Informator Samorządowy nr 3/84/2013

Komentarze

Transkrypt

Informator Samorządowy nr 3/84/2013
Nr 3/84/13
czerwiec
2013
Obniżka opłat
za śmieci
- strona 44
Dziœ
w Biuletynie
między innymi:
- Gminne inwestycje
- Odpady komunalne
- Przedszkole
- Szkoły
- Biblioteka publiczna
310 nowych
punktów
świetlnych
- strona 2
- Muzeum Filumenistyczne
- Pomoc społeczna
- Zajączek wielkanocny
- Zabytki
- Promocja
- Sport
- Seniorzy
- Bystrzyckie aktualności
- Ocalić od zapomnienia
2
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Gminne inwestycje
Zadanie jest
dof inansowa ne ze środków
Europejskiego
Funduszu Rolnego, Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 oś
3 „Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie
gospodarki
wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi
dla gospodarki
i ludności wiejskiej” w wysokości 3.000.000
zł.
Lampy hybrydowe w Gminie
- 310 nowych punktów świetlnych
Zadanie inwestycyjne jest realizowane w dwóch etapach.
W kwietniu 2013 r. zostały ostatecznie wytyczone lokalizacje
lamp hybrydowych przeznaczonych do realizacji w pierwszym
etapie tj. 155 punktów świetlnych.
W pierwszym etapie zostaną wykonane lampy hybrydowe w
następujących miejscowościach:
- Gorzanów – 29 punktów świetlnych,
- Kamienna – 3 punkty świetlne,
- Marianówka – 13 punktów świetlnych,
- Mielnik – 6 punktów świetlnych,
- Międzygórze – 10 punktów świetlnych,
- Nowa Bystrzyca – 25 punktów świetlnych,
- Stary Waliszów – 19 punktów świetlnych,
- Szklarka – 4 punkty świetlne,
- Wójtowice – 6 punktów świetlnych (docelowo 9 punktów
świetlnych),
- Zabłocie – 20 punktów świetlnych,
- Zalesie – 20 punktów świetlnych.
C
Budowa sali sportowej w Wilkanowie
Obecnie trwają roboty związane z realizacją zadania pn.: „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie”.
W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie obiekt sportowy składający się z budynku pełnowymiarowego sali gimnastycznej o wymiarach areny równych 35,70 m x 18,70 m (długość
x szerokość) i wysokości netto 9,36 m wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
w Wilkanowie.
W budynku sali gimnastycznej będą zlokalizowane następujące boiska do gier zespołowych:
- boisko główne do koszykówki oraz dwa boiska treningowe;
- boisko główne do siatkówki oraz dwa boiska treningowe.
Na boisku można będzie rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego.
Sala wyposażona będzie w widownię dla maksymalnie 100
miejsc (trybuna składana - ruchoma).
Od 15 maja 2013 r. firma wykonawcza RMS Polska Sp z o.o.
z Zagorzyc rozpoczęła montaż lamp hybrydowych w Starym Waliszowie i w Zabłociu.
Pierwsze nowoczesne lampy hybrydowe już świecą.
Termin zakończenia pierwszego etapu zadania upływa dnia
14.06.2013 r.
Realizacja drugiego etapu zadania tj. kolejnych 155 punktów
świetlnych obejmuje następujące miejscowości: Młoty, Mostowice, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Pławnica, Ponikwa, Poręba,
Spalona, Wilkanów, Wójtowice, Wyszki.
Termin zakończenia drugiego etapu zadania: 30.09.2013 r.
ciąg dalszy na stronie 3
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
3
Gminne inwestycje cd.
W budynku zlokalizowane będą następujące pomieszczenia:
- zaplecze szatniowo-sanitarne dla użytkowników sali gimnastycznej zaprojektowano z podziałem na zespół damski i męski.
W każdym zespole będą dwie przebieralnie, jeden węzeł sanitarny oraz węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach,
- pomieszczenie trenerów wraz z zapleczem sanitarnym z oknem obserwacyjnym na arenę sali gimnastycznej,
- sanitariaty ogólne: męski, damski i dla niepełnosprawnych,
- pomieszczenie porządkowe,
- magazyn sprzętu sportowego, z którego prowadzi wejście konserwatorskie dla pomieszczeń technicznych poddasza,
- pomieszczenie techniczno-gospodarcze mieszczące hydrofor,
- kotłownia na paliwo olejowe oraz magazyn oleju,
- komunikację ogólną.
Budynki wyposażone będą kompleksowo w instalacje: wewnętrzna wod. - kan., woda ciepła użytkowa, elektryczna, oświetlenie awaryjne p.poż., odgromowa, wentylacyjno – grzewcza z
uzyskaniem czynnika grzejnego poprzez własną kotłownię na
paliwo olejowe oraz gruntowy wymiennik ciepła.
Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu czyli
parking, drogę dojazdową, chodniki oraz drogę p.poż.
Dane ogólne całości inwestycji:
powierzchnia zabudowy - 995,00 m²
powierzchnia użytkowa - 872,70 m²
kubatura - 8 295,00 m³
ilość kondygnacji - 1
wysokość zewnętrzna - 10,20 m.
Planowany termin zakończenia zadania: 16.12.2013 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokości 1.621.579,00 zł.
sportowy, który przyczyni się do promowania aktywnego trybu
życia oraz alternatywnego spędzania wolnego czasumłodzieży.
C
Budowa łącznika pomiędzy
ul. Kolejową, a ul. Zamenhofa
w Bystrzycy Kłodzkiej
Budowa Skate Parku – Etap I
Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową Skate
Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej I etap.
W ramach I – go etapu zadania zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia płyty Skate Parku z asfaltobetonu, chodnik z
kostki betonowej, odwodnienie płyty oraz zostaną zamontowane
elementy małej architektury (ławki i kosze).
Termin zakończenia I – go etapu zadania: 31.05.2013 r.
W II etapie zadania zostaną zamontowane urządzenia na
Skate Parku.
Po zakończeniu inwestycji - Etap I i II przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej powstanie nowy kompleks
C
Budowa dwóch zatok autobusowych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388
w miejscowości Szklarka
W maju 2013 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu
w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania pn.: „Budowa
dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388
na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia
pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od
Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 55 %,
natomiast Województwa Dolnośląskiego 45 %.
W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja techniczna,
natomiast w roku 2014 będą wykonane roboty budowlane.
W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe postojowe wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem
terenu.
Wykonana inwestycja poprawi bezpieczeństwo osób pieszych
oraz innych uczestników ruchu samochodowego korzystającego
z drogi wojewódzkiej nr 388.
C
W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja projektowo
– kosztorysowa dla zadania pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul.
Kolejową - drogą powiatową nr 3236 D, a ul. Zamenhofa - drogą powiatową nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej (obwodnica do
Mondi Sp. z o.o.)
Zadanie jest wspólnie finansowane przez Gminę Bystrzyca
Kłodzka i Powiat Kłodzki, realizowane będzie przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Kłodzku.
Na powyższe zadanie Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela
50 % dofinansowania.
W kolejnych latach Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Gmina
Bystrzyca Kłodzka będą czynić starania o pozyskanie na realizację zadania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Zrealizowana inwestycja spowoduje wyprowadzenie ruchu
samochodów ciężarowych ze ścisłej strefy uzdrowiska Długopole-Zdrój.
Roberta Gazda
Wydział Inwestycji
ciąg dalszy na stronie 4
4
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Gminne inwestycje cd.
Nowy plac zabaw
w Bystrzycy Kłodzkiej
Z uwagi na fakt, że Fundacja Muszkieterowie i Gmina
Bystrzyca Kłodzka podjęły współpracę w zakresie realizacji
zainicjowanej przez Fundację akcji społecznej: „Place Zabaw-Muszkieterowie” - dnia 15 maja 2013 r. została podpisana
umowa między Fundacją Muszkieterów z siedzibą w Poznaniu,
reprezentowaną przez Pana Marka Ferugę - Prezesa Zarządu, a
Gminą Bystrzyca Kłodzka reprezentowaną przez Panią Renatę
Surmę - Burmistrza.
Przedmiotem tej umowy jest budowa placu zabaw, usytuowanego przy ulicy Górnej w Bystrzycy Kłodzkiej obok łącznika do
ul. C.K. Norwida (Stare Osiedle).
Zadaniem Gminy przy realizacji tego projektu jest: udostępnienie miejsca i jego adaptacja wraz z wykonaniem ogrodzenia.
Zadaniem Fundacji jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych - których koszt wyniesie 28.600 zł brutto.
Koszty poniesione przez Fundację - 28.600 zł, koszty Gminy
ok. 20.000 zł.
C
C
Wyremontowane chodniki
w Bystrzycy Kłodzkiej
Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Gorzanowie
W dniu 17 maja 2013 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęli remont części chodnika
przy ulicy 1000- lecia Państwa Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej.
Planowane jest położenie ok. 100 m2 kostki Polbruk.
Wyremontowany odcinek chodnika nie tylko zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ale również poprawi wizerunek estetyczny
wyremontowanych budynków.
Zadanie wykonywane ze środków gminnych, wartość ok.
5.500 zł.
Julian Drożdż
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
fot. Wygląd obecnego przebiegu prac przy
ul. 1000-lecia P.P. w Bystrzycy Kłodzkiej
W dniu 8 kwietnia 2013 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadnia pn. „Remont Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej”.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z działania 413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i
rozwój wsi.
Zadnie będzie polegało na wykonaniu elewacji budynku,
drenażu wokół budynku, a także wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej zewnętrznej.
W celu udostępnienia obiektu większej ilości mieszkańców
planowany jest również zakup 100 nowych krzeseł do sali widowiskowej Wiejskiego Ośrodka Kultury.
Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, stworzenie im warunków do kultywowania lokalnych obyczajów i tradycji, a także zaspokojenie ich
potrzeb społecznych.
Remont WOK oraz wyposażenie sali poprawi stan techniczny
budynku oraz wpłynie na atrakcyjność całej miejscowości.
Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych jest na
sierpień 2013 r.
Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury będzie dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej.
Monika Pyrcz-Jurczyk
Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
5
SEGREGACJA ODPADÓW
WOREK / POJEMNIK
w kolorze
PAPIER
(KOLOR
NIEBIESKI)
4 78 :5=8&$0<:
Tu wrzucamy:
- gazety ,czasopisma, katalogi,
- papier szkolny, biurowy,
- książki, zeszyty,
- torby papierowe,
- papier pakowy,
- pudełka kartonowe i tekturowe,
tekturę,
- ścinki papierowe.
PAMIĘTAJ:
- usuń zszywki, metalowe części
i plastikowe opakowania.
PLASTIK
METAL
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
(KOLOR ŻÓŁTY)
SZKŁO
(KOLOR ZIELONY)
Tu wrzucamy:
- butelki po napojach np. typu PET
(zgniecione),
- artykuły gosp. domowego
z tworzyw sztucznych np. po
szamponach, płynach,
- plastikowe opakowania,
pojemniki, kubki np. po jogurtach,
margarynach,
- kartony po mleku i sokach,
- puszki po napojach i konserwach,
- drobny złom żelazny i metale.
PAMIĘTAJ:
- wrzucaj czyste opakowania,
zgnieć je przed wyrzuceniem,
ściągnij nakrętkę.
Tu wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po
kosmetykach, np. słoiki po
kremach, flakony po perfumach.
PAMIĘTAJ:
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem
do pojemnika.
POJEMNIK NA
POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGACJI
/ZMIESZANE/
Tu wrzucamy:
- odpady pozostałe po segregacji,
których nie wrzucam do kolorowych
worków/pojemników tj. pampersy,
art. higieniczne, lustra, worki
z odkurzacza, popioły, ceramika,
szkło płaskie.
78 1,( :5=8&$0<:
Tu nie wrzucamy:
- zabrudzonego i tłustego papieru,
- papieru z folią,
- kartonów po mleku, soku
i napojach,
- papieru przebitkowego
(rachunki, faktury),
- pieluch jednorazowych,
- artykułów i papierów higienicznych,
- opakowań po materiałach
budowlanych np. po cemencie,
- tapet.
Tu nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością,
- butelek i pojemników po olejach
(spożywczych, chłodniczych,
silnikowych),
- opakowań po lekach,
- pojemników po wyrobach
chemicznych np. po środkach
chwastobójczych i owadobójczych,
- zabawek, sprzętu AGD,
- styropianu,
- opakowań po aerozolach,
- puszek po farbach i lakierach,
- skrzynek po napojach.
Tu nie wrzucamy:
- szkła stołowego, fajansu,
- porcelany i ceramiki,
- luster i szkła okiennego,
- żarówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych,
- reflektorów, izolatorów,
- szkła żaroodpornego,
- doniczek,
- ekranów i lamp telewizyjnych,
- szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych.
Tu nie wrzucamy:
- odpadów, które należy wrzucić do
kolorowych worków/pojemników
- odpadów niebezpiecznych: baterii,
chemikaliów, opon, lamp
neonowych,
- odpadów wielkogabarytowych,
- leków, sprzętu RTV i AGD.
ciąg dalszy na stronie 6
6
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
BIOODPADY gromadzimy w przydomowych kompostownikach, w przypadku
zadeklarowania woli korzystania z nich.
Co kompostować?
Organiczne odpady ogrodowe np. trawa, liście, pocięte drobno gałązki,
pozostałości resztek warzyw i owoców, pozostałości kuchenne z gospodarstw
domowych: obierki warzyw i owoców, resztki żywnościowe, skorupki jaj. Pocięty,
niekolorowy papier i tekturę – jeśli nie spełniły wymagań, pozwalających wyrzucić
ich do pojemników na PAPIER.
*Pamiętajmy, że kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych form usuwania odpadów
organicznych.
ODPADY TAKIE JAK:
- ODPADY WIELKOGABARYTOWE: meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony;
- ODPADY Z REMONTÓW: gruz remontowo – budowlany;
- ODPADY ZIELONE I ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: trawa, liście;
- ODPADY NIEBEZPIECZNE: żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, chemikalia,
leki, etc. powstające w gospodarstwach domowych,
będą przyjmowane bezpłatnie w Punkcie Selektywnej
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zbiórki
Odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej
będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00.
2 razy w roku w ramach tzw. „Akcji wystawka” bezpłatnie będą odbierane
odpady wielkogabarytowe: meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony.
W ramach ponoszonej opłaty, Mieszkańcy mogą oddać każdą ilość odpadów
komunalnych.
Worki do segregacji odpadów komunalnych będą dostarczane Mieszkańcom
bezpłatnie w ramach ponoszonej opłaty, przez przedsiębiorcę świadczącego
usługi odbioru odpadów.
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka surowce wtórne zbierane
w systemie pojemnikowym, dostępnym dla każdego Mieszkańca.
są
„Gniazda” pojemników (na szkło, papier i plastik) ustawione są w centrach
miejscowości, w miejscach uczęszczanych przez Mieszkańców.
Segregacja się opłaca - za odpady wysegregowane zapłacimy mniej
i chronimy środowisko!
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
7
Imprezy wakacyjne 2013
Biblioteka Publiczna
Biblioteka Centralna
- wakacyjne kiermasze książek – czwartki
- gry edukacyjne i rozwojowe – codziennie w godzinach otwarcia
Biblioteki
- małe kino w Bibliotece - bajkowe projekcje dla dzieci - wtorki od
10.00-12.00
- zabawy z komputerem / gry edukacyjne i inne
- Letnia Szkoła Architektury – warsztaty dla dzieci i młodzieży
(Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Przyrodniczego)
Filia na Osiedlu Szkolnym
- zajęcia edukacyjne z dziećmi: zabawy z wykorzystaniem komputera
- spotkanie klubu czytającego seniora „Lato z książką”
- letni kiermasz książek
- Letnia Szkoła Architektury – warsztaty dla dzieci i młodzieży
(Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Przyrodniczego)
Filie wiejskie
- mini konkursy, zabawy, gry planszowe i edukacyjne
- gry i zabawy z wykorzystaniem komputera
- głośne czytanie bajek i baśni dla najmłodszych dzieci
- gry i zabawy planszowe
- zajęcia plastyczne, warsztaty tematyczne
- Letnia Szkoła Architektury – warsztaty dla dzieci i młodzieży
(Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Przyrodniczego).
Wszystkie działania i zajęcia będą prowadzone bezpłatnie
i w godz. pracy bibliotek
Robert Duma
Muzeum Filumenistyczne
Letni Uniwersytet Klubu Miłośników Sztuki
„Na tropach tajemnic”
Program:
1) 17.07. 2013 (środa), godz. 10.00 - "Muzeum od kuchni" – zajęcia
w muzeum
2) 24.07.2013 (środa), godz. 10.00 – „Historia z dzwonem w tle”zajęcia z projekcją
3) 31.07. 2013 (środa), godz. 10.00 - „Pałka, zapałka – rzecz
o sztuce współczesnej”- zajęcia w muzeum z projekcją fotografii
4) 7.08.2013 (środa), godz. 10.00 – "A gdzie tu są zabytki?"- zajęcia miejskie
Zajęcia będą prowadzone przez historyka sztuki (Tomasz
Nowicki) na terenie Bystrzycy Kłodzkiej oraz w obiekcie Muzeum
Filumenistycznego.
Spotkania przybiorą formę zajęć konwersatoryjno – warsztatowych, w których aktywną rolę będą odgrywać młodzi uczestnicy
spotkań.
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z gminy Bystrzyca
Kłodzka.
Zajęcia są bezpłatne.
Tomasz Nowicki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wypoczynek letni dla dzieci z Gminy Bystrzyca Kłodzka
Kwota przewidziana na dofinansowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami uzależnień w 2013
roku, w budżetach wynosi: 37.500,- zł, w tym:
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - 27.500 zł;
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii: 10.000 zł.
1. W dniach od 10 do 19 lipca 2013 roku, 50 dzieci z naszej
gminy, w wieku od 7 do 16 lat, pojedzie na dziesięciodniową kolonię nad jezioro Sławskie do Lubiatowa k/Sławy w województwie
lubuskim.
Oferta jest jedną z czterech propozycji, które wpłynęły do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach ogłoszonego
konkursu na wypoczynek letni.
Koszt pobytu jednego dziecka na kolonii to 750 złotych.
Koszty kolonii w całości pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. W dniach od 29 do 31 lipca 2013 roku odbędzie się wycieczka dydaktyczna do Parku Krajobrazowego „Chełmy", Ośrodka
Edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa
"Salamandra" w Myśliborzu, dla trzydziestu siedmiu uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Bystrzyca Kłodzka.
Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, na rok 2013.
3. W bieżącym roku 12 dzieci skorzysta z bezpłatnych kolonii
nad morzem, we Władysławowie, w terminie od 18 do 31 sierpnia
2013 roku.
Organizatorem kolonii jest Fundacja „Świat z Uśmiechem”
z Oleśnicy.
Koszty wypoczynku w całości pokryte będą z budżetu państwa
za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Jolanta Płazińska
ciąg dalszy na stronie 8
8
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Wakacyjne warsztaty w MGOK
1.07.2013 - 31.07.2013
1. Teatr Uliczny „Tub” i Teatr Lalek „Tub 2”
Zajęcia ogólnoteatralne (zabawy teatralne), przygotowanie etiudy teatralnej z wykorzystaniem lalek, nauka animacji małych i dużych
lalek, warsztaty szczudlarskie i kuglarskie (nauka chodzenia na szczudłach, nauka żonglerki i in.)
Poprowadzi: Ewa Tarczewska we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00
2. Pracownia grafiki, rysunku i malarstwa
Poznawanie technik grafiki i rysunku
Poprowadzi Maria Śliwowska we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00
3. Pracownia rękodzieła artystycznego
Ceramika, wypalanie gliny i szkliwienie, Decoupage, Pergamano, Żądanice (lalki spełniające życzenia), Warsztaty tworzenia
witrażu
Poprowadzi Marta Ruda – Skolmowska we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00
4. Wakacyjne warsztaty teatralne
Warsztaty z zakresu aktorstwa i ruchu scenicznego
Poprowadzi Grażyna Wachowska-Szuba we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00
5. Wakacyjne warsztaty wokalne
Nauka oddechu i podparcia, Emisja głosu, Artykulacja, dykcja, intonacja i.in.
Poprowadzi Grażyna Wachowska –Szuba we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00
6. Warsztaty gitarowe
Warsztaty prowadzone są w klasie gitary elektrycznej i akustycznej, poziom dostosowany jest do indywidualnych możliwości gitarzystów.
Zajęcia obejmują praktyczny oraz teoretyczny aspekt sztuki gitarowej. Nauka polega na analizowaniu konkretnych utworów,
zagrywek znanych gitarzystów, ale też ogólnych ćwiczeń wyrabiających poczucie rytmu i technikę czyli praca z metronomem, skale,
pasaże, arppegia i.in.
Poprowadzi Robert Grabowski od poniedziałku – piątku w godz. 9:00 – 14:00
7. Studio muzyczne (próby zespołów muzycznych)
Poprowadzi Robert Grabowski od poniedziałku – piątku w godz. 9:00 – 19:00
REGULAMIN WAKACYJNYCH WARSZTATÓW W MGOK
1. UDZIAŁ W WAKACYJNYCH WARSZTATACH
• Warsztaty odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Wojska Polskiego 20) według
następującego harmonogramu:
Miejscowości:
1) Poręba, Długopole Zdrój, Międzygórze i Wilkanów - termin: 04.07.2013 r.
2) Pławnica, Ponikwa i Idzików - termin: 11.07.2013 r.
3) Stara Łomnica, Nowa Łomnica, Stara Bystrzyca i Nowa Bystrzyca - termin: 18.07.2013 r.
4) Stary Waliszów, Nowy Waliszów, Gorzanów i Zabłocie - termin: 25.07.2013 r.
• O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń
• W warsztatach mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 - 19 roku życia.
• Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie Sołtysowi danej miejscowości
pisemnej zgody rodzica
• Z każdej miejscowości Sołtys wyznacza opiekuna grupy uczestniczącej w warsztatach.
• Z każdej miejscowości (oprócz Bystrzycy Kłodzkiej) w warsztatach w wyznaczonym terminie, uczestniczyć może 12 osób ( 11 dzieci
w wieku od 7 do 19 roku życia wraz z opiekunem wyznaczonym przez Sołtysa). W przypadku większego zainteresowania udziałem
w warsztatach, Sołtys danej miejscowości sporządza listę rezerwową. Osoby zapisane na taką listę będą mogły skorzystać z udziału
w warsztatach w innym terminie, o którym Organizator poinformuje opiekuna danej grupy.
2. ZGŁOSZENIA
• Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane były do dnia 28.06.2013 r. u Sołtysów oraz w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie po numerem 74 / 811 05 91.
• Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie www.mgok.pknet.pl, w sekretariacie MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz u Sołtysa danej miejscowości.
3. DOJAZD
Organizator zapewnia dojazd na warsztaty do MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. Dowóz organizowany będzie 1 raz w tygodniu – w każdy
czwartek według harmonogramu określonego w pkt 1.
4. UWAGI ORGANIZATORA
• Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów. Prowiant we własnym zakresie.
• Dzieci poniżej 7 roku życia na warsztaty przychodzą z opiekunem.
Więcej informacji: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Tel. 74 / 811 05 91, WWW.MGOK.PKNET.PL
ciąg dalszy na stronie 9
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
9
Inni organizatorzy
1. 05 - 11.07.2013 - Rajd "Korona Ziemi Kłodzkiej" – 12 najwyższych szczytów pasm Górskich Ziemi Kłodzkiej - wg regulaminu
Zdobywca Korony Ziemi Kłodzkiej:
1) 06.07.13 Gardzień - Szczeliniec Wielki - Grodziec (Grodczyn)
2) 07.07.13 Jagodna - Orlica
3) 08.07.13 Kowadło – Rudawiec
4) 09.07.13 Kłodzka Góra – Suchoń
5) 10.07.13 Włodzicka Góra - Wielka Sowa
6) 11.07.13 Śnieżnik Kłodzki
Organizator: Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Międzygórzu
2. 14.07.2013 - VII Rajd MTB im. Józefa Czernickiego.
Miejsce: Międzygórze.
Organizator: Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Międzygórzu
3. 27-28.07.2013 - POLSKO – CZESKA REAKTYWACJA
BLUESA / Dni Międzygórza.
Miejsce: Plac Rekreacyjny przy DW „GIGANT” w Międzygórzu.
Organizator:
1) MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej,
2) Sołtys i Rada Sołecka Międzygórza,
3) Stowarzyszenie MIĘDZYGÓRZE REAKTYWACJA.
4. 27-28.07.2013 - Polsko – Czeskie Prozdrowotne Marszobiegi.
Mistrzostwa Polski w biegach górskich w stylu alpejskim. Igrzyska
Dzieci i Młodzieży w stylu anglosaskim.
Miejsce: Międzygórze.
Organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka,
5. 04.08.2013 - Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej
– Marii Śnieżnej.
Miejsce: Góra Igliczna.
Organizator: Stowarzyszenie „Maria Śnieżna”, Sanktuarium „Maria
Śnieżna”.
Strażacy na start!
W sobotnie przedpołudnie 15 czerwca b.r. od godziny 10.00
do 13.30 na boisku sportowym w Starym Waliszowie w ramach
uroczystych obchodów Jubileuszu 125 lecia OSP Stary Waliszów,
odbyły się strażackie zawody sprawnościowe.
Kolejny już raz w gminie Bystrzyca Kłodzka miało miejsce
spotkanie polskich i czeskich strażaków.
W zawodach, na które złożyły się ćwiczenia bojowe i sztafeta
pożarnicza udział wzięły Gminne Jednostki OSP:
1. Gorzanów
2. Nowy Waliszów
3. Pławnica
4. Wilkanów
5. Wilkanów MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewczęta)
6. Stara Łomnica
7. Stary Waliszów
8. Zabłocie
Uroczysty meldunek Komendanta Gminnych OSP
Pana Piotra Budnika złożony Prezesowi Zarządu Powiatowego
OSP w Kłodzku Panu Ryszardowi Drozdowi rozpoczął waliszowską
strażacką imprezę.
Wszystkich zebranych powitała Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Pani Renata Surma.
125 letnią historię Jednostki OSP w Starym Waliszowie przedstawił jej Prezes Pan Wincenty Bień.
Tegoroczną imprezę STRAŻACY NA START zaszczycili swoją
obecnością m.in. Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku st. Bryg.
mgr inż. Jan Chodorowski, Z-ca Komendanta PSP w Kłodzku
kpt. mgr Ryszard Lewandowski, Jerzy Adamów - Dowódca
JRG Bystrzyca Kłodzka, Jan Pięta - Prezes Zarządu Gminnego
OSP, Beata Hucaluk-Szpanier - Z-ca Burmistrza Bystrzycy
Kłodzkiej, Zbigniew Szczygieł - Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
Zwycięzcami tegorocznych zawodów w ramach polsko-czeskiej
imprezy STRAŻACY NA START zostali:
1 Miejsce: OSP Pławnica – nagroda pieniężna 700,ciąg dalszy na stronie 10
10
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Strażacy na start! cd.
2 Miejsce: OSP Stary Waliszów Nagroda pieniężna 500,3 Miejsce OSP Zabłocie - Nagroda pieniężna 300,1 Miejsce MDP - OSP Wilkanów - Nagroda: kosz słodyczy
Jednostki OSP z Czeskiej Republiki: OSP Cernovir i OSP
Orlicke Zahori dzielnie kibicowały polskim drużynom.
Tradycyjnie już na wszystkich dzielnych strażaków czekała
pachnąca grochówka, serwowana w malowniczym plenerze przez
restaurację "Zielone Drzewo" z Bystrzycy Kłodzkiej.
Jubilaci - Jednostka OSP Stary Waliszów wraz z zaproszonymi
gośćmi świętowała swoją125 rocznicę istnienia na sali widowiskowej w WOK w Starym Waliszowie.
Realizatorami waliszowskiej imprezy byli: Jednostka OSP Stary
Waliszów, KGW Stary Waliszów, Sołtys i Rada Sołecka Starego
Waliszowa, Wydział Spraw Obywatelskich UMiG w Bystrzycy
Kłodzkiej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Już teraz zapraszamy na kolejne zawody strażackie w Gminie
Bystrzyca Kłodzka, które odbędą się już za rok.
Grażyna Wachowska-Szuba
Szkoła Podstawowa w Pławnicy
o tym, co się wydarzyło, chociaż wielu w to nie wierzyło…
„Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie” W. Biegański
Wszystko zostało sfinansowane ze środków Unii Europej1. „Nasza mała szkoła w wielkich projektach”
skiej - „Kapitał Ludzki”. Zajęcia prowadzone w ramach projektu
1) Nasz udział w projektach EFS.
Od kwietnia 2013 roku 52 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. zakończą się w czerwcu 2014 roku. Żywimy głęboką nadzieję, że
Konopnickiej w Pławnicy bierze udział w projekcie „Wyrównywanie te dodatkowe usługi edukacyjne świadczone w naszej placówce
przyniosą oczekiwane efekty i podniosą jakość pracy szkoły.
szans edukacyjnych uczniów”.
W ramach tego programu prowadzone są zajęcia wyrównawcze 2) Pierwszy efekt udziału w projektach Europejskich Funduszy
z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, godziny Społecznych.
24.06.2013 r. uczennica naszej szkoły Monika Błocisz w
mające na celu znajomość i praktyczne stosowanie nowoczesnych
technik uczenia się, szybkiego czytania, podwyższenie kompe- towarzystwie swojej mamy w Sali Sejmiku Województwa Doltencji społecznych i obywatelskich, zapewnienie specjalistycznej nośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim odebrała nagrodę z rąk
pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia.
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
fot. Monika Błocisz tuż przed otrzymaniem nagrody
Liderem projektu jest Fundacja „Równi, choć różni”, a partnerami „Ku dobremu” p. Agata Stachów oraz p. Jolanta Terlecka.
Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników szkoły jak
i fachową kadrę psychologiczną spoza placówki.
Przed ich rozpoczęciem wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali
szereg pomocy dydaktycznych, którzy uatrakcyjniają spotkanie,
wyzwalają kreatywność.
fot. Nasza laureatka w towarzystwie Wicemarszałka
Województwa - Radosława Mołonia
ciąg dalszy na stronie 11
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
11
Szkoła Podstawowa w Pławnicy cd.
Moniki praca została wyróżniona w konkursie plastycznym
„EFS kolorami malowany”. Warto dodać, że praca naszej uczennicy
została wyróżniona wśród 560-ciu prac zgłoszonych w tej kategorii.
Warto też dodać, że organizator docenił również pracę opiekunów
uczniów i również nagrodził ich pracę i zaangażowanie.
Nagrodę z naszej szkoły otrzymała opiekunka Moniki Pani H.
Chrustowska. Brawo dziewczyny jesteśmy z Was dumni.
3) „Wakacje wcale nie muszą być nudne” - projekt Działaj Lokalnie
z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
Kolejny projekt i kolejny sukces. Pisząc wniosek o grant z
FLMŚ miałam na myśli dzieci, które z różnych względów nigdzie
nie wyjadą podczas wakacji. To właśnie dla nich wspólnie z Radą
Rodziców i całą kadrą pedagogiczną opracowaliśmy plan zajęć,
które zintegrują nasze lokalne środowisko w działaniach dla dobra
dzieci i młodzieży.
• zajęcia taneczne - nauka tańca street dance (taniec uliczny),
prowadzone przez instruktora tańca.
• treningi piłki nożnej dla dwóch grup wiekowych (młodzicy i juniorzy), prowadzone przez nauczyciela wych. fizycznego.
• warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych „Szlakiem Marianny
Orańskiej”.
Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję
FLMŚ i otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości
2 600 zł. Bardzo przydadzą się te środki finansowe i myślę, że
nasze młode pokolenie powinno dostrzec, że ktoś się nimi interesuje, że komuś na nich zależy.
Należy również podkreślić, iż dzieci i młodzież wiejska ma
utrudniony dostęp do różnych form spędzania czasu wolnego, w
przeciwieństwie do młodzieży mieszkającej w mieście.
Ważnym celem projektu jest zmniejszenie niebezpieczeństwa
powstania patologii wśród młodzieży poprzez rozszerzanie oferty
zagospodarowania czasu wolnego, oraz stworzenie grupy ludzi
aktywnych, którzy mogliby nabyte umiejętności organizacyjne
wykorzystywać w innych sytuacjach.
Bardzo dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku
i bierzemy się ostro do pracy.
2. Sprawdzian szóstoklasisty - nasz wspólny sukces
Dnia 4. kwietnia 2013 roku o godz. 900 ośmiu uczniów klasy VI
przystąpiło do pierwszego poważnego sprawdzianu wiadomości.
W czasie 60-ciu minut musieli rozwiązać 25 zadań (pytania zamknięte i otwarte), wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania tekstowych problemów matematycznych,
redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnych.
Nie było łatwo, czas upływał niemiłosiernie szybko, ale opuszczali
salę egzaminacyjną pełni wiary, że poszło nieźle. Tak rzeczywiście
nieźle, a nawet bardzo dobrze, tak okazało się po otrzymaniu
oficjalnych wyników.
Nasi uczniowie uzyskali średni wynik - 24,6 punktów, gdzie
średni wynik gminy, to 22,7 punktów, a średni wynik województwa,
to 23,6 punktów.
Gratuluję uczniom, ich rodzicom oraz mojej wspaniałej kadrze
pedagogicznej, to nasz wspólny efekt pracy.
3. Konkursy i zawody sportowe
Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w konkursach i
zawodach sportowych organizowanych w gminie i nie tylko:
• I i II miejsce w konkursie recytatorskim „Pegazik”- K. Szczotka
i M. Fiołna
• I i II miejsce w konkursie „Ortografia na wesoło”- Ł. Wenc i M.
Nowak
• II miejsce w konkursie ortograficznym - J. Chruściak
• II miejsce w konkursie czytelniczym klas IV - J. Chruściak
Nasze prace plastyczne doceniono również w konkursie
ogłoszonym przez Przyjaciela naszej szkoły Nadleśnictwo
Międzylesie „Rola lasów w życiu ludzi”. Tam nasi uczniowie
zdobyli: II miejsce - D. Alinkiewicz, wyróżnienie: M. Fiołna, K.
Szczotka, A. Chruściak - praca zbiorowa oraz F. Jaśnikowski.
Dodatkowo wręczenie nagród odbyło się przy zorganizowanym
przez nadleśnictwo ognisku.
Dzieci wróciły bardzo zadowolone, a my mieliśmy okazję żeby
podziękować oficjalnie naszym przyjaciołom, którzy zawsze służą
nam pomocą Panu nadleśniczemu M. Rymarskiemu oraz naszym
lokalnym leśniczym T. Cudzikowi i K. Dębskiemu.
Naszym uczniom nie brakuje również sukcesów na arenie
sportowej. Jedną z takich sportowych imprez organizuje dwa razy
w roku Radny M. Adamów. Jest to Gminny Turniej Piłki Nożnej
szkół wiejskich.
8 czerwca trzeci raz z rzędu uczniowie naszej szkoły pod
opieką R. Bogdała zwyciężyli zdobywając piękny puchar i piłki.
Tym razem reprezentowali szkołę w nowych profesjonalnych
strojach piłkarskich, które zakupiono całej drużynie. Stroje dotarły
do szkoły na dzień przed zawodami, chłopcy bardzo się cieszyli,
a ja obawiałam się czy w tych ekstra strojach pokażą na co ich
stać i pokazali. Brawo chłopcy!
fot. Puchar i zdobycie I miejsca ukoiło zmęczenie
naszych chłopców
Brawa i podziękowania kieruję również w stronę organizatorów
bardzo zaangażowanego w rozwój sportu na terenach wiejskich
Pana M. Adamowa oraz współorganizatorów świetnej imprezy
dyrektorom Zespołu Szkół w Wilkanowie pani L. Popławskiej
i S. Tarchale.
Podsumowując dziękuję wszystkim za współpracę i zaangażowanie, szczególnie Dzielnym Uczniom naszej szkoły, moim Super
Nauczycielom i Pracownikom oraz Zarządowi Fundacji „Równi
choć różni” z Prezesem na czele, który zawsze ma dla nas czas
i mnóstwo pomysłów Pawłowi Błachowiczowi.
W życiu bywają sukcesy i porażki, trzeba je godnie przyjąć,
ale najważniejsze jest to, żeby na swojej drodze zawsze spotykać
dobrych, życzliwych ludzi, którzy wspierają nas w działaniu i takich
właśnie ludzi spotykam.
Dziękuję im wszystkim i życzę przyjemnego letniego wypoczynku.
Karina Salitra
Dyrektor SP w Pławnicy
12
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Biblioteka Publiczna
Aktywnie w bibliotece
Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja,
który w tym roku upłynął pod hasłem: Biblioteka przestrzenią dla
kreatywnych, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca
Kłodzka dzień 14 maja był wyjątkowy.
W ramach święta bibliotekarzy przybyły dzieci z przedszkola nr 2 z bardzo ciekawym przedstawieniem, zagościł również
Bystrzak - Lew bystrzycki, który wzbudził duże zainteresowanie
zwłaszcza wśród dzieci.
Odbyło się ciekawe spotkanie z władzami miasta z Panią
Burmistrz Renatą Surmą na czele.
Tego dnia rozdano nagrody i ogłoszono wyniki XII edycji
konkursu literackiego OKOLICA W LITERĘ UJĘTA. A przez cały
piękny i słoneczny dzień trwał majowy kiermasz książek.
&
Bystrzyccy Seniorzy
– czytelnicy na VII Forum UTW w Ząbkowicach
Śląskich
Dnia 20 kwietnia 2013 seniorzy – czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej na zaproszenie
seniorów z Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
uczestniczyli w VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego tematem była „Historia i sztuka nie tylko
pędzlem malowane”.
W uroczystej części Forum uczestnicy wysłuchali m.in. wystąpienia dr. Walentyny Wnuk - "Idea spotkań Dolnośląskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz brali udział w panelu dyskusyjnym - „Polityka a Trzeci Wiek”, w którym udział wzięli zaproszeni goście: parlamentarzyści, radni, dyrektorzy i słuchacze
UTW.
Uczestnicy Forum mieli okazję uczestniczenia w kilkuosobowych grupach w warsztatach tematycznych.
Bystrzyccy czytelnicy Biblioteki uczestniczyli w warsztacie fotograficznym „Zabytki Ząbkowic Śląskich w obiektywie” oraz brali
udział w ogłoszonym przez UTW konkursie poetyckim „Różne
barwy poezji”.
Bystrzycka biblioteka miała swój udział w programie forum
poprzez prezentację filmu utworzonego w naszej Bibliotece
o królewnie Mariannie Orańskiej „Dobra Pani”.
Warsztat historyczny przygotowany i przeprowadzony przez
słuchaczkę Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Krystynę Buchwald.
Na podstawie historii z życia królewny Marianny zbudowano na
mapie "szlak Marianny" z zabytkami zachowanymi do dzisiaj.
Warsztat wzbudził ogromne zainteresowanie.
Tak ciekawie nawiązana współpraca pomiędzy działającym
przy Bibliotece Klubem Aktywnych Seniorów oraz UTW w Ząbkowicach Śląskich będzie miała kontynuację.
Robert Duma
dyrektor Biblioteki Publicznej
&
MAK+ w Bibliotece
BPMiG Bystrzyca Kłodzka intensywnie tworzy elektroniczny
katalog biblioteczny w systemie Mak+.
W ostatnim czasie do katalogowania zbiorów przyłączyły się
także podlegające bibliotece centralnej filie: na Osiedlu Szkolnym, w Gorzanowie, Idzikowie, Międzygórzu, Starej Łomnicy
i Wilkanowie.
Biblioteki gminy bystrzyckiej wprowadziły do systemu ok.
18 000 egzemplarzy, co sytuuje nas na 1 miejscu w powiecie
kłodzkim, 4 miejscu w woj. dolnośląskim i 39 w całej Polsce co
do ilości skatalogowanych pozycji książkowych.
Z systemu Mak+ korzysta już 20 % bibliotek publicznych,
wszystkie mają możliwość tworzenia elektronicznych katalogów
bibliotecznych, baz użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zbiorów oraz prowadzenia statystyki.
Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.
System jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną.
Biblioteka bystrzycka planuje udostępnienie dla czytelników, pełne korzystanie z zasobów i możliwości elektronicznego
wypożyczania i przeglądania zbiorów na koniec 2014 roku (na
dzień dzisiejszy Dział Regionalny i Czytelnia są w całości wprowadzone do systemu). Dzięki temu umożliwimy każdemu użytkownikowi: przeszukiwanie katalogów, sprawdzanie statusów
pozycji wypożyczonych oraz rezerwowanie pozycji dostępnych
we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu Mak+,
w których czytelnik będzie zarejestrowany.
Katarzyna Regulska
&
Do Biblioteki nie
tylko po książkę…
Już od stycznia 2013 realizujemy w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy projekt „Do Biblioteki po wiedzę, zdrowie i energię” napisany w ramach programu Rozwoju Bibliotek AKTYWNA
BIBLIOTEKA.
Program projektu wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, kulturalnym i zdrowotnym mieszkańców naszego miasta
i gminy wieku 50+.
ciąg dalszy na stronie 13
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
13
Biblioteka Publiczna cd.
Zainteresowanie projektem przekroczyło oczekiwania organizatorów. Seniorzy liczną grupą, systematycznie, dwa razy w tygodniu biorą udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych.
Ćwiczenia prowadzone pod czujnym okiem rehabilitantki, dostosowane są do potrzeb i możliwości starszych ludzi.
Liczną grupą ćwiczeniową wybieramy się na bieg ścieżką zdrowia na Wyszki. Bieg połączony będzie nauką chodzenia
nordic walking.
Zapraszamy również na kolejną prelekcję na temat profilaktyki zdrowia, którą odbędzie się w czerwcu.
W realizacji projektu uczestniczą wolontariusze – uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Kardynała S. Wyszyńskiego oraz L.O. im.
Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej.
Wolontariusze prowadzą warsztaty komputerowe oraz szkolenia z zakresu korzystania z aparatu cyfrowego.
Seniorzy uczą się m.in. zakładania poczty elektronicznej, zakładania plików i folderów, odtwarzania płyt na komputerze, przenoszenia zdjęć oraz ich drukowanie.
Zajęcia odbywają się codziennie za uprzednim uzgodnieniem
obecności zainteresowanych. Projekt zakończymy w czerwcu
wystawą fotograficzna uczestników projektu.
O wszystkich działaniach informują plakaty oraz strona internetowa Biblioteki.
Dorota Krawczyk
Koordynator projektu
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
2013 - Rok Juliana Tuwima
Tegoroczne święto książki (maj 2013) było obchodzone wśród
najmłodszych czytelników Biblioteki w Bystrzycy Kłodzkiej pod
hasłem twórczości Juliana Tuwima, gdyż rok 2013 został ogłoszony
"Rokiem Juliana Tuwima".
Dzieci wysłuchały wierszy: Rzepka , Murzynek Bambo, Okulary , Ptasie radio. Było głośne czytanie przy wsparciu nauczycielek
z przedszkola nr 2 i bibliotekarek.
Później odbyło się wielki malowanie ilustracji do wysłuchanych
utworów. A na koniec przy pomocy pana introligatora, została
zrobiona pierwsza dziecięca autorska książka z ilustracjami do
wierszy J. Tuwima.
Robert Duma – Biblioteka Publiczna
Złota dziesiątka
działaczy sportowych
Dnia 9 lutego 2013 r. z rąk Pana Andrzeja Szumskiego - redaktora naczelnego "Słowa Sportowego" i Pani Ewy Bednarzak-Zesławskiej - głównego sponsora gali sportowej, Pan Lucjan Morajda
otrzymał wyróżnienie "Laureat Złotej Dziesiątki Działaczy 65-lecia
na Dolnym Śląsku w plebiscycie Słowa Sportowego".
Uroczystość odbyła się równocześnie z podsumowaniem plebiscytu i ogłoszeniem wyników "Na 10. najlepszych sportowców
i 5. trenerów na Dolnym Śląsku w roku 2012".
Uczestnicy Gali byli podejmowani w Biznes Klubie na Stadionie
Miejskim we Wrocławiu. GRATULUJEMY!
KKK
14
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Muzeum Filumenistyczne
Wystawa "Amazonki"
Wystawa prac Marleny Solskiej i Iwony Sawic "Amazonki" to
projekt, którego celem jest przełamanie stereotypów związanych
z postrzeganiem kobiet po mastektomii.
W jego realizację zaangażowały się amazonki z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Warto docenić ich otwartość i odwagę,
zwłaszcza że są to osoby funkcjonujące w małych społecznościach, w których trudno o anonimowość.
Kobiety te zdecydowały się pokazać publicznie i udowodnić, że
mimo choroby, która je dotknęła, są szczęśliwe i pełne optymizmu.
W zamyśle twórczyń jest wydanie kalendarza z amazonkami,
który w miejscach publicznych propagowałby badania kontrolne,
dawał nadzieję i wsparcie kobietom, które borykają się z chorobą.
Wystawa Amazonki prezentowana była w bystrzyckim Muzeum do 21 IV 2013. Autorzy wystawy mają w planach kolejne
prezentacje ekspozycji m.in. na terenie kłodzkiego kina Cinema
3D podczas tegorocznego Dnia Matki.
Pokłosiem wystawy będzie okolicznościowy katalog oraz
(miejmy nadzieję) kalendarz na rok 2014.
(mf.)
fot. zdjęcie z plakatu
Noc w muzeum 2013
2. Konfrontacja sztuk malarskich. Nowosielski vs Geppert, pod takim tytułem
zorganizowano kolejną, 5. już Noc w Muzeum Filumenistycznym.
W zamyśle dyrektora placówki Tomasza Nowickiego Konfrontacja sztuk
malarskich to nazwa prowokacyjna,
w której bardziej niż o zderzenie twórczości różnych artystów, chodzi o nawiązanie kontaktu między dzisiejszym odbiorcą
a dziełem.
W świecie współcześnie zachodzących
zjawisk w sztuce, które wielokrotnie sytuują się bliżej szeroko pojętej popkultury
niż kultury wysokiej, bystrzyckie Muzeum
postanowiło prezentować dzieła najwybitniejszych polskich artystów.
W zeszłym roku, podczas 1. Konfrontacji sztuk malarskich mieliśmy okazję
podziwiać obrazy autorstwa Zdzisława
Beksińskiego oraz Stasysa Eidrigeviciusa.
Tegoroczna edycja konfrontacji uraczyła
uczestników nocy twórczością Jerzego
Nowosielskiego - jednego z najwybitniej-
szych polskich artystów malarzy oraz
Eugeniusza Gepperta, kształconego
pod okiem mistrza Jacka Malczewskiego.
Konfrontacja, zdaniem bystrzyckich
muzealników, służyć ma nawiązaniu
bliższej relacji między twórcą a odbiorcą, ma również uwrażliwić mieszkańców regionu i innych gości muzeum na
problemy komunikatów zakodowanych
w, często mało zrozumiałym, języku
sztuki współczesnej.
Konfrontacja została opatrzona prelekcją dyrektora muzeum na temat percepcji dzieła sztuki oraz kondycji sztuki
współczesnej.
Prezentacja obrazów została uświetniona wspaniałym koncertem bystrzyczanki Magdaleny Orłowskiej, która
podczas przygotowanego specjalnie
koncertu zaprezentowała największe
przeboje współczesnej muzyki popularno-rozrywkowej.
(mf.)
ciąg dalszy na stronie 15
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
15
Muzeum Filumenistyczne cd.
"Osobistości i osobliwości Ziemi Kłodzkiej"
5. maja podczas Dnia Patrona miasta w Muzeum Filumenistycznym zaprezentowano wystawę "Osobistości i osobliwości
Ziemi Kłodzkiej"
Na wystawie wyeksponowane zostały prace artystów zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Fotografii przy Centrum
Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju.
Kolejna odsłona wystawy, którą po raz pierwszy zaprezentowano w roku 2012, rozszerzona została o 24 prace ilustrujące
ziemię bystrzycką.
Prezentowane grafiki i fotografie zostały wykonane w technikach: linorytu, akwaforty oraz gumy dwuchromianowej.
nym, spokojnym, a jednocześnie niezwykle tajemniczym zakątkiem Europy.
Bogata, OSOBLIWA historia tego terenu to dowód na przedziwną interakcję, która zachodziła i nadal zachodzi pomiędzy miejscem a człowiekiem.
Historia dawnego Hrabstwa przez lata tworzona była przez zwykłych pracowitych ludzi, jednak w zbiorowej pamięci zachowały
się głównie wydarzenia kreowane przez niezaprzeczalne OSOBISTOŚCI.
Wystawa prezentowana w Muzeum Filumenistycznym to próba spojrzenia na dzieje Ziemi Kłodzkiej przez pryzmat wyjątko-
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Monika Wielichowska (Poseł na Sejm RP), Renata Surma (Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej) oraz Kazimierz Szkudlarek (Burmistrz Lądka
Zdroju)
Cytując słowa dyrektora muzeum Tomasza Nowickiego wygłoszone podczas wernisażu, zachęcamy do odwiedzania ekspozycji, którą można oglądać w bystrzyckim muzeum do połowy
lipca 2013:
"Ziemia Kłodzka to nazwa - synonim niewiarygodnej, trwającej od wielu wieków symbiozy ludzi wielu narodowości z pięk-
wych miejsc i wydarzeń, to próba przybliżenia postaci, bez których historia naszego regionu byłaby po prostu uboższa i mniej
fascynująca. Grupie artystów zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Fotografii udało się, wykorzystując OSOBLIWE techniki linorytu, akwaforty oraz gumy dwuchromianowej, nawiązać
dialog z tym co minione, dawne, a jednocześnie nieodzowne
i trwałe.
Udało im się poprzez szlachetną sztukę i szacunek do historii
wykreować nowe, współczesne artystyczne OSOBISTOŚCI...
tutaj...na Ziemi Kłodzkiej..."
(mf.)
Latające Muzeum w drodze
Idea Latającego Muzeum zrodziła się z potrzeby krzewienia zainteresowania historią i sztuką oraz z potrzeby budzenia
wśród młodzieży ciekawości regionu, w którym mieszkają.
Oferta bezpłatnych zajęć skierowana jest dla dzieci i młodzieży
ze szkół gmin Masywu Śnieżnika. Ostatnie z zajęć Latającego
Muzeum odbyły się w lądeckiej Galerii Muzealnej im. Michała
Klahra Starszego, gdzie na wystawie czasowej prezentowane
były etykiety zapałczane ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego.
Podczas spotkania z młodzieżą uczącą się w lądeckim liceum Ogólnokształcącym Tomasz Nowicki zaprezentował wykład
nt. sztuki socrealizmu.
Kolejne wykłady prowadzone będą w czerwcu. Terminy zajęć
można ustalać indywidualnie w sekretariacie Muzeum.
Majówka pełna turystów
Podczas tegorocznego weekendu majowego Muzeum Filumenistyczne przeżyło prawdziwe oblężenie.
Prezentowane wystawy stałe poświęcone historii niecenia
ognia, a także czasową ekspozycję "Osobistości i osobliwości
Ziemi Kłodzkiej” miało okazję obejrzeć ponad 600 osób.
Miejmy nadzieję, że kolejne wydarzenia przygotowywane
przez naszą instytucję przyciągną równie wielkie rzesze turystów.
(mf.)
16
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Sezon turystyczny rozpoczęty otwarciem
Baszty Kłodzkiej
Baszta Kłodzka to obecnie jedyny, udostępniony dla zwiedzających punkt widokowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
Baszta bramna zw. Kłodzką - wzniesiona w 1319 r., stanowi
pozostałość tzw. Bramy Kłodzkiej - jednego z elementów obwa-
rowań miejskich, złożonych z muru obwodowego z basztami,
czatownicami, wieżami i Bramą Wodną.
W 1842 r. rozebrano Bramę Kłodzką pozostawiając, do dzisiaj
zachowaną, basztę.
Na szczycie obiektu znajduje się taras widokowy, z którego
można podziwiać panoramę na Masyw Śnieżnika oraz na Góry
Bystrzyckie.
Przez kilka miesięcy Baszta Kłodzka przechodziła remont.
Przeprowadzono prace, które miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu a także likwidację istniejących zagrożeń.
Wykonano między innymi konserwację i restaurację hełmu wieży z rekonstrukcją tynku, konserwację i restaurację ceglanych
murów galerii widokowej, udrożnienie odwodnienia galerii widokowej oraz konserwację i restaurację lica muru ścian zewnętrznych baszty (do wysokości I piętra).
28 maja br. prace zostały odebrane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Wałbrzychu
- p. Marię Ptak.
Inauguracja sezonu turystycznego połączona została
z bezpłatnym wstępem w dniach 31 maja i 1 czerwca na Basztę
Kłodzką z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, a od
1 czerwca została oddana do użytku dla turystów i mieszkańców
naszej gminy.
W nadchodzącym sezonie turystycznym obiekt czynny jest od
poniedziałku do soboty w godzinach od 10,00 do 16,00.
Wstęp na Basztę dla osób dorosłych wynosi 3,00 zł., dla dzieci
i młodzieży uczącej się oraz dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych 2,00 zł.
Baszta Kłodzka stanowi jeden z najważniejszych i najciekawszych zabytków utworzonej w 2005 roku Miejskiej
Trasie Turystycznej.
Agnieszka Maryniak
Wydział Turystyki
Dni turystyki
Już po raz czwarty zapraszamy Państwa na Dni Turystyki
Ziemi Bystrzyckiej organizowane w ramach Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które w bieżącym roku odbędą się pod hasłem „Turystyka i woda ochroną naszej wspólnej przyszłości”.
Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 26,27,28 września, a jej głównym celem jest promocja walorów turystycznych,
historycznych i uzdrowiskowych Gminy, popularyzacja turystyki
aktywnej, a także wykreowanie bystrzyckich artystów prezentujących swoją twórczość podczas wystawy plenerowej, która corocznie odbywa się na Małym Rynku.
Tegoroczny program „Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej” przewiduje działania na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i Długopola-Zdroju, a także Gorzanowa.
Stałym punktem programu jak i jedną z większych atrakcji
imprezy jest nocne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, któremu towarzyszyć będą scenki historyczne przygotowane przez
Kłodzkie Bractwo Rycerskie. Trasa zwiedzania prowadzi po
najciekawszych miejscach i obiektach turystycznych miasta, są
to min. kościół pw. św. Michała Archanioła, Baszta Kłodzka, bystrzyckie podziemia po byłym więzieniu, przy ul. Kupieckiej.
W tym roku chcemy Państwa zaprosić również do uzdrowiska, Długopola-Zdroju, pięknie położonego nad brzegiem Nysy
Kłodzkiej u stóp Gór Bystrzyckich, w celu zapoznania się z ofertą
uzdrowiskową oraz znajdującymi się tam atrakcjami turystycznymi.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy jak
i turystów przyjeżdżających na Ziemię Kłodzką do uczestnictwa
w powyższej imprezie. Dzięki niej na pewno będzie można bliżej poznać walory turystyczne i lecznicze ziemi bystrzyckiej oraz
zachęci Państwa do uprawiania turystyki aktywnej, a także do
odkrywania nowych i ciekawych miejsc.
Głównymi organizatorami imprezy są:
• Bystrzyckie Towarzystwo Górskie,
• Stowarzyszenie „Razem dla Długopola-Zdrój”,
ciąg dalszy na stronie 17
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
Dni turystyki cd.
• Gmina Bystrzyca Kłodzka.
Szczegółowy program Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej będzie dostępny na stronie www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl
w zakładce „Dni Turystyki”.
Bliższych informacji udziela Wydział Turystyki UMiG, Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek
2/1, tel. 74 811 37 31, e-mail:[email protected], [email protected]
Renata Rupniewska
Wydział Turystyki
Projekt programu
Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2013
26-27-28 września 2013 r.
Obchody Światowego Dnia Turystyki
„Turystyka i woda ochroną naszej wspólnej przyszłości”
26 września 2013 r. (czwartek)
• godz. 09,30 - 15,00, zwiedzanie Bystrzycy Kłodzkiej z przewodnikiem turystycznym, w tym fakultatywne zwiedzanie Izby
Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika;
• godz. 09,30 – 15,00, projekcja filmów górskich z Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju (Muzeum
Filumenistyczne);
• godz. 19,00-21,00, plenerowa projekcja filmów górskich z Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju
(Mały Rynek, w razie niepogody Muzeum Filumenistyczne).
27 września 2013 r. (piątek)
• godz. 16,00 - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Turystyka i woda ochroną naszej wspólnej przyszłości” - Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzka;
• godz. 19,00 - spotkanie z Bractwem Rycerskim i nocne zwiedzanie miasta; w programie m.in.: zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i mini koncert oraz zwiedzanie
podziemi bystrzyckich;
• ok. godz. 21,00 - zakończenie nocnego zwiedzania i występ
Bractwa Rycerskiego – Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej.
28 września 2013 r. (sobota)
• godz. 8,00-18,00, wystawa „Długopole-Zdrój wczoraj i dziś” –
miejsce wystawy: przed Domem Zdrojowym w Długopolu-Zdroju
(w razie niepogody w Pijalni Domu Zdrojowego);
• godz. 9,30 - poznajemy techniki Nordic Walking - rajd po wzgórzach zdrojowych z instruktorem - Długopole-Zdrój;
• godz. 9,30 - rajd rowerowy lub pieszy z Bystrzycy Kłodzkiej
do Gorzanowa - zwiedzanie zabytkowego kompleksu pałacowoparkowego w Gorzanowie;
• godz. 10,00 – 17,00, „Poznajemy atrakcje Długopola-Zdroju”
– wycieczki z przewodnikiem turystycznym po Długopolu-Zdroju
i okolicy;
• godz. 10,00-15,00, Dni Otwarte Uzdrowiska „Lądek-Długopole
S.A.” – „Turystyka w zdrojach, zdroje dla turystyki” – prezentacja
oferty uzdrowiskowej;
• godz. 11,00 - plenerowa prezentacja artystów bystrzyckich Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej;
• godz. 15,00 - prelekcja na temat ochrony wód i środowiska
miejsce: plac rekreacyjny w Długopolu-Zdroju (w razie niepogody Pijalnia Domu Zdrojowego);
• godz. 17,00 - Koncert gitarowy w Kawiarni Teatralna w Długopolu-Zdroju (ul. Leśna 4).
17
Z cyklu: Dobry wiatr
dla bystrzyckich
zabytków – cd.
W maju br. zakończył się kolejny etap robót budowlanych
i prac konserwatorskich na odcinku murów obronnych położonych wzdłuż schodów z ulicy Kupieckiej, który był kontynuacją
zakończonego w październiku 2012 roku II etapu pn. "Bystrzyca
Kłodzka, XIV – wieczny system fortyfikacji miejskich.
Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz niezbędnych robót
budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej
dla południowo – wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej – II etap”.
Roboty te obejmowały 186 m2 obszaru tj. część zewnętrzną
muru w linii jezdni przy ul. Międzyleśnej oraz odcinek tarasu górnego i dolnego wzdłuż budynku dawnego więzienia i dotyczyły
m. in.: ścinania zagajników i usuwania dziko porastającej zieleni,
czyszczenia kamienia i odsalania kamiennego lica muru oraz naprawy i przebudowy rozluźnionych fragmentów muru.
Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatorskim
i zostały sfinansowane w kwocie 69 439,65 zł. z budżetu Gminy
Bystrzyca Kłodzka.
9 maja podczas odbioru w/w prac dokonano również przeglądów gwarancyjnych I i II etapu robót budowlanych i prac konserwatorskich na murach obronnych, a zaistniałe usterki Wykonawca zobowiązał się usunąć do końca czerwca br.
Kolejny III etap robót i prac konserwatorskich dla zadania
pn. "Bystrzyca Kłodzka XIV w. - system fortyfikacji miejskich –
prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla
ratowania materii zabytkowej południowo – wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych - III etap” rozpocznie się
w czerwcu br. i będzie stanowił kontynuację prac z 2011 i 2012
roku.
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 471 356,35 zł oraz
z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Renata Rupniewska
Wydział Turystyki
18
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Otwarto kaspułę czasu
Podczas prowadzonych prac konserwatorskich na hełmie
Baszty Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej i koniecznością poddania gruntownej renowacji kuli zwieńczającej hełm baszty, odkryto, iż w jej wnętrzu znajduje się coś tajemniczego.
Oczywiście niezwłocznie o odkryciu poinformowano Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zezwolił na komisyjne otwarcie kuli i tuby, która znajdowała się wewnątrz.
22 maja br. o godz. 8,30 w siedzibie Wydziału Turystyki i Centrum Informacji Turystycznej, zebrała się komisja w składzie:
z ramienia Inwestora:
1. Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej,
2. Ewa Koczergo – Kierownik Wydziału Turystyki,
3. Tadeusz Zieliński – Sekretarz Gminy,
z ramienia Rady Miejskiej:
1. Irena Stawiarska – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej,
2. Andrzej Wziątek – Radny Rady Miejskiej,
z ramienia Wykonawcy: Adam Kasza – właściciel firmy budowlanej
oraz nadzór naukowy: Tomasz Nowicki – Dyrektor Muzeum Filumenistycznego.
Na wydobytej z
kuli, miedzianej tubie widniał wytłoczony napis 1928.
Kula była przestrzelona pociskami pistoletowymi.
Niestety
także
uszkodzona została znajdująca
się w jej wnętrzu
tuba i znajdujące
się tam dokumenty.
Z tuby wydobyto
fotografię przedstawiającą trzech
pracowników remontujących hełm
Wieży Rycerskiej,
która wówczas pełniła funkcję dzwonnicy dla przyległego do niej
kościoła ewangelickiego, pocztówki z Bystrzycy, list pastora i
rady parafialnej, znaczki pocztowe, banknoty o bardzo wysokich
nominałach (niestety ich wartość na ówczesne czasy, w związku
z głębokim kryzysem w Europie była niska), część gazety.
Zabezpieczenia i opisu dokumentów przeprowadzili pracownicy Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, dyrektor
Tomasz Nowicki i Małgorzata Jaworska. Zabezpieczone dokumenty pozostawiono w placówce do dalszej decyzji Konserwa-
tora Zabytków.
Według dyrektora muzeum, stanowią one dużą wartość historyczną i informacyjną dla samego miasta.
Dokumentację fotograficzną z otwarcia kuli oraz tuby, a także
znajdujących się w niej materiałów, przekazano do Kierownika
Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu, Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz
dołączono do dokumentacji z realizacji Inwestycji, która znajduje
się w Wydziale Turystyki.
Do nowej tuby włożono aktualne dokumenty (pismo, gazetę,
banknoty, widokówki, fotografie), protokół z otwarcia kuli z dnia
22.05.2013 r. a tubę następnie umieszczono w kuli.
Kulę przekazano Wykonawcy robót p. Adamowi Kaszy, w celu
poddania jej pracom konserwatorskim i złoceniu, a następnie
zainstalowaniu jej na zwieńczeniu hełmu.
Ewa Koczergo
Wydział Turystyki
Fot. Renata Rupniewska
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
19
Spływ kajakowy
1 maja br. na moście w Zabłociu (Gmina Bystrzyca Kłodzka)
rozpoczął się XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Nysa Kłodzka”.
Miejsce od którego zawodnicy rozpoczęli spływ na Nysie Kłodzkiej, stanowi II etap planowanego, do zagospodarowania przez
(18 km). W imprezie udział wzięło ok. 170 zawodników z całej
Polski.
Ogólnopolski Spływ Kajakowy Nysa Kłodzka zalicza
się do elitarnego grona 8 spływów Ogólnopolskiego Grand
Prix PZK.
Gminę, szlaku kajakowego prowadzącego z Długopola-Zdrój
przez Zabłocie do Gorzanowa.
Oficjalnego otwarcia dokonali Sekretarz Gminy Pan Tadeusz
Zieliński oraz Radny Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej i jednocześnie Sołtys Wsi Zabłocie Pan Jan Pięta.
Spływ kajakowy podzielony był na trzy etapy: Zabłocie
– Kłodzko (16 km), Kłodzko – Bardo (18 km), Bardo – Topola
Pomimo kapryśnej pogody na weekend majowy, zawodnikom
sprzyjała aura i dzień okazał się bezdeszczowy.
Zawodnikom na starcie życzono połamania wioseł i szczęśliwego dopłynięcia do mety.
Ewa Koczergo
Wydział Turystyki
Brawo Sportowcy, Brawo Trenerzy!
Z inicjatywy Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej – Renaty Surmy
władze samorządowe postanowiły nagrodzić za bardzo dobre
wyniki sportowe w 2012 r. zawodników ze stowarzyszeń kultury
fizycznej działających na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
W gronie wyróżnionych osób, wytypowanych przez poszczególne kluby sportowe, w zawodach szczebla centralnego,
a także we współzawodnictwie międzynarodowym znalazły się
następujący zawodniczki i zawodnicy:
1. Paweł Olejarski - Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa
Stołowego.
IV miejsce w turnieju indywidualnym tenisa stołowego podczas
XIV Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Jeden z najlepszych
zawodników w rozgrywkach IV Ligi tenisa stołowego.
Wcześniej Wicemistrz Świata – 2009 r. i Mistrz Europy – 2011 r.
Trener – Jan Słowik
2. Karolina Kisała - Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwondo Bystrzyca Kłodzka
Wicemistrzyni Polski w walkach indywidualnych – kategoria juniorek młodszych, waga do 55 kg. W bieżącym roku w Lubinie
zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska i zakwalifikowała się do
Mistrzostw Polski juniorek.
Trener – Grzegorz Ozimek
3. Grzegorz Szkwarek – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
Bystrzyca Kłodzka
Wicemistrz Polski w biegach górskich stylem anglosaskim – kategoria młodzik. Zwycięzca Cyklu Biegów Firmy Iscarex w Czechach.
Trener - Roman Bogdał
4. Damian Żmudziński - Towarzystwo Sportowe Krokus
Bystrzyca Kłodzka
Najlepszy zawodnik piłki ręcznej klubu w kategorii junior młodszy. Wraz z drużyną zdobył Wicemistrzostwo Dolnego Śląska.
Trener – Hilary Rymarczyk
5. Julia Pusz – Ludowy Klub Sportowy Zamek Gorzanów
Jedna z najlepszych piłkarek nożnych w terenowej klasie rozgrywek Podokręgu Kłodzko. Została powołana do kadry żeńskiej
Dolnego Śląska w piłce nożnej U – 13 lat.
Trener – Andrzej Matusik
6. Patryk Linkiewicz – Klub Sportowy Reeves B-ca Kł.
Najbardziej utalentowany zawodnik klubu młodego pokolenia.
Wicemistrz Polski do 16 lat w wyciskaniu sztangi leżąc.
Trener – Patryk Kozieł
7. Pierzga Seweryn – Bystrzyckie Koło Cyklistów przy PTTK
Odział Międzygórze
Kolejny bardzo utalentowany zawodnik w jeździe na rowerach
górskich MTB. Zdobywca III miejsca w kategorii młodzik w klasyfikacji generalnej podczas prestiżowego cyklu zawodów Bike
Maraton rozgrywanego na terenie całej Polski.
Trener – Jarosław Pierzga ojciec Seweryna.
8. Damian Ziarko – Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kł.
Bardzo utalentowany bramkarz klubu. Przechodzi testy sprawnościowe i umiejętności gry na tej pozycji w WKS – Śląsk Wrocław. W okresie wakacyjnym bardzo dużo czasu spędza na treningach indywidualnych. Jest bardzo mocnym punktem drużyny
trampkarzy.
ciąg dalszy na stronie 20
20
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Brawo Sportowcy, Brawo Trenerzy! cd.
9. Piotr Buczyński – Klub Sportowy Polonia Bystrzyca
Kłodzka
W wieku juniora jest podporą drużyny seniorów, o czym najlepiej
świadczy fakt zdobycia króla strzelców w rozgrywkach A Klasy
Gr. III z ilością 32 bramek. Kilka klubów zabiega o pozyskanie
zawodnika, m.in. Orzeł Ząbkowice.
10. Jakub Jaworski – ULKS Sokół Nowy Waliszów
Bardzo duża skuteczność w drużynowych rozgrywkach V Ligi
Tenisa stołowego, wynosząca 80% skuteczności w rozgrywanych meczach. Czołowy zawodnik w drużynowych rozgrywkach
Szkolnego Związku Sportowego i indywidualnych Igrzyskach
Dolnego Śląska Zrzeszenia LZS.
11. Mariusz Bielski – LZS Łomniczanka
Najbardziej doświadczony, grający trener i entuzjasta piłki nożnej. Głównie dzięki jego osobie drużyna seniorów awansowała
do A Klasy Gr. III rozgrywek OZPN Wałbrzych i utrzymuje się w
niej w dalszym ciągu.
12. Andrzej Mikołajczyk – LZS Igliczna Wilkanów
Bardzo oddany działalności klubu. Najbardziej przyczynił się
do awansu drużyny seniorów w piłce nożnej do A Klasy III GR.
OZPN Wałbrzych. Jest grającym trenerem w B Klasie rozgrywek
Podokręgu Kłodzko, jednym z najlepszych zawodników i czołowym strzelcem w tej klasie rozgrywek.
Wszystkie osoby otrzymały z rąk Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej okolicznościowe
grawertony i nagrody pieniężne.
Dodatkowo dzięki staraniom p. Ewy Matys – Przewodniczącej
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
dla wyróżnionych sportowców zostały ufundowane karty bankowe z nagrodą pieniężną przez Bank Zachodni WBK Oddział
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Nagrody wręczyły Panie: Ewa Matys oraz Joanna BareckaGalik, dyrektor Oddziału BZWBK S.A. w Bystrzycy Kłodzkiej.
W imieniu wyróżnionych osób podziękowanie na ręce Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej – Renaty Surmy złożył Paweł Olejarski
reprezentujący Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego
i zdobywca IV miejsca w Turnieju Indywidualnym na XIV Paraolimpiadzie w Londynie.
Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i sportowym.
Lucjan Morajda
Wydział Promocji i Sportu
VI Cykl Zawodów MTB wystartował
Z inicjatywy Bystrzyckiego Koła Cyklistów przy PTTK Oddział
Międzygórze rozpoczęto kolejną edycję wyścigów na rowerach
górskich MTB.
19.05.2013r. w niedzielę w siedmiu grupach wiekowych o
zwycięstwo walczono w II Wyścigu MTB „Osmelakowa Dolina”.
Najważniejszym elementem sportowej rywalizacji
było dojechanie do mety.
Autorem trudnej i wymagającej trasy był Mieczysław Puchalski. Mimo
rekreacyjnego charakteru
imprezy po starcie rozpoczęła się zacięta rywalizacja.
W poszczególnych
grupach wiekowych palmę
pierwszeństwa zdobyły
następujące osoby: Jagoda Korzuch, Iwona Korzuch, Jakub Karmelita, Kamil Wyszyński, Przemysław Furtek, Mariusz Kruk, Wiesław Panejko i Mieczysław Puchalski.
W zawodach wystartowały 32 osoby.
Po wręczeniu okolicznościowych medali i dyplomów odbyła się biesiada przy ognisku połączona z pieczeniem kiełbasy.
Również można było skorzystać z pieczonych pstrągów serwo-
wanych przez rodzinę Państwa Osmelaków. Dobrym humorom
wszystkim uczestnikom wyścigu sprzyjała słoneczna pogoda
w otoczeniu pięknych widoków Gór Bystrzyckich.
Następne zawody odbyły się 2 czerwca b.r. na Parkowej
Górze w Bystrzycy Kłodzkiej.
Na końcowy wynik będą się
składały najlepsze rezultaty
z trzech wyścigów rozgrywanych w czterech rundach. Po
Parkowej Górze rozegrane zostaną zawody w Międzygórzu z
metą przy Schronisku im. Zbigniewa Fastnachta na Śnieżniku w dniu 07 lipca 2013r.
Zakończenie VI Cyklu Zawodów na Rowerach Górskich
MTB nastąpi w trzeciej dekadzie września tj. 22.09.2013r.
na placu rekreacyjnym na Wyszkach.
Sędzią głównym zawodów był Mieczysław Puchalski,
a współorganizatorem Gmina Bystrzyca Kłodzka.
Serdecznie zapraszam do udziału i kibicowania w kolejnych
rundach wyścigów MTB.
Antonina Binkowska
Wydział Promocji i Sportu
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
21
Turniej im. Marka Wielgusa
Młodzi piłkarze atakują
W dniu 09.05.2013 r., odbył się w Świdnicy na sportowych
obiektach miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji czwarty Finał Wojewódzki XVIII Turnieju im. Marka Wielgusa.
Udział w turnieju potwierdziły 24 drużyny chłopców i 9 drużyn
dziewczynek.
Powiat Kłodzki reprezentowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Bystrzycy Kłodzkiej, zwycięzca rozgrywek na tym szczeblu.
W finale wojewódzkim młodzi piłkarze na 24 drużyny zostali sklasyfikowani na miejscach od siódmego do dwunastego.
W grupie eliminacyjnej mimo przegranej ze Śląskiem Wrocław
– późniejszym zdobywcom I miejsca w turnieju pokonali swoich
kolegów z Górnika Polkowice i Strzelina.
W pierwszej fazie rozgrywek pucharowych po wyrównanym i zaciętym meczu nieznacznie ulegli piłkarzom Jaworii Jawor.
W turnieju startowali zawodnicy urodzeni w 2002 r. i młodsi.
W składzie naszej drużyny wystąpiły następujące osoby:
Miłosz Tysiak, Maciej Olczak, Maciej Dymek, Maciej Szymański, Oskar Piesiak, Kacper Jaworski, Mikołaj Lemański,
Michał Klimczak, Michał Nasiadko, Cyprian Piech, Aleksander Idzi.
Mecze były rozgrywane na boiskach o wymiarach „Orlikowych”. Wszyscy reprezentanci SP2 są wychowankami klubu
LKS „Zamek” Gorzanów i trenują u Pana Andrzeja Matusika.
Wcześniej w tym samym składzie młodzi zawodnicy zdobyli
drugie miejsce w strefowym turnieju halowej piłki nożnej w Jaszkowej Dolnej Igrzysk Dzieci i Młodzieży DZLS.
Obowiązki kierownika drużyny pełniła Pani Joanna Matusik.
Wyjazd był możliwy dzięki pokryciu kosztów przejazdu przez
rodziców i Gminę Bystrzyca Kłodzka.
W imieniu reprezentantów SP 2 i ich opiekunów dziękuję za
udzielenie pomocy finansowej. Brawo, brawo, brawo!
Lucjan Morajda
Wydział Promocji i Sportu
W Bożkowie również dobrze
Dnia 10.05.2013 r. w Bożkowie odbył się turniej piłki nożnej
dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”.
Naszą gminę reprezentowała drużyna LKS „Zamek” Gorzanów w składzie: Karolina Matusik , Kaja Bielak, Patrycja
Świerczek, Patrycja Rokoszak, Natalia Olczak, Dominika
Iskra, Natalia Iskra, Klaudia Rybak, Paulina Piesiak, Natalia Bernacka, Wiktoria Truszczyńska, Aleksandra Maksylewicz, Joanna Ćwichoń.
W strefie V Dolnośląskich Igrzysk ZLZS dziewczęta zajęły trzecie miejsce i przywiozły ze sobą pamiątkowy puchar
oraz medale, a także dla Gminy Bystrzyca zdobyły 13 cennych
punktów do punktacji ogólnej igrzysk. Opiekę nad drużyną
sprawował Andrzej Matusik.
Antonina Binkowska
Wydział Promocji i Sportu
Biegi górskie w Międzygórzu
Zapowiedź zawodów
Na stałe do Dni Międzygórza wpisały się biegi górskie.
Tym razem w dniach 27 i 28.07.2013 r. odbędą się Mistrzostwa
Polski w biegach górskich stylem alpejskim z metą na szczycie
Śnieżnika oraz w stylu anglosaskim wokół Międzygórza.
Jako pierwsi wystartują w sobotę seniorki i seniorzy do czterdziestego roku włącznie oraz w ramach XXI Ogólnopolskiego
Biegu Śnieżnickiego odbędzie się rywalizacja z podziałem na
5 kategorii wiekowych żeńskich i 8 kategorii wiekowych męskich.
W niedzielę po dłuższej przerwie o mistrzowskie tytuły powalczą juniorki na jednej pętli z dwukrotnym wbieganiem na Śnieżną
Polanę oraz juniorzy na dwóch pętlach czterokrotnie wbiegając
na Śnieżną Polanę. Niedziela to również Mistrzostwa Polski młodziczek i młodzików oraz biegi dla dzieci.
W ubiegłym roku bardzo dobrze spisali się zawodnicy ULKS
„Bystrzyca Kłodzka”. Grzegorz Szkwarek zdobył Wicemistrzostwo Polski, a Krzysztof Jilek uplasował się na bardzo dobrej
czwartej pozycji. Obydwaj startowali w kategorii młodzików.
W tym roku wystartują po raz pierwszy w kategorii juniorów.
Do ścisłej czołówki naszego kraju pragnie powrócić
Roman Bogdał – trener klubu. Miło przypomnieć, że w ubiegłym
roku w biegu głównym na Śnieżnik metę osiągnęło 13 osób z
Gminy Bystrzyca Kłodzka.
W imieniu Wydziału Promocji i Sportu – serdecznie zapraszam do udziału i kibicowania w zawodach. Emocje zapewnione.
Lucjan Morajda – Dyrektor Mistrzostw
22
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Przemoc w rodzinie
PRZEMOC w rodzinie jest działaniem intencjonalnym, zaplanowanym, ukierunkowanym na wyrządzenie drugiej osobie krzywdy,
szkody, cierpienia. Dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił. Dochodzi do wykorzystania władzy, siły •zycznej,
psychicznej, materialnej przez silniejszego nad słabszym.
Jeśli, doświadczasz takiej sytuacji, przerwij milczenie.
Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i innych
członków rodziny zagrożonych przemocą. Żyjąc ze sprawcą pod
jednym dachem, musisz
chronić siebie i swoich
bliskich.
W sytuacji zagrożenia
przemocą, nie zwlekaj
zadzwoń pod numer:
- Niebieskiej Linii: 0-8011200-02
- Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bystrzycy
Kłodzkiej ul. 1 Maja 1
74 811-17-85 lub 74
811-02-66
- Komisariatu Policji w
Bystrzycy Kłodzkiej ul.
Słowackiego 8
74 811-11-03
Przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bystrzycy
Kłodzkiej funkcjonuje
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
W skład Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy
osobom dotkniętych problemem przemocy powołanych zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej:
1. Iwona Sakowicz - pedagog - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bystrzycy Kłodzkiej - przewodnicząca zespołu;
2. Paweł Rapacz - asesor Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy
Kłodzkiej - zastępca przewodniczącego zespołu;
3. Jolanta Płazińska - zastępca przewodniczącej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej
- sekretarz Zespołu
4. Renata Jędrzejewicz - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
5. Robert Kotara - podkomisarz Komisariatu Policji w B-cy Kł;
6. Czesław Gwizdak starszy aspirant Komisariatu Policji w Bystrzycy
Kłodzkiej;
7. Wiktor Górny - kurator zawodowy Sądu
Rejonowego w Kłodzku
8. Dorota Ligęza - lekarz - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„San-Med” w Bystrzycy
Kłodzkiej
9. Anna Szkwarek pedagog Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w
Bystrzycy Kłodzkiej;
10. Sylwia Patynko psycholog Powiatowego
Centrum Doradztwa i
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
w Kłodzku
11. Arletta Maciejewska
- przedstawiciel organizacji pozarządowej Bystrzyckie Stowarzyszenie
Dobroczynne.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny do spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
MK
Punkt konsultacyjny
Z dniem 06 maja 2010 roku powołano w Bystrzycy Kłodzkiej
Punkt Konsultacyjny do spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 8 (była przychodnia „Ira”) II piętro, pokój 204
Telefon: 512 018 110.
Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem
z alkoholem i narkotykami, dotkniętych przemocą w rodzinie,
oraz dla ich rodzin.
Dyżury pełnią:
1. Natalia Leśniak – psycholog - w poniedziałki od godz. 8:30 do
godz.10:30;
2. Zuzanna Gniewek – specjalista do spraw przemocy w rodzinie
- w poniedziałki od godz.13:00 do godz.15:00
2. Jolanta Płazińska - terapeuta uzależnień - w czwartki
od godz.15:00 do godz.18:00
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności :
1. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
2. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy;
3. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej;
4. Inicjowanie wdrożenia procedury Niebieskiej Karty – współpraca
z Policją;
5. Podejmowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego
osób uzależnionych i współuzależnionych;
6. Informowanie o chorobie alkoholowej oraz możliwości podjęcia
leczenia.
7. Wstępne motywowanie do terapii.
ciąg dalszy na stronie 23
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
23
Punkt konsultacyjny cd.
8. Informowanie o uzależnieniach, współuzależnieniu i możliwościach podjęcia leczenia;
9. Udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
10. Propagowanie zdrowego trybu życia;
11. Współpraca z instytucjami takimi jak : Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna, Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Pro-
kuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy w Kłodzku, Centrum Pomocy
Psychiatryczno-Psychologicznej ”Persona” - Poradnia Leczenia
Uzależnienia i Współuzależnienia w Bystrzycy Kłodzkiej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek
Pomocy Społecznej, pedagodzy ze szkół miejskich i gminnych.
MK
Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Startujemy z kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na
rodzinę” w 2013 roku. Nasz samorząd przystąpił do największych
ogólnopolskich kampanii pro#laktyczno-edukacyjnych. Kampanijne
zadania w 2013 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna!
W ramach kampanii ogłoszono konkursy: plastyczny w szkołach
podstawowych pod tytułem ”Moja rodzina” i fotogra#czny pod
tytułem „U nas jest najpiękniej", dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Wręczenie nagród odbędzie się w Długopolu Zdrój 22 czerwca
podczas Pikniku Świętojańskiego.
W bieżącym roku nasz gmina zakupiła pro#laktyczne pakiety
edukacyjne. „Prawda o alkoholu” i „Reaguj na przemoc!” przygotowane przez Krakowską Akademię Pro#laktyki. Broszury, ulotki
i plakaty tra#ły do lokalnych instytucji, do odpowiedzialnych za
zdrowie publiczne i włączonych w system rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.
W miesiącu marcu i kwietniu odbyły się warsztaty z zakresu
przeciwdziałania narkomanii i innym używkom, skierowane do
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w naszej
gminie. Zajęcia zrealizował Pan Zdzisław Ustrzycki, certy#kowany
Specjalista Terapii Uzależnień od narkotyków. Były one kontynuacją działań z poprzednich dwóch lat.
17 kwietnia Pani Kazimiera Gąsior-Zakrzewska, Psychoterapeutka i Trener Rozwoju Osobistego - Certy#kowany Specjalista
Terapii Uzależnień i Pani Izabela Moskal-Sobolewska, Certy#kowany Specjalista Terapii Uzależnień, pracujące w Monarze
w Milejowicach, przeprowadziły szkolenie i warsztaty dla kadry
pedagogicznej pod tytułem „ Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako wróg młodości”.
Warsztaty przeprowadzone zostały ze środków pochodzących
z budżetu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
w gminie Bystrzyca Kłodzka.
• 14 i 17 maja odbyły się psychopro#laktyczne WARSZTATY
Z CYBERPRZEMOCY dla dzieci klas pierwszych, drugich i trzecich
w szkole podstawowej w Długopolu Dolnym, Wilkanowie
i Pławnicy.
• Odpowiedzialny Kierowca
to pierwsza w Polsce kompleksowa kampania pro#laktyczna, która
jednoczy samorządy przeciw pijanym kierowcom!
• SPOTKANIE Z POLICJĄ
Karta rowerowa
Bezpieczne poruszanie się po drogach rowerem nie jest prostą
sprawą. Jazda na rowerze to nie tylko przyjemność i zabawa, ale
również duża odpowiedzialność.
W dniu 17.05.2013 r. podczas spotkania zorganizowanego
w ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca dzieci i młodzież
z Zespołu Szkół w Wilkanowie uczestniczyła prelekcji z zasad
ruchu drogowego, właściwego zachowania na drodze i szacunku
dla innych uczestników ruchu, którą przeprowadziła Pani Łucja
Szkwarek z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej.
Warsztaty pro!laktyczne dla najmłodszych
Młodzi rowerzyści szczególnie zainteresowani byli kartą rowerową.
Uczniowie zadeklarowali zdawanie na nią w najbliższym czasie.
Ulotki, jakie uczniowie otrzymali cieszyły się dużym zainteresowaniem. „Chcę być bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego”
– z takim przesłaniem dzieci wyszły ze spotkania.
MK
24
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
„Z naszych podatków – dla nas”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy
Kłodzkiej informuje P.T. Podatników, iż od dnia
21.02.2013 roku prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Częścią akcji uświadamiającej
Polakom, jakie niezbędne usługi są finansowane z ich pieniędzy,
będą spoty z udziałem znanych i cenionych przedstawicieli różnych profesji.
Akcja pokazująca zależność między podatkami a wydatkami państwa ma za zadanie edukować obywateli, że wszyscy oni
są zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych. Bez ich
wkładu budżet państwa nie sprostałby zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb społecznych.
Jak bardzo taka akcja jest potrzebna w Polsce, pokazują wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów
w październiku 2012 r., które wskazują, że co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie wie,
na co podatki są przeznaczane. Chcemy pokazać, że właśnie
dzięki dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół
czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, możemy wspierać
organizacje pożytku publicznego.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Finansów kampanią "Z naszych podatków – dla nas" inicjuje dłu-
gofalową edukację, która ma przyczynić się do zmiany postaw
społecznych dotyczących płacenia podatków i poszerzenia wiedzy w tej kwestii.
Główne działania kampanii prowadzone będą w oparciu
o stronę internetową www.znaszychpodatkow.pl, na której podatnik znajdzie materiały informacyjne dotyczące idei i założeń
kampanii. Ponadto znajdą się tam materiały z obszaru budżetu
i podatków oraz aplikacja interaktywna pokazująca konkretnemu podatnikowi przy wykorzystaniu budżetowania zadaniowego
w jaki sposób dystrybuowane są jego podatki.
Częścią akcji są filmy edukacyjne pokazujące związek między płaceniem podatków, a ich późniejszym wpływem na takie
dziedziny życia jak edukacja, sport, bezpieczeństwo i pomoc
potrzebującym. W filmach charytatywnie wzięli udział: aktorka
Ewa Błaszczyk, kardiochirurg prof. Jacek Moll, medalista olimpijski Szymon Kołecki oraz rzecznik Komendanta Głównego Policji
Mariusz Sokołowski.
Filmy edukacyjne Ministerstwa Finansów będą dostępne
na stronie www.znaszychpodatków.pl oraz na kanale resortu na
portalu You Tube.
Elżbieta Kustra
Naczelnik Urzędu Skarbowego
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
Zajączek Wielkanocny
Wielkanocny zajączek po raz trzeci pomógł niepełnosprawnym dzieciom naszej gminy. Organizatorami było Bystrzyckie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.
W niedzielę 7. kwietnia w Hotelu "Abis" odbyła się impreza
charytatywna, wspierająca potrzeby najsłabszych.
Zebrano kwotę 1249,70 zł, która została przeznaczona na doposażenie Sali Doświadczania Świata,
istniejącej w gabinecie rehabilitacyjnym w Bystrzycy
Kłodzkiej ul. Sienkiewicza oraz specjalną pomoc dla
uczniów ZSP.
Patronat honorowy objęła Pani Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma i członek Zarządu
Powiatu Kłodzkiego Pan Sławomir Kajdas. Natomiast
duchowo wspierał nas Ks. Grzegorz Todorowski.
Swoim talentem zajączka wsparli: Międzynarodowy
Kameralny Nauczycielski "Chór z Gór", Dziewczęcy
Zespół Wokalny ze Szkoły Muzycznej I stopnia w
Bystrzycy Kłodzkiej, Uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Pani Joanna Kogut.
Wspaniałą zabawę z balonikami zorganizowała Pani
Katarzyna Franczuk z firmy Art&amp;Fun, natomiast
poczęstunek dla gości przygotowali nauczyciele
i rodzice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Bystrzycy Kłodzkiej jak również rodzice dzieci niepełnosprawnych.
Współorganizatorami imprezy byli: Hotel "Abis" i
Dom Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, za ich wielką
pomoc, stworzenie sympatycznej atmosfery, zorganizowanie nagłośnienia części artystycznej - serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, gościom zaproszonym za
przybycie, za wsparcie swoją obecnością i hojnością okazaną
naszym dzieciom. Dziękujemy sponsorom: właścicielom sklepu
spożywczego Państwu Pawlaszek, P. Joannie WesołowiczJamrozik, P. Ewelinie Walczak - Kierownik Wydziału Promocji
Bystrzycy Kłodzkiej, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Bystrzycy Kłodzkiej, właścicielom sklepu "Cyprysek",
firmie Medipol - sklepy medyczne, Bankowi Spółdzielczemu
w Kłodzku, firmie BMETERS Sp. z o.o. w Psarach k. Wrocławia.
Dziękujemy wolontariuszom ze Szkoły Ponadgimnazjalnej
w Bystrzycy Kłodzkiej i młodzieży z naszej organizacji za wielką
pracę jaką włożyli podczas trwania imprezy, są to: Aneta Gonciarz, Angelika Bielak, Dajana Bednarkiewicz, Dagmara Michajluk, Monika Bielak, Andrzej Limanówka, Daniel Kosiński, Mateusz Hrynkiewicz.
"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to
kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z
innymi"
Małgorzata Bielak
Prezes BSN
25
26
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Emeryci pośród kwiatów
Grupa emerytów w liczbie 39 osób, należących do Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy w Bystrzycy Kłodzkiej, w dniu 2.05.2013 r. udała się na wycieczkę do
zamku Książ na Festiwal Kwiatów i Sztuki.
Tysiące różnych gatunków kwiatów zachwycało zwiedzających
swym pięknem i kolorystyką.
Szczególnie zachwyt budziły drzewka bonsai, których piękno
jest niepowtarzalne.
Komnaty zamku już same w sobie są piękne, a prezentowane
w nich kwiaty, obrazy i artystyczne dzieła sztuki, przyprawiały
o zawrót głowy.
Wycieczkę autokarem zorganizował zarząd wymienionego
O/Rejonowego, który sfinansował w całości bilety wstępu na teren zamku.
Można było nie tylko zwiedzać wszystkie eksponaty, ale można
było także dokonać zakupu interesujących kwiatów, czy też nabyć artystyczne wyroby rzemieślniczej sztuki. Niektórzy emeryci
dokonali takich zakupów.
Kilkugodzinne zwiedzanie zamkowych komnat i znajdujących
się tam przepięknych eksponatów, trochę zmęczyło zwiedzających. Jednak zmęczenie rekompensowane było pięknem wystawy i niezapomnianymi wrażeniami.
Zwiedzający mieli możliwość skorzystania z serwowanych
posiłków wewnątrz zamku, jak i w dziesiątkach stoisk usytuowanych poza zamkiem.
Uradowani emeryci i zadowoleni z wycieczki ,dzieląc się wrażeniami, powrócili ze śpiewem do swoich domów.
Organizatorom za wspaniałą wycieczkę, należą się słowa
podziękowania.
Józef Chmura
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
27
Przedszkole nr 2
Światowy Dzień Ziemi w Przedszkolu
We współczesnych czasach, coraz więcej mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, które już osiągnęło stopień
zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia.
Naszym moralnym obowiązkiem jest pozostawienie następnym
pokoleniom Ziemi nadającej się do życia.
Dorośli, a szczególnie nauczyciele powinni pamiętać o edukacji
ekologicznej wtedy dzieci będą czuły się i będą wiedziały, że są
częścią świata przyrody.
Mając tą świadomość postanowiliśmy uczcić Święto Ziemi.
21 kwietnia dzieci z Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej grupa Pani E. Rogowskiej i M. Byry udały się do Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy gdzie odbyło się spotkanie z leśnikiem Panem R.
Cebulą.
Pan leśnik pokazywał przeźrocza z wiosennymi kwiatami,
które są pod ochroną oraz opowiadał o życiu zwierząt leśnych i
ptaków. Poruszył też problem ekologii i dbania o naszą przyrodę,
a tym samym o naszą Ziemię.
Pogadanka Pana leśnika była wstępem do obchodów Światowego Dnia Ziemi.
22 kwietnia w Dniu Ziemi dzieci zainspirowane opowiadaniem
Pana leśnika wykonały wspólne plakaty przyklejając na brystol
złożoną z części Kulę Ziemską. Następnie ozdobiły całość pięknymi rysunkami, aby na ziemi żyło nam się przyjemniej i weselej.
Plakaty zostały powieszone na ścianie w bibliotece, ponieważ
przychodzi tu wiele osób i może w ten sposób, zapamiętają, że
trzeba żyć w zgodzie z naturą i pamiętać o ekologii.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dzieci są pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska.
Należy dać im tylko szanse, a wyrośnie z nich pokolenie, które
umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji.
Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego
stosując odpowiednie formy i metody pracy, można skutecznie
i efektywnie kształtować ich postawę, zgodną z etyką ekologiczną.
☺
Kolorowo i ludowo w Przedszkolu
Przedszkole jest pierwszym ogniwem edukacji. W wieku
przedszkolnym tworzy się poczucie przynależności narodowej
związanej z językiem i kulturą. Wrażliwość małych dzieci sprawia, że chłoną one obrazy, kształty, barwy w sposób niebywale
intensywny.
Przeżycia emocjonalne utrwalane w dzieciństwie, przywołane
w pamięci po latach spowodują, że dzieci odkryją uroki miejsc
urodzenia, do których się tęskni i wraca.
Najskuteczniejszym sposobem wychowania patriotycznego jest
rozpoznanie z najbliższym otoczeniem, historią swojego miasta,
sztuką ludową i folklorem, który nie pozwala zapomnieć o polskich tradycjach i obrzędach ludowych.
Mając to wszystko na uwadze Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej nawiązało współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich i
zespołem „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa.
Kontynuując wcześniejsze spotkanie Panie E. Rogowska
i M. Bilińska zaprosiły członków zespołu do przedszkola, aby
zaprezentowali nam pieśni ludowe i piękne stroje. Spotkanie
rozpoczęły dzieci programem artystycznym o wiośnie (piosenki,
wiersze) a potem odbył się prawdziwy koncert pieśni ludowych.
Dzieciom tak się spodobały te pieśni, że rytmicznie kołysały się
i klaskały, a nawet próbowały śpiewać.
Na koniec wręczono całemu zespołowi upominki, kwiaty
i pamiątkowy dyplom. „Waliszowianie” również przygotowali niespodziankę i wszystkie dzieci obdarowali cukierkami.
Zakończeniem spotkania był słodki poczęstunek i tradycyjna
kawa i herbata.
W miłej i serdecznej atmosferze pożegnaliśmy gości i umówiliśmy się na wspólne ognisko w Nowym Waliszowie.
☺
Przedszkolaki i seniorzy
- spotkanie pokoleń
Wiosna to piękny czas, długo wyczekiwany przez wszystkich.
Chcąc, chociaż trochę przyspieszyć nadejście wiosny i poczuć
jej atmosferę dzieci z Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
wystawiły „Przedstawienie Wiosenne” w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy.
ciąg dalszy na stronie 28
28
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Przedszkole nr 2 cd.
Do obejrzenia programu artystycznego zostali zaproszeni
goście z Klubu Seniora działającego przy Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy.
Było to już drugie nasze spotkanie w ramach cyklu „Spotkanie
pokoleń”. Przedszkolaki przygotowały wiersze, piosenki oraz
piękny taniec z chustami chcąc w ten sposób świętować rychłe
nadejście wiosny.
Kiedy dzieci przebrały się w barwne stroje, a Pani wiosna przechadzała się po sali rzeczywiście zapachniało wiosną.
Na koniec mali aktorzy wręczyli bukiet wiosennych kwiatów na
ręce przedstawiciela seniorów, a w podziękowaniu zostały obdarowane słodyczami.
Po występach przedszkolaki razem z gośćmi bawiły się
przy muzyce wykonując różne ruchy i gesty wynikające z treści
piosenek.
Po tańcach dla złapania oddechu wszyscy wspólnie wykonali
gazetki wiosenne, które udekorowały ściany biblioteki.
W miłej i radosnej atmosferze dzieci pożegnały seniorów,
zadowolone i szczęśliwe wróciły do przedszkola.
Myślimy, że współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
oraz Klubem Seniora będzie jeszcze owocowała licznymi spotkaniami.
Elżbieta Rogowska,
Małgorzata Bilińska
Nauczycielki Przedszkola Nr 2
Gminny Konkurs
„Moje miasto - Bystrzyca Kłodzka”
25 kwietnia 2013 r. w Bystrzycy Kłodzkiej w Bibliotece Miejskiej
odbył się I Gminny Konkurs „Moje miasto – Bystrzyca Kłodzka”.
Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy, zaangażowane były Pani Maria Pocian i Irena Bernard.
II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej:
- Aleksandra Kopaczyńska,
- Grzegorz Klasicki,
- Aleksandra Sulikowska
- nauczyciel p. Barbara Mach - Fąfara
Uczestnicy Konkursu „Moje miasto – Bystrzyca Kłodzka”:
I. Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym:
- Przemysław Pieczączyk,
- Weronika Jadwisieńczak
- Kacper Kwiecień
- nauczyciel p. Anna Parankiewicz
III. Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy:
- Marcelina Stróż,
- Paulina Mielec,
- Weronika Piątkiewicz
- nauczyciel p. Maria Pocian
ciąg dalszy na stronie 29
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
29
Gminny Konkurs „Moje miasto - Bystrzyca Kłodzka” cd.
Ustalono regulamin przebiegu konkursu, który składał się
z kilku etapów:
* przedstawienie makiety, albumu
10 pkt
* rozwiązanie krzyżówki
15 pkt
* odpowiedź na pytania
3 x 2 pkt 6 pkt
Suma 33 pkt
Szkoły reprezentowane były przez 3 osobowe drużyny.
W wyniku rozgrywek poszczególnych części konkursowych
szkoły zajęły następujące miejsca:
I miejsce (33p) - Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym,
II miejsce (30p) - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej,
III miejsce (29p) - Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy,
IV miejsce (28p) - Szkoła Podstawowa w Pławnicy,
V miejsce (22p) - Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie.
IV. Szkoła Podstawowa w Pławnicy:
- Aleksandra Cudzik,
- Justyna Maciejewska,
- Klaudia Kasperkiewicz
- nauczyciel p. Karina Salitra
Uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć projekcję filmu
o Mariannie Orańskiej oraz zwiedzić Muzeum Filumenistyczne.
Miłą wizytę uczestnikom konkursu złożyła ogromna maskotka
„Bystrzak”.
Po rozdaniu dyplomów, nagród, podziękowań zaproszono
wszystkich na poczęstunek, którym była smaczna pizza.
Podziękowania składamy dla:
- Urzędu Miasta i Gminy – Wydział Promocji i Sportu
- Centrum Informacji Turystycznej
- Biura „Bis - Travel”
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
- Radnego pana Leszka Stróża
- Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Artura Pokory
- pana Konrada Stańczyka – sklep „Święty i Świecki”
|
V. Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie:
- Natalia Kruk,
- Jakub Dudzik,
- Mateusz Pers
- nauczyciel p. Wojciech Starostecki
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej „Stowarzyszenia
Stara Łomnica Dzieciom” brali udział w konkursach gminnych organizowanych przez SP nr 1 i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.
W IX edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów
klas IV-VI uczennica klasy IV Karolina Dereń zajęła II miejsce.
Również sukcesem zakończył się udział Weroniki Pietkiewicz w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Podróż dookoła
Świata”. Weronika zajęła w nim I miejsce.
Uczennice przygotowywały się do konkursów pod nadzorem nauczyciela języka polskiego Katarzyny Miałszygrosz.
Także uczniowie klas I-III wzięli udział w VIII edycji Gminnego
Konkursu Matematycznego „Wiosenne liczenie”.
Uczennica klasy II Klaudia Jabłońska zajęła V miejsce.
Uczennica przygotowywała się do konkursu pod nadzorem swojej wychowawczyni Małgorzaty Bieganowskiej.
Irena Bernard
SP Stara Łomnica
30
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Święto bystrzyckich uczniów
8 czerwca br. młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymała klucze od miasta i bawiła się na
Małym Rynku przy zabytkowym pręgierzu.
Atrakcją imprezy stała się żakinada. Młodzież przygotowała
atrakcyjne stoiska. Można było napić się kawy w różnych smakach
oraz posłuchać występów w ramach Festiwalu Piosenki Międzynarodowej i Festiwalu Talentów. W dobrej zabawie uczestniczyli
także mieszkańcy miasta i rodzice uczniów. Zachwyt wzbudził
pokaz tańca !amenco. Spodobał się także repertuar zespołu
ROBOT HOUSE, który założyli absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej. W czasie Święta Szkoły ogłoszono
wyniki licznych konkursów o patronie szkoły i wręczono laureatom
słodkie nagrody.
Organizatorzy serdecznie dziękują rodzicom uczniów za
upieczenie pysznych ciast, także tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy oraz zapewnienia uczestnikom
bezpieczeństwa.
Dyrektor szkoły, Krystyna Magierowska-Kasza obiecuje, że
dołoży starań, by w przyszłym roku Święto Szkoły ZSO zorganizować na placu Wolności.
Ewa Magierowska
ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej
Olimpiada sportowa przedszkolaków
Drużyna dzieci z Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
po raz czwarty brała udział w „Polsko - Czeskiej Olimpiadzie
Przedszkolaków” zorganizowanej przez Gminę Szczytna w dniu
22 czerwca 2013 r.
Olimpiada rozpoczęła się uroczystym przemarszem wszystkich
drużyn przez Szczytną do hali sportowej.
Po przemarszu nastąpiło powitanie uczestników, zapalenie
znicza olimpijskiego i ogłoszenie olimpiady za otwartą. Następnie
wszyscy zawodnicy złożyli uroczyste sportowe ślubowanie i nastąpiły prawdziwe zmagania sportowe.
Dzieci brały udział w następujących konkurencjach: bieg przez
płotki, sadzenie ziemniaków, koszykówka, tor przeszkód, piłka nożna, skakanie na piłce i bieg w worku.
Wszyscy zawodnicy dzielnie
walczyli, aby zdobyć jak najwięcej
punktów. Pomógł im w tym doping
kibiców licznie zgromadzonych na
trybunach. Najważniejsza jednak była
dobra zabawa i wspaniała atmosfera.
Dzieci świetnie się bawiły,
co przyniosło im wiele satysfakcji
i radości, nam nauczycielom również,
widząc jak one się angażują w te
zawody, wyzwalając swoje czasem
ukryte emocje.
fot. Drużyna z Przedszkola "Bystrzaki"
ciąg dalszy na stronie 31
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
31
Olimpiada sportowa przedszkolaków cd.
W przerwie między zawodami dzieci oglądały pokazy młodzieżowej drużyny pożarniczej z Czech oraz dwa układy taneczne w
wykonaniu przedszkolaków ze Szczytnej.
fot. Drużyna z Przedszkola nr 2
Podczas ogłaszania wyników okazało się, że wszystkie drużyny
wygrały i każde dziecko otrzymało olimpijski medal, piłkę i upominek.
Olimpiada była okazją do propagowania wypoczynku poprzez sport i zabawę, dostarczania dzieciom radości płynącej
z uprawiania sportu, integrowania się dzieci i nauczycieli z różnych przedszkoli, promocji przedszkola oraz zacieśniania więzi
partnerskich gmin.
Nasze miasto i Gminę Bystrzycę Kłodzką reprezentowały na
olimpiadzie dzieci z grupy III „Pszczółek”: Julia Brynda, Paulinka
Falewicz, Aleksander Idzi, Jasiu Kisała, Jakub Lech, Michalinka Marcinów, Jakub Pawłowski, Maja Rarus, Ania Siwek, Aleksandra Zajączkowska oraz nauczycielki: Małgorzata Jankowska
(wychowawca), Teresa Kołodziejczyk i Elżbieta Dereń, natomiast
Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" było reprezentowane przez:
Milenę Judecką, Mateusza Judeckiego, Łukasza Rafińskiego,
Julię Karpiel, Martynę Głąba, Caspra Kocha, Weronikę Pachowicz i Dagmarę Krawczyk oraz nauczycielkę Martę Stępień i
opiekunkę Edytę Bochen.
Małgorzata Jankowska
Nauczycielka z Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej od 9 lat realizuje
współpracę ze Szkołą Podstawową w Usti nad Orlicą.
Od września 2012 roku realizuje napisany przez nauczycieli tej
szkoły mikroprojekt pt. „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami
w języku angielskim”.
Projekt współ!nansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównym celem projektu są działania wspierające wspólne
polsko-czeskie inicjatywy w sferze edukacji, historii, sportu, rekreacji z akcentem na porozumiewanie się w języku angielskim.
Działania te dotyczą wymiany grup uczniów i nauczycieli, udział
w seminariach i warsztatach języka angielskiego, organizowanie
wspólnych spotkań i zawodów sportowych i rekreacyjnych.
W ramach projektu odbyły się w tym roku szkolnym 4 spotkania:
1. Halloween w Bystrzycy Kłodzkiej (październik 2012):
- poznanie zwyczajów polskich, czeskich i angielskich związanych
z Halloween,
- warsztaty z elementami j. angielskiego w oparciu o nową tablicę
interaktywną.
2. Wystawa Prac Bożonarodzeniowych w Usti nad Orlicą
(grudzień 2012):
- zajęcia plastyczne związane z tradycjami bożonarodzeniowymi,
- ćwiczenia zwrotów językowych związanych z Bożym Narodzeniem w języku angielskim, polskim i czeskim,
- wspólne kolędowanie dzieci polskich i czeskich.
3. Wystawa Prac Wielkanocnych (marzec 2013):
- warsztaty plastyczne,
- ćwiczenie zwrotów językowych związanych z Wielkanocą
w języku czeskim, polskim i angielskim,
- udział w Misterium Wielkanocnym.
4. Warsztaty języka angielskiego dla dzieci w Usti nad Orlicą
połączone z zawodami rowerowymi (maj 2013)
W ramach projektu przewidywane jest jeszcze jedno spotkanie
- Seminarium językowe dla nauczycieli obu szkół w Usti nad orlicą
oraz wspólna wycieczka do Litomyśla.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2013 r.
LM
32
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Jedynka ponownie na podium
Mijający rok szkolny 2012/2013 przyniósł wiele powodów do
satysfakcji uczniom, nauczycielom i rodzicom Szkoły Podstawowej
nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie z dużym powodzeniem
reprezentowali szkołę w wielu zawodach sportowych na etapie
powiatowym, strefy wałbrzyskiej i wojewódzkim.
Na początku roku szkolnego młodzi sportowcy "Jedynki" osiągnęli bardzo duży sukces, gdyż zarówno w kategorii chłopców jak
i w kategorii dziewcząt zdobyli Mistrzostwo Powiatu Kłodzkiego
w sztafetowych biegach przełajowych.
Uzyskując pierwsze miejsca w powiecie drużyny zakwali•kowały
się do Finału Dolnośląskiego, który odbył się w październiku w Olszynie. W zawodach tych chłopcy zajęli XV miejsce, a dziewczęta
XVIII miejsce w Województwie Dolnośląskim.
Zespół dziewcząt wystąpił w składzie: E. Sołoducha, J. Kożuch, K. Piechocka, W. Kruk, D. Śrutwa, D. Zapotoczna, M.
Horoszczak, J. Kaplita, P. Krupińska, U. Kurzajewska,
natomiast drużyna chłopców to: M. Warchał, M. Kozieł, D. Kołt,
A. Sawczak, P. Mizera, K. Chołda, K. Gazda, P. Nowak, J.
Stępień, K. Dymek.
Kolejne dobre wyniki zanotowali koszykarze, gdzie po zdobyciu
Kłodzkiego w mini siatkówce chłopców.
Drużyna prowadzona przez pana Roberta Skrzypczaka
w składzie: J. Zapotoczny, M. Kruk, P. Konopacki, Ł. Mackiewicz, K. Kogut, Ł. Szabunio po bardzo dobrym występie zdobyła
Wicemistrzostwo Powiatu.
Tydzień później w Kłodzku odbyły sie zawody dziewcząt.
Siatkarki w składzie: K. Horoszczak, M. Jachowicz, W. Dymek
i M. Miecz, po bardzo wyrównanym turnieju także zdobyły Wicemistrzostwo Powiatu Kłodzkiego.
Następne udane zawody zaliczyła drużyna piłkarzy nożnych,
gdzie po wygraniu zawodów gminnych awansowała do •nału
powiatowego zajmując II miejsce.
fot. Wicemistrzowie Powiatu Kłodzkiego w mini siatkówce
fot. Wicemistrzowie Powiatu Kłodzkiego w mini piłce nożnej
Mistrzostwa Gminy i Rejonu Bystrzyckiego awansowali do •nału
powiatowego zajmując IV miejsce.
Najwyższe wyniki w grach zespołowych uczniowie osiągnęli w mini
siatkówce i w mini piłce nożnej.
17 kwietnia w Jaszkowej Dolnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Uczniowie Jedynki bardzo dobre wyniki osiągnęli również
w czwórboju lekkoatletycznym. Zawody te odbyły się w Nowej
Rudzie i Świdnicy gdzie chłopcy (K. Chołda, M. Kozieł, A. Sawczak, K. Dymek, J. Stępień, J. Forkasiewicz i D. Pelczarski)
zajęli II miejsce w powiecie kłodzkim i III w stre•e wałbrzyskiej,
natomiast dziewczęta (K. Piechocka, J. Kożuch, E. Sołoducha,
M. Horoszczak, W. Kruk, P. Krupińska, A. Kaliniak) zajęły III
miejsce w powiecie kłodzkim i IV miejsce w stre•e wałbrzyskiej.
Osiągnięte w ciągu całego roku szkolnego rezultaty przeliczane
są na punkty i prowadzona jest klasy•kacja szkół.
Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła tak jak w ubiegłym roku szkolnym
III miejsce w klasy•kacji ogólnej współzawodnictwa sportowego
szkół powiatu kłodzkiego.
GRATULACJE.
Tomasz Słodkowski
Oferta edukacyjna SP w Gorzanowie
Mija już pięć lat kiedy Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
zostało organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Gorzanowie, a od sześciu prowadzi zespół wychowania przedszkolnego
„Bajkowe Przedszkole”.
Z roku na rok wzbogacamy ofertę edukacyjną, służącą wszechstronnemu rozwojowi naszych dzieci i uczniów. Zdobyliśmy
doświadczenia w pracy z uczniami o różnych potrzebach szkolnych, dając szansę każdemu z naszych wychowanków na sukces
edukacyjny, niezależnie od swoich możliwości.
Odczuwamy wielką satysfakcję tam, gdzie udało nam się nawiązać
współpracę z rodzicami i opiekunami, czujemy niedosyt i troskę
o rozwój dziecka i ucznia w sytuacji, kiedy nie udaje nam się na-
wiązać z opieką domową nici zrozumienia i poparcia w działaniach.
Bardzo dziękujemy rodzinom wspierającym nas w procesie
edukacyjnym i wychowawczym szkoły. To dzięki Państwa zrozumieniu i współpracy z nauczycielami, nasza oferta edukacyjna
dostosowana jest do potrzeb każdego dziecka i ucznia. Realizowany wspólnie kalendarz imprez i uroczystości wpływa również
na środowisko lokalne.
Wiele wspólnych inicjatyw zrealizowaliśmy dzięki dużemu poparciu
samorządu: gminy, powiatu, okolicznych sołectw oraz dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców. Zaangażowanie się w różnorodne
projekty i akcje promuje w kraju, oraz poza naszymi granicami,
Gorzanów i gminę Bystrzyca Kłodzka.
ciąg dalszy na stronie 33
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
33
Oferta edukacyjna SP w Gorzanowie cd.
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
wzmacnia nasz proces wychowawczy i edukacyjny w szkole oraz
w zespole wychowania przedszkolnego.
Szczególny wpływ na kierunek pracy naszych placówek
oświatowych ma udział szkoły w wielkim, ogólnopolskim projekcie
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, w którym uczestniczy 118 szkół
podstawowych z całej Polski. Projekt !nansowany jest z PO KL z
priorytetu 3.3.4, a głównym operatorem jest Federacja Inicjatyw
Oświatowych z Warszawy, wspierana przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z Wrocławia. Zadania projektu
realizują także: Fundacja „Civis Polonus” z Warszawy, Fundacja
„Partnerstwo dla Środowiska” z Krakowa oraz Szkoła Wyższa
Przymierza Rodzin z Warszawy.
Kończy się trzyletni projekt, który przygotowuje nas do trwałej
zmiany w pracy szkoły, zgodny z polityką oświatową państwa.
W ciągu tego okresu każdy uczeń uczestniczył w 18 kilkutygodniowych uczniowskich projektach edukacyjnych, w których doskonalił
swoje umiejętności społeczno-obywatelskie, matematyczne, naukowo-techniczne, posługiwania się technologią informacyjną,
uczenia się i pracy zespołowej, poznawał też zasady oceniania
kształtującego.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała nowoczesne
pomoce dydaktyczne.
Tematyki projektów objęły większość podstawy programowej
z edukacji wczesnoszkolnej i z poszczególnych przedmiotów
w klasach IV-VI. Aktywny udział w projektach edukacyjnych daje
wszystkim uczniom szansę na rozwój. Tym mocniejszym, bo doskonalą swoje umiejętności uczenia się i rozwijania zainteresowań,
oraz tym słabszym, którzy, wzorując się na mocniejszych uczniach,
douczani przez nich i motywowani, potra!ą przekroczyć kolejne
granice swoich możliwości.
Nauczyciele, poprzez udział w licznych seminariach i warsztatach,
zdobyli wiedzę i umiejętności jak skutecznie łączyć realizację
podstawy programowej z kilku przedmiotów w jeden uczniowski
projekt edukacyjny.
Rodzice, obserwując swoje dzieci w procesie twórczym oraz
podczas prezentacji produktów projektu, dostrzegają postęp
w doskonalonych umiejętnościach. Mają też okazję do włączenia
się we wspólne działania, albo poprzez aktywny udział w różnych
zadaniach projektowych, albo na etapie doradztwa w wykonywaniu
zadań przez uczniów.
Zdobyte podczas realizacji projektów doświadczenia pozwolą
nam wprowadzić trwałą zmianę do oferty edukacyjnej obu placó-
wek prowadzonych przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa:
realizację znacznej części podstawy programowej metodą
uczniowskiego projektu edukacyjnego, opartego na pracy w grupach różnowiekowych, realizowanego nie tylko na terenie szkoły
i środowiska lokalnego, ale również w formie „zielonej” szkoły.
Pierwszą próbę samodzielnego projektu mamy już za sobą,
szykujemy się do kolejnych działań. W dniach 15-19 kwietnia 2013
r. kilkunastoosobowa, różnowiekowa grupa uczniów, realizowała
w formie wyjazdowej autorski projekt „Woda”, w którym połączyliśmy wybrane zagadnienia z podstawy programowej większości
przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej.
Pięciodniowy pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych „Karolinka”
w zamku w Otmuchowie umożliwił wszystkim uczestnikom pokazanie tego co najlepiej potra!ą, niezależnie od swoich osiągnięć
szkolnych. Uczniowie prowadzili badania w terenie, czytali instrukcje i wykonywali różne eksperymenty z użyciem wody. Uzyskane
pomiary przeliczali statystycznie, formułowali problemy, hipotezy
i wnioski.
Warsztaty, prowadzone różnorodnymi technikami oraz zabawy
w czasie wolnym, czy to w formie aktywnych zajęć czy bardziej
intelektualnie, jak np. budząca duże zainteresowanie uczniów
wprowadzana w naszej szkole gra w Scrabble, stworzyła każdemu
uczniowi możliwość pokazania tego co potra!ą, w czym są dobrzy,
a co powinni doskonalić. Wspólny kilkudniowy pobyt bardzo zintegrował uczniów ze sobą i z nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
w tym z dyrektorem szkoły.
W czerwcu większość uczniów wyjedzie na warsztaty astronomiczne do Planetarium w Chorzowie, a we wrześniu na kolejny
projekt edukacyjny do zamku w Otmuchowie.
Planując trwałą zmianę w ofercie edukacyjnej mamy nadzieję
przekonać do niej tych rodziców, którzy sceptycznie patrzą na styl
pracy szkoły. Wiedza encyklopedyczna jest ulotna, ważniejszym
jest nauczenie uczniów jak sięgać do jej źródeł, a dziecko najwięcej
zapamięta z tego co samodzielnie wykonało. Chcemy przekonać
rodziców, że tak bogate i różnorodne działania szkolne, aktywne
dla uczniów, ale bez konsekwencji za złe wykonanie zadań, nie
są dodatkowym obciążeniem, a kapitałem, który będzie owocował
w przyszłości. Uczniowie wykonując wspólne zadania uczą się
wzajemnie od siebie, wszak każdy coś potra!, stąd najlepsze efekty są wtedy, gdy zadanie wykonuje grupa różnowiekowa, nawet
o różnych możliwościach edukacyjnych.
Realizując uczniowskie projekty edukacyjne nauczyciele nabyli
doświadczenia jak skutecznie wdrażać podstawę programową
w grupach różnowiekowych. Przenoszenie wiedzy i zdobytych
podczas licznych warsztatów umiejętności na codzienną pracę
szkolną motywuje innych nauczycieli do ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności zawodowych.
W ciągu mijającego roku szkolnego wszyscy uczący w naszych
placówkach nauczyciele ukończyli przydatne kursy i szkolenia,
korzystając z różnorodnych projektów !nansowanych z PO KL,
głównie z dwóch priorytetów 9.4 i 3.1, służącym doskonaleniu
umiejętności pedagogicznych.
Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że nasza kadra jest wysoko
wykwali!kowana, otwarta na wszelkiego rodzaju innowacje, które
służą wszechstronnemu rozwojowi dziecka i ucznia. Jesteśmy
gotowi podjąć wyzwanie wprowadzenia trwałej zmiany w naszej
pracy, opartej na realizacji większej części podstawy programowej
metodą uczniowskich projektów edukacyjnych, będących przecież
częścią egzaminu gimnazjalnego.
ciąg dalszy na stronie 34
34
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Oferta edukacyjna SP w Gorzanowie cd.
Nasza oferta obejmować będzie nie tylko uczniów szkoły,
ale i dzieci przedszkolne, które już teraz uczestniczą w •nałach
poszczególnych projektów, korzystają z wytworów uczniowskich,
a dzieci z klasy 0 uczestniczyły w specjalnym, krótkim projekcie dla
najmłodszych uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej „Jak dobrze
się znamy i co nas łączy?”. Będziemy planować przedszkolne
projekty, w których proces badawczy i twórczy wkomponujemy
w zabawy i codzienne spacery na świeżym powietrzu.
W tym celu stale wzbogacamy bazę dydaktyczną, a naszym
dużym osiągnięciem jest zakończenie kolejnego projektu współ•nansowanego ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
- „Integracyjny plac zabaw w Gorzanowie”.
Uroczyste otwarcie zaplanowano jako połączone szkolne
obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka w dniu 29 maja 2013 r.
Aplikowanie o różnorodne środki •nansowe przez grupę aktywnych członków Towarzystwa Miłośników Gorzanowa kosztuje
wiele czasu zarówno na etapie planowania, realizacji projektu,
a szczególnie na etapie rozliczania.
Wszystkie działania wykonujemy społecznie, poza obowiązkami
zawodowymi, co znacznie wydłuża nasz pobyt w pracy, a skraca
czas prywatny.
Wielokrotnie słyszę pytania, co z tego mamy?
A satysfakcję z osiągniętego celu, służącemu naszym dzieciom
i uczniom, satysfakcję, że dobrze wykonało się kolejne trudne
zadanie, że dajemy coś z siebie dla społeczności lokalnej, że
stwarzamy możliwości integrowania się społeczności lokalnej we
wspólnym działaniu.
Cieszymy się, że pomimo wielu trudnych zadań do pokonania, dobrze współpracuje się społeczności szkolnej z zarządem
Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, z rodzicami, organizacjami
lokalnymi.
Cenimy każde wsparcie samorządu i lokalnych przedsiębiorców. Nasza aktywność jest zauważana przez różne instytucje
i organizacje, które zapraszają nas do współpracy. Dzięki temu
uczestniczymy w kolejnych projektach przynoszących korzyści
całej społeczności szkolnej i lokalnej.
Przykładem jest realizowany długoterminowy wolontariat w ramach
projektu „Wolontariat rozwija wieś”, •nansowanego ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2012.
W ramach projektu członkowie stowarzyszenia poznawali zasady umów wolontariackich, a wspierająca nas osoba doskonaliła
swoje umiejętności w zakresie opieki nad uczniami, organizacji
imprez lokalnych, aplikowania i realizacji wniosków.
Wartością dodaną po zakończeniu projektu, jest szkolne koło
Scrabble, uzupełnione obecnie o naukę gry w szachy, które
zainicjowała pani wolontariusz.
Chcemy, aby od przyszłego roku szkolnego z oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej i zespołu wychowania przedszkolnego
„Bajkowe Przedszkole” w Gorzanowie korzystali nie tylko dzieci
przedszkolne i uczniowie uczęszczający do naszej szkoły, ale też
uczniowie z innych szkół.
Informacje o możliwościach udziału w rożnych projektach
edukacyjnych zamieszczać będziemy na naszej stronie: www.
tmggorzanow.pl., w zakładce SP Gorzanów.
Krystyna Mokrzycka
Dyrektor SP oraz zespołu wychowania przedszkolnego
”Bajkowe Przedszkole” w Gorzanowie
Nowy Plac Zabaw w Gorzanowie
Dzięki inicjatywie Towarzystwa Miłośników Gorzanowa przed
szkołą prowadzoną przez to Stowarzyszenie powstał integracyjny
plac zabaw. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 29 maja 2013.
Połączone ono było z innymi majowo – czerwcowymi uroczystościami – Dniem Matki, Dniem Dziecka oraz •nałami dwóch
projektów edukacyjnych „Z małej szkoły w wielki świat” – Dlaczego
latawiec lata? i Czym oddychamy?
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez Panią Dyrektor wszystkich przybyłych gości, wśród których byli m.in. Pani
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, Starosta Kłodzki
Maciej Awiżeń, Pan Leśniczy Bogusław Szkwarek, Radni, Sołtys
oraz przedstawiciele miejscowych organizacji - LKS Zamek i OSP,
przedstawiciele parlamentarzystów, ale przede wszystkim - dzieci
z gorzanowskiej szkoły i ich rodziców.
Uroczyście przecięto wstęgę, a miejscowy Proboszcz – Ks.
Jan Fecko poświęcił plac zabaw. Odbyły się liczne prezentacje
artystyczne i taneczne. Zgromadzonej publiczności bardzo spodobało się wykonanie przez uczniów klas I-III krakowiaka. Następnie
uczniowie klas IV-VI zaprezentowali zbudowane własnoręcznie
w projekcie latawce, a młodsze klasy opowiedziały czym oddychamy. W ramach działań projektowych wszystkie dzieci oraz
zgromadzeni goście puszczali latawce. Zabawa była znakomita.
Na zakończenie imprezy zaproszono wszystkich zebranych na
poczęstunek. Mamy nadzieję, iż zamek, nowe huśtawki i ważki
długo będą służyć naszym podopiecznym !
Robert Duma – prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
35
Bystrzak przyjacielem wszystkich dzieci!
Mogli się o tym przekonać najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy podczas niezapomnianych spotkań z prawdziwym Królem
Zwierząt, który zamieszkał już na stałe w Mieście Królewskim –
Bystrzyca Kłodzka!
Nasi mieszkańcy z wielkim entuzjazmem przyjęli nowego
pluszowego obywatela Bystrzycy Kłodzkiej, który swój „debiut”
miał podczas tegorocznych Dni św. Floriana.
Bystrzak potra• wywołać uśmiech u każdego! Największe zainteresowanie Bystrzak wzbudza wśród naszych najmłodszych
mieszkańców, wówczas radości nie ma końca!
Liczę na to, że dzielny Lew będzie wspierał nas w służbie Naszym
Mieszkańcom oraz godnie promował naszą gminę w kraju i za
granicą – cieszy się Renata Surma, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.
Lew Bystrzak to maskotka promocyjna naszego miasta, która
okazuje się być prawdziwym bystrzyckim omnibusem…
Po udanym debiucie na Górze Parkowej dalszą wędrówkę
po swoim królestwie Bystrzak
rozpoczął wizytą w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie
podczas spotkania z dziećmi
z bystrzyckiego Przedszkola
nr 2, dzielnie asystował Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Renacie Surmie,
Spotkanie uwieńczone zostało ciekawym przedstawieniem w wykonaniu przybyłych
przedszkolaków i odbyło się
w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, który w
tym roku upłynął w dniach 8-15
maja pod hasłem: „Biblioteka
Przestrzenią dla kreatywnych”.
Tego dnia w bibliotece rozstrzygnięto także wyniki XII edycji konkursu literackiego „Okolica w literę ujęta”, cyklicznego wydarzenia
koordynowanego przez dyrektora biblioteki p. Roberta Dumę.
Podczas ciekawej dyskusji dzieci z Panią Burmistrz na temat
wartości jaką niesie książka i słowo pisane, nie po raz pierwszy
okazało się, że nasze kochane przedszkolaki to prawdziwe
Bystrzaki!
„Poprzez biblioteczne spotkania chcemy zachęcać wszystkie dzieci
do oglądania, a później do czytania bajek, bo przecież książka
wprowadza w tak cudowny świat, rozwija myślenie i słownictwo,
dostarcza wspaniałych doznań i przeżyć" - mówi Renata Surma.
Po wyjątkowym spotkaniu w bibliotece, dzieci z Przedszkola
nr 2 odwdzięczyły się Pani Burmistrz oraz Bystrzakowi wspaniałym
zaproszeniem na występ z okazji Dnia Dziecka, który w tym roku
przebiegał pod hasłem ekologii i dbałości o środowisko.
Występ dzieci, prowadzonych pod okiem swoich znakomitych
opiekunek oraz p. dyrektor Reginę Wiatrowską, przerósł nasze
najśmielsze oczekiwania ! Ekologiczne stroje, piękna oprawa i
ciekawy scenariusz zachwycił Bystrzaka do tego stopnia, że nie
sposób go było namówić do opuszczenia sympatycznych pociech.
W swojej wędrówce po królewskim mieście Bystrzak nie zapomniał również odwiedzić Przedszkola, które w nazwie dumnie
prezentuje jego imię. W gościnie u Bystrzaków dzielny Lew czuł się
niemalże ”jak ryba w wodzie”!
Dzieci z Przedszkola „Bystrzaki” przywitały Panią Burmistrz oraz pluszowego gościa
wiosennym muzycznym przedstawieniem. I po raz kolejny
okazało się, że w bystrzyckim
Przedszkolu „Bystrzaki” przebywają prawdziwe Bystrzaki !
Lew czuł się więc jak u siebie…
Słowa uznania ze strony p.
Burmistrz zostały skierowane
do wszystkich dzieci, ich rodziców, jak również do dyrektora
przedszkola p. Pawła Błachowicza oraz wszystkich Pań
prowadzących grupy.
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w spotkaniach z Panią
Burmistrz oraz z Bystrzakiem otrzymały z okazji Dnia Dziecka
bukiet pięknych życzeń oraz słodkie upominki.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sympatycznych
spotkań z Lwem Bystrzakiem serdecznie dziękujemy.
Kochane dzieci – do zobaczenia wkrótce!
Ewelina Walczak
Wydział Promocji i Sportu
Dzień Dziecka w bystrzyckiej "OLIVI"
Dnia 1 czerwca 2013 r. w Saloniku Urody „OLIVIA”
w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowany został Dzień Dziecka.
Wszystkie dzieci mogły bezpłatnie korzystać z usług fryzjerskich, a wszystko to w oprawie kolorowych balonów i słodkich
upominków.
Chętnych nie brakowało, a przy tym śmiechu było co niemiara.
Inicjatywa warta naśladowania!
Red.
36
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Cyklo Glacensis 2013
Dwunasty raz odbył się rajd rowerowy na pograniczu polsko
– czeskim. Głównym celem imprezy jest poznanie turystycznie
atrakcyjnych miejsc na pograniczu czesko – polskim.
17 maja w piątek br. z ośmiu gmin ziemi kłodzkiej i jedenastu
czeskich w godzinach rannych wyruszyło na rekreacyjną wycieczkę
rowerową około 250 osób.
Tym razem wspólne spotkanie i meta rajdu znajdowała
się w miejscowości Novy
Hradek.
Start ekipy bystrzyckiej
tradycyjnie odbył się na Placu
Wolności. O godzinie 9:00
na trasę wyruszyła grupa
Krystiana Sęgi przejeżdżając
bardziej wymagającą trasę
przez Starą Bystrzycę – Młoty – Spaloną – Mostowice
– Orlickie Zahori – Destne
– Olesnice – Nowy Hradek.
Godzina 11:00 to start
drugiej grupy pod kierownictwem Janusza Koby – autora
bardziej przyjaznej trasy przez Młoty – Lasówkę – Zieleniec –
przejście graniczne Cihalka – Olesnice – Novy Radek.
Słoneczna pogoda przez dwa dni wyprawy przyczyniła się do
wspaniałych humorów nie tylko naszej grupy, ale zdecydowanej
większości uczestników zdarzenia.
Po krótkiej regeneracji sił pod „natryskami” i zjedzeniu obiadu
w miejscu typowo rekreacyjnym odbyły się zabawowe konkurencje
sportowe.
Po o!cjalnym otwarciu zlotu rowerowego wieczorem o godzinie
19:30 nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom rekreacyjnego
sportowania się oraz upominków dla wszystkich polskich i czeskich grup.
Następnie rozpoczęła się
nocna biesiada przy suto zastawionym stole szwedzkim
i tańcami, którym towarzyszyło
odnawianie wcześniejszych
kontaktów oraz nawiązywaniu
nowych pomiędzy wszystkimi
uczestnikami prozdrowotnej
i poznawczej turystycznie formie ruchu.
W sobotę po śniadaniu ok.
godziny 10:00 wszyscy cykliści
pełni nowych wrażeń udali się
w drogę powrotną do swoich
miejsc zamieszkania.
Meta kolejnego XIII Cyklo
Glacensis będzie znajdowała się po stronie polskiej.
Od pierwszej imprezy głównym organizatorem rajdów rowerowych po stronie polskiej jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku
i jako współorganizator Gmina Bystrzyca Kłodzka.
Lucjan Morajda
Koordynator gminny
Bezpieczna kobieta w Bystrzycy
W kwietniu br. w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęły się zajęcia z samoobrony przeznaczone dla kobiet z terenu Gminy
Bystrzyca Kłodzka.
Celem programu była nie tylko poprawa bezpieczeństwa
kobiet, ale także danie
im świadomości, że są
w stanie obronić się
w chwili zagrożenia.
Zajęcia były dostosowane do potrzeb
i możliwości kobiet
w różnym wieku
i o różnej sprawności
fizycznej.
Program składał
się z trzech części:
pierwsza obejmowała
zajęcia teoretyczne
z przedstawicielami
Policji – zagadnienia
z prawa karnego i prewencji kryminalnej.
Druga część to spotkania i rozmowy z psychologiem.
Natomiast na zwieńczenie zajęć pozostały praktyki z
samoobrony, prowadzone pod czujnym okiem asp. Zbigniewa
Klepackiego.
„Teraz wśród kobiet można czuć się bezpiecznie” - śmieje się
Burmistrz Bystrzycy
Kłodzkiej Renata
Surma, wręczając
uczestniczkom certyfikaty ukończenia
kursu.
Pięciotygodniowy
kurs zorganizowany
został przez Komendę Policji w Kłodzku.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani
podkom. Doroty Jaworskiej za koordynację całości zajęć.
Alicja Litkowiec
Wydział Promocji i Sportu
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
37
Dni świętego Floriana
– patrona Bystrzycy Kłodzkiej
W dniach 4-5 maja Bystrzyca Kłodzka świętowała swoje
obchody. Było bardzo muzycznie i tanecznie.
Już pierwszego dnia wystąpiły Zespoły Pieśni z terenu gminy
Bystrzyca Kłodzka, a także HAK BAND, AWAY, EL CAMINO,
CENTRALA 57.
„Wisienką na torcie” był Zespół TOP ONE, który swoimi
przebojami disco, znanymi każdemu rozbawił bystrzycką publiczność.
O!cjalnym obchodom Dni Miasta towarzyszyły imprezy dodatkowe m.in. Wystawa „Osobistości i Osobliwości Ziemi Kłodzkiej”
pod patronatem Moniki Wielichowskiej – Posłanki na Sejm RP,
Renaty Surmy - Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej i Kazimierza
Szkudlarka - Burmistrza Lądka Zdroju.
W południe odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej na której podjęto uchwałę o nadaniu tytułu
„Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”. W gronie wyróżnionych
osób znaleźli się posłowie na Sejm RP Grzegorz Schetyna,
Miłym akcentem było wręczenie Pani Burmistrz przez Starostę
Powiatu Kłodzkiego – Macieja Awiżenia bukietu kwiatów „DLA
NAJŁADNIEJSZEGO BURMISTRZA” w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę…
Po wyróżnieniach przystąpiono do zabawy. A było z czego
wybierać: począwszy od warsztatów szczudlarskich, konkursów
z udziałem strażaków po Festiwal Słowiańskich Smaków.
Na smakoszy czekały swojskie wyroby i wypieki a dla najmłodszych
przygotowano park rozrywki w postaci dmuchańców, karuzeli
i dziecięcych kramów.
fot. Artur Chamski
Całość uświetniały występy artystyczne Adriana Mamysa, Artura
Chamskiego, Stefano Terrazzino, Marka Kaliszuka, Anety
Figiel i Anny Wodzyńskiej.
Gwiazdą wieczoru był LIBER I NATALIA SZROEDER.
Monika Wielichowska i Jakub Szulc oraz działacz sportowy
Andrzej Puchacz.
Kulminacją obchodów była Msza Święta z udziałem Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego Świdnickiego Adama Bałabucha, po której barwny korowód gości i mieszkańców
w asyście orkiestr dętych, szczudlarzy, mażoretek i maskotek
promocyjnych przeszedł ulicami miasta na Górę Parkową.
fot. Liber i Natalia Szroeder
Tutaj, zanim rozpoczęto część rekreacyjną bystrzyckiego
święta Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma odebrała
meldunek OSP oraz odznaczyła uroczyście „HONOROWYCH
OBYWATELI MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA” i „NAJLEPSZYCH
SPORTOWCÓW Z GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA”.
Imprezę zakończono późnym wieczorem rozświetlając niebo
nad Królewskim Miastem pokazem sztucznych ogni.
Podsumowując było smacznie, zdrowo i kolorowo.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, mieszkańcom
Miasta i Gminy za wspaniałą zabawę i zapraszamy już za rok.
Obchody Dni Św. Floriana zrealizowano w ramach Mikroprojektu
Euroregion Glacensis – KRAINA KREATYWNYCH współ!nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy Granice”
Alicja Litkowiec
Wydział Promocji i Sportu
38
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Wierzę w wieżę
To wspaniała wiadomość dla wszystkich miłośników Niestety, późniejsze zaniedbania doprowadziły budowlę do ruiny
Kotliny Kłodzkiej!
i w październiku 1973 roku ówczesne władze nakazały wysadzić
Dokumentacja odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku jest ją w powietrze. Do dziś pozostały kamienie z jej murów…
już praktycznie na ukończeniu.
Planowana rekonstrukcja będzie nawiązywać charakterem
Renata Surma, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej popiera pla- i skalą do zniszczonego zabytku. Również będzie wysokości
nowaną inwestycję i nie może się nadziwić, że 40 lat temu moż- ponad 30 metrów z tarasem widokowym, będzie posiadać m.in.
na było dopuścić do zniszczenia takiej atrakcji turystycznej. przestrzenie wystawowe i restaurację a zamieszkiwać ją będzie
„Wieża Trzech Kultur” to najlepsza nazwa dla tej budowli, bo kilka osób stałej obsługi. Obiekt umożliwi na przebywanie w nim
to miejsce związane z historią Polski, Niemiec i Czech.
jednocześnie do 150 osób.
Przez blisko 200 lat miłośnicy wędrówek górskich, przede wszystZgodnie z założeniami obiekt powinien być zbudowany w techkim obywatele
tych państw,
wspinali się na
szczyt Śnieżnika, by podziwiać
piękno naszych
krajobrazów i poznawać unikalną
przyrodę.
Jestem przekonana, że inwestycja zwiększy
zainteresowanie
turystów z kraju
i zagranicy, co
oczywiście przełoży się na poprawę budżetu gmin
śnieżnickich.
Wierzę w wieżę – cieszy się
Renata Surma.
Przygotowanie tego przedsięwzięcia trwało
ponad rok, a wyfot. Schronisko PTTK "Na Snieżniku" im. Zbigniewa Fastnachta
konawca – Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu z Bielska-Białej musiała opracować nie nologii zapewniającej odporność na trudne warunki klimatyczne
tylko kilka wariantów koncepcji, projekt wykonawczy, specy)kacje panujące na szczycie Śnieżnika, przy maksymalnym wykorzystaniu
techniczne i kosztorysy oraz uzyskać prawomocne zezwolenie materiału pochodzącego z wysadzenia historycznej budowli, a
na budowę, ale nawet zrobić makietę wieży wraz z otoczeniem dodatkowe materiały budowlane i elementy wyposażenia będą
terenu w skali 1:30.
transportowane od istniejącego schroniska "Na Śnieżniku", przy
Będzie można ją obejrzeć, wraz z planami i archiwalnymi fotogra- wykorzystaniu koni i siły ludzkiej lub małych pojazdów mecha)ami podczas planowanej z tej okazji wystawy.
nicznych.
Dokumentacja powstała na zlecenie Związku Gmin Śnieżnickich Niektóre elementy konstrukcyjne prawdopodobnie dostarczone
z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, organizacji skupiającej przedsta- zostaną śmigłowcem.
wicieli władz Bystrzycy Kłodzkiej, Stronia Śląskiego i Międzylesia.
Pierwszy etap przywracania historycznej i charakterystycznej
którzy podjęli decyzję o odbudowie tak charakterystycznej dla tego dla tego regionu budowli mamy za sobą. Ale najtrudniejsze przed
miejsca budowli.
nami. Liczymy jednak, że wszyscy pragnący zobaczyć piękno
Stylizowana na średniowieczną basztę wieża widokowa na otaczającego Śnieżnik krajobrazu wesprą nas )nansowo.
szczycie Śnieżnika (1425 m n.p.m.), wraz z przylegającym do niej W tym celu utworzyliśmy konto, którego numer można znaleźć na
małym schroniskiem, powstała w latach 1895–1899 z inicjatywy naszej stronie internetowej – mówi przewodniczący Rady Miejskiej
Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego.
w Bystrzycy Kłodzkiej Artur Pokora, który zarazem pełni funkcję
Miała 6 kondygnacji i wysokość 33,5 m. Nadano jej imię cesarza przewodniczącego zarządu Związku Gmin Śnieżnickich.
Wilhelma I.
Do II wojny światowej stanowiła jedną z największych atrakcji
(e.w.)
turystycznych tego regionu.
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
39
Międzynarodowe Targi Turystyczne
W pierwszy weekend kwietnia odbyła się we wrocławskiej Hali
Tysiąclecia 5. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów
Turystycznych.
Według danych organizatora przez trzy targowe dni (piątek,
sobota i niedziela) pomiędzy stoiskami ponad 200 wystawców
z całego świata przewinęło się blisko 12 tys. odwiedzających.
Swymi barwnymi postaciami i charyzmą uświetnili imprezę
genialni podróżnicy: Beata Pawlikowska, Wojciech Cejrowski i Olga
Morawska dając najwyższej klasy turystyczne show.
Nie zabrakło również szeregu dodatkowych atrakcji – w tym
tych bijących rekordy popularności - Festiwal Podróżników czy
Festiwalu Kulinarny.
Jednym z największych stoisk "wyspowych" był teren ekspozycyjny Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, pod szyldem
której - obok Powiatu Kłodzkiego i kłodzkich zdrojów - miejsce
swe piastowała Gmina Bystrzyca Kłodzka. Dzięki temu, przez trzy
dni udało się zaprezentować bogactwo i różnorodność naszego
regionu.
Miłym akcentem okazały sie liczne rozmowy z uczestnikami
targów, którzy zauważyli zmiany zachodzące w Bystrzycy Kłodzkiej
i okolicy.
Okazuje się, że hitem zimowych wojaży w okolicę Bystrzycy
Kłodzkiej są utworzone trasy narciarstwa biegowego w rejonie
Spalonej (Góry Bystrzyckie).
Osoby, które miały możliwość wypróbowania systemu ścieżek
i tras pod "biegówki", zachwalały ich doskonały stan utrzymywania.
Podpytywali także o możliwość rozszerzenia tej formy turystyki
na teren Masywu Śnieżnika - powiedział opiekujący się stoiskiem
Grzegorz Szczygieł, inspektor Wydziału Promocji i Sportu UMiG
w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zwiedzający teren targów turystycznych goście zauważają
także inne przeobrażenia bystrzyckiego krajobrazu.
- Bardzo wiele osób z sympatią wyrażało się o poczynionych
pracach w zakresie rewitalizacji starówki Bystrzycy Kłodzkiej. Ich
sympatyczne i ciepłe relacje powodowały ciekawość i zainteresowanie Gminą Bystrzyca Kłodzka przez pozostałych odwiedzających nasze stoisko. Po zasięgnięciu dodatkowych informacji
osoby takie często deklarowały rychłe odwiedzenie naszego miasta
- rzekła Renata Rupniewska, pracownik bystrzyckiej Informacji
Turystycznej, obecna wspólnie z przedstawicielami Muzeum
Filumenistycznego w sobotni dzień na targach.
Na gminnym stoisku nie brakowało również ofert noclegowych
jak i pakietowych, pozwalających na ciekawe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w okolicy Bystrzycy Kłodzkiej.
Ich promocję często aktywnie wspierali sami gestorzy branży turystycznej, którzy specjalnie pofatygowali się do Wrocławia. Była to
bowiem doskonała okazja, aby nawiązać kontakty lub wymienić się
pomysłami i doświadczeniem z innymi gestorami prezentującymi
swą ofertę podczas imprezy.
Różnorodność prezentowanej oferty oraz tzw. eventów wspomagających spowodowały zainteresowanie wydarzeniem przez
regionalne media.
- Budujące dla nas jest to, że Bystrzyca Kłodzka jako marka jest
doskonale rozpoznawalna nie tylko przez turystów, ale także przez
przedstawicieli mediów - to słowa Eweliny Walczak, kierownika
Wydziału Promocji i Sportu UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej, która
w piątkowy dzień targów przeprowadziła szereg rozmów i wywiadów z reporterami stacji telewizyjnych, radiowych oraz prasy.
Współorganizatorem tegorocznych Targów był Sejmik Województwa Dolnośląskiego, który po raz pierwszy włączył się
w przeprowadzenie wszystkich wydarzeń.
Działanie to pozwoliło wesprzeć markę województwa dolnośląskiego jako regionu aktywnie wspierającego turystykę i jej rozwój.
Liczymy, że wszystkie powyższe działania wkrótce przełożą
się na efekt w postaci zwiększonej liczby odwiedzających Dolny
Śląsk turystów, w tym zwiększy się liczba osób odkrywających
ziemię bystrzycką!
Grzegorz Szczygieł
Wydział Promocji i Sportu
40
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Kolejny projekt gminny uzyskał do&nansowanie!
Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka pn. „Na nartach po górach” został zatwierdzony
do do!nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Glacensis „Przekraczamy granice”.
Streszczenie i założenia projektu:
Zamierzeniem projektu jest pobudzenie do aktywności !zycznej
dzieci i młodzież poprzez naukę i doskonalenie poruszania się na
nartach biegowych z instruktorami oraz zbliżania do siebie naszych
społeczności poprzez wyjazdy dzieci na wspólne doskonalenie
technik narciarstwa biegowego i udział w zawodach sportowych
po stronie polskiej (PL-CZ Bieg Narciarski w Lasówce 01/2014
i PL-CZ Bieg Narciarski Ziemi Bystrzyckiej 02/2014) oraz poprzez
2 wyjazdy poznawczo-narciarskie na stronę czeską 01/2014
i 03/2014, jako sprawdzian uzyskanych umiejętności narciarskich.
Projekt zakłada zatem przeprowadzenie po stronie polskiej
przez instruktorów narciarstwa 4 szkoleń dla łącznie 120 dzieci
szkół podstawowych w cyklu 5-dniowym (4h/dz).
W celu realizacji szkoleń oraz zmotywowania uczestników
do tej formy ruchu planuje się zakup 30 kpl nart biegowych
(narty, kijki, buty).
Dla uzyskania skuteczniejszych efektów nauczania istotnym
działaniem projektu będzie dalsze mechaniczne utrzymywanie
narciarskich tras biegowych oraz odnowienie oznakowania szlaków
narciarskich na odcinku 40 km po polskiej stronie.
Profesjonalne przygotowanie mechaniczne i doznaczenie
tras przyczyni się do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa
w zajęciach, zaowocuje w aktywnościach dzieci i młodzieży z ich
rodzinami w przyszłości na wytyczonych trasach, zwiększając tym
samym atrakcyjność turystyczną całego pogranicza.
W ramach projektu planuje się także wydanie 1000 szt. ulotek
promujących projekt i trasy,120 szt. upominków (plecaki) dla
uczestników szkoleń oraz spot reklamowy.
Odbiorcami i grupami docelowymi projektu są dzieci i młodzież
z terenu pogranicza polsko - czeskiego oraz ich nauczyciele wychowania !zycznego, którzy zmotywowani postępem w nauczaniu
narciarstwa biegowego przez swoich podopiecznych, mają szansę
we własnym zakresie zdobyć kwali!kacje instruktorskie PZN.
Projekt skierowany jest także do rodzin uczestników szkoleń,
uczestników wydarzeń sportowych, kibiców w poszczególnych
zawodach, przygranicznych mieszkańców, turystów oraz osób
zawodowo związanych z pograniczem.
Rezultat działań projektu w odniesieniu do grup docelowych
wpłynie na opanowanie technik narciarstwa biegowego wśród
dzieci, zwiększenie świadomości społecznej o potrzebie ruchu,
zacieśnienie więzi partnerskich, nawiązanie nowych przyjaźni,
poszerzenie wiedzy o partnerze, zwiększenie świadomości
o regionie i jego atrakcjach.
Wpłynie na rozwój !zyczny poprzez szkolenia i powszechny udział
w zawodach sportowych, możliwość wzajemnego zmagania się
i poznawania narciarskich tras biegowych.
Zaplanowane w projekcie działania organizacyjne i promocyjne
pozytywnie wpłyną na rozwój współpracy transgranicznej i relacje
obu sąsiadów, jak również na promocję POWT RCz-RP 20072013, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Glacensis.
Całkowita wartość projektu wynosi 27 585,28 EUR, z czego
przyznane wsparcie EFRR to 23 447,48 EUR.
Więcej informacji w Wydziale Promocji i Sportu UMiG w
Bystrzycy Kłodzkiej, pod numerem telefonu: 074-8-117-673/674.
Ewelina Walczak
Wydział Promocji i Sportu
Władze gminne wspierają sportowe talenty
W dniu 2 maja 2013r. został rozegrany Majowy Turniej Piłki
Nożnej Chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej. W sportowych zmaganiach wzięło udział
aż 53 przedstawicieli młodego pokolenia piłkarzy, którzy oprócz
rozgrywanych drużynowo meczy mogli także pochwalić się indywidualnie swymi umiejętnościami radzenia sobie z futbolówką.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym w/w
turniej mógł się odbyć, tj.:
• Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - Pani Renacie Surmie,
• Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Panu
Arturowi Pokora,
• Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Pani
Irenie Stawiarskiej,
• Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Panu Leszkowi Stróżowi,
• Przewodniczącej Komisji Sportu, Kultury i Edukacji Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej - Pani Władysławie Płoch,
• Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Panu Markowi Krytakowi,
• Radnej Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Pani Danucie
Koniuszek,
• Radnemu Powiatu Kłodzkiego - Panu Sebastianowi Grzybowi,
• Sołtysowi Wsi Wilkanów - Panu Mariuszowi Lisowi,
• Właścicielowi piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej - Panu Wojciechowi
Urbaniakowi,
• Firmie "ARTMARK" w Bystrzycy Kłodzkiej,
• Firmie "MICHALSCY" w Bystrzycy Kłodzkiej,
• Właścicielowi !rmy "EUREKO" - Panu Piotrowi Hajdukowi,
• Panu Kamilowi Kasica,
• Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
• Rozlewni Wody Mineralnej "Cyranka" z Gorzanowa,
• Supermarketowi "INTERMARCHE" w Bystrzycy Kłodzkiej
• Piekarni "MACHELA" z Jaszkowej Dolnej,
• Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego - Pani Dorocie Łakucewicz
Dziękujemy także:
• dziewczętom za prowadzenie konkursów sprawnościowych - K.
Matusik, A Cichoń, P. Rokoszak,
• pielęgniarce za wsparcie i opiekę - Pani E. Koban,
• sędziom - Panu Wilhelmowi Bedzie i Andrzejowi Matusikowi,
• Joannie Matusik za usługę speakerską oraz opiekę nad dziećmi,
• Wydziałowi Promocji i Sportu UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej
• rodzicom za pomoc i przygotowane specjały
• trenerom, kibicom, a przede wszystkim...młodym uczestnikom
turnieju, którzy stanęli do sportowych rywalizacji!
ciąg dalszy na stronie 41
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
41
Władze gminne wspierają sportowe talenty cd.
1. Klasy•kacja końcowa:
1) miejsce - KS" POLONIA” Bystrzyca Kłodzka
2) miejsce - "ZAMEK I” Gorzanów
3) miejsce - "POGOŃ” Pławnica
4) miejsce - "ZAMEK II” Gorzanów
5) miejsce - "ISKRA” Jaszkowa Dolna
6) miejsce - "LZS” Żelazno
2. Klasy•kacje indywidualne:
1) NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: Kacper Urban - "ZAMEK
II” Gorzanów
2) NAJLEPSZY STRZELEC: Michał Ciamaga - "POGOŃ”
Pławnica
3) NAJLEPSZY BRAMKARZ: Jakub Kozera -"ISKRA” Jaszkowa
Dolna
4) STRZAŁ DO MINI BRAMKI: Adrian Bronowicki Marcel Mulski
5) ŻONGLERKA: Przemysław Zaborowski Maciej Szczepański "ZAMEK I” Gorzanów
6) SLALOM I STRZAŁY DO MINI BRAMKI: Kacper Goliszewski
7) SLALOM Z PIŁKĄ: Paweł Truszczyński - "ZAMEK I” Gorzanów
8) NAJSPRAWNIEJSZY ZAWODNIK: Kacper Szmigiel
3. W turnieju wzięło udział 53 zawodników.
Bystrzycki stadion w remoncie
Stadion miejski, z którego od ponad 60 lat korzystają futboliści
oraz lekkoatleci z Bystrzycy Kłodzkiej i okolic, przejdzie wkrótce
gruntowną modernizację.
Ostatni większy remont tego obiektu miał miejsce w latach 70.
Inwestycja to efekt wniosku zgłoszonego przez Panią Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej Renatę Surmę do konkursu „Dolny Śląsk dla
Królowej Sportu”, któremu patronuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Głównym celem tego konkursu jest budowa na terenach przyszkolnych bieżni okólnych o długości 200 m wraz z bieżnią 100 m,
skocznią w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz sztucznym boiskiem
do piłki nożnej o wymiarach „Orlikowych”.
Starania bystrzyckich władz, które pozyskały do!nansowanie,
spowodowały, że można modernizować stadion przy ul. Mickiewicza, a jego modernizacja będzie głównie polegała na powiększeniu
płyty boiska do wymiarów 102m na 64m oraz na wybudowaniu
czterotorowej bieżni pokrytej eltanem o zwiększonej długości toru
wewnętrznego do 370 m i toru zewnętrznego do 401,2 m.
Będzie również wybudowana nowa skocznia w dal i rzutnia do
pchnięcia kulą.
Bieżnia sprinterska będzie posiadała 120 m długości z 10 m
nabiegiem i 10 m wybiegiem.
Od strony trybun powstanie nowe ogrodzenie, natomiast ogrodzenie zewnętrzne zostanie naprawione i uzupełnione.
Wśród szesnastu gmin, które na te przedsięwzięcia otrzymały
do!nansowanie, jako jedyna w powiecie kłodzkim, znalazła się
właśnie Bystrzyca Kłodzka.
Jej poszerzony projekt modernizacji zdobył uznanie i do•nansowanie w wysokości 340 tys. zł.
Tym samym sportowcy z klubów „Polonia” i ULKS Bystrzyca Kłodzka oraz uczniowie 2 szkół podstawowych i 2 ponadpodstawowych,
którzy trenują i uczestniczą w zawodach organizowanych na tym
stadionie, będą mogli robić to w lepszych warunkach.
Zarządzający obiektem liczą też, że ze stadionu będą chcieli
korzystać zawodnicy przyjeżdżający na obozy kondycyjne do
niedalekiego Międzygórza i pobliskiego Długopola.
Przebudowany stadion zwiększy także szansę na organizowanie
igrzysk lekkoatletycznych. To może zwiększyć przychody potrzebne do dalszej modernizacji stadionu. Kolejnym bowiem krokiem
ma być remont trybun.
- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się pozyskać
dalsze środki unijne, które znacznie poprawią komfort naszych
kibiców – mówi Renata Surma, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.
Remont stadionu będzie trwał ok. 5 miesięcy a w tym czasie
bystrzyccy sportowcy będą trenować na „Orliku 2012” oraz korzystać z obiektu gościnnego LKS „Zamek” Gorzanów w Zabłociu.
Ewelina Walczak
Wydział Promocji i Sportu
42
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Po doświadczenia zawodowe - do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł.
„Poszukujemy pracownika, wiek do 20 lat, z bogatym doświadczeniem zawodowym” – takie wymagania stawiają pracodawcy.
Zdobywanie doświadczenia wymaga jednak czasu. Dlatego
młodzież już w czasie nauki w szkole musi wykazać swoją aktywność zawodową.
Jedną z form pozwalających spełnić takie wymagania jest
organizowany już od 10. lat Dzień Przedsiębiorczości – ogólnopolskie wydarzenie, w którym nasza szkoła zawsze bierze udział.
Polega ono na odbyciu jednodniowego stażu na wybranym
przez siebie stanowisku w dowolnej "rmie.
Co daje taki staż?
Przede wszystkim możliwość odnalezienia siebie (bądź też nie)
w danym rodzaju pracy.
Poza tym nawet przez jeden dzień uczniowie mogą zaobserwować specy"kę pracy – sposób komunikacji między pracownikami
i klientami, zakres odpowiedzialności, wymagane umiejętności
itd. i w odniesieniu do nich mogą ocenić siebie i swój potencjał.
Odczucia są różne, nawet na takim samym stanowisku.
Niektórzy mówili: „W pracy w recepcji raczej się nie widzę, ponieważ uważam ją za trochę nudną”, ale też „Nawet recepcja, która
wydawała mi się nudna, okazała się całkiem fajna”.
Albo: „Zajmowałam się głównie higieną piesków. Bardzo dobrze
się czułam pomagając bezbronnym zwierzętom. W przyszłości
chciałabym mieć taką pracę, która pozwalałaby pomagać innym”
i „Praca w tym zawodzie sprawiłaby, że czułabym się potrzebna”,
„Zawód strażaka to duża odpowiedzialność. Trzeba też przezwyciężyć lęk wysokości, co mogłoby mi sprawić kłopot”.
Dzień Przedsiębiorczości jest także wspaniałą okazją dla
młodych ludzi, aby się zaprezentować. Nawiązują nowe kontakty,
a to procentuje nawet po latach, bo wiemy, że uczniowie naszej
szkoły są chętnie przyjmowani np. na staże zawodowe.
Właśnie dlatego, że są absolwentami ZSP w Bystrzycy i że
pokazali się z dobrej strony („Uczennice aktywnie włączyły się
w zabawy z dziećmi. Łatwo nawiązały z nimi kontakt” mówi Pani
Klaudia Piech z Przedszkola nr 2 w Bystrzycy).
Wynika z tego, że warto umożliwiać uczniom sprawdzanie się
w działaniu. Daje im to nie tylko możliwość wzbogacenia swojego
CV, ale przede wszystkim szansę na znalezienie swojego miejsca
w życiu.
Bardzo dziękujemy wszystkim pracodawcom, którzy nigdy
nas nie zawiedli.
W tym roku są to w Bystrzycy Kłodzkiej: Przedszkole nr 2, Szkoła
Podstawowa nr 1, Biuro Turystyczne „Podróże Marzeń”, PPHU
„DOART”, Biblioteka Publiczna, Handel Wielobranżowy – Małgorzata Ozygała, Intermarche, „PIASMAR”, Komisariat Policji,
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, Hotel „Abis”, Fundacja z Sercem
do Zwierząt, Urząd Pracy, PBS MRÓWKA, Bank Zachodni WBK,
sklep „Kram z Kolorami”, sklep „ZYGFRYD’, OPTIMUM, Spółdzielnia Mieszkaniowa, a także: „Willa Wzgórze Poręba”, Sklep
MATPOL w Wójtowicach, restauracja „U PREZESOWEJ w Stroniu
Śląskim, sklep „EDIT’ w Roztokach, Przedszkole w Domaszkowie,
Dzień Przedsiębiorczości jest tylko małą cząstką działań,
jakie podejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy
Kłodzkiej.
W szkole organizowane są także np. bezpłatne kursy, staże, praktyki, wyjazdy edukacyjne. Ważnym działaniem jest także coroczny
udział uczniów w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, kiedy to
przedsiębiorstwa, instytucje, uczelnie wyższe proponują, bądź też
przyjmują zaproszenie do przeprowadzenia wykładów, warsztatów,
seminariów itp.
Młodzież wzięła udział w warsztatach w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu pt. „Czy opłaca się grać fair”, prowadzonych
przez Panią Magdalenę Walczak - wykładowcę WSB.
Zastanawiano się, czy interes prywatny zawsze stoi w sprzeczności z interesem ogółu. Obejrzano prezentację przedsiębiorczych
studentów, którzy opowiedzieli o swojej wyprawie „Busem przez
świat”, a także planach na przyszłość.
Kolejnym wydarzeniem była wizyta w Banku Zachodnim WBK
w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w miłej atmosferze, przy kawie rozmawiano o "nansach, możliwościach ich lokowania, inwestowania,
zagrożeniach oraz przyszłości polskiej bankowości.
Zajęcia prowadziły Panie Jolanta Bar i Bogna Krawczyk.
Od Pana Pawła Packa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy we
Wrocławiu młodzież dowiedziała się także jak pozyskiwać środki
"nansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Zdobyć środki na realizację własnych marzeń i planów potra"
tylko człowiek przedsiębiorczy. I właśnie o tym kim jest, jakie cechy
posiada taka osoba opowiedział nam wykładowca Wyższej Szkoły
Handlowej we Wrocławiu, Pan Wojciech Maciejewski podczas
zajęć „Pierwszego miliona wcale nie trzeba ukraść – przedsiębiorczość bez tajemnic".
Widać więc, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
bardzo intensywnie przygotowują się nie tylko do studiów, ale także
do wkroczenia na drogę zawodową.
Jesteśmy pewni, że trafnie zaplanują swoją karierę zawodową
i będą potra"li dostosowywać się do ciągle zmieniającego się
rynku pracy.
Beata Rydz
Koordynator programów, szkolny doradca zawodowy
ciąg dalszy na stronie 43
3/84/13
Biuletyn Bystrzycki
43
Dzień Przedsiębiorczości w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej
Od 10 już lat w naszej szkole (czyli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej) organizowany jest Dzień
Przedsiębiorczości. Wszyscy chętni mają możliwość zapoznania
się z wybranym zawodem.
Nasza grupka wybrała się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Bystrzycy Kłodzkiej na zajęcia, które prowadził Pan Arkadiusz Kot.
Idąc do Jednostki nie spodziewaliśmy się tak miłej atmosfery
i tylu wrażeń. Mieliśmy okazję poczuć się jak prawdziwi strażacy-ratownicy, co było dla nas niezwykłym doświadczeniem.
Pan Arkadiusz wraz z zespołem wykazał się wyjątkowym talentem pedagogicznym, prowadząc z nami szybki kurs pierwszej
pomocy. Wcieliliśmy się w role poszkodowanego i ratownika.
Odbyły się też inne zajęcia praktyczne. Mogliśmy sprawdzić, jak
czują się strażacy przygotowując się do akcji - ześlizgując się na
rurze z pomieszczeń socjalnych do garażu, aby jak najszybciej
znaleźć się w swoich wozach i przygotowując sprzęt.
Nikt z nas nie spodziewał się również, jak duże jest ciśnienie
w wężu strażackim. Naprawdę ciężko go utrzymać, co świadczy
o sile, jaką powinien posiadać strażak.
Niektórzy z nas musieli przezwyciężyć lęk wysokości, bo mieliśmy
okazję wjechać podnośnikiem na wysokość kilkunastu metrów,
a potem (już z niższej wysokości) zjechać na linie.
Wiemy, jak wygląda praca strażaka-ratownika, kiedy nie wyjeżdża pomagać innym. To ciągłe ćwiczenia i gotowość do akcji.
Ten jednodniowy staż wzbogacił nas w wiedzę, której nie
zdobylibyśmy, gdyby nie zaangażowanie strażaków. Poświęcili
nam swój czas, aby pokazać nam, jak wygląda praca zawodowego
strażaka. Mogliśmy też sprawdzić, czy mamy predyspozycje do
tego rodzaju pracy.
Dziękujemy Panom Komendantom: Jerzemu Adamowowi
i Piotrowi Budnikowi, Panu Arkadiuszowi Kotowi oraz wszystkim
strażakom, którzy od tylu lat wspierają naszą szkołę w tym wielkim
przedsięwzięciu pozwalającym nam, uczniom, na przygotowanie
się do podejmowania decyzji zawodowych.
Magda Gadzina, Ada Gałczyńska, Monika Skowrońska
Technikum Handlowe
Nasady drzew w mieście
W maju Urząd Miasta i Gminy zakupił 35 sztuk drzewek liściastych, celem dokonania nasadzeń na terenie miasta Bystrzyca
Kłodzka.
Z pomocą pracowników Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dokonano nasadzeń przy ulicach: Sienkiewicza,
Wojska Polskiego, Strażackiej, Orężnej, drzew z gatunku: Miłorząb
dwuklapowy, Lipa drobnolistna, Tulipanowiec amerykański, Robinia akacjowa, Lipa srebrzysta, Jarząb turyngski, Klon czerwony,
Kasztanowiec zwyczajny, Magnolia Susan, Magnolia pośrednia
Aleksandria.
Drzewka zostały posadzone w miejscach, gdzie usunięto
drzewa, które stwarzały zagrożenie dla ludzi i mienia, w celu zachowania systemu zieleni w przestrzeni miejskiej oraz urozmaicenia
przyrodniczego wizerunku naszego miasta.
Gmina planuje kolejne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
w przyszłym roku.
Nowe nasadzenia mają za zadanie podniesienie atrakcyjności
terenów zieleni miejskiej oraz zwiększenie walorów przyrodniczych
i estetycznych miasta.
Ireneusz Kiszka
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
44
Biuletyn Bystrzycki
3/84/13
Sesja absolutoryjna 2013
W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej w
Bystrzycy Kłodzkiej, na której głosowano nad absolutorium za
miniony rok dla Pani Burmistrz Renaty Surmy – wykonawcy
uchwał Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Instytucja absolutorium związana jest z realizacją przez Radę
Miejską funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez
organ wykonawczy tj. Burmistrza.
Przedmiotem oceny jest prawidłowość gospodarki finansowej
w ramach przyjętego budżetu a szczególnie stan zrealizowanych
dochodów i wydatków budżetowych, w stosunku do wielkości
zaplanowanych.
Analizowane na posiedzeniach komisji sprawozdania, pozwoliły dokonać merytorycznej i rzeczowej oceny, czy budżet był
wykonany zgodnie z wolą Rady, wyrażoną w podjętych uchwałach.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r. oraz pozytywną opinię w sprawie złożonego
wniosku o udzielenie absolutorium za 2012 r. Pani Burmistrz przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Głosowanie Rady odbyło się w trybie jawnym.
Na 15 obecnych i głosujących Radnych:
- za udzieleniem absolutorium było 11 Radnych, tj., Piotr Budnik,
Danuta Koniuszek, Jerzy Klajn, Marek Krytak, Dariusz Krzemiński,
Ewa Matys, Jan Pięta, Władysława Płoch, Artur Pokora, Irena
Stawiarska, Leszek Stróż.
- za nieudzielaniem absolutorium głosowało 3 Radnych, tj.: Mieczysław Kamiński, Andrzej Wziątek, Jan Szkwarek.
- od głosu wstrzymał się 1 Radny, tj.: Marian Adamów.
Reasumując: Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej otrzymała absolutorium za 2012 r.
Anna Rogalka
Biuro Rady Miejskiej
Niższe stawki za odpady komunalne
Na sesji w dniu 12 czerwca br. Rada Miejska Bystrzycy
Kłodzkiej podjęła nową uchwałę o wysokości opłaty za odbiór
odpadów komunalnych.
W uchwale nr XLVIII/452/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty przyjęto niższe stawki opłat za segregację odpadów.
I tak, za odpady zbierane selektywnie włącznie z kompostowaniem
odpadów biodegrodawalnych w przydomowych kompostownikach
zapłacimy 10 zł/osobę/miesiąc - wcześniej było to 13 zł/osobę/
miesiąc.
Zgodnie z nową uchwałą za odbiór odpadów zmieszanych, ale
z wydzieleniem odpadów biodegrodawalnych i zagospodarowaniem ich we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach, zapłacimy 15 zł/osobę/miesiąc. Należy wówczas złożyć
stosowne oświadczenie o kompostowaniu w UMiG.
Uchwała przewiduje również różnicowanie stawki w zależności
od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości
w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez
więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe, za
piątą i kolejne osoby stawka opłat wynosi 1,00 zł/osoba/miesiąc.
Obniżone zostały również stawki opłat za odbiór pojemników
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.
Średnio jest to kwota od 10 zł i więcej za pojemnik o odpowiedniej
wielkości.
Stawka za odbiór odpadów zmieszanych pozostała bez zmian
tj. 20 zł/osobę/miesiąc oraz nie zmieniła się stawka za segregację
odpadów bez kompostowania- 15 zł/osobę/miesiąc.
Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
w dniu 18 czerwca 2013 r.
Treść przedmiotowej uchwały jest zamieszczona na stronie:
www.bystrzycaklodzka.pl.
Monika Romanowska
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informacja dla interesantów
W dniu 16 sierpnia 2013 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
będzie nieczynny, w zamian za pracę w dniu 20 lipca 2013 r. (sobota).
Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Halina Mielnik
Skład komputerowy: Aplikacja Adobe InDesign CS6 - Kazimierz Kustra
Adres Redakcji: Urząd Miasta i Gminy ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811-76-26
fax 74 811-15-88
www.bystrzycaklodzka.pl
e-mail: [email protected]
Wydawca: Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Nakład: 3 000 egz.
Egzemplarz bezpłatny
Druk: Drukarnia "EKO GRAF " ul. Kłodzka 20a, 57-402 Nowa Ruda
Nr 11
Dodatek Specjalny do Biuletynu Bystrzyckiego
str. 1
Ocalić od zapomnienia...
Andrzej Prasał
Ks. Wilhelm Hohaus (1844-1909)
Wśród zachowanych poniemieckich nagrobków starego cmentarza w Bystrzycy
Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej na
szczególną uwagę zasługuje
zabytkowy pomnik ks. infułata
Wilhelma Hohausa.
Warto przybliżyć postać tego
wielce zasłużonego dla Bystrzycy Kłodzkiej oraz całego regionu
kapłana, nauczyciela i historyka.
Urodził się 30 czerwca 1844
roku w Jaszkowej Dolnej. Jego
ojciec był rolnikiem oraz rzeKs. Wilhelm Hohaus
mieślnikiem.
Młody Wilhelm był bardzo uzdolnionym chłopcem.
Po ukończeniu Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w
Kłodzku, w 1865 roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym mieście 19 czerwca 1869 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
W okresie studenckim brał udział w wojnie prusko-austriackiej
w 1866 roku. Z tej racji otrzymał krzyż pamiątkowy dla kombatantów.
Po święceniach młody kapłan postanowił kontynuować
swoją edukację. Od lipca 1869 roku do października 1870 roku
przeprowadzał kwerendę w archiwach i bibliotekach Szwajcarii,
Włoch i południowej Austrii. Sprawował także funkcję drugiego
sekretarza Prymasa Czech kardynała von Schwarzenberga
podczas Soboru Watykańskiego I.
Następnie odbył pięciomiesięczne studia doktoranckie na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, uwieńczone w lutym
1871 roku doktoratem z teologii.
Po powrocie na teren hrabstwa został mianowany wikariuszem w Ludwikowicach Kłodzkich. Następnie w latach 18721882 był wikariuszem w Dusznikach.
W tym czasie ujawniło się jego ogromne zamiłowanie do pieszych wędrówek. Ich owocem było opublikowanie dwóch przewodników turystycznych.
Po dziesięciu latach posługi kapłańskiej w Dusznikach w dniu
1 września 1882 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel religii w
Królewskim Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Bystrzycy
Kłodzkiej. Po dwóch latach 1 listopada 1884 roku został nauczycielem religii w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Kłodzku
oraz przełożonym tamtejszego konwiktu.
W okresie działalności pedagogicznej ks. Hohaus oddał
się swojej kolejnej pasji – historii. Od 1885 roku był współredaktorem pisma naukowego poświęconego regionowi Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz.
Równolegle, w latach 1883-1891, był współwydawcą serii pięciu
tomów Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. To cenny zbiór
źródeł poświęcony w większości średniowieczu na ziemi kłodzkiej. Ponadto opublikował dwie książki.
Warto też wspomnieć, że w latach 1885-1888 był prezesem Zarządu Głównego Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego, mającego
na celu rozwój turystyczny ziemi kłodzkiej.
W dniu 29 lipca 1889 roku ks. Hohaus został zaprezentowany
przez nadprezydenta prowincji śląskiej na urząd proboszcza w
Bystrzycy Kłodzkiej. Nowy proboszcz przybył do miasta w środę
2 października 1889 roku.
O godz. 1530 został powitany przez władze miejskie, nauczycieli,
młodzież i dzieci przy ustawionej na ul. Kłodzkiej bramie.
Uroczystą przemowę wygłosił burmistrz Schaffer, a na biało
ubrana dziewczynka wydeklamowała wiersz. Przy dźwiękach
marsza procesja wyruszyła w kierunku kościoła. Domy na trasie
udekorowane były zielonymi wieńcami oraz gałązkami brzozy.
Ks. Hohaus szedł w asyście Bractwa Strzeleckiego i Katolickiego Stowarzyszenia Czeladników. Wzdłuż ul. Kłodzkiej (obecnie
Okrzei) uczniowie bystrzyckich szkół utworzyli szpaler. Przy kolejnej bramie, ustawionej w pobliżu kościoła, nowego proboszcza powitało licznie zgromadzone duchowieństwo.
Dotychczasowy administrator parafii przekazał mu klucze do kościoła. Przy dźwiękach pieśni Groβer Gott, wir loben Dich ks.
Hohaus został wprowadzony do kościoła, gdzie podziękował za
tak serdeczne powitanie. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
W dniach 17-23 czerwca 1894 roku parafia bystrzycka przeżywała wizytę arcybiskupa praskiego ks. kardynała von Schönborna. Było to niezwykle ważne i radosne wydarzenie w życiu
mieszkańców miasta. Ks. kardynał udzielił sakramentu bierzmowania 2171 osobom, spotkał się z członkami miejscowych stowarzyszeń, odwiedził szpital miejski (obecnie Dom Pomocy przy pl.
fot. Nagrobek ks. Hohausa
ciąg dalszy na stronie 2
str. 2
Dodatek Specjalny do Biuletynu Bystrzyckiego
Nr 11
Ks. Wilhelm Hohaus (1844-1909) cd.
Szpitalnym) oraz szpital Maria Hilf (obecny szpital), a także wziął
udział w akademii ku jego czci zorganizowanej w seminarium
nauczycielskim.
Po tej wizytacji, 19 lipca 1894 roku, ks. Hohaus otrzymał zaszczytną godność arcybiskupiego notariusza. W tym samym
roku, w środę 22 sierpnia, mieszkańcy miasta obchodzili uroczyście jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Hohausa.
fot. Napis na nagrobku
W 1901 roku ks. Hohaus został mianowany wielkim dziekanem i zarazem wikariuszem arcybiskupim dla wiernych hrabstwa
kłodzkiego. Pamiątką po tym wydarzeniu jest okolicznościowy
witraż w prezbiterium bystrzyckiego kościoła parafialnego. Nominację otrzymał 19 marca. Zaprzysiężony został 1 maja w kaplicy domowej pałacu arcybiskupiego w Pradze. Jednocześnie
mianowano go kanonikiem honorowym kapituły katedralnej we
Wrocławiu.
W 1904 roku, na prośbę ks. Hohausa, powróciło do Bystrzycy Zgromadzenie Ubogich
Sióstr Szkolnych de Notre Dame.
Siostry otworzyły 11 kwietnia 1904
roku Katolicką Wyższa Szkołę dla
Dziewcząt w swoim dawnym domu
naprzeciwko kościoła przy ówczesnej Malerberg (obecnie ul. Jana
Pawła II). Placówka przeznaczona
była dla dziewcząt pomiędzy 11 a
16 rokiem życia i liczyła początkowo 30 uczennic. Przy szkole działał
pensjonat.
W dniach 4-6 października 1904
roku wizytację parafii przeprowadził
arcybiskup praski von Skrbensky.
Było to doniosłe wydarzenie w życiu całego miasta. Po tej wizytacji
ks. Hohaus otrzymał zaszczytną
godność prałata domowego Ojca Świętego.
Warto wspomnieć, że ks. Hohaus był także odznaczony Orderem Czerwonego Orła IV klasy. W tym samym roku, w uznaniu
zasług, otrzymał tytuł honorowego obywatela Bystrzycy.
Niestety, od 1904 roku stan zdrowia ks. Hohausa zaczął się
pogarszać. Nasiliła się choroba wzroku. Mimo tych problemów
ks. Hohaus wypełniał wszystkie swoje obowiązki.
Rok 1908 obfitował w doniosłe wydarzenia w życiu bystrzyckiej wspólnoty parafialnej. W kwietniu 1908 roku firma Schlag &
Söhne ze Świdnicy zakończyła budowę nowych 34-głosowych
organów.
Od 30 czerwca parafia przeżywała dwutygodniową wizytę arcybiskupa praskiego. W tym samym roku ks. Hohaus przeszedł poważny zawał mózgu. Od tego czasu parafią administrował senior
wikariuszy ks. Pius Jung, późniejszy proboszcz bystrzycki. Na
początku października 1908 roku świątynia parafialna wzbogaciła się o nowy ołtarz główny.
Ks. Wilhelm Hohaus zmarł, opatrzony świętymi sakramentami, o godz. 900 w Święto Bożego Narodzenia 1909 roku.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 1000 dnia 28
grudnia. Mszy św. żałobnej przewodniczył biskup pomocniczy
praski Wenzeslaus Frind.
Ks. biskup poinformował zebranych, że papież Pius X wyniósł ks.
Hohausa do godności protonotariusza apostolskiego (infułata) z
prawem noszenia mitry i pastorału.
Działalność ks. infułata Hohausa odegrała ważną rolę w życiu
parafii i miasta na przełomie XIX i XX wieku. Na okres sprawowania przez niego urzędu proboszcza przypadły: dwie ważne
wizytacje biskupie, założenie progimnazjum dla dziewcząt, wybudowanie nowego ołtarza i nowych organów w kościele parafialnym.
Na zakończenie warto jeszcze przytoczyć ciekawostkę dotyczącą prywatnych zainteresowań kapłana. Ks. Hohaus wiele
uwagi poświęcał sadownictwu oraz uprawie róż. Posiadał dużą
wiedzę pomologiczną. Zakupił sporą działkę przy plebanii, na
której urządził piękny ogród z owocami, warzywami oraz kwiatami.
Obszerny artykuł o ks. Hohausie ukaże się w najnowszym 10.
numerze „Zeszytów Muzeum Filumenistycznego”.
Zainteresowanych zapraszam do lektury.
fot. Nekrolog w prasie
Nr 11
Dodatek Specjalny do Biuletynu Bystrzyckiego
str. 3
Marianna Chmura
Szkolne wspomnienia
Czas szybko umyka, lata upłynęły, ale niektóre szkolne wspomnienia z minionych lat, nadal są żywe w pamięci. Zwłaszcza te
wspomnienia, które dzisiaj wydają się niedorzeczne, śmieszne i
zaskakujące, oraz te które wywarły wpływ na późniejsze dorosłe
życie.
Wspomnień jest bez liku. Można przytaczać różnego rodzaju
przykłady z życia szkolnego. Jedne bawiły, drugie smuciły, a
jeszcze inne denerwowały.
Przytoczę tu tylko jedno wspomnienie, a dotyczy ono wiersza, którego na wakacjach
musieliśmy się nauczyć na
pamięć.
W latach 1947 - 1951
r. uczęszczałam do Szkoły
Powszechnej w Starej Bystrzycy. Kierownikiem szkoły
(tak się wówczas określało)
była pani Stefania Milewska, która jednocześnie była
wychowawczynią naszej IV
klasy.
Na zakończenie roku szkolnego i po otrzymaniu świadectwa promującego do IV
klasy - zostaliśmy zobowiązani przez naszą wychowawczynię do nauczenia się
wiersza na pamięć w czasie
wakacji. Było to tzw. zadanie
domowe.
Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, aby na ferie, czy na wakacje zadawać jakieś tam zadanie
domowe. W owym czasie było to naturalne i nie było zmiłuj się.
Ale kto w wakacje myślał o jakimś tam zadaniu i o wierszu zadanym do nauczenia się. A szkoda, że się o tym nie pomyślało,
bo skutki, jak się później okazało, były dość zaskakujące i nieprzyjemne.
Otóż po wakacjach, wesoła i rozbrykana brać, jedni niechętnie, drudzy z radością, jak to zwykle bywa - przybyła do szkoły
1 września na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Na ogólnym apelu, powitała uczniów kierownik szkoły pani Stefania Milewska, i jak przy takich okazjach bywa, życzyła wszystkim pomyślności w nauce i przykładnego zachowania.
Zwyczajowo, po apelu uczniowie udali się do swoich klas, gdzie
jeszcze przez kilka minut odbywało się spotkanie ze swoim wychowawcą.
Do naszej IV klasy przyszła uśmiechnięta wychowawczyni
pani Stefania Milewska. Po omówieniu kilku spraw organizacyjnych, ku naszemu zdziwieniu i zaskoczeniu, przypomniała nam,
że na wakacjach mieliśmy się na pamięć nauczyć wiersza. No i
zaczęło się odpytywanie!
Kilkoro z nas, przy wydatnej pomocy pani, jakoś wydukało
ten wiersz i poszli do domu. Niestety 6-cioro uczniów, w tym i ja,
w ogóle zapomnieliśmy o wakacyjnym zadaniu. Decyzja wychowawczyni była zdecydowana i jednoznaczna: Ci uczniowie, którzy nie odrobili zadania wakacyjnego i nie nauczyli się wiersza
na pamięć - pozostaną w szkole tak długo, aż się go nauczą.
I tak w dniu uroczystym, w dniu 1 września na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, musieliśmy zostać po lekcjach, chociaż lekcji
jeszcze nie było.
W końcu opanowaliśmy wiersz na pamięć i po odpytaniu przez
naszą panią, zostaliśmy zwolnieni do domu.
Od tamtego czasu upłynęło już tyle lat, a ja ten wiersz, który
niżej prezentuję - do dnia dzisiejszego doskonale w całości pamiętam.
fot. Zdjęcie grupowe uczniów
Pamiętam tytuł wiersza, ale autora nie mogę sobie przypomnieć. A oto ten wiersz:
DO SZKOŁY
Przez pierwszy dzień, przez drugi dzień, kiedy wakacje nastały.
Każdy kto nawet nie był leń, lenił się przez dzień cały.
Bo od tego są wakacje przecie, żeby sobie odpocząć w lecie.
Przeminął tydzień, jeden, drugi, bez szkoły, bez książek,
w słońcu,
lecz odpoczynek, gdy jest długi, każdego zmęczy w końcu.
Więc żywo! czymś się trzeba zająć, ale nie tak, jak w szkole,
Kto mógł uganiał się jak zając, przez las, prze z sad, przez pole.
Kto nie miał lasu, rzeki, łąki, na bój wyruszał z trudem.
Nabijał guzy, zbijał bąki, zabijał czas i nudę.
I nie wiadomo kiedy, jak, niespodziewanie zgoła.
Jednemu tak, drugiemu siak, przychodzi na myśl szkoła.
Prawda, że bez niej dobrze było, w lecie tak pięknie wszędzie.
Ale i w szkole, także miło, kiedy ten wrzesień będzie?
I przyszedł właśnie taki dzień, nie wcześniej, niż należy.
I każdy chociaż trochę leń, do szkoły chętnie bieży.
Witamy ciebie droga szkoło, sprzykrzył nam się czas wolny.
Ze śmiechem zacznie się wesoło, nasz nowy rok, rok szkolny!
Jeżeli moi koledzy i koleżanki przeczytają ten fragment wspomnień szkolnych, to zapewne będą mile zaskoczeni.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
str. 4
Dodatek Specjalny do Biuletynu Bystrzyckiego
Nr 11
Janusz Kowalski
Bystrzycka ballada
Zniknęła w końcu z oczu za zakolem łąki,
Tak gwałtownie jak z nieba spadają skowronki.
Mostku żelazny mostku, wpisany łukiem przez rzekę
Byłeś wczoraj tak blisko, a dzisiaj taki daleki.
Na Parkową Górę zwaną też Floriańską
W miejscu gdzie wschód słońca wchodził między cienie
Drzew, krzewów, rzędów przekwitniętych kwiatów,
Przyszli jak do apelu - Nasi Przyjaciele
W tej scenerii symboli, sygnałów jesieni,
Byli już tą przeszłością, której czas nie zmieni
Zatopione wśród wspomnień, na tarasie parku
Stały, patrząc na miasta otwarte podwoje.
To madame Poesel wraz z Jadwigą Chamiec,
Widziały w nim swoje jutro, przyjazną ostoję.
W końcu obie jak siostry w zbyt ciemnych sukienkach,
Zniknęły, idąc pod rękę... w zamglonych alejkach.
Są na świecie takie miejsca do których wracamy
Do Bystrzycy miasta wspomnień myśl za myślą goni
Dla tych co tu urodzeni - to mała ojczyzna
Dla tych z wojny - to wysepka na głębokiej toni.
Nieś więc wietrze śpiew zegarów wśród pamięci ciszy
My słyszymy choć daleko, obcy nie usłyszy.
Na wspomnienia czas nadszedł
Dziś witałem Bystrzycę o porannym brzasku
A świt, który wybuchł w Masywie Śnieżnika
Niczym szpadą sięgnął do Parkowej Góry
Schodząc w miasto jego echem, które nie zanika.
Musnął dzwony w kościele, tknął zegary na wieżach
Przeszył tęczą witraże, dotknął wiernych w pacierzach.
Na Parkową Górę do sennych oparów
Zawieszonych jeszcze w nocnych pajęczynach,
Przyszedł dzień, gasząc tlącą świeczkę nocy
Jednym kończąc życie, a drugim zaczynać.
Nocne zjawy do swych gniazd, na spanie przysiadły
Wstawał dzień, jeszcze senny i nieco przybladły.
Niżej miasto, jeszcze w nocnych szatach spało
Kryjąc piękno i skromność w uliczkach bez końca
Nagle pociąg, wjeżdżając przez wiadukt na stację
Z gwizdem puścił parę, gasząc odblask słońca.
Ta stacyjka jest dla nas symbolem rozstania,
Pożegnań i powrotów, tęsknego czekania.
W dole, Nysa również szaro senna
Oświetlona wiaduktem pełnym białej pary
Tocząc wody wśród spadów i złudnych topieli,
Omijała zatopione głazy i konary.
Skręciła za działkami jeszcze w sennych marach,
Jakby chciała przystanąć... by znów się oddalać.
Wyżej z boku na trawie w uśmiechu podzięce,
Ujrzałem Halinę Błotko, sekretarkę szkoły.
Jej uśmiech to wzmocnienie gimnazjum oblicza,
Takie słoneczko w tym gronie, na nastrój wesoły.
Nawet nie wiem jak zniknęła za tą „wielką bramą"
Otwartą w jednym kierunku, na powrót zamykaną.
Obok stali Ci Wspaniali przez nas uwielbiani,
Klamutowie i Tomasz jak gdyby w rozmowie
Z tyłu „Zeus" Palider z marsowym obliczem,
"Barba gravis nimbis" - już tych słów nie powie
Nawet "mistrz" Obajtek, stał dziś zatroskany,
Jego dzwonki na lekcje, nie dźwięczą jak w tany.
W przedzie Poetka Pędzla - Malarka Hlavaty
Malująca perły miasta, portrety i kwiaty
Dzisiaj widzę Ją patrzącą z pogodnym obliczem
Jak nanosi na brystol, różne miasta szkice.
Obraz miasta, ten wczorajszy dziś osierocony
Gdzie malarze, gdzie aktorzy, w jakie przeszli strony?
Nieco niżej szlachetne małżeństwo Hoffmannów
Które później zastąpiło tamtych pięknych ludzi.
Wytwarzając złoty klimat w pomoście pokoleń.
Wszyscy Oni są daleko. Niech nikt się nie łudzi,
Że w wędrówce poza światem, nad kosmiczną rzeką
Odwiedzimy Ich na pewno. Ten czas niedaleko.
1. POESEL STANISŁAWA osoba samotna po wojennych przejściach,
nauczycielka języka francuskiego. CHAMIEC JADWIGA osoba samotna nauczycielka przedmiotu chemii (SORBONA), ciotka znanego aktora
KRZYSZTOFA CHAMCA, którego rodzice byli również nauczycielami
w szkołach bystrzyckich.
2. Małżeństwo HENRYKA i MICHAŁ KLAMUTOWIE zasłużeni
nauczyciele wychowawcy, pierwszy dyrektor szkoły zawodowej. HENRYKA oprócz działalności pedagogicznej .prowadziła w szkole zespół
artystyczny z którego wyszedł w świat KRZYSZTOF CHAMIEC.
3. TOMASZ - TOMASZ GÓRNIAK - wykładowca przedmiotów
ścisłych (Politechnika warszawska ),Wychowawca klas Maturalnych uwielbiany przez młodzież.
4. ZEUS - PALIDER JÓZEF Pierwszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego (1945-1950) więzień Oświęcimia. Wspaniały humanista. Szanowany i kochany przez uczniów i nauczycieli.
5. Mistrz OBAJTEK – Wieloletni, pierwszy woźny szkoły.
Autor - pułkownik pilot dr Janusz Kowalski jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej z roku 1949.
Wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Aktualnie mieszka w Warszawie, lecz nadal sercem i duszą jest z miastem swojej młodości, ukochaną Bystrzycą Kłodzką, którą nadal nawet kilka razy w roku odwiedza.
Jego wiersze, głównie są związane z Bystrzycą i nieuchronnym czasu przemijaniem.
W poprzednich Biuletynach drukowaliśmy artykuł: "NAZAJUTRZ PO WOJNIE", autorstwa p. Janusza Kowalskiego.
KKK

Podobne dokumenty

Informator Samorządowy nr 2/88/2014

Informator Samorządowy nr 2/88/2014 Planowany termin zakończenia projektu - wrzesień 2014 r. Za realizację i koordynację projektu odpowiada Wydział Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt przygotował i złożył d...

Bardziej szczegółowo