Untitled - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
d_12. | lokalizacje wystaw
MTP
UAP | bud. A, B, C, D
Galeria UAP Aula
Galeria UAP Rotunda
Centrum Kultury Zamek, ul. św. Marcin 80/82
Galeria Pies
Sary Browar, Słodownia +1
Stara Rzeźnia, ul. Garbary 38/6
Kino Muza, ul. Święty Marcin 30
Galeria Siłownia
Teatr Nowy w Poznaniu
Galeria Miejska „Arsenał”
Galeria Post-Office
Ośrodek Teatralny „Maski”
ul. Zeylanda 12, Poznań
Studio Photo&Media, ul. 3 Maja 47, Poznań
Garaż, ul. Cicha 10/11, Poznań
Dyplo m y
|
20 12
004
Struktura UAP w Poznaniu
007
O uczelni – J.M. Rektor prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP
008
Lista dyplomantów 2012
010
Wydział Malarstwa
054
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych 076
Wydział Architektury i Wzornictwa
128
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
190
Wydział Komunikacji Multimedialnej
270
Wydział Edukacji Artystycznej
320
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
355
32. Konkurs o Stypendium im. M. Dokowicz
Uniwers y tet art yst yczny w poznaNiu | universit y of arts in poznan
W y d z i a ł M a l a r s t w a | F a c u lt y o f Pa i n t i n g
Katedra Malarstwa | Painting Department
Katedra Rysunku | Drawing Department
W y d z i a ł R z e ź b y i D z i a ł a ń P r z e s t r z e n n y c h | F a c u lt y o f S c u l p t u r e a n d P e r f o m i n g A r t s
Katedra Rzeźby | Sculpture Department
Katedra Działań Przestrzennych | Department of Space Activity
Zakład Warsztatów Technicznych | Technical Studio
W y d z i a ł A r c h i t e k t u r y i W z o r n i c t w a | F a c u lt y o f A r c h i t e c t u r e a n d D e s i g n
Katedra Architektury i Urbanistyki | Department of Architecture and Urban Planning
Katedra Bioniki | Department of Bionics
Katedra Designu | Department of Design
Katedra Mebla | Department of Furniture
Wydziałowe Laboratorium Komputerowe | Faculty Computer Laboratory
W y d z i a ł A r c h i t e k t u r y WN Ę TRZ i SCENOGRAFII | D e p a r t m e n t o f I n t e r i o r a n d SCENOGRAPHY
Katedra Architektury Wnętrz | Department of Interior Architecture
Katedra Scenografii | Department of Scenography
Katedra Ubioru | Department of Fashion Design
Zakład Technik Przekazu Projektowego | Institute of Design Transmission Techniques
W y d z i a ł K o m u n i k a c j i Mu l t i m e d i a l n e j | F a c u l t y o f Mu l t i m e d i a C o m m u n i c a t i o n
Katedra Animacji | Film Department
Katedra Fotografii | Department of Photography
Katedra Intermediów | Intermedia Department
W y d z i a ł E d u k ac j i A rt ys t yc z n e j | D e pa rt m e n t o f A rt E d u c at i o n
Katedra Interdyscyplinarna | Department of Interdisciplinary
Katedra Promocji i Krytyki Sztuki | Department of Promotion and Art Criticism
Katedra Historii i Teorii Sztuki | Department of Art History and Theory
Katedra Filozofii | Department of Philosophy
W y d z i a ł G r a f i k i i k o m u n i k a c j i w i z u a l n e j | F a c u lt y o f G r a p h i c a n d V i s u a l C o m m u n i c at i o n
Katedra Grafiki | Department of Printmaking
Katedra Komunikacji Wizualnej | Department of Visual Communication
dyplomanci Uap w poznaniU | 2012
kurator gereralny wystawy: dr Piotr Tetlak ad.
projekt wystawienniczy: mgr Piotr Barłóg as.
wydziaŁ aRcHiTEKTURy i ScEnoGRaFii
kuratorzy:
mgr Elżbieta Cios as.
mgr Mikołaj Stankowski as.
Olga Banaszyk
Maciej Birkenmayer
Barbara Bochenek
Marta Brennenstuhl
Aleksandra Busz
Katarzyna Cielątkowska
Dawid Drężek
Małgorzata Gierwielaniec
Anna Górniak
Anna Grabowska
Robert Gruszewski
Karolina Gwóźdź
Agnieszka Hoppe
Dominika Hoppe
Małgorzata Idziak
Zofia Jakubiec
Ellen Juste
Magdalena Kaproń
Kinga Kin
Magdalena Kołodziejczyk-Kasprowiak
Anna Konecka
Agnieszka Koper
Konstancja Koszuda
Katarzyna Lejza
Paulina Liziakowska
Emilia Łapko
Małgorzata Ławecka
Maria Łuczkowska
Anna Masłowska
Nowak Sylwia
Anna Nowakowska
Sandra Olejnik
Katarzyna Paschilke
Monika Pecold
Marcin Podskarbi
Areta Puchalska
Marzena Sikora
Alicja Smęt
Agata Smok
Kinga Szeląg
Maria Szeszuła
Maciej Szrajber
Milena Szukalska
Małgorzata Wałek
Joanna Wolska
Wojciech Wołczyk
Agnieszka Zarębska
wydziaŁ aRcHiTEKTURy i wzoRnicTwa
kurator:
mgr Marcin Konicki as.
Maria Ankiersztajn
Natalia Arciszewska
Ewelina Bobeńczyk
Justyna Brejdak
Urszula Burgieł
Tomasz Chodnik
Karolina Czeszak
Przemysław Fabian
Bartosz Grochulski
Zofia Horoszko
Maria Jankowska
Anna Jaroma
Anna Jurga
Joanna Kaczurba
Anna Kladzińska
Dawid Korzeniewski
Jan Kozerski
Lena Kredzińska
Mateusz Lebiedź
Maciej Maćkiewicz
Artur Męczkowski
Elżbieta Misztalewska
Tadeusz Moczarski
Małgorzata Paruch
Julia Pawlikowska
Joanna Polińska
Brygida Sapkowska
Anna Siwik
Bartosz Smuszkiewicz
Anna Stojcėv
Filip Szafrański
Kamila Szcześniak
Maria Świerczyńska
Karol Wegner
Alicja Wilczyńska
Lidia Wojcieszek
Mateusz Zwierzycki
wydziaŁ RzEŹBy
i dziaŁaŃ pRzESTRzEnnycH
kuratorzy:
dr Rafał Górczyński ad.
mgr Łukasz Gruszczyński as.
Małgorzata Fober
Paulina Horba
Olga Jaskowska
Marta Lisiewicz
Izabela Martenka
Joanna Mroczek
Kinga Sulka
Maksymilian Ziobro
wydziaŁ KomUniKacJi mUlTimEdialnEJ
kuratorzy:
mgr Daniel Koniusz as.
mgr Michał Bugalski as.
Ewa Bielańczyk
Dominik Boberski
Małgorzata Brodzińska
Waldemar Bujak
Jarosław Dąbrowski
Mateusz Drabent
Zuzanna Florkowska
Sonia Foder
Patryk Grochowicki
Maria Kabelis
Łukasz Kędziora
Mateusz Kiszka
Marek Kucharski
Piotr Lis
Krzysztof Malik
Agnieszka Noster
Katarzyna Sawicka
Ewa Sobiecka
Marta Sulkowska
Weronika Trojanowska
Agata Witkowska
wydziaŁ EdUKacJi aRTySTycznEJ
kurator:
dr Rafał Łubowski as.
Jędrzej Bartkowiak
Patryk Borzych
Joanna Dąbkowska
Mariusz Dobrogojski
Sara Filipiak
Daria Giwer
Agnieszka Grzegorzewska
Natalia Jelińska
Agnieszka Kaczmarek
Lucyna Kaczmarkiewicz
Anna-Maria Łukaszewska
Joanna Malinowska
Magdalena Martyniuk
Anna Miczko
Julia Ostrowska
Maja Pawlicka
Karolina Piątek
Łucja Pohl
Joanna Przybylak
Justyna Pyrzyńska
Alicja Rabenda
Dawid Radziszewski
Jan Rogala
Damian Rojek
Anna Roszak
Olga Salamon
Dominik Samol
Julia Sienkiewicz-Wilowska
Maja Stańko-Kaczmarek
Marta Tracewska
Dawid Wiśniewski
Joanna Zielecka
Magdalena Żołdowicz
wydziaŁ malaRSTwa
kuratorzy:
dr Władysław Radziwiłłowicz ad.
mgr Radosław Szlaga as.
Małgorzata Bartosik
Weronika Bet
Sandra Burek
Ewelina Cichocka
Ewa Czub
Małgorzata Fabian
Wioletta Fijewska
Klaudia Jarecka
Paulina Kaźmierczak
Justyna Kisielewska
Anna Kowalska
Ewa Kubiak
Rafał Kwiczor
Aurelia Nowak
Luiza Philips
Izabela Rogucka
Natalia Rozmus
Paulina Runo
Agnieszka Sowisło
Marcin Szłapka
Halszka Trąbczyńska
Filip Wierzbicki-Nowak
wydziaŁ GRaFiKi i KomUniKacJi
wizUalnEJ
kuratorzy:
dr Wojciech Janicki as.
mgr Viktoria Grabowska as.
dr Maksymilian Skorwider as.
Paulina Baranowska
Małgorzata Bromboszcz
Apolonia Bronakowska
Anna Ciborowska
Michał Ciesielski
Kacper Czyczyło
Ewa Domagalska
Magdalena Dudzyńska
Diana Dziakowska
Jakub Michał Dzik
Michał Figas
Katarzyna Glugla
Katarzyna Grabowska
Aleksandra Grünholz
Bartosz Janicki
Iwona Jaskot
Łukasz Kaźmierczak
Adrianna Klewicz
Katarzyna Kręcicka
Izabela Kropidłowska
Paweł Krupski
Michał Kubacki
Anna Matuszewska
Wojciech Mazur
Maria Mileńko
Maria Mrozińska
Katarzyna Niedziałkowska
Tomasz Pawluk
Sylwester Piasecki
Agata Pietraszko
Lidia Pikuła
Magdalena Przybyłowska
Natalia Siudowska
Damian Siuzdak
Urszula Szkudlarek
Szymon Szymankiewicz
Alicja Urbaniak
Paulina Woźniczak
Jolanta Wójcik
Justyna Zawistowska
Szczególne podziękowania
za pracę włożoną w techniczne
przygotowanie wystawy:
Szymański Hieronim
Buchwald Paweł
Buchwald Maciej
Franelak Marian
Wąsik Wojciech
Beszterda Krystian
Szamrej Zygmunt
Śleboda Mariusz
Brodecki Ryszard
Gorzan Mikołaj
Gorzan Barbara
Brudniewicz Tadeusz
PROJ. M. PAWŁOWSKI 2012
Szustak Dariusz
DYPLOMY 2012
Hala nr 2 na terenie MTP
wejście od ul. Głogowskiej
Wystawa czynna w dniach: 22–29 czerwca 2012
w godzinach: 10:00–17:00
Czwarty już w dorobku naszej uczelni katalog dyplomów jest kolejną prezentacją potencjału indywidualności kończących Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wprowadzenie dwustopniowego systemu studiów było swoistą rewolucją i ułożeniem dydaktyki na zupełnie innych zasadach. Nie ma ostatecznej
i doskonałej dydaktyki artystycznej. Zmiany zachodzące w świadomości młodych ludzi oraz w rzeczywistości wymagają nieustannego reagowania, to nie
wyklucza kontynuowania tego, co tradycyjne i pozornie skończone. Zwiększa się zakres środków artykulacji, umożliwia to między innymi odkrywać nowe
w tym, co wydaje się rozpoznane.
W roku 2012 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu obchodził jubileusz 93. lecia powstania
The fourth catalogue of diplomas, showing remarkable achievements of our University, is another presentation of the potential of individuals leaving the
University of Arts in Poznań. The introduction of a two-stage system of studying was a kind of revolution which has involved basing teaching on completely different principles. There is no ultimate and definitive way of teaching art. The changes taking place in the minds of young people as well as in reality require a constant response, which does not preclude the continuation of tradition and of that what is seemingly accomplished. The range of means of
articulation has been increasing, which enables, inter alia, to discover something new in what seems to be well-known.
The University of Arts in Poznań, celebrated 93. anniversary of establishment in 2012
Rektor | Rector prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP
D_12.
W roku akademickim 2011/2012
w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
odbyło się 235 dyplomów.
Wydział Malarstwa
22
Wydział Rzeźby
i Działań Przestrzennych
10
Wydział Architektury
i Wzornictwa
44
Wydział Architektury
Wnętrz i Scenografii
45
Wydział Komunikacji
Multimedialnej
24
Wydział Edukacji
Artystycznej
48
Wydział Grafiki
i Komunikacji Wizualnej
42
WYDZIAŁ MALARSTWA
Andrzejewska Marianna
Bartosik Małgorzata
Bożek Grzegorz
Burek Sandra
Chodorowska Urszula
Fabian Małgorzata
Fijewska Wioletta
Gosławska Zuzanna
Grzesik Magdalena
Kowalska Anna
Kucharska Agnieszka
Nowak Aurelia
Ogłoza Bartłomiej
Ostrowska Karolina
Połosak Karolina
Ptak Marta
Paulina Runo
Schulz Kamila
Sokołowska Anna
Szczygielska Iga
Szłapka Marcin
Trąbczyńska Halszka
WYDZIAŁ RZEŹBY
I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH
Fober Małgorzata
Horba Paulina
Jaskowska Olga
Lisiewicz Marta
Marek Joanna
Martenka Izabela
Mroczek Joanna
Sulka Kinga
Wierzbicka Daria
Ziobro Maksymilian
WYDZIAŁ A r c h i t e k t u r y
i wzornict wa
Ankiersztajn Maria
Arciszewska Natalia
Bachanek Paweł
Bobeńczyk Ewelina
Brejdak Justyna
Burgieł Urszula
Chodnik Tomasz
Czeszak Karolina
Fabian Przemysław
Frąckowiak Maciej
Grabowska Anna
Grochulski Bartosz
Hoppe Dominika
Horoszko Zofia
Jankowska Maria
Jaroma Anna
Jurga Anna
Kaczurba Joanna
Kladzińska Anna
Korzeniewski Dawid
Kozerski Jan
Kredzińska Lena
Lebiedź Mateusz
Małycha Kinga
Męczkowski Artur
Misztalewska Elżbieta
Moczarski Tadeusz
Paruch Małgorzata
Pawlikowska Julia
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
8
Podskarbi Marcin
Polińska Joanna
Sapkowska Brygida
Siwik Anna
Smuszkiewicz Bartosz
Smok Agata
Stojcėv Anna
Szafrański Filip
Szcześniak Kamila
Świerczyńska Maria
Wegner Karol
Wilczyńska Alicja
Wojcieszek Lidia
Wołczek Wojciech
Zwierzycki Mateusz
WYDZIAŁ A r c h i t e k t u r y
WN Ę TRZ i SCENOGRAFII
Banaszyk Olga
Birkenmayer Maciej
Bochenek Barbara
Brennenstuhl Marta
Busz Aleksandra
Cielątkowska Katarzyna
Drężek Dawid
Gierwielaniec Małgorzata
Górniak Anna
Grabowska Anna
Gruszewski Robert
Gwóźdź Karolina
Hoppe Agnieszka
Idziak Małgorzata
Jakubiec Zofia
Juste Ellen
Kaproń Magdalena
Kin Kinga
Kołodziejczyk-Kasprowiak Magdalena
Konecka Anna
Koper Agnieszka
Koszuda Konstancja
Lejza Katarzyna
Liziakowska Paulina
Łapko Emilia
Ławecka Małgorzata
Łuczkowska Maria
Masłowska Anna
Nowak Sylwia
Nowakowska Anna
Olejnik Sandra
Paschilke Katarzyna
Pecold Monika
Podskarbi Marcin
Puchalska Areta
Sikora Marzena
Smęt Alicja
Szeląg Kinga
Szeszuła Maria
Szrajber Maciej
Szukalska Milena
Wałek Małgorzata
Wolska Joanna
Wołczyk Wojciech
Zarębska Agnieszka
WYDZIAŁ KOM U NIKACJI
M U LTIMEDIALNEJ
Bielańczyk Ewa
Boberski Dominik
Bogatko Bogusz
Brodzińska Małgorzata
Bujak Waldemar
Dąbrowski Jarosław
Drabent Mateusz
Florkowska Zuzanna
Foder Sonia
Grochowicki Patryk
Hernandez Carlos Dominguez
Kabelis Maria Katarzyna
Kędziora Łukasz
Kiszka Mateusz Szymon
Kucharski Marek
Lis Piotr Mateusz
Malik Krzysztof
Noster Agnieszka
Nowak Katarzyna Maria
Sawicka Katarzyna
Sobiecka Ewa
Sulkowska Marta Iwona
Trojanowska Weronika
Witkowska Agata Aleksandra
WYDZIAŁ ED U KACJI
ARTYSTYCZNEJ
Babiracka Malwina
Bartkowiak Jędrzej
Biernacka Monika
Borucka Adrianna
Borzych Patryk
Dąbkowska Joanna
Dobrogojski Mariusz
Elmoubark Elmontser Dafaalla
Filipiak Sara
Grzegorzewska Agnieszka
Helman Ewa
Jelińska Natalia
Kaczmarek Agnieszka
Kaczmarkiewicz Lucyna
Kempa Joanna
Lewczan Natalia
Łukaszewska Anna-Maria
Malinowska Joanna
Martyniuk Magdalena
Mickiewicz Gizela
Miczko Anna
Mowczan Anita
Ostrowska Julia
Pawlicka Maja
Piątek Karolina
Pohl Łucja
Przybylak Joanna
Przybylska Małgorzata
Pyrzyńska Justyna
Rabenda Alicja
Radziszewski Dawid
Rąpała Rafał
Rogala Jan
Rojek Damian
Roszak Anna
Salamon Olga
Samol Dominik
Sienkiewicz-Wilowska Julia
Stańko-Kaczmarek Maja
Stuka Beata
Tracewska Marta
Tum Katarzyna
Urbańska Katarzyna
Wdowczyk Monika
Węglowska Barbara
Wiśniewski Dawid
Zielecka Joanna
Żołdowicz Magdalena
WYDZIAŁ GRAFIKI
i komunikacji wizualnej
Baran Krzysztof
Baranowska Paulina
Bromboszcz Małgorzata
Bronakowska Apolonia
Ciborowska Anna
Ciesielski Michał
Czyczyło Kacper
Domagalska Ewa
Dudzyńska Magdalena
Dyakowski Michał
Dziakowska Daria
Dzik Michał Jakub
Figas Michał
Glugla Katarzyna
Grabowska Katarzyna
Grünholz Aleksandra
Janicki Bartosz
Jaskot Iwona
Kaźmierczak Łukasz
Klewicz Adrianna
Kręcicka Katarzyna
Kropidłowska Izabela
Krupski Paweł
Kubcki Michał
Matuszewska Anna
Mazur Wojciech
Mileńko Maria
Niedziałkowska Katarzyna
Pawluk Tomasz
Piasecki Sylwester
Pietruszko Agata
Pikuła Lidia
Pokrywińska Renata
Przybyłowska Małgorzata
Siudowska Natalia
Siuzdak Damian
Szkudlarek Urszula
Szymankiewicz Szymon
Urbaniak Alicja
Woźniczak Paulina
Wójcik Jolanta
Zawistowska Justyna
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
Wydział Malarstwa
Katedra Malarstwa | PAINTING DEPARTMENT
Kierownik Katedry Malarstwa: prof. Włodzimierz Dudkowiak prof. zw. UAP
Pracownia Malarstwa I
prof. Włodzimierz Dudkowiak prof. zw. UAP
Pracownia Malarstwa II
dr Dominik Lejman ad.
Pracownia Malarstwa III
dr hab. Wojciech Łazarczyk prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa IV
kw. II st. Andrzej Zdanowicz prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa V
vacat
Pracownia Malarstwa VI
prof. Tomasz Psuja prof. zw. UAP
Pracownia Malarstwa VII
kw. II st. Tomasz Siwiński prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa VIII
prof. Józef Walczak prof. zw. UAP
Pracownia Malarstwa IX
prof. Krzysztof Markowski
Pracownia Malarstwa X
prof. Piotr C. Kowalski prof. zw. UAP
Pracownia Malarstwa XI
kw. II st. Marek Przybył prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa XII
kw. II st. Janusz Marciniak prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa XIII
dr hab. Grzegorz Ratajczyk prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce
kw. II st. Marek Jakuszewski prof. ndzw. UAP
Pracownia Tkaniny Artystycznej I
prof. Anna Goebel prof. zw. UAP
Interdyscyplinarna Pracownia Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
prof. Iwona Szmelter
Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych
dr hab. Jacek Gramatyka
Katedra Rysunku | DRAWING DEPARTMENT
Kierownik Katedry: kw. II st. Jerzy Hejnowicz prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku I
kw. II st. Jacek Strzelecki prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku II
prof. Marek Zaborowski
Pracownia Rysunku III
prof. Józef Drążkiewicz prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku IV
prof. Hanna Łuczak prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku V
prof. Jarosław Kozłowski prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku VI
prof. Wojciech Müller prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku VII
prof. Bogdan Wegner prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku VIII
prof. Andrzej Pepłoński
Pracownia Rysunku IX
dr hab. Zbigniew Szot prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku X
prof. Andrzej Załecki prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku XI
prof. Bogdan Wojtasiak prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku XII
prof. Ireneusz Domagała prof. zw. UAP
Pracownia Rysunku XIII
kw. II st. Waldemar Masztalerz
Pracownia Rysunku XIV
dr hab. Jerzy Hejnowicz prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku XV
dr hab. Grzegorz Keczmerski prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku XVI
dr hab. Mikołaj Poliński ad.
Pracownia Rysunku XVII
dr hab. Tomasz Bukowski ad.
10
DyplomY | 2012
Andrzejewska Marianna
Bartosik Małgorzata
Bożek Grzegorz
Burek Sandra
Chodorowska Urszula
Fabian Małgorzata
Fijewska Wioletta
Gosławska Zuzanna
Grzesik Magdalena
Kowalska Anna
Kucharska Agnieszka
Nowak Aurelia
Ogłoza Bartłomiej
Ostrowska Karolina
Połosak Karolina
Ptak Marta
Paulina Runo
Schulz Kamila
Sokołowska Anna
Szczygielska Iga
Szłapka Marcin
Trąbczyńska Halszka
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
Wydział Malarstwa prowadzi również studia niestacjonarne na kierunku malarstwo. Na kierunku malarstwo można uzyskać stopień
licencjata i magistra.
Studia na Wydziale Malarstwa umożliwiają uzyskanie wykształcenia zarówno w zakresie wybranych specjalności malarskich, jak również w obszarze wiedzy humanistycznej na poziomie magisterskim, w dziedzinie historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła
sztuki (z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej). Ukończenie kierunku malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu zapewnia więc uzyskanie solidnych podstaw dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej. Umiejętności artystyczne zdobyte w pracowniach trzech katedr, umożliwiają absolwentom kreatywną realizację własnych zamierzeń
artystycznych. Szeroki zakres kształcenia predestynuje absolwentów do rozpoczęcia działalności twórczej jako samodzielny artysta
malarz, konserwator i restaurator sztuki nowoczesnej. Umożliwia również podjęcie pracy nauczyciela akademickiego lub nauczyciela
w szkołach podstawowych i ponad gimnazjalnych (po wcześniejszym uzupełnieniu wiedzy z zakresu pedagogiki sztuki). Program
przygotowuje do podjęcia studiów doktoranckich i kontynuacji nauki w wybranej dziedzinie sztuki.
Absolwenci kierunku malarstwo są laureatami wielu nagród i wyróżnień, co umacnia znaczenie i pozycję poznańskiej uczelni.
Od 2012 roku Wydział Malarstwa jest inicjatorem corocznego ogólnopolskiego konkursu malarskiego dla studentów i absolwentów tego
kierunku: „Nowy Obraz. Nowe Spojrzenie”, który pozwala skonfrontować różne postawy młodych twórców interpretujących otaczającą
ich rzeczywistość.
D z i e k a n W y d z i a ł u M a l a r s t w a | p r o f. A n d r z e j Z d a n o w i c z p r o f. n d z w . U A P
The Faculty of Painting has been an independent faculty since 2002. The Faculty consists of easel painting studios, studios of textile design, studio of painting in architecture and studio of conservation and restoration of modern art. A very
important part of the Faculty are drawing studios. The Faculty of Painting consists of three departments: two departments of Painting and one of Drawing.
Our Faculty is currently one of the biggest faculties of the University of Arts in Poznań. The Faculty is entitled to confer Doctor and
Habilitated Doctor degree in the field of visual arts majoring in fine arts.
The Faculty also provides a part-time course majoring in Painting. Students studying at the Painting Faculty graduate with Bachelor
and Master of Arts diplomas.
Studying at the Faculty of Painting open up possibilities of mastering in the chosen painting specializations as well as in the area of
the humanities at the graduate level in the fields of history of art and culture, analysis and interpretation of the work of art (including the latest trends of contemporary art).
Graduates of the Faculty of Painting are provided with fundamental and reliable knowledge important for different forms of artistic and
intellectual activity. Artistic abilities achieved at three Departments enable our graduates to accomplish their own artistic goals in a very
creative way. A wide domain of didactics predisposes graduates to begin artistic activity as an independent painter artist or conservator and restorer of modern art. Knowledge achieved also gives an opportunity for becoming an academic teacher or a teacher at primary
and secondary schools (under condition of gaining additional qualifications in the field of fine arts education). Our program also enables graduates to apply for the individual PhD research programme and continuation of postgraduate studies in the chosen field of art.
Graduates of painting have won many awards and honors, which reinforces the importance and position of the University of Arts.
In 2012 the Faculty of Painting initiated a nationwide annual painting competition for students and graduates called „New Image. New
Look”. The event enables to confront different attitudes of young artists interpreting the reality around them.
D e a n o f t h e F a c u l t y o f P a i n t i n g | p r o f. A n d r z e j Z d a n o w i c z p r o f. n d z w . U A P
11
Faculty of Painting
Od 2002 roku malarstwo jest samodzielnym Wydziałem, w skład którego poza pracowniami malarstwa sztalugowego
wchodzą pracownie tkaniny artystycznej, pracownia malarstwa w architekturze oraz pracownia konserwacji i restauracji
sztuki nowoczesnej. W skład Wydziału Malarstwa, jako ważna jego część, wchodzą również pracownie rysunku. Wydział
Malarstwa tworzą trzy katedry: dwie katedry malarstwa i jedna rysunku. Nasz Wydział jest obecnie jednym z największych wydziałów poznańskiej uczelni. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata B a rto s i k
DATA URODZENIA
19.11.1986
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki I – Wypukłodruk
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Delikatesy | Delicious
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Andrzej Bobrowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Deformacja wyrazem emocji | Deformation as a expressions of emotions
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
12
Faculty of Painting
13
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Weronika Bet
DATA URODZENIA
27.08.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt brudny | The Project Dirty
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Wojciech Łazarczyk prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wstręt | The Repulsion
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
Centrum Kultury Zamek
DATA DYPLOMU
31.05.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
14
Faculty of Painting
15
Wydział malarstwa
IMIĘ I NAZWISKO
S a n d r a Bu r e k
DATA URODZENIA
8.02.1984
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
dyplom łączony - Pracownia Rysunku V, Pracownia Malarstwa VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Algorytmy cięcia gięci | Algorithms Cutting Bending
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Hanna Łuczak prof. ndzw. UAP, prof. Tomasz Psuja prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Linia w przestrzeni czasu | Line in the Space of Time
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
16
Faculty of Painting
17
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Ewelina Cichocka
DATA URODZENIA
08.06.1984
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Papirologia | Papirologia
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. II st. Tomasz Siwiński prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Sztuka z odzysku | Recycled Art
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Przystosowany do stworzenia wystawy lokal (pustostan) na ul. 27 Grudnia 11
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
18
Faculty of Painting
19
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Ewa Czub
DATA URODZENIA
09.09.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa VIII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Obrazy rzeczywistości | New(s) paintings
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Walczak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Obraz w epoce cyberkultury | Image in the age of cyberculture
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
20
Faculty of Painting
21
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata Fa b i a n
DATA URODZENIA
21.11.1988
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wystarczy zamknąć oczy jeśli wiesz gdzie się udać | Close your eyes if you know where to go
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Tomasz Psuja prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zobrazowane wspomnienie | Visualized Memory
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbrowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
22
Faculty of Painting
23
Wydział malarstwa
IMIĘ I NAZWISKO
W i o l e t ta F i j e w s k a
DATA URODZENIA
1.10.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa IX
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
224
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Krzysztof Markowski
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
René Magritte w świecie surrealistycznych absurdów | René Magritte in a world of surreal absurdity
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
24
Faculty of Painting
25
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Klaudia Jarecka
DATA URODZENIA
23.07.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Obrazy | Pictures
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Dominik Lejman ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
O widzeniu światła, ciemności i cienia | The preception of light, darkness and shadow
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Andrzej Pepłoński
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
26
Faculty of Painting
27
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Paulina K aźmiercz ak
DATA URODZENIA
25.07.1986
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa VIII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Moja pasja. Moje góry. Moje Malarstwo | My Passion. My Mountains. My Paining
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Walczak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Moja pasja. Moje góry. Moje Malarstwo | My Passion. My Mountains. My Paining
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
10.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
28
Faculty of Painting
29
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Helena Kowalsk a
DATA URODZENIA
20.02.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 1 – Wypukłodruk
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Mimosa Pudica
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Andrzej Bobrowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Mała Holandia – osadnictwo mennonickie na terenie Żuław Wiślanych | Little Netherlands – Mennonite
settlement at the premises of the Żuławy Wiślane
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
30
Faculty of Painting
31
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
E w a Ku b i a k
DATA URODZENIA
26.06.1986
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Mogłoby tak być | It could be true
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Dominik Lejman ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rozważania nad Księgą – w poszukiwaniu Autentyku | Reflections on the Book – In Search of the Authentic
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Piotr Kurka prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
32
Faculty of Painting
33
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
R afał Kwiczor
DATA URODZENIA
26.08.1985
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa X
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
My first love Mason Wyler
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr C. Kowalski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Modele erotyczni, odnalezione twarze | Erotic models, found faces
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria Pies
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
34
Faculty of Painting
35
Wydział malarstwa
IMIĘ I NAZWISKO
Au r e l i a N o w a k
DATA URODZENIA
22.12.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bez tytułu | Untitled
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Tomasz Psuja prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Intertekstualność a alfabetyzm wizualny. Między odbiorem a kreacją | Intertextuality and visual literacy.
Between reception and creation
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria AT
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
36
Faculty of Painting
37
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
D o rota Paw l i c k a
DATA URODZENIA
31.05.1986
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa X
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wernisaż | The Opening
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr C. Kowalski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Klan da się Lubicz. Obraz sztuki w serialach telewizyjnych | Art in television series
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
prywatna pracownia
DATA DYPLOMU
25.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
38
Faculty of Painting
39
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Izabela Rogucka
DATA URODZENIA
6.09.1985
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
O-o-o-o
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. II st. Andrzej Zdanowicz prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rewolucja, która nigdy się nie odbyła. Malarstwo abstrakcyjne XX i XXI wieku jako kontynuacja sztuki
ornamentalnej | A Revolution that Never Took Place. Abstract Painting of the 20th and 21st Century
as a Continuation of Ornamental Art
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
40
Faculty of Painting
41
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
N ata l i a Ro z m u s
DATA URODZENIA
1.07.1983
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Po-widoki miasta | After-views of the city
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. II st. Tomasz Siwiński prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Akt w krajobrazie – krajobrazy aktu | Nude in the landscape – landscapes of nude
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Ośrodek Teatralny „Maski”
DATA DYPLOMU
15.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
42
Faculty of Painting
43
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
P a u l i n a Ru n o
DATA URODZENIA
26.05.1986
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Cykl obrazów Kołtun | Polish plait
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Włodzimierz Dudkowiak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Niezwykła siła zapomnianego pojęcia – moja próba zobaczenia fenomenu kołtuna | The extraordinary power of
the forgotten idea – my attempt to see the phenomenon of Polish plait
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Paweł Kaszczyński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
44
Faculty of Painting
45
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Agnieszka Sowisło
DATA URODZENIA
22.05.1988
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa XI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Mnie płynąć, płynąć i płynąć… Zanurzanie się w malarską oraz wodną materię | And I must flow, must flow, must
flow... Dipping in water and paint matter
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. II st. Marek Przybył prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Mnie płynąć, płynąć i płynąć… Zanurzanie się w malarską oraz wodną materię | And I must flow, must flow, must
flow... Dipping in water and paint matter
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
46
Faculty of Painting
47
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
M ag da l e n a S tawa r z
DATA URODZENIA
22.09.1987
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Zobaczyć niewidoczne Obrazy w umyśle | See the unseen. Images in the mind
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Włodzimierz Dudkowiak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zobaczyć niewidoczne Obrazy w umyśle | See the unseen. Images in the mind
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Jakub Żmidziński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria Siłownia
DATA DYPLOMU
28.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
48
Faculty of Painting
49
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Marcin Szłapka
DATA URODZĘNIA
26.12.1987
PRACOWNIA DYPLOMOWA
dyplom łączony – Pracownia Rysunku IV, Pracownia Malarstwa VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNE
Miejsce, miejsca | Place, places
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Hanna Łuczak prof. ndzw. UAP, prof. Tomasz Psuja prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Utopia w miejscu | Place Of Utopia
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
50
Faculty of Painting
51
Wydział malarstwa
IMIĘ, NAZWISKO
Filip Wierzbicki-Nowak
DATA URODZENIA
29.06.1985
WYDZIAŁ
Malarstwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Warstwy przenikania | Layers transfer
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Dominik Lejman ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Lustro. Rzeczywistość rządząca się własnymi prawami? | Mirror. Reality governed by its own laws?
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
Cytadela oraz MTP
DATA DYPLOMU
12.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
52
Faculty of Painting
53
Wydział Rzeźby
i Działań Przestrzennych
Katedra Rzeźby | SCULPTURE DEPARTMENT
Kierownik Katedry: dr hab. Wiesław Koronowski prof. ndzw. UAP
Pracownia Rzeźby I
prof. Józef Petruk prof. zw. UAP
Pracownia Rzeźby II
prof. Wojciech Kujawski prof. zw. UAP
Pracownia Rzeźby III
prof. Danuta Mączak prof. zw. UAP
Pracownia Rzeźby IV
kw. II st. Wiesław Napierała prof. ndzw. UAP
Pracownia Rzeźby V
dr hab. Wiesław Koronowski prof. ndzw. UAP
Katedra Działań Przestrzennych | DEPARTMENT OF SPACE ACTIVITY
Kierownik Katedry: prof. Sławomir Brzoska prof. ndzw. UAP
Pracownia Rzeźby VI
prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP
Pracownia Rzeźby VII
prof. Jacek Jagielski prof. zw. UAP
Pracownia Rzeźby VIII
prof. Kazimierz Raba prof. zw. UAP
Pracownia Rzeźby IX
prof. Sławomir Brzoska prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku Anatomicznego dla I roku
dr hab. Sławomir Kuszczak prof. ndzw. UAP
Pracownia Tkaniny Artystycznej II
prof. Andrzej Banachowicz prof. zw. UAP
54
Dyplomy | 2012
Fober Małgorzata
Horba Paulina
Jaskowska Olga
Lisiewicz Marta
Marek Joanna
Martenka Izabela
Mroczek Joanna
Sulka Kinga
Wierzbicka Daria
Ziobro Maksymilian
BOLDEM zaznaczono nominację do Konkursu im. Marii Dokowicz
Od roku 2005 skala obszaru działań artystycznych na Wydziale rozrosła się do tego stopnia, iż wprowadzono nową nazwę, uwzględniającą
aktywności twórcze obecne w Uczelni. W Katedrze Rzeźby nadal funkcjonują pracownie działające w klasycznym obszarze rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby, poprzez relief, aż po medalierstwo. Pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę
z narzutu, a w obrębie ceramiki – pełną skalę technologii – od formowania i odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne.
W Katedrze Działań Przestrzennych rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego.
Są to pracownie operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia
z holografią włącznie.
Nauka odbywa się w trybie dwustopniowym: 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki oraz do występowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych.
Do ostatnich osiągnięć Wydziału można zaliczyć udział w wystawach o randze międzynarodowej, przyznanie doktoratu Honoris Causa prof.
Jozefowi Jankovicowi, organizacja Międzynarodowego Biennale Studenckiego Małej Formy Rzeźbiarskie. Istotna jest również współpraca
z innymi uczelniami i instytucjami kulturalnymi oraz ośrodkami naukowymi z Europy i Azji.
Działania studentów, absolwentów, a także pedagogów Wydziału są coraz bardziej widoczne i cenione, co potwierdza liczba nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach, wystawach, czy przyznawane stypendia naukowe i artystyczne.
Wydział planuje dalsze intensyfikowanie działań w obszarach obecnej aktywności, rozwój parku technologicznego i przestrzeni do pracy.
Rozbudowa potencjału kadry naukowej i elastyczność w pracy pedagogicznej mają na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia, kontynuację
tradycji wysokiego poziomu artystycznego i uczynienie Wydziału interesującym miejscem dla współczesnego, otwartego na świat artysty.
www.rzezba-info.uap.edu.pl/
D z i e k a n W y d z i a ł u R z e ź b y i D z i a ł a ń P r z e s t r z e n n y c h | d r h a b . K a r o l i n a K o m a s a p r o f. n d z w . U A P
Faculty of Sculpture and Space Activities has grown out of the tradition of established in 1919 in Poznań the State School
of Decorative Arts, in which sculpture was the main subject of education. After the war, thanks to teachers such as Professors Jacek Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa and Józef Kopczyński, The Faculty educated the elite of
Polish sculpture – practitioners and a new academic staff, developing at international level and in a unique way thinking
about art in the context of sculpture.
Since 2005, the range of artistic activities at the Faculty has grown to such an extent that a new name was given to it, taking into account
the current creative activities present at the University. In the Sculpture Department there are still studios operating in the traditional
area of sculpture, focusing on studies of nature, various sculpture techniques from the sculpture in the round, through relief, up to medal
engraving. There are also carried out activities done in basic sculptural materials (plaster, metal, wood, stone, ceramics, resin) as well as
in silt and lost-wax casting technologies, coating. As far as ceramics is concerned – a full range of technologies is available – from molding
and casting to glazing, taking also into account experimental techniques.
At the Department of Space Activities there are fast growing studios penetrating new areas of space activities and sculpture way of thinking. These studios use new materials and techniques (e.g. digital) as well as are engaged in performative, ephemeral and interdisciplinary
activities, annexing values hitherto ascribed to other areas of art, such as painting, textile, theatre, film, photography including holography.
Learning takes place in a two-stage mode: three-year undergraduate (BA) and two-year graduate (MA) studies. The Faculty has the right
to confer doctoral and postdoctoral (habilitation) degrees in art and to apply for the title of professor in the fine arts.
Recent achievements of Faculty are: participating in international exhibitions, honoring prof. Jozef Jankovic as a Doctor Honoris Causa,
organizing “International Student’s Biennial of Small Sculpture Form”. It is worth to underline a growing cooperation with other universities, culture institutions and science centres from Europe and Asia.
The activities of students, graduates and teachers of the Faculty are becoming more visible and valued, which is confirmed by the number
of prizes and awards in prestigious competitions, exhibitions, and awarded scientific and artistic scholarships.
The Faculty plans to intensify present activities, developing technical facilities and increasing space to work. Improving potential of academic staff and flexibility in pedagogical activity aims at making our education offer more attractive, keeping a tradition of high artistic
level and rendering the Faculty to become more interesting place for the contemporary – open to the World – artist. www.rzezba-info.uap.edu.pl/
D e a n o f t h e F a c u l t y o f S c u l p t u r e a n d S p a t i a l A c t i v i t i e s | d r h a b . K a r o l i n a K o m a s a p r o f. n d z w . U A P
55
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych wyrósł z tradycji założonej w 1919 r. Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, w której
to szkole rzeźba była głównym kierunkiem kształcenia. Po wojnie, dzięki takim pedagogom jak m.in. profesorowie: Jacek
Puget, Bazyli Wójtowicz, Magdalena Więcek-Wnukowa oraz Józef Kopczyński, Wydział wykształcił elitę polskiej rzeźby –
praktyków i nową kadrę pedagogów, rozwijających myślenie o sztuce w kontekście rzeźby w sposób wyjątkowy – w wymiarze międzynarodowym.
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata F o b e r
DATA URODZENIA
26.12.1985
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby VIII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Kazanie do ludzi
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Kazimierz Raba prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kazanie do ludzi
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
56
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
57
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
Paulina Horba
DATA URODZENIA
15.06.1986
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby IX
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Diament w Krasnogrudzie
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Sławomir Brzoska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Szlifowanie diamentu w praktykach Ośrodka Pogranicze
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Jakub Żmidziński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
58
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
59
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
Olga Jaskowska
DATA URODZENIA
20.08.1986
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Instalacja Sentymentalna
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Petruk prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Artysta i jego całun
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
60
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
61
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
M a rta L i s i e w i c z
DATA URODZENIA
18.11.1987
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wzór
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Wojciech Kujawski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wzór
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki, prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
62
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
63
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
Joanna Marek
DATA URODZENIA
18.11.1985
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bez tytułu
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Petryk prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
A czego tu się bać w dążeniu do śmierci
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
28.10.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
64
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
65
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
Izabel a Martenka
DATA URODZENIA
20.03.1987
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby V
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Przedtakt
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Wiesław Koronowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Taniec w dialogu sztuk
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Jakub Żmidziński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
66
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
67
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
Joanna Mroczek
DATA URODZENIA
8.09.1986
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Budowanie przestrzeni realnej intuicją i wyobrażeniami
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Danuta Mączak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Małgorzata i Kralenes
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
TYTUŁ ANEKSU DO DYPLOMU
Minimalizm w formie użytkowej
PROMOTOR
dr Mateusz Wróblewski ad.
MIEJSCE
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
68
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
69
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
K i n g a Su l k a
DATA URODZENIA
18.01.1987
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby V
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Balansowanie
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Wiesław Koronowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Szczudła
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
70
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
71
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO:
Daria Wierzbicka
DATA URODZENIA
19.12.1986
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Przenikanie
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Petruk prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Fenomen zawodu rzeźbiarza w Zakopanem
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
28.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
72
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
73
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
IMIĘ, NAZWISKO
Maksymilian Ziobro
DATA URODZENIA
2.08.1984
WYDZIAŁ
Rzeźby i Działań Przestrzennych
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bóg a człowiek
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Wojciech Kujawski, prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kontakt pomiędzy Bogiem a człowiekiem w oparciu o mity początku w gnostycyzmie i chrześcijaństwie
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
74
Faculty of Sculpture and Spatial Activities
75
Wydział Architektury
i Wzornictwa
Katedra Architektury i Urbanistyki | Department of Architecture and Urban Planning
Kierownik Katedry: mgr. inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
Pracownia Projektowania Architektonicznego I
mgr inż.arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
Pracownia Projektowania Urbanistycznego
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz prof. ndzw. UAP
Pracownia Elementów Projektowania
kw. II st. Katarzyna Jeziorkowska prof. ndzw. UAP
Pracownia Ceramiki w Architekturze
prof. Ewa Twarowska-Sioda prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Detalu w Architekturze
p.o. kier. mgr Miron Regulski wykł.
Pracownia Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego
dr hab. Piotr Szwiec ad.
Wydziałowe Laboratorium Komputerowe
dr Agnieszka Meller-Kawa st.wykł.
mgr Miron Regulski wykł.
mgr Agnieszka Sikorska-Długaj wykł.
Paweł Sołtysiak lab.
Katedra Bioniki | DEPARTMENT OF BIONICS
Kierownik Katedry: prof. Marek Owsian prof. zw. UAP
Pracownia Bioniki I
prof. Marek Owsian prof. zw. UAP
Pracownia Bioniki II
prof. Wojciech Hora prof. zw. UAP
Pracownia Interpretacji Przestrzeni
prof. Andrzej Wielgosz prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Wnętrz Krajobrazowych
prof. Włodzimierz Dreszer prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej
dr hab. Konstancja Pleskaczyńska ad.
Ergonomia
prof. dr hab. Lechosław Dworak prof. ndzw. UAP
Laboratorium: Woda w Krajobrazie
dr Izabela Idzikowska-Bzdręga ad.
Laboratorium: Rewitalizacja i Rewaloryzacja Zdegradowanych Przestrzeni Krajobrazu
dr Sławoj Dreszer ad.
Laboratorium: Projektowanie Form Funkcjonalnego Wyposażenia Krajobrazu
dr Paweł Buszko ad.
Laboratorium: Techniki i Technologie Wspomagające Projektowanie Krajobrazu
mgr Piotr Kęska
Katedra Designu | DEPARTMENT OF DESIGN
Kierownik Katedry: prof. Tomasz Matuszewski prof. zw. UAP
Pracownia Designu Inspirującego
prof. Bogumiła Jung prof. zw. UAP
Pracownia Interpretacji Produktu
prof. Jadwiga Filipiak prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Produktu I
prof. Tomasz Matuszewski prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Produktu II
dr hab. Marzena Wolińska ad.
Pracownia Produktu i Struktur Użytkowych
dr Artur Świtalski ad.
I Pracownia Kształtowania Kontekstów w Przestrzeni
dr hab. Dariusz Kuźma ad.
Katedra Mebla | DEPARTMENT OF FURNITURE
Kierownik Katedry: prof. Jolanta Usarewicz-Owsian prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Mebla I
dr Joanna Barańska-Woźny ad.
Pracownia Projektowania Mebla II
kw. I st. Jacek Mikołajczak st. wykł.
Pracownia Projektowania Mebla III
dr Mateusz Wróblewski ad.
Pracownia Projektowania Obiektu
prof. Jolanta Usarewicz-Owsian prof. zw. UAP
Pracownia Programów Edukacyjno-Projektowych i Współpracy z Przemysłem
dr hab. Katarzyna Laskowska prof. ndzw. UAP
76
dyplomy | 2012
Ankiersztajn Maria
Arciszewska Natalia
Bachanek Paweł
Bobeńczyk Ewelina
Brejdak Justyna
Burgieł Urszula
Chodnik Tomasz
Czeszak Karolina
Fabian Przemysław
Frąckowiak Maciej
Grabowska Anna
Grochulski Bartosz
Hoppe Dominika
Horoszko Zofia
Jankowska Maria
Jaroma Anna
Jurga Anna
Kaczurba Joanna
Kladzińska Anna
Korzeniewski Dawid
Kozerski Jan
Kredzińska Lena
Lebiedź Mateusz
Małycha Kinga
Męczkowski Artur
Misztalewska Elżbieta
Moczarski Tadeusz
Paruch Małgorzata
Pawlikowska Julia
Podskarbi Marcin
Polińska Joanna
Sapkowska Brygida
Siwik Anna
Smuszkiewicz Bartosz
Smok Agata
Stojcėv Anna
Szafrański Filip
Szcześniak Kamila
Świerczyńska Maria
Wegner Karol
Wilczyńska Alicja
Wojcieszek Lidia
Wołczyk Wojciech
Zwierzycki Mateusz
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
W roku akademickim 2013/2014 wydział będzie prowadził
edukację artystyczno-projektową na czterech kierunkach:
wzornictwo studia stacjonarne
– studia licencjackie, pierwszego stopnia – 3-letnie
– studia magisterskie, drugiego stopnia – 2-letnie
studia niestacjonarne
– studia licencjackie, pierwszego stopnia – 3-letnie
– studia magisterskie, drugiego stopnia – 2–letnie
sztuka projektowania krajobrazu
– studia licencjackie, pierwszego stopnia – 3-letnie
– studia magisterskie, drugiego stopnia – 2-letnie
projektowanie mebla
studia stacjonarne
– studia licencjackie, pierwszego stopnia – 3-letnie
– studia magisterskie, drugiego stopnia – 2-letnie
architektura i urbanistyka
Studia stacjonarne
– studia inżynierskie, pierwszego stopnia – 4-letnie
– studia magisterskie, drugiego stopnia – 2-letnie
Struktura Wydziału Architektury i Wzornictwa
– Katedra Architektury i Urbanistyki
– Katedra Bioniki
– Katedra Designu
– Katedra Mebla– Wydziałowe Laboratorium Komputerowe
Kadrę dydaktyczną Wydziału Architektury i Wzornictwa tworzą aktywni zawodowo projektanci, którzy realizują swoje autorskie programy dydaktyczno-badawcze. Innowacyjne rozwiązania dotyczące struktury naszej Uczelni umożliwiają studentom dowolny, zgodny z ich zainteresowaniami wybór pracowni
projektowych i artystycznych. Taki system kształcenia pozwala każdemu w indywidualny sposób kształtować własną ścieżkę rozwoju artystyczno-projektowego. Obszerna oferta dydaktyczna Wydziału umożliwia studentom gromadzenie wiedzy i umiejętności, a także zrozumienie związków w zakresach od
projektowania obiektów, przez architekturę po założenia krajobrazowe.
Na szczególną uwagę zasługuje program współpracy z przemysłem kształcący umiejętność pracy z przedsiębiorstwami poprzez realizację prototypów
w warunkach przemysłowych. Międzynarodowa współpraca, wymiana pedagogów i studentów, liczne wystawy w kraju i za granicą, warsztaty projektowe,
plenery, konferencje, konkursy tematyczne - budują obraz nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Uczelni.
Wydział Architektury i Wzornictwa ma pełne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie „Sztuki Projektowe” oraz
do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie „Sztuki Plastyczne”.
W roku akademickim 2012/2013 Wydział uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu” Wzornictwo
szansą na sukces” jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku Wzornictwo i lepsze ich przygotowanie do zawodu. Projekt ten dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia/licencjat/kierunku Wzornictwo – nabór 2012/2013.
D z i e k a n W y d z i a ł u A r c h i t e k t u r y i W z o r n i c t w a | p r o f. M a r e k O w s i a n p r o f. z w . U A P
Faculty of Architecture and Design of the University of Arts in Poznań is an inheritor and successor of established in 1919 School of Decorative Arts. The University in the course of its development has changed its structures and names several times. Particularly, in 1950 the Faculty of Interior Architecture was founded in the then State Higher School of Fine Arts. Within the emerging design circle following majors
were established: Exhibiting, Furniture. In 1971 – the major Design. We believe that architecture is a form of art, which is why in 2003 we
launched the major Architecture and Urban Planning. This is the only one engineering programme at university level in Poland offered by
fine arts school. In 2012, at the request of the Council of the Faculty, Senate of the University of Arts in Poznań established two new majors:
Furniture Design and Art of Landscape Design.
In the academic year 2013/2014 the department will provide
art and design education in four majors:
Design
full-time
– 3-year undergraduate programme (BA)
– 2-year graduate programme (MA)
part-time
– 3-year undergraduate programme (BA)
– 2-year graduate programme (MA)
Art of Landscape Design
– 3-year undergraduate programme (BA)
– 2-year graduate programme (MA)
Furniture Design
full-time
– 3-year undergraduate programme (BA)
– 2-year graduate programme (MA)
Architecture and Urban Planning
Full-time
– 4-year undergraduate engineering programme,
– 2-year graduate programem (MA)
Structure of the Faculty of Architecture and Design:
– Department of Architecture and Urban Planning
– Department of Bionics
– Department of Design
– Department of Furniture
– Faculty Computer Laboratory
Teaching staff of the Faculty of Architecture and Design consist of professionally active designers who carry out their original programmes of teaching
and research. Innovative solutions concerning the structure of our University allow students a free choice of design and art studios in accordance with their
interests. This system of training allows each individual student to shape their own art and design development path. Comprehensive range of the Faculty educational offer enables students to gather knowledge and skills, and to understand relations in the fields of objects designing, architecture as well
as landscape design. Of particular importance it is a programme of cooperation with industry, creating an opportunity to work with companies through the
implementation of prototypes in the industrial environment.
International co-operation, exchange of teachers and students, many exhibitions at home and abroad, design workshops, open air, conferences, thematic
competitions – build a picture of modern and dynamic University. The Faculty of Architecture and Design is fully entitled to confer doctoral and postdoctoral degrees in the discipline “Design Arts” and to carry out the procedure for the title of professor in the field of “Fine Arts”.
In the academic year 2012/2013 the Faculty received funding under the Human Capital Operational Programme. The main objective of the project “Design
as a Chance for Success” is to increase the number of graduates majoring in Design and better preparation them for a profession. This project involves fulltime undergraduate students (BA) of Design – call for 2012/2013.
D e a n o f T h e F a c u l t y o f A r c h i t e c t u r e a n d D e s i g n | p r o f. M a r e k O w s i a n p r o f. z w . U A P
77
Faculty of Architecture and Design
Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest spadkobiercą i kontynuatorem powstałej w 1919 Szkoły
Sztuk Zdobniczych. Rozwijająca się uczelnia kilkakrotnie zmieniała swoje struktury i nazwy. Między innymi w 1950 roku w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych powołano Wydział Architektury Wnętrz. W obrębie kształtującego się środowiska projektowego powstawały specjalności: wystawiennictwo, mebel. W roku 1971 powołano kierunek Wzornictwo. Uważamy, że architektura jest sztuką,
dlatego w 2003 uruchomiliśmy kierunek Architektura i Urbanistyka. Jest to jedyny kierunek inżynierski w polskich uczelniach artystycznych.
W roku 2012 na wniosek Rady Wydziału, Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu powołał dwa nowe kierunki: Projektowanie Mebla
i Sztuka Projektowania Krajobrazu.
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
M a r i a A n k i e r s z ta j n
DATA URODZENIA
4.08.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Przestrzeń władzy – rozbudowa Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim | The space of administration –
extension of the Poznań City Council at Kolegiacki Square
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Przestrzeń władzy – kod ideologiczny w strukturze miasta | The space of administration – ideological code
within the city structure
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
78
Faculty of Architecture and Design
79
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Ewelina Bobeńczyk
DATA URODZENIA
14.08.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Urbanistycznego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt zagospodarowania terenu zielonego w zachodniej części swarzędza | Project of developing green areas
in western part of Swarzędz
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Adaptacja terenów zielonych dla potrzeb człowieka | Adaptation of green areas for human needs
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
28.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
80
Faculty of Architecture and Design
81
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Tomasz Chodnik
DATA URODZENIA
9.08.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Akwarium Miejskie w Poznaniu – Stare koryto Warty – ul. Estkowskiego | Municipal Aquarium in Poznań,
Poland – the former bed of Warta river – Estkowskiego Street
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Akwarium Miejskie w Poznaniu – Stare koryto Warty – zarys historyczny. Opis funkcji formy i konstrukcji |
Municipial Aquarium in Poznań, Poland – the former bed of Warta river – historical basis. Description of the function of form and construction
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
82
Faculty of Architecture and Design
83
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Przemysław Fabian
DATA URODZENIA
27.02.1986
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Urbanistycznego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Przebudowa Toru Poznań do uzyskania licencji stopnia 1 (Podwyższenie stopnia międzynarodowej licencji Toru
Poznań i jej wpływ na plan ogólny miasta) | Development of Poznan Race Track in order to obtain 1 degree
licence (Increasing the degree of international license of Poznan Race Track and its influence on the general plan
of the city)
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Przebudowa Toru Poznań do uzyskania licencji stopnia 1 (Podwyższenie stopnia międzynarodowej licencji Toru
Poznań i jej wpływ na plan ogólny miasta) | Development of Poznan Race Track in order to obtain 1 degree
licence (Increasing the degree of international license of Poznan Race Track and its influence on the general plan
of the city)
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
kw. II st. Wiesław Krzyżaniak prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
84
Faculty of Architecture and Design
85
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Maciej Frąckowiak
DATA URODZENIA
20.04.1986
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Muzeum motoryzacji | Museum of Motorization
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Muzea współczesne – projekt koncepcyjny muzeum motoryzacji usytuowanego w Poznaniu przy ulicy
Św. Marcin | Modern Museums – conceptual project of Museum of Motorization located at Saint Martin Street
in Poznan
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Andrzej Wielgosz prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
28.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
86
Faculty of Architecture and Design
87
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Grabowska
DATA URODZENIA
25.03.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Interpretacji Produktu
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Płaszczyzna – pojemność – przechowywanie | Plane – capacity – storage
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jadwiga Filipiak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Potrzeba zmiany czynnikiem kształtującym nowe trendy | Need of change as a factor shaping new trends in
fashion
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
88
Faculty of Architecture and Design
89
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Dominika Hoppe
DATA URODZENIA
23.04.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Interpretacji Produktu
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Opakowanie na Hipstera | Packaging for a Hipster
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jadwiga Filipiak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Opakowanie na człowieka| Packaging for a human
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
90
Faculty of Architecture and Design
91
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Zofia Horoszko
DATA URODZENIA
9.02.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Muzeum Sztuki Współczesnej w Poznaniu w oparciu o rozwój i strategie muzealnictwa | Museum of Contemporary Art in Poznan, based on the development and strategies for museums.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Muzeum Sztuki Współczesnej w Poznaniu w oparciu o rozwój i strategie muzealnictwa | Museum of Contemporary Art in Poznan, based on the development and strategies for museums.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
92
Faculty of Architecture and Design
93
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Maria Jankowska
DATA URODZENIA
23.06.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Lokalne centrum edukacji dziecka – projekt przestrzeni szkolnych w Dopiewcu | Local child education center design of school spaces in Dopiewiec
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Poszukiwania formy współczesnej szkoły – tendencje w architekturze oświatowej po 1945 roku | The search for
solutions of the modern school – trends in the architecture of educational buildings since 1945
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
94
Faculty of Architecture and Design
95
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
A n n a Ju r g a
DATA URODZENIA
5.06.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Problem połączenia zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenach śródmiejskich | The problem of connecting housing and services in inner-cities.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Problem połączenia zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenach śródmiejskich | The problem of connecting housing and services in inner-cities.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
96
Faculty of Architecture and Design
97
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Kladzińska
DATA URODZENIA
3.09.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Koncepcja projektu teatru współczesnego w Bydgoszczy | The concept of modern theater ’s design
in Bydgoszcz
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Poszukiwania formy współczesnego teatru | Searching for the form of modern theater
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
98
Faculty of Architecture and Design
99
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Jan Kozerski
DATA URODZENIA
18.10.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Parametryzacja procesów projektowych na podstawie projektu biurowca przy ulicy Aleje Niepodległości
w Poznaniu | Parameterization of design process based on project of office building at Niepodległości Avenue
in Poznań
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Parametryzacja procesów projektowych na podstawie projektu biurowca przy Alei Niepodległości w Poznaniu |
Parameterization of design processes based on project of office building at Niepodległości Avenue in Poznań
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
100
Faculty of Architecture and Design
101
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Lena Kredzińska
DATA URODZENIA
23.11.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wymiar w przestrzeni. Przestrzeń wymiarów. Projekt budynku biurowego przy ul. XIX Wieków Kielc w Kielcach
na zasadzie dystansów międzyludzkich | The dimension of space. The space dimensions. The project of office
building at XIX Centuries of Kielce Street in Kielce, on the basis of distances between people
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wymiar w przestrzeni. Przestrzeń wymiarów. Projektowanie miejsca pracy na zasadzie dystansów międzyludzkich | The dimension of space. The space dimensions. Designing workplace on the basis of distances between
people
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Stanisław Sipiński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
102
Faculty of Architecture and Design
103
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
M at e u s z L e b i e d ź
DATA URODZENIA
6.11.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Architektura w krajobrazie: obiekt hotelowo-konferencyjno-rekreacyjny nad zalewem Świnna Poręba | Architecture in Landscape – Hotel with conference and recreation facilities on the lake Świnna Poręba
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Architektura a środowisko: relacje architektury z krajobrazem | Architecture and Environment: relations
between landscape and architecture
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
104
Faculty of Architecture and Design
105
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Kinga Małycha
DATA URODZENIA
31.06.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ściana Północna – projekt struktury przestrzennej i jej adaptacji. Pawilon ekspozycji miasta: miejsce - struktura,
miejsce – wydarzenie; przestrzeń pracy, analizy spotkania i wymiany | North Wall – design of spatial structure
and its adaptation. Exibition pavilion of the city: place – structure, location – event; work space, analysis of the
meeting and exchange.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wydobywanie możliwości przestrzeni. Definiowanie jako metoda badawcza | Extraction of space potential
Defining as a research method
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Jarosław Kozłowski prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
28.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
106
Faculty of Architecture and Design
107
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Ta d e u s z M o c z a r s k i
DATA URODZENIA
26.03.1983
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Integracja poprzez architekturę. Harcówka w Poznaniu | Integration through architecture. Scout House in Poznan
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Integracja poprzez architekturę. Harcówka w Poznaniu | Integration through architecture. Scout House in Poznan
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Agnieszka Meller-Kawa st. wykł.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
108
Faculty of Architecture and Design
109
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Marcin Podskarbi
DATA URODZENIA
6.09.1978
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Interpretacji Produktu
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Zmienność i elastyczność modułowych form na przykładzie systemu kateringowego | Changeability and elasticity of modules of form on the example of catering system
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jadwiga Filipiak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zmiana stanowiska pracy w przestrzeni biurowej | Changing workstation in the office space
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
110
Faculty of Architecture and Design
111
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Siwik
DATA URODZENIA
26.02.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wyspa Węglowa – przestrzeń kultury niezależnej w Białymstoku | Węglowa Island – space of alternative
culture in Białystok in Poland
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kształtowanie przestrzeni kultury niezależnej na obszarach poprzemysłowych | Shaping spaces of alternative
independent culture in post-industrial areas.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
112
Faculty of Architecture and Design
113
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Bartosz Smuszkiewicz
DATA URODZENIA
22.02.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt concept store z vintage shop przy ul. Przeskok w Warszawie | Project of Concept Store with Vintage Shop
at Przeskok Street in Warsaw
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Związek między modą i architekturą | Relation between fashion and architecture
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
114
Faculty of Architecture and Design
115
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Stojčev
DATA URODZENIA
13.07.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt przebudowy szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu na przestrzeń przyjazną małym
pacjentom i ich rodzinom | Redevelopment of childrens’ hospital at Nowowiejskiego Street in Poznań to make
space friendly to young patients and their families
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Przestrzeń przyjazna małym pacjentom i ich rodzinom – aktualne tendencje w kształtowaniu współczesnych
szpitali dziecięcych | Space friendly to young patients and their families – current tendencies in creating contemporary childrens’ hospitals
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
116
Faculty of Architecture and Design
117
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Filip Szafrański
DATA URODZENIA
21.08.2012
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Zespół obiektów rekreacyjnych w Kołobrzegu | Complex of recreational buildings in Kołobrzeg
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zespół obiektów rekreacyjnych w Kołobrzegu – analiza architektury nadmorskiej | Complex of recreational
buildings in Kołobrzeg – analysis of seaside architecture
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
118
Faculty of Architecture and Design
119
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Karol Wegner
DATA URODZENIA
24.06.1988
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Zespół biurowców przy ul. Dowbora-Muśnickiego w Poznaniu | Office blocks complex on Dowbor-Muśnicki street
in Poznań
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Analiza budynków biurowych na przykładzie zespołu biurowców przy ul. Dowbora-Muśnickiego w Poznaniu |
The analysis of office blocks on the example of the office blocks complex at Dowbor-Muśnicki Street in Poznań
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
120
Faculty of Architecture and Design
121
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Alicja Wilczyńska
DATA URODZENIA
1.03.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Kulturalne Jeżyce. Stara Zajezdnia – jako serce kulturalne Jeżyc | Cultural Jeżyce. Old tram depot as a cultural
heart of Jeżyce district
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kulturalne Jeżyce. Stara Zajezdnia – jako serce kulturalne Jeżyc | Cultural Jeżyce. Old tram depot as a cultural
heart of Jeżyce district
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
122
Faculty of Architecture and Design
123
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
Wojciech Wołczyk
DATA URODZENIA
6.09.1978
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Interpretacji Produktu
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
MONTIS
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jadwiga Filipiak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Pojazd śnieżny | Snowmobile
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
124
Faculty of Architecture and Design
125
Wydział Architektury i Wzornictwa
IMIĘ, NAZWISKO
M at e u s z Z w i e r z yc k i
DATA URODZENIA
12.11.1987
WYDZIAŁ
Architektury i Wzornictwa
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowania Architektonicznego II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Południowy klin zieleni – projekt rewitalizacji zdegradowanego obszaru ograniczonego kwartałem ulic: Królowej Jadwigi, Dolna Wilda, Ojca Mariana Żelazka, Droga Dębińska | Southern wedge of green – project of revitalization of degraded arealimited by city blocks: Królowej Jadwigi, Dolna Wilda, Ojca Mariana Żelazka, Droga
Dębińska
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Południowy klin zieleni w strukturze urbanistycznej miasta Poznania | Southern wedge of green in urban structures of the city of Poznan
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
126
Faculty of Architecture and Design
127
Wydział Architektury
WNĘTRZ I SCENOGRAFII
Katedra Architektury Wnętrz | DEPARTMENT OD INTERIOR ARCHITECTURE
Kierownik katedry: prof. Eugeniusz Matejko prof. ndzw. UAP
Pracownia Architektury Wnętrz I
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
Pracownia Architektury Wnętrz II
kw. II st. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz prof. ndzw. UAP
Pracownia Architektury Wnętrz III
prof. Józef Jurek prof. zw. UAP
Pracownia Architektury Wnętrz IV
dr Maciej Basałygo ad.
Pracownia Projektowania Wystaw
prof. Eugeniusz Matejko prof. ndzw. UAP
Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych
dr hab. Piotr Machowiak prof. ndzw. UAP
Pracownia Projektowania w Przestrzeni Miejskiej
kw. II st. Wiesław Krzyżaniak prof. ndzw. UAP
Katedra Scenografii | DEPARTMENT OF STAGE PLAY
Kierownik Katedry: dr Piotr Tetlak ad.
Pracownia Scenografii I
prof. Wojciech Müller prof. zw. UAP
Pracownia Scenografii II
dr hab. Bohdan Cieślak prof. ndzw. UAP
Pracownia Zjawisk Teatralnych
dr Piotr Tetlak ad.
Pracownia Projektowania Ubioru I
dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP
Pracownia Projektowania Ubioru II
dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska ad.
Pracownia Projektowania Kostiumu Teatralnego
prof. Ireneusz Domagała prof. zw. UAP
Zakład Technik Przekazu Projektowego
Kierownik Zakładu: kw. II st. Jerzy Stiller prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku Projektowego III z elementami perspektywy i aksonometrii
kw. II st. Jerzy Stiller prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku Projektowego IV
dr Piotr Sudak ad.
dyplomy | 2012
Banaszyk Olga
Birkenmayer Maciej
Bochenek Barbara
Brennenstuhl Marta
Busz Aleksandra
Cielątkowska Katarzyna
Drężek Dawid
Gierwielaniec Małgorzata
Górniak Anna
Grabowska Anna
Gruszewski Robert
Gwóźdź Karolina
Hoppe Agnieszka
Idziak Małgorzata
Jakubiec Zofia
Juste Ellen
Kaproń Magdalena
Kin Kinga
Kołodziejczyk-Kasprowiak Magdalena
Konecka Anna
Koper Agnieszka
Koszuda Konstancja
Lejza Katarzyna
Liziakowska Paulina
Łapko Emilia
Ławecka Małgorzata
Łuczkowska Maria
Masłowska Anna
Nowak Sylwia
Nowakowska Anna
Olejnik Sandra
Paschilke Katarzyna
Pecold Monika
Podskarbi Marcin
Puchalska Areta
Sikora Marzena
Smęt Alicja
Szeląg Kinga
Szeszuła Maria
Szrajber Maciej
Szukalska Milena
Wałek Małgorzata
Wolska Joanna
Wołczyk Wojciech
Zarębska Agnieszka
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
128
Przez lata Wydział rozwijał się i powiększał, tworząc nowe specjalności i kierunki takie jak: Wzornictwo, Architektura i Urbanistyka, a od 2005 roku kierunek Scenografia, zmieniając wielokrotnie nazwę, ostatnio na Wydział Architektury i Wzornictwa, na którym kierunek „architektura wnętrz” był zawsze kierunkiem wiodącym.
Reorganizacja Wydziału spowodowała, że z dniem 1 października 2011 roku decyzją Senatu UAP powołano do życia nowy wydział – Wydział Architektury
Wnętrz i Scenografii.
Obecnie na Wydziale kształcimy studentów na dwu kierunkach:
– architektura wnętrz, studia pierwszego stopnia – licencjackie; studia drugiego stopnia – magisterskie
– scenografia, studia pierwszego stopnia – licencjackie; studia drugiego stopnia –magisterskie.
W ramach kierunku architektura wnętrz możliwe jest studiowanie specjalności:
– projektowanie architektury wnętrz,
– projektowanie wystaw.
W ramach kierunku scenografia możliwe jest studiowanie specjalności:
– projektowanie scenografii,
– projektowanie ubioru.
Wydział prowadzi również studia niestacjonarne kształcąc w specjalności: projektowanie scenografii i projektowanie ubioru. Obecnie kierownikiem tych studiów jest prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP.
W ramach struktury Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii w roku akad. 2011/2012 funkcjonują:
Katedra Architektury Wnętrz
Katedra Scenografii
Katedra Ubioru
Zakład Technik Przekazu Projektowego
Studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni projektowych-kierunkowych i dwóch innych pracowni projektowych-uzupełniających o zróżnicowanych autorskich programach. Ponadto studenci niezależnie od obowiązkowych pracowni rysunku, mogą dodatkowo studiować w innych interesujących ich pracowniach artystycznych funkcjonujących na pozostałych wydziałach w Uczelni. Indywidualny rozwój osobowości artystyczno-projektowych
poszerzony jest o przedmioty humanistyczne i teoretyczne z danej specjalności oraz praktyczne z zakresu technik przekazu projektowego, a także specjalistycznych programów komputerowych.
D z i e k a n W y d z i a ł u A r c h i t e k t u r y W n ę t r z i S c e n o g r a f i i | p r o f. J ó z e f J u r e k p r o f. z w . U A P
Faculty of Interior Architecture and Scenography is a straight line descendent and inheritor of established in 1927 the Faculty of Interior
Architecture in the State School of Decorative Art and Art Industry. After World War II in the course of forming new structures of State Higher
School of Fine Arts the Faculty of Interior Architecture formally began to exist as an independent unit from 1950.
Over the years, the Faculty has developed and expanded, creating new specializations and majors such as: Design, Architecture and Urban Planning, and
since 2005 the major of Scenography, changing the name several times, most recently into the Faculty of Architecture and Design, in which the major “interior architecture” has always been the leading one.
Reorganization of the Faculty meant that on 1 October 2011 by the decision of the Senate of UAP it was set up a new faculty – Faculty of Interior Architecture and Scenography.
Currently, the Faculty educates students in two majors:
– “Interior architecture” – undergraduate course (BA), graduate course (MA)
– “Scenography” – undergraduate course (BA), graduate course (MA).
Majoring in “interior architecture” enables students to study following specializations:
- interior architecture design,
- exhibitions design.
Majoring in „Scenography” enables students to study following specializations:
– scenic design (stage design)
– fashion design.
Faculty also runs part-time courses enabling students to study specializations such as: scenic design and fashion design. Currently the head of these studies is prof. Prof. zw. UAP Janusz Stankowski.
Within the framework of the Faculty of Interior Architecture and Scenography in the academic year. 2012/2013 there are:
Department of Interior Architecture
Department of Scenography
Department of Fashion Design
Department of Design Transmission Techniques
Students are able to choose on their own a major design workshop and two other supporting ones with various original programmes. In addition, students
regardless of obligatory drawing workshops can also study in other artistic workshops and studios of other UAP faculties. Individual development of personality in artistic and project-oriented aspects is extended by exploring theoretical subjects and areas of knowledge in the humanities appropriate to a given
specialization as well as by practical training in design transmission techniques, and knowledge of professional computer programs.
D e a n o f t h e F a c u l t y o f I n t e r i o r A r c h i t e c t u r e a n d S c e n o g r a p h y | p r o f. J ó z e f J u r e k p r o f. z w . U A P
129
Faculty of Interior Design and of Scenography
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii jest bezpośrednim spadkobiercą powstałego we wrześniu 1927 roku w Państwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu Wydziału Architektury Wnętrz. Po II Wojnie Światowej w trakcie kształtowania się
nowych struktur w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, Wydział Architektury Wnętrz jako samodzielna jednostka organizacyjna zaczyna formalnie funkcjonować od 1950 roku.
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Olga Banaszyk
DATA URODZENIA
7.10.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Czas życia – Life Time. Przestrzeń styku dzieciństwa z jesienią życia. Koncepcja programowa, architektura,
wnętrza | Life Time. The space where childhood contacts with the autumn of life. Concept design, architecture,
interior design
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Uniwersalny wymiar przestrzeni we współczesnym projektowaniu wnętrz dla osób starszych | Universal
dimension of space in modern interior design for the elderly
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
130
Faculty of Interior Design and of Scenography
131
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M ac i e j B i r k e n m ay e r
DATA URODZENIA
18.09.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt rewitalizacji starego koryta Warty w Poznaniu | Revitalization of the old riverbed of Warta in Poznań
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Machowiak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Perspektywa krajobrazu | Perspective of a landscape
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Jakub Żmidziński ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
132
Faculty of Interior Design and of Scenography
133
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Barbara Bochenek
DATA URODZENIA
7.05.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Terytorium podróży | Travel Area
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Machowiak prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Muzealne terytoria | Muzeal areas
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Piotr Machowiak prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
134
Faculty of Interior Design and of Scenography
135
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M a rta B r e n n e n s t u h l
DATA URODZENIA
24.08.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Obiekt sakralno-muzealny w kontekście ruin w Radlinie. Architektura, mała architektura, wnętrza | A sacred
museum specimen in the context of castle ruins in Radlin.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Uśpiony czas. Projektowanie pośród ruin oraz sposoby ich konserwacji | Sleeping time. Designing among ruins
and the ways of their conservation.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
136
Faculty of Interior Design and of Scenography
137
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
A l e k s a n d r a Bu s z
DATA URODZENIA
11.02.1986
WYDZIAŁ
Międzywydziałowe Studia Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Międzywydziałowe Studia Niestacjonarne Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Conversion of the Court Usher Tower in Lubsko into an Arts Center with Observatory
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Jurek prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Fortified Towers in Lower Lusatia
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
138
Faculty of Interior Design and of Scenography
139
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
K ata r z y n a C i e l ąt ko w s k a
DATA URODZENIA
24.09.1986
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ubioru Unikatowego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Kolekcja inspirowana muzyką Leszka Możdzera oparta o zjawisko synestezji pt. „Nic Dwa Razy” | Collection
inspired by Leszek Możdzer’s music, based on synaesthesia „Nothing happens twice”
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Moda na sukces | Fashion for success
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
140
Faculty of Interior Design and of Scenography
141
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata G i e rw i e l a n i e c
DATA URODZENIA
24.01.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt biblioteki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | The Design of the Building of the Library of the University of Fine Arts in Poznan
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Machowiak prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Miejsce i przyszłość biblioteki | The Place of a Library in the Future
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Piotr Machowiak prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
142
Faculty of Interior Design and of Scenography
143
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Górniak
DATA URODZENIA
29.12.1986
WYDZIAŁ
Międzywydziałowe Studia Niestacjonarne Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystawiennictwa
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt Loftu Mieszkalnego w Żyrardowie | The Project of habitable loft in Żyrardów.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Eugeniusz Matejko prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Lofty w Polsce – odzwierciedlenie światowych tendencji czy własna droga? | Lofts in Poland – reflection of world
trends or personal way?
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
144
Faculty of Interior Design and of Scenography
145
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Robert Gruszewski
DATA URODZENIA
15.10.1985
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Rewitalizacja dworca PKP w Kępnie | Revitalisation of the railway station in Kępno
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Jurek prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rewitalizacja jako szansa na drugie życie. Przykłady zabudowy kolejowej | Revitalisation as a chance for
a second life. Examples of railroad buildings
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
146
Faculty of Interior Design and of Scenography
147
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Zofia Jakubiec
DATA URODZENIA
28.05.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Ubioru
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Oguhepa – Spirirt of Himba and Mursi
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Trwałe ingerencje w ciało jako nośnik treści kulturowych i artystycznych | Persistent interference with the body
as a medium of cultural content and artistic
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
148
Faculty of Interior Design and of Scenography
149
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
E l l e n Ju s t e
DATA URODZENIA
30.01.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Zjawisk Teatralnych
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Nowoczesna Caravana | Modern Caravan
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Piotr Tetlak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Cygan – prawda czy stereotyp | Gypsy – true or stereotype
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
150
Faculty of Interior Design and of Scenography
151
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M a g d a l e n a K o ł o d z i e j c z y k- K a s p r o w i a k
DATA URODZENIA
23.05.1986
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Architektury Wnętrz III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt architektury i wnętrz Szkoły Muzycznej Poznań – Zawady | Project of architecture and insides of Musical School in Poznań – Zawady
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Jurek prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Architektura w muzyce, muzyka w architekturze, na przykładzie szkoły muzycznej GrajWarto w Poznaniu |
Architecture in the music, music in architecture, on the example of a GrajWarto music school in Poznań
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
152
Faculty of Interior Design and of Scenography
153
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Ko n s ta n c j a Ko s z u da
DATA URODZENIA
01.08.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Ubioru
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Butter Not Fly | Butter Not Fly
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Efekt motyla w animacji poklatkowej | The Butterfly Effect in stop-motion animation
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
154
Faculty of Interior Design and of Scenography
155
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Paulina M aria Liziakowsk a
DATA URODZENIA
3.05.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Scenografii II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Teleexpressjonizm. Szkicownik rysunkowo – filmowy | Teleexpressionism. Drawing and video sketchbook
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Bohdan Cieślak prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Teatralizacja mediów informacyjnych | Theatricalization of mass media
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
156
Faculty of Interior Design and of Scenography
157
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Emilia Łapko
DATA URODZENIA
20.08.1985
WYDZIAŁ
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Zjawisk Teatralnych
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Praca intermedialna inspirowana tekstem Przemysława Fiugajskiego „Wariacje bernhardowskie” | Inter-media
work inspired by Przemysław Fiugajski lyrics „Bernhard’s variations”
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Piotr Tetlak ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Technika w ujęciu Martina Heideggera a wizja uniwersytetu | Technique in terms of Martin Heidegger and the
vision of the university
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
Pokaz instalacji w Teatrze Nowym w Poznaniu
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
158
Faculty of Interior Design and of Scenography
159
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata Ł aw e c k a
DATA URODZENIA
9.08.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
CZAS ŻYCIA – LIFE TIME. Przestrzeń styku dzieciństwa z jesienią życia. Koncepcja programowa, architektura,
wnętrza | TIME LIFE. Childhood contact with the autumn of life. The concept of programming, architecture,
interior.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Jesień życia w otoczeniu najmłodszych, czyli jak żyć wciąż po sąsiedzku | Autumn of life surrounded by children,
how to continue live in the neighborhood
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
160
Faculty of Interior Design and of Scenography
161
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M a r i a Łu c z k o w s k a
DATA URODZENIA
7.09.1987
WYDZIAŁ
Międzywydziałowe Studia Niestacjonarne Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Rewitalizacja gospodarstwa – Nowy Świat | Farm revitalization – Nowy Świat
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Józef Jurek prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rewitalizacja jako sztuka łączenia architektury zastanej z nowo projektowaną | Revitalization as an art of merging as – is and newly - designed architecture
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
162
Faculty of Interior Design and of Scenography
163
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Masłowska
DATA URODZENIA
30.06.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Wnętrz
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Rozbudowa domu jednorodzinnego
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Eugeniusz Matejko prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Działania nadające nowe wartości historycznej tkance architektonicznej
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Eugeniusz Matejko prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
164
Faculty of Interior Design and of Scenography
165
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
S y lw i a N o wa k
DATA URODZENIA
17.06.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ubioru Unikatowego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Listen To The Music-Kostiumy, Studio Teatralne Próby | Listen To The Music, Costumes, Studio Teatralne Próby
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Z perspektywy uczestnika, Studio Teatralne Próby | Member’s View, Studio Teatralne Próby
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
166
Faculty of Interior Design and of Scenography
167
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Nowakowsk a
DATA URODZENIA
10.07.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Ubioru
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Cięcie, pęknięcie, przełożenie jako sposób konstruowania ubioru | Cut, rupture, shift as a way of garment
construction
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Biel i Czerń | Black and White
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
168
Faculty of Interior Design and of Scenography
169
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Sandra Olejnik
DATA URODZENIA
25.04.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt rewitalizacji hotelu Monopol przy ulicy Mielżyńskiego 13 w Poznaniu. Projekty wnętrz | Revitalisation of
Monopol Hotel at 13 Mielzynskiego St. in Poznan
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Hotele wczoraj dziś i jutro na podstawie wybranych hoteli poznańskich | Hotels evolution over time. Comperative analysis of selected Poznan hotels
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
kw. II st. Jerzy Stiller prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
170
Faculty of Interior Design and of Scenography
171
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
K ata r z y n a Pa s c h i l k e
DATA URODZENIA
09.04.1988
WYDZIAŁ
Międzywydziałowe Studia Niestacjonarne Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Adaptacja Fortu VII a w Poznaniu na centrum klubowo-rekreacyjne dla młodzieży | Adaptation of Fort VIIa in
Poznan to a recreation centre for young people.
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kulturowe Aspekty Obiektów Militarnych | Cultural aspects of revitalisation of military facilities
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
172
Faculty of Interior Design and of Scenography
173
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Monika Pecold
DATA URODZENIA
29.01.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt adaptacji hurtowni papierniczej Trefl w Poznaniu na wielofunkcyjny ośrodek studencki | Adaptation of
paper warehouse „Trefl” in Poznan into a multifunctional student centre
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Nowa tożsamość miejsca – adaptacja obiektów poprzemysłowych na centra aktywności kulturowej | New place
identity. Adaptation of postindustrial buildings into cultural centres
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
kw. II st. Jerzy Stiller prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
174
Faculty of Interior Design and of Scenography
175
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
A r e t a M a g d a l e n a Pu c h a l s k a
DATA URODZENIA
16.06.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Scenografii II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Pokój Don Kichota. Projekt przestrzeni scenograficznej inspirowany powieścią „Don Kichote” Migueala
de Cervantesa Saavedry | Don Quixote’s room. Project of stage design inspired by novel „Don Quixote” written
by Migueal de Cervantes Saavedra
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Bohdan Cieślak prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Teatr w pokoju. Mikrokosmos przedmiotu | Theatre in the room. Microcosm of the object
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
Ośrodek Teatralny „Maski”
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
176
Faculty of Interior Design and of Scenography
177
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Marzena Sikora
DATA URODZENIA
7.04.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ubioru Unikatowego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Modna historia. Damska kolekcja inspirowana mustrami poznańskich cechów krawieckich | Fashionable history.
Woman’s collection inspired by a sewing patterns from old trade tailoring in Poznań
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zacierając granice. Charakterystyka współczesnej mody | Rubbing out of a border. Description of charakter the
latest fashion
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
178
Faculty of Interior Design and of Scenography
179
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Alicja Smęt
DATA URODZENIA
22.06.1987
WYDZIAŁ
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Architektury Wnętrz I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Adaptacja Kaponiery Kolejowej i przylegających terenów na dyskotekę
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wpływ Prus i Niemiec na architekturę i urbanistykę Poznania
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
180
Faculty of Interior Design and of Scenography
181
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Ag ata S m o k
DATA URODZENIA
1.07.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Interpretacji Przestrzeni
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Jadalne Włości. Prototypowy ogród domowy | Edible Estates. Prototype Your Garden
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej Wielgosz prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJO
Jadalne Włości. Prototypowy ogród domowy | Edible Estates. Prototype Your Garden
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Andrzej Wielgosz prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
182
Faculty of Interior Design and of Scenography
183
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Maciej Szrajber
DATA URODZENIA
20.03.1987
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia projektowania wnętrz
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Projekt rewitalizacji budynku kotłowni na terenie starej gazowni na siedzibę Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu przy ulicy grobla. Projekt wnętrz
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Taniec w teatrze w kontekście poszukiwań nowych przestrzeni teatralnych
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Romana Kubickiego prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
184
Faculty of Interior Design and of Scenography
185
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata K a ro l i n a Wa ł e k
DATA URODZENIA
19.10.1988
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ubioru Unikatowego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Japoński sen | Japanese dream
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Ubiór, czyli kostium w teatrze życia | Costume in the theater of life
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
186
Faculty of Interior Design and of Scenography
187
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
IMIĘ, NAZWISKO
Agnieszka Zarębska
DATA URODZENIA
31.01.1985
WYDZIAŁ
Architektury Wnętrz i Scenografii
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Projektowania Mebla II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Filotaksja – geometryczna doskonałość | Phyllotaxis – geometric excellence
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. I st. Jacek Mikołajczak st. wykł.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJO
Filotaksja – geometryczna doskonałość | Phyllotaxis – geometric excellence
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Marcin Konicki ad.
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
188
Faculty of Interior Design and of Scenography
189
Wydział Komunikacji
Multimedialnej
Katedra Animacji | FILM DEPARTMENT
Kierownik Katedry: dr hab. Piotr Muszalski ad.
DyplomY | 2012
Pracownia Animacji I
prof. Jacek Adamczak prof. zw. UAP
Pracownia Animacji II
prof. Hieronim Neumann prof. zw. UAP
Pracownia Animacji III
dr hab. Maciej Ćwiek prof. ndzw. UAP
Pracownia Warstwy Audytywnej
kw. II st. Zbigniew Kozub prof. ndzw. UAP
Historia Rejestracji Obrazu
dr hab. Piotr Muszalski ad.
Bielańczyk Ewa
Boberski Dominik
Bogatko Bogusz
Brodzińska Małgorzata
Bujak Waldemar
Dąbrowski Jarosław
Drabent Mateusz
Florkowska Zuzanna
Foder Sonia
Grochowicki Patryk
Hernandez Carlos Dominguez
Kabelis Maria Katarzyna
Kędziora Łukasz
Kiszka Mateusz Szymon
Kucharski Marek
Lis Piotr Mateusz
Malik Krzysztof
Noster Agnieszka
Novak Katarzyna Maria
Sawicka Katarzyna
Sobiecka Ewa
Sulkowska Marta Iwona
Trojanowska Weronika
Witkowska Agata Aleksandra
Katedra Fotografii | DEPARTMENT OF PHOTOGRAPHY
Kierownik Katedry: prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii I
kw. I st. Janusz Oleksa st. wykł.
Pracownia Fotografii II
prof. Witold Przymuszała prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii III
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii IV
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
Pracownia Fotografii V
prof. zw. Stefan Wojnecki
Pracownia Fotografii VI
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii VII
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
Katedra Intermediów | INTERMEDIA DEPARTMENT
Kierownik Katedry: prof. Sławomir Sobczak prof. ndzw. UAP
Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych
prof. Izabela Gustowska prof. zw. UAP
Pracownia Działań Interaktywnych
prof. Sławomir Sobczak prof. ndzw. UAP
Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii
prof. Piotr Kurka prof. zw. UAP
Pracownia Audiosfery
prof. Leszek Knaflewski prof. ndzw. UAP
Pracownia Wideo
prof. Marek Wasilewski prof. ndzw. UAP
Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni
prof. Andrzej Syska prof. zw. UAP
Pracownia Wizytująca
mgr Joanna Rajkowska
190
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
Każda z trzech katedr – Katedra Animacji, Katedra Fotografii i Katedra Intermediów – wykształciła absolwentów, którzy nieustannie osiągają sukcesy na polu sztuki w kraju i za granicą. Poprzez licznych absolwentów wykreowano trzy silne środowiska artystyczne, których potencjał został skumulowany w organizacji trzech międzynarodowych festiwali w Poznaniu. Mam na myśli pierwszy polski festiwal fotografii –
poznańskie Biennale Fotografii, dynamicznie rozwijające się Biennale Mediations oraz popularny festiwal Animator. To efekt energii jaka
jest kreowana i wpajana podczas studiów przez unikalny i doświadczony zespół profesorów i pedagogów.
Prezentowane na tegorocznej wystawie dyplomy powstały na kierunkach unikatowych: sztuka rejestracji obrazu na dwóch specjalnościach –
animacja i fotografia oraz na kierunku intermedia i wierzę, że godnie podtrzymują tradycję wcześniejszych sukcesów Wydziału.
D z i e k a n W y d z i a ł u K o m u n i k a c j i M u l t i m e d i a l n e j | p r o f. A n d r z e j P. F l o r k o w s k i p r o f. z w . U A P
Faculty of Multimedia Communication in its fourteen-year history has achieved many remarkable accomplishments. However, the history which is continued in the form of the current Faculty began much earlier. Since the establishment of our
School of Decorative Arts in 1919, photography has been taught on an equal footing with painting, sculpture and graphics.
At that time it was probably the first European educational institution at university level which offered to teach new media.
This trend continued also in the early ‘70s with emerging of a need for creation of rebel art. Also in this decade, there was
a return to teaching photography in college programmes. Similarly, the animated film has been present in the educational
offer for about twenty-five years. Since 1994, as a result of the great demand for studying photography part-time courses
were introduced. Over the several decades knowledge and experience of the teaching process have been constantly improved,
which present students can take advantage of.
Each of the three departments – Department of Animation, Department of Photography and Department of Intermedia – educated graduates who continually achieve success in the field of art in the country and abroad. Thanks to a large number of graduates three strong
artistic circles were created, the potential of which has been accumulated in the organization of three international festivals, that is, the
first Polish festival of photography – Poznań Bienniale of Photography and dynamically developing Mediations Biennale as well as popular festival Animator. This is the result of the energy that is created and instilled into students by a unique and experienced team of professors and teachers.
Diploma presented at this year’s exhibition have been developed in unique fields of studies: art of image recording (in two specializations –
animation and photography), and intermedia. I believe that they proudly continue the tradition of the earlier success of the Faculty.
D e a n o f T h e f a c u l t y o f M u l t i m e d i a C o m m u n i c a t i o n s | p r o f. A n d r z e j P. F l o r k o w s k i p r o f. z w . U A P
191
Faculty of Multimedia Communication
Wydział Komunikacji Multimedialnej w swej czternastoletniej historii osiągnął wiele znaczących dokonań. Jednak historia kontynuowana w formie obecnego Wydziału zaczęła się dużo wcześniej. Od powołania naszej Szkoły Sztuk Zdobniczych w 1919 fotografia była kierunkiem nauczanym na równych zasadach jak malarstwo, rzeźba czy grafika. Prawdopodobnie to pierwsza w Europie uczelnia otwarta na kształcenie nowych mediów w tym czasie. Ta tendencja utrzymywała
się także we wczesnych latach 70. wraz z ujawnieniem się potrzeby kreowania sztuki kontestującej. Także w tej dekadzie nastąpił powrót do nauczania fotografii w ramach programów uczelni. Podobnie film animowany jest obecny w ofercie edukacyjnej od około dwudziestu pięciu lat. Od 1994 w wyniku wielkiego zapotrzebowania na studiowanie fotografii
otwarto studia niestacjonarne na tej specjalności. Przez te kilka dziesięcioleci wiedza i doświadczenie o procesie dydaktycznym ciągle się doskonaliły z czego mogą korzystać obecni studenci.
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Ewa Biel ańczyk
DATA URODZENIA
16.10.1975
WYDZIAŁ
Komunikacja Multimedialna
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Przestrzeń i fotografia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bez tytułu | Untitled
PROMOTOR PRACY ART YSTYCZNEJ prof. Grzegorz Przyborek
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zwierzenia | Confessions
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
8.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
192
Faculty of Multimedia Communication
193
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Dominik Boberski
DATA URODZENIA
27.11.1983
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
„……..”
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Kurka prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Ewolucja cdn. Jakim organizmem staje się ludzkość?
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
Stara Rzeźnia
DATA DYPLOMU
13.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
194
Faculty of Multimedia Communication
195
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
B o g u s z B o g at ko
DATA URODZENIA
28.03.1988
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Korzenie
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Kurka prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Dialogi z lasem. Czyli las jako istota i jego relacje ze współczesnymi artystami
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Jarosław Kozłowski prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
ul. Zeylanda 12, Poznań
DATA DYPLOMU
15.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
196
Faculty of Multimedia Communication
197
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata B ro d z i ń s k a
DATA URODZENIA
12.11.1987
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ta siła fatalna
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Kurka prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Ta siła fatalna
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Stara Rzeźnia
DATA DYPLOMU
13.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
198
Faculty of Multimedia Communication
199
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
W a l d e m a r Bu j a k
DATA URODZENIA
6.08.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ochrania nas przed zatraceniem w nieskończoności kosmosu | Protecting us for getting lost in the infinity of
cosmos
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Tożsamość fotograficzna Zagłębia Ruhry w Niemczech | Photographic identity Ruhr in Germany
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
9.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
200
Faculty of Multimedia Communication
201
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M at e u s z D r a b e n t
DATA URODZENIA
6.02.1988
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bez tytułu | Untitled
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Matematyka w kompozycji | Maths in composition
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Jerzy Olek prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
8.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
202
Faculty of Multimedia Communication
203
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ NAZWISKO
Zu z a n n a F l o r k o w s k a
DATA URODZENIA
16.09.1988
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Animacji III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Groźny las
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Maciej Ćwiek prof. ndzw. UAP
TYTUŁ ANEKSU
Groźny las – grafika
PROMOTOR ANEKSU
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Grywalizacja – Mechanizmy gier budzące zaangażowanie
PROMOTOR PRACYTEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
Kino Muza w Poznaniu
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
204
Faculty of Multimedia Communication
205
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Sonia Foder
DATA URODZENIA
9.06.1977
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Pies to samotny myśliwy | Dog is a lonely hunter
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Dzióbek, lustro i palma. Wizualne autoprezentacje oraz typologia zdjęć profilowych w serwisach społecznościowych facebook i fotka | Duck face, mirror and a palm. Visual self-presentation and the typology of profile pictures in social networks such as facebook and fotka
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
9.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
206
Faculty of Multimedia Communication
207
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Pat ry k G ro c h ow i c k i
DATA URODZENIA
17.09.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Animacji I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Sandra, moja miłość | Sandra, my love
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jacek Adamczak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Autodestrukcja utopii. Rozkosz i podniecenie w czasach ponowoczesnych
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Jarosław Kozłowski prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Kino Muza, Poznań
DATA DYPLOMU
20.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
208
Faculty of Multimedia Communication
209
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Maria Kabelis
DATA URODZENIA
22.02.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Płeć piękna | The fair sex
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rodzaj nijaki: płeć męska | Neuter: Male sex
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Studio Photo&Media, ul. 3 Maja 47, Poznań
DATA DYPLOMU
9.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
210
Faculty of Multimedia Communication
211
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Łu k a s z Kę d z i o r a
DATA URODZENIA
19.01.1984
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Animacji I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Iluzje | Illusions
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jacek Adamczak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Aspekty „ożywiania” w animacjach wytwórni Walta Disneya’a
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr Justyna Ryczek ad.
MIEJSCE DYPLOMU
Kino Muza, Poznań
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
212
Faculty of Multimedia Communication
213
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M at e u s z K i s z k a
DATA URODZENIA
3.02.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Martwa Wisła | Dead Wisla
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Pionierzy koloru w fotografii amerykańskiej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku | The Pioniers of color in amierican photography in ‘70s and ‘80s 20 century
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
9.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
214
Faculty of Multimedia Communication
215
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M a r e k Ku c h a r s k i
DATA URODZENIA
12.08.1987
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Czy Talibowie śnią o pasztuńskich owcach? | Do the Taliban dream of pashtun sheep?
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Czy Talibowie śnią o pasztuńskich owcach? O podstawowych motywacjach w obrazowaniu współczesnej
wojny | Basic motivations in imagining a modern war
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Jerzy Olek prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
08.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
216
Faculty of Multimedia Communication
217
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Piotr Lis
DATA URODZENIA
31.01.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Dwa Ognie | Dodgeball
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kontrowersje i cenzura w fotografii dzieciństwa i dorastania | Controversy and censorship in photography of childhood and adolescence
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
9.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
218
Faculty of Multimedia Communication
219
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Agnieszka Noster
DATA URODZENIA
28.06.1967
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Przestrzeń i fotografia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bez tytułu | Untitled
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Grzegorz Przyborek
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zwielokrotnione iluzje rzeczywistości. Bezsłowna narracja obrazu | Multiplied illusions of reality. Wordless narration of the image
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
8.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
220
Faculty of Multimedia Communication
221
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
K ata r z y n a N ova k
DATA URODZENIA
28.05.1987
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
SacroFANum | SacroFANum
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Marketing Sztuki, czyli o galeriach i biznesie. Rekonesans | Art Marketing. The galleries and businesses.
Reconnaissance
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
14.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
222
Faculty of Multimedia Communication
223
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Ewa Sobieck a
DATA URODZENIA
1.11.1982
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Animacji II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Siedem Grzechów Głównych | The Seven Deadly Sins
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Hieronim Neumann prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Siedem Grzechów Głównych | The Seven Deadly Sins
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
Kino Muza, Poznań
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
224
Faculty of Multimedia Communication
225
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M a r t a Su l k o w k a
DATA URODZENIA
27.01.1982
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Przestrzeń i fotografia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wstręt i oczyszczenie | Repugance and purification
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Grzegorz Przyborek
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wstręt i oczyszczenie | Repugance and purification
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr. hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
8.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
226
Faculty of Multimedia Communication
227
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Weronika Trojanowska
DATA URODZENIA
20.09.1988
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Trwając | Being
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Prawda w fotografii | The truth in photography
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
8.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
228
Faculty of Multimedia Communication
229
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Ag ata W i t ko w s k a
DATA URODZENIA
3.03.1988
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Bez tytułu. (Ukrzesłowiona) | Untitled
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wstręt | Repugnance
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
8.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
230
Faculty of Multimedia Communication
231
Wydział Komunikacji
Multimedialnej
Katedra Fotografii | DEPARTMENT OF PHOTOGRAPHY
Kierownik Katedry: prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii I
kw. I st. Janusz Oleksa st. wykł.
Pracownia Fotografii II
prof. Witold Przymuszała prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii III
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii IV
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
Pracownia Fotografii V
prof. zw. Stefan Wojnecki
Pracownia Fotografii VI
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
Pracownia Fotografii VII
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
232
DyplomY | 2011
Aneks: Katedra Fotografii
Bugalski Michał
Bukiert Katarzyna
Czajkowska Magdalena
Drożza Marina
Elertowska Weronika
Grzych Agata
Kula Agnieszka
Malinowska Julia
Myśko Krzysztof
Oksentowicz Emilia
Pauk Piotr
Sierzchała Kinga
Solecki Łukasz
Stankowski Michał
Stefanicka Małgorzata
Sterna Robert
Stupnicka Katarzyna
Taciak Zbigniew
Faculty of Multimedia Communication
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M i c h a ł Bu g a l s k i
DATA URODZENIA
4.12.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Nikt nie patrzył po nas – After us there was nobody looking
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Nikt nie patrzył po nas – refleksja o pamięci | After us there was nobody looking – Reflection about memory
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
234
Faculty of Multimedia Communication
235
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
K a t a r z y n a Bu k i e r t
DATA URODZENIA
5.08.1982
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
PO-ŚWIATY | Afterglow
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Obrazy techniczne i mentalne – udział w przedstawianiu świata
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
236
Faculty of Multimedia Communication
237
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Magdalena Czajkowska
DATA URODZENIA
14.12.1973
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
bez tytułu
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Negatyw piękna. Obraz brzydoty we współczesnej fotografii.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
15.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
238
Faculty of Multimedia Communication
239
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Maryna Drożz a
DATA URODZENIA
20.10.2081
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wszystko jest moją winą | It’s all my fault
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Mistycyzm na przełomie wieków XIX i XX
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria „Rotunda”
DATA DYPLOMU
16.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
240
Faculty of Multimedia Communication
241
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Weronika Elertowska
DATA URODZENIA
25.07.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
bez tytułu
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Dychotomia monstrum. Potwór jako istota obalająca porządek binarny
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.05.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
242
Faculty of Multimedia Communication
243
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Ag ata G r z yc h
DATA URODZENIA
22.05.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Przestrzeń i fotografia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ad maiorem Dei gloriam (Na większą chwałę Bożą)
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Grzegorz Przyborek
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Czy kicz jest grzechem?
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
244
Faculty of Multimedia Communication
245
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
A g n i e s z k a Ku l a
DATA URODZENIA
15.01.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Continuum
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Przedmiot – myśl – dzieło sztuki. Rozważania o przedmiocie w sztuce na podstawie wybranych artystów
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
246
Faculty of Multimedia Communication
247
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Ju l i a M a l i n o w s k a
DATA URODZENIA
19.08.1983
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
„Mau ke mana” czyli spotkania z Innym | „Mau ke mana” meetings with The Other
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Twarzą w twarz (o spotkaniach z moim Innym)
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
248
Faculty of Multimedia Communication
249
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Krzysztof Myśko
DATA URODZENIA
16.04.1981
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii IV
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
bez tytułu
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Piotr Chojnacki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Nie ma mnie tam, gdzie jestem
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria Miejska „Arsenał”
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
250
Faculty of Multimedia Communication
251
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Emilia Oksentowicz
DATA URODZENIA
12.09.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Co ze mnie mną | What belongs to me
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Co ze mnie we mnie, co ze mnie na mnie, co ze mnie mną – autokreacja i adaptacja ciała w kulturze ponowoczesnej
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
252
Faculty of Multimedia Communication
253
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Piotr Pauk
DATA URODZENIA
31.08.1984
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ
Wybierz życie zanim się przeterminuje | Choose life until expire
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Fotografia jako dokumentacja działań w przestrzeni miejskiej w oparciu o steet art i graffiti | Photography as a
documentation of urban art activity, based on street art and graffiti
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
254
Faculty of Multimedia Communication
255
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Kinga Sierzchała
DATA URODZENIA
21.07.1985
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ukrywając | Hide
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej P. Florkowaski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Twarz jako nośnik złożonych systemów znaków
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
256
Faculty of Multimedia Communication
257
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Łu k a s z S o l e c k i
DATA URODZENIA
8.01.1982
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Symulacja rzeczywistości | Simulations of reality
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Symulacja rzeczywistości | Simulations of reality
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
258
Faculty of Multimedia Communication
259
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M i c h a ł S ta n ko w s k i
DATA URODZENIA
21.04.1984
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
bez tytułu
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Nie – Ludzka Sztuka?
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
13.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
260
Faculty of Multimedia Communication
261
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
M a ł g o r z ata S t e fa n i c k a
DATA URODZENIA
6.07.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ AKTY Obcości | Acts Of Alienation
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Krzysztof J. Baranowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Przemoc Obrazów
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
262
Faculty of Multimedia Communication
263
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Robert Sterna
DATA URODZENIA
23.06.1986
WYDZIAŁ
Komunikacja Multimedialna
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Tak ładne jak sztuczne | As beautiful as artificial
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Tak ładne jak sztuczne | As beautiful as artificial
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
11.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
264
Faculty of Multimedia Communication
265
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
K ata r z y n a S t u p n i c k a
DATA URODZENIA
15.08.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii VI
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
I was dreaming about Poland
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej P. Florkowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Mity Polskie
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
266
Faculty of Multimedia Communication
267
Wydział Komunikacji Multimedialnej
IMIĘ, NAZWISKO
Z b i g n i e w Tac i a k
DATA URODZENIA
13.03.1986
WYDZIAŁ
Komunikacji Multimedialnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Fotografii III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Czekając na swoje miejsce | Waiting for own place
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Wołyński prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Fotografia i oddalanie się rzeczywistości
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
16.06.2011
d y p l o m y 2 0 1 1 | uniwers y tet art y st y czn y w poznaniu
268
Faculty of Multimedia Communication
269
Wydział Edukacji
Artystycznej
Katedra Interdyscyplinarna | Department of Interdisciplinary
Kierownik Katedry: dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku I
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
Pracownia Rysunku II
dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa I
kw. II st. Andrzej Leśnik prof. ndzw. UAP
Pracownia Malarstwa II
prof. Piotr C. Kowalski prof. zw. UAP
Pracownia Malarstwa
dr Mariusz Kruk ad.
Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych
dr hab. Joanna Hoffmann prof. ndzw. UAP
Pracownia Warsztatów Twórczości Edukacyjnej
prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP
Katedra Promocji i Krytyki Sztuki | Department of Promotion and Art Criticism
Kierownik Katedry: dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
mgr Andrzej Kostołowski st. wykł.
dr Justyna Ryczek ad.
dr Jakub Żmidziński ad.
dr Witold Kanicki wykł.
Katedra Historii i Teorii Sztuki | Department of Art History and Theory
Kierownik Katedry: dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP
prof. dr hab. Alicja Kępińska prof. zw. UAP
dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP
dr hab. Joanna Hoffmann prof. ndzw. UAP
dr Ewa Wójtowicz ad.
dr Rafał Łubowski ad.
dr Rafał Jakubowicz st. wykł.
Katedra Filozofii | Department of Philosophy
Kierownik Katedry: dr hab. Kazimierz Świrydowicz prof. ndzw. UAP
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
dr hab. Kazimierz Świrydowicz prof. ndzw. UAP
mgr Aleksandra Jagielska wykł.
dr Jan Wasiewicz ad.
DyplomY | 2012
Babiracka Malwina
Bartkowiak Jędrzej
Biernacka Monika
Borucka Adrianna
Borzych Patryk
Dąbkowska Joanna
Dobrogojski Mariusz
Elmoubark Elmontser Dafaalla
Filipiak Sara
Grzegorzewska Agnieszka
Helman Ewa
Jelińska Natalia
Kaczmarek Agnieszka
Kaczmarkiewicz Lucyna
Kempa Joanna
Lewczan Natalia
Łukaszewska Anna-Maria
Malinowska Joanna
Martyniuk Magdalena
Mickiewicz Gizela
Miczko Anna
Mowczan Anita
Ostrowska Julia
Pawlicka Maja
Piątek Karolina
Pohl Łucja
Przybylak Joanna
Przybylska Małgorzata
Pyrzyńska Justyna
Rabenda Alicja
Radziszewski Dawid
Rąpała Rafał
Rogala Jan
Rojek Damian
Roszak Anna
Salamon Olga
Samol Dominik
Sienkiewicz-Wilowska Julia
Stańko-Kaczmarek Maja
Stuka Beata
Tracewska Marta
Tum Katarzyna
Urbańska Katarzyna
Wdowczyk Monika
Węglowska Barbara
Wiśniewski Dawid
Zielecka Joanna
Żołdowicz Magdalena
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
270
Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stanowi ciekawą alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków, które prowadzone są na naszej Uczelni. Kierunek w pełni wykorzystuje dwutorowość edukacji, dotyczy to zarówno kadry naukowej, jak i studentów.
Współpraca artystów i teoretyków kreuje nową jakość równocześnie wyposażając studentów w cenne kwalifikacje, które wpływają na ich
późniejsze kariery zawodowe. Studenci kształcą się w wybranych przez siebie pracowniach artystycznych, zdobywając odpowiednie umiejętności i przygotowanie do własnej działalności artystycznej. Jednocześnie nabywają kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia samodzielnej pracy edukacyjnej, do roli krytyka sztuki, prowadzenia galerii, pracy w instytucjach oraz środkach masowego przekazu zajmujących się
propagowaniem i popularyzowaniem sztuki współczesnej. Studia dają dobre podstawy do poszerzania swych umiejętności i zakresu wiedzy przez całe życie.
Absolwent jest osobą wszechstronnie wykształconą artystycznie i teoretycznie. Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce umożliwia nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk, które tworzą rzeczywistość sztuki współczesnej, lecz także ich aktywne współtworzenie oraz propagowanie i upowszechnianie.
Sylwetka absolwenta odpowiada krajowym ramom kwalifikacji i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie
kompetencje.
Na Wydziale Edukacji Artystycznej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzone są następujące specjalności:
na studiach pierwszego stopnia:
pedagogika sztuki;
krytyka i promocja sztuki;
wybrana specjalność artystyczna;
na studiach drugiego stopnia:
strategie kuratorskie i promowanie kultury;
realizacja działań twórczych i edukacyjnych;
wybrana specjalność artystyczna.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału: www.wea.uap.edu.pl
D z i e k a n W y d z i a ł u E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j | d r h a b . J o a n n a I m i e l s k a p r o f. n d z w . U A P
The Faculty of Art Education, majoring in Art Education in the Fine Arts, provides:
full-time undergraduate course;
ull-time and part-time graduate course;
part-time postgraduate courses.
The major Art Education in the Fine Arts is an interesting alternative to the purely artistic fields of study that are available in our University. The major takes full advantage of duality of education, which refers both to academic staff and students. The cooperation of artists
and theorists creates a new quality simultaneously equipping students with valuable skills which have an impact on their later job careers.
Students are gaining the necessary skills being trained in self-chosen artistic workshops, thereby being prepare for their own artistic activity. At the same time they acquire the skills and qualifications to conduct an independent educational work, to play the role of the art critic,
to run art galleries, to work for the institutions and the mass media which are engaged in the promotion and popularization of contemporary art. The studies give students a good base to expand their skills and knowledge throughout their whole lives.
The graduate is a comprehensively educated person both artistically and theoretically. Acquired knowledge in the field of cultural and art
studies not only enables the graduate to creatively comprehend the phenomena which constitute the contemporary art, but it also enables
them actively co-create, promote and spread these phenomena.
The graduate’s profile corresponds to the national framework of qualifications and requirements of the current job market which assumes
mobility and broad competence.
The Faculty of Art Education, majoring in Art Education in the Fine Arts, provides following specializations:
undergraduate course:
art education;
art promotion and criticism
chosen artistic specialization;
graduate course:
curatorial strategies and culture promotion;
implementation of artistic and educational activities;
chosen artistic specialization.
Detailed information can be found at the Faculty website: www.wea.uap.edu.pl
D e a n o f T h e F a c u l t y o f A r t i s t i c E d u c a t i o n | D r . h a b . J o a n n a I m i e l s k a p r o f. n d z w . U A P
271
Faculty of Artistic Education
Na Wydziale Edukacji Artystycznej, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzone są:
studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny;
studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny (zaoczny);
studia podyplomowe, tryb niestacjonarny (zaoczny).
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Joanna Dąbkowska
DATA URODZENIA
4.05.1981
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Więzi | The bonds
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kanały komunikacji reklamowej | Marketing communication channels
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
Kanały komunikacji reklamowej
Marketing communication channels
Kanały komunikacji reklamowej, które stanowią główne zagadnienie pracy, stały się pretekstem
do podjęcia próby uchwycenia najważniejszych zjawisk, jakie obecnie zachodzą w tej dziedzinie. Prezentując obecne trendy, zwane nowymi mediami, praca omawia także klasyczne nośniki
przekazu komunikatów reklamowych takie jak: radio, telewizja, prasa, outdoor; przedstawia ich
genezę oraz przyszłość na rynku medialnym.
Pisząc pracę, chciałam zagłębić się w temat szeroko rozumianej reklamy. Trendy zmieniają się
cały czas, pojawiają się nowe, tym szybciej im szybciej konsumenci przestają reagować i uodparniają się na mechanizmy marketingowe działające dotychczas. Natłok komunikatów reklamowych obecnych codziennie w życiu każdego z nas rodzi pytania: Czy media tradycyjne są jeszcze
w ogóle skuteczne? W jaką stronę podąża rynek? Jaką rolę pełni konsument?
Obecny rynek globalnej komunikacji reklamowej jest obszarem, w którym postęp i metamorfozy
dokonywane są w tak zawrotnym tempie, że nadążanie za nimi stanowi nie lada wyzwanie – stąd
też w pracy zostały opisane trendy, które zostały przeze mnie sklasyfikowane jako najbardziej
interesujące i spektakularne zjawiska na przestrzeni ostatnich lat. Systematyzacja tej problematyki pozwoliła nakreślić kierunek, w którym zmierza obecny i przyszły rynek reklamy oraz podkreślić rolę, jaką w sieci różnorakich kanałów przekazu odgrywa sam konsument.
Marketing communication channels, which are the main subject of that thesis became a reason
to explaining the most important phenomenons that one can see in that field. Presenting the
newest trends, known as new media, the thesis describes also classic media such as: radio, television, press, outdoor, describing their origin and future. As the thesis was being written the
author was trying to go deep into adevertisement issue. Trends are changing all the time and the
sooner customers stop responding to common known marketing actions the sooner new trends
are apperaring. The large volume of advertising messages that the average consumer is exposed
to, brings a lot of quastions: what is the relevance of traditional media? Where the market is
going? What is the role of the customer? Marketing communication is a field in which changes
are emerging so fast that following them is a great challange. Thats why the thesis decribes
trends that in my opinion are the most interesting and spectatular in the last few years. Methodisation of that issue allowed to describe a major direction in which present and future advertisement world is going to and emphasized the role of the customer.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
272
Faculty of Artistic Education
273
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Elmontser Dafall a Mohamed El amin Elmoubark
DATA URODZENIA
15.01.1976
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Pomocy | Help
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jacek Jagielski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Społeczno-kulturowe aspekty starożytnej sztuki naskalnej w północnym Sudanie | Social and Cultural Aspects
of Rock Art in North Sudan
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
18.03.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
274
Faculty of Artistic Education
275
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Agnieszka Grzegorzewska
DATA URODZENIA
3.05.1985
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Karty | Cards
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Sztuka w reklamie | Art in advertising
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
Sztuka w reklamie
Art in advertising
Żyjąc w dzisiejszym świecie otoczeni jesteśmy zmiennymi w czasie i przestrzeni komunikatami
wizualnymi: wszechobecnymi, odwołującymi się do logiki i odczuć odbiorcy. Jak stwierdza Olivier
Toscani: „reklama jest przeciwieństwem miłości – obiecuje wszystko niczego nie ofiarując. Jest
katechizmem religii konsumpcji (…) sprzedaje nam szczęście, jak niegdyś kościół sprzedawał
odpusty”. Owo podsumowanie istoty reklamy przedstawione przez Toscaniego stanowić może
doskonałe odzwierciedlenie emocji, jakie towarzyszyć mogą zjawisku reklamy ze strony odbiorców. Ikonosfera otaczająca nas na co dzień przesycona jest wręcz przekazami reklamowymi,
a przekazy owe – tak jak dzieła sztuki: wpływają na sferę emocjonalna odbiorcy. Co więcej: przekazywana jest nie poprzez tekst, ale poprzez obraz. Z tego powodu właśnie istotne jest, aby
stale na nowo rozważać, jakim typem zjawiska jest reklama oraz z jakimi typami zjawisk jest
ona powiązana. W pracy zadaję sobie dwa przewodnie pytania: jaki charakter ma korelacja sztuki
i reklamy oraz czy- i jeśli tak, to na jakich zasadach – jest ona relacją współzależności? Drugie
pytanie, na które chcę odpowiedzieć brzmi: w jaki sposób odbiorcy postrzegają charakter współzależności reklamy oraz sztuki. Mówiąc ściślej zastanawiam się nad zjawiskiem reklamy, która
korzysta z osiągnięć sztuki oraz nad sztuką, która czerpie inspiracje z reklamy. Pracę swoją wzbogaciłam o prezentację badań i analizę odpowiedzi respondentów.
Nowadays, we are surrounded by visual statements that change In time and space and appeal
to recipient’s logic and feelings. According to Olivier Toscani: ‘Advertisement is the opposite of
love – all promises are not offering anything. Consumption is the catechism of religion (...) sells
us happiness, as the church was selling indulgence once. The summary of advertisement provided by Toscani may be a perfect reflection of emotions that accompany the phenomenon of
advertisement remits and these remits ,as well as pieces of art, influence the recipient’s emotional sphere. Moreover, it is not transmitted through the text, but through the image. That is
why it is significant to reconsider what type of phenomenon the advertisement is and what
types of phenomenon it is related with. In this paper I ask myself two questions: what is the
nature of the correlation of art and advertising and if there is some correlation on what terms
is it the relation of interdependence? The second question I want to answer is: how the recipients perceive the nature of the interdependence of advertising and art? To put it briefly, I wonder about the phenomenon of advertising that uses the achievements of art, and that cull the
inspiration from advertisement. The work Has been enriched by the presentation of research
and analysis of collected responses.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
276
Faculty of Artistic Education
277
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Agnieszka Kaczmarek
DATA URODZENIA
18.05.1984
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia malarstwa
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ona | She
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Mariusz Kruk ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Estetyka Kulinarna, czyli o uczcie nie tylko dla podniebienia | Cuisine aesthetics: more than just a palatable
feast
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki, prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
278
Faculty of Artistic Education
279
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Lu c y n a K a c z m a r k i e w i c z
DATA URODZENIA
4.02.1987
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku XIII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
O patrzeniu. Sugestie pejzażu | About Looking. Landscape’s Suggestions
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. II st. Waldemar Masztalerz
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Między pasją a prawdą. Konteksty filmowych portretów artystów | Between passion and truth. The contexts of
film portraits of artists
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
Między pasją a prawdą. Konteksty filmowych portretów artystów
Between passion and truth. The contexts of film portraits of artists
W osobie artysty upatruje się namiastki jakiejś, dziwnej nadprzyrodzonej mocy, która pozwala
mu żyć inaczej niż pokorna reszta społeczeństwa. Instynktownie poszukuje się usprawiedliwienia dla rodzaju dzieł, jakie tworzy w jego życiu prywatnym. Jednak „[…] paradoks sztuki widzi się
czasem w tym właśnie, że osoba artysty nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Dzieło jaśnieć
może szlachetnością – gdy jego twórca jest łajdakiem, ujawniać wizję subtelną – choć namalował
lub napisał je człowiek, z pozoru przynajmniej prymitywny.”1 Nakreślam więc pozycję i rolę artysty
w społeczeństwie oraz sposób, w jaki pojmowano sztukę na przestrzeni epok.
Przybliżam problematykę filmu (podejmującego temat sztuki i artysty), który wybrałam, podążając za myślą Romana Ingardena: „[…] żadna też sztuka nie może, jak film, pokazać losów człowieka tak uwikłanego w konkretny czas i konkretną przestrzeń”.2 Film również poprzez operowanie środkami zazwyczaj zbliżonymi do otaczającej rzeczywistości jest nadzwyczaj autentyczny
i przekonujący. Jego specyficzne cechy sprawiają, że niejako góruje nad innymi środkami związanymi z rozpowszechnianiem wiedzy. Przytaczam schematy i formy filmów, omawiając szerzej
arcydzieło Milosa Formana „Amadeusz”. Poruszam zagadnienie fabularyzacji biografii we „Fridzie” Julie Taymor. Omawiam kontekst tożsamości twórcy i jego dzieła, szczególnie zasygnalizowany w filmach Eldara Riazanowa „Andersen. Życie bez miłości” oraz w „Skazanym na bluesa”
Jana Kidawy-Błońskiego. Nakreślam także sposób prezentowania sztuki w warstwie wizualnej
filmu we „Fridzie” i w „Caravaggio” Dereka Jarmana, oraz przyglądam się sposobie mówienia
o niej w serialu Jana Łomnickiego „Modrzejewska” i w „Pollocku” Eda Harrisa.
The person of an artist is viewed as a semblance of a strange supernatural power that allows
him or her to live differently than the humble rest of society. Justification for the kind of works
he or she creates in his or her private life is instinctively sought. However „[...] the paradox of
art is sometimes seen exactly in the fact that the artist is of no significance here. The work may
glow with nobility – when its creator is a bastard, reveal a subtle vision – though it was painted
or written by a man seemingly at least primitive.”1 Therefore, I sketch the position and role of an
artist in a society and how art has been understood throughout the ages.
I introduce the issues of the film (taking on art and an artist) I have chosen, following the
thought of Roman Ingarden: „[...] also none of the arts cannot, like a film, show the faith of a
man entangled in a specific time and space”.2 Moreover, a film, by operating the means usually
similar to the surrounding reality, is extremely authentic and convincing. Its distinctive features
cause that it somehow predominates over other methods associated with the popularization
of knowledge. I quote the schemas and forms of films, elaborating on Milos Forman’s masterpiece „Amadeus”. I raise the problem of fictionalization of biography in „Frida” by Julie Taymor.
I discuss the context of identity of the creator and his or her work, especially mentioned in the
films by Eldar Riazanow „Andersen. Life without love” and „Destined for blues” by Jan KidawaBłoński. I also sketch the method of presenting art in the visual aspect of a film in „Frida” and
in „Caravaggio” by Derek Jarman, as well as I examine the manner of talking about art in the TV
series Jan Łomnicki’s „Modrzejewska” and in „Pollock” by Ed Harris.
1
2
A. Osęka, Mitologie artysty, Warszawa 1978, s. 5
R. Ingarden, Studia z estetyki, tom II, Warszawa 1966, s. 328
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
280
1
2
A. Osęka, Mitologie artysty, Warsaw 1978, p. 5
R. Ingarden, Studia z estetyki, vol. II, Warsaw 1966, p. 328
Faculty of Artistic Education
281
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Joanna Malinowska
DATA URODZENIA
8.02.1985
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Inna norma | Other Norm
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Dominik Lejman ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rola zaskoczenia w sztuce w kontekście kognitywistycznych teorii świadomości | The role of surprise in the Art
in the context of cognitive theories of conscience
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki, prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
Rola zaskoczenia w sztuce, w kontekście kognitywistycznych teorii świadomości
Zaskoczenie było wykorzystywane przez XX-sto wiecznych artystów niczym tajna broń, pomagająca im rozbroić przeciwnika/odbiorcę i uniemożliwić mu „zorganizowanie prowadzenia walki”.
Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii sztuki użyte z pełną determinacją i świadomością
przez włoskich futurystów, następnie przejęte przez dadaistów, surrealistów, sytuacjonistów
w ich walce przeciwko tradycji, odrętwieniu i stagnacji, aby ostatecznie stać się celem samym
w sobie dla tych, którzy nie mają nic więcej do powiedzenia. Zaskoczenie, które jest prostą
receptą na skandal z jednej strony, odpowiednio wykorzystane rozbija skostniałe schematy
myślowe i uruchamia wyobraźnię. Może być traktowane jako łatwa forma reklamy i w ten sposób stać się częścią „Systemu” lub rozbijać „System” jako polityczny manifest.
Jak to się dzieje, że organizowanie absurdalnych sytuacji i instalacji, zestawianie ze sobą różnych, „niepasujących do siebie” przedmiotów i inne formy wyrazu, prowadzące do zaskocznia
odbiorcy, mają tak wielkie pole oddziaływania? W rozdziale pierwszym pracy opisuję niektóre
przejawy celowego stosowania zaskoczenia w sztuce, niejednokrotnie wspieranego lub rozbudowanego o manifesty artystyczne/polityczne, formułowane przez wykorzystujące je grupy tworców. Zarysowując kontekst historyczny skupiam się na tych wydarzeniach/projektach/osobach,
które z zaskoczenia czynią swoisty rodzaj taktyki, mającej wywołać określone skutki. W rozdziale drugim odpowiadam zaś na zadane wyżej pytanie o mechanizmy działania zaskoczenia
sięgając do kognitywistycznych teorii pomagających zrozumieć mózgowe procesy tworzenia się
doświadczenia wzrokowego.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
282
The role of surprise in the Art in the context of cognitive theories of conscience
Surprise has been often used by the XX century’s artists as a secret weapon to disarm their
‘foe’ – the recipient and prevent him from using any ‘organized resistance’. First used with full
conscience and determination probably by Italian futurists, next employed by the Dadaists, Surrealists and Situationists in their battle against the tradition, torpor and stagnancy, it finally
became an end-in-its-own for those, who have nothing else to say. Surprise, being a great tool
to design a scandal on one hand, can shake the old, stiff ways of thinking and rejuvenate the
imagination on the other, if used properly. It can be an easy advertisement and as such – just a
part of the System, but it can also be a political manifesto, shaking this same System. How can
it be that designing absurd situations and installations, putting together items that do not fit
and other ways of artistic expression leading to the goal of surprising the viewer, possess such
a great influence? In the first chapter of my work I describe some intentional ways of using the
surprise as a tool of art, often connected or improved with artistic/political manifestos of the
groups of creators responsible. While telling the historical context of their creation I focus on
the events/projects/people who made the surprise a kind of tactics, aimed at generating some
precise outcome. In the second chapter I address the abovementioned question concerning the
mechanisms standing behind the surprise, with the help of cognitive theories of the processes
responsible for generating visual experience.
Faculty of Artistic Education
283
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Magdalena Mart yniuk
DATA URODZENIA
1.04.1988
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Gra (gama)
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jacek Jagielski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Leworęczność w świecie praworęcznych | Lefthanded in righthanded world
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
284
285
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Imię, Nazwisko:
Gizela Mickiewicz
Data urodzenia:
18.12.1984
Wydział:
Edukacji Artystycznej
Pracownia dyplomowa:
Pracownia Rzeźby VI
Tytuł pracy artystycznej:
Not Too Far | Staying in One’s Best
Promotor pracy artystycznej:
prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP
Tytuł pracy teoretycznej:
Zwykłe rzeczy | Ordinary Things
Promotor pracy teoretycznej:
prof. dr hab. Alicja Kępińska
Miejsce dyplomu:
Garaż, ul. Cicha 10/11, Poznań
Data dyplomu:
28.09.2012
Zwykłe rzeczy
Ordinary things
Przedmioty stanowią stały element codzienności, jednak umykają naszej uwadze. Używamy
ich, ale rzadko kiedy poddajemy refleksji. W pracy „Zwykłe rzeczy” zajmuje mnie kultura materialna. Próbuję mówić o rzeczy i dla rzeczy, zawężam się jednak do przedmiotów najzwyklejszych,
w najwyższym stopniu transparentnych. Podejmuję próbę wydźwignięcia tego, co pozornie nieznaczące i błahe z rejonów obojętności. Staram się nadać wyższą rangę zwykłym rzeczom, upomnieć się o ich znaczenie. Wymaga to sproblematyzowania sfery zwyczajności, chwilowego spauzowania jej oczywistości.
Pisanie o przedmiotach nie jest możliwe bez odniesień do człowieka. W pracy kładę nacisk na
nierozerwalność relacji człowiek-rzecz. Próbuję pokazać na jakich zasadach rozumiemy przedmioty, skąd wiemy jak mają być używane. Dostrzegam istnienie języka w jakim „wypowiadają
się” rzeczy, formy komunikacji na najniższym poziomie. Nie trzeba eksplikować użycia przedmiotu, aby właściwie go rozpoznać. Ciało samo „wie” co zrobić z rzeczą, to rodzaj cichego rozumienia. To, zatem, co werbalizujemy, nie pokrywa się z całością posiadanej przez nas wiedzy.
Uczą nas tego rzeczy.
I’m involved in broadly-constructed material culture. In master’s thesis I write about ordinary
things which are present in everyday experience, devoid of greater significance. In so doing I
attempt to elevate what is seemingly insignificant and trite from the zone of indifference. I try
to raise the simplest objects to the highest rank and speak up for them. This calls for rendering
significance to the realm of the ordinary, for putting in parentheses its apparent obviousness,
and thus to reveal elements that usually elude our attention.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
286
Faculty of Artistic Education
287
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Ju l i a O s t r o w s k a
DATA URODZENIA
3.08.1986
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
bez tytułu | untitle
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kontrowersje wokół ojcostwa w społeczeństwie współczesnym | Controversy around paternity in a contemporary society
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
Kontrowersje wokół ojcostwa w społeczeństwie współczesnym
Controversy around paternity in a contemporary society
Problematyka współczesnego ojcostwa to złożony temat. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie kim jest ojciec, a tym bardziej, czy ojcostwo przeżywa kryzys czy odrodzenie. Emancypacja
kobiet jest faktem dokonanym, zatem model patriarchalny nie jest już aktualny, a nowy nie
wyklarował się.
W pierwszym rozdziale mojej pracy skupiłam się na aspekcie teoretycznym ojcostwa. Omówiłam pojęcie ojcostwa, rolę ojca, a także konsekwencje jego nieobecności w życiu dziecka.
Następnie wychodząc od hipotezy matriarchatu w kulturach pierwotnych, przeszłam do omówienia patriarchalnej historii ojca, była taka za sprawą tradycji Judeo-chrześcijańskiej. O ojcostwie
w perspektywie społeczno-demograficznej pisałam w kolejnym rozdziale, dokonałam analizy
danych statystycznych GUS. Czwarty rozdział dotyczy badań własnych, przeprowadziłam
wywiady z czterema ojcami. Dzięki którym dowiedziałam się w jaki sposób mężczyźni postrzegają zmieniające się ojcostwo we współczesnym społeczeństwie, przez pryzmat doświadczenia
w rodzinie synostwa, ojcostwa, a także związku z kobietą jako matką i żoną. Następnie omówiłam kryzys ojcostwa, zwracając uwagę na wchodzenie ojców ku sferze prywatnej. Ich relacje z dziećmi zdają się być bardziej partnerskie. Mimo to wartości współcześnie uznawane za
męskie: prestiż, władza, pieniądze pozostają poza domem. Są więc wciąż nieobecni. Media
natomiast kształtują niejednoznaczny wizerunek ojca, wśród pozytywnych wzorców dominuje
model androginiczny.
W obliczu współczesnego konsumpcjonizmu i relatywizowania wartości rodzina powinna być
stałym punktem odniesienia. Nie mam co do tego wątpliwości, że większe zaangażowanie
ojców w wychowanie dzieci przyniosłoby im spełnienie i radość. Mogłoby stać się lekarstwem na
męskie frustracje. Dla tych, którzy nie doświadczyli miłości ojca jest to bardzo trudne, ale możliwe.
Contemporary paternity issues are very complex. There is no answer who the father is, neither
if paternity passes a crisis or a revival. Emancipation of women is an accomplished fact, therefore patriarchal model is not valid while a new one has not come up yet.
In the first chapter of my thesis, I focused on the theoretical aspect of paternity. The notion of
paternity, the father’s role and the consequences of his absence in a child’s life have been discussed. Then, starting with the hypothesis of matriarchy in primary cultures, I continued to
describe a patriarchal history of a father, according to Judaeo-Christian tradition.
The next chapter treats paternity in a social-demographic perspective; the analysis of Central
Statistical Office has been done. The fourth chapter concerns my own research, interviews with
four fathers. The interviews revealed the way men perceive changes in paternity of a contemporary society through the prism of filiation and paternity experience, as well as, through the
relation with a woman as a mother and a wife. Afterwards, I discussed the paternity crisis and
the private relations fathers with children, its seem to be rather based on partnership. However,
the values that are now concerned as the masculine ones: prestige, power or money, stay out of
home. Therefore, they are constantly absent. However, the media create ambiguous image of
the father; among positive patterns, the dominant model is an androgynous one.
In the face of contemporary consumerism and relativism of values, the family should be a permanent point of reference. I have no doubts that better involvement of fathers in children
upbringing would give them fulfilment and happiness. It would become a cure for men’s frustration. For those who have never experienced father’s love, it would be very difficult but still
possible.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
288
Faculty of Artistic Education
289
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
M aja Pawlick a
DATA URODZENIA
7.08.1980
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Przemilczane | Untold
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rekonstrukcje męskości i kobiecości we współczesnym społeczeństwie polskim | Reconstructions femininity and
masculinity Polish in contemporary society
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
Rekonstrukcje męskości i kobiecości we współczesnym społeczeństwie polskim
Reconstructions femininity and masculinity Polish in contemporary society
Współczesny świat, poprzez rewolucję medialną i wirtualną pozwala nam kreować swoją
męskość i kobiecość, z drugiej strony narzuca nam określone role poprzez coraz wyższe wymagania dotyczące zarówno wizerunku idealnego mężczyzny, i jak idealnej kobiety. Role te diametralnie się zmieniły poprzez ostatnie dziesięciolecia i wystawiają nas na próbę. Próbę pogodzenia rzeczywistości, w której żyjemy z wymaganiami i tempem życia, które wciąż przyspiesza.
W naszym kręgu kulturowym od wieków dominował patriarchat. Ukształtował się stereotyp
mężczyzny silnego, władczego, nieczułego, ale racjonalnego. Z kolei stereotyp kobiety rysuje się
jako słaby, uległy, nielogiczny i emocjonalny przez co chwiejny i nieprzewidywalny. Płeć kobieca
w naszej kulturze rysuje się jako ta gorsza, określana synonimem: „słaba”, „druga”. Rola społeczna to uwarunkowany społecznie scenariusz zachowań jednostki, w którym wyraża się suma
oczekiwań kierowanych pod adresem osoby zajmującej określone miejsce w strukturze społecznej.
Celem współczesnego liberalizmu, jest zniwelowanie różnic między płciami. Z drugiej strony istnieje pewien nurt, który pragnie powrotu do korzeni, tradycji czyli źródła stereotypów.
Te wszystkie opinie funkcjonują równocześnie będąc niestety źródłem wielu starć nie tylko słownych. Wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na współczesną kobiecość i męskość poprzez pryzmat
możliwości i dzisiejszy „zadaniowy” tryb życia podzielić na role, w które może się wcielić zarówno
mężczyzna jak i kobieta, nie stawiając między sobą wyraźnych granic.
The modern world through the media and the virtual revolution allows us to create their masculinity and femininity, on the other hand defined roles imposed on us by the increasing demand
for both the image of the perfect man and perfect woman. These roles have changed dramatically through the past decades, and put us to the test. Attempt to reconcile the reality in which
we live with the requirements and the pace of life that is still accelerating. In our culture for centuries dominated patriarchy. Developed a stereotype of a man of strong, imperious, callous but
rational. The stereotype of a woman is drawn as a weak, submissive, illogical and emotionally
by what shaky and unpredictable. Female sex in our culture presents itself as the worse, defined
synonym for „weak”, „second”. Social role is socially conditioned behavior script unit, which is the
sum of expectations directed at a person occupying a definite place in the social structure. The
aim of modern liberalism, is bridging the gap between the sexes. On the other hand, there is a
trend that wants to return to its roots and tradition that is the source of stereotypes. All these
opinions while simultaneously function, unfortunately, the source of many battles, not only verbal. It seems to me that you need to look at modern femininity and masculinity through the lens
of today’s opportunities and „task force” way of life to share the roles, which can put both man
and woman, without offering clear boundaries between them.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
290
Faculty of Artistic Education
291
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Łu c j a P o h l
DATA URODZENIA
2.07.1984
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ubioru Unikatowego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Gabinet Osobliwości | The Cabinet of Natural Curiosities
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Marzyciele i aktywiści. Droga ekologii do sztuki | Dreamers and activists. Road Ecology to the Art
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
Marzyciele i aktywiści. Droga Ekologii do sztuki
Dreamers and activists. Road Ecology to the Art
Od dawna ludzie próbowali wyjaśnić i wytłumaczyć otaczającą ich przyrodę. Od psyche Sokratesa do idei zrównoważonego rozwoju koncepcja natury ulegała zmianom i przeobrażeniem.
Zmienił się także stosunek człowieka do otaczającego świata – od czci i lęku do bezwzględnego
wykorzystywania i ingerowania w przyrodę. Począwszy od świętego Franciszka z Asyżu pojawiały się jednostki, które dostrzegały złożoność problemu i próbowały tłumaczyć go pozostałym.
Od czasów Newtona i Kartezjusza natura stała się zbiorem praw, które można poznać, zbadać
i wytłumaczyć. Nauka badająca środowisko naturalne i funkcjonowanie, czyli ekologia pojawiła
się dopiero na początku XX wieku. W tym okresie następuje masowa technicyzacja życia, ułatwiająca egzystencję ale niszcząca środowisko. II wojna światowa jest dobitnym przykładem
katastrofalnych skutków jakie może przynieść rozwój technologiczny. To wtedy po raz pierwszy
na Ziemi zostaje przeprowadzony wybuch atomowy. Zimna wojna przynosi efekt w postaci dalszych zbrojeń i zagrożeń wobec przyrody. Do rewolty studenckiej w 1968 roku na niebezpieczeństwa ze strony nadmiernej eksploatacji środowiska i lęk przed bombą atomową przenikający
współczesnego człowieka zwracali uwagę tylko artyści. Land Art i Environmental Art były pierwszymi kierunkami wprowadzającymi ekologię do sztuki. Z czasem idee artystów zaczęły oddziaływać na polityków i ich decyzje dotyczące ochrony środowiska. Do głosu doszła także nauka,
czego wynikiem jest Bio Art. Ten nurt sztuki jest najnowszym trendem wiążącym zainteresowania sztuki i współczesnej ekologii. W swojej pracy opisuję go na końcu gdyż stawia on jakże
istotne i współczesne pytania o kondycję człowieka i przyrody we współczesnym, przesiąkniętym
techniką świecie. Być może jest on pierwszym w historii kierunkiem sztuki, który doprowadzi do
powstania nieznanych, maszynowych form życia.
For a long time people have tried to explain their surrounding, especially this what is included in
the term nature countryside. From Socrates the idea of psyche to modern thinking about sustainable development concept of the nature has evolved. Also changed the relationship of man
to the outside world – from reverence and fear of the ruthless exploitation of and tampering
with nature. Starting from St. Francis of Assisi appeared in individuals who were able to recognize the complexity of the problem and tried to explain it to the other, of course in the “special”
frames and terms connected to their world. Since the days of Newton and Descartes, nature has
changed to a set of rights that can be recognized, explored and explained. Science that studies
the environment and it’s functioning, namely ecology emerged not until the early twentieth century. During this period human life is the mass of technology that makes existence easier, but
destroys the environment. World War II is a powerful example of the disastrous consequences
that can result in technological development. It was the first time on Earth is conducted nuclear
explosion. The cold war is an effect of further arms and threats to wildlife. For the student revolt
in 1968, the danger from the excessive exploitation of the environment and fear of the atomic
bomb permeates modern man paid attention only artists. Land Art and Environmental Art, were
the first trends that connected thinking of ecology in the frame of the art. With time, the ideas
of artists began to influence the politicians and their decisions on the protection of the environment. Came to the fore the study, resulting in a Bio Art. This art trend is the latest trend-binding interest in the arts and modern ecology. In bioartists works we can see important contemporary questions about the meaning and the secret of life, condition of man and nature in today’s
world, all of that steeped in technology. Perhaps it is the first in the history art direction that will
lead to the formation of the unknown, typed forms of life.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
292
Faculty of Artistic Education
293
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Ju s t y n a P y r z y ń s k a
DATA URODZENIA
2.06.1978
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Sytuacje | Situations
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rama w sztuce | Freme in art
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
Rama w sztuce
Frame in Art
Potrzeba obramowania, czyli wydzielania dzieła sztuki z otaczającej je przestrzeni realnej, istniała od zarania działalności artystycznej człowieka. Ramy stosowano w różnych formach od
czasów prehistorycznych, poprzez starożytne malarstwo ścienne, wczesnochrześcijańskie freski, mozaiki, ikony, średniowieczne iluminacje i nastawy ołtarzowe, aż po wykonywane od czasów późnego średniowiecza do dziś ramy listwowe, profilowane stosowane do oprawy malarstwa sztalugowego.
Profile ram i sposoby ich zdobienia rozwijały się równolegle do epok sztuki. Ramy choć od
zawsze były nieodłącznymi elementami dzieł sztuki, przez historyków sztuki zostały konsekwentnie przemilczane. O ramach wzmiankuje się czasami w pozycjach poświęconych konserwacji, czy meblarstwu, jednak nie ma pozycji analizującej to zagadnienie kompleksowo.
Praca jest próbą takiego zestawienia. Jest próbą odpowiedzi na pytanie jaką rolę pełni rama
w sztuce. W tym celu niezbędne było przyjrzenie się historii ramy, technikom zdobniczym, technikom oprawy aż po problematykę związaną z symboliczną rolą ramy, czyli ramą obrazu rozumianą jako rama wyobrażenia i jej recepcją we współczesnej sztuce.
Jaką rolę pełni rama wobec umieszczonego w niej dzieła sztuki? Przede wszystkim pełni funkcję konserwatorsko-ochronną; jest też stelażem podtrzymującym i chroniącym oprawiane dzieło.
Rama niekiedy stanowi dopełnienie ikonograficzne przedstawienia, a także dopełnienie estetyczne wyrazu dzieła. O tym, jak ważny jest dobór odpowiedniej oprawy wiedzieli ci artyści, którzy sami projektowali lub wykonywali autorskie oprawy do swoich prac.
Rama była nieodzownym zwieńczeniem dzieła aż do XX wieku, wtedy nadszedł jej regres.
Potrzeba obramowania nie zniknęła jednak zupełnie – rama zaczęła występować w sztuce
współczesnej w nowej roli jako cześć dzieła sztuki, punkt odniesienia, element symboliczny,
przedmiot analizy artystycznej.
The need of framing, separating a piece of art from surrounding real space has existed since
the dawn of human artistic activity. Frames have been used in various forms since prehistoric
times, from ancient wall paintings through early Christian frescoes, mosaics, icons, medieval
illuminations and altar settings, to frame rails, molded fittings used in easel painting performed
from the late middle ages up until today.
Framework profiles and their decorating were developing parallel with the eras of art. Frames,
indelible parts of art, were consistently ignored and underestimated by historians. Some references can be found in aspect of conservation, or furniture joinery, but there is no study treating
this matter solely and in depth.
My work is an attempt to make such summary. It is an effort made to find the answer
to a question of what role frame plays in art. To conduct it, it was necessary to take a deep look
into frame history, take into account decorating and framing techniques as well as symbolic
importance of this matter, which is frame conception and its reception in the modern art.
What place does a frame take in a piece of art? It primarily serves as a conservation and protection; it is frame again, what holds a finished work. Sometimes frame completes iconographic
presentation, it also helps with artistic expression. Only these artists who personally designed
and made unique framing of their work knew, how crucial and important the right type of framing is.
Frame had been essential work completion up until XX century, when its regress came. The
need of framing has not, however, disappeared completely – frame revived in the contemporary art in its new role as a part of work of art, point of reference, symbolic element, subject
of artistic analysis.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
294
Faculty of Artistic Education
295295
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Alicja Rabenda
DATA URODZENIA
5.06.1985
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracowni Rysunku I
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Drobiazgi | Oddments
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Ile znaczy logo | The significance of a logo
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
The significance of a logo
Ile znaczy logo
Żyjemy w czasach nieustannej walki o nas samych – konsumentów. Na każdym rogu ulicy czyhają
wielkie koncerny zasypujące rynek bogactwem swoich produktów z nadzieją, że skuszą któregoś
z nas choćby na jeden z nich. Modne, markowe ubrania, nowoczesne sprzęty codziennego użytku,
przepyszna żywność, niesamowite zapachy perfum działają na nasze zmysły, zachęcają do
zakupu, przyciągają spojrzenia. Ale czy bez skutecznie oddziaływującego wizerunku koncerny
byłyby w stanie to robić? Czy z brakiem odpowiedniego sposobu podania, konsument wybierze
akurat ten, dany produkt spośród wielu innych dostępnych? Jak wielką zatem rolę dla produktu,
firmy czy usługi odgrywa logo?
Moja praca jest próbą odpowiedzi na pytanie ile znaczy ta drobna, niepozorna forma grafiki użytkowej. Przybliża pojemne pojęcie znaku graficznego. Odkrywa, czym jest logo i nakreśla drogę
ewolucji znaków od prehistorycznych rysunków naskalnych do czasów współczesnych i kultu
wszechobecnych marek. Pozwala poznać świat magii, w który korporacje skutecznie wciągają
swoich wielbicieli i w przebiegły sposób starają się kierować ich życiem. Mówi również o znaczeniu znaków graficznych w procesie komunikowania się, budowie logo, jego składowych elementach oraz cechach, które czynią je jedynym w swoim rodzaju projektem, godnym reprezentowania marki. Podkreśla rolę istnienia księgi tożsamości znaku oraz wagę posługiwania się spójnym
wizerunkiem firmy. Opisuje proces tworzenia i najnowsze trendy, za którymi podążają graficy
oraz agencje reklamowe z całego świata. Jest zwróceniem uwagi na istniejące problemy sprowadzenia logo – tak ważnej formy graficznej – do nie mówiącego nic konkretnego, ładnego obrazka.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
296
We are living in a time where we – the consumers – are continuously fought for. Large companies, which swamp the market with a range of products, are lurking everywhere in the hope
of luring us into buying something. Designer clothes, modern consumer goods, delicious foodstuffs and wonderfully smelling perfumes appeal to the senses, tempt us, draw our attention.
However, would the companies have been able to achieve this had it not been for the company
image? Would the consumer choose the one particular product from a range of other available
products if it was not delivered to them in an appropriate way? Thus, what is the significance of
a product, company or service logo?
My thesis is an attempt to answer the question of the importance of this tiny, inconspicuous
form of applied graphics. It familiarizes the reader with the broad concept of a graphic sign. It
uncovers what a logo is and traces the evolution of signs from prehistoric petroglyphs to modern times and the cult of the omnipresent brands. It gives insight into the magic world where
corporations effectively hook their customers and cunningly try to control their lives. Additionally, it discusses the meaning of graphic signs for the process of communication, logo development, its components and features, which make it a one of a kind design, worthy of representing the brand. It emphasizes the role of the corporate identity manual and the importance of
using a consistent company image. It discusses the process involved in creating a logo and the
newest trends, which are pursued by graphic designers and advertising agencies worldwide. It
highlights the issues connected with designing a logo – such an important graphic form – as a
simple, appealing image, which does not convey any specific message.
Faculty of Artistic Education
297
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
R afał R ąpała
DATA URODZENIA
15.04.1986
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Na 4 strony obrazu | On 4 sides of picture
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
kw. II st. Andrzej Leśnik prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Natura ognia – o twórczości Tadeusza Małachowskiego | Fire’s nuture – about Tadeusz Małachowski’s art
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
KB Project
DATA DYPLOMU
18. 03.2012
Natura ognia – o twórczości Tadeusza Małachowskiego
Tadeusz Małachowski – urodzony w 1928 roku w Żninie, zmarły w 1987 roku w tej samej miejscowości. Wybitny malarz i wrażliwy obserwator ludzkiego życia. W 1958 roku uzyskał dyplom
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Tomorowicza. Tworzył sugestywne
cykle obrazów, pełne dramatyzmu i filozoficznej myśli skupiającej się nad egzystencją człowieka.
W 1970 roku miała miejsce jego najważniejsza wystawa w Zachęcie. Zwycięzca wielu konkursów artystycznych i laureat licznych nagród oraz wyróżnień w kraju i za granicą. Za osiągnięcia
artystyczne odznaczony został m. in. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za działalność w dziedzinie upowszechniania twórczości plastycznej, Złotym Krzyżem Zasługi czy Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Pomimo wielkiego sukcesu, jaki odniósł za życia, nie jest on znanym artystą. Bardzo trudno jest
dotrzeć do jego twórczości. Brakuje w tym temacie profesjonalnych publikacji i albumów. Większość prac znajduje się w pobliżu miejscowości, w której artysta tworzył. Najwięcej obrazów znajdziemy w samym Żninie, sporo również w Bydgoszczy, Inowrocławiu czy Rogowie. Muzea, które
posiadają jego obrazy, często nie pokazują ich w stałej ekspozycji.
Swoją pracę magisterską pracę podzieliłem na trzy części. Zaczyna się biografią artysty, następnie skupiam się na jego twórczości, a w końcowym fragmencie dokładnie analizuję wyselekcjonowane obrazy. Wybór obrazów był bardzo trudny, ponieważ udało mi się skolekcjonować kilkadziesiąt reprodukcji. Wybrałem te, które moim zdaniem, miały istotny wpływ na rozwój drogi
artystycznej malarza.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
298
Faculty of Artistic Education
299
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Olga Salamon
DATA URODZENIA
29.05.1986
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby III
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Kebab
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Danuta Mączak prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Kobiece rzemiosło | Women Craft
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
Kobiece rzemiosło
Women craft
Tematem mojej pracy magisterskiej jest „kobiece rzemiosło” i coraz częstsze jego zastosowanie w sztuce. Do kategorii tej zaliczyłam zdefiniowane przeze mnie techniki jak: szydełkowanie,
dzierganie, koronczarstwo lub po prostu szycie. Kobiety – artystki wielokrotnie wykorzystują
w swojej twórczości podstawy rzemiosła, które z jednej strony podkreślają w ich pracach kobiecy
wdzięk i subtelność, z drugiej zaś strony obalają mit kobiecej roli w społeczeństwie.
Analizując twórczości takich artystek jak: Tracey Emin, Basia Bańda, Julita Wójcik lub Joana
Vasconcelos poddałam dyskusji temat sztuki kobiecej. Czym się ona charakteryzuje? Czy na podstawie twórczości, wymienionych artystek, możemy podać klarowną definicję sztuki kobiecej?
Analizowane przeze mnie prace wielokrotnie dotykają stereotypów związanych z rolą kobiet
w społeczeństwie, stanowiąc przewrotny komentarz. Większość z wymienionych artystek neguje
feminizm w sztuce. Jednak wydaje mi się, że specyfika subtelnych technik jakimi się posługują
kategoryzuje ich dzieła do miana sztuki kobiecej. Tematy, których dotykają w swoich pracach
należą do codziennych czynności życiowych i kobiecych ról w społeczeństwie. Dlatego kobiety –
artystki mówiąc o codziennym życiu językiem, który pochodzi prosto z tego życia, wydaje się jak
najbardziej odpowiedni.
Patrząc przez pryzmat technik, zdefiniowanych przeze mnie jako kobiece rzemiosło, które
na przełomie ostatnich lat stały się niemalże naturalnym środkiem wyrazu dla kobiet – artystek, mogę stwierdzić, że przełamały one wiele stereotypów nie tylko na temat zastosowania
samych technik rzemieślniczych, lecz również stereotypowej roli kobiety w społeczeństwie. Niejednokrotnie stanowi to temat prac wymienionych artystek, prezentowany w bardziej lub mniej
dosłowny sposób.
Popularność wykorzystania szydełkowania i dziergania przełożyła się również na pole działalności streetartowej, często podejmowanej przez amatorów, zwolenników technik rzemieślniczych.
Osoby zajmujące się tą dziedziną, nie tylko artyści, coraz odważniej eksperymentują z zastosowaniem włóczek i tkanin w przestrzeni publicznej. Zjawisko to na świecie określane jako yarnbombing bądź craftivism w Polsce nazwane zostało włóczkowym graffiti. Analizą tego nowo
powstałego nurtu zajęłam się w drugiej części mojej pracy teoretycznej.
The subject of my thesis is „feminine crafts” and increasing its use in art. In this category I placed
the technique defined as crocheting, knitting, or just sewing. Women - artist often uses in his
work craft base that on the one hand in their work emphasize feminine grace and subtle, on the
other hand, refutes the myth of women’s role in society.
Analyzing the work of artists such as Tracey Emin, Barbara Banda, Julita Wojcik and Joana Vasconcelos gave up the discussion about women’s art. What is it characterized? On the basis of
creativity, these artists, we can provide a clear definition of women’s art?
I analyzed the work of repeatedly touching stereotypes regarding the role of women in society,
acting in a perverse comment. Most of these artists deny feminism in art. However, it seems to
me that, the specifics of the subtle techniques which they use to categorize their works of art
titers women. The topics they touch in their work among the daily activities of life and women’s roles in society. So a woman - the artist talking about everyday life language, which comes
straight from this life, it seems most appropriate.
Popular use of crochet and knitting are also translated into the field od streetart activities,
often undertaken by amateurs, supporters of craft techniques. People involved in the field, not
just artists, more courageously experimenting with the use of yarns and fabrics in the public
space. This phenomenon is known as the world yarnbombing or craftivism. The analysis of the
newly established trend addressed in the second part of my theoretical work.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
300
Faculty of Artistic Education
301
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Dominik Samol
DATA URODZENIA
21.04.1971
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rzeźby VII
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Transplantacje | Transplantation
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Jacek Jagielski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Metal jako tworzywo w sztuce i rzemiośle artystycznym | Metal as material for art and crafts
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
Metal jako tworzywo w sztuce i rzemiośle artystycznym
Metal as a material for art and crafts
Praca składa się z czterech rozdziałów, w których starałem się opisać, nie rzadko dość skomplikowane, zagadnienia techniczne i technologiczne. Zrobiłem to bazując na fachowych źródłach,
a także na własnej wiedzy i doświadczeniu zdobytych podczas pracy w rzemiośle, jak również
podczas przebiegu studiów.
W rozdziale pierwszym, przedstawiłem najważniejsze informacje dotyczące genezy metalurgii
i technik odlewniczych metali szlachetnych, kolorowych i ich stopów oraz żelaza.
W rozdziale drugim, starałem się przedstawić najważniejsze i najciekawsze techniki łączenia,
zdobienia i formowania metali stosowane od najdawniejszych czasów do współczesności.
Rozdział trzeci, poświęcony jest współczesnym technikom łączenia i obróbki metali, które
zaadaptowane z przemysłu, mogą być wykorzystywane w pracowniach artystycznych.
Natomiast, w rozdziale czwartym przedstawiam kilka, subiektywnie przeze mnie wybranych,
przykładów działalności polskich artystów, którzy w oryginalny sposób wykorzystują lub wykorzystywali metal jako tworzywo artystyczne.
The thesis consists of four chapters in which I tried to describe, quite complicated sometimes,
technological and technical issues relying on professional sources and my own knowledge which
I gained working in the crafts and studying at the university.
In chapter 1 I described the most important information on derivation of metallurgy and founding technics of noble and non-ferrous metals, their alloys, and iron.
In chapter 2 I tried to show the most important and interesting technics of combining, decorating and forming of metals, which have been used throughout centuries.
Chapter 3 combines modern technics of joining and processing of the metal, which taken from
industry can be used in the craft workshops.
As for chapter 4, I present a few, subjectively chosen by me, examples of Polish artists’ workthey use metal as craft’s material in a unique way.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
302
Faculty of Artistic Education
303
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
M a j a S ta ń ko - K ac z m a r e k
DATA URODZENIA
12.01.1984
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Maternity
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Zastosowanie kreacji plastycznej w działaniach psychoterapeutycznych i pedagogicznych | The use of artistic
creation in the field of psychotherapy and education
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
Zastosowanie kreacji plastycznej w działaniach psychoterapeutycznych i pedagogicznych
The use of artistic creation in the field of psychotherapy and education
Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie.
The only worthy thing in the world: creativity, and the peak of creativity is creating oneself
Leopold Staff
Leopold Staff
Aktywność twórcza towarzyszy ludziom od zarania dziejów i jest przejawem instynktu życia
(Lam, 1974). Dowody na to znajdujemy we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka
(Popek, 2010). W czasach współczesnych pojęcie aktywności twórczej wykracza poza elitarną
działalność artystyczną. Istotą zjawiska twórczości jest zmiana, przekształcanie i ulepszanie.
Jednym z przejawów aktywności twórczej jest kreacja plastyczna. Jej fenomen polega na tym, że
stanowi nie tylko wartość samą w sobie, lecz także zawiera potencjał umożliwiający osiąganie
innych wartości, takich jak zdrowie, rozwój, wychowanie i kształcenie. Wartości te są podstawą
dobrego, szczęśliwego, i pełnego życia każdego człowieka.
Realizacja tego niezwykłego potencjału kreacji plastycznej zachodzi między innymi w ramach
specyficznej odmiany psychoterapii, nazywanej arteterapią oraz zajęć pedagogicznych, przyjmujących postać warsztatów edukacji twórczej. Kreacja będąca podstawą tych działań, służy osiąganiu celów terapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych.
Przedmiotem pracy magisterskiej jest analiza kreacji plastycznej w świetle możliwości zastosowania jej w terapii i edukacji. Praca zawiera również charakterystykę działań arteterapeutycznych
i warsztatowych z zakresu twórczej edukacji, uwzględniając podobieństwa i różnice między nimi.
Podjęta zastała w niej również próba wyjaśnienia terapeutycznej i edukacyjnej wartości kreacji
w świetle psychicznej sfery funkcjonowania człowieka. a dokładniej z perspektywy podstawowych procesów psychicznych biorących udział w kreacji, w kontekście ich terapeutycznego, edukacyjnego i rozwojowego potencjału.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
304
Creative activity has been with people since ages and it is an indication of the instinct of life
(Lam, 1974). We can see it in each area of human life (Popek, 2010). Nowadays creative activity
is more than elit art activity. The core of creativity is change, transformation and improvement.
One manifestation of creative activity is artistic creation. It is valuable in itself and also has the
potential of reaching useful objectives such as health, development, upbringing and educating.
These values are the basics of good, happy and full human life.
Realisation of this remarkable potential takes place in specific forms of psychotherapy called arttherapy and also in educational settings such as creative education workshops. Creation, which
is their base, serves to reach therapeutic and educational golas.
The subject of my thesis is the analysis of artistic creation for the sake of therapy and education.
It contains also characteristics of art-therapy and creative education workshops, emphasizing
similarities and differences between them.
I presented its therapeutic and eduactional value from the perspective of mental functioning of
human basic psychological processes. I also described the basic psychological processes involved
in creation, in their therapeutic, educational, and developmental potential.
Faculty of Artistic Education
305
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
M a rta T r ac e w s k a
DATA URODZENIA
17.08.1988
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
I Pracownia Grafiki Warsztatowej
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
„Pokaż kotku, co masz w środku” | “Show Me Babe What You Have Inside”
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Andrzej Bobrowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Twórczość Joany Vasconcelos. Od pop artu do konsumpcjonizmu | Art of Joany Vasconcelos. From pop art to consumption
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria Post-Office
DATA DYPLOMU
20.06.2012
Twórczość Joany Vasconcelos. Od pop artu do konsumpcjonizmu
The work of Joana Vasconcelos. From pop art to consumerism
Tematem mojej pracy magisterskiej jest twórczość najbardziej znanej portugalskiej artystki
Joany Vasconcelos. Realizacje artystyczne tej autorki mają bardzo zróżnicowany charakter dlatego odnoszę się do różnych zagadnień, które można zaobserwować w jej pracach.
Praca magisterska składa się z siedmiu rozdziałów, w których omawiam poniższe zagadnienia.
Przywołuję kontekst historyczny, zwracając uwagę na najbardziej kluczowe okresy w historii Portugalii XX wieku. Wydarzenia o charakterze politycznym, miały również wpływ na to, w jaki sposób rozwijała się sztuka w tym kraju.
Nawiązuję do obecności przedmiotu w sztuce. Przywołuję m.in. ready mades Duchampa oraz
Nowy Realizm.
Próbuję określić czym charakteryzował się pop art i obserwuję w jakim stopniu cechy pop artu
możemy przypisać wybranym pracom portugalskiej artystki.
Piszę o kiczu, wychodząc od założeń Abrahama Molesa. Konfrontuję je z pracami artystki, próbując zdefiniować na ile kicz jest adekwatnym określeniem w stosunku do jej twórczości.
Omawiam cechy społeczeństwa konsumpcyjnego. Zwracam w nim uwagę na takie zagadnienia
jak: uzależnienie konsumenta od robienia zakupów, supermarketyzację dzisiejszego życia, nadmierne oddziaływanie programów telewizyjnych, hedonizm.
Następnie piszę o markach i reklamach, które kształtują nasze upodobania.
Podkreślam rolę indywidualizacji w czasach ponowoczesnych oraz tożsamości narodowej. Przedstawiam przykłady różnych ról społecznych i tożsamości, które można zaobserwować w twórczości J. Vasconcelos. Odnoszę się do kwestii samotności i zagubienia spowodowanych rozluźnieniem więzów międzyludzkich.
W zakończeniu próbuję określić jaki jest stosunek artystki do konsumpcjonizmu.
My master thesis is about artistic works of Joana Vasconcelos who is a well-known Portuguese
artist. Her works of art are very diverse therefore in my analysis I mention different notions
which, in my opinion, can be noticed in her art. I discuss the historical context paying attention
to the key moments in the history of Portugal in the twentieth century since political situation
had an impact on the way the art has developed at that time.I write about the presence of the
object in art. I mention among others the ready mades of Marcel Duchamp and New Realism. I try
to define the main assumptions of pop art and verify to what extent they are visible in Joana Vasconcelos’ works. I put a question: which features of pop art can we assign to her art? I write about
kitsch according to the theory of Abraham Moles. I confront his assumptions with Joana Vasoncelos’ work. I argue whether ‘kitsch’ is a proper term to describe her works. Further I describe features of consumer society. I pay closer attention to such issues as shopping addiction, ubiquitous malls, influence of TV on people, hedonism. I write about brands and branding. I emphasise
the fact that nowadays mainly the advertisements form our tastes. The last part is about postsociety. I stress the role of individualism in the post-society and at the same time I also mention
the national identity. I describe the role of media in shaping our lifestyle and identity. I introduce
different social roles and identities in relation to Joana Vasconcelos’ works. Finally, I write about
loneliness and the feeling of being lost while living in the post-society.
In the concluding part, I try to define what the view of Joana Vasconcelos on consumerism is and
to what extent her works are related to it.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
306
Faculty of Artistic Education
307
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
K a t a r z y n a Tu m
DATA URODZENIA
25.02.1981
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wokół natury drzewa | About the Nature of the Tree
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Społeczno-kulturowe konstrukcje lalki. Historia i współczesność | Social and Cultural Constructions of the Doll.
The Past and the Present
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
18.03.2012
Społeczno-kulturowe konstrukcje lalki. Historia i współczesność
Social and Cultural Constructions of the Doll. The Past and the Present
Lalka - miniaturowa postać człowieka, jego odbicie w świecie rzeczy, które towarzyszy ludzkości
prawdopodobnie od zawsze. Figura stworzona na jego własny obraz i podobieństwo już przez
sam ten fakt staje się czymś niezwykłym i osnutym egzystencjalną tajemnicą. Lalki, kukiełki,
figurki, manekiny, roboty, cyborgi, wszystkie te twory noszą w sobie ludzkie cechy i aż proszą się o tchnienie w nie życia. Lalka to więc nie tylko atrybut dzieciństwa, choć to skojarzenie
nasuwa się od razu. Ludzie dorośli uczynili z niej idola, talizman, fetysz, to oni przelali na nią
cały system „dorosłych” znaczeń. W ich rękach przedmiot ten nabiera innych barw. Jako symbol
człowieka gromadzi ona w sobie treści najbardziej mu bliskie, wchłania współczesne niepokoje,
obawy oraz nadzieje związane z przyszłością. Ukazuje podejście człowieka do własnego ciała jak
i do własnego człowieczeństwa.
Wraz z rozwojem kultury, techniki i religii lalka przechodziła kolejne transformacje. Z przedmiotu
kultu stała się z biegiem lat jedynie materią, ale wciąż reprezentującą to, co ważne dla człowieka
swej epoki. Jej magiczne właściwości przetrwały w sferze folkloru i na nowo narodziły się wraz
z narastającą fascynacją fantastyką. Szczególnym miejscem wydaje się być teatr lalek gdzie
marionetka ożywiana ręką lalkarza, jak dawnego kapłana, dotyka ponownie magii rytuału. Głębsze znaczenie odnajdują w tym symbolu artyści niejednokrotnie wykorzystując lalkę jako motyw
swoich prac. Widzimy jej postać ukrytą w onirycznych pejzażach, wspomnieniach dzieciństwa
ale także dostrzegamy ją w mrocznych, brutalnych wizjach przyszłości, pełnych bólu i deformacji.
Lalka to więc doskonałe zwierciadło ludzkich lęków i nadziei. Jej wizerunek zmienia się wraz
z przemianami jakie zachodzą w otaczającym ją świecie, a ona sama staje się prawdziwym świadectwem swojej epoki.
A doll – a miniature figure of the human, his reflection in a world of things that has always
existed and accompanied the mankind. The figure, by the fact that it is created to reflect the
human, seems to be something extraordinary and shrouded with the existential mystery. Dolls,
puppets, figures, mannequins, robots, cyborgs, all these contain some kind of human traits, and
even ask to be revived. Therefore, a doll is not only an attribute of a childhood, although this
association seems to be the most common one. It has been the adults that made the doll an idol,
a talisman – gave it various “mature” meanings. In their hands this object turns into a different thing. As a human symbol, it refers to subjects that the human regards as the closest ones,
such as hope and fear. It reveals human’s approach to body and mankind.
With the growth of culture, technology and religion, a doll underwent several transformations.
Over the years, it turned from a cult relic into only a matter, but it still reflected issues that
seemed important to the man from a certain era. The doll’s magic properties lived on as some
kind folklore and revived with the growing interest in fantasy. A theatre seems to be a special
place for the doll, as this is where a puppet being animated by a puppeteer, as if by a priest, again
reaches ritual’s magic. A deeper meaning of a doll is found by artists who repeatedly make it a
theme of their works. We can see its figure in oneiric landscapes, memories of a childhood, as
well as in dark, brutal visions of the future, which are filled with pain and deformation.
Thus, a doll is a perfect mirror of human fears and hopes. Its effigy alters along with transformations which happen in the world that surrounds us and the doll itself turns out to be a true
testimony of its era.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
308
Faculty of Artistic Education
309
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
K ata r z y n a U r b a ń s k a
DATA URODZENIA
8.09.1983
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACAWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Teraz może być tylko lepiej
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Joanna Imielska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Ryczący przedmiot pożądania. Motocykle w kontekstach estetycznych i egzystencjalnych
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
18.03.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
310
Faculty of Artistic Education
311
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Monika Wdowczyk
DATA URODZENIA
10.09.1987
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Rysunku
TYTUŁU PRACY ARTYSTYCZNEJ
Ogrody | Gardens
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORYTYCZNEJ
Ludzkość skąpana w kolorach | Humankind is bathed in colors
PROMOTOR PRACY TEORYTYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU:
25.09.2012
Ludzkość skąpana w kolorach
Humanity is bathed in colors
Barwy stanowią proces natury fizycznej, ale w nie mniejszym stopniu dotyczą sfery świadomości
i psychiki. Postrzeganie kolorów jest zjawiskiem dynamicznym, zmienia się wraz z rozwojem
cywilizacji i mentalnością społeczeństw. Jest też sprawą indywidualną, odzwierciedla temperament, i osobowość człowieka, ujawnia jego poczucie estetyki, gust, przyzwyczajenia i wychowanie. Zagadnienie roli barw w życiu człowieka, w otaczającej go przestrzeni uczyniłam przedmiotem mojej pracy magisterskiej.
Moja praca składa się z pięciu rozdziałów.
Rozdział pierwszy jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak ewoluowała wiedza o barwach. Od
dawna zastanawiano się, skąd bierze się różnica w kolorach obiektów otaczających człowieka.
Zmieniały się poglądy na naturę barw, ponadto rozpatrywano je z różnej perspektywy. Referuję
historię przekonań na naturę koloru jako zjawiska fizycznego oraz na fizjologię i psychologię ich
postrzegania, od czasów najdawniejszych aż po współczesne.
Rozdział drugi jest miejscem rozważań nad naturą spostrzegania. Przedstawiam tu budowę
narządu wzroku, sposób jego działania i mechanizm widzenia barwnego w organizmie ludzkim.
W trzecim rozdziale opisane są barwy w aspekcie symbolicznym i psychologicznym. Kolory ze
swoją całą skomplikowaną symboliką przypisane są konkretnym kręgom kulturowym, z drugiej
strony okazują się pod wieloma względami uniwersalne dla całej ludzkiej cywilizacji. Ich znaczenie odzwierciedla się w świecie duchowym, w literaturze, malarstwie, magii, przesądach. W tym
rozdziale analizuję też wpływ kolorów na percepcję oraz ich lecznicze działanie.
Kolejny, czwarty rozdział został poświęcony na przedstawienie związków między osobowością
człowieka a kolorami. Zachodzi tu dwukierunkowa zależność, gdyż barwy mają wpływ na
osobowość, zachowania, emocje, tak samo osobowość przejawia się w barwach. Prezentuję teorie i odpowiadające im testy psychologiczne: Maxa Lüschera oraz Taylora Hartmana.
W piątym rozdziale pracy omawiam rolę, jaką barwy spełniają we współczesnej przestrzeni
publicznej. Kolor staje się komunikatem, przyjmuje funkcję drogowskazu, pełni rolę estetyczną
bądź stanowi narzędzie perswazji, a nawet instrument manipulacji.
The colors are a physical process, but also relate to the realm of consciousness and psyche. Color
perception is a dynamic, changing with the development of civilization and mentality of societies. There is also an individual matter, reflects the temperament, personality, reveals his sense
of aesthetics, taste, habits and upbringing. The issue of the role of color in human life, is it the
subject of my thesis.
My work consists of five chapters.
The first chapter is an attempt to answer the question of how to evolve the knowledge of colors.
It has long been wondered, where does the difference in the colors of the objects surrounding
man. However, changing views on the nature of color, also were treated with different perspectives. In this chapter, refers to the nature of the history of beliefs color as a physical phenomenon and the physiology and psychology of perception, from the earliest times to the present day.
The second chapter is a place of reflection on the nature of perception. I present here the construction of the eye, how it works and the mechanism of color vision in the human body.
In the third chapter describes color in terms of the symbolic and psychological. The colors of your
entire complex symbols are assigned to specific cultural circles, on the other hand appear to be
universal in many ways for the whole of human civilization. Their importance is reflected in the
spiritual world, in literature, painting, magic, superstition. This chapter also analyze the impact
of the perception of color and their therapeutic effects.
Another, the fourth chapter is devoted to the presentation of the relationship between human
personality and color. There is a two-way relationship here, because color affectspersonality,
behavior, emotions, personality as reflected in the colors. Presenting theories and corresponding psychological tests examining the relationship mentioned: Max Lüscher and Taylor Hartman.
In the fifth chapter of the work I discuss the issues of the role of color in today’s meet public
space. Color becomes the message, assumes the function of a signpost, serves as an aesthetic
or a tool of persuasion, and even instrument manipulation.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
312
Faculty of Artistic Education
313
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Ju l i a A n a s t a z j a S i e n k i e w i c z - W i l o w s k a
DATA URODZENIA
28.05.1985
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Działań Przestrzennych IX
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
(nie)pamięć miejsca – miejsce (nie)pamięci
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Sławomir Brzoska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Psychologia twórczości i krytyka artystyczna – podobne czy odmienne spojrzenia na sztukę? | The psychology of
creativity and the art criticism – similar or different perspectives on art?
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Renata Rogozińska prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP, Galeria Rotunda
DATA DYPLOMU
6.06. 2012
ANEKS
Pejzaż w kręgu pamięci i wyobraźni
PROMOTOR ANEKSU
kw. II st. Waldemar Masztalerz | Pracownia Rysunku XIII
Psychologia twórczości i krytyka artystyczna – podobne czy odmienne spojrzenia na sztukę?
Sztuka traktowana jako ekspresja emocji, stanów, przekonań, cech, przeżyć artysty jest przedmiotem zainteresowania psychologii. Spojrzenie psychologów, artystów i krytyków sztuki na
twórczość jest jednak odmienne.
Pierwszy rozdział pracy poświeciłam analizie form „obecności” sztuki w psychologii (symbole
graficzne i zadania rysunkowe w testach diagnostycznych), prezentacji zagadnień związanych
z terapią przez sztukę oraz koncepcjom z obszaru psychologii twórczości (tu omawiam trzy koncepcje: Kozieleckiego, Csíkszentmihályi’ego i Stasiakiewicza). Rozdział drugi poświęcam krytyce
artystycznej. Umieszczam ją w polu ważniejszych koncepcji z zakresu estetyki (Gołaszewska,
Tatarkiewicz) oraz krytyki literackiej. Dalej przywołuję wybrane koncepcje krytyki artystycznej.
Szczególnie interesujące wydały mi się tezy Weitza oraz Dickie’go.
Rozdział trzeci poświęcam porównaniu psychologii twórczości i krytyki artystycznej, ich głównych pól zainteresowań oraz metod analizowania sztuki. Rozważam również związki krytyki
artystycznej z teoriami sztuki, które stoją u jej podstaw. Rozdział ostatni poświęciłam porównaniu metod analizowania życia i twórczości wybranych artystów (Picasso, Pollock, Lichtenberg-Ettinger) z perspektywy psychologii twórczości i krytyki artystycznej.
W konkluzji stwierdzam, iż zarówno w obszarze psychologii twórczości, jak i krytyki artystycznej dominuje obecnie metoda analizowania twórczości w szerokim, społecznym i instytucjonalnym, kontekście.
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
314
The psychology of creativity and the art criticism – similar or different perspectives on art?
Art, considered as an expression of emotions, states, beliefs, features, experiences of the artist, is the subject of psychology. The point of view of psychologists, artists and art critics on the
art is however different.
The first chapter of my work is devoted to analyze the forms of art “presence” in the psychology
(graphic symbols and drawing tasks in diagnostic tests), present the issues related to the art
therapy and concepts from the psychology of creativity (concepts of Kozielecki, Csíkszentmihályi
and Stasiakiewicz). The second chapter disscus the art criticism. I put it in the perspective of the
important concepts of aesthetics (Gołaszewska, Tatarkiewicz) and literary criticism. Next I recall
the selected concepts of the art criticism, like particularly important thesis of Weitz and Dickie.
The third chapter is a comparison of the psychology of creativity and the art criticism, the main
areas of its interest and methods of the art analysis. I also consider the connections between
the art criticism and the theories of art, on which it is founded. The final chapter is a comparison
of methods used to analyze the life and works of selected artists (Picasso, Pollock, LichtenbergEttinger) from the perspective of the psychology of creativity and the art criticism.
My conclusion is that nowadays in the psychology of creativity, as well as in the art criticism
dominates the method of analysis in broad, social and institutional context.
Faculty of Artistic Education
315
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Dawid Wiśniewski
DATA URODZENIA
23.01.1987
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Malarstwa
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Droga | Way
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr Mariusz Kruk ad.
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Rozwój komiksu w świecie na przestrzeni dziejów | Development in the world of comics through the ages
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
316
Faculty of Artistic Education
317
Wydział EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
IMIĘ, NAZWISKO
Magdalena Żołdowicz
DATA URODZENIA
30.01.1979
WYDZIAŁ
Edukacji Artystycznej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
II Pracownia Rysunku
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wnętrza / Insides
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
dr hab. Anna Tyczyńska prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Czesław Aleksy Tański (1862–1942). Genialny konstruktor czy zapomniany artysta
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
318
Faculty of Artistic Education
319
Wydział Grafiki
i komunkacji wizualnej
dyplomY | 2012
Katedra Grafiki | DEPARTMENT of PRINTMAKING
kierownik Katedry: prof. Grzegorz Nowicki prof. ndzw. UAP
Pracownia Grafiki 1 – wypukłodruk
dr hab. Andrzej Bobrowski prof. ndzw. UAP
Pracownia Grafiki 2 – serigrafia
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
Pracownia Grafiki 3 – wklęsłodruk
prof. Piotr Szurek prof. ndzw. UAP
Pracownia Grafiki 4 – litografia
prof. Stefan Ficner prof. zw. UAP
Pracownia Grafiki 5 – offset
prof. Grzegorz Nowicki prof. ndzw. UAP
Pracownia Grafiki 6 – druk cyfrowy
dr hab. Maciej Kurak prof. ndzw. UAP
Katedra Komunikacji Wizualnej | DEPARTMENT OF VISUALS COMMUNICATION
kierownik Katedry: prof. Mirosław Adamczyk prof. ndzw. UAP
Pracownia Ilustracji Wydawniczej
prof. Mirosław Adamczyk prof. ndzw. UAP
Pracownia Wydawnictw
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
Pracownia Plakatu I
prof. Grzegorz Marszałek prof. zw. UAP
Pracownia Plakatu II
prof. Eugeniusz Skorwider prof. ndzw. UAP
Pracownia Znaku i Typografii
prof. Krzysztof Kochnowicz prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Komunikatu Wizualnego
dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska ad.
Pracownia Identyfikacji Wizualnej
prof. Henryk Regimowicz prof. zw. UAP
Pracownia Projektowania Opakowań
dr Krzysztof Kwiatkowski ad.
Pracownia Semiotyki Wizualnej
dr hab. Katarzyna Dreszer prof. ndzw. UAP
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
Baran Krzysztof
Baranowska Paulina
Bromboszcz Małgorzata
Bronakowska Apolonia
Ciborowska Anna
Ciesielski Michał
Czyczyło Kacper
Domagalska Ewa
Dudzyńska Magdalena
Dyakowski Michał
Dziakowska Daria
Dzik Michał Jakub
Figas Michał
Glugla Katarzyna
Grabowska Katarzyna
Grünholz Aleksandra
Janicki Bartosz
Jaskot Iwona
Kaźmierczak Łukasz
Klewicz Adrianna
Kręcicka Katarzyna
Kropidłowska Izabela
Krupski Paweł
Kubcki Michał
Matuszewska Anna
Mazur Wojciech
Mileńko Maria
Niedziałkowska Katarzyna
Pawluk Tomasz
Piasecki Sylwester
Pietruszko Agata
Pikuła Lidia
Pokrywińska Renata
Przybyłowska Małgorzata
Siudowska Natalia
Siuzdak Damian
Szkudlarek Urszula
Szymankiewicz Szymon
Urbaniak Alicja
Woźniczak Paulina
Wójcik Jolanta
Zawistowska Justyna
BOLDEM zaznaczono nominacje do Konkursu im. Marii Dokowicz
320
Obecnie Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej tworzą dwie Katedry: Katedra Grafiki Warsztatowej kierowana przez prof. Grzegorza
Nowickiego oraz Katedra Komunikacji Wizualnej, której kierownikiem jest prof. Mirosław Adamczyk. Każda z Katedr realizuje osobne programy dydaktyczne, zakładające jednak wzajemne przenikanie się problemów artystycznych i projektowych. Zdobyta w trakcie studiów
wiedza i umiejętności z zakresu grafiki warsztatowej i projektowej umożliwiają absolwentom kreatywną realizację własnych zamierzeń
artystycznych i projektowych po ukończeniu studiów. Program nauczania wzbogacany jest o nowe technologie i wynikające stąd możliwości nowej artykulacji postaw artystycznych. Oprócz pracowni tradycyjnie związanych z grafiką i projektowaniem graficznym, powstają
nowe, związane z grafiką cyfrową, projektowaniem interfejsu czy infografiką.
Kandydaci na studia już w trakcie sprawdzianu kwalifikacyjnego deklarują specjalność, na której chcą podjąć edukację. Wydział prowadzi również studia niestacjonarne o specjalności projektowanie graficzne. Nauczanie odbywa się w systemie dwustopniowym: licencjackim i magisterskim. Absolwenci otrzymują dyplom w jednej z dwóch specjalności: grafika warsztatowa lub projektowanie graficzne.
Studenci, biorąc czyny udział w prezentacjach własnego dorobku i w projektach artystycznych, zdobywając nagrody w licznych konkursach, poprzez swoją twórczą aktywność uczestniczą w budowaniu wysokiej pozycji poznańskiej grafiki.
Katedra Grafiki jest inicjatorem niezwykle prestiżowego Biennale Grafiki Studenckiej, dającego szansę konfrontacji najrozmaitszych
postaw artystycznych najmłodszego pokolenia grafików. Do tej pory odbyło się osiem edycji BGS.
D z i e kan Wyd z i ału G raf i k i i Ko m unikac ji Wizualnej| p r o f. K r z y szto f Ko c hno wic z p r of. zw. UA P
Tradition of graphic arts at the University of Arts goes back to the beginnings of the Poznań Decorative School, established in 1919.
Currently, the Faculty of Graphic Arts and Visual Communications consists of two departments: the Department of Graphic Arts under
the direction of Prof. Grzegorz Nowicki and the Department of Visual Communications under the direction of Prof. Mirosław Adamczyk.
Each of departments provides individual educational programmes which nevertheless assume mutual penetration of art and design
problems. Acquired during the studies knowledge and skills in graphic arts and graphic design allow graduates the creative execution
of their plans for art and design after graduation. The curriculum is enriched with new technologies thereby creating possibilities of a
new articulation of artistic approaches. In addition to the studios traditionally associated with graphics and graphic design, new ones
are being set up, which are related to digital graphics, interface design and infographics.
Candidates applying to the University declare a specialization they want to study already at the time of entry examination process. The
Faculty also runs part-time studies, specializing in graphic design. Teaching is carried out in a two-level system: undergraduate (bachelor) and graduate (master). Graduates receive a diploma in one of two specializations: graphic arts or graphic design.
Students thanks to their creative activity participate in building a high position of Poznań graphics e.g. by taking part in presentations
of their own achievements and artistic projects and winning awards in numerous competitions.
The Department of Printmaking has initiated extremely prestigious National Students’ Graphic Arts Biennial, giving the chance to confront multifarious artistic approaches of the youngest generation of graphic designers. So far eight editions of the Biennial has been held.
Dea n o f Th e Facu l t y o f G rap h i c and V isual Co m m unic atio n | p r o f. K r zy sz to f Ko c hno wic z p r of. zw. UA P
321
Faculty of printmaking and visual communication
Tradycja grafiki na Uniwersytecie Artystycznym sięga do początków działalności poznańskiej Szkoły Zdobniczej, utworzonej w 1919 roku.
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Apolonia Bronakowska
DATA URODZENIA
17.11.1986
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Plakatu II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
POSTEReotypy, lęki, niepokoje – made In Poland | POSTEReotypes, fears, anxieties – made in Poland
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Eugeniusz Skorwider prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Gra znakiem – zabawa symbolem. Semiotyczna łamigłówka w plakacie i jej siła oddziaływania | Game of the
sign – fun with a symbol. Semiotic puzzle and its impact on the poster.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
322
Faculty of printmaking and visual communication
323
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Anna Karolina Ciborowska
DATA URODZENIA
21.12.1982
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 5 – Offset
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Wolniej | Slower
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Grzegorz Nowicki prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Spacery mentalne | Mental walk
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
324
Faculty of printmaking and visual communication
325
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Kacper Czyczyło
DATA URODZENIA
11.04.1984
WYDZIAŁ
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Projektowania Litery
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Gouda regular
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Krzysztof Kochnowicz prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Sztuka projektowania vs projektowanie sztuki – problem przenikania i wzajemnych relacji w kontekście
współczesności
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
18.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
326
Faculty of printmaking and visual communication
327
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
M a g d a l e n a Du d z y ń s k a
DATA URODZENIA
9.07.1986
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Plakatu II
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Nowotwór jako sztuka życia | Cancer as the art of liveing
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Eugeniusz Skorwider prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Nowotwór jako sztuka życia | Cancer as the art of liveing
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMY
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
328
Faculty of printmaking and visual communication
329
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ I NAZWISKO
Michał Dzik
DATA URODZENIA
3.07.1988
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ilustracji
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
T-shirty autopromocyjne | Self-promotional T-shirts
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Grzegorz Marszałek prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
T-shirt – najpopularniejszy element ubioru | T-shirt – the most popular clothes
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
330
Faculty of printmaking and visual communication
331
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
K ata r z y n a G r a b o w s k a
DATA URODZENIA
23.02.1988
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 2 – Serigrafia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Homo Exitium
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Mimikra natury | Natures mimicry
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria Aula
DATA DYPLOMU
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
332
Faculty of printmaking and visual communication
333
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ I NAZWISKO
Bartosz Janicki
DATA URODZENIA
30.12.1984
WYDZIAŁ:
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Interfejsu Graficznego
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Interaktywny System Informacji Wizualnej UAP | Interactive Visual Information System of UAP
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Henryk Regimowicz prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Historia Grafiki Komputerowej w Zarysie | History Overview of Computer Graphics
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
15–21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
334
Faculty of printmaking and visual communication
335
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Adrianna Klewicz
DATA URODZENIA
26.02.1987
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Ilustracji Wydawniczej
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Książka autorska pt. O bajkach w bajce | About fairy tatle in a fairy tale
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Mirosław Adamczyk prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
O pamięci – Wielozmysłowe ponawianie doświadczenia | About memory – Multisense renew experience
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
336
Faculty of printmaking and visual communication
337
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
k ata r z y n a a n n a k r ę c i c k a
DATA URODZENIA
7.06 1986
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Wydawnictw
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Kim Nowak – krótka historia brodzenia w piasku
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Oldschoolowe projektowanie czyli dlaczego lubimy PRL
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
338
Faculty of printmaking and visual communication
339
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Wojciech Mazur
DATA URODZENIA:
3.01.1986
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 2 – Serigrafia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Całuny | Shrouds
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
Tytuł pracy teoretycznej
Ucieczka od śmierci. Dekonstrukcja śmierci w czasach nowoczesnych | Escape from death. Death deconstruction in modern times
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
Galeria Aula
DATA DYPLOMU
21.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
340
Faculty of printmaking and visual communication
341
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Ag ata P i e t r a s z ko
DATA URODZENIA
2.04.1984
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Wydawnictw
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Mr. Plastic
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Proces digitalizacji wydawnictw – od nowych mediów do nowej książki
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
19.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
342
Faculty of printmaking and visual communication
343
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
R e n ata P o k ry w i ń s k a
DATA URODZENIA
6.02.1984
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Znaku i Typografii
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Arlekin – font ekranowy dla dzieci
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Krzysztof Kochnowicz prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Typografia w mediach
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA DYPLOMU
27.09.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
344
Faculty of printmaking and visual communication
345
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ I NAZWISKO
N ata l i a S i u d o w s k a
DATA URODZENIA
17.02.1987
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 4 – Litografia
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Network | Network
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Stefan Ficner prof. zw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Twórczy wyraz pamięci
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA OBRONY
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
346
Faculty of printmaking and visual communication
347
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Damian Siuzdak
DATA URODZENIA
31.12.1987
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Ilustracji Wydawniczej
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Dziennik Botaniczny – Kwiaty | The Botanical Diary – Flowers
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Mirosław Adamczyk prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wpływ lifestyle advertising na ludzkie wyobrażenie szczęścia | Lifestyle advertising effect on human imagination of happiness
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
prof. dr hab. Alicja Kępińska
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
348
Faculty of printmaking and visual communication
349
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ, NAZWISKO
Paulina Woźnicz ak
DATA URODZENIA
7.06.1986
WYDZIAŁ
Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 1 – Wypukłodruk
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
Przeobrażenie
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Andrzej Bobrowski prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
Wpływ choroby artysty na jego dzieło. Przykład twórczości Józefa Gielniaka
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
MTP
DATA DYPLOMU
16.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
350
Faculty of printmaking and visual communication
351
Wydział GRAFIKI i komunikacji wizualnej
IMIĘ I NAZWISKO
Ju s t y n a Z a w i s t o w s k a
DATA URODZENIA
26.03.1986
WYDZIAŁ
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Pracownia Grafiki 3 – Wklęsłodruk
TYTUŁ PRACY ARTYSTYCZNEJ
All inclusive
PROMOTOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
prof. Piotr Szurek prof. ndzw. UAP
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ
T-shirt – najpopularniejszy element ubioru | T-shirt – the most popular clothes
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ
dr hab. Roman Kubicki prof. ndzw. UAP
MIEJSCE DYPLOMU
UAP
DATA OBRONY
20.06.2012
dyplomy 2012 | uniwersytet artystyczny w poznaniu
352
Faculty of printmaking and visual communication
353
32. edycja KonKursu o sTyPendIuM IM. MarII doKowIcz
KuraTorzy KonKursu:
dr MacIej PrzybylsKI, Mgr MonIKa shaded,
wystawa w galerii miejskiej
Mgr PaTrycja MIKołajczaK, Mgr MIKołaj sTanKowsKI
arsenał
wernisaż 9 listopada 2012
godz. 18:00
Izabela KropIdłowsKa
wystawa czynna
do 18 listopada 2012
anna CIborowsKa
paulIna runo
MarCIn szłapKa
MaKsyMIlIan zIobro
Małgorzata Fober
MarIa anKIersztajn
agata sMoK
doMInIKa Hoppe
joanna polIńsKa
Marta brennenstuHl
paulIna lIzIaKowsKa
Maja pawlICKa
Marta traCewsKa
alICja rabenda
MarIusz dobrogojsKI
doMInIK bobersKI
MareK KuCHarsKI
KonstaCja Koszuda
MIrosław pawłowsKI 2012
patryK groCHowICKI
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza do Galerii Miejskiej Arsenał na wystawę najlepszych tegorocznych prac
dyplomowych. Wystawa związana jest z 32. edycją Konkursu im. Marii Dokowicz.
Maria Dokowicz ukończyła poznańską uczelnię w 1932 roku. W testamencie zapisała dziesięć tysięcy dolarów na coroczne twórcze stypendium zagraniczne dla najzdolniejszego absolwenta. Stypendium przyznawane jest od 1980 r. (z jedną przerwą w roku 1981).
Osoby biorące udział w konkursie typowane są przez Kierowników Katedr. Oznacza to, że każda katedra zaprezentuje najlepszy dyplom.
Spośród dyplomantów Senat UAP wybierze Laureata Stypendium. Jego nazwisko zostanie odczytane podczas wernisażu wystawy.
Galeria Miejska Arsenał od dawna towarzyszy konkursowi, organizując laureatom wystawy indywidualne, a od dwóch lat udostępnia całą
swoją przestrzeń wystawienniczą wszystkim uczestnikom konkursu. Kilkanaście prac będzie można obejrzeć w salach na parterze i piętrze.
Kuratorzy Konkursu: dr Maciej Przybylski; mgr Monika Shaded; mgr Patrycja Mikołajczak; mgr Mikołaj Stankowski
Wystawa w Galerii Miejskiej Arsenał
Wernisaż: 9 listopada 2012 | godz. 18:00
Wystawa: 9–18 listopada 2012
32. Maria Dokowicz Competition | 2012
The University of Arts in Poznań invites to pay a visit at City Gallery „Arsenał” exhibiting collection of best diploma works of
students graduating. It is already the 32nd edition of the exhibition.
Maria Dokowicz graduated from Poznań’s State Higher School of Fine Arts in 1932. According to her last will a 10000 US Dollars were donated
to be disbursed as annual creative scholarships for most talented graduates. Scholarship is awarded from 1980 (only once in 1981 scholarship was not awarded).
All candidates attending competition are designated by Heads of each Department. This means that each Department presents the best
diploma work. Senate of the University selects the laureate among all entered candidates. The name of the laureate is announced at the
exhibition vernissage.
City Gallery “Arsenał” accompany the competition long time since. Gallery organizes individual exhibitions for laureates. Arsenał provides
complete exhibition space for all competition participants for two year already. Several works will be exhibited at both ground floor and
first floor halls.
Competition curators: dr Maciej Przybylski; mgr Monika Shaded; mgr Patrycja Mikołajczak; mgr Mikołaj Stankowski
Exhibition at City Gallery Arsenał
Vernissage: November 9, 2012 | 6.00 PM
Exhibition: November 9–18, 2012
Lista uczestników biorących udział w 32. Konkursie | participants
WYDZIAŁ GRAFIKI
Katedra Grafiki Katedra Komunikacji Wizualnej Anna Ciborowska
Izabela Kropidłowska
WYDZIAŁ MALARSTWA
Katedra Malarstwa Katedra Rysunku
Paulina Runo
Marcin Szłapka
WYDZIAŁ RZEŹBY i DZIAŁAŃ przestrzennych
Katedra Rzeźby Maksymilian Ziobro
Katedra Działań Przestrzennych
Małgorzata Fober
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i WZORNICTWA
Katedra Architektury i Urbanistyki Maria Ankiersztajn
Katedra Bioniki Agata Smok
Katedra Mebla Joanna Polińska
Katedra Designu Dominika Hoppe
357
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ i SCENOGRAFII
Katedra Architektury Wnętrz Marta Brennenstuhl
Katedra Scenografii
Paulina Liziakowska
Katedra Ubioru
Konstacja Koszuda
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ
Katedra Fotografii Marek Kucharski
Katedra Intermediów
Dominik Boberski
Katedra Animacji
Patryk Grochowicki
WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Katedra Interdyscyplinarna Alicja Rabenda
Katedra Promocji i Krytyki Sztuki Maja Pawlicka
Katedra Filozofii
Mariusz Dobrogojski
Katedra Historii i Teorii Sztuki
Marta Tracewska
32. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz
32. KONKURS IM. MARII DOKOWICZ | 2012
32. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz
dyplomy uap 2012 | Konkurs im. marii dokowicz
358
32. Maria Dokowicz Competition
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
Prezentacje konkursowe
Obrady Senatu UAP, 9 listopada 2012. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
359
32. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
dr Maciej Przybylski otwiera wystawę 32. Konkursu im. M. Dokowicz 2012
Wernisaż wystawy Konkursu im. Marii Dokowicz | 9 listopada 2012, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
dyplomy uap 2012 | Konkurs im. marii dokowicz
360
LA U REA c i
2012
32. Maria Dokowicz Competition
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Marcin Berdyszak prof. zw. UAP ogłosza wyniki 32. konkursu
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, 9 listopada 2012 roku
361
32. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz
dyplomy uap 2012 | Konkurs im. marii dokowicz
362
LA U REA c i
2012
32. Maria Dokowicz Competition
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
Marcin Szłapka | Wydział Malarstwa – Laureat 32. edycji Konkursu im. M. Dokowicz 2012
Maria Ankiersztajn | Wydział Architektury i Wzornictwa – Laureatka 32. edycji Konkursu im. M. Dokowicz 2012
363
32. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2012
Wernisaż wystawy Konkursu im. Marii Dokowicz | 9 listopada 2012, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
dyplomy uap 2012 | Konkurs im. marii dokowicz
364
32. Maria Dokowicz Competition
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2012
Wernisaż wystawy Konkursu im. Marii Dokowicz | 9 listopada 2012, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
365
32. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2012
Wernisaż wystawy Konkursu im. Marii Dokowicz | 9 listopada 2012, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
dyplomy uap 2012 | Konkurs im. marii dokowicz
366
32. Maria Dokowicz Competition
32. Konkurs im. Marii Dokowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2012
Wernisaż wystawy Konkursu im. Marii Dokowicz | 9 listopada 2012, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
367
D_12.
Projekt graficzny i realizacja | graphic design & DTP
Mirosław Pawłowski
Redakcja | Editing
Justyna Ryczek
fotografie | photos
Archiwum dyplomantów | Archive of graduating
Archiwum UAP | Archive of UAP
Tłumaczenia | English translation
Jan Wasiewicz
korekta | proof
Małgorzata Król-Zdanowicz
Justyna Ryczek
streszczenia prac teoretycznych | summaries of theoretical works
Autorzy | Authors
Opracowanie Materiałów | Drawing up Materials
WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Maciej Kurak, Przemysław Matejko
WYDZIAŁ MALARSTWA
Grzegorz Keczmerski, Paweł Polus, Monika Shaded
WYDZIAŁ RZEŹBY i DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH
Paweł Kiełpiński, Rafał Kotwis
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA
Piotr Szwiec, Miron Regulski
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
Katarzyna Podgórska-Glonti, Elżbieta Cios, Mikołaj Stankowski
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ
Maciej Ćwiek, Tomasz Gałecki, Daniel Koniusz
WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Justyna Ryczek
druk | print
Geokart – International Sp. z o.o. Rzeszów
© Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2013
Uniwersytet artystyczny w Poznaniu
60-967 Poznań 9
al. Marcinkowskiego 29
skrytka pocztowa 191
tel. 61 855 25 21
faks 61 852 80 91
university of arts in Poznań
60-967 Poznań 9 Poland
al. Marcinkowskiego 29
P.O. Box 191
phone +48 61 855 25 21
fax +48 61 852 80 91
www.uap.edu.pl
[email protected]
ISBN 978-83-63533-15-1
Poznań, czerwiec | June 2013

Podobne dokumenty