STB COLORES_MAY12_FR-ES_PL.indd

Komentarze

Transkrypt

STB COLORES_MAY12_FR-ES_PL.indd
CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS | CERTYFIKACJA
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL | PANNEAU COMPOSITE ALUMINIUM | ALUMINIOWY PANEL KOMPOZYTOWY
®
PROJEKT
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8778/2012
SHEET DIMENSIONS
DIMENSIONS DES PLANCHES
WYMIARY PANELI
ESPAÑA
SPAIN
Seria: APROBATY TECHNICZNE
stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:
Płyty kompozytowe
STACBOND FR i STACBOND PE
POLONIA
POLAND
GRAN BRETAÑA
GREAT BRITAIN
I N S T I T U T O D E C I E N C I AS
DE LA CO NSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJ A
C/ S E R R A N O GALVACHE nº4, 28033 M a d r i d
TEL (+34) 91 3020440 FAX (+34) 91 3020700
http://www.ietcc.csic.es
LONGUEURS
DŁUGOŚĆ
MEASUREMENTS FOR STOCK
MESURES POUR STOCK
WYMIARY MAGAZYNOWE
mm
1250
1500
4000
4000 - 5000
1250
1500
4000
4000 - 5000
FABRICATION TO MEASURE (CONSULT)
FABRICATION SUR MESURE (CONSULTER)
WYMIARY NA ZAMÓWIENIE (KONSULTOWAĆ)
mm
1000 -1250 - 1500
(min/max )
2000 / 6000
1000 -1250 - 1500
(min/max )
2000 - 6000
ESPECIFICATIONS CORE
*EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Aluminium 0,5 mm
CERTIFICATION IN PROCESS
Aluminium 0,5 mm
Blacha aluminiowa
Área genérica / Uso previsto:Termin
ważności: REVESTIMIENTO DE FACHADAS VENTILADAS
xx stycznia 2017 r.MEDIANTE BANDEJAS COLGADAS O PLACAS
REMACHADAS PROCEDENTES DE PANELES
FRANCIA
FRANCE
P u b l i c a c i ó n e m i t i d a p o r e l I n s t i t u t o d e C i e n c i a s d e l a C o n s t r u c ci ó n E d u a r d o T o r r o j a . P r o h i b i d a s u r e p r o du c c i ó n s i n a u t o r i z a c i ó n.
w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej
D O C U M E N T O D Aprobaty
E I D OTechnicznej
N E I D AITB.
D T É C N I C A Nª 553A/12
Core
Noyau
Rdzeń PE
Aluminium 0,5 mm
*EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
SPÉCIFICATIONS NOYAU
DANE RDZEŃ
DENSITY
DENSITÉ
GĘSTOŚĆ
FIRE RESISTANCE
RÉSISTANCE AU FEU
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ
TYPE OF PAINT
TYPE DE PEINTURE
TYP FABY (LAKIERU)
Panel składający się z dwóch blach
aluminiowych polączonych rdzeniem z żywicy
termoplastycznej
SHINE
BRILLANCE
POŁYSK
HARDNESS
DURETÉ
TWARDOŚĆ
PRIMER PROTECTION
APPRÊT PROTECTION
POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA
Załącznik:
Postanowienia ogólne i techniczne
Nombre comercial:
STACBOND
Beneficiario:
GENERAL CHARACTERISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
CHARAKTERYSTYKA
PE y STACBOND FR.
RESISTANCE TO CUTS
RÉSISTANCE À LA COUPURE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA CIĘCIE
Sistemas Técnicos del Accesorio y Compo-
Warszawa,
nentes S.L. (STAC)
Sede Social:
Lugar de fabricación:
xx stycznia 2012 r.
PEELING
Desde:
9 de Marzo de 2015
(Condicionado a seguimiento anual)
Este Documento consta de 32 páginas
MIEMBRO DE:
- UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA
- UNIÓN EUROPEENNE POUR L´AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION
- EUROPEAN UNION OF AGRÉMENT
- EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN
1
ELASTICITY MODULUS (E)
MODULE ÉLASTIQUE (E)
MODUŁ ELASTYCZNOŚCI (E)
ELASTIC LIMIT (RP)
LIMITE D’ÉLASTICITÉ (RP)
GRANICA ELASTYCZNOŚCI (RP)
BREAKING LOAD (Rm)
CHARGE DE RUPTURE (Rm)
OBCIĄŻENIE NISZCZĄCE (Rm)
ELONGATION (A)
ALLONGEMENT (A)
WYDŁUŻENIE (A)
RESISTANCE TO IMPACT
RÉSISTANCE À L’IMPACT
WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIE
A panel comprising of two aluminium sheets
that are joined by a nucleus of thermoplastic
resins and mineral fire retardant compounds.
9 de Marzo de 2010
Hasta:
MEASURE
MEASURE
mm
0,5
0,5
mm
4
4
kg/m2
5,46
8,02
3005H44 / 3105H44
3005H44 / 3105H44
EN 485-2
MEASURE
MEASURE
CERTIFICATION
gr/cm
0,92
1,6 - 1,8
B - s-1, d0
UNE - EN - 13501-1:2009
UNITS
MEASURE
MEASURE
CERTIFICATION
25 - 35 µ
25 - 35 µ
30 +/- 5
30 +/- 5
EN 13523 - 2 & ISO 2813
Min 4
Min 4
EN 13523 - 4 & ISO 15184
UNITS
UNITÉS
JEDNOSTKA
3
UNITÉS
JEDNOSTKA
PROYECTS LIST | OUVRAGES | OBIEKTY
1.
Residential building
Lepe (Spain)
2. Military nursery
Badajoz (Spain)
3. Social Center
Zurita (Spain).
4. Airport
Oujda (Morocco)
5. Globalia Office Building
Mallorca (Spain)
6. Residential building
Vigo (Spain)
7. Auditorium “Mar de Vigo”
Vigo (Spain)
Aluminium 0,5 mm
Aluminium 0,5 mm
Blacha aluminiowa
FR Core
Noyau FR
Rdzeń FR
Aluminium 0,5 mm
Aluminium 0,5 mm
Blacha aluminiowa
2
3
Panneau composé par deux lamines
en aluminium et un noyau en résine
thermoplastique avec composés minéraux
retardant aux feu.
Panel składa się z dwóch blach aluminiowych i
rdzenia z żywicy termoplastycznej z dodatkiem
minerałów opóźniajacych działanie ognia.
4
MESURE
WARTOŚĆ
MESURE
WARTOŚĆ
MESURE
WARTOŚĆ
MESURE
WARTOŚĆ
MESURE
WARTOŚĆ
CERTIFICATION
CERTIFICATION
CERTYFIKACJA
CERTIFICATION
CERTYFIKACJA
CERTIFICATION
CERTYFIKACJA
Primer Epoxi
Primer Epoxi
MEASURE
MEASURE
CERTIFICATION
N
9095
9095
ASTM D732 - 02
7
ASTM D903 -9 8 (2004)
UNITÉS
JEDNOSTKA
N/mm
MESURE
WARTOŚĆ
9,8
MESURE
WARTOŚĆ
No loss of adherence
Pas de perte d’adhérence
Nie ma strat przyczepności
N/mm2
70000
70000
EN 485 - 2 & ISO 178
N/mm2
85
85
EN 485 -2
N/mm2
≥135
≥135
EN 485 - 2
%
≥6
≥3
EN 485 - 2
EN 13523 - 5
4 Julios
4 Julios
5% HCL No changes
5% HCL Sans changement
5% HCL bez zmian
5% HCL No changes
5% HCL Sans changement
5% HCL bez zmian
APPLICATIONS
•
Facade coating.
•
Internal coating spaces.
•
Renovation coating facades
for renovation.
•
Covering columns.
•
Balcony facades.
•
Finishing covers.
•
Jutting out and shelter.
APPLICATIONS
•
Revêtements de façades
•
Revêtements intérieurs
•
Revêtements de façades
pour réhabilitation
•
Couvertures de piles
•
Recouvrements de balcons
•
Achêvements de plastron
•
Saillies et auvents
ZASTOSOWANIE
•
Pokrycie elewacji.
•
Pokrycie i wykończenie ścian
wewnętrznych.
•
Odnawianie fasady budynku za
pomocą elewacji wentylowanej.
•
Obudowa kolumn.
•
Obudowa balkonów.
•
Wykończenia.
•
Tarasy i zadaszenia.
ADVANTAGES
•
High resistance to corrosion
ageing and atmospheric agents.
•
Temperature and acustic high
insulation grade.
•
Excellent mechanical properties:
high impact resistance, high
stiffness and light weight.
•
Exceptionel flatnee.
•
Light material.
•
Big ranges of colors and
finishing,
•
Easy manipulation.
•
Fast assemble.
AVANTAGES
•
Haute résistance à la
corrosion, vieillissement et les
agents atmosphériques
•
Isolement thermique et
acoustique en haute degré
•
Excellentes propriétés
mécaniques: résistance aux
choques, rigidité et légèreté.
•
Planitude parfaite
•
Matériel léger
•
Grand variété de couleurs et
finitions
•
Facilement courbable
•
Rapidité de montage
ZALETY
•
Duża odporność na korozję,
czynniki atmosferyczne i
“starzenie się.
•
Wysoki stopień izolacji
termicznej i akustycznej.
•
Doskonałe wlaściwosci
mechaniczne: odporność na
uderzenia, duża sztywność i
mały ciężar.
•
Gładkość powierzchni.
•
Lekkość materiału.
•
Duża różnorodność kolorów i
wykończenia.
•
Łatwość modelowania i
zaginania.
•
Szybkość montażu.
CERTIFICATION
CERTYFIKACJA
No loss of adherence
Pas de perte d’adhérence
Nie ma strat przyczepności
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
UTILIZATION TEMPERATURE
TEMPÉRATURE D’UTILISATION
TEMP. STOSOWANIA
MESURE
WARTOŚĆ
UNITS
ADHERENCE
ADHÉRENCE
PRZYCZEPNOŚĆ
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8778/2012 została wydana w trybie potwierdzania Aprobaty Technicznej
DIT no. 553/10 wydanej
przez
Instistuto
de- La
Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja  IETcc
Polígono
Industrial
PICUSA
Matanza
(Hiszpania). Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8778/2011 zawiera 15 stron. Tekst tego
15900 PADRÓN (La Coruña)
dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie
(+34) 981
817 036
fragmentów tekstu Tfno:
Aprobaty
Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki
Budowlanej.
Fax: (+34) 981 817 037
www.stac.es
Validez:
UNITS
UNITÉS
JEDNOSTKA
PVDF KINAR 500
Aluminium 0,5 mm
Blacha aluminiowa
CERTIFICATION IN PROCESS
COMPUESTOS DE ALUMINIO.
LENGTHS
LARGEURS
SZEROKOŚĆ
PANEL THICKNESS
ÉPAISSEUR PANNEAU
GRUBOŚĆ PANELA
PANEL WEIGHT
POIDS DU PANNEAU
WAGA PANELA
ALUMINIUM ALLOY
ALLIAGE ALUMINIUM
STOP ALUMINIUM
Panneau composé par deux lamines
en aluminium et un noyau en résine
thermoplastique.
WIDTHS
LONGUEURS
DŁUGOŚĆ
ALUMINIUM THICKNESS
ÉPAISSEURS ALUMINIUM
GRUBOŚĆ BLACHY
A panel comprising of two aluminium sheets
that are joined by a nucleus of thermoplastic
resins.
LENGTHS
LARGEURS
SZEROKOŚĆ
SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES
DANE FIZYCZNE
AT-15-8778/2012
STAC SL – Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, S.L.
Poligono Industrial PICUSA – La Matanza, 15900 Padron (La Coruña), Hiszpania
WIDTHS
UNITÉS
JEDNOSTKA
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:
UNITS
7
APPLICATIONS AND ADVANTAGES | APPLICATIONES ET AVANTAGES | ZALETY I ZASTOSOWANIE
TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EN - DIN - 53151
ºC
- 50º / 80ª
- 50º / 80ª
THERMAL EXPANSION COEF. FOR DIFFERENCES OF 100 ºC
COEF. EXPANSION THERMIQUE POUR DES DIFFÉRENCES DE 100 ºC
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ PRZY ROŻNICY 100 ºC
mm/m
(100ª)
2,25
2,36
UNE-EN ISO 10545:1997
THERMAL TRANSMISSION (U)
TRANSMISSION THERMIQUE (U)
PRZENIKANIE TERMICZNE (U)
W/m2K
3,38
5,62
EN 12412 & DIN 41 - 08 -1
THERMAL CONDUCTIVITY OF PE (Λ)
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DU PE (Λ)
PRZEWODNOŚĆ TERMICZNA (Λ)
W/mk
0,31
0,33
UNE 92 - 202 - 89
ACOUSTIC INSULATION RW (C;CTR)
ISOLATION ACOUSTIQUE RW (C;CTR)
IZOLACJA AKUSTYCZNA RW (C; CTR)
dB
26 (-1; -3)
29 (0; -2)
5
®
PROYECTOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
PROJECTS THAT MAKE THE DIFFERENCE
6
SOLID COLOURS | COULEURS LISSES | KOLORY ZWYKŁE
STB-TMC-09
PVDF PAINT - COLOUR CHART | GAMME DE COULEURS EN PEINTURE PVDF | PALETA KOLORÓW FARBY PVDF
ASSEMBLY SYSTEMS | SYSTÈMES DE MONTAGE | SYSTEMY MONTAŻOWE
METAL COLOURS | PINTURES MÉTALLISÉES | KOLORY METALIK
STB - CH
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL | PANNEAU COMPOSITE ALUMINIUM | ALUMINIOWY PANEL KOMPOZYTOWY
COLOUR CHART | PALETTE DE FINITIONS | KARTA KOLORÓW
TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HANGING SYSTEM
SYSTÈME DE SUSPENSION
SYSTEM WIESZAKOWY
STB - 488
DEEP RED
GRENAT
BORDOWY
STB - 498
BLOOD RED
ROUGE INTENSE
CZERWONY MOCNY
STB - 400
WHITE METALLIC
BLANC MÉTALLISÉ
BIAŁY METALIK
STB - 402
GREY METALLIC
GRIS MÉTALLISÉ
SZARY METALIK
AT-15-8778/2012
STB - SZ
STB - 495
ORANGE
ORANGE
POMARAŃCZOWY
STB - 493
TRAFFIC YELLOW
JAUNE TRAFIC
ŻÓŁTY DO OZNAKOWAŃ
STB - 403
SILVER METALLIC
ARGENT MÉTALLISÉ
SREBRNY METALIK
MALE - FEMALE SYSTEM
SYSTÈME MÂLE-FEMELLE
SYSTEM KASETONOWY
STB - 405 CHAMPAGNE METALLIC
CHAMPAGNE MÉTALLISÉ
SZAMPAŃSKI METALIK
GUARANTEE
GUARANTEE
GWARANCJA
The exterior cap of alloy of
aluminium 3005-H44/3105-H44
of aluminium composite panel
STACBOND® PE, It is also coated
with PvdF paint (Polyvinylidene
flouride)
that
offers
high
resitance to corrosion and to
ageing.The core of thermoplastic
resins (polyethylene) offer a
high degree of isotation to the
temperature and to the acoustic.
La couche extérieure en alliage en
aluminium 3005-H44/3105-H44
du
Panneau
Composite
STACBOND® PE est en outre
laquée en PVDF (polyvinyle
fluoré) pour une haute résistance
à la corrosion et au vieillissement.
La noyau intérieur en résine
thermoplastique confère une
élevé degré de isolement
thermique et acoustique.
Powierzchnia zewnetrzna to stop
aluminium 3005-H44/3105-H44
w
panelu
kompozytowym
STACBOND® PE, jest pokryty
farbą
PvdF
(polifluorek
winylidenu) o dużej odporności na
korozję i “starzenie się” powłoki.
Rdzeń z żywicy termoplastycznej
(polietylen) nadaje produktowi
wysoki stopień izolacji termicznej
i akustycznej.
The STACBOND®
FR model
(Fire Retardacy) has a nucleus of
thermoplastic resins and mineral
fire retardant compounds.
Le
modèle
du
Panneau
Composite STACBOND® FR
(Fire Retardancy), a un noyau
en résine thermoplastique avec
composés minéraux retardant
aux feu.
Panel STACBOND® FR (fire
Retardancy),
posiada
rdzeń
z
żywicy
termoplastycznej
z
dodatkiem
minerałów
opóźniających działanie ognia.
This union of materials does that
STACBOND® panel possesses
an
excellent
mechanical
properties: high resistance to the
shocks, high inflexibily and low
weight.
STB - 485
IVORY
BEIGE
BEŻOWY
STB - 417
UMBRA GREY
GRIS SOMBRE
POPIELATY CIEMNY
STB - 406 BRONZE METALLIC
BRONZE MÉTALLISÉ
BRĄZOWY MATALIK
STB - RIVETED
STB - 407 TITANIUM METALLIC
TITANE MÉTALLISÉ
TYTANOWY METALIK
Cette union de matériaux
confére au Panneau Composite
STACBOND®
d’excellentes
propriétés
mécaniques:
résistance aux choques, rigidité
et légèreté.
RIVETED SYSTEM
SYSTÈME RIVETÉ
SYSTEM NITOWANY
STB - 487
DARK GREEN
VERT OBSCUR
ZIELONY CIEMNY
STB - 494
BROWN
MARRON
BRĄZOWY
STB - 408
CARBONO
CARBONE
CZARNY METALIK
STB - 409
BLUE METALLIC
BLEU MÉTALLISÉ
NIEBIESKI METALIK
PROYECTS LIST | OUVRAGES | OBIEKTY
1.
Airport
Oujda (Morocco)
2. Globalia Office Building
Mallorca (Spain)
AT-15-8778/2012
STB - GLUED
1
GLUED SYSTEM
SYSTÈME COLLÉ
SYSTEM KLEJONY
STB - 415
BLACK
NOIR
CZARNY
STB - 412 ULTRAMARINE BLUE
BLEU ULTRA MER
NIEBIESKI ULTRAMARYN
STB - 410
JADE GREEN
VERT JADE
ZIELONY NEFRYT
®
STB - 414 COPPER METALLIC
CUIVRE MÉTALLISÉ
MIEDŹ METALIC
AVAILABLE ANY COLOR FROM RAL CHART UNDER COMMAND
APPROVISIONNEMENT SUR COMMANDE DE TOUTES LES COULEURS DE LA CARTE
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
RALDOSTĘPNE WSZYSTKIE KOLORY Z PALETY RAL NA ZAMÓWIENIE.
STB - 413
PURE WHITE
BLANC PUR
BIAŁY CZYSTY
STB - 401
PANNEAU COMPOSITE ALUMINIUM
ALUMINIOWY PANEL KOMPOZYTOWY
ARTIC WHITE
BLANC ARTIQUE
BIAŁY ARKTYCZNY
The colours of this document are not exact | Les couleurs de cette carte sont orientatives | Kolory z tej palety mają charakter orientacyjny
T +34 981 817 036
F +34 981 817 231
[email protected]
®
T +34 981 817 036 F +34 981 817 231
[email protected]
2
Ten
sposób
połączenia
materialów nadaje panelowi
STACBOND®
doskonałe
właściwości
mechaniczne:
odporność na uderzenia, duża
sztywność, mały ciężar

Podobne dokumenty