NUMER 7 - grudzień 2013

Komentarze

Transkrypt

NUMER 7 - grudzień 2013
Parê slów od Redakcji ... :)
Nasta³ ten czas, w którym na ulicach zamieszanie. Ka¿dy
sprz¹ta swe mieszkanie. Ludzi szczere uœmiechy sobie
wysy³aj¹ i serdeczne ¿yczenia sk³adaj¹. Nadszed³ wiêc
czas na z³o¿enie wam ¿yczeñ od nas. Zatem ca³a nasza
redakcja bez ¿adnego wyj¹tku ¿yczy mnóstwo prezentów
w Miko³aja worku. Zdrowia na zimê, wytrwa³oœci w
najgorsz¹ œnie¿ycê. Najweselszych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, bardzo dobrze przygotowanego przez was
jedzenia. Niech gwiazda Betlejemska œwieci ca³¹ moc¹
nad wami i du¿o mi³oœci kochani. Niechaj te œwiêta bêd¹
radosne i ¿eby postanowienia noworoczne by³y proste.
Niech rok nowy wniesie blasku do serc waszych. To na tyle
¿yczeñ naszych, wiêc w skrócie Weso³ych, spokojnych i
zdrowych œwi¹t ¿yczy redakcja
EKSTREMALNE SPORTY
ZIMOWE
Aleksandra Chmielewska
S
port wp³ywa nie tylko na nasz¹ kondycjê, ale równie¿ na nasze samopoczucie. Nied³ugo czeka
nas bia³e szaleñstwo, wiêc warto bêdzie spêdziæ trochê czasu na œwie¿ym powietrzu. Tym,
których ulubionym zajêciem nie s¹ tradycyjne narty czy ³y¿wy, redakcja poleca ekstremalne
sporty zimowe. Nie trzeba byæ zawodowcem, by zacz¹æ siê nimi zajmowaæ. Wystarcz¹ tylko chêci
spróbowania czegoœ nowego. Nasuwa siê pytanie, wiêc z których ekstremalnych sportów
zimowych mo¿emy wybieraæ ?
ICECLIMBING – sport ten jest
bardzo niebezpieczny.
Wspinaczka lodowa wymaga
odpowiedniej kondycji,
przygotowania i sprzêtu.
Ta ekscytuj¹ca podró¿
po ró¿nych formacjach ska³
skutych lodem wymaga te¿
zastosowania odpowiedniej
techniki, która dostosuje siê do
nachylenia i tekstury lodu.
ICEBIKING – jazda rowerem po
oblodzonych b¹dŸ oœnie¿onych
powierzchniach. Ten rodzaj
sportu mo¿e uprawiaæ ka¿dy,
kto posiada rower, najlepiej
górski. Sprzêt powinien byæ
wyposa¿ony w opony
z kolcami, a tak¿e specjalnie
³añcuchy, które u³atwiaj¹
utrzymanie siê na lodzie.
Zawody icebikowe odbywaj¹
siê m.in. na szlakach górskich,
rowerowych
lub nawet na zamarzniêtych
jeziorach. W Polsce swoich si³
w tym sporcie ludzie próbuj¹
najczêœciej
w górach. Pojêcie samego
ICEBIKINGU wymyœli³
Joe Clark.
HELISKIING – jest to jazda
na nartach poza trasami,
które zosta³y to tego
wyznaczone. Mówi siê,
i¿, najatrakcyjniejszym
elementem tego sportu jest
lot helikopterem do punktu
startu. Lecz jest to bardzo
kosztowne. Ka¿dy kto zechce
uprawiaæ Heliskiing musi mieæ
pe³ne wyposa¿enie lawinowe,
czyli ³opatê sondê lawinow¹
oraz detektor.
Ta forma narciarstwa s³awna
jest w Szwajcarii, Rosji,
Kanadzie, Hiszpanii, USA
i we W³oszech. Jest on jednak
zakazany w Austrii
i we Francji, ze wzglêdu
na przepisy dotycz¹ce ochrony
przyrody.
SKIBOB- sport ten polega
na po³¹czeniu nart i roweru.
Rower zamiast tradycyjnych kó³
ma narty. Do butów przypinane
s¹ krótkie deski, które s¹
pomoc¹ w utrzymaniu
stabilnoœci.
Do uprawiania tego sportu
potrzebny jest sprawnie
technicznie sprzêt oraz
wodoodporny ubiór. Skibob
powsta³ w latach 40-tych XX w.
i mia³ s³u¿yæ jako transport w
Alpach.
Do skibobu najlepiej nadaj¹ siê
strome stoki gór
np.. w Tatrach lub Alpach.
Pamiêtajmy, ¿e uprawianie ekstremalnych sportów zimowych wymaga nie tylko dobrej kondycji,
ale równie¿ odpowiedniego stroju i sprzêtu, co wymaga niestety sporych kosztów. Je¿eli jednak
zdecydujemy siê na to , mo¿emy najpierw zakupiæ skarbonkê i powoli zbieraæ pieni¹¿ki
na ekstremaln¹ przygodê.
Mêska szkola okiem dziewczyny
Daria Kordowska
Wiele z nas myœli sobie , ¿e uczêszczaæ do szko³y
,gdzie s¹ prawie sami ch³opacy to trudne
zadanie.Niekoniecznie tak jest. Zapytacie
dlaczego ? Zapewne wiêkszoœæ dziewczyn ,
gdy wybiera³y tê szko³ê nie wiedzia³o , ¿e w jest w
niej taka du¿a liczba ch³opaków. Profile s¹ typowo
mêskie , dlatego niektórych klasach mo¿na ujrzeæ
maksymalnie dwie dziewczyny , które s¹
jedynymi w klasie. My – dziewczyny nie mamy
³atwo, poniewa¿ wesz³yœmy do œwiata ch³opaków
, których tematy rozmów na przerwach
obejmuj¹ sport i gry komputerowe. Teraz, gdy
w szkole pojawia siê coraz wiêcej dziewczyn ze
wzglêdu na nowy profil w naszej szkole , który jak
najbardziej nadaje siê dla dziewczyn, jak i równie¿
ch³opców, to ch³opacy maj¹ nowe tematy do
obgadania. Dziewczyny , którym ³atwo
p r zyc h o d z i p oz n a wa n i e n o w yc h l u d z i
a szczególnie p³eæ przeciwn¹ ,odnajd¹ siê w tej
szkole i nie bêd¹ mia³y ¿adnego problemu.
S¹ plusy bycia w mêskiej szkole- mo¿na staæ siê
czêœci¹ ich œwiata , lepiej poznaæ
ich zainteresowania, na co zwracaj¹ wiêksz¹
uwagê w dziewczynie ,i wiele innych tematów ,
o których dziewczyny nie maj¹ pojêcia.
Z ch³opakami bardzo czêsto mo¿na lepiej siê
dogadaæ, ni¿ z dziewczynami, poniewa¿ oni maj¹
inne zwyczaje i myœl¹ w inny sposób. W tej szkole
wiêkszoœæ ch³opaków siê ze sob¹ zna, co u³atwia
nam dziewczynom zapoznanie siê np. z dobrym
koleg¹ naszego przyjaciela, kuzyna czy brata.
Nauka w mêskiej szkole ma swoje PLUSY.
Nasza szkola w rytmie muzyki
Konstancja Pawlikowska
Muzykê tê tworzy siê g³ównie lub wy³¹cznie za
pomoc¹ elektrofonów czyli elektromechanicznych
i elektronicznych instrumentów muzycznych oraz
urz¹dzeñ elektronicznych przetwarzaj¹cych
dŸwiêki pozamuzyczne lub generowane przez
tradycyjne instrumenty akustyczne. Muzyka
elektroniczna jest kontynuacj¹ muzyki
mechanicznej. Swój pocz¹tek ma i ona
w okolicach 1910 roku, lecz do kultury masowej
zaczê³a wchodziæ dopiero w 1970 roku. Utwór
,,Popcorn" nagrany przez Hot Butter w 1972 roku
staje siê pierwszym singlowym hitem muzyki
elektronicznej. Lata 80 dla tej muzyki to najwiêkszy
prze³om , gdy¿ w tym okresie jest najwiêkszy
rozwój technologiczny w dziedzinie instrumentów.
W latach 80-tych XX wieku rozpocz¹³ siê okres
muzyki elektronicznej w Polsce . Jej wykonawcami
byli : Marek Biliñski, Konrad Kucz, Artur Lasoñ,
£osowski, ale tak¿e ju¿ znane osoby takie jak
Czes³aw Niemen oraz Józef Skrzek. W latach
90-tych XX wieku nastêpuje gwa³towny rozwój
tanecznej muzyki elektronicznej j , która staje siê
g³ównym nurtem muzyki elektronicznej. Muzyka ta
ma wiele rodzajów takich jak : Electro, House,
Dance, Techno. Znane festiwale to miêdzy innymi :
Ultra Music Festival, TommorowLand, Mayday a
w Polsce SunRise. Do znanych wykonawców nale¿¹
: Tiesto, Avicii, Afrojack, Hardwell. Muzykê tê
polecam na zimowe wieczory, poniewa¿ daje nam
pozytywn¹ energiê. Pobudza nas do dalszego
dzia³ania z rytmami, które dodadz¹ nam energii :)
Wywiad z ...
PRZEWODNICZ¥CYM SAMORZ¥DU
UCZNIOWSKIEGO
Paulina Turek
W naszej szkole aktywnie dzia³a Samorz¹d
Uczniowski. Dziêki niemu odbywa siê wiele imprez
Dlatego chcemy, abyœcie poznali
Przewodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego Norberta Grzebieluchê.
Redakcja: Dlaczego chcia³eœ zostaæ
przewodnicz¹cym ? Czy mia³eœ ju¿ z tym
stycznoϾ?
Norbert: Przewodnicz¹cym jestem ju¿ 2 rok. Z
pocz¹tku nawet nie myœla³em o jakiejkolwiek
pracy w SU, jednak namówi³ mnie na to mój
wychowawca. Stycznoœci z tym nigdy nie mia³em,
to by³ mój pierwszy raz.
Redakcja: Czy mia³eœ siln¹ konkurencjê ?
Norbert: Konkurencja by³a ciê¿ka. Móg³bym rzec,
¿e wygra³em dziêki przypadkowi losu i szczêœciu.
Redakcja: Jak wygl¹da³y wybory?
Norbert: Zapisy kandydatów do SU by³y ok. 2
tygodnie przed wyborami, póŸniej trwa³o
prezentowanie siê innym poprzez plakaty/obrazy
przywieszone na œcianach szko³y, na których
deklarowaliœmy, co mo¿emy zrobiæ dla uczniów i
szko³y.
Redakcja: Jak siê czu³eœ, gdy wybrali Ciê g³ow¹
Prezydium SU?
Norbert: Jeszcze przed oficjalnym og³oszeniem
wyborów, dowiedzia³em siê tego od jednego z
pomocników liczenia g³osów. Jednak by³em
bardzo "podniecony". Pochwali³em siê tylko 2
osobom, aby nie rozg³aszaæ tego, bo nie
wiedzia³em czy to do koñca prawda.
Redakcja: Jak siê czujesz w tej roli, bardziej Ciê to
mêczy czy zadowala ?
Norbert: Rola ta raczej mnie zadowala, chocia¿
przed ka¿dym wyst¹pieniem, gdzie mam coœ
powiedzieæ ³apie mnie stres nie do opisania przez
¿adne s³owa.
Redakcja: Jaka jest atmosfera w SU?
Norbert: Atmosfera w aktualnym samorz¹dzie
jest w porz¹dku. SU jest podzielony na sekcje,
jednak wszyscy ze sob¹ potrafi¹ siê dogadaæ i
wspó³pracowaæ. Mamy du¿o ludzi w naszej szkole
chêtnych do pracy.
Redakcja: Jakie cele chcesz osi¹gn¹æ w czasie
swojej kadencji ?
Norbert :Plan dzia³añ SU jest dostêpny na naszej
stronie www.su.zs9elektronik.pl, jednak moim
g³ównym celem jest uruchomienie radiowêz³a,
który gra tak ma³o oraz zapocz¹tkowanie "Dnia
Patrona" naszej szko³y.
Redakcja: Teraz coœ o Norbercie - uczniu. Jak
dajesz radê pogodziæ tyle obowi¹zków?
Norbert: SU nie sk³ada siê tylko z mojej osoby.
Jest tam du¿o ludzi chêtnych do pomocy, dziêki
czemu godzenie obowi¹zków szkolnych i
samorz¹dowych nie jest tak trudne.
Redakcja: Czy znów wybra³byœ ELEKTRONIK
gdybyœ mia³ mo¿liwoœæ cofniêcia siê w czasie?
Norbert: Oczywiœcie ¿e tak,. Dla mnie by³a to
jedyna porz¹dna szko³a oferuj¹ca takie
wykszta³cenie jakie chcê.
Redakcja: ¯a³ujesz wyboru?
Norbert: Wyboru nie ¿a³ujê, ani chêci zostania
przewodnicz¹cym, ani przyjœcia do Koszaliñskiego
Elektronika.
...z DJ Rudym
Dorota Potaczek
Szukaj¹c ludzi o niezwyk³ych zainteresowaniach, w naszym kochanym Elektroniku napotkaliœmy
Artura z klasy 3. Zgodzi³ siê podzieliæ z nami swoj¹ pasj¹, jak¹ jest muzyka . Jest DJ’em
Redaktor: Sk¹d to zainteresowanie ?
Artur :Po prostu z mi³oœci do muzyki wpad³em na taki pomys³.
Redaktor: Kto jest Twoim idolem? Na kim siê wzorujesz?
Artur : Hardwell od zawsze
Redaktor: Czy wi¹¿esz z tym swoje dalsze ¿ycie czy to tylko hobby ?
Artur : Raczej jest to tylko hobby, mo¿e kiedyœ uda siê cos osi¹gn¹æ, ale na razie brak czasu.
Redaktor: Osi¹gn¹³eœ ju¿ coœ?
Artur : Trudno nazwaæ to osi¹gniêciami ,ale trochê imprez zaliczy³em. Nie ma w tym czegoœ
wielkiego, ale umiejêtnoœci s¹ nadal rozwijane.
Redaktor: Gdzie mo¿na Ciê pos³uchaæ?
Artur :W chwili obecnej nigdzie, nie wybieram siê na ¿adn¹ imprezê. Aczkolwiek mo¿e siê okazaæ,
¿e nied³ugo to siê zmieni, jak ju¿ napisa³em z braku czasu tak siê to wszystko uk³ada.
PIÊKNE GESTY ELEKTRONIKA
Dorota Potaczek
"Nigdy nie jesteœmy tak biedni, aby nie staæ nas
by³o na udzielenie pomocy bliŸniemu."
MIKO£AJ
Nasz Elektronik nie tylko pokazuje nam szlaki
nauki i wiedzy, ale tak¿e chce zachêciæ abyœmy
nieœli pomoc drugiej osobie. Pokazuje nam dar
serca, jaki mo¿emy daæ innym przez zwyk³e
drobnostki. W naszej szkole pokazujemy to juz
od jakiegoœ czasu przez udzia³ w ró¿nych
akcjach. Juz od pocz¹tku roku szkolnego nie
siedzieliœmy za³o¿onymi rêkoma. Zaczêliœmy
pomagaæ nie tylko pokrzywdzonym przez los
osob¹, ale równie¿ naszym pupilom. Nastêpnym
przedsiêwziêciem by³a zbiórka ¿ywnoœci dla
dzieci, która odby³a sie 5 paŸdziernika. Ca³a
zebrana ¿ywnoœæ z akcji zosta³a przekazana
do Banku ¯ywnoœci, który dostarczy dary
najbardziej potrzebuj¹cym. Zakoñcz yliœmy
tak¿e zbiórkê pluszaków dla chorych dzieci
w szpitalach, by one poczu³y te¿ ze nie s¹ same.
Mamy nadzieje ze poka¿e sie u nich na twarzach
czêstszy uœmiech. Teraz natomiast trwa
zbieranie nakrêtek dla ma³ego chorego ch³opca.
Odby³ siê tez kiermasz ciast. Ka¿da klasa
zobowi¹zana by³a do upieczenia jednego
wypieku. Zwi¹zku ze zbli¿aj¹ siê œwiêta bêdzie
organizowany kiermasz œwi¹teczny
z w³asnorêcznymi pracami naszych uczniów.
Z obu akcji dochód bêdzie przeznaczony dla
chorego Dawidka. Wiec zachcemy do pomocy
i ¿yczymy powodzenia w dalszych akcjach.
KALENDARIUM
Aleksandra Chmielewska
GRUDZIEÑ
GRUDZIEÑ
GRUDZIEÑ
Œwiatowy dzieñ walki z AIDS
Dzieñ Chruœcika
Dzieñ Telewizji dla Dzieci
Czy wiesz, ¿e…
Czy wiesz, ¿e…
Czy wiesz, ¿e…
w Berlinie wyleczono cz³owieka
chorego na AIDS
to œwiêto zosta³o wymyœlone w
Olsztynie 10 lat temu, jako dowcip
naukowców
wielu rodziców traktujê telewizjê jako
szklan¹ nianiê dla swoich dzieci
GRUDZIEÑ
STYCZEÑ
STYCZEÑ
Œwiatowy dzieñ
pozdrawiania brunetek
Bo¿e Narodzenie
Dzieñ Serka Wiejskiego
Czy wiesz, ¿e…
Czy wiesz, ¿e…
Czy wiesz, ¿e…
brunetki maj¹ mniej w³osów na
g³owie o jakieœ 20 000 tyœ.
w Stanach Zjednoczonych dzieci
telefonuj¹ do Œwiêtego Miko³aja
jest on starszy od wêgla..
W obiektywie naszej uczennicy
Sandra Zwoliñska
Fotografia jest moj¹ pasj¹ ju¿ od
kilku lat.
Jako dziecko chwyta³am do rêki
ró¿ne aparaty i robi³am wszystkim
zdjêcia. Kiedy nie mia³am aparatu pod
rêka to udawa³am, ¿e je robiê.
Na pocz¹tku gimnazjum zaczê³am
traktowaæ to bardziej powa¿nie. Pocz¹tki
by³y trudne, mia³am s³aby sprzêt i ciê¿ko
by³o osi¹gn¹æ to, czego naprawdê
pragnê³am, wiêc zaczê³am zbieraæ
pieni¹dze na lustrzankê cyfrow¹. Pod
koniec 2012 roku uda³o mi siê spe³niæ
swoje marzenie, wreszcie zakupi³am
dobry sprzêt. Nie uwa¿am swoich zdjêæ
za najwspanialsze, ale wci¹¿ siê uczê
i myœlê, ¿e idzie mi coraz lepiej.
Fotografujê przyrodê, zwierzêta,
miasta, a tak¿e znajomych. Jakiœ czas
temu razem ze swoim kuzynem
postanowiliœmy po³¹czyæ si³y i robimy
razem zdjêcia. Stworzyliœmy w³asny
fanpage na facebook'u, gdzie mo¿na
zobaczyæ nasze œliczne kole¿anki, które
chêtnie pozuj¹ przed obiektywem.
Myœlê, ¿e jeœli zawsze znajdê chocia¿
chwilê czasu na fotografiê, to mogê
odnieœæ w tej dziedzinie chocia¿ ma³y
sukces.
Zdjêcie zosta³o zrobione w
wakacje.
Szukaj¹c nowych inspiracji
wybra³am siê na spacer. Id¹c wœród
zbó¿ ujrza³am ma³¹ biedronkê na
ŸdŸble.
Wyjê³am aparat, pstryk… i
jest zdjêcie. A gdzie biedronka?
Kartka z pamiêtnika...
Aleksandra Burdzik
22 grudnia 2012 r.
Przygotowania do œwi¹t id¹ pe³n¹ par¹. Zosta³y 2 dni do Wigilii. W domu powoli zaczyna pojawiaæ siê œwi¹teczny klimat. Za
oknem jest ju¿ pe³no œniegu, na drzwiach wisz¹ ozdoby œwi¹teczne. Jutro razem z bratem, jak co roku, bêdziemy ubieraæ
choinkê przyozdabiaj¹c j¹ jak najpiêkniej anio³kami, miko³ajami, œnie¿ynkami i kolorowymi lampkami. Na szybach naszych
okien pojawiaj¹ siê postacie zwi¹zane Bo¿ym Narodzeniem zrobione ze sztucznego œniegu. Wszystko staje siê weselsze. Nie
mogê siê doczekaæ, kiedy wszyscy razem zasi¹dziemy przy wigilijnym stole. Œwiêta maj¹ w sobie tak¹ magiê!
23 grudnia 2012 r.
Wszystkie przygotowania id¹ pe³n¹ par¹. W kuchni ca³y czas coœ piêknie pachnie. Mama piecze ciasto, a babcia lepi masê
pierogów. Nie mog¹ siê nas pozbyæ i ca³y czas krzycz¹, ¿e im przeszkadzamy, ale naprawdê nie sposób uciec od tych
zapachów. W wannie p³ywa ju¿ karp, ale nie zostanie on zabity, bo co roku wrzucamy go do rzeki, zwracaj¹c mu tym ¿ycie.
Choinkê piêknie ozdabiaj¹ lampki mrugaj¹c ró¿nymi kolorami. Tak bardzo ju¿ nie mogê doczekaæ siê jutra…..
24 grudnia 2012 r.
Do kolacji zosta³y jeszcze jakieœ 2 godziny. W skrzynce le¿y pe³no kartek œwi¹tecznych z ¿yczeniami od przyjació³ i rodziny z
najró¿niejszych miejsc. Ka¿de ¿yczenia s¹ inne. Na niebie jest ju¿ ciemno a dzieciaki wypatruj¹ ju¿ pierwszej gwiazdki. Nie
mog¹ siê doczekaæ prezentów od œwiêtego Miko³aja. Ach dzieciaki, dla nich to najwiêksza frajda, te¿ w ich wieku tak
patrzy³am na œwiêta. O ! w³aœnie s³yszê pukanie do drzwi ,to chyba przysz³y babcia z cioci¹. Pójdê otworzyæ, bo na pewno
zmarz³y jad¹c do nas w tak¹ zimê.
25 grudnia 2012 r.
Wczorajszy wieczór by³ bardzo udany. Byliœmy razem . Opowiadaliœmy sobie o przygodach prze¿yciach jakie mia³y kiedyœ
miejsce. Dzieciaki bawi³y siê wymarzonymi prezentami. Œpiewaliœmy razem ulubione kolêdy i wszyscy bardzo mile
spêdziliœmy czas. Dziœ odwiedz¹ nas kolejni goœcie, wiêc znowu spêdzimy dzieñ w rodzinnym gronie.
List do Mikolaja
Aleksandra Lis
Dzieñ dobry Œwiêty Miko³aju !
Albo dobry wieczór, bo nie jestem pewna o jakiej porze dnia czytasz ten list. Wiem,
¿e trochê siê pospieszy³am wysy³aj¹c swoj¹ listê prezentów ju¿ w styczniu, ale no wiesz
chcia³am byæ pierwsza, choæ uwa¿am ¿e to i tak za póŸno.
Mam nadziejê, ¿e smakowa³y Ci moje ciasteczka w zesz³oroczne œwiêta. Upiek³am
je sama, specjalnie dla Ciebie. Moja babcia mówi, ¿e by³y tak dobre, ¿e a¿ z³ama³a dwa zêby,
pokara³o j¹ za podkradanie. Pamiêtasz jak napisa³am do Ciebie pierwszy list i prosi³am
o m³odsz¹ siostrê, a dosta³am lalkê baby born. Cieszy³am siê wtedy, ale szybko mi siê znudzi³a,
wiêc mama wynios³a j¹ na strych. A gdyby to by³a moja siostra, to by siê zap³aka³a na œmieræ
na tym strychu. A jak napisa³am z proœb¹ o najnowsz¹ wersjê mojej ulubionej gry na play
station, a Ty Drogi Miko³aju da³eœ pieni¹¿ki mojej mamie, ¿eby mi j¹ kupi³a w Twoim imieniu.
Jesteœ takim dobrym i wspania³omyœlnym starszym Panem.
W tym roku równie¿ by³am bardzo grzeczna a nawet bardziej ni¿ w ubieg³ych latach.
Pomaga³am mamie, skar¿¹c na z³e czyny Piotrusia ( mojego starszego brata). Podkrada³am
ciastka wujkowi Adamowi, który jest na diecie i nie powinien jeœæ s³odyczy. Wyrywa³am babci
kwiatki w ogródku, aby chwasty lepiej ros³y. Jak widzisz ciê¿ko pracowa³am przez ten rok.
Chodzi³am systematycznie do szko³y i zdobywa³am dobre stopnie, ¿eby dostaæ sie do klasy
drugiej. Ale przechodz¹c do konkretów ,to kochany Miko³ajku mam ma³e wymagania.
W tegoroczne œwiêta chcia³abym bardzo dostaæ kucyka w ró¿owym swetrze, ¿ebym mog³a
nim jeŸdziæ do kole¿anek. Obowi¹zkowo chce dostaæ dziewczynê dla Piotrusia, ¿eby mia³
kogo gnêbiæ. Dla babci dobr¹ protezê, ¿eby jej siê zêby nie ³ama³y, jak bêdzie jad³a ciastka
po nocach. Dla tatusia koniecznie nowe skarpety, bo w starych dziury go atakuj¹ i narzeka,
¿e mu w stopy zimno. Moja mama chcia³aby now¹ zmywarkê, wiêc proszê w jej imieniu o tak¹
du¿¹ ¿ebym mog³a sie w niej umyæ. To taka wstêpna lista, bo nastêpn¹ dopiszê w liœcie od
Piotrka.
¯yczê Ci samych takich ciekawych listów jak mój. Dziêkujê za wszystkie
dotychczasowe prezenty i obiecujê, ¿e bêdê grzeczna w tym roku. Pozdrów Pani¹
Miko³ajow¹ ode mnie, swoje elfy oraz renifery. Do zobaczenia w grudniu i pamiêtaj o
ciastkach i jak kot nie wypije to poczêstuj siê te¿ mlekiem.
Ca³ujê ma³a Zosia
Redakcja na pomoc Mikolajowi,
czyli pomysly na prezenty
Aleksandra Lis
Z
bli¿a siê czas obdarowywania bliskich
prezentami, a Ty nie masz na nie
pomys³u. Nie martw siê, pomo¿emy.
Wiadomo, ¿e kiedy pytasz dan¹ osobê o
to, co chcia³aby dostaæ odpowiada, ¿e
nie wie, albo zdaje siê na Ciebie, a Ty
zastanawiasz siê co by tê osobê ucieszy³o.
Przedstawimy Ci kilka pomys³ów, które z
pewnoœci¹ zrealizujesz , a obdarowana
przez Ciebie osoba, bêdzie zadowolona.
Chcesz kupiæ rodzicom coœ ³adnego, coœ
co na pewno im siê przyda, ale sam nie
wiesz co to ma dok³adnie byæ. Zawsze
zamiast kolejnej fili¿anki dla mamy czy te¿
swetra dla taty, mo¿esz zrobiæ wam
wspólne zdjêcie wywo³aæ je i oprawiæ w
³adn¹ ramkê. Jest te¿ mnóstwo gad¿etów
ze zdjêciem np. poduszki, zegarki, koszulki,
ramki, breloki czy te¿ kubki. Pomyœl jak
mi³o bêdzie rodzicom piæ w pracy kawê z
kubka z waszym wspólnym zdjêciem.
Bywa te¿ tak, ¿e chcemy zrobiæ rodzicom
idealny prezent, ale akurat mieliœmy
wa¿niejsze wydatki, na które posz³a
wiêksza czêœæ naszych oszczêdnoœci i nie
staæ nas na nic wspania³ego. Akurat tak
siê sk³ada, ¿e rodzice najbardziej
doceniaj¹ nasze w³asnorêcznie
wykonane prace. Mo¿esz wykonaæ jak¹œ
figurkê z orgiami, czy te¿ inne cuda z
papieru. Zajrzyj do Internetu, tam a¿ roi siê
od ró¿norodnych dzie³, które na dobr¹
sprawê wcale nie s¹ trudne do
wykonania.
Chcesz zaskoczyæ rodziców, dziadków,
przyjació³ wyj¹tkowym prezentem?
Nagraj dla nich film, który sk³ada³ siê
bêdzie np. z wspólnych zdjêæ z wakacji,
dzieciñstwa oraz nagrañ z wyjazdów, albo
ró¿nych imprez. Taki film to krótkie
przedstawienie bardzo wa¿nych
wspomnieñ. Zapewne wywo³asz tym nie
tylko wzruszenie ale i zachwyt w oczach
wszystkich widzów, a przygotowywanie go
to dla Ciebie dobra zabawa. Mog¹ to
byæ równie¿ kasety VIDEO przegrane na
p³yty DVD z dodatkowymi efektami.
Czasem myœlimy nad czymœ wielki,
wspania³ym, ale ka¿dy ucieszy³by siê
równie¿ z drobiazgu. Niepotrzebnie te¿
wykosztowywaæ siê na super drogi
naszyjnik dla mamy, mo¿e spodoba³by siê
jej naszyjnik z muszelk¹ z nad mo¿na, któr¹
znalaz³eœ bêd¹c z rodzin¹ na wakacjach.
Szukaj¹c prezentu pomyœl przede
wszystkim o zainteresowaniach danej
osoby, bo mo¿e bardzo lubi czytaæ ksi¹¿ki,
a kolejny tom jej ulubionej powieœci mo¿e
j¹ bardzo mocno uradowaæ.
Mamy nadzieje, ¿e nasze pomys³y
przypad³y Ci do gustu, a któryœ z nich
zainspirowa³ i ju¿ zabierasz siê do jego
realizacji. ¯yczymy powodzenia w
wybieraniu idealnych prezentów.
Œwiêta za granic¹
W naszym kraju œwiêta Bo¿ego
Narodzenia nieod³¹cznie kojarz¹ siê z
ich korzeniami - koœcio³em, pasterk¹,
kolêdnikami i samym Bogiem w³aœnie.
W Anglii œwiêta z ka¿d¹ nastêpn¹
dekad¹ oddalaj¹ siê od tego, a coraz
bardziej kieruj¹ siê w stronê Miko³aja w
centrach handlowych i konsumpcyjnej
gor¹czki. A wszystko zaczyna siê
znacznie wczeœniej – o wiele wczeœniej,
zanim jeszcze pojawi¹ siê jesienne
liœcie, a w telewizji zacznie byæ
puszczana legendarna ju¿ reklama
Coca-Coli i jad¹cych w œniegu TIR-ów.
Pierwsze œwi¹teczne promocje mo¿na
tam spotkaæ ju¿ póŸnym latem. Slogany
ochoczo zachêcaj¹ do unikniêcia
œwi¹tecznej gor¹czki zanim ktokolwiek
zd¹¿y o niej pomyœleæ. W niektórych
miastach œwi¹teczne ozdoby na
drzewach i budynkach nie s¹ nawet
zdejmowane! Wisz¹ ca³y rok do
nastêpnej zimy. W sam¹ wigiliê nie ma
tak¿e regu³y dwunastu potraw, a o
pójœciu do koœcio³a myœl¹ jedynie osoby
starsze, te, które pamiêtaj¹ jeszcze, o
co w ogóle w tym wszystkim chodzi.
Najwiêkszym zaskoczeniem mo¿e byæ
fakt, i¿ w czasie œwi¹t rodzina nie jest tu
najwa¿niejsza! Ju¿ w pierwszy dzieñ
œwi¹t otwarte s¹ sklepy, trwa tzw.
boxing-day, gdzie promocja le¿y na
promocji. A wieczorami ludzie spotykaj¹
siê w pubach. Jak widaæ zatem, œwiêta
na Wyspach diametralnie ró¿ni¹ siê od
tych, do jakich przywykliœmy.
Do It Yourself, czyli ZRÓB TO SAM
Nadszed³ czas na powtóreczkê z origami .
Mam nadziejê, ¿e nie poddaliœcie siê po
ostatnim zadaniu.
Teraz trochê ³atwiej wygl¹daj¹ce, ale
stworzone z kilku kartek tak zwane origami
modu³owe .
Zachêcamy do odkrycia swoich zdolnoœci
manualnych i d¹¿enia do doskona³oœci.
¯yczymy powodzenia :)
Rozrywka
Aleksandra Lis
Dorota Potaczek
Blondynka ju¿ d³u¿szy czas stoi na
przystanku autobusowym. Przechodzi obok
ch³opak i jej mówi:
- Œlicznotko, ten autobus kursuje tylko w
œwiêta.
- No, to mam wielkie szczêœcie, bo dzisiaj s¹
moje imieniny...
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1
gwiazdkê.
Oczywiœcie puste miejsce zostawi³ a tu nagle
dzwonek.
- Puk,puk!
- Kto tam!
- Strudzony wêdrowiec, czy jest miejsce?
- Jest.
- A mogê skorzystaæ?
- Nie.
- Czemu?
- Bo tradycyjnie musi byæ puste!
Ksi¹dz chodz¹cy po kolêdzie, dzwoni do
drzwi mieszkania.
- Czy to ty, anio³ku? - pyta kobiecy g³os zza
drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!
W wigiliê ch³op jedzie furmank¹, a obok
biegnie pies. Poniewa¿ koñ biegnie leniwie,
ch³op bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to bêdziesz
szed³ piechot¹! - mówi koñ.
- Pierwszy raz s³yszê, ¿eby koñ mówi³! dziwi siê ch³op.
- Ja te¿! - mówi pies.
Ciekawe jak dobrze znacie kolêdy
Uzupe³nijcie luki w tekœcie i
zaœpiewajcie g³oœno. POWODZENIA.
Bóg siê rodzi, moc truchleje,
Pan ……………. obna¿ony;
ogieñ krzepnie, blask ……………,
ma granice Nieskoñczony.
Wzgardzony - okryty chwa³¹,
…………….- Król nad wiekami!
A S³owo ………….. siê sta³o
i mieszka³o miêdzy nami.
Có¿ masz, niebo, nad ………….?
Bóg porzuci³ ……………. twoje,
wszed³ miêdzy lud ukochany,
dziel¹c z ………. trudy i znoje.
……………. cierpia³, niema³o,
¿eœmy byli winni sam

Podobne dokumenty