Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do

Transkrypt

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
Oświadczenie
rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko) .................................................
uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
lub szkoły
podstawowej (nazwa i adres placówki) ………………………………………………………...
(imiona, nazwisko oraz data urodzenia rodzeństwa) …………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………..
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………
data
…………………………………..
czytelny podpis

Podobne dokumenty