listopad 2013

Komentarze

Transkrypt

listopad 2013
listopad 2013
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
Rok
Hipolita Cegielskiego
Trzemeszeńskie uroczystości z okazji 200. rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego
Inauguracja
Roku Hipolita Cegielskiego
6 stycznia przypadała dwusetna rocznica urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego, jednego z najwybitniejszych Polaków, który przyszedł na świat w Ławkach.
W związku z powyższym Sejmik Samorządowy Województwa Wielkopolskiego,
jak i Rada Miejska w Trzemesznie ogłosiły
rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego.
Obchody zainaugurowała Msza św. w
katedrze poznańskiej koncelebrowana
przez metropolitę poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych, m. in.
minister rolnictwa Stanisław Kalemba,
wojewoda Piotr Florek, prawnuczka Hipolita pani Zofia Cegielska-Doerffer oraz
delegacje szkół, których patronem jest
Cegielski i rzesze poznaniaków. Nie mogło, zatem zabraknąć i delegacji trzemeszeńskiej. Z burmistrzem Krzysztofem
Derezińskim i przewodniczącym Rady
Miejskiej do Poznania udali się radni,
przedstawiciele sołectw Ławki, Kruchowo
a także nauczyciele i młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie wraz z p. dyrektor
Anną Pilichowską.
Część homilii wygłoszonej przez ks. biskupa Gądeckiego poświęcona była postaci Hipolita Cegielskiego. Ks. metropolita
poznański przedstawił lata młodzieńcze
Cegielskiego wspominając jego miejsce
urodzin - Ławki oraz Kruchowo, gdzie został ochrzczony. Poświęcił również sporo
ciepłych słów szkołom, do których uczęszczał Cegielski, mianowicie akademii trzemeszeńskiej i poznańskiemu gimnazjum
Marii Magdaleny. Ks. Gądecki zwrócił
również uwagę, iż działalność Hipolita
Cegielskiego można streścić w słowach
„myśl i praca”. „Były to - mówił ks. biskup
- dwie gwiazdy, które wiodły go do celu
jego ziemskiego życia. Najpierw myśl, nadająca kierunek jego studiom i pracy pedagogicznej, publicystycznej i społeczni-
2
kowskiej, oraz praca, kierująca go drogami
handlu i przedsiębiorczości”. Stwierdził
także, że „Cegielski wiedział, od czego zależy byt narodu i dlatego powtarzał, dziś
te słowa są jeszcze bardziej znamienne, że
podstawą bytu narodu jest ziemia, przemysł i handel - kto ziemię, przemysł i handel oddaje w obce ręce, sprzedaje swoją
narodowość, zdradza swój naród”.
Po mszy świętej miało miejsce spotkanie
w jednej z sal w tzw. „Laboratorium Wiary”
usytuowanym tuż przy katedrze. Głos zabierali m.in. dr Marian Król - prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, min.
Stanisław Kalemba oraz burmistrz Krzysztof Dereziński. W swoim wystąpieniu
p. burmistrz mówił o związkach Cegielskiego z gminą Trzemeszno oraz nawiązał
do problemów dotyczących funkcjonowania trzemeszeńskich Zespołów Szkół.
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
W kuluarowych rozmowach z ministrem
rolnictwa delegacja trzemeszeńskich samorządowców podzieliła się też troskami związanymi z funkcjonowaniem PPZ
Trzmeszno. Co ciekawe, w rozmowie o
szkolnictwie min. Kalemba zauważył, że
rozdzielenie edukacji na szczeble zarządzane przez gminy i starostwa nie zdaje
egzaminu. Jego zdaniem najlepiej byłoby, gdyby edukacja na szczeblu szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkół średnich
skupiona była w rękach jednego organu
prowadzącego.
Ostatnim punktem pobytu w Poznaniu
było złożenie kwiatów pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego na pl. Wiosny Ludów.
Tekst: Maciej Adamski
TRZEMESZNO W HOŁDZIE HIPOLITOWI CEGIELSKIEMU
R
ok 2013 ogłoszony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego rokiem Hipolita Cegielskiego
powoli dobiega końca. Obfitował wieloma wydarzeniami, konferencjami naukowymi, wystawami poświęconymi temu
wybitnemu Wielkopolaninowi. Od dnia
6 stycznia, dnia inauguracji obchodów w
Poznaniu, aż po sobotę 26 października
- kulminację trzemeszeńskiego programu poświęconego Cegielskiemu. Cegielski urodzony w pobliskich Ławkach jest
dla naszego miasta postacią szczególną.
Wspominając znamienitych przodków
obok Jana Kilińskiego, Jerzego Waldorffa wymieniamy Jego nazwisko. Hipolit
Cegielski - wybitny działacz społeczno
-kulturalny, pedagog i publicysta, twórca
Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, propagator filozofii pracy organicznej
Władze i mieszkańcy Trzemeszna byli
wręcz zobowiązani w znaczący sposób
zaakcentować swoją obecność na mapie
wydarzeń Roku Cegielskiego. Konferencja
naukowa i wystawa o których piszemy na
kolejnych stronach Kosyniera stanowiły
wstęp do wydarzeń zaplanowanych na 26
października.
„Musimy pamiętać
skąd się wywodzimy”
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11
Msza św. odprawiona w Trzemeszeńskiej
bazylice. Przewodniczył jej Prymas Senior
Arcybiskup Henryk Muszyński. W wygłoszonej homilii podkreślał, że szczególnie
ważne w życiu człowieka jest przywiązanie do tradycji do korzeni. Nie odrzucanie
przed tablicą poświęconą Hipolitowi Cegielskiemu znajdującą się w Trzemeszeńskiej Bazylice. Arcybiskup Muszyński
szczególnie ciepło pozdrowił i podziękował za zaproszenie do Trzemeszna.
Trzemesznianie w
hołdzie Cegielskiemu
Arcybiskup Henryk Muszyński
dziedzictwa wypracowanego przez pokolenia, które odeszły. Arcybiskup podkreślił, że Cegielski pozostawił nam przesłanie iż dzięki sumiennej pracy można
służyć żyjącym i tym którzy przyjdą po
nas. Na zakończenie Mszy św. Burmistrz
Trzemeszna oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzemesznie uroczyście podziękowali Księdzu Prymasowi za przyjęcie zaproszenia do Trzemeszna i odprawienie uroczystej liturgii. Przedstawiciele
lokalnego samorządu złożyli także kwiaty
Po Mszy św. przedstawiciele władz,
instytucji publicznych, zaproszeni goście,
harcerze, poczty sztandarowe i mieszkańcy Trzemeszna prowadzeni przez Mogileńską Orkiestrę Dętą przeszli główną
ulicą miasta na skwer przed budynkiem
Urzędu Miasta i Domu Kultury. Uroczystość poprowadził pan Jarosław Majewski,
Dyrektor Zespołu Szkół w Kruchowie. Do
zebranych zwrócił się Krzysztof Dereziński Burmistrz Trzemeszna.
Dziś tworzymy historię, za chwilę na
skwerze zostanie dokonane odsłonięcie
pomnika Cegielskiego. Znajdujące się
na postumencie popiersie wybitnego syna
ziemi trzemeszeńskiej zostanie też poświęcone
Odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego dokonał Burmistrz Krzysztof Dereziński w asyście: Przewodniczącego Rady
Miejskiej Trzemeszna Wiesława Pokorskiego, prawnuczki Hipolita Cegielskiego
Zofii Cegielskiej-Doerffer, oraz fundatora
pomnika Jerzego Blejwasa. Warto dodać,
że autorem projektu pomnika jest poznań-
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
3
W środku: prawnuczka Hipolita
Cegielskiego Zofia Cegielska-Doerffer
ski artysta rzeźbiarz i medalier Krzysztof
Jakubik. Pomnik przedstawia popiersie
Hipolita Cegielskiego odlane z brązu na
bloku granitowym (cokole) w kształcie
prostopadłościanu. Inskrypcja na cokole
pomnika odwołuje się do wybitnych zasług i aktywności Hipolita Cegielskiego
oraz Jego związków z Trzemesznem, czyli
miejsca urodzenia w Ławkach i edukacji w
trzemeszeńskim gimnazjum
Poświęcenia pomnika dokonał Arcybiskup Muszyński. Następnie liczne delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Wśród składających kwiaty
znaleźli się m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer prawnuczka Hipolita Cegielskiego,
Andrzej Hałasiewicz reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński i Zastępca
Burmistrza Dariusz Jankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna
Wiesław Pokorski oraz radni Maria Dziel
i Mikołaj Ostrowski,
Lech Dymarski
Przewodniczący Sejmiku Samorządowego
Województwa Wielkopolskiego, Wojciech
Jankowiak Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Zbigniew Dolata - Poseł
na Sejm RP, Tadeusz Tomaszewski - poseł
na Sejm RP, Piotr Gruszczyński - senator
RP, pan Łukasz Kaszyński, Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński, Tomasz Barczak Starosta Mogileński i Jan Bartecki Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego, Józefa Błajet - Przewodnicząca Rady
Powiatu Żnińskiego, Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna i Jan Szarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie,
Włodzimierz Leman - Wójt Gminy Gniezno, Zbysław Woźniakowski - Wójt Gminy Jeziora Wielkie, Józef Sosnowski Wójt
Rogowa i Ryszard Kawka Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie, Teresa Kujawa
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie i Jarosław Ciesielski Zastępca Burmistrza Mogilna, Janina Nowak - Przewodnicząca Rady Gminy w Orchowie i Bogdan
Chmielarczyk Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Orchowie, Włodzimierz Losik
Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
Jarosław Lazurko Prezes Zakładów H.
Cegielski Poznań S.A., Jan Wesołowski Przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu.
Tej części uroczystości towarzyszyła
plenerowa wystawa poświęcona Cegielskiemu przygotowana przez Dom Kultury w Trzemesznie. Dom Kultury także
zapewnił godną oprawę wizualną skweru.
Dalsze uroczystości zawiodły uczestników jubileuszu 200. urodzin H. Cegielskiego do Ławek, miejsca narodzin Hipolita Cegielskiego. Przy tablicy pamiątkowej
złożono kwiaty. Zaproszeni goście chętnie
oglądali także dworek w którym przyszedł
na świat słynny przemysłowiec. Rada
Sołecka Ławek złożyła także kwiaty pod
tablicą pamiątkową umiejscowioną na budynku świetlicy wiejskiej, która oczywiście nosi imię Hipolita Cegielskiego.
Młodzież o Cegielskim
Spektakl „O życiu Hipolita Cegielskiego” rozpoczął ostatnią część sobotnich
uroczystości, a więc obrady Sesji Rady
Chór Kantata pod kierunkiem
Kamili Wesołowskiej
Burmistrz Trzemeszna odsłonił pomnik Hipolita Cegielskiego
4
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
Miejskiej w Trzemesznie, które odbyły
się w gościnnych progach Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka” w Gołąbkach.
Oparty na tekstach historycznych autorski scenariusz został opracowany przez
Kamilę Wesołowską i Aldonę Siwińską.
Wystąpili uczniowie Trzemeszeńskiego Gimnazjum i Liceum tworzący grupę
teatralną „Dwa żywioły”. Należy tutaj
wymienić nazwiska wszystkich młodych
aktorów: Krystian Walczak - rola Hipolita Cegielskiego, Kinga Błaczkowska,
Karla Wesołowska, Karol Adamski, Anna
Krerowicz, Dawid Doman, Łukasz Łukiewski, Aleksandra Jara, Antoni Borys,
Luiza Galus, Katarzyna Semrau, Dominik
Stepaniak, gościnnie - Jan Adamski. Literacka całość została wzbogacona warstwą
muzyczną w wykonaniu chóru „Kantata”
pod kierownictwem Kamili Wesołowskiej.
Spektakl miał swoja premierę w czerwcu
2013 r. z okazji nadania imienia Hipolita
Cegielskiego Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Gnieźnie.
Z referatem okolicznościowym wystąpił
prof. Grzegorz Łukomski z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Honorowy obywatel
gminy Trzemeszno
Podczas sesji Rada Miejska nadała pośmiertnie Hipolitowi Cegielskiemu tytuł
Honorowego Obywatela Trzemeszna. Stało się to na mocy uchwały w której m.in
czytamy: „W uznaniu zasług dla nauki i
gospodarki polskiej oraz chwały przynoszącej Trzemesznu, w dwusetną rocznicę
urodzin, nadaje się pośmiertnie Hipolitowi Cegielskiemu Honorowe Obywatelstwo
Gminy Trzemeszno”.
Warto przytoczyć tutaj uzasadnienie
do tej uchwały: Niewiele jest postaci tak
mocno zasłużonych dla Wielkopolski, jak
Hipolit Cegielski. Z owoców jego organicznej pracy na rzecz rozwoju przemysłu
i kultury życia społecznego korzystamy
wszyscy do dzisiaj.
Hipolit Cegielski zawsze był obecny w
życiu i świadomości Trzemeszna. Jego
imię noszą szkoła zawodowa w Trzemesznie (1982) oraz świetlica wiejska w Ławkach (2006), o związkach z Trzemesznem
przypominają także tablice pamiątkowe w
Ławkach i bazylice trzemeszeńskiej oraz
współpraca z Zakładami Cegielskiego w
Poznaniu, zaś szczególnego podkreślenia
wymaga wymiar pamięci jaka była i jest
nadal kultywowana w domu rodzinnym
Hipolita Cegielskiego w Ławkach przez
rodzinę Państwa Jurgońskich.
Nadając tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Trzemeszno Hipolitowi Cegielskiemu wyrażamy dumę i uznanie dla zasług i
Z rąk Burmistrza medal odbierają
przedstawiciele Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
Andrzej Hałasiewicz wręcza
Zofii Cegielskiej - Doerffer
tytuł honorowego Obywatela
Gminy Trzemeszno dla
Hipolita Cegielskiego.
osiągnięć naszego Rodaka, włączając Go
do grona wybitnych Trzemesznian zasłużonych dla kraju i Trzemeszna.
Uchwała został przyjęta przez aklamację, a pośmiertny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Trzemeszno dla Hipolita
Cegielskiego przekazał na ręce prawnuczki Hipolita Cegielskiego Zofii Cegielskiej
-Doerffer, przedstawiciel Prezydenta RP
Andrzej Hałasiewicz.
Medal „Za zasługi dla Miasta
i Gminy Trzemeszno”
Także przez aklamację Rada Miejska
nadała medale „Za zasługi dla Miasta i
Gminy Trzemeszno”. Pierwszy z nich trafił do rodziny Państwa Jurgońskich.
Miejscowość Ławki położona w gminie
Trzemeszno jest miejscem urodzenia Hipolita Cegielskiego. Do dziś istnieje Jego
dom rodzinny w którym od kilkudziesięciu lat mieszka Rodzina Jurgońskiech.
Opieka nad miejscem, przekazywanie i
podtrzymywanie tradycji i pamięci o Cegielskim jest dla Państwa Jurgońskich ważne. Rada Miejska w Trzemesznie postanowiła uhonorować tę rodzinę honorowym
medalem i tytułem „Za zasługi dla Miasta
i Gminy Trzemeszno”. W uzasadnieniu do
Medal dla Zakładów
H. Cegielskiego w Poznaniu
uchwały napisano m.in.: Po śmierci Pana
Z. Jurgońskiego pasję ojca przejął jego
syn Wojciech, który wielokrotnie podkreślał, że jest nieformalnym spadkobiercą
spuścizny po Hipolicie Cegielskim. Żywo
angażuje się w działalność społeczną.
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej sołectwa Ławki, jest Naczelnikiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach,
działa w Radzie Rodziców Zespołu Szkół w
Kruchowie, jest również członkiem Związku Hodowców i Producentów Rolnych w
Medal za „Zasługi dla Miasta i Gminy
Trzemeszno” dla Państwa Jurgońskich
Trzemesznie. Z rąk Burmistrza Trzemeszna odznaczenie przyjął Wojciech Jurgoński z małżonką Mariolą i synem
Pamięć o Cegielskim jest tak żywa dzięki Towarzystwu Hipolita Cegielskiego
Medal dla Pana Tadeusza Skrzypczka
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
5
w Poznaniu. W uznaniu zasług przyznano Towarzystwu medal „ Za zasługi dla
Miasta i Gminy Trzemeszno.” Decyzję tę
tak uzasadniono: Funkcjonujące od 15 lat
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w
Poznaniu upowszechniające m.in. wiedzę o
życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego
na trwałe wpisało się w życie trzemeszeńskiej wspólnoty samorządowej. Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie
oraz z gminą Trzemeszno zaowocowała
wieloma cennymi inicjatywami, jak np.
utworzeniem Izby pamięci Hipolita Cegielskiego, której zbiory w dużej mierze
zostały przekazane przez Towarzystwo,
konkursami o zasięgu ponad gminnym, seminariami naukowymi, a także przejawiała się w pomocy przy organizacji dożynek
gminnych, które odbyły się sołectwie Ławki w 2006 roku.
Kolejny medal „Za zasługi dla Miasta
i Gminy Trzemeszno” trafił do Zakładów Cegielskiego. W uzasadnieniu do tej
uchwały napisano: Obchody 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego są
okazją do podkreślenia zasług Firmy H.
Cegielski dla miejscowej szkoły i mieszkańców naszej Gminy, dlatego Rada Miejska postanawia nadać medal „ Za zasługi
dla Miasta i Gminy Trzemeszno.”
Ostatni nadany w tym dniu medal przyznano Tadeuszowi Skrzypczakowi za wybitną działalność zawodową i społeczną.
W uchwale podkreślono: Tadeusz Skrzypczak poza pracą zawodową jest także długoletnim działaczem związków zawodowych i wielkim społecznikiem. W latach
1980 – 1998 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a następnie Przewodniczącego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Jest twórcą
Klubu Honorowych Dawców Krwi „KROPELKA” działającego nieprzerwanie od
1973 roku przy PZMI „IZOPOL” w Trzemesznie ( obecnie firma CEMBRIT). Sponsoruje działalność Zespołów artystycznych
„STRZECHA” oraz „ŚWIERSZCZE”, dofinansowuje imprezy gminne, wspiera organizacje pozarządowe, był wielokrotnie
organizatorem kolonii na terenie sołectwa
Gołąbki, finansuje darmowe posiłki. Jest
człowiekiem wielkiego serca: skromnym,
niezwykle życzliwym, bezinteresownym,
zaangażowanym we wszystkie podejmowane działania, bez reszty oddanym ziemi
Trzemeszeńskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu „Życie
i dzieło Hipolita Cegielskiego”.
słem „Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego.”
W przedsięwzięciu tym wzięły udział
szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego z terenu całego kraju oraz dzieci i młodzież szkół Gminy Trzemeszno. Materiały
konkursowe w formie testów przygotowali
nauczyciele trzemeszeńskich szkół: Magda Pęczkowska i Przemysław Woźny. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
odbyło się właśnie w czasie nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie. Laureatom i uczestnikom konkursu „Życie i
dzieło Hipolita Cegielskiego” wręczono
nagrody. :
I miejsce - uczniowie Zespołu Szkół
Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
II miejsce - uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
III miejsce uczniowie Zespołu Szkół
Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie
IV miejsce - uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie.
Odznaczeni Srebrnym
Medalem Labor Omnia Vincit
Labor Omnia Vincit
Tego dnia wręczono również medale
Labor Omnia Vincit przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w
Poznaniu.
Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit
odznaczono:
Panią Janinę Krzystanek
Pana Jerzego Blejwasa
Pana Krzysztofa Derezińskiego
Pana Jacka Dobrowolskiego
Pana Dariusza Jankowskiego
Pana Dariusza Pawełaczaka
Młodzi Pozytywiści
Wyróżniono również medalem Młodego
Pozytywisty:
Panią Sylwię Liszkowską
Panią Beatę Szymańską
Pana Sławomira Hartwich
Pana Rafała Rynarzewskiego
Pana Przemysława Woźnego
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak
Medalem Milenijnym Zjazdu Gnieźnieńskiego odznaczył:
Panią Stanisławę Szymańską
Panią Kamilę Wesołowską
Pana Andrzeja Leśniewskiego
Na koniec przekazano podziękowanie i
gratulacje dla Pana Mikołaja Michalaka z
Jastrzębowa za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla uczniów szkół
średnich „Młody Mechanik na Medal”.
Z okazji Roku Hipolita Cegielskiego,
kilka miesięcy wcześniej odbył się konkurs wiedzowy skierowany do młodzieży.
Z inicjatywy Pani Pilichowskiej Dyrektora
ówczesnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie, ogłoszony został konkurs pod ha-
6
Odznaczeni Medalem Milenijnym
Zjazdu Gnieźnieńskiego
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
Mikołaj Michalak z rodzicami
Jerzy Blejwas - fundator pomnika
Hipolita Cegielskiego
w Trzemesznie
Pomnik Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie
O
d 26 października 2013 roku Trzemeszno ma nowy skwer nazwany
imieniem Hipolita Cegielskiego.
Plac na planie trójkąta z trzema stylowymi
latarniami, charakterystyczną nawierzchnią w barwie czerwonej ziemi w swoim
centralnym punkcie zawiera granitowy
blok z umieszczonym na szczycie popiersiem Hipolita Cegielskiego. Fundatorem
pomnika jest Pan Jerzy Blejwas. Znany
trzemeszeński przedsiębiorca. Pan Jerzy
jest poniekąd spadkobiercą wartości, pracy organicznej, przedsiębiorczości tak charakterystycznych dla działalności Hipolita
Cegielskiego. Popiersie zostało wykonane
przez Krzysztofa Jakubika - poznańskiego
artystę rzeźbiarza, medaliera, autora m.in.
pomnika Cegielskiego w Poznaniu i pomnika ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie. Odlane z brązu popiersie umieszczono
na wysokim granitowym cokole. W tylną
ścianę kamiennego bloku został wkomponowany brązowy relief z profilem głowy
Cegielskiego. Na frontowym boku wyryto
inskrypcję opisującą życie i wybitne dokonania tej tak ważnej dla historii naszego
regionu postaci.
Oto jej treść:
Hipolit Cegielski
1813-1868
Urodzony w Ławkach
Uczeń gimnazjum w Trzemesznie
w latach 1827-1830
Wielkopolski przemysłowiec i działacz
społeczno-kulturalny,
Założyciel fabryki narzędzi,
maszyn rolniczych w Poznaniu
Pedagog, publicysta w latach 1848-1850
Założyciel i wydawca “Gazety polskiej”,
oraz od roku 1869 “Dziennika poznańskiego”, poseł do sejmu Prus,
Współzałożyciel poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Członek dyrekcji Towarzystwa
Naukowej Pomocy
Prezes Towarzystwa Przemysłowego
od 1865 prezes Centralnego
Towarzystwa Gospodarczego,
Propagator pracy organicznej.
Jerzy Blejwas z Krzysztofem Jakubikiem
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
7
Lata
spędzone
w Trzemesznie
zbawienny wpływ
wywarły
Konferencja poświęcona
życiu i działalności
Hipolita Cegielskiego
K
onferencja „Lata spędzone w
Trzemesznie zbawienny wpływ
wywarły” odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie 21
czerwca. Marceli Motty, przyjaciel ze
szkolnej ławy Hipolita Cegielskiego tak
pisał w swych wspomnieniach: Chociaż
tam więc było nieraz biednie i twardo,
wspominał jednak Cegielski częstokroć, że
te lata w Trzemesznie spędzone zbawienny
wpływ wywarły na niego, nauczyły go bowiem myśleć o sobie, pracować i pilnować
obowiązku.
Sekretarzem konferencji był Andrzej
Leśniewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno. Uroczystego otwarcia sesji naukowej
dokonał Wiesław Pokorski Przewodniczą-
Zofia Cegielska-Doerffer w rozmowie z Janiną Krzystanek
cy Rady Miejskiej Trzemeszna.
Z pierwszym odczytem pod tytułem
„Sytuacja społeczno-kulturowa wsi wielkopolskiej za czasów Hipolita Cegielskiego” wystąpił prof. dr hab. Jan Grad z UAM
w Poznaniu. Natomiast wykład „Hipolit
Cegielski – kariera polskiego inteligenta
w XIX wieku” został wygłoszony przez
prof. dr hab. Przemysława Matusika. O
„Poznańskich latach Hipolita Cegielskiego” wykład wygłosi dr Marek Rezler, autor
biografii „Hipolit Cegielski 1813 – 1868”.
W przerwie pomiędzy wykładami uczestnicy sesji naukowej mogli zwiedzać wysta-
prof. dr hab. Jan Grad z UAM w Poznaniu
8
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
wę okolicznościową przygotowaną przez
Dom Kultury w Trzemesznie, na którą
złożyły się reprodukcje historycznych fotografii i dokumentów związanych z osobą
Cegielskiego. Konferencja mogła odbyć
sie w budynku szkoły dzięki uprzejmości
Anny Pilichowskiej dyrektora ówczesnego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie
Uczestnikami konferencji było wielu
znakomitych gości m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer; dr Marian Król, prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w
Poznaniu. (red)
Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa
KULTURA
Album fotograficzny w brązowej oprawie, który przyniósł Rafał przypomina raczej
zwykłe albumy ze zdjęciami z wakacji, ale
jego zawartość jest zgoła inna. Trzemeszno sprzed kilkudziesięciu, ba nawet stu lat
i w dodatku na autentycznych kartach
pocztowych, zachwyca i wzbudzą tęsknotę
za światem, którego przecież nie znamy.
Początki
W roku 1987 Liceum Ogólnokształcące
w Trzemesznie przeżywało 220. rocznicę
powstania. Przy okazji zjazdu absolwentów i wychowanków szkoły przygotowano
wystawę fotografii autorstwa Władysława
Majewskiego fotografa dokumentalisty.
Zdjęcia trzemeszeńskiej bazyliki z lat
czterdziestych XX wieku tak mocno zainteresowały Rafała Nawrockiego, że postanowił zdobyć ich reprodukcje.
- Z kolegą wykonaliśmy w kole fotograficznym pod okiem instruktora pana Wielgosza reprodukcje zdjęć pana Majewskiego (oczywiście za zgodą autora) - mówi
Rafał - takie były czasy, jedyna możliwością powielenia było wykonanie reprodukcji fotograficznej
Otrzymane od ojca pocztówki Trzemeszna z lat sześćdziesiątych, wycinki
prasowe ze zjazdu absolwentów LO oraz
właśnie owe reprodukcje stały się początkiem pasji kolekcjonerskiej Rafała.
Wszystko o Trzemesznie
I potoczyło się. Gdziekolwiek pojawiały się stare pocztówki, Rafał kserował i
wklejał do kroniki. Zdarzały się również
oryginały podarowane przez znajomych i
kolegów. Tak powoli rodziła się kolekcja.
Przełomem w dostępie do źródeł stało
się pojawienie internetu i aukcji internetowych. Lata 2000- 2003 to czas kiedy
można było zdobyć najwięcej oryginalnych zdjęć - wspomina- właśnie poprzez
internet. Wtedy jeszcze niewiele osób
kupowało pocztówki na Allegro, ale te
właśnie pojawiały się wtedy w największych ilościach. Trzeba było tylko szukać.
I tak trwa to do dziś. Rafał wraz z bratem
przeglądają oferty kolekcjonerskie. Przez
prawie 26 lat udało się zebrać około stu
oryginalnych kart pocztowych z okresu od
końca XIX w. aż po współczesność.
Czego szukam
Zaskakujące jest to, że kart pocztowych
jest tak dużo, szczególnie tych wydanych
przed rokiem 1939. Ciągle pojawiają się
nowe obrazy, wcześniej nieznane. Najstarszą pocztówką w zbiorach Rafała, jest
widok kościoła ewangelickiego - karta
z 1898 r. Natomiast egzemplarzem z najstarszą datą stempla pocztowego, wysłaną
z Trzemeszna jest karta niezawierająca
żadnego widoku. Ten cenny eksponat jest
datowany na 1874 rok. Zbiory to jednak
nie tylko widokówki. To również książki,
foldery czasopisma szczególnie te z lat
trzydziestych XX w. np. „Bluszcz”, „Przewodnik katolicki”. Właśnie w tych ostatnich często publikowane były fotografie
Trzemeszna.
Są jednak tematy których nie udało mi
się zdobyć -opowiada Rafał- szczególnie
interesuje mnie bóżnica żydowska i młyn
na Bystrzycy. Szukam również zdjęć figur
św. Walentego, św. Rozalii rozlokowanych
w mieście w okresie przedwojennym.
Moje zbiory są dla wszystkich
Kolekcja Rafała Nawrockiego jest niezwykle cenna. Nie tylko jako wartościowy
dokument ikonograficzny. Karty pocztowe
mogą osiągać na aukcjach ceny w wysokości kilkuset złotych. Rafał traktuje ją jako
swego rodzaju lokatę kapitału. Dla kogo
jest jednak przeznaczona. Jak mówi - Dla
wszystkich. Niestety Trzemeszno nie posiada stałego Muzeum miejskiego - podkreśla
- gdyby takowe zafunkcjonowało, chciałbym, aby moje zbiory tam się znalazły,
lecz nie oryginalne karty, a ich reprodukcje. Cieszyłbym się gdyby któryś z moich
synów przejął moje zbiory i kontynuował
pasję.
Zaproszenie na wystawę
Kilka lat temu na łamach Kosyniera
publikowany był cykl artykułów przygotowanych przez Rafała Nawrockiego pod
hasłem „Trzemeszno w starym i nowym
obiektywie”.
Nadarza sie okazja do przybliżenia
mieszkańcom Trzemeszna omawianych
zbiorów. Od 11 listopada zapraszamy na
wystawę „Widoki Dawnego Trzemeszna
- ze zbiorów Rafała Nawrockiego”. Ekspozycja będzie czynna do 10 grudnia br. w
sali wystaw Trzemeszeńskiego Domu Kultury.
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
9
Z ŻYCIA JEDYNKI
Pamięć historii
żyje w nas
W
dniu 19 września zuchy
z
Leśnej Gromady i Leśnych Ludków uczestniczyły
w rajdzie harcerskim „Pamięć historii żyje
w nas”. W interesującej grze miejskiej na
terenie Trzemeszna należało odszukać
miejsca pamięci poświęcone bohaterom
Powstania Styczniowego, Powstania Wielkopolskiego i II Wojny Światowej. Wykonane zadania podsumowano w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, gdzie druhny
i druhowie wzbogacili swą wiedzę historyczną w nowe, ciekawe informacje.
Wielkopolanie (czytaj: my) w Parlamencie Europejskim
N
asze działania ekologiczne i szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie:
dziewięciokrotne zdobycie tytułu
EKOLIDERA w powiecie gnieźnieńskim,
dwukrotne – wyróżnienia, spotkały się
z uznaniem.
Od 30 września do 4 października
uczniowie: Paulina Gaca, Julia Pęczkowska, Mikołaj Korzycki oraz pani Ewa
Kaźmierska gościli w Brukseli. Wyjazd nagroda możliwy był dzięki zaproszeniu
naszych ekologów przez panią europoseł
Sidonię Jędrzejewską. Program wycieczki
był bardzo atrakcyjny, obejmował zwiedzanie Brukseli, zabytkowej Brugii, Atomium – monumentalnego modelu atomu
żelaza. Jednak najciekawszym wydarzeniem był dzień w Parlamencie Europejskim, gdzie nasi przedstawiciele uczestniczyli w wykładach i prezentacjach, w
spotkaniu w ambasadzie Polski przy Unii
Europejskiej oraz w spotkaniu z samą
panią europoseł – Sidonią Jędrzejewską,
której złożono podziękowania za zaproszenie i możliwość reprezentowania naszej
szkoły w projekcie „Wielkopolanie w Parlamencie Europejskim”.
10
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
Nauka w plenerze
*8 października trzecioklasiści zgłębiali
edukację przyrodniczą empirycznie w gospodarstwie agroturystycznym w Kalinie.
Celem wycieczki było poznanie warstwowej budowy lasu i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Dzieci
poszerzyły wiedzę dotyczącą hodowli koni,
odbyły przejażdżki bryczką i na kucyku. Grillowanie, pieczenie ziemniaków w
ognisku, zabawy na świeżym powietrzu (
gra w piłkę , skoki na trampolinie) przysporzyły wielu wrażeń. Opiekę nad uczniami
sprawowali wychowawczynie i rodzice, na
których, wiadomo, zawsze można liczyć.
(zdj. 8, 9 )
Sukces
tenisistek
Reprezentacja naszej szkoły wzięła
udział w Drużynowych Mistrzostwach
Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i
chłopców w Niechanowie. Do zawodów
przystąpiły również drużyny ze szkół
z Niechanowa, Sławna oraz Łagiewnik
Kościelnych. Mecze rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Przebieg spotkań w kategorii dziewcząt SP1:
SP1 Trzemeszno: Sp Niechanowo 3:2
SP1 Trzemeszno: SP Sławno I 3:2
SP1 Trzemeszno :SP Sławno II 3:2
Przebieg spotkań w kategorii chłopców
SP1:
SP1 Trzemeszno: SP Niechanowo – 0:3
SP1 Trzemeszno: SP Łagiewniki Kościelne I- 0:3
SP1 Trzemeszno: SP Łagiewniki Kościelne II- 3:2
Ostatecznie dziewczęta zajęły I miejsce
kwalifikując się do rejonu, a chłopcy III.
Wszystkie spotkania odbyły się na wysokim poziomie. Dziewczęta szczególnie dobrze prezentowały się w grze deblowej, w
której nie miały sobie równych. Skład drużyny: Nikola Galus, Jagna Jatczak, rezerwowa: Wiktoria Krugiełka, Eryk Walter
oraz Jakub Gadziński.
Inna lekcja historii
14 października
5 października klasy III a i III b uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych
w Kociniu. Ta żywa lekcja historii na długo pozostanie w sercach i umysłach trzecioklasistów.
Święto Komisji Edukacji Narodowej
uczciliśmy programem artystycznym,
który w humorystyczny sposób przeplatał wątki historyczne z współczesnymi.
Wzruszaliśmy się przy przepięknych,
lirycznych piosenkach wykonanych przez
Klaudię Michalak, bardzo pozytywnie zaprezentowali się też Natalia Jankowska,
Eryk Chojnacki, Magdalena Kwiatkowska, Eryk Walter, tancerki: Blanka Chojnacka i Zosia Mikuła.
trzu ( gra w piłkę , skoki na trampolinie)
przysporzyły wielu wrażeń. Opiekę nad
uczniami sprawowali wychowawczynie
i rodzice, na których, wiadomo, zawsze
można liczyć.
Nauka w plenerze
8 października trzecioklasiści zgłębiali edukację przyrodniczą empirycznie w
gospodarstwie agroturystycznym w Kalinie. Celem wycieczki było poznanie warstwowej budowy lasu i obserwacja zmian
zachodzących w przyrodzie jesienią. Dzieci poszerzyły wiedzę dotyczącą hodowli
koni, odbyły przejażdżki bryczką i na kucyku. Grillowanie, pieczenie ziemniaków
w ognisku, zabawy na świeżym powieKOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
11
TTS – II Liga ( rozgrywki drugiej
kolejki)
5 października br. w sali treningowej
OSiR odbyła się druga seria rozgrywek II ligi tenisa stołowego mężczyzn grupy
południowej. Rolę gospodarza pełnił TTS
Trzemeszno, którego przeciwnikami tym
razem były zespoły UKS Oborniki oraz
UKS Nałęcz Ostroróg. Odbyły się dwa mecze, w których TTS wystąpiło w czteroosobowym składzie: Sikorski Marcin, Polus
Bartosz, Gewert Waldemar oraz Margraf
Mateusz. Tenisiści TTS pokazali bardzo
wysoki poziom wygrywając obydwa mecze wynikiem 7:3. Punkty dla Trzemeszna w meczu z UKS Oborniki zdobywali:
B.Polus – 2,5 pkt. M.Sikorski – 2,5 pkt. M.
Margraf – 1,5 pkt. W.Gewert – 0,5 pkt. W
drużynie gości 2 pkt. zdobył Wojciech Waligórski i 1 pkt. Jakub Strzępka. W drugim
meczu z UKS Nałęcz Ostroróg B.Polus
również zdobył 2,5 pkt. ponadto M.Margraf 2,5 pkt. i M.Sikorski 2 pkt. Punkty dla
gości zdobyli Tomasz Guhs – 1,5 i Jakub
Cembrowicz – 1,5.
16 listopada w Trzemesznie TTS zagra
Drużyna TTS II LGA
z Tajfunem Ostrów Wlkp. i Ochmanem
Raszków (obecnie 4 miejsce) oraz 23 listopada mecz wyjazdowy z obecnym
liderem – Krotosza Krotoszyn. Mecze te
zadecydują o ostatecznym miejscu TTS w
tabeli po pierwszej rundzie rozgrywek.
Grand Prix TTS
w tenisie stołowym
22 września ruszyła VII Grand Prix w
tenisie stołowym. Organizatorem turnieju
jest TTS Trzemeszno, OSiR Trzemeszno,
SKS działające przy ZSZiZ w Trzemesznie. Turnieje rozgrywane są w systemie
grupowym ”każdy z każdym” z podziałem
na kategorie:
•chłopcy dziewczęta – szkoła podstawowa
•chłopcy dziewczęta – gimnazjum i szkoła
średnia
•zawodnicy urodzeni w latach 1994 – 1963
•zawodnicy urodzeni w latach 1993 i starsi
•zawodnicy nigdy nie grający w żadnej lidze
Turnieje będą rozgrywane w hali sportowej OSiR w podanych terminach: 22
września 2013 r., 20 października 2013 r.,
24 listopada 2013 r., 15 grudnia 2013 r.,
19 stycznia 2014 r., 16 marca 2014 r., 13
kwietnia 2014 r.
Dotychczas zostały rozegrane zawody
22 września. Natomiast turniej zaplanowany na 20 października odwołano z uwagi
na remont dachu hali OSiR.
czyli co słychać w Gimnazjum
2 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Naukę rozpoczęło 116 uczniów w pięciu
klasach pierwszych. Dyrektorem Gimnazjum został mgr S.Kupś a jego zastępcą
mgr D.Derezińska.
gramu „Szkolne i przedszkolne projekty
recyklingowe” Fundacji RECAL (FUNDACJA NA RZECZ ODZYSKU ALUMINIOWYCH PUSZEK PO NAPOJACH).
W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele 15 szkół z całej Polski.
30 września
21 i 22 września
24 września
Udział w uroczystościach patriotycznych w Kociniu.
W ramach działalności ekologicznej
pod kierunkiem p. P.Ploty odbyła się akcja
„Sprzątanie Świata”.
23-25 września
Reprezentantki Gimnazjum w Trzemesznie D.Kaźmierczak i J.Woźniak przebywały w Centralnym Ośrodku Sportu
– Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w
Spale, gdzie zorganizowana została „Zielona Szkoła” będąca nagrodą za aktywny
naszego gimnazjum w XVII edycji pro-
12
Grupa uczniów z projektu „Uczeń on-line” prowadzonego przez p.M.Adamskiego
uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
27 września
W Poznaniu podczas Nocy Naukowców
nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z
ciekawymi doświadczeniami i pokazami.
Opiekunami młodzieży byli: p.p.M.Adamski, A.Bielak, B.Łukiewska.
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
Kantata zaśpiewała podczas Święta Patronów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
4 października
7 października
Chór Kantata pod kierownictwem p. K.
Wesołowskiej uświetnił inaugurację roku
akademickiego w PWSZ im.H.Cegielskiego w Gnieźnie.
7 października
Wyjazd uczniów z koła teatralnego do
Poznania na podsumowanie warsztatów
artystycznych „Pod gwiezdnym niebem”,
które odbyły się w naszej szkole 4.10.
10 października
Koncert profilaktyczny dla uczniów klas
I i II z udziałem J.Wajka – solisty Oddziału
Zamkniętego.
11 października
Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Gimnazjaliści pod kierunkiem p. A. Siwińskiej, K.Wesołowskiej i A.Kaczmarek przygotowali program artystyczny, a
przedstawiciele Samorządu Szkolnego,
którego opiekunem jest p.M.Stankowska,
podarowali wszystkim pracownikom maleńkie słodkie upominki.
WIZYTA TadeuszA WieczorKA
w trzemeszeńskim gimnazjum
4 października 2013 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole pana Tadeusza Wieczorka - artystę malarza, animatora edukacji przez sztukę, głównego
instruktora w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu , który jest także wychowankiem liceum trzemeszeńskiego.
Do udziału w projekcie, który nosił tytuł „Pod gwiaździstym Niebem”, zostaliśmy zaproszeni jako jedna z pięciu szkół z Wielkopolski. Podczas spotkania z naszym gościem odbyły się interdyscyplinarne warsztaty twórcze,
podczas których młodzież z koła teatralnego „Cztery żywioły” oraz uczniowie
klasy III e tworzyli komunikaty wizualne nakładające się na słowa.
Finał projektu odbył się w Poznaniu w nowej „Scenie Wspólnej” dnia 7 października i obejmował prezentację efektów pracy młodzieży biorącej udział w
projekcie. Nasi uczniowie udali się do stolicy Wielkopolski wraz z koordynatorkami tego spotkania – p. Aldoną Siwińską i p. Kamilą Wesołowską. Bardzo
ciekawy okazał się wykład dr Magdaleny Parnasow-Kujawy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na temat twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą
połączony z panelem dyskusyjnym z udziałem instruktorów Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu.
16 października
Udział gimnazjalistów w sesji popularnonaukowej „Dwie szkoły – dwie drogi do
niepodległości?”
16 i 18 października
Uczniowie klas pierwszych i trzecich
obejrzeli w kinie Helios w Gnieźnie film
A.Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
19-20 października
Udział gimnazjalistów w akcji Radia
Merkury „Zapal Znicz Pamięci”.
24 października
Pierwszy w tym roku konkurs samorządu „Ubierz się w kolory recyklingu”. Tego
dnia dominowały kolory: żółty, zielony,
niebieski.
26 października
Występ Kantaty podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Trzemesznie oraz odsłonięcia popiersia Hipolita Cegielskiego.
Kantata na inauguracji
Inauguracja nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie stała się okazją do uczestnictwa w niej szkolnego chóru „Kantata” działającego pod kierunkiem p. Kamili Wesołowskiej.
Na tę uroczystość ,młodzież wraz z opiekunami ( p. Kamilą Wesołowską i
p. Grzegorzem Witkowskim),udała się 7 października do Teatru im. A.Fredry
w Gnieźnie. W niezwykle pięknej scenerii zaprezentowała kilka utworów,
uświetniając tym samym rozpoczęcie roku akademickiego.
tradycje narodowe
W dniach 23 – 25 października w Gimnazjum w Trzemesznie odbył się szereg rocznicowych wykładów wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi
dotyczącymi wybitnych postaci regionu:
1) „Władysław Chotkowski, uczeń trzemeszeńskiego gimnazjum, powstaniec styczniowy i autor wspomnień” – w 150 –tą rocznicę wybuchu powstania
styczniowego.
2) „Hipolit Cegielski jako humanista i przemysłowiec”- w dwusetną rocznicę urodzin.
Powyższe wykłady i prezentacje skierowane były do uczniów klas gimnazjalnych w ramach projektu „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej wśród uczniów szkół Trzemeszna”. Projekt został zrealizowany przez
Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie przy
wsparciu finansowym Miasta i Gminy Trzemeszno.
Wykłady wygłosił p. Andrzej Leśniewski – Prezes Stowarzyszenia, a jednocześnie doktorant studiów dziennych na kierunku kulturoznawstwa w Zakładzie Badań nad Uczestnictwem w Kulturze na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
13
REMONT DACHU HALI OSIR
W październiku i listopadzie br. prowadzany był remont dachu hali widowiskowo-sportowej OSiR Trzemeszno. Remont polegał na wzmocnieniu konstrukcji pokrycia dachowego
oraz ocieplenie. Remont dachu przeprowadziła firma wyłoniona w wyniku przetargu
PKOB WEGNER Sp. z o.o, Sp.k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.
PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA JUNIORA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO 2013 ROKU
Regulamin
1. Niniejszy regulamin określa zasady
przeprowadzenia Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Juniora Miasta i
Gminy Trzemeszno 2013 roku za pomocą
głosowania na kuponach plebiscytowych.
2.Organizatorem Plebiscytu jest Międzyszkolny Klub Sportowy w Trzemesznie, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
oraz Gimnazjum w Trzemesznie, pl. Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno.
3. Plebiscyt trwa od dnia 18.11.2013 roku
do dnia 3.01.2014 roku i ma na celu wyłonienie 5 najpopularniejszych sportowców
juniorów miasta i gminy Trzemeszno 2013
roku.
4. Kandydatami są sportowcy – osoby
do 18 roku życia, wytypowane przez nauczycieli, działaczy sportowych i kluby z
terenu miasta i gminy Trzemeszno. Lista
będzie udostępniona na łamach Biuletynu
Informacyjnego Gminy Trzemeszno „Kosynier”, na stronie www.mkstrzemeszno.
futbolowo.pl oraz we wszystkich szkołach
miasta i gminy Trzemeszno.
5. Głosowanie odbywa się następująco:
1. Dorośli: za pomocą kuponu publikoKUPON PLEBISCYTOWY
Najpopularniejszy Sportowiec Junior
Miasta i Gminy Trzemeszno 2013 Roku
1. ……………………………………5 pkt.
2.
……………………………………3 pkt.
3.
……………………………………1 pkt.
Imię i nazwisko głosującego
……………………………………………
Adres …………………………………
……………………………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji plebiscytu.
Podpis ………………………………………
wanego na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzemeszno „Kosynier”;
2. Dzieci i młodzież szkolna: za pomocą
kuponu dostępnego we wszystkich szkołach miasta i gminy Trzemeszno u nauczycieli wychowania fizycznego w terminie od
18.11.2013 roku do 3.01.2014 roku, który po
prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do nauczycieli wychowania fizycznego. Głosujący mają prawo do wypełnienia
tylko jednego kuponu oraz wezmą udział w
losowaniu 3 nagród rzeczowych. Głosować
mogą wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Trzemeszno.
6. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
•Imiona i nazwiska 3 spośród kandydatów na Laureatów Plebiscytu z listy opublikowanej na łamach „Kosyniera”, na stronie
www.mkstrzemeszno.futbolowo.pl oraz w
szkołach.
•Dane osobowe głosującego: imię i nazwisko, adres.
•Zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
7. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca
Juniora Miasta i Gminy Trzemeszno 2013
roku otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach
plebiscytowych.
8. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, który zwierać będzie:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę oddanych kuponów;
c) podpisy osób wykonujących w/w
czynności.
9. Po zakończeniu liczenia głosów kupony plebiscytowe oraz protokół będą przechowywane w siedzibie organizatora przez
okres 6 miesięcy od ogłoszenia wyników
Plebiscytu.
10. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 17.01.2014 roku podczas Balu
Sportowca w Centrum Konferencyjno-Wy-
poczynkowym „Magnolia”. Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach „Kosyniera” oraz na oficjalnej stronie MKS
Trzemeszno a także w prasie lokalnej i na
portalach informacyjnych.
11.Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Stankowska Justyna, Stankowska Marzena, Kupś Sławomir
12. Ewentualne reklamacje dotyczące
Plebiscytu należy kierować wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem
„Plebiscyt-reklamacje” w terminie 7 dni od
dnia zakończenia Plebiscytu ( o terminie
złożenia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego).
Reklamacje złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku problemów
związanych ze zdarzeniami losowymi o
charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu
zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.
14. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej
ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z
przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
SPORT
Mistrzostwa powiatu gnieźnieńskiego
szkół podstawowych i gimnazjalnych
Co roku odbywają się mistrzostwa sportowe pomiędzy reprezentantami szkół
województwa wielkopolskiego. Eliminacje odbywają się na szczeblach gminnych
(zawody drużynowe), powiatowych oraz
wojewódzkich.
Jak do tej pory odbyły się już:
23 września – biegi przełajowe indywidualne szkół podstawowych i gimnazjalnych. Udział wzięło około 800 uczestników w tym 44 przedstawicieli z naszych
szkół. Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze
cztery miejsca z każdej kategorii awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu 2014 r. Nasza gmina
również będzie miała swoich reprezentantów:
• Wiktoria Trzcińska uczennica klasy V
Szkoły Podstawowej nr 2 zajęła II miejsce
– dystans 1200 m, opiekun Marcin Jakubiak
• Kajetan Powała uczeń klasy VI Szkoły
Podstawowej nr 1 zajął IV miejsce – 1200
m, opiekun Edmund Łukomski
• Dominika Przybylska uczennica klasy
II szkoły LO osiągnęła II miejsce – 1500
m, opiekun Agnieszka Mikołajewska
• Wojciech Świątek uczeń klasy III LO
zdobył IV miejsce – 2000 m, opiekun
Agnieszka Mikołajewska
1 października br. odbyły się Mistrzostwa powiatu gnieźnieńskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Z naszej
gminy szkoły wytypowały
drużyny:
Szkoła Podstawowa nr 1 drużynę mieszaną, Szkoła Podstawowa nr 2 drużynę mieszaną oraz Gimnazjum drużynę dziewcząt
i drużynę chłopców. Niestety żadnej z
drużyn nie udało się zakwalifikować do
Na podium Wiktoria Trzcińska
finału wojewódzkiego. SP nr 2 zajęła VI
miejsce, Sp nr 1 zajęła przedostatnie X
miejsce. Szkoły gimnazjalne wytypowały 7 drużyn dziewczęcych, wśród których
nasze gimnazjalistki zdołały wywalczyć V
miejsce, natomiast w kategorii chłopięcej
rywalizowało 8 drużyn gdzie Trzemeszno
zajęło VI miejsce.
8 października w hali sportowo – widowiskowej Zespołu Szkół w Niechanowie
rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa powiatu gnieźnieńskiego szkół
gimnazjalnych w tenisie stołowym. Na-
kwalifikuje ich do mistrzostw rejonu poznańskiego. Należy wspomnieć, że powiat
gnieźnieński słynie z bardzo wysokiego
poziomu w tenisie stołowym.
23 października odbyły się eliminacje gminne szkół podstawowych do
Mistrzostw powiatu gnieźnieńskiego
– piłka nożna halowa ( gmina musi wytypować jedną drużynę z wszystkich naszych szkół). Do rywalizacji stawiły się
SzP nr 1, SzP nr 2, ZS w Kruchowie oraz
ZS w Trzemżalu. Niekwestionowanym
faworytem była Szkoła Podstawowa nr 2,
Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie
szą gminę reprezentowali: Skulska Daria, Jadczak Zuzanna, Filip Kawka oraz
Kacper Głowala. Dziewczyny pięknie wywalczyły drugie miejsce. Na podium przegrały jedynie z gospodarzami Gimnazjum
Niechanowo. Chłopcom
poszło niestety gorzej –
zajęli ostatnie miejsce.
Natomiast 10 października zostały rozegrane
mistrzostwa szkół podstawowych dziewcząt i
chłopców. Gminę naszą
reprezentowali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1:
Galus Nicole, Jatczak Jagna, rezerwowa Wiktoria
Krugiełka oraz Walter
Eryk i Gadziński Jakub.
Dziewczęta podobnie jak
nasze gimnazjalistki pokazały bardzo wysoki poziom zdobywając mistrza
tych zawodów. Chłopcy zdobyli III miejsce i
niestety wynik ten nie
która pokonała drużyny z Kruchowa (8:0) i
Trzemżala (6:1), obejmując jedynie wynik
remisowy z SzP nr 1 (2:2). Miejsca w eliminacjach ukształtowały się następująco:
• I miejsce Szkoła Podstwowa nr 2 –
opiekun Marcin Jakubiak
• II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 –
opiekun Edmund Łukomski
• III miejsce Zespół Szkół w Trzemżalu
– opiekun Rafał Laskowski
• IV miejsce Zespół Szkół w Kruchowie
– opiekun Marcin Duszyński
Szkoła Podstawowa nr 2 będzie nas reprezentować w rozgrywkach rejonowych,
z których ma szanse awansować do Mistrzostw powiatu gnieźnieńskiego ( w
przypadku zawodów drużynowych przed
zawodami powiatowymi rozgrywane są
zawody podrejonowe - nasz rejon to gm.
Trzemeszno-gm.- Łubowo-gm. Gniezno).
Mistrzostwa powiatowe odbędą się 6 listopada br.
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
15
SPORT
Biegający Okazyjnie Ludzie Trzemeszna
O
d kwietnia 2013 roku grupa biegaczy z Trzemeszna i okolic spotyka
się regularnie na niedzielnych treningach. Wszystko zaczęło się od pomysłu
Bartka Barana i Tomasza Hęsia, którzy
na pierwszy trening z BOLT-em zaprosili
poprzez profil na facebooku wszystkich
którzy uprawiają już ten sport lub którzy
dopiero chcą spróbować takiej aktywności. Popularność profilu Biegający Okazyjnie Ludzie Trzemeszna ( BOLT ) szybko
przerosła oczekiwania pomysłodawców,
a grupa trenujących z każdego treningu
zwiększała swoją liczebność (na 1 treningu
było 7 osób a na rekordowym ponad 40).
O sukcesie promowania biegania przez
BOLT świadczy chociażby ostatni występ
trzemesznian na Maratonie Poznańskim.
Ten morderczy dystans 42,195 km pokonało aż 14 mieszkańców grodu Kilińskiego.
Większość właśnie w barwach Bolta.
W tym roku medal 14 Maratonu Poznańskiego nawiązywał do 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Właśnie z tej
okazji podobizna najsławniejszego wielkopolskiego przemysłowca, społecznika
i naukowca w jednej osobie przyozdobiła
tegoroczny maratoński medal. Do przemysłowych osiągnięć Hipolita Cegielskiego
medal nawiązywał nie tylko wizerunkiem
umieszczonym na jego awersie, ale także swoim kształtem. Medale z wizerunkiem Cegielskiego zdobyli: Bartek Baran
(3:42:12), Paweł Baran (3:53:38), Tomasz
Hęś (3:56:19), Grzegorz Banaszkiewicz
(3:57:48), Mateusz Świderski (3:58:17),
Krzysztof Szczepankiewicz (3:59:14), Justyna Stankowska (4:01:33), Tomasz Bauza
(4:03:55), Bogumiła Kamińska (4:11:55),
Zygmunt Nowaczyk (4:17:43), Dariusz
Jankowski wiceburmistrz Trzemeszna na
co dzień mieszkaniec Mogilna, (4:20:51),
Magdalena Rosińska (4:38:40), Aneta Łykowska (4:38:41), Krzysztof Socha
(4:57:07), Anna Hęś (5:16:06). Biegaczy
związanych z Trzemesznem na 38. kilometrze dopingował Krzysztof Dereziński
burmistrz Trzemeszna.
16
BOLT to nie tylko wspólne treningi osób
przygotowujących się do startów na imprezach biegowych, choć reprezentanci Bolta
rozsławili już swą inicjatywę na wielu z
nich. Warto wymienić chociaż kilka: Bieg
im. Jana Kilińskiego z Mogilna do Trzemeszna, Bieg w Bednarach, Dziewiczej
Górze, Słupcy czy Bieg Lechitów. Bartek
Baran reprezentował także barwy Bolta w
Krynicy, gdzie z sukcesem wziął udział w
z udziałem utytułowanych, profesjonalnych biegaczy, rajdy rowerowe, imprezy
integracyjne i spływy kajakowe. Z dotacji
zakupiono także BOLTowy transparent i
koszulki z charakterystycznym logo Bolta. Boltowcy dwukrotnie spędzili czas na
kajakach min w Gospodarstwie Agroturystycznym Stara Chata w Popielewie.
Odbyły się również dwa rajdy rowerowe
Trasa pierwszego z nich wiodła przez
BOLT startował licznie w biegu
organizowanym na płycie lotniska
w Bednarach 1 września 2013r.
ekstremalnym Biegu 7 Dolin. (Trasa przebiegająca po górach i dolinach Beskidu Sądeckiego miała długość 100 km.)
Niedzielne spotkania służą nie tylko
samemu treningowi, ale także wymianie
doświadczeń i zwykłej rekreacji. W treningach często biorą udział całe rodziny.
Najmłodsze pokolenie sportowców aby
dotrzymywać tempa dorosłym często towarzyszy im na rowerach. Grupa nie tylko zaraża aktywnością, ale stara się także
promować ideę biegającego Trzemeszna.
Biegaczom udało się otrzymać dotację na
akcję Ruszaj się z BOLTem, w ramach
Programu Działaj Lokalnie VIII, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
– Stowarzyszenie Światowid. Aby Bolt
jako grupa nieformalna mógł skorzystać
ze wspomnianej dotacji Dom Kultury w
Trzemesznie udzielił jej osobowości prawnej.
Głównym celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców miasta i gminy
Trzemeszno do spędzania czasu na sportowo oraz promocja biegania jako najprostszej formy ruchu i najskuteczniejszego sposobu na zrzucenie zbędnych kilogramów.
W ramach projektu zaplanowano treningi
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
Kierzkowo, Kruchowo, Grabowo Gołąbki
aż do Gąsawki nad Jeziorem Oćwieckim. Drugi rajd odbył się wokół jeziora Ostrowickiego, przez Zieleń, Ostrowite, Jerzykowo, Ostrowite Prymasowskie oraz Gaj.
Wszystkim wspólnym wyprawom kajakowym i rowerowym towarzyszyła rodzinna
atmosfera i poczęstunek.
W imieniu grupy BOLT zachęcamy
wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu i do wzięcia udziału w otwartych treningach. BOLTowcy podkreślaja,
że są grupa nieformalną i taką chcą pozostać. Nie planują zrzeszać się jako stowarzyszenie ani też w innej formie. Zależy
im na konkretnym działaniu i konkretnych
efektach a do tego nie potrzeba zorganizowanych struktur, prezesów, zarządów itp.
Boltowcy mają nadzieję, że ich grupa będzie się nadal rozrastać. Każdy kto biega
lub ma zamiar rozpocząć swą przygodę z
bieganiem jest mile widziany. Wszelkie
poczynania trzemeszeńskich biegaczy
można obserwować na facebooku, wpisując w wyszukiwarce nazwę grupy. Można
tam znaleźć relacje z każdego treningu z
bogatą dokumentacją fotograficzną a także
zapowiedzi planowanych spotkań. (red.)
Foto. arch. Bolt
WIEŚCI Z TRZEMŻALA
zespół SZKÓŁ
W TRZEMŻALU
Pomagamy Nikoli Kowalskiej
We wrześniu dotarła do szkoły informacja, iż Fundacja „ISKIERKA” działająca
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
zwraca się z apelem do wszystkich o pomoc finansową dla Nikoli Kowalskiej z
Wylatowa.
Nikola to 2-letnia dziewczynka, która
na początku 2013r. zachorowała na anginę.
Gdy jej stan się poprawiał nagle wystąpiło zapalenie stawu biodrowego, a po nim
rodzice zuważyli na głowie guz. Badania
specjalistyczne wykazały dodatkowo guz
w brzuszku. Dziewczynka jest w trakcie
leczenia chemioterapią i czeka na operacyjne usunięcie guza i przeszczep szpiku
kostnego.
Dlatego kierując się słowami Jana Pawła II„ Człowiek jest wspaniałą istotą nie z
powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym
się dzieli z innymi” Samorząd Uczniowski
pod opieką p.I. Zamroczyńskiej i p. M.Wiśniewskiej zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej Nikoli. Przedstawiciele SU: Mateusz Meller, Dominika Konopa,
Dorota Kozińska i Ewa Borowiak do końca
września zebrali 526, 50 złotych. W dniu
4 października 2013r. za pośrednictwem
pani Edyty Szymańskiej pieniądze zostały
przekazane rodzicom małej Nikoli. Mamy
nadzieję, że ofiarność dzieci, młodzieży,
nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, choć w jakimś stopniu pozwolą
Nikoli i jej rodzicom przetrwać tę trudną
sytuację życiową.
Dnia Edukacji Narodowej
16 października 2013r. odbył się apel z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć „Wiadomości”
oparte na szkolnej rzeczywistości, posłuchać piosenki znanych wykonawców oraz
wzięli: Dominika Konopa, Mateusz Meller, Ewa Borowiak, Julia Dybała, Monika
Niemiec, Dorota Kozińska, Kamila Konopa, Aleksandra Hapońska, Daria Słowińska, Agata Kubasik, Dominika Szajda,
Dominika Grządzielska, Marta Dolata,
Marcin Bloch, Dominika Michalak, Katarzyna Kozłowska, Julia Drążkowska,
Błażej Pers, Renata Włodarczyk, Agata Różalska, Julia Wojtaszak, Wiktoria
Nowaczyk, Monika Czekalska, Klaudia
Perlicka, Kacper Piechowiak. Program
przygotowali: p. Iwona Zamroczyńska, p.
Magdalena Wiśniewska oraz p. Krzysztof
Prus.
Dzień Patrona
Dnia 27 września w naszej szkole odbył
się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona
szkoły - Bohaterów Września 1939 roku.
Przedstawienie słowno – muzyczne , jak
co roku, przygotowali uczniowie klasy VI
SP i III Gimnazjum wraz z wychowawcami: p. Ewą Fel i p. Januszem Borowiakiem
oraz zespół wokalny Dolce pod kierunkiem p. Grażyny Kuś. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru
szkoły i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.
W części pierwszej apelu odbyło się
ślubowanie uczniów klasy I SP i klasy I
Gimnazjum. W drugiej części apelu scenariusz słowno – muzyczny przedstawiał
wydarzenia, które rozegrały się we Wrześniu 1939 r. Część narracyjna uzupełniana była wierszami znanych poetów, np. T.
Kubiaka, Wł. Broniewskiego, K.I. Gałczyńskiego, A. Świerszczyńskiej i innych.
Tego rodzaju apele stanowią ważną lekcję
obywatelskiego wychowania i kształtują w
uczniach poczucie tożsamości narodowej.
DZIEŃ PAPIESKI Z UROCZYSTYM WPROWADZENIEM RELIKWII
podziwiać umiejętności taneczne dziewczyn z klasy I G. W programie był czas na
dobry humor, jak i też chwilkę refleksji.
Nie zabrakło podziękowań skierowanych
do dyrektora, nauczycieli, pracowników
szkoły, emerytów oraz Rady Rodziców.
Miłym akcentem było wręczenie upominków oraz kwiatów. W programie udział
Dnia 13 października 2013 roku w całej Polsce obchodzony był już XIII dzień
Papieski pod hasłem – Jan Paweł II Papież
Dialogu. Rozpoczął on bezpośrednie przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, którą Ojciec święty Franciszek wyznaczył na dzień 27 kwietnia
2014 roku.
W parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika
w dniu 13 października 2013 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie reli-
kwii błogosławionego Jana Pawła II do
tutejszego kościoła. W zorganizowanie
tej uroczystości włączyły się wszystkie grupy parafialne oraz nauczyciele
i uczniowie Zespołu Szkół w Trzemżalu.
Prośba parafian o relikwie skierowana
na początku 2012 roku do księdza kardynała Stanisława Dziwisza przez proboszcza parafii księdza Romana Płaczka
została spełniona. Otrzymaliśmy relikwie
pierwszego stopnia (kropla krwi na materiale) wraz z dokumentem potwierdzającym ich autentyczność. Relikwie wraz z
relikwiarzem zostały ufundowane przez
trzy rodziny.
Po Eucharystii ks. proboszcz wyraził
swoją wdzięczność z faktu obecności błogosławionego Jana Pawła II. Nie zabrakło też z serca płynącej modlitwy o jego
wstawiennictwo u Boga. Po Mszy świętej
wierni wysłuchali programu słowno-muzycznego przedstawionego przez dzieci i
młodzież z Zespołu Szkół. Treści związane z osobą Jana Pawła II – piękne śpiewy
– poruszyły wszystkich zebranych, którzy
nie kryli swojego wzruszenia. Na stałe relikwie znalazły swoje miejsce w tutejszym
kościele na tle witraża z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. XIII Dzień
Papieski wywołał fale dobrych wzruszających wspomnień o człowieku, który
„zawsze zadziwiał i zadziwia świat”. W
ciągu tego wyjątkowego dnia do godziny
21.37 można było osobiście adorować Relikwie. Uroczystość zakończyła się o godzinie 21.37 Apelem Jasnogórskim i biciem
dzwonu kościelnego. Dzień ten pozostanie
w pamięci mieszkańców i gości Trzemżala
jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych ostatnich lat.
W Zespole Szkół w Trzemżalu Dzień
Papieski z uroczystym wprowadzeniem
relikwii błogosławionego Jana Pawła II
został przedłużony o kolejne dni, gdyż 22
października w 35 rocznicę inauguracji
pontyfikatu papieża Jana Pawła II, odbył
się szkolny konkurs wiedzy o nim pt. „Kochamy Cię Janie Pawle II”.
Ks. Proboszcz Roman Płaczek
Wanda Jurkiewicz
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
17
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dnia 25.10.2013 r. w Przedszkolu nr 1 „Chatka Puchatka” odbyło się PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Podczas uroczystości, dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny oraz
odpowiedziały na kilka pytań związanych z przedszkolem i ich grupą. Zebrani na uroczystości rodzice i pracownicy przedszkola jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie dzieci zdały
pomyślnie egzamin .Po złożeniu uroczystego ślubowania , każde dziecko przeszło przez
symboliczne Wrota Chatki Puchatka, po czym zostało pasowane przez panią dyrektor i
oficjalnie przyjęte do grona społeczności przedszkolnej.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplom, książkę i Kinder Niespodziankę.
Biedronki
ieczór z bajką
23 października 2013 roku w Centrum
Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” w Bystrzycy odbył się „Wieczór z
bajką.” Spotkanie zostało zorganizowane
przez Przedszkole nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie w ramach projektu unijnego „Nauka poprzez zabawę – to
rozwój i przyszłość każdego dziecka.”
„Bajkowy wieczór” otworzyła Dyrektor
Przedszkola – Teresa Popielarz, witając
wszystkich zgromadzonych: jurorów, rodziców i przede wszystkim dzieci.
Spotkanie polegało na przedstawieniu
przez poszczególne grupy bajkowych
utworów. Jako pierwsze zaprezentowały się „Tygryski” z piosenką „Witajcie
w naszej bajce.” „Motylki” z rodzicami
wystawiły „Kota w butach.” Najmłodsza
grupa – „Kangurki”, przedstawiła „Kaczkę dziwaczkę.” „Misie” zabrały wszyst-
kich zgromadzonych w świat „Pszczółki
Mai”, natomiast „Pszczółki” zaprezentowały bajkę muzyczną „Piotruś Pan, piraci i wróżki” oraz zaśpiewały piosenkę
„Leśna wróżka.” „Biedronki” z rodzicami
przedstawiły historię „Szewczyka Dratewki”, „Króliki” zakończyły przedszkolne występy piosenką „Bajeczki, bajeczki.”
Wszystkie występy nagrodzone zostały
gromkimi brawami, a przedszkolaki z
uśmiechami schodziły ze sceny. Niespodzianką był występ gościa specjalnego
– podopiecznych ze Stowarzyszenia na
rzecz osób niepełnosprawnych „Logos”
z Kruszwicy, zaprezentowali oni historię „Piasta i Popiela.” Choć momentami
„wiało grozą”, wszystkim występ bardzo
się podobał. Oprócz występów spotkanie
umilały zabawy prowadzone dla wszystkich dzieci i rodziców, a siły regenerował
słodki poczęstunek.
Po naradzie jurorzy ogłosili werdykt
– wszystkie grupy zajęły
pierwsze
miejsce.
Dzieci
otrzymały nagrody
książkowe i z
uśmiechami
zadowolenia
na twarzach
wracały do
domów.
Misie - Pszczółka Maja
Kangurki - Kaczka Dziwaczka
Pszczółki - Piotruś Pan, piraci i wróżki
18
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
Pasowanie na przedszkolaka
W czwartek 26 września, w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie
odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Wszystkich zebranych powitała
dyrektor Lucyna Korzycka. W tegorocznej uroczystości brali udział szczególni
goście: Burmistrz Trzemeszna Krzysztof
Dereziński, Skarbnik Gminy Trzemeszno Alina Kociemba, przedstawiciel Rady
Miejskiej Ludwik Macioł oraz rodzice
przedszkolaków. Pasowanie na przedszkolaka, to bardzo ważna uroczystość, kończąca okres adaptacyjny w przedszkolu.
Aby móc dołączyć do braci przedszkolnej,
dzieci wykonywały zadania sprawnościowe i zjadały miód, przysmak Uszatka.
A dotknięcie „zaczarowanej” kredki wymazywało wszystkie smutki. W dalszej
części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, dzieci otrzymały znaczek z logo
przedszkola oraz okolicznościowy dyplom.
Mali artyści z grup: „Zajączki”, „Koguciki” i „Wiewiórki” zaprezentowali program
artystyczny pod tytułem „Tu w przedszkolu jest wesoło”. Artyści zostali nagrodzeni
gromkimi brawami i pysznymi słodyczami. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków, a także
zaproszonych gości.
Tekst: Małgorzata Winiarska
Foto: Magdalena Płóciniak
Dzień drzewa
W piątek 11 października 2013r.,
w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka
w Trzemesznie, uroczyście obchodzono
„Dzień drzewa”. Wszystkie przedszkolaki
wraz z pracownikami przedszkola zebrały
się w szatni, by powitać zaproszonego gościa, który najlepiej opiekuje się drzewami,
a także ptakami i zwierzętami, które wśród
drzew mieszkają. Naszym gościem był pan
leśniczy Sergiusz Przybylski. Wszystkich
zebranych powitała dyrektor Lucyna Korzycka. Następnie dzieci 6- letnie z grupy
przedszkolnej „Uszatki” przedstawiły inscenizację pt.: „Rozśpiewany las”. Dzieci
przypomniały młodszym kolegom w jaki
sposób należy opiekować się lasem i żyjącymi w nim zwierzętami. W dalszej części spotkania, pan Sergiusz opowiedział
przedszkolakom o swojej pracy. Zachęcał
do częstego przebywania w lesie i codziennego dbania o środowisko naturalne. Przedszkolaki wraz z panem leśniczym sadziły
drzewa w ogrodzie przedszkolnym. Dzięki
hojności pana Sergiusza nasz ogród wzbogacił się o wiele nowych drzewek, które z
czasem staną się domem dla wielu gatunków ptaków i zwierząt. Od dwóch lat w
naszym ogródku mieszka „rodzinka” jeży,
którą możemy obserwować. Żegnając się z
dziećmi, pan Sergiusz zaprosił wszystkich
do siebie, do leśniczówki, na jesienne oglądanie lasu. Starszaki na pewno skorzystają
z zaproszenia i pojadą na jesienną wycieczkę. Po powrocie do przedszkola wszystkie
grupy przedszkolne wykonywały plakaty
pt.: „Dzień drzewa”. W szatni przedszkolnej zorganizowano mini galerię, w której
zaprezentowano wykonane prace. Galerię
zwiedzali nie tylko rodzice, ale również
goście zapraszani przez małych artystów,
czyli babcie, dziadkowie, ciocie oraz starsze koleżanki i koledzy.
Tekst: Małgorzata Winiarska
Foto: Magdalena Płóciniak
Piknik jesienny „Święto pieczonego ziemniaka”
Już po raz siódmy, w Przedszkolu nr 2
im. Misia Uszatka w Trzemesznie, odbył
się jesienny piknik „Święto pieczonego
ziemniaka”. W piątkowe popołudnie 27
września 2013r. w ogrodzie przedszkolnym spotkały się dzieci ze wszystkich
oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami. Celem tegorocznego pikniku była
wzajemna integracja dzieci, rodziców i
pracowników przedszkola, jak również
promocja zdrowego- sportowego stylu życia. Jedną z form integracji był wspólny
występ artystyczny. Każda grupa / dzieci
wraz z rodzicami i starszym rodzeństwem/
prezentowała dowolnie wybraną, jesienną
piosenkę. Następnie przewidziano konkurencje sportowe i artystyczne , dla dzieci i
dorosłych: „Sadzenie ziemniaków”, „Rzut
ziemniakiem do celu”, „Slalom z ziemniakiem”, „Jesienne kukiełki”. Niestety pogoda, a konkretnie ulewny deszcz pokrzy-
żował plany przedszkolakom. Z uwagi na
pogodę, wspólne biesiadowanie i zabawy
przeniesiono do sal zajęć. Mimo wszystko
humory uczestnikom dopisały. Tradycją
jesiennych pikników, jest również wspólne
grillowanie. I mimo ulewnego deszczu tatusiowie wywiązali się ze swojego zadania
znakomicie. Wszyscy zajadali się pysznymi kiełbaskami, pieczonymi ziemniakami
i bardzo miło spędzili wrześniowe popołudnie. Wspólnie spędzony czas pozwolił
lepiej się poznać, porozmawiać i pobawić
wraz z dziećmi. Pamiątkowe zdjęcia wzbogacą niejeden album i po latach przywołają
wesołe wspomnienia. Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas i pomoc w
przygotowaniu i zorganizowaniu pikniku.
Zapraszamy na kolejny za rok i postaramy
się „zapewnić lepszą pogodę”.
Tekst: Małgorzata Winiarska
Zdjęcie: Magdalena Płóciniak
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | listopad 2013
19
POMÓŻMY DOBRUSI
5 – letnia Dobrusia mieszkanka Kruchowa choruje na nowotwór złośliwy mózgu. Po dwóch operacjach oczekuje na
dalsze długotrwałe leczenie. Pomóżmy Jej i najbliższym przetrwać ten bardzo trudny czas. Nadzieja umiera ostatnia.
MECZ CHARYTATYWNY
WYSTĘPY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
24 LISTOPADA 2013 R. W GODZ. 16-18
HALA OSIR W TRZEMESZNIE
DOM KULTURY W TRZEMESZNIE
PRAGNĄC KONTYNUOWAĆ WIELOLETNIE
TRADYCJE Chóru im. Feliksa
nowowiejskiego W TRZEMESZNIE
ZAPRASZA OSOBY DOROSŁE DO
UDZIAŁU W PRÓBACH CHÓRU
MIESZANEGO.
PRÓBY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY
CZWARTEK W GODZ. 18-20
W DOMU KULTURY
ZAJĘCIA PROWADZI PAN MICHAŁ
STOCHLIŃSKI
„WSPÓLNOTA tRZEMESZEŃSKICH
WOJTKÓW”
ORAZ OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
„JUTRZENKA” W GOŁĄBKACH
ZAPRASZAJĄ NA
CHARYTATYWNY BAL ANDRZEJKOWY
W DNIU 23 LISTOPADA 2013 ROKU
POCZĄTEK GODZ. 20,
GRA ZESPÓŁ „DUET”
CENA BILETU 170 ZŁ
dochód Z BALU ZOSTANIE PRZEKAZANY CHORYM
DZIECIOM W NASZEJ GMINIE
Biuro doradcy Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego zostało przeniesione
do budynku gminnego (przychodnia)
przy ul. Langiewicza 2
wejście od strony skweru na I piętrze pokój nr 9.
KOSYNIER BIULETYN INFORMACYJNY GMINY TRZEMESZNO
Redaktor naczelny: Mariusz Zieliński
Skład i grafika: Marceli Konieczny
Wydawca: Gmina Trzemeszno, ul. Dąbrowskiego 2, 62-­240 Trzemeszno
Adres redakcji: Dom Kultury, ul. Św. Jana 11, 62-­240 Trzemeszno, tel.61 41 54 380
[email protected]
Wersja elektroniczna (PDF) dostępna na stronie www.trzemeszno.pl w zakładce Kosynier.

Podobne dokumenty

październik 2014

październik 2014 w intencji Ofiar II Wojny Światowej z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno, podczas której homilię wygłosił ks. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2014

wrzesień 2014 „Dla Trzemeszna, II wojna światowa rozpoczęła się od barykady w Niewolnie... Barykady, którą symbolicznie można określić mianem naszego „małego Westerplatte” ... Trzemeszeńskiego Westerplatte.”To s...

Bardziej szczegółowo

trzemeszno – gród kilińskiego

trzemeszno – gród kilińskiego by spisad wspomnienia z Trzemeszna z dawnych lat?? wypisad gdzie, co było? i jak jest teraz?? chętnie bym poczytał o moim miasteczku...pozdrawiam... Bartek Dzięgielewski Trzemeszno/Poznao”. Po głęb...

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI DZIEJÓW TRZEMESZNA. KULT ŚW

POCZĄTKI DZIEJÓW TRZEMESZNA. KULT ŚW zbiorów rodzinnych i kolekcjonerskich. Wyróżnienie, jakie nas spotkało to wystawa, zorganizowana w Domu Kultury w Trzemesznie we wrześniu 2012 roku, na której zaprezentowano bardzo interesujące fot...

Bardziej szczegółowo