Dotyczy: zamówienia na wykonanie Zaprojektowanie i budowa

Transkrypt

Dotyczy: zamówienia na wykonanie Zaprojektowanie i budowa
Józefów,
dnia
25
kwietnia
2013r.
Józefów
POŚ.271.14.2013
Wykonawcy - wszyscy
Dotyczy: zamówienia na wykonanie zamówienia pn.
Remont nawierzchni sportowej w hali Integracyjnego centrum Sportu i Rekreacji w
Józefowie
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2013 r.
wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść
zapytań (bez ujawniania ich źródła ) zamieszcza się na stronie, na której opublikowano SIW.
W zakresie , w jakim odpowiedzi zmieniają treść SIWZ należy je traktować jako modyfikację
SIWZ, dokonaną w trybie art. 38 ust. 4 Pzp.
Pytanie 8
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o
udzielenie wyjaśnień w następującej kwestii. Zamawiający w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót wskazuje system BONA SPORTIVE SYSTEM jako jedyny
możliwy do zastosowania w ww. zakresie.
Mając na względzie wysoką jakość planowanego remontu zwracamy się z zapytaniem, czy
Zamawiający dopuści zastosowanie innego pełnego systemu lakierów do podłóg sportowych
spełniających obowiązującą normę PN-EN 14904.
Odpowiedź Zamawiającego
Dopuszczamy możliwość użycia innego systemu lakierów spełniających ww. normę pod
warunkiem, że będzie on posiadał podobny certyfikat analogiczny do posiadanego przez
lakier wymieniony w specyfikacji, czyli FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki),.
IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej) lub federacji krajowej piłki koszykowej lub
ręcznej, czyli tych sportów zespołowych, które są uprawiana na podłogach drewnianych.
1

Podobne dokumenty