Tytuł projektu: „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

Transkrypt

Tytuł projektu: „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą
Tytuł projektu: „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Gorzowie Wielkopolskim – etap I”
Wartość całkowita - 504 444,01 PLN
Wartość dofinansowania - 378 333,00 PLN
Źródło – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności
regionów,
Działanie 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Okres realizacji: 2006-2008
Dzięki realizacji inwestycji wyposażono placówki oświatowe (razem 67) miasta Gorzowa Wlkp. oraz
Wydział Edukacji Urzędu Miasta w odpowiednie oprogramowanie, które usprawniło wymianę
informacji pomiędzy placówkami a wydziałem edukacji, a także przyczyniło się do zapewnienia
mieszkańcom miasta pełnej i wszechstronnej informacji o działalności placówek oświatowych.
Zainstalowano w placówkach oświatowych jednolite oprogramowanie, w skład którego wchodzą:
oprogramowanie portalu edukacyjnego zapewniające wymianę informacji pomiędzy placówkami
oświatowymi (e-publikacje, e-informacje, e-nauczanie, poczta elektroniczna, e-forum, e-zakupy).
Oprogramowanie to wymusza: wspólny dla wszystkich placówek centralnie zarządzany plan kont,
wspólne definicje składników płacowych, jednolity kształt arkuszy organizacyjnych szkół, pozwala na
utworzenie baz danych nauczycieli i uczniów gorzowskich placówek oświatowych.
Ponadto, zainstalowano i uruchomiono system dwóch serwerów edukacyjnych. Zainstalowanie
internetowego serwera edukacyjnego pozwoliło na wykorzystanie Internetu jako medium
przenoszącego wygenerowane przez placówki oświatowe i wydział edukacji, informacje oraz dało
szansę ich upublicznienia. Ważnym elementem systemu jest utworzony portal edukacyjny. Stanowi
on centrum informacji systemu „EDU-Gorzów".
Unia Europejska

Podobne dokumenty