Agroinnowacje INTERMAGU

Komentarze

Transkrypt

Agroinnowacje INTERMAGU
nowozv
€*€*gre###
=
*-*ąę-*Ę*
tę=*
pewnego
narynkuczywiyciud|awiestatusu
Osiqgnięcie
a|bospoczęcia
okrzepnięcia
dostabiIizacji,
lujestokaz14
z pasji
sitę
czerpie
ktÓra
swojq
firmy,
aleniedIa
nalaurach,
zatoŻoINTERMAGfirmarodzinna
Iudzi,ktÓrzy14tworz4.
poszukiwaw
i nieustaje
sięrozwija
na25 |attemuci4g|e
przysztoŚĆ.
|epszq
kreować
by
inspiracji,
niunowych
l
:
oczyszczaniapowietrza,produkcjai mieszanienawozówjest bezpieczned|azatrudnionych
Całaprodukcja
osób orazd|aśrodowiska.
- w tym mieszanieskladników- jest kontro|owana
przez bardzo
Że nawozyminera|nemajq
precyzyjneurzqdzenia,co gwarantuje,
wysokąjakosć.ZaprezentowanoteŻdziałprodukcjidodatkÓwprozd|a zwierząt'Jest to nowykierunek,w którymfirmaindrowotnych
jest tez nowozakupionaha|a,
tensywniesię rozwija,Remontowana
centrum|ogistyczno.magazynowe.
w którejbędzieuruchomione
środki
unijod wielu|atstarasię wykorzystywać
Przedsiębiorstwo
Dziękitemu udało
inwestycji.
rea|izowanych
ne na dofinansowanie
produkcji'
a takŻe
techno|ogię
- Jesteśmy
sukcesw Po|scei za gra- się w ostatnimczasie udoskona|ić
po|skąfirmq,budujemy
k i I k ai n dumniz naszej o p r a c o w a ć
nicą dziękinaszympo|skimmarkom'Jesteśmy
- podkreś|iłnowacyjnych
na skanasząprzyszłość
historiii na niejbudujemy
unika|nej
prynawet
|ę
krajową'
a
wśród
prezes
najdluzszy
staz
Mamy
firmy.
Hubert Kardasz,
produktow
produkuj4cych
nawozySpecja- światową,
watnychkrajowychprzedsiębiorstw
upraw
zadnegoroku do nawożenia
i od początkuistnienianie zanotowa|iśmy
|istyczne
ze stratą.- To pokazuje,w jaki sposób - dziękizaangażowaniu o g r o d n i c z y c hi r o l Dodal'że n i c z y c h .N a t e c e l e
calegozespolu- możnaosiągaćsukcesyw produkcji.
jakodo. w o s t a t n i c hl a t a c h
na świecie,
pragnieniem
firmyjeststaćsię rozpoznawa|ną
- Zawsze staramy p o z y s k a n op r a w i e
rozwi4zańd|a ro|nictwa.
stawcainnowacyjnych
powieNigdynie spoczywamyna |au- 8 m|nzłotych,
się być o krokprzedkonkurencją.
jest
produktów,
Hubeń
Kardasz'
dział
wyzwaniem tworzenie
rach.Naszymcodziennym
FirmastaIewspołk|ientÓw
wymagających
które zaspokajająpotrzebynajbardziej
p r a c u j ez o ś r o d k a - mówiłprezesna |istopadowej
prasowej
konferencji
dwóch|atach m i n a u k o w y moi r a z
kluczowece|efirmyw najb|izszych
Jak informował,
w sprzedazy i n s t y t u t a mbi a d a w 20okudział
|o:ZOokrocznetempoWzrostuprzychodów,
40%
unikatowych c z y m i ,d z i ę k i c z e i
udziat
prozdrowotnych
zwierzqt
d|a
dodatków
w
sprzedazy. m u , z j e d n e js t r o n y
ekspor1u
produktów
60o/o
udział
oraz
innowacyjnych
juŻdo wszystkich W s p o m a g ap o I s k q
Firmaw 2014 r. swojenawozybędziedostarczać
krajówUE. Ma takżebardzomocnąpozycjęna rynkachwschodnich, n a u k ę ,a z d r u g i e j '
szczególniena Ukrainie,gdzieoferujejuz 50 rodzajównawozÓw moŻekorzyslać z jej
i je komerosiągnięĆ
5. miejscewśródich dostawców.
zajmując
dolistnych.
Swietnym
okazjęzobaczyćbazę pro- cjalizować.
Podczas wizytyw firmiemie|iśmy
dukcyjnąfirmy.oddanąniedawnodo uzytkuw osieku nowqzauto- t e g o p r z y k l a d e m
nawozów s q n o w e jg e n e r a c j i
ha|ędo produkcjioraz konfekcjonowania
matyzowaną
zrea|izo- p r o z d r o w o t n ep r o części
w
znacznej
hala,
Ta
nowoczesna
minera|nvch.
wana dziękidofinan.
s o w a n i uz f u n d u s z y
u n i j n y c h p, o z w a l a
przygotować
w ciągu
doby,co najmniej30
ton gotowychnawoJak
zów minera|nych.
poinformował
Adam
Węglarz' wiceprezes
zarzqdufirmyINTERM A G , d z i ę k is p e c j a l n y ms y s t e m o m
nowoscr
zwierzqt
nawozy
dożywienia
czywprowadzane
duktyprzeznaczone
nowejgeneracji.
jest,ŻeIirmaINTERMAG
w ostatnim
czasie
Godnepodkreś|enia
pracodawców
gdziema
w o|kuszu,
z największych
stalasięjednym
w życiumiastai wspiera
W tensposóbuczestniczy
nowąsiedzibę.
z poprawq
warunków
zyciatutejszej
spolecznozwiązane
działania
ści-usłyszeIiśmy.
roby'jak czerń krzyzowychczy szara pleśń.W uprawietruskawek
wykazalbardzowysokąskuteczność
w ograniczaniu
wystąpienia
na
roś|inach
takichchorób,jak wer1ici|ioza,
szara p|eśń
oraz skórzasta
zgni|izna
owoców.Stwierdzono
wręcz,Że uzycieoPTYS|Lu dawało
czasaminawet|epszeefektyw ograniczaniu
tych patogenówniz
w kombinacjach
stosowanych
kontrolnych
fungicydów.
oPTYSIL
polecanyjest takze do wykorzystania
w fertygacji- w przypadku
WiesławCiecierski, doświadczeń
Podczas konferencji
z Uprawąpomidorówna wełnieminera|nej
ZaStoSoWaistotniezwiększylop|onowanie
szef DzialuRozwojufirmy,omówilprzeznaczo- nie tegonawozukrzemowego
roś|in.
jednak
ne do wprowadzenia
w kolejnym
sezonienowe - Spektaku|arne
wynikiz użlyciem
oPTYSILu uzyskaliśmy
- mójabłoni
ich w tymsezoniew uprawie
nawozyi wynikidoŚwiadczeńdotyczqcych
De|icious''
odmiany,,Go|den
w uprawachrolniczych
stosowania
orazogrod- wiłekspeft.W tak trudnymi bardzo,,parchowym''
sezonie,6-krotne
niczych.FRoSTEX to preparat,który będzie zastosowanienowegonawozupozwo|iło
na dobrezabezpieczenie
do ochronyuprawprzed |iści
i owocówprzedparchemjabloni'Porównaniestanowiły
kwatery
słuzył
sadownikom
wiosennymiprzymrozkami,
a jego działanie traktowanepreparatami
zawierającymi
kaptanoraz ditianon,które
jest skutkiemunikatowego
połączenia
kiIku d a l y p o d o b n er e z u l t a t y .
s u b s t a n c j iS. k u t e c z n o śpćr o d u k t up o t w i e r - T a k i e w y n i k ip o z w a I a j q
przeprowadzonychs ą d z i ć ,z e o P T Y S l L d | a
dziływynikidoświadczeń
w Instytucie
w Skierniewicach. w i ę k s z o ś cs a
i downików,
Ogrodnictwa
w nich warunkiodpowiadające a IakŻed|a innychprodu.
Symu|owano
jakizanotowano
przymrozkowi,
w 2005 r.,kiedyto doszlodo bardzo centówowocówmozestać
poważnych
uszkodzeńkwiatóww wie|uuprawachsadowniczych, s i ę c e n n y mp r e p a r a t e m
pozostało
nieuszkodzone
tylkook. 10% uzupełniajqcym
kontro|nej
tradycyjnq
W kombinacji
kwiatów,podczasgdy w kombinacjize stosowaniempreparatu ochronęchemiczną.
Prozdrowotne
ok. 40% kwiatów.Ten preparatdajęszansę na
dodatki
FROSTEX oca|ało
p|onu.Po|ecanejest użycietegoproduktu
w ce|u paSzoWeZaprezentoWała
uzyskaniepełnego
przymrozków
na drzewachi krze- dr inż.Marta Trędowicz.
zapobiegania
skutkomwiosennych
jest wyko- _ Stanowiq
Rekomendowane
one uzupełniewachowocowychw okresiekwitnienia.
przed
potrzeb
pierwszego
na
nie dodatkowych
3
dni
spodziewanym
naniedwóch zabiegów
przymrozkiem,
się na róza drugiegookolo 12 godzinprzedspodziewanym pojawiajqcych
przymrozkiem.
1olo,
w dawce nych etapachcyklu proFROSTEX na|eiystosowaćw stężeniu
są da|szebadaniaw ce|upotwier- d u k c y j n e g oM. a j ą f o r m ę
cieczy500-750|/ha.P|anowane
p ł y n n qk, t ó r a u m o z l i w i a
w innychuprawach'
tegoproduktu
dzeniaskuteczności
_ mikrogranu|at
do nawożenia latwetechno|ogicznie
włąTERRASTART to ko|ejnanowość
Podado stosowaniawrazz siewem|ubbez- czeniedo żywienia.
stańowego_ przeznaczony
podczassadzeniaroś|in.
pośrednio
Zawieraniezbędne
d|a roś|iny waniewraz z wodq pitną
- TERRASTART dostarcza zapewniadużąbiodostęppokarmowe.
na tym etapieskładniki
roślin
fosfor,którystymu|uje
rozwój n o ś ću ż y t y c hs u b s t a n c j i
d|amłodych
łatwoprzyswaja|ny
na warunki c z y n n y c hi g w a r a n t u j e
systemukorzeniowegooraz zmniejszaich podatność
z tym produktemprzeprowadzi- szybkiefektzastosowania
Stresowe.Najwięcejdoświadczeń
i ce|owość - wyjaśniała
swojąskuteczność
doktor'
w rzepaku,gdziepotwierdzil
Iiśmy
_
W.
W
Spotkaniez dziennikastosowaniana etapiewysiewu mówil Ciecierski. takichupraburakcukrowy,rzepak,slonecznikczy soja rzami byłoteŻ okazjqdo
wach,jak kukurydza,
=::!!,=tttt'
jestdo stosowania
z a p r e z e n t o w a n inao w e j
w dawce25-30kg/ha.
rekomendowany
nowejgeneracji'który kampaniisprzedazowo-|oja|nościowej
krzemowym
d|a k|ien.
oPTYslL jest preparatem
INTERMAGwprowadziZ nowymrokiemna rynek.Dziękinowej, tów |NTERMAG KoN|czYNKA, o którejpoJan Narkiewicz-Jodko,
dyrektor
formu|e,
będziemoznamieszaćoPTYsIL z więk. informował
udoskona|onej
firmy,zaznaczĄącże program
W 1 litrzezawieraon 200 g t|enkukrzemu ds. marketingu
agrochemikaliów'
szością
go przez EDTA)'pH nawozuwynosi loja|nościowy
ma budowaći poglębiać
dobre
oraz25 g Że|aza(schelatowane
na 2014 r.
|NT (|nnovative relaclez klientami.
Zapowiadana
wykorzystano
techno|ogię
6,5' Przy jego produkcji
na kampaniama wpłynqć
równiezna zwiększenie
oddzialywanie
która powodujesynergiczne
NutrientTransfer),
po|isacharydów
produktówINTERMAGw obrocie,
i kwasówor- dostępności
międzyinnymiaminokwasów,
roś|inę
generujqcy
najwyższe
obrotybędą
ganicznych,przez co umoż|iwia
szybkiei efektywnewykorzystanie a uczestnicy
roślin
na nagradzanina podstawiespecjalnego
systemu
a ponadtozwiększaodporność
skladnikówpokarmowych,
(zwiększato|erancję
na niskietempera- punktowego'
W kampaniiuczestniczyć
będq
warunkiStresuabiotycznego
w sumieod 200do 400 podmiotow
fotosynte- kontrahenci
firmyi ich pracownicy,
w okresiesuszy,intensyfikuje
tury,ograniczatranspirację
fosforu, hand|owych.
Pozostaje|y|koŻyczyć'by w ko|ejnym
rokudziała|ności
światła,
ograniczawpływniedoboru
słabego
zę w warunkach
jegopobieraniaorazzmniejszawpływwysokiego koniczynka
da|ejprzynosiła
firmieszczęŚcie'
przezregu|owanie
(zmniejsza
N a s p o t k a n i ap o l o w ei p r e z e n t a c j e
g|ebyna wzrostroś|in)
orazbiotycznego
uszkozaso|enia
przezszkodniki,a ścianykomórkowestajqsię
w sadach,szko|eniowe
warsztaty,których
dzeniapowodowane
o nadchodzqcym
przezpatogeny).
w i e I ep r z e w i d z i a nw
Produkt
bardziejodpornena enzymyprodukowane
jak pszenica,rzepak,
przedstawiroku,a takzeo regionalnych
w takichuprawach,
ten badanolaboratoryjnie
pozwa|al
Piotr
firmy
INTERMAG
mówił
W
ro|niczych
cielstwach
sadownicze' uprawach
warzywaoraz rośliny
się naLubaszka,dyrektorhandlowy.
co przekładalo
znacznieograniczyówplywsuszy na roś|iny,
W uprawzrostp|onui poprawęjegojakości.
wetna ki|kuprocentowy
Kalarzyna Pawlak
wie warzyw,np. kapusty,zastosowanyw 4 zabiegachw stęzeniu
przeztakiecho.
porazenieroś|in
zdi.MirosławJobda
znacznieograniczyć
0,4okpozwo|Ił

Podobne dokumenty

Helion 300 SL - HELM Polska Sp. z oo

Helion 300 SL - HELM Polska Sp. z oo W zbiornikuopryskiwacza. Po pracyaparaturę dokładnie wymyć' Naj|epiejopryskiwaćsuche roś|iny podczaswilgotneji ciepłejpogody,na co najmniej6 godzinprzed spodziewanymdeszczem- zawszez włączonym mies...

Bardziej szczegółowo