specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Opole, dnia 31 sierpnia 2015 r.
IZBA CELNA W OPOLU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.)
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu oraz
oprogramowania do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej
Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF)
Numer postępowania: 380000-ILGR.271.8.2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego”
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą.
Zamawiający:
Izba Celna w Opolu; ul. Szpitalna 3b-5-7; 45-010 Opole;
tel. 77 400 67 99, fax: 77 400 67 96
REGON 160001640
NIP 7542782698
Adres strony internetowej: www.opole.scelna.gov.pl
e-mail: [email protected]
Godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00
ZATWIERDZAM
na oryginale podpisał
Dyrektor Izby Celnej w Opolu
/-/
podinsp. Rafał Kokot
data zatwierdzenia: 31-08-2015 r.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Rodzaj zamówienia – dostawa.
2.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
do realizacji zadań informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie
Techniczne Hercule III (OLAF).
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami oprogramowania
i sprzętu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniający
minimalne parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.
5.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Izby Celnej w Opolu
w dzień roboczy w godzinach od 8ºº do 14ºº, po zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy
najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.
6.
Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się dostawę całości przedmiotu umowy wraz
z umieszczeniem sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz podpisanie przez
osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołów odbioru bez zastrzeżeń.
7.
Wykonawca dostarczy również nośniki instalacyjne oprogramowania oraz dokumentację techniczną
sporządzoną w języku polskim lub angielskim, zawierającą co najmniej opis oprogramowania oraz
instrukcję użytkownika i instrukcję instalacji.
8.
Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach producenta.
Oprogramowanie oraz sterowniki dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy w aktualnych,
stabilnych wersjach na odpowiednich nośnikach.
Zamawiający wymaga następującej minimalnej gwarancji na dostarczony sprzęt :
1) Zestaw komputerowy typ I – min. 36 miesięcy
2) Zestaw komputerowy typ II – min. 36 miesięcy
3) Komputer przenośny – min. 36 miesięcy
4) Urządzenie NAS – min. 36 miesięcy
5) Drukarka mobilna kolorowa – min. 12 miesięcy
6) Urządzenie wielofunkcyjne A4 – min. 36 miesięcy
7) Skaner mobilny – min. 12 miesięcy
8) Zestaw blokerów sprzętowych w walizce – min. 12 miesięcy
9) Kopiarka dysków twardych – min. 12 miesięcy
10) Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP1 – min. 12 miesięcy (na kable
i adaptery)
11) Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 1 do akwizycji danych
z urządzeń mobilnych – min. 12 miesięcy (na kable i adaptery)
12) Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP2 – min. 12 miesięcy (na kable
i adaptery)
13) Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 2 do akwizycji danych
z urządzeń mobilnych – min. 12 miesięcy (na kable i adaptery)
14) Urządzenie przenośne do pracy z oprogramowaniem do akwizycji danych z urządzeń
mobilnych TYP 2 – min. 36 miesięcy
10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia:
1) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające użytkowanie,
lub
2) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
Wykonawca wymieni go na nowy, prawidłowy na koszt własny.
9.
11. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym SIWZ.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
2
30211000-1 – komputery wysokowydajne
30213100-6 – komputery przenośne
30216110-0 – skanery komputerowe
30232130-4 – kolorowe drukarki atramentowe
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12. Warunki wykonania zamówienia:
Należność płatna przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
II.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Izba Celna w Opolu; ul. Szpitalna 3b-5-7; 45-010 Opole.
III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O PIS
DOKONYWANIA O CENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
SPOSOBU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2
do SIWZ.
1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty wykaz
wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców. Co najmniej dwie z wymienionych dostaw powinny być o wartości
przekraczającej 600 000,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy) każda oraz potwierdzone
załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 2
do SIWZ.
1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych).
2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
3
3
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2 W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.1 Wykonawcy, których oferta będzie wybrana
jako najkorzystniejsza przedstawiają umowę regulującą współpracę podmiotów
występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu
zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty,
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów
występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz
dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.
4.3 W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki określone w punktach 1.1. do 1.4.
powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie. Warunki określone w ust. 2 i 3 musi spełniać każdy Wykonawca.
4.4 Do Wykonawców, o których mowa w ust. 4 stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.
5
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie
przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w rozdziale IV
niniejszej specyfikacji.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie w systemie 0 – 1 (zero – jedynkowym tj. spełnia – nie spełnia).
IV.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WAR UNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,
1.2. opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli
z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający wymaga wykazania tego
faktu, przy czym uzna za wystarczające załączenie dowodu opłacenia polisy.
1.3. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Co
najmniej dwie z wymienionych dostaw powinny być o wartości przekraczającej 600 000,00 zł
netto (słownie: sześćset tysięcy) każda oraz potwierdzone załączonymi dowodami, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ.
Dowodami tymi są:
1) poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
4
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
3) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów.
4) w przypadku gdy wartość wykonanego przez Wykonawcę zamówienia wyrażona była
w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia przedstawionych kwot na zł wg średniego
kursu waluty w NBP z dnia podanego jako termin wykonania zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale, powinna określać w szczególności:
1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
2) zakres zobowiązania podmiotu trzeciego (wskazanie konkretnych zasobów podmiotu
trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia),
3) czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane
przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np.
podwykonawstwo, umowa o dzieło),
4) jakiego okresu dotyczy zobowiązanie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ
3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych(dotyczy podmiotów zbiorowych), wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informację o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. IV 3.2 – 3.7 niniejszej specyfikacji składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
5
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. IV 3.2 – 3.7 niniejszej specyfikacji wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10
i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż odpowiednio 3 miesiące lub 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 i 5 – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiedni 3 miesiące lub
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
i uwierzytelnione.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
9. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione
w punkcie IV 1.1 oraz IV.3. składa każdy z podmiotów.
10. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty wymienione w punkcie IV.3. powinny
dotyczyć każdego ze wspólników.
11. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono
z dokumentów przedstawionych w ofercie (oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa muszą
być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego
nim pełnomocnika.
12. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym
z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia należą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została
złożona jedna lista.
13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
14. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez stosownie umocowanego pełnomocnika
Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do
oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
6
V.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują
faksem lub drogą elektroniczna; każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) pani Halina Mnich; tel. 77 400 67 99 - w części formalnej SIWZ
b) pani Iwona Prendota; tel. 77 400 67 11 wew. 3151 - w części formalnej SIWZ
c) pan Robert Jarosz; tel. 77 400 67 91 - w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania
d) pan Marcin Dyda; tel. 77 400 67 95 - w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania
e-mail: [email protected], telefaks: 77 400 67 96
VI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy
NBP O/O Opole 02 1010 1401 0061 5813 9120 0000
z adnotacja: „wadium – zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań
z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie
Techniczne Hercule III (OLAF)”
Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego nie później niż do dnia
16 października 2015 r. do godz. 1000.
Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany
oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa ofertę,
natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty.
Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert
(okres związania ofertą).
Wadium należy wnieść do 16.10.2015 r. do godz. 1000 tj. przed upływem terminu składania ofert.
Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
7
VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
VIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania i zalecenia ogólne:
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem.
1.2. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu przygotowuje ofertę zgodnie z ustawą – Prawo
zamówień publicznych, a treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
1.7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
1.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
1.10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
1.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
1.12. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku
wykonania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu
ofertowym ( załącznik nr 5 do SIWZ) część zamówienia, które powierza podwykonawcy. Brak
powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał
z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
1.13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
1.14. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:
1.14.1. adresat;
1.14.2. znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
1.14.3. temat zamówienia:
„Oferta w postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania
do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu
Wsparcie Techniczne Hercule III (OLAF)”.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 16-10-2015 r. godz. 1015
1.14.4. nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko Wykonawcy
1.14.5. adres Wykonawcy.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
8
1.15. Wymaga się, aby oferta była napisana czytelnie i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące
ofertę.
1.16. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
1.17. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były parafowane oraz ponumerowane.
1.18. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone
datą dokonania poprawki oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
1.19. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
1.20. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do
wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993
r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części
oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych
w ustawie. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy
i innych obowiązujących przepisów prawa.
1.21. W interesie Wykonawcy leży, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający
zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.
2. Zmiany i wycofanie oferty:
2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej
ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone
napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
2.3. Koperta oznaczona dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany
zostanie dołączona do oferty.
2.4. Koperta oznaczona napisem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami,
koperta oferty wycofanej nie będzie otwierana.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
9
3. Zawartość oferty:
3.1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany przez
Wykonawcę, w sposób określony w punkcie 1.13.
3.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ,
3.3. Potwierdzenie wniesienia wadium,
3.4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika
ono z dokumentów przedstawionych w ofercie (oryginał lub uwierzytelniona kopia
pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez ustanowionego nim pełnomocnika.
IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Izby Celnej w Opolu przy ul. Szpitalnej 3b-5-7 w pokoju 112 lub
przesłać na adres Izby, w terminie do dnia: 16.10.2015 r. do godz. 1000 (liczy się data i godzina
wpływu oferty do Izby Celnej w Opolu).
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2015 r. o godz.1015 w siedzibie Izby Celnej w Opolu przy
ul. Szpitalnej 3b-5-7, w pok. nr 116.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny.
X.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w zakresie wykonania dostawy, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z określeniem stawki podatku VAT jaką zawiera.
2. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
6. Cenę należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
XI.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
treści oferty.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
10
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o poprawie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2,
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
4.1. jest niezgodna z ustawą;
4.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3;
4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
1) Cena brutto oferty – waga kryterium 90%
2) Termin dostawy (maksymalnie 40 dni) – waga kryterium 10%
Sposób oceny
Kryterium 1
Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Cmin
Kc =
------ x 100 pkt x 90 %
Cx
gdzie:
Kc – ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
Cx – cena brutto oferty badanej.
Kryterium 2
Punkty za termin dostawy zamówienia zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Tx
KG =
------ x 100 pkt x 10 %
Tmin
gdzie:
KT – ilość punktów za termin dostawy proponowany w ofercie badanej,
Tmin – najkrótszy termin dostawy (maksymalnie 40 dni) spośród wszystkich ofert
Tx – termin dostawy (maksymalnie 40 dni) oferty badanej.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
11
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium ceny i gwarancji w następujący sposób:
Liczba punktów = (0,9 x Kc) + (0,1 x KT)
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone
w niniejszej specyfikacji i otrzyma najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności
wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy.
XII.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informację o wyborze
oferty najkorzystniejszej na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten może ulec zmianie
w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia
umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
12
XIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
XIV.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY
ZABEZPIECZENIA
NALEŻY TEGO
Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % (pięć) ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu na konto Izby Celnej w Opolu nr 02 1010 1401 0061 5813 9120 0000,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 70%
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie terminu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W
ZAMÓWIENIA PUB LICZNEGO
ZOSTANĄ
SPRAWIE
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień załączonych do specyfikacji.
3. W oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowień umowy, w przypadku:
1) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku do umowy
i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jak
ustalona w niniejszej umowie,
2) zmian terminów realizacji zamówienia wynikających z działania siły wyższej,
3) zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania
innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
13
XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania na podstawie art. 180 do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszące się do
postępowań o większej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
XVI.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ bez wskazania źródła zapytania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
4. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
5. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane oferentom.
6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy,
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 – oświadczenie art. 22
załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
załącznik nr 5 – formularz ofertowy
załącznik nr 6 – wykaz wykonanych dostaw
załącznik nr 7 – ogólne warunki umowy
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
14
Załącznik nr 1 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Narzędzie do odzyskiwania, naprawy i analizy plików graficznych
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
Oprogramowanie pozwalające za pomocą interfejsu graficznego na
odzyskiwanie, naprawę i analizę plików graficznych, wraz z co najmniej 12
miesięcznym wsparciem.
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- możliwość automatycznego odzyskiwania pofragmentowanych zdjęć –
SmartCarving™,
- możliwość ręcznego odzyskiwania pofragmentowanych zdjęć –
GuidedCarving™,
- wsparcie dla formatów plików graficznych m.in.: JPEG, RAW, PNG, GIF,
BMP, DNG, TIFF,
- pełne wsparcie dla systemów plików: NTFS/FAT/HFS/HFS+
- możliwość prostego grupowania odzyskanych zdjęć na podstawie nazwy
pliku, daty, rozmiaru itp.,
- możliwość rozszerzonego grupowania odzyskanych zdjęć na podstawie
daty utworzenia/modyfikacji/dostępu,
- generowanie skrótów MD5 i SHA1 odzyskanych plików graficznych,
- segregowanie plików odzyskanych prawidłowo i częściowo,
- odzyskiwanie zdjęć z plików osadzonych,
- odzyskiwanie zdjęć z przestrzeni niezaalokowanej i slack space,
- działa w systemach operacyjnych MS Windows.
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Adroid Photo Forensic (firmy Digital Assembly)
lub równoważny.
2.
Narzędzie do odzyskiwania haseł
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
Oprogramowanie pozwalające na odzyskiwanie haseł za pomocą interfejsu
graficznego, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
2.
Elementy zestawu
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
15
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- zdolność odzyskiwania haseł dla co najmniej 200 typów plików,
- funkcja skanowania w poszukiwaniu plików chronionych hasłem i
zaszyfrowanych obrazów dysków twardych,
- możliwość pozyskania oraz analizy obrazów pamięci fizycznych z
komputerów,
- możliwość uruchomienia z wersji przenośnej oprogramowania (bez
konieczności instalowania na komputerze docelowym),
- możliwość uzyskania dostępu do konta administratora komputera z
systemem Mac i Windows,
- możliwość odzyskania kluczy szyfrujących dla dysków twardych
zaszyfrowanych programami BitLocker, TrueCrypt i FileVault2
- możliwość integracji z oprogramowaniem Guidance EnCase v.7 lub
wyższym,
- możliwość integracji z oprogramowaniem Oxygen Forensic Suite,
- działa w systemach operacyjnych MS Windows.
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Password Recovery Kit Forensic (firmy Passware,
Inc.) lub równoważny.
3.
Narzędzie do wirtualizacji obrazów binarnych
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
Oprogramowanie pozwalające na wirtualizację obrazów binarnych, wraz z
co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- umożliwia szybkie bootowanie obrazów dysków podejrzanych
komputerów;
- umożliwia bootowanie fizycznych dysków z opcją read-only,
- umożliwia obsługę:
 obrazów dysków (EnCase, dd, img)
 dysków fizycznych (IDE, SATA, USB)
- działa w systemach operacyjnych MS Windows.
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Virtual Forensic Computing (firmy GetData Pty
Ltd.) lub równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
16
Narzędzie do wyodrębniania i odzyskiwania artefaktów internetowych, artefaktów
urządzeń mobilnych oraz artefaktów systemowych
Ilość – 1 szt.
4.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
4.
Język interfejsu programu
Wymagania minimalne
Oprogramowanie umożliwiające wyodrębnianie i odzyskiwanie artefaktów
internetowych, artefaktów urządzeń mobilnych oraz artefaktów
systemowych, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
Dodatkowe moduły:
Moduł Mobile Artifacts – rozszerzenie do analizy obrazów urządzeń
mobilnych (wykonanych np. za pomocą programów UFED oraz XRY).
Umożliwia rozpoznanie co najmniej 165 artefaktów z urządzeń z
systemem operacyjnym iOS oraz Android.
Moduł Business Applications and OS Artifacts – moduł pozwalający na
wyodrębnienie co najmniej 58 artefaktów związanych z działaniem
systemu operacyjnego, aktywnością użytkownika na komputerze,
lokalnymi skrzynkami pocztowymi oraz dokumentami biznesowymi
(dokumenty pakietu Office)
Triage – wersja oprogramowania umożliwiająca jego uruchomienie
bezpośrednio z pamięci przenośnej co pozwala na wykonanie wstępnej
analizy badanego komputera.
- możliwość wyodrębniania historii komunikacji w portalach
społecznościowych, czatach IM (Instant Messaging), artefaktach
znajdujących się w chmurze, danych aplikacji służących udostępnianiu
plików P2P, danych z kopii zapasowych telefonów komórkowych,
skrzynek pocztowych, historii przeglądarek internetowych, plików
graficznych oraz wideo,
- umiejętność wykrywania nośników szyfrowanych za pomocą Truecrypt,
Bitlocker, PGP oraz Safeboot,
- wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OSX, iOS,
Android, Kindle Fire,
- wsparcie dla systemów plików: NTFS, HFS+, HFSX, EXT2, EXT3,
EXT4, FAT32, EXFAT, YAFFS2,
- możliwość wyszukiwania artefaktów w następujących lokalizacjach:
napędy, partycje, obrazy, katalogi, pliki, udziały sieciowe, kopie volume
shadow, zrzuty RAM, obrazy fizyczne i logiczne urządzeń mobilnych,
- wsparcie dla obrazów: E01, Ex01, L01, Lx01, AD1, dd, raw, bin, img,
ima, dmg, flp, vfd, bif, vmdk, vhd, vdi, xva, zip, tar,
- działa w systemach operacyjnych MS Windows.
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Internet Evidence Finder (firmy Magnet Forensics
Inc.) lub równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
17
Narzędzie do analizy komunikatorów internetowych, historii przeglądarek
internetowych oraz plików skrzynek pocztowych
Ilość – 1 szt.
5.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
Oprogramowanie pozwalające na analizę komunikatorów internetowych,
historii przeglądarek internetowych oraz plików skrzynek pocztowych, wraz
z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- umożliwia analizę m.in.: dysków twardych, zrzutów pamięci operacyjnej,
plików hibernacji i stronicowania, rejestrów Windows, zawartości maszyn
wirtualnych, obrazów dysków, kopii zapasowych systemów Android, iOS i
Blackberry,
- wsparcie dla programów P2P,
- umożliwia wykrycie i rozpoznanie zaszyfrowanych plików,
- możliwość wyszukiwania danych na dyskach podłączonych za pomocą
programu EnCase
- możliwość eksportu raportów do plików tekstowych, HTML lub XML
- obsługiwane komunikatory internetowe m.in.:
ICQ
MSN/LiveMessenger
Skype
Yahoo! Messenger
Gadu-Gadu
MySpace IM
Miranda IM
- obsługiwane przeglądarki internetowe m.in.::
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Google Chrome
- obsługiwane skrzynki pocztowe m.in.:
Outlook
Outlook Express
Mozilla Thunderbird
Gmail
Windows Live Mail
The Bat!
- działa w systemach operacyjnych MS Windows
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Belkasoft Evidence Center (firmy Belkasoft) lub
równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
18
6.
Narzędzie do przetwarzania obrazu w celu poprawy jego jakości oraz jego analizę
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
Oprogramowanie pozwalające na przetwarzanie obrazu w celu poprawy
jego jakości oraz jego analizę, wraz z co najmniej 12 miesięcznym
wsparciem.
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- możliwość wczytania, przetwarzania i analizowania pojedynczych plików
graficznych, sekwencji plików oraz plików wideo, niezależnie od tego czy
znajdują się na maszynie wirtualnej czy na fizycznym nośniku,
- widok oryginalnego i modyfikowanego obrazu (zdjęcia) obok siebie, w
celu podglądu dokonywanych zmian,
- możliwość ukrycia wrażliwych detali w obrazie wideo poprzez
zaciemnienie, zamazanie lub rozpikselowanie,
- możliwość generowania raportów z informacjami m.in. takimi jak użyta
metoda, szczegóły techniczne przetwarzania obrazów itp.,
- możliwość obróbki plików graficznych w formatach takich jak: bmp, jpeg,
tiff, png, jpeg2000,
- możliwość obróbki plików wideo wykonanych w systemach PAL i NTSC,
- generuje plik uwierzytelniania w celu wykrycia nieautoryzowanych zmian,
- działa w systemach operacyjnych MS Windows
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Amped Five (firmy Amped Software) lub
równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
19
7.
Narzędzie do analizy skrzynek poczty elektronicznej
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
Oprogramowanie pozwalające na dokładną analizę skrzynek e-mailowych,
wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- możliwość eksportu e-maili do formatu PST, EML,
- możliwośc odzyskiwania skasowanych emaili z:
Outlook (PST & OST)
Thunderbird
Eudora
The Bat!
- obsługiwane formaty poczty elektronicznej:
Microsoft Outlook (PST)
Microsoft Outlook Offline Storage (OST)
America On-line (AOL)
The Bat!
Thunderbird
Outlook Express
Eudora
Windows mail databases
- działa w systemach operacyjnych MS Windows
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
5.
licencja
6.
Wersja oprogramowania
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Email Examiner (firmy Paraben) lub równoważny
8.
Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP 1
Ilość – 7 szt.
Lp.
Opis
1.
typ
2.
Elementy zestawu
Wymagania minimalne
Komplet oprogramowania wraz z zestawem kabli służący do pobierania,
analizy oraz zabezpieczania danych z telefonów komórkowych,
smartfonów, urządzeń GPS i tabletów, wraz z co najmniej 12 miesięcznym
wsparciem.
- czytnik kart flash z blokerem.
- czytnik kart SIM/USIM wraz z zestawem czystych kart SIM
wielokrotnego zapisu.
- zestaw specjalistycznych kabli oraz interfejsów umożliwiających
akwizycję logiczną i fizyczną, również z użyciem ogólnodostępnych kabli
serwisowych (ilość i rodzaj wymienionych elementów zestawu zgodna z
aktualną na dzień złożenia zapytania cenowego ofertą producenta zestawu).
- licencję na oprogramowanie do akwizycji i analizy danych
- walizka lub torba dedykowana do tego zestawu, służąca do przenoszenia
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
20
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- obsługa co najmniej 15 000 profili urządzeń, deklarowana przez
producenta oprogramowania,
- analizę logiczną telefonów komórkowych, smartphonów, nawigacji GSM,
modemów 3G, innych urządzeń przenośnych oraz aplikacji.
- analizę fizyczną telefonów komórkowych, smartphonów, nawigacji GSM,
modemów 3G oraz innych urządzeń przenośnych.
- możliwość analizy danych zainstalowanych w telefonach aplikacji takich
jak: Skype, Facebook, DropBox, MySpace, Flickr, Gmail, i innych.
- odzyskiwanie danych takich jak SMSy, książka telefoniczna, rejestr
rozmów, obrazy, numery IMEI, IMSI, ICC, haseł dostępu z pamięci
wspieranych telefonów komórkowych.
- przedstawienie pozycji GPS oraz pozycji BTSów uzyskanych z
metadanych zdjęć w zewnętrznej mapie elektronicznej, np. Google Earth.
- dostęp do metadanych plików multimedialnych.
- odtwarzanie plików multimedialnych bezpośrednio z okna programu.
- możliwość szyfrowania plików wynikowo-raportowych.
- czyszczenie rejestru z niepotrzebnych informacji o sterownikach kabli.
- tworzenie sum kontrolnych MD5, SHA1, SHA256, SHA512 i innych.
- prowadzenia analiz w trybie hexadecymalnym
- automatyczne dekodowanie zrzutów pamięci
- generowania scalonych raportów analiz logicznych i fizycznych z
możliwością wyboru danych będących przedmiotem raportu. Raporty
powinny zawierać część instrukcji dedykowanej do danego urządzenia
przenośnego/telefonu.
- eksport raportów do plików Microsoft Office, LibreOffice oraz do
dedykowanych folderów.
- nagranie raportów bezpośrednio z okna programu.
- możliwość zastosowania dodatkowych skryptów Python do analiz danych.
- możliwość użytkowania kabli dostępnych przez producenta oraz
ogólnodostępnych kabli serwisowych USB oraz RJ45.
Dodatkowe opcje:
- możliwość nagrywania raportów bezpośrednio z okna programu.
- dostęp do darmowej aplikacji umożliwiającej czytanie zaszyfrowanych
plików raportowych.
- aplikacja umożliwiająca akwizycję danych, analizę danych oraz
generowanie raportów powinna być instalowana na komputerze z systemem
Windows.
- obszerna instrukcja obsługi opisująca z osobna każdy model wspieranego
urządzenia.
W ramach wsparcia (maintenance) Wykonawca zapewni:
a) upgrade oprogramowania (nowe wersje oprogramowania; poprawki;
dokumentację i instrukcje on-line dotyczące obsługi nowych urządzeń
wspieranych przez narzędzie),
b) upgrade sprzętu tj. dostarczenie kabli do obsługi urządzeń wspieranych
przez narzędzie, które zostały udostępnione przez producenta rozwiązania
w okresie obowiązywania Wsparcia. Dostarczone kable przechodzą na
własność Zamawiającego,
g) oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
5.
licencja
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
6.
Warunki gwarancji
na kable i adaptery min. 12 m-cy
4.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
21
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym.
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest XRY Complete (firmy Microsystemation) lub
równoważny.
7.
Wersja oprogramowania
Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 1 do
akwizycji danych z urządzeń mobilnych
Ilość – 7 szt.
9.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Najważniejsze
funkcjonalności
3.
Elementy zestawu
4.
Warunki gwarancji
Wymagania minimalne
Moduł pozwalający na wyodrębnianie i dekodowanie danych z
niestandardowych urządzeń
opartych na chipsetach chińskiego
pochodzenia tzw. ‘chińskich klonów’
- obsługa urządzeń opartych na chipsetach: Mediatek, SpreadTrum,
Coolsand, Mstar, Infineon
- automatyczna detekcję pin / Automatyczne wykrywanie pin-out
- fizyczna ekstrakcja
- obejście kodu blokady użytkownika
- zdekodowanie takich danych jak: logi rozmów, kontakty, SMS/MMS,
media, obrazy, pliki wideo, kalendarz, zadania, notatki, usunięte dane, Chip
ID, system plików
- generowanie raportów
- export pliku binarnego
- import pliku binarnego
- torba
- kabel zasilający Alligator
- zestaw adaptera
-organizer kabli
-zestaw kabli, końcówek (ilość i rodzaj wymienionych elementów zestawu
zgodna z aktualną na dzień złożenia zapytania cenowego ofertą producenta
zestawu)
na kable i adaptery min. 12 m-cy
Modułem spełniającym wymagania minimalne jest moduł XRY PinPoint (firmy Microsystemation) lub
równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
22
10.
Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP 2
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
Komplet oprogramowania wraz z zestawem kabli służący do pobierania,
analizy oraz odzyskiwania usuniętych danych z telefonów komórkowych,
smartfonów, urządzeń GPS i tabletów, wraz z co najmniej 12 miesięcznym
wsparciem.
- walizka/torba do przenoszenia sprzętu:
- dedykowana specjalistyczna szczotka do czyszczenia styków
- klucz sprzętowy
- organizery na dostarczone kable
- zestaw kabli/tipów/konektorów (ilość i rodzaj wymienionych elementów
zestawu zgodna z aktualną na dzień złożenia zapytania cenowego ofertą
producenta)
- czytnik kart SIM: min. 1 szt.
- adaptery SIM: min. 1 szt.
- karty SIM wielokrotnego użytku:
- karty SIM:min. 3 szt.
- karty Micro SIM: min. 3 szt.
- karty Nano SIM: min. 3 szt.
- czytnik kart flash z blokerem min.1 szt.
- obsługa co najmniej 16000 profili urządzeń, deklarowana przez
producenta oprogramowania,
- analiza logiczna za pomocą specjalistycznej aplikacji telefonów
komórkowych, smartphonów, nawigacji GSM, modemów 3G, innych
urządzeń przenośnych oraz aplikacji.
- analiza fizyczna za pomocą odrębnej specjalistycznej aplikacji telefonów
komórkowych, smartphonów, nawigacji GSM, modemów 3G oraz innych
urządzeń przenośnych.
- możliwość analizy danych z instalowanych w telefonach aplikacji takich
jak: Skype, Facebook, DropBox, MySpace, Flickr, Gmail i innych.
- odzyskiwanie danych takich jak SMSy, książka telefoniczna, rejestr
rozmów, obrazy, numery IMEI, IMSI, ICC, haseł dostępu z pamięci
wspieranych telefonów komórkowych.
- klonowanie SIM ID, aby izolować telefon od aktywności sieci podczas
analizy
- eksport raportów do plików Microsoft Office, Open Office oraz do
dedykowanych folderów.
- możliwość zastosowania dodatkowych skryptów do analiz danych.
- możliwość deszyfrowania i dekodowania tras podróży z urządzeń
TomTom (TomTom Trip-Log).
- możliwość analizy malware.
- możliwość wyodrębnienia hasła blokady użytkownika z zablokowanych
urządzeń Motorola IDEN.
- możliwość wgrywania dodatkowych boot-loaderów.
- możliwość analizy baz danych z urządzeń opartych na systemie
operacyjnym Symbian.
- dekodowanie baz danych Sony Ericsson (Sony Ericsson Mimer Database
Decoding).
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
1.
Typ
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
licencja
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
5.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
23
6.
Wersja oprogramowania
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym.
7.
Warunki gwarancji
na kable i adaptery min. 12 m-cy
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest UFED 4PC (firmy Cellebrite) lub równoważny.
Moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 2 do
akwizycji danych z urządzeń mobilnych
Ilość – 1 szt.
11.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Najważniejsze
funkcjonalności
3.
Elementy zestawu
4.
Warunki gwarancji
Wymagania minimalne
Moduł pozwalający na wyodrębnianie i dekodowanie danych z
niestandardowych urządzeń opartych na chipsetach chińskiego
pochodzenia tzw. ‘chińskich klonów’,
- automatyczna definicja pin / Automatyczne wykrywanie pin-out,
- fizyczna ekstrakcja,
- dekodowanie danych,
- raport wygenerowanych danych,
- eksport pliku binarnego,
- import pliku binarnego.
- torba
- kabel zasilający Alligator
- zestaw adaptera
- organizer kabli
- zestaw kabli, końcówek (ilość i rodzaj wymienionych elementów zestawu
zgodna z aktualną na dzień złożenia zapytania cenowego ofertą producenta)
na kable i adaptery min. 12 m-cy
Modułem spełniającym wymagania minimalne jest moduł UFED Chinex (firmy Cellebrite) lub równoważny.
Urządzenie przenośne do pracy z oprogramowaniem do akwizycji danych z urządzeń
mobilnych TYP 2
Ilość – 1 szt.
12.
Lp.
Opis
Wymagania minimalne
1.
Typ
2.
Procesor
3.
Płyta główna
4.
Pamięć operacyjna
min. 16GB
5.
Wyświetlacz
-Przekątna między 15,4” a 15,6 ”,
-Matowy,
Urządzenie przenośne 15,4” – 15,6” z zainstalowaną i skonfigurowaną
aplikacją do akwizycji danych
Minimum 7754 punktów osiągniętych w teście PassMark-CPU MARK
(www.cpubenchmark.net) Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora
poprzez zawyżenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw.
Overclockingu, itp.)
- BIOS,
- FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury oszczędzania energii,
- Mechanizm „Plug and Play”,
- Moduł TPM lub o identycznej funkcjonalności
- Hasło Administratora BIOS,
- Hasło Użytkownika BIOS.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
24
6.
7.
- Zainstalowany dysk SSD min. 240 GB , nie zezwala się na dysk hybrydowy
Parametry pamięci masowej - możliwość zainstalowania dodatkowego dysku HDD w miejscu napędu
optycznego
- uniwersalny zasilacz 110 - 240V;
Wymagania dotyczące
- akumulator Li-Ion zapewniający min 4 godziny pracy notebooka;
baterii/zasilania
- mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora.
8.
Obudowa
Zawiasy z metalu lub stopu metali
9.
Waga
max. 3,5 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią.
10.
Warunki gwarancji
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Urządzenie objęte 36 miesięczną gwarancją producenta z czasem reakcji w
następnym dniu roboczym u klienta (NBD On Site) . W razie awarii, dysk
SSD pozostaje do dyspozycji Izby Celnej w Opolu.
- Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami
funkcyjnymi,
Urządzenia wskazujące
- dodatkowo zewnętrzna optyczna mysz przewodowa ze złączem USB,
dwuklawiszowa z rolką, z podkładką pod mysz optyczną, pracująca na każdej
powierzchni (w tym szkło, nierówna powierzchnia )
Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45.
Komunikacja przewodowa Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks,
100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB);
- min. 16 bit stereo,
- min. 1 wbudowany głośnik,
- min. 1 wyjście audio mini-jack oraz 1 wejście mikrofonowe mini-jack lub
Wyposażenie multimedialne
min. 1 złącze wejścia/wyjścia audio combo
- możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu na wewnętrznym
wyświetlaczu oraz zewnętrznym urządzeniu wizualnym;
- MS Windows 7 Professional PL (64-bit, dopuszczalna wersja wyższa z opcją
downgrade, przy czym należy dostarczyć w tej sytuacji nośnik z systemem
Windows 7 Professional PL 64-bit) jednakże dopuszczalne jest
oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi być w
pełni kompatybilne i w sposób niezakłócony działać ze sprzętem oraz
oprogramowaniem MS Windows oraz programami użytkowymi MS, które
posiada Zamawiający. Wykonawcy oferujący oprogramowanie równoważne
zobowiązani są do załączenia do oferty dokładnego opisu oferowanych
System operacyjny,
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności
oprogramowanie
w zakresie funkcjonalności i kompatybilności z oprogramowaniem MS.
Zasady odpowiedzialności za skutki niekompatybilności oprogramowania
równorzędnego ujawnione w trakcie użytkowania oprogramowania określa
umowa.
- Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, w tym dla ww.
systemu operacyjnego na dołączonym do zestawu komputerowego nośniku.
- Oprogramowanie do akwizycji danych zainstalowane i skonfigurowane –
gotowe do pracy
- min. 4 x USB (w tym min 2x USB3.0)
Porty zewnętrzne
- 1 x RJ45;
- 1 x 15-stykowe D-sub (VGA)
- z trudno brudzących się materiałów
Torba
- przegroda na dokumenty
- Metalowe elementy mocujące pasek
Uwagi
Oferowany sprzęt jest nowy.
Urządzenie mobilne stanowi integralną część zestawu do akwizycji danych z urządzeń mobilnych TYP2.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
25
13.
Zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP 3
Ilość – 18 szt.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Elementy zestawu
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
4.
Język interfejsu programu
Wymagania minimalne
Komplet oprogramowania wraz z zestawem kabli pozwalający na odczyt
danych z telefonów, zapis do pliku lub wyeksportowanie do dowolnego z
obsługiwanych formatów, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
- licencję z roczną subskrypcją
- zestaw kabli
- SIM Card Reader
- walizka lub torba
- obsługa dla co najmniej 3000 modeli telefonów
- komunikacja z telefonami przez Bluetooth, IRDA lub kabel
- analiza książki telefonicznej, wybranych numerów, nieodebranych
połączeń, odebranych połączeń, wiadomości SMS, wiadomości MMS,
zdjęć, plików, kalendarza, notatek, zadań i innych treści
- duża ilość obsługiwanych modeli telefonów
- wsparcie dla telefonów z systemami: Android, iOS, Symbian, Blackberry,
Windows Phone, Windows Mobile, MediaTek, MeeGo,
- częste aktualizacje oraz dodatki o nowe opcje i modele telefonów
- bezpośrednia analiza zawartości karty SIM poprzez czytnik SIM
- odczyt wiadomości skasowanych z karty SIM
- generowanie raportów na podstawie własnych szablonów
- wydruk raportów do zastosowań śledczych
- generowanie raportów w języku angielskim lub polskim
- tworzenie pełnych kopii pamięci telefonów i późniejsze generowanie
raportów
- bezpieczeństwo i odporność na modyfikacje dzięki kodowi MD5
- zgodność z Word i innymi edytorami RTF
- podgląd przygotowanych raportów w przeglądarce z zawartością
oryginalnych obrazów
- eksport do formatów Word, Excel/XLS, przeglądarka, XML/XSL
- raporty XML
- bezpłatny dostęp do forum
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym Ms Windows 7/8
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest MOBILedit! Forensic (firmy Compelson Labs) lub
równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
26
14.
Oprogramowanie do akwizycji danych z urządzeń mobilnych
Ilość – 18 szt.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Najważniejsze
funkcjonalności
3.
Język interfejsu programu
Wymagania minimalne
Narzędzie służące do pozyskiwania danych z urządzeń przenośnych, które
mogą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym. Produkt jest
przeznaczony dla organów ścigania, departamentów policji, armii, służb
celnych i podatkowych oraz innych organów władzy. Oprogramowanie
wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
Liczba obsługiwanych urządzeń co najmniej 10000
Wspierane systemy jak: Android OS, Apple iOS, Windows Phone 8,
Windows Mobile 5/6, Blackberry, Symbian OS, Bada OS,
Oprogramowanie pozwala na wydobycie maksymalnej ilości informacji z
pamięci urządzenia przenośnego, takich jak:
- dane z karty SIM,
- lista kontaktów i wszystkie pola kontaktowe;
- połączenia przychodzące/wychodzące/nieodebrane;
- zapisy z kalendarza;
- wiadomości SMS, MMS, E-mail;
- informacje multimedialne (zdjęcia, obrazy, wideo, muzyka, dokumenty
tekstowe, aplikacje).
- eksportować raportów do najbardziej znanych formatów, takich jak XLS,
RTF, PDF, XML, CSV
- tworzenie backupu
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
4.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
5.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym MS Windows 7/8
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Oxygen Forensic Suite Standard (firmy Oxygen
Forensics) lub równoważny.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
27
15.
Narzędzie służące do odzyskiwania danych
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Najważniejsze
funkcjonalności
3.
Język interfejsu programu
Wymagania minimalne
Narzędzie służące do odzyskiwania danych, wraz z co najmniej 12
miesięcznym wsparciem.
- możliwość prowadzenia procesu odzyskiwania danych w sieci za pomocą
protokołów TCP/IP z wykorzystaniem agenta instalowanego na
komputerach i agenta uruchamianego z dysku bootowalnego.
- odzyskiwanie plików z partycji NTFS, NTFS5, ReFS, FAT12/16/32,
exFAT, HFS/HFS+ (Macintosh), UFS1/UFS2
(FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) , Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux).
- odzyskanie usuniętych plików, nawet w przypadku opróżnienia kosza
Windows,
- odzyskanie plików z uszkodzonych systemów plików (np. na skutek
awarii zasilania lub działania wirusów komputerowych),
- odzyskanie danych ze sformatowanych dysków,
- odzyskanie danych ze skasowanych partycji,
- odzyskanie danych z dysków z uszkodzonymi sektorami (bad sectors),
- odzyskanie danych z szyfrowanych partycji NTFS5 ,
- odbudowy RAID ,
- dump znanych plików (doc, xls, JPG, itd.) z nośników z całkowicie
uszkodzonym systemem plików (np. na skutek nadpisania danych).
- odzyskiwanie danych ze wszystkich typów nośników,
- możliwość działania w środowisku WIN9X, ME, NT, 2000, XP, 2003
Server, Windows 7, Windows 8/8.1
- obsługa RAID, dynamicznych wolumenów, itd,
- sortowanie po czasie, kierunku wiadomości, tekście,
- filtrowanie,
- zdefiniowanie słów kluczowych (lub wyrażeń regularnych) przed
wyszukiwaniem plików archiwów.
- eksport raportu do tekstu, HTML, XML lub formatu CSV.
- tworzenie kopi fizycznych „bit po bicie” dysków i partycji,
- zintegrowany edytor hexadecymalny,
- możliwość pracy w sieci i zdalnego odzyskiwania danych.
- możliwość przeglądania większości dokumentów i obrazów bez
konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania.
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
4.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
5.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym MS Windows 7/8
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest R-Studio Technician (firmy R-Tools Technology
Inc.) lub równoważne.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
28
16.
Narzędzie do montowania obrazów
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Najważniejsze
funkcjonalności
3.
Język interfejsu programu
Wymagania minimalne
Narzędzie do montowania obrazów jako wirtualnych dysków w systemie
Windows, wraz z co najmniej 12 miesięcznym wsparciem.
Obsługa następujących typów obrazów
- EnCase .E01, EX01, .L01, .LX01
- AccessData .AD1
- DD and RAW images (Unix/Linux)
- Forensic File Format .AFF
- NUIX .MFS01
- ProDiscover
- Safeback v2
- SMART
- XWays .CTR
- ISO (CD and DVD images)
- Microsoft VHD
- VMWare
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
4.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
5.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym MS Windows 7/8
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest Mount Image Pro (firmy GetData Pty Ltd) lub
równoważne.
17.
Oprogramowanie do analiz dowodów elektronicznych – TYP 1
Ilość – 3 szt.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Elementy zestawu
Wymagania minimalne
Oprogramowanie pozwalające za pomocą wielozadaniowego graficznego
interfejsu na szybkie i jednoczesne poszukiwanie, odnajdywanie,
analizowanie i zapisywanie dowodów elektronicznych, wraz z co najmniej
12 miesięcznym wsparciem.
- klucz sprzętowy
- możliwość pracy w trybie portable
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
29
3.
Najważniejsze
funkcjonalności
- obsługa systemów plików: DOS/Windows FAT12/16/32, NTFSx,
Macintosh HFS, HDS+, Sun Solaris UFS, Linux EXT2/3, REISER, BSD
FS, Palm, TiVo Series One, TiVo Series Two, AIX JFS, CDFS, Joliet,
DVD, UDF, ISO 9660.
- zabezpieczanie danych z dysków, pamięci RAM, macierzy RAID, stacji
roboczych, serwerów oraz smartfonów i tabletów, wraz ze znajdującymi się
na nich: dokumentami plikami graficznymi, programami pocztowymi,
webmail, artefaktami internetowymi, historią przeglądanych stron i pamięci
podręcznej, rekonstrukcja strony HTML, czatów internetowych, plików
skompresowanych, kopii bezpieczeństwa, plików zaszyfrowanych
- moduł raportów generujący i przygotowujący szczegółowe i czytelne
informacje o przetwarzanych danych, strukturze, plikach i obrazach. Każdy
znaleziony dowód może być w prosty sposób dołączony do raportu a
wszystkie wyniki mogą być wyeksportowane do postaci HTML lub RTF.
- mechanizm wyszukiwania słów kluczowych umożliwiający równoległe
poszukiwanie na wielu nośnikach.
- przeszukiwanie niezalokowanej przestrzeni dyskowej i slack space.
- szybkie przeglądanie zdjęć: BMP, GIF, JPG, PNG i TIFF
- odzyskiwanie danych skasowanych lub danych ze sformatowanych
nośników
- rozszerzona linia czasu ułatwiająca analizę, dat utworzenia, modyfikacji i
ostatniego dostępu do danych.
- przechowywanie i kompresja materiału dowodowego.
- wbudowany język skryptowy pozwalający na automatyzację wielu
czasochłonnych czynności
- możliwość zamontowania i analizy kopii materiału dowodowego z
użyciem wirtualnej maszyny typu VMware.
- dostęp do zasobów szyfrowanych i chronionych hasłami.
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
4.
Język interfejsu programu
angielski lub polski
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
5.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co najmniej
12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
6.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym MS Windows 7/8
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest EnCase Forensic (firmy Guidance Software) lub
równoważne.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
30
18.
Oprogramowanie do analiz dowodów elektronicznych – TYP 2
Ilość – 2 szt.
Lp.
Opis
1.
Typ
2.
Najważniejsze
funkcjonalności
3.
Język interfejsu programu
Wymagania minimalne
Zaawansowane środowisko pracy dla specjalistów z zakresu Informatyki
Śledczej. Oprogramowanie dostarczane wraz z co najmniej 12
miesięcznym wsparciem.
- wykonywanie obrazów oraz klonowanie dysków.
- automatyczna identyfikacja straconych/usuniętych partycji
- interpretacja systemów RAID i dysków dynamicznych,
- przeglądanie struktury katalogów bezpośrednio z wcześniej
utworzonych obrazów dysków, również w przypadku gdy obraz został
podzielony na wiele części.
- obsługa systemów plików: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, TFAT,
NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, Next3®, CDFS/ISO9660/Joliet, UDF
- wyodrębnianie z obrazów oraz dysków łańcuchów znakowych i
ukrytych obszarów danych.
- możliwość tworzenia własnych sygnatur plików
- możliwość importu sygnatur plików
- zbiorcze wyliczanie sum kontrolnych dla plików (CRC32, MD5, SHA- 1,
SHA-256, , itd.).
- wbudowana przeglądarka obrazów (JPEG, JPEG 2000, GIF, TIFF, BMP,
PNG, TGA, PCX, WMF, EMF, MNG, oraz JBG.)
- zabezpieczenie chroniące przed zapisem na analizowanym nośniku,
- możliwość podglądu wszystkich występujących (również skasowanych)
plików na nośniku wg kategorii typu pliku (dokumenty, obrazy, internet,
itd.), z pominięciem struktury katalogów oraz z możliwością
dostosowania do własnych potrzeb.
- automatyczne zapisy kontroli (audit logs)
- łatwe wykrywanie i dostęp do alternatywnych strumieni danych NTFS
(ADS),
- czyszczenie twardego dysku aby uzyskać sterylne środowisko dla celów
śledczych
- wbudowana możliwość odczytywania plików w formacie Encase oraz
zapisywania skompresowanych plików sprawy we własnym formacie.
- wyszukiwania dla wielu szukanych definicji w tym samym czasie,
- wykrywanie niezgodności nagłówków plików i rozszerzeń plików (np.
plik JPEG ukryty jako .exe),
- raporty spraw, mogą być wyeksportowane i dalej przetwarzane przez
jakąkolwiek aplikację rozpoznającą HTML, taką jak MS Word,
- podgląd wszystkich istniejących i usuniętych plików dzięki typowi pliku
kategoria (dokumenty, obrazy, Internet, ...),
- wewnętrzna przeglądarka plików Rejestru Windows (dla wszystkich
wersji Windows), automatyczne raporty rejestru,
- wyszukiwanie logiczne, całościowe lub tylko wybranych plików /
katalogów, śledzenie pofragmentowanych łańcuchów, klastrów,
automatyczna dekompresja skompresowanych plików NTFS. grup ZIP,
RAR i innych archiwów,
- możliwość odczytywania i zapisywania plików dowodowych .e01,
opcjonalnie z możliwością zaszyfrowania przy pomocy AES,
- oprogramowanie działa w systemach operacyjnych Ms Windows
angielski lub polski
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
31
W wersji elektronicznej lub na dowolnym nośniku danych. Polskie, co
najmniej roczne wsparcie techniczne na oprogramowanie. Licencja na
4.
licencja
użytkowanie – bezterminowa. Bezpłatny upgrade przez okres co
najmniej12 m-cy (o ile producent oprogramowania oferuje taką opcję).
Oprogramowanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez
5.
Wersja oprogramowania
producenta oprogramowania. Oprogramowanie zgodne z 64-bitowym
systemem operacyjnym MS Windows 7/8
Oprogramowaniem spełniającym wymagania minimalne jest X-Ways Forensics (firmy X-Ways Software
Technology AG) lub równoważne.
19.
Zestaw komputerowy typ I
Ilość – 5 szt.
Lp.
1.
Parametry
Wymagania minimalne
Procesor
Minimum 10000 punktów osiągniętych w teście PassMark-CPU MARK
(www.cpubenchmark.net) Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora
poprzez zawyżenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. Overclockingu,
itp.)
2.
Płyta główna
3.
Pamięć RAM
4.
Dysk twardy
5.
Karta dźwiękowa
6.
Karta graficzna
7.
Komunikacja przewodowa
Obudowa
8.
-BIOS posiadający możliwość założenia hasła dla użytkownika (hasło
wymagane podczas uruchomienia komputera) oraz hasła dla administratora
(wymagane podczas wejścia do trybu SETUP celem konfiguracji ustawień
BIOS)
- obsługa RAID 0,1,5
- obsługa SATA III , min 5 szt portów SATA III (możliwość podłączenia min 5
dysków ), nie dopuszcza się realizacji funkcjonalności przy pomocy kart
rozszerzeń lub adapterów
- min 6 portów USB zewnętrznych na tylnym panelu obudowy, w tym min 4
porty USB3.0 ( ilość złączy nie może zostać osiągnięta poprzez zastosowanie
przejściówek, rozgałęziaczy itp.)
- min dwa porty USB wewnętrzne, wyprowadzane z płyty głównej, w tym min
1 port USB 3.0
-min 4 sloty DDR3
-min 2 porty PCI-Express (w tym min. 1szt. PCI-Express x 16)
-32 GB DDR3 1600MHz
- SSD min 256GB 1szt – na nim zainstalowany system operacyjny
- HDD 2x2TB RAID0, min 7200 obr, min 64 MB Cache( zainstalowane dwa
dyski po 2TB w konfiguracji RAID 0 )
-Zintegrowana
- możliwość pracy na min dwóch monitorach jednocześnie,
- obsługiwana rozdzielczość : min 1920x1080
- zintegrowana
Ethernet, zintegrowana z płytą główną, obsługująca przepustowości
10/100/1000 Mbps, ze złączem RJ45.
- kieszenie 5,25” – min 2szt.
- kieszenie 3,5” – min 4szt
- wszystkie kieszenie 3,5” mogą być użyte jako 2,5”
- bez narzędziowy montaż i demontaż dysków
- min 2 złącza USB (w tym co najmniej jedno gniazdo USB3.0) na przednim
panelu obudowy - nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB
znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami
utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB
czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy
komputera
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
32
9.
10.
11.
Zasilanie
Zainstalowany
operacyjny,
oprogramowanie
zasilacz min 500 W 220 - 240V; certyfikat 80 Plus GOLD
1. MS Windows 7 Professional PL (64-bit, dopuszczalna wersja wyższa z opcją
downgrade, przy czym należy dostarczyć w tej sytuacji nośnik z systemem
Windows 7
Professional PL 64-bit) jednakże dopuszczalne jest
oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi być w pełni
kompatybilne i w sposób niezakłócony działać ze sprzętem oraz
oprogramowaniem MS Windows oraz programami użytkowymi MS, które
system posiada Zamawiający. Wykonawcy oferujący oprogramowanie równoważne
zobowiązani są do załączenia do oferty dokładnego opisu oferowanych
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności w
zakresie funkcjonalności i kompatybilności z oprogramowaniem MS. Zasady
odpowiedzialności
za
skutki
niekompatybilności
oprogramowania
równorzędnego ujawnione w trakcie użytkowania oprogramowania określa
umowa.
2.Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, w tym dla ww.
systemu operacyjnego na dołączonym do zestawu komputerowego nośniku.
-Przewodowa USB w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS
Windows „polski programisty”, nad zespołem wydzielonych klawiszy
kursorów, klawisze w następującym układzie:
Klawiatura
12.
Mysz
13.
Napędy
14.
Monitor LCD
Insert
Home
Page
UP
Delete
End
Page
Down
-Klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy)
-Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),
- odporna na zalanie
-mysz optyczna/laserowa USB
-min 3000dpi
-pracująca na każdej powierzchni (w tym szkło, nierówna powierzchnia )
-min dwuprzyciskowa,
-rolka (scroll),
-przewód min 1,8m
-nagrywarka Blu-ray
-czytnik kart pamięci, wewnętrzny , podłączony za pośrednictwem
wewnętrznego portu USB3.0 (lub szybszy)
-Matryca: min 27’’ matowa
-Jasność: min 250 cd/m2
-Kontrast: min 1000:1
- obsługiwana rozdzielczość : min 1920x1080
-Głośniki: wbudowane w monitor lub dedykowane (montowane przy
monitorze) do tego modelu
-Czas reakcji: max 5ms
-Zasilacz: w obudowie monitora
-W zestawie kabel sygnałowy pozwalający na podłączenie monitora do
dostarczonego komputera.
- możliwość podłączenia do monitora równocześnie min 2 komputerów
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
33
-gwarancja co najmniej 36 miesięcy, z gwarantowanym czasem reakcji do
końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia
-w przypadku awarii zestawu komputerowego (na zestaw komputerowy składa
się każda wymieniona w opisie przedmiotu pozycja – komputer, monitor,
klawiatura, mysz, nośniki) w okresie gwarancji, dysk twardy pozostaje
fizycznie do dyspozycji zamawiającego, przy czym na żądanie Dostawcy
elementy elektroniki uszkodzonego dysku mogą zostać mu przekazane, element
będący nośnikiem informacji pozostanie u Zamawiającego
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
-zerwanie ewentualnych plomb na obudowie nie powoduje utraty gwarancji.
-Podzespoły zestawu komputerowego w całej dostawie musza być takie same.
- Oferowany sprzęt musi być nowy.
-W ofercie wymagana dokładna specyfikacja wraz z nazwą producenta i
modelem sprzętu.
15.
Gwarancja
16.
Uwagi
20.
Zestaw komputerowy typ II
Ilość – 10 szt.
Lp.
1.
Parametry
Wymagania minimalne
Procesor
Minimum 10000 punktów osiągniętych w teście PassMark-CPU MARK
(www.cpubenchmark.net) Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora
poprzez zawyżenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw.
Overclockingu, itp.)
2.
Płyta główna
3.
Pamięć RAM
-BIOS posiadający możliwość założenia hasła dla użytkownika (hasło
wymagane podczas uruchomienia komputera) oraz hasła dla administratora
(wymagane podczas wejścia do trybu SETUP celem konfiguracji ustawień
BIOS)
- obsługa RAID 0,1,5
- obsługa SATA III , min 5 szt portów SATA III (możliwość podłączenia min
5 dysków ), nie dopuszcza się realizacji funkcjonalności przy pomocy kart
rozszerzeń lub adapterów
- min 6 portów USB zewnętrznych na tylnym panelu, w tym min 4 porty
USB3.0 ( ilość złączy nie może zostać osiągnięta poprzez zastosowanie
przejściówek, rozgałęziaczy itp.)
-min 4 sloty DDR3
-min 2 porty PCI-Express (w tym min. 1szt. PCI-Express x 16)
-8 GB DDR3 1600MHz
4.
Dysk twardy
-SSHD min 1TB - 1szt
5.
Obudowa
- kieszenie 5,25” – min 2szt.
- kieszenie 3,5” – min 4szt
- wszystkie kieszenie 3,5” mogą być użyte jako 2,5”
- bez narzędziowy montaż i demontaż dysków
-wyprowadzone 2 złącza USB (w tym co najmniej jedno gniazdo USB3.0) na
przednim panelu obudowy - nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy
USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami,
maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np.
obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na
panelu przednim obudowy komputera
6.
Karta dźwiękowa
-Zintegrowana
7.
Karta graficzna
- możliwość pracy na min dwóch monitorach jednocześnie,
- obsługiwana rozdzielczość: min 1920x1080
- zintegrowana
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
34
8.
Komunikacja przewodowa
Ethernet, zintegrowana z płytą główną, obsługująca przepustowości
10/100/1000 Mbps, ze złączem RJ45.
9.
Zasilanie
Zasilacz min 500 W 220 - 240V; certyfikat 80 Plus GOLD
10.
11.
1. MS Windows 7 Professional PL (64-bit, dopuszczalna wersja wyższa z
opcją downgrade, przy czym należy dostarczyć w tej sytuacji nośnik z
systemem Windows 7 Professional PL 64-bit) jednakże dopuszczalne jest
oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi być w
pełni kompatybilne i w sposób niezakłócony działać ze sprzętem oraz
oprogramowaniem MS Windows oraz programami użytkowymi MS, które
posiada Zamawiający. Wykonawcy oferujący oprogramowanie równoważne
Zainstalowany
system
zobowiązani są do załączenia do oferty dokładnego opisu oferowanych
operacyjny, oprogramowanie
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności
w zakresie funkcjonalności i kompatybilności z oprogramowaniem MS.
Zasady odpowiedzialności za skutki niekompatybilności oprogramowania
równorzędnego ujawnione w trakcie użytkowania oprogramowania określa
umowa.
2.Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, w tym dla ww.
systemu operacyjnego na dołączonym do zestawu komputerowego nośniku.
-Przewodowa w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS
Windows „polski programisty”, nad zespołem wydzielonych klawiszy
kursorów, klawisze w następującym układzie:
Insert
Home
Page
UP
Delete
End
Page
Down
Klawiatura
12.
Mysz
13.
Napędy
14.
Monitor LCD
-Klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy)
-Klawiatura spełnia zalecenia określone w pkt 3.2 i 3.3 załącznika do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),
-Klawiatura USB w układzie US
-odporna na zalanie
-mysz optyczna/laserowa USB
-min 3000dpi
-pracująca na każdej powierzchni (w tym szkło, nierówna powierzchnia )
-min dwuprzyciskowa,
-rolka (scroll),
-przewód min 1,8m
-nagrywarka Blu-Ray ,
-czytnik kart pamięci, wewnętrzny , podłączony za pośrednictwem
wewnętrznego portu USB3.0 (lub szybszy)
-Matryca: min 24’’ matowa
-Jasność: min 250 cd/m2
-Kontrast: min 1000:1
- obsługiwana rozdzielczość : min 1920x1080
-Głośniki: wbudowane w monitor lub dedykowane (montowane przy
monitorze) do tego modelu
-Czas reakcji: max 5ms
-Zasilacz: w obudowie monitora
-W zestawie kabel sygnałowy pozwalający na podłączenie monitora do
dostarczonego komputera.
- możliwość podłączenia do monitora równocześnie min 2 komputerów
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
35
15.
Gwarancja
16.
Uwagi
21.
Komputer przenośny
-gwarancja co najmniej 36 miesięcy z gwarantowanym czasem reakcji do
końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ,
-w przypadku awarii zestawu komputerowego (na zestaw komputerowy
składa się każda wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia pozycja –
komputer, monitor, klawiatura, mysz, nośniki) w okresie gwarancji, dysk
twardy pozostaje fizycznie do dyspozycji zamawiającego, przy czym na
żądanie Dostawcy elementy elektroniki uszkodzonego dysku mogą zostać mu
przekazane, element będący nośnikiem informacji
pozostanie u
Zamawiającego
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
- zerwanie ewentualnych plomb na obudowie nie powoduje utraty gwarancji.
-Podzespoły zestawu komputerowego w całej dostawie musza być takie same.
- Oferowany sprzęt musi być nowy.
-W ofercie wymagana dokładna specyfikacja wraz z nazwą producenta i
modelem sprzętu.
Ilość – 18 szt.
Lp.
1.
Parametry
Wymagania minimalne
Procesor
Minimum 4110 punktów osiągniętych w teście PassMark-CPU MARKLaptop&Portable CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net/laptop.htm)
Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora poprzez zawyżenie
fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. Overclockingu, itp.)
Procesor zoptymalizowany pod kątem pracy mobilnej
2.
Płyta główna
3.
Pamięć RAM
-BIOS posiadający możliwość założenia hasła dla użytkownika (hasło
wymagane podczas uruchomienia komputera) oraz hasła dla administratora
(wymagane podczas wejścia do trybu SETUP celem konfiguracji ustawień
BIOS)
- moduł TPM ,
- min 3 porty USB zewnętrzne, w tym min 2 porty USB3.0,
-min 1 port VGA
-min 1 x czytnik SmartCard
-min 8 GB DDR3
4.
Dysk twardy
-min 1TB SSHD
5.
Klawiatura
- W układzie US ,
- standardowa + blok numeryczny
6.
Komunikacja
- Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100 Mbps, ze złączem RJ45.
7.
Zasilanie
-bateria zapewniająca pracę przez min 4 godzin
-zasilacz 220 - 240V
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
36
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. MS Windows 7 Professional PL (64-bit, dopuszczalna wersja wyższa z
opcją downgrade, przy czym należy dostarczyć w tej sytuacji nośnik z
systemem Windows 7 Professional PL 64-bit) jednakże dopuszczalne jest
oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie równoważne musi być w
pełni kompatybilne i w sposób niezakłócony działać ze sprzętem oraz
oprogramowaniem MS Windows oraz programami użytkowymi MS, które
posiada Zamawiający. Wykonawcy oferujący oprogramowanie równoważne
Zainstalowany
system
zobowiązani są do załączenia do oferty dokładnego opisu oferowanych
operacyjny, oprogramowanie
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności
w zakresie funkcjonalności i kompatybilności z oprogramowaniem MS.
Zasady odpowiedzialności za skutki niekompatybilności oprogramowania
równorzędnego ujawnione w trakcie użytkowania oprogramowania określa
umowa.
2.Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, w tym dla ww.
systemu operacyjnego na dołączonym do zestawu komputerowego nośniku.
-dołączona mysz optyczna/laserowa
-pracująca na każdej powierzchni (w tym szkło, nierówna powierzchnia )
Mysz
-min dwuprzyciskowa,
-rolka (scroll),
-wbudowana nagrywarka Blu-Ray (dopuszczalne jest zastosowanie napędu
zewnętrznego zasilanego z USB, przy czym w tej sytuacji jednocześnie należy
Napędy
wyposażyć laptop w wewnętrzną wbudowaną nagrywarkę DVD)
- czytnik kart pamięci, wewnętrzny
- możliwość zamontowania wewnątrz obudowy komputera (np. w zatoce
Obudowa
dysku optycznego) dodatkowego dysku twardego celem powiększenia
przestrzeni na dane
- min 14”
Wyświetlacz
- obsługiwana rozdzielczość : min 1366x768
- matowa
-gwarancja co najmniej 36 miesięcy, na części, robociznę i naprawę w
miejscu użytkowania laptopa z gwarantowanym czasem reakcji do końca
następnego dnia roboczego od zgłoszenia ,
Gwarancja
-w przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancji, dysk twardy pozostaje
fizycznie do dyspozycji zamawiającego, przy czym na żądanie Dostawcy
elementy elektroniki uszkodzonego dysku mogą zostać mu przekazane,
element będący nośnikiem informacji pozostanie u Zamawiającego
-Podzespoły sprzętu komputerowego w całej dostawie muszą być takie same.
- Oferowany sprzęt musi być nowy.
Dodatkowe informacje
-W ofercie wymagana dokładna specyfikacja wraz z nazwą producenta i
modelem sprzętu.
- torba z trudno brudzących się materiałów, przegroda na dokumenty,
metalowe elementy mocujące pasek,
Dodatkowe akcesoria
- mysz
- zasilacz, kabel zasilający
- nośnik ze sterownikami
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
37
22.
Urządzenie NAS
Ilość – 1 szt.
Lp.
Parametry
Wymagania minimalne
Procesor
Minimum 4000 punktów osiągniętych w teście PassMark-CPU MARK
(www.cpubenchmark.net) Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora
poprzez zawyżenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw.
Overclockingu, itp.)
2.
Płyta główna
- obsługa RAID 0,1,5,6,10
- obsługa SATA III
- min 2x USB3.0
- min 4 porty Gigabit RJ-45 Ethernet
3.
Pamięć RAM
4.
Dysk twardy
5.
Kieszenie
6.
Wydajność
7.
Inne
8.
Gwarancja
9.
Uwagi
1.
- min 2 GB DDR3 ECC
- w zestawie dołączone 10 szt dysków 3,5” 2TB (10x2TB) dedykowanych do
pracy w serwerze NAS
-ilość zatok na min 10 dysków 3,5” (nie dopuszcza się realizacji ilości zatok
przy pomocy rozwiązań w postaci dodatkowych modułów rozszerzeń)
- min 100000 IOPS
- zapis/odczyt (MB/s): min 400/400
- obudowa wolnostojąca (tzn, nie dopuszcza się rozwiązania typu RACK)
- ilość grup min 512
- min ilość użytkowników 4096
- integracja z domeną usługi AD w systemie Windows
- gwarancja co najmniej 36 miesięcy na serwer oraz nośniki (dyski twarde),
- w przypadku awarii w okresie gwarancji, nośniki (dyski twarde) pozostają
fizycznie do dyspozycji zamawiającego, przy czym na żądanie Dostawcy
elementy elektroniki uszkodzonego dysku mogą zostać mu przekazane,
element będący nośnikiem informacji pozostanie u Zamawiającego
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
- Oferowany sprzęt musi być nowy.
-W ofercie wymagana dokładna specyfikacja wraz z nazwą producenta i
modelem sprzętu.
- zasilacz wbudowany 220 - 240V
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
38
23.
Drukarka mobilna kolorowa
Ilość – 18 szt.
L.p. Parametr
1.
Format strony
2.
Szybkość druku str./min.
3.
4.
5.
Technologia wydruku
Rozdzielczość
Interfejsy
6.
Zasilanie
7.
Dodatkowe wymagania
8.
Gwarancja
Wymagania minimalne
A4
Co najmniej 18 stron/min mono i 12 stron/min w kolorze, w formacie A4 ,
w trybie roboczym (umożliwiającym szybki wydruk).
Atramentowa
min 600x 600 dpi
- USB
 zasilacz sieciowy 100-240V,
 zasilanie bateryjne, akumulator dołączony w zestawie
 Wszystkie kable niezbędne do podłączenia drukarki do komputera
(zasilający, USB).
 dołączone sterowniki do Windows 7, Windows 8
 Sprzęt nowy, fabrycznie zapakowany
 w ofercie wymagana specyfikacja wraz z nazwą producenta i
modelem sprzętu
 dołączona torba do przenoszenia drukarki
- min. 12 miesięcy
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
39
24.
Urządzenie wielofunkcyjne A4
Ilość – 1 szt.
Lp.
Opis
Funkcje urządzania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rodzaj/technologia wydruku
Prędkość druku (czerń,
normalna jakość, A4)
Prędkość druku (kolor,
normalna jakość, A4)
Czas wydruku pierwszej
strony (format A4)
Jakość druku (czerń,
najwyższa jakość)
Jakość druku (kolor,
najwyższa jakość)
Jakość kopiowania
Interfejs
9.
Podajnik papieru
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wymiary nośników
Wydajność /dopuszczalne
obciążenie
Druk dwustronny
Kopiowanie
Protokół sieciowy
Skanowanie
18.
19.
20.
Formaty plików
zeskanowanych
Zasilanie
Podajnik kopert
Dokumentacja
21.
Gwarancja
17.
22.
23.
Materiały eksploatacyjne
Wyposażenie uzupełniające
Uwagi
24.
Wymagania minimalne
 drukarka
 skaner
 fax
druk laserowy kolorowy
min. 28 (strony /minutę)
Min. 28 (strony /minutę)
Max 12 sekund
1200 x 1200 dpi
1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi
1 port USB ,
1 port RJ45 - wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet
10/100BaseTX Ethernet
min. 2 podajniki papieru:
Podajnik nr 1 - uniwersalny podajnik na min. 50, podajnik nr 2 - podajnik na
min. 200 arkuszy ,
A4, A5, B5, Letter, koperty (B5, C5, DL)
60 000 (stron /miesiąc)
automatyczny
W kolorze,
automatyczne dwustronne
TCP/IP
Automatyczny podajnik dokumentów,
skanowanie dwustronne
Min. PDF, JPEG, Tiff
wbudowany zasilacz 220-240 V
Pojemność : min 10 szt
instrukcje użytkownika w języku polskim
-gwarancja 36 miesięcy, na części, robociznę i naprawę w miejscu
użytkowania drukarki z gwarantowanym czasem reakcji do końca
następnego dnia roboczego od zgłoszenia,
-w przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancji, ewentualny dysk twardy,
będący na wyposażeniu urządzenia, pozostaje fizycznie do dyspozycji
zamawiającego.
Wydajność tonera standardowego (oryginalnego, produkowanego przez
producenta drukarki) : min 6000 str A4 mono, min 6000str kolor
- ekranowany kabel USB o długości co najmniej 5m
- zestaw tonerów startowych
- Oferowany sprzęt musi być nowy. W ofercie wymagana dokładna
specyfikacja wraz z nazwą producenta i modelem sprzętu.
- oznaczenie CE
- dołączone sterowniki do Windows 7, Windows 8
- Sprzęt nowy, fabrycznie zapakowany
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
40
25.
Skaner mobilny
Ilość – 18 szt.
L.p.
Parametr
1.
Format strony
2.
Funkcjonalność
3.
4.
Rozdzielczość optyczna
Zasilanie
5.
Dodatkowe wymagania
6.
Gwarancja
26.
Wymagania minimalne
A4
- zapis do pliku JPEG
- zapis na pamięć wewnętrzną lub na kartę pamięci (w przypadku opcji zapisu na
kartę pamięci wymagane jest dołączenie do zestawu zgodnej z urządzeniem karty
pamięci o pojemności min 8GB)
- wybór trybu skanowania : kolor/mono
- obsługiwana karta pamięci do 32GB
min 900 dpi
 zasilanie bateryjne lub przez USB
 Wszystkie kable niezbędne do podłączenia do komputera.
 Sprzęt nowy,
 w ofercie wymagana specyfikacja wraz z nazwą producenta i modelem
sprzętu.
- min. 12 miesięcy
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
Zestaw blokerów sprzętowych w walizce
Ilość – 18 szt.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Parametr
Funkcjonalność
Wbudowane porty
Kable sygnałowe:
Zasilacze:
Adaptery:
Kable komputerowe:
Wymagania minimalne
Zewnętrzne sprzętowe blokery zapisu zapewniający obsługę interfejsów
wejściowych (źródłowych) ATA/SATA, USB, FireWire. Umożliwia odczytanie
danych z nośnika w sposób bezpieczny bez zmiany jego stanu danych
 ATA/SATA
 USB 3.0
 FireWire
 SAS
 Taśma IDE
 Kabel SATA
 Kabel SAS
 Min dwa zasilacze do blokerów
 Kabel zasilający do dysków ATA (molex)
 Kabel zasilający do dysków SATA
 Adapter 1.8"
 Adapter 2.5"
 Adapter ZIF
 Adapter MicroSATA
 Adapter LIF
 2x kabel USB A to Mini 5 pin
 Kabel FireWire cabel B (9 pin - 9 pin))
 Kabel eSATA
Adapter FireWire A (4 pin - 9 pin)
Adapter FireWire A (6 pin - 9 pin)
-
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
41



7.
Dodatkowe wymagania
8.
Gwarancja
27.
Wszystkie kable niezbędne do podłączenia do komputera.
Sprzęt nowy,
W zestawie odporna na warunki zewnętrzne walizka do przenoszenia
sprzętu
 w ofercie wymagana specyfikacja wraz z nazwą producenta i modelem
sprzętu
 zestaw blokerów pochodzący od jednego producenta
- min. 12 miesięcy
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
Kopiarka dysków twardych
Ilość – 1 szt.
L.p.
1.
Parametr
Przeznaczenie
Wymagania minimalne
Tworzenie kopii z dysków

2.
Funkcje urządzania
3.
Dodatkowe wymagania
4.
Gwarancja
5.
Możliwość podłączenia
urządzeń z interfejsami:
Wbudowany bloker zabezpiecza kopiowany nośnik przed jakimi kolwiek
modyfikacjami.
 Kopiowanie równoległe z minimum trzech dysków źródłowych do
minimum pięciu dysków docelowych
 Kopiowanie do pliku .DD , .E01
 Wyliczanie sumy kontrolnej podczas kopiowania (MD5 i SHA1),
 Możliwość czyszczenia dysków przez nadpisanie
 Formatowanie dysku docelowego oraz pamięci USB,
 wspierane interfejsy USB, ATA i SATA po stronie źródła, SATA po
stronie docelowej,
 Tworzenie szczegółowych logów przydatnych podczas dokumentowania
czynności,
 ekran dotykowy służący do obsługi urządzenia
 Wszystkie kable niezbędne do podłączenia
 Sprzęt nowy,
 W zestawie odporna na warunki zewnętrzne walizka do przenoszenia
sprzętu
 w ofercie wymagana specyfikacja wraz z nazwą producenta i modelem
sprzętu.
- min. 12 miesięcy
- koszty transportu sprzętu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a lokalizacją
serwisu pokrywa Dostawca
- USB 2.0
- USB 3.0
- SATA
- eSATA
- SAS
- mSATA
- IDE
- ZIF
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
42
Załącznik nr 2 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
……………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o nazwie: „Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji
zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie
Techniczne Hercule III (OLAF)” oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami),
niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmiot,
który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
............................., dnia ...................
......................................................................
(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
43
Załącznik nr 3 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
……………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o nazwie: „Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji
zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie
Techniczne Hercule III (OLAF)” oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami),
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że podmiot, który
reprezentuję
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
............................., dnia ...................
.............................................................
(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
44
Załącznik nr 4 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
………………………….
pieczęć adresowa Wykonawcy
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o nazwie: : „Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji
zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie
Techniczne Hercule III (OLAF)” oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami),
1. Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331 ze zmianami.)
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1
2
…
............................., dnia ...................
................................................................
(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
2. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
............................., dnia ...................
................................................................
(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
45
Załącznik nr 5 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
......................................
/nazwa i adres Wykonawcy/
……………………...
/miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą sprzętu oraz oprogramowania do realizacji zadań z
zakresu informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej w ramach programu Wsparcie Techniczne
Hercule III (OLAF)” oferuję dostawę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami, której
cena brutto wynosi:
Cena oferowana brutto: ………….……..……………zł, / za całość zamówienia
(słownie:
…………………………………………………………………….....…………………)
W tym należny podatek VAT wg stawki ........ %
Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia oraz należny podatek
od towarów i usług VAT.
KALKULACJA CENY:
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zamawianego sprzętu
/ oprogramowania
Narzędzie do odzyskiwania,
naprawy i analizy plików
graficznych
Narzędzie do odzyskiwania
haseł
Narzędzie do wirtualizacji
obrazów binarnych
Narzędzie do wyodrębniania
i odzyskiwania artefaktów
internetowych, artefaktów
urządzeń mobilnych oraz
artefaktów systemowych
Narzędzie do analizy
komunikatorów
internetowych, historii
przeglądarek internetowych
oraz plików skrzynek
pocztowych
Nazwa oferowanego
urządzenia /
oprogramowania
Ilość
Cena
jedn.
(brutto)
Wartość
(brutto)
Gwarancja
/ wsparcie
techniczne
1
1
1
1
1
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
46
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Narzędzie do przetwarzania
obrazu w celu poprawy jego
jakości oraz jego analizę
Narzędzie do analizy skrzynek
poczty elektronicznej
Zestaw do akwizycji danych z
urządzeń mobilnych – TYP1
Moduł obsługujący chipsety
chińskiego pochodzenia do
zestawu TYP 1 do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
Zestaw do akwizycji danych z
urządzeń mobilnych – TYP2
Moduł obsługujący chipsety
chińskiego pochodzenia do
zestawu TYP 2 do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
Urządzenie przenośne do
pracy z oprogramowaniem do
akwizycji danych z urządzeń
mobilnych TYP 2
Zestaw do akwizycji danych z
urządzeń mobilnych – TYP 3
Oprogramowanie do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
Narzędzie służące do
odzyskiwania danych
Narzędzie do montowania
obrazów
Oprogramowanie do analiz
dowodów elektronicznych
– TYP 1
Oprogramowanie do analiz
dowodów elektronicznych
– TYP 2
1
1
7
7
1
1
1
18
18
1
1
3
2
19
Zestaw komputerowy TYP I
5
20
Zestaw komputerowy TYP II
10
21
Komputer przenośny
18
22
Urządzenie NAS
1
23
Drukarka mobilna kolorowa
18
24
Urządzenie wielofunkcyjne
A4
1
25
Skaner mobilny
18
26
Zestaw blokerów sprzętowych
w walizce
18
27
Kopiarka dysków twardych
1
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres
60 dni od daty otwarcia ofert.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
47
2.
Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5.
Oświadczamy, że bez zastrzeżeń przyjmuję termin realizacji umowy. Zamówienie zrealizujemy do 40
dni od daty podpisania umowy.
6.
W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:
……...........................................................................................................................................,
(reprezentant Wykonawcy)
tel. .............................................................
Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji w sposób określony w art. 27 ustawy Pzp :
e-mail ………………………………………..
* W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu prosimy podać nazwę banku oraz nr rachunku bankowego, na
które ma zostać zwrócone wadium:
………………………………………………………………………………………………………………………
7.
Oświadczamy, że powierzamy
z poniższym zestawieniem *:
LP.
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom
zgodnie
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZA
PODWYKONAWCOM
* Wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
8. Oferta została złożona na ............ stronach, kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr ...........
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*.
a)
.............................................................................................
b)
.............................................................................................
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
48
c)
.............................................................................................
d)
…………………………………………………………………..
e)
………………………………………………………………….
…………. …………………………………………
(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*Uwaga:
jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
49
Załącznik nr 6 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
......................................
/nazwa i adres Wykonawcy/
……………………...
/miejscowość i data/
Wykaz zrealizowanych dostaw w ostatnich 3 latach zamówień odpowiadających swoim
rodzajem zamówieniu objętym składaną ofertą
Lp.
Zamawiający /
zleceniodawca
Przedmiot zamówienia
Data wykonania
zamówienia
Wartość brutto
zamówienia
1
2
3
4
5
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Uwaga. Dowodami są:
1) poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
.................... dnia...........................................
____________________________
(podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
50
Załącznik nr 7 do SIWZ
znak sprawy: 380000-ILGR.271.8.2015
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
UMOWA nr
zawarta w Opolu w dniu ....................................., pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministrem Finansów,
w imieniu którego występuje
Dyrektor Izby Celnej w Opolu, ul. Szpitalna 3b-5-7; 45-010 Opole
zwany dalej Zamawiającym
a
..........................................................................................................................
NIP …………………
REGON ………………………...
reprezentowanym przez:
........................................
zwanym dalej Wykonawcą,
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty
z dnia ……………….. 2015 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie
Celnej – wsparcie techniczne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Hercule III Wsparcie Techniczne (OLAF) – umowa dotacji nr OLAF/2015/D1/042.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
51
§1
Przedmiot umowy
1.
2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą:
1) narzędzie do odzyskiwania, naprawy i analizy plików graficznych – 1 szt.
2) narzędzie do odzyskiwania haseł – 1 szt.
3) narzędzie do wirtualizacji obrazów binarnych – 1 szt.
4) narzędzie do wyodrębniania i odzyskiwania artefaktów internetowych, artefaktów urządzeń
mobilnych oraz artefaktów systemowych – 1 szt.
5) narzędzie do analizy komunikatorów internetowych, historii przeglądarek internetowych oraz
plików skrzynek pocztowych – 1 szt.
6) narzędzie do przetwarzania obrazu w celu poprawy jego jakości oraz jego analizę – 1 szt.
7) narzędzie do analizy skrzynek poczty elektronicznej – 1 szt.
8) zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP1 – 7 szt.
9) moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 1 do akwizycji danych
z urządzeń mobilnych – 7 szt.
10) zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP2 – 1 szt.
11) moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 2 do akwizycji danych
z urządzeń mobilnych – 1 szt.
12) urządzenie przenośne do pracy z oprogramowaniem do akwizycji danych z urządzeń mobilnych
TYP 2 – 1 szt.
13) zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP 3 – 18 szt.
14) oprogramowanie do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – 18 szt.
15) narzędzie służące do odzyskiwania danych – 1 szt.
16) narzędzie do montowania obrazów – 1 szt.
17) oprogramowanie do analiz dowodów elektronicznych – TYP 1 – 3 szt.
18) oprogramowanie do analiz dowodów elektronicznych – TYP 2 – 2 szt.
19) zestaw komputerowy typ I – 5 szt.
20) zestaw komputerowy typ II – 10 szt.
21) komputer przenośny – 18 szt.
22) urządzenie NAS – 1szt.
23) drukarka mobilna kolorowa – 18 szt.
24) urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1szt.
25) skaner mobilny – 18 szt.
26) zestaw blokerów sprzętowych w walizce – 18 szt.
27) kopiarka dysków twardych – 1 szt.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy
i stosowanymi normami technicznymi.
§2
Przedstawiciele Stron
1.
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy jest:
1) ………………………….. nr tel. …………………
2) ………………………….. nr tel. …………………
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
52
2.
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest:
1) ………………………….. nr tel. …………………
2) ………………………….. nr tel. …………………
3.
Zmiany osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji umowy wymaga
poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.
§3
Cena przedmiotu umowy oraz warunki płatności
1.
Łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy, na bazie franco miejsce dostawy, uwzględniająca
wszystkie koszty, opłaty i podatki wynosi …………….. zł brutto, w tym podatek VAT wg 23%
stawki (słownie: …………………….), w tym:
1) narzędzie do odzyskiwania, naprawy i analizy plików graficznych – 1 szt. – cena brutto….
2) narzędzie do odzyskiwania haseł – 1 szt. – cena brutto….
3) narzędzie do wirtualizacji obrazów binarnych – 1 szt. – cena brutto….
4) narzędzie do wyodrębniania i odzyskiwania artefaktów internetowych, artefaktów urządzeń
mobilnych oraz artefaktów systemowych – 1 szt. – cena brutto….
5) narzędzie do analizy komunikatorów internetowych, historii przeglądarek internetowych oraz
plików skrzynek pocztowych – 1 szt. – cena brutto….
6) narzędzie do przetwarzania obrazu w celu poprawy jego jakości oraz jego analizę – 1 szt. – cena
brutto….
7) narzędzie do analizy skrzynek poczty elektronicznej – 1 szt. – cena brutto….
8) zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP1 – 7 szt. – łączna cena brutto….
9) moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 1 do akwizycji danych
z urządzeń mobilnych – 7 szt. – łączna cena brutto….
10) zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP2 – 1 szt. – cena brutto….
11) moduł obsługujący chipsety chińskiego pochodzenia do zestawu TYP 2 do akwizycji danych
z urządzeń mobilnych – 1 szt. – cena brutto….
12) urządzenie przenośne do pracy z oprogramowaniem do akwizycji danych z urządzeń mobilnych
TYP 2 – 1 szt. – cena brutto….
13) zestaw do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – TYP 3 – 18 szt. – łączna cena brutto….
14) oprogramowanie do akwizycji danych z urządzeń mobilnych – 18 szt. – łączna cena brutto….
15) narzędzie służące do odzyskiwania danych – 1 szt. – cena brutto….
16) narzędzie do montowania obrazów – 1 szt. – cena brutto….
17) oprogramowanie do analiz dowodów elektronicznych – TYP 1 – 3 szt. – łączna cena brutto….
18) oprogramowanie do analiz dowodów elektronicznych – TYP 2 – 2 szt. – łączna cena brutto….
19) zestaw komputerowy typ I – 5 szt. – łączna cena brutto….
20) zestaw komputerowy typ II – 10 szt. – łączna cena brutto….
21) komputer przenośny – 18 szt. – łączna cena brutto….
22) urządzenie NAS – 1szt. – cena brutto….
23) drukarka mobilna kolorowa – 18 szt. – łączna cena brutto….
24) urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 szt. – cena brutto….
25) skaner mobilny – 18 szt. – łączna cena brutto….
26) zestaw blokerów sprzętowych w walizce – 18 szt. – łączna cena brutto….
27) kopiarka dysków twardych – 1 szt. – cena brutto….
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
53
2.
3.
4.
5.
6.
Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr………………, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie dostarczonej Zamawiającemu i prawidłowo
wystawionej faktury VAT w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia jej dostarczenia. Podstawą
wystawienia faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za zrealizowaną umowę.
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody
Zamawiającego.
§4
Procedura odbioru przedmiotu umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Odbiór zostanie przeprowadzony przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego, upoważnione do
odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
W przypadku zmiany osób wyznaczonych, o których mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający upoważni do
odbioru inną osobę odrębnym dokumentem, bez konieczności zmiany niniejszej umowy.
Odbiór zostanie przeprowadzony w siedzibie Izby Celnej w Opolu.
Najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca
zawiadomi telefonicznie oraz elektronicznie na adres e-mail osoby wyznaczone przez Zamawiającego
o terminie dostawy.
Celem czynności sprawdzających, prowadzonych w ramach odbioru będzie:
1) sprawdzenie poprawności działania dostarczonego sprzętu i drukarek,
2) sprawdzenie kompletności dostarczonego przedmiotu umowy, dokumentacji technicznej, licencji,
nośników i instrukcji użytkownika oraz instrukcji instalacji sporządzonych we właściwym języku.
Odbiorowi podlegać będzie całość przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy w toku odbioru stwierdzono rozbieżności, problemy z uruchomieniem sprzętu i/lub
oprogramowania, braki, wady lub usterki, należy zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od
chwili otrzymania zawiadomienia usunie na własny koszt stwierdzone nieprawidłowości i o ich
usunięciu poinformuje Zamawiającego.
Wynik odbioru zostanie potwierdzony przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę w protokole odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający zastrzega, że podpisanie protokołów odbioru może nastąpić w terminie do 7 (siedmiu)
dni roboczych od daty dostarczenia całości przedmiotu umowy.
Protokół, o którym mowa w ust. 9 zostanie sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego odbierającego przedmiot umowy.
Jeżeli przedmiot umowy zostanie dostarczony w ostatnim - 40 (czterdziestym) dniu, termin wykonania
umowy uważa się za zachowany pod warunkiem podpisania bez zastrzeżeń wszystkich protokołów
odbioru najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 10.
Z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzi
prawo własności przedmiotu umowy oraz wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem
umowy.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
54
§5
Gwarancja na sprzęt
Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony w ofercie
liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obydwie strony.
2. W przypadku awarii komputerowych jednostek centralnych, monitorów oraz komputerów
przenośnych Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii sprzętu w terminie do 14 (czternastu)
dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
3. W przypadku awarii drukarek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii sprzętu w ciągu
14 (czternastu) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
4. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego w przypadkach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów w sprzęcie, zostaną zainstalowane
fabrycznie nowe identyczne elementy lub za zgodą Zamawiającego fabrycznie nowe elementy o nie
gorszych parametrach.
6. Wszelkie koszty naprawy, transportu sprzętu oraz dojazdu do miejsca użytkowania sprzętu, ponosi
Wykonawca. Za miejsce użytkowania rozumie się obszar całego kraju.
7. W przypadku wystąpienia czwartej awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
niesprawnego sprzętu na nowy, wolny od wad, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia
awarii.
8. Usunięcie awarii, dostarczenie sprzętu zastępczego, wymiana na sprzęt nowy, wolny od wad obejmuje
również zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania.
9. W przypadku niedotrzymania terminów napraw i/lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zakupu brutto sprzętu,
który uległ awarii, za każdy dzień uchybienia terminu.
10. Zawiadomienia o awariach sprzętu będą zgłaszane elektronicznie przez użytkowników na adres e-mail
……………….. Użyte w zawiadomieniu określenie „awaria” obejmuje wszelkie niesprawności
sprzętu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
1.
§6
Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie usług gwarancyjnych, rozwoju i wsparcia
oprogramowania
1.
2.
Wykonawca zapewnia poprawne działanie oprogramowania w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od
dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obydwie strony.
Bez dodatkowej opłaty, w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru przez obydwie strony, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług
gwarancyjnych oraz wsparcia polegających na:
1) dostawie Zamawiającemu na nośnikach, bez wykorzystania internetu, w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia opublikowania przez producenta oprogramowania, nowych wersji oprogramowania
w języku polskim lub angielskim, a także poprawek oprogramowania, dokumentacji
oprogramowania oraz instrukcji dotyczącej instalacji i aktualizacji oprogramowania,
2) prowadzeniu konsultacji telefonicznych z Zamawiającym w języku polskim w dni robocze
w godz. 730-1530 pod numerem telefonu …………..
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
55
§7
Licencje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
bez zastrzeżeń, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Zamawiający uzyskuje prawo do
korzystania z oprogramowania oraz jego aktualizacji, na podstawie bezterminowej, ograniczonej
terytorialnie do granic Polski, licencji udzielonej przez producenta oprogramowania, na następujących
polach eksploatacji:
1) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności;
2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; odtwarzanie; utrwalanie; przechowywanie;
wyświetlanie; stosowanie;
3) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania w podmiotach powiązanych z Zamawiającym, tj.
jednostkach organizacyjnych Służby Celnej i Departamentach pozostających w Pionie Służby
Celnej w Ministerstwie Finansów, pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji;
4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);
5) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania, w szczególności
danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz
modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, także przez podmioty powiązane
i współpracujące z Zamawiającym w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz jednostek organizacyjnych Służby Celnej/Departamentów
w Pionie Służby Celnej w Ministerstwie Finansów, którym pierwotnie zostanie przekazany sprzęt oraz
oprogramowanie, z zastrzeżeniem możliwości jego nieograniczonej w czasie zmiany, w ramach
struktury organizacyjnej Służby Celnej.
Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę producenta na korzystanie z oprogramowania oraz jego
aktualizacji, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki gwarancji.
Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których
utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie i jego aktualizacje, ani korzystanie z niego
przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw
autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności: patentów, licencji, zarejestrowanych
znaków i wzorów.
Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych
wobec Zamawiającego w związku z użytkowaniem oprogramowania, w tym zarzucających naruszenie
praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie
sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili
zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją
uboczną po stronie Zamawiającego.
Ponadto, jeśli używane oprogramowanie i jego aktualizacje stanie się przedmiotem jakiegokolwiek
powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może
na swój koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego użytkowania oprogramowania i jego aktualizacji
lub
2) zmodyfikować oprogramowanie i jego aktualizacje, tak żeby było zgodne z umową, ale wolne od
jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich.
Zamawiający zastrzega, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
56
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy wniósł skutecznie na rzecz
Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej w umowie
Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 czyli kwotę:
………….złotych,
(słownie:……………………………)
zdeponowane
w
formie
……………………………………… lub wpłacił w gotówce na konto bankowe Zamawiającego
nr ……………………..
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający zwolni zabezpieczenie:
1) w wysokości 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 (trzydziestu) dni po wykonaniu
przedmiotu umowy i uznaniu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołów odbioru
bez zastrzeżeń;
2) w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia – w terminie 15 (piętnastu) dni od upływu okresu
minimalnej gwarancji na sprzęt o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych
roszczeń Zamawiającego.
Udzielone gwarancje lub poręczenia muszą być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze
pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory ich dotyczące
podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Izby Celnej w Opolu. Koszty związane z wystawieniem powyższych
dokumentów ponosi Wykonawca.
Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia,
zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach
wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji umowy, Wykonawca na 7 (siedem) dni
roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks
lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli
Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od
gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na
poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie musi wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego
z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w tym należności wynikające z kar umownych.
W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do
zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§9
Kary umowne i odpowiedzialność za szkody
1.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień
opóźnienia.
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
57
2.
3.
4.
5.
Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %
wartości brutto umowy.
W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie
współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje
zakłócenia w pracy środowiska sprzętowego i programowego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty
związane z przywróceniem i sprawnym działaniem sprzętu oraz oprogramowania Zamawiającego.
Wykonawca na własny koszt dokona modyfikacji przywracających właściwe działanie właściwe
działanie środowiska programowego i sprzętowego po odinstalowaniu oprogramowania
równoważnego.
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (nie dotrzymania warunków gwarancji)
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto uszkodzonego lub wadliwego
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej.
§ 10
Zachowanie poufności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych otrzymanych
i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy,
niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła (dalej zwane „informacje”).
W szczególności dotyczy to wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych odnośnie systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych, zwłaszcza ich
zabezpieczenia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami
umowy oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych.
Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one
niezbędne do wykonywania powierzonym im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego w tytułu
realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniania jakichkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby
do celów związanych z realizacją umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. Wszelkie takie kopie lub
reprodukcje będą własnością Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobową, a także
ochroną informacji niejawnych.
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania
z dokumentami lub danymi Zamawiającego z zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
które obowiązują u Zamawiającego.
W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni
ze swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie
bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228 z późniejszymi zmianami).
Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych
oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
58
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych,
a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 782).
Nie będą uważane za chronione informacje, które:
1) wcześniej stały się informacją publiczną okolicznościach nie będących wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszającego umowę przez którąkolwiek ze Stron,
2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której
dotyczą,
3) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobie trzecią nie będącą Stroną umowy zgodnie
z prawem i bez ograniczeń.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich
pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy
wykonywaniu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden
pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 10, otrzymujący powyższe informacje,
informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji, nie ujawni tych informacji,
ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub przedsiębiorstwom trzecim bez
uzyskania uprzednio wyraźniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło
informacji dotyczy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy
wykazu pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy
wraz z oświadczeniami o ochronie informacji, według wzoru, który określa załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o którym
mowa w ust. 12, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział
w realizacji przedmiotu umowy.
Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę obowiązuje także po ustaniu
umowy.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu
umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę i podlega
wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§ 11
Zmiany umowy
1.
2.
3.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw / określeń Stron umowy, siedziby Stron,
numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu
umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.
W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Wykonawca zostaje
wybrany z wyjątkiem:
1) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku do umowy
i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jak ustalona
w niniejszej umowie,
2) zmian terminów realizacji zamówienia wynikających z działania siły wyższej,
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
59
4.
3) zmian związanych ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących
konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią
załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez
Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
Wszystkie tytuły paragrafów w umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na
interpretacje umowy.
Wykonawca w całości lub w części nie może przenieść na osobą trzecią praw i obowiązków
wynikających z umowy.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim musi być interpretowana.
Strony w trakcie całej realizacji umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie, komunikują się
w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych
dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 224 z późniejszymi zmianami).
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy.
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawca nie może rościć
żadnych praw względem Komisji Europejskiej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Integralna częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Protokół odbioru
2) Oświadczenie o ochronie informacji
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
60
załącznik nr 1 do umowy nr …..…
PROTOKÓŁ ODBIORU
do umowy nr ………………………. …..z dnia …………………………………..
Data: ……………………………………………
Miejsce dokonania odbioru:
Przedmiotem odbioru jest:
Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w polskiej
Służbie Celnej wg poniższego zestawienia:
Lp.
Nazwa
Ilość
1.
Narzędzie do odzyskiwania,
naprawy i analizy plików
graficznych
1
2.
Narzędzie do odzyskiwania haseł
1
3.
Narzędzie do wirtualizacji
obrazów binarnych
1
4.
5.
6.
Narzędzie do wyodrębniania
i odzyskiwania artefaktów
internetowych, artefaktów
urządzeń mobilnych oraz
artefaktów systemowych
Narzędzie do analizy
komunikatorów internetowych,
historii przeglądarek
internetowych oraz plików
skrzynek pocztowych
Narzędzie do przetwarzania
obrazu w celu poprawy jego
jakości oraz jego analizę
Numery fabryczne / inne cechy
identyfikacyjne
Uwagi
1
1
1
7.
Narzędzie do analizy skrzynek
poczty elektronicznej
1
8.
Zestaw do akwizycji danych z
urządzeń mobilnych – TYP1
7
9.
Moduł obsługujący chipsety
chińskiego pochodzenia do
zestawu TYP 1 do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
7
10.
Zestaw do akwizycji danych z
urządzeń mobilnych – TYP2
1
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
61
11.
12.
Moduł obsługujący chipsety
chińskiego pochodzenia do
zestawu TYP 2 do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
Urządzenie przenośne do pracy z
oprogramowaniem do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
TYP 2
1
1
13.
Zestaw do akwizycji danych z
urządzeń mobilnych – TYP 3
18
14.
Oprogramowanie do akwizycji
danych z urządzeń mobilnych
18
15.
Narzędzie służące do
odzyskiwania danych
1
16.
Narzędzie do montowania
obrazów
1
17.
18.
Oprogramowanie do analiz
dowodów elektronicznych
– TYP 1
Oprogramowanie do analiz
dowodów elektronicznych
– TYP 2
3
2
19.
Zestaw komputerowy TYP I
5
20.
Zestaw komputerowy TYP II
10
21.
Komputer przenośny
18
22.
Urządzenie NAS
1
23.
Drukarka mobilna kolorowa
18
24.
Urządzenie wielofunkcyjne A4
1
25.
Skaner mobilny
18
26.
Zestaw blokerów sprzętowych
w walizce
18
27.
Kopiarka dysków twardych
1
Stwierdzone rozbieżności / uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
62
Uruchomienie wybranego sprzętu:


Pozytywne, bez uwag*
Negatywne*
Wykonanie wydruku:


Pozytywne, bez uwag*
Negatywne*
Stwierdzone rozbieżności / uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Postanowienia końcowe:
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności sprawdzających wynikających
z procedury odbioru przedmiotu umowy
potwierdzają / *nie potwierdzają
kompletność dostarczonego produktu opisanego przedmiotem umowy.
Wynik odbioru:


Pozytywny*
Negatywny*
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
63
Podpisy osób biorących udział w procedurze odbioru:
Ze strony Wykonawcy:
Ze strony Zamawiającego:
1. ………………………………………
1. ……………………………………
2. ………………………………………
2. ……………………………………
3. ………………………………………
3. ……………………………………
Protokół odbioru otrzymują:
1. Wykonawca
2. Zamawiający
3. Osoba wyznaczona do odbioru przedmiotu umowy.
* niepotrzebne skreślić
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
64
załącznik nr 2 do umowy nr ………
Opole, dnia …………………… r.
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE INFORMACJI
W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …………
z dnia ………………. r. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść niżej wymienionych przepisów w
zakresie ochrony informacji:
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi
zmianami),
2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późniejszymi zmianami),
3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. nr 182,
poz. 1228),
4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).
Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie
ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych podczas
realizacji umowy oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji
i treścią wyżej wymienionych przepisów oraz zobowiązała się do ich przestrzegania.
……………………………………
(podpis Wykonawcy)
Numer sprawy :380000-ILGR.271.8.2015
„Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej - wsparcie techniczne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu HERCULE III Wsparcie Techniczne (OLAF)
65

Podobne dokumenty