Program szkolenia - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Transkrypt

Program szkolenia - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel.: 42 208 92 01, fax: 42 208 92 10
e-mail: [email protected] , www.larr.lodz.pl
Szkolenie: „Źródła finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o fundusze na inwestycje
ekologiczne”. 11 maja 2016 r. Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34
w Łodzi.
Program szkolenia
9:30 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 12:00
- rejestracja uczestników
- możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi /prezentacja przedstawiciela WFOŚiGW/
- możliwości uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V
Ochrona
środowiska (Poddziałanie
V.3.2 Gospodarka
wodno-kanalizacyjna)
/prezentacja przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego/
- możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. /prezentacja przedstawiciela ŁARR S.A./
- wprowadzenie w zagadnienia z Oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem
najnowszych i planowanych zmian przepisów. /prezentacja przedstawiciela Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi /
12:00 - 12:15
- przerwa kawowa
14:00 - 14:10
- przerwa
12:15 - 14:00
14:10 - 15:40
- omówienie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji niezbędnej
przy aplikowaniu o Fundusze Europejskie: wniosek do POIiŚ z załącznikami oraz załącznik
środowiskowy do RPO WŁ /prezentacja Pan Artur Kawicki/.
- c.d. omówienie dokumentacji do POIiŚ i RPO WŁ /prezentacja Pan Artur Kawicki/
- sesja pytań i odpowiedzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000059880; NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240;
Kapitał zakładowy: 19 610 000,00 zł – opłacony w całości

Podobne dokumenty