X • (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy trzysta sześć zł 43/100)

Transkrypt

X • (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy trzysta sześć zł 43/100)
.
numer sprawy zamawiającego FZP-VI-228-31/14
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł,
NIP 725-18-01-126
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu
sektorowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnychx,
wymienionym w art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznychx.
Postępowanie prowadzone na warunkach określonych przez zamawiającego
w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia x.
Roboty budowlane
•
Dostawy
X
Usługi
•
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :
Przetarg nieograniczony
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa 6 sztuk licencji sieciowej komercyjnej ArcGIS for Desktop Standard 10.2. lub
nowszej
3. NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY/WYKONAWCÓW:
MEGABIT Sp. z o. o., ul. Złoczowska 20A, 03-972 Warszawa
4. CENA OFERTY (z podatkiem VAT):
301 306,43 zł
(słownie złotych: trzysta jeden tysięcy trzysta sześć zł 43/100)
5. DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 28.07.2014r.
x
Niepotrzebne skreślić/usunąć

Podobne dokumenty