Medicavera Proj instal gaz med Choszczno

Transkrypt

Medicavera Proj instal gaz med Choszczno
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Projekt instalacji gazów medycznych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
72-300 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 4A
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo- diagnostycznego wraz z
dostosowaniem oddziału kardiologicznego do wymogów fachowo –
sanitarnych.
Projektant:
MEDICAVERA
mgr Adam Jański
70-731 Szczecin, ul.Smocza 10/2
Projektant: mgr inŜ. Damian Czyczyro
Sprawdzający: mgr Adam Jański
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
1
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
1.
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
SPIS TREŚCI
1. SPIS TREŚCI ................................................................................................. 2
2. WYMAGANIA OGÓLNE............................................................................. 3
2.1. Definicje: ................................................................................................. 3
2.2. Podstawa opracowania ............................................................................ 7
2.3. Przedmiot opracowania ........................................................................... 8
2.4. Lokalizacja obiektu.................................................................................. 8
2.5. Wymagania prawne ................................................................................. 8
2.6. Uprawnienia............................................................................................. 9
3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE .......................... 10
3.1. Ciśnienie rozprowadzania w instalacji .................................................. 10
3.2. Parametry przepływu w punktach poboru............................................. 10
3.3. Inwentaryzacja punktów poboru ........................................................... 11
3.4. Źródła zasilania gazami ......................................................................... 11
3.5. Współczynniki jednoczesności i przepływy obliczeniowe ................... 11
3.6. Rurociągi................................................................................................ 12
3.7. Wytyczne montaŜowe dla rurociągów .................................................. 16
3.8. MontaŜ strefowych zaworów odcinających .......................................... 17
3.9. Sygnalizacja alarmowa .......................................................................... 20
3.10. Oznakowanie rurociągu ..................................................................... 23
3.11. Badania końcowe, instrukcje obsługi, odbiory (atestacja). ............... 23
4. Wartości nieuregulowane niniejszym projektem. ........................................ 28
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
2
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Definicje:
2.1.1. awaryjne źródło zasilania
źródło zasilania przeznaczone do połączenia z przyłączem awaryjnym
2.1.2. dwustopniowy, rurociągowy system rozprowadzający
rurociągowy system rozprowadzający, który ze źródła zasilania jest pierwotnie zasilany
gazem o ciśnieniu wyŜszym niŜ nominalne ciśnienie rozprowadzania i to wyŜsze ciśnienie
jest następnie obniŜane do nominalnego ciśnienia rozprowadzania za pomocą dodatkowych
sieciowych reduktorów ciśnienia.
2.1.3. gaz medyczny
gaz
lub
mieszanina
gazów
przeznaczona
do
podawania
pacjentom
dla
celów
anestetycznych, terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych
2.1.4. główne źródło zasilania
część systemu zasilającego, która zaopatruje rozprowadzający system rurociągowy
2.1.5. ciśnieniowy zawór nadmiarowy
urządzenie przeznaczone do zmniejszenia nadmiernego ciśnienia do wcześniej ustalonej
wartości
2.1.6. jednostopniowy, rozprowadzający system rurociągowy
rozprowadzający system rurociągowy, w którym gaz jest rozprowadzany z systemu
zasilającego pod nominalnym ciśnieniem rozprowadzania
2.1.7. konserwacyjne źródło zasilania
źródło zasilania przeznaczone do zasilania systemu podczas jego konserwacji
2.1.8. maksymalne ciśnienie rozprowadzania
ciśnienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem poboru, gdy system rurociągowy pracuje w
warunkach zerowego przepływu
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
3
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
2.1.9. minimalne ciśnienie rozprowadzania
najniŜsze ciśnienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem poboru, gdy system rurociągowy
pracuje w warunkach przepływu obliczeniowego
2.1.10. nominalne ciśnienie rozprowadzania
ciśnienie, jakie system rurociągowy do gazów medycznych ma zapewnić w punktach poboru
2.1.11. nominalne ciśnienie systemu zasilającego
ciśnienie, jakie system zasilający ma zapewnić na wlocie sieciowych reduktorów ciśnienia
2.1.12. odbiór końcowy
sprawdzanie działania systemu w celu zweryfikowania, Ŝe uzgodniona specyfikacja systemu
została spełniona i została zaakceptowana przez uŜytkownika lub jego przedstawiciela
2.1.13. piętro
część rozprowadzającego systemu rurociągowego, która zaopatruje jeden lub więcej stref
instalacji znajdującej się na tym samym piętrze obiektu.
2.1.14. pion
część rozprowadzającego systemu rurociągowego przechodząca przez jedno lub więcej
pięter budynku i łącząca główną linię z liniami piętra na róŜnych poziomach
2.1.15. powietrze medyczne
naturalna lub syntetyczna mieszanina gazów, złoŜona głównie z tlenu i azotu występujących
w ściśle określonych proporcjach, ze zdefiniowaną granicą stęŜenia zanieczyszczeń,
dostarczana przez system rurociągowy do gazów medycznych i przeznaczona do podawania
pacjentom
2.1.16. przepływ obliczeniowy systemu
wielkość przepływu obliczona na podstawie wymagań dla maksymalnego przepływu w
danym obiekcie ochrony zdrowia, poprawiona o współczynnik niejednoczesności.
2.1.17. przewód główny
część rozprowadzającego systemu rurociągowego łącząca źródło zasilania z pionem i lub z
piętrem
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
4
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
2.1.18. przyłącze awaryjne
przyłącze, do którego moŜna podłączyć awaryjne źródło zasilania
2.1.19. przyłącze dedykowane
przyłącze z charakterystyką wymiarową, która zapobiega połączeniom między róŜnymi
gazami
2.1.20. przyłącze zasilania konserwacyjnego
przyłącze wlotowe pozwalające na połączenie ze źródłem zasilania podczas konserwacji
2.1.21. punkt poboru
kompletny zespół wylotowy (wlotowy w przypadku próŜni) w systemie rurociągowym do
gazów medycznych, do którego operator dokonuje podłączeń i odłączeń
2.1.22. rezerwowe źródło zasilania
część systemu zasilającego, która zaopatruje całość lub część rozprowadzającego systemu
rurociągowego, w przypadku awarii lub wyczerpania zarówno głównego, jak i pomocniczego
źródła zasilania
2.1.23. rozprowadzający system rurociągowy
część systemu rurociągowego do gazów medycznych lub próŜni, łącząca źródła zasilania
systemu zasilającego z punktami poboru
2.1.24. stan pojedynczego błędu
stan, w którym zawiódł pojedynczy środek zabezpieczający urządzenie przed zagroŜeniem
bezpieczeństwa lub wystąpił pojedynczy przypadek nieprawidłowego stanu zewnętrznego
2.1.25. system próŜniowy
system zasilający z pompami próŜniowymi, zaprojektowany w celu wytwarzania próŜni
2.1.26. system zasilający
zespół, który zasila rozprowadzający system rurociągowy i który zawiera wszystkie źródła
zasilania
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
5
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
2.1.27. system rurociągowy do gazów medycznych
kompletny system, który składa się ze systemu zasilającego, systemu monitorującego i
alarmowego i rozprowadzającego z punktami poboru w miejscach, gdzie gazy medyczne lub
odciągi gazów anestetycznych mogą być wymagane
2.1.28. współczynnik jednoczesności
współczynnik, który odpowiada maksymalnemu udziałowi punktów poboru w danym
obszarze klinicznym, będących w uŜyciu w tym samym czasie, z zachowaniem natęŜeń
przepływu uzgodnionych z kierownictwem obiektu ochrony zdrowia
2.1.29. wykonawca
jednostka wykonująca instalację gazów medycznych
2.1.30. wyposaŜenie sterujące
elementy niezbędne do utrzymywania systemu rurociągowego do gazów medycznych w
zakresie określonych parametrów roboczych.
Przykładami wyposaŜenia sterującego są reduktory ciśnienia, zawory nadmiarowe, alarmy,
czujniki, ręczne lub automatyczne zawory i zawory zwrotne
2.1.31. wytwórca
osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i
etykietowanie urządzeń przed wprowadzeniem ich na rynek pod własną nazwą, niezaleŜnie
czy czynności te zostały wykonane przez tę osobę czy w jej imieniu przez osoby trzecie
2.1.32. zawór jednokierunkowy
zawór umoŜliwiający przepływ tylko w jednym kierunku
2.1.33. zawór odcinający
zawór, który, kiedy jest zamknięty, odcina przepływ gazu w obu kierunkach
2.1.34. zestaw węŜa niskociśnieniowego
zestaw składający się z elastycznego węŜa i zamontowanych na stałe dedykowanych
przyłączy: wlotowego i wylotowego, zaprojektowany tak by przenosić gazy medyczne o
ciśnieniu mniejszym niŜ 1400 kPa
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
6
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
2.1.35. źródło zasilania
część systemu zasilającego, wraz z towarzyszącym osprzętem sterującym, dostarczająca
gaz do rozprowadzającego systemu rurociągowego
2.2. Podstawa opracowania
•
ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej późniejszymi
zmianami,
•
Dyrektywa
Rady
Wspólnot
Europejskich
93/42/EWG
dotycząca
wyrobów
medycznych wraz z jej późniejszymi zmianami,
•
„Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,
•
ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 z jej późniejszymi
zmianami,
•
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu
zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu z
jego późniejszymi zmianami,
•
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagań
zasadniczych dla wyrobów medycznych róŜnego przeznaczenia z jego późniejszymi
zmianami.
•
PN-EN ISO 14971:2009 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do
wyrobów medycznych
•
PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1:
Systemy rurociągowe do spręŜonych gazów medycznych i próŜni
•
PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 2:
Systemy odprowadzające zuŜyte gazy anestetyczne
•
PN-EN 13348:2008 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do
gazów medycznych lub próŜni
•
PN-EN ISO 9170-1:2008 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów
medycznych -- Część 1: Punkty poboru do uŜycia ze spręŜonymi gazami medycznymi
i próŜnią
•
PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów
medycznych -- Część 2: Punkty poboru do systemów odciągu gazów anestetycznych
•
PN-EN 980:2006 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów
medycznych
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
7
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
•
PN-EN ISO 11197:2005 Jednostki zaopatrzenia medycznego
•
PN-EN 1041:2001 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem
medycznym
•
CAN/CSA-Z305.6-92, Medical oxygen concentrator central supply system: for use
with nonflammable medical gas piping systems
•
HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems,
Part A: Design, installation, validation and certification
•
HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems,
Part B:
•
Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Commission, 2005
•
AS 2896-1998, Medical gas systems — Installation and testing of non-flammable
medical gas pipeline systems
•
FD S 90-155, Systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide —
Compléments pour la conception et la réception (“Pipelines for compressed medical
gases and vacuum — Additional elements for design and commissioning”)
2.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazów medycznych w części budynku
zaplecza leczniczo-diagnostycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Choszcznie.
2.4. Lokalizacja obiektu
Budynek zaplecza leczniczo-diagnostycznego oddziału wewnętrznego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 4A, działka nr:
515.
2.5. Wymagania prawne
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 z jej późniejszymi
zmianami i wyjaśnieniami udzielonymi w dokumentach „Consensus statements” scenariusz
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
8
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
2, wytwórcą, w rozumieniu ustawy, niniejszego wyrobu medycznego jest Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, który musi zapewnić zgodnie z
wymaganiami
Dyrektywy
Rady
Wspólnot
Europejskich
93/42/EWG
dot.
wyrobów
medycznych, taki system utrzymania, oceny i zapewniania jakości, aby móc wprowadzić
wyrób medyczny do uŜywania na własny uŜytek w obrębie swojej jednostki.
2.6. Uprawnienia
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 punkt G.3.4.7 jednostkami
uprawnionymi do przeprowadzania badań, wykonywania i analiz projektów, wykonawców
instalacji są firmy posiadające certyfikat z ISO 13485 odnośnie uprawnień oraz zgodności z
ISO 9001:2000 odnośnie zarządzania jakością np.: AwaMed Medizintechnik, Draeger Polska
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
9
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE
3.1. Ciśnienie rozprowadzania w instalacji
Nominalne ciśnienia dystrybucyjne opisane są w normie PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie
7.2.1 tablica 2.
Tablica 2. Zakresy nominalnych ciśnień rozprowadzania
Ciśnienie w kilopaskalach
SpręŜone gazy medyczne inne niŜ powietrze lub
azot do napędu pneumatycznych narzędzi
400 0+100
chirurgicznych
PróŜnia
≤ 60 b
a Regionalne lub krajowe przepisy mogą wymagać innego zakresu ciśnienia.
b Ciśnienie absolutne.
3.2. Parametry przepływu w punktach poboru
Dla spręŜonych gazów medycznych innych niŜ powietrze lub azot do napędu narzędzi
chirurgicznych, ciśnienie w kaŜdym punkcie poboru nie powinno być wyŜsze niŜ 110 %
nominalnego ciśnienia rozprowadzania, w warunkach zerowego przepływu. Ciśnienie w
kaŜdym punkcie poboru nie powinno być niŜsze niŜ 90% nominalnego ciśnienia
rozprowadzania, w warunkach przepływu obliczeniowego oraz z przepływem 40 l/min przez
dany punkt poboru.
Dla systemów próŜniowych, ciśnienie absolutne w kaŜdym punkcie poboru nie powinno być
wyŜsze niŜ 60 kPa, w warunkach przepływu obliczeniowego oraz z przepływem 25 l/min
przez dany punkt poboru.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
10
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
3.3. Inwentaryzacja punktów poboru
Nazwa/typ gazu/punktu
Ilość punktów w całym obiekcie zgodnie z
wymaganiami pomieszczeń w projekcie
funkcjonalno uŜytkowym
TLEN
26
PRTÓśNIA
26
3.4. Źródła zasilania gazami
Zamawiający wymaga przyłączenia się do istniejącego źródła zasilania tlenu – źródło
podstawowe.
(Zgodnie
z
wymaganiami
normy
PN-EN
ISO
7396-1:2007
naleŜy
przeprowadzić przed przyłączeniem się do istniejącej instalacji, badanie tej instalacji w celu
określenia jej parametrów. Prawidłowe parametry dystrybucyjne podane są w punkcie 3.1).
3.5. Współczynniki jednoczesności i przepływy obliczeniowe
Do przeprowadzenia badań dla nowo projektowanej instalacji naleŜy przyjąć współczynnik
jednoczesności wykorzystania punktów poboru o wartościach:
Gaz medyczny: TLEN
Nominalne parametry
współczynnik uŜycia
rozprowadzania MPa / l/min
punktów poboru %
0,5MPa | 40l/min
26%
max. zuŜycie
max. zuŜycie dobowe
godzinne dla 1 punktu
dla 1 punktu poboru
poboru m3
m3
0,6 m
3
14,9 m
3
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
11
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
PRÓśNIA
Nominalne parametry
współczynnik uŜycia
rozprowadzania MPa / l/min
punktów poboru %
-0,6MPa | 25l/min
63%
max. zuŜycie
max. zuŜycie dobowe
godzinne dla 1
dla 1 punktu poboru
punktu poboru m3
m3
-0,94 m
3
-22,68 m
3
PowyŜsze współczynniki zostały opracowane na podstawie wymagań Zamawiającego oraz
uśrednionych wartości z dokumentu HTM 02, FD S 90-155 i AS 2896-1998.
3.5.1. Współczynniki jednoczesności wg tabeli Manfreda Fritz’a
Zaopatrzenie w gaz pacjentów na Oddziale Ogólnym Tlen
Zaopatrzenie w gaz na Oddz. Zabiegowym oraz na
Oddziale Intensywnej Opieki Med.- Tlen
Liczba
łóŜek
Współ.
jednoczesności
Wydajność
Przepływu l/min.
Wybrany odcinek
Liczba
pacjentów
Współ.
jednoczesności
Wydajność
Przepływu l/min.
Wybrany odcinek
26
0,26
265,2
26
0,61
636,48
Zaopatrzenie w gaz pacjentów na Oddziale Ogólnym
PróŜnia
Zaopatrzenie w gaz na Oddz. Zabiegowym oraz na
Oddziale Intensywnej Opieki Med.
Liczba
łóŜek
Współ.
jednoczesności
Wydajność
Przepływu l/min.
Wybrany odcinek
Liczba
pacjentów
Współ.
jednoczesności
Wydajność
Przepływu l/min. PRÓśNIA
Wybrany odcinek
26
0,63
163,8
26
0,61
397,8
3.6. Rurociągi
3.6.1. Rurociągi do gazów medycznych
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
12
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Systemy rurociągowe powinny być uŜywane wyłącznie do celów opieki nad pacjentem. Nie
powinny być wykonane Ŝadne połączenia z systemem rurociągowym przeznaczonym do
innych celów.
Rurociągi powinny być uziemione jak najbliŜej miejsca, gdzie wchodzą do budynku. Same
rurociągi nie mogą być uŜywane do uziemiania urządzeń elektrycznych.
Rurociągi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład
przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane przez poruszający się przenośny
sprzęt, taki jak nosze czy róŜne rodzaje wózków, w korytarzach i innych lokalizacjach.
Niezabezpieczone rurociągi nie powinny być instalowane w miejscach gdzie występuje
szczególne zagroŜenie, np. tam gdzie są przechowywane materiały palne. Jeśli nie da się
uniknąć zainstalowania rurociągów w takim miejscu, to rurociąg naleŜy zainstalować w
obudowie, która zapobiegnie uwolnieniu się gazu medycznego do pomieszczenia, w
przypadku wystąpienia wycieku z systemu rurociągowego znajdującego się w tym obszarze.
3.6.2. Wymagania dla rur
Rurociąg gazów medycznych o średnicy mniejszej jak 108mm naleŜy wykonać z rur
spełniających wymagania normy PN-EN 13348:2008 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane
okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próŜni. Deklarację zgodności potwierdzającą
niniejsze wymagania zobowiązany jest dostarczyć wykonawca. Badania rur w zakresie
oceny zgodności z wymaganiami normy wykonują instytucje uprawnione, posiadające środki
i wiedzę do przeprowadzenia takich badań np.: AwaMed Medizintechnik, Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji - Laboratorium Mechaniczne itp.
Dla rur i komponentów mających bezpośredni styk z tlenem naleŜy dostarczyć deklarację
określającą zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 15001:2004 Urządzenia
anestezjologiczne i respiratory -- Przydatność do stosowania z tlenem, pod względem
kompatybilności z tlenem i wymagań czystości rurociągu, badanie takie wykonują instytucje
uprawnione, posiadające środki i wiedzę do przeprowadzenia takich badań np.: AwaMed
Medizintechnik, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - Laboratorium Mechaniczne itp.
3.6.3. Składowanie i transport rur
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
13
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Rury muszą być transportowane w sposób eliminujący ryzyka związane z uszkodzeniami
takimi jak: zagięcia, przetarcia, pęknięcia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia.
W trakcie transportu rury powinny być zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu się
do wewnątrz jakichkolwiek cząstek. Składowanie rur na terenie budowy powinno być w
miejscu wykluczającym powstawanie powyŜszych ryzyk, ponadto powinien zostać określony
harmonogram kontroli i inspekcji rurociągu w przypadku, gdy rury będą przechowywane
przez okres dłuŜszy jak 31 dni. Rury powinny być składowane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamkniętym przed dostaniem się osób niepowołanych.
NaleŜy prowadzić zapisy z kontroli składowanych rur wraz z okresowymi badaniami
czystości, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności, naleŜy opracować
procedury określające zapobiegnięcie wykorzystania wyrobu niezgodnego do budowy
rurociągu.
W przypadku zabrudzenia rurociągu nie naleŜy płukać rury Ŝadnymi płynami. Nie wolno
wprowadzać do niej Ŝadnych cząstek stałych, cieczy itp. Płukanie powinno być
przeprowadzane z uŜyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego.
3.6.4. Prowadzenie rurociągów
Systemy rurociągowe dla gazów medycznych naleŜy prowadzić w obrębie stropów
podwieszanych i układać nad tynkiem w przestrzeni między stropowej. W przypadku braku
stropów podwieszanych instalacje naleŜy układać w kanałach naściennych. Podejścia
rurociągów do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazów medycznych, punktów poboru
gazów oraz rozprowadzenie w pokojach i częściach korytarzy bez stropów podwieszanych
naleŜy wykonać w kanałach naściennych. Rurociągi w przebiciach ściennych naleŜy
prowadzić w tulejach ochronnych.
3.6.5. Średnice rurociągu
Średnica rur (korytarz główny)
−
tlen Ø12mm
−
próŜnia Ø15mm
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
14
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Średnica rur(doprowadzenie w pomieszczeniach)
−
tlen Ø10mm
−
próŜnia Ø12mm
3.6.6. Łączenie i lutowanie rurociągu
Połączenie nierozłączne rurociągów naleŜy wykonać lutem twardym srebrnym przy uŜyciu
odpowiednich złączek lub kształtek. Lut uŜyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niŜ
0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociągowych gazów medycznych uŜywa się lutu
twardego o wysokiej zawartości srebra pow. 45% typu LS 45.
Podczas lutowania twardego lub spawania połączeń rurociągów powinny być one w sposób
ciągły płukane od wewnątrz gazem osłonowym.
Połączenia mechaniczne (np. połączenia kołnierzowe lub gwintowane) mogą być uŜyte do
podłączenia do rurociągu takich elementów jak zawory odcinające, punkty poboru, reduktory
ciśnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemów alarmowych.
3.6.7. Podparcie rurociągu
Podparcia powinny zapewniać, Ŝe rurociąg nie moŜe zostać przypadkowo przemieszczony
ze swego połoŜenia.
Tam gdzie rurociągi krzyŜują się z przewodami elektrycznymi, rurociągi powinny być
podparte w pobliŜu tych przewodów.
Rurociągi nie powinny być wykorzystywane jako podpory dla innych rurociągów lub kanałów
kablowych ani wspierać się na nich.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2.5 tabela 3 rurociąg
powinien być podparty w następujących odległościach.
Tablica 3 – Maksymalne odstępy między podparciami rurociągów
Średnica zewnętrzna rury
Maksymalny odstęp między
podparciami
mm
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
15
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
do 15
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
1,5
Uszkodzenia wynikające z kontaktu z materiałami powodującymi korozję (np. uchwyty
rurociągów) powinny być zminimalizowane przez osłonięcie zewnętrznej powierzchni
rurociągu nieprzepuszczalnym materiałem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt
moŜe wystąpić.
3.6.8. Odległość rurociągu od innych instalacji
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2 i jego podpunktach
oraz 12.6.3 naleŜy wykonać tak instalację rurociągową, aŜeby połączenia krzyŜowe były
zabezpieczone w sposób eliminujący ryzyka związane z uszkodzeniem rurociągu,
samozapłonem, nieszczelnością, nadmiernym wzrostem temperatury.
3.6.9. Oznakowanie rurociągu
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociągi powinny być trwale
oznakowane nazwą gazu (i/lub symbolem) w pobliŜu zaworów odcinających, przy
połączeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za ścianami i przegrodami itd., w
odstępach nie większych niŜ 10 m oraz w pobliŜu punktów poboru.
Wymagania dot. oznakowania, typów oznakowania, kolorów oznakowania itp. zawarte są w
niniejszej normie w punkcie 10.
3.7. Wytyczne montaŜowe dla rurociągów
3.7.1. Czystość
MontaŜ rurociągu musi odbywać się zgodnie z wymaganiami dot. BHP oraz naleŜy
zastosować takie procedury czystości, aŜeby minimalizować ryzyka związane ze skaŜeniem
rurociągu, przedostaniem się do niego cząstek stałych itp.
Zaleca się, aŜeby monterzy byli przeszkoleni do wykonywania rurociągów o wysokim stopniu
czystości.
W przypadku zabrudzenia rurociągu przez pracownika w Ŝadnym wypadku nie naleŜy płukać
go, Ŝadnymi płynami. Nie wolno wprowadzać do niego Ŝadnych cząstek stałych, cieczy itp.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
16
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
3.7.2. Bezpieczeństwo
NaleŜy zachować wszystkie moŜliwe środki bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w
nowym i istniejącym rurociągu uwzględniając przy tym:
- zabezpieczenie istniejącego rurociągu na etapie przyłączenia nowego rurociągu w celu
zapobiegnięcia przedostania się jakichkolwiek cząstek do instalacji,
- zabezpieczenie rezerwowych źródeł zasilania w przypadku odłączenia istniejącego
rurociągu
- oznakowania i zabezpieczenia rurociągu, nad którym trwają prace,
- oznakowania i zabezpieczenia strefowych zaworów kontrolnych oraz innych komponentów
instalacji w celu minimalizującym ich niepoprawne uŜycie. MoŜna zastosować tabliczki,
naklejki informujące, Ŝe trwają prace, Ŝe nie naleŜy manipulować zaworami itp. Wymagania
szczegółowe podaje norma PN-EN ISO 7396-1:2007.
3.8. MontaŜ strefowych zaworów odcinających
Systemy rurociągowe dla gazów medycznych zostały wyposaŜone w monitor braku gazów
monitorujący i alarmujący o stanie gazów na całym oddziale, jak równieŜ zawory odcinające
poszczególne piony przyłączy zestawów nadłuŜkowych.
3.8.1. Poziomy strefowy monitor braku gazów wraz z sygnalizacją alarmową
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
17
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Monitor braku gazów montowany jest w skrzynce i umoŜliwia szybkie i pewne zamknięcie
dopływu gazu. NaleŜy zlokalizować go w poziomyej strefie najbliŜej źródła zasilania gazem
(pionu instalacji) tak, aby po wyłączeniu jednego zaworu odciąć gaz za zaworem.
Monitor braku gazów powinien zapewniać:
- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem,
- pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów,
- generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,
- fizyczne oddzielenie instalacji,
- awaryjne otwarcie bez uŜycia kluczyka,
- awaryjne zasilanie gazów spręŜonych.
NaleŜy go montować na ścianie w miejscu dostępnym i dobrze widocznym.
Do monitora braku gazów naleŜy dociągnąć instalację elektryczną niskonapięciową 12V,
500mA. Zasilacz do zasilania czujników i sygnalizacji alarmowej powinien być zainstalowany
na stałe i umiejscowiony w taki miejscu aŜeby uniemoŜliwiać dostęp i odłączenie przez
osoby niepowołane.
Monitory braku gazów powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
7396-1:2007 powinna być określona strefa, w jakiej działają, oraz informacja: „nie naleŜy
wyłączać zaworów za wyjątkiem awarii”. Ponadto kaŜdy gaz powinien być opisany nazwą i
kolorem oraz musi posiadać wskazanie ciśnienia gazu lub próŜni.
Monitor braku gazów zamontowany zostanie w zamykniętej szafce. Dostęp do niego
powinien mieć tylko personel zajmujący się eksploatacją instalacji.
Wszystkie zawory odcinające powinny być identyfikowane przez wskazanie:
a) nazwy gazu lub próŜni lub ich symbolu lub
b) kontrolowanych pionów, pięter i stref.
Strefowe zawory odcinające powinny być uŜyte do odcinania stref szpitala w celach
konserwacyjnych i przypadkach awaryjnych. Zaleca się aby ich uŜycie w tym ostatnim
przypadku, było opisane w planie postępowania na wypadek awarii, jako jego integralna
część.
Serwisowe zawory odcinające powinny być uŜywane wyłącznie przez upowaŜniony personel
operacyjny oraz nie powinny być dostępne dla osób nieupowaŜnionych.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
18
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
KaŜda skrzynka powinna być wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec gromadzeniu
się w niej gazu, a pokrywa lub drzwiczki powinny mieć moŜliwość zabezpieczenia w pozycji
zamkniętej. Pokrywa lub drzwiczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą szybki dostęp w
przypadku awarii.
Wszystkie skrzynki powinny być umieszczone w normalnym zasięgu rąk i powinny być
widoczne i dostępne przez cały czas. Zaleca się uniemoŜliwienie dostępu do nich osobom
nieupowaŜnionym.
Wszystkie rurociągi, z wyjątkiem rurociągów do próŜni powinny posiadać wlotowe przyłącze
awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane poniŜej kaŜdego strefowego zaworu odcinającego.
Wlotowe przyłącze awaryjno-konserwacyjne powinno być dedykowane do konkretnego gazu
(złącze typu NIST albo DISS w korpusie lub gnieździe punktu poboru). Wymiary wlotowego
przyłącza powinny być tak dobrane by uwzględniały wielkość przepływu wymaganego
podczas sytuacji awaryjnych i konserwacyjnych. Wlotowe przyłącze awaryjno-konserwacyjne
moŜe być umieszczone w skrzynce zawierającej strefowy zawór odcinający.
Proponuje się wykorzystanie urządzeń następujących firm: ` Medizintechnik, KERN,
Greggersen Gasetechnik GmbH
Monitorujące strefowe zawory odcinające powinny być umieszczone w skrzynkach
zaopatrzonych w pokrywy lub drzwiczki. Skrzynki powinny być etykietowane następującymi
lub podobnymi słowami:
UWAGA – Nie zamykać zaworu(-ów) w Ŝadnym przypadku z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
Urządzenia muszą posiadać znak CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Niniejsze
dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.
Dla powyŜszych urządzeń naleŜy wykuć otwory w ścianach i doprowadzić do nich instalację
gazów medycznych. Wielkość otworów określona jest przez producenta urządzenia.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
19
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
3.9. Sygnalizacja alarmowa
Do monitorów braku gazów naleŜy podłączyć sygnalizację alarmową spełniającą
wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część
1: Systemy rurociągowe do spręŜonych gazów medycznych i próŜni w punktach 6.3.4
PoniŜsze alarmy musza zostać spełnione
Tablica 1 – Kategorie alarmów i charakterystyki sygnałów
Kategoria
Awaryjny alarm
kliniczny
Awaryjny alarm
eksploatacyjny
Reakcja operatora
Kolor wskaźnika Sygnał wizualny
Sygnał
Natychmiastowa
Zgodny z
Zgodny z
akustyczny
Zgodny z
reakcja, by zająć się
IEC 60601-
IEC
IEC 60601-
niebezpieczną sytuacją
Natychmiastowa
1-8
60601-1-8
1-8 a
reakcja, by zająć się
Czerwony
Migający b
Tak
śółty
Migający b
Opcjonalny
Stały
Nie
Alarm
niebezpieczną sytuacją
Szybka reakcja na
eksploatacyjny
niebezpieczną
Sygnał
Świadomość stanu
Nie Ŝółty
informacyjny
normalnego
nie czerwony
a jeŜeli zostały uŜyte więcej niŜ dwa tony lub dwie częstotliwości.
b Zaleca się, aby częstotliwość migania wizualnych sygnałów, dla alarmów eksploatacyjnych i
awaryjnych alarmów eksploatacyjnych mieściła się pomiędzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy
pomiędzy 20 % i 60 %.
Urządzenia do sygnalizacji ponadto powinny być zamontowane w miejscach określonych
przez zamawiającego lub takich, które dostępne dla personelu technicznego i w kaŜdej chwili
będzie moŜna odczytać wszystkie alarmy.
Projektowana sygnalizacja zapewnia:
3.9.1. Alarmy eksploatacyjne, które wskazują poniŜsze przypadki:
a) przełączenie z głównego na pomocnicze źródło zasilania z butli,
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
20
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
b) spadek ciśnienia do minimum lub zawartości w głównym, pomocniczym lub rezerwowym
źródle zasilania z butli;
c) spadek ciśnienia do niŜszego niŜ minimalne ustalonego przez kierownictwo jednostki
słuŜby zdrowia w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym;
d) spadek poziomu cieczy w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym poniŜej poziomu
minimalnego, określonego przez kierownictwo jednostki słuŜby zdrowia w porozumieniu z
dostawcą gazu;
e) nieprawidłowe działanie spręŜarek powietrznych;
f) dla powietrza zasilanego z systemu spręŜarek, stopień zawartości pary wodnej
g) nieprawidłowe działanie systemu mieszającego;
h) nieprawidłowe działanie systemu kriogenicznego;
i) nieprawidłowe działanie systemu próŜni;
j) nieprawidłowe działanie systemu zasilania powietrza wzbogacanego w tlen.
3.9.2. Alarmy kliniczne, które wskazują poniŜsze przypadki:
a) ciśnienie w rurociągu poniŜej dowolnego strefowego zaworu odcinającego zmienia się o
więcej niŜ ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego;
b) ciśnienie absolutne w rurociągu do próŜni, mierzone powyŜej strefowego zaworu
odcinającego, wzrośnie powyŜej wartości 66 kPa.
3.9.3. Awaryjne alarmy eksploatacyjne, które wskazują poniŜsze przypadki:
a) w przypadku jednostopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniŜej
dowolnego sieciowego reduktora odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niŜ ± 20 % w
stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego;
b) w przypadku dwustopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniŜej
dowolnego sieciowego reduktora odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niŜ ± 20 % w
stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego;
c) ciśnienie absolutne w rurociągu do próŜni, (poza płytkami/pierścieniem) mierzone powyŜej
strefowego zaworu odcinającego, wzrośnie powyŜej wartości 44 kPa.
Ponadto urządzenia muszą spełniać wymagania dot. zasilania zgodnie z normami dla
elektrycznych wyrobów medycznych (normy z serii 60601). Dowód na spełnienie
powyŜszych wymagań dostarcza producent.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
21
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Urządzenia sygnalizacyjne powinny być zdublowane w BMS w formie panelu synaptycznego
lub sygnałów do przetworzenia przez system monitorowania.
Uwaga: Sygnalizatory braku gazu z piętra 1, 2 oraz 3 doprowadzić do pomieszczenia 1/05
centralnego punktu dyspozytorskiego znajdującego się na parterze kablem FTP; zasilanie do
sygnalizatorów braku gazu - 3 x 1,5 mm 12 DC, 1A.
Proponuje się wykorzystać urządzenia firm: AwaMed Medizintechnik lub INSEL
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
22
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
3.10. Oznakowanie rurociągu
Rurociągi powinny być oznakowanie zgodnie nazwą gazu i/lub symbolem, w pobliŜu
zaworów odcinających, rozgałęzień, zmian kierunku, przed i za przejściami przez
ściany i ścianki działowe itp., w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz w pobliŜu
punktów poboru.
Typowe przykłady metod oznakowania to metalowe tabliczki, szablony, stemple lub
nalepki.
Oznakowanie powinno:
•
być zgodne z ISO 5359;
•
być wykonane z uŜyciem liter o wysokości nie mniejszej niŜ 6 mm;
•
zawierać nazwę i/lub symbol gazu naniesione wzdłuŜ osi rurociągów, i
•
zawierać strzałki informujące o kierunku przepływu.
3.11. Badania końcowe, instrukcje obsługi, odbiory (atestacja).
3.11.1. Badania
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań zgodnych, kaŜdy punkt poboru w systemie,
podlegający badaniu powinien być etykietowany, w celu wskazania, Ŝe system znajduje się
w trakcie badań i Ŝe punkty poboru nie powinny być uŜywane.
Wszystkie przyrządy pomiarowe stosowane do atestacji, powinny być kalibrowane w
odpowiednich odstępach czasu.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów
medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do spręŜonych gazów medycznych i próŜni
załącznik C i D naleŜy wykonać następujące badania:
•
Znakowanie i podparcia (przed zakryciem instalacji)
•
Specyfikacja projektu (przed zakryciem instalacji)
•
Szczelność systemu próŜni
•
Wyciek wewnątrz systemu próŜni
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
23
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
•
Szczelność systemu gazów spręŜonych
•
Wyciek z systemu gazów spręŜonych (przed strefowym zaworem odcinającym)
•
Wyciek z systemu gazów spręŜonych (za strefowym zaworem odcinającym)
•
Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów spręŜonych (przed
zamontowaniem)
•
Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów spręŜonych (po
zamontowaniu)
•
Badanie strefowych zaworów odcinających pod kątem zamykania, identyfikacji i
przynaleŜności do stref
•
Połączenia krzyŜowe
•
Zator i przepływ, funkcje mechaniczne, dedykowalność i identyfikacja punktów
poboru gazów
•
Przyłącza typu NIST i DISS : badania zatorów i przepływu, funkcji mechanicznych,
dedykowalności i identyfikacji
•
Wykonanie systemu
•
Zawory nadmiarowe ciśnienia
•
Źródło zasilania
•
Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne
•
Awaryjne alarmy eksploatacyjne
•
Zanieczyszczenie cząstkami stałymi
•
Jakość powietrza do oddychania dostarczanego ze źródła zasilania spręŜarką
•
Jakość powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych ze źródła zasilania spręŜarką
•
Napełnienie gazem przeznaczenia
•
Badanie toŜsamości gazu z uŜyciem analizatora tlenu
•
Badanie toŜsamości gazu z uŜyciem róŜnych ciśnień
•
Badanie toŜsamości gazu z uŜyciem analizatora dedykowanego do określonego gazu
Badania muszą przeprowadzić jednostki posiadające do tego uprawnienia w przedmiocie
badań. Takimi jednostkami są np.: AwaMed Medizintechnik lub Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji – Laboratorium Mechaniczne.
3.11.2. Instrukcje obsługi
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
24
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
Zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych naleŜy przygotować instrukcję
obsługi i zarządzania ryzykiem dla wyrobu medycznego. Wytyczne do stworzenia instrukcji
obsługi znajdują się zarówno w ustawie jak i w załączniku F i G normy PN-EN ISO 7396-1.
Instrukcja powinna obejmować:
•
nazwę lub nazwę handlową i adres wytwórcy;
•
rok budowy, a w stosownych przypadkach wskazanie daty, kiedy system i jego
elementy w sposób bezpieczny mogą być uŜyte, wyraŜone jako miesiąc i rok;
•
wszelkie specjalne warunki przechowywania i/lub obsługi;
•
wszelkie specjalne instrukcje eksploatacji;
•
wszelkie ostrzeŜenia i/lub środki ostroŜności;
•
numer identyfikacyjny;
•
specyfikację techniczną zawierającą wydajność systemu oraz informację jak
podłączać i odłączać odłączalne części i akcesoria;
•
opis wszystkich sygnałów alarmowych i sygnałów informacyjnych;
•
pozycje w stanie normalnym wszystkich zaworów odcinających (tj. otwarte lub
zamknięte);
•
instrukcje dotyczące zalecanych okresowych kontroli funkcjonowania systemu;
•
odpowiednie informacje dotyczące produktu leczniczego lub produktów, do których
dostarczania system został zaprojektowany;
•
instrukcje dotyczące usuwania elementów lub materiałów eksploatacyjnych (np. olej
uŜywany w spręŜarkach i pompach próŜniowych, filtry antybakteryjne, filtry węglowe,
osuszacze).
Instrukcje uŜytkowania powinny być sporządzone z uwzględnieniem moŜliwości, Ŝe kilka
róŜnych podmiotów jest zaangaŜowanych w budowę systemu, uŜytkowanie i konserwację.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
25
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
3.11.3. Informacje dotyczące zarządzania eksploatacją
Wytwórca(-y) systemu powinni dostarczyć instrukcje do obiektu ochrony zdrowia o
zalecanych zadaniach w zakresie konserwacji i ich częstotliwości oraz listę zalecanych
części zamiennych, jeśli to ma zastosowanie.
Wytwórca kompletnego systemu powinien dostarczyć informacje umoŜliwiające obiekcie
ochrony zdrowia przygotowanie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
regulującej sposób reagowania na katastrofalne uszkodzenie jednego systemu lub kilku
systemów rurociągowych, powodujące przerwę w zasilaniu gazami medycznymi we
wszystkich urządzeniach medycznych jednocześnie.
Informacje odnośnie wytycznych do przygotowania Dokumentacji Zarządzania Eksploatacją
podano w Załączniku G normy PN-EN ISO 7396-1:2007. Informacje odnośnie wytycznych do
zarządzania ryzykiem podane są w Załączniku F normy PN-EN ISO 7396-1:2007
3.11.4. Odbiory
Ze względu na to, iŜ instalacje gazów medycznych nie są objęte wymaganiami ustawy o
prawie budowlanym, odbiór instalacji musi dokonać jednostka posiadająca do tego
uprawnienia. Ten proces zwany jest atestacją instalacji. Jednostka zbiera wszystkie
wymagane dokumenty z procesów przechowywania materiałów, produkcji, badania,
instrukcje obsługi itp. następnie przestawia dokumentację Zamawiającemu, który określa czy
na podstawie przepisów, stosowanych przez niego, moŜe wprowadzić dany wyrób do
wykorzystania na własny uŜytek w swojej jednostce.
NaleŜy wcześniej zwrócić się do jednostki, aŜeby uzyskać niezbędne informacje dot.
dokumentów wymaganych do atestacji.
Jednostkami posiadającymi uprawnienia do atestacji są np.: AwaMed Medizintechnik lub
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
3.11.5. Rysunki powykonawcze
Oddzielny zestaw „powykonawczych" rysunków instalacji, pokazujących rzeczywisty
przebieg i średnice rurociągów, zawory odcinające (wraz z ich identyfikacją, jeśli to ma
zastosowanie) oraz wszystkich pozostałych elementów powinien być wykonywany
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
26
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
równolegle z montaŜem instalacji, a takŜe powinien być kaŜdorazowo aktualizowany w
przypadku wykonania zmian. Rysunki te powinny zawierać szczegóły dotyczące elementów
znajdujących się pod ziemią lub przykrytych, tak aby mogły być później łatwo zlokalizowane.
Kompletne zestawy rysunków „powykonawczych" systemu rurociągowego, określone w
13.4.1, powinny być przedstawione kierownictwu obiektu ochrony zdrowia, do włączenia do
stałej dokumentacji systemu rurociągowego, jako integralna jej część.
Wytwórca systemu powinien dostarczyć kierownictwu obiektu ochrony zdrowia schematy
elektryczne dostarczonych podzespołów.
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
27
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI:
ul. Niedziałkowskiego 4A , 72-300 Choszczno
nr ewid. działki: 515
4. Wartości nieuregulowane niniejszym projektem.
Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartości w niniejszym
projekcie
naleŜy
konsultować
z
projektantem
oraz
zarządcą
szpitala.
Wszystkie
wprowadzane zmiany muszą być zgodne z wymaganiami prawnymi i mieć wyłącznie
charakter poprawiający bezpieczeństwo pacjentów i personelu, zmniejszający ryzyka lub
udoskonalający przedmiot zamówienia.
W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujących swoje
odzwierciedlenie w innych dokumentach np. rysunkach naleŜy stosować się do nich.
Sprawdził: mgr Adam Jański
Opracował: mgr inŜ. Damian Czyczyro
Opis techniczny do projektu wykonawczego
Przebudowa części budynku zaplecza leczniczo-diagnostycznego wraz z dostosowaniem oddziału kardiologicznego do
wymogów fachowo– sanitarnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
28