"Wykonanie Swiadectw charakterystyki energe,,," (nr 51157) Dota

Transkrypt

"Wykonanie Swiadectw charakterystyki energe,,," (nr 51157) Dota
"Wykonanie Swiadectw charakterystyki energe,,," (nr
51157)
Dota wygenerowania dokumentu: 2O76-05-L7 OB:77:42
Dane postgpowania;
Kupujqcy:
Komenda Wojewddzka Policji w Bialymstoku
Wykonanie 6wiadectw charakterystyki energetycznej dla obiekt6w policji wojew6dztwa
Nazwa postqpowania:
Organizator postQpowanla
podlaskiego
:
Rozpoczqcie skladania ofert:
Typ postqpowania:
Liczba zaproszonych dostawc6w:
El2bieta Malinowska
28-04-2016 15:00:00
Zakohczenie skladania ofert:
Grupa asodymentowai
otwarte
81
lle ofert zostafo zloionych:
05-05-2016 14:10:50
brak
L2
Przedmiot zapytania - 3 najlepsze oferty
Cena max
brutto/JM
:
Wykonanie Swiadectw
charakterystyki energetycznej dla
obiekt6w policji wojew6dztwa
6 149,99
PLN
6 334.50 PLN
I
6 149.99
PLN
6 334.50 PLN
8 487.00 PLN
487,00
PLN
podlaskiego
Wartoid brutto zam6wienial
Strono 1 z
7

Podobne dokumenty