formularz oferty- zal. nr 1 , Data dodania

Transkrypt

formularz oferty- zal. nr 1 , Data dodania
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
,,Organizacja
oraz
profilaktycznego
pn.
przeprowadzenie
,,Archipelag
programu
Skarbów’’ Fundacji
Homo Homini im. Karola de Foucauld, dla uczniów klas II
Przedmiot przetargu
gimnazjum oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych
(bez diagnozy ryzykownych zachowań młodzieży i bez
szkoleń
rad
pedagogicznych)
w
I
semestrze
roku
szkolnego 2016/2017 na terenie miasta Płocka’’.
Gmina - Miasto Płock
Zamawiający
Stary Rynek 1 , 09-400 Płock
Wykonawca
adres e-mail
Cena oferowana /brutto/ w zł
…………………. zł brutto
od 05.09.2016 r. do 28.11.2016 r.
Termin realizacji
Termin związania ofertą
30 dni
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Dnia ..................................
...............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Podobne dokumenty