Wyciąg z Regulaminu prac Komisji przetargowej Dotyczy

Transkrypt

Wyciąg z Regulaminu prac Komisji przetargowej Dotyczy
”
Wyciąg z Regulaminu prac Komisji przetargowej
Dotyczy: postępowania przetargowego nieograniczonego w zakresie wyboru dostawcy usługi
„zarządzania nieruchomością” położoną w Poznaniu przy ul. Saperskiej 32 B,C
§1
1. Przetarg prowadzony jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Spółki BGK Nieruchomości SA
(zwanej w dalszej części Spółką ) i nie podlega pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przetarg ma charakter nieograniczony, co oznacza, iż Spółka nie kieruje Zapytań Ofertowych
do wybranych Oferentów.
3. W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy przedłożą w wyznaczonym terminie odpowiedź
na - skierowane w ogłoszeniu prasowym i opublikowane na stronie www.bgkn.pl - Zapytanie
Ofertowe.
§2
Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa - zwanej w dalszej części Komisją – której skład został
zatwierdzony przez Zarząd Spółki.
§3
1. Do dnia 09.02.2015 roku do godziny 12.00 Oferenci mogą składać pytania w związku z treścią
Zapytania Ofertowego pocztą elektronicznie na adres:
[email protected]
O zachowaniu terminu decydować będzie data i godzina wpływu pytania do Spółki.
2. Komisja Przetargowa opracuje odpowiedzi na pytania i niezwłocznie opublikuje na stronie
WWW. Tożsamość Oferentów, którzy zadali pytania nie zostanie ujawniona.
3. Komisja udziela odpowiedzi na pytania, które uzna za zasadne i zgodne z treścią zapytania
ofertowego.
4. Poza określoną wyżej procedurą odpowiedzi na indywidualne pytania nie będą udzielane.
§4
1. Oferty winny być dostarczone do dnia 12.02.2015 roku do godziny 15.00 do sekretariatu Spółki piętro III, adres: 00 -406 Warszawa, przy ul. Ludna nr 2 lub przesłane pocztą na ww. adres.
2. O zachowaniu terminu decydować będzie data i godzina wpływu oferty do Spółki
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone i podlegają zwrotowi bez ich otwierania.
4. Oferenci składają oferty w kopertach. Koperty, w których znajdują się oferty powinny być
zamknięte, opieczętowane pieczęcią firmową Oferenta i opatrzone napisem " Oferta na
zarządzanie nieruchomością w Poznaniu, ul. Saperska 32 B,C - dla Spółki BGK Nieruchomości
SA” i posiadać dane identyfikujące Oferenta.
§5
1. Postępowanie przetargowe będzie miało charakter dwuetapowy z negocjacjami
bezpośrednimi.
2. Harmonogram postępowania przetargowego :
 Przyjmowanie zapytań od oferentów do 09.02.2015 r.
1
”






Udzielanie odpowiedzi na zapytania
Przyjmowanie ofert
Prace komisji przetargowej
Informacja o wynikach przetargu
Negocjacje bezpośrednie
Podpisanie umowy
do 10.02.2015 r.
do 12.02.2015 r.
13-17.02.2015 r.
18.02.2015 r.
19-24.02.2015 r.
25-27.02.2015 r.
§6
1. Komisja ustala sposób oceny ofert na zasadach określenia:
a. Wag – jako odwzorowania poszczególnych najważniejszych elementów oceny oferty
b. Punktów – jako miernika poziomu spełnienia założeń komisji dla poszczególnych wag
2. Dla potrzeb oceny otrzymanych ofert Komisja przyjęła następujące wagi:
a. Cena
b. Doświadczenie oferenta
c. Potencjał kadrowy i techniczny
d. Udokumentowane prowadzenie działalności w Poznaniu
§7
1. Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert pod względem formalnym, a następnie
podda je ocenie merytorycznej i w oparciu o nią wytypuje Oferentów, którzy wezmą udział w
drugim etapie przetargu.
2. Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani na podany w
Formularzu adres e-mailowy.
3. W drugim etapie postępowania Komisja Przetargowa będzie prowadziła negocjacje bezpośrednie
z Oferentami i dokona dalszej wnikliwej oceny ofert w oparciu o następujące kryteria uzyskane w
trakcie pierwszego etapu.
§8
1. Przetarg zostanie unieważniony, gdy:
a. nie wpłynie żadna oferta
b. Komisja nie wybierze żadnej oferty.
2. Komisja zastrzega sobie prawo rekomendowania unieważnienia Przetargu w każdym czasie
poprzedzającym zawiadomienie Oferentów o rozstrzygnięciu postępowania bez żadnych
następstw prawnych w stosunku do Oferentów, bez zobowiązań Spółki wobec Oferentów oraz
bez podania Oferentom przyczyny takiego działania.
§9
Komisja ma prawo odrzucić ofertę, która nie spełnia następujących wymogów formalnych:
1. nie odpowiada warunkom Przetargu,
2. budzi wątpliwości, co do swej treści lub rodzi wątpliwości co do swojej wiarygodności,
3. jest nieczytelna,
4. została złożona po upływie wyznaczonego w § 4 ust 1 terminu do składania ofert,
5. nie została podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta,
2
”
6. nie spełnia istotnych wymogów formalno-prawnych określonych w Zapytaniu Ofertowym
§ 10
1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, Komisja przygotuje dla Zarządu Spółki
rekomendację co do wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie Zapytania Ofertowego.
2. Ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu dokonuje Zarząd Spółki.
******
3

Podobne dokumenty