wypowiedzenie umowy najmu

Transkrypt

wypowiedzenie umowy najmu
…............................................................
…............................................................
…............................................................
Dowód osobisty seria …..... nr …...........
zwany dalej Najemcą
Do Pana
…............................................................
…............................................................
…............................................................
zwanego dalej Wynajmującym
WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU
Podstawa wypowiedzenia: par. 4 pkt 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej w dniu …............................
Uprzejmie informuję, że wypowiadam najem lokalu mieszkalnego przy ul.............................................................
…........................................ w …................................................. Na podstawie par. 4 pkt 2 umowy najmu lokalu
mieszkalnego, zawartej w dniu …............................ roku, okres wypowiedzenia wynosi …....... miesiąc I kończy
się dnia …..................................... Zobowiązuję się do opuszczenia wynajmowanego lokalu, oraz uiszczenia
zaległych zobowiązań do dnia …............................. r.
Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Data ................................
..............................................
(podpis)

Podobne dokumenty