Podstawy malarstwa i rysunku dr hab. Józef Czerniawski

Transkrypt

Podstawy malarstwa i rysunku dr hab. Józef Czerniawski
Podstawy malarstwa i rysunku
Grupa treści kierunkowych
dr hab. Józef Czerniawski
mgr Aleksandra Jadczuk
Katedra Kształcenia Podstawowego
III Pracownia Podstaw Rysunku i Malarstwa
Rodzaj zajęć: pracowniane
Status zajęć: obowiązkowe
Forma zaliczenia: przegląd semestralny zakończony zaliczeniem z oceną
Warunki przystąpienia do zajęć w pracowni: przyjęcie na pierwszy rok studiów
Opis
Przez 2 lata kształcenia podstawowego student powinien posiąść podstawowe
umiejętności rysunkowe i malarskie, takie jak: umiejętność komponowania obrazu,
rozróżnianie proporcji, budowanie przestrzeni środkami rysunkowymi i kolorem,
umiejętność komponowania barw. Zajęcia mają zachęcać studenta do indywidualnych
poszukiwań twórczych, nowych rozwiązań, zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania
swojej artystycznej świadomości.
Studium rysunkowe i studium malarskie na podstawie obserwacji i modela (akt), martwej
natury z uwzględnieniem zasad kompozycji, perspektywy, światłocienia, przestrzeni.
Opanowanie podstawowych technik rysunku i malarstwa; doskonalenia warsztatu;
poszukiwanie i kształtowanie własnej postawy twórczej.
Celem prowadzonych zajęć jest doskonalenie umiejętności poprzez realizację ćwiczeń
rysunkowych, malarskich uwzględniających zasady kompozycji, proporcji, perspektywy,
zestawień barwnych, temperatur kolorów, kontrastów oraz zasady operowania kreską i
plamą.
Metody kształcenia, formy zajęć
Zajęcia mają charakter pracowniany. Oparte są na studium rysunkowym i malarskim
modela oraz martwej natury, realizacji zadań problemowych oraz projektów autorskich.
Studenci zachęcani są do stosowania różnych technik rysunkowych i malarskich. Każdy
student traktowany jest indywidualnie. Prace studenckie są regularnie konsultowane
podczas zajęć oraz na indywidualnych i pracownianych przeglądach.
Podstawową metodą kształcenia są ćwiczenia praktyczne: wykonywanie szkiców
koncepcyjnych; studia postaci i martwej natury w różnych ujęciach i technikach;
aranżacje przestrzeni. Elementem integralnym są indywidualne korekty, omawiające i
analizujące prace studentów wykonywane przez osoby prowadzące pracownię.
Kryteria oceny
Co dwa tygodnie przeprowadza się indywidualne przeglądy na których są omawiane
i analizowane prace poszczególnych studentów. Podstawą metod oceny i warunków
zaliczeń z przedmiotu rysunek i malarstwo jest poziom prac i realizacja zadań z zakresu
rysunku i malarstwa. Obecność i zaangażowanie na zajęciach , uczestniczenie
w przeglądach. Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w
trakcie ogólnopracownianego przeglądu. Podstawowe kryteria oceny to: wartość
artystyczna prac, postępy dokonane w ocenianym okresie, stosunek do przedmiotu.
Bibliografia
Student powinien interesować się literaturą z zakresu sztuki, technologii rysunkowych i
malarskich.

Podobne dokumenty