rada europejska - Europe Direct

Transkrypt

rada europejska - Europe Direct
RADA EUROPEJSKA
Posiedzenia Rady Europejskiej to szczyty, na których
spotykają się przywódcy UE, aby podejmować decyzje
dotyczące ogólnych priorytetów politycznych i
najważniejszych inicjatyw.
W ciągu roku odbywają się zazwyczaj cztery
posiedzenia, którym przewodniczy stały
przewodniczący.
Zadania
Rola Rady Europejskiej polega na wyznaczaniu ogólnych
kierunków polityki i priorytetów UE oraz rozwiązywaniu
złożonych i delikatnych kwestii.
Chociaż Rada Europejska ma wpływ na określanie kalendarza
politycznego UE, nie ma uprawnień do uchwalania aktów
prawnych.
Skład
W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów
każdego kraju UE, przewodniczący Komisji i przewodniczący
Rady Europejskiej.
W posiedzeniach uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Przewodniczący
Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej.
Jego kadencja trwa od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2017 r.
Posiedzenia
Posiedzenia odbywają się zwykle w Brukseli, dwa razy w ciągu
każdego półrocza, jednak w razie potrzeby przewodniczący może
zwołać posiedzenie specjalne.
Podejmowanie decyzji
O ile traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w
drodze konsensusu.
W niektórych przypadkach Rada przyjmuje decyzje jednogłośnie lub
większością kwalifikowaną w zależności od postanowień traktatu.
W głosowaniu nie biorą udziału przewodniczący Rady Europejskiej,
przewodniczący Komisji ani wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Kontakt
Rada Europejska >>
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Tel: +32 2 281 61 11
Faks: +32 2 281 69 34
Źródło
Oficjalna strona Unii Europejskiej
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_pl.htm

Podobne dokumenty