sylwetka LUCJAN MYRDA

Transkrypt

sylwetka LUCJAN MYRDA
LUCJAN MYRDA
Przewodniczący Rady Nadzorczej MERCOR SA
Ukończył Szkołę Oficerów PoŜarnictwa w Warszawie (z tytułem oficera
poŜarnictwa) oraz studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach na kierunku Elektrotechniki Przemysłowej. Jest takŜe absolwentem
studiów podyplomowych w zakresie profilaktyki poŜarowej w Szkole Głównej
SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie. Dodatkowo ma za sobą podyplomowy kurs
logistyki dla funkcjonariuszy Państwowej StraŜy PoŜarnej w WyŜszej Szkole
Oficerskiej SłuŜb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
W latach
PoŜarną,
poŜarom
Zastępcy
1964-1999 był nieprzerwanie zawodowo związany z Państwową StraŜą
rozpoczynając swoją karierę jako starszy podoficer ds. zapobiegania
w Powiatowej Komendzie PSP w Kłobucku, a kończąc na stanowisku
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krakowie.
Popularyzator wiedzy dotyczącej ochrony i profilaktyki przeciwpoŜarowej. Autor
licznych publikacji specjalistycznych, współorganizator oraz uczestnik wielu
branŜowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Silnie związany
ze środowiskiem branŜowym był jednym z inicjatorów powołania Ośrodka
Certyfikacji Usług PrzeciwpoŜarowych SITP z siedzibą w Poznaniu, w latach
2004-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej instytucji.
W latach 2001-2011 był Wiceprezesem Stowarzyszenia InŜynierów i Techników
PoŜarnictwa. Od roku 2004 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Mercor SA.

Podobne dokumenty