ZGODA Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego

Transkrypt

ZGODA Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego
ZGODA
rok szkolny ……………..……………………..……
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………..
po skończonych zajęciach:
w szkole *
w innych obiektach, w których odbywają się zajęcia *
ze zorganizowanych wyjść poza teren szkoły *
………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty