tom 1 - Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Komentarze

Transkrypt

tom 1 - Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Województwo Śląskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego
Informator SłuŜb Społecznych
]
Jednostki organizacyjne
pomocy społecznej
Katowice, styczeń 2008
© Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego, Katowice 2008
Publikacja opracowana na podstawie danych zawartych w „Internetowej
Bazie Informacyjnej SłuŜb Społecznych”, dostępnej pod adresem
www.ibiss.org.pl, według stanu na dzień 02.01.2008 roku.
Wydanie publikacji wiąŜe się z realizacją zapisów „Strategii Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”.
Wydawca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
tel. (32) 20-77-890, fax (32) 20-90-555
e-mail: [email protected], www.rops-katowice.pl
Spis treści
O Informatorze........................................................................................................... 5
1. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży......................................... 7
2. Domy pomocy społecznej........................................................................................ 9
3. Dzienne domy pomocy...........................................................................................29
4. Jadłodajnie............................................................................................................37
5. Noclegownie i schroniska dla bezdomnych ...........................................................43
6. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze..............................................................................53
7. Ośrodki interwencji kryzysowej ............................................................................55
8. Ośrodki opiekuńcze...............................................................................................59
9. Ośrodki pomocy społecznej ...................................................................................61
10. Ośrodki pomocy społecznej - punkty terenowe ...................................................97
11. Placówki opiekuńczo-wychowawcze interwencyjne...........................................105
12. Placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne ...........................................107
13. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wielofunkcyjne..........................................113
14. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze .............119
15. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne .......187
16. Powiatowe centra pomocy rodzinie ..................................................................203
17. Środowiskowe domy samopomocy ....................................................................207
O Informatorze
W niniejszej publikacji ujęto 1070 publicznych oraz niepublicznych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej. O kolejności ułożenia podmiotów w ramach
danego rozdziału zadecydowała ich lokalizacja (powiat, gmina), a w następnej
kolejności nazwa.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, w Informatorze ujęto tylko
najważniejsze dane na temat zamieszczonych w nim podmiotów - nazwy, adresy
poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, stron www oraz numery telefonów
i faksów. Dodatkowe informacje można znaleźć w „Internetowej Bazie Informacyjnej
Służb Społecznych”, dostępnej na stronie www.ibiss.org.pl.
Przy nazwie każdego podmiotu podano w nawiasie numer pod jakim występuje
on w IBISS. Aby dotrzeć do danej instytucji, należy w panelu początkowym Bazy
wskazać opcję „Wyszukiwanie”, a następnie w oknie „wyszukiwanie wg ciągu
znaków” wpisać jej oznaczenie, np. IBISS-123.
Informator SłuŜb społecznych
społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
6
7
Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w cią'y
1. Domy dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w cią'y
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych - Dom Matki i Dziecka (IBISS-13)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów
Telefon: (0-32) 336-22-33
Faks: (0-32) 336-22-33
Internet: [email protected], www.caritas.knurow.pl
Dom Samotnej Matki i Dziecka (IBISS-15)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Żarki
Adres: ul. Częstochowska 15, 42-310 Żarki
Telefon: (0-34) 314-81-76
Dom dla Matki z Dzieckiem (IBISS-14)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Pawia 3, 43-243 Wisła Mała
Telefon: (0-32) 449-04-09
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
8
Domy pomocy społecznej
9
2. Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-16)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. Mickiewicza 2, 42-506 Będzin-Grodziec
Telefony: (0-32) 267-35-38, (0-32) 267-50-36
Faks: (0-32) 267-35-38
Internet: [email protected], www.bip.starostwo.bedzin.pl
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (IBISS-38)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Hutnicza 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-81-72
Internet: [email protected]
Dom Spokoju dla Ludzi Starszych (IBISS-54)
Położenie: powiat bielski, gmina Kozy
Adres: ul. Wiśniowa 6, 43-340 Kozy
Telefon: (0-33) 817-42-06
Faks: (0-33) 817-42-06
Internet: [email protected], www.stowarzyszenieaid.neostrada.pl
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-97)
Położenie: powiat bielski, gmina Wilkowice
Adres: ul. Kościelna 5, 43-365 Wilkowice
Telefony: (0-33) 817-14-91, (0-33) 817-01-88
Faks: (0-33) 817-01-88
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
10
Dom Opieki Społecznej „Samarytanin” (IBISS-18)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Bednarska 10, 43-316 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 814-09-56, (0-33) 814-21-92 w. 39
Faks: (0-33) 814-21-92 w. 39
Internet: [email protected], www.samarytanin.internetdsl.pl
Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (IBISS-21)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Pocztowa 14a, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 814-24-82
Faks: (0-33) 816-36-19
Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” (IBISS-17)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Armii Krajowej 181, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 814-71-45
Faks: (0-33) 814-71-45
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-22)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Żywiecka 15, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 497-91-27
Faks: (0-33) 497-91-27
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie
Córek Bożej Miłości (IBISS-23)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Żywiecka 20, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 816-39-93
Faks: (0-33) 816-39-93
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
11
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych (IBISS-20)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Olimpijska 11, 43-346 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 812-35-99
Faks: (0-33) 812-32-47
Internet: [email protected]
Ewangelicki Dom Opieki „Soar” (IBISS-19)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Modrzewskiego 25, 43-300 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 812-61-64, (0-33) 822-10-87
Faks: (0-33) 822-10-88
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” (IBISS-28)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
Telefony: (0-32) 787-01-58, (0-32) 286-37-16
Faks: (0-32) 787-01-58 w.16
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” (IBISS-26)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Frenzla 204, 41-908 Bytom
Telefony: (0-32) 280-60-35, (0-32) 280-60-36
Faks: (0-32) 280-60-35
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych (IBISS-25)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-41-23
Faks: (0-32) 281-41-23
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” (IBISS-27)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom
Telefony: (0-32) 286-34-00, (0-32) 280-60-86
Faks: (0-32) 280-34-00
Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja” (IBISS-33)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Wandy 64, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-15-13
Faks: (0-32) 241-54-24
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Republika” (IBISS-30)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów
Telefony: (0-32) 245-90-66, (0-32) 245-90-65
Faks: (0-32) 245-90-65
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo (IBISS-31)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Powstańców 45, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-34-37
Faks: (0-32) 249-32-31
Dom Pomocy Św. Florian (IBISS-29)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Harcerska 3, 41-503 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-10-45
Faks: (0-32) 241-37-66
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
12
Domy pomocy społecznej
13
Polski Związek Niewidomych - Dom Pomocy Społecznej
im. Kazimierza Jaworka (IBISS-32)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Siemianowicka 101, 41-503 Chorzów
Telefony: (0-32) 241-10-61, (0-32) 241-10-62
Faks: (0-32) 241-18-53
Internet: [email protected], www.dps.chorzow.net.pl
Dom Pomocy Społecznej „Betania” (IBISS-34)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn
Telefony: (0-33) 851-02-44, (0-33) 857-85-90
Faks: (0-33) 852-09-69
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych (IBISS-37)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Plac Londzina 1, 43-400 Cieszyn
Telefony: (0-33) 852-02-68, (0-32) 851-06-38
Faks: (0-33) 852-02-68
Internet: [email protected], www.dpsbonifratrzy.ox.pl
Dom Spokojnej Starości (IBISS-36)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn
Telefony: (0-33) 858-04-37, (0-33) 858-02-39
Faks: (0-33) 858-04-37
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” (IBISS-35)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
Telefony: (0-33) 852-17-61, (0-33) 852-20-11
Faks: (0-33) 852-17-61
Internet: [email protected]
Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” (IBISS-47)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Goleszów
Adres: ul. ks. Karola Kulisza 47, 43-445 Dzięgielów
Telefon: (0-33) 852-97-12
Faks: (0-33) 852-97-82
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-81)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-37-74
Faks: (0-33) 858-47-72
Internet: [email protected]
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” (IBISS-83)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów
Telefony: (0-33) 853-37-25, (0-33) 853-36-40
Faks: (0-33) 853-36-27
Internet: [email protected], www.feniks.skoczow.pl
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej (IBISS-82)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: Pogórze 201, 43-430 Pogórze
Telefony: (0-33) 853-35-52, (0-33) 853-33-01
Faks: (0-33) 853-33-01
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
14
15
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Intelektualnie (IBISS-87)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień
Telefony: (0-33) 857-02-50, (0-33) 857-11-94
Faks: (0-33) 857-02-50
Internet: [email protected]
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej (IBISS-88)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Modrzewiowa 1, 43-424 Drogomyśl
Telefon: (0-33) 857-21-25
Faks: (0-33) 857-22-73
Miejski Dom Spokojnej Starości (IBISS-95)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Słoneczna 10, 43-450 Ustroń
Telefony: (0-33) 854-12-15, (0-33) 854-11-75
Faks: (0-33) 854-11-75
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Bursztyn” (IBISS-107)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Zebrzydowice
Adres: ul. Staropolska 14, 43-525 Kończyce Małe
Telefon: (0-32) 469-35-71
Faks: (0-32) 469-35-71
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-39)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Kontkiewicza 2, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 364-38-10
Faks: (0-34) 364-38-10
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-41)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Wesoła 14, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 361-88-94
Faks: (0-34) 361-88-94
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony
przez Zgromadzenie Braci Albertynów (IBISS-40)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Św. Jadwigi 84/86, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 374-06-67
Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo (IBISS-42)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Wieluńska 1, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 324-29-14, (0-34) 324-87-83
Faks: (0-34) 324-29-14
Internet: [email protected], www.dpsczestochowa.pl
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-24)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Blachownia
Adres: ul. Sienkiewicza 6, 42-290 Blachownia
Telefony: (0-34) 327-03-76, (0-34) 327-06-33
Faks: (0-34) 327-06-33
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-56)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Lelów
Adres: ul. Szczekocińska 19, 42-235 Lelów
Telefony: (0-34) 355-82-96, (0-34) 355-82-97
Faks: (0-34) 355-82-96
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
16
17
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-63)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Olsztyn
Adres: ul. Joachimowska 85, 42-256 Turów
Telefony: (0-34) 328-60-78, (0-34) 328-62-19
Faks: (0-34) 328-60-78
Internet: [email protected],
www.dpsturow.powiat-czestochowski.bip-gov.pl
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-43)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefony: (0-32) 264-23-92, (0-32) 264-25-60
Faks: (0-32) 264-23-92
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (IBISS-44)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 232-26-46, (0-32) 232-19-60
Faks: (0-32) 232-19-60
Internet: [email protected], www.republika.pl/dpsgliwice/
Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (IBISS-46)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Pszczyńska 100, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 232-33-50, (0-32) 232-21-91
Faks: (0-32) 232-21-91
Internet: [email protected], www.dpsopoka.republika.pl
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych (IBISS-45)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Odrowążów 124, 44-103 Gliwice
Telefon: (0-32) 332-06-32
Faks: (0-32) 332-06-39
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” (IBISS-68)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pilchowice
Adres: ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska
Telefon: (0-32) 235-16-30
Faks: (0-32) 235-16-30
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony
przez Zakon Ojców Kamilianów (IBISS-67)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pilchowice
Adres: ul. Damrota 7, 44-145 Pilchowice
Telefon: (0-32) 235-65-26
Faks: (0-32) 235-65-26
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” (IBISS-86)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice
Telefony: (0-32) 238-75-43, (0-32) 238-75-42
Faks: (0-32) 238-75-43
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-96)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Wielowieś
Adres: ul. Wiejska 42a, 44-187 Wiśnicze
Telefony: (0-32) 233-62-06, (0-32) 233-61-78
Faks: (0-32) 233-62-06
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
18
Domy pomocy społecznej
19
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-49)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-96-22
Faks: (0-32) 471-96-22
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-50)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno
Telefony: (0-32) 616-24-91, (0-32) 616-24-92
Faks: (0-32) 616-36-01
Dom Pomocy Społecznej „Przystań” (IBISS-51)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice
Telefon: (0-32) 251-39-19
Faks: (0-32) 251-52-16
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” (IBISS-52)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Traktorzystów 42, 40-695 Katowice
Telefon: (0-32) 202-54-32
Faks: (0-32) 252-48-60
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-53)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Koszęcin
Adres: ul. Dąbrówki 1, 42-286 Koszęcin
Telefon: (0-34) 357-62-11
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Kombatanta im. Św. Rafała Kalinowskiego (IBISS-58)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Cyrana 10, 42-700 Lubliniec
Telefon: (0-34) 356-40-04
Faks: (0-34) 356-41-92
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-59)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec
Telefony: (0-34) 351-01-12, (0-34) 356-32-66
Faks: (0-34) 356-34-59
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” (IBISS-57)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42-700 Lubliniec
Telefony: (0-34) 353-10-84, (0-34) 353-11-26
Faks: (0-34) 353-11-12
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej (IBISS-61)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów
Telefony: (0-32) 322-53-35, (0-32) 238-60-21
Faks: (0-32) 322-53-35 w. 390
Internet: [email protected], www.caritas.mikolow.pl
Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu (IBISS-64)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Orzesze
Adres: ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze
Telefony: (0-32) 221-53-62, (0-32) 326-36-98
Faks: (0-32) 221-53-62
Internet: [email protected], www.dpsorzesze.prv.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
20
21
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-62)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Reja 54, 41-404 Mysłowice-Brzezinka
Telefony: (0-32) 222-21-01, (0-32) 314-21-96
Faks: (0-32) 222-21-01
Internet: [email protected], www.dps.myslowice.bip.info.pl
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek (IBISS-69)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 6, 42-360 Poraj
Telefony: (0-34) 314-50-18, (0-34) 314-53-16
Faks: (0-34) 314-53-16
Internet: [email protected], www.dpsporaj.albertynki.pl
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-66)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie-Brzeziny
Telefon: (0-32) 287-92-63
Faks: (0-32) 287-92-63
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt Upośledzonych Umysłowo
w Pielgrzymowicach (IBISS-65)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pawłowice
Adres: ul. Golasowicka 15, 43-252 Pielgrzymowice
Telefony: (0-32) 472-30-07, (0-32) 472-30-73
Faks: (0-32) 472-30-07
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
w Pszczynie (IBISS-70)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Warowna 59, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 210-45-81
Faks: (0-32) 210-45-81
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach (IBISS-55)
Położenie: powiat raciborski, gmina Krzyżanowice
Adres: ul. Kolejowa 4, 47-450 Krzyżanowice
Telefon: (0-32) 419-40-20
Faks: (0-32) 419-40-20
Dom Pomocy Społecznej „Dom Św. Notburgi” w Raciborzu (IBISS-72)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Plac Jagiełły 3, 47-400 Racibórz
Telefony: (0-32) 415-46-27, (0-32) 417-18-18
Faks: (0-32) 415-46-27
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (IBISS-71)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
Telefony: (0-32) 415-31-36, (0-32) 415-86-89
Faks: (0-32) 415-20-01
Internet: [email protected]
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej
„Św. Elżbieta” (IBISS-77)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska
Telefony: (0-32) 243-65-94, (0-32) 243-65-95
Faks: (0-32) 248-10-55
Internet: [email protected],
www.caritasruda.katowice.opoka.org.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
22
23
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej „Senior” (IBISS-76)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska
Telefony: (0-32) 248-13-55, (0-32) 248-05-67
Faks: (0-32) 248-17-74 w. 33
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Intelektualnie (IBISS-75)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Piłsudskiego 43, 41-707 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 242-82-88
Faks: (0-32) 242-82-88
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych (IBISS-74)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3, 41-707 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 242-86-01
Faks: (0-32) 242-86-01
Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Dom Pomocy Społecznej (IBISS-73)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Kłodnicka 103, 41-706 Ruda Śląska
Telefony: (0-32) 243-34-84, (0-32) 243-34-85
Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach (IBISS-60)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Lyski
Adres: ul. Rybnicka 7, 44-295 Lyski
Telefony: (0-32) 430-00-06, (0-32) 430-01-55
Faks: (0-32) 430-00-06
Internet: www.biuletyn.abip.pl/dps_lyski/
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejski Dom Pomocy Społecznej (IBISS-78)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik
Telefony: (0-32) 422-11-11, (0-32) 422-11-18
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-79)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Maciejkowicka 8, 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 228-12-08
Faks: (0-32) 228-12-08
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-80)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Św. Barbary 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 228-21-03
Faks: (0-32) 228-21-03
Dom Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-84)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Andersa 81b, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 292-11-91, (0-32) 266-50-42
Faks: (0-32) 266-50-42 w. 240
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-85)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 292-41-01, (0-32) 292-32-39
Faks: (0-32) 292-32-39
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
24
25
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (IBISS-90)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Imieli 12, 41-605 Świętochłowice
Telefony: (0-32) 245-68-41, (0-32) 771-04-50
Faks: (0-32) 245-68-41
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-91)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Kubiny 11, 41-600 Świętochłowice
Telefony: (0-32) 770-25-93, (0-32) 245-27-35
Faks: (0-32) 245-27-35
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Intelektualnie (IBISS-89)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Świerklaniec
Adres: ul. Główna 8, 42-620 Nakło Śląskie
Telefon: (0-32) 284-32-34
Faks: (0-32) 284-32-34
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” (IBISS-93)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Włoska 24, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefony: (0-32) 285-58-98 w. 109, (0-32) 384-66-06
Faks: (0-32) 285-58-98
Internet: [email protected], www.dps.tarnogorski.pl
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-92)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Gliwicka 22, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 285-37-85
Faks: (0-32) 285-37-85
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-104)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice
Adres: ul. Pyskowicka 34, 42-674 Łubie Górne
Telefon: (0-32) 233-12-11
Faks: (0-32) 233-12-24
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-105)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice
Adres: ul. Wolności 34, 42-674 Zbrosławice
Telefon: (0-32) 233-70-42
Faks: (0-32) 233-70-42
Dom Pomocy Społecznej (IBISS-106)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice
Adres: ul. Zamkowa 7, 42-676 Miedary
Telefon: (0-32) 233-71-28
Faks: (0-32) 233-70-14
Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej „Św. Anna” (IBISS-94)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Kopernika 6, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 328-25-25
Faks: (0-32) 328-25-26
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej „Gorzyce” (IBISS-48)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Gorzyce
Adres: ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce
Telefon: (0-32) 451-12-25
Faks: (0-32) 451-12-32 w. 310
Internet: [email protected], www.dps.wb.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
26
27
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej (IBISS-98)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Wolności 35, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 455-10-30
Faks: (0-32) 455-10-30
Internet: [email protected]
Dom Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-102)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Matejki 62, 41-800 Zabrze
Telefony: (0-32) 271-42-58, (0-32) 271-34-26
Faks: (0-32) 271-42-58
Internet: [email protected], www.dps1.zabrze.magistrat.pl
Dom Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-101)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Jaskółcza 11, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-48-54
Faks: (0-32) 271-48-54
Internet: [email protected], www.dps2.zabrze.magistrat.pl
Dom Pomocy Społecznej nr 3 (IBISS-99)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Brysza 3, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-38-61
Faks: (0-32) 271-38-61 w. 28
Internet: [email protected], www.dps3.zabrze.magistrat.pl
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów (IBISS-100)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Cisowa 6, 41-800 Zabrze
Telefony: (0-32) 271-38-17, (0-32) 271-55-47
Faks: (0-32) 271-38-17
Internet: [email protected], www.dpskamilzabrze.republika.pl
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
28
Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu (IBISS-103)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie
Telefony: (0-32) 672-22-56, (0-32) 672-15-73
Faks: (0-32) 672-22-56
Internet: [email protected], www.powiat.zawiercie.sisco.info
Lokalny Dom Pomocy Społecznej (IBISS-108)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Osiedle Powstańców Śląskich 20, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 434-22-50
Dom Pomocy Społecznej im. Adama Pliszewskiego w Żywcu (IBISS-110)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Śliżowy Potok 8, 34-300 Żywiec
Telefony: (0-33) 861-03-59, (0-33) 861-23-09
Faks: (0-33) 861-23-08
Internet: [email protected], www.dps.zywiec.cogisoft.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dzienne domy pomocy
29
3. Dzienne domy pomocy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (IBISS-112)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. Armii Ludowej 1, 42-500 Będzin
Telefon: (0-32) 267-46-07
Dzienny Dom Pomocy Społecznej - filia (IBISS-111)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. 35-lecia PRL 7, 42-500 Będzin
Telefon: (0-32) 267-40-83
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
Klubu Inteligencji Katolickiej (IBISS-113)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4a, skr. poczt. 457, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 814-94-43
Dom Dziennego Pobytu przy Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-114)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Komorowicka 336 d, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 815-76-32
Dom Dziennego Pobytu Seniora (IBISS-141)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
Telefony: (0-32) 216-67-91, (0-32) 216-75-45
Faks: (0-32) 216-67-91
Internet: [email protected], www.mops-ledziny.ovh.org
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dzienny Dom Pomocy nr 1 (IBISS-117)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Piłsudskiego 69, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-86-35
Dzienny Dom Pomocy nr 2 (IBISS-118)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Woźniaka 28, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-93-33
Dzienny Dom Pomocy nr 3 (IBISS-116)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Orzegowska 20, 41-907 Bytom
Telefon: (0-32) 387-48-91
Dzienny Dom Pomocy nr 4 (IBISS-115)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Karpacka 25, 41-907 Bytom
Telefon: (0-32) 280-85-33
Dom Dziennego Pobytu Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy
„Serce” nr 1 (IBISS-119)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. 3 Maja 4, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-65-47
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu
dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym (IBISS-122)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Focha 71a, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 365-58-64
Internet: [email protected], www.republika.pl/fosza
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
30
Dzienne domy pomocy
31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Dzienny Dom Pomocy Społecznej (IBISS-121)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Wolności 20, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-79-67
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy nr 1 (IBISS-125)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Korczaka 13a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 262-31-48
Dzienny Dom Pomocy nr 2 (IBISS-126)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 264-70-33
Dzienny Dom Pomocy nr 3 (IBISS-123)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefony: (0-32) 264-02-81 w. 424, (0-32) 260-56-40
Faks: (0-32) 260-56-40
Dzienny Dom Pomocy nr 4 (IBISS-124)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 262-19-93
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (IBISS-127)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Konopnickiej 1, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-83-71
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dzienny Dom Pomocy (IBISS-140)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. 1 Maja 45, 44-190 Knurów
Telefon: (0-32) 335-50-17
Dom Dziennego Pobytu (IBISS-128)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-96-22
Faks: (0-32) 471-96-22
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-129)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Grunwaldzka 183, 43-600 Jaworzno
Telefon: (0-32) 616-59-73
Faks: (0-32) 626-59-73
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-130)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Jagiellońska 18, 43-600 Jaworzno
Telefon: (0-32) 617-77-88
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Jacka Dzienny Dom Pomocy Społecznej (IBISS-594)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice
Telefon: (0-32) 355-51-80
Faks: (0-32) 355-51-90
Internet: www.caritas.pl/katowice/index.php?op=10
Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów „Symeonówka” (IBISS-131)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice
Telefony: (0-32) 256-33-57, (0-32) 256-56-81
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
32
Dzienne domy pomocy
33
Dzienny Dom Pomocy nr 1 (IBISS-132)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Czecha 2, 40-225 Katowice
Telefon: (0-32) 259-86-69
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy nr 2 (IBISS-134)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Głogowska 23, 40-660 Katowice
Telefon: (0-32) 202-87-27
Faks: (0-32) 202-87-27
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy nr 3 (IBISS-138)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Tysiąclecia 45, 40-875 Katowice
Telefony: (0-32) 254-06-93, (0-32) 353-73-88
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy nr 4 (IBISS-139)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Wiślana 9, 40-219 Katowice
Telefon: (0-32) 203-80-03
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy nr 5 (IBISS-137)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Świdnicka 35a, 40-711 Katowice
Telefon: (0-32) 202-13-15
Faks: (0-32) 202-13-15
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 (IBISS-136)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Oblatów 24, 40-129 Katowice
Telefon: (0-32) 203-78-32
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 (IBISS-133)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 74a, 40-854 Katowice
Telefon: (0-32) 250-15-34
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 8 (IBISS-135)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
Telefon: (0-32) 251-14-52
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy „Klub Seniora” (IBISS-142)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec
Telefon: (0-34) 351-17-40
Dzienny Dom Pomocy (IBISS-143)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów
Telefon: (0-32) 226-00-90
Faks: (0-32) 260-00-90
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-145)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Ocicka 13a, 47-400 Racibórz
Telefony: (0-32) 415-51-43, (0-32) 414-99-82
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
34
35
Dzienne domy pomocy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (IBISS-147)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Markowej 20a, 41-709 Ruda Śląska
Telefony: (0-32) 244-36-19, (0-32) 248-42-42
Internet: [email protected]
Dzienny Dom Pomocy (IBISS-148)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Śniadeckiego 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 228-37-39
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-149)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Szybikowa 8, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-37-01
Faks: (0-32) 266-37-01
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-151)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Żeromskiego 4b, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-54-32
Faks: (0-32) 266-54-32
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Centrum Usług Socjalnych
i Wsparcia (IBISS-150)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Szymanowskiego 5a, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 298-93-88, (0-32) 298-89-84
Faks: (0-32) 298-89-84
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Dziennego Pobytu (IBISS-152)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Imieli 12, 41-605 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-68-41
Faks: (0-32) 245-68-41
Dom Dziennego Pobytu - filia (IBISS-153)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Katowicka 35, 41-605 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-51-04
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (IBISS-154)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Bytomska 15, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 285-34-77
Faks: (0-32) 285-42-44
Internet: [email protected]
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna Dom Dziennego Pobytu Oratorium Św. Rodziny (IBISS-156)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Elfów 29, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 219-30-60 w. 29, 28
Faks: (0-32) 219-30-60
Dzienny Dom Pomocy „Wrzos” (IBISS-155)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Batorego 57, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 227-42-58
Dzienny Dom Pomocy (IBISS-157)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie
Telefony: (0-32) 672-21-34 w. 18, (0-32) 672-21-34 w. 23
Faks: (0-32) 672-77-01
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
36
Jadłodajnie
37
4. Jadłodajnie
Punkt Żywienia (IBISS-518)
Położenie: powiat będziński, gmina Czeladź
Adres: ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
Telefony: (0-32) 265-14-42, (0-32) 265-68-11
Restauracja „Zamkowa” (IBISS-537)
Położenie: powiat będziński, gmina Siewierz
Adres: ul. Rynek 22, 42-470 Siewierz
Telefon: (0-32) 674-14-07
Jadłodajnia (IBISS-525)
Położenie: powiat bielski, gmina Kozy
Adres: ul. Plac Kochaja, 43-340 Kozy
Telefon: (0-33) 817-59-76
Kuchnia Miejska (IBISS-526)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
Telefon: (0-32) 216-75-08
Faks: (0-32) 216-67-91
Internet: [email protected], www.ledziny.pl
Jadłodajnia (IBISS-517)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 249-62-28 w. 328
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Jadłodajnia (IBISS-520)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Jadłodajnia (IBISS-521)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-52-72
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gliwickie Punkt Wydawania Posiłków (IBISS-522)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Składowa (Wolne Tory), 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 334-50-17
Internet: [email protected]
Jadłodajnia (IBISS-532)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 44-120 Pyskowice
Telefon: (0-32) 233-20-36
Jadłodajnia w Jaworznie (IBISS-523)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Zacisze 1, 43-600 Jaworzno
Telefon: (0-32) 616-37-64
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Jacka Jadłodajnia (IBISS-524)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice
Telefon: (0-32) 355-52-10
Faks: (0-32) 355-51-90
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
38
Jadłodajnie
39
Jadłodajnia przy Domu Pomocy Charytatywnej
im. Św. Brata Alberta (IBISS-527)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Powstańców 11, 43-170 Łaziska Górne
Telefon: (0-32) 224-30-03
Jadłodajnia (IBISS-528)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów
Telefon: (0-32) 260-00-90
Kuchnia Charytatywna (IBISS-530)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Cegielniana 7b, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-35-13
Kuchnia Caritas Diecezji Opolskiej (IBISS-533)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 414-05-32
Faks: (0-32) 414-05-33
Internet: [email protected]
Jadłodajnia Św. Zyty (IBISS-534)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Plac Wolności 5, 41-709 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 248-75-58
Faks: (0-32) 771-70-81
Jadłodajnia (IBISS-519)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny
Adres: ul. Furgoła, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Telefon: (0-32) 431-29-92
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Jadłodajnia (IBISS-535)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik
Telefon: (0-32) 426-00-73
Jadłodajnia Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego (IBISS-536)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Lipowa 6, 41-106 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 766-95-24
Faks: (0-32) 766-95-25
Kuchnia Św. Zyty (IBISS-538)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Kościelna 1, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 266-42-67, (0-32) 266-52-33
Faks: (0-32) 266-52-33
Stołówka Środowiskowa nr 1 (IBISS-539)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-40-30
Stołówka Środowiskowa przy Centrum Usług Socjalnych
i Wsparcia (IBISS-540)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Szymanowskiego 5a, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 298-93-88, (0-32) 298-89-84
Faks: (0-32) 298-89-84
Jadłodajnia Misji Charytatywnej Ziemi Tarnogórskiej
„Integracja” (IBISS-541)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Zamkowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
40
Jadłodajnie
41
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna Jadłodajnia dla Bezdomnych (IBISS-542)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Nowokościelna 56, 43-100 Tychy
Telefony: (0-32) 227-18-36, (0-32) 327-07-19
Faks: (0-32) 277-18-36
Internet: [email protected], www.caritas.tychy.pl
Jadłodajnia im. Jana Pawła II (IBISS-531)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Pszów
Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 1, 44-370 Pszów
Telefony: (0-32) 455-77-82, (0-32) 455-77-78
Faks: (0-32) 455-88-04
Internet: [email protected]
Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” Oddział w Wodzisławiu Śląskim (IBISS-544)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Wojska Polskiego 16, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 455-50-62
Jadłodajnia (IBISS-545)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kruczkowskiego 42, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 272-27-15
Jadłodajnia (IBISS-546)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie
Telefony: (0-32) 672-21-43, (0-32) 672-21-34
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Kuchnia Św. Antoniego (IBISS-547)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Sienkiewicza 4, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 672-22-71
Jadłodajnia (IBISS-548)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Rynek 23, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 434-39-26
Jadłodajnia (IBISS-549)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Osiedle Parkowe 9, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-08-81
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
42
43
Noclegownie i schroniska dla bezdomnych
5. Noclegownie i schroniska
dla bezdomnych
Dom dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej (IBISS-2251)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin-Łagisza
Telefon: (0-32) 267-19-46
Noclegownia (IBISS-875)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Łukasiewicza 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-35-37
Dom dla Bezdomnych (IBISS-873)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Stefanki 7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 498-74-09, (0-33) 498-74-10
Faks: (0-33) 498-74-10
Internet: [email protected]
Noclegownia (IBISS-872)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Krakowska 2a, 43-300 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 498-74-17, (0-33) 498-74-00
Faks: (0-33) 498-78-84
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator
Informator SłuŜb społecznych
Noclegownia (IBISS-874)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Kosynierów 26, 41-907 Bytom
Telefon: (0-32) 387-63-89
Dom Ludzi Bezdomnych (IBISS-889)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Polańska 95, 43-450 Ustroń-Polana
Telefon: (0-33) 854-36-80
Faks: (0-33) 854-36-80
Internet: [email protected], www.dobrypasterz.ox.pl
Dom dla Bezdomnych Matek z Dziećmi (IBISS-2281)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Wisła
Adres: ul. Pawia 11, 43-460 Wisła Mała
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta w Chorzowie (IBISS-2253)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Katowicka 190, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 249-74-85
Faks: (0-32) 241-15-27
Internet: www.bratalbert.org.pl
Starochorzowski Dom Dobroci p.w. Św. Józefa (IBISS-2252)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Kasprowicza 2, 41-503 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-26-46
Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej (IBISS-876)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Krakowska 80/15, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-32-94
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
44
45
Noclegownie i schroniska dla bezdomnych
Przytulisko dla Bezdomnych im. Brata Alberta Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej (IBISS-2256)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Krakowska 80/2, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 365-58-08
Internet: [email protected]
Przytulisko dla Kobiet OAZA - Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej (IBISS-2258)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Plac Staszica 5, 42-202 Częstochowa
Telefony: (0-34) 368-07-65, (0-34) 368-09-77
Przytulisko dla Rodziny - Caritas (IBISS-2257)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Krakowska 82/2, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 365-58-08
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej (IBISS-2255)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Krakowska 80/15, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-32-94
Internet: [email protected]
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn (IBISS-2259)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Aleja Zwycięstwa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefony: (0-32) 268-92-69, (0-32) 261-49-44
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn (IBISS-2260)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Komuny Paryskiej 3A, 41-303 Dąbrowa Górnicza-Gołonóg
Telefon: (0-32) 268-89-82
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator
Informator SłuŜb społecznych
Noclegownia Caritas Diecezji Sosnowieckiej (IBISS-877)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Komuny Paryskiej 3a, 41-306 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 268-89-82
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet (IBISS-2263)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Liliowa 3, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 232-31-26
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (IBISS-2265)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wawrzyna 12, 44-141 Gliwice
Telefon: (0-32) 232-94-61
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gliwickie Dom Św. Brata Alberta (IBISS-2262)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Górna 13, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 335-40-69
Internet: [email protected]
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gliwickie Noclegownia Św. Brata Alberta (IBISS-878)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Składowa (Wolne Tory), 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 334-50-17
Internet: [email protected]
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gliwickie Schronisko Św. Brata Alberta (IBISS-2264)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Św. Brata Alberta 63, 44-141 Gliwice-Bojków
Telefon: (0-32) 232-94-61
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
46
47
Noclegownie i schroniska dla bezdomnych
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych - Noclegownia (IBISS-884)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów
Telefon: (0-32) 336-22-33
Faks: (0-32) 336-22-33
Internet: [email protected], www.caritas.knurow.pl
Punkt Noclegowy (IBISS-886)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Dąbrowskiego 2, 44-120 Pyskowice
Chrześcijański Dom Modlitwy i Opieki nad Ubogimi
„Betlejem” (IBISS-2267)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Długa 16, 43-605 Jaworzno
Telefon: (0-32) 752-79-26
Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn w Jaworznie (IBISS-2268)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Łukasiewicza 6, 43-603 Jaworzno
Telefon: (0-32) 615-61-75
Faks: (0-32) 615-61-75
Internet: [email protected]
Dom Samotnej Matki i Dziecka przy Ośrodku Pomocy Dzieciom
i Rodzinie w Jaworznie (IBISS-2266)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Aleja Piłsudskiego 86, 43-609 Jaworzno
Telefon: (0-32) 616-54-05
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator
Informator SłuŜb społecznych
Noclegownia dla Bezdomnych „Dom Nadziei” (IBISS-879)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Solskiego 3a, 43-603 Jaworzno
Telefon: (0-32) 615-21-07
Internet: [email protected]
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Jacka Dom Noclegowy (IBISS-881)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice
Telefon: (0-32) 355-51-80
Faks: (0-32) 355-51-90
Dom dla Bezdomnych przy GTCH (IBISS-880)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Bracka 18, 40-124 Katowice
Telefon: (0-32) 251-16-54
Dom Noclegowy (IBISS-2269)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Książęca 25c, 40-725 Katowice
Telefon: (0-32) 202-38-73
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Noclegownia (IBISS-883)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Książęca 25c, 40-725 Katowice
Telefon: (0-32) 202-38-73
Stałe Pogotowie dla Osób Bezdomnych (IBISS-882)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Jagiellońska 19, 40-039 Katowice
Telefon: (0-32) 251-16-54
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
48
49
Noclegownie i schroniska dla bezdomnych
Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom (IBISS-3582)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Orkana 7a, 40-553 Katowice
Telefon: (0-32) 203-12-60
Faks: (0-32) 203-12-60
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem Stowarzyszenia MONAR (IBISS-2272)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Kokotek 24, 42-700 Lubliniec
Telefon: (0-32) 353-12-55
Lublinieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot-16” (IBISS-885)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Kokotek 42, 42-700 Lubliniec
Telefon: (0-34) 353-12-55
Faks: (0-34) 353-12-55
Noclegownia (IBISS-2274)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-54-46
Schronisko dla Bezdomnych „Dom Nadziei” (IBISS-2275)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. Wolności 83, 42-300 Myszków
Telefony: (0-34) 313-72-08, (0-34) 313-68-69
Faks: (0-34) 313-72-08
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator
Informator SłuŜb społecznych
Punkt Noclegowy (IBISS-2271)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Kobiór
Adres: ul. Orla 4, 43-210 Kobiór
Telefon: (0-32) 218-85-95
Faks: (0-32) 218-85-95
Internet: [email protected]
Schronisko (IBISS-2270)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Kobiór
Adres: ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór
Telefon: (0-32) 218-85-95
Faks: (0-32) 218-85-95
Internet: [email protected]
ARKA.N - Dom dla Osób Bezdomnych (IBISS-2277)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Topolowa 15, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 415-51-69
Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” (IBISS-2276)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Sempołowskiej 5, 47-400 Racibórz
Telefony: (0-32) 417-58-54, (0-32) 805-48-49
Faks: (0-32) 417-85-56
Schronisko Św. Brata Alberta (IBISS-2254)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny
Adres: ul. Mikołowska 78, 44-238 Przegędza
Telefon: (0-32) 431-46-70
Faks: (0-32) 431-46-70
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
50
51
Noclegownie i schroniska dla bezdomnych
Noclegowania dla Bezdomnych Mężczyzn (IBISS-888)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Kaliska 25, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-22-26
Faks: (0-32) 266-22-26
Dom Samotnej Matki (IBISS-2273)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Miasteczko Śląskie
Adres: ul. Zameczek 1, 42-610 Miasteczko Śląskie
Telefony: (0-32) 284-95-03, (0-32) 284-96-10
Noclegownia Miejska dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej (IBISS-2279)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 285-26-81
Internet: [email protected]
Noclegownia Miejska (IBISS-2280)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Mikołowska 122, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 216-84-42
Noclegownia (IBISS-2282)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 455-34-91
Schronisko (IBISS-2283)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 455-34-91
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator
Informator SłuŜb społecznych
Dom Noclegowy (IBISS-890)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Trocera 63, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-26-39
Dom Św. Brata Alberta (IBISS-2285)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kochanowskiego 26, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 273-30-06
Faks: (0-32) 273-30-06
Internet: [email protected]
Przytulisko Św. Brata Alberta (IBISS-2284)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kochanowskiego 23, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 273-30-06
Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet
i Matek z Dziećmi (IBISS-2287)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Ofiar Katynia 48, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 272-32-81
Faks: (0-32) 272-32-81
Internet: [email protected]
Noclegownia (IBISS-891)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Gwarków 5a, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 435-80-77
Schronisko dla Bezdomnych (IBISS-2288)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Jurajska 121, 42-400 Zawiercie-Żarkowice
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
52
53
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
6. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-900)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 815-09-84
Faks: (0-33) 815-09-84
Internet: [email protected]
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej (IBISS-901)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 82, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 366-49-91
Faks: (0-34) 368-24-24
Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-903)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Sobieskiego 17b, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 361-49-11, (0-34) 324-47-55
Faks: (0-34) 361-49-11
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy - Częstochowa Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-902)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-03-39
Faks: (0-34) 368-03-39
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Niepubliczny Ośrodek Rodzin Zastępczych (IBISS-904)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Łukasińskiego 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 268-34-38
Faks: (0-32) 268-34-38
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-905)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 230-71-42
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Katowickiej (IBISS-907)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice
Telefony: (0-32) 608-15-96, (0-32) 608-16-08
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Śląski Oddział Wojewódzki Katowice - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-908)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice
Telefon: (0-32) 253-83-00
Faks: (0-32) 253-83-00
Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-3804)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Plac Kościuszki 5/205, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-03-87
Faks: (0-32) 266-03-87
Internet: [email protected]
Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (IBISS-909)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 266-46-66, (0-32) 266-84-19
Faks: (0-32) 266-46-66
Internet: [email protected], www.adopcja.sosnowiec.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
54
55
Ośrodki interwencji kryzysowej
7. Ośrodki interwencji kryzysowej
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-911)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 814-62-21
Internet: [email protected]
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-912)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Tarnogórska 3, 41-902 Bytom
Telefony: (0-32) 787-75-22, (0-32) 389-00-75
Faks: (0-32) 281-30-39
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-913)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Karpacka 20, 41-500 Chorzów
Telefony: (0-32) 246-36-18, (0-32) 247-04-14
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-915)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Rejtana 7B, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 366-32-31, (0-34) 366-31-21
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-916)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. 3 Maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 262-86-31
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-917)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Świętokrzyska 5, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 335-53-59, (0-32) 335-53-40
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gliwickie
- Dom Św. Brata Alberta (IBISS-926)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Rudziniec
Adres: ul. Brzozowa 6, 44-162 Bojszów
Telefon: (0-32) 334-45-02
Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS (IBISS-921)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Mikołowska 13a, 40-065 Katowice
Telefony: (0-32) 251-15-99, (0-32) 257-14-82
Faks: (0-32) 251-15-99
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowych dla Rodzin
z Problemem Alkoholowym (IBISS-918)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Bednorza 22, 40-384 Katowice
Telefon: (0-32) 256-92-78
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
56
57
Ośrodki interwencji kryzysowej
Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia
na Rzecz Niepełnosprawnych SPES (IBISS-920)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice
Telefon: (0-32) 205-38-80
Faks: (0-32) 609-93-44
Internet: [email protected], www.spes.org.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowych (IBISS-922)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Kłobuck
Adres: ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
Telefon: (0-34) 317-26-21
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych (IBISS-923)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
Telefony: (0-32) 224-43-90, (0-32) 224-44-98
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-924)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-24-21
Dom PCK - Centrum Interwencji Kryzysowej (IBISS-925)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Przy Kolei 7, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 248-39-10
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (IBISS-928)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik
Telefony: (0-32) 422-56-39, (0-32) 423-35-99
Faks: (0-32) 422-56-39
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Usług Socjalnych
i Wsparcia (IBISS-929)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Szymanowskiego 5a, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 298-93-87, (0-32) 298-93-88
Faks: (0-32) 298-89-84
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie (IBISS-930)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 227-05-75
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej (IBISS-931)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Żarecka 24, 42-421 Góra Włodowska
Telefon: (0-34) 315-30-33
Internet: [email protected]
Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem (IBISS-933)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Boryńska 13, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 435-78-40
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
58
Ośrodki opiekuńcze
59
8. Ośrodki opiekuńcze
Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Małych Dzieci nr 1 (IBISS-935)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Pod Grodziskiem 4, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 496-42-23
Internet: [email protected]
Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Małych Dzieci nr 2 (IBISS-934)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Legionów 21, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 498-74-41
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Opiekuńczy (IBISS-936)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Plac Szpitalny 1, 41-908 Bytom
Telefon: (0-32) 787-04-20
Faks: (0-32) 787-04-22
Internet: [email protected]
Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci do Lat Trzech (IBISS-937)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. 1 Maja 286, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 340-01-75
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci do Lat Trzech (IBISS-938)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Piaseczna 2, 41-704 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 248-22-28
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
60
61
Ośrodki pomocy społecznej
9. Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-940)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin
Telefony: (0-32) 761-47-60, (0-32) 761-47-61
Faks: (0-32) 267-49-82
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-944)
Położenie: powiat będziński, gmina Bobrowniki
Adres: ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
Telefon: (0-32) 287-78-63
Faks: (0-32) 287-78-63
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-956)
Położenie: powiat będziński, gmina Czeladź
Adres: ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
Telefony: (0-32) 265-14-42, (0-32) 265-68-11
Faks: (0-32) 265-68-11
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1020)
Położenie: powiat będziński, gmina Mierzęcice
Adres: ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
Telefon: (0-32) 288-70-56
Faks: (0-32) 288-70-56
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1050)
Położenie: powiat będziński, gmina Psary
Adres: ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Telefon: (0-32) 267-22-62
Faks: (0-32) 267-22-62
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1066)
Położenie: powiat będziński, gmina Siewierz
Adres: ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz
Telefony: (0-32) 674-14-60, (0-32) 649-94-91
Faks: (0-32) 649-94-93
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1068)
Położenie: powiat będziński, gmina Sławków
Adres: ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków
Telefon: (0-32) 293-10-78
Internet: [email protected], [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1094)
Położenie: powiat będziński, gmina Wojkowice
Adres: ul. Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice
Telefony: (0-32) 769-50-80, (0-32) 769-50-84
Faks: (0-32) 769-50-80
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-939)
Położenie: powiat bielski, gmina Bestwina
Adres: ul. Szkolna 1, 43-512 Bestwina
Telefon: (0-33) 215-46-37
Faks: (0-33) 215-46-37
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
62
63
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-948)
Położenie: powiat bielski, gmina Buczkowice
Adres: ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice
Telefon: (0-33) 499-00-66
Faks: (0-33) 499-00-66
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-955)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefony: (0-32) 215-50-98, (0-32) 215-23-88
Faks: (0-32) 215-44-09
Internet: [email protected], www.ops-czechowice.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-977)
Położenie: powiat bielski, gmina Jasienica
Adres: ul. Zdrowotna 845, 43-385 Jasienica
Telefony: (0-33) 815-29-92, (0-33) 815-32-96
Faks: (0-33) 815-29-92
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-979)
Położenie: powiat bielski, gmina Jaworze
Adres: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
Telefony: (0-33) 817-38-26, (0-33) 817-35-77
Faks: (0-33) 817-38-26
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-997)
Położenie: powiat bielski, gmina Kozy
Adres: ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy
Telefon: (0-33) 817-58-27
Faks: (0-33) 817-58-27
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1046)
Położenie: powiat bielski, gmina Porąbka
Adres: ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka
Telefony: (0-33) 810-60-45, (0-33) 810-60-54
Faks: (0-33) 810-60-45
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1075)
Położenie: powiat bielski, gmina Szczyrk
Adres: ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
Telefon: (0-33) 817-89-74
Faks: (0-33) 829-50-12
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1089)
Położenie: powiat bielski, gmina Wilamowice
Adres: ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice
Telefony: (0-33) 812-94-80, (0-33) 812-94-84
Faks: (0-33) 812-94-88
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1090)
Położenie: powiat bielski, gmina Wilkowice
Adres: ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Telefony: (0-33) 499-00-77, (0-33) 499-00-77 w. 203
Faks: (0-33) 499-00-77 w. 203
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-941)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 499-56-00, (0-33) 499-56-50
Faks: (0-33) 499-56-52
Internet: [email protected], www.mops.bip.wizja.net
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
64
65
Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-942)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Bieruń
Adres: ul. Wawelska 35, 43-155 Bieruń
Telefon: (0-32) 216-21-76
Faks: (0-32) 216-27-44
Internet: [email protected], www.mops.bierun.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-945)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Bojszowy
Adres: ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec
Telefon: (0-32) 328-93-05
Faks: (0-32) 328-93-20
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-950)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Chełm Śląski
Adres: ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski
Telefony: (0-32) 225-76-95, (0-32) 318-29-88
Faks: (0-32) 318-29-89
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-973)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Imielin
Adres: ul. Sapety 1, 41-407 Imielin
Telefony: (0-32) 225-57-46, (0-32) 318-29-76
Faks: (0-32) 225-57-46
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1006)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
Telefon: (0-32) 216-67-91
Faks: (0-32) 216-67-91
Internet: [email protected], www.mops-ledziny.ovh.org
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (IBISS-949)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom
Telefony: (0-32) 281-80-93, (0-32) 388-67-00
Faks: (0-32) 281-80-93
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-951)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 249-62-28
Faks: (0-32) 249-62-29
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-947)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Brenna
Adres: ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
Telefon: (0-33) 853-64-59
Faks: (0-33) 853-63-70
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-952)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Chybie
Adres: ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
Telefony: (0-33) 856-11-05, (0-33) 856-11-45
Faks: (0-33) 856-11-45
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
66
67
Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-954)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Srebrna 2, 43-400 Cieszyn
Telefony: (0-33) 852-20-74, (0-33) 479-48-70
Faks: (0-33) 479-48-99
Internet: [email protected], www.mops-cieszyn.webpark.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-962)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
Telefon: (0-33) 856-22-42
Faks: (0-33) 856-22-42
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-969)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Goleszów
Adres: ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
Telefony: (0-33) 479-05-54, (0-33) 479-05-17
Faks: (0-33) 852-76-62
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-971)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Hażlach
Adres: ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
Telefon: (0-33) 856-96-00
Faks: (0-33) 856-93-23
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-975)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Istebna
Adres: Istebna 1000, 43-470 Istebna
Telefon: (0-33) 855-62-22
Faks: (0-33) 855-62-22
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1067)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Ciężarowa 15, 43-430 Skoczów
Telefony: (0-33) 853-34-52, (0-33) 858-48-09
Faks: (0-33) 853-34-52
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1072)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
Telefony: (0-33) 857-01-82, (0-33) 857-01-99
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1086)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń
Telefony: (0-33) 854-26-34, (0-33) 854-21-63
Faks: (0-33) 854-26-34
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1091)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Wisła
Adres: ul. Plac Hoffa 3, 43-460 Wisła
Telefon: (0-33) 855-35-53
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1101)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Zebrzydowice
Adres: ul. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
Telefon: (0-32) 469-33-07
Faks: (0-32) 469-32-66
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
68
69
Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-959)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Jasnogórska 34, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 324-47-65, (0-34) 368-21-82
Faks: (0-34) 324-69-14
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-943)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Blachownia
Adres: ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia
Telefony: (0-34) 327-15-69, (0-34) 327-18-05
Faks: (0-34) 320-41-76
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-961)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Dąbrowa Zielona
Adres: ul. Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona
Telefon: (0-34) 355-50-51
Faks: (0-34) 355-50-52
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-976)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Janów
Adres: ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów
Telefon: (0-34) 327-84-05
Faks: (0-34) 329-12-78
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-984)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Kamienica Polska
Adres: ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
Telefony: (0-34) 327-34-92, (0-34) 327-31-49
Faks: (0-34) 366-14-13
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-987)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Kłomnice
Adres: ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
Telefon: (0-34) 328-11-48
Faks: (0-34) 328-11-48
Internet: [email protected]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-991)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Koniecpol
Adres: ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol
Telefon: (0-34) 355-13-87
Faks: (0-34) 355-13-87
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-992)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Konopiska
Adres: ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
Telefon: (0-34) 328-20-30
Faks: (0-34) 328-20-30
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1000)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Kruszyna
Adres: ul. Kościuszki 1, 42-282 Kruszyna
Telefon: (0-34) 320-20-03
Faks: (0-34) 320-20-54
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
70
71
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1005)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Lelów
Adres: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
Telefon: (0-34) 355-00-14
Faks: (0-34) 355-00-49
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1023)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Mstów
Adres: ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów
Telefon: (0-34) 328-41-06
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1025)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Mykanów
Adres: ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów
Telefon: (0-34) 328-80-23
Faks: (0-34) 328-80-23
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1031)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Olsztyn
Adres: ul. Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
Telefon: (0-34) 328-59-20
Faks: (0-34) 328-59-20
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1043)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Poczesna
Adres: ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
Telefony: (0-34) 326-30-26, (0-34) 326-30-27
Faks: (0-34) 326-30-78
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1048)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Przyrów
Adres: ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
Telefony: (0-34) 355-41-20 w. 35, (0-34) 355-41-20 w. 36
Faks: (0-34) 355-41-20
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1059)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Rędziny
Adres: ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny
Telefony: (0-34) 320-10-15, (0-34) 320-19-98
Faks: (0-34) 320-10-15
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1071)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Starcza
Adres: ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza
Telefon: (0-34) 314-05-08
Faks: (0-34) 314-05-08
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-960)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Skibińskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefony: (0-32) 262-25-28, (0-32) 268-15-14
Faks: (0-32) 261-36-94
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
72
73
Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-966)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 231-40-33, (0-32) 401-01-85
Faks: (0-32) 230-80-27
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-964)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Gierałtowice
Adres: ul. Miarki 1, 44-178 Przyszowice
Telefony: (0-32) 301-15-28, (0-32) 301-15-29
Faks: (0-32) 301-15-27
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-988)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Koziełka 2, 44-190 Knurów
Telefon: (0-32) 335-50-00
Faks: (0-32) 335-50-06
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1041)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pilchowice
Adres: ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
Telefony: (0-32) 332-71-65, (0-32) 332-71-62
Faks: (0-32) 235-69-38
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1053)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Cicha 1, 44-120 Pyskowice
Telefon: (0-32) 233-23-55
Faks: (0-32) 233-23-55
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1062)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Rudziniec
Adres: ul. Zamkowa 3, 44-160 Rudziniec
Telefon: (0-32) 230-31-52
Faks: (0-32) 230-31-52
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1070)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Bema 6, 44-153 Sośnicowice
Telefon: (0-32) 238-71-83
Faks: (0-32) 238-71-83
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1082)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Rynek 11, 44-180 Toszek
Telefony: (0-32) 332-67-14, (0-32) 332-67-02
Faks: (0-32) 332-67-14
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1088)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Wielowieś
Adres: ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś
Telefon: (0-32) 233-60-58
Faks: (0-32) 233-60-58
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-978)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Aleja Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-75-77
Faks: (0-32) 471-75-77
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
74
75
Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-980)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
Telefon: (0-32) 618-18-40
Faks: (0-32) 618-18-41
Internet: [email protected], www.jaworzno.ops.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-985)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
Telefon: (0-32) 251-00-87
Faks: (0-32) 251-00-87
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-986)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Kłobuck
Adres: ul. 11 Listopada 26, 42-100 Kłobuck
Telefon: (0-34) 310-04-84
Faks: (0-34) 310-04-81
Internet: [email protected]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1002)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Krzepice
Adres: ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
Telefon: (0-34) 317-51-72
Faks: (0-34) 317-51-72
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1007)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Lipie
Adres: ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie
Telefony: (0-34) 318-80-33 w. 51, (0-34) 318-80-34 w. 51
Faks: (0-34) 318-80-32
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1019)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Miedźno
Adres: ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno
Telefony: (0-34) 317-80-67, (0-34) 317-80-10
Faks: (0-34) 317-80-30
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1032)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Opatów
Adres: ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
Telefony: (0-34) 319-60-93, (0-34) 319-60-33
Faks: (0-34) 319-60-81
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1036)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Panki
Adres: ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
Telefon: (0-34) 317-90-34
Faks: (0-34) 317-90-35 w. 34
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
76
77
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1044)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Popów
Adres: ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów
Telefon: (0-34) 317-70-67
Faks: (0-34) 317-70-67
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1049)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Przystajń
Adres: ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń
Telefony: (0-34) 319-10-56, (0-34) 319-11-53
Faks: (0-34) 319-10-56
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1096)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Wręczyca Wielka
Adres: ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
Telefon: (0-34) 319-24-66
Faks: (0-34) 319-24-66
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-946)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Boronów
Adres: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów
Telefon: (0-34) 353-95-51
Faks: (0-34) 353-95-51
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-953)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Ciasna
Adres: ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
Telefon: (0-34) 353-51-02
Faks: (0-34) 353-51-05
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-972)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Herby
Adres: ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
Telefony: (0-34) 357-41-00, (0-34) 357-41-01
Faks: (0-34) 357-41-00
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-990)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Kochanowice
Adres: ul. Lubliniecka 7, 42-713 Kochanowice
Telefon: (0-34) 353-34-27
Faks: (0-34) 353-34-27
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-995)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Koszęcin
Adres: ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin
Telefony: (0-34) 352-48-00, (0-34) 352-40-83
Faks: (0-34) 352-40-83
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1009)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Częstochowska 47, 42-700 Lubliniec
Telefony: (0-34) 356-20-05, (0-34) 353-19-15
Faks: (0-34) 351-33-78
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1038)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Pawonków
Adres: ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków
Telefon: (0-34) 353-41-00
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
78
79
Ośrodki pomocy społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1095)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Woźniki
Adres: ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki
Telefon: (0-34) 366-99-23
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1012)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Telefony: (0-32) 326-23-40, (0-32) 326-23-43
Faks: (0-32) 326-23-42
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1021)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
Telefon: (0-32) 324-26-60
Faks: (0-32) 324-26-94
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1033)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Ornontowice
Adres: ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
Telefony: (0-32) 235-45-03, (0-32) 330-62-39
Faks: (0-32) 330-62-14
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1034)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Orzesze
Adres: ul. Rynek 2a, 43-180 Orzesze
Telefon: (0-32) 221-55-20
Faks: (0-32) 326-07-36
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1097)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Wyry
Adres: ul. Dąbrowszczaków 107, 43-175 Wyry
Telefony: (0-32) 218-72-74, (0-32) 323-02-38
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1026)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
Telefony: (0-32) 222-28-12, (0-32) 222-15-44
Faks: (0-32) 222-12-89
Internet: [email protected], www.mops.myslowice.pl
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-996)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Koziegłowy
Adres: ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy
Telefon: (0-34) 314-11-28
Faks: (0-34) 314-11-28
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1027)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków
Telefony: (0-34) 313-56-30, (0-34) 313-50-21
Faks: (0-34) 313-56-30
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1029)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Niegowa
Adres: ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa
Telefon: (0-34) 315-42-64
Faks: (0-34) 315-42-46
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
80
81
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1045)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
Telefon: (0-34) 314-56-29
Internet: [email protected]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1102)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Żarki
Adres: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki
Telefon: (0-34) 314-81-58
Faks: (0-34) 314-81-58
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (IBISS-1039)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Nankera 103, 41-947 Piekary Śląskie
Telefony: (0-32) 287-95-03, (0-32) 288-35-74
Faks: (0-32) 287-95-03
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-967)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Goczałkowice-Zdrój
Adres: ul. Szkolna 11, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Telefon: (0-32) 210-70-90
Faks: (0-32) 210-70-90
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-989)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Kobiór
Adres: ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór
Telefony: (0-32) 218-85-95, (0-32) 218-85-96
Faks: (0-32) 218-85-95
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1018)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Miedźna
Adres: ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
Telefony: (0-32) 211-82-51, (0-32) 449-13-36
Faks: (0-32) 211-82-51
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1037)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pawłowice
Adres: ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice
Telefon: (0-32) 472-17-41
Faks: (0-32) 472-17-41
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1051)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 210-41-73
Faks: (0-32) 210-41-73
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1073)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Suszec
Adres: ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
Telefony: (0-32) 449-30-80, (0-32) 449-30-83
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-993)
Położenie: powiat raciborski, gmina Kornowac
Adres: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
Telefon: (0-32) 430-12-11
Faks: (0-32) 430-13-33
Internet: [email protected], www.bip.kornowac.pl/?c=310
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
82
83
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1001)
Położenie: powiat raciborski, gmina Krzanowice
Adres: ul. Kolejowa 10, 47-470 Krzanowice
Telefon: (0-32) 410-93-09
Faks: (0-32) 729-75-09
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1003)
Położenie: powiat raciborski, gmina Krzyżanowice
Adres: ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków
Telefon: (0-32) 419-63-00
Faks: (0-32) 419-63-00
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1004)
Położenie: powiat raciborski, gmina Kuźnia Raciborska
Adres: ul. Powstańców 15, 47-420 Kuźnia Raciborska
Telefony: (0-32) 419-10-73, (0-32) 419-10-74
Faks: (0-32) 419-10-73
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1028)
Położenie: powiat raciborski, gmina Nędza
Adres: ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza
Telefon: (0-32) 410-20-50
Faks: (0-32) 410-20-50
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1040)
Położenie: powiat raciborski, gmina Pietrowice Wielkie
Adres: ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie
Telefon: (0-32) 419-81-01
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1054)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
Telefony: (0-32) 415-26-50, (0-32) 419-08-42
Faks: (0-32) 419-06-59
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1061)
Położenie: powiat raciborski, gmina Rudnik
Adres: ul. Kozielska 2a, 47-411 Rudnik
Telefon: (0-32) 410-64-25
Faks: (0-32) 410-64-25
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1060)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska
Telefony: (0-32) 344-03-23, (0-32) 344-03-00
Faks: (0-32) 344-03-02
Internet: [email protected], www.mopsrsl.internetdsl.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-958)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny
Adres: ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Telefony: (0-32) 431-20-39, (0-32) 431-11-66
Faks: (0-32) 431-20-39
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-963)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Gaszowice
Adres: ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Telefon: (0-32) 430-54-05
Faks: (0-32) 430-55-87
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
84
85
Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-981)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Jejkowice
Adres: ul. Główna 38, 44-290 Jejkowice
Telefon: (0-32) 430-27-02
Faks: (0-32) 430-28-80
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1011)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Lyski
Adres: ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
Telefon: (0-32) 430-03-75
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1078)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Świerklany
Adres: ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany
Telefon: (0-32) 430-42-54
Faks: (0-32) 430-42-54
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1063)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik
Telefony: (0-32) 422-11-11, (0-32) 422-11-18
Faks: (0-32) 426-01-21
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1065)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefony: (0-32) 228-13-91, (0-32) 228-21-77
Faks: (0-32) 228-13-91
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1069)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 368-06-00, (0-32) 266-19-11
Faks: (0-32) 368-06-14
Internet: [email protected], www.mops.sosnowiec.bip.info.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1079)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice
Telefony: (0-32) 245-51-04, (0-32) 245-48-60
Faks: (0-32) 245-48-60
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-983)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Kalety
Adres: ul. Żwirki i Wigury 1, 42-660 Kalety
Telefony: (0-34) 357-86-56, (0-34) 357-71-00 w. 34
Faks: (0-34) 357-71-00
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-999)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Krupski Młyn
Adres: ul. Zawadzkiego 3, 42-693 Krupski Młyn
Telefon: (0-32) 284-84-42
Faks: (0-32) 285-70-77
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1017)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Miasteczko Śląskie
Adres: ul. Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
Telefon: (0-32) 288-84-66
Faks: (0-32) 288-87-85
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
86
87
Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1035)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Ożarowice
Adres: ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
Telefon: (0-32) 284-01-51
Faks: (0-32) 284-01-51 w. 126
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1057)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Radzionków
Adres: ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków
Telefony: (0-32) 286-65-44, (0-32) 289-83-70
Faks: (0-32) 286-65-44
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1077)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Świerklaniec
Adres: ul. Główna 62, 42-620 Nakło Śląskie
Telefon: (0-32) 390-21-88
Faks: (0-32) 390-21-88
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1081)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Bytomska 15, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 285-59-70
Faks: (0-32) 285-59-70
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1083)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tworóg
Adres: ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg
Telefon: (0-32) 284-68-57
Faks: (0-32) 285-74-14
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1100)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice
Adres: ul. Tarnogórska 34, 42-674 Zbrosławice
Telefon: (0-32) 233-78-92
Faks: (0-32) 233-78-92
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1084)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
Telefony: (0-32) 327-02-46, (0-32) 327-02-47
Faks: (0-32) 227-35-40
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-968)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Godów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 11, 44-348 Skrzyszów
Telefon: (0-32) 472-65-16
Faks: (0-32) 472-65-16
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-970)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Gorzyce
Adres: ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce
Telefony: (0-32) 451-16-71, (0-32) 451-44-44
Faks: (0-32) 451-16-71
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
88
89
Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1010)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Lubomia
Adres: ul. Mickiewicza 69, 44-360 Lubomia
Telefony: (0-32) 451-60-26, (0-32) 454-45-15
Faks: (0-32) 451-60-26
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1016)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Marklowice
Adres: ul. Wyzwolenia 71a, 44-321 Marklowice
Telefon: (0-32) 455-06-84
Faks: (0-32) 455-06-84
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1024)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Mszana
Adres: ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Telefon: (0-32) 472-00-42
Faks: (0-32) 472-00-42
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1052)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Pszów
Adres: ul. Traugutta 48, 44-370 Pszów
Telefony: (0-32) 729-10-46, (0-32) 455-75-86
Faks: (0-32) 455-75-86
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1055)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Radlin
Adres: ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin
Telefony: (0-32) 456-72-31, (0-32) 456-73-63
Faks: (0-32) 456-72-31 w. 17
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1064)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Rydułtowy
Adres: ul. Plebiscytowa 37, 44-280 Rydułtowy
Telefony: (0-32) 457-84-27, (0-32) 457-47-97
Faks: (0-32) 453-13-56
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1093)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Kubsza 28, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefony: (0-32) 455-62-00, (0-32) 455-35-57
Faks: (0-32) 455-62-00
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (IBISS-1098)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze
Telefony: (0-32) 277-78-00, (0-32) 277-78-01
Faks: (0-32) 277-78-02
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-974)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Irządze
Adres: Irządze 127, 42-446 Irządze
Telefony: (0-34) 354-31-92, (0-34) 354-32-01
Faks: (0-34) 354-31-92
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
90
91
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-998)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Kroczyce
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce
Telefony: (0-34) 315-21-50, (0-34) 315-21-51
Faks: (0-34) 315-21-50
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1013)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Łazy
Adres: ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
Telefony: (0-32) 672-95-71, (0-32) 672-91-76
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1030)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Ogrodzieniec
Adres: ul. Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec
Telefon: (0-32) 673-35-26
Faks: (0-32) 670-03-64
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1042)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica
Telefon: (0-32) 673-51-04 w. 316
Faks: (0-32) 673-60-81
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1047)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Poręba
Adres: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba
Telefony: (0-32) 677-20-33, (0-32) 677-12-93
Faks: (0-32) 677-20-33
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1074)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Szczekociny
Adres: ul. Przemysłowa 2, 42-445 Szczekociny
Telefon: (0-34) 355-70-13
Faks: (0-34) 355-70-13
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1092)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
Telefony: (0-34) 315-61-66, (0-34) 315-30-49
Faks: (0-34) 315-61-66
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1099)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie
Telefony: (0-32) 672-77-01, (0-32) 672-21-34
Faks: (0-32) 672-77-01
Internet: [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1103)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Żarnowiec
Adres: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec
Telefon: (0-32) 644-93-20 w. 40
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1104)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Przemysława 2, 44-240 Żory
Telefony: (0-32) 434-37-13, (0-32) 434-24-12
Faks: (0-32) 434-37-13
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
92
93
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-957)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Czernichów
Adres: ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów
Telefony: (0-33) 866-13-25, (0-33) 866-12-94
Faks: (0-33) 866-12-87
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-965)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Gilowice
Adres: ul. Strażacka, 34-322 Gilowice
Telefon: (0-33) 865-35-56
Faks: (0-33) 865-35-56
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-982)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Jeleśnia
Adres: ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
Telefony: (0-33) 863-07-31, (0-33) 863-07-28
Faks: (0-33) 863-67-97
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-994)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Koszarawa
Adres: Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa
Telefon: (0-33) 863-94-13
Faks: (0-33) 863-93-73
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1008)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Lipowa
Adres: Lipowa 654, 34-324 Lipowa
Telefon: (0-33) 867-13-29
Faks: (0-33) 867-19-19
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1014)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Łękawica
Adres: ul. Żywiecka 23, 34-321 Łękawica
Telefon: (0-33) 862-25-77
Faks: (0-33) 862-25-76
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1015)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Łodygowice
Adres: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
Telefony: (0-33) 863-19-09, (0-33) 863-18-54
Faks: (0-33) 863-18-54
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1022)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Milówka
Adres: ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka
Telefon: (0-33) 863-77-67
Faks: (0-33) 863-76-00
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1056)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Radziechowy-Wieprz
Adres: Wieprz 700, 34-381 Wieprz
Telefon: (0-33) 867-66-15
Faks: (0-33) 867-66-13
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1058)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Rajcza
Adres: ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
Telefon: (0-33) 864-31-55
Faks: (0-33) 864-38-87
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
94
95
Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1076)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Ślemień
Adres: Ślemień 430, 34-323 Ślemień
Telefony: (0-33) 865-46-47, (0-33) 865-40-98
Faks: (0-33) 865-40-98
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1080)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Świnna
Adres: Pewel Mała 266, 34-331 Świnna
Telefon: (0-33) 863-80-03
Faks: (0-33) 863-80-03
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1085)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Ujsoły
Adres: ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły
Telefony: (0-33) 864-73-50, (0-33) 864-73-51
Faks: (0-33) 864-73-56
Internet: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1087)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Węgierska Górka
Adres: ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
Telefony: (0-33) 864-15-01, (0-33) 862-36-46
Faks: (0-33) 864-17-80
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1105)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec
Telefony: (0-33) 861-03-38, (0-33) 861-03-39
Faks: (0-33) 861-03-38
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
96
97
Ośrodki pomocy społecznej – punkty terenowe
10. Ośrodki pomocy społecznej punkty terenowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - Dział Pomocy
Dziecku, Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej (IBISS-1107)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
Telefon: (0-34) 371-02-82
Faks: (0-34) 371-02-82
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - Dział Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym (IBISS-1106)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
Telefon: (0-34) 363-95-06
Faks: (0-34) 363-95-06
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-1108)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa
Telefon: (0-34) 363-32-34
Faks: (0-34) 363-32-34
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-1111)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Waszyngtona 42, 42-217 Częstochowa
Telefony: (0-34) 368-28-01, (0-34) 368-13-22
Faks: (0-34) 368-28-01
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 3 (IBISS-1110)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa
Telefony: (0-34) 361-25-49, (0-34) 361-28-89
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie - Sekcja Pomocy
Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym (IBISS-1109)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Jasnogórska 34, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-47-65
Internet: [email protected]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Sekcja ds. Bezdomnych (IBISS-1112)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 102, 40-855 Katowice
Telefony: (0-32) 251-43-87, (0-32) 250-87-00
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
98
99
Ośrodki pomocy społecznej – punkty terenowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-1113)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Andrzeja 10, 40-061 Katowice
Telefony: (0-32) 251-60-99, (0-32) 251-59-12
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-1121)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice
Telefony: (0-32) 253-77-30, (0-32) 258-82-34
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 (IBISS-1119)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Oblatów 24, 40-129 Katowice
Telefony: (0-32) 258-07-09, (0-32) 203-63-13
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 (IBISS-1116)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 96, 40-855 Katowice
Telefony: (0-32) 353-02-75, (0-32) 353-02-78
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 (IBISS-1115)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Dębowa 16c, 40-103 Katowice
Telefony: (0-32) 254-70-61, (0-32) 250-50-15
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 (IBISS-1118)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Marcinkowskiego 17a, 40-233 Katowice
Telefony: (0-32) 209-00-23, (0-32) 253-81-21
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 (IBISS-1120)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Świdnicka 35a, 40-711 Katowice
Telefony: (0-32) 252-56-35, (0-32) 252-80-61
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 (IBISS-1117)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Łętowskiego 6a, 40-648 Katowice
Telefony: (0-32) 206-15-68, (0-32) 206-07-04
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 (IBISS-1114)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Krakowska 138, 40-391 Katowice
Telefony: (0-32) 256-80-39, (0-32) 209-97-13
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach Punkt Terenowy nr 2 (IBISS-1123)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-28-12
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
100
101
Ośrodki pomocy społecznej – punkty terenowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach Punkt Terenowy nr 3 (IBISS-1126)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-54-46
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach Punkt Terenowy nr 4 (IBISS-1122)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Brzezińska 21, 41-404 Mysłowice
Telefony: (0-32) 223-85-85, (0-32) 223-85-84
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach Punkt Terenowy nr 5 (IBISS-1124)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Kosztowska 55, 41-409 Mysłowice
Telefon: (0-32) 225-60-21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach Punkt Terenowy nr 6 (IBISS-1125)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Pocztowa 14, 41-408 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-28-12
Punkt Terenowy nr 1 - Boguszowice (IBISS-1130)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Patriotów 11, 44-253 Rybnik
Telefon: (0-32) 421-53-11
Punkt Terenowy nr 2 - Nowiny (IBISS-1128)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Floriańska 24, 44-217 Rybnik
Telefon: (0-32) 424-38-92
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Punkt Terenowy nr 4 - Paruszowiec (IBISS-1129)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Mikołowska 94, 44-203 Rybnik
Telefon: (0-32) 422-74-86
Punkt Terenowy nr 5 - Centrum (IBISS-1127)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik
Telefon: (0-32) 423-65-72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Punkt Terenowy Pomocy Społecznej nr 1 (IBISS-1131)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Kisielewskiego 4, 41-219 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 292-02-03, (0-32) 263-18-30
Faks: (0-32) 265-06-02
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Punkt Terenowy Pomocy Społecznej nr 2 (IBISS-1132)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 368-06-04 do 05, (0-32) 368-06-20
Faks: (0-32) 368-06-14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 (IBISS-1133)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Naftowa 35, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 293-44-36
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
102
103
Ośrodki pomocy społecznej – punkty terenowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 (IBISS-3796)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 299-55-51
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 (IBISS-3798)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Hallera 5, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 291-21-97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Punkt Terenowy w Strzybnicy (IBISS-1134)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Strzybnicka 3, 42-609 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 390-40-32
Faks: (0-32) 384-06-79
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
104
105
Placówki opiekuńczo-wychowawcze interwencyjne
11. Placówki opiekuńczowychowawcze interwencyjne
Pogotowie Opiekuńcze im. J. Korczaka (IBISS-1210)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Lompy 7,9, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 811-73-43
Faks: (0-33) 811-74-37
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny dla Dzieci (IBISS-1212)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Michałowskiego 30, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 372-12-97, (0-34) 325-77-90
Faks: (0-34) 325-77-90
Internet: [email protected]
Pogotowie Opiekuńcze (IBISS-1211)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Legionów 58, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 361-92-69, (0-34) 361-76-90
Faks: (0-34) 361-92-69
Internet: [email protected], www.popiekun.ids.czest.pl
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
106
107
Placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne
12. Placówki opiekuńczowychowawcze socjalizacyjne
Sekcja Opiekuńczo-Wychowawcza MOPS (IBISS-682)
Położenie: powiat będziński, gmina Czeladź
Adres: ul. Zwycięstwa 6, 41-253 Czeladź
Telefon: (0-32) 265-77-87
Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie (IBISS-1234)
Położenie: powiat będziński, gmina Psary
Adres: ul. Wiejska 104, 42-512 Sarnów
Telefon: (0-32) 267-21-46
Faks: (0-32) 267-21-46
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1215)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Cyprysowa 27, 43-310 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 814-46-14
Dom Dziecka nr 1 im. Jana Pawła II (IBISS-1217)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom
Telefony: (0-32) 281-16-93, (0-32) 389-04-46
Faks: (0-32) 281-16-93
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Dziecka nr 3 (IBISS-1218)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Plac Jana 13, 41-936 Bytom
Telefon: (0-32) 286-72-15
Faks: (0-32) 286-75-71
Internet: [email protected]
Dom Dziecka w Cieszynie (IBISS-1220)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Kraszewskiego 2, 43-400 Cieszyn
Telefony: (0-33) 857-79-07, (0-33) 857-79-08
Faks: (0-33) 857-79-09
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1227)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Hażlach
Adres: ul. Zamkowa 20, 43-419 Kończyce Wielkie
Telefon: (0-33) 856-93-84
Faks: (0-33) 857-77-35
Internet: [email protected]
Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina”
Caritas Archidiecezji Katowickiej (IBISS-1237)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Kreta 17, 43-450 Ustroń
Telefon: (0-33) 854-16-15
Faks: (0-33) 854-16-15
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
108
109
Placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne
Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie (IBISS-1221)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Św. Kazimierza 1, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 324-67-51, (0-34) 370-40-49
Faks: (0-34) 370-40-49
Internet: [email protected]
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” (IBISS-1222)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Wręczycka 56, 42-200 Częstochowa
Telefony: (0-34) 362-91-32, (0-34) 362-91-34
Faks: (0-34) 362-91-34
Internet: [email protected]
Dom Dziecka nr 1 (IBISS-1225)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Toszecka 13a, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 231-46-22, (0-32) 270-50-83
Faks: (0-32) 231-46-22 w. 24
Internet: [email protected]
Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach im. Astrid Lindgren (IBISS-1224)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Św. Barbary 4, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-42-10
Faks: (0-32) 231-42-10
Internet: [email protected]
Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dzieci (IBISS-1223)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Jagiellońska 25, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-51-29
Faks: (0-32) 231-51-29
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ognisko Wychowawcze (IBISS-1228)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Turystyczna 23, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-51-20
Faks: (0-32) 471-51-20
Internet: [email protected]
Dom Dziecka nr 1 (IBISS-1230)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Rybnicka 1, 40-038 Katowice
Telefon: (0-32) 255-39-36
Dom Dziecka nr 2 (IBISS-1229)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Kaszubska 16, 40-731 Katowice
Telefon: (0-32) 252-62-07
Faks: (0-32) 252-62-07
Internet: [email protected], www.dd2katowice.cnet.pl
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku (IBISS-1231)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Kłobuck
Adres: ul. 11 Listopada 23, 42-100 Kłobuck
Telefony: (0-34) 310-00-31, (0-34) 310-00-32
Faks: (0-34) 310-00-32
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1219)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Ciasna
Adres: ul. Lubliniecka 27, 42-793 Ciasna
Telefon: (0-34) 353-50-94
Faks: (0-34) 353-50-94
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
110
111
Placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne
Dom Dziecka im. H. Dąbrowskiego (IBISS-1233)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Orzesze
Adres: ul. Św. Wawrzyńca 87, 43-180 Orzesze
Telefon: (0-32) 221-52-23
Faks: (0-32) 221-52-23
Dom Dziecka w Mysłowicach im. Św. Ojca Pio (IBISS-1232)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Żeromskiego 2, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-23-47
Faks: (0-32) 222-23-47
Internet: [email protected]
Dom Dziecka „Dworek Dzieci” (IBISS-1235)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik
Telefon: (0-32) 422-93-82
Dom Dziecka (IBISS-1236)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Powstańców Śląskich 44, 44-200 Rybnik
Telefon: (0-32) 422-21-47
Faks: (0-32) 422-21-47
Placówka Socjalizacyjna ZOW (IBISS-3806)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Barbary 22, 44-270 Rybnik
Telefon: (0-32) 739-81-35
Faks: (0-32) 739-81-34
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Dziecka (IBISS-1226)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Gorzyce
Adres: ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki
Telefon: (0-32) 451-11-51
Faks: (0-32) 453-09-27
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1238)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Park Hutniczy 15, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 275-37-05
Internet: [email protected]
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (IBISS-1239)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 672-19-32
Faks: (0-32) 672-19-32
Internet: [email protected]
Powiatowy Dom Dziecka (IBISS-1240)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Kopernika 5, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-43-22
Faks: (0-33) 861-43-22
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
112
113
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wielofunkcyjne
13. Placówki opiekuńczowychowawcze wielofunkcyjne
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie (IBISS-1244)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Legionów 81, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-27-73
Faks: (0-32) 214-54-73
Internet: [email protected]
Dom Dziecka nr 2 (IBISS-1242)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Wrocławska 46, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-35-59
Faks: (0-32) 281-35-59
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1243)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Siemianowicka 58, 41-503 Chorzów
Telefony: (0-32) 241-15-27, (0-32) 241-15-28
Faks: (0-32) 241-15-27
Internet: [email protected], [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Dom Dziecka w Chorzenicach (IBISS-1250)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Kłomnice
Adres: ul. Główna 53, 42-270 Chorzenice
Telefon: (0-34) 328-92-28
Faks: (0-34) 328-92-28
Internet: [email protected]
Dom Dziecka we Wrzosowej (IBISS-1253)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Poczesna
Adres: ul. Strażacka 27, 42-263 Wrzosowa
Telefony: (0-34) 327-55-24, (0-34) 366-12-82
Faks: (0-34) 327-55-24
Internet: [email protected]
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1246)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Jasna 29, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Telefony: (0-32) 261-12-76, (0-32) 261-62-19
Faks: (0-32) 261-12-76
Internet: [email protected]
Dom Dziecka nr 2 (IBISS-1247)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 231-56-57, (0-32) 335-48-12
Faks: (0-32) 231-56-57
Internet: [email protected]
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Jaworznie (IBISS-1248)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Hetmańska 21, 43-600 Jaworzno
Telefony: (0-32) 615-04-22, (0-32) 615-03-88
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
114
115
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wielofunkcyjne
Dom Dziecka „Stanica” (IBISS-1249)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Plebiscytowa 46, 40-041 Katowice
Telefony: (0-32) 251-21-16, (0-32) 251-05-62
Faks: (0-32) 251-05-62
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1213)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Brynowska 70A, 40-584 Katowice
Telefon: (0-32) 252-35-19
Faks: (0-32) 252-31-84
Internet: [email protected]
Dom Dziecka (IBISS-1252)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Roździeńskiego 1, 41-946 Piekary Śląskie
Telefony: (0-32) 289-98-77, (0-32) 380-18-65
Faks: (0-32) 289-98-77
Internet: [email protected]
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny (IBISS-1254)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Paderewskiego 3, 43-200 Pszczyna
Telefony: (0-32) 210-42-92, (0-32) 210-84-34
Faks: (0-32) 210-42-92 w. 27
Internet: [email protected]
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. M. Laury Meozzii w Pogrzebieniu (IBISS-1251)
Położenie: powiat raciborski, gmina Kornowac
Adres: ul. Klasztorna 8, Kornowac
Telefon: (0-32) 430-17-40
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie (IBISS-1255)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Plebiscytowa 12, 41-705 Ruda Śląska
Telefony: (0-32) 240-90-07, (0-32) 242-84-14
Faks: (0-32) 242-84-14
Internet: [email protected]
Placówka Interwencyjno-Socjalizacyjna Ośrodka Pomocy Dzieciom
i Rodzinie (IBISS-1554)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Poniatowskiego 6, 41-705 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 243-18-29
Faks: (0-32) 243-18-29
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1245)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny
Adres: ul. Lipowa 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Telefon: (0-32) 431-16-56
Faks: (0-32) 431-16-56
Internet: [email protected]
Zespół Ognisk Wychowawczych (IBISS-1256)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Barbary 22, 44-270 Rybnik
Telefony: (0-32) 739-81-34, (0-32) 739-81-35
Faks: (0-32) 739-81-36
Internet: [email protected]
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku
i Rodzinie (IBISS-1259)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 785-46-00, (0-32) 785-46-01
Faks: (0-32) 785-46-00
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
116
117
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wielofunkcyjne
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 1 (IBISS-1258)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Ponurego 1, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 291-19-30
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 (IBISS-1260)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 291-22-14
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 3 (IBISS-1261)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Szczecińska 11, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 291-74-86
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 4 (IBISS-1257)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Koszalińska 51, 41-219 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 263-96-71
Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych (IBISS-1262)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. De Gaulle'a 12, 43-100 Tychy
Telefony: (0-32) 227-33-15, (0-32) 326-53-04
Faks: (0-32) 227-33-15
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu (IBISS-1264)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kruczkowskiego 35, 41-813 Zabrze
Telefony: (0-32) 272-21-02, (0-32) 272-30-37
Faks: (0-32) 272-21-02 w. 24
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie (IBISS-1263)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Żarecka 24, 42-421 Góra Włodowska
Telefony: (0-34) 315-62-58, (0-34) 315-30-33
Faks: (0-34) 315-62-58
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
118
119
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
14. Placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego - opiekuńcze
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie (IBISS-1214)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Telefon: (0-32) 267-43-52
Faks: (0-32) 267-43-52
Internet: [email protected]
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie (IBISS-1280)
Położenie: powiat będziński, gmina Bobrowniki
Adres: ul. Szkolna 5, 42-595 Sączów
Telefon: (0-32) 287-85-53
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1276)
Położenie: powiat będziński, gmina Bobrowniki
Adres: ul. Kościuszki 32, 42-584 Dobieszowice
Telefon: (0-32) 287-63-37
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum (IBISS-1277)
Położenie: powiat będziński, gmina Bobrowniki
Adres: ul. Kościuszki 71, 42-595 Siemonia
Telefon: (0-32) 287-85-49
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa przy Szkole Podstawowej (IBISS-1279)
Położenie: powiat będziński, gmina Bobrowniki
Adres: ul. Sienkiewicza 163, 42-583 Bobrowniki
Telefon: (0-32) 287-42-22
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa przy Zespole Szkół (IBISS-1278)
Położenie: powiat będziński, gmina Bobrowniki
Adres: ul. Krupna 22, 42-582 Rogoźnik
Telefon: (0-32) 287-74-64
Internet: [email protected]
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1332)
Położenie: powiat będziński, gmina Czeladź
Adres: ul. 11 Listopada 8, 41-250 Czeladź
Telefon: (0-32) 265-78-80
Faks: (0-32) 265-78-80
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie filia w Sławkowie (IBISS-1589)
Położenie: powiat będziński, gmina Sławków
Adres: ul. Browarna 55, 41-260 Sławków
Telefon: (0-32) 260-99-46
Centrum Młodzieżowe „Tlen” (IBISS-1671)
Położenie: powiat będziński, gmina Wojkowice
Adres: ul. Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice
Faks: (0-32) 769-50-99
Internet: [email protected], www.tlen.medi.net.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
120
121
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Młodzieżowa „Tlen” (IBISS-1672)
Położenie: powiat będziński, gmina Wojkowice
Adres: ul. Sobieskiego 290, 42-580 Wojkowice
Telefon: (0-32) 769-50-99
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1673)
Położenie: powiat będziński, gmina Wojkowice
Adres: ul. Sucharskiego 17, 42-580 Wojkowice
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1265)
Położenie: powiat bielski, gmina Bestwina
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 48, 43-512 Kaniów
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1266)
Położenie: powiat bielski, gmina Bestwina
Adres: ul. Korczaka 2, 43-512 Janowice
Telefon: (0-32) 215-74-29
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1267)
Położenie: powiat bielski, gmina Bestwina
Adres: ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina
Telefon: (0-32) 215-75-48
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Rybarzowicach Świetlica (IBISS-1285)
Położenie: powiat bielski, gmina Buczkowice
Adres: ul. Beskidzka, 43-378 Rybarzowice
Telefon: (0-33) 817-71-44
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 (IBISS-1326)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Polna 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-55-09
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy
Gimnazjum Publicznym nr 3 (IBISS-1323)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Łukasiewicza 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-33-90
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy
Szkole Podstawowej nr 2 (IBISS-1331)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Węglowa 54, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-29-75
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy
Szkole Podstawowej nr 3 (IBISS-1322)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Lipowska 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-33-17
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy
Szkole Podstawowej nr 7 (IBISS-1330)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Szkolna 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-34-29
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół (IBISS-1320)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Bielska 17, 43-518 Ligota
Telefon: (0-32) 214-36-00
Internet: [email protected]
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół (IBISS-1321)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Legionów, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-35-86
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
122
123
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół (IBISS-1327)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Pytla 1, 43-516 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-72-26
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „U Hildy” (IBISS-1324)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Mickiewicza 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-96-60
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Zatoka” (IBISS-1328)
Położenie: powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice
Adres: ul. Słowackiego 34a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: (0-32) 215-26-90
Internet: [email protected]
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1399)
Położenie: powiat bielski, gmina Jasienica
Adres: Międzyrzecze Dolne 73, 43-392 Międzyrzecze Dolne
Telefon: (0-33) 815-22-31
Internet: [email protected]
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1400)
Położenie: powiat bielski, gmina Jasienica
Adres: Rudzica 124, 43-394 Rudzica
Telefon: (0-33) 815-27-67
Internet: [email protected]
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1401)
Położenie: powiat bielski, gmina Jasienica
Adres: Świętoszówka 135, 43-386 Świętoszówka
Telefon: (0-33) 815-22-31
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Terapeutyczno-Profilaktyczna dla Dzieci
i Młodzieży (IBISS-1412)
Położenie: powiat bielski, gmina Jaworze
Adres: ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze
Telefon: (0-33) 817-35-77
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna (IBISS-1524)
Położenie: powiat bielski, gmina Porąbka
Adres: ul. Bielska 24, 43-356 Bujaków
Telefon: (0-33) 810-80-29
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna (IBISS-1525)
Położenie: powiat bielski, gmina Porąbka
Adres: ul. Kard. K. Wojtyły 30, 43-354 Czaniec
Telefon: (0-33) 810-91-02
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna (IBISS-1526)
Położenie: powiat bielski, gmina Porąbka
Adres: ul. Parkowa 20, 43-356 Kobiernice
Telefon: (0-33) 810-84-03
Świetlica Środowiskowo-Integracyjna (IBISS-1527)
Położenie: powiat bielski, gmina Porąbka
Adres: ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka
Telefon: (0-33) 810-60-55
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1615)
Położenie: powiat bielski, gmina Szczyrk
Adres: ul. Myśliwska, 43-370 Szczyrk
Świetlica Środowiskowa Klubu Inteligencji Katolickiej (IBISS-1269)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4a, skr. poczt. 457, 43-300 Bielsko-Biała
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
124
125
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus (IBISS-1271)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Grzybowa 8, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 814-88-66
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy Bielsko-Biała Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 (IBISS-1270)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Gazownicza 15, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 822-07-50
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy Bielsko-Biała Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 (IBISS-1272)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Wyspiańskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 815-96-03
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1273)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Bieruń
Adres: ul. Oświęcimska 400, 43-150 Bieruń
Telefony: (0-32) 216-53-35, (0-32) 216-21-76
Internet: [email protected], www.mops.bierun.pl
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1274)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Bieruń
Adres: ul. Warszawska 270, 43-155 Bieruń
Telefon: (0-32) 326-97-27
Internet: [email protected], www.mops.bierun.pl
Gminna Świetlica Środowiskowa (IBISS-1298)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Chełm Śląski
Adres: ul. Owocowa 2, 41-403 Chełm Śląski
Telefon: (0-32) 225-84-59
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1464)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny
Telefon: (0-32) 326-63-96
Faks: (0-32) 326-63-96
Internet: [email protected], www.mops-ledziny.ovh.org
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1465)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
Telefon: (0-32) 326-63-96
Internet: [email protected]
Dziecięce Młodzieżowe i Rodzinne Ognisko Terapeutyczne
DIMROT (IBISS-1287)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Chrzanowskiego 19, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-43-60
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie „Szansa” (IBISS-1286)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Chrzanowskiego 17, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-16-00
Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Ochronka „Promyk Św. Alberta” (IBISS-1293)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Plac Powstańców Śląskich 4, 41-933 Bytom
Telefon: (0-32) 289-23-99
Faks: (0-32) 289-23-99
Internet: [email protected], www.swietlicapromykgliwice.opoka.org.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
126
127
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica „Arka Noego” (IBISS-1292)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Piekarska 59, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-48-88
Świetlica Integracyjna (IBISS-1297)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Tuwima 5, 41-902 Bytom
Świetlica Środowiskowa im. J. Bosko (IBISS-1290)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Koziołka 3, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-31-85
Świetlica Środowiskowa im. Św. Elżbiety (IBISS-1288)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Cyryla i Metodego 12a, 41-909 Bytom
Telefon: (0-32) 286-23-63
Faks: (0-32) 286-23-63
Świetlica Środowiskowa im. Św. Stanisława Kostki (IBISS-1295)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Pułaskiego 9, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-88-61
Świetlica Środowiskowa Integracyjna im. J. Korczaka (IBISS-1294)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Prusa 19, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-27-21
Świetlica Środowiskowa - Ochronka „Promyk Nadziei” (IBISS-1289)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Kochanowskiego 25, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-88-58
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ochronka Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza (IBISS-1308)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Skrajna 2a, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 246-55-01
Ochronka Parafii Wniebowstąpienia NMP (IBISS-1302)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Farna 3, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 246-28-76
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie - Klub - Świetlica Integracyjna (IBISS-1299)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Beskidzka 6, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-80-63
Faks: (0-32) 241-80-63 w. 31
Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny (IBISS-1306)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Plac Św. Jana 31a, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-20-68
Internet: [email protected]
Świetlica prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo (IBISS-1307)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Powstańców 45, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-34-37
Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej (IBISS-1300)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Chrobrego 17, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-66-94
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
128
129
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej (IBISS-1303)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Kalidego 1, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 348-01-49
Świetlica Środowiskowa PCK (IBISS-1304)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Kaliny 82, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 246-20-18
Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Chorzowie (IBISS-1309)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Wolności 11, 41-500 Chorzów
Telefon: (0-32) 241-01-69
Świetlice CHATKI prowadzone przez Chorzowskie Stowarzyszenie
Pomocy Serce (IBISS-1301)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Dworcowa 3/3, 41-500 Chorzów
Telefony: (0-32) 246-07-72, (0-32) 346-12-38
Internet: [email protected]
Świetlice prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej (IBISS-1305)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Kruszcowa 22, 41-500 Chorzów
Telefony: (0-32) 249-62-28, (0-32) 249-62-66
Gminna Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum (IBISS-1282)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Brenna
Adres: ul. Górecka 224, 43-438 Brenna
Telefon: (0-33) 853-61-00
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gminna Świetlica Środowiskowa przy
Szkole Podstawowej nr 1 (IBISS-1283)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Brenna
Adres: ul. Leśnica 103, 43-438 Brenna
Telefon: (0-33) 853-62-78
Gminna Świetlica Środowiskowa przy
Szkole Podstawowej nr 2 (IBISS-1281)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Brenna
Adres: ul. Bukowa 45, 43-438 Brenna
Telefon: (0-33) 853-62-60
Internet: [email protected]
Gminna Świetlica Środowiskowa przy Zespole Szkół Publicznych
w Górkach Wielkich (IBISS-1284)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Brenna
Adres: ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie
Telefon: (0-33) 853-92-78
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1310)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Chybie
Adres: ul. Cieszyńska 2, 43-520 Chybie
Telefon: (0-33) 856-17-41
Klub Środowiskowy dla Dzieci ELIM (IBISS-1315)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Bóżnicza 5, 43-400 Cieszyn
Telefon: (0-33) 851-56-68
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 (IBISS-1317)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Nowe Miasto 12, 43-400 Cieszyn
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
130
131
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 3 (IBISS-1314)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Bobka 12, 43-400 Cieszyn
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 1 w Cieszynie (IBISS-1319)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Szymanowskiego 7, 43-400 Cieszyn
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 4 w Cieszynie (IBISS-1318)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Polna 3c, 43-400 Cieszyn
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 5 w Cieszynie (IBISS-1316)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Kossaka 6, 43-400 Cieszyn
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1373)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Dębowiec
Adres: Ogrodzona - Szkoła Podstawowa, 43-426 Ogrodzona
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1374)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Dębowiec
Adres: ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 7
w Dzięgielowie (IBISS-1390)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Goleszów
Adres: ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
Świetlica Gminna (IBISS-1394)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Hażlach
Adres: ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
Telefon: (0-33) 856-97-68
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Środowiskowa w Kończycach Wielkich (IBISS-1396)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Hażlach
Adres: ul. Olszaka 8, 43-419 Kończyce Wielkie
Telefon: (0-33) 856-93-91
Świetlica Środowiskowa w Pogwizdowie (IBISS-1395)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Hażlach
Adres: ul. Matusiaka 4, 43-418 Pogwizdów
Telefon: (0-33) 856-70-25
Internet: [email protected]
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD nr 6
w Istebnej (IBISS-1398)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Istebna
Adres: Istebna 550, 43-470 Istebna
Gimnazjum nr 2 - Świetlica (IBISS-1576)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Bielska 17, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853 37 15
Szkoła Podstawowa nr 3 - Świetlica (IBISS-1586)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Osiedlowa 1, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 479-16-60
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kiczycach - Świetlica (IBISS-1578)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Długa 52, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-35-27
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pierśćcu - Świetlica (IBISS-1588)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Tomanka 8, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-39-51
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
132
133
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Szkoła Podstawowa nr 7 - Pogórze - Świetlica (IBISS-1587)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Pogórze 111, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-37-49
Faks: (0-33) 853-37-49
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa w Wiślicy (IBISS-1585)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: Wiślica 37, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-37-81
Zespół Szkół nr 1 - Świetlica (IBISS-1583)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Morcinka 20, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 479-30-20
Zespół Szkół nr 3 - Świetlica (IBISS-1580)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Mickiewicza 11, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-37-12
Zespół Szkół nr 4 - Świetlica (IBISS-1584)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Ochaby Małe 167, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-37-81
Zespół Szkół Ogólnokształcących - Świetlica (IBISS-1577)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Bielska 34, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-27-12
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu - Świetlica (IBISS-1582)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Międzyświeć, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-37-66
Zespół Szkół Specjalnych - Świetlica (IBISS-1581)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 853-30-48
Zespół Szkół Zawodowych - Świetlica (IBISS-1579)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Skoczów
Adres: ul. Górecka 65, 43-430 Skoczów
Telefon: (0-33) 479-22-25
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1611)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Rolnicza 18, 43-248 Zabłocie
Telefon: (0-33) 857-01-74
Świetlica Środowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Drogomyślu (IBISS-1610)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Modrzewiowa 5, 43-424 Drogomyśl
Telefon: (0-33) 857-21-17
Świetlica Środowiskowa w Bąkowie (IBISS-1606)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Osiedlowa 1, 43-246 Bąków
Telefon: (0-33) 857-85-02
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
134
135
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa w Pruchnej (IBISS-1608)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Główna 53, 43-523 Pruchna
Telefon: (0-33) 857-35-78
Świetlica Środowiskowa w Zbytkowie (IBISS-1613)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Strumień
Adres: ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Zbytków
Telefon: (0-33) 857-13-92
Internet: [email protected]
Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej” (IBISS-1654)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń
Telefon: (0-33) 854-33-99
Faks: (0-33) 857-93-28
Internet: www.ustron.pl
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1653)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Dominikańska 14, 43-450 Ustroń
Telefon: (0-33) 854-36-45
Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Wiśle - Filia nr 2 (IBISS-1657)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Wisła
Adres: Malinka 53, 43-460 Wisła
Telefon: (0-33) 855-36-48
Katolickie Ognisko Wychowawcze (IBISS-1362)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Słowackiego 19/21, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 366-80-70
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
136
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej Młodzieżowy Klub Środowiskowy (IBISS-1345)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Legionów 19/21, 42-202 Częstochowa
Telefony: (0-34) 361-64-97, (0-34) 366-48-20
Internet: [email protected]
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Świetlica Środowiskowa dla Dzieci TRAWA (IBISS-1336)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Brzeźnicka 59, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-05-82
Internet: [email protected]
Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych - Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze nr 1 „Mały Książe” (IBISS-1367)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Tetmajera 18, 42-207 Częstochowa
Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych - Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze nr 2 „Iskierka” (IBISS-1351)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Orla 4/8, 42-202 Częstochowa
Internet: [email protected]
Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych - Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze nr 3 „Otwarte Drzwi” (IBISS-1342)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Kozia 18, 42-200 Częstochowa
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
137
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Katolickie Ognisko Wychowawcze przy parafii
Św. Maksymiliana M. Kolbego w Częstochowie (IBISS-1363)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Starzyńskiego 11, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 362-35-65
Internet: [email protected] bls.pl
Katolickie Ognisko Wychowawcze w Częstochowie (IBISS-1366)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa
Telefon: (0-34) 366-54-83
Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna
„Skrawek Nieba” (IBISS-1343)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Krakowska 80/3, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-31-92
Faks: (0-34) 368-31-93
Internet: [email protected], www.skraweknieba.com.pl
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Świetlica Środowiskowa
„Radosny Dom” (IBISS-1369)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Śląska 22/8, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-52-05
Internet: [email protected]
Rzymskokatolicka Parafia Bł. Urszuli Ledóchowskiej Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1339)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Gajowa 39/41, 42-229 Częstochowa
Telefon: (0-34) 363-95-97
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
138
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Świetlica Środowiskowa (IBISS-1334)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 82, 42-218 Częstochowa
Telefon: (0-34) 361-31-38
Internet: [email protected]
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Narodzenia Pańskiego Ognisko Wychowawcze Dzieciątka Jezu (IBISS-1352)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Orzechowskiego 1, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-10-07
Internet: [email protected]
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego Ognisko Wychowawcze „Zesłanie Ducha Świętego” (IBISS-1338)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Gajowa 2/6, 42-229 Częstochowa
Telefon: (0-34) 371-01-15
Internet: [email protected]
Rzymskokatolicka Parafia Św. Floriana Ognisko Wychowawcze Św. Floriana (IBISS-1347)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Limanowskiego 120, 42-208 Częstochowa
Telefon: (0-34) 323-04-62
Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa - Ognisko OpiekuńczoWychowawcze (IBISS-1350)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Okrzei 41, 42-208 Częstochowa
Telefon: (0-34) 362-51-39
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
139
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Rzymskokatolicka Parafia Św. Melchiora Grodzieckiego Świetlica Parafialna (IBISS-1353)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Ossowskiego 9, 42-207 Częstochowa
Telefon: (0-34) 323-51-44
Internet: [email protected]
Stowarzyszenie Communio in Christo Świetlica Środowiskowa (IBISS-1368)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Warszawska 452A, 42-209 Częstochowa
Telefon: (0-34) 366-50-84
Internet: [email protected]
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego
„Pomocna Dłoń” (IBISS-1348)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Manganowa 12a, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 361-88-26
Internet: [email protected]
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 3 „Otwarte drzwi” (IBISS-1340)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Garncarska 61, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 363-16-73
Świetlica Parafii Podniesienia Krzyża Świętego Katolickie Ognisko Wychowawcze Św. Krzyża (IBISS-1356)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Rynek Wieluński 29, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 361-13-19
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
140
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1349)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Michałowskiego 30, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 322-34-77
Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Autystycznej (IBISS-1365)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Staszica 10, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-32) 324-38-14
Internet: [email protected]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy - Częstochowa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 (IBISS-1359)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Sikorskiego 56, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-47-50
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 (IBISS-1344)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Kwiatkowskiego 3/1, 42-218 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-47-50
Internet: [email protected]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4 (IBISS-1337)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Dąbrowskiej 5/9, 42-208 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-47-50
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
141
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy Świetlica Środowiskowa (IBISS-1341)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-47-50
Internet: [email protected]
ZHP Komenda Hufca Częstochowa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skaut I” (IBISS-1370)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Wilsona 34, 42-202 Częstochowa
Telefony: (0-34) 360-61-98, (0-34) 324-95-64
Internet: [email protected]
ZHP Komenda Hufca Częstochowa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skaut II” (IBISS-1346)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Legionów 19/21, 42-202 Częstochowa
Telefony: (0-34) 360-61-98, (0-34) 324-95-64
Internet: [email protected]
ZHP Komenda Hufca Częstochowa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Skaut III (IBISS-1355)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Powstańców Warszawy 144a, 42-271 Częstochowa
Telefony: (0-34) 360-61-98, (0-34) 324-95-64
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1500)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Olsztyn
Adres: ul. Kościelna 5, 42-256 Olsztyn
Telefon: (0-34) 328-50-77
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Szkoła Podstawowa w Hucie Starej B - Świetlica (IBISS-1517)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Poczesna
Adres: ul. Mickiewicza 12, 42-263 Huta Stara B
Telefon: (0-34) 327-55-11
Internet: [email protected]
Szkoła Podstawowa we Wrzosowej - Świetlica (IBISS-1518)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Poczesna
Adres: ul. Szkolna 4, 42-263 Wrzosowa
Telefon: (0-34) 327-55-67
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1515)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Poczesna
Adres: ul. Bankowa, 42-262 Poczesna
Telefony: (0-34) 327-40-78, (0-34) 327-41-16
Faks: (0-34) 327-41-16
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1604)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Starcza
Adres: ul. Szkolna 44, 42-261 Starcza
Telefon: (0-34) 314-03-34
Faks: (0-34) 314-03-34
Ognisko Wychowawcze przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Dąbrowie Górniczej (IBISS-1372)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Jasna 29, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Telefony: (0-32) 261-12-76, (0-32) 261-62-19
Faks: (0-32) 261-12-76
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
142
143
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Pracownia Profilaktyki „Kana” (IBISS-1385)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Jana Pawła II 7, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 230-89-41, (0-32) 230-99-24
Faks: (0-32) 230-89-42
Internet: [email protected], www.kana.gliwice.pl
Świetlica (IBISS-1384)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Daszyńskiego 2, 44-100 Gliwice
Świetlica Terapeutyczna „Partner” (IBISS-1386)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 231-26-90, (0-32) 331-58-78
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1379)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Gierałtowice
Adres: ul. Gierałtowicka, 44-178 Przyszowice
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1380)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Gierałtowice
Adres: ul. Korfantego 7, 44-186 Gierałtowice
Telefon: (0-32) 235-33-51 w. 329
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1381)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Gierałtowice
Adres: ul. Szkolna, 44-177 Chudów
Telefon: (0-32) 235-71-70
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1382)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Gierałtowice
Adres: ul. Zwycięstwa, 44-177 Paniówki
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1452)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Górnicza 1 przy DK, 44-193 Knurów
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1454)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Koziełka 2 (przy MOPS), 44-190 Knurów
Świetlica Ośrodka Kuratorskiego (IBISS-1453)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Kosmonautów 1a, 44-194 Knurów
Telefon: (0-32) 235-09-13
Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 (IBISS-1537)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Dąbrowskiego 2, 44-120 Pyskowice
Telefony: (0-32) 332-60-07, (0-32) 332-60-25
Świetlica Socjoterapeutyczna nr 3 (IBISS-1538)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Paderewskiego 5, 44-120 Pyskowice
Telefon: (0-32) 233-36-99
Gimnazjum Sośnicowice - Świetlica (IBISS-1599)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Gimnazjalna 6, 44-153 Sośnicowice
Telefon: (0-32) 238-45-97
Szkoła Podstawowa - Bargłówka - Świetlica (IBISS-1602)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Raciborska 67, 44-153 Bargłówka
Telefon: (0-32) 238-70-08
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
144
145
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Szkoła Podstawowa - Kozłów - Świetlica (IBISS-1601)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów
Telefon: (0-32) 238-71-66
Faks: (0-32) 238-71-66
Internet: [email protected]
Szkoła Podstawowa - Sierakowice - Świetlica (IBISS-1603)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice
Telefon: (0-32) 238-41-38
Szkoła Podstawowa - Sośnicowice - Świetlica (IBISS-1600)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Sośnicowice
Adres: ul. Gliwicka 21, 44-153 Sośnicowice
Telefon: (0-32) 238-75-25
Świetlica (IBISS-1632)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin
Telefon: (0-32) 233-61-13
Świetlica (IBISS-1634)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Szkolna 4, 44-120 Pniów
Telefon: (0-32) 233-45-16
Świetlica (IBISS-1636)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna
Telefon: (0-32) 233-47-20
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica (IBISS-1638)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek
Telefon: (0-32) 233-44-19
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dzieci z Rodzin
Zagrożonych Alkoholizmem (IBISS-1633)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Skalna 2, 44-180 Toszek-Kotulin
Telefon: (0-32) 332-67-14
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dzieci z Rodzin
Zagrożonych Alkoholizmem (IBISS-1635)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Wiejska 42, 44-120 Paczyna
Telefon: (0-32) 332-67-14
Faks: (0-32) 332-67-14
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dzieci z Rodzin
Zagrożonych Alkoholizmem (IBISS-1637)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Toszek
Adres: ul. Wilkowicka 12, 44-180 Toszek
Telefony: (0-32) 332-67-14, (0-32) 233-43-14
Faks: (0-32) 332-67-14
Klub Młodzieżowy (IBISS-1656)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Wielowieś
Adres: ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś
Ochronka Parafii Miłosierdzia Bożego (IBISS-1403)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Aleja Piłsudskiego 62, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefony: (0-32) 471-49-81, (0-32) 473-85-77
Internet: dominki[email protected], www.ochronka.jasnet.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
146
147
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Ochronka Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (IBISS-1402)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. 1 Maja 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 476-22-58
Ochronka Parafii Św. Katarzyny (IBISS-1408)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Pszczyńska 128b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-20-55
Oratorium Bł. Laury Vicuna (IBISS-1404)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Kusocińskiego 47, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 473-39-29
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 (IBISS-1407)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Pszczyńska 125, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefony: (0-32) 471-75-77, (0-32) 478-51-00
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 10 (IBISS-1411)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Zielona 2a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-39-88
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 19 (IBISS-1405)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefony: (0-32) 471-75-77, (0-32) 478-51-00
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
148
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 (IBISS-1406)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Piastów 15, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 473-48-86
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 (IBISS-1410)
Położenie: powiat Jastrzębie-Zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój
Adres: ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: (0-32) 471-47-04
Ognisko Wychowawcze (IBISS-1416)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Sawickiej 2, 43-603 Jaworzno
Telefon: (0-32) 615-55-11
Faks: (0-32) 616-55-11
Świetlica - Gigant (IBISS-1414)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Granitowa 3, 43-600 Jaworzno
Telefon: (0-32) 616-55-61
Świetlica - Podłęże (IBISS-1413)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Aleja Piłsudskiego 72, 43-600 Jaworzno
Telefon: (0-32) 616-54-18
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna - Szczakowa (IBISS-1415)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
149
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlice i Ognisko Wychowawcze Stowarzyszenia
„Dom Aniołów Stróżów” (IBISS-1431)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 148, Katowice
Telefon: (0-32) 250-90-10
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Jacka Świetlica Środowiskowa Św. Agaty (IBISS-1429)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice
Telefon: (0-32) 355-51-90
Faks: (0-32) 355-51-90
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Jacka Świetlica Środowiskowa Św. Wojciecha (IBISS-1428)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Chopina 8/24, 40-093 Katowice
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Jacka Świetlica Terapeutyczna (IBISS-1430)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Dębowa 23, 40-104 Katowice
Klub dla Młodzieży „Wysoki Zamek” (IBISS-1434)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 96, 40-124 Katowice
Telefon: (0-32) 250-27-55
Faks: (0-32) 250-27-55
Internet: [email protected], www.wysokizamek.tc.pl
Klub „Plus” (IBISS-1437)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice
Telefon: (0-32) 204-53-14
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
150
Klub Profilaktyczny dla Młodzieży ORATORIUM
przy Parafii Św. Barbary (IBISS-1442)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Młodzieżowa 10, 40-485 Katowice
Telefon: (0-32) 256-00-18 w. 31
Klub Profilaktyczny dla Młodzieży Stowarzyszenia na rzecz
Ochrony Praw oraz Pomocy Dziecku i Rodzinie (IBISS-1448)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Plebiscytowa 46, Katowice
Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego
Fundacji GNIAZDO (IBISS-1443)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Morcinka 19a, 40-124 Katowice
Telefon: (0-32) 258-43-36
Internet: [email protected]
Ochronka dla Dzieci Przedszkolnych (IBISS-1440)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Mikusińskiego 8, 40-146 Katowice
Telefon: (0-32) 250-12-93
Program Edukacyjno-Młodzieżowy (IBISS-1424)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Bednorza 20, 40-384 Katowice
Telefon: (0-32) 256-95-04
Faks: (0-32) 256-95-04
Internet: [email protected], www.luteranie.pl/diec.katowicka/szopienice
Program Edukacyjno-Wychowawczy „Kawiarenka” (IBISS-1439)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice
Telefon: (0-32) 258-47-92
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
151
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Środowiskowy Klub Młodzieżowy MOPS (IBISS-1425)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Bednorza 3, 40-383 Katowice
Telefon: (0-32) 204-88-68
Świetlica Profilaktyczna (IBISS-1422)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Aleja Niepodległości 4, Katowice
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1447)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Plac Wyzwolenia 21, 40-423 Katowice
Telefon: (0-32) 255-71-47
Świetlica Środowiskowa - Klub „Szansa dla każdego” (IBISS-1421)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. 3 Maja 36/2, Katowice
Świetlica Środowiskowa CARITAS Archidiecezji Katowickiej (IBISS-1426)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Bielska 14, 40-749 Katowice
Telefon: (0-32) 355-51-80
Świetlica Środowiskowa Katolickiej Fundacji Dzieciom (IBISS-1436)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Kilińskiego 15, 40-051 Katowice
Świetlica Środowiskowa nr 2 MOPS (IBISS-1449)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Powstańców 3, 40-377 Katowice
Telefon: (0-32) 209-99-15
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Środowiskowa nr 3 MOPS (IBISS-1433)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 74a, 40-854 Katowice
Telefon: (0-32) 250-69-99
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Świetlica Środowiskowa nr 4 MOPS (IBISS-1450)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Świdnicka 35a, 40-711 Katowice
Telefon: (0-32) 204-63-54
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Świetlica Środowiskowa nr 5 MOPS (IBISS-1438)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Marcinkowskiego 17a, 40-233 Katowice
Telefon: (0-32) 354-22-59
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Świetlica Środowiskowa Profilaktyczno-Wychowawcza
przy Parafii Św. Barbary (IBISS-1441)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Młodzieżowa 10, 40-485 Katowice
Świetlica Terapeutyczna im. Św. Brata Alberta
CARITAS Archidiecezji Katowickiej (IBISS-1427)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice
Świetlica Terapeutyczna Katowice-Śródmieście (IBISS-1423)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice
Telefon: (0-32) 251-75-33
Faks: (0-32) 251-75-33
Internet: [email protected], www.anioly.katowice.org.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
152
153
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Terapeutyczna Katowice-Załęże (IBISS-1432)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Gliwicka 150, 40-857 Katowice
Telefon: (0-32) 250-90-10
Internet: [email protected], www.anioly.katowice.opoka.org.pl
Świetlica Terapeutyczna Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych
SPES (IBISS-1444)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: siedziba: ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, korespondencja: ul. Panewnicka 463,
40-774 Katowice
Telefon: (0-32) 252-74-46 (pn-pt)
Faks: (0-32) 353-05-03
Internet: [email protected], www.spes.org.pl
Świetlica Środowiskowa przy Zespole Szkół w Libidzy (IBISS-1451)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Kłobuck
Adres: ul. Olszyńskiego 2, 42-125 Libidza
Telefon: (0-34) 318-33-93
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1466)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Lipie
Adres: ul. Cmentarna 2, 42-164 Parzymiechy
Telefon: (0-34) 318-92-73
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1467)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Lipie
Adres: Lindów 14, 42-165 Lindów
Telefon: (0-34) 318-87-88
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1674)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Wręczyca Wielka
Adres: ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka
Telefon: (0-34) 319-24-24
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1311)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Ciasna
Adres: ul. Myśliwska 1, 42-793 Zborowskie
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1312)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Ciasna
Adres: ul. Wyzwolenia 7, 42-793 Sieraków Śląski
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1313)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Ciasna
Adres: ul. Zjednoczenia 2, 42-793 Ciasna
Środowiskowa Świetlica w Kochanowicach (IBISS-1456)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Kochanowice
Adres: ul. Lubliniecka 5, 42-713 Kochanowice
Telefon: (0-34) 353-34-27
Faks: (0-34) 353-34-27
Internet: [email protected]
Środowiskowa Świetlica w Kochcicach (IBISS-1455)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Kochanowice
Adres: ul. Kochanowicka 26, 42-713 Kochcice
Telefon: (0-34) 353-34-27
Faks: (0-34) 353-34-27
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa „Neptun” (IBISS-1457)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Kochanowice
Adres: ul. Parkowa 25, 42-713 Kochcice
Telefon: (0-34) 353-34-27
Ochronka dla Dzieci (IBISS-1473)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Powstańców 11, 43-174 Łaziska Górne
Telefony: (0-32) 224-30-03, (0-32) 224-10-03
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
154
155
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1474)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Wyszyńskiego 8, 43-170 Łaziska Górne
Telefon: (0-32) 738-93-88
Internet: [email protected]
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza - filia (IBISS-1472)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Kościelna 1, 43-170 Łaziska Górne
Telefon: (0-32) 224-42-15
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Świetlica Terapeutyczna (IBISS-1480)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów
Telefony: (0-32) 238-60-21, (0-32) 322-53-53
Faks: (0-32) 322-53-53 w. 390
Internet: [email protected], www.caritas.mikolow.pl
Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą (IBISS-1481)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów
Telefon: (0-32) 226-54-82
Internet: [email protected]
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa (IBISS-1482)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 40, 43-190 Mikołów
Telefon: (0-32) 226-61-98
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Siloe (IBISS-1483)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Mikołów
Adres: ul. Piłsudskiego 24, 43-190 Mikołów
Telefon: (0-32) 226-08-75
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
156
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna (IBISS-1501)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Ornontowice
Adres: ul. Zwycięstwa 7c, 43-178 Ornontowice
Telefon: (0-32) 330-62-83
Placówka Wsparcia Dziennego (IBISS-1502)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Orzesze
Adres: ul. Św. Wawrzyńca 23, 43-180 Orzesze
Telefon: (0-32) 326-08-59
Caritas Archidiecezji Katowickiej Świetlica Terapeutyczna Św. Jana Chrzciciela (IBISS-1492)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Ziętka 25, 41-412 Mysłowice
Ochronka dla Dzieci i Młodzieży (IBISS-1490)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Starokościelna 3, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-23-36
Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Szansa” - Świetlica (IBISS-1489)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Robotnicza 6, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 316-63-69
Faks: (0-32) 316-63-69
Internet: [email protected]
Świetlica dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Chrzciciela (IBISS-1488)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Jasturna 15, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-35-37
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
157
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Parafii Matki Bożej Bolesnej (IBISS-1491)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Ziętka 25, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 222-65-15
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1487)
Położenie: powiat Mysłowice, gmina Mysłowice
Adres: ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
Telefon: (0-32) 225-04-78
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1458)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Koziegłowy
Adres: ul. Żarecka 28, 42-350 Koziegłowy
Telefon: (0-34) 314-12-68
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1493)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków
Telefon: (0-34) 313-26-59
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1494)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. Stalowa 1, 42-300 Myszków
Telefon: (0-34) 313-57-09
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1496)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Niegowa
Adres: ul. Ludwinów 50, 42-320 Niegowa
Telefony: (0-34) 315-10-72, (0-34) 315-10-48
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1497)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Niegowa
Adres: ul. Sokolniki, 42-320 Niegowa
Telefon: (0-34) 315-10-48
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1498)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Niegowa
Adres: ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1519)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Poraj
Adres: ul. 19 Stycznia 107, 42-360 Jastrząb
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1520)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Poraj
Adres: ul. Górnicza 21, 42-360 Poraj
Telefon: (0-34) 314-50-36
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1521)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Poraj
Adres: ul. Sportowa 11, 42-360 Masłońskie
Telefon: (0-34) 314-53-49
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1522)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Poraj
Adres: ul. Szkolna 20, 42-311 Żarki Letnisko
Telefon: (0-34) 314-63-15
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1699)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Żarki
Adres: ul. Moniuszki 4, 42-310 Żarki
Telefon: (0-34) 314-80-37
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
158
159
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Ochronka Charytatywna przy Bazylice N.M.P.
w Piekarach Śląskich (IBISS-1505)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: (0-32) 287-23-39
Internet: [email protected],
www.ochronkapiekary.katowice.opoka.org.pl
Ochronka Charytatywna przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Brzezinach Śląskich (IBISS-1506)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Górnicza 30, 41-946 Piekary Śląskie
Telefon: (0-32) 287-96-61
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa przy Terenowym Komitecie
Ochrony Praw Dziecka (IBISS-1507)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 44/III/4, 41-943 Piekary Śląskie
Telefon: (0-32) 287-20-10
Świetlica Terapeutyczna nr 1 (IBISS-1508)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Skłodowskiej 82, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: (0-32) 767-80-04
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1387)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Goczałkowice-Zdrój
Adres: ul. Główna 50, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Telefon: (0-32) 210-75-00
Faks: (0-32) 210-73-06
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Terapeutyczna (IBISS-1388)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Goczałkowice-Zdrój
Adres: ul. Główna 50, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Telefon: (0-32) 210-75-00
Internet: [email protected]
Ochronka (IBISS-1534)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 738-62-62
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1531)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Bramkowa 6, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 212-83-53
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1532)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Krzywoń 5, 43-229 Rudołtowice
Telefon: (0-32) 211-21-00
Świetlica Środowiskowa przy Parafii
p.w. Miłosierdzia Bożego (IBISS-1533)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Męczenników Oświęcimskich 30, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 210-66-84
Świetlica Opiekuńczo-Terapeutyczna (IBISS-1463)
Położenie: powiat raciborski, gmina Krzanowice
Adres: ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice
Telefon: (0-32) 410-80-46
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
160
161
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Opiekuńczo-Terapeutyczna w Wojnowicach (IBISS-1462)
Położenie: powiat raciborski, gmina Krzanowice
Adres: ul. Polna 2, 47-470 Wojnowice
Telefon: (0-32) 410-83-28
Centrum Młodzieżowe „Przystań” (IBISS-1539)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Miarki 7a/1, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 414-01-63
Klub dla Młodzieży STREFA (IBISS-1544)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Żółkiewskiego 22, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 419-92-91
Świetlica Caritas (IBISS-1540)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz
Telefony: (0-32) 415-24-95, (0-32) 415-24-95
Faks: (0-32) 415-24-95
Świetlica Caritas przy Parafii WNMP (IBISS-1542)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Szewska 3/1, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 415-49-09
Świetlica dla Dzieci i Młodzieży z Dzielnicy Płonia (IBISS-1543)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Szkolna 21, 47-400 Racibórz
Świetlica Środowiskowa „Dom dla Dzieci” (IBISS-1541)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Starowiejska 171, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 415-51-72
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica (IBISS-1557)
Położenie: powiat raciborski, gmina Rudnik
Adres: ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik
Świetlica (IBISS-1558)
Położenie: powiat raciborski, gmina Rudnik
Adres: ul. Konopnickiej, 47-411 Szonowice
Świetlica (IBISS-1559)
Położenie: powiat raciborski, gmina Rudnik
Adres: ul. Kozielska, 47-411 Brzeźnica
Caritas Archidiecezji Katowickiej Świetlica Środowiskowa Ducha Świętego (IBISS-1550)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Cynkowa 22, 41-711 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 244-41-36
Ochronka dla Dzieci z Rodzin Patologicznych (IBISS-1551)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Jadwigi 8, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 248-13-88
Parafialna Świetlica Środowiskowa (IBISS-1553)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Plac Jana Pawła II 5, 41-709 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 243-66-94
Faks: (0-32) 243-66-94
Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia
Św. Filipa Nereusza (IBISS-1556)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 242-40-37
Internet: [email protected], www.rehabilitacja.org.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
162
163
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety (IBISS-1555)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Rencistów 2, 41-703 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 248-11-11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa (IBISS-1333)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny
Adres: ul. Pojdy 35, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Telefon: (0-32) 431-49-04
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1375)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Gaszowice
Adres: ul. Rydułtowska 21, 44-293 Piece
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1376)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Gaszowice
Adres: ul. Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice
Telefon: (0-32) 433-04-53
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1377)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Gaszowice
Adres: ul. Szkolna 13, 44-293 Szczerbice
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1378)
Położenie: powiat rybnicki, gmina Gaszowice
Adres: ul. Wolności 39, 44-282 Czernica
Placówka Wsparcia Dziennego - Domek Św. Tereski
w Chwałowicach (IBISS-1562)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Działkowców 1, 44-206 Rybnik
Telefon: (0-32) 422-38-86 - parafia
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Placówka Wsparcia Dziennego - Niedobczyce (IBISS-1560)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Barbary 22, 44-270 Rybnik
Telefon: (0-32) 739-81-34
Placówka Wsparcia Dziennego - Niewiadom (IBISS-1566)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Skargi 46, 44-273 Rybnik
Telefon: (0-32) 421-35-55 (parafia)
Placówka Wsparcia Dziennego - Nowiny (IBISS-1563)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Floriańska 24, 44-217 Rybnik
Telefon: (0-32) 414-14-02
Placówka Wsparcia Dziennego - Piaski (IBISS-1567)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Za Torem 56, 44-203 Rybnik
Telefon: (0-32) 423-56-58
Placówka Wsparcia Dziennego - Przy Bazylice (IBISS-1564)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Mikołowska 6, 44-200 Rybnik
Telefon: (0-32) 422-36-68 - parafia
Placówka Wsparcia Dziennego - Klub „17-tka” (IBISS-1568)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Żurawia 7, 44-253 Rybnik
Telefon: (0-32) 421-45-93
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
164
165
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic 17-tka Placówka Wsparcia Dziennego - Klub „17-tka” (IBISS-1565)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik
Telefon: (0-32) 421-45-93
Internet: [email protected]
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (IBISS-1572)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Chopina 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 220-30-25
Świetlica Środowiskowa przy Dziennym Domu Pomocy
Społecznej (IBISS-1574)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Śniadeckiego 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 228-37-39
Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (IBISS-1573)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Dąbrowskiej 10 (SP nr 4), 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 220-13-78
Ognisko Wychowawcze - Ośrodek Pomocy Wychowawczej (IBISS-1591)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Koszalińska 51, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 263-96-71
Faks: (0-32) 263-96-71
Ośrodek Pomocy Dzieciom Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy Parafii
Katedralnej Wniebowzięcia NMP - Świetlica Środowiskowa (IBISS-1592)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Kościelna 1, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 266-52-33, (0-32) 266-50-54
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica przy Parafii Miłosierdzia Bożego (IBISS-1590)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Jagiellońska 2a, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 292-35-56
Świetlica przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (IBISS-1596)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-14-35
Świetlica przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (IBISS-1593)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Krasińskiego 31, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 294-28-13
Świetlica przy Parafii Św. Rafała Kalinowskiego (IBISS-1597)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Sobieskiego 44b, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 299-86-96
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Centrum Usług Socjalnych
i Wsparcia (IBISS-1598)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Szymanowskiego 5a, 41-200 Sosnowiec
Telefony: (0-32) 298-93-88, (0-32) 298-89-84
Faks: (0-32) 298-89-84
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1594)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 266-19-11 w. 48
Faks: (0-32) 266-19-11 w. 44
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
166
167
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 3 (IBISS-1595)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Naftowa 35, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 293-44-36
Klub Młodzieżowy (IBISS-1618)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Chorzowska 73, 41-605 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 770-96-46
Internet: [email protected]
Ochronka Parafii Matki Bożej Różańcowej (IBISS-1616)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Armii Ludowej 2a, 41-608 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-85-46
Ochronka Parafii Św. Augustyna (IBISS-1617)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Bukowego 22, 41-600 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-48-36
Ochronka Parafii Św. Józefa (IBISS-1622)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 41-600 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-39-39
Ochronka Parafii Św. Piotra i Pawła (IBISS-1621)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Kubiny 10, 41-600 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-47-52
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
168
Świetlica Socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (IBISS-1620)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Karpacka 3, 41-608 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 345-15-10
Faks: (0-32) 345-15-10
Internet: [email protected], www.tpd.swietochlowice.w.interia.pl/
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1619)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Chrobrego 4, 41-605 Świętochłowice
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1419)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Kalety
Adres: ul. Koszęcińska 34, 42-660 Kalety
Telefon: (0-34) 357-81-03
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1460)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Krupski Młyn
Adres: ul. Krasickiego 3, 42-693 Krupski Młyn
Telefon: (0-32) 284-84-33
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1461)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Krupski Młyn
Adres: ul. Zawadzkiego 3, 42-693 Krupski Młyn
Telefon: (0-32) 284-84-42
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1479)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Miasteczko Śląskie
Adres: ul. Dworcowa, 42-610 Miasteczko Śląskie
Świetlica Środowiskowa w Ożarowicach (IBISS-1504)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Ożarowice
Adres: ul. Szkolna 10, 42-625 Ożarowice
Telefon: (0-32) 393-90-15
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
169
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa w Zendku (IBISS-1503)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Ożarowice
Adres: ul. Główna 126, 42-625 Zendek
Telefon: (0-32) 393-90-17
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1548)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Radzionków
Adres: ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków
Telefon: (0-32) 286-62-54
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1549)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Radzionków
Adres: ul. Szymały 36, 41-922 Radzionków
Telefon: (0-32) 286-62-54
Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej INTEGRACJA (IBISS-1631)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Zamkowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 285-85-86
Internet: [email protected]
Świetlica Miejska nr 1 (IBISS-1630)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Witosa 61, 42-603 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 384-80-99
Faks: (0-32) 384-80-99
Świetlica Miejska nr 2 (IBISS-1629)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Strzybnicka 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 284-10-23
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Miejska nr 3 (IBISS-1628)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Pastuszki 13, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 284-11-12
Świetlica Miejska nr 4 (IBISS-1625)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Broniewskiego 26, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 384-27-55
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1626)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Karłuszowiec 11, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefony: (0-32) 769-00-01, (0-32) 769-00-02
Faks: (0-32) 769-00-01
Internet: [email protected], www.totu.tarnowskiegory.prf.pl
Świetlica Środowiskowa Caritas Parafii Opatowice (IBISS-1627)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
Telefon: (0-32) 384-73-09
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1639)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tworóg
Adres: ul. Brynek Park, 42-690 Brynek
Telefon: (0-32) 284-61-60
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1640)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tworóg
Adres: ul. Leśna, 42-690 Koty
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
170
171
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1641)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tworóg
Adres: ul. Słowackiego, 42-690 Tworóg
Telefon: (0-32) 284-69-26
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1642)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tworóg
Adres: ul. Szkolna, 42-690 Boruszowice
Telefon: (0-32) 284-78-44
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1643)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tworóg
Adres: ul. Wiejska, 42-690 Świniowice
Telefon: (0-32) 285-74-66
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna Świetlica Środowiskowa Bł. Jan XXIII (IBISS-1647)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Hierowskiego 12, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 217-79-05
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna - Świetlica
Terapeutyczna dla Osób Upośledzonych Umysłowo (IBISS-1648)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Nowokościelna 56, 43-100 Tychy
Telefony: (0-32) 227-18-36, (0-32) 327-07-19
Faks: (0-32) 227-18-36
Internet: [email protected], www.caritas.tychy.pl
Ośrodek „Christoforos” przy Parafii Bł. Karoliny (IBISS-1650)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Tischnera 52, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 217-80-98
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Ośrodek Św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej Świetlica Środowiskowa „Domek” (IBISS-1649)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Nowokościelna 56, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 327-09-17
Ośrodek Św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej Świetlica Środowiskowa „Św. Krzysztof” (IBISS-1651)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Wyszyńskiego 1, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 327-46-16
Ośrodek Św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej Świetlica Środowiskowa „Św. Rodzina” (IBISS-1646)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Elfów 29, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 327-77-42
Świetlica Środowiskowa przy Ośrodku Usług
Opiekuńczo-Wychowawczych (IBISS-1644)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. De Gaulle'a 12, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 227-33-15
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1389)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Godów
Adres: ul. Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice
Telefon: (0-32) 472-79-23
Internet: [email protected]
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza (IBISS-1392)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Gorzyce
Adres: ul. Leśna 46, 44-350 Gorzyczki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
172
173
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzycach - Oddział
w Olzie (IBISS-1391)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Gorzyce
Adres: ul. Dworcowa 102/5, 44-353 Olza
Telefon: (0-32) 451-85-45
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach - Oddział
w Turzy Śląskiej (IBISS-1393)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Gorzyce
Adres: ul. Ligonia 2b, 44-351 Turza Śląska
Telefon: (0-32) 453-05-15
Gminne Ognisko Wychowawcze (IBISS-1471)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Lubomia
Adres: ul. Wiejska, 44-360 Nieboczowy
Gminne Ognisko Wychowawcze - Nieboczowy (IBISS-1469)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Lubomia
Adres: ul. Rzeczna 20, 44-360 Nieboczowy
Telefon: (0-32) 451-60-26
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1468)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Lubomia
Adres: ul. Powstańców Śląskich 26, 44-361 Syrynia
Telefon: (0-32) 451-73-53
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1536)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Pszów
Adres: ul. Osiedle Kościuszki 38-40, 44-370 Pszów
Telefon: (0-32) 729-19-10
Faks: (0-32) 721-91-90
Internet: [email protected], www.swietlica.pszow.eu
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
174
Apostolat Dziecięcy przy Parafii Biertułtowy (IBISS-1545)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Radlin
Adres: ul. Korfantego 14, 44-310 Radlin
Telefon: (0-32) 455-85-19
Faks: (0-32) 729-25-92
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1547)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Radlin
Adres: ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin
Telefon: (0-32) 457-00-89
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa w Radlinie (IBISS-1546)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Radlin
Adres: ul. Skolska 6, 44-310 Radlin
Telefon: (0-32) 457-00-89
Klub Młodzieżowy Profilaktyczno-Wychowawaczy „Alcatraz” (IBISS-1570)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Rydułtowy
Adres: ul. Ofiar Terroru 99, 44-280 Rydułtowy
Telefon: (0-32) 457-94-46
Młodzieżowy Klub Rowerowy (IBISS-1569)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Rydułtowy
Adres: ul. Ligonia 9, 44-280 Rydułtowy
Telefon: (0-32) 457-94-46
Świetlica Środowiskowa „Bielik” (IBISS-1571)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Rydułtowy
Adres: ul. Osiedle Orłowiec 55, 44-280 Rydułtowy
Telefon: (0-32) 729-44-44
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
175
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza nr 1 (IBISS-1668)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Osiedle 30-lecia 3d, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 456-43-64
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza nr 2 (IBISS-1670)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Szkolna 2, 44-300 Wodzisław Śląski
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza nr 3 (IBISS-1669)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Przemysława 10, 44-300 Wodzisław Śląski
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza nr 4 (IBISS-1664)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Armii Ludowej 11, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 457-25-59
Świetlica Charytatywna im. Św. Mikołaja w Zabrzu (IBISS-1693)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Wyszyńskiego 14, 41-808 Zabrze-Rokietnica
Świetlica Integracyjno-Terapeutyczna Fundacji Rozwoju Edukacji
i Pomocy Społecznej (IBISS-1677)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1679)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Klimasa 3, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-16-93
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
176
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1680)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kruczkowskiego 31, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 272-25-25
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1683)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kruszyny 2, 41-800 Zabrze
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1686)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 277-78-51
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1694)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Wyzwolenia 7, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-64-31
Świetlica Środowiskowa Caritas Parafii Św. Wojciecha (IBISS-1678)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Heweliusza 1, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 273-53-58
Świetlica Środowiskowa KS Młodz. przy Parafii Św. Józefa (IBISS-1685)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Roosevelta 104, 41-800 Zabrze
Świetlica Środowiskowa Obywatelskiego Ruchu
Bezrobotnych (IBISS-1689)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-18-36
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
177
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa SRK Archidiecezji Katowickiej (IBISS-1682)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kruszyny 1, 41-800 Zabrze
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej
Organizacji Sportowej (IBISS-1681)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kruczkowskiego 31, 41-800 Zabrze
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej (IBISS-1675)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-28-66
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej „Andrzejka” (IBISS-1688)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej „Maciejka” (IBISS-1684)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Pestalozziego 16, 41-800 Zabrze
Świetlica Środowiskowa Św. Matki Bożej (IBISS-1692)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Wolności 504, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-46-77
Świetlica Środowiskowa ZHP (IBISS-1690)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-10-06
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna w Pradłach (IBISS-1459)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Kroczyce
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 14, 42-427 Pradła
Telefon: (0-34) 315-21-07
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1475)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Łazy
Adres: ul. Brzozowa 17, 42-450 Łazy
Telefon: (0-32) 671-75-05
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1476)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Łazy
Adres: ul. Szkolna 1, 42-450 Łazy
Telefon: (0-32) 673-39-07
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1499)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Ogrodzieniec
Adres: ul. Osiedle Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec
Internet: [email protected]
Ognisko Wychowawcze (IBISS-1510)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: ul. Długa 9, 42-436 Sławniów
Telefon: (0-32) 673-50-94
Faks: (0-32) 673-50-94
Internet: [email protected]
Ognisko Wychowawcze (IBISS-1511)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: Dzwono-Sierbowice, 42-436 Dzwono-Sierbowice
Telefon: (0-32) 673-50-05
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
178
179
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Ognisko Wychowawcze (IBISS-1512)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: Kocikowa, 42-436 Kocikowa
Telefon: (0-32) 673-50-83
Ognisko Wychowawcze (IBISS-1514)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: ul. Szkolna 9, 42-436 Kidów
Telefon: (0-32) 673-56-03
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1509)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: ul. 17 Stycznia 2a, 42-436 Pilica
Telefon: (0-32) 673-50-37
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1513)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Pilica
Adres: ul. Szkolna 3, 42-436 Wierbka
Telefon: (0-32) 673-52-53
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1529)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Poręba
Adres: ul. Mickiewicza 3, 42-480 Poręba
Telefon: (0-32) 677-32-94
Świetlica Środowiskowa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Szczekocinach (IBISS-1614)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Szczekociny
Adres: ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny
Telefon: (0-34) 355-70-75
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1658)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
Telefon: (0-34) 315-33-00
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Terenowa w Rudnikach (IBISS-1660)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Szkolna 11, 42-421 Rudniki
Telefon: (0-34) 315-30-01
Świetlica Terenowa w Rzędkowicach (IBISS-1662)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Wiejska 2, 42-421 Rzędkowice
Telefon: (0-34) 315-30-01
Świetlica Terenowa w Zdowie (IBISS-1661)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Topolowa 24, 42-421 Włodowice
Świetlica Wiejska w Hucisku (IBISS-1659)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Skalny Widok 18, 42-421 Hucisko
Telefony: (0-34) 315-30-30, (0-34) 315-30-01
Świetlica Wiejska w Parkoszowicach (IBISS-1663)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Włodowice
Adres: ul. Wiejska 60, 42-421 Parkoszowice
Ośrodek Opiekuńczy Parafii Św. Piotra i Pawła (IBISS-1696)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Sienkiewicza 4, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 672-22-71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1698)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Wenecka 4, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 672-41-93
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
180
181
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Integracyjna „Betania” przy Kolegiacie
p.w. Św. Piotra i Pawła Ap. (IBISS-1697)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Sienkiewicza 4, 42-400 Zawiercie
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1695)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 670-80-70
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1700)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Żarnowiec
Adres: ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec
Telefon: (0-32) 644-91-14
Internet: [email protected]
Klub Środowiskowy dla Dzieci w Żorach (IBISS-1705)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Rynek 23, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 434-39-26
Ochronka dla Dzieci Przedszkolnych (IBISS-1701)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Garncarska 16a, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 434-21-51
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1703)
Położenie: powiat Żory, gmina Żory
Adres: ul. Osiedle Pawlikowskiego, 44-240 Żory
Telefon: (0-32) 435-72-55
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Katolickie Przedszkole Niepubliczne pod Patronatem Niepokalanej
przy Parafii w Pewli Wielkiej nr 485 (IBISS-1418)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Jeleśnia
Adres: Pewel Wielka 485, 34-340 Jeleśnia
Telefon: (0-33) 860-09-79
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii
Rzymskokatolickiej (IBISS-1417)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Jeleśnia
Adres: ul. Beskidzka 24, 34-335 Korbielów
Telefon: (0-33) 863-60-94
Internet: [email protected]
Gminna Świetlica Terapeutyczna (IBISS-1477)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Łodygowice
Adres: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
Telefon: (0-33) 863-18-52
Faks: (0-33) 863-18-52
Młodzieżowy Klub Abstynenta (IBISS-1478)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Łodygowice
Adres: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1484)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Milówka
Adres: ul. Beskidzka 43, 34-383 Kamesznica
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1485)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Milówka
Adres: ul. Górska 297, 34-360 Nieledwia
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1486)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Milówka
Adres: ul. Jana Kazimierza 128, 34-360 Milówka
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
182
183
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Świetlica Środowiskowa przy OSP w Pewli Ślemieńskiej (IBISS-1623)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Świnna
Adres: ul. Krakowska 96, 34-331 Pewel Ślemieńska
Telefon: (0-33) 863-83-30
Świetlica Środowiskowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rychwałdku (IBISS-1624)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Świnna
Adres: ul. Szkolna 46, 34-331 Rychwałdek
Telefon: (0-33) 863-80-33
Świetlica Środowiskowa (IBISS-1652)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Ujsoły
Adres: ul. Piotrowskiego 3, 34-371 Ujsoły
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza (IBISS-1655)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Węgierska Górka
Adres: ul. Zielona 41, 34-350 Węgierska Górka
Telefon: (0-32) 864-14-17
Gimnazjum nr 1 - Świetlica (IBISS-1707)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-46-02
Internet: [email protected]
Gimnazjum nr 2 - Świetlica (IBISS-1720)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Zielona 1, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-12-16
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Gimnazjum nr 3 - Świetlica (IBISS-1717)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Skłodowskiej 2, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 860-20-17
Międzyszkolny Ośrodek Kultury i Sportu (IBISS-1706)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Aleja Wolności 4, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-26-02
Międzyszkolny Ośrodek Kultury i Sportu filia - Klub „Akwarium” (IBISS-1710)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Osiedle 700-lecia, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-43-55
Międzyszkolny Ośrodek Kultury i Sportu filia - Klub „Ogródek Parkowy” (IBISS-1713)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Osiedle Parkowe 9, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-31-18
Szkoła Podstawowa nr 1 - Świetlica (IBISS-1719)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Słonki 14, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-20-45
Szkoła Podstawowa nr 3 - Świetlica (IBISS-1718)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Skłodowskiej 2, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-20-13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
184
185
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - opiekuńcze
Szkoła Podstawowa nr 4 - Świetlica (IBISS-1714)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Pod Łyską 36, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-31-20
Szkoła Podstawowa nr 5 - Świetlica (IBISS-1716)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 861-42-56
Szkoła Podstawowa nr 9 - Świetlica (IBISS-1715)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Podlesie 63, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 863-22-56
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Świetlica (IBISS-1708)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 865-21-97
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Świetlica (IBISS-1709)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Oczków, 34-300 Żywiec
Telefon: (0-33) 865-25-79
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
186
187
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
15. Placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia
dziennego - specjalistyczne
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1806)
Położenie: powiat będziński, gmina Wojkowice
Adres: ul. Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice
Telefon: (0-32) 769-51-08
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (IBISS-1721)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Plac Fabryczny 1, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 812-54-15
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1771)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Imielin
Adres: ul. Hallera 37, 41-407 Imielin
Telefon: (0-32) 225-67-97
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Gimnazjum nr 15 (IBISS-1723)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Kościuszki 4, 41-936 Bytom
Telefon: (0-32) 286-72-10
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 16 (IBISS-1727)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Rataja 3, 41-905 Bytom
Telefon: (0-32) 387-53-60
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 21 (IBISS-1726)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom
Telefon: (0-32) 281-29-46
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 23 (IBISS-1730)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom
Telefony: (0-32) 286-53-26, (0-32) 787-01-67
Faks: (0-32) 286-53-26
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 28 (IBISS-1722)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom
Telefon: (0-32) 286-25-24
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 3 (IBISS-1729)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 281-09-33
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
188
189
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 44 (IBISS-1728)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Roweckiego 1, 41-907 Bytom
Telefon: (0-32) 286-97-37
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
nr 6 (IBISS-1724)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom
Telefon: (0-32) 787-01-45
Świetlica Socjoterapeutyczna przy ZSO nr 5 (IBISS-1725)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Nickla 19, 41-908 Bytom
Telefon: (0-32) 286-41-54
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1803)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Ustroń
Adres: ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń
Telefon: (0-33) 854-33-99
Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Wiśle (IBISS-1804)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Wisła
Adres: ul. Jawornik 58, 43-460 Wisła
Telefon: (0-33) 855-39-61
Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Wiśle - Filia nr 2 (IBISS-1805)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Wisła
Adres: ul. Reymonta 1, 43-460 Wisła
Telefon: (0-33) 855-24-74
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej - Świetlica
Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki” (IBISS-1732)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Bardowskiego 60, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 371-09-30
Internet: [email protected]
Stowarzyszenie MONAR - Śląski Oddział Terenowy Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom Księcia” (IBISS-1731)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Aleja Wolności 44/19, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 365-48-99
Internet: [email protected]
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba - Świetlica
Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba” (IBISS-1733)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
Telefon: (0-34) 368-31-92
Internet: [email protected]
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Świetlica
Socjoterapeutyczna (IBISS-1735)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Śląska 22, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 365-30-44
Internet: [email protected]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy - Świetlica
Socjoterapeutyczna (IBISS-1734)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa
Telefon: (0-34) 324-47-50
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
190
191
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
Gimnazjum nr 3 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1740)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Jasnogórska 15-17, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-25-61
Gimnazjum nr 6 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1752)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Przedwiośnie 2, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 237-02-88
Parafia Chrystusa Króla - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1747)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Okrzei, 44-100 Gliwice
Parafia Wniebowzięcia NMP - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1759)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Staromiejska 25, 44-100 Gliwice
PCK - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1765)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wrocławska 16, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 231-70-68, (0-32) 238-22-58
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Specjalistyczna Świetlica
Terapeutyczna dla Dzieci Ofiar Przemocy Domowej (IBISS-1762)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Warszawska 35a, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-05-69
Szkoła Podstawowa nr 11 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1751)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 232-18-74
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Szkoła Podstawowa nr 12 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1742)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Kopernika 63, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 238-19-98
Szkoła Podstawowa nr 15 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1763)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wielicka 15, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 237-00-13
Szkoła Podstawowa nr 16 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1741)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Kilińskiego 1, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 230-46-88
Szkoła Podstawowa nr 2 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1738)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Goździkowa 2, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 237-86-23
Szkoła Podstawowa nr 20 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1761)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Śliwki, 44-100 Gliwice
Szkoła Podstawowa nr 32 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1767)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wrzosowa 14, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 234-25-37
Szkoła Podstawowa nr 36 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1753)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Robotnicza 6, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-25-63
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
192
193
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
Szkoła Podstawowa nr 39 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1746)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Obrońców Pokoju 4, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 279-33-92
Szkoła Podstawowa nr 41 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1743)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 232-23-41
Szkoła Podstawowa nr 5 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1770)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Żwirki i Wigury 85, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 232-20-56
Szkoła Podstawowa nr 9 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1758)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 239-13-62
Faks: (0-32) 239-13-62
Internet: [email protected], www.magsoft.com.pl~sp9
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych przy Szkole Podstawowej nr 18 Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1748)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Okrzei 16, 44-100 Gliwice
Szkoła Podstawowa nr 1 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1744)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Kozielska 39, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 237-99-50
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Szkoła Podstawowa nr 3 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1737)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Daszyńskiego 424, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 234-82-21
Towarzystwo Ostropa - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1745)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Nauczycielska 1, 44-100 Gliwice
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Świetlica
Socjoterapeutyczna (IBISS-1755)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Rynek 18, 44-100 Gliwice
Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 23 Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1756)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Sikorki 1, 44-100 Gliwice
Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci „Łabędź” Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1764)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wolności 1a, 44-100 Gliwice
Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1757)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Skarbnika 35, 44-100 Gliwice
Towarzystwo Wspierania Świetlicy Środowiskowej Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1736)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Czesława 5, 44-100 Gliwice
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
194
195
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
ZSO-10 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1768)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-47-32
ZSO-11 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1739)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Górne Wały 29, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-07-93
ZSO-3 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1766)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Wróblewskiego, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 231-12-13
ZSO-4 - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1749)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Orląt Śląskich 25, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 270-55-57
ZSO-E - Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1760)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Syriusza 30, 44-100 Gliwice
Telefon: (0-32) 234-41-13
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1790)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Dąbrowskiego 2, 44-120 Pyskowice
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1792)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Pyskowice
Adres: ul. Oświęcimska 2, 44-120 Pyskowice
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna Fundacji GNIAZDO (IBISS-1775)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Morcinka 19a, 40-124 Katowice
Telefon: (0-32) 258-43-36
Internet: [email protected]
Świetlica Środowiskowa nr 1 MOPS KATOWICE (IBISS-1445)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Orkana 7a, 40-553 Katowice
Telefony: (0-32) 205-84-64, (0-32) 203-17-50
Faks: (0-32) 205-84-64
Internet: [email protected], www.mops.katowice.pl
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1779)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Krzepice
Adres: ul. Krótka 2, 42-160 Krzepice
Telefon: (0-34) 317-53-43
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1783)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Opatów
Adres: ul. Klepaczka 30, 42-152 Opatów
Telefon: (0-34) 319-60-33
Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” (IBISS-1780)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
Telefon: (0-34) 356-36-88
Internet: [email protected]
Punkt Terapii dla Dzieci nr 1 (IBISS-1785)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Skłodowskiej 106, 41-949 Piekary Śląskie
Telefon: (0-32) 767-80-04
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
196
197
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
Punkt Terapii dla Dzieci nr 2 (IBISS-1784)
Położenie: powiat Piekary Śląskie, gmina Piekary Śląskie
Adres: ul. Okrzei 25, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: (0-32) 288-63-91
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1787)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Plac Kuczery 4, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 210-42-66
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1789)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Św. Jadwigi 4, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 449-08-94
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna „Zmaganie” (IBISS-1788)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna
Internet: [email protected]
Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych (IBISS-1786)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Brodatego 1, 43-200 Pszczyna
Telefon: (0-32) 447-26-36
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1798)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Ściegiennego 6, 41-710 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 244-39-88
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy
Dzieciom i Rodzinie (IBISS-1793)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Bujoczka 12, 41-700 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 243-61-61
Świetlica Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy
Dzieciom i Rodzinie (IBISS-1794)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Gwardii Ludowej 21-23, 41-708 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 340-40-53
Świetlica Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy
Dzieciom i Rodzinie (IBISS-1795)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Piaseczna 2, 41-704 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 248-04-98
Świetlica Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy
Dzieciom i Rodzinie (IBISS-1796)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Plebiscytowa 12, 41-705 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 240-90-07
Faks: (0-32) 242-84-14
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia
Św. Filipa Nereusza (IBISS-1797)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Solidarności 21a, 41-706 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 242-40-37
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
198
199
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Parafii Św. Antoniego (IBISS-1800)
Położenie: powiat Siemianowice Śląskie, gmina Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Kapicy 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon: (0-32) 229-09-58
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1801)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice
Telefon: (0-32) 245-51-04
Świetlica Socjoterapeutyczna „Miotek” (IBISS-1774)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Kalety
Adres: ul. Orzeszkowej 10, 42-660 Kalety
Telefon: (0-34) 357-84-53
Świetlica Socjoterapeutyczna „Przystań” (IBISS-1773)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Kalety
Adres: ul. 1 Maja 72, 42-660 Kalety
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej (IBISS-1802)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Batorego 57, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 227-35-40
Internet: [email protected]
Integracyjna Świetlica Terapii Zajęciowej (IBISS-1665)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Kubsza 13, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 455-28-06
Faks: (0-32) 455-28-06
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna - Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 4 (IBISS-1811)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Korczoka 98, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 277-54-81
Internet: [email protected]
Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom na Strychu” (IBISS-1816)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 370-01-19
Świetlica Socjoterapeutyczna Fundacji Betlehem Dom Chleba Warsztaty Jana Bosko (IBISS-1814)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Lompy 78, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 271-27-69
Świetlica Socjoterapeutyczna Fundacji Betlehem Dom Chleba
„ABC” (IBISS-1817)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 274-94-03
Świetlica Socjoterapeutyczna Fundacji Betlehem Dom Chleba
„Tereska” (IBISS-1813)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Lompy 18, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 277-00-28
Świetlica Socjoterapeutyczna Fundacji Rozwoju Edukacji i Pomocy
Społecznej „Przydomek” (IBISS-1812)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Legnicka 17, 41-800 Zabrze
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
200
201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - specjalistyczne
Świetlica Socjoterapeutyczna MOPR (IBISS-1808)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Andersa 34, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 272-46-94
Świetlica Socjoterapeutyczna MOPR (IBISS-1810)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Kasprowicza 7, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 274-76-14
Świetlica Socjoterapeutyczna MOPR (IBISS-1818)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Tarnopolska 57, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 274-28-39
Świetlica Socjoterapeutyczna MOPR „Schron” (IBISS-1809)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Dworcowa 8a, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 77-30-09
Świetlica Socjoterapeutyczna OPILU (IBISS-1815)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze
Telefon: (0-32) 278-11-99
Internet: [email protected], www.opilu.prx.pl
Świetlica Socjoterapeutyczna „Razem” Fundacji Rozwoju Edukacji
i Pomocy Społecznej (IBISS-1807)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. 3 Maja 122, 41-800 Zabrze
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1772)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Irządze
Adres: Irządze 126, 42-446 Irządze
Telefon: (0-34) 354-30-05
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Świetlica Socjoterapeutyczna - Gimnazjum w Kroczycach (IBISS-1778)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Kroczyce
Adres: ul. Sienkiewicza 7, 42-425 Kroczyce
Telefon: (0-34) 315-21-04
Świetlica Socjoterapeutyczna - Szkoła Podstawowa
w Kroczycach (IBISS-1776)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Kroczyce
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 10, 42-425 Pradła
Telefon: (0-34) 315-21-07
Świetlica Socjoterapeutyczna w Kroczycach (IBISS-1777)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Kroczyce
Adres: ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce
Telefon: (0-34) 315-20-16
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1781)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Łazy
Adres: ul. Mickiewicza 8, 42-450 Wysoka
Telefon: (0-32) 672-93-32
Świetlica Socjoterapeutyczna (IBISS-1782)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Łazy
Adres: ul. Szkolna 2, 42-450 Rokitno Szlacheckie
Telefon: (0-32) 672-92-34
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
202
203
Powiatowe centra pomocy rodzinie
16. Powiatowe centra
pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1963)
Położenie: powiat będziński, gmina Będzin
Adres: ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Telefony: (0-32) 267-81-08, (0-32) 363-40-59
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1966)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 813-63-13, (0-33) 813-66-64
Faks: (0-33) 813-64-41
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1964)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny
Telefon: (0-32) 216-78-19
Faks: (0-32) 216-78-19
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1956)
Położenie: powiat cieszyński, gmina Cieszyn
Adres: ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Telefon: (0-33) 851-04-44
Faks: (0-33) 851-07-75
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1970)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 322-92-06
Faks: (0-34) 322-92-07
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1971)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Telefony: (0-32) 332-66-16, (0-32) 332-66-17
Faks: (0-32) 332-66-16
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1968)
Położenie: powiat kłobucki, gmina Kłobuck
Adres: ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
Telefony: (0-34) 310-05-23, (0-34) 310-05-24
Faks: (0-34) 310-05-24
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1962)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec
Telefony: (0-34) 356-32-57, (0-34) 353-15-88
Faks: (0-34) 356-32-57
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
204
205
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1958)
Położenie: powiat mikołowski, gmina Łaziska Górne
Adres: ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
Telefony: (0-32) 224-43-90, (0-32) 224-44-98
Faks: (0-32) 224-44-98
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1965)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków
Telefony: (0-34) 313-02-98, (0-34) 315-79-08
Faks: (0-34) 313-02-98
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1960)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Pszczyna
Adres: ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna
Telefony: (0-32) 449-01-45, (0-32) 447-10-82
Faks: (0-32) 449-01-45
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1961)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 415-94-62
Faks: (0-32) 415-20-28
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1955)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
Telefon: (0-32) 426-00-33
Faks: (0-32) 426-00-33
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1967)
Położenie: powiat tarnogórski, gmina Tarnowskie Góry
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefony: (0-32) 381-81-01, (0-32) 381-81-05
Faks: (0-32) 381-81-01
Internet: [email protected], www.bip.pcpr.tarnogorski.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1957)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Bogumińska 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 455-14-30
Faks: (0-32) 455-14-30
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1959)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 671-07-48
Faks: (0-32) 671-07-48
Internet: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (IBISS-1969)
Położenie: powiat żywiecki, gmina Żywiec
Adres: ul. Słonki 24, 34-300 Żywiec
Telefony: (0-33) 861-94-19, (0-33) 861-93-36
Faks: (0-33) 861-93-36
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
206
207
Środowiskowe domy samopomocy
17. Środowiskowe domy
samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi (IBISS-2867)
Położenie: powiat będziński, gmina Czeladź
Adres: ul. Sikorskiego 5, 41-253 Czeladź
Telefon: (0-32) 265-47-00
Faks: (0-32) 265-47-00
Internet: [email protected]
Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2861)
Położenie: powiat bielski, gmina Bestwina
Adres: ul. Plebańska 2, 43-512 Bestwina
Telefon: (0-32) 214-15-51
Internet: [email protected], www.centrumbielsko.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Podkowa” (IBISS-2862)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Kołłątaja 8, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 812-55-54
Faks: (0-33) 812-55-54
Internet: [email protected]
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2863)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Piastowska 58, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (0-33) 815-80-95
Internet: [email protected], www.centrumbielsko.pl
Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2864)
Położenie: powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
Adres: ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
Telefony: (0-33) 812-65-06, (0-33) 811-81-44
Faks: (0-33) 812-65-06
Internet: [email protected], www.centrumbielsko.pl
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Błogosławiona Karolina Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2879)
Położenie: powiat bieruńsko-lędziński, gmina Lędziny
Adres: ul. Lędzińska 26, 43-140 Lędziny
Telefony: (0-32) 326-77-71, (0-32) 326-77-72
Faks: (0-32) 326-77-73
Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” (IBISS-2865)
Położenie: powiat Bytom, gmina Bytom
Adres: ul. Karpacka 25, 41-907 Bytom
Telefon: (0-32) 280-85-29
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia
Psychicznego (IBISS-2866)
Położenie: powiat Chorzów, gmina Chorzów
Adres: ul. Karpacka 20, 41-506 Chorzów
Telefony: (0-32) 246-36-18, (0-32) 247-04-14
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
208
209
Środowiskowe domy samopomocy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2868)
Położenie: powiat Częstochowa, gmina Częstochowa
Adres: ul. Lakowa 101, 42-200 Częstochowa
Telefon: (0-34) 361-80-56
Faks: (0-34) 361-80-56
Internet: [email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2870)
Położenie: powiat częstochowski, gmina Dąbrowa Zielona
Adres: ul. Plac Wolności 1, 42-265 Sobczyce
Telefon: (0-34) 354-84-12
Internet: [email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2869)
Położenie: powiat Dąbrowa Górnicza, gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Telefon: (0-32) 264-15-63
Faks: (0-32) 264-15-63
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2871)
Położenie: powiat Gliwice, gmina Gliwice
Adres: ul. Tarnogórska 231, 44-105 Gliwice
Telefon: (0-32) 270-07-65
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych - Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2878)
Położenie: powiat gliwicki, gmina Knurów
Adres: ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów
Telefony: (0-32) 336-22-33, (0-32) 236-54-87
Faks: (0-32) 336-22-33
Internet: [email protected], www.caritas.knurow.pl
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2873)
Położenie: powiat Jaworzno, gmina Jaworzno
Adres: ul. Szczakowska 45, 43-602 Jaworzno
Telefon: (0-32) 617-77-95
Faks: (0-32) 617-77-95
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 (IBISS-2875)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Mikołowska 13a, 40-124 Katowice
Telefon: (0-32) 251-69-25
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2876)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Oswobodzenia 92, 40-405 Katowice
Telefony: (0-32) 255-71-96, (0-32) 255-89-74
Faks: (0-32) 255-71-96
Internet: [email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2877)
Położenie: powiat Katowice, gmina Katowice
Adres: ul. Tysiąclecia 41, 40-875 Katowice
Telefon: (0-32) 254-85-59
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2880)
Położenie: powiat lubliniecki, gmina Lubliniec
Adres: ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
Telefon: (0-34) 351-19-98
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie (IBISS-2882)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. Gałczyńskiego 6 i 7, 42-300 Myszków
Telefon: (0-34) 313-25-02
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
210
211
Środowiskowe domy samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie (IBISS-2883)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Myszków
Adres: ul. Millenium 19c, 42-300 Myszków
Telefon: (0-34) 313-03-01
Faks: (0-34) 313-03-01
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2894)
Położenie: powiat myszkowski, gmina Żarki
Adres: ul. Steinkellera 5, 42-310 Żarki
Telefon: (0-34) 314-85-48
Internet: [email protected], www.domsamopomocy.zarki.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli (IBISS-2881)
Położenie: powiat pszczyński, gmina Miedźna
Adres: ul. Górnicza 47 b, 43-225 Wola
Telefon: (0-32) 448-89-53
Faks: (0-32) 448-89-53
Środowiskowa Świetlica Samopomocy „Nadzieja” (IBISS-2884)
Położenie: powiat raciborski, gmina Racibórz
Adres: ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz
Telefon: (0-32) 415-79-69
Faks: (0-32) 414-05-33
Internet: [email protected]
Ośrodek dla Niepełnosprawnych - Najświętsze Serce Jezusa Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2885)
Położenie: powiat Ruda Śląska, gmina Ruda Śląska
Adres: ul. Kłodnicka 91, 41-706 Ruda Śląska
Telefon: (0-32) 243-11-90
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl
Informator SłuŜb społecznych
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych
Psychicznie (IBISS-2886)
Położenie: powiat Rybnik, gmina Rybnik
Adres: ul. Andersa 6, 44-270 Rybnik-Niedobczyce
Telefony: (0-32) 421-18-08, (0-32) 425-70-27
Faks: (0-32) 421-18-08
Internet: srodowiskowyds @neostrada.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Salve” (IBISS-2887)
Położenie: powiat Sosnowiec, gmina Sosnowiec
Adres: ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec
Telefon: (0-32) 298-00-01
Faks: (0-32) 298-00-01
Internet: [email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2888)
Położenie: powiat Świętochłowice, gmina Świętochłowice
Adres: ul. Karpacka 3, 41-608 Świętochłowice
Telefony: (0-32) 245-80-20, (0-32) 770-75-17
Faks: (0-32) 245-80-20
Internet: [email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2889)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Mikołowska 122, 43-100 Tychy
Telefon: (0-32) 216-86-08
Internet: [email protected]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
212
213
Środowiskowe domy samopomocy
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2890)
Położenie: powiat Tychy, gmina Tychy
Adres: ul. Nowokościelna 56, 43-100 Tychy
Telefony: (0-32) 227-18-36, (0-32) 327-07-19
Faks: (0-32) 277-18-36
Internet: [email protected], www.caritas.tychy.pl
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Wodzisławiu Śląskim (IBISS-2891)
Położenie: powiat wodzisławski, gmina Wodzisław Śląski
Adres: ul. Bogumińska 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (0-32) 456-05-16
Faks: (0-32) 456-05-16
Internet: [email protected],
www.powiatwodzislawski.bip.info.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2892)
Położenie: powiat Zabrze, gmina Zabrze
Adres: ul. Andersa 34, 41-800 Zabrze
Telefony: (0-32) 272-35-98, (0-32) 272-36-98
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2872)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Irządze
Adres: Irządze 127a, 42-446 Irządze
Telefon: (0-34) 354-31-91
Faks: (0-34) 354-31-91
Internet: [email protected]
Środowiskowy Dom Samopomocy (IBISS-2893)
Położenie: powiat zawierciański, gmina Zawiercie
Adres: ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie
Telefon: (0-32) 670-00-10
Faks: (0-32) 672-77-01
Internetowa Baza Informacyjna Słu'b Społecznych www.ibiss.org.pl

Podobne dokumenty