Zajęcia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie

Komentarze

Transkrypt

Zajęcia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie
Kształtowanie terenów zielonych wokół szkoły
W czasie wakacji teren wokół szkoły stał się dużym placem budowy. Od czerwca do kooca sierpnia trwała budowa
kompleksu boisk „Orlik 2012”. Jednocześnie prowadzona była przebudowa parkingu oraz układanie kostki na placu przy
nowych boiskach, wokół szkoły i na parkingu.
Prace budowlane wpłynęły na zniszczenie większości terenów zielonych. Konieczne stało się zagospodarowanie ich
od nowa – posianie trawy, posadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Dzięki staraniom pani dyrektor Grażyny Cetera
oraz współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm nasza szkoła otrzymała 25 sadzonek tui
szmaragdowej, 23 sadzonki jałowca płożącego i 28 sadzonek świerków serbskich, które zostały posadzone 14 października
2010 r. przez pracowników obsługi.
Tuja szmaragdowa
Świerk serbski
Realizacja programu profilaktycznego z gimnastyki korekcyjnej : Nie garb się! – to nie
wystarczy”
wrzesieo
Spotkania z rodzicami dzieci klas I-III SP: poinformowanie lub przypomnienie o kontroli lekarskiej u lekarza rehabilitanta,
ortopedy; prowadzenie wywiadów dotyczących warunków domowych i środowiskowy.
Opracowanie gazetki ściennej „Krzyż z krzyżem” dotyczącej schorzeo kręgosłupa i sposobów przeciwdziałania tym
zachorowaniom poprzez aktywnośd ruchową
Dokonanie naboru uczniów z klas I-III SP do zajęd
październik
Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III:
prezentacja zestawów dwiczeo
udzielanie porad o przeciwdziałaniu wadom postawy w warunkach
domowych
Opracowanie gazetki ściennej „Płaskostopie – przyczyny powstawania i sposoby
zapobiegania”
Ćwiczenia na piłce
listopad
Przeprowadzenie zajęd instruktażowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej „Przyczyny i skutki wad postawy ciała oraz
przeciwwskazania i wskazania w przypadku ich zaistnienia” dla nauczycieli nauczania zintegrowanego: przedstawienie
referatu oraz zaproponowanie gier, zabaw i dwiczeo korekcyjnych do wykorzystania na lekcjach w-f i w czasie dwiczeo
śródlekcyjnych.
grudzieo
Przeprowadzenie lekcji otwartej z gimnastyki korekcyjnej- Gry i zabawy korekcyjne dla najmłodszych
Opracowanie gazetki ściennej „ Rola rodziców w zapobieganiu i powstawaniu wad postawy u dzieci”
styczeo
Przedstawienie referatu „Przyczyny i skutki wad postawy ciała oraz przeciwwskazania i wskazania w przypadku ich
zaistnienia”.
W celu sprawdzenia rezultatów programu profilaktycznego stosowałam następujące
formy kontroli i oceny:
 karta oceny postawy ciała ucznia;
 ankiety dla rodziców, nauczycieli i uczniów;
 quizy sprawdzające zdobytą w trakcie zajęd wiedzę dla uczniów.
Z przeprowadzonych ankiet i rozmów wynika, że udało mi się zainteresowad
uczniów, nauczycieli i rodziców prezentowaną problematyką.
Rodzice przyznali, że dzięki zajęciom instruktażowym, uzyskali cenne
informacje, które wykorzystają w trosce o prawidłową postawę dzieci. Bardzo
spodobały im się zaproponowane gry i zabawy korekcyjne, które wykorzystują spędzając czas wolny z dziedmi. Stwierdzili,
że proponowane przeze mnie formy profilaktyki wad postawy są bardzo ciekawe i powinno byd coraz więcej takich działao
na terenie szkoły.
Nauczyciele nauczania zintegrowanego bardzo zaangażowali się w realizację programu. Chętnie uczestniczyli
w proponowanych zajęciach. Najwyżej ocenili przydatnośd w pracy zaproponowanych przeze mnie gier i zabaw
korekcyjnych oraz dwiczeo śródlekcyjnych. Przyznali, że stosowanie ich na zajęciach wychowania fizycznego znacznie
uatrakcyjniło je i wzbudziło większe zainteresowanie uczniów.
Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyli. W czasie prowadzonych rozmów
dowiedziałam się, że rodzice stosują proponowane przeze mnie działania w domu, zwracają uwagę na utrzymanie
prawidłowej postawy u dzieci, nadzorują wykonywanie dwiczeo profilaktycznych.
Dzięki stworzeniu i wdrożeniu programu profilaktycznego udało mi się osiągnąd pewne wymierne korzyści nie tylko dla
mnie samej, ale również dla uczniów i mojej placówki.
Korzyści dla uczniów:
 poprawa postawy uczniów przyjmowanej przy różnych czynnościach
życiowych,
 poszerzenie wiedzy o znaczeniu dbania o własne zdrowie i postawę
ciała,
 dostrzeganie przez dzieci związku między stanem zdrowia
a aktywnością fizyczną.
Korzyści dla szkoły:
 spadek liczby uczniów z wadami postawy,
 wzbogacenie placówki o nowe formy działao,

integracja działao szkoły i środowiska rodzinnego w działaniach na rzecz ucznia.
Marta Jeleo - rehabilitant
Zajęcia „Dbam o swój kręgosłup”
W dniu 11 lutego 2011 r. odbyły się zajęcia „Dbam o swój kręgosłup”. Działaniem objęto uczniów klasy II „b” szkoły
podstawowej.
Dokonano ważenia tornistrów uczniów- wyniki przedstawiały się następująco:
DZIEWCZYNKI
1.
2.
3.
4.
5.
4,10 kg
3,40 kg
3,40 kg
3.00 kg
4,40 kg
CHŁOPCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3,60 kg
2.00 kg
2,00 kg
2,00 kg
2,10 kg
2,90 kg
2,30 kg
3,40 kg
2,20 kg
2,40 kg
Najlżejsze tornistry ważyły 2 kg, najcięższe 4,10 kg i 4,40 kg. Po przeanalizowaniu wagi tornistrów i ich zawartości
okazało się, że dzieci:
noszą nawet po kilka kompletów kredek: świecowe, ołówkowe, do tego duży zestaw flamastrów (pomimo,
że w klasie jest wydzielone miejsce do składania przyborów plastycznych);
noszą grube, duże słowniczki ortograficzne- zamiast cienkich specjalnie wydawanych dla dzieci;
noszą ze sobą częśd dwiczeo, które już zostały uzupełnione, prace plastyczne sprzed 2 miesięcy, dodatkowe
książeczki, które nie są potrzebne w szkole i powinny pozostad w domu;
dodatkowe dwiczenia, wycinanki do podręcznika po zajęciach odkładane są na półkę w klasie – dzieci nie
zabierają ich do domu.
Wnioski te zostały przedstawione na zebraniu śródokresowym rodzicom.
Pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę na temat wad postawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na
koniecznośd dbania w właściwą postawę ciała.
Nauczycielki Elżbieta Koceo i Barbara Stasiak przeprowadziły dwiczenia praktyczne w prawidłowym pakowaniu
plecaków.
Dzieci wysnuły wniosek, że lepiej nosid lekki tornister, dobrze spakowany i mied prosty kręgosłup, niż dźwigad
ciężki plecak z niepotrzebnymi rzeczami, a później skarżyd się, że bolą plecy i uczęszczad na rehabilitację.
Na zakooczenie zajęd dzieci wykonały kartę pracy nt: „Co nosimy w plecaku do szkoły”.
Konkurs „Sport, który uprawiam jesienią”
Uczniowie z wynikami swojej pracy
Konkurs plastyczny, który odbył się w klasie 3 „a” w listopadzie 2010r. miał na celu osiągnięcie przez uczniów
umiejętności i pogłębienie wiadomości na temat zdrowego stylu życia. Uczniowie potrafili wskazad, w jaki sposób sport
wpływa na ich zdrowie i rozwój, jaki ma wpływ na dobre samopoczucie, jak może zachęcad innych do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Uczniowie potrafili estetycznie wykonad plakat na w/w temat, samodzielnie i twórczo poszukiwali
ciekawych rozwiązao plastycznych za pomocą poznanych środków plastycznych. Najpiękniejsze prace zostały
wyeksponowane na wystawie w sali nr 4, a autorzy otrzymali upominki ufundowane przez wychowawcę.
Sprawozdanie z organizacji szkolnego konkursu plastycznego o tematyce prozdrowotnej
„Owoce i warzywa to najlepsza witamina”
W ramach realizacji programu prozdrowotnego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
Nr 1 podczas zajęd lekcyjnych poszerzali swoje wiadomości z zakresu właściwego
odżywiania się, ponadto wzięli udział w konkursie plastycznym „Owoce i warzywa to
najlepsza witamina”.
Celem konkursu było:
Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców
Propagowanie spożywania surowych warzyw i owoców
Higiena spożywania warzyw i owoców
Utrwalenie nazw warzyw i owoców
Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów
Umożliwienie uczniowi osiągnięcie sukcesu.
Prezentacja prac
Projekt dyplomu dla laureatów
Konkurs adresowany był do uczniów klas I- III szkoły podstawowej. Komisja w składzie B. Legied i E. Kobelska spośród
30 prac wybrała 10 najbardziej interesujących pod względem plastycznym i tematycznym. Wyróżnione prace zostały
wyeksponowane na wystawie szkolnej. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.
Koło ekologiczne
Sprawozdanie z przebiegu lekcji otwartej dla uczniów i rodziców klas V „a” i „c” „Na jesieni świat się mieni”
25 września 2010 roku w sobotę na terenie lasu Borek odbyły się zajęcia otwarte przeznaczone głównie dla uczniów
klas IV-VI.
Celem zajęd było zapoznanie uczniów z różnorodnością gatunkową ekosystemów leśnych, budową warstwową
lasów, znaczeniem martwych i żywych drzew. Uczniowie pomimo dnia wolnego od nauki stawili się na zajęcia, zaproszeni
rodzice głównie dopingowali swoje pociechy. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach aktywnie poznając przyrodę
nauczyły się rozpoznawad podstawowe gatunki roślin i zwierząt występujących w poszczególnych warstwach lasu.
Uczniowie podczas zajęć terenowych w lesie Borek
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjno - ekologicznego „Warsztaty terenowe - Naturalnie Chełm”
Celami projektu były:
szerzenie wiedzy ekologicznej i kształcenie odpowiedzialności za stan środowiska
uwrażliwienie młodzieży na walory przyrodniczo-kulturowe Chełmszczyzny
dostrzeganie przejawów bezmyślności w działaniu człowieka
kształtowanie świadomości ekologicznej w skali lokalnej i globalnej
uczeo dostrzega i ocenia zagrożenia wobec natury
gromadzi materiały z różnych źródeł informacji, porządkuje je, selekcjonuje
podaje rozwiązania prowadzące do ochrony środowiska
wskazuje pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko
redaguje i nadaje właściwą szatę graficzną takim formom wypowiedzi jak: sprawozdanie, wywiad, kwestionariusz,
quiz
wypowiada swe przemyślenia w różnorodnych formach: prace plastyczne (postery, albumy, fotografie, szkice)
dostrzega walory najbliższej okolicy
Dnia 1.03.2011r w ZSO nr.1 w Chełmie, w klasie VI a, w ramach Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego, został rozpoczęty
projekt pod opieką Pani Ewy Bida „Naturalnie Chełm”. Klasa została podzielona na grupy: Dziennikarze, Wywiadowcy,
Fotoreporterzy, Plastycy i Sprawozdawcy. Każda grupa miała do wykonania określone zadania. Zostali wybrani liderzy
poszczególnych grup i rozpoczęto prace. Była możliwośd konsultowania się z nauczycielami: p. Wiolettą Biedunkiewicz polonistką oraz z p. Ewą Bidą - nauczycielem lekcji przyrody. Najwcześniej rozpoczęli Wywiadowcy - już następnego dnia
odwiedzili stacje paliw i przeprowadzili wywiad z jej pracownikiem na temat wpływu na środowisko paliw kopalnych.
Tego samego dnia poszukiwali również zdegradowanych miejsc. Kolejne działania wykonywali 21.03 i 24.03. Było to
fotografowanie cementowni i kopalni, czyli zakładów przemysłowych
znajdujących się na terenie Chełma. Następnie przeprowadzili wywiad
z lekarzem na temat chorób wywoływanych zanieczyszczeniem
środowiska. 5.03 prace rozpoczęli Dziennikarze. Przeprowadzony został
quiz oraz opracowano artykuł do gazetki szkolnej. W dniach 12 - 14.03
Plastycy wykonali plakat, album i kartki o tematyce ekologicznej.
Wszystkie prace wykonane były kredkami grafitowymi. W albumie
znalazły się zdjęcia naszych okolic. Działania wszystkich grup
uwieczniane były na zdjęciach, które wykonywali Fotoreporterzy.
Sprawozdawcy na bieżąco zbierali informacje o pracach wszystkich grup,
i na ich podstawie napisali to sprawozdanie.
Działania trwały w sumie miesiąc. Etapem koocowym projektu jest
spotkanie podsumowujące, na którym zostały zaprezentowane działania
poszczególnych grup, odczytane sprawozdanie, wystawione oceny oraz
zostanie dokonany wpis do kroniki szkolnej.
Mamy nadzieję, że dzięki projektowi ,,Naturalnie Chełm'' zmienią
się poglądy uczniów nie tylko klasy VI „a”, ale i uczniów z całej szkoły
oraz, że polepszy się środowisko Chełma i jego okolic.
Zajęcia w świetlicy szkolnej
W listopadzie 2010r. w świetlicy szkolnej ZSO Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi odbyły się warsztaty przyrodnicze
propagujące ochronę środowiska naturalnego. Zajęcia odbywały się cyklicznie - 1 raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne.
Tematy zajęd:
1. Twórcze wykorzystanie papierowych odpadów. Uczymy się oszczędzad papier – wykonanie kopert.
2.Chroomy przyrodę ojczystą.
3. Czy można żyd w zanieczyszczonej wodzie? Historia bobra Gustawa.
4. Jak korzystamy z mikroskopu i wykonujemy preparat? Pierwotek przedstawicielem glonów i organizmów badających
zanieczyszczenie powietrza.
5. Piękne i rzadkie, warte ochrony.
Zrealizowano następujące cele:
Uczeo:
potrafi dostrzec dodatnie i ujemne zjawiska w otaczającym nas środowisku i wyciągnąd z tego odpowiednie wnioski,
zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci,
potrafi podad cele i sposób segregacji odpadów,
wie, że wszyscy ludzie muszą dbad o środowisko naturalne,
ma poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje.
Uczestnikami byli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przebywający w świetlicy szkolnej(od 10 do 15 dzieci).
Zajęcia podobały się dzieciom, uzupełniły ich wiedzę na temat ekologii i otaczającego ich świata roślin i zwierząt.
Wszyscy uczestnicy zajęd otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Zajęcia prowadziły panie Jolanta Wira i Małgorzata
Prokopiuk.
Zajęcia z mikroskopami
Zajęcia świetlicowe ekologiczno - przyrodnicze w terenie.
Zajęcia plastyczne w świetlicy – twórcze wykorzystanie
papierowych odpadów
Udział w programie „Bezpiecznie z kapitanem Juką”
Klasa I „a” wraz z wychowawcą Anną Kieller przystąpiła do programu
Wydawnictwa JUKA „Bezpiecznie z kapitanem Juką”
Klasa otrzymała - wzory znaków drogowych – plansze.
„Z JUKĄ jesteśmy bezpieczni” 5 zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę –
plansze
Opaski - Odblaski Juki „Gra w Kolory” – dla każdego dziecka w zespole klasowym
Na pierwszym zebraniu z rodzicami w dniu 14.09.2010r nauczyciel
poinformował rodziców o realizowanym w klasie programie profilaktycznym
„Bądź bezpieczny z kapitanem Juką”.
Wydawnictwo JUKA opracowało cykl scenariuszy i materiałów dla uczniów
i nauczyciela dotyczących bezpieczeostwa uczniów. W ramach programu uczniowie otrzymają odblaski w postaci pasków
na ubrania oraz będą brad udział w różnych konkursach.
Celem programu jest:
poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania,
wyrabianie nawyku właściwego zachowania się na ulicy
propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się w różnych sytuacjach
propagowanie zdrowego trybu życia.
poznanie i przestrzeganie zasad higieny.
W klasie I „a” nauczyciel przeprowadził do tej pory 4 zajęcia o bezpieczeostwie z Kapitanem JUKĄ
wrzesieo 2010
Cel ogólny: poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania, wyrabianie nawyku właściwego zachowania się na
ulicy
Cele operacyjne – uczeo:
wskazuje miejsca bezpieczne i niebezpieczne
wskazuje zachowania właściwe i niewłaściwe
rozumie znaczenie określenia „bezpieczna droga”
zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i stara się ich przestrzegad
wie, dlaczego należy się uczyd przepisów ruchu drogowego
wie, do kogo może się zwrócid o pomoc w razie potrzeby
zachowuje szczególną ostrożnośd na jezdni i w drodze do szkoły
wie o konieczności noszenia elementów odblaskowych
październik 2010
Cel ogólny: propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się w różnych sytuacjach
Cele operacyjne – uczeo:
zna zasady bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach życiowych
ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeostwo własne i innych
zna podstawowe znaki drogowe i umie się do nich stosowad
zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach
publicznych
zna numery alarmowe i zasady korzystania z nich
umie kulturalnie i bezpiecznie zachowywad się wobec innych uczestników ruchu drogowego
W listopadzie 2010 wszyscy uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznych o bezpieczeostwie
organizowanym przez Wydawnictwo JUKA. Polegał on na zaprojektowaniu odznaki „Wilka lądowego”. Wszyscy
uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki – zakładki do książek.
grudzieo 2010
Cel ogólny: Propagowanie zdrowego trybu życia.
Cele operacyjne – uczeo:
rozumie znaczenie i sens kształtowania w sobie dobrych nawyków
odczuwa potrzebę prowadzenia zdrowego trybu życia
docenia znaczenie aktywnego spędzania wolnego czasu
wie, jak należy prawidłowo się odżywiad
potrafi przewidzied skutki niewłaściwej diety, braku ruchu i świeżego powietrza
ma poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie
potrafi zakwalifikowad produkty spożywcze do odpowiednich grup w piramidzie żywienia
marzec 2010
Cel ogólny: Poznanie i przestrzeganie zasad higieny.
Cele operacyjne – uczeo:
zna i stosuje podstawowe zasady higieny
ma możliwośd dokonywania właściwych wyborów
potrafi przewidzied skutki nieprzestrzegania zasad higieny
doskonali umiejętnośd myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętnośd przewidywania następstw
czerpie radośd ze wspólnego śpiewani
Kolejne zajęcia planowane są w czerwcu przed rozpoczęciem wakacji.
Wszyscy:
uczniowie rozumieją, jak ważna jest widocznośd pieszego na drodze, wszyscy noszą odblaski
uczniowie znają znaki drogowe dotyczące bezpieczeostwa pieszego na drodze, przechodzą przez ulice w miejscach
dozwolonych, bawią się z daleka od ulicy
uczniowie znają numery alarmowe i zasady korzystania z nich
uczniowie wiedzą, jak należy prawidłowo się odżywiad
uczniowie rozumieją koniecznośd właściwego ubioru w zależności od pogody
Przedstawienie „Sąd nad papierosem”
Kolejny raz w naszej szkole odbył się „Sąd nad papierosem”. Inscenizację przygotowali uczniowie klasy VI „a” wraz
z nauczycielem przyrody Panią Ewą Bida. Przedstawienie obejrzeli uczniowie klas IV i V SP. Następnie na zajęciach koła
przyrodniczego przygotowali prace plastyczne związane z profilaktyką antynikotynową.
W 1974 roku w Stanach Zjednoczonych dziennikarz
Lynn Smith zaapelował na łamach swojej gazety, by jej
czytelnicy spróbowali nie palid papierosów przez jeden dzieo.
Inicjatywę tę podjęło 150 tysięcy osób. Ponieważ apel miał
tak ogromny odzew, co roku w trzeci czwartek listopada
obchodzony jest Międzynarodowy Dzieo Rzucania Palenia
Tytoniu.
W Polsce Światowy Dzieo Rzucania Palenia Tytoniu
obchodzony jest od 1991 roku. Jest to najpopularniejsza
akcja prozdrowotna, promująca zdrowy, wolny od dymu
tytoniowego styl życia, zainicjowana i koordynowana przez
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Ministerstwo
Zdrowia i Fundację „Promocja Zdrowia”, realizowana
w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Skutków
Palenia Tytoniu w Polsce”. Ma ona na celu uświadomienie palaczom prawdy o skutkach zdrowotnych, społecznych
i ekonomicznych używania tytoniu. W ramach akcji zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem. Szacuje się, że w Polsce
pali obecnie 29% dorosłej populacji, co stanowi 9 mln ludzi. Codziennie zaczyna palid pół tysiąca dzieci, a rocznie palenia
próbuje 180 tys. nieletnich. Do ukooczenia jedenastu lat 1/3
dzieci ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem,
wśród piętnastolatków 1/3 pali regularnie.
Bierna ekspozycja na dym tytoniowy jest wciąż
zjawiskiem powszechnym. 80% palącym zdarza się lub zdarzyło
palid w obecności osób niepalących. 4 mln dzieci wdycha
biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych.
27 % palaczy przyznało się, że paliło w obecności kobiety
w ciąży.
Spotkanie z rodzicami dotyczące mechanizmu powstawania uzależnieo u dzieci
W grudniu na zebraniu dla rodziców w klasie integracyjnej 3 „b” została przeprowadzona pedagogizacja dotycząca
uzależnieo, na jakie dziecko może byd narażone. Poruszane i omawiane były zagrożenia i skutki takich uzależnieo jak od
komputera, szczególnie brutalnych gier, ciągłego przesiadywania przed komputerem, internetu jak również programów
telewizyjnych nieodpowiednich dla dzieci w tym wieku i na tym poziomie rozwoju emocjonalnego.
Pogadankę przeprowadziła mgr Elżbieta Wołoszyn-Cichosz pedagog specjalny-psychoterapeuta
Program profilaktyczny „7 kroków”
Zajęcia z profilaktyki uzależnieo - program profilaktyczny „siedem kroków” – wszystkie klasy szóste - X-XII 2010.
Prowadzili pedagodzy szkolni p. Lidia Sawicz i p. Ewa Studzioska. W ramach tego programu odbyły się też spotkania
z rodzicami i szkolenie dla nauczycieli podczas zespołu wychowawczego.
Pani Studzińska podczas prowadzenia zajęć
Spotkanie z dietetykiem połączone z degustacją żywności ekologicznej
Projekt edukacyjny: „Jak zdrowo odżywiać nasz mózg?”
1.12.2010 w ramach Światowego Dnia Żywności Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 1
zorganizował spotkania z dietetykiem p. Anną Stocką dla uczniów na temat zdrowego odżywiania się. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie klas VI „c”, VI „b” SP oraz I „e”, I „c” Gimnazjum. Uczniowie mogli dowiedzied się na tym spotkaniu,
jak powinien odżywiad się nastolatek.
Młodzież podczas spotkania z dietetykiem
W tym dniu uczniowie mogli również uczestniczyd w spotkaniu na temat
„Jak zdrowo odżywiad mózg?” Spotkanie to zorganizowane zostało pod
kontem młodzieży przygotowującej się do egzaminu. Na spotkanie zaproszono
uczniów klas VI „a” SP i III „e” Gimnazjum. Spotkanie przygotowała pani Anna
Czwalioska w formie prezentacji multimedialnej oraz pogadanki. Po prezentacji
młodzież przygotowała na podstawie zdobytej wiedzy jadłospis zdrowego
odżywiania się. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
Pani Czwalińska podczas prezentowania prezentacji
multimedialnej
Na obu spotkaniach uczniowie mogli uczestniczyd
w degustacji zdrowych potraw, które przygotowali: p. Czwalioska,
p. Prokopiuk, p. Mulak wraz z uczniami klasy I „c”, p. Samosiuk.
Uczestnicy spotkao dowiedzieli się jak przygotowuje się te
potrawy otrzymując gotowe przepisy. Uczniowie otrzymali
również ulotki na temat zdrowego żywienia, które przygotowała
p. Hanc i p. Matuła
Potrawy przygotowane do degustacji
Udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”
Po raz kolejny szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego
programu „Owoce i warzywa w szkole”. Akcja odbywa się
pod patronatem Agencji Rynku Rolnego w Warszawie
oddział w Lublinie.
Program ten ma przeciwdziaład otyłości u dzieci,
zapobiegad chorobom cywilizacyjnym spowodowanym
nieodpowiednią dietą, a także zatrzymad spadek
konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. Według Komisji
Europejskiej, w UE 5 mln dzieci jest otyłych, zaś 17 mln cierpi
z powodu nadwagi. Unia chce w ten sposób kształtowad nawyki
żywieniowe dzieci, a także przekonywad najmłodszych uczniów
do zdrowego odżywiania się.
Dzieci z klas I-III otrzymują jabłko i marchewkę lub sok
marchwiowy, które mogą zjeśd podczas przerwy. Na zdjęciach
uczniowie klasy II „b” z owocami podczas przerwy.
Udział w programie „Szklanka mleka”
Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Na kartonik mleka każdy uczeo czeka"
„Szklanka Mleka" - prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.
Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie
5 - 6 godzin poza domem. Znaczna liczba dzieci i młodzieży
nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto częśd
z nich wychodzi z domu bez śniadania.
Ideą Programu "Mleko dla Szkół" jest, aby każdy
uczeo miał szansę na kartonik świeżego pożywnego mleka
w swojej szkole. Każde dziecko objęte Programem "Mleko
dla Szkół" ma możliwośd wypicia w szkole 0,25 l mleka
świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości.
Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych
kartonikach, jednorazowego użytku.
Uczniowie klasy II „b” z mlekiem
Celem tej akcji jest dbałośd o zdrowie dzieci
i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia.
Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom
zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.
Dzięki współpracy z Okręgową Spółdzielnią
Mleczarską
w
Krasnymstawie
systematycznie
dostarczane jest mleko w kartonikach dla uczniów
naszej szkoły - dofinansowywane jest ze środków Unii
Europejskiej. Dzieci same decydują czy będzie to
mleko bezsmakowe, czy tez czekoladowe, waniliowe
bądź truskawkowe. Akcją objęci są uczniowie klas I-VI.
Uczniowie chętnie piją mleko na przerwach w szkole,
chod nie zawsze w domu po nie sięgali.
Uczniowie z kartonikami mleka
VIII Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
7 kwietnia 2011r. dzieci i młodzież ze szkół z oddziałami integracyjnymi i ośrodków wychowawczych spotkała się na
cyklicznej imprezie pod hasłem „Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego”. Było to już ósme spotkanie zorganizowane przez
dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Dzięki przychylności
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie pana Zbigniewa Mazurka w hali sportowej do rywalizacji
indywidualnej przystąpiło 42 uczniów z pięciu placówek.
Na starcie stanęły:
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chełmie „Akademia Małego Księcia
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie
3.
Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
4. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chełmie
Zmagania sportowe
Młodzi tenisiści zmagali się z celuloidową piłeczką, przeciwnikami i własnymi słabościami. Mimo, że podium mogło
pomieścid tylko trzech najlepszych w siedmiu kategoriach, to wszyscy uczestnicy mogą czud się wygranymi, ponieważ nie
wynik koocowy był tu najważniejszy, a spotkanie w gronie fantastycznych ludzi i wspólna zabawa ze szczyptą humoru.
Imprezę sakramentalnymi słowami rozpoczęła dyrektor ZSO Nr 1 pani Grażyna Cetera, która w trakcie zawodów
dokonywała dekoracji uczestników wspólnie z harcerzami, podopiecznymi pani Ewy Szwajcer. Tomasz Wieczorek odczytał
list od pani Prezydent Miasta Chełm Agaty Fisz, która objęła honorowy patronat nad imprezą. Z racji wykonywania swoich
obowiązków pani prezydent nie mogła się stawid osobiście na zawodach.
Następnie pod czujnym okiem pana Ireneusza Drzewieckiego i Tomasza Wieczorka dokonano losowania,
a rywalizację przy ośmiu stołach przeprowadzono systemem „radzieckim”. Grano do dwóch wygranych setów.
Pani dyrektor Grażyna Catera podczas wręczania pamiątkowych
pucharów i dyplomów
Uczestnicy VIII Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego
Projekt edukacyjny „Kolorowe jarzynki – dobre witaminki”
W dniach 15-18 lutego 2011 roku Elżbieta Koceo i Barbara Stasiak realizowały w klasie II „b” integracyjnej projekt:
„Kolorowe jarzynki”. Zachęcały w tym czasie dzieci do spożywania owoców, warzyw, przetworów mlecznych i ograniczania
w swoim pożywieniu słodyczy. Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w ciągu tygodnia ukierunkowane były na
uświadomienie dzieci, w jaki sposób należy dbad o własne zdrowie.
Cele główne:
Cel ogólny: Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowao służących i zagrażających zdrowiu.
Cele pośrednie:
Kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych, dotyczących spożywania warzyw, owoców i nabiału.
Utrwalenie nazw warzyw, owoców i ich zastosowania.
Rozpoznawanie warzyw i owoców po ich wyglądzie, zapachu oraz przez dotyk.
Wyjaśnianie i zapoznanie dzieci z terminami włoszczyzna, jarzyny.
Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia takich produktów
jak słodycze.
Poznanie artykułów spożywczych bogatych w witaminy A, B, C i D.
Poznanie pojęcia "witamina".
Rozumienie potrzeby częstego spożywania warzyw i owoców.
Poznanie wpływu różnych witamin na organizm.
Poznanie zasad prawidłowego odżywiania.
Pierwszego dnia - 15 lutego 2011 r. przeprowadzone zostały zajęcia
na temat wartości odżywczych owoców i warzyw. Zajęcia rozpoczęły się
układaniem
piramidy
zdrowego
żywienia.
Dzieci
poprzez
wielokierunkową działalnośd edukacyjna, zabawy, konkursy, rozmowy
zagadki, piosenki z ilustracją ruchową, dramę poznawały wygląd owoców
i warzyw, nazwy, ich wartości odżywcze i rolę dla zdrowego rozwoju
organizmu. Zajęcia były tak zorganizowane, aby każde dziecko mogło
w nich uczestniczyd na miarę swoich możliwości. Różnorodne zadania tak
dobrane, aby uczniowie jak najwięcej wiadomości wynieśli z zajęd.
Dzieci bardzo pozytywnie podsumowały zajęcia.
Drugiego dnia - 16 lutego 2011 r.- dzieci parami lub indywidualnie
przygotowywały sałatki czy surówki według własnego przepisu. Nazywały
produkty przyniesione z domu, potrafiły przygotowad warzywa lub owoceposzatkowad je, wymieszad z pozostałymi składnikami, doprawid do smaku.
Przygotowane sałatki i surówki stanowiły dodatek do śniadania
przyniesionego z domu. Miały możliwośd skosztowania wytworów pracy
swoich kolegów.
Na zakooczenie wyszukiwały nazwy trudniejszych warzyw
w ilustrowanych słowniczkach ortograficznych, układały nazwy w kolejności
alfabetycznej, układały zdania z rozsypanki wyrazowej, rozwiązywały
zagadki i rebusy. Dzieo zakooczył się dwiczeniami relaksacyjnymi.
Trzeciego dnia - 17 lutego 2011 r. tematem dnia było zdrowe odżywianie. Nabiał w żywieniu człowieka. Tego dnia dzieci
zbierały informacje o znaczeniu w żywieniu nabiału, węglowodanów i tłuszczu. Na wstępie jeszcze raz ułożyły piramidę
żywieniową, aby przypomnied sobie znaczenie nabiału. Podsumowanie odbyło się w formie zabawy „prawda - fałsz”.
Przypomniały o potrzebie jedzenia 4-5 posiłków w ciągu dnia z podkreśleniem jak ważne jest zjedzenie pierwszego
śniadania przed wyjściem z domu. Na drugie śniadanie każde dziecko zjadło nabiał przyniesiony z domu, oprócz tego
wszyscy dostali po kartoniku mleka.
Czwarty dzieo - 18 lutego 2011 r.- upłynął pod hasłem „Nowalijki- pierwsze wiosenne warzywa”. Hodujemy szczypiorek.
Robimy kanapki z twarogiem i nowalijkami. Dzieci szybko zdefiniowały, co to są nowalijki. Wszystkie przyniosły cebulę
i naczynko, w którym będą mogły wyhodowad z niej szczypiorek. Same wskazały, jakie czynniki potrzebne są do
prawidłowego wzrostu. Po wykonaniu kilku zadao edukacyjnych, rozwiązaniu krzyżówki uczniowie przygotowywali sobie
samodzielnie śniadanie z przyniesionych z domu produktów. Jako podsumowanie akcji zaplanowałyśmy wystawienie
przedstawienia „ Kolorowe jarzynki - dobre witaminki”. Każde dziecko dostało rolę do nauczenia się i rozpoczynamy próby.
Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcid dzieci do jedzenia owoców,
warzyw i nabiału oraz ograniczenia słodyczy.
Jako podsumowanie cyklu zajęd „Kolorowe jarzynki - zdrowe
witaminki” uczniowie klasy II „b” pod kierunkiem wychowawczyni Elżbiety
Koceo i pedagoga specjalnego Barbary Stasiak przygotowali inscenizację.
Uczniowie przebrani za warzywa i owoce w humorystyczny sposób
przedstawili scenkę z życia uczniów promująca zdrowe odżywianie i skutki
jedzenia nadmiaru słodyczy czy picia coli, śpiewali znane piosenki
Uczniowie przebrani za warzywa i owoce
o warzywach i owocach, recytowali wiersze. Do obejrzenie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas młodszych 21 marca
2011 roku. Celem była promocja zdrowego stylu odżywiana się, spożywania owoców i warzyw pod różnymi postaciami
5 razy dziennie.
Na zakooczenie spotkania wszyscy uczniowie mogli spróbowad zdrowych i smacznych kanapek przygotowanych
przez rodziców.
Rekwizyty przygotowane na przedstawienie ozdobiły salę lekcyjną - mają przypominad dzieciom o konieczności
codziennego spożywania warzyw i owoców.
Wystrój sal przypominający o konieczności spożywania owoców i warzyw
Program terapeutyczny „Poznad i polubid siebie”
W I semestrze roku 2010/2011 w ramach zajęd psychoterapeutycznych do programu własnego „Poznad i polubid
siebie”- opracowany w oparciu o kanwę terapii poznawczo - behawioralnej, odbyły się 32 spotkania. Program
przeznaczony jest dla dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu. Realizowany jest w klasie
integracyjnej 3 „b” szkoły podstawowej w ramach 19 i 20 godziny z Karty Nauczyciela.
Terapia obywa się w grupie, aby dad dziecku możliwośd porównywania się z innymi dziedmi, naśladowania
i współdziałania. Grupa jest czynnikiem stymulującym do wysiłku. Warunki terapii zbliżają dziecko do naturalnych sytuacji
funkcjonowania społecznego. Każde dwiczenie jest zintegrowane. Każde z nich łączy doznania ruchowe, czuciowe,
słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. Wszystkie czynności są werbalizowane. Zajęcia charakteryzują się pewnym stałym
układem dwiczeo dla wytworzenia umiejętności antycypacji, planowania i organizacji czynności według wytworzonego
rytmu. Oddziaływania wychowawcze opierają się z jednej strony na wprowadzaniu pojęcia „granic” tzn. reguł zachowao
i odpowiednio wysokich wymagao. Stopieo trudności dwiczeo jest dostosowany do wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka.
W rezultacie dziecko uzyskuje:
zdolnośd do koncentracji;
pewnośd siebie
zdolnośd do organizacji własnych czynności;
poczucie własnej wartości;
ułatwienia procesów nauki;
dominację jednej ze stron ciała
opanowanie;
Wynikiem terapii jest osiągnięcie przez dziecko możliwości optymalnego funkcjonowania w swoim środowisku,
stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych.
Opracowanie i prowadzenie mgr Elżbieta Wołoszyn-Cichosz
Zajęcia dla rodziców „Jak walczyd z agresją”
W dniu 23 listopada 2010 roku w czasie zebrania z rodzicami uczniów klasy II „b” Szkoły Podstawowej Nr 1
w Chełmie przedstawiony został referat nt: „ Jak przeciwdziaład przemocy”.
Referat przygotowały i przedstawiły wychowawca klasy- p. Elżbieta Koceo i pedagog specjalny - p. Barbara Stasiak.
Życie codzienne - zarówno na świecie, w Polsce, w Chełmie, jak i w naszej klasie dostarcza wiele przykładów
świadczących o przemocy. Agresji należy przeciwdziaład. Leży to w obowiązku zarówno rodziców, nauczycieli ale
i wszystkich osób pracujących z dziedmi. Nie wolno przechodzid obojętnie wobec problemów nurtujących naszych
wychowanków. Każde agresywne dziecko potrzebuje pomocy. Okazanie zrozumienia dla słabości dziecka, pomoc
w rozwiązaniu jego problemów, kłopotów, życzliwośd może zniwelowad zachowania agresywne. Rodzice zostali zapoznani
z przejawami agresji nie tylko fizycznej, ale i słownej. Niektórzy przyznali rację, że dziecko wyśmiewaniem lub
przezywaniem krytykuje kolegów. Jest to nic innego jak pokazanie siebie w lepszym świetle.
Zachowanie agresywne u dzieci małych, u dzieci w młodszym wieku szkolnym to chęd zwrócenia na siebie uwagi,
na swoje problemy.
W nawiązaniu do referatu postanowiłyśmy przeprowadzid badania i ustalid pozycje ucznia w klasie, jego
samopoczucie w zespole, jego pragnienia. W tym celu przygotowałyśmy „Drzewko pozycji”. Na konarach drzewa
rozmieszczone są postacie krasnali w różnych sytuacjach. Zadaniem dziecka było pomalowanie na czerwono krasnala tego,
z którym dziecko się utożsamia, a na zielono - tego, na którego miejscu chciałoby się znaleźd. Analiza rysunków dała nam
obraz pozycji ucznia w zespole klasowym i pragnieo dzieci.
Spotkania z policjantem
14 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-III szkoły podstawowej z policjantem Wydziału Ruchu
Drogowego na temat: „Bezpieczne ferie zimowe”.
Tematyka spotkania obejmowała informację na temat bezpieczeostwa podczas ferii zimowych. Pan policjant
przypomniał dzieciom kilka ogólnych zasad postępowania podczas zimy, o których każdy musi pamiętad.
Każde dziecko powinno pamiętad o:
bezpiecznych zabawach na śniegu i lodzie
zasadach postępowania w przypadku załamania lodu i udzielania pomocy osobie tonącej
wybraniu bezpiecznego miejsca do zabaw, z dala od ulic i ruchu samochodów
bezpiecznej organizacji kuligów
Pan policjant ostrzegł również dzieci przed otwieraniem drzwi osobom obcym, braniem od obcych słodyczy lub
pieniędzy, wsiadaniem do samochodów nieznanych osób i oddalaniem się od domu bez wiedzy i zgody rodziców. W czasie
spotkania uczniowie brali żywy udział w dyskusji, co świadczy o zainteresowaniu tematem, oraz wiedzy jaką już posiadają.
Chętnie odpowiadali na zadawane pytania i wysuwali konstruktywne wnioski. Spotkanie z policjantem to kolejny element
profilaktyki, aby nadchodzące ferie upłynęły zdrowo i bezpiecznie.
Realizacja programu innowacyjnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Od 26 października 2010 r. były prowadzone przez Annę Kobę w klasie VI „c” zajęcia z projektu: „Program Nauczania
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach IV- VI szkoły podstawowej.”
Zaś od 1 grudnia 2010 roku, tego typu zajęcia są prowadzone w klasie I „b” przez Agnieszkę Paszko w ramach Innowacji
pedagogicznej „Program Nauczania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w klasach I-III szkoły podstawowej.”
W klasach I-III do celów ogólnych programu należą:
w zakresie wiadomości:
znajomośd zasad i sposobów dbania o bezpieczeostwo własne
i innych
znajomości zasad niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia
w zakresie umiejętności:
rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu
umiejętnośd adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych
Uczniowie klasy I „b” podczas zajęć
zwłaszcza niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrażających
zdrowiu lub życiu
w zakresie postaw:
ukształtowanie postawy świadomego, uważnego i aktywnego inicjatora i uczestnika działao z zakresu niesienia
pierwszej pomocy przedmedycznej,
przestrzeganie uporządkowanego zbioru zasad postępowania w czasie niesienia pierwszej pomocy
kształtowanie postawy dbałości o zdrowie i bezpieczeostwo własne i innych, i odpowiedniego reagowania
w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.
Celami Programu nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej
przeznaczonego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach
IV- VI szkoły podstawowej ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej są:
bezpieczne zachowanie się w różnych sytuacjach;
reagowanie w stanach zagrożenia zdrowia lub życia własnego i cudzego;
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Tematyka tego cyklu skupia się
na sposobach udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej w różnych
sytuacjach, które mogą spotkad ucznia szkoły podstawowej, dotyczy także zdarzeo,
które mogą przydarzyd się w środowisku ucznia tj. w domu, w szkole, w najbliższej
okolicy (związane z pokonywaniem drogi dom - szkoła, z uczestniczeniem
w zajęciach pozaszkolnych, z udziałem w życiu rodzinnym i towarzyskim).
Uczniowie klasy VI „c” podczas zajęć
Zakres treści obejmuje wiadomości i umiejętności dotyczące:
budowy anatomicznej ciała ludzkiego;
rozpoznawania i identyfikowania zagrożeo;
Oskar podczas udzielania pierwszej pomocy
sposobów wzywania pomocy i komunikowania o zdarzeniu;
zawartości apteczki i posługiwania się nią;
diagnozowanie stanu osoby poszkodowanej;
sposobów, schematów, postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej w różnych sytuacjach (skaleczenie, utrata przytomności, zadławienie,
porażenie prądem, oparzenie, zatrucie, złamanie).
Agata podczas resuscytacji
Certyfikat wydany uczniom po zakończeniu kursu
Konkurs przyrodniczy dla przedszkolaków z klas zerowych „Cztery pory roku”
11 października 2010r. w ZSO Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie odbył się turniej dla dzieci 6 - letnich
„Cztery pory roku”. Zmagania turniejowe przygotowały nauczycielki: Anna Kieller, Agnieszka Paszko i Ewa Kobelska.
Turniej adresowany jest do dzieci z okolicznych przedszkoli. Brały w nim udział cztery 6-osobowe zespoły 6-latków
z przedszkoli: PM Nr2, PM Nr11, PM Nr8 i PM Razem.
Cele turnieju:
Rozwijanie zdolności i umiejętności dzieci 6-letnich.
Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej.
Zachęcanie dzieci do prezentacji swoich talentów.
Rozbudzanie potrzeby zdrowej rywalizacji.
Zakres wiedzy i umiejętności:
Przeliczanie zbiorów dziesięcioelementowych;
Analiza słuchowa: podział zdao na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek na początku i na koocu
wyrazów;
Podstawowa wiedza przyrodnicza dotycząca zmian w każdej z pór roku.
Nazywanie i rozróżnianie najbardziej znanych roślin i zwierząt na polu, w lesie, na łące;
Umiejętnośd zaśpiewania piosenki lub recytacji wiersza związanego tematycznie z porą roku.
Wśród zadao turniejowych są również działania związane z aktywnością plastyczną i ruchową.
Zespoły rywalizują ze sobą cztery razy w ciągu roku szkolnego. Suma wszystkich punktów decyduje o przyznaniu kolejnych
miejsc.
Rozstrzygnięcie wyników turnieju odbędzie się podczas spotkania czerwcowego.
Podczas jesiennego spotkania dzieci rysowały, rozwiązywały zagadki, liczyły, śpiewały, brały udział w zabawach
sportowych. Dzieci świetnie się bawiły. Wszyscy otrzymali drobne upominki i dyplomy.
Przedszkolaki podczas zmagań
konkursowych
Uczestnicy zmagań z drobnymi upominkami i dyplomami
Zajęcia w świetlicy szkolnej „Ziemia naszą planetą”
Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego:
„Kolorowy świat – barwy jesieni”.
Jestem bezpieczny w szkole
i świetlicy
Drużynowy konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej
dla uczniów kl. I-III SP: „Odpady szukaj zysku
w odzysku”.
Ziemia naszą planetą - gazetka
Laureaci szkolnego konkursu plastycznego
zorganizowanego w świetlicy szkolnej: „Kolorowy świat –
barwy jesieni”
Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej „Z przyrodą za pan brat”
Dnia 19 marca 2011 roku o godz. 1000 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie odbył się konkurs wiedzy ekologicznej
pt. „Z przyrodą za pan brat” dla klas III.
Do międzyszkolnych zawodów zgłosiło się 42 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Chełm.
Uczestnicy konkursu „Z przyrodą za pan brat” z klas III
Organizatorami konkursu były nauczycielki:
 A. Kieller – nauczyciel kształcenia zintegrowanego SP Nr 1 w Chełmie, doradca metodyczny,
 B. Skoczylas- Legied – nauczyciel kształcenia zintegrowanego SP Nr 1 w Chełmie,
Po sprawdzeniu pisemnych prac uczniów (testów wiedzy i umiejętności), komisja wyłoniła 11 laureatów i przyznała
9 wyróżnieo.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie oraz upominki.
Jest już tradycją Szkoły Podstawowej Nr1 W Chełmie, że nagrody i dyplomy laureatom i uczniom wyróżnionym zostają
wręczone podczas szkolnych obchodów „Światowego Dnia Ziemi”. W bieżącym roku odbędą się one dnia 9 kwietnia
o godz. 1145 podczas Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego „Przyroda wokół nas”.
Tego samego dnia o godz. 1200 w Szkole Podstawowej Nr 1
w Chełmie odbył się konkurs wiedzy ekologicznej pt. „Z przyrodą za pan
brat” dla klas V. W międzyszkolnych zawodach uczestniczyło 30 uczniów
szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Chełm.
Organizatorami konkursu były nauczycielki:
Katarzyna Matuła – nauczyciel przyrody i biologii
Ewa Bida – nauczyciel przyrody i biologii
Komisja konkursowa po sprawdzeniu pisemnych prac uczniów (testów
wiedzy i umiejętności) wyłoniła 5 laureatów i przyznało 2 wyróżnienia.
W trakcie konkursu
Uczestnicy konkursu dla klas V tuż przed …
Międzyszkolny konkurs artystyczny „Przyroda wokół nas” - eliminacje szkolne
21 marca z okazji powitania wiosny w naszej szkole odbył sie szkolny konkurs recytatorski. Celem konkursu było
wyłonienie przedstawicieli na międzyszkolny konkurs artystyczny "Przyroda wokół nas". Spośród 15 uczestników
wyłoniono reprezentacje w składzie: Mateusz Łuszczyk - klasa II „a” opiekun p. Beata Skoczylas- Legied, Bas Patrycja - klasa
I „b” opiekun p. Ewa Kobelska, Julka Dudkiewicz - klasa III „a” opiekun p. Małgorzata Babkiewicz. Życzymy im powodzenia
w zmaganiach międzyszkolnych.
Zwycięzcy szkolnego etapu konkursu artystycznego „Przyroda wokół nas”
Wręczanie drobnych upominków uczestnikom konkursu
Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego „Przyroda wokół nas”
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie wzorem lat ubiegłych bardzo uroczyście
obchodzony był zbliżający się „Światowy Dzieo Ziemi”. Zaplanowano szereg uroczystości
i konkursów.
Dnia 9.04.2011 o godz. 1000 odbyła się XIII edycja międzyszkolnego konkursu dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Chełm. Konkurs był jednym z działao Alertu
Ekologiczno - Zdrowotnego. W konkursie uczestniczyło ponad 40 uczniów klas I-III
i przedszkolaków z grupy „O”. Uczestnikom stworzono możliwośd na zaprezentowanie swoich
zdolności w trzech obszarach tematycznych: recytacji, muzyce i plastyce. Tego samego dnia
nastąpiło również wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Z przyrodą za pan
brat”, który odbył się 19 marca 2011 r.
Sponsorami nagród byli: WFOŚiGW w Lublinie, Wydawnictwo „Mac”,
Wydawnictwo „WSiP”, Rada Rodziców SP Nr 1.
Celem konkursu było:
uwrażliwienie dzieci na potrzeby środowiska społeczno przyrodniczego,
rozwijanie postaw i zachowao proekologicznych,
stwarzanie uczniom możliwości prezentacji zdolności artystycznych,
integracja uczniów i nauczycieli z różnych środowisk szkolnych.
Zdjęcie górne: Występ jednej z uczestniczek
Zdjęcie dolne: Uczestnicy konkursu z pamiątkowymi
dyplomami i nagrodami
Segreguj razem z nami
Zbiórka baterii
W naszej szkole od października 2010 roku prowadzona jest zbiórka baterii, w 2010roku uzbieraliśmy 82 kilogramy
i wymieniliśmy z firmą REBA na punkty. Od stycznia zbieramy systematycznie dalej, chronimy przyrodę i dbamy o jej
piękno.
Uczniowie klasy V „a” podczas zbiórki baterii
Akcja „Korek”
W kwietniu 2010 r. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zwróciło się z prośbą o zbiórkę plastikowych
nakrętek na rzecz ich Podopiecznych.
Szkolne Koło Caritas wspólnie z Samorządem Uczniowskim
odpowiedziało na tę prośbę zachęcając uczniów, nauczycieli
i rodziców do zbiórki nakrętek.
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 zebrano 5 dużych
worków nakrętek.
W roku szkolnym 2010/2011 akcja jest kontynuowana.
W I semestrze obecnego roku szkolnego udało nam się zebrad
9 dużych worków plastikowych nakrętek. Wszystkie zebrane nakrętki
są sukcesywnie przekazywane do siedziby Hospicjum w Lublinie.
Uczniowie bardzo chętnie przynoszą plastikowe nakrętki.
W ten sposób uczą się wrażliwości na potrzeby innych. Zbiórka trwa
nadal.
Część nakrętek zebranych podczas akcji „Korek”
Akcja „Myj ręce - oszczędzaj wodę”
W grudniu w naszej szkole przeprowadziliśmy akcje plakatową obejmującą szkolne łazienki pod hasłem "Myj ręce oszczędzaj wodę". Miała ona na celu przypomnienie dzieciom zasad zachowania higieny po skorzystaniu z toalety oraz
zwrócenie uwagi na problem nadmiernego zużycia wody. Nad przebiegiem akcji czuwali nauczyciele: p. M. Hanc,
p. J. Mulak oraz p. J. Wira. We wszystkich łazienkach pojawiły się piękne plakaty, a także rozklejone zostały „łapki" nad
umywalkami przypominające o umyciu rąk.
Prace uczniów wykonane na akcję „Myj ręce – oszczędzaj wodę”
Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”
Uczniowie klasy II „a” Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie pod kierunkiem p. Beaty Skoczylas- Legied wykonali
plakaty w ramach projektu prozdrowotnego. Plakaty zachęcają rodziców (oraz wszystkich palących), do tego aby
zapomnieli o złych nawykach i nałogach. Uczniowie promują zdrowy tryb życia. Działania podejmowane są w ramach alertu
ekologiczno - zdrowotnego.
Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego
W październiku 2010 r. byliśmy na wycieczce w Zwierzyocu. Wycieczka zaczęła się od zwiedzania Roztoczaoskiego
Parku Narodowego. Wspięliśmy się na „Bukową Górę” i z jej szczytu podziwialiśmy cudowny krajobraz Roztocza.
Nad stawem „Echo” widzieliśmy koniki polskie będące potomkami dawnych dzikich koni leśnych-tarpanów. Zwierzyniec to
bardzo ładne miasto, przepływa przez nie rzeka Wieprz. Znajduje się tam barokowy kościół na wyspie Św. Jana
Nepomucena oraz pomnik upamiętniający nalot szaraoczy. Atrakcją wycieczki było także ognisko i pieczenie kiełbasek.
Wycieczka zakooczyła się wizytą w Szczebrzeszynie, w którym widzieliśmy jedyny na świecie pomnik chrząszcza.
Chrząszcz przygrywał nam na skrzypeczkach,
a deszczyk jesienny mu wtórował. Pomimo
niesprzyjającej pogody wycieczka była udana.
Tekst opracowała uczennica Kinga Podgórska
Uczestnicy wycieczki pod pomnikiem czrząszcza.
Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego
Dnia 16 kwietnia 2011 roku uczniowie klas 4-6 udali się na warsztaty przyrodnicze do Poleskiego Parku
Narodowego.
Wyjazd wczesnym rankiem nikogo nie zaskoczył. Wszyscy stawili się o godzinie 600 pod budynkiem naszej szkoły
(pomimo dnia wolnego od nauki – sobota). Po sprawdzeniu autokaru ruszyliśmy w niedługą podróż.
Pierwszym przystankiem na trasie był Wereszczyn – jest to
miejscowośd częściowo na Terenie Parku Narodowego a raczej jego
otuliny. Tam byliśmy umówieni z naszym przewodnikiem – panem
Arturem Kobielasem. Zaprosił nas on na krótkie warsztaty o życiu
i pracy bobrów. Uczniowie mogli zobaczyd jak wyglądają żeremia
bobrowe i na jakiej zasadzie bobry budują tamy. Po wypełnieniu kart
pracy i licznych pytaniach udaliśmy się w dalszą drogę.
Kolejny przystanek to ścieżka przyrodnicza o nazwie „Dąb
Dominik”. Jest to jedna z najciekawszych ścieżek na ternie Poleskiego
Parku Narodowego. Tu uczniowie mieli okazję zapoznad się z budową
i ukształtowaniem torfowisk, poznali rodzaje jezior i na czym polega
sukcesja.
Poleski Park Narodowy
W trakcie wędrówki przewodnik przybliżył nam historię
powstania Parku i jego walory. Nie omieszkał wspomnied o hodowli żółwia błotnego w Ośrodku Edukacji w Urszulinie.
Na trasie ścieżki zostały także przeprowadzone warsztaty fotograficzne, jako że pamiątką z wycieczki ma byd wykonana
przez uczniów prezentacja multimedialna o Poleskim Parku Narodowym.
Troszkę zmęczeni zakotwiczyliśmy nad jeziorem i po
krótkim odpoczynku i posiłku ruszyliśmy do Muzeum
w Załuczu Starym. To była ostatni etap naszej wyprawy.
Pan Artur ciekawie opowiadał o bitwach toczących się na tych
terenach podczas I i II Wojny Światowej. Przybliżył nam także
życie i pracę mieszkaoców tych terenów na przestrzenia
wieków.
Uczniowie mieli okazję podziwiad także rzadką
strzeblę przekopową oraz żółwie błotne w przymuzealnym
jeziorku.
I tu nadszedł kres naszej wyprawy. Po krótkim pożegnaniu
powróciliśmy do Chełma.
Żółw błotny
Organizator
Katarzyna Matuła
Konkurs „Woda – najdroższy skarb”
Konkurs został ogłoszony 15 marca w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i trwał do 7 kwietnia. Plakaty zostały
wykonane dowolną techniką na formacie A3.
Zadaniem uczniów było pokazanie, że woda jest największym skarbem człowieka.
Na konkurs wpłynęło 20 prac formatu A3 wykonanych różnorodną techniką. Prace były pomysłowo wykonane
i opracowane. Najlepsze prace zostaną nagrodzone po obradach komisji konkursowej w składzie:
Katarzyna Matuła - nauczyciel biologii
Ewa Bida – nauczyciel przyrody
Renata Kiełbasa – nauczyciel plastyki.
Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi.
Woda jest najważniejsza
18 kwietnia 2011r. zostało zorganizowane wyjście klasy VI „b” na zajęcia terenowe w Oczyszczalni Ścieków
w Chełmie, mieszczącej się przy ulicy Bieławin 5. Wyjście zostało zorganizowane przez wychowawcę klasy Piotra Janiuka
oraz pedagoga specjalnego Jolantę Piwowar.
Pracownik Oczyszczalni Ścieków, zapoznał uczniów z procesem technologicznym oczyszczania ścieków.
 W pierwszym etapie oczyszczania ścieków, zwanym też oczyszczaniem mechanicznym, usuwa się zanieczyszczenia
nierozpuszczalne: większe ciała pływające - za pomocą krat i sit, ciężkie zawiesiny ziarniste - w piaskownikach,
tłuszcze i oleje – w odtłuszczaczach, drobne zawiesiny – w osadnikach. Zespół urządzeo tego etapu nosi nazwę
oczyszczalni mechanicznej.
 W drugim stopniu oczyszczania ścieków miejskich, które jako główne zanieczyszczenie zawierają związki
organiczne, zachodzi biochemiczny rozkład tych związków - oczyszczanie biologiczne.
Klasa VI „b” przed Oczyszczalnią Ścieków w Chełmie
Uczestnicy zajęć słuchający z zatkanymi nosami
pracownika Oczyszczalni.
Zajęcia „Odpady - co z nimi zrobić?”
8 kwietnia 2011 r. odbyły się w klasie V zajęcia pt. „Odpady - co z nimi zrobid?”, które przeprowadził p. Piotr Janiuk.
Celem głównym przeprowadzonej lekcji była promocja zapobiegania nadmiernemu wytwarzania odpadów oraz ich
zagospodarowania. Podczas burzy mózgów uczniowie podali kilka sposobów ograniczenia ilości i uciążliwości odpadów,
np.:
Zmniejszenie zapotrzebowania na surowce poprzez zmniejszenie ilości surowców dla danego produktu, np.:
produkowanie butelek o cieoszych ściankach,
Utylizacja odpadów poprzez bezpieczne zawrócenie ich do obiegu przyrodniczego, np.: ściółkowanie odpadów
drzewnych,
Gospodarcze wykorzystanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.
Uczniowie podczas zajęć
Konkurs „Ekoludki”
W marcu 2011 roku p. Piotr Janiuk przeprowadził konkurs na maskotkę wykonaną z surowców ekologicznych.
Prace wykonali uczniowie klasy IV „a” oraz V „a”. Do wykonania swoich prac uczniowie wykorzystali ogólnie dostępne
surowce dające się przetworzyd. Wszyscy uczniowie, którzy wykonali maskotki otrzymali oceny celujące z przyrody.
Uczniowie klasy IV „a” i V „a” z wykonanymi przez siebie maskotkami
Konkurs pt. „Ekologia łączy pokolenia”
24 lutego 2011 uczniowie szkołę wzięli udział w konkursie
pt.: „Ekologia łączy pokolenia". Konkurs organizowany był przez Urząd
Miasta Chełm. Rywalizowaliśmy z innymi uczestnikami w kategoriach najlepsza piosenka turystyczno- ekologiczna, najciekawsza rzeźba i obraz
z materiałów odpadowych oraz rodzajowe scenki ekologiczne.
Prezentowane scenki i piosenki były bardzo interesujące.
Konkurs na przedstawienie o tematyce ekologicznej wygrali
uczniowie świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. J. Wiry
i p. G. Malinowskiej, odbierając nagrodę za zaszczytne I miejsce.
W konkursie na piosenkę ekologiczno - turystyczną szkoła zajęła
I miejsce za piosenkę pt. „Młodzi ekolodzy”. Dzieci przygotowane były
przez p. E. Kobelską, M. Babkiewicz i B. Skoczylas. Piosenki śpiewały
uczennice z kl. III „a”, II „a” i I „b” Klaudia, Natalia i Oliwia.
Koło teatralne działające przy świetlicy szkolnej zdobyło
w konkursie „Ekologia łączy pokolenia” zdobyło I miejsce
w kategorii szkół podstawowych za przedstawienie „Kłopoty
leśnego krasnala”
W nagrodę otrzymaliśmy "Złoty i srebrny liśd dębu", który można podziwiad w naszej szkolnej bibliotece.
Kolekcja liści dębu w Szkolnej Bibliotece
W konkursie na zabawkę z recyklingu dzieci z klas I „b” i III „”b”, przygotowane pod kierunkiem p. A. Paszko
i E. Wołoszyn- Cichosz zdobyły III miejsce
Dzięki wygranych w konkursach nasze dzieci mogły wziąd udział w warsztatach, na których uczyły się składad origami.
Zawody sportowe
10 grudnia 2010 byliśmy w naszej hali sportowej i uczestniczyliśmy w wieloboju sportowym. Do zawodów
przygotowywaliśmy się prawie dwa miesiące. Konkurencje były trudne i wymagały dużej precyzji, zręczności i celności –
szczególnie w rzutach do kosza. Z tą konkurencją nie miałem kłopotu, bo kosza trenuję już od września. Było śmiesznie
i fajnie. Byliśmy szybcy, ale niektórzy robili błędy przy wykonywaniu pewnych dwiczeo. Jednak najważniejsza była dobra
zabawa. W następnym roku również weźmiemy udział w tych zawodach. Będziemy dbad o sprawnośd fizyczną i kondycję.
Wielobój sportowy
Tekst: uczeo Kamil Kamecki
Wycieczka na ogródki działkowe
Uczniowie pani Beaty Skoczylas uczestniczyli w wycieczce na ogródki działkowe. Podczas wiosennego spaceru
obserwowali prace porządkowe i ogrodowe na pobliskich działkach. Poznali nazwy pierwszych kwiatów wiosennych oraz
zachwycali się zapachem hiacyntów i stokrotek.
Uczestnicy wycieczki
Pierwsze wiosenne kwiaty
Gazetki alertowe w salach lekcyjnych
Wejście do holu szkoły
Transparent przed wejściem do szkoły
Kronikę opracował: Piotr Janiuk

Podobne dokumenty