Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Transkrypt

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Warszawa dnia....................
....................................................
Imię i Nazwisko
Nr albumu..............................
Grupa.....................................
Adres.....................................
...............................................
nr tel.......................................
mail …………………….......
Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
licencjackiej/magisterskiej* do dnia …………………………………………………………...
Promotorem pracy jest ………………………………………………………….………….….
Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................
podpis
Opinia promotora
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Opinia Dziekanatu:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
Decyzja Dziekana:

Podobne dokumenty