Megpress - Tychy

Komentarze

Transkrypt

Megpress - Tychy
MEGPRESS
magazyn pracowników, nr 2/2015 (7)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Megrez Sp. z o.o. ma 3 lata.
Oto ludzie, którzy go tworzą.
Prezes Zarządu
Megrez Sp. z o.o.
Mariola Szulc
Szanowni Państwo,
doczekaliśmy się 3. rocznicy istnienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego pod zarządem spółki Megrez. To skromny jubileusz, nawet nie okrągła data, ale dla ludzi, którzy tworzą ten szpital, kolejny ważny etap. Widzicie,
Szanowni Czytelnicy, dziesiątki twarzy na
okładce. Każda z nich to kawałek historii naszego szpitala. Niektórzy pracują tu znacznie
dłużej, niż te trzy lata. Niektórzy są ze szpitalem związani nie od lat, lecz od lat dziesiątek.
„Okładkowe” twarze to jedynie skromna reprezentacja ludzi szpitala, medyczna i administracyjna kadra zarządzająca. To ludzie, którzy
w rozwój naszej placówki wnieśli nieoceniony
wkład, lecz zarazem nie jedyni kowale naszego
rozwoju i sukcesów.
Zespół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego liczy niemal 800 osób. To pracownicy
administracyjni, lekarze, pielęgniarki, położne,
laboranci, konserwatorzy i wielu innych. Każdy z nich w swoim zakresie wnosi konkretną
2
wartość w funkcjonowanie szpitala. Od każdego wiele zależy. Nie wszystkich możemy umieścić na okładce. Ale o wszystkich musimy pamiętać myśląc o tym, jak nasz szpital zmienił
się w ciągu tych lat. Bo każdy ma w tych zmianach swój udział. Coraz lepsza realizacja kontraktów od Narodowego Funduszu Zdrowia,
coraz lepsze warunki lokalowe, coraz lepszy
sprzęt i standardy leczenia są wspólną zasługą. I za to wszystkim razem i każdemu z osobna serdecznie dziękuję.
Wiele jeszcze przed nami, bo szpital, jaki docelowo chcemy stworzyć, jest ciągle w sferze naszych dążeń i planów. Ale mamy kapitał, z którym – jesteśmy przekonani – możemy sięgać po
każde cele. To wspomniani ludzie i ich zaangażowanie oraz determinacja w dążeniu do stawianych celów, to nasi udziałowcy, którzy
wspierają nas na różne sposoby w naszych staraniach i to nasi pacjenci, którzy powierzając
nam swoje zdrowie, a nawet życie, każdorazowo udzielają nam wielkiego kredytu zaufania.
To dla nas wielkie zobowiązanie na kolejne lata.
Jak to było
Kiedy w 2011 roku Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny nr 1 im.
prof. J. Gasińskiego osiągnął dług
na poziomie 60 milionów złotych,
trwał konflikt pracowników z dyrekcją, którego pokłosiem były
m.in.: zablokowane bankowe
konta szpitala w związku z roszczeniami pielęgniarek, właściciel, czyli zarząd województwa
śląskiego stanął przed decyzją
o przyszłości placówki.
– Słyszeliśmy wiele opinii, że szpital
w Tychach trzeba zlikwidować, bo na
Śląsku szpitali jest bardzo dużo, więc potrzeby zdrowotne tyszan oraz mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego będą zaspokojone przez okoliczne placówki,
na przykład katowickie – wspomina Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Uznaliśmy jednak, że mieszkańcy zasługują,
by mieć szpital u siebie i że jest on tu potrzebny. Dokonaliśmy więc bardzo trudnej i kosztownej operacji utrzymania go
w nowej formule organizacyjnej. Nie
wiem, czy gdziekolwiek indziej udało się
przeprowadzić podobny plan. Ale nam
się udało.
Szpital wygaszono, powstał nowy podmiot, a do zarządzania nim powołano Megrez Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiadał samorząd województwa. 1 czerwca
o północy otwarto izbę przyjęć, zaś o ósmej
rano w piątek uruchomiono oddziały: der-
matologiczny, otolaryngologiczny, okulistyczny, internistyczny (zabezpieczający
także przypadki kardiologiczne), geriatryczny, neonatologiczny, ginekologii i położnictwa, rekonstrukcji narządu ruchu – urazówka oraz obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych i intensywnej terapii.
W ciągu kolejnych dwóch tygodni ruszyły: drugi oddział internistyczny, chirurgia ogólna i neurologia.
Obecnie przy szpitalu działają również
poradnie specjalistyczne: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Chorób
Metabolicznych, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zakład Rehabilitacji oraz Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
6 marca 2014 roku zarząd województwa podpisał list intencyjny z władzami miasta Tychy i starostą bieruńsko-lędzińskim o objęciu części udziałów
przez te dwa samorządy. Od 2014 roku
udziałowcami Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o są
więc: samorząd województwa, miasto
Tychy i Powiat Bieruńsko-Lędziński przy
wsparciu finansowym gmin, które go
tworzą: Bierunia, Lędzin, Imielina, Chełma Śląskiego i Bojszów.
W ciągu trzech lat działalności spółki
Megrez na remonty i modernizacje pomieszczeń szpitala oraz zakup sprzętu
wydano łącznie 15 270 727,44 zł. Fundusze pochodziły ze środków własnych Megrez Sp. z o.o., z darowizn, dotacji oraz
aportu sprzętu i aparatury dla oddziałów
szpitalnych, dokonanego przez Zarząd
Województwa Śląskiego w 2013 roku.
Obecnie placówka daje zatrudnienie prawie 800 osobom, a wartość kontraktu
zrealizowanego w 2014 roku to ponad 61
milionów złotych.
Szpital w liczbach
Kontrakt z NFZ (kwota) – 61 009 536,57 zł
Liczba oddziałów szpitala – 13
Liczba łóżek – 444
Procent wykorzystanych łóżek – 63,38%
Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu – 6,41 dnia
Liczba hospitalizowanych – 17 656
Liczba urodzeń – 1616
Liczba pacjentów izby przyjęć – 41 913, w tym porady ambulatoryjne – 26 060
Liczba pacjentów nocnej i świątecznej pomocy – 27 422
Liczba wszystkich pracowników – 795
w tym:
liczba lekarzy (w tym stażystów i rezydentów) – 214
liczba pielęgniarek – 291
liczba położnych – 60
*dane za 2014 rok
3
Z perspektywy 3 lat
WOJCIECH SAŁUGA, Marszałek Województwa Śląskiego
Szanowni Państwo!
Mija trzecia rocznica przejęcia
zarządzania Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach
przez spółkę Megrez. Z tej okazji
składam Zarządowi oraz wszystkim
Pracownikom
najserdeczniejsze
gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową pracę.
Cieszy mnie fakt, że wspólne starania doprowadziły do wypracowania
modelu sprawnego zarządzania placówką wobec wymagających uwarunkowań rynkowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wysiłki podejmowane na rzecz unowocześniania
szpitala prowadzą do wyraźnej poprawy warunków pracy personelu,
a także do osiągnięcia wysokiego poziomu leczenia pacjentów.
Wraz z gratulacjami proszę przyjąć serdeczne podziękowania za
służbę na rzecz ratowania ludzkie-
go życia. Składam je w imieniu
wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, zwłaszcza tych,
którzy zawdzięczają swoje zdrowie
profesjonalizmowi pracowników
tyskiego szpitala.
Życzę powodzenia w skutecznej
realizacji przyszłych planów i zamierzeń, samych udanych inwestycji na terenie placówki oraz satysfakcji z wykonywanych zadań dla
dobra Państwa pacjentów.
DARIA SZCZEPAŃSKA, I Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny to największa tego typu placówka w Tychach, korzystają
z niej nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale także okolicznych
gmin i miejscowości. Ich bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie
opieki zdrowotnej jest dla nas
sprawą priorytetową, dlatego po-
nad roku temu razem z gminami
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
podjęliśmy decyzję o przejęciu części udziałów szpitala poprzez
zwiększenie jego kapitału początkowego, a w przyszłości chcielibyśmy przejąć cały szpital. Decyzja ta to gwarancja bezpieczeństwa
leczenia oraz funkcjonowania całej
placówki. Dzięki temu będziemy
mieli także większy wpływ na jego
rozwój, choć obserwując zmiany,
jakie zachodzą w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym poprzez
zwiększenie zakresu oraz dostępności świadczonych usług, widać
że szpital zmierza w dobrym kierunku.
BERNARD BEDNORZ, Starosta Bieruńsko-Lędziński
Zdrowie jest tematem każdemu
szczególnie bliskim. Funkcjonowanie służby zdrowia należy do newralgicznych sfer życia publicznego.
Nie inaczej jest także w naszym
przypadku – mieszkańców powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.
Od dziesiątek lat korzystamy
między innymi z usług Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Tychach, zatem kondycja tej placówki, jakość jej pracy, zakres
usług, warunki leczenia, zadowolenie pacjentów szczególnie leżą nam
na sercu.
Szpital Wojewódzki w Tychach
jest placówką bliską nam nie tylko
z racji położenia. Zaspokaja lwią
część naszych potrzeb w zakresie
opieki szpitalnej. Tutaj rodzą się
mali mieszkańcy powiatu, tutaj się
leczą nasi obywatele, a niektórzy
tutaj znaleźli zatrudnienie i szansę
zawodowego rozwoju.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z ograniczeń i uwarunkowań funkcjonowania lecznictwa publicznego. Zatem z zadowoleniem przyjmujemy pozytywne zmiany, jakie
nastąpiły od kiedy zarządzanie
tyską lecznicą przejęła spółka Megrez.
Powiat bieruńsko-lędziński – jako jeden ze współudziałowców,
na miarę swoich udziałów i finansów – przyłącza się do zakupów
nowego sprzętu oraz do działań
których celem jest poprawa komfortu pobytu i jakości leczenia pacjentów. Zapewniam, że w miarę
możliwości będziemy to postępowanie kontynuować dla dobra leczonych i leczących, mieszkańców naszego regionu i personelu
szpitala.
Niemal
zawsze
uczestniczę
w przekazaniach nowego sprzętu i
otwarciach kolejnych wyremontowanych oddziałów i odcinków szpitalnych. Zawsze pozostaję pod wrażeniem dokonującego się tutaj postępu i zmian, które – jak mocno
wierzę – wspólnym wysiłkiem będziemy kontynuować.
PROF. ZW. DR HAB. N. MED. RYSZARD PORĘBA, Konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej
na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia od 2006 roku
Pracuję w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym od 36 lat. Szpital
był wtedy nową placówką i pięknie
się rozwijał, było aż 5 tysięcy porodów rocznie, bo Tychy były bardzo
młodym miastem. Chętnie przyjeżdżali do nas lekarze z Polski i zagranicy na seminaria i konferencje.
Przyjeżdżało kilkuset gości, podziwiali nasz szpital, mówili, że jest
4
świetnie zorganizowany i zawsze
wydawało im się, że to jest szpital
nowy, bo on był ciągle odmalowywany. A my po prostu zawsze mieliśmy szczęście do przyjaciół. Ponieważ mieliśmy 7 sal porodowych:
5 na IV piętrze i 2 na II piętrze, zawsze remontowaliśmy przede wszystkim te sale porodowe, korzystając
z przychylności naszych przyjaciół
– sponsorów, bo miasto nie mogło
nam wtedy pomagać. To dzięki
sponsorom, między innymi, mieliśmy dobrą renomę. W I edycji akcji
„Rodzić po ludzku” w 1994 roku
zdobyliśmy wysokie, drugie miejsce
na 500 oddziałów położniczych
w Polsce, a w kolejnej edycji za
cztery lata uzyskaliśmy trzeci wynik. Równocześnie we wspomnia-
nym 1994 roku zdobyliśmy prestiżową nagrodę „Złotego bociana”.
Moim największym sukcesem była
permanentna modernizacja traktu
porodowego. Urządzając go zrobiliśmy przepiękną salę porodów w wodzie na styl rzymski, byliśmy drugim
ośrodkiem w kraju, który takie porody
wykonywał i mamy ich na koncie ponad 1000. Stworzyliśmy również salę
porodów na kole porodowym, które
wówczas było jedyne w Polsce,
a i dziś jest rzeczą niezwykle rzadką.
Nasze jest w tej chwili w trakcie remontu lecz myślę, że do niego wrócimy. Pojawiły się krzesełka do porodów, worki sako i piłki ułatwiające
pierwszy okres porodu oraz liny montowane nad łóżkami, które ułatwiają
drugą fazę porodu. Udało się również
wyremontować oddział ginekologiczny. Nasi goście często kopiowali
u siebie nasze rozwiązania. Tu zawsze było dobre miejsce na rodzenie,
a oddział położniczo-ginekologiczny
był zawsze sercem szpitala.
20 lat temu dzięki współpracy
z amerykańską polonią medyczną
uzyskaliśmy pomoc od korporacji
Project Hope w postaci nowoczesnych inkubatorów. Kilka lat temu
dzięki pomocy marszałka województwa kosztem 4 milionów złotych
dokupiono jeszcze 8 kolejnych najwyższej klasy inkubatorów. Z tym
sprzętem i kadrą mamy odpowiedni
potencjał, by uzyskać trzeci stopień
referencyjności, co by pozwalało ratować jeszcze więcej wcześniaków.
Dobrą sprawą dla szpitala była
zawsze szkoła rodzenia. Pierwsza
mieściła się na Jana Pawła II, kolejna była w zakładowej przychodni
na Fiacie, potem szkoła przeniosła
się do budynku szpitala na VI piętro, w końcu na jakiś czas zniknęła.
Dziś znowu mamy w szpitalu szkołę rodzenia i to z dobrym wyposażeniem.
Cieszę się, że od czasu, kiedy szpitalem zarządza spółka Megrez staje
się on coraz piękniejszy i widać to
na każdym kroku. Remonty oddziałów, w tym ginekologicznego, infrastruktura wewnętrzna, odmalowanie fasady zewnętrznej, nawet zaplecze gastronomiczne czy kawiarnia robią wokół szpitala dobry klimat. To, co się stało w ciągu trzech
lat, nie udało się wcześniej przez 10
lat. Nawet dłużej: remont septyku
był pierwszy od 50 lat, laboratorium
przechodzi swój pierwszy remont
od powstania. No i nowy sprzęt
diagnostyczny – jak tomograf komputerowy czy cyfrowy rentgen –
oraz operacyjny. Śląski Uniwersytet
Medyczny wyprowadzając się stąd
zabrał sprzęt, a Megrez go zakupił
nowy i mamy czym pracować. Poza
władzami wojewódzkimi i miejskimi
docenić trzeba też władze powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i pięciu gmin
tego powiatu, także chętnych do pomocy szpitalowi. Zawsze zależało
nam na dobrym wizerunku i mamy
dziś dobre przesłanki, by stale go
polepszać.
DR N. MED. SZCZEPAN BOŁDYS,
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Trzy lata temu przeszliśmy dramatyczny okres, kiedy szpital po 40
latach pracy został wyłączony z ruchu, więc jakby znikł z powierzchni. Ale od 1 czerwca 2012 roku
w obiektach szpitala zafunkcjonowała spółka Megrez i rozpoczęła się
praca organiczna, od podstaw.
W szpitalu pozostała grupa ludzi,
których nazywam szpitalnikami,
czyli tych, którzy tutaj rozwinęli
się, chcieli pracować i zawsze mieli
o nim dobre zdanie. Ta grupa ludzi,
zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek,
stworzyła trzon załogi megrezowskiej, który w dalszym okresie okazał się najważniejszy. I od 1 czerwca w strukturze praktycznie do
dziś niezmienionej mogliśmy przystąpić do pracy. Te pierwsze pół roku było bardzo radosne. Mieliśmy
wielu kibiców, choć nie wszyscy
nam dobrze życzyli. Ale my naszą
pracą i życzliwością powoli przyciągaliśmy nowych ludzi i dzięki
nieustępliwości zarządu, a zwłaszcza pani prezes, w przekonywaniu, że wszystko nam się uda, powoli nabieraliśmy rozpędu. Dziś, po
tych trzech latach możemy powiedzieć, że jesteśmy jednostką stabilną, obliczalną, przewidywalną,
kompletną. W ciągu tych trzech lat
władze spółki rozwijają naszą placówkę i bardzo dobrze, bo nie tylko
utrzymaliśmy się na powierzchni
zaznaczając swój ślad, ale także
mamy tendencję rozwojową. Rozwinęliśmy porady specjalistyczne,
dbamy o sprzęt. Mamy nowy od-
dział noworodkowy, wyposażyliśmy w nowy sprzęt blok operacyjny
i oddział intensywnej terapii.
W ciągu trzech lat kupiliśmy więcej
aparatury, niż przez 10 wcześniejszych lat.
W tym wszystkim najważniejsi
byli i są ludzie, którzy chcieli tu zostać, chcieli tu pracować i chcieli
ten szpital rozwijać. Ten trzon ludzi
– czyli 300 – 400 osób – rozrósł się do
prawie 800 pracowników obecnie.
Okrzepliśmy i z tego bardzo szkieletowego zespołu zostały stworzone
oddziały w pełnym wymiarze kadrowym. Dla ludzi, którzy zostali
i którzy dalej będą tu pracować
ważna jest świadomość, że mamy
swojego właściciela, który gwarantuje nam stabilną przyszłość. Ciężar
zarządzania szpitalem przesuwa się
powolutku z zarządu województwa
śląskiego na miasto Tychy i Powiat
Bieruńsko-Lędziński. Ten proces powoduje, że mamy środki na rozwój
i pozwolił uwierzyć załodze, że nic
złego w przyszłości nam nie grozi.
To ważne, bo niesprawdzone pogłoski, które w przeszłości się już
pojawiały, mogą bardzo osłabić morale załogi. Decyzje Tych i Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego spowodowały uspokojenie nastrojów.
Patrząc z najbliższej mi perspektywy mogę powiedzieć, że w ciągu
tych trzech lat odtworzyliśmy oddział, ukonstytuowaliśmy go. Zaszły tu także znakomite zmiany technologiczne, wymieniliśmy przestarzałą linię monitorującą, doku-
piono respiratory najnowszej generacji, aparaty do znieczulenia
a w nieodległej przyszłości rozpoczniemy remont oddziału a na koniec wyposażymy go w nowe łóżka.
Jestem bardzo zadowolony, że
przyszło mi na koniec pracy zawodowej pracować w Megrezie. Ja nie
spodziewałem się, że będę mógł jeszcze spokojnie, precyzyjnie odtwarzać zespół z młodych ludzi, a taką
szansę dała mi spółka Megrez. Dzięki temu mam w tej chwili zespół
w który wierzę, który jest bardzo
młodym, ambitnym zespołem,
przed którym, tak jak przed Megrezem, jest dobra przyszłość. Tylko
trzeba o nią dbać. Trzeba się ze
szpitalem identyfikować i bronić
go, gdzie się tylko da, bo wart jest
tego.
Czy są jakieś mankamenty? Minus właściwie widzę tylko jeden i to
jest niełatwe wyzwanie dla zarządu
na najbliższą przyszłość. To płace
pielęgniarek. Nie ma dobrze funkcjonującego szpitala bez pielęgniarek tak samo, jak bez jakiejkolwiek innej grupy zawodowej związanej z jego funkcjonowaniem, nie
wyłączając portiera czy sprzątaczki. Kadra pielęgniarska jest trybem szpitala najbardziej okazałym.
Tymczasem pielęgniarek ubywa,
a ich zarobki nie są magnesem
przyciągającym do zawodu. A myśmy przez te trzy lata sporo kadry
różnego szczebla wyszkolili. Każdy
ubytek oznacza stratę dla szpitala.
Szkoda tracić własną krew.
5
2 czerwca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp.
z o.o. został oddany do użytku nowy aparat RTG. W uroczystości oprócz gospodarzy wydarzenia: dr n.
med Joanny Gibińskiej, kierownika ZDO oraz Marioli Szulc, prezes zarządu Megrez Sp. z o.o., udział
wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, miasta Tychy oraz gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
Nowy rentgen
już działa
Nowy nabytek szpitala to cyfrowy aparat Siemens Luminos dRF
Max – urządzenie typu 2 w 1, łączące funkcję cyfrowego aparatu
RTG kostno-płucnego z możliwością wykonywania i zapisywania
cyfrowej fluoroskopii. Fluoroskopia natomiast, zwana też prześwietleniem klatki piersiowej, umożliwia zarejestrowanie narządów podczas pracy, co pozwala na dynamiczną ocenę np. ruchomości przepony, ocenę pracy żołądka i jelit.
Dzięki specjalnej konstrukcji aparatu personel medyczny ma
łatwy dostęp do pacjenta ze wszystkich czterech stron stołu.
Największą zaletą oddawanego do użytku aparatu jest możliwość wykonywania badań czynnościowych narządów i układów wewnętrznych, np.: pokarmowego (w tym badania endoskopowe dróg żółciowych przy podejrzeniu kamicy albo nowotworów) lub rozrodczego (można będzie m.in.: wykonywać
podstawowe badania przy diagnozowaniu i leczeniu niepłodności, których szpital w tej chwili nie może przeprowadzać),
czy też klatki piersiowej (do wykrywania np. obcych ciał
w przełyku).
Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że nowy RTG jest cyfrowy,
bezpośrednio sprzężony z komputerem, do którego dane przesyła
bezpośrednio, bez konieczności wywoływania klisz lub sczytywania kaset światłoczułych. Jakość obrazu jest również znacznie
wyższej jakości, niż z aparatów starszej generacji. Oznacza to uproszczenie przebiegu badania, skrócenie czasu jego trwania
i większą precyzję badań. Ponadto zdjęcia i filmy wykonane podczas badania będą wysyłane bezpośrednio na oddziały, na których leżą przebadani pacjenci. Natomiast pacjenci, którzy konsultacje lekarskie będą odbywać poza szpitalem, wyniki badania
otrzymają na płycie CD.
Obecnie używany w szpitalu aparat to urządzenie starszej generacji, bazujące na kasetach światłoczułych, umożliwiające tylko
wykonywanie zdjęć statycznych. Urządzenie będzie nadal wykorzystywane w diagnostyce, która nie wymaga zastosowania badań czynnościowych. W efekcie więc w szpitalu działać będą
6
2 aparaty RTG, co pozwoli znacznie zwiększyć liczbę badań diagnostycznych.
Uruchomienie urządzenia RTG kosztowało spółkę Megrez w sumie 1 307 742,78 groszy i obejmowało:
– koszt zakupu aparatu,
– cenę stacji diagnostycznej do opisu badań rentgenowskich i tomografii komputerowej
– integrację systemu informatycznego szpitala z systemem,
w którym pracuje urządzenie
– adaptację pomieszczeń
Zakup sfinansowany został ze środków własnych spółki Megrez, ale niebagatelne znaczenie dla możliwości sfinansowania
zakupu tego urządzenia miał fakt, że miasto Tychy oraz Powiat
Bieruńsko – Lędziński wraz z gminami wchodzącymi w jego
skład (Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski i Bojszowy) objęły
w ubiegłym roku udziały w spółce, dając jej zastrzyk finansowy, który można było wykorzystać na inwestycje.
15 milionów:
dużo i mało zarazem
Ponad 15 milionów złotych zainwestowanych
w ciągu trzech lat w wyposażenie i remonty szpitala (w tym sprzęt wniesiony aportem przez zarząd
województwa śląskiego wartości ponad 7 milionów
złotych) to zarazem dużo i mało. Że to dużo, widać
po wyposażeniu i skali zmian, jakie dokonały się
w szpitalu w ciągu trzech lat. Ale biorąc pod uwagę plany rozwoju placówki, te 15 milionów to wcale nie tak dużo.
Jeśli chodzi o plany najbliższe, czyli obecny rok, inwestycje oszacowano na ponad 3 miliony złotych. Za te pieniądze ma być wyremontowana część pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neonatologiczny i odcinek położniczy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowany Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej (prace są już na ukończeniu) oraz Izba Przyjęć. Spółka Megrez nosi się również z zamia-
rem przeniesienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej z dotychczasowych pomieszczeń w inne miejsce, co ma związek z przymiarkami do zakupu rezonansu magnetycznego po tym, jak szpital został
wyposażony w tomograf komputerowy i nowoczesny, cyfrowy
aparat rentgenowski, który jest najnowszym nabytkiem placówki.
Oprócz dużych inwestycji na ten rok zaplanowane zostały również bieżące remonty na oddziałach: Neurologicznym, Obserwacyjno-Zakaźnym, Otolaryngologicznym, Okulistycznym, w Zakładzie
Patomorfologii, Centralnej Sterylizatorni i na Trakcie Porodowym.
Są i dalsze plany inwestycyjne, wykraczające poza 2015 rok,
które ze względu na zakres będą wymagały znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania. Należą do nich, między innymi, przebudowa, rozbudowa albo przeniesienie Bloku Operacyjnego, termomodernizacja budynku szpitala wraz z wymianą okien, kompleksowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania, remont tunelu łączącego Zakład Patomorfologii ze
szpitalem, generalne remonty oddziałów szpitalnych, które jeszcze ich nie przeszły, dalsze zakupy sprzętu medycznego i remont dróg oraz chodników na terenie placówki.
Dziękujemy!
Pracownicy z długoletnim stażem w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym zgodni są
w opinii, że zawsze miał on
szczęście do przyjaciół. Nie inaczej jest i w ciągu ostatnich
trzech lat, a to głównie za sprawą udziałowców szpitala i sponsorów, którzy wspierają działalność placówki. Pomoc ma przede
wszystkim wymiar finansowy
i polega na przekazaniu gotówki
na konkretny zakup albo dostarczaniu potrzebnego sprzętu.
Spośród udziałowców szpitala największej
pomocy rzeczowej udzielił Megrezowi zarząd województwa śląskiego, wnosząc do
spółki, która zarządza szpitalem sprzęt
medyczny wartości ponad 7,5 miliona złotych. Miasto Tychy i Powiat Bieruńsko-Lędziński objęły w ubiegłym roku udziały
w spółce, zasilając szpital kwotą 6 590
000 złotych, z czego 6 000 000 stanowił
wkład Tychów, 200 000 – powiatu a 390
000 złotych to suma przekazana przez Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śl. i Bojszowy.
Całość tych środków zostanie, a częściowo
już została, przeznaczona na wydatki inwestycyjne. Na przykład pieniądze przekazane przez gminy powiatu przeznaczone
zostały na zakup aparatów do znieczulania
i pomp infuzyjnych dla OIOM, narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego, autoklawów dla okulistyki oraz elektrokardio-
grafów i aparatów holtera dla Oddziału
Chorób Wewnętrznych z pododdziałem
Kardiologicznym. Także kupno aparatu
RTG za 1,3 miliona złotych, o którym obszernie piszemy w innym miejscu, bez
środków pochodzących z wykupu udziałów byłoby znacznie trudniejsze.
Na liście przyjaciół szpitala są również
sponsorzy: Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ADW” Sp. z o.o., Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Czeczott” w Woli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, El Medico i inni.
Dzięki ich hojności szpital Megrez wzbogacił się między innymi o videolaryngoskop, aparat wielofunkcyjny i moduł systemu przywoławczego pacjenta na oddział
geriatryczny, stimulator stimplex, respirator transportowy dla OIOM, kardiomonitory, symulator ciąży, symulator noworodka.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
podarowała szpitalowi sprzęt dla Oddziałów: Geriatrycznego i Neonatologicznego
wart prawie pół miliona, a Powiat Bieruń-
sko-Lędziński kupił Oddziałowi Okulistycznemu aparat USG. Z kolei Ministerstwo
Zdrowia przyznało szpitalowi ponad 10
000 dotacji na aparaturę elektrokardiograficzną i zestaw do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego.
Szpital wspierają również prywatni darczyńcy, którzy Megrezowi przekazali już
w sumie wsparcie wartości 10 000 złotych.
Gdyby nie hojność i życzliwość wszystkich wymienionych i niewymienionych
z nazwy przyjaciół, szpital niewątpliwie
byłby dzisiaj w innym miejscu, inne byłyby
też standardy leczenia, więc dziś, przy
okazji skromnego jubileuszu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego należą
się im podziękowania.
Szpitalowi przybyło specjalistów
Miło nam poinformować, że troje lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Megrez Sp. z o.o. osiągnęło w ostatnim czasie awans zawodowy zdobywając tytuł lekarza specjalisty. Pracująca na Oddziale Chorób Wewnętrznych Magdalena Zajdel-Stachoń uzyskała stopień specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, Agata RauszerSzopa, lekarz Oddziału Neurologicznego została specjalistą neurologii a Łukasz Noras
z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Serdeczne gratulacje świeżo upieczonym specjalistom składa zarząd spółki Megrez oraz nasza redakcja.
7
Od 8 czerwca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp z o.o. działa przyszpitalna szkoła
rodzenia oferująca bezpłatne zajęcia, podczas których eksperci ds. położnictwa będą dzielić się z przyszłymi rodzicami swoją wiedzą i doświadczeniem. Specjaliści prowadzący zajęcia to m.in.: Ilona Janda
– położna – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pracownik Traktu Porodowego Oddziału Ginekologiczno Położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach Megrez Sp. z o. o. oraz Joanna Sawicka – położna, pracownik Traktu Porodowego Oddziału Ginekologiczno Położniczego Szpitala
Wojewódzkiego w Tychach Megrez Sp. z o. o. Zajęcia będą się odbywały w grupach liczących 5 ciężarnych lub par, jeśli będzie w nich uczestniczyć również przyszły tata.
Pierwsza przyszpitalna
szkoła rodzenia
– w Megrezie
Celem Szkoły jest przygotowanie – zarówno psychologiczne, jak i fizyczne – pary
do porodu oraz zdobycie praktycznych
umiejętności takich, jak przewijanie, kąpiel noworodka, masaż aktywizujący maluszka dla lepszego rozwoju psychoruchowego oraz pierwszą pomoc. Oferta
szkoły rodzenia i szpitala zapewnia kompleksową pomoc i opiekę matce, ojcu
i dziecku w czasie ciąży, porodu i połogu.
W skład programu, realizowanego
przez szkołę, wchodzi cykl pięciu spotkań teoretyczno – praktycznych w specjalnie w tym celu zaadaptowanych pomieszczeniach Poradni Specjalistycznych Megrez Sp. z o.o., w tym wizyta
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
oraz Sali Porodowej Szpitala. Oprócz
wspomnianych zajęć kurs obejmuje również gimnastykę dla ciężarnych, na
którą można uczęszczać do końca ciąży.
Podczas zajęć wykorzystywany będzie
nowoczesny sprzęt dydaktyczny: jedyny
w mieście i okolicy symulator ciąży i noworodka.
Dodatkową ofertą szkoły jest indywidualne przygotowanie do porodu dla kobiet i par, które z różnych przyczyn nie
mogą lub nie chcą uczestniczyć w kursie standardowym. Terminy spotkań do-
8
pasowywane są wówczas do preferencji ciężarnej i ustalane indywidualnie.
O nazwie szkoły – Od brzuszka do maluszka – zadecydowały same zainteresowane, bo rozpisany przez szpital konkurs
na nazwę szkoły rodzenia adresowany
był właśnie do kobiet w ciąży. Wpłynęło
wiele ciekawych propozycji, dlatego jury
konkursowe w składzie: Ewa Kołodziej –
posłanka na Sejm RP i zarazem fundatorka nagrody konkursowej, Daria Szczepańska – zastępca prezydenta Miasta Tychy
ds. społecznych oraz Mariola Szulc – prezes Megrez Sp. z o.o. miało trudne zadanie. Wygrała propozycja pani Patrycji
Brzozowskiej i to ona otrzymała z rąk Ewy
Kołodziej bon o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie z artykułami dziecięcymi. Jak się okazało, pani wiceprezydent
Darii Szczepańskiej spodobała się również inna propozycja zwyciężczyni: „Pępek świata”. Pani Brzozowska otrzymała
więc również upominki od miasta za drugą najciekawszą propozycję.
Do szpitala
nie tylko w chorobie
Chociaż do szpitala trafia się zwykle w chorobie, to
wcale nie musi on kojarzyć się wyłącznie z chorobami, ale także z profilaktyką czy edukacją. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o.
konsekwentnie pracuje na taki właśnie różnorodny
wizerunek. Więcej: to szpital wychodzi ze swoją
ofertą na zewnątrz, a dowodem są doroczne Dni
Zdrowia, na których nie może zabraknąć stoiska
Megrezu oraz udział w miejskim programie profilaktycznym „Październik Miesiącem dla Zdrowia”.
Stoisko Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp.
z o.o. na tegorocznym Dniu Zdrowia cieszyło się ogromną popularnością. W tę słoneczną, wręcz upalną niedzielę odwiedziły
nas dziesiątki, jeśli nie setki osób. W tym roku szpital prezentował głównie ofertę szkoły rodzenia.
Megrez przyciągnął jednak nie tylko kobiety w ciąży i planujące w niedługim czasie macierzyństwo, ale także młode dziewczyny, mamy z dziećmi i wielu panów, wśród których prawdziwą furorę robiły symulatory ciąży i noworodka. Chętnych do
przekonania się, jak to jest być w ciąży albo opiekować się noworodkiem było naprawdę wielu.
Pokazy i instruktaże z zakresu łagodzenia bólów okołoporodowych na aparacie TENS, rozpoznawania potrzeb dziecka poprzez
pracę z symulatorem noworodka, chustowania, kąpieli i pielęgnacji dziecka, karmienia piersią prowadziły położne pracujące na
sali porodowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. i jednocześnie prowadzące przyszpitalną szkołę rodzenia. One także demonstrowały ćwiczenia ogólnorozwojowe, relaksacyjne, odprężające
na workach Sako oraz piłkach i ćwiczenia oddechowe torem
brzusznym dla przyszłych mam. Ciężarne panie korzystały również chętnie z oferowanych im na stoisku szpitala Megrez badań KTG (monitorowanie tętna płodu), UDT (słuchanie tętna płodu) oraz pomiaru ciśnienia tętniczego kobiet w ciąży.
Stoisko odwiedzały i osoby starsze, zainteresowane innymi
rodzajami działalności szpitala, na przykład poradni specjalistycznych czy laboratorium, w którym badania można wykonać
przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
Rok wcześniej szpital przygotował dla tyszan m.in. porady rehabilitantów, w tym testy sprawnościowe dla seniorów, badania
EKG, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy i cholesterolu,
konsultacje kardiologiczne. Ponadto zaprezentowano ofertę nowo
otwartych poradni przyszpitalnych i zakładu rehabilitacji oraz
specjalną wiosenną ofertę cenową szpitalnego laboratorium.
Z kolei w październiku ubiegłego roku (warto dodać, że
w związku z wygranym konkursem na realizację programu, który finansowało miasto Tychy) mieszkańcy Tychów zostali zaproszeni na bezpłatne i niewymagające skierowania porady lekarzy kardiologów i laryngologów.
Szpital wykonywał również badania laboratoryjne krwi tj.: oznaczenia poziomu cholesterolu, cukru, HCV (pod kątem żółtaczki typu
C) oraz Ca 125 (pod kątem markerów nowotworowych u kobiet),
a także morfologię. Szpital wykonywał wówczas również badania
cytologiczne dla kobiet w wieku do 25 i powyżej 59 roku życia.
Jak widać, szpital może się równie dobrze kojarzyć z aktywnością w starszym wieku, dbałością o zdrowie i troską o tyszan, nawet tych, którzy się jeszcze nie urodzili. W narodzinach
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o też pomoże. Wszak to właśnie tu jest jedyna w mieście i powiecie bieruńsko-lędzińskim porodówka.
9
Medycyna dalekich
krajów w Megrezie
Tyskie koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, które działa
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez Sp. z o.o.,
zorganizowało 8 czerwca zebranie naukowo-szkoleniowe pt.
„Medycyna w kraju Kilimandżaro, Serengeti, Zanzibaru”. W roli
prelegenta wystąpił gość specjalny koła dr Ryszard Jankiewicz
z St. Walburg Hospital w Nyangao w Tanzanii, a w gronie słuchaczy zasiadła kadra medyczna
szpitala.
Dr Ryszard Jankiewicz w 1968 roku uzyskał
tytuł lekarza medycyny w Akademii Medycznej w Lublinie. Po stażu odbytym w Szpitalu Klinicznym w Lublinie, w 1970 roku
rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgicznym
Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. W 1978
roku uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej i stanowisko zastępcy ordynatora.
Na przełomie lat 1978/79 przez pół roku,
a następnie przez dwa lata w okresie 198183 Jankiewicz pracował jako szef oddziału
chirurgicznego Oluyoro Catholic Hospital
w Ibadanie w Nigerii. Na przełomie lat
1988/89 pracował przez pół roku w Hospital Albert Schweitzer na Haiti. Od 1991 roku przebywa i pracuje w Tanzanii, począt-
10
kowo jako dyrektor i szef Oddziału Chirurgicznego w St. Francis Hospital w Ifakarze,
a następnie od 1995 roku w St. Walburg
Hospital w Nyangao.
Ryszard Jankiewicz jest pierwszym polskim lekarzem zarejestrowanym i oficjalnie
pracującym w Tanzanii. Jest on jedynym
chirurgiem pracującym w regionie Lindi, liczącym ponad milion mieszkańców.
Publikuje w prasie polskiej i zagranicznej. W 2005 roku otrzymał Medal Alberta
Schweitzera, przyznawany przez Polską
Akademię Medyczną.
W 2014 roku odznaczony został przez
Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Jankiewicz przyznał na początku wystąpienia, że zazwyczaj kontakt
z krajem i ze światem ma jedynie poprzez
Internet, podróże i osobiste spotkania, takie jak to w Megrezie, zdarzają się bardzo
rzadko. To, że zawitał do Tychów jest zasługą dr Joanny Straszeckiej, przewodniczącej zarządu tyskiego koła PTL, która
wystosowała zaproszenie do dr. Jankiewicza, ale przede wszystkim dr. Zbigniewa
Antosza, Kierownika Zakładu Patomorfologii, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o.
– Warto było zabiegać o tę wizytę, bo dr
Ryszard Jankiewicz już od ponad 20 lat
wnosi wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodowościami, w szczególności krajów afrykańskich, czego dowodem jest przyznane odznaczenie przez Prezydenta RP –
podsumowuje dr Antosz.
NOWOCZESNA PRZYSZPITALNA SZKOŁA
RODZENIA W TYCHACH
„OD BRZUSZKA DO MALUSZKA”
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
PRZYSZŁYCH RODZICÓW
ATUTY NASZEJ SZKOŁY:
JEDYNA PRZYSZPITALNA SZKOŁA
RODZENIA W TYCHACH
ZAJĘCIA PROWADZIMY W MAŁYCH
GRUPACH MAX 5 PACJENTEK
ZAPEWNIAMY PRZYSZŁYM RODZICOM
NAUKĘ NA NOWOCZESNYM SPRZĘCIE:
SYMULATORACH CIĄŻY I NOWORODKA
ZAPEWNIAMY MOŻLIWOŚĆ
ODWIEDZENIA SALI PORODOWEJ ORAZ
ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNOPOŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGICZNEGO
POŁOŻNE PROWADZĄCE ZAJĘCIA
W SZKOLE RODZENIA TOWARZYSZĄ
PRZYSZŁYM MAMOM NA KAŻDYM ETAPIE
CIĄŻY, PORODU I POŁOGU
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZANIA
SPRZĘTU (TENS, UDT, LAKTATORY)
JESTEŚMY NASTAWIENI
NA ROZWIĄZYWANIE INDYWIDUALNYCH
PROBLEMÓW, NIEPOKOJÓW I
WĄTPLIWOŚCI PRZYSZŁYCH RODZICÓW
W NASZEJ SZKOLE WSZYSTKIE PARY MAJĄ OKAZJĘ POZNAĆ
MAGIĘ ŚWIADOMEGO RODZENIA.
WSZYSTKIE WYMIENIONE ATUTY REALIZUJE
ZESPÓŁ ZAANGAŻOWANYCH, WYJĄTKOWYCH,
DOŚWIADCZONYCH POŁOŻNYCH NASTAWIONYCH NA KOMFORT,
BEZPIECZEŃSTWO I SATYSFAKCJĘ PRZYSZŁYCH RODZICÓW.
POŁOŻNE: ILONA JANDA I JOANNA SAWICKA
– PROWADZĄCE ZAJĘCIA W SZKOLE RODZENIA
TO SPECJALISTKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO,
NA CO DZIEŃ PRACUJĄCE NA SALI PORODOWEJ
ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO
Miejsce zajęć – Poradnie Specjalistyczne Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102
Rejestracja godz. pn. – pt. 08:00 – 18:00
tel. 694-226-287, 784-080-878 tel. stacjonarny: 32 325 52 98 lub 32 325 52 03
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach wszystkie zainteresowane pary!
11
LABORATORIUM
Oferta Laboratorium obejmuje szeroki zakres badań, w tym:
Badania podstawowe i biochemiczne,
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych,
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca,
Diagnostyka cukrzycy,
Diagnostyka anemii,
Diagnostyka chorób tarczycy,
Hormony,
Markery nowotworów,
Infekcje – wirusowe zapalenia wątroby i inne,
Immunoglobuliny,
Serologia grup krwi,
Bakteriologia.
Laboratorium Szpitala Wojewódzkiego Megrez wykonuje
badania z których może skorzystać każdy!
badania wykonywane na miejscu i wynik w tym samym dniu
szybkie testy na obecność i rodzaj narkotyków
najtańsze oznaczenie witaminy D3
Atrakcyjne ceny badań laboratoryjnych obejmują wszystkie
środy miesiąca do końca 2015 r.
NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA
RAKA JAJNIKA
Oferta specjalna dotyczy m.in. wykonywania badań w kierunku
wykrywania raka jajnika. Dzięki testowi ROMA oznaczane są
dwa markery nowotworowe: Ca 125 i HE4.
Nasze laboratorium i punkt pobrań (dostępny w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej) otwarte są całą dobę dzięki czemu
maksymalnie skróciliśmy czas oczekiwania na wyniki badań.
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ FIRMY
DO WSPÓŁPRACY
Szczegółowy wykaz badań znajdą Państwo w cenniku na
stronie www.szpitalmegrez.pl
www.szpitalmegrez.pl
ZAANGAŻOWANI FACHOWCY, SZYBKA DIAGNOSTYKA,
NOWOCZESNE GABINETY KOMERCYJNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE
MEGREZ SP. Z O.O. W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ:
Poradnia
Chorób Metabolicznych
Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza
oferująca:
rozpoznawanie i leczenie chorób endokrynologicznych
i zaburzeń metabolicznych, w szczególności chorób tarczycy,
leczenie schorzeń tarczycy i innych gruczołów endokrynnych
oraz zaburzenia gospodarki tłuszczowej w wieku podeszłym,
leczenie zaburzeń czynności tarczycy w ciąży,
ocena czynności tarczycy u kobiet planujących ciążę
świadcząca usługi z zakresu:
konsultacji i porad lekarskich,
profilaktyki, diagnostyki i terapii schorzeń żeńskiego układu
płciowego, w tym profilaktyki i diagnostyki chorób szyjki
macicy, stanów zapalnych i nowotworów narządów
płciowych,
leczenia stanów zapalnych szyjki macicy,
antykoncepcji,
opieki nad kobietą w okresie menopauzy,
kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną.
Specjalista:
Prof.dr hab.n.med. Czesław Marcisz
Poradnia
Zdrowia Psychicznego
oferująca:
rozpoznawanie chorób i zaburzeń psychicznych osób
dorosłych,
leczenie krótko i długoterminowe,
profilaktyka chorób przebiegających z nawrotami,
leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego (m.in. nerwice,
depresje),
terapię indywidualną osób z problemami psychologicznymi,
terapię dla par,
psychologię biznesu
Nasi specjaliści:
Psychiatra: Dr hab.n.med. Krzysztof Kucia
Psycholog kliniczny: Mgr Lucyna Michałowska
W ramach poradni ginekologicznej zapewniamy badania:
biochemiczne,
hormonalne,
bakteriologiczne,
cytologiczne,
USG obejmujące zarówno diagnostykę narządów rozrodczych
jak i weryfikujących ciążę (USG przezpochwowe,
USG brzuszne)
Nasi specjaliści:
Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Sodowski
Prof.dr hab.n.med. Ryszard Poręba
Prof. ATH dr hab.n.med. Izabela Ulman-Włodarz
Dr n.med. Aneta Poręba-Cieślukowska
Dr n.med. Filip Doktorowicz
Rejestracja godz. pn. – pt. 07:00 – 15:00
tel. 32 325 52 98 lub 32 325 52 03
www.szpitalmegrez.pl
12

Podobne dokumenty