Mały słownik studenta polityki bezpieczeństwa

Transkrypt

Mały słownik studenta polityki bezpieczeństwa
PUBLIKCJA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW POLITOLOGII
Mały słownik studenta
polityki bezpieczeństwa
angielsko-polski
OŚWIĘCIM 2015
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW POLITOLOGII
MAŁY SŁOWNIK STUDENTA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
ANGIELSKO-POLSKI
pod redakcją
Dawida Mrowca
Oświęcim 2015
PUBLIKACJA NR 23 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU
Recenzent:
Dr hab. Ryszard Szynowski prof. PWSZ
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Copyright by
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 2015
ISBN 978-83-939443-6-1
Korekta w języku polskim: mgr Beata Lichosyt-Bassara
Korekta w języku angielskim: mgr Beata Lichosyt-Bassara
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim
tel. 33 843 07 38, faks 33 843 05 30
www.pwsz-oswiecim.edu.pl
[email protected]
Wydanie I
Mały słownik studenta polityki bezpieczeństwa. Angielsko-polski
(A handy dictionary for a student of Security Politics. English-Polish)
Spis Treści/ Contents
WOJNY, SIŁY ZBROJNE, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE/ WARS,
ARMED FORCES, INTERNATIONAL SECURITY
(Krystian Sroka, Sebastian Sroka) ………………………………………………………
5
RATOWNICTWO MEDYCZNE i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE/ EMERGENCY
MEDICAL SERVICES and CRISIS MANAGEMENT
(Edyta Zielińska) …………………………………………….…………………………..
17
TERRORYZM i ANTYTERRORYZM/ TERRORISM and ANTI-TERRORISM
(Dawid Mrowiec) ……………………………………......………………………………
24
PRZESTĘPCZOŚĆ i JEJ ZWALCZANIE/ CRIME and CRIME-FIGHTING
(Paulina Pokrzyk) ………………………………………………………………….……
30
BROŃ i UZBROJENIE/ WEAPON and ARMAMENT
(Ireneusz Wojtal) …………………………………………………………………….….
38
Dodatek 1. Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP/ Military ranks in the Armed
Forces of the Republic of Poland ………………………………………………………..
43
Dodatek 2. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo RP/ Services responsible for the
security of the Republic of Poland ………………………………………………………
53
Dodatek 3. Organizacje międzynarodowe w polityce bezpieczeństwa/ International
organizations in security policy …………………………………………………………
4
57
Krystian Sroka, Sebastian Sroka
WOJNY, SIŁY ZBROJNE, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
WARS, ARMED FORCES, INTERNATIONAL SECURITY
War is an organized and often prolonged conflict that is carried out by states or non-state
actors. It is generally characterised by extreme violence, social disruption and an attempt at
economic destruction. War should be understood as an actual, intentional and widespread
armed conflict between political communities, and therefore is defined as a form of collective
political violence or intervention.
The armed forces of a country are its government-sponsored defence, fighting forces, and
organizations. They exist to further the foreign and domestic policies of their governing body
and to defend that body and the nation it represents from external and internal aggressors.
International security consists of the measures taken by nations and international
organizations, such as the United Nations, to ensure mutual survival and safety. These
measures include military actions and diplomatic agreements such as treaties and
conventions. International and national security is invariably linked.
abroad overseas service – służba poza granicami państwa
air blockade – blokada powietrzna
air force – siły powietrzne
air force officer – officer sił powietrznych
air strip – lądowisko
airborne troops – oddziały powietrzno-desantowe
aircraft carrier – lotniskowiec
airman – lotnik
airmobility – aeromobilność
allied commitments – zobowiązania sojusznicze
ally – sojusznik
ambush – zasadzka
annexation – aneksja
5
anti-aircraft warfare – obrona przeciwlotnicza
area – obszar
area of crisis – rejon kryzysu
area of the state – terytorium państwa
armament – zbrojenia
armament expenditure – wydatki zbrojeniowe
armament planning – planowanie uzbrojenia
armed action – akcja zbrojna
armed combat – walka zbrojna
armed forces – siły zbrojne
armed forces (mobilisation) replacement – uzupełnianie sił zbrojnych (mobilizacyjne)
armed forces doctrine – doktryna sił zbrojnych
armed forces mobilisation system – system mobilizacyjny sił zbrojnych
Armed Forces of the Republic of Poland – Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
armed conflict – konflikt zbrojny
armed violence – przemoc zbrojna
army – armia
army officer – officer armii lądowej
art of war – sztuka wojenna
artilleryman – artylerzysta
assault – incident zbrojny, napaść, szturm
assault troops – odziały szturmowe
asymmetric warfare – wojna asymetryczna
aviation reconnaissance – rozpoznanie lotnicze
badge – odznaka
barracks – koszary
base – baza
battalion – battalion, dywizja
battle – bitwa
blackmail – szantażować
bomber aviation – lotnictwo bombowe
border of the state – granica państwa
border security – bezpieczeństwo granic
bravery – odwaga
6
bully – zastraszać
call-up – powołanie do wojska
camouflage (cam) – kamuflaż
casualties – ofiary
cavalry – kawaleria
ceasefire – zawieszenie broni
chemical team – zespół chemiczny
chemical unit – jednostka chemiczna
chief – przywódca, szef
Chief of the Polish Armed Forces General Staff – Szef Sztabu Generalnego WP
cipher – zaszyfrować
civil defence – obrona cywilna
civil defence body – organ obrony cywilnej
civil defence infrastructure – infrastruktura obrony cywilnej
civil defence rescue operations – akcja ratunkowa (obrony cywilnej)
civilian population – ludność cywilna
civil-military cooperation – współpraca cywilno-wojskowa
close air support – bezpośrednie wsparcie lotnicze
combat – walka
combat aviation – lotnictwo bojowe
combat operations – działania bojowe
combat readiness – gotowość bojowa
combat unit – jednostka bojowa
command and control – dowodzenie
command authorities – organy dowodzenia
Commander-in-Chief of the Armed Forces – Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
common defence of the state – obrona powszechna państwa
communication system – system łączności
company – kompania
conquest – podbój
conscription-based armed forces – kadrowy system wojska
consulate – konsulat
contingent – kontyngent wojskowy
contract service – służba kontraktowa
7
control of the air – dominacja w powietrzu
convoy – konwój
corps – korpus
counter-intelligence – kontrwywiad
coup d'etat (French) – zamach stanu
crisis area – obszar kryzysu
Crisis Management National System – Krajowy System Zarządzania Kryzysowego
crisis management operation – operacja antykryzysowa
crisis management plan – plan zarządzania kryzysowego
crisis response – reagowanie kryzysowe
crisis response system – system reagowania kryzysowego
crisis situation – sytuacja kryzysowa
crisis threats – zagrożenia kryzysowe
crisis time – czas kryzysu
critical infrastructure – infrastruktura krytyczna
cultural goods protection – ochrona dóbr kultury
deactivation – dezaktywacja
death toll – liczba ofiar śmiertelnych
decontamination – likwidacja skażeń, odkażanie
decoration – odznaczenie
defence – obrona, obronność
defence budget – budżet obronny
defence economy – gospodarka obrona
defence education – edukacja obronna
defence expenditures – wydatki obronne
defence infrastructure – infrastruktura obronna
defence object – obiekt o znaczeniu obronnym
defence of the state – obronność państwa
defence policy – polityka obronna
defence readiness of the state in crisis time – gotowość obronna państwa czasu kryzysu
defence readiness of the state in war time – gotowość obronna państwa czasu wojny
defence resources – zasoby obronne
defence training – szkolenie obronne
defensive tactics – taktyka obronna
8
demobilization – demobilizacja
detection – wykrywanie
deterrence – działania odstraszające
diplomacy – dyplomacja
diplomacy measures – środki dyplomacji
disarm the bomb – rozbroić bombę
disarmament – rozbrojenie
disinformation – dezinformacja
district command of territorial defence – rejonowa komenda obrony terytorialnej
division – dywizja
economic blockade – blokada gospodarcza
economic threats – zagrożenia ekonomiczne
economic warfare – walka gospodarcza
economic-defence analysis – analiza gospodarczo-obronna
electronic warfare unit – elektroniczna jednostka bojowa
elongated readiness – wydłużona gotowość
emergency crisis management – zarządzanie kryzysowe
encryption algorithm – algorytm szyfrowania
enemy – wróg
environmental disaster – klęska żywiołowa
estimate losses – szacowane straty
European Security and Defence Policy – Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
European Security Strategy – Europejska Strategia Bezpieczeństwa
evacuation – ewakuacja
external security – bezpieczeństwo zewnętrzne
external threats – zagrożenia zewnętrzne
extraterritoriality – eksterytorialność
fight – walka
fight for raw materials – walka o surowce
fighter aviation – lotnictwo myśliwskie
fleet – flota
foreign policy of the state – polityka zagraniczna państwa
fortification – fortyfikacja
freedom – wolność
9
full combat readiness – pełna gotowość bojowa
garrison – garnizon
garrison command – komenda garnizonu
general mobilisation – mobilizacja powszechna
General Staff – Sztab Generalny
genocide – ludobójstwo
geopolitics – geopolityka
global security – bezpieczeństwo globalne
Government Centre for Security – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ground base – baza lądowa
guerrilla (Spanish) – partyzantka
gunner – kanonier
high readiness – wysoka gotowość
human and civil rights – prawa człowieka i obywatela
human reserves resources – zasoby rezerw osobistych
humanitarian operations – działania humanitarne wojsk
impartiality – bezstronność
independence – niepodległość
infantryman – żołnierz piechoty
infrastructure of the state security – infrastruktura bezpieczeństwa państwa
insurgency – działania partyzanckie
intelligence – wywiad
intelligence unit – jednostki wywiadu
internal security – bezpieczeństwo wewnętrzne
internal threats – zagrożenia wewnętrzne
international alliance – sojusz międzynarodowy
international cooperation – współpraca międzynarodowa
international criminal tribunal – międzynarodowy trybunał karny
international crisis – kryzys międzynarodowy
international humanitarian law – międzynarodowe prawo humanitarne
international order – ład międzynarodowy
internment – internowanie
intervention – interwencja
intruder – intruz
10
invasion – inwazja
land forces – wojska lądowe
landing – desant
local authorities – władze lokalne
loot – łupy wojenne
low readiness – niska gotowość
management of the armed forces – kierowanie siłami zbrojnymi
marine – żołnierz piechoty morskiej
maritime areas of the state – obszary morskie państwa
maritime security – bezpieczeństwo morskie
martial law – stan wojenny
material services – świadczenia rzeczowe
means of mass destruction – środki masowego rażenia
mediation – mediacja
militarised unit – jednostka zmilitaryzowana
militarization – militaryzacja
military administration – administracja wojskowa
military aid – pomoc wojskowa
military art – sztuka wojskowa
military base – baza wojskowa
military branches – rodzaje wojsk
military budget – budżet wojskowy
military coup – przewrót wojskowy
military court – sąd wojskowy
military district – okręg wojskowy
military doctrine – doktryna wojskowa
military economy – gospodarka wojskowa
military engineering – inżynieria wojskowa
military expenditures – wydatki wojskowe
military forces combat readiness – gotowość bojowa sił zbrojnych
military forces mobilisation deployment – mobilizacyjne rozwinięcie sil zbrojnych
Military Gendarmerie Headquarter – Komenda Głowna Żandarmerii Wojskowej
military humanitarian mission – wojskowe misje humanitarne
military judiciary – sądownictwo wojskowe
11
military law – prawo wojskowe
military logistics – logistyka wojskowa
military mission – misje wojskowe
military object – obiekt wojskowy
military occupation – okupacja wojskowa
Military Police – Żandarmeria Wojskowa
Military Police branch – oddział Żandarmerii Wojskowej
military policy – polityka wojskowa
military science and education – nauka i szkolnictwo wojskowe
military security – bezpieczeństwo wojskowe
military service – służba wojskowa
military system – system wojskowy
military unit – jednostka wojskowa
military unit mobilisation base – baza mobilizacyjna jednostki wojskowej
Minister of National Defence – Minister Obrony Narodowej
mobilisation – mobilizacja
mobilisation assignment – przydział mobilizacyjny
mobilisation capacity – zdolność mobilizacji
mobilisation card – karta mobilizacyjna
mobilisation exercises – ćwiczenia mobilizacyjne
mobilisation of the economy – mobilizacja gospodarki
mobilisation readiness – gotowość mobilizacyjna
mobilisation replacement – uzupełnianie mobilizacyjne
mobilisation requirements – potrzeby mobilizacyjne
mobilisation reserves – rezerwy mobilizacyjne
mobilised unit – jednostka mobilizowana
mobilising unit – jednostka mobilizująca
national defence – obrona narodowa
national defence command and control – kierowanie obroną państwa
national defence ministry – resort obrony narodowej
national power – potęga państwa
National Reserve Forces – Narodowe Siły Rezerwowe
national security – bezpieczeństwo narodowe
National Security Council – Rada Bezpieczeństwa Narodowego
12
national security policy – polityka bezpieczeństwa narodowego
national system of crisis readiness – narodowy system pogotowia kryzysowego
natural hazards – zagrożenia naruralne
naval aviation – lotnictwo morskie
naval blockade – blokada morska
naval forces – siły morskie
naval officer – officer marynarki wojennej
neutrality – neutralność
North Atlantic Treaty Organisation – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
number of victims – liczba ofiar
object protection – ochrona obiektów
officer – officer
open mobilisation – mobilizacja jawna
operating (logistic) base – baza operacyjna
operational forces – wojska operacyjne
operational preparation of the country – operacyjne przygotowanie obszaru kraju
ordered mobilisation – mobilizacja skryta (w trybie nakazowym)
paratrooper – spadochroniarz
partial mobilisation – mobilizacja częściowa
patriotism – patriotyzm
peace – pokój
peace mission – misje pokojowe
peace time – czas pokoju
peace treaty – traktat pokojowy
peacemaker – rozjemca
permanent defence readiness of the state – stała gotowość obronna państwa
personal services – świadczenia osobiste
piracy – piractwo morskie
planning system – system planowania
plutonium – pluton (pierwiastek)
police-military cooperation – współpraca policyjno-wojskowa
political asylum – azyl polityczny
population – ludność
population protection – ochrona ludności
13
potential – potencjał
prisoner of war – jeniec wojenny
professional military service – zawodowa służba wojskowa
professional soldier – żołnierz zawodowy
Province Military Staff – Wojewódzki Sztab Wojskowy
public security – bezpieczeństwo publiczne
quarantine – kwarantanna
quick reaction forces – siły szybkiego reagowania
reason of state – racja stanu
reconnaissance aviation – lotnictwo rozpoznawcze
refugee – uchodźca
regiment – pułk
regional military administration body – terenowe organy administracji wojskowej
regional security – bezpieczeństwo regionalne
repel – odpierać
rescue flight – lot ratowniczy
rescue operation – działania ratunkowe
rescue system – system ratowniczy
reservist military exercises – ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
riot – zamieszki
sabotage – dywersja
safeguarding of national heritage – ochrona dziedzictwa narodowego
safety of citizens – bezpieczeństwo obywateli
scale of devastation – skala zniszczeń
science of war – nauka wojenna
sea rescue – ratownictwo morskie
seaman – marynarz
section – drużyna
security – bezpieczeństwo
security architecture – architektura bezpieczeństwa
security clearance – bezpieczeństwo osobowe
security management – kierowanie bezpieczeństwem państwa
security personel – służby porządkowe
separatist – separatysta
14
services branch – rodzaj służb
services for defence and security – świadczenia na rzecz obrony i bezpieczeństwa
servitude – niewola, służebność
shock tactics – taktyka zaskoczenia
shoot – strzelać; strzał
shoot to snipe – strzelać z ukrycia
shoot to take a pot at sb/sth – strzelać do kogoś/czegoś na oślep
show of force – demonstracja siły
siege – oblężenie
sniffer dog – pies tropiący
sniper – strzelec wyborowy
social safety – bezpieczeństwo społeczne
soldier – żołnierz
sovereignty of the state – suwerenność państwa
special forces – wojska specjalne
special services – służby specjalne
squadron – dywizjon sił powietrznych
stability of the state – stabilność państwa
staff – sztab
state of emergency – stan nadzwyczajny
state of war – stan wojny
stocks – zasoby
strategic goal (objective) – cel strategiczny
strategic goal in security area – cel strategiczny w dziedzinie bezpieczeństwa
strategic planning – planowanie strategiczne
strategic reserve – odwód strategiczny
strike – uderzenie zbrojne
strike aviation – lotnictwo uderzeniowe
submarine – łódź podwodna
substitute service – służba zastępcza
superpower – supermocarstwo
support – wsparcie
surrender – kapitulacja, poddać się
tactical air force – lotnictwo taktyczne
15
tactical fighter squadron – eskadra lotnictwa taktycznego
target – cel
team – drużyna
terrain analysis – analiza terenu
territorial command bodies – terytorialne organy dowodzenia
territorial defence forces – wojska obrony terytorialnej
territorial defence system – system obrony terytorialnej
territorial inviolability – nienaruszalność terytorialna
territory – terytorium
theatre of war – teatr wojny
threat – zagrożenie
threat assessment – ocean zagrożenia
top secret – ściśle tajne
transport aviation – lotnictwo transportowe
troop – oddział
trouble spot – punkt zapalny
truce – rozejm, zawieszenie broni
unconditional surrender – bezwarunkowa kapitulacja
uniform service – służba mundurowa
wage war – prowadzić wojnę
war time – czas wojny
war – wojna
war doctrine – doktryna wojenna
war law – prawo wojenne
war occupation – okupacja wojenna
war reserves – rezerwy na czas wojenny
warfare – walka, działania zbrojne
warning system – system ostrzegawczy
warrior – wojownik
world peace – pokój na świecie
16
Edyta Zielińska
RATOWNICTWO MEDYCZNE i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
EMERGENCY MEDICAL SERVICES and CRISIS MANAGEMENT
Emergency medical services are measures to help people whose life or health is in danger.
Crisis management is the whole of activities aimed at crisis prevention and, in the case of
their occurrence, eliminating their effects. These activities are supervised by the public
administration.
accept – przyjąć
accident – wypadek
accident rate – wypadkowość
accident victim – ofiara wypadku
admission room – izba przyjęć
admit – przyjąć (do szpitala)
airway – drogi oddechowe
airway obstruction – niedrożność dróg oddechowych
alarm – alarm
alert – alarm; alarmowy
ambulance – karetka pogotowia
ambulance driver – kierowca karetki
ambulance service – pogotowie ratunkowe
ambulance station – stacja pogotowia ratunkowego
anxiety – lęk
assessment – oszacowanie, ocena
assign – wyznaczyć
avalanche – lawina
avoid – unikać
backboard – deska ortopedyczna
badly wounded – poważne ranny
balancer – stabilizator
17
bandage – bandaż
be bitten (by a dog/snake) – zostać pogryzionym (przez psa/węża)
be careful – uważać
be exposed to radiation – być wystawionym na promieniowanie
be in a precarious situation – znajdować się w niebezpiecznej sytuacji
be injured – odnieść rany/obrażenia
be lost (at sea) – zaginąć (na morzu)
be on the alert – być czujnym
be struck by lightning – zostać rażonym gromem
be wrecked – ulec katastrofie
beware of – wystrzegać się, uważać
bleed – krwawić
blow up – wysadzić
break – złamać
break down – zepsuć się
break out – wybuchnąć
breathe – oddychać
broken – złamany
bruise – siniak, obtłuczenie
bruised – stłuczony, posiniaczony
burn – palić się; oparzenie
call – wezwanie
call an ambulance – wezwać pogotowie
call the firebrigade – wezwać straż pożarną
call the police – wezwać policję
cardiopulmonary resuscitation (CPR) – resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
casualty – ofiara wypadku, wypadek
casualty ward – oddział pomocy doraźnej (szpitala)
cataclysm, calamity – kataklizm, klęska
catastrophe – katastrofa
catch fire – zapalić się
cause – powodować; powód
caution – przestroga, ostrożność
cervical collar – kołnierz ortopedyczny
18
chest – klatka piersiowa
choke – dławić się
choking – zadławienie, zakrztuszenie
circulation – krążenie, obieg, cyrkulacja
clear – sprzątać, oczyszczać, odblokować; wyraźny, czysty
collapse – runąć, zawalić się
compression – ściskanie; ucisk
contagious – zakaźny, zaraźliwy
contingency – nieprzewidziana awaria/ sytuacja
contusion – kontuzja, stłuczenie
crash – rozbić się
crisis management – zarządzanie kryzysowe
cut – rozciąć; rana cięta, skaleczenie
damage – uszkodzić; uszkodzenie
danger – niebezpieczeństwo
dangerous – niebezpieczny
death toll – liczba ofiar śmiertelnych
derail – wykoleić się (o pociągu)
destroy – zniszczyć
destruction – zniszczenie
devastate – zdewastować
diagnosis – diagnoza
disaster – klęska, katastrofa
disastrous – katastrofalny
disposable gloves – rękawiczki jednorazowe
distress signal – sygnał alarmowy
district – rejon
dressing – opatrunek
drought – susza
drown – utopić się
duty – dyżur, obowiązek
earthquake – trzęsienie ziemi
emergency – nagły wypadek, krytyczna sytuacja
emergency exit – wyjście bezpieczeństwa
19
emergency medicine – medycyna ratunkowa
emergency phone – telefon alarmowy
emergency services – służby bezpieczeństwa
emergency state – stan krytyczny
endanger – narazić na niebezpieczeństwo
equipment – sprzęt, wyposażenie
escape – ucieczka
escape route – droga ewakuacyjna
estimate losses – szacować straty
explode – wybuchnąć
extinguish – gasić, tłumić
faint – mdleć; omdlenie
fall (off) – spaść
fatalities – ofiary śmiertelne
fire – pożar
fire brigade – straż pożarna
fire extinguisher – gaśnica
fire location – lokalizacja pożaru
firefighter – strażak
first aid – pierwsza pomoc
first aid kit – apteczka pierwszej pomocy
flame – płomień
flood – zalać, zatopić; powódź
foam – piana
fracture – złamanie
frostbite – odmrożenie
get stuck – utkwić, utknąć
head immobilizer – stabilizator głowy
health care center – ośrodek zdrowia
health clinic – klinika
health service – służba zdrowia
heart attack – atak serca
heart massage – masaż serca
hematoma (haematoma) – krwiak
20
hemorrhage (haemeorrhage) – krwotok
hospital – szpital
human error – błąd ludzki
hurricane – huragan
identify – identyfikować
ignitron – zapłon
in case of emergency – w razie niebezpieczeństwa
in danger of one's life – w zagrożeniu życia
infirmary – izba chorych
injure – zranić
injury – uraz, obrażenie
interview – wywiad
inundation – powódź, zalew
isothermal foil – folia izotermiczna
jeopardy, risk, hazard – ryzyko, niebezpieczeństwo
kill – zabić
ladder – drabina
landslide – osunięcie się ziemi
lifeboat – szalupa ratunkowa
lifeguard – ratownik (na plaży/basenie)
lifesaving – ratownictwo
lose consciousness – tracić przytomność
loss – strata
lost – zaginiony
midwife – położna
natural disaster – klęska żywiołowa
nurse – pielęgniarka, pielęgniarz
order – polecenie
out of danger – całkowicie bezpieczny
overflow – wylać (o rzece)
oxygen cylinder – butla tlenowa
paleness – bladość
panic – panika
paramedic – ratownik medyczny
21
patient – pacjent
plaster – gips
poisoning – zatrucie
police – policja
presumed dead – uznany za zmarłego
procedure – postępowanie, procedura
pulse – tętno, puls
put on stitches – założyć szwy
raise an alarm – wszcząć alarm
reason – powód
recovery – wyzdrowienie, poprawa stanu zdrowia
remove – usunąć
rescue – uratować, ocalić; ratunek, ocalenie
rescuer – ratownik
restlessness – niepokój
resuscitation – reanimacja, resustytacja
resuscitator – worek samorozprężalny
road accident – wypadek drogowy
safety first – bezpieczeństwo przede wszystkim
scalding – oparzenie
scissors – nożyce
shipwreck – zatonięcie statku, katastrofa morska
sink – zatonąć
slippery – śliski
smoke – dym
SOS signal (Save Our Souls) – sygnał SOS
spinal fracture – złamanie kręgosłupa
spread – rozprzestrzeniać się
stair chair – krzesełko kardiologiczne
stich – szew
sting – użądlenie
stretcher – nosze
sudden – nagły
suffocate – dusić się
22
sunstroke – porażenie słoneczne, udar
survivor – pozostały przy życiu, ocalały
swell – puchnąć
swelling – opuchlizna, obrzęk
syncope – omdlenie
tackle – rozprawiać się, uporać się, opanować
task – zadanie
technical fault – błąd techniczny
threaten – zagrażać, grozić
tragedy – tragedia
treacherous – zdradliwy
tricky – podstępny
unconscious – nieprzytomny, nieświadomy
unsafe – niebezpieczny, niepewny, zdradliwy
unsteady – niestabilny
victim – ofiara, poszkodowany
volcanic eruption – wybuch wulkanu
volunteer – ochotnik
warn – ostrzegać
warning – ostrzeżenie
warning light – światło ostrzegawcze
wound – rana, skaleczenie
23
Dawid Mrowiec
TERRORYZM i ANTYTERRORYZM
TERRORISM and ANTI-TERRORISM
Terrorism is a criminal way to achieve political, social and religious goals.
Anti-terrorism is the whole of activities aimed at preventing and fighting terrorism.
act of individual terror – akt terroru indywidualnego
aim – celować; cel
aircraft hijacking – porwanie samolotu
alias – pseudonim
alliance – sojusz, przymierze
al-Qaeda (AQ) – Al-Kaida
al-Qaeda cell – komórka Al-Kaidy
ambush – wciągnąć w pułapkę; zasadzka, pułapka
analysis – analiza
anarchist terrorism – terroryzm anarchistyczny
anti-terrorism (AT) – antyterroryzm
appeal – apel, wezwanie
armed assault – napad z bronią
assassin – skrytobójca, zamachowiec
assassination – skrytobójstwo, zamach
asymmetric warfare – asymetryczne działania wojenne
attacker – zamachowiec, napastnik
attain – osiągnąć, zrealizować
authority – władza
Basque Homeland and Liberty (ETA) – Kraj Basków i Wolność
bioterrorism – bioterroryzm
black widow (shahidka) – czarna wdowa (samobójczyni)
blackmail – szantaż
blast – wybuch
24
blow up – wysadzać
board – abordażować, wedrzeć się pokład
bomb – bomba
bomb attack – zamach bombowy
border guard – funkcjonariusz Straży Granicznej
bug – pluskwa (urządzenie podsłuchowe)
car bomb – samochód pułapka (z ładunkiem wybuchowym)
cipher – szyfrować; szyfr
civil target – cel cywilny
clandestine – tajny, potajemny
clash of civilizations – zderzenie cywilizacji
classified – niejawny
code – zakodować; kod
combat – zwalczać; walka
combat terrorism, battle against terrorism – walka z terroryzmem
combating terrorism (CbT) - zwalczanie terroryzmu
conceal – skryć, ukrywać
concept of terrorism – pojęcie terroryzmu
condemn – potępiać
confidential – poufny
contaminate – zatruwać
contemporary terrorism – współczesny terroryzm
cordon and search – odizolować i przeszukać
counter-acting – przeciwdziałanie, neutralizowanie
counter-intelligence – kontrwywiad
counter-terrorism (CT) – kontrterroryzm
counter-terrorism unit – jednostka kontrterrorystyczna
cover – przykrywka
cruel – okrutny
cyber attack – cyberatak
cyber terrorism – cyberterroryzm
data – dane
death toll – liczba ofiar śmiertelnych, śmiertelne żniwo
demand – żądać, domagać się; żądanie
25
detection of explosives – wykrywanie materiałów wybuchowych
deter – odstraszać, zniechęcać
deterrent – środek odstraszający
detonate – zdetonować
detonated by – detonowane za pomocą
direct action – akcje bezpośrednie
dirty bomb – brudna bomba
double agent – podwójny agent
eco-terrorism – ekoterroryzm
encode – zakodować
enemy – wróg
exercise control – sprawować kontrolę
explode – ekspodować, wybuchać
explosion – eksplozja, wybuch
explosive belt, suicide belt, suicide vest – pas/ kamizelka z ładundkiem wybuchowym
false sense of insecurity – fałszywe poczucie braku bezpieczeństwa
fatal – śmiertelny
fire – strzelać
freedom fighter – walczący o wolność
gather – zbierać, gromadzić
get worldwide publicity – uzyskać ogólnoświatowy rozgłos
globalization – globalizacja
goal – cel
government – rząd
growing threat – rosnące zagrożenie
hide – ukrywać się
hijack – porwać, uprowadzić
hijacker – porywacz
hijacking – porwanie
Holy War – Święta Wojna
home-made explosive – ładunek wybuchowy domowej roboty
hostage – zakładnik, zakładniczka
hostage rescue – odbijanie zakładników
hostage taking – wzięcie zakładników
26
hostile – wrogi
identify – rozpoznawać, identyfikować
improvised explosive device (IED) – improwizowane urządzenie wybuchowe
influence – wpływać
installation – obiekt (np. baza wojskowa)
intelligence – wywiad
intelligence services – służby wywiadowcze
international terrorism – międzynarodowy terroryzm
interrogation – przesłuchanie
Irish Republican Army (IRA) - Irlandzka Armia Republikańska
islamic political terrorism – islamski terroryzm polityczny
Islamic State (IS) – Państwo Islamskie
jihad – dżihad, święta wojna w islamie
kidnapping – porwanie, uprowadzenie (osoby)
Koran – Koran
Kurdistan Workers’ Party – Partia Pracujących Kurdystanu
lead – prowadzić, przewodzić
left-wing terrorism – terroryzm lewicowy
legitimate – zasadny, słuszny
listening post – podsłuch
maritime terrorism – terroryzm morski
media effect – efekt medialny
Middle East, Near East – Bliski Wschód
Military Police – Żandarmeria Wojskowa
military police officer – żandarm
millennialism – millenaryzm
mount a terrorist attack – organizować atak terrorystyczny
mujahideen – mudżahedin
Muslim Brothers – Bracia Muzułmanie
narcoterrorism – narkoterroryzm
nihilism – nihilism
nuclear proliferation – proliferacja (rozprzestrzenianie BMR)
omnipotence – omnipotencja
one issue terrorism – terroryzm jednej sprawy
27
Palestine Liberation Organization – Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP)
physical assault – użycie przemocy fizycznej
piracy – piractwo
police – policja
political extremism – polityczny ekstremizm
politically motivated crimes – zbrodnie motywowane politycznie
post-heroic society – społeczeństwo poheroiczne
postmodern society – społeczeństwo ponowoczesne
prevent – zapobiegać
preventive – zapobiegawczy
propaganda of the deed, propaganda by the deed – propaganda przez czyn
pursue – ścigać
radical – radykał, radykalny
radicalism – radykalizm
range – zasięg
reconnaissance – rekonesans, wywiad, przeszpiegi
recruit an agent – zwerbować kogoś na agenta
Red Army Faction (RAF) – Frakcja Czerwonej Armii
Red Brigades – Czerwone Brygady
release – uwolnić
religious fundamentalizm – fundamentalizm religijny
religious terrorism – terroryzm religijny
responsive – odwetowy
retaliate – brać odwet, wziąć odwet
retaliation for – w odwecie za
retaliatory – odwetowy
revolutionary terrorism – terroryzm rewolucyjny
right-wing terrorism – terroryzm prawicowy
roadside bomb – bomba podłożona przy drodze
sabotage – sabotaż
safe house – kryjówka (bezpieczne miejsce schronienia)
secret – secret, tajemnica; tajny
secret agent – agent specjalny
separatist – separatysta
28
shahada – szahada
shahid – szahid
Shiites – szyici
shoot indiscriminately – strzelać na oślep
sleeper terrorist – uśpiony terrorysta
soft target – cel miękki
special forces – siły specjalne
special forces operations – operacje sił specjalnych
spy – szpieg
state terrorism – terroryzm państwowy
submission – uległość
suicide bomber – zamachowiec-samobójca
suicide bombing – zamach samobójczy
Sunnis - sunnici
Tamil Tigers – Tamilskie Tygrysy
target – cel (ataku)
terror network – sieci terroru
terrorism – terroryzm
terrorist attack – atak terrorystyczny, zamach terrorystyczny
terrorist network – siatka terrorystyczna
terrorist organization – organizacja terrorystyczna
top secret – ściśle tajny
unstructured – pozbawiony struktury
victim – ofiara
violence – przemoc
wahhabism – wahabizm
29
Paulina Pokrzyk
PRZESTĘPCZOŚĆ i JEJ ZWALCZANIE
CRIME and CRIME-FIGHTING
Crime is any action which results in breaking the law.
Crime-fighting is a series of measures taken to reduce the number of crimes.
abetter – współsprawca, podżegacz
ability to understand the nature of an act – zdolność rozpoznania znaczenia czynu
absolute discharge – zwolnienie bezwarunkowe
abstract of record – wyciąg z akt sądowych
accuser – oskarżyciel
acquittal – uniewinnienie
acquitted – uwolniony
act in necessity defense – działać w obronie koniecznej
act of indemnity – akt ułaskawienia
affair – afera
alibi – dowód na pobyt w innym miejscu, alibi
analysis – analiza, badanie
armed – uzbrojny
armoured fighting vehicle – wóz bojowy
arms trade – handel bronią
arms trafficking – nielegalny handel
arrest – aresztować; areszt
arrest warrant – list gończy
arson – podpalenie
arsonist – podpalacz
assailant – napastnik
assault – napad
attempted murder – usiłowanie zabójstwa
badge – odznaka policyjna
30
bail – kaucja
ballistics – balistyka
baton – pałka
beat somebody unconscious – pobić kogoś do nieprzytomności
beating – pobicie
bilk – oszukać
blackmail – szantaż
blackmailer – szantażysta
bloodstain – plama krwi
border guard – straż graniczna
bribe – łapówka
bullet – pocisk
bullet casing – łuska pocisku
bullet-proof vest – kamizelka kuloodporna
burglar – włamywacz
burglary – włamanie
burgle – włamać się
cartridge, round – nabój, pocisk
cast – robić odlew; odlew
catch – złapać
cause of death – przyczyna śmierci
cell – cela
chase – pościg
collaboration – współpraca
compensation – odszkodowanie
contract killer – płatny zabójca
convict – skazaniec
corpse – zwłoki
corruption – korupcja
counsel, counselor – adwokat, radca
counter-terrorist – antyterroryści
court judgment – wyrok sądowy
court records – akta sądowe
crime – przestępstwo
31
crime wave – fala zbrodni
criminal damage – celowe uszkodzenie mienia
criminal police – policja kryminalna
criminologist – kryminolog
crown witness – świadek koronny
custodian – curator sądowy
dactyloscopy – dactyloskopia (badanie porównawcze linii papilarnych)
damage to health – uszczerbek na zdrowiu
damning evidence – obciążające dowody
death penalty – kara śmierci
deport – deportować
detainee – zatrzymany
direct coercion – przymus bezpośredni
disorder – zamieszki
disorderly conduct – zakłócanie porządku
disperse – rozpraszać
DNA test – testy DNA
drug dealer – diler narkotykowy
drug trafficking – handel narkotykami
drunk driving – jazda pod wpływem alkoholu
electric chair – krzesło elektryczne
electric shock – porażenie prądem
embezzle – zdefraudować
embezzlement – defraudacja, malwersacja
embezzler – malwersant
equipment – wyposażenie
escape – ucieczka
evidence of crime – dowody zbrodni
fatal accident – wypadek śmiertelny
fatal beating – pobicie ze skutkiem śmiertelnym
fence – paser
file a raport – złożyć zawiadomienie
fine – grzywna
fingerprint – odcisk palca
32
footprint – odcisk stopy
forensic examination – ekspertyza kryminalistyczna
forgery – fałszerstwo
gallows – szubienica
gambling – hazard
gang – grupa przestępcza
gang warfare – wojny gangów
gloves – rękawiczki
grievous bodily harm – ciężkie uszkodzenie ciała
guilty – winny
gun – pistolet
handcuffs – kajdanki
helmet – kask
hijacking – uprowadzenie samolotu
holster – kabura
homicide – wydział zabójstw
hooligan – chuligan
identify – rozpoznać
identikit – portret pamięciowy
identity parade – okazanie przestępców
illegal – nielegalne
injustice – niesprawiedliwość
innocent – niewinny
interrogation – przesłuchanie
intoxicated – nietrzeźwy
investigation – dochodzenie
investigation department – wydział dochodzeniowo-śledczy
investigator – śledczy
judge – sędzia
jurors – ławnicy
jury – ława przysięgłych
juvenile court – sąd dla nieletnich
juvenile offender – młodociany przestępca
kidnapping – porwanie
33
killer – zabójca
lethal injection – śmiertelny zastrzyk
life imprisonment – dożywotnie więzienie
lifting tape – folia daktyloskopijna
limitation – przedawnienie
magnifying glass – lupa, szkło powiększające
manslaughter – nieumyślne zabójstwo
minor offence – drobne przestępstwo
misadventure – nieszczęśliwy wypadek
mob, mafia – mafia
money laundering – pranie brudnych pieniędzy
motive – motyw
mug – napadać
mugger – rabuś, bandyta uliczny
mugging – napad uliczny
mugshot – policyjne zdjęcie
murder – morderstwo
murder weapon – narzędzie zbrodni
murderer – morderca
murderess – zabójczyni
offender – przestępca
organised crime – przestępczość zorganizowana
paedophile – pedofil
paedophilia – pedofilia
penal code – kodeks karny
pepper spray – gaz pieprzowy
perjury – składanie fałszywych zeznań; krzywoprzysięstwo
pickpocket – kieszonkowiec
pickpocketing – kradzież kieszonkowa
pilfering – drobna kradzież
piracy – piractwo
pirate – pirat
plea in mitigation – prośba o złagodzenie kary
poison – trucizna
34
poisonous – trujący
police car – radiowóz
police supervision – dozór policyjny
polygraph – poligraf, wariograf
ponce – sutener
possession of drugs – posiadanie narkotyków
presumptive evidence – poszlaki
prevention – prewencja
prison – więzienie
proof – dowód
prostitution – prostytucja
provide evidence – dostarczyć dowody
public prosecutor – procurator
punishable threat – groźba karalna
ransom – okup
rape – gwałt
rapist – gwałciciel
recidivist – recydywista
rehabilitation – resocjalizacja
reward – nagroda pieniężna
riot – zamieszki
riot squad – oddział prewencji
robbery – rozbój, rabunek
safe-breaker – kasiarz, włamujący się do sejfów
safe-conduct – zgoda na pobyt na danym terenie, list żelazny
saliva – ślina
sample – próbka
scene of crime – miejsce zbrodni
secure – zabezpieczyć
security – ochrona
security forces – siły bezpieczeństwa
semen – nasienie
serial killer – seryjny morderca
sexual assault – napaść na tle seksualnym
35
shield – tarcza
shoot – postrzelić, zastrzelić
shoplifter – złodziej sklepowy
shoplifting – kradzież sklepowa
smuggle – przemycać
smuggler – przemytnik
smuggling – przemyt
social work – prace społeczne
stabbing – napad z nożem w ręku
stalking – prześladowanie
steal – kraść
suspended sentence – wyrok w zawieszeniu
suspicion – podejrzenie
suspicious – podejrzany
sweat – pot
take bribes – brać łapówki
taser – paralizator
tax fraud – oszustwa podatkowe
testify untruthfully – składać nieprawdziwe zeznania
testimony – składanie zeznań
theft – kradzież
threaten with weapon – grozić bronią
toxicology – toksykologia
trafficking in human beings, human trafficking – handel ludźmi
trap – pułapka
tweezers – pęseta
tyre marks – ślady opon
underworld – świat przestępczy
uniform – mundur
vandalism – wandalizm
victim – ofiara
violation – naruszenie, pogwałcenie
violence – przemoc
violent – użyciem przemocy; brutalny
36
visit to the scene of crime – wizja lokalna
wanted – poszukiwany
water cannon – armatka wodna
witness – świadek
37
Ireneusz Wojtal
BROŃ i UZBROJENIE
WEAPON and ARMAMENT
A weapon, arms, or armament is any device used in order to inflict damage or harm to living
beings, structures, or systems.
aim – celować
aircraft – samolot
aircraft carrier – lotniskowiec
ammunition – amunicja
ammunition belt – pas amunicyjny
amphibia – amfibia (pojazd śródlądowy zdolny do pływania)
anti-aircraft gun – działo przeciwlotnicze
anti-personnel mine – mina przeciwpiechotna
anti-tank mine – mina przeciwczołgowa
area denial weapon – broń zapobiegająca przemarszu wrogich wojsk
arm – uzbroić
armour – pancerz
armour piercing shell – pocisk przeciwpancerny
armoured car – pojazd opancerzony
armoured fighting vehicle – wóz bojowy
armoured personnel carrier – uzbrojony wóz piechoty
artillery – artyleria
artillery barrage – ostrzał artyleryjski
assault – szturm
assault rifle – karabin szturmowy
attack aircraft – samolot szturmowy (atakujący cele naziemne)
attack helicopter – helikopter szturmowy
auto-cannon – działo automatyczne
autonomous weapon – broń bezzałogowa
barrel – lufa
38
baton – pałka ( policyjna)
battleship – pancernik
bayonet – bagnet
biological weapon – broń biologiczna
bomb – bomba
bomber – bombowiec
bridge layer tank – czołg mostowy
bullet – pocisk
bulletproof vest – kamizelka kuloodporna
calibre – kaliber
camouflage – kamuflarz
cannon – działo
carpet bombing – nalot dywanowy
cartridge – nabój
chemical weapon – broń chemiczna
cluster bomb – bomba kasetowa
composite armour – pancerz kompozytowy
corvette – korweta
cruiser – krążownik
destroyer – niszczyciel (okręt)
electromagnetic pulse (EMP) – impuls elektromagnetyczny
explosive reactive armour – wybuchowy pancerz reaktywny
explosive shell – pocisk z ładunkiem wybuchowym
flamethrower – miotacz ognia
flashbang – granat błyskowy
frigate – fregata
gas mask – maska przeciwgazowa
grenade – granat
grenade launcher – granatnik
handgun – pistolet
heavy machine gun – ciężki karabin maszynowy
helicopter – śmigłowiec
helmet – hełm
hovercraft – poduszkowiec
39
howitzer – haubica
incendiary weapons – broń zapalająca
interceptor – samolot przechwytujący
intercontinental ballistic missile (ICBM) – międzykontynentalny pocisk balistyczny
iron sight – mechaniczne przyrządy celownicze
jet fighter – samolot odrzutowy
knife – nóż
knuckle-duster – kastet
land forces – wojska lądowe
land mine – mina
launch – odpalać, wystrzeliwać
launcher – wyrzutnia
lethal weapon – zabójcza broń
machinegun – karabnin maszynowy
magazine – magazynek
main battle tank – podstawowy czołg bojowy
military aircraft – samolot wojskowy
minesweeper – trałowiec
missile – rakieta naprowadzana
missile silo – silos rakietowy
monitoring vessel – łódź patrolowa
mortar – moździerz
multiple rocket launcher – wieloprowadnicowy system rakietowy
multirole aircraft – samolot wielozadaniowy
muzzle – szczerbinka
neutron bomb – bomba neutronowa
night vision goggles – noktowizor
nuclear bomb – bomba nuklearna
nuclear weapon – broń jądrowa
optical sights – teleskopowe przyrządy celownicze
paratrooper – spadochroniarz
powered armour – pancerz wspomagany
recoil – odrzut
reload – przeładować
40
revolver – rewolwer
rifle – karabin
rocket – rakieta niekierowana
rocket launcher – wyrzutnia rakiet
self made weapon – broń własnej produkcji
self propelled gun – broń samobieżna
semi-automatic – broń pół-automatyczna
sentry gun – broń strażnicza (działająca automatycznie)
shell – pocisk z ładunkiem wybuchowym (artyleryjski)
shoot – strzelać; strzał
shotgun – strzelba
siege artillery – artyleria oblężnicza
sight – celownik
silencer – tłumik
smoke screen – zasłona dymna
sniper rifle – karabin snajperski
sonic weapon – broń dźwiękowa
strategic bomber – bombowiec strategiczny
submarine – łódź podwodna
suppressive fire – ogień zaporowy
tactical reconnaissance aircraft – samolot zwiadu taktycznego
tank – czołg
tank destroyer – niszczyciel czołgów
tankette – tankietka
target – cel
thermal imaging camera – kamera termowizyjna/termiczna
torpedo – torpeda
torpedo boat – łódź torpedowa
torpedo bomber – bombowiec torpedowy
transport aircraft – samolot transportowy
trigger – spust
uniform – mundur
unmanned – beczałogowy
unmanned aerial vehicle – dron
41
vehicle – pojazd
vertical take off and landing (VTOL) – samolot pionowego startu
vessel – łodź, statek, jednostka pływająca
warhead – głowica
weapon – broń
weapon of mass destruction – broń masowego zniszczenia
42
Dodatek 1/ Appendix 1
Stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP
Military ranks in the Armed Forces of the Republic of Poland
Wojska Lądowe
Siły Powietrzne
Wojska Specjalne
Army
Air Force
Special Forces
CORPS OF PRIVATES – KORPUS SZEREGOWYCH
Stopień wojskowy
Military rank
Szeregowy
Private
Starszy szeregowy
Private 1st Class/ Lance
Corporal
43
NON-COMMISSIONED OFFICERS – STOPNIE PODOFICERSKIE
Stopień wojskowy
Military rank
Kapral
Corporal/ Lance Corporal
Starszy kapral
Corporal/ Chief Corporal
Plutonowy
Master Corporal
Sierżant
Sergeant/ Sergeant Class II
Starszy sierżant
Staff Sergeant/ Sergeant
Class I
44
NON-COMMISSIONED RANKS – STOPNIE PODOFICERSKIE
(NCOs Older)
Stopień wojskowy
Military rank
Chorąży
Warrant Officer 3rd Class
Starszy chorąży
Warrant officer 2nd Class
Starszy chorąży sztabowy
Warrant Officer 1st Class
45
COMMISSIONED RANKS – STOPNIE OFICERSKIE
Stopień wojskowy
Military rank
Podporucznik
Second Lieutenant
Porucznik
Lieutenant
Kapitan
Capitan
Major
Major
Podpułkownik
Lieutenant Colonel
Pułkownik
Colonel
46
Generał brygady
Brigadier General/ Major
General
Generał dywizji
Major General/ Lieutenant
General
Generał bronii
Lieutenant General/ General
Generał
General
47
Marynarka Wojenna
Navy
NON-COMMISSIONED RANKS – STOPNIE PODOFICERSKIE
Stopień wojskowy
Military rank
Marynarz
Ordinary Seaman
Starszy marynarz
Able Seaman
48
NON-COMMISSIONED RANKS – STOPNIE PODOFICERSKIE
Stopień wojskowy
Military rank
Mat
Leading Seaman
Starszy mat
Chief Leading Seaman
Bosmanmat
Master Seaman
Bosman
Petty Officer Class II
Starszy bosman
Petty Officer Class I
Młodszy chorąży marynarki
Junior Warrant Officer
49
Chorąży marynarki
Warrant Officer
Class II
Starszy chorąży marynarki
Warrant Officer
Class I
Starszy chorąży sztabowy
Chief Warrant Officer Class I
marynarki
50
COMMISSIONED RANKS – STOPNIE OFICERSKIE
Stopień wojskowy
Military rank
Podporucznik marynarki
Ensign/ Acting SubLieutenant
Porucznik marynarki
Sub-lieutenant/ Lieutenant JG
(Junior Grade)
Kapitan marynarki
Lieutenant
Komador podporucznik
Lieutenant Commander
Komadnor porucznik
Commander
Komandor
Captain
51
Kontradmirał
Rear Admiral
Wiceadmirał
Rear Admiral (Lower Half)/
Vice-admiral
Admirał floty
Vice Admiral
Admirał
Admiral
52
Dodatek 2/ Appendix 2
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo RP
Services responsible for the security of the Republic of Poland
Name of service or unit
Logo
(Nazwa służby lub jednostki)
The Police
(Policja)
Polish Border Guard
(Straż Graniczna - SG)
Government Protection Bureau
(Biuro Ochrony Rządu – BOR)
State Fire Service
(Państwowa Straż Pożarna – PSP)
53
Internal Security Agency
(Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW)
Central Anticorruption Bureau
(Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA)
Foreign Intelligence Agency
(Agencja Wywiadu – AW)
Military Intelligence Service
(Służba Wywiadu Wojskowego – SWW)
Military Counterintelligence Service
(Służba Kontrwywiadu Wojskowego – SKW)
Military Police
(Żandarmeria Wojskowa – ŻW)
54
Customs Service
(Służba Celna)
Prison Service
(Służba Więzienna – SW)
Main Inspectorate of Road Transport
(Główny Inspektorat Transportu Drogowego – ITD)
Central Bureau of Investigation
(Centralne Biuro Śledcze – CBŚ)
Bureau of Anti-Terrorist Operations
(Biuro Operacji Antyterrorystycznych
Polskiej Policji – BOA)
Railroad Guards
(Straż Ochrony Kolei – SOK)
55
Anti-Terrorist Center of the Internal Security Agency
(Centrum Antyterrorystyczne ABW)
56
Dodatek 3/ Appendix 3
Organizacje międzynarodowe w polityce bezpieczeństwa
International organizations in security policy
International organization
(Organizacja międzynarodowa)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
League of Arab States (LAS)
Liga Państw Arabskich (LPA)
Commonwealth of Independent States (CIS)
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
Association of South-East Asian Nations (ASEAN)
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
(ASEAN)
United Nations (UN)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
57
Logo
Organisation of American States (OAS)
Organizacja Państw Amerykańskich (OPA)
African Union (AU)
Unia Afrykańska (UA)
European Union (EU)
Unia Europejska (UE)
58
W serii Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu ukazały się:
1. Pamięć – Odpowiedzialność, pod red. L. Suchanka, Oświęcim 2007.
2. Prawda w polityce, pod red. J. Dieca, Oświęcim 2008.
3. Podstawy zarządzania – materiały do ćwiczeń, pod red. J. Sasaka, Oświęcim 2008 (Podręczniki
i Skrypty).
4. Czy zmierzch terroryzmu? (case studies i wnioski dla Polski), pod red. R. Borkowskiego,
Oświęcim 2008.
5. J. Kożuch, Podstawy rachunkowości, Oświęcim 2008 (Podręczniki i Skrypty).
6. Idea samorządności w Polsce –perspektywy rozwoju ziemi oświęcimskiej, pod red. M. Kaute,
Oświęcim 2008.
7. Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, pod red. B. Grotta, Oświęcim 2009.
8. D. Romanowski, Odnaleźć człowieka w człowieku – obraz bohatera w twórczości Mikołaja
Gogola, Oświęcim 2009.
9. Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II, pod. Red. J. Dieca
i R. Łętochy, Oświęcim 2009.
10. Wolni i zniewoleni. Rtm. Witold Pilecki i inni więźniowie KL Auschwitz wobec nowej
rzeczywistości powojennej, pod red. W. Stankowskiego, Oświęcim 2010.
11. M. Bugdol, B. Goranczewski, Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na procesach.
Koncepcje, metody i narzędzia, Oświęcim 2010.
12. Oblicza wolności, pod red. R. Łętochy, Oświęcim 2010.
13. Sukces czy porażka roku 89? Wokół polskiej myśli politycznej i ustrojowej czasu transformacji,
pod red. M. Kaute, Oświęcim 2011.
14. Wokół naruszeń praw człowieka, pod red. W. Stankowskiego i K. Żarny, Oświęcim 2011.
15. Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej
zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, pod red. G. Baziura, Oświęcim 2011.
16. B. Ogórek-Tęcza, Wybrane aspekty relaksacji i medycyny komplementarnej w kontekście
promocji zdrowia, Oświęcim 2011.
17. Międzykulturowe i terapeutyczne uwarunkowania współczesnego pielęgniarstwa, pod red.
B. Ogórek-Tęczy i Z. Pucko, Oświęcim 2012.
18. Godność człowieka, pod red. R. Łętochy, Oświęcim 2012.
19. Kreatywna starość. 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod red. A. Fabisia,
A. Łaciny-Łanowskiego, Ł. Tomczyka, Oświęcim 2013.
20. A. Fabiś, M. Muszyński, Ł. Tomczyk, M. Zrałek, Starość w Polsce. Aspekty społeczne
i edukacyjne, Oświęcim 2014.
21. Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu, pod red. T. Gabrysia, Oświęcim 2014.
22. Europa Środkowa. Central Europe. Tom I, red. tomu R. Łętocha, K. Żarna, Oświęcim 2014.
59
ISBN 978-83-939443-6-1
60

Podobne dokumenty