe przedmioty, wÊród których trafiajà si´
np. kawa∏ki kafli z rozebranego
Zamku Piastowskiego, tak˝e te
najstarsze – Êredniowieczne,
z motywami roÊlinnymi i g∏owami lwów. Wyjàtkowe szcz´Êcie
mia∏ poszukiwacz, który odnalaz∏ detal z he∏mu rycerskiego.
Sukcesy
poszukiwaczy
amatorów dowodzà, ˝e firma
AKME prowadzi∏a wykopaliska
niezbyt starannie. Zbyt du˝o
„skarbów” trafi∏o wraz z ziemià
na wysypisko.
Romuald Kulik
Od redakcji. Wysoko cenimy pasjonatów, takich jak pan
Romuald Kulik. PoÊwi´cajà oni
prywatny czas, by ocaliç pamiàtki przesz∏oÊci. Spo∏ecznie
pilnujà, by nic nie uleg∏o zniszczeniu. Nie spieszylibyÊmy si´
jednak z krytykà firmy AKME.
Potrzebny jest z∏oty Êrodek.
Gdyby AKME przeszukiwa∏a
ziemi´ z wykopalisk nadzwyczaj staranie, to wzros∏yby
koszty prac, p∏acone ostatecznie przez podatników. Czy nale˝a∏o wydaç pieniàdze dla uratowania fragmentów kafli i he∏mu? Trzeba pami´taç, ˝e jak
Polska d∏uga i szeroka, zabytki
niszczejà z braku pieni´dzy na
ich ratowanie.
Wywiezienie ziemi z wykopalisk na wysypisko nie by∏o
utratà „skarbów”, bo pasjonaci wyszukali je spo∏ecznie. Podatników to nie kosztowa∏o
a pasjonaci mieli frajd´. Mo˝e
to jest ten z∏oty Êrodek. W ka˝dym razie chwa∏a i szacunek
pasjonatom.
Spokój K´szyc?
K´szyce to niewielka osada, zaszyta
g∏´boko w lasach gminy Murów. Ma zaledwie kilka domów i zaledwie trzech sta∏ych
mieszkaƒców. Osad´ pokazuje zdj´cie
obok, które wykona∏ z paralotni pan Ryszard Ferfet.
Ma∏o jest ch´tnych do mieszkania na takim odludziu. Jeszcze trudniej o kogoÊ, kto
stworzy∏by tam oaz´ spokoju, kosztem
w∏asnego czasu i pieni´dzy, bez perspektywy zwrotu. W K´szycach taka oaza jednak powsta∏a, tylko spokój nagle zniknà∏.
Pisze o tym ni˝ej twórca tej oazy.
Sanepid jako likwidator?
Przed kilkoma laty zdecydowa∏em si´
udost´pniç swojà weekendowà chat´
w przysió∏ku K´szyce w Borach Stobrawskich na baz´ ekoturystycznà. Zaadaptowa∏em stare pomieszczenia osady leÊnych
pracowników na pokoje do wynaj´cia. Wyposa˝y∏em je w zabytkowe, osobiÊcie odrestaurowane meble i sprz´ty gospodarstwa wiejskiego. Chcia∏em si´ tym pi´knym
miejscem podzieliç z innymi. Ukoƒczy∏em
odpowiedni kurs agroturystyki i zaznajomi∏em si´ z przepisami, jakie obowiàzujà
w tej bran˝y dzia∏alnoÊci turystycznej. Wydawa∏o si´, ˝e b´dzie dobrze.
Nasza leÊna osada nie posiada wodociàgu – mamy w∏asne uj´cia wody, które
przez lata tu funkcjonowa∏y. Wybudowa∏em
te˝ nowe uj´cie wody – studni´ g∏´binowà
i zleci∏em badanie wody. Posiada ona delikatny, z∏otawy odcieƒ z wyczuwalnym
˝elazem z uwagi na pod∏o˝e gruntu, które
jest w Êrodowisku starych pok∏adów rud
˝elaza. Wszak na tym terenie przetapianie
rudy darniowej znane by∏o od wieków.
W opinii laboratorium badajàcego wod´
Od redakcji
Do K´szyc ci´˝ko nam by∏o dojechaç
gruntowà leÊnà drogà (ze 2 km). Zapewne
nigdy nie dojdzie tam wodociàg, kanalizacja czy asfalt. Troch´ si´ wi´c dziwiliÊmy,
˝e pan Wojciech Gurgul postanowi∏ zarobione latami ci´˝kiej pracy pieniàdze wpakowaç w utworzenie tam eko-bazy. Dochód z tego nie wydawa∏ si´ mo˝liwy.
Z drugiej strony nie wszystko robi si´
dla dochodu. „Beczka” te˝ daç go nie mo˝e (a strat´ jak najbardziej), a mimo to wy-
Wymagania!
W „Oppelner Zeitung” z 11
stycznia 1906 ukaza∏o si´ og∏oszenie o treÊci: „Szuka si´ ˝o-
nadawa∏a si´ ona do spo˝ycia – jedynie
nieco zmienia∏a smak kawy czy herbaty.
Problem pojawi∏ si´ w ubieg∏ym roku,
kiedy to opolski Inspektor Sanitarny
przystàpi∏ do kontroli jakoÊci wody w wytypowanych gospodarstwach agroturystycznych. Je˝eli wynik badania wody
jest negatywny, to koszty analizy laboratoryjnej przechodzà na w∏aÊciciela gospodarstwa. U mnie by∏a oczywiÊcie
przekroczona zawartoÊç ˝elaza. Inspektor Sanitarny zaakceptowa∏ moje zobowiàzanie do zapewnienia goÊciom wody
pitnej i zaleci∏ wywieszenie odpowiednich informacji o jakoÊci wody z w∏asnego uj´cia. Tak te˝ zrobi∏em.
Ku mojemu zdziwieniu w tym roku otrzyma∏em z Sanepidu kilkakrotnie informacje
o zamiarze kontroli, a nast´pnie o kontroli
i badaniu jakoÊci wody w moim gospodarstwie. Zaprzyjaêniona pani listonosz ju˝ si´
niepokoi∏a tymi ciàg∏ymi pismami z Sanepidu i dopytywa∏a, co u mnie z tà higienà?
Wiadomo, ˝e jakoÊç wody nie zmieni∏a
si´ od poprzedniego badania, skoro nadal
korzystam z tej samej studni g∏´binowej.
Majàc przed sobà wizj´ pokrywania kolejnych kosztów badania wody – sà one niema∏e – oko∏o 250 z∏otych – wystàpi∏em z pismem o zaniechanie kolejnego badania,
skoro wcià˝ korzystam z tego samego
uj´cia. Niestety – inspektorzy sanitarni nie
zaakceptowali mojej proÊby i pojawili si´.
Prowadzenie dzia∏alnoÊci agroturystycznej jest naprawd´ niedochodowe w przypadku korzystania z obiektu przez niewielkà liczb´ turystów. Trafiajà tu jedynie mi∏oÊnicy przyrody, ciszy i spokoju. Có˝ z tego,
˝e nasza baza „Chata w lesie” wszystkim
si´ podoba i jest ulokowana w przepi´knym, ekologicznie czystym terenie w samym Êrodku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, skoro Sanepid mo˝e jà tak ∏atwo i bezmyÊlnie zlikwidowaç.
Nie zamierzam finansowaç funkcjonowania inspektorów sanitarnych. Po prostu
zamkn´ baz´ na cztery spusty i b´d´ zaprasza∏ tu tylko rodzin´, znajomych i ich
znajomych, a administracja paƒstwowa
niech myÊli komu jeszcze rzucaç k∏ody
pod nogi i co by tu jeszcze zlikwidowaç!
Wojciech Gurgul
dajemy jà ju˝ tyle lat. Gdy chcieliÊmy
skoƒczyç na numerze 200, to zbyt du˝o
wys∏uchaliÊmy ˝alów, a pami´taliÊmy jeszcze smutne listy dzieci, przychodzàce
przez ponad rok po zlikwidowaniu przeznaczonego dla nich pisma „Kurier Cesarski” (nie by∏o nas ju˝ staç na dop∏acanie
do niego).
„Chata w lesie” jest miejscem, w którym
potrzebujàcy mogà wyciszyç si´, odpoczàç od codziennego zgie∏ku. Troch´ jak
sanatorium, na które NFZ nie daje jednak
ani grosza. MyÊl´ ˝e pan Wojciech Gurgul
nie liczy, i˝ ktoÊ go wesprze finansowo
w utrzymywaniu „Chaty w lesie”. Nie liczy
zapewne nawet na jakieÊ szczególne wyrazy uznania, ale chyba liczy na to, ˝e przynajmniej nie b´dzie mu si´ dokuczaç.
W pami´ci mamy jeszcze ogólnopolskà
afer´ z u˝ywaniem do ˝ywnoÊci soli drogowej zamiast spo˝ywczej. Trwa∏o to latami,
jak Polska d∏uga i szeroka. Sanepid nic nie
wykry∏. Dlaczego nie wykry∏ tej i wielu innych afer? Mo˝e brak∏o mu czasu, bo jeêdzi∏ po ró˝nych „Chatach w lesie” i kasowa∏, i kasowa∏...
natego szewca ewangelika do
majoratu. Du˝a wieÊ blisko
Opola; du˝o pracy, bo nie ma
˝adnego szewca w tej miejscowoÊci. Zapytania na: Pastor
Kutta, Grabie, poczta Je∏owa.”
Zdziwi∏oby nas, gdyby szukajàcy dziÊ pracownika okreÊla∏
jego stan cywilny i wyznanie.
Ponadto Grabie nie by∏y du˝à
wsià i nie by∏y blisko Opola.
I wierz tu og∏oszeniom.
US¸UGI PROTETYCZNE
◆ wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych
◆ ekspresowa naprawa protez
Czynne codziennie od 11.00 do 17.00
tel. 77 44-18-488, ca∏odobowy 501-363-342
Opole, ul. 1 Maja 15 – oficyna, wejÊcie bramà
naprzeciw przystanku MZK przy dworcu PKS
rabaty – raty – rachunki – kosztorysy
KLEPKA 6
Lato z ¸OK i bibliotekami
OtrzymaliÊmy informacj´ o zaj´ciach wakacyjnych dla dzieci
i m∏odzie˝y zorganizowanych przez biblioteki gminy ¸ubniany
wraz z ¸ubniaƒskim OÊrodkiem Kultury. Ukaza∏a si´ ona ju˝ w ca∏oÊci w najnowszym „Echu Gmin Opolskich”, wi´c nie ma sensu powtarzanie jej. Zamieszczamy tylko skrót, odsy∏ajàc zainteresowanych do „EGO”. Poniewa˝ w „EGO” nie zmieÊci∏y si´ ju˝
zdj´cia, to my publikujemy kilka z nich. Du˝o wi´cej informacji
i zdj´ç znajdà zainteresowani na stronie internetowej ¸OK:
www.lodzk.opole.pl
Zaj´cia odbywajàce si´ pod has∏em „Podaruj mi s∏oƒce” trwa∏y przez niemal ca∏y lipiec. Odbywa∏y si´ one w bibliotekach i w terenie. By∏a te˝ wycieczka do Brzegu, w programie której znalaz∏o
si´ kino, basen, zwiedzanie Muzeum Piastów Âlàskich i wizyta
w jednostce wojskowej – I Brzeskiej Brygadzie Saperów (zdj´cia).
Spotkania w bibliotekach to gry, zabawy, quizy, zaj´cia teatralne, plastyczne, muzyczne, sportowe i taneczne. By∏o te˝ g∏oÊne
czytanie bajek i powieÊci a w Luboszycach na zakoƒczenie nawet bal. „Kabaret Horrorek” (wed∏ug Wandy Chotomskiej) wystawi∏ w ∏ubniaƒskiej bibliotece sztuk´ „Wampiry” (u góry zdj´cie ze
spektaklu). W tej˝e bibliotece obejrzeç mo˝na te˝ efekty prac plastycznych dzieci.
Publikacja o cmentarzu
Wspó∏pracujàcy z „Beczkà” pan Romuald Kulik zbiera obecnie materia∏y, dotyczàce historii starego cmentarza przy ul. Wroc∏awskiej w Opolu. Cmentarz ten w przysz∏ym roku b´dzie obchodzi∏ swoje 200-lecie. Zebrane materia∏y pos∏u˝à do publikacji podsumowujàcej dzieje cmentarza (jeÊli znajdzie si´ sponsor tego
przedsi´wzi´cia).
W publikacji znalaz∏yby si´ sylwetki najwybitniejszych Opolan pochowanych na cmentarzu, zestawione z losami zwyk∏ych
osób, które równie˝ spocz´∏y na tej nekropolii. By∏by te˝ spis
nagrobków, które zachowa∏y si´ tam do naszych czasów, lista
najcenniejszych nagrobków, które znajdowa∏y si´ tam przed
wojnà (do dzisiaj zachowa∏ si´ tylko jeden z nich) oraz przybli˝ony spis wszystkich pochowanych na nim osób, który teraz
z pomocà archiwalnych gazet i publikacji Romuald Kulik mozolnie teraz odtwarza.
Warto zaznaczyç, ˝e do roku 1912 opolski Stadtblatt zamieszcza∏ regularnie sprawozdania z urz´du stanu cywilnego, z danego tygodnia, zawierajàce tak˝e spis wszystkich zmar∏ych, z podaniem imienia, nazwiska, wieku i wyznania.
W zwiàzku z gromadzeniem materia∏ów na temat cmentarza Romuald Kulik zwraca si´ z proÊbà o kontakt do wszystkich, którzy posiadajà jakiekolwiek materia∏y na temat tego
cmentarza. Ch´tnie te˝ nawià˝e kontakt z osobami, które majà tam groby swoich bliskich. Interesujà go równie˝ wspomnienia osób, które po oficjalnym zamkni´ciu cmentarza
w 1963 roku, przenosi∏y groby swoich krewnych na Pó∏wieÊ.
BezpoÊredni kontakt z Romualdem Kulikiem – tel. 790-250-071.
Skoro ju˝ mowa o cmentarzu, to informujemy, ˝e Opolski
Klub Krajoznawców, kierowany przez pana Tadeusza Jacka Rogo˝´ ju˝ dziÊ zaprasza na zwiedzanie cmentarza przy ul. Wroc∏awskiej. Odb´dzie si´ ono w listopadzie, z przewodnikiem, którym b´dzie pan Romuald Kulik. Kogo dzieje tego cmentarza interesujà, powinien wpisaç si´ ju˝ teraz na list´ uczestników, bo
liczba miejsc jest ograniczona. GoÊciem specjalnym tego spotkania b´dzie tak˝e Natalia Barczyk, wolontariuszka opiekujàca si´ cmentarzem. Kontakt z prezesem Ko∏a Krajoznawców, panem Tadeuszem Rogo˝à – tel. 505-993-979.
Na archiwalnym zdj´ciu, wykonanym przez Doktryna Studio,
Romuald Kulik przy grobie ksi´dza Caspara Wrzodka.
KLEPKA 7
Mistrzostwa Âwiata Drwali
Mistrzostwa odb´dà si´ w Raubiczach,
le˝àcych 17 km od Miƒska (stolica Bia∏orusi). W Raubiczach znajduje si´ Olimpijski Kompleks Sportowy. Tam w∏aÊnie a tak˝e w ¸ogojskim Gospodarstwie LeÊnym
(Êcinka wymaga lasu) przeprowadzone
b´dà zawody.
Pierwszà konkurencjà b´dzie Êcinka
drzew, w której oceniane b´dà szybkoÊç,
bezpieczeƒstwo i precyzja w przewróceniu drzewa na wyznaczone miejsce. Nast´pna konkurencja to wymiana pi∏y ∏aƒcuchowej. Zawodnik ma za zadanie zdemontowaç i zamontowaç urzàdzenie tnàce na pilarce.
Trzecia konkurencja to przerzynka kombinowana – zawodnik musi odciàç krà˝ki
drewna z dwóch k∏ód umocowanych sko-
Ênie. Liczy si´ równomierna gruboÊç krà˝ków i prostopad∏oÊç ci´cia do osi k∏ody.
Jako czwarta rozgrywana jest przerzynka na dok∏adnoÊç – zawodnik musi odciàç
krà˝ki z dwóch k∏ód tak dok∏adnie, jak to
mo˝liwe bez uszkodzenia deski znajdujàcej si´ pod k∏odà.
W ostatnim dniu rozgrywane b´dzie
okrzesywanie – z przygotowanej k∏ody nale˝y szybko i precyzyjnie usunàç zamocowane na niej kilkadziesiàt ga∏´zi. Ta konkurencja wydaje si´ specjalnoÊcià Romana
Szali. Na mistrzostwach Polski w Go∏uchowie mia∏ w niej najlepszy wynik. W Raubiczach okrzesywanie oceniane b´dzie indywidualnie i grupowo, jako sztafeta.
Mistrzostwa w Raubiczach odb´dà si´
w dniach 24-26 sierpnia (piàtek – niedziela).
Âwierklanin we Wroc∏awiu
Âwierklanin zachwyci∏ si´ pi´knie odnowionym wroc∏awskim
kolejowym Dworcem G∏ównym. Ka˝dy, kto pociàgiem by tam zawita∏, te˝ by∏by zapewne mile zaskoczony. Nowy – stary dworzec,
z finezyjnie wyszykowanymi elementami historycznymi, robi wielkie wra˝enie, zarówno wewnàtrz jak i z zewnàtrz. Podobno
w czasie prac oczyszczajàcych „z historycznego opierzenia” natrafiono na jakiÊ zachowany w ca∏oÊci boks kasowy z 1865 roku,
tzw „Schalter”. Wszystkie inne sà dziÊ wed∏ug niego odtworzone.
W ogóle wroc∏awski Hauptbahnhof pachnie epokà, szczególnie
gdy si´ spaceruje po holu g∏ównym. Zdj´cie u góry to hol w dawnych czasach. Zdj´cia dolne, to jego obecny stan.
Józef Moczko – Êwierklanin
Od redakcji. Gdy chodzi o kolej, to Wroc∏aw ma dla nas,
mieszkajàcych w Opolu i jego okolicach, szczególne znaczenie,
bo pierwsza linia kolejowa z Wroc∏awia bieg∏a w∏aÊnie do Opola.
Nie do sto∏ecznego Berlina, ale do Opola. W planach mia∏a biec
do górnoÊlàskich kopalƒ, bo chodzi∏o o zaopatrzenie Wroc∏awia
w w´giel. Przewozy pasa˝erskie te˝ brano wprawdzie pod uwag´, ale w drugiej kolejnoÊci.
Jak informuje Wikipedia, projekt prywatnej linii z Wroc∏awia do
górnoÊlàskich kopalƒ powsta∏ ju˝ w 1816, ale Berlin nie da∏ zgody, t∏umaczàc, ˝e transport Odrà jest taƒszy. Zainteresowani nie
zrezygnowali i w 1840 dostali koncesj´. Wtedy rozgorza∏ jednak
spór o przebieg linii po mini´ciu Opola. By nie wstrzymywaç prac,
postanowiono budowaç lini´ najpierw tylko do Opola. 22 maja
1842 gotowe ju˝ by∏y tory do O∏awy i uroczyÊcie wyjecha∏ na tras´ pierwszy pociàg. 3 sierpnia kolej dochodzi∏a do Brzegu a 29
maja 1843 do Opola (w przysz∏ym roku b´dzie 170 lat).
W trakcie budowy linii do Opola uda∏o si´ uzgodniç dalszy
przebieg. Linia mia∏a biec do Bierunia, ale ostatecznie doprowadzono jà tylko do Mys∏owic. Sta∏o si´ to 3 paêdziernika 1846. Uroczystego otwarcia ca∏ej linii, liczàcej 196,3 km, dokona∏ król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Warto uzmys∏owiç sobie, ˝e od uzyskania przez inwestorów koncesji, do zakoƒczenia prac min´∏o zaledwie 6 lat. A przecie˝ w momencie uzyskania koncesji nie by∏o jeszcze wiadomo nawet któr´dy pobiegnie ta linia. Czy dziÊ
mo˝na wyobraziç sobie takie tempo?
Gdy chodzi o obecny wroc∏awski Dworzec G∏ówny, to pi´kna
hala, którà widzimy na zdj´ciach, by∏a pierwotnie torowiskiem.
Podwy˝szenie po prawej stronie, to dawny peron, poczàtkowo jedyny. Rozwój Wroc∏awia i kolei wymusi∏ jednak przebudow´ dworca. Tory musia∏y biec wy˝ej, by pod nimi mog∏y przebiegaç nowe ulice miasta. Ponadto potrzebne by∏o wi´cej peronów.
KLEPKA 8
Gdy czytelnicy dostanà to wydanie „Beczki”, pan Roman wraz z kolegami b´dzie ju˝
zmagaç si´ z 28 innymi dru˝ynami z 27 innych paƒstw (dru˝yn jest o jednà wi´cej,
bo gospodarzom przys∏uguje prawo wystawienia dwóch).
Zespo∏em s´dziowskim kierowaç b´dzie Miko∏aj Potocki, g∏ówny specjalista ds
ochrony pracy w Ministerstwie LeÊnictwa
Bia∏orusi. Ma on nadziej´, ˝e Bia∏orusini
znajdà si´ na podium, mo˝e nawet na
pierwszym miejscu. Za g∏ównych konkurentów uwa˝a ekipy Niemiec, Estonii, Rosji, ¸otwy i Austrii.
Ja mam nadziej´, ˝e oka˝e si´, i˝ Miko∏aj Potocki nie doceni∏ polskiej ekipy i znajdzie si´ ona na podium. B´d´ trzyma∏ za
to kciuki. Mam te˝ nadziej´, ˝e poprawnie
przet∏umaczy∏em informacje agencji Bie∏TA
z rosyjskiego na polski.
Piotr Badura
Spokojnie Panie Radny
Nie ma powodów do obaw. Zdà˝ymy ze wszystkim na czas,
zapewniajà miejscowego samorzàdowca, troch´ przewra˝liwionego na punkcie „Êwierklaƒskiego przedszkola”, pracownicy grupy remontowej firmy Wekon, prowadzàcej prace adaptacyjne w Êwierklaƒskim oddziale Publicznego Przedszkola
w Czarnowàsach.
Roboty ju˝ zrobiono sporo i choç sporo jej jeszcze zosta∏o, to
jednak z dnia na dzieƒ wyraênie ubywa. Gdy czytelnik b´dzie czyta∏ ten tekst, wszystko b´dzie ju˝ znacznie dalej, ni˝ wskazywa∏aby zamieszczona obok fotografia, wykonana 9 sierpnia. Wed∏ug
umowy firma Wekon ma zakoƒczyç wszystkie prace do po∏owy
wrzeÊnia. Póêniej nastàpià ich odbiory. A zatem troch´ czasu jeszcze pozosta∏o.
Józef Moczko – Êwierklanin
Ju˝ po festynie
Ka˝da wioska ma dziÊ swój festyn. Niektóre nawet dwa lub
wi´cej, z ró˝nych okazji. W Âwierkli jest w roku tylko jeden festyn, ten zasadniczy – so∏ecki. Ale za to dwudniowy, ca∏y
weekend jak choçby tego roku 28-29 lipca. W∏aÊciwie to prawie trzydniowy, bo wzorem roku ubieg∏ego, ju˝ w piàtek zorganizowano coÊ dla dzieci. W sobot´ by∏o na sportowo, czyli mecze m∏odych Êwierklan, przeciw reszcie Êwiata okolicznego, a póêniej kawalerowie przeciwko ˝onatym. Wieczorem
oczywiÊcie zabawa.
W niedziel´ by∏o du˝o wi´cej. Na estradzie grupa B4 WE DWIE
(Êwierklaƒski duet ˝eƒski), Jola i Cola, no i Karpowicz family, lider listy TVS. Tu˝ obok odbywa∏y si´ zabawy zr´cznoÊciowe dla
dzieci i kobiet oraz coÊ dla krzepkich ch∏opów, czyli ci´cie drewna na wag´. Przy tym wysyp niespodzianek z „Centrum Niespodzianek” i na koniec Disco Dance.
Organizatorzy zapewniajà, ˝e w przysz∏ym roku, pe∏nym Êwierklaƒskich jubileuszy, takich jak np. 240-lecie Âwierkli, XV z kolei
festyn itd., b´dzie jeszcze ciekawiej i zapraszajà wszystkich ju˝
dziÊ. Dzi´kujà te˝ wszystkim, którzy zaanga˝owali si´ w zorganizowanie i przeprowadzenie festynu, no i co najwa˝niejsze dobrodziejom którzy ich wsparli.
Józef Moczko – Êwierklanin
Masaż
Rehabilitacja
mgr Weronika Sowa
Z dojazdem do domu pacjenta
tel. 697 587 360
KLEPKA 9
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
DOBRZE¡
Dobrzeƒscy Wodniacy
Klub Dobrzeƒskich Wodniaków postanowi∏ zakoƒczyç wakacje mocnym akcentem. Na sobot´ 25 sierpnia zaplanowa∏ sobie
sp∏yw pontonowy Prze∏omem Bardzkim. Cena sp∏ywu i dojazdu
to 60 z∏ dla doros∏ych i 55 z∏ dla m∏odzie˝y.
Zanim ta „Beczka” dotrze do czytelników, b´dzie ju˝ zbyt póêno, by zg∏osiç si´ na sp∏yw. Mo˝e jednak b´dzie wystarczajàco
wczeÊnie, by zg∏osiç si´ na kolejnà imprez´ Klubu Dobrzeƒskich
Wodniaków. Na 4-11 wrzeÊnia zaplanowali oni rejs na Bornholm.
Informacji w sprawach Klubu Dobrzeƒskich Wodniaków udziela pan Grzegorz Radlak, komandor obu imprez. Mo˝na si´ z nim
kontaktowaç telefonicznie (792-017-240).
Djembe, dun dun, balafon i taƒce
W Gminnym OÊrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ma powstaç grupa poczàtkujàca nauki gry na afrykaƒskich b´bnach
djembe i dun dun. Przewidziana jest te˝ nauka taƒca afrykaƒskiego oraz nauka gry na balafonie (afrykaƒskich cymba∏ach). Ci, którzy opanujà tajniki gry na afrykaƒskich instrumentach, mogà
w przysz∏oÊci zasiliç zespó∏ Ethno Drums, dodajàc mu nowej Êwie˝ej energii – zapewnia Janusz Czarnecki, organizujàcy te zaj´cia.
Zaj´cia b´dà odbywaç si´ raz w tygodniu. Informacji udziela
i zapisy przyjmuje instruktor Janusz Czarnecki. Mo˝na si´ z nim
kontaktowaç telefonicznie (790-881-317) lun na e-mail:
[email protected]
Szerzej zainteresowani tematem mogà znaleêç wi´cej informacji na stronie:
http://ethnica-art.pl/
Âwiat∏a w Czarnowàsach?
Urzàd Gminy Dobrzeƒ Wielki opublikowa∏ obwieszczenie Wojewody Opolskiego, informujàce, ˝e rozpocz´to post´powanie
w sprawie wydania pozwolenia na rozbudow´ skrzy˝owania
drogi wojewódzkiej nr 454 z drogà powiatowà nr 1702 O oraz drogà gminnà, wraz z budowà na tym skrzy˝owaniu sygnalizacji
Êwietlnej.
Nie wszyscy znajà numery dróg wi´c wyjaÊniamy, ˝e wspomniana droga wojewódzka to ul. Jagie∏∏y, droga powiatowa to ul.
WolnoÊci a droga gminna to ul. Chopina. Od wszcz´cia post´powania w sprawie pozwolenia, do zrealizowania zadania, troch´
czasu jednak up∏ywa, ale wiadomo przynajmniej, ˝e coÊ ju˝ si´
w tej sprawie dzieje.
Âwiat∏a na wspomnianym skrzy˝owaniu sà bardzo potrzebne
kierowcom jadàcym od strony Âwierkli i skr´cajàcym w stron´
Opola. Bywa ˝e muszà naprawd´ d∏ugo czekaç na mo˝liwoÊç wyjechania.
Jest ju˝ nowy krzy˝
W Dobrzeniu Ma∏ym u zbiegu ulic Opolskiej i Piaskowej od lat sta∏
krzy˝ i nagle go zabrak∏o. Zosta∏a tylko dolna cz´Êç z kapliczkà. Wiele osób, przeje˝d˝ajàcych tamt´dy, dziwi∏o si´, o co tu chodzi. Do
nas te˝ dotar∏y pytania. Od 3 sierpnia krzy˝ znów jest na miejscu.
Poprzedni po 24 latach zbutwia∏ i trzeba by∏o zrobiç nowy.
Kapliczka w ChróÊcicach
Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Pocz´tej, znajdujàca si´
w ChróÊcicach przy ul. Boles∏awa KoÊnego, wykonana zosta∏a
z czerwonej miejscowej ceg∏y. Dok∏adny rok jej budowy nie jest
znany. Prawdopodobnie wzniesiono jà mi´dzy 1900 a 1920 rokiem.
Kapliczk´ zbudowano na podstawie kwadratu. Posiada ona
dwuspadowy dach pokryty dachówkà. Na dachu sà trzy wypustki, na których umieszczono metalowe, misternie kute krzy˝e. Przy
ziemi wykonano niewielkà nisz´, zwieƒczonà ∏agodnym ∏ukiem
i zamykanà oszklonymi drzwiczkami.
Nad dolnà niszà jest niewielkie przew´˝enie, w którym zamontowano ma∏à tabliczk´ z napisem „Niepokalanie pocz´ta Panno
Marjo módl si´ za nami”. Powy˝ej przew´˝enia znajduje si´ du˝a oszklona wn´ka zwieƒczona ostrym ∏ukiem. We wn´ce znajduje si´ figura Matki Boskiej.
Ernst Mittmann
Gie∏da staroci zaprasza
Deszczowa noc, poprzedzajàca sierpniowà gie∏d´ staroci
w Dobrzeniu Ma∏ym, przestraszy∏a cz´Êç sprzedajàcych i przyby∏o ich niezbyt wielu. Tymczasem w trakcie gie∏dy deszcz nie pada∏ i mo˝na by∏o spokojnie handlowaç. A kupujàcych by∏o du˝o.
Nast´pna gie∏da w sobot´ 8 wrzeÊnia, jak zawsze obok OSP, i trzeba byç odwa˝niejszym, gdy chodzi o pogod´.
MEBLE NA WYMIAR
www.giesa.pl
kuchnie, sypialnie, ∏azienki,
garderoby, szafy i inne
Aran˝acja, pomiar i projekt w cenie mebli
W ofercie
Popielów, ul. Klasztorna 3
tak˝e
Sklep – Dobrzeƒ Wielki ul. Namys∏owska 22
sprz´t
AGD
tel. 77 46-95-279, kom. 604-995-183
KLEPKA 10
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
POPIELÓW
Âwi´to Pieroga
W sobot´ i niedziel´ 25-26 sierpnia odb´dzie si´ w Starych Kolniach VI Âwi´to
Pieroga. Wystàpià liczne zespo∏y i soliÊci
z gmin Popielów i Dobrzeƒ Wielki, a tak˝e
z dalszych stron (zespó∏ góralski Klebetnica) i nawet z zagranicy (Ukraina).
Najwa˝niejszà cz´Êcià imprezy b´dzie
oczywiÊcie niedzielny konkurs „Pierogi na
ró˝ne sposoby”, który rozpocznie si´
o 14:30 a og∏oszenie jego wyników zaplanowano na 18:00.
Zarówno sobota, jak i niedziela zakoƒczà si´ zabawà tanecznà. Dodatkowà
atrakcjà sobotniej zabawy b´dzie „Taniec
ognia” o 21:00.
Zaplanowano te˝ towarzyszàce zawody
sportowe. W sobot´ o 19:30 – podnoszenie ci´˝arów a w niedziel´ o 15:30 – II rodzinny bieg im. Jacka Wielocha. B´dà te˝
turnieje r´cznej i no˝nej pi∏ki pla˝owej.
Na Kole Przez Pole – II
W pi´kne niedzielne popo∏udnie 12
sierpnia odby∏ si´ II rajd Na Kole Przez
Pole. Tym razem przejazd odby∏ si´ trasà Popielów – ChróÊcicki M∏ynek – Popielów. Podczas rajdu by∏ czas na nie-
Letnie spotkania z kulturà
W poniedzia∏ek 30 lipca w Domu Kultury w Popielowie odby∏y si´ pierwsze
zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y w ramach
cyklu „Letnie spotkania z kulturà”. Inicjatorami tych spotkaƒ sà Samorzàdowe
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
w Popielowie oraz Towarzystwo Spo∏eczno-Kulturalne Niemców na Âlàsku
Opolskim Ko∏o Popielów. Fundusze na
zaj´cia pochodzi∏y ze Êrodków DFK. Pomieszczenia i cz´Êç materia∏ów udost´pni∏o Centrum.
W I edycji zaj´ç wzi´∏o udzia∏ 11 osób.
Uczestnicy uczyli si´ malowania na tkaninach, efektem czego by∏o wykonanie obrazów na koszulkach. Ka˝dy uczestnik wykonanà przez siebie prac´ zabra∏ z sobà.
W dniach 14 i 16 sierpnia odby∏o si´ kolejne „Letnie spotkanie z kulturà”. Tym razem
dzieci i m∏odzie˝ przyby∏e do popielowskiego Domu Kultury mia∏y okazj´ wypróbowaç
swoje si∏y podczas pracy na kole garncarskim, gdy˝ zaj´cia poÊwi´cone by∏y garncarstwu. Uczestnicy spotkania lepili glin´ r´cz-
OKR¢GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel. 77 427-56-90 do 92
– przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów
– komputerowa diagnostyka silnika
– remonty pojazdów
– wymiana opon i szyb samochodowych
Godziny otwarcia: 7.30 – 17.00
i w ka˝dà sobot´ od 8.00 do 13.00
dzielnà popo∏udniowà kaw´ i ciastko, jak
równie˝ na odpoczynek nad chróÊcickimi stawami. Mi∏a atmosfera, pi´kne okolice, aktywni uczestnicy, to wszystko
wp∏ywa na coraz mocniejsze zawiàzywanie si´ sekcji rowerowej, dzia∏ajàcej przy
Domu Kultury w Popielowie.
Piotr Szafraƒski
nie a tak˝e wylewali jà do form garncarskich,
z których pod koniec zaj´ç wyjmowali gotowe produkty niespodzianki. Wytwarzano te˝
naczynia gliniane na ko∏ach garncarskich
nap´dzanych zarówno tradycyjnie jak i elektrycznie. Na koniec warsztatów na uczestników czeka∏ s∏odki pocz´stunek i napoje.
W planie jest kolejna edycja spotkaƒ,
która poÊwi´cona b´dzie poznawaniu ginàcych zawodów. Zapisy w biurze Samorzàdowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie:
tel. 77 46-92-193
e-mail: [email protected]
Piotr Szafraƒski
MI¢DZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB
I TOWARÓW
Marcin Nowok
MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3
46-083 Nowe Sio∏kowice
KLEPKA 11
kom. 603 193 155
tel. 77 46-92-008
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
Gminne do˝ynki – 2012
Tegoroczne do˝ynki gminy Murów odbywaç si´ b´dà w sobot´-niedziel´ 25-26
sierpnia w Starych Budkowicach (boisko
LZS) i po∏àczone b´dà z Dniami Budkowic.
W sobotnim programie zaplanowano rozpocz´cie festynu (16:00), wyst´p grupy
Bukowianki (17:00) oraz wyst´p Duo Fenix
– gwiazdy wieczoru o 18:00. Ostatnim
punktem sobotniego programu b´dzie zabawa z zespo∏em Orion od godz. 20:00.
W niedziel´ uroczystoÊci rozpocznà si´
o 13:00 Mszà Êw. do˝ynkowà w koÊciele parafialnym w Starych Budkowicach. O 14:00
ulicami wsi pow´druje korowód do˝ynkowy
a o 15:00 nastàpi oficjalne otwarcie i rozpocz´cie festynu do˝ynkowego.
Wyst´p orkiestry d´tej Camerata oraz
solistów zaplanowano na 16:00. O 17:30
og∏oszone zostanà wyniki konkursu do˝ynkowego a o 19:00 wystàpi gwiazda
wieczoru – Uve Weiler. Dzieƒ zakoƒczy zabawa taneczna z zespo∏em Vega.
I Bieg o Puchar Borsuka
Urzàd Gminy w Murowie, NadleÊnictwo
Kup, NadleÊnictwo Turawa oraz Stobrawski Park Krajobrazowy sà organizatorami
pierwszego „Biegu Prze∏ajowego o Puchar Borsuka”. Uczestniczyç w nim mogà
tylko osoby pe∏noletnie.
Bieg rozpocznie si´ o godz. 14:00 w Zagwiêdziu przy kompleksie zabytkowej Hu-
ty ˚elaza. Zawodnicy b´dà mieli do pokonania oznaczonà wczeÊniej szeÊciokilometrowà ziemno-trawiastà tras´ Zagwiêdzie –
Murów – Zagwiêdzie
Ch´tni do udzia∏u w biegu muszà si´
do 4 wrzeÊnia zg∏osiç swój udzia∏. Zg∏oszenia przyjmuje pani Beata Hombek pod
telefonem 77 421-40-34 wew. 105 lub telefonem komórkowym 501-256-378. Mo˝na te˝ zg∏osiç udzia∏ pocztà elektronicznà
na adres – [email protected]
Za zaj´cie pierwszych trzech miejsc
w ka˝dej z kategorii (m´˝czyêni – kobiet)
przewidziane sà puchary. Dodatkowo za
zaj´cie I miejsca – nagroda g∏ówna – srebrna moneta z wybitym numerem oraz z wizerunkiem borsuka. Ponadto dla ka˝dego
uczestnika biegów przewidziano symboliczny upominek w postaci okolicznoÊciowej monety oraz pocz´stunek.
Szczegó∏owy regulamin biegu dost´pny jest na stronie internetowej gminy:
www.murow.pl
MURÓW
Krótko z gminy
◆ W dniach 9-20 lipca w Bukowie prowadzono wakacyjne zaj´cia dla dzieci
i m∏odzie˝y. By∏ to ju˝ trzeci rok z rz´du,
w którym odbywajà si´ takie zaj´cia.
Dzieci z Bukowa mia∏y te˝ okazj´ pojechaç na basen, do Wioski Indiaƒskiej
i do Kluczborka.
◆ Komisja powo∏ana przez Marsza∏ka
Województwa Opolskiego zawita∏a 24
lipca do Bukowa, by oceniç zrealizowany przez so∏ectwo projekt „Wiata biesiadna – Centrum wypoczynku i integracji”. Projekt zrealizowano w ramach Konkursu „Pi´kna WieÊ Opolska 2012”.
◆ W niedziel´ 12 sierpnia na stawie
„Podkowa” w Zieleƒcu odby∏a si´ III tura zawodów w´dkarskich Ko∏a PZW Murów o tytu∏ „Najlepszego w´dkarza roku
2012”. SpoÊród 10 zawodników najlepszy okaza∏ si´ Krzysztof Bacajewski,
drugi by∏ ¸ukasz Bacajewski a trzeci
Wies∏aw Dylewski.
◆ Wspólnie pojecha∏y 17 lipca do Brzegu dzieci z Murowa i Zagwiêdzia. Potrzebny by∏ im najwi´kszy autobus. Dzieci wzi´∏y tam udzia∏ w „Pikniku na Florydzie”. By∏y te˝ w kinie i zwiedzi∏y Muzeum Piastów Âlàskich.
◆ W sobot´ i niedziel´ 14-15 lipca w Radomierowicach odbywa∏ si´ Festyn Rodzinno-Sportowy, zorganizowany wspólnie przez Radomierowice i M∏odnik. By∏y pokazy stra˝ackie, gry, konkursy, wyst´py, dyskoteka dla najm∏odszych i zabawa taneczna dla doros∏ych.
Lato w Grabczoku
W ramach akcji „Podaruj mi lato” 12-osobowa grupa dzieci
i m∏odzie˝y z Grabczoka odwiedzi∏a 5 lipca Gród Rycerski w Byczynie – dowiadujemy si´ ze strony internetowej gminy. Przywita∏
jà tam kasztelan w Êredniowiecznym stroju. W programie by∏o m.in.
zwiedzenie grodu, zbrojowni i komnaty strachu oraz çwiczenia
w rzucaniu do celu no˝ami, tasakami i toporami. By∏o te˝ strzelanie z ∏uku i pisanie g´sim piórem a na koniec zawody rycerskie.
Wycieczk´ do Byczyny zorganizowa∏a pani so∏tys wraz z radà
so∏eckà przy wsparciu GK RPA, która wspar∏a tak˝e kolejnà wycieczk´, zorganizowanà 2 sierpnia. 20-osobowa grupa pojecha∏a do Opola. Wzi´∏a tam udzia∏ w Wakacyjnym Rejsie po M∏ynówce. Odwiedzi∏a te˝ zoo.
Na stronie internetowej gminy mo˝na obejrzeç zdj´cia z wprawy do Byczyny i z rejsu po M∏ynówce. Obok jedno ze zdj´ç z rejsu.
Wójt Gminy Murów zawiadamia
o wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urz´du Gminy
w Murowie oraz na stronie internetowej
www.bip.murow.pl Zarzàdzenia Wójta:
Nr Or.0050.60.2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie
og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci przeznaczonych
do najmu, po∏o˝onych w miejscowoÊci Murów.
SK¸AD OPA¸U
Stare Budkowice, ul. Targowa 40
tel./fax 77 421 00 11
kom. 511 391 514
O F E R U J E M Y:
w´giel orzech,
w´giel groszek
mia∏ oraz koks
Konkurs! – Nagroda g∏ówna – 1 tona w´gla!
!
Szczegó∏owa informacja w sk∏adzie opa∏u
U nas tylko polski w´giel!!!
KLEPKA 12
OPOLE I OKOLICE – DAWNIEJ I DZIÂ
Z historii opolskiego piwowarstwa (30)
Browar Pringsheima
jako browar akcyjny
– Oppelner Actien-Brauerei (10)
Prze∏omowym momentem w historii opolskiego piwowarstwa by∏o po∏àczenie dwóch
najwi´kszych browarów w mieÊcie, czyli
browaru zamkowego rodziny Friedländer
z Opolskim Browarem Akcyjnym. Jak ju˝ informowa∏em w poprzednim odcinku, po
wprowadzeniu przez paƒstwo podwy˝ki podatku piwnego w 1909, sytuacja opolskich
browarów sta∏a si´ krytyczna.
Reakcjà restauratorów i szynkarzy na
próby podniesienia cen piwa przez browary, by∏o przej´cie przez grup´ restauratorów
browaru Konietzko na Zaodrzu i za∏o˝enie
w∏asnego browaru towarzyskiego (Genossenschaftsbrauerei), którego piwo sprzedawano po cenie ni˝szej o pi´ç marek za hektolitr od ceny ustalonej przez opolskie zrzeszenie browarnicze. Niebezpieczeƒstwo to
uda∏o si´ wprawdzie za˝egnaç i browar Konietzko w lutym 1911 znalaz∏ si´ ponownie
pod kontrolà zrzeszenia browarniczego,
lecz cz´Êç restauratorów nie da∏a za wygranà i podpisa∏a umow´ na dostawy piwa
z Browarem Mieszczaƒskim w Brzegu
(Bürgerliches Brauhaus Brieg).
Z powodu rosnàcego nacisku ze strony
konkurencji, dyrekcja browaru akcyjnego
zrezygnowa∏a z ponownego podniesienia
cen piwa i zacz´∏a si´ zastanawiaç nad obni˝eniem kosztów produkcji. Najrozsàdniejszym rozwiàzaniem wydawa∏o si´ po∏àczenie
browaru
zamkowego
rodziny
Friedländer z Opolskim Browarem Akcyjnym. Od poczàtku by∏o wiadomo, ˝e to
OAB, jako wi´kszy zak∏ad, przejmie browar
zamkowy, lecz nale˝a∏o jeszcze ustaliç zadowalajàcà obie strony cen´.
Przedsi´biorstwo Friedländerów sk∏ada∏o si´ nie tylko z browaru, ale te˝ z wytwórni wód gazowanych, soków, likierów, gorzelni oraz w∏asnych lokali gastronomicznych.
Dyrekcja browaru akcyjnego planowa∏a inwestycje rz´du 800.000 marek, za które nie
sposób by∏o kupiç ca∏e przedsi´biorstwo.
Za t´ cen´ Friedländerowie zgodzili si´
sprzedaç browar, ale bez lokalu „Eiskeller”.
Po d∏ugich pertraktacjach zebranie generalne OAB zatwierdzi∏o 29 maja 1911 zakup
Opolskiego Browaru Zamkowego za cen´
700.000 marek. Z ogólnej sumy 300.000
marek zap∏acono gotówkà a 400.000 marek
sfinansowano kredytem, który mia∏ byç
sp∏acony do 1 kwietnia 1920. W∏aÊciciel produkujàcego rocznie oko∏o 40.000 hl piwa
Patrzek
AUTO ELEKTRYKA Józef
Brynica
M E C H A N I K A D i a g n o s t y k a k o m p u t e r e m ¸ubniaƒska 31a
KLIMATYZACJA – serwis + naprawa
tel./fax:
NAPRAWA: rozruszników, alternatorów,
77 421-52-48
elektroniki, ABS i sterowników, AIRBAG itp. tel. kom.
REGENERACJA TURBOSR¢˚AREK
609 381-213
PE¸NA GAMA AKUMULATORÓW
Naprawa i monta˝ zamków centralnych – z pilotem – alarmów,
monta˝ sprz´tu audio, naprawa ogrzewania webasto
przeglàdy okresowe, elektryka ciàgników i maszyn rolniczych.
KLEPKA 13
browaru zamkowego, Max Friedländer,
wstàpi∏ w szeregi rady nadzorczej spó∏ki akcyjnej OAB, pozostajàc w dalszym ciàgu
w∏aÊcicielem wytwórni wyrobów spirytusowych „Schlossbrennerei Oppeln”.
Jak informowa∏a rada nadzorcza browaru akcyjnego: „spó∏ka oczekuje poprzez zlikwidowanie jedynego wi´kszego konkurenta w Opolu, obni˝enia kosztów produkcji i korzyÊci w wielu wzgl´dach.” Oczekiwania te spe∏ni∏y si´ ju˝ niebawem, po cz´Êci
dzi´ki pi´knej pogodzie w lecie 1911.
W roku gospodarczym 1910/11 sprzeda˝ piwa browaru akcyjnego wzros∏a w stosunku do roku poprzedniego o 6.999 hl,
z 43.200 hl, na 50.199 hl. Doliczajàc do tego sprzeda˝ browaru zamkowego, wynoszàcà 13.360 hl, osiàgni´to ogólnà sprzeda˝ oko∏o 63.500 hl piwa.
Naprawd´ dobry dla spó∏ki okaza∏ si´
rok gospodarczy 1911/12, w którym uda∏o
si´ wprowadziç nieznacznà podwy˝k´ cen
piwa i jednoczeÊnie zwi´kszyç jego sprzeda˝ o niemal 20.000 hl, na 83.324 hl. Do lipca 1912 browar akcyjny zosta∏ do tego
stopnia rozbudowany, ˝e produkcj´ piwa
w browarze zamkowym wstrzymano. Od tej
pory w Opolu funkcjonowa∏ ju˝ tylko jeden
du˝y browar.
Pocztówka przedstawia wszystkie zak∏ady produkcyjne podlegajàce od 1911
pod Oppelner Actien-Brauerei. Na górze
browar akcyjny, na dole po lewej fabryka
dro˝d˝y prasowanych, po prawej browar
zamkowy. Cz´stym zjawiskiem na pocztówkach z tego okresu jest zmiana proporcji.
Budynki fabryczne sà wyolbrzymione, cz´sto dodane jest jedno lub nawet kilka pi´ter. Najlepszym przyk∏adem jest browar
zamkowy, znajdujàcy si´ w prawym dolnym
rogu widokówki. By przekonaç si´, jak ma∏y jest w rzeczywistoÊci pierwszy budynek,
który stoi do dziÊ, wystarczy spojrzeç na
zdj´cie u góry, przedstawiajàce dzieci na jeAndrzej Urbanek
go tle. (Cdn)
OPOLE I OKOLICE – DAWNIEJ I DZIÂ
Pod Trzema Lipami
W Grotowicach obok gospody „Pod Z∏otà Koronà” roÊnie lipa, uwa˝ana jest za najstarsze drzewo Opola. Ostatnio by∏o o niej g∏oÊno, bo
wymaga∏a pomocy. Pisa∏ o tym Artur Janowski. W „Oppelner Zeitung”
ze stycznia 1906 trafi∏em na og∏oszenie gospody z Grotowic (Gräfenort). Nazywa∏a si´ ona „Pod Trzema Lipami” (zu den 3 Linden). Czy
grotowicka lipa to jedna z tych trzech? Czy „Pod Z∏otà Koronà” jest
w miejscu dawnej gospody „Pod Trzema Lipami”?
(Pb)
Pan Marcin Gambiec opublikowa∏ 13 sierpnia na swej stronie internetowej dotyczàce
Groszowic wnioski do bud˝etu miasta Opola na nast´pny rok i na odleglejszà przysz∏oÊç.
Poniewa˝ wielu mieszkaƒców Groszowic nie korzysta z internetu, to poprzez ∏amy „Beczki” udost´pniamy im poni˝ej wnioski pana Gambca.
13. Wykonanie przebudowy placu wraz
z fontannà przy ul. Jana i Bassego
Wnioski do bud˝etu miasta Opola
na rok 2013 i wnioski na przysz∏oÊç
15. Zabezpieczenie terenu i przygotowanie
dokumentacji technicznej na budow´
boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym w dzielnicy Groszowice
W poni˝szych pozycjach stara∏em si´
uwzgl´dniç nie tylko najwa˝niejsze potrzeby lokalnej spo∏ecznoÊci, ale i czasem ma∏e sprawy, które sà wa˝ne g∏ównie dla Groszowic i okolicy.
Sà te˝ takie wnioski, które w ogóle nie sà
zwiàzane bezpoÊrednio z Groszowicami.
Dodam, ˝e powstawa∏y g∏ównie w konsultacji z Wami, czytelnikami mojej strony
i mieszkaƒcami Groszowic, którzy poczuli
potrzeb´, by „coÊ” u nas zmieniç. Aby jednak to „coÊ” mog∏o zaistnieç potrzeba du˝o czasu i zabiegów o te sprawy.
Wnioski, które powsta∏y we wspó∏pracy
z Wami i o które zabiegacie poprzez mojà
osob´:
1. Wykonanie przejÊcia dla pieszych przy
ulicy Traugutta
2. Zakup i monta˝ ca∏orocznych urzàdzeƒ
sportowych dla mieszkaƒców dzielnicy
Groszowice
3. Zakup i monta˝ tablicy informacyjnej dla
mieszkaƒców dzielnicy Groszowice
4. Wykonanie projektu budowy Êcie˝ki rowerowej z oÊwietleniem w ciàgu pasa
16. Dokumentacja przebudowy skweru na
skrzy˝owaniu ulic Ksi´dza Franciszka
Rudzkiego i Podobrnej
drogowego ul. Marka z Imielnicy oraz
realizacja zadania
5. Remont chodnika przy ulicy Podbornej
do skrzy˝owania z ulicà Grzonki
6. Remont ul. OÊwi´cimskiej od ulicy ks.
Rudzkiego do stacji wysokich napi´ç
7. Zwi´kszenie Êrodków na kontakty zagraniczne placówek oÊwiatowych miasta Opola
8. Bilans potrzeb lokalowych organizacji
pozarzàdowych z terenu dzielnicy Groszowice
9. Po∏àczenie Êcie˝ki rowerowej wokó∏
kàpieliska „Bolko” z ulicà Podmiejskà
(ZADANIE JU˚ CZ¢ÂCIOWO ZREALIZOWANE)
10. Ustawienie lustra drogowego przy wyjeêdzie z ulicy Wygonowej na ulice Wiejskà
11. Dokumentacja techniczna i przebudowa
100 m odcinka ∏àczàcego g∏ównà ulic´
Grzonki z ulicà Podbornà
12. Zwi´kszenie Êrodków na oczyszczanie
rowów melioracyjnych w mieÊcie Opolu
W uzupe∏nieniu wniosków pana Marcina Gambca do bud˝etu Opola, zamieszczamy te˝ jego wnioski do Miejskiego Zarzàdu Dróg, opublikowane na stronie internetowej 20 sierpnia.
Nawierzchnia na Jana Augustyna
oraz wiata na Traugutta
W tym tygodniu z∏o˝y∏em do MZD
w Opolu 2 wnioski dotyczàce:
✦ postawienia wiaty przystankowej na
przystanek MZK przy ulicy Traugutta –
dzieci w wieku szkolnym i mieszkaƒcy
Groszowic i Maliny korzystajàcy z us∏ug
przedsi´biorców w Groszowicach nie majà w razie niepogody gdzie si´ schroniç
(wiata zostanie postawiona, gdy z przetargu na wiaty zostanà jakieÊ Êrodki)
✦ usuni´cia drutów z bloków betonowych, które sà cz´Êcià konstrukcji tych˝e
bloków przy ulicy Jana Augustyna w kierunku ulicy Podmiejskiej stanowiàcych
zagro˝enie dla rowerzystów i innych pojazdów drogowych.
14. Opracowanie kanalizacji deszczowej na
terenie dzielnicy Groszowice
17. Przygotowanie dokumentacji technicznej i wyznaczenie terenu na „Groszowicki Park Nadodrzaƒski”
18. Utwardzenie ciàgu ulicy Podobrnej
w kierunku osiedla Metalchem
Nie opisuj´ na stronie internetowej ka˝dego wniosku, nie podaj´ kwot. Gdyby
ktoÊ zechcia∏ poznaç jak wyglàda∏a ich
treÊç, mog´ przes∏aç dany wniosek na
skrzynk´ e-mail. (Suma tych 18 wniosków
to 7.183.500 z∏)
A na sam koniec dodam tylko, ˝e nie jest
wa˝ne, kto sk∏ada wniosek. I dobrze, ˝e
cz´Êç z tych wniosków si´ powtarza, to
znak, ˝e ten punkt jest dla nas w Groszowicach wyjàtkowo wa˝ny.
Cz´Êç z tych z∏o˝onych wniosków b´dzie z pewnoÊcià sk∏adana do bud˝etu na
2014 rok.
Podczas rozmów z niektórymi z Paƒstwa
du˝o si´ dowiedzia∏em, nie tylko na temat
tego, co potrzebne w Groszowicach, Opolu. Dzi´kuj´ za telefony i doradztwo. Podczas tych rozmów powsta∏ równie˝ wniosek
na przysz∏oÊç dla wszystkich mieszkaƒców
Groszowic.
Istotne staje si´ tutaj opracowanie czegoÊ takiego jak „Plan rozwoju dzielnicy
Groszowice”, który wyznaczy∏by kierunki
dzia∏aƒ na kolejne lata. Nie musi byç opracowywany od razu na 20 lat, wystarczy eksperyment w postaci 5 lat. U∏atwi∏by prac´,
w szczególnoÊci podejmowanie decyzji nie
tylko radnym dzielnicy czy miasta. Ukaza∏by te˝ to, co jest dla nas istotne i na czym
tak naprawd´ zale˝y mieszkaƒcom.
GABINET DENTYSTYCZNY
Czynne 6 dni w tygodniu
w godzinach 9.00 – 21.00
45-531 Opole
ul. G. Morcinka 43
tel. 77 423-44-85
tel. kom. 508 519 192
e-mail:[email protected]
www.prestige.opole.pl
KLEPKA 14
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
¸UBNIANY
Do˝ynki Gminne 2012
Arnstein. Katolicy i ewangelicy
z Arnstein, Thüngen i okolicy przygotowali ekumenicznà w´drówk´ ulicami.
Spotkanie opracowali ks. Tadeusz Falkowski i pastor Reiner Apel, który swà
gitarà uÊwietni∏ program. Ekumeniczny
spacer mia∏ szeÊç stacji wyznaczonych
obok jakichÊ zbiorników wody (studnie,
jezioro itd.). Motto spotkania i dyskusji
stanowi∏a „woda”, tak cz´sto pojawiajàca si´ w Biblii jako êród∏o ˝ycia.
Binsfeld. Podtrzymywanie tradycji
jest wa˝ne, uwa˝ajà mieszkaƒcy Binsfeld. Jednà z tradycji jest ogieƒ Êw. Jana. KiedyÊ uwa˝ano, ˝e skoki przez ten
ogieƒ chronià cz∏owieka przed z∏ymi
mocami lub pozwalajà szybko znaleêç
˝yciowego partnera. Skoki przez ogieƒ
sà niebezpieczne, wi´c mieszkaƒcy
Binsfeld zmodyfikowali tradycj´. Wolà
usiàÊç lub postaç przy ogniu z jakàÊ
smacznà przekàskà.
Büchold. Tutejszy teatr amatorski
Êwi´tuje 30-lecie. Z tej okazji przygotowano coÊ specjalnego – przedstawienia
pod go∏ym niebem na terenie bücholdzkiego zamku. Wyst´pom towarzyszà
te˝ inne wydarzenia, tak˝e kulinarne.
Premiera sztuki odby∏a si´ 20 lipca.
Schwebenried. Przedszkole Êw.
Micha∏a ma ju˝ 25 lat. UÊwietni∏a to
uroczysta Msza Êw. i spotkanie z atrakcjami przygotowanymi przez personel
i rodziców dla dzieci i goÊci. By∏a m.in.
loteria fantowa oraz wyst´p zespo∏u
muzycznego.
Uwaga azbest!
W dniu 23 lipca Wójt Gminy ¸ubniany,
pan Krystian Baldy podpisa∏ z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umow´ o dofinansowanie zadania pn. „Demonta˝ i unieszkodliwienie wyrobów zawierajàcych azbest z terenu Gminy ¸ubniany”. Kwota przedsi´wzi´cia wyniesie 32.811 z∏. Zadanie zostanie dofinansowane w 50 proc. przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 35 proc.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a 15
proc. kwoty zostanie sfinansowane z bud˝etu Gminy ¸ubniany. W∏aÊciciel nieruchomoÊci b´dzie zobowiàzany jedynie do pokrycia wartoÊci podatku VAT. W wyniku realizacji zadania planowane jest unieszkodliwienie oko∏o 35 ton odpadów zawierajàcych
azbest z 18 nieruchomoÊci. Realizacja zadania przewidywana jest do koƒca listopada
bie˝àcego roku.
(UG¸)
Do˝ynki Gminy ¸ubniany odb´dà si´ pod
honorowym patronatem Wójta Gminy ¸ubniany Krystiana Baldego w dniach 8-9 wrzeÊnia.
W sobot´ 8 wrzeÊnia w namiocie rozpocznie si´ o godz. 19:00 zabawa taneczna z zespo∏em „New Stars”. G∏ównym
dniem obchodów b´dzie niedziela 9 wrzeÊnia, na którà zaplanowano:
10:30 – Msza Êwi´ta w koÊciele p.w. ÊÊ
Piotra i Paw∏a w ¸ubnianach;
14:00 – Korowód do˝ynkowy;
15:00 – Nabo˝eƒstwo Dzi´kczynne (parking od strony oÊrodka zdrowia);
Koncert Do˝ynkowy (w namiocie)
15:30 – Koncert orkiestry d´tej z Domu
Kultury w Ozimku a potem „Âlàskie Êpiewanie” – koncert laureatów (zaprasza Stowarzyszenie Animator);
17:00 – Âlàskie Trio Piotra Szefera. Promocja najnowszej p∏yty;
18:30 – Zabawa taneczna z zespo∏em
„Diamant”.
Krótko z gminy
✜ Oddano do u˝ytku wodociàg tranzytowy
Zawada-Luboszyce i powinny skoƒczyç
si´ problemy z niskim ciÊnieniem wody, odczuwanym w Kolanowicach i Luboszycach, szczególnie podczas letnich upa∏ów,
gdy wody u˝ywano m.in. do podlewania
ogrodów. Inwestycja kosztowa∏a 386 tys. z∏.
Dzi´ki niej woda z wodociàgu grupowego
„Zawada” w gminie Turawa pop∏ynie teraz
do Luboszyc w gminie ¸ubniany. (UG¸)
✜ W urz´dzie gminy podpisano umow´
z firmà KBH – Kamieniarstwo, Budowlanka
Hurt – Bogumi∏a Kamiƒska z Babienicy
(gmina Lubsza). Zbuduje ona obok szko∏y
Ponadto zarówno w sobot´ jak i niedziel´ dzia∏aç b´dzie weso∏e miasteczko.
Organizatorem do˝ynek jest ¸ubniaƒski
OÊrodek Kultury a wspó∏organizatorami
So∏tys i Rada So∏ecka wsi ¸ubniany. Partnerem imprezy jest Stowarzyszenie Animator.
Impreza finansowana jest ze Êrodków Gminy ¸ubniany i ¸ubniaƒskiego OÊrodka Kultury. „Âlàskie Êpiewanie” dofinansowane
jest przez Zarzàd Powiatu Opolskiego.
Sponsorami do˝ynek sà: Bank Spó∏dzielczy ¸ubniany, ECOKOM – Piotr CieÊlik, RUDATAOM –Dariusz Sznotala, AUTO-CZOK –
Bernard Czok, Piekarnia Wodnicki – Leokadia i Andrzej Wodniccy, Szron-Bis – Krzysztof Rother, JAL K´pa – Jan Kowal, Autoalarmy – Werner Âwierc, firma FILA, PAMAS –
Piotr Matyszok i Synowie, ZOF-MAR – Antoni Wróbel, REMAL – Jerzy Âwiec, BALS –
Krzysztof Pogrzeba, Agrorelaks – Renata
i Konrad Denderowie, BERPOL – Mieczys∏aw Tynior i HOL-BUD – Bernard Holik.
w ¸ubnianach kompleks boisk w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Koszt
inwestycji to ok. 1,15 mln z∏. Gmina dosta∏a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Samorzàdu Województwa
Opolskiego w wysokoÊci 833 tys. z∏. Zakoƒczenie budowy planuje si´ na listopad br.
KBH buduje ju˝ za ok. 300 tys. z∏ boisko
w Dàbrówce ¸ubniaƒskiej.
✜ W dniach 3-10 sierpnia odbywa∏o si´
w ¸ubnianach Mi´dzynarodowe Spotkanie
M∏odzie˝y polsko-niemiecko-francusko-w∏oskiej pn. „FISH – Fostering the Integrity of
(Eco) System and Humans”. PoÊwi´cone
by∏o ekologii. Wi´cej informacji na stronie internetowej – www.lodzk.opole.pl
Ods∏oni´cie tablicy
W sobot´ 18 sierpnia obchodzono w Kolanowicach 200-lecie przeniesienia z Opola
do Kolanowic koÊcio∏a Êw. Barbary. Obchodom towarzyszy∏a te˝ inna uroczystoÊç – ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej na budynku
przedszkola. Dokonali tego pan Manfred Janus i Krystian Baldy – Wójt Gminy ¸ubniany.
Paƒstwo Józef i Krystyna Janus z Kolanowic wyjechali w 1974 do Niemiec wraz
z synami – Joachimem i Manfredem. Musieli wczeÊniej uregulowaç sprawy w∏asnoÊciowe w PRL. Swój dom przy ul. Powstaƒców Âl. 49 przekazali Gminie ¸ubniany na
prowadzenie przedszkola. DziÊ mieszkajà
w Mannheim. Pan Józef zmar∏ w 2002 roku.
Za ˝ycia pan Józef chcia∏, by by∏a jakaÊ
pamiàtka faktu, ˝e przedszkole w Kolanowicach jest w budynku, w którym kiedyÊ
mieszka∏a rodzina Janus razem z matkà pani Krystyny Julie-Angelikà Schwientek z domu Lotko. Aby pami´ç o tej darowiênie
przetrwa∏a, postanowili ufundowaç i umieÊciç na budynku przedszkola tablic´ pamiàtkowà. Ju˝ od po∏owy 2011 pan Manfred
Janus kontaktowa∏ si´ z wójtem gminy
KLEPKA 15
w sprawie tablicy a z okazji 200-lecia przyjecha∏ wraz z ma∏˝onkà na jej ods∏oni´cie.
Przedszkole dzia∏a w tym budynku do
dziÊ, jako oddzia∏ Przedszkola Publicznego
w ¸ubnianach. Miejmy nadziej´, ˝e jeszcze
d∏ugo dzi´ki ofiarnoÊci rodziny Janus najm∏odsi mieszkaƒcy Kolanowic b´dà tam
sp´dzaç pierwsze lata edukacji.
Na tablicy widnieje tekst: „Rodzina Józef
i Krystyna Janus wraz z synami w dniu
06.08.1974 r. przekaza∏a nieodp∏atnie ten
obiekt wraz z dzia∏kà Gminie ¸ubniany na
prowadzenie przedszkola.”
(UG¸)
INFORMACJE
Gminny przetarg
✜ Jeszcze 25 lipca gmina og∏osi∏a
przetarg na asfaltowanie ul. Krótkiej
(bocznej) w Zakrzowie Turawskim.
Chodzi o odcinek d∏ugoÊci 115 metrów i szerokoÊci 3 metrów. Termin na
sk∏adanie ofert ustalono na 9 sierpnia,
ale wcià˝ jeszcze nie og∏oszono wyników przetargu. Firma, która zostanie
wy∏oniona w tym przetargu, b´dzie
mia∏a na wykonanie go 30 dni, liczàc
od dnia przekazania jej zadania.
Âmierç od wybuchu
Turawa obchodzi∏a w∏aÊnie swe 450 lecie. Powstaje z tej okazji monografia wsi,
którà opracowuje pan Jerzy Farys. Monografia ma byç gotowa jesienià. Podczas lektury archiwalnych gazet trafiam czasem
na jakieÊ notki, dotyczàce Turawy lub okolicy. Nie majà one pewnie wielkiego znaczenia w dziejach Turawy. Sà takimi okruszkami historii. Jednak z nich te˝ czasem da si´
coÊ skleiç. Poni˝ej zamieszczam wi´c taki
okruszek sprzed stu lat. Mo˝e przyda si´
panu Farysowi.
W „Gazecie Opolskiej” z 12 paêdziernika 1912 roku ukaza∏a si´ nast´pujàca informacja:
„Turawa (w powiecie opolskim). Okropne nieszcz´Êcie wydarzy∏o si´ tu w Êrod´
w po∏udnie pomi´dzy godz. 12-tà a 1-szà.
Do pi∏y, nale˝àcej do hrabiego Garniera,
sprowadzono od firmy Brodale z Wroc∏a-
LOKALNE
Z
GMINY
TURAWA
Do˝ynki Gminy Turawa
Do˝ynki Gminy Turawa odb´dà si´
w tym roku w sobot´-niedziel´ 1-2 wrzeÊnia w Kotorzu Ma∏ym, na placu przy boisku sportowym LZS.
W sobot´ o godz. 15:00 rozpocznie si´
przeglàd zespo∏ów artystycznych z terenu
gminy Turawa. Wieczorem, od godz. 20:00
trwaç b´dzie zabawa z zespo∏em New Stars.
Na niedziel´ 2 wrzeÊnia program do˝ynek jest nast´pujàcy:
9:00 – Msza Êw. w koÊciele Êw. Micha∏a w Kotorzu Wielkim;
14:00 – zbiórka korowodu na ul.
Zielonej – pod lasem;
15:00 – oficjalne rozpocz´cie;
15:20 – cz´Êç artystyczna z udzia∏em orkiestry d´tej, dzieci´cej grupy tanecznej
Ramada, KroÊniczanek, ma˝oretek;
17:00 – wyniki konkursu koron ˝niwnych;
17:30 – Claudia i Kasia Chwo∏ka;
19:00 – goÊç specjalny – Toby z Monachium
20:00 – zabawa z zespo∏em Blue Sky.
B´dà równie˝ dodatkowe atrakcje: weso∏e miasteczko, Êcianka wspinaczkowa, loteria
fantowa, bogata gastronomia. Organizatorzy
zapewniajà pocz´stunek kawà i ciastem.
wia, kocio∏ parowy, aby za pomocà tego˝
puszczaç do stajni ciep∏à wod´. Ustawianiem kot∏a zatrudniony by∏ monter. Gdy
ten˝e urzàdzenia nie móg∏ doskonale
uskuteczniç, przyby∏ sam pan Brodale,
w∏aÊciciel fabryki, od której kocio∏ pochodzi∏. Gdy nast´pnie pod kot∏em napalono,
naraz ten˝e eksplodowa∏, wskutek czego
stojàcy w pobli˝u Brodale natychmiast
zosta∏ zabity, zaÊ monterowi pogi´te zosta∏y trzy ˝ebra. Montera odstawiono zaraz
do Wroc∏awia.”
Czy wybuch kot∏a w tartaku (pile) hrabiego Garniera by∏ wa˝nym wydarzeniem? Raczej tak. Zginà∏ przecie˝ cz∏owiek, drugi zosta∏ ranny, chyba by∏y te˝ szkody w majàtku. Rozerwany kocio∏ to szkoda oczywista,
ale nie wiadomo, jak ten wybuch zniós∏ sam
tartak.
Dlaczego hrabia kaza∏ w tartaku zainstalowaç kocio∏, który mia∏ grzaç wod´ dla
stajni? Mo˝emy tylko zgadywaç, ˝e w tar-
taku powstawa∏y odpady drewna i kocio∏
mia∏ byç opalany tymi w∏aÊnie odpadami.
Dawa∏by wi´c takie darmowe ciep∏o. Hrabia zapewne myÊla∏ praktycznie.
JeÊli ju˝ jesteÊmy przy okruszkach historii to mo˝e jeszcze jeden z sàsiedniego Kotorza Ma∏ego. W „Gazecie Opolskiej” z 13
sierpnia 1912 ukaza∏o si´ og∏oszenie o nast´pujàcej treÊci:
„Dla masarza, w moim domu jest sk∏ad
i rzezalnia do wynaj´cia z mieszkaniem.
Zg∏osiç si´ do Franc. Bartyli w M. Kotorzu”.
KiedyÊ tak w∏aÊnie wyglàda∏y wsie.
W ka˝dej by∏ jakiÊ zak∏ad rzeêniczy (rzezalnia) ze sklepem (sk∏ad). Towar by∏ wi´c zawsze Êwie˝y. DziÊ, gdy kupujemy w sklepie kie∏bas´, to liczàc od rolnika ma ona
nierzadko za sobà ponad tysiàc kilometrów przejechanej drogi. Musi wi´c byç zabezpieczona konserwantami, bo bez nich
nie dotrwa∏aby jako jadalna momentu
sprzeda˝y.
(Pb)
Wkrótce 30-lecie
KilkanaÊcie dni temu obchodzono hucznie 450-lecie wsi Turawa. Kto nie by∏, a chce zobaczyç, mo˝e na gminnej stronie internetowej obejrzeç zestaw pi´tnastu zdj´ç (jedno zamieszczamy
obok). Jest tam te˝ relacja pani so∏tys Teresy ˚ulewskiej.
450 lat to du˝o, ale 30 lat, te˝ nie ma∏o. Za nieca∏e pó∏ roku Towarzystwo Mi∏oÊników Ziemi Turawskiej b´dzie obchodziç swe 30lecie. Zebranie za∏o˝ycielskie TMZT mia∏o miejsce 19 lutego 1983
roku. G∏ównym za∏o˝ycielem i przez 27 lat przewodniczàcym by∏
pan Walter Âwierc, którego w kwietniu 2010 zastàpi∏ w kierowaniu towarzystwem pan Jerzy Farys. Pan Walter Âwierc pozosta∏
jednak honorowym przewodniczàcym.
Przemiany 1989 roku przetrwa∏y g∏ównie te organizacje, które mia∏y za sobà dziesiàtki, a nawet setki lat tradycji. Te z krótszym
sta˝em, nieutrwalone, nie wytrzymywa∏y zwykle przemian. TMZT
wytrzyma∏o, dowodzàc tym, ˝e jego zaistnienie odpowiada∏o na
rzeczywistà potrzeb´.
„SCHODY – LUBDA”
Henryk Lubda
NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12
tel. 77 427-57-20
kom. 603-634-177
www.lubda.pl
OPONY • WULKANIZACJA
❏ opony nowe i u˝ywane
zachodnich firm do samochodów
osobowych i dostawczych
❏ monta˝ i wywa˝anie
tel. 77 403-26-10 ❏ us∏ugi wulkanizacyjne
kom. 607 381 644 ❏ oleje Castrol + wymiana
Wojciech Filipowicz
Kup, ul. 1 Maja 1b
czynne 9.00-17.00
w soboty 9.00-15.00
KLEPKA 16
INFORMACJE
LOKALNE
Krótko z gminy
✜ W trzecim podejÊciu uda∏o si´ rozstrzygnàç przetarg na przebudow´ cz´Êci
budynku szko∏y w Daƒcu w celu utworzenia punktu przedszkolnego (I etap). O perypetiach z tym przetargiem pisaliÊmy
w poprzedniej „Beczce”. Wybór zwyci´skiej firmy by∏ w trzecim przetargu prosty,
bo by∏a tylko jedna firma do wyboru – Zak∏ad Remontowo-Budowlany Hàdzel Marian z Olesna. Wykona on zadanie za nieco ponad 185 tys. z∏otych brutto.
✜ Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na remont
ul. Borowej w D´bskiej Kuêni. Wykona go
za oko∏o 114 tys. z∏ firma EFEKT MAX z K´dzierzyna Koêla. Gmina szacowa∏a koszt
tego zadania na oko∏o 165 tys. z∏.
✜ Gmina zach´ca organizacje pozarzàdowe, by zg∏asza∏y swe propozycje zadaƒ publicznych na rok 2013. Nie ma
jednak na to du˝o czasu, bo termin to 31
sierpnia. Zg∏oszone propozycje zadaƒ
publicznych zostanà przeanalizowane
pod wzgl´dem mo˝liwoÊci finansowych
przez w∏aÊciwe komórki Urz´du Gminy
Chrzàstowice i wykorzystane przy tworzeniu Programu Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi.
✜ Urzàd gminy poinformowa∏, ˝e Gmina
Chrzàstowice udzieli miesi´cznej dotacji
w wysokoÊci 200 z∏ na ka˝de dziecko zamieszka∏e na terenie gminy Chrzàstowice
obj´te opiekà Niepublicznego ˚∏obka
„Suchoborek”, który w Suchym Borze
przy ul. LeÊnej 9 prowadzi pani Ewelina
Kicia. Gmina zach´ca do korzystania z tego ˝∏obka a po szczegó∏owe informacje
odsy∏a pod numer telefonu: 606-715-001.
✜ W dniach 1-5 sierpnia M∏odzie˝owa
Orkiestra D´ta Gminy Chrzàstowice
w goÊci∏a w Neumünster. To ju˝ druga
w tym roku wizyta orkiestry w Niemczech, bo w po∏owie lipca m∏odzi muzycy odwiedzili partnerskà gmin´
Glashütte. Warto w tym miejscu dodaç,
˝e Orkiestra ma od niedawna swój profil na Facebooku i poleca go wszystkim
swoim sympatykom.
✜ Z nowym podzia∏em gminy na jednomandatowe okr´gi wyborcze mo˝na si´
zapoznaç w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Z
GMINY
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zwróci∏ si´
do naszej redakcji o opublikowanie poni˝szego materia∏u. MusieliÊmy niestety
zajàç nim cz´Êç strony chrzàstowickiej, choç dotyczy on wszystkich gmin, ale pozosta∏e strony by∏y ju˝ zamkni´te. W którejÊ z kolejnych „Beczek” postaramy si´ daç
gminie Chrzàstowice wi´cej miejsca.
W sprawie usuwaniu azbestu
Od 2008 roku Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu udziela pomocy finansowej na zadania zwiàzane z prawid∏owym unieszkodliwianiem wyrobów zawierajàcych azbest.
Do koƒca 2011 roku Fundusz udzieli∏ na
ten cel 330 dotacji na ponad 640 tysi´cy
z∏otych. Pomoc by∏a udzielana niezale˝nie
od charakteru i przeznaczenia obiektów,
jak i bez wzgl´du na form´ prawnà wnioskodawcy, a osiàgni´ty efekty ekologiczny
to unieszkodliwienie ponad 950 Mg wyrobów zawierajàcych azbest.
Wed∏ug strategii zawartej w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego”, na usuni´cie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierajàcych azbest mamy czas do 2032 roku, ale
im szybciej tym lepiej. Ma to s∏u˝yç nie tylko dostosowaniu naszych realiów do norm
panujàcych w Unii Europejskiej, ale przede
wszystkim temu, abyÊmy ˝yli zdrowo i bezpiecznie w przyjaznym Êrodowisku.
30 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu podpisa∏ z Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej umow´ o udost´pnienie Êrodków
w ramach programu „Gospodarowanie
odpadami innymi ni˝ komunalne” cz´Êç III
– usuwanie wyrobów zawierajàcych
azbest. Na jej podstawie Wojewódzkiemu
Funduszowi w Opolu zosta∏y udost´pnione Êrodki w wysokoÊci 2 milionów z∏otych
(po 1 milionie w 2012 i 2013 roku).
Ârodki z Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej to po∏owa tego, co chcemy przeznaczyç na
unieszkodliwianie azbestu w latach 20122013. Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zamierza przekazaç na ten cel Êrodki w∏asne
w wysokoÊci 1,4 miliona z∏otych, a 15%
wartoÊci zadania ma stanowiç wk∏ad w∏asny beneficjenta lub dotacje ze Êrodków
pozostajàcych w dyspozycji gmin.
OFERUJEMY:
45-040 OPOLE
Plac Kopernika nr 13
telefony:
77 474-68-08
77 474-89-26
www.worksupport.pl
CHRZÑSTOWICE
– LEGALNÑ PRAC¢
W HOLANDII
– WYSOKIE ZAROBKI
– UBEZPIECZENIE
– ZAKWATEROWANIE
C e r t y f i k at n r 2 7 3
e-mail: [email protected]
KLEPKA 17
Do konkursu mogà przystàpiç jednostki samorzàdy terytorialnego, które przeprowadzi∏y na swoim terenie inwentaryzacj´
wyrobów zawierajàcych azbest i które posiadajà aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierajàcych azbest.
Gminy dokonujà naboru wniosków od
beneficjentów, czyli osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, wspólnot i spó∏dzielni mieszkaniowych, rolników,
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
W pierwszym konkursowym naborze
wnioski z∏o˝y∏o siedemnaÊcie gmin z terenu województwa opolskiego. Z szesnastoma z nich Fundusz w Opolu podpisa∏
umowy na ∏àcznà kwot´ ponad 489 tysi´cy z∏otych, z czego ze Êrodków Narodowego Funduszu – prawie 288 tysi´cy z∏otych,
a Wojewódzkiego Funduszu ponad 201 tysi´cy z∏otych.
Do drugiego naboru przystàpi∏o 11 gmin
(w tym 6 gmin aplikujàcych równie˝ w I naborze), z którymi umowy zostanà podpisane po dokonaniu wyboru wykonawców.
Wnioskowana przez nie kwota dofinansowania to prawie 475 tysi´cy z∏otych.
Oznacza to, ˝e z 71 opolskich gmin, zainteresowanie udzieleniem pomocy swoim mieszkaƒcom w usuni´ciu azbestu wykaza∏o tylko 21 gmin (Komprachcice,
Izbicko, Chrzàstowice, Baborów, Strzeleczki, Strzelce Opolskie, Branice, Bierawa, Rudniki, Cisek, Namys∏ów, Pokój, Skoroszyce, Polska Cerekiew, Paw∏owiczki,
Prószków, ¸ubniany, Kietrz, Popielów,
Ujazd, Olesno). Czekajàc na pozosta∏e
gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
og∏osi∏ trzeci ju˝ konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsi´wzi´ç
zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierajàcych
azbest na terenie województwa opolskiego. Do rozdysponowania w 2012 roku pozosta∏o jeszcze 765 tysi´cy z∏otych.
MARMURY– GRANITY
Firma kamieniarska – Jerzy Iskierka
46-045 Kotórz Ma∏y • ul. Opolska 69
telefon/fax
77 421-22-05
telefon kom.
601 862-592
produkcja
i monta˝
✦ schody kamienne
wewn´trzne samonoÊne
✦ schody zewn´trzne
✦ blaty kuchenne i ∏azienkowe
✦ parapety ✦ posadzki
KLEPKA 18
1
3
4
5
2
Trudne rozstania
Do takich trudnych rozstaƒ, wychodzi na to, nale˝y odchodzenie od opolskiej Êluzy, ale nie dziwota, bo zarówno ona sama, jak i wszystko co wokó∏ niej, jest jakieÊ szczególne. Âluz´ wybudowano na terenie Wyspie Bolko i z tej racji dawniej
nazywano jà „Bolko Schleuse” (Âluza Bolko). A sama wyspa
jak˝e urocza, z ogrodem zoologicznym, parkiem, jeziorkiem
i kana∏ami.
Stara widokówka (fot. 2) pokazuje „Bolko See”, czyli Jezioro Bolko. DziÊ wyglàda tam inaczej, bo np. ma∏e drzewka sta∏y
si´ pot´˝nymi drzewami. Zdj´cie do tej widokówki robiono
w stron´ Êluzy, której wprawdzie nie widaç, ale na horyzoncie
widzimy kominy odleglejszej ni˝ Êluza by∏ej Cementowni Grundmanna. Widzimy te˝ domy na drugim brzegu Odry. DziÊ drzewa Wyspy Bolko sà zbyt wysokie na takie widoki.
Okolica Êluzy by∏a i jest pi´kna tak˝e zimà. Pokazuje to archiwalna fotografia (fot. 3), którà wykona∏ fotograf Florek z Czarnowàs, znany te˝ ze swych zdj´ç lokowanych w „Oppelner Heimat Kalender”. Fotografi´ wykonano z mostu spacerowego, ∏àczàcego wyspy Pasieka i Bolko. Widzimy na niej Odr´ w dó∏ od
Êluzy. Na pierwszym planie parowiec i barki, w dali most kolejowy a za nim... ˚eby zobaczyç co za nim, trzeba si´ tam udaç,
choçby w miejsce gdzie wody g∏ównego koryta Odry i M∏ynówki, zlewajà si´, tworzàc jeden nurt, tak gdzieÊ na wysokoÊci Katedry Âwi´tego Krzy˝a.
Miejsce po∏àczenia g∏ównego nurtu z M∏ynówkà widzimy na
wspó∏czesnym zdj´ciu (fot. 4) oraz na zdj´ciu archiwalnym (fot.
5). Oba te zdj´cia pozwalajà dostrzec, jak bardzo zmieni∏ si´
ruch na Odrze. Wspó∏czesne zdj´cie to pusta rzeka. Na archiwalnym barki t∏oczà si´. To samo zobaczymy te˝ na zdj´ciach
z M∏ynówki wykonanych obok Âluzy Miejskiej. Na wspó∏czesnym (fot. 6) jedyny obiekt na wodzie, to ogródek restauracji „Venezia”. Na archiwalnej pocztówce (fot. 7) widzimy parowiec i bark´. T´ zmian´ nale˝a∏oby jednak uznaç za korzystnà, bo M∏ynówka to dziÊ raczej opolski „salon na wodzie”.
Na archiwalnej pocztówce, wys∏anej 15 kwietnia 1920 roku,
interesujàcy jest znaczek o nominale 20 fenigów (20 PF). Zamieszczamy go tu w powi´kszeniu. Wokó∏ nomina∏u znaczka
znajduje si´ francuski napis „Commision de Gouvernement –
Haute Silesie” (Komisja Rzàdzàca – Górny Âlàsk). U do∏u z lewej jest niemiecki napis „Ober Schlesien” a z prawej polski „Górny Âlàsk”. Znaczki takie na polecenie Mi´dzysojuszniczej Komisji Rzàdzàcej i Plebiscytowej na Górnym Âlàsku wesz∏y do obiegu 20 lutego 1920.
Kolejnà fotografi´ (fot. 8) wykonano w 1919 roku. Na pierwszym planie widzimy most na Zaodrze (Jahrhundertbrücke),
KLEPKA 19
6
7
8
zape∏niony opolanami ciàgnàcymi w pochodzie w stron´
Zaodrza. Wed∏ug opisu zdj´cia jest to pochód socjaldemokratów. Dokàd maszerujà
i w jakim celu, nie wiadomo.
Na wodzie widaç bark´ p∏ynàcà w gór´ rzeki. Jest tu˝ przed
wp∏yni´ciem pod most. Warto
zwróciç uwag´ na szerokoÊç
barki i odst´pów mi´dzy filarami mostu. Ten most opiera∏ si´
na kilku filarach, stojàcych g´sto jeden obok drugiego.
Przep∏ywanie mi´dzy nimi by∏o trudne. Dochodzi∏o do wypadków i zatoni´ç barek. KilkanaÊcie lat póêniej, gdy tylko powsta∏
most ko∏o dzisiejszego ronda, ten stary zlikwidowano i wybudowano na jego miejscu nowy, z jednym tylko filarem. Tak jest do
dziÊ, co pokazuje zdj´cie wspó∏czesne (fot. 9). Nie jest to wprawdzie ten sam most, bo przedwojenny wysadzono w 1945, ale pozosta∏ jego filar.
Odbudowa mostu (dziÊ jest to Most Piastowski) nie nastàpi∏a zaraz po wojnie. Pierwszeƒstwo mia∏ most ko∏o ronda,
te˝ wysadzony. Budow´ Mostu Piastowskiego rozpocz´to
dopiero w 1959 a zakoƒczono w 1963. Âwi´ty Jan Nepomucen (fot. 1), który sta∏ obok mostu na zaodrzaƒskim brzegu,
przez kilkanaÊcie lat spoglàda∏ wi´c na Odr´ bez mostu. Gdy
w koƒcu most znów by∏, zdj´to Êwi´tego Jana. Czy˝by go
o coÊ obwiniano?
Przedostatnie zdj´cie (fot. 10), to widok z góry na koƒcowy
odcinek M∏ynówki, tu˝ przed jej po∏àczeniem si´ z g∏ównym nurtem Odry. Jest ono ciekawe, bo widzimy katedr´ z dwiema smuk∏ymi wie˝ami, co dowodzi, ˝e wykonano je po 1899 roku. WczeÊniej by∏a tylko jedna ni˝sza wie˝a. Budow´ wie˝ widocznych na
zdj´ciu ukoƒczono w paêdzierniku 1899, a drzewa majà zbyt g´ste liÊcie jak na koniec paêdziernika. Nie widzimy jednak na tym
zdj´ciu komina pierwszej opolskiej elektrowni (komin ten, w lewo od wie˝ koÊcielnych, widaç dobrze na zdj´ciach 8 i 9). Poniewa˝ kadr zdj´cia obejmuje teren elektrowni, to brak komina
dowodzi, ˝e zdj´cie wykonano, gdy wie˝e katedry ju˝ sta∏y, a komin elektrowni jeszcze nie. Jest wi´c ono najstarszym z publikowanych tutaj.
Ostatnie zdj´cie (fot. 11) pochodzi z lipca 1939 roku. Wysoka woda by∏a wtedy wielkim problemem, ale przecie˝ za progiem
sta∏o ju˝ du˝o wi´ksze nieszcz´Êcie.
Wiele si´ w tym miejscu dzia∏o. Wcià˝ zmiany, zmiany, zmiany i tylko woda w Odrze p∏ynie tak samo bystro i w tym samym kierunku.
Józef Moczko – Êwierklanian
(wspó∏praca – redakcja)
9
10
11
KLEPKA 20
Jak Jyndrzeja do siko∏wki zaparli
(2)
Tos jak zejch wo bo∏ pejdzio∏, ta Wichtorzino∏ kuzinino∏ dzio∏cha pojecha∏a do
Berlina.
– Gyna∏ tera nie spomnia – Wichtora sie
poskrabali po cole – ale ta dzio∏cha mia∏a wierza na miono Liska. I Liska dosta∏a
siedym fortuskow bio∏ych wysywanych
i siedym zwycajnych wikylsiyrcow. Bio∏e
zawdziywa∏a jak sie ucy∏a bydinowanio∏
przi stole, a te wikylsiyrce by∏a ∏ob∏ocy∏a
do roboty we kuchni. Na pocontku ∏od rana do wiecora chodziy∏a w wikylsiyrcu, bo
sie w kuchni ∏od swojej ciotki warziç,
piec, porzondek trzimaç ucy∏a. No∏piyrwej
podo∏wa∏a ciotce miski, go∏rki, patelnie, talyrze, zupynteriny, noze, wido∏ki i co ta yno
je potrzebne przi takej robocie. Niekiedy
sie bardzo dziwiy∏a, no bo na farze piyrsy
ro∏z widzia∏a wido∏ki do torty, abo inkse wido∏ki do rybow, abo rostomajtne ∏eski, talyrze, blank srogy asjety. Jak sie na ty gysiyrze pozna∏a, to musia∏a to tez myç
i chowaç, a to dugo trzwa∏o. Jescyk ∏ostatnio∏ wido∏ka ze mitaku chowa∏a, a tu juz
musia∏a wymowç sio∏lki do kafeju. I tak do
wiecora dziyƒ w dziyƒ. A ciotka by∏a
Êtryng! Wszystko sie musia∏o blyscejç.
Potyn Liska zacona przi warzyniu pomo∏gaç: wybiyra∏a no∏fajniejso∏ marchewka, pietruska, karto∏fle, Ênitbo∏ny... Potyn
my∏a i struga∏a abo ∏obiyra∏a i do garcow
wk∏o∏da∏a. Ta robota leko∏ nie by∏a,
a ksiynzo ∏okropnie gymiza smakowa∏a.
Tos gymizyzupy i ciep∏o∏ gymiza do mitaku by∏a zawse. Nudylzupa musia∏a byç
zielono∏ ∏od gymize i nie bardzo tusto∏.
Potyn prziso∏ cas na piecyniy i bydinowaniy. Jak trzi lata minony, Liska mog∏a
kucharziç chodêby i u biskupa. Ale jej ∏ojcowie miejli srogo∏ gospodara, wierza ze
sto morgow! – Wichtora sie aze zakrztusiyli w ty placu. Musiejli my jy oraƒziady
daç, bo ich w go∏rzdzielu drapa∏o.
– ¸osprawiejcie dalej, jo∏ je gyÊpan, jak
tej Lisce dalej s∏o – Hejdla sie tez oraƒziady nalo∏a.
– Jaki tydziyƒ przed wyjazdy z Berlina
ciotka zacona kupowaç Lisce auÊtojer.
A wszystko z dobrych Êtofow – no∏lepse;
miski, byÊteki, tiÊtuchy – no∏lepse; onterwesia, rancniki – no∏lepse! Umiycie sie forstelowaç, jak Liska ze cuga wysiad∏a, a te
konduchtory wynosiy∏y te skrzinie, tasie,
packi za nio? A ∏ojciec jus ceko∏ ze koƒmi i wielko kolaso.
No a potyn nie by∏o wesela, zeby Liska nie musia∏a doro∏dzaç. Jak na jejsiyƒ
przijecha∏a, tak do Adwyntu po weselach
jo woziyli. A ∏ona jak pupka fajno∏, ustrojono∏ we te fortuski – ale do casu, bo na
jedny weselu pozna∏a fajnego karlusa
i pogodzich Liska mia∏a wesely. JakbyÊcie jo widziejli: ca∏o∏ w Berlinie ∏oblecono∏, bo jejej ciotka na wesely przijecha∏a ze packoma, skrzinkoma, tasioma. Liska mia∏a no∏modniejsy klejd – prosto
z Berlina! Jyndrzej wpatrowo∏ sie w nia
jak we Matka Bosko∏ na ∏obro∏sku.
W kacmie przi taƒcu to jej prawie ize na
rankach nie nosio∏. Wesely trzwa∏o trzi
dni, a jescyk wszystkygo nie zjejdli i nie
wypiyli. Yno ciotka z Berlina musia∏a jechaç zaro∏z na zo∏d, bo na farze bez niej
nie s∏o. PewniejÊ tyn faro∏rz sie aze pochorowali, co jy tak te kucharzyniy ∏od inksej kucharki nie smakowa∏o.
Jak sie mody przikludzio∏ na gospodarka, Liscyni ∏ojcowie na wycug poÊli. Moja kuzina pada∏a: – Liska sie do∏ ze wszystky rady, a iberhaupt ze warzyniy. ¸o toch
je spokojno∏.
Po jaky miejsioncu Liska by∏a yno bladso∏, yno bladso∏, wszyscy myÊlejli, ize tak
chodzi, ale po Êtyrzuch miejsioncach nic
nie by∏o widaç. Moja kuzina tez lich∏a. Prziso∏ ∏odpust, nasjyzdza∏o sie goÊci, co fo-
ry s koƒmi po somsiadach sto∏y. A Jyndrzej ∏od rana zamby Êcisko∏ i ze zo∏dny
s∏owa nie zamiynio∏. Moja kuzina nie wytrzima∏a, jak przi ∏obejdzie tez jak bonk
siejdzio∏ i yno zamboma zgrzito∏.
– Jyndrzeju, co to je lo∏s!? Dosto∏Ê no∏fajniejso∏, no∏bogatso∏, no∏lepso∏ gospodyni ze wsi i jescy sie gorsys?! Liska wyglondo∏ jak Êmierç olawska, tak sie mo∏
dobrze przi tobie. Co je lo∏s?! Go∏dej
abo... – moja kuzina nie dopejdzia∏a, bo
jak Jyndrzej nie chyci talyrza ze nudylzupo, jak go nie fronknie ∏o Êciana, jak nie
stanie, jak nie zacnie klonç!
– Do pierona! No∏lepso∏ kobiyta?! To
chto jo chce?! Niech sie jo biere, bo jo∏
duzej nie wytrzimia! DoÊç mo knatlow we
zupie na ∏obio∏d! Co chca do gamby wraziç – to piernicki grincojg! A Liska mi go∏do∏, ze to je zdrowe! Psiƒco nie zdrowe!
Jo∏ je ∏od tego coro∏s to s∏absy! – i chycio∏ stolik i buch niy ∏opod∏oga. Zrobio∏o
sie larmo. Jyndrzejowa matka ∏omdla∏a,
a goÊcie zaconi uciekaç, bo Jyndrzej bro∏
jedyn stolik po drugy, jedyn talyrz (z Berlin) po drugy i ∏o pod∏oga fronko∏. Liska
sie we pusto∏ku zapar∏a, a moja kuzina
na wycugu. Zo∏dyn nie wiy, co by sie by∏o sta∏o, ale na scejÊciy bo∏ ta jedyn fojerman. Wylecjcio∏ ra∏s, jak widzio∏ nieplejç, zawo∏o∏ po∏ruch fojermanow, wlejciejli do izby, Jyndrzeja we piyƒciuch
chyciyli, do siko∏wki zawlykli i ta zaparli.
PewniejÊ jak go bez wiejs wlykli, to Jyndrzej jedny ciyngy uwro∏co∏ to a to samo:
Zo∏dnych knatlow w nudylzupie! Zo∏dnych knatlow w nudylzupie! Zo∏dnych
knatlow... – a fojermany chyciy∏y ta rancno∏ siko∏wka i na Jyndrzeja z wodo! PewniejÊ wylo∏li na niego dwie bece wody
i dopiyro tedy ∏os∏o∏b – Wichtora sie sami wlo∏li oraƒziady, tak sie nago∏dali.
– Widzis?! – pado∏ch Hejdli. – Widzis,
do cego to grincojg moze chopa przikludziç?! I ju˝ nic nie powia wiyncej.
Was Paul
TRAT TORIA • PIZZERIA • RISTORANTE
Restauracja
„Da Enzo”
MURÓW
ul. WolnoÊci 17b
Nowy kàcik winny oferuje
ponad 40 rodzajów win z ca∏ej Italii
Jedyny na Opolszczyênie
specjalny piec do wypiekania pizzy,
opalany drewnem, gwarantuje goÊciom
niezapomniane wra˝enia smakowe.
telefon
77 421-41-70
organizujemy wesela, komunie,
urodziny, bankiety, konferencje
i inne imprezy okolicznoÊciowe
w salach nawet do 140 miejsc,
◆ wesela ju˝ od 130 z∏ za osob´,
◆ oferujemy te˝ 9 komfortowych,
2-osobowych pokoi z ∏azienkami
i oraz sal´ konferencyjnà
z mo˝liwoÊcià wideokonferencji.
Szef Vincenzo Viola jest rodowitym
W∏ochem z Pizy (Toskania). Daje to
gwarancj´ oryginalnej kuchni w∏oskiej,
wzbogaconej doÊwiadczeniem 25 lat
prowadzenia restauracji w Niemczech
oraz 14 lat takiej dzia∏alnoÊci w Polsce.
◆
Zapraszamy tak˝e do naszych dwóch opolskich pizzerii:
w Galerii Opolanin – Tesco przy pl. Teatralnym, tel. 77 453-18-33
i ul. Sosnkowskiego, tel. 77 457-98-46
KLEPKA 21
Letnie upa∏y a pszczo∏y
Letnie upa∏y dajà si´ we znaki nie tylko ludziom, ale te˝ zwierz´tom, a wÊród nich pszczo∏om, które w upalne dni wychodzà
na zewnàtrz ula i tworzà na nim tak zwane brody, czyli zwisajàce
z ula pszczo∏y. Pokazuje to zdj´cie.
Gdy cz´Êç pszczó∏ wyjdzie na zewnàtrz ula, to u∏atwia pozosta∏ym lepszà wentylacj´, a przez to obni˝k´ temperatury w ulu. Pszczo∏y siedzàce na wylotku (otwór wejÊciowy do ula) wachlujà intensywnie skrzyde∏kami, powodujàc wymian´ powietrza w ulu.
Dzia∏ajà jak wentylator, który uruchamiamy czasem w mieszkaniu.
Gdy temperatury sà wysokie, to pszczo∏y przynoszà najpierw
do ula wod´ i rozpryskujà jà po nim. Podczas wentylacji woda paruje, poch∏aniajàc przy tym du˝o ciep∏a, przez co w ulu wyraênie
spada temperatura.
Ernst Mittmann
Od redakcji. TrafiliÊmy kiedyÊ na informacj´, ˝e staro˝ytni
Egipcjanie, gdy chcieli np. mocno och∏odziç dzban z napojem,
to owijali go mokrymi tkaninami, a nast´pnie wachlowali intensywnie.
Wymuszali w ten sposób parowanie wody, przez co ozi´biali zawartoÊç dzbana.
Podobno przy wyjàtkowo intensywnym wachlowaniu i ciàg∏ym
zwil˝aniu schnàcych tkanin, mo˝na w czasie upa∏ów sch∏odziç
tym sposobem zawartoÊç dzbana do temperatury blisko zera.
JeÊli ktoÊ ma zaci´cie badacza, to niech metalowy garnek
z wodà o temperaturze pokojowej owinie mokrymi tkaninami i w∏àczy wokó∏ niego wentylatory. Po jakimÊ czasie niech zmierzy temperatur´ wody w garnku. JeÊli mocno spadnie, niech da nam
znaç, ˝e to dzia∏a. Poinformujemy wtedy o tym czytelników.
OG¸OSZENIE
Urzàd Gminy w ¸ubnianach informuje, ˝e na tablicy
og∏oszeƒ urz´du oraz na stronie internetowej
www.bip.lubniany.pl wywieszony zosta∏ w dniu
31.07.2012 r. wykaz nieruchomoÊci przeznaczonej do
dzier˝awy tj.: dzia∏ki nr: 622/43, 647/43, 734/42, 277/6,
332/2, 319/2, 772/42, 636/44, 304/2, 303/2, 160/2,
135/2, 302/2, 173/2, 183/6, 158/10, 212/10, 264/7,
185/7, 213/10, 240/11, 344/11, 214/10, 113/33, 660/36,
150, (430/21, 429/21, 275/152, 427/21, 415/21 k.m.
4, 7, 1 w miejscowoÊci Luboszyce, stanowiàce drogi
wewn´trzne przeznaczone na umieszczenie sieci gazowej PE Êr/c o pow. u˝ytkowej 305,00 m2 oraz dzia∏ki nr.
69 k.m 1 w miejscowoÊci ¸ubniany, stanowiàce drogi
wewn´trzne przeznaczone na umieszczenie linii kablowej Â/N i z∏àcza Â/N o pow. u˝ytkowej 7,95 m2.
Opole, ul. Krakowska 28 (obok Delikatesów)
tel. 77 453-15-95 w godz. 9.00 – 17.00
Uwaga kolekcjonerzy i hobbyÊci! – Tylko u nas
naprawisz to, czego nikt nie naprawia (odnawianie
starych zegarów, dorabianie cz´Êci).
❖ Oprócz typowych czasomierzy naprawiamy równie˝
zegary wiszàce, kominkowe, pod∏ogowe,
kuku∏ki, radio-budziki, zegary
go∏´biarskie, sterujàce, satelitarne
(funk-uhr), wie˝owe.
K. Mittmann
KLEPKA 22
❖ Prowadzimy tak˝e serwis
zegarków szwajcarskich,
japoƒskich i innych
producentów.
Manowce
Hanna Szymanderska jest podobno
znawczynià kuchni polskiej. Tak zapewni∏a Mirelka Kaczmarek w „nto” z 6
sierpnia. Mirelka rozmawia∏a ze „znawczynià” o wartoÊci ˝ywnoÊci, a szczególnie w´dlin.
„Znawczyni” zapewnia∏a Mirelk´, ˝e takie np. parówki, zawierajà tylko 5 proc.
mi´sa a reszta to zmielone koÊci, Êci´gna
i zabarwiony na ró˝owo ∏ój, wi´c lepiej tego nie kupowaç, tylko wybieraç te w´dliny, których kilogram powstaje z 1,7 kg
czystego mi´sa.
Nie jest tajemnicà, ˝e parówki robi si´
z troch´ byle jakiego surowca, ale gdy
ktoÊ podaje taki ich sk∏ad, jaki poda∏a
„znawczyni”, to zasadne wydaje si´ napisanie znawczyni w cudzys∏owie. Natomiast apele o kupowanie drogich w´dlin
sà Êmiechu warte, bo na to trzeba mieç
pieniàdze.
✦ ✦ ✦
„Synek ju˝ doros∏y, ale na swoje nie
pójdzie” to tytu∏ ciekawego artyku∏u Tomasza Kapicy, opublikowanego w „nto”
z 25 lipca. Jednak nawet w tym ciekawym
artykule coÊ zgrzytn´∏o. Licho podkusi∏o
autora, by na koƒcu artyku∏u umieÊciç
opini´ pani doktor z uniwersytetu (polityka spo∏eczna). Pani doktor wyjaÊni∏a, ˝e
„trudny start m∏odych ma bardzo powa˝ne skutki demograficzne”. Jej zdaniem
„niskie zarobki i brak perspektyw to w∏aÊnie powody wyludniania si´ Opolszczyzny”. Jest to oczywiÊcie brednia, która
popsu∏a dobry artyku∏, tym bardziej ˝e t´
w∏aÊnie wypowiedê szczególnie w artykule podkreÊlono.
Jest rzeczà powszechnie znanà, ˝e
w bardzo biednych krajach rodzi si´ cz´-
sto du˝o dzieci, a w bogatych na ogó∏
ma∏o. Jest te˝ rzeczà powszechnie wiadomà, ˝e w powojennej polskiej biedzie,
gdy nie by∏o gdzie mieszkaç, cz´sto brakowa∏o ˝ywnoÊci i odzie˝y, mieliÊmy
w Polsce eksplozj´ demograficznà nie
majàcà precedensu w dziejach. Pracownik naukowy, który tego nie wie, bàdê nie
rozumie, powinien chyba pomyÊleç
o zmianie zawodu.
Na wzrost lub spadek dzietnoÊci spo∏eczeƒstwa w znikomym stopniu wp∏ywa
stopa ˝yciowa, warunki mieszkaniowe
etc. Decydujàcy jest zupe∏nie inny czynnik, a mianowicie to, czy rodzenie si´ kolejnych dzieci pogarsza sytuacj´ rodziny, czy nie. Mo˝e byç wielka bieda, ale
gdy urodzenie kolejnego dziecka nie
powi´ksza jej, albo nawet nieco jà
zmniejsza, to kobiety rodzà. JeÊli jednak
nagrodà za rezygnacj´ z rodzenia dzieci jest awans materialny, a karà za rodzenie degradacja materialna, to dzietnoÊç
spada. OczywiÊcie zawsze sà wyjàtki,
ale co do zasady nie decyduje stopa ˝yciowa, ale kierunek jej zmiany po urodzeniu kolejnego dziecka. Od pracownika naukowego, a to jeszcze specjalizujàcego si´ w polityce spo∏ecznej, mo˝na
oczekiwaç, by to rozumia∏.
✦ ✦ ✦
Pani Lina Szejner w „nto” z 11-12
sierpnia opublikowa∏a felieton „W prorodzinnej atmosferze”. Pisze w nim krytycznie o przygotowywanych zmianach
w ulgach podatkowych na dzieci. Dotychczas by∏o tak, ˝e rodzice mogli odliczaç ulg´ od podatku na ka˝de dziecko. Zmiana ma byç taka, ˝e lepiej sytuowanym rodzicom jednego dziecka
ulga b´dzie odebrana. Rodzice dwójki
dzieci majà po staremu braç ulg´ na
ka˝de z nich, na trzecie dziecko ulga
wzroÊnie o 50 proc., a na czwarte i dalsze o 100 proc. Odebranie ulgi dobrze
sytuowanym rodzicom jedynaka ma
daç pieniàdze na podwy˝szenie ulgi na
trzecie i dalsze dzieci.
Pani Lina s∏usznie zauwa˝a, ˝e tak nie
b´dzie, gdy˝ rodziny wielodzietne zwykle
nie majà dochodów lub majà je bardzo
niskie. Gdy nie majà dochodów, to nie
p∏acà podatków. Gdy majà ma∏e dochody, p∏acà ma∏e podatki. Nie b´dà zatem
mog∏y odliczaç sobie tych ulg, bo nie b´dà mia∏y z czego ich odliczaç. Okazuje
si´, ˝e tym dobrze sytuowanym z jednym
dzieckiem rzàd naprawd´ odbierze ulg´,
a tym wielodzietnym podwy˝szy jà tylko
na niby. Pani Lina Êwietnie to wszystko rozumie, ale...
W swym felietonie pani Lina napisa∏a,
˝e pos∏owie, którzy te wszystkie zasady
opracowujà, nie wiedzà jak ludzie ˝yjà.
P´kate od poselskich diet portfele nie pozwalajà im dostrzec, ˝e inni mogà mieç
tak niskie dochody, ˝e nie odliczà tych
ulg na dzieci. Tutaj jednak pani Lina
wkroczy∏a na moje manowce. T´ zmian´
w zasadach odliczania ulg na dzieci dok∏adnie przeanalizowano i specjalnie tak
zmieniono przepisy, by „zaoszcz´dziç”
na ulgach, a równoczeÊnie „sprzedaç”
spo∏eczeƒstwu t´ zmian´ jako wyraz troski paƒstwa o rodziny.
Gdy jednak przemyÊla∏em spraw´, to
ogarn´∏y mnie wàtpliwoÊci. A mo˝e pani
Lina doskonale rozumie, ˝e t´ zmian´
przepisów zaprojektowano w∏aÊnie po
to, by jednym zabraç, a drugim nie daç,
ale nie chcia∏a pisaç zbyt brutalnie, ˝e
w∏adze zwyczajnie oszukujà. JeÊli tak, to
nie pani Lina jest na moich manowcach,
ale ja jestem na jej manowcach. W ka˝dym razie witam panià Lin´ na manowcach, mniejsza o to czyich.
Dyl Sowizdrza∏ (vel Till Eulenspiegel)
Dobrzeƒ Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 1
www.kuchniaslaska.opole.pl
Regionalna
restauracja
Wesela
• DEKORACJA SALI – serwetki, Êwieczniki, kwiaty • NAPOJE BEZ OGRANICZE¡:
soki, cola, fanta, sprite, woda mineralna • OWOCE – pomaraƒcze, jab∏ka, mandarynki, winogrona, owoce sezonowe • POCZ¢STUNEK – szampan dla wszystkich
goÊci • OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç
gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z piersi kurczaka z serem,
pieczeƒ, klopsiki), kapusty (czerwona i bia∏a, kiszona, sa∏atka pekiƒska i inne) •
KAWA, HERBATA • LODY z bità Êmietanà, galaretkà, owocami • CIASTO I TORT
WESELNY: osiem gatunków Êlàskiego ciasta domowego, trzypi´trowy tort z owocami i bità Êmietanà • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury,
tel. 77 469-50-80
ogórki, pieczarki, pomidor, chleb, mas∏o • I KOLACJA – trzy gatunki mi´sa (szasz∏yk z kurczaka, udko kurczaka, de Volaille), ziemniaki puree, sa∏atka ze Êwie˝ych
warzyw, sa∏atka ziemniaczana lub makaronowa, lub ry˝owa • II KOLACJA – barszcz
z krokietem, bigos, chleb.
Poprawiny
• OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z kury, pieczeƒ, udko kurczaka),
kapusty (czerwona i bia∏a kapusta na ciep∏o, kapusta kiszona, sa∏atka pekiƒska
i inne) • KAWA, HERBATA • CIASTO • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju,
galareta z kury, ogórki, pieczarki, pomidor, chleb.
NAJWI¢KSZE PARKIETY • NAJNI˚SZE CENY!!! • NAJWY˚SZA JAKOÂå
Trzy sale w trzech stylach:
Êlàska – 200 miejsc • pa∏acowa – 130 miejsc • wiejska (pizzeria) – 60 miejsc
KLEPKA 23
PARTNER
ADAC
CENTRUM 24 h 665-333-777
Bernard CZOK
46-022 K¢PA, k. Opola
ul. Wróbliƒska 17b
Tel./fax 77 456-86-58
❍
❍
❍
❍
Blacharstwo, lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Wynajem samochodów
Parking strze˝ony 24 h
tel.kom. 602 369 462
(alarmowy – 24 h)
CA¸ODOBOWA POMOC DROGOWA
(osobowe, dostawcze, ci´˝arowe i autobusy)
- dla klientów ASISSTANCE holowanie gratis
- holujemy te˝ ciàgniki rolnicze, wózki wid∏owe itp.
Wynajem samochodów osobowych i busów
dla osób pracujàcych za granicà i firm.
Maria S∏abik
Ogrodzenia z ChróÊcic
46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. ks. Fiecka 12 (nad Odrà) tel. 77 469-55-33
BRAMY * OGRODZENIA * BALUSTRADY
* STAL NIERDZEWNA
KOMPLEKSOWO – MUROWANIE, MONTA˚
oferujemy bogaty wybór artyku∏ów
metalowych, budowlanych i sanitarnych
Gwarantujemy:
– fachowà i kompetentnà obs∏ug´
– konkurencyjne ceny
– dowóz w∏asnym transportem
Firmom oferujemy rzetelnà
wspó∏prac´ i upusty cenowe
46-080 ChróÊcice, ul. J. Cebuli 14
tel./fax +48/77 46-96-368
e-mail: [email protected]
Zapraszamy w godz. 7.30 – 17.30
a w soboty w godz. 8.30 – 13.30
kom. +48/ 606 935 243
www.metal-mr.pl
Przedsi´biorstwo In˝ynierii Komunalnej
„ECOKOM” Sp. z o.o.
P O L E C A M Y:
✽ projektowanie i wykonawstwo sieci
wodno-kanalizacyjnych
✽ roboty melioracyjne (rowy, przepusty,
drena˝e)
✽ roboty ogólnobudowlane
✽ roboty ziemne sprz´tem ma∏ogabarytowym
✽ doradztwo i nadzór
46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21
tel./fax 77 421-57-08, 602-360-980
OKNA NA KA˚DÑ KIESZE¡
OKNA PCV
Pomiar, wycena, transport – bezp∏atnie!
Ponadto proponujemy:
Stare Budkowice
ul. Zagwiêdziaƒska 6
PARAPETY – PCV i aluminiowe
(naprzeciw
cmentarza)
ROLETY – aluminiowe i materia∏owe
˚ALUZJE – pionowe i poziome
MOSKITIERY PRZECIW MUCHOM
ROLETY DACHOWE LUX
Najwy˝sza jakoÊç
– najni˝sze ceny
KLEPKA 24
tel. 421-01-87
tel. komórkowy
601 506 967
ZAPRASZAMY
poniedzia∏ek-piàtek
od 9.00 do 15.00
Czy wiesz, ˝e...
Francuz Philippe Croizon ma dziÊ 44
lata. W 1994 roku zamierza∏ usunàç z dachu anten´ telewizyjnà. U˝ywa∏ metalowej drabiny, która zetkn´∏a si´ z przewodem elektrycznym wysokiego napi´cia.
Pora˝ony pràdem 20 kV straci∏ zarówno
nogi (do kolan) jak i r´ce (do ∏okci). Poczàtkowo za∏amany 26-letni m´˝czyzna
znalaz∏ jednak sens w ˝yciu. Postanowi∏
pokazaç innym inwalidom, ˝e nie nale˝y
si´ poddawaç, bo silna wola i wytrwa∏a
praca pozwalajà wiele osiàgnàç.
Philippe Croizon zosta∏ p∏ywakiem.
Systematyczne wielogodzinne treningi
pozwoli∏y mu osiàgnàç takà kondycj´,
˝e w 2010 roku przep∏ynà∏ Kana∏ La
Manche (34 km w czasie 14 godzin). Po
tym sukcesie postawi∏ sobie kolejne
zadanie – przep∏ynàç fragmenty mórz,
oddzielajàce kontynenty. Z dzia∏em Europa – Afryka (CieÊnina Gibraltarska),
Afryka – Azja (Morze Czerwone) i Azja
– Australia nie by∏o k∏opotu. Ale CieÊnina Beringa mi´dzy Amerykà i Azjà to 4
km w lodowatej wodzie (zaledwie 4
stopnie) i przy silnych pràdach morskich. W dniu 18 sierpnia 2012 roku Philippe Croizon pokona∏ jednak CieÊnin´
Beringa. Wielki sukces!
Nasz adres: Redakcja „BECZKI”
Brynica, ul. Powstaƒców Âl. 47
46-024 ¸ubniany
tel. 606 977 733
e-mail: [email protected]
KRZY˚ÓWKA
klubowa
1
2
3
4
PIONOWO:
fakultet,
egoizm, kapral, pàtnik,
strza∏a, szablon, ankieta,
bessa, Talia, iskra, ∏aska, cokó∏, samba, ratownik, warkocz, huragan, dekalog, daszek,
nomada, moskit.
5
6
10
11
12
13
14
15
18
19
16
17
20
21
22
23
24
26
27
25
28
Nak∏ad: 2100 egz.
29
Dzia∏ kolporta˝u: 602 689 112
Przygotowanie do druku: www.color.media.pl
Uwaga: Kopiowanie i wykorzystywanie w ka˝dy
inny sposób materia∏ów w∏asnych „Beczki” jest
dozwolone, a nawet zalecane. Kopiujàcy i wykorzystujàcy w inny sposób materia∏y z „Beczki” nie
muszà informowaç skàd one pochodzà, ale zaznaczenie tego b´dzie mile widziane.
Pismo Zwiàzku Âlàzaków
30
32
Druk: Drukarnia ART DRUK, Mechnice.
Redakcja nie odpowiada za treÊç reklam i og∏oszeƒ.
7
9
Redaktor naczelny – PIOTR BADURA
(telefon kom. 606 977 733)
Informatory gminne (miejskie):
¸ubniany – ROZWITA PIERZYNA
Murów – BOGUS¸AWA DOMINO-PAWELEC
(telefon kom. 696 736 688)
Popielów, Turawa, Chrzàstowice,
Dobrzeƒ Wielki – zespó∏
POZIOMO: fresk, plus,
trzon, potwór, ubiór,
zàbki, ikra, temblak,
stajnia, t∏uszcz, pliszka,
ostatki, nadmiar, wahad∏o, dynamit, kawa, koala, masyw, liczba, cia∏o, Grek, antyk.
8
Wydawca: PIOTR BADURA
SK¸AD REDAKCJI:
Rozwiàzanie
poprzedniej
krzy˝ówki:
POZIOMO: 1.pisana nim alpaga, 4.lew z g∏owà or∏a, 8.najlepszy w wyÊcigu, 9.sielanka, beztroska, 10.miÊ lub fiat,
11.mowa do ucha, 12.Agnieszka z Hiszpanii, 13.niebieski
Mauritius, 15.jego nag∏y atak zrobi∏ „Dancing u Zenka”,
18.z˝era metal, 21.magik, sztukmistrz, 23.wielki polski kronikarz (XV wiek), 24.warzywo na wampiry, 26.zguba na nosie, 29.wielkolud, 32.Around the Clock, 33.bu∏ka lub szmira, 34.mieszkalny, u˝ytkowy, gastronomiczny, 35.cygara lub
stolica, 36.Babel, 37.Pary˝ jest jej wart, 38.metal olbrzym.
PIONOWO: 1.opowieÊç z nim jest pikantna, 2.stromy
szczyt, 3.szyderca, ˝artowniÊ, 4.kasza manna, 5.butelka nie
francuska, 6.zostanie z niej ró˝nica, 7.∏garz, oszust, 14.Rudy 102, 16.tkanina na misie, 17.Maria Sk∏odowska po m´˝u, 19.chmurka, 20.niewola turecka lub tatarska, 22.leƒ, obibok, 25.zmiana barw jego specjalnoÊcià, 26.klasztor m´ski
wraz z dobrami, 27.miÊ z klapni´tym uszkiem, 28.pi´çdziesiàte urodziny, 29.osiem dni od Êwi´ta, 30.ci´˝ar do obcià˝ania, 31.gdy Êmierci, to bardzo niebezpieczny.
33
34
35
36
37
ISSN 1426-8329
KLEPKA 25
38
31

Podobne dokumenty

w numerze

w numerze W 2010 zebraliÊmy w Polsce nieca∏e 9 mln ton kartofli. Warto przypomnieç, ˝e w 1970, ostatnim roku Gomu∏ki, zebraliÊmy ponad 50 mln ton. ByliÊmy wtedy drugim w Êwiecie producentem (po ZSRR), a licz...

Bardziej szczegółowo