Œwięto stra¿aków - Powiat wrzesiński

Komentarze

Transkrypt

Œwięto stra¿aków - Powiat wrzesiński
W numerze:
Œwiêto stra¿aków
22 maja w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni odby³a siê uroczystoœæ z okazji
Dnia Stra¿aka.
Czternaœcie osób zosta³o awansowanych,
przyznano tak¿e medale za zas³ugi dla po¿arnictwa: z³ote odznaczenie otrzyma³ st.
ogn. Leszek Pacholski, srebrne komendant
powiatowy policji Jaros³aw Gruszczyñski
i wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik, br¹zowe kpt. Rafa³ Zasada.
Komendant powiatowy PSP we Wrzeœni
oraz starosta wrzesiñski w dowód uznania
za szczególne zas³ugi w realizacji zadañ na
rzecz ochrony przeciwpo¿arowej wyró¿nili: asp. sztab. Przemys³awa Koniecznego,
asp. Rafa³a Kowalskiego, asp. Sebastiana
Rosiñskiego. Podziêkowania za wieloletni¹
pracê w stra¿y po¿arnej otrzyma³ przechodz¹cy na emeryturê st. ogn. S³awomir Sobczak, a st. str. Micha³ Psyk zosta³ wyró¿niony za godn¹ naœladowania postawê podczas akcji ratowniczej.
Wrêczono tak¿e nagrody przedstawicielom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Druh
Maciej Wrzesiñski otrzyma³ tytu³ Powiatowego Stra¿aka OSP roku 2008, druh
Micha³ Stefañski Powiatowego Dzia³acza
OSP roku 2008, natomiast Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Ko³aczkowie miano Powiatowej OSP roku 2008.
(red.) Stra¿acy otrzymuj¹ awanse i wyro¿nienia
Europrawybory we Wrzeœni
strona 5
Ods³oniêcie pomnika Jana
Paw³a II
strona 5
W co gra i o co gra starosta
Do napisania tego tekstu sk³oni³a mnie publikacja zamieszczona w Wiadomoœciach Wrzesiñskich pod znamiennym tytu³em Mycielskiemu nie! Po przeczytaniu tego tekstu mogliœcie
szanowni czytelnicy dojœæ do przekonania, ¿e
oto przedwojenny obywatel Wrzeœni, by³y hrabia Roman Mycielski postanowi³ uwolniæ nasze piêkniej¹ce z roku na rok miasto z resztek
komunistycznego rumowiska. Roztoczono
przed wrzeœnianami œwietlan¹ wizjê „szklanych
domów”. Za jej to udzia³em potonsilowska poczwarka mia³aby przeistoczyæ siê w piêknego
motyla o ³adnie brzmi¹cej nazwie Galerius Tonsilus. Wizja z pewnoœci¹ ekscytuj¹ca, w wyobraŸni przenosz¹ca nas do krainy cudownych
zakupów, rozpasanej konsumpcji i rozrywki.
Wszystko ju¿ by³o w zasiêgu rêki, scenariusz
napisany, role rozdzielone, pieni¹dze policzone, a¿ tu nagle pojawia siê ten z³y i burzy misternie skonstruowan¹ budowlê. Dlaczego to
czyni? To proste, ma w tym jakiœ interes, jak
niedwuznacznie sugeruje gazeta.
Zostawmy jednak na chwilê nasze „szklane
domy” i wróæmy do g³ównego bohatera tej opowieœci.
Ca³a historia mia³a swój pocz¹tek przed piêcioma laty. Wtedy to odwiedzi³ mnie w starostwie szacowny pan z laseczk¹ w towarzystwie
swojego pasierba, Stanis³awa Z. Poinformowa³
mnie wówczas, ¿e podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania dóbr rodzinnych zagrabionych
Fot. Roman Lipigórski
Zapiski niem³odego ju¿ samorz¹dowca
bezprawnie przez komunistyczn¹ w³adzê. Z³o¿y³
równoczeœnie solenn¹ deklaracjê, ¿e jako by³y obywatel naszego miasta, cz³owiek honoru sentymentalnie zwi¹zany z Wrzeœni¹, w swoich roszczeniach
ograniczy siê tylko do tych nieruchomoœci, których odzyskanie nie naruszy ¿adnych istotnych interesów publicznych czy prywatnych obywateli
naszej spo³ecznoœci, którzy w okresie realnego socjalizmu weszli w posiadanie maj¹tku by³ych w³aœcicieli. Zaznaczy³ równoczeœnie, ¿e w jego imieniu ca³oœci¹ spraw kierowa³ bêdzie wspomniany
Stanis³aw Z. Od tej pory pasierb pana Mycielskiego sta³ siê czêstym goœciem naszego urzêdu - g³ównie wydzia³u Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci. Dzwoni³, pisa³, pobiera³ mapy, kopiowa³ dokumenty, szpera³ w archiwach - s³owem, by³o go
wszêdzie pe³no. Ale zawsze mi³y, uprzejmy, gotowy do wspó³pracy.
W tym samym czasie zaczynaj¹ siê powa¿ne
problemy Tonsilu S.A. i jego spó³ek zale¿nych.
Nowotwór dr¹¿¹cy chory organizm zaczyna siê
rozwijaæ. Wtedy jednak wszyscy jeszcze wierzymy, ¿e chorego da siê uratowaæ. Pracownicy Tonsilu zwracaj¹ siê do mnie o w³¹czenie siê w proces ratowania zak³adu. Spotkania z za³og¹, wyjazdy do Warszawy, wizyty ministrów, pos³owie,
komisje wspólne, pomoc publiczna - wszystko na
nic - Tonsil S.A upada. Jest rok 2006. Pojawia siê
syndyk i bierze siê ¿wawo do dzie³a. Jest co likwidowaæ, mo¿na zarobiæ. Wycenia maj¹tek, sporz¹dza listê wierzycieli, planuje licytacje. Wtedy
te¿ pojawia siê po raz pierwszy problem mieszkañców tzw. bloku tonsilowskiego przy ulicy Konopnickiej.
cd. str. 2
Plener malarski w Mi³os³awiu
strona 9
Dzieñ dziecka w jednostkach
organizacyjnych powiatu
strona 10
Konkurs wiedzy o samorz¹dzie
strona 12
2
Czerwiec 2009
AKTUALNOŒCI
ABECAD£O S³awomira Sobczaka
³em, zacz¹³em pracê zawodow¹. Tam
stawia³em pierwsze kroki. Wi¹¿e siê
z nim wiele dobrych wspomnieñ.
rzyskie do tej pory kula³o ze wzglêdu
na ogrom pracy, ale mam nadziejê, ¿e
na emeryturze trochê siê to zmieni.
M - „M jak mi³oœæ” - w przeciwieñstwie do kolegów nie mam czasu ogl¹daæ.
U - upór - zawsze muszê postawiæ na swoim. Wiem, czego chcê i mimo problemów - z przekonaniem
to realizujê.
N - niechêæ - trudno mi zrozumieæ ludzi, którzy wszystkich i
wszystkiego nienawidz¹ i zawsze
s¹ na nie.
A - autorytety - tak naprawdê
nie mam: najlepszym nauczycielem
jest samo ¿ycie. Ci¹gle siê czegoœ
uczê, próbujê siê stale rozwijaæ i doœwiadczaæ nowych rzeczy.
D - dzia³ka - spêdzam na niej
mnóstwo czasu i bardzo czynnie
wypoczywam. Szczególnie lubiê
uprawiaæ warzywa - wk³adam w to
du¿o serca.
E - emerytura - z jednej strony
cieszê siê, ¿e trochê odpocznê, ale
jednoczeœnie bêdzie mi bardzo brakowaæ jednostki i kolegów.
G - Gniezno - miasto, w którym
siê urodzi³em, w którym siê uczy-
P - przyjaciele - przyjació³ poznaje siê w biedzie. Zawsze siê stara³em, ¿eby nikogo nie zawieœæ.
R - rodzina - jest najwiêksz¹ wartoœci¹ w moim ¿yciu. Dziêki ¿onie i dzieciom udawa³o siê przejœæ przez najgorsze momenty w ¿yciu, a jednoczeœnie
najbli¿si daj¹ mi motywacjê do pracy.
S¹ dla mnie wielkim oparciem i cieszê
siê, ¿e i ja mogê ich wspieraæ, nie tylko
materialnie, ale i duchowo.
S - s³u¿ba - sk³ada³em œlubowanie, ¿e bêdê s³u¿yæ i pomagaæ ludziom. Ratowaæ ich w najtrudniejszych dla nich momentach. Cieszê
siê, ¿e temu w³aœnie uda³o mi siê
poœwiêciæ ¿ycie.
T - towarzystwo - moje ¿ycie towa-
www.wrzesnia.powiat.pl
Janusz Czy¿, nauczyciel chemii w Zespole Szkó³ Politechnicznych, jeden ze zdobywców tytu³u „Nauczyciel z pasj¹”
Nauczyciel powinien byæ uczciwy
pracowa³ np. w fabryce.
Dlaczego akurat Pan dosta³ to
wyró¿nienie?
Sam nie wiem! Uczniowie z regu³y
nie lubi¹ chemii. Chêtnie rozmawiam
z m³odzie¿¹, nie ma miêdzy nami tematów tabu. Potrafiê ich zainteresowaæ sportem – jeŸdzimy na obozy wêdrowne, uprawiamy turystykê rowerow¹, gramy w pi³kê no¿n¹, kiedyœ
nawet si³owaliœmy siê w zapasach.
W - wiara - jestem cz³owiekiem
wierz¹cym. Wiara mnie kszta³tuje, pomaga mi przetrwaæ w najtrudniejszych momentach - szczególnie podczas niebezpiecznych akcji ratowniczych, a takich by³o wiele. Myœlê, ¿e
Bóg czuwa³ nad kolegami i nade mn¹.
Z - zdrowie - jest najwa¿niejsze.
Bez niego nie móg³bym realizowaæ
planów zawodowych i osobistych.
S³awomir Sobczak - starszy
ogniomistrz, od 26 lat na s³u¿bie, w
latach 1983-1992 w Zak³adowej Zawodowej Stra¿y Po¿arnej PKP w
GnieŸnie, od 1992 w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni. W maju 2009 roku
przeszed³ na emeryturê. Wyró¿niony
przez komendanta powiatowego PSP
we Wrzeœni oraz starostê powiatu
wrzesiñskiego za wieloletni¹ s³u¿bê i
dba³oœæ o bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu wrzesiñskiego.
Dlaczego zosta³ Pan nauczycielem?
Jako dziecko marzy³em o tym, by
zostaæ archeologiem, potem, gdy
zacz¹³em uczyæ siê chemii, zmieni³em plany i postanowi³em zostaæ
nauczycielem ucz¹cym tego przedmiotu. Zainspirowa³a mnie moja
nauczycielka, chemiczka pani Nita.
Co Pan lubi w swojej pracy?
Kontakt z m³odzie¿¹. Zawsze
marzy³em, by pracowaæ z m³odymi ludŸmi. Przeczuwa³em, ¿e jako
nauczyciel bêdê móg³ wiele daæ
innym z siebie, wiêcej, ni¿ gdybym
Jaki powinien byæ dobry nauczyciel?
Przede wszystkim uczciwy. Powinien robiæ to, co do niego nale¿y, tak,
¿eby uczeñ czu³, ¿e nie marnuje siê
czasu na lekcjach. Bardzo wa¿ne jest
te¿ ocenianie. Ocena mo¿e byæ surowa, najwa¿niejsze, ¿eby by³a sprawiedliwa. Kryteria obowi¹zuj¹
wszystkich. Uczeñ nie mo¿e mieæ wra¿enia, ¿e ktoœ im nie podlega.
Jakie s¹ pasje nauczyciela z
pasj¹?
Oprócz chemii, sport i turystyka górska. Mam frajdê, gdy jadê
w góry z uczniami, wybieram ciekawe trasy. Czêsto okazuje siê,
ze mam lepsz¹ kondycjê od nich!
ci¹g dalszy ze str. 1
Zapiski niem³odego ju¿ samorz¹dowca
Okaza³o siê, ¿e ten nieszczêsny
blok znalaz³ siê w jednej ksiêdze wieczystej z zastawionymi pod zaci¹gniête kredyty nieruchomoœciami fabrycznymi. Inni pracownicy Tonsilu
uw³aszczyli siê na swoich mieszkaniach wczeœniej, a ci nieszczêœnicy
stali siê mas¹ upad³oœciow¹ Tonsilu
S.A. i zostali rzuceni na po¿arcie wierzycielom. W celu zapanowania nad
tym ¿ywio³em i ucywilizowania ca³ego procesu, wspólnie z ZUS-em i
gmin¹ powo³aliœmy radê wierzycieli.
Wywo³aliœmy uchwa³ê o sprzeda¿y
mieszkañ przy Konopnickiej mieszkañcom bloku, na warunkach podobnych jak mieszkania komunalne.
Wówczas to, ku naszemu zaskoczeniu, wbrew wczeœniejszym deklaracjom do akcji wkroczy³ pan Roman
Mycielski, zg³aszaj¹c swoje roszczenia do znacznej czêœci nieruchomoœci Tonsilu S.A. Zdarzenie to okaza³o siê przys³owiowym gwoŸdziem do
trumny. Doprowadzona do wœciek³oœci pani syndyk wyst¹pi³a do s¹du
okrêgowego o umorzenie upad³oœci
Tonsilu S.A. i postawienie go w stan
likwidacji. ¯adna nieruchomoœæ nie
zosta³a sprzedana. Dla interesów
Mycielskich by³a to zbawienna decyzja. Teraz to oni przejmuj¹ inicjatywê. Rada wierzycieli pozbawiona
kompetencji ulega likwidacji, powo³any zostaje likwidator, a ten z kolei
powo³uje pe³nomocnika likwidatora
(ostatniego prezesa Tonsilu S.A. zaprzyjaŸnionego z rodzin¹ Mycielskich). Nad ca³oœci¹ procesu sprawuje nadzór sêdzia S¹du Rejonowego we Wrzeœni i komornik.
Równoczeœnie dla ratowania resztek produkcji i czêœci za³ogi Tonsilu
zmuszone przez ministra gospodarki
TF Silesia buduje arkê Noego - spó³kê
ratunkow¹ Pro Tonsil. Dla walcz¹cych
o przejêcie tonsilowskich nieruchomoœci nowa spó³ka ratunkowa by³a jak
sól w oku. W tej sytuacji zatopienie
zale¿nej od maj¹tku Tonsilu S.A. arki
Noego by³o ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
Zaniepokojeni rozwojem sytuacji
mieszkañcy bloku tonsilowskiego
zwracaj¹ siê ponownie o pomoc do
starosty, gdy¿ komornik sporz¹dzi³
ju¿ now¹ wycenê ich nieruchomoœci
i przygotowywa³ licytacjê bloku wraz
z mieszkañcami. Po mojej interwencji
licytacja zostaje odroczona. Wówczas jednak zastanowi³o mnie, dlaczego przez tak d³ugi czas nie zlicytowano ¿adnej z nieruchomoœci le¿¹cych w obrêbie zak³adu, tylko próbowano zlicytowaæ blok wraz z mieszkañcami? Przecie¿ od kilku lat le¿a³y
gotowe, sporz¹dzone jeszcze przez
syndyka operaty. Na co czekano?
Mo¿e na rozstrzygniêcie w sprawie
roszczeñ Romana Mycielskiego.
Gdyby zlicytowano nieruchomoœci
objête roszczeniami przed wpisem do
ksi¹g wieczystych, Mycielski mia³by tylko prawo do odszkodowania
od Skarbu Pañstwa, a wierzyciele pieni¹dze na odzyskanie czêœci nale¿noœci. Ale dla Romana Mycielskiego odszkodowanie to nie to samo,
co lukratywne nieruchomoœci w centrum miasta. Zadziwiaj¹ce, ¿e osoby,
które z mocy prawa zosta³y powo³ane do zabezpieczenia interesów wierzycieli, faktycznie walczy³y o interesy Romana Mycielskiego. W tym
czasie (rok 2007) pe³nomocnik likwidatora podpisuje kuriozalne porozumienie, w którym zobowi¹zuje siê do
dzia³añ zmierzaj¹cych do korzystnego dla Mycielskich wydzielenia nieruchomoœci objêtych roszczeniami.
Pe³nomocnik likwidatora powo³any
do reprezentowania interesów wierzycieli podpisuje porozumienie, które w konsekwencji doprowadzi do
wyjêcia g³ównego maj¹tku z masy likwidacyjnej Tonsilu SA. Dlaczego?
To ju¿ pytanie do innych s³u¿b.
I tu przechodzimy do decyduj¹cej
rozgrywki. Jest prze³om lutego i marca 2009 roku. W starostwie zjawia siê
likwidator Tonsilu S.A. z zapytaniem,
czy mamy jak¹œ wiedzê na temat geodezyjnego wydzielenia z ca³oœci tonsilowskiego terenu czêœci dzia³ek, w³aœnie tych objêtych roszczeniami Romana Mycielskiego. Zaskoczeni t¹ informacj¹ sprawdzamy w zasobie geodezyjnym. Tak, potwierdza siê, dzia³ki
zosta³y wydzielone ju¿ w ubieg³ym
roku. Likwidator stwierdza, ¿e odby³o
siê to bez jego wiedzy i zgody, a na
potwierdzenie tego faktu sk³ada pisemne oœwiadczenie. Przeprowadzamy badanie i dochodzimy do nastêpuj¹cych ustaleñ: w marcu 2008 roku
pe³nomocnik likwidatora Roman T.
sk³ada w starostwie, nie maj¹c do tego,
jak siê dzisiaj okaza³o, wymaganego
upowa¿nienia likwidatora, wniosek o
wydzielenie z ca³oœci gruntów tonsilowskich tej czêœci, która jest objêta
roszczeniami Romana Mycielskiego.
Zlecenie wykonuje firma syna naczelnika wydzia³u geodezji, S³awomira P.
(po sfinalizowaniu ca³ej sprawy, zupe³nie przypadkowo, kupuje atrakcyjn¹ dzia³kê w centrum miasta od
Romana Mycielskiego), nastêpnie naczelnik podejmuje czynnoœci urzêdowe, które na co dzieñ wykonuje podleg³y mu urzêdnik. Nie powiadamia
(te¿ przypadkowo) o fakcie wydzielenia nowych dzia³ek tonsilowskich pracowników starostwa prowadz¹cych
sprawê w imieniu Prokuratorii Generalnej. Minister w oparciu o ten nowy
podzia³ nieruchomoœci wydaje decyzjê, precyzyjnie okreœlaj¹c prawo Romana Mycielskiego do tych nieruchomoœci. Na podstawie tej decyzji Roman Mycielski dokonuje wpisu do
ksiêgi wieczystej jako w³aœciciel.
Chc¹c zapobiec sprzeda¿y tych nieruchomoœci, co spowodowa³oby nieodwracalne skutki prawne, z³o¿yliœmy
w imieniu Skarbu Pañstwa skargê na
czynnoœci referendarza. Mieliœmy
œwiadomoœæ, ¿e zaskar¿enie nie bêdzie skuteczne, dawa³o nam jednak
czas na zorientowanie siê w sytuacji.
Ustaliliœmy, ¿e bez w¹tpienia ca³y szereg osób w sposób trudny do wyjaœnienia skrzêtnie dzia³a³o na rzecz interesów Romana Mycielskiego, chocia¿ sprawowane przez nich funkcje
zobowi¹zywa³y ich do zupe³nie innego postêpowania. Dzia³ania te mia³y
fundamentalne znaczenia dla tocz¹cego siê postêpowania.
Czynnikiem decyduj¹cym o powodzeniu sprawy odzyskania gruntów potonsilowskich przez Romana
Mycielskiego by³ wyœcig z czasem.
Z jednej strony naciskali wierzyciele, domagaj¹cy siê jak najszybszej licytacji przez komornika tonsilow-
skich nieruchomoœci w celu zaspokojenia swoich wierzytelnoœci, z drugiej Roman Mycielski œciga³ siê z czasem przed urzêdami maj¹cymi orzec
o jego tytule prawnym do nieruchomoœci. Gdyby Mycielski nie zd¹¿y³
przed licytacj¹, musia³by zadowoliæ
siê odszkodowaniem, a pieni¹dze z
licytacji posz³yby na zaspokojenie
roszczeñ wierzycieli. Dlatego w dziwny sposób niektóre postêpowania
nie mog³y ruszyæ z miejsca, a inne
wrêcz przeciwnie, pêdzi³y do przodu.
Wszystko po to, ¿eby zd¹¿yæ przed
„zachodem s³oñca”.
Tonsilowskie nieruchomoœci to
tylko czêœæ maj¹tku odzyskanego
przez Romana Mycielskiego b¹dŸ
objêtego jego roszczeniami. Przedwojenny w³aœciciel „dóbr rycerskich”
wbrew wczeœniejszym deklaracjom
nie zadowoli³ siê tylko odzyskaniem
nieruchomoœci. Wyst¹pi³ na drogê
s¹dow¹ z roszczeniem za bezumowne korzystanie z nich przez ostatnie
50 lat. I tak, dla przyk³adu, za pa³acyk
z parkiem, w którym przez niemal czterdzieœci lat uczy³a siê m³odzie¿ technikum weterynaryjnego, a który to
obiekt w³adze samorz¹dowe na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przekaza³y Romanowi Mycielskiemu za przys³owiow¹ z³otówkê, domaga siê dzisiaj kwoty 9,5 miliona z³otych odszkodowania. Za teren tzw. „zawodzia” 4,7
miliona, itd. W sumie kilkadziesi¹t milionów z³otych. Sprawa jest rozwojowa, jak mawiaj¹ prawnicy. Tutaj nie
chodzi o „szklane domy”, to tylko mira¿
- stawka jest o wiele wy¿sza.
Rozumiem, ¿e Roman Mycielski
chce zrobiæ interes ¿ycia, rozumiem,
¿e ca³a grupa ci¹gn¹cych za nim
osób chce siê przy okazji po¿ywiæ.
Ale ktoœ musi pokryæ niezap³acone
rachunki. W grach o du¿e pieni¹dze tak ju¿ bywa, ¿e je¿eli jedni zyskuj¹, to inni musz¹ straciæ. Jakie s¹
koszty spo³eczne tego zamieszania?
Wierzyciele nie dostan¹ pieniêdzy,
mieszkañcy bloku zostan¹ zlicytowani przez komornika, gdy¿ stali siê
g³ównym sk³adnikiem masy likwidacyjnej, Skarb Pañstwa zap³aci gigantyczne odszkodowania.
Rodzina Mycielskich, tak samo jak
tysi¹ce mieszkañców naszego miasta,
w wyniku 40 lat realnego socjalizmu
ponios³a okreœlone szkody i domaga
siê sprawiedliwoœci dziejowej, ale nie
da siê cofn¹æ czasu o 50 lat, tak jak
cofniêto decyzjê nacjonalizacyjn¹.
Tutaj toczy³o siê realne ¿ycie ze wszelkimi jego konsekwencjami. Powsta³y
nowe dobra, powsta³y te¿ szkody.
Wszyscy oblegaj¹ s³oik z miodem, a
beczka z dziegciem stoi nieruszona.
Mo¿e by³y w³aœciciel „dóbr rycerskich”
wykupi³by ci¹¿¹ce nad mieszkañcami
bloku tonsilowskiego d³ugi (to tylko
ok. 1,5 miliona), mo¿e za³o¿y³by fundacjê wspieraj¹c¹ edukacjê uzdolnionej
m³odzie¿y z niezamo¿nych rodzin (ze
dwa, trzy miliony z³otych), mo¿e do³o¿y³by do budowy Orlika, (choæby po³owê sumy, któr¹ uzyska³ ze sprzeda¿y
boiska szko³y nr 2 we Wrzeœni), mo¿e…
przecie¿ móg³ by sobie w ten sposób
zaskarbiæ wdziêcznoœæ mieszkañców
naszego miasta, którzy te¿ ponieœli
szkody, ale nie maj¹ od kogo dochodziæ swojej krzywdy.
Nie chcê uchodziæ tu za jedynego sprawiedliwego, nie jestem przeciwny regulowaniu spraw w³asnoœciowych, œwiêtemu prawu w³asnoœci, prywatnym interesom, ale nie
mo¿na czyniæ mi zarzutu z faktu, ¿e
stojê na stra¿y interesu publicznego
i prawa. I nie odwiedzie mnie od tych
dzia³añ cykl „zjadliwych” artyku³ów
pod moim adresem w lokalnej gazecie. To raczej ja móg³bym zapytaæ
dziennikarza, w co i o co gra gazeta
zaniepokojona stanem psychicznym
by³ego hrabiego, którego ta przed³u¿aj¹ca siê sprawa denerwuje. Obawiam siê, ¿e jeszcze d³ugo siê podenerwuje. Starosta natomiast jest spokojny. Nastêpny ruch w tej grze nale¿y do Prokuratorii Generalnej.
Starosta Wrzesiñski
Dionizy Jaœniewicz
PS Ca³oœæ materia³ów Ÿród³owych znajdziecie pañstwo na stronie internetowej starostwa
www.wrzesnia.powiat.pl w zak³adce - Stanowiska, wyjaœnienia.
www.wrzesnia.powiat.pl
OŒWIATA
Czerwiec 2009
3
Uczniowie liceum na sp³ywie kajakowym
Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni podjêli siê œmia³ego przedsiêwziêcia: postanowili przep³yn¹æ kajakami od wschodniej do zachodniej granicy Polski. Po dziesi¹tkach sp³ywów po Warcie, Proœnie i Drawie przyszed³ czas na kolejne wyzwanie:
10 szeœcioosobowych grup ma pokonaæ 810 km. Do tej pory w sp³ywie wziê³y udzia³ trzy grupy.
Ada Walkowiak, reprezentantka
pierwszej z nich, relacjonuje: Bug
znaliœmy tylko z map i sk¹pych internetowych informacji. Rzeka zaskoczy³a nas swoj¹ szerokoœci¹. 220 km od
ujœcia do Narwi, tu¿ przy granicy z
Bia³orusi¹, w miejscu gdzie wodowaliœmy kajaki, ma a¿ 50 metrów. Pierwszy nocleg wypad³ na ma³ej œródleœnej polance, drugi raz namioty rozbijaliœmy w Drohiczynie. Góruj¹ce
nad rzek¹ z wysokiego brzegu trzy barokowe koœcio³y, budynki klasztorne
i typowe dla wschodniej Polski drewniane domy przyci¹ga³y wzrok. Zmiana sk³adu osobowego, mimo dwóch
kolejnych deszczowych dni, nast¹pi³a zgodnie z planem w Gródku.
Basia Jêdrzejewska i Ewa Wojciechowska z drugiej grupy opowiadaj¹: W sp³ywach kajakowych bra-
³yœmy udzia³ ju¿ wiele razy, ale ten
uwa¿amy za jeden z najlepszych.
Pierwszego dnia sp³ywu walczyliœmy z wiatrem i falami. Po drodze
trafiliœmy do urokliwej miejscowoœci Nur. W trakcie sp³ywu utknêliœmy te¿ na mieliŸnie, ale dziêki wczeœniejszym æwiczeniom manewrowania poradziliœmy sobie z t¹ przeszkod¹, a tak¿e uskokami rzecznymi
spotykanymi po drodze. Piêkna pogoda pozwoli³a dop³yn¹æ a¿ do Broku, miejscowoœci, w której mia³a
nast¹piæ kolejna zmiana, ale poniewa¿ zosta³o nam jeszcze du¿o czasu, postanowiliœmy pop³yn¹æ dalej.
Tego dnia mieliœmy spore problemy
ze znalezieniem odpowiedniego
miejsca na rozbicie namiotów, lecz i
z tym sobie poradziliœmy.
Ostatni dzieñ mieliœmy spêdziæ na
Wrzesiñska m³odzie¿ na sp³ywie kajakowym
leniwym dryfowaniu, poniewa¿ do
przep³yniêcia zosta³o nam jedynie 13
km. Jednak okaza³o siê, ¿e odleg³oœci na mapie nie do koñca pokrywaj¹
siê z rzeczywist¹ d³ugoœci¹ trasy i zamiast dwóch godzin p³ynêliœmy ponad trzy. Odcinek, który wyznaczono
nam do przep³yniêcia, by³ urzekaj¹cy, jego przyroda ci¹gle nas zaskakiwa³a. Mieliœmy okazjê us³yszeæ ryk
³osia w nocnej g³uszy, zobaczyæ przebiegaj¹ce przez rzekê ³anie, sarny i
wydry oraz liczne ptactwo - b¹ki, bociany, ³abêdzie i gêsi. Wysokie, nieprzystêpne brzegi rzeki zamieszkiwa³y jaskó³ki brzegówki. Bujna roœlinnoœæ przek³uwa³a nasz wzrok, a piaszczyste ³achy, cichy chlupot wody przecinanej wios³ami i sielankowe krajobrazy pozwoli³y nam poczuæ smak
wakacji.
(red.)
Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Zakoñczenie kursów
Przyznano stypendia z EFS
Powiat wrzesiñski realizuje
projekt: Stypendia unijne dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego (Dzia³anie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego),
wspó³finansowanych ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa.
G³ównym celem projektu jest
wspieranie rozwoju edukacyjnego m³odzie¿y wiejskiej o najni¿szych dochodach, która uczy siê
w szko³ach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat
wrzesiñski. Pomoc realizowana
jest w postaci stypendiów w formie finansowej.
Do 5 maja 2009 r. uczniowie
sk³adali w szko³ach wnioski o przyznanie stypendium. Komisje szkolne zweryfikowa³y listy stypendystów i Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni
uchwa³¹ z dnia 11 maja 2009 r.
(Uchwa³a nr 360/2009) przyzna³
162 stypendia na ³¹czn¹ kwotê
405 000 z³. Pomoc stypendialna dla
uczniów przyznana zosta³a na 10
miesiêcy, 250 z³ miesiêcznie.
Z powodu przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych
skreœlono z listy stypendystów 13
osób i przyznano stypendia kolejnym uczniom z listy rezerwowej
(Uchwa³y nr 366/2009 i 370/2009
Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni).
Katarzyna Wilczewska
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ oraz bud¿et pañstwa
Wakacje z „Promykiem”
Starostwo Powiatowe we
Wrzeœni i Stowarzyszenie „Promyk”, organizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu wrzesiñskiego w ramach „V Powiatowej Akcji Letniej”, informuj¹ o mo¿liwoœci uczestnictwa w obozie.
Akcja zasiêgiem obejmuje ca³y
powiat. Program realizowany bêdzie podczas wakacji i weŸmie w
nim udzia³ oko³o 600 dzieci z powiatu wrzesiñskiego. Akcja Letnia
rozpocznie siê 1 lipca, a zakoñczy
18 sierpnia 2009 roku. Okres ten
podzielony zosta³ na 6 turnusów i
ka¿dy z nich trwa³ bêdzie 9 dni. Na
ka¿dym turnusie przebywaæ bêdzie
90 uczestników w wieku od 10-16
lat. Organizatorzy zapewniaj¹ opiekê wykwalifikowanej kadry. W programie miêdzy innymi sp³ywy kajakowe, jednodniowa wycieczka do
Torunia, wyjazd do kina, na basen,
a ponadto czterodniowy pobyt nad
Congratulations! Complimenti! Felicidades! Glückwünsche! takie gratulacje pad³y 28 maja z
ust Marka Dyby, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji
Zawodowej, podczas zakoñczenia pierwszej edycji kursów jêzykowych po³¹czonego z uroczystym wrêczeniem certyfikatów
uczestnictwa. W szkoleniach
wziê³o udzia³ 111 uczestników.
Spotkanie odby³o siê w salach
„Sto³ówki przy Mikromie”. Oprawê artystyczn¹ zapewni³ Zespó³
Szkó³ w Otocznej.
Koordynator projektu, Marek
Dyba, podsumowa³ dotychczasow¹ realizacjê szkoleñ oraz
przedstawi³ humorystyczn¹ prezentacjê multimedialn¹ Krótka
animowana historia uczestnictwa
w kursach. Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych, Urszula Kropaczewska,
omówi³a ewaluacjê szkoleñ.
Od stycznia do maja przeprowadzono w ramach projektu „Moja kariera w moich rêkach” 60 godzin kursów jêzyka angielskiego (4 grupy),
jêzyka niemieckiego (2 grupy) oraz
hiszpañskiego i w³oskiego po 1 grupie. Kursy ukoñczy³o 111 osób. W
przeprowadzonych ankietach uczestnicy wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach, wysoko ocenili poziom i warunki, w jakich siê
uczyli, oraz w zdecydowanej wiêkszoœci zadeklarowali chêæ wziêcia
udzia³u w nastêpnej edycji, do której
rekrutacja zostanie przeprowadzona
na pocz¹tku wrzeœnia 2009 roku. W
nowym roku szkolnym przyjmowane bêd¹ oczywiœcie tak¿e zapisy
osób, które nie bra³y udzia³u w tegorocznych szkoleniach. Udzia³ w kursie by³ ca³kowicie bezp³atny dziêki
dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Anna Mantorska
Corocznie w koloniach bierze udzia³ kilkuset uczestników
Morzem Ba³tyckim.
Dysponujemy jeszcze wolnymi
miejscami na wszystkich turnusach: I turnus: 01.07-09.07.2009 r.,
II turnus: 09.07-17.07.2009 r., III
turnus: 17.07-25.07.2009 r., IV
turnus: 25.07-02.08.2009 r., V turnus: 02.08-10.08.2009 r.,VI turnus: 10.08-18.08.2009 r.
Jak w latach ubieg³ych w „V Powiatowej Akcji Letniej” mog¹ wzi¹æ
udzia³ tak¿e dzieci i m³odzie¿ pochodz¹ce spoza powiatu wrzesiñskiego.
Odp³atnoœæ dla dzieci z terenu
powiatu wrzesiñskiego wynosi 230
z³, natomiast spoza powiatu 300 z³.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i
Sportu Starostwa Powiatowego
(pokój 15) lub pod numerami telefonu (0-61) 640 44 38, 640 44 14.
Aldona Szubert
Gratulacje i certyfikaty wrêczane uczestnikom
Rekrutacja do szkó³ ponadgimnazjalnych
22 maja up³yn¹³ termin sk³adania dokumentów do szkó³ ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliœci mogli skorzystaæ z nowej oferty kszta³cenia zawodowego na
poziomie technikum: technik architektury krajobrazu i kelner.
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Henryka Sienkiewicza zaproponowano innowacjê pedagogiczn¹ Jêzyk angielski w biznesie - certyfikaty LCCI
jako „Paszporty do zatrudnienia”. Z
bogatej oferty przedstawionej przez
szko³y skorzysta³o 1082 gimnazjali-
stów. 388 zamierza kontynuowaæ naukê w liceach ogólnokszta³c¹cych,
482 zdecydowa³o siê na technikum, a
212 zamierza uczyæ siê zawodu w zasadniczej szkole zawodowej. Zgodnie z terminarzem rekrutacji og³oszonym przez wielkopolskiego kuratora
oœwiaty kandydaci po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego
mog¹ do 16 czerwca do godziny 15.00
dokonaæ ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szko³y i przenosiæ dokumenty do ostatecznie wybranych
szkó³. Po otrzymaniu œwiadectwa 19
czerwca gimnazjalista dostarcza poœwiadczone przez dyrektora kopie
œwiadectwa ukoñczenia szko³y i kopie zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych
szkó³ (w systemie naboru elektronicznego do szko³y pierwszego wyboru).
W powiecie wrzesiñskim nabór do
szkó³ realizowany jest od roku szkolnego 2005/2006 przy pomocy programu komputerowego. Dane kandydata wprowadzane s¹ do systemu
przez Szkoln¹ Komisjê Rekrutacyjn¹.
Zgodnie z kalendarzem rekrutacji
komisje po wprowadzeniu danych ze
œwiadectwa i wyników egzaminu
gimnazjalnego na wspólnym posiedzeniu, wykorzystuj¹c system informatyczny, ustalaj¹ listê kandydatów
do szko³y ponadginmnazjalnej (og³oszenie wyników 24 czerwca, godzina 12.00). Uczeñ potwierdza wolê
podjêcia nauki w danej szkole przez
dostarczenie œwiadectwa (do 26
czerwca do godziny 15.00). Ostateczna lista przyjêtych do szko³y zostaje
og³oszona 1 lipca o godzinie 9.00.
Elektroniczny system naboru do
szkó³ ponadgimnazjalnych pozwalaj¹cy na wybór kandydatów na poziomie powiatu uwzglêdnia zarówno preferencje, jak i wynik egzaminu gimnazjalnego. Niewielki procent
uczniów, jacy „wypadn¹” z systemu,
to najczêœciej kandydaci, którzy wybrali tylko jeden rodzaj szko³y, a zbyt
ma³a liczba punktów nie pozwoli³a
na umieszczenie ich na liœcie przyjêtych do wybranej szko³y. W takich
przypadkach decyzjê o przyjêciu
ucznia podejmuje dyrektor szko³y.
Wydzia³ Oœwiaty i Sportu
Czerwiec 2009
URZÊDOWE WIEŒCI
Radni spotkali siê 22 maja na
XXVIII sesji Rady Powiatu we
Wrzeœni.
Przeg³osowano zmiany w
uchwale o podziale œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Przyjêto równie¿ projekt
wspierania osób niepe³nosprawnych
w powiecie wrzesiñskim na lata
2009-2013 - jak uzasadni³ Wojciech
Mól, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Œrodki te
umo¿liwi¹ realizacjê podstawowych
zadañ jednostki w zakresie pomocy
zawodowej, spo³ecznej czy dostêpu
do informacji.
Poddano tak¿e pod g³osowanie udzielenie pomocy gminie
Kamieñ Pomorski. Jak wyjaœni³
Dionizy Jaœniewicz: Gmina ta
zwróci³a siê do nas, jak do wielu
innych samorz¹dów, o pomoc w
likwidacji skutków pamiêtnego
kwietniowego po¿aru. Zarz¹d
wnioskuje o przyznanie pomocy
w wysokoœci 10 tys. jako wyrazu
spo³ecznego solidaryzmu. Propozycja wzbudzi³a w¹tpliwoœci radnego Bogdana Kruka: Dlaczego
mamy udzielaæ pomocy pogorzelcom z zewn¹trz, skoro nie pomagamy naszym mieszkañcom w podobnej sytuacji - na przyk³ad
ofiarom po¿aru w Kaczanowie?
Nazwa³bym to populizmem. Pro-
stiê kredytu d³ugoterminowego. Jak
uzasadni³ Dionizy Jaœniewicz: W
tegorocznym bud¿ecie zak³adamy
realizacjê kilkudziesiêciu kosztownych zadañ. Zamierzamy je sfinansowaæ ze œrodków w³asnych, wolnych œrodków, dotacji i kredytu. Po
sfinalizowaniu tych inwestycji bêdziemy siê ubiegaæ o zwrot czêœci
nak³adów poniesionych na ich realizacjê. Radny Rafa³ Ziêty zwróci³ uwagê, ¿e zaci¹gniêcie wysokiego kredytu budzi obawy ze wzglêdu na trudn¹ do przewidzenia sytuacjê gospodarcz¹ kraju, jednak: Za
realizacj¹ inwestycji przemawia
obecne obni¿enie kosztów us³ug i
materia³ów budowlanych. Poza
tym samorz¹dy mog¹ zostaæ w nied³ugiej przysz³oœci pozbawione
mo¿liwoœci kredytowania, a projekty o charakterze oœwiatowo-sportowym nale¿y bezwzglêdnie realizowaæ. Jeœli nie zrobimy tego teraz,
odroczymy te inwestycje na lata.
Radni jednomyœlnie przyjêli
uchwa³ê o zaci¹gniêciu kredytu
d³ugoterminowego. Przeg³osowali
tak¿e zmiany w bud¿ecie. Przyjêto
jednomyœlnie zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
W zwi¹zku z zapytaniem Marii
Taciak, wyra¿aj¹cej zaniepokojenie stanem dróg w powiecie, zapowiedziano udzia³ w czerwcowej
sesji przedstawiciela Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych.
Anna Mizerka
4
Majowa sesja Rady Powiatu
Przewodnicz¹cy KaŸmierczak inicjuje obrady
ponujê, ¿eby zamiast uchwa³y
radni przeprowadzili prywatn¹
sk³adkê. Dionizy Jaœniewicz replikowa³: Pomocy pogorzelcom
z powiatu wrzesiñskiego udzielaliœmy - na przyk³ad mieszkañcom
Goniczek, kiedy siê do nas zwrócili o bezp³atne opracowanie dokumentacji budowlanej. Podobnie by³o z gmin¹ Ko³aczkowo:
rodziny pogorzelców z Szamarzewa i Grabowa Królewskiego uzyska³y pomoc rzeczow¹. Tymczasem ani mieszkañcy Kaczanowa,
ani radni z tego terenu nie zwrócili siê do nas. Jeœli nie z³o¿y siê
bezpoœredniego wniosku o pomoc, trudno siê jej spodziewaæ je¿eli natomiast ktoœ siê do nas
zwraca, nie pozostajemy obojêtni. Uchwa³a przesz³a przy jednym g³osie sprzeciwu i jednym
wstrzymuj¹cym.
Radni rozpatrywali tak¿e kwe-
Obrady Komisji Rady Powiatu w maju:
- 15 maja Komisja Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa,
- 18 maja Komisja Rozwoju Lokalnego,
- 21 maja Komisja Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- 22 maja Komisja Rewizyjna i Bud¿etowo-Finansowa,
- 25 maja Komisja Rozwoju Lokalnego po³¹czona z seminarium dla przedsiêbiorców „Uzyskanie dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej szans¹ rozwoju ma³ej i œredniej firmy”, które poprowadzi³a
Beata Frontczak, kierownik Zespo³u ds. Przedsiêbiorstw w Agencji Rozwoju Rolnego w Koninie.
Œrodki zewnêtrzne wprowadzone do bud¿etu
powiatu w maju (1 134 597 z³)
1. Zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego zosta³a
zwiêkszona dotacja celowa na
rok 2009 o kwotê 5 600 z³ z
tego: rozdzia³ 85201 § 2130 o
kwotê 1 500 z³, rozdzia³ 85203
§ 2110 o kwotê 1 500 z³ i rozdzia³ 85218 § 2130 o kwotê 2
600 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadañ
wynikaj¹cych z ustawy o pomocy spo³ecznej, tj. na wyp³atê dodatków w wysokoœci 250 z³ miesiêcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pe³nym
wymiarze czasu pracy, realizuj¹cego pracê socjaln¹ w œrodowisku w roku 2009.
2. Decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego zwiêkszony zosta³ plan
dotacji celowych na rok 2009 w
dziale 852, rozdzia³ 85203 § 2110
o kwotê 11 340 z³ w zwi¹zku ze
zwiêkszeniem stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 z³ do wysokoœci 960,07 z³ od maja 2009 roku.
3. Informacj¹ Ministra Finansów, i¿ na podstawie art. 26 ust.3
ustawy z dnia 13 listopada 2003
roku o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw transportu oraz po
zasiêgniêciu opinii reprezentacji
jednostek samorz¹du terytorialnego, przyznano dla powiatu
wrzesiñskiego kwotê 198 000 z³
ze œrodków rezerwy subwencji
ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogo-
Skarbnik powiatu
Beata Walkowiak
wej pn.: „Przebudowa mostu w
m. Zapowiednia”.
4. Dotacja od Stowarzyszenia
na rzecz osób poszkodowanych w
wypadkach komunikacyjnych
„Drogowskaz” w kwocie 25 000
z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
32 455 (2948 P) Bierzglinek Gozdowo”.
5. Dotacja celowa uzyskana z
Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 20 000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont boiska
sportowego przy ZSZ nr 2 we
Wrzeœni”.
6. Dotacja celowa uzyskana z
województwa wielkopolskiego w
kwocie 150 000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadania pn. „Przebudowa boiska
lekkoatletycznego Zespo³u Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni”.
7. Dotacja celowa uzyskana z
Gminy Wrzeœnia w kwocie 300
000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej we
Wrzeœni”.
8. Dotacja celowa uzyskana z
piêciu gmin powiatu (Ko³aczkowo, Pyzdry, Mi³os³aw, Wrzeœnia
i Nekla) w ³¹cznej kwocie 12 500
z³ z przeznaczeniem na zakup
sprê¿arki do nape³niania butli
powietrznych dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni.
9. Dotacja z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i z Bud¿etu Pañstwa w kwocie 409 920 z³
na realizacjê projektu w³asnego
pn. „Stypendia unijne dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Dzia³ania 2.2
ZPORR Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne.
10. Dotacja rozwojowa na realizacjê projektu pn.: „Program
aktywizacji spo³ecznej i zawodowej B¹dŸmy aktywni" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki w kwocie 2 237 z³. Program systemowy lata realizacji
2008-2013. Ca³kowita wartoœæ
projektu w roku 2009 to kwota
704 234 z³.
www.wrzesnia.powiat.pl
Formy aktywizacji
bezrobotnych
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, która
odby³a siê 7 maja, rozmawiano
na temat aktualnej sytuacji na
rynku pracy oraz o perspektywach kszta³cenia zawodowego w
powiecie wrzesiñskim.
Uczestnicy poruszyli kwestiê
trudnej sytuacji na wrzesiñskim rynku pracy, powsta³ej w zwi¹zku ze z³¹
sytuacj¹ finansow¹ kilku lokalnych
przedsiêbiorstw, co spowodowa³o
wzrost bezrobocia. Aby zminimalizowaæ skutki tego negatywnego procesu zdecydowano o przeznaczeniu
pieniêdzy z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu w 2009 r. Œrodki wykorzystane bêd¹ g³ównie na organizacjê
robót publicznych, szkoleñ zawodowych oraz na dofinansowanie dzia³alnoœci gospodarczej podejmowa-
nej przez bezrobotnych.
Bo¿ena Nowacka, naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Sportu, omówi³a uwarunkowania i mo¿liwoœci
dostosowania edukacji ponadgimnazjalnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Analizuj¹c raport z 2008
r. o zawodach deficytowych i nadwy¿kowych w województwie wielkopolskim, cz³onkowie Rady,
g³ównie przedsiêbiorcy i rzemieœlnicy uczestnicz¹cy w edukacji zawodowej m³odzie¿y, wskazali na
ma³¹ elastycznoœæ programów nauczania . Podjêto próbê zdiagnozowania problemu oraz zaproponowano wiele rozwi¹zañ, które mog³yby zmieniæ obecny stan. Na koniec omówiono nowelizacjê Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Krzysztof Budkowski
WskaŸniki
bezrobocia
Stopa bezrobocia w powiecie
wrzesiñskim pod koniec kwietnia zmala³a o 0,3% i wynios³a
12,8%.
Poprawi³y siê równie¿ statystyki dla powiatów s³upeckiego
(14,7%, spadek o 0,4%), kolskiego (14,3, spadek o 0,2%) i turec-
kiego (11,3%, spadek o 0,6%),
wskaŸniki wzros³y dla powiatu
œremskiego (7,5% wzrost o 0,4%).
Stopa bezrobocia dla ca³ego województwa na koniec kwietnia pozostaje na tym samym poziomie co
w marcu i wynosi 8,1%.
(elinor)
Starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz otrzyma³ medal „Za zas³ugi dla
Województwa Wielkopolskiego”. Medal zosta³ przyznany decyzj¹ Kapitu³y Odznaki Honorowej przez Zarz¹d
Województwa Wielkopolskiego.
Odznaczenie wrêczono podczas uroczystoœci z okazji Dnia Samorz¹dowca, który
obchodzono 27 maja w Poznaniu.
(red.)
www.wrzesnia.powiat.pl
Europrawybory
Czerwiec 2009
INFORMACJE
5
Szóste w historii Wrzeœni prawybory odby³y siê miêdzy 30 a 31 maja. Wygra³a je Platforma Obywatelska, która zdoby³a 37,08% g³osów. Drugie
miejsce zajê³a Lewica i Demokraci z 17,7% g³osów, nastêpnie PiS (14,1%) i PSL (10,1%). Unia Polityki Realnej i Samoobrona nie przekroczy³y progu
wyborczego, zdobywaj¹c 2,9% i 4,41%. W tym roku bliŸniacza impreza odbywa³a siê równolegle w Opocznie.
Wrzesiñskie prawybory uwa¿ane s¹ za sonda¿ dostarczaj¹cy wiarygodnych danych. Po raz pierwszy zorganizowano je w 1993 roku
(parlamentarne), kolejne odby³y siê
w 1995 r. (prezydenckie), w 2004
r. (eurowybory), w 2005 r. (parlamentarne i prezydenckie) i w 2007
r. (parlamentarne). W tym roku frekwencja wynios³a 6,53%. PiS prawybory bojkotowa³o, dlatego te¿ na
kartach do g³osowania umieszczo-
ne by³y tylko numery komitetów
wyborczych. Mimo bojkotu g³osuj¹cy dostawali równie¿ karty PiS z
nr 6 i mogli g³osowaæ na tê partiê.
Tradycyjnie ju¿ Wrzeœniê odwiedzi³o kilku polityków z pierwszych stron gazet, zachêcaj¹c
mieszkañców do g³osowania. W
debacie, która odby³a siê w amfiteatrze, wziêli udzia³: Andrzej
Grzyb (PSL), Witold Tomczak
(Prawica Rzeczypospolitej), Da-
Prawyborom towarzyszy³ wielki rodzinny piknik. Wszystkim serwowano bezp³atn¹ zupê wrzesiñsk¹, bigos i klopsiki. Ka¿dy z
g³osuj¹cych otrzyma³ sadzonkê i
móg³ przy³¹czyæ siê do akcji sadzenia drzew. Wœród atrakcji przygotowanych dla dzieci znalaz³y siê
dmuchane zamki, zje¿d¿alnie, pokaz baniek mydlanych, darmowa
wata cukrowa i popcorn. Dziêki
Szalonym Naukowcom najm³odsi
mogli zapoznaæ siê z fascynuj¹cym œwiatem fizyki i chemii doœwiadczalnej, a dymi¹ce retorty z
kolorowymi p³ynami przyci¹ga³y
tak¿e uwagê doros³ych. Ci ostatni
mogli podziwiaæ urodê finalistek
Miss Polonia Wielkopolski, obejrzeæ wystêp Snake'a, gwiazdy programu TVN Mam Talent, i kabaretu Czesuaf. Impreza by³a medialn¹ promocj¹ miasta.
Ewa Konarzewska-Michalak
Fot. Roman Lipigórski
Wrzeœnianie g³osowali w 24 lokalach wyborczych
riusz Rosati (Centrolewica), Mariola Popió³kowska (Polska Partia
Pracy), Bartosz JóŸwiak (UPR),
Marek Siwiec (SLD), Andrzej
Lepper i Andrzej Aumiller (Samoobrona) oraz Filip Kaczmarek
(PO). Wszyscy byli zgodni, ¿e dla
Polski wa¿ne jest zbudowanie solidarnej, europejskiej polityki energetycznej oraz walka z kryzysem
ekonomicznym. Witold Tomczak
by³ zdania, ¿e przyjêcie traktatu
lizboñskiego zakoñczy siê dla Polski utrat¹ suwerennoœci. Dariusz
Rosati t³umaczy³ zaœ, ¿e coraz wiêcej decyzji maj¹cych wp³yw na
¿ycie zwyk³ych obywateli zapada
w Brukseli, dlatego te¿ wa¿ne jest,
aby wybraæ ludzi, którzy godnie i
skutecznie bêd¹ reprezentowaæ ich
w Parlamencie Europejskim. Marek Siwiec zachêca³ do bojkotu
ugrupowañ bêd¹cych kilka lat
temu przeciwko polskiemu cz³onkostwu w Unii. Andrzej Lepper
twierdzi³, ¿e nale¿y renegocjowaæ
warunki polskiego uczestnictwa w
Unii, a Filip Kaczmarek powiedzia³, ¿e europarlamentarzyœci
bêdê walczyli o utrzymanie wysokich unijnych dop³at dla Polski.
Pokaz baniek mydlanych wywo³a³ zachwyt nie tylko najm³odszych
Ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II
Honorowym goœciem by³ minister kancelarii Prezydenta RP Piotr Kownacki
T³um wrzeœnian w czwartek
21 maja towarzyszy³ uroczystemu ods³oniêciu pomnika Jana
Paw³a II przez Piotra Kownackiego - ministra Kancelarii Prezydenta RP. Podczas ceremonii
arcybiskup gnieŸnieñski Henryk
Muszyñski poœwiêci³ monument.
Czwartkowe wydarzenie by³o
zwieñczeniem czteroletniej historii
zwi¹zanej z powstaniem pomnika.
Rada Miejska we Wrzeœni w 2005
roku podjê³a uchwa³ê w sprawie
wzniesienia monumentu ze œrodków
spo³ecznych, nastêpnie powo³ano
Spo³eczny Komitet Budowy pomnika oraz komisjê konkursow¹. W porozumieniu z mieszkañcami miasta
zdecydowano siê na projekt Iwony Jesiotr-Kurpiñskiej, rzeŸbiarki z Warszawy, przedstawiaj¹cy papie¿a w ostatnich latach ¿ycia przechodz¹cego
przez wrota symbolizuj¹ce Bramê
Trzeciego Tysi¹clecia. Inspiracj¹ dzie-
Rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
Poczty sztandarowe oddaj¹ czeœæ poleg³ym na frontach II wojny œwiatowej
W pi¹tek 8 maja w samo po³udnie podnios³ym apelem pod
pomnikiem 68. pu³ku piechoty
uczczono 64. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej.
Uroczystoœci zosta³y zorganizowane przez Zwi¹zek Kom-
batantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów
Politycznych.
Tadeusz Okuniewski, prezes
Zwi¹zku, rozpocz¹³ apel poruszaj¹cym przemówieniem. Wojna piêknie wygl¹da w piosence,
ale tak naprawdê to najgorsze,
co mo¿e spotkaæ œwiat. Wojny nie
prowadzi siê w bia³ych rêkawiczkach. Kto kogo wczeœniej zabije,
ten prze¿yje. Matki rodz¹ i wychowuj¹ dzieci, które id¹ w bój i
gin¹ przedwczeœnie. To prawdziwa tragedia. II wojna œwiatowa
poch³onê³a 55 mln ofiar – ta liczba mówi sama za siebie. Ci, co
prze¿yli, s¹ jeszcze wœród nas,
coraz s³absi, niezauwa¿ani, niegdyœ piêkni ch³opcy.
Po oddaniu ho³du pocztom
sztandarowym rozpoczê³a siê czêœæ
artystyczna - uczennice ze Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej nr 1
deklamowa³y wiersze patriotyczne.
Nastêpnie nauczyciel Marek Tomaszewski wyg³osi³ okolicznoœciowy
referat. Na zakoñczenie uroczystoœci przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, w tym Starostwa Powiatowego oraz Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia, nauczyciele i organizacje kulturalne z³o¿yli kwiaty na
p³ycie pomnika.
(elinor)
³a by³y s³owa Jana Paw³a II o dzieciach wypowiedziane podczas III
Œwiatowego Spotkania Rodzin w Bazylice Œwiêtego Piotra w 2009 r., Dzieci s¹ nadziej¹, która rozkwita wci¹¿
na nowo, projektem, który nieustannie siê urzeczywistnia, przysz³oœci¹,
która pozostaje zawsze otwarta. S¹
owocem mi³oœci ma³¿eñskiej, która
dziêki nim od¿ywa i umacnia siê. Przychodz¹c na œwiat przynosz¹ z sob¹
orêdzie, które wskazuje na pierwszego twórcê ¿ycia. Arcybiskup Henryk
Muszyñski obj¹³ przedsiêwziêcie honorowym patronatem.
Uroczystoœæ ods³oniêcia rozpoczê³a msza œwiêta w koœciele farnym, któr¹
celebrowa³ arcybiskup Muszyñski. Po
mszy przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, delegacje stowarzyszeñ i organizacji spo³eczno-kulturalnych oraz
poczty sztandarowe zgromadzili siê
przed pomnikiem. Minister Kownacki, przecinaj¹c bia³o-czerwon¹ wstêgê,
symbolicznie dokona³ uroczystego ods³oniêcia pomnika papie¿a Polaka. Minister przeczyta³ list Prezydenta adresowany do mieszkañców Wrzeœni i
przeprosi³ za jego nieobecnoœæ w tak
wa¿nym dla nas dniu. Powiadomi³ równie¿, ¿e Lech Kaczyñski prawdopodobnie odwiedzi Wrzeœniê w paŸdzierniku. Po poœwiêceniu monumentu przez
metropolitê gnieŸnieñskiego wzruszeni mieszkañcy odœpiewali Barkê - ulubion¹ pieœñ Jana Paw³a II.
Cieszê siê, ¿e to wa¿ne dla wrzeœnian przedsiêwziêcie uda³o siê szczêœliwie zakoñczyæ. Mam nadziejê, ¿e
darczyñcy s¹ zadowoleni. S¹dzê, ¿e
pomnik spe³nia oczekiwania spo³eczne i jest symbolem naszego pojmowania nauki Jana Paw³a II – skomentowa³ zastêpca burmistrza Waldemar
Grzeœkowiak a jednoczeœnie przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Jana Paw³a II.
Ewa Konarzewska-Michalak
Mieszkañcom potonsilowskiego bloku grozi licytacja
W imieniu mieszkañców wyst¹pi³ Stefan Zieliñski
W œrodê 3 czerwca mieszkañcy tzw. bloku tonsilowskiego
przy ulicy Konopnickiej spotkali
siê z Dionizym Jaœniewiczem.
Próbowano znaleŸæ wyjœcie z
dramatycznej sytuacji, w jakiej
znaleŸli siê ludzie, którym grozi
zlicytowanie mieszkañ na rzecz
wierzycieli Tonsilu S.A.
(red.)
6
Czerwiec 2009
www.wrzesnia.powiat.pl
ZDROWIE
Dziesiêciolecie Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
Uroczystoœci odby³y siê w Nekielskim Oœrodku Kultury
Ko³o PSD w Nekli istnieje od
1999 roku. Inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem ko³a by³ Andrzej
Paciorkowski - kierownik przychodni, lekarz rodzinny i diabetolog. PSD jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ w zakresie ochrony, promocji zdrowia
oraz edukacji diabetologicznej.
W sobotê 16 maja ko³o obchodzi³o 10-lecie istnienia.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
msz¹ w koœciele parafialnym w
Nekli. Wœród zaproszonych goœci
znaleŸli siê miêdzy innymi dr Urszula Kubiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wojciech Mól oraz przedstawiciele kó³ diabetyków z Poznania,
Œrody Wielkopolskiej, Szamotu³,
Trzemeszna, Gniezna i cz³onkowie
ko³a z Nekli.
Program dla sprawców przemocy
Pozwól sobie pomóc
Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê
wyk³adem Anny Majchrzak z Poznañskiej Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii na temat
cukrzycy. Sprawozdanie z 10-lecia dzia³alnoœci ko³a przedstawi³a
w formie multimedialnej prezes
Maria £akoma. Za zas³ugi dla Stowarzyszenia Diabetyków z³ote odznaczenia honorowe otrzymali:
burmistrz Nekli Roman Grychowski, dr Danuta Paciorkowska, Zofia B³aszak, Anna Jenke i Kazimiera Nowaczyk.
Wœród uczestników Nekielskiej
Akademii Zdrowia rozlosowane
zosta³y nagrody rzeczowe.
W czêœci artystycznej zebranych goœci bawi³y wystêpy pomponistek oraz Kó³ka Teatralnego z
Zespo³u Szkó³ w Nekli, wywo³uj¹c uœmiech na twarzach widzów.
Siedmiogodzinna impreza zakoñczy³a siê loteri¹ fantow¹.
Dzia³alnoœæ ko³a PSD w Nekli
to nie tylko profilaktyka i edukowanie o zagro¿eniach cukrzyc¹,
ale tak¿e spotkania towarzyskie,
wycieczki i wspólne wyjazdy na
wczasy.
Dom postrzegamy jako miejsce
bezpieczne, pe³ne szczêœcia i mi³oœci, miejsce, do którego z radoœci¹ wracamy i za którym têsknimy. Wielu rodzinom kojarzy siê on
jednak z cierpieniem, rozpacz¹ i
lêkiem o los w³asny i najbli¿szych.
W powiecie wrzesiñskim dzia³aj¹ ju¿ instytucje i organizacje zajmuj¹ce siê problematyk¹ przemocy w rodzinie. Jednak oprócz dzia³añ wspieraj¹cych ofiary niezwykle
wa¿ne jest prowadzenie, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod,
resocjalizacji sprawców przemocy
domowej. G³ównym celem tych
dzia³añ jest zmiana dotychczasowych zachowañ oprawców, sk³onienie ich do przestrzegania zasad
partnerstwa i nauczenie szacunku
do osób, z którymi mieszkaj¹.
W naszym powiecie prowadzony jest program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy
domowej. Zosta³ on zaadresowa-
ny do pe³noletnich mê¿czyzn maj¹cych powa¿ne problemy w relacjach ze swoimi partnerkami i pozosta³ymi domownikami.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 1, w
godzinach od 7.30-15.30; tel. 061
640 45 50, 061 640 45 55.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Prozdrowotne spotkanie
Maria £akoma
Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w konferencji naukowo-szkoleniowej
PROFILAKTYKA W ONKOLOGII
WYZWANIEM XXI WIEKU
16 czerwca, godzina 10.00, Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ul. Witkowska 1
Program konferencji:
godz 10.00 - otwarcie konferencji - Krystyna Poœlednia, cz³onek zarz¹du województwa wielkopolskiego
godz 10.15 - sesja I
1. Epidemiologia nowotworów z³oœliwych w powiecie wrzesiñskim na tle Wielkopolski, Polski i œwiata mgr Piotr Wojtyœ, epidemiolog - Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
2. Dlaczego boimy siê raka? - dr Ma³gorzata Adamczak, psycholog kliniczny - Oœrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów
3. Profilaktyka w onkologii - mo¿liwoœci i ograniczenia w programach profilaktyki onkologicznej realizowanej przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego - dr Dariusz Godlewski, onkolog,
specjalista zdrowia publicznego - Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
godz 11.30 - przerwa
godz 11.45 - sesja II
1. Rola badañ obrazowych we wczesnym wykrywaniu raka p³uc - dr Beata Nikisch - Wielkopolskie
Centrum Chorób P³uc i GruŸlicy
2. Wspó³czesne metody rozpoznawania i leczenia chorych na raka p³uc w zale¿noœci od stopnia zaawansowania - dr Rodryg Ramlau - Wielkopolskie Centrum Chorób P³uc i GruŸlicy
3. Organizacja wczesnego wykrywania raka p³uc na terenie Wielkopolski. Program Profilaktyczny
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego - dr Aleksander Barinow-Wojewódzki - Wielkopolskie Centrum Chorób P³uc i GruŸlicy
godz. 13.00 - podsumowanie konferencji i uwagi koñcowe - Krystyna Poœlednia, cz³onek zarz¹du województwa wielkopolskiego i prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
Cz³onek Zarz¹du
Województwa Wielkopolskiego
Krystyna Poœlednia
Starosta Wrzesiñski
Dionizy Jaœniewicz
Prelekcjê wyg³osi³ onkolog dr n. med. Dariusz Godlewski
Spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Urz¹d Marsza³kowski i Oœrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów w
Poznaniu, które odby³o siê 1
czerwca w WOK-u, cieszy³o siê
wielkim zainteresowaniem mieszkañców gminy.
Oko³o 250 osób powy¿ej 50.
roku ¿ycia zapisa³o siê na bezp³atne badania przesiewowe w kierunku nowotworu prostaty i jelita grubego. Onkolog dr n. med. Dariusz
Godlewski w przystêpny sposób
t³umaczy³ uczestnikom, jak przygotowaæ siê do badania i w jaki
sposób zostan¹ oni powiadomieni
o wynikach. Wiêkszoœæ z Pañstwa
bêdzie mia³a wynik mieszcz¹cy siê
w normie, a jeœli bêdzie j¹ przekracza³, nie znaczy to, ¿e jesteœcie
chorzy, tylko ¿e coœ dzieje siê w organizmie i warto sprawdziæ, co to
jest. Jeœli badania nie bêd¹ dobre,
razem z wynikami dostan¹ Pañstwo instrukcjê, gdzie dalej nale¿y siê udaæ, nie bêdziecie pozostawieni sami sobie. Badania odbêd¹
siê 5 czerwca w WOK-u, przy okazji ka¿dy z uczestników bêdzie
móg³ zmierzyæ sobie ciœnienie i
poziom cukru we krwi.
koñczyæ siê œmierci¹. Atakuje
czêœciej ludzi m³odych i zdrowych doros³ych. Wirus mo¿e
przenosiæ siê poprzez bliski kontakt z zaka¿onymi zwierzêtami
oraz chorymi ludŸmi, natomiast
do zaka¿enia nie dochodzi w wyniku spo¿ycia przetworzonych
produktów wieprzowych.
Jeœli osoba z wymienionymi
objawami w ci¹gu ostatnich 1014 dni przebywa³a lub mia³a kontakt z osobami, które przebywa³y
w Ameryce Pó³nocnej albo ma
zwi¹zek zawodowy z hodowl¹,
transportem czy przetwórstwem
importowanych œwiñ, powinna
zg³osiæ siê do lekarza rodzinnego
lub szpitala. Osoby bezpoœrednio
kontaktuj¹ce siê z wirusem objête zostan¹ nadzorem klinicznoepidemiologicznym. W Polsce
prowadzony jest nadzór i na bie¿¹co monitoruje siê sytuacjê epidemiologiczn¹. Aby zminimalizowaæ zagro¿enia w przypadku
przyjêcia pacjenta z podejrzeniem
lub rozpoznanym zachorowaniem
na grypê wywo³an¹ przez wirusa
A/H1N1, wdro¿ono odpowiednie
procedury w Szpitalu Powiatowym we Wrzeœni.
Ewa Konarzewska-Michalak
Poradnik Pacjenta
Zagro¿enie wirusem grypy typu A (H1 N1)
Pod koniec kwietnia tego roku
amerykañscy eksperci potwierdzili wyst¹pienie epidemii zachorowañ na now¹ odmianê wirusa grypy typu A (H1N1) - tzw. œwiñskiej
grypy u mieszkañców Meksyku
oraz Stanów Zjednoczonych.
Znamy ju¿ przypadki osób
zaka¿onych w Polsce i w krajach
s¹siednich. Zdolnoœæ przenoszenia siê wirusa z cz³owieka na
cz³owieka stwarza powa¿ne zagro¿enie epidemiczne. Powstrzymanie rozprzestrzenienia
siê nowej odmiany wirusa grypy na inne kontynenty jest na
obecnym etapie niemo¿liwe,
jednak im wczeœniej osoby cho-
re bêd¹ izolowane i leczone, tym
mniejszy zasiêg epidemii.
Wirus odpowiedzialny za zaka¿enia ma w swoim materiale genetycznym elementy wirusa œwiñskiego, ptasiego i ludzkiego. Objawy zaka¿enia dotycz¹ g³ównie
uk³adu oddechowego z objawami
towarzysz¹cymi w postaci gor¹czki, os³abienia, braku apetytu,
kaszlu. W pocz¹tkowej fazie
mog¹ wystêpowaæ katar, bóle gard³a, nudnoœci, wymioty i biegunka. Choroba czasem przebiega
bez powik³añ, ale mo¿e te¿ prowadziæ do ostrej niewydolnoœci
oddechowej i potrzeby leczenia
intensywnego, mo¿e równie¿ za-
lek. Krystyna Dudziñska
z-ca dyrektora ds. medycznych
Szpitala Powiatowego we Wrzeœni
www.wrzesnia.powiat.pl
Uroki majówek
Slalom - jedna z konkurencji sportowych festynu w Gorzycach
Maj to miesi¹c tradycyjnych
festynów rodzinnych organizowanych w powiecie.
9 maja w Gorzycach odby³a siê
impreza sportowo-rekreacyjna dla
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Organizatorem by³ Uczniowski Klub Sportowy Diab³y. W spotkaniu wziê³y udzia³ m.in. grupy
warsztatów terapii zajêciowej z
Czeszewa, Rudy Komorskiej i Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Gozdowie. M³odzie¿ chêtnie
uczestniczy³a w zawodach: wyœcigach w workach, rzucie do kosza,
slalomie, strzelaniu z wiatrówki czy
rzucie lotkami. Kolejn¹ atrakcj¹
by³y wystêpy artystyczne podopiecznych Aleksandry Marsza³,
Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemia
Wrzesiñska. Na wieczór zaplanowano ognisko oraz zabawê taneczn¹ na œwie¿ym powietrzu. Przy
organizacji zawodów wolontaryjnie
pomaga³a m³odzie¿ z Gorzyc.
W Marzeninie 23 maja odby³
siê festyn zorganizowany przez
Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Sportowymi pod has³em „Zdrowia nie
kupisz w aptece”. Festyn organizujemy co roku. Jego celem jest
propagowanie zdrowego stylu
¿ycia i integrowanie lokalnej spo³ecznoœci – mówi dyrektor szko³y
Mariola Jêdrzejewska. Atrakcj¹
imprezy by³y zabawy dla dzieci
prowadzone przez Wolontariat
Studencki „Projektor” oraz rodzinne konkurencje sportowe wspó³organizowane przez Ochotnicz¹
Stra¿ Po¿arn¹ z Marzenina. Na
Czerwiec 2009
ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE
uczestników czeka³y stoiska z domowymi wypiekami, grochówk¹ i
zdrow¹ ¿ywnoœci¹.
W tym samym dniu bawiono siê
w Ob³aczkowie na VII Festynie
Rodzinnym przygotowanym wspólnymi si³ami dyrekcji Samorz¹dowej
Szko³y Podstawowej w Chwalibogowie, rady rodziców, rad so³eckich
Chwalibogowa, Ob³aczkowa i oko-
fialne z³o¿one z du¿ej sali i kuchni jest miejscem spotkañ dla wiernych. Odbywaj¹ siê w nim zajêcia
integracyjne dla dzieci oraz lokalne uroczystoœci.
Mieszkañcy Nowego Folwarku
mi³o spêdzili czas na IV Œwiêcie
Sznytki 30 maja. Festyn zorganizowa³a rada rodziców przy Zespole Szkó³ w Nowym Folwarku w
Gospodarstwie Agroturystycznym
Country Club „Na skraju lasu”.
Nazwa imprezy zosta³a wymyœlona przez uczniów i oznacza po prostu kromkê chleba ze smalcem mówi S³awomira Czarnecka, dyrektor szko³y - nazwa pochodzi z
gwary i jest zwi¹zana z tradycj¹
wielkopolskiej wsi, któr¹ kultywuj¹
nasi mieszkañcy. Uczestników kusi³y smako³yki: sa³atki, gzik z
ziemniakami, ciasta i oczywiœcie
sznytki ze smalcem i kiszonym
ogórkiem. Atrakcjami by³ pokaz
ratownictwa medycznego, stra¿y
po¿arnej, tresury psa policyjnego,
7
S³uchamy tylko dobrej
muzyki
Eugeniusz Paterka zachêca s³uchaczy WUTW do uczestnictwa w
nowo utworzonym klubie
Klub mi³oœników muzyki,
dzia³aj¹cy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 8 maja oficjalnie zaprezentowa³ sprzêt
graj¹cy zakupiony i udostêpniony bezp³atnie przez Starostwo
Powiatowe oraz Urz¹d Miasta i
Gminy Wrzeœnia.
Starostwo zakupi³o kolumny mówi Eugeniusz Paterka, prezes
Uniwersytetu – Burmistrz zaœ mixer i wzmacniacz. Aparatura jest
wysokiej klasy, zale¿y nam, aby
jakoœæ odtwarzanej muzyki by³a
bardzo dobra.
Klub dzia³a od lutego. Od tego
czasu zorganizowano ju¿ kilka spo-
tkañ poœwiêconych muzyce romantycznej, klasycznej i filmowej. Namawiam cz³onków klubu, aby przygotowywali autorski program ka¿dych zajêæ - mówi Jan Koralewski
prowadz¹cy pi¹tkowe spotkanie.
S³uchamy tylko dobrej muzyki. Dla
Józek nie darujê Ci tej nocy - wstêp
wzbroniony. W planach mamy poezjê œpiewan¹ i jazz. Dzisiaj znów
pos³uchamy romantyków. W programie znalaz³y siê utwory Chopina,
Liszta, Wieniawskiego, a tak¿e
mniej znanych kompozytorów: Tekli B¹darzewskej i Hiszpana Pablo
Sarasate. Przed ka¿dym utworem
Jan Koralewski barwnie opowiada³
o twórcach i ich dzie³ach, staraj¹c
siê przenieœæ s³uchaczy do po³owy
XIX w. „Zacznij tak komponowaæ,
¿eby inni te¿ to mogli zagraæ”- Chopin mawia³ do Liszta s³yn¹cego z wyj¹tkowo szerokiego rozstawu palców. Uczestnicy zadowoleni z mo¿liwoœci, jakie daje nowy sprzêt, planuj¹ ju¿ tematykê zajêæ po przerwie
wakacyjnej: Warto by³oby znów pos³uchaæ muzyki filmowej, a tak¿e
standardów muzyki rozrywkowej –
Presleya, Sinatry.
Ewa Konarzewska-Michalak
M³odzi wêdkarze
Œwiêto Sznytki w Nowym Folwarku cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem
licznych wsi. Uczestnicy mogli lecieæ na motolotniach, wybraæ siê na
przeja¿d¿kê bryczk¹, wzi¹æ udzia³
w loterii fantowej. Dla najm³odszych
przygotowano gry i zabawy rekreacyjno-sportowe i dmuchany zamek.
23 maja odby³o siê równie¿ uroczyste poœwiêcenie Centrum Parafialnego w Opatówku. G³ównym
punktem ceremonii by³a msza celebrowana przez ksiêdza dziekana
Kazimierza G³owa. Centrum para-
Armatni wystrza³ rozpocz¹³ festyn rodzinny w Otocznej
wschodnich sztuk walki i jazdy
konnej. Ponadto ka¿dy móg³ zmierzyæ sobie ciœnienie i poziom cukru we krwi.
Mimo ulewy rozleg³ siê armatni
wystrza³, który tradycyjnie otwiera
festyn w Otocznej. W rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach
imprezy, wziê³o udzia³ 213 uczestników. Zamiast na œwie¿ym powietrzu centralne czêœæ festynu odby³y siê w budynku Samorz¹dowej
Szko³y Podstawowej. Na piêtrze
uczniowie przedstawili program artystyczny, na parterze du¿e zainteresowanie wzbudzi³ pokaz sprzêtu
wojskowego pochodz¹cego z 31 i
33 Bazy Lotniczej w Powidzu i w
Krzesinach. Zarówno dzieci, jak i
doroœli mogli wzi¹æ do rêki pistolety i karabiny, przymierzyæ kask
policyjny i kamizelkê kuloodporn¹
na pokazie sprzêtu wojskowego.
S³owiañscy woje prezentowali za to
orê¿e wzorowane na oryginalnej
broni œredniowiecznej.
Kornelia Kowalska
Ewa Konarzewska-Michalak
Mali triumfatorzy z Wrzeœni
Z okazji dnia dziecka 31 maja
m³odzi wêdkarze wziêli udzia³ w
zawodach zorganizowanych przez
wrzesiñskie ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Nad zalewem Lipówka dzieci
zmaga³y siê w dwóch kategoriach
wiekowych: do lat dziesiêciu
(I miejsce Anna Rapaczyñska) i
czternastu (I miejsce Jaros³aw
Wietrzyñski). Wszyscy uczestnicy
imprezy otrzymali upominki i spotkali siê przy wspólnej grochówce. Z³owiono w sumie 50 kg ryb.
Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku
62-300 Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 2
www.wutw.strefa.pl, [email protected]
Tegoroczne zapisy na WUTW bêd¹ trwaæ od 1 do 30 czerwca.
Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu Uniwersytetu:
- w poniedzia³ki i œrody od 11.00 do 13.00,
- we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00.
Iloœæ miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje w siedzibie WUTW i na stronie internetowej.
Dotychczasowych s³uchaczy prosimy o wype³nienie nowych „Deklaracji uczestnictwa
s³uchacza WUTW w zajêciach w roku 2009/2010” do 25 czerwca. Wszyscy s³uchacze
proszeni s¹ o zapoznanie siê ze statutem i przewodnikiem studenckim.
Nr konta: Powiatowy Bank Spó³dzielczy - 13 9681 0002 0021 9936 0193 0053
Zwyciêzca odbiera puchar z r¹k dyrektor MCK Marii Hetmañczyk
Równie¿ w niedzielê 31 maja
z okazji dnia dziecka Mi³os³awskie Centrum Kultury i MiejskoGminne Ko³o Wêdkarskie w Mi³os³awiu zaprosi³y m³odych wêdkarzy do parku im. Koœcielskich
na zawody wêdkarskie.
W zmaganiach wziê³o udzia³ 23
uczestników w wieku od piêciu do
szesnastu lat, którzy startowali w
dwóch kategoriach. W grupie szkó³
podstawowych zwyciê¿y³ Krystian
Michalak, zaœ najlepszym gimmnazjalist¹ okaza³ siê Bartosz Kaczor.
Zwyciêzcy otrzymali puchar dyrektora Mi³os³awskiego Centrum Kultury i, wraz z innymi wyró¿nionymi,
nagrody rzeczowe.
(red.)
8
Czerwiec 2009
KULTURA
Mi³os³awskie œwiêto poezji
www.wrzesnia.powiat.pl
Twórcze warsztaty
W sobotê 16 maja mieszkañcy Mi³os³awia mogli wzi¹æ udzia³ w uroczystoœci poœwiêconej poezji. W jej ramach wyk³ady dotycz¹ce ¿ycia i twórczoœci Juliusza S³owackiego
wyg³osili naukowcy z UAM. Wyk³adom towarzyszy³ pierwszy Mi³os³awski Wielog³os
Poetycki z udzia³em wspó³czesnych polskich poetek oraz koncert poezji œpiewanej.
Dr Piotr Œniedziewski i prof. Zbigniew Przychodniak
Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak w wyk³adzie Juliusz S³owacki - droga poety ukaza³ rolê,
jak¹ odgrywa³y podró¿e w ¿yciu
S³owackiego, oraz przeœledzi³ jego
szlak twórczy. Profesor podkreœli³,
¿e ¯ycie S³owackiego to podró¿. Z
Krzemieñca wyruszy³ do Wilna,
nastêpnie Warszawy. Potem by³a
Francja, Anglia, Szwajcaria, W³o-
chy, Bliski Wschód. Permanentne
podró¿owanie by³o filozofi¹ jego
¿ycia. Natomiast drogê twórcz¹
poety naznaczy³o d¹¿enie do odrêbnoœci artystycznej, do wypracowania w³asnego, oryginalnego
stylu. S³owacki pragn¹³ byæ artyst¹ uniwersalnym, nie tylko narodowym.
Wyk³ad dra Piotra Œniedziew-
skiego Melancholijny S³owacki
dotyczy³ w¹tków melancholijnych
pojawiaj¹cych siê w utworach poety. Rzadko mówi siê o S³owackim
melancholijnym, najczêœciej widzimy go jako dandysa albo kochaj¹cego syna - mówi³ dr Œniedziewski. Tymczasem w poezji S³owackiego czêsto kontrastuj¹ ze sob¹
œwiat³o i mrok, nadzieja i rozpacz
(Anhelli, Ojciec zad¿umionych, W
Szwajcarii i in.).
Po wyk³adach zebrani zatopili siê
w zadumie s³uchaj¹c wierszy wspó³czesnych polskich poetek: Bo¿eny
Bardy, Teresy Radziewicz, Magdaleny Ga³kowskiej. Poetki zwi¹zane
s¹ z portalem www.poezja-polska.pl,
ponadto publikuj¹ w „Tyglu Kultury”, „Arteriach”, „Protokole Kulturalnym”, „Odrze”. Pomys³odawczyni¹ i jednoczeœnie prowadz¹c¹ Wielog³os Poetycki by³a polonistka z mi³os³awskiego liceum, Dorota Surdyk.
Spotkanie zakoñczy³ recital Zbigniewa Wlaz³o, który wykona³ utwory do
s³ów wierszy Edwarda Stachury.
Ewa Konarzewska-Michalak
Bo chodzi o to, aby jêzyk giêtki
powiedzia³ wszystko, co pomyœli g³owa
Fina³ XXIV Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza S³owackiego odby³ siê w pi¹tek 15 maja
w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu. Zorganizowa³a go Mi³os³awskie Centrum Kultury
przy wspó³udziale Urzêdu Gminy Mi³os³aw, Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Najciekawszym punktem programu by³
koncert Kwartetu ProForma.
Poznañscy muzycy przygotowali repertuar poetycki. Brawurowo wykonali pieœni Przemys³awa
Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Stanis³awa Staszewskiego do s³ów wierszy Zbigniewa
Herberta, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego. Widownia nagrodzi³a
artystów g³oœnymi brawami. Ta
muzyka trafi³a prosto do naszych
serc i na d³ugo zostanie w pamiêci
- powiedzia³a po koncercie dyrektor Mi³os³awskiego Centrum Kultury, Maria Hetmañczyk.
Nastêpnie uczestnicy konkursu
przedstawili umiejêtnoœci zdobyte
podczas warsztatów prowadzonych
przez Karola Adlera, instruktora te-
Kwartet ProForma wyst¹pi³ z repertuarem poezji œpiewanej
atralnego z Krajeñskiego Oœrodka
Kultury, i Jana Janusza Tycnera, instruktora teatralnego z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Widzów
zachwyci³a zarówno naturalnoœæ, jak
i szeroki wachlarz œrodków dramatycznych oraz komicznych m³odych
deklamatorów. W kategorii szkó³
gimnazjalnych zwyciê¿y³a Magdalena Wo³owiec z Gimnazjum nr 1 we
Wrzeœni, natomiast w kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych Joanna Figas z
Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury.
Podczas uroczystoœci wrêczono równie¿ nagrodê Piotrowi WoŸnicy, który wygra³ konkurs wiedzy
o ¿yciu i twórczoœci Juliusza S³owackiego og³oszony przez Bibliotekê Publiczn¹ w Mi³os³awiu.
Uczestnicy warsztatów poznaj¹ tajniki fotograficznego kunsztu
W sobotê 16 maja w sali widowiskowej Wrzesiñskiego
Oœrodka Kultury odby³y siê
warsztaty fotograficzne, których
organizatorem by³o Stowarzyszenie „Twórcza Wrzeœnia”.
W zajêciach wziê³o udzia³ oko³o trzydziestu osób, g³ównie m³odzie¿ z wrzesiñskich szkó³. Prelekcjê dotycz¹c¹ fotografii wyg³osi³
wrzesiñski fotograf, Jaros³aw
Kwiatek. Zachêca³ m³odych ludzi:
Zdjêcie mo¿e nie podobaæ siê
mnie, tobie, ale zawsze jest dobre,
bo odzwierciedla uczucia fotografa i to, co chcia³ wyraziæ. Pomimo
tylko godzinnego wyk³adu, prelegentowi uda³o siê przekazaæ zebranym podstawowe zasady, którymi
powinien siê kierowaæ ten, kto
chce uwieczniæ otaczaj¹cy nas
œwiat w fotografii.
Poza praktycznymi wskazówkami dotycz¹cymi pracy z aparatem nie zabrak³o równie¿ kilku
s³ów na temat wyboru najodpowiedniejszego sprzêtu, który, jak
zauwa¿y³ prelegent, niekoniecznie musi byæ z górnej pó³ki, co
wyraŸnie ucieszy³o zw³aszcza
m³odszych s³uchaczy. Jaros³aw
Kwiatek opowiedzia³ tak¿e o pocz¹tkach swojej przygody z aparatem, zaœ uczestnicy spotkania
zrobili sobie pami¹tkowe wspólne zdjêcie.
Przemys³aw Brandt
Z piosenk¹ na szlaku
Cyganie, kowboje, ¿eglarze i
wêdrowcy zawitali 28 maja do
kina Trójka, gdzie odby³ siê Festiwal Piosenki Turystycznej zorganizowany przez Warsztat Terapii
Zajêciowej we Wrzeœni. Zarówno
œpiewacy, instrumentaliœci jak i
widownia bawili siê wyœmienicie.
W imprezie wziêli udzia³ uczestnicy warsztatów terapii zajêciowej
z Czeszewa, Wrzeœni, Rudy Komorskiej i Jarocina oraz œrodowiskowych domów samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie. Ka¿dy z
oœrodków reprezentowany by³ przez
zespo³y muzyczne w wiêkszoœci
powo³ane do istnienia dos³ownie
przed miesi¹cem, jak z rozbrajaj¹c¹
szczeroœci¹ przyznali debiutuj¹cy artyœci. Wszystkie grupy reprezento-
zienia. Ka¿dy zespó³ prezentowa³
swój styl, podkreœlony kostiumami,
odpowiedni¹ scenografi¹, a nawet
gr¹ aktorsk¹ muzyków. Ostatecznie
po d³ugich debatach zdecydowano
siê przyznaæ laur zwyciêstwa grupie
Prezes i spó³ka jad¹ na wypoczyn z
Wrzeœni, prezentuj¹cej klasyczny turystyczny repertuar przy dŸwiêkach
m.in. gitary. Muzykom towarzyszyli
turyœci, którzy zainscenizowali humorystyczne scenki ukazuj¹ce spartañskie ¿ycie wêdrowców. Drugim
miejscem uhonorowano zespó³ Action z Czeszewa. Podbi³ on serca
jury pe³nym temperamentu cygañskim antura¿em oddaj¹cym nastrój
piosenki My, cyganie. Natomiast
trzecie miejsce zajê³a formacja Dziurawe trampki z Rudy Komorskiej.
Ewa Konarzewska-Michalak
Wernisa¿ malarski
Uczestnicy warsztatów fotograficznych s³uchaj¹ prelekcji
6 maja wieczorem w Wyj¹tkowej Winiarni we Wrzeœni
odby³ siê wernisa¿ malarstwa
Marka Janusza Lewandowskiego, aspiranta sztabowego wrzesiñskiej komendy policji.
Tym razem autor zaprezentowa³
swoje najnowsze prace wykonane
na plenerach malarskich w Brennej, Bystrej, Okunince, Kazimierzu Dolnym i Czeszewie.
We wstêpie do katalogu wystawy
Krzysztof Szymoniak napisa³: Dzisiaj Marek J. Lewandowski zaprosi³
nas do krainy ³agodnoœci i wyciszenia. Oto œwiat ciep³a, s³oñca i spokoju. Podobnie ocenia³y obrazy osoby
przebywaj¹ce na wernisa¿u, podkreœlaj¹c ich pozytywn¹ energiê i wewnêtrzne ciep³o. Autor, otwieraj¹c
wystawê, podziêkowa³ tym, którzy
przyczynili siê do jej zorganizowania, i poprosi³, by jego najnowsze
p³ótna odbierano bez dystansu i z
otwartym sercem.
(red.)
Debiutuj¹cy muzycy byli œwietnie przygotowani do wystêpu
wa³y wysoki poziom, a wykonawcy w³o¿yli wiele energii, czasu i serca w przygotowanie swojego wystêpu. Wysi³ki muzyków doceni³a widownia przednio bawi¹ca siê przy
dŸwiêkach znanych i lubianych
przebojów piosenki turystycznej, takich jak Krajka, A ja mam swoj¹
gitarê, Bo ja mam tylko jeden œwiat.
Atmosferê podgrzewa³ Arek, instruktor WTZ z Wrzeœni, zachêcaj¹c widzów do zabawy, a jednoczeœnie rozbawiaj¹c ich do ³ez.
Jury mia³a trudny orzech do zgry-
Zachwyt publicznoœci wzbudzi³ obdarzonym piêknym g³osem i charyzm¹ wokalista Arek. Pozosta³e
grupy zosta³y wyró¿nione. Nagrody by³y tu jednak najmniej wa¿ne.
Najistotniejsze by³o zaanga¿owanie
uczestników, ich wspólna praca i
towarzysz¹ce im radoœæ, œmiech, po
prostu dobra zabawa. Brawa dla organizatorów za inwencjê i ciekawy
pomys³ na aktywizacjê i integracjê
osób niepe³nosprawnych.
Ewa Konarzewska-Michalak
www.wrzesnia.powiat.pl
Obrazy pe³ne œwiat³a
Od 15 maja do 22 maja mogliœmy ogl¹daæ wystawê prac plastycznych Magdaleny Waszak w galerii Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury. By³a ona wspó³organizowana przez Pañstwowy Zespó³ Szkó³ Plastycznych im. Leona Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy jako trzecia
z cyklu wystaw indywidualnych uczniów w ich rodzinnych miejscowoœciach, pod has³em
Moja To¿samoœæ, moja pracownia, moje ja. Po³¹czono j¹ z ekspozycj¹ portretów Mariana
Turwida, wrzeœnianina, poety, prozaika i malarza, za³o¿yciela bydgoskiej szko³y.
Prace Magdaleny Waszak reprezentowa³y wysoki poziom artystyczny
Autorka jest rodowit¹ wrzeœniank¹, absolwentk¹ Pañstwowego
Liceum Plastycznego w Bydgoszczy,
stypendystk¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Talent Magdaleny dostrzeg³a nauczycielka Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, Lucyna Lewandowska, która zachêci³a j¹ do
kontynuowania nauki w Bydgoszczy.
Wystawione prace powstawa³y przez
cztery lata nauki, wiele z nich zakwalifikowanych zosta³o do konkursów,
m.in. do Mikroregionalnego Przegl¹du z Rysunku, Malarstwa i RzeŸby,
w którym m³oda artystka zajê³a pi¹t¹
lokatê w klasyfikacji ogólnopolskiej
i przyczyni³a siê do zdobycia przez
szko³ê pierwszego miejsca.
Obrazy i szkice, które z³o¿y³y siê
na wrzesiñsk¹ ekspozycjê, obejmuj¹
studia postaci, pejza¿e i martw¹ naturê. Prace przedstawiaj¹ bogat¹ kolorystykê, doskonale oddaj¹ grê œwiat³a i cienia; kszta³ty prowadzone s¹
Czerwiec 2009
KULTURA
zdecydowan¹ kresk¹. Ciekawa osobowoœæ artystyczna autorki wycisnê³a swoje piêtno na tych szkolnych
przecie¿ pracach. Magdalena Waszak
by³a jedn¹ z najzdolniejszych uczennic naszej szko³y. (…) W swoich pracach wyró¿nia siê niezwyk³¹ sprawnoœci¹, zmys³em obserwacji i wyczuciem koloru. Magda nie zadowala siê
ju¿ tylko sprawnoœci¹ warsztatow¹
(…) szuka w³asnych œrodków artystycznego wyrazu. Bawi siê form¹ i
kolorem. (...) W realizacjach plastycznych widaæ ogromny zmys³ obserwacji, œwie¿oœæ. (…) Wierzê, i¿ to dopiero pocz¹tek wspania³ej drogi twórczej - tak pisze o m³odej malarce Tadusz Hassek, artysta malarz i dyrektor ds. artystycznych Zespo³u Szkó³
Plastycznych w Bydgoszczy. Sama
artystka zgadza siê ze s³owami Henryka Sta¿ewskiego: „Czym jest sztuka, tego nie wiem.” - Jestem na etapie poszukiwañ i w mojej g³owie rodzi siê wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi.
Ekspozycja zainaugurowa³a
otwarcie nowej sali Wrzesiñskiego
Oœrodka Kultury, która pe³niæ bêdzie
rolê galerii. Sala mo¿e pomieœciæ
oko³o 100 prac i wyposa¿ona jest w
profesjonalny system wieszania i
podœwietlania obrazów.
Ewa Konarzewska-Michalak
Œmieræ w piêknych dekoracjach
Mi³os³aw pêdzlem
malowany
9
Irma Hofman koñczy pejza¿ przedstawiaj¹cy mi³os³awski park
Miêdzy 28 a 31 maja piêtnastu
malarzy z kraju i zagranicy bra³o
udzia³ w trzecim plenerze malarskim zorganizowanym przez Klub
Twórczoœci Ró¿nej „Cóœ innego”
oraz ksiêdza Stanis³awa Dubiela
przy wsparciu Starostwa Powiatowego, Urzêdu Miasta i Gminy
Wrzeœnia oraz Urzêdu Gminy
Mi³os³aw. Plener odby³ siê w Bardzie i Mi³os³awiu. Mimo deszczowej pogody humory dopisywa³y.
Uwa¿am plener za udany, bo spotkali siê tam ludzie, którzy maj¹
pasjê – stwierdzi³ prezes Klubu,
Leszek Burzyñski.
Pierwszego dnia artyœci robili
szkice w terenie, drugiego malowali
p³ótna farbami w jednej z klas szkolnych, gdzie znaleŸli schronienie
przed deszczem dziêki goœcinnoœci
dyrektor mi³os³awskiej szko³y podstawowej. Wyczarowane przez malarzy kolorowe pejza¿e przedstawia³y urokliwe zak¹tki i zabytki Mi³os³awia: park, pa³ac i koœcio³y. Wœród
uczestników pleneru znaleŸli siê Józef Szyk, koniñski malarz, rzeŸbiarz
i grafik, wrzesiñski rzeŸbiarz Leon
Œwitek, a tak¿e Anastazja Fietisova,
autorka piêknych panoram miast
wrzesiñskiego powiatu, oraz Irma
Hofman, malarka z Franfurktu nad
Odr¹. Niemiecka artystka przez 25 lat
malowa³a tylko abstrakcje, tymczasem od piêciu lat fascynuj¹ j¹ przyroda, zw³aszcza zwierzêta; jej ulubionymi modelami s¹ koty i ptaki. Jesteœmy spokrewnieni ze zwierzêtami
nie tylko biologicznie, ale te¿ duchowo. Moim zdaniem zwierzêta maj¹
duszê i malowanie ich jest sposobem
na okazywnie im mi³oœci, sposobem,
który mogê dzieliæ z innymi ludŸmi.
Jestem dumna, ¿e zosta³am tu zaproszona; spotkania i praca z innymi malarzami sprawiaj¹ mi prawdziw¹
przyjemnoϾ.
Anastazji Fetisovej natomiast bardzo podoba siê Mi³os³aw: To jest takie ciep³e i ciekawe architektonicznie miasto. Ma³e domki, które stoj¹
tu od wieków, dodaj¹ ludziom energii. Podoba mi siê, ¿e pa³ac nale¿y
do dzieci. Dobrze mi siê tu pracujê,chcia³abym namalowaæ kilka obrazów. Wspó³organizujê plenery, bo
lubiê spotykaæ interesuj¹cych ludzi –
t³umaczy Leszek Burzyñski. Ponadto s¹ one sposobem na promowanie
regionu. Plenerowicze goszczeni s¹
przez mieszkañców, œwietnie siê tu
czuj¹, czêsto dyskutuj¹ z gospodarzami do póŸnej nocy. Mieszkañcy czekaj¹ na te plenery, ¿yj¹ nimi!
Ewa Konarzewska-Michalak
Warszawski teatr we Wrzeœni
Krystyna Janda monologuje o zmar³ym mê¿u
Na ostatnim przed wakacjami
spotkaniu w Kinie Konesera widzowie mogli obejrzeæ Tatarak
Andrzeja Wajdy. Narracja Iwaszkiewicza - zauroczenie dojrza³ej
i œmiertelnie chorej kobiety wioskowym efebem - zosta³o ujête w
niefikcyjn¹ ramê: intymn¹ opowieœæ Jandy o umieraj¹cym na
raka mê¿u. Jej osobista tragedia
ma siê rymowaæ z fabu³¹ Iwaszkiewicza i jednoczeœnie j¹ zak³ócaæ, rozbijaæ, stawiaæ we wspó³czesny nawias, czyli zapewne
zbli¿aæ do rzeczywistoœci. I to
zbli¿enie siê nie uda³o.
Nie sposób przeceniæ wk³adu
Wajdy w interpretacjê prozy
Iwaszkiewicza - jego filmy sta³y
siê czêœci¹ Iwaszkiewiczowskiego
kulturowego imaginarium. Tatarak by³by kolejn¹ prób¹ zmierzenia siê z dziedzictwem jednego z
najwybitniejszych pisarzy ubieg³ego stulecia. Jeœli jednak porównywaæ ostatni film z wczeœniejszymi
Wajdowskimi ekranizacjami - a
porównanie jest nieuniknione - to
Tatarak wypada blado.
Brzezina, Panny z Wilka i Tatarak s¹ filmami o œmierci. Jednak to, co udawa³o siê wczeœniej
- szczególnie w olœniewaj¹cych
Pannach - uchwycenie jakby mimochodem grozy przemijania - tu
wypad³o md³o i ch³odno, bo zbyt
perfekcyjnie. Zapewne dlatego, ¿e
tym razem re¿yser zdecydowa³ siê
na gry stylistyczne (a to Edward
Hopper, a to prerafaelici) i formalne, które wydaj¹ siê natrêtne i
umiarkowanie odkrywcze, nawet
jeœli film dosta³ w Berlinie nagrodê za wyznaczanie nowych perspektyw sztuki filmowej. Pojawia
siê oczywiœcie dy¿urny ostatnio u
Wajdy w¹tek etyczno-patriotyczny (synowie doktorostwa gin¹ w
powstaniu warszawskim), s³ab¹
stron¹ filmu jest tak¿e gra m³odych aktorów, ale najbardziej
zniechêca estetyzacja, która zabija ka¿d¹ emocjê. Co prawda opowiada siê o umieraniu na raka z
jego straszliwymi szykanami - ale
œmieræ pozostaje upozowana i es-
tetyczna. Wajda zrobi³ klasycznie
modernistyczny film, który sublimuje doœwiadczenia ostateczne.
A przecie¿ Iwaszkiewicz (który z
ekranu jakby wyparowa³) to nie
tylko sublimacja - to tak¿e miêso. Trudno na przyk³ad oddzieliæ
u niego œmieræ od seksualnoœci i to siê Wajdzie we wczeœniejszych filmach udawa³o pokazaæ.
Na marginesie trzeba zauwa¿yæ,
¿e pojawi³ siê w Polsce ostatnio
film, który nieco ciekawiej opowiada o tym samym - 33 sceny z
¿ycia Ma³gorzaty Szumowskiej,
w których œmieræ przynajmniej
nie przypomina landsztaftu.
Wajda stara siê dotkn¹æ czyichœ
spraw najbardziej intymnych i
ostatecznych, ale chcia³oby siê
powiedzieæ: spraw nie naszych.
Mimo ekshibicjonizmu, mimo publicznego mierzenia siê z traum¹
w wykonaniu Jandy, widz odbija
siê od wypolerowanej powierzchni tego filmu jak od œciany.
Anna Mizerka
18 maja we Wrzesiñskim
Oœrodku Kultury doœæ licznie zebrana publicznoœæ mog³a ogl¹daæ
powtórkê z klasyki. Teatr ¯ydowski im. Estery Rachel i Idy Kamiñskich z Warszawy wystawi³ Pana
Jowialskiego Aleksandra Fredry.
Spektakl zosta³ zaprezentowany w
ramach sceny edukacyjnej.
Komedia Fredry, na tle innych
jego dramatów tym siê wyró¿niaj¹ca, ¿e napisana proz¹, to obraz tradycyjnej polskiej szlachetczyzny.
Komizm wynika tu z mno¿enia
kpiarskich qui pro quo, a tak¿e re-
cytowanych przez Jowialskiego
nieœmiertelnych bajek: Osio³kowi w
¿³oby dano czy Ma³pa w k¹pieli.
Przypominanie klasyki ma sens,
chocia¿ chcia³oby siê pewnie we
Wrzeœni ogl¹daæ tak¿e spektakle ze
wspó³czeœniejszego kanonu.
Widzów przyci¹gnê³y znane z telewizyjnych seriali twarze, zw³aszcza Przemys³aw Cypryañski, którego na co dzieñ mo¿na ogl¹daæ w
M jak mi³oœæ. Chyba najbardziej
przekonuj¹co wypad³ Krzysztof Janczar w roli rubasznego Jowialskiego.
(red.)
Przemys³aw Cypryañski jako Ludmir
10
Czerwiec 2009
JEDNOSTKI
www.wrzesnia.powiat.pl
Dzieñ dziecka w powiecie
Majowe Œwiêto Ludowe
Obchody Powiatowego Œwiêta Ludowego w niedzielê 23 maja rozpoczê³a msza œwiêta
w koœciele farnym. Po eucharystii pochód prowadzony przez motocyklistów z klubu „Born
to Ride” przemaszerowa³ na Rynek, gdzie m³odzie¿owa orkiestra dêta da³a koncert i zaprezentowa³a ciekawy uk³ad choreograficzny.
Przemarsz uczestników do amfiteatru
Delegacje PSL, w³adz samorz¹dowych i organizacji kulturalnospo³ecznych z³o¿y³y kwiaty pod
pomnikiem Dzieci Wrzesiñskich.
Centralna czêœæ uroczystoœci odby³a siê we wrzesiñskim amfiteatrze. Uczestniczy³ w niej Eugeniusz Grzeszczak, minister w kancelarii premiera.
Po powitaniu goœci list od Waldemara Pawlaka odczyta³ prezes
Powiatowego Zarz¹du PSL, Pawe³
Guzik. W swoim wyst¹pieniu Eugeniusz Grzeszczak podziêkowa³
w kilku s³owach tym wszystkim,
którzy zdecydowali siê pe³niæ obowi¹zki spo³eczne.
Pierwszym punktem programu
artystycznego by³ wystêp zespo³u
Ziemia Wrzesiñska. Ludowe tañce, przyœpiewki i piosenki, jak
choæby: Bo najpiêkniejsze s¹ pol-
skie kwiaty (...) Pod polskim niebem w szczerym polu wyros³y, w
ich zapachu i urodzie jest Polska,
podkreœli³y charakter Œwiêta Ludowego, bêd¹cego ho³dem dla
ludzi ziemi i tych, którzy za ojczyznê oddali ¿ycie. Nastêpnie scen¹
zaw³adnêli m³odzi wykonawcy.
Taneczne popisy zespo³ów: Bis,
Miniaturki, Akord i Format z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej
nr 1 we Wrzeœni oraz pokazy walk
klubu taekwondo z Pyzdr przyku³y uwagê widzów. Teatr Chochlik
z Nowego Folwarku wystawi³
spektakl Gdzie jest król o pokusach, jakie niesie ze sob¹ w³adza,
za to Teatr Pikuœ, dzia³aj¹cy przy
Zespole Szkó³ Publicznych w
Czerniejewie, przedstawi³ barwnego Kopciuszka. Wyst¹pili równie¿
m³odzi wokaliœci z zespo³u Rafa³a
Sekulaka z repertuarem muzyki
rozrywkowej.
Atrakcji by³o du¿o - wspomnianym wystêpom towarzyszy³y prezentacje walk wojów s³owiañskich, kusi³y stoiska gastronomiczne. Niedzieln¹ imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna na kole amfiteatru przy muzyce zespo³u 1+1.
Ewa Konarzewska-Michalak
Obronnoœæ w samorz¹dach
Prezentacja multimedialna by³a czêœci¹ szkolenia
Zadania obronne na czas wojny oraz przygotowanie samorz¹dów terytorialnych do ich wype³nienia to najwa¿niejsze kwe-
stie, które poruszono na szkoleniu obronnym zorganizowanym
w dniach 21-22 maja we Wrzeœni w hotelu Kosmowski.
G³ównym organizatorem spotkania by³ Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni.
Cel seminarium stanowi³o doskonalenie procesu planowania i
realizowania zadañ obronnych w
urzêdach jednostek samorz¹dowych. Uczestnikami szkolenia prowadzonego zgodnie z wytycznymi wojewody wielkopolskiego
byli pracownicy starostw powiatowych, urzêdów miast, miast i gmin
oraz gmin z terenu powiatów: jarociñskiego, pleszewskiego, œredzkiego, œremskiego i wrzesiñskiego.
Wyk³ady prowadzili pracownicy
Oddzia³u Spraw Obronnych Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nastêpne tego typu szkolenie przewidziano na wrzesieñ,
jego organizatorem bêdzie powiat
œredzki.
(red.)
Zmiany organizacyjne
w Starostwie
Prace remontowe zosta³y rozpoczête
W maju rozpocz¹³ siê remont
kolejnej czêœci budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeœni.
Prace objê³y lewe skrzyd³o
pierwszego piêtra, które ³¹czy
star¹ czêœæ budynku przy ul.
Chopina 10 z gmachem Urzêdu
Miasta i Gminy Wrzeœnia. W
zwi¹zku z tym nast¹pi³y zmiany
organizacyjne - czêœæ wydzia³ów
zmieni³a lokalizacjê:
- Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - pok. 20, tel.
061 640 44 20
- Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - pok. 20,
tel. 061 640 44 20
- Wydzia³ Inwestycji i Mienia
Powiatu - pok. 112, tel. 061 640
44 89
- Wydzia³ Oœwiaty i Sportu pok. 15, tel. 061 640 44 37
- Wydzia³ Promocji i Kultury pok. 113, tel. 061 640 45 07 i przy
ul. 3 Maja 3, pok. 1 i 3, tel. 061
640 44 95
(red.)
Z okazji dnia dziecka Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w
Ko³aczkowie zorganizowa³ dla podopiecznych poczêstunek po³¹czony
z konkursami i wspóln¹ zabaw¹. Starostwo Powiatowe zakupi³o dla
dzieci sprzêt sportowy.
Mali pacjenci oddzia³u dzieciêcego szpitala powiatowego we Wrzeœni otrzymali 1 czerwca paczki z drobnymi upominkami. Starostwo
zakupi³o dla oddzia³u wielofunkcyjny stolik oddzia³owy C-04KO/C.
Zespó³ Szkó³ Specjalnych postawi³ w tym roku na promocjê zdrowego
stylu ¿ycia. 29 maja zorganizowano festyn zdrowia, na którym informowano o szkodliwoœci palenia, przekonywano o znaczeniu zdrowej ¿ywnoœci i pokazywano, jak udzielaæ pierwszej pomocy czy æwiczyæ aerobik.
(red.)
85-lecie OSP Wszembórz
G³ówn¹ czêœci¹ ceremonii by³a msza w koœciele parafialnym
W sobotê 30 maja mieszkañcy
Wszemborza i okolicznych wsi
uczestniczyli w uroczystoœciach 85lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Podczas mszy œwiêtej zosta³
poœwiêcony nowy sztandar – mówi
Maciej Zió³kowski, prezes OSP
Wszembórz – wrêczone te¿ zosta-
³y odznaczenia emerytowanym
stra¿akom oraz m³odzie¿owym
dru¿ynom po¿arniczym ch³opców
i dziewcz¹t. Mimo niesprzyjaj¹cej
aury przysz³o du¿o osób, widaæ
by³o, ¿e mieszkañcy s¹ dumni z
naszego jubileuszu.
Ewa Konarzewska-Michalak
www.wrzesnia.powiat.pl
Czerwiec 2009
OŒWIATA
Wspó³praca z Wolfenbüttel
Niemieccy goœcie wraz z nauczycielami ZSP w Powiatowym Centrum
Edukacji Zawodowej
Wymiana m³odzie¿y miêdzy
Zespo³em Szkó³ Zawodowych
we Wrzeœni a szko³¹ zawodow¹
Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel trwa od 1991
roku. Dzielenie siê doœwiadczeniami zawodowymi oraz wspólna praktyka w zawodzie by³y
celem wizyty uczniów i nauczycieli z niemieckiej szko³y zawodowej, goszcz¹cych we Wrzeœni
od 25 do 30 maja.
M³odzi Niemcy, którym towa-
rzyszyli opiekunowie - Paul Kandora oraz Ulrich Mende, reprezentowali m.in. zawody elektryka urz¹dzeñ przemys³owych i instalatora systemów sanitarnych.
W pracowniach Zespo³u Szkó³
Politechnicznych zapoznali siê z
polskim systemem kszta³cenia zawodowego. Bogdan Nowak, dyrektor ZSP, w kliku s³owach
przedstawi³ funkcjonowanie kierowanej przez siebie placówki.
Goœcie odbyli praktykê zawo-
Konkursy matematyczne
dow¹ w Powiatowym Centrum
Edukacji Zawodowej.
Kilkunastoletnia wspó³praca
miêdzy powiatami to wiele inicjatyw, niemiecka m³odzie¿ opiekuje siê m.in. grobami na cmentarzu
poewangelickim w Sokolnikach i
dokonuje tam drobnych renowacji
i napraw. Podczas tegorocznego
pobytu m³odzi Niemcy zwiedzili
Poznañ i Gniezno, wybrali siê nad
jezioro do Powidza, goœcili we
wrzesiñskiej wie¿y ciœnieñ i krêgielni, ¿eglowali w Przybrodzinie,
wyruszyli na wycieczkê rowerow¹
do Czerniejewa i odwiedzili Starostwo Powiatowe. Pojechali tak¿e z polsk¹ grup¹ do Torunia.
Miêdzy 11 a 16 maja Polacy
udali siê z wizyt¹ do Wolfenbüttel: zwiedzili szko³ê CGLS,
fabrykê VW w Wolfsburgu oraz
najwa¿niejsze zabytki w Braunschweigu. M³odzie¿ z obu krajów
rozegra³a mecz pi³ki no¿nej i
wziê³a udzia³ w sp³ywie kajakowym. Starosta Jörg Röhmann
mianowa³ polskich uczniów „ambasadorami” powiatu. Najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³ siê wyjazd do Heide Park w Soltau.
(red.)
Chemia - pasja i nauka
Dyrektor ZSTiO wrêcza jednej z laureatek pami¹tkowy dyplom
Podsumowanie V Konkursu
Chemicznego, który odby³ siê 4
kwietnia w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych,
zorganizowano 27 maja w Gimnazjum w Orzechowie.
Po³¹czone ono zosta³o ze spotkaniem nauczycieli chemii szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego. Spotkanie odby³o siê w nowoczesnej
sali jêzykowej orzechowskiej placówki. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pami¹tkowe dyplomy
oraz upominki.
Laureaci V Powiatowego Konkursu Chemicznego:
1 miejsce - Sonia Rakowiecka
- Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni,
2 miejsce - Kinga Bartczak Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni,
3 miejsce - Tymoteusz Sroka Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni.
Konkurs nie odby³by siê bez
oddanej mu bez reszty nauczycielki chemii z ZSTiO - Ewy Spisak.
To dziêki niej ju¿ po raz pi¹ty m³odzi adepci chemii mogli wykazaæ
siê wiedz¹ o œwiecie substancji organicznych i nieorganicznych, re-
11
akcjach otrzymywania, spalania,
powstawania kwasów i wodorotlenków. Kolejne roczniki uczniów
zara¿a mi³oœci¹ do tej niezwyk³ej
nauki, ka¿dego roku liczba startuj¹cych uczestników wzrasta.
W bie¿¹cej edycji do udzia³u w
konkursie zg³osi³o siê 30 m³odych
ludzi. Jak mówi Ewa Spisak: G³ównymi jego celami s¹: pokazanie
uczniowi, ¿e chemia to nie nudna i
tajemna wiedza, któr¹ trzeba traktowaæ jako z³o konieczne, lecz pasjonuj¹ca nauka, w której mo¿na po¿ytecznie siê realizowaæ, oraz popularyzacja chemii jako perspektywicznego kierunku studiów. Nauczycielka, dbaj¹c o odpowiednie przygotowanie konkursu, ju¿ na pocz¹tku nawi¹za³a wspó³pracê z Wydzia³em Chemii UAM. Kadra naukowa
poznañskiego uniwersytetu widz¹c,
z jakim zaanga¿owaniem podchodzi
siê w ZSTiO do pracy z m³odzie¿¹,
postanowi³a corocznie pomagaæ
przy organizacji konkursu. Prof.
Andrzej Burewicz ka¿dego roku
sprawuje honorowy oraz merytoryczny patronat nad rywalizacj¹
uczniów szkó³ gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesiñskiego.
Na weso³o o matematyce
Uroczyste podsumowanie
konkursów matematycznych
województwa wielkopolskiego
odby³o siê 23 maja w WOK-u.
Imprezê przygotowali nauczyciele matematyki i informatyki z
Zespo³u Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych, Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej w
Grabowie i Gimnazjum nr 1.
Na spotkaniu wrêczono nagrody oko³o 100 uczniom bior¹cym
udzia³ w konkursach matematycznych na szczeblu powiatowym w
kategorii szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. By³y to m.in. Wielkopolski
Konkurs Super Matematyk, Powiatowy Konkurs Matematyczny,
Powiatowa Liga Mistrzów Matematyki, Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków”
oraz Miêdzynarodowy Konkurs
„Kangur”.
Przedstawicielki Towarzystwa
Matematycznego „Kangur”, prezes Barbara Dro¿d¿yñska-Jerzyñska oraz prezes Jolanta Gabryelczyk-Dolata, w krótkich s³owach
zapozna³y zebranych z histori¹
konkursu. Pomys³ turnieju, w którym mog¹ wzi¹æ udzia³ wszystkie
dzieci, bez wzglêdu na wyniki w
nauce, pochodzi z Australii. W latach 90. trafi³ do Francji, stamt¹d
do Polski. Matematyka wzmacnia
harmonijny rozwój dzieci. Cieszê
siê, ¿e wiele z nich uczestniczy w
konkursie, ¿e chc¹ rozwi¹zywaæ
tak trudne zadania. Pragnê dodaæ, ¿e wszystkie nagrody zosta³y
ufundowane ze sk³adek uiszczanych przez uczestników konkursu
- powiedzia³a Barbara Dro¿d¿yñska-Jerzyñska. Laureaci wyjad¹
na obozy i wycieczki do Danii
(Legoland), Czech, S³owacji i
Niemiec. Wyró¿nieni uczniowie
otrzymali ksi¹¿ki i nagrody rzeczowe. Ka¿dy z nagrodzonych
dosta³ równie¿ odznakê kangura.
Z³otymi kangurami za propagowanie konkursu w powiecie
zostali uhonorowani: Dionizy
Jaœniewicz - starosta wrzesiñski,
Tomasz Ka³u¿ny - burmistrz
Wrzeœni, Halina Kotyk - dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni,
nauczyciele z tego gimnazjum
Hanna Lisiak-GóŸdŸ i Gra¿yna
Jakubowska oraz nauczyciele
ZSTiO: Dorota Nawrocka i Halina Stankiewicz.
Ewa Konarzewska-Michalak
Expopower 2009
Krzysztof Budkowski
Nasza ma³a ojczyzna
26 maja uroczyœcie podsumowano projekt edukacyjny „Nasza ma³a ojczyzna” w Zespole
Szkó³ Specjalnych im. Janusza
Korczaka we Wrzeœni.
W projekcie realizowanym od
paŸdziernika 2008 roku do marca
2009 roku uczestniczyli uczniowie
z klasy szóstej szko³y podstawowej oraz pierwszej gimnazjum. Tematyka obejmowa³a edukacjê regionaln¹, medialn¹, literack¹, historyczn¹, przyrodnicz¹, plastyczn¹ i muzyczn¹.
M³odzie¿ odby³a piêæ wycieczek
po gminach powiatu wrzesiñskiego. Zwiedzanie urokliwych zak¹tków pomog³o poznaæ region.
Na spotkaniu podsumowuj¹cym
m³odzie¿ zaprezentowa³a swoj¹ wiedzê o powiecie udowadniaj¹c, ¿e war-
Uczniowie ZSP chêtnie uczestnicz¹ w targach bran¿owych
Uroczystoœci zwieñczy³y projekt realizowany od 2008 roku
to pielêgnowaæ wiêŸ z regionem.
Uczniowie, którzy szczególnie wyró¿nili siê w czasie trwania realizacji
projektu, zostali nagrodzeni. Atrakcj¹
imprezy by³ wystêp dzieciêcego zespo³u ludowego Mokowiacy pod kierunkiem Ryszarda Zje¿d¿a³ki.
(red.)
20 maja uczniowie Technikum Elektronicznego z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we
Wrzeœni odwiedzili Miêdzynarodowe Targi Energetyki Expopower, Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury KontrolnoPomiarowej Automa oraz Targi Energii Odnawialnej Greenpower w Poznaniu.
Wyjazd odby³ siê w ramach
projektu „Efektywna edukacja
to wysoka zdolnoœæ do zatrudnienia”, wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ i prowadzonego przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Uczniowie
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê
z najnowoczeœniejszymi technikami i rozwi¹zaniami stosowanymi we wspó³czesnej energetyce, systemami wytwarzania,
sterowania i przesy³ania energii
elektrycznej.
Najwiêksze zainteresowania
wzbudzi³y targi Greenpower i
Automa, na których mo¿na by³o
poznaæ mo¿liwoœci i sposoby
pozyskiwania tzw. zielonej energii. Uczniowie obejrzeli tak¿e
pokazy robotów i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Marek Chêciñski
12
Czerwiec 2009
Samorz¹d terytorialny
bez tajemnic
Zdaniem wielu gimnazjalistów test by³ trudny
Szesnastu gimnazjalistów
wziê³o udzia³ w powiatowym
etapie XVI Wielkopolskiego
Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym, który
odby³ siê 8 maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wojciech Przybylski z
Wrzeœni i Jaros³aw D³ugosz z
Ko³aczkowa zakwalifikowali
siê do fina³u.
Konkurs organizowany przez
Towarzystwo Samorz¹dowe z
Konina adresowany jest do m³odzie¿y gimnazjalnej. Jego celem
jest upowszechnianie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu
samorz¹du, jego znaczenia dla
¿ycia lokalnych spo³ecznoœci,
jak równie¿ wiedzy dotycz¹cej
integracji europejskiej. Etap powiatowy zorganizowano przy
wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, które przeprowadzi³o eliminacje i ufundowa³o nagrody.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
Zaliczka czy zadatek?
Test by³ doœæ trudny – komentowali uczniowie z Nowego Folwarku i Ko³aczkowa. W zesz³ym
roku by³ ³atwiejszy. Uwa¿am, ¿e
zadania by³y proste – stwierdzi³
natomiast gimnazjalista z Orzechowa. Za najtrudniejsze uczestnicy uznali zadanie polegaj¹ce na
uzupe³nieniu tekstu opisuj¹cego
dzia³anie samorz¹du powiatowego. Niektórych zaskoczy³o zadanie wymagaj¹ce podania trzech
przyk³adowych okreœleñ na organizacjê pozarz¹dow¹.
Pierwsze miejsce po raz kolejny zaj¹³ Wojciech Przybylski,
uczeñ Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Drugie miejsce wywalczy³
Jaros³aw D³ugosz z Gimnazjum
w Ko³aczkowie. Obaj uczniowie
zakwalifikowali siê do fina³u.
Odbêdzie siê on 22 maja w
¯ychlinie. W zesz³ym roku
uczestniczy³em w finale konkursu – mówi³ Wojciech Przybylski.
Na pewno jest on znacznie trudniejszy od eliminacji. Niestety
pytania nie pokrywaj¹ siê z materia³ami, z których siê uczymy.
Mam nadziejê, ¿e tym razem zajmê wy¿sze miejsce.
Ewa Konarzewska-Michalak
Pojedynek na jêzyki obce
Wrêczenie dyplomów
W dniach od 11 do 13 maja
w Nauczycielskim Kolegium
Jêzyków Obcych we Wrzeœni
odby³y siê fina³y VI Miêdzyszkolnego Konkursu Jêzykowego. Konkurs organizowany jest
od kilku lat wspólnie z Urzêdem Miasta i Gminy Wrzeœnia,
Starostwem Powiatowym we
Wrzeœni oraz Fundacj¹ Dzieci
Wrzesiñskich. W samym finale
wziê³o udzia³ oko³o 400
uczniów ze szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³
ponadgimnazjalnych.
11 maja rywalizowali uczniowie szkó³ podstawowych, 12 maja
uczniowie gimnazjów, a 13 maja
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych. Finaliœci przyjechali z kilku
wielkopolskich powiatów, miêdzy
innymi wrzesiñskiego, gnieŸnieñskiego, œredzkiego, s³upeckiego,
œremskiego oraz koniñskiego. Podczas fina³u uczniowie zmierzyli siê
z testem gramatyczno-leksykalnym. Czterech najlepszych gimnazjalistów z jêzyka niemieckiego
egzaminowa³ zastêpca burmistrza
miasta partnerskiego Garbsen,
Günter Heidkämper. Obserwujemy
odrodzenie zainteresowania jêzykiem niemieckim - mówi dyrektor
NKJO Urszula Kropaczewska.
Œwiadcz¹ o tym wyrównane proporcje liczby uczestników w obu
kategoriach. Cieszymy siê, ¿e coraz wiêcej szkó³ ponadgimnazjal-
www.wrzesnia.powiat.pl
KONKURSY, INFORMACJE
nych przy³¹cza siê do konkursu. W
ubieg³ym roku by³o ich 10, a w tym
ju¿ 22. Eliminacje do etapu fina³owego przeprowadzili nauczyciele ucz¹cy jêzyków w szko³ach
zg³oszonych do konkursu, którzy
po sprawdzeniu testów wy³onili
dwóch najlepszych uczniów swojej szko³y z obu jêzyków. W etapie szkolnym uczestniczy³o ok.
1000 uczniów. Nad poziomem
konkursu czuwa³a opiekun naukowo-dydaktyczny NKJO, dr Ma³gorzata Grzywacz.
Ka¿dy z finalistów konkursu
otrzyma³ nagrodê. Ksi¹¿ki do nauki jêzyków obcych, s³owniki
oraz gad¿ety ufundowa³y wydawnictwa jêzykowe i firmy. Najwa¿niejsze jest zdobywanie wiedzy i
sprawdzanie jej, ale dzieci i m³odzie¿ lubi¹ nagrody, pragnienie
zdobycia ich dodatkowo motywuje do pracy - podkreœla dyrektor
NKJO. Tradycyjnie nagrodê dla
najlepszego gimnazjalisty z
Wrzeœni ufundowa³o miasto partnerskie Garbsen. Günter Heidkämper by³ zachwycony poziomem finalistów, tym, ¿e œwietnie
mówili po niemiecku - kontynuuje dyrektor Kropaczewska. Zauwa¿y³am, ¿e uczniowie z roku na
rok s¹ coraz lepiej przygotowani.
Kiedyœ zaczynali naukê jêzyków
w pi¹tej klasie, teraz ju¿ w pierw-
szej i widaæ efekty.
W trakcie konkursu przedstawiciele wydawnictw jêzykowych
przeprowadzili wyk³ady i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
Zaprezentowa³a siê równie¿ jedna z ksiêgarni jêzykowych z bogat¹ ofert¹ podrêczników i ksi¹¿ek do nauki jêzyków obcych.
Wyk³ad prof. dra hab. Piotra G¹siorowskiego dotycz¹cy dialektów jêzyka angielskiego zgromadzi³ pe³n¹ salê.
Konkursy jêzykowe organizowane przez NKJO z roku na rok
ciesz¹ siê coraz wiêkszym powodzeniem wœród m³odzie¿y i propaguj¹ ideê, i¿ warto uczyæ siê
jêzyków obcych. Mamy du¿¹ satysfakcjê z organizowania konkursu. Ten pomys³ sprawdzi³ siê.
Wspomagamy naukê jêzyków obcych w szko³ach - mobilizujemy
uczniów do nauki. Nauczyciele
dostaj¹ testy i wykorzystuj¹ je na
lekcjach. Ponadto jest to œwietna promocja Kolegium. W ostatnich latach mamy coraz wiêcej
s³uchaczy spoza powiatu wrzesiñskiego: z Turku, Konina, S³upcy i innych miejscowoœci. Wielu
z nich trafi³o do nas w³aœnie dziêki konkursowi - mówi dyrektor
Urszula Kropaczewska.
Fina³y zgromadzi³y liczn¹ publicznoœæ
Ewa Konarzewska-Michalak
Pan Tomasz zamówi³ u tapicera komplet wypoczynkowy.
Wp³aci³ zadatek. Okaza³o siê jednak, ¿e brat kolegi mo¿e wykonaæ podobne meble o wiele taniej. W zwi¹zku z tym pan Tomasz chcia³ zrezygnowaæ z us³ug
poprzedniego tapicera, ale ten
twierdzi, ¿e nie ma obowi¹zku
zwrotu zadatku. Pan Tomasz
pyta: czy tapicer ma racjê?
Wiele osób myli zadatek z zaliczk¹, a ró¿nica jest bardzo istotna.
Zaliczka to czêœæ zap³aty i nie jest
ona form¹ zabezpieczenia wykonania umowy. To po prostu czêœæ ceny.
Jeœli któraœ ze stron umowy rozmyœli siê, druga musi zaliczkê zwróciæ.
Zadatek natomiast stanowi zabezpieczenie umowy na wypadek
gdyby jedna ze stron chcia³a od
niej odst¹piæ. Jeœli pan Tomasz
zmieni³ zdanie, tapicer ma prawo
zadatek zatrzymaæ.
El¿bieta Staszak-Ma³ecka
Powiatowy Rzecznik Konsumetów, ul. Chopina 10, pok. 10,
tel. 061 640 44 16, dy¿ury:
- poniedzia³ek 8:00-16:00
- wtorek-pi¹tek 7:00-15:00
www.wrzesnia.powiat.pl
VII Turniej WTZ w Pyzdrach
VII Turniej Halowej Pi³ki
No¿nej o Puchar Starosty Powiatu Wrzesiñskiego przeszed³ do
historii. W zawodach, które odby³y siê 25 maja w hali sportowej Gimnazjum w Pyzdrach
wyst¹pi³o szeœæ dru¿yn z warsztatów terapii zajêciowej.
Z niezwyk³ym zaanga¿owaniem walczono do ostatnich minut
o ka¿dy metr parkietu podczas kilkugodzinnych rozgrywek. Œwietna organizacja, zaanga¿owanie
zawodników w grê, wspania³y doping publicznoœci spowodowa³y,
¿e ca³a impreza by³a dla wszystkich dobr¹ zabaw¹.
Ostatecznym triumfatorem turnieju zosta³a dru¿yna gospodarzy
- WTZ Ruda Komorska. Królem
strzelców okaza³ siê Tomasz Paw³owski z WTZ Ruda Komorska,
najlepszym bramkarzem Pawe³
Czapliñski z WTZ w Œrodzie Wielkopolskiej, tytu³ najsympatycz-
Czerwiec 2009
SPORT, INFORMACJE
13
Samorz¹dowcy
na mistrzostwach Polski
Miêdzy 15 a 17 maja w Brennej odbywa³y siê XIII Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców w
halowej pi³ce no¿nej „5”. Do rozgrywek fina³owych zakwalifikowa³a siê dru¿yna z Ko³aczkowa.
Reprezentanci naszego powiatu
po rozegraniu meczów z gospodarzami, Nak³em nad Noteci¹ i Nowym S¹czem znaleŸli siê wœród finalistów i ostatecznie zajêli pi¹te
miejsce. Jak podkreœla jeden z graczy, wójt gminy Ko³aczkowo, Woj-
ciech Majchrzak: To spory sukces,
poniewa¿ dru¿yna wziê³a udzia³ w
rozgrywkach po raz drugi i w ubieg³ym roku nie wysz³a z grupy. Jesteœmy coraz lepsi. A przecie¿ œrednia wieku naszych zawodników
by³a - w przeciewieñstwie do innych
zespo³ów - doœæ wysoka.
Reprezentantom Ko³aczkowa
wiernie kibicowa³a dru¿yna z
Wrzeœni, która w tym roku zakoñczy³a grê na etapie rozgrywek grupowych.
(red.)
Zwyciêzcy turnieju - WTZ Ruda Komorska
niejszego uczestnika turnieju
otrzyma³ Przemek Krajewski z
WTZ w Œrodzie Wielkopolskiej.
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. WTZ Ruda Komorska
2. WTZ Czeszewo
3. WTZ S³upca
4. WTZ Œroda Wlkp.
5. WTZ Gniezno
6. WTZ Wrzeœnia
Krzysztof Budkowski
Nowa hala ju¿ otwarta
Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja Samorz¹dowej Szko³y
Podstawowej nr 1 maj¹ powody
do radoœci. Po 106 latach ocze-
Reprezentanci Ko³aczkowa w Brennej
Jak zreformowaæ
polskiego mê¿czyznê?
Fot. Roman Lipigórski
Oficjalnego otwarcia hali dokonali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
kiwania, 13 maja burmistrz Tomasz Ka³u¿ny oficjalnie dokona³
otwarcia hali sportowej przy
SSP Nr 1 oraz trybuny przy stadionie miejskim.
W obecnoœci zaproszonych goœci dokona³ uroczystego przeciêcia
wstêgi wraz z cz³onkiem zarz¹du
województwa wielkopolskiego,
Krystyn¹ Poœledni¹. Przekaza³a ona
uczniom w prezencie pi³ki do gry.
Obiekt poœwiêci³ ksi¹dz kanonik
Kazimierz G³ów, proboszcz parafii
pw. Wniebowziêcia NMP i œw. Stanis³awa Kostki.
Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy zespo³ów tanecznych, dzia³aj¹cych przy szkole. Koszt wybudowania obiektu wyniós³ 12 milionów z³otych.
Krzysztof Budkowski
Rajd w Ko³aczkowie
Na start rajdu stawi³o siê wielu uczestników
XXXIII Miêdzywojewódzki
Pieszy Rajd Reymontowski
odby³ siê w dniach 9-10 maja w
Ko³aczkowie. W dwudniowej
trasie wziê³y udzia³ 104 osoby z
dziewiêciu dru¿yn. Natomiast w
trasie jednodniowej 233 osoby z
24 dru¿yn.
Nagrodzono trzy osoby w ka¿dej z siedmiu konkurencji, a puchary otrzyma³y trzy pierwsze dru¿yny. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna „Dzikie Koty” z Ko³aczkowa, drugie „Luz Blues Odwil¿” z
Grabowa Królewskiego i trzecie
„Anio³ki z piek³a rodem” z Ko³aczkowa. Za najliczniejsz¹ grupê
na dwudniowej trasie puchar
otrzyma³a dru¿yna z Grabowa
Królewskiego (33 osoby), a na trasie jednodniowej „Dru¿yna Pniewy” (46 osób). Zwyciêzcy dostali
nagrody w postaci sprzêtu turystycznego.
Po zakoñczeniu rajdu dokonano
klasyfikacji jedenastu powiatów
bior¹cych udzia³ w rozgrywkach.
Zwyciê¿y³ powiat wrzesiñski.
(red.)
Spektakl by³ debiutem grupy teatralnej „Ko³o”
29 maja w sali widowiskowej
Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury odby³ siê spektakl satyryczny
zatytu³owany Jak zreformowaæ
mê¿czyznê? przygotowany przez
grupê teatraln¹ „Ko³o”.
Grupa ta, dzia³aj¹ca przy WOK
istnieje od koñca 2008 roku, a
przedstawienie by³o ich artystycznym debiutem. Spektakl wyre¿yserowany przez wrzeœniankê, El¿bietê Górczyñsk¹, powsta³ na podstawie Porad w obcowaniu z
mêsk¹ p³ci¹ Bruce'a Camerona.
M³odzie¿ wystêpuj¹ca w spektaklu bardzo dobrze podo³a³a aktor-
skiemu wyzwaniu, które jest
szczególnie trudne zw³aszcza dla
osób po raz pierwszy staj¹cych na
scenicznych deskach.
Przedstawienie sk³adaj¹ce siê
ze skeczy oraz piosenek kabaretowych wyraŸnie spodoba³o siê
wrzesiñskiej publicznoœci, która
szczelnie wype³ni³a salê oraz dynamicznie oklaskiwa³a m³odych
aktorów. Oprawê muzyczn¹
przedstawienia zapewnili Przemys³aw Piechocki oraz Przemys³aw Brandt, zasiadaj¹cy przy fortepianie.
Przemys³aw Brandt
wo (kanalizacja i oczyszczalnia)”. Na
posiedzeniu 29 maja Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego przyzna³
Mi³os³awowi dofinansowanie w wysokoœci, o jak¹ ubiega³a siê gmina.
Jak komentuje burmistrz Zbigniew Skikiewicz: To ogromna radoœæ. Dla naszej gminy to niewyobra¿alna kwota. Wystarczy j¹ porównaæ z naszym tegorocznym bud¿etem, który, wraz ze œrodkami zewnêtrznymi, wynosi nieca³e 23 mln
z³ - i z tych pieniêdzy musimy finansowaæ wszystkie dzia³ania. Tymczasem otrzymane dofinansowanie w
wysokoœci ponad 26 mln z³ zostanie przeznaczone na konkretn¹ in-
westycjê. Jak informuje burmistrz:
Dziêki uzyskanym œrodkom zakoñczymy budowê kanalizacji w Mi³os³awiu i w ca³oœci skanalizujemy
Orzechowo oraz zmodernizujemy
tamtejsz¹ oczyszczalniê œcieków.
Przed nami kolejny etap, to znaczy
ocena wniosku: jeœli przebiegnie
ona pozytywnie, podpisujemy umowê i rozpoczynamy prace. Dziêki
ogromnej kwocie, któr¹ uda³o siê
uzyskaæ gminie Mi³os³aw, w ci¹gu
dwóch lat przeprowadzona zostanie inwestycja, która w normalnych
warunkach, zwa¿ywszy mo¿liwoœci
bud¿etowe gminy, trwa³aby 30 lat.
(red.)
Ponad 26 milionów z³ dla Mi³os³awia
Gmina Mi³os³aw otrzyma 26
mln 3 tys. z³ na rozbudowê systemu oczyszczania œcieków. Pieni¹dze umo¿liwi¹ rozbudowê
kanalizacji œciekowej w Mi³os³awiu i modernizacjê oczyszczalni
œcieków i sieci kanalizacyjnej w
Orzechowie.
5 grudnia 2008 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
dzia³anie 3.4 „Gospodarka wodnoœciekowa” gmina z³o¿y³a wniosek
preselekcyjny „Budowa systemu
oczyszczania œcieków w Gminie
Mi³os³aw - aglomeracja Mi³os³aw
(kanalizacja) i aglomeracja Orzecho-
Krystyna Poœlednia gratulowa³a skutecznych starañ o dofinansowanie
14
Czerwiec 2009
KONKURSY
www.wrzesnia.powiat.pl
Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z póŸn.
zm.) oraz uchwa³y nr 148/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrzeœni z 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy powiatu z
organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2009
og³asza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w roku 2009
I Rodzaj zadania
Zadanie z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji
Nazwa zadania
Propagowanie kultury poprzez prezentacjê dorobku artystycznego zespo³u
na festiwalach i konkursach muzycznych poza granicami kraju
Planowane wydatki na to zadanie w 2009 roku: 31 316 z³
Poniesione wydatki na to zadanie w 2008 roku: 0 z³
II Termin realizacji zadania
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie siê nie wczeœniej ni¿ 4 lipca 2009 roku, a zakoñczy nie póŸniej ni¿ 30 listopada 2009 roku.
III Podmioty uprawnione do sk³adania ofert
Uprawnionymi do sk³adania ofert s¹ podmioty statutowo dzia³aj¹ce w dziedzinie kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z poŸn. zm.):
1. Organizacje pozarz¹dowe.
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
IV Warunki realizacji zadania
1. Zlecenie realizacji zadania nast¹pi w formie wspierania wykonania zadania.
2. Decyzja Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni jest podstaw¹ do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana w konkursie. Umowa okreœla zakres i warunki
realizacji zadania publicznego. Wzór umowy zosta³ przyjêty w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).
3. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje siê zgodnie z art. 17 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
V Terminy i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y z³o¿yæ na obowi¹zuj¹cych formularzach wg wzoru zawartego w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
(Dz. U. nr 264, poz. 2207).
2. Wnioski mo¿na pobraæ w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, ul. Chopina 10 w Biurze Obs³ugi Interesanta lub ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl).
3. Oferta musi spe³niaæ wszystkie warunki formalne zgodne z ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, bêd¹cego w ewidencji Starosty Wrzesiñskiego, nie podlega przed³o¿eniu),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008 lub w przypadku krótszej dzia³alnoœci, za okres tej dzia³alnoœci,
- odpis statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, bêd¹cego w ewidencji Starosty Wrzesiñskiego, nie podlega przed³o¿eniu),
- umowê partnersk¹ lub oœwiadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim bêdzie uczestniczyæ w realizacji zadania - w przypadku wskazania partnera w ofercie,
5. W przypadku z³o¿enia przez jednego oferenta wiêcej ni¿ jednej oferty dopuszcza siê mo¿liwoœæ przed³o¿enia jednego kompletu za³¹czników (statut, aktualny odpis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne). Nale¿y wówczas wskazaæ do jakiego projektu za³¹czniki zosta³y za³¹czone,
6. W przypadku z³o¿enia kserokopii za³¹czników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentuj¹ca podmiot wystêpuj¹cy o
dotacjê powinna potwierdziæ je na ka¿dej stronie za zgodnoœæ z orygina³em wraz z dat¹ tego potwierdzenia.
7. Oferty nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2009 r. w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, 62-300
Wrzeœnia lub przes³aæ drog¹ pocztow¹ (decyduje data stempla pocztowego).
8. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Promocji i Kultury nr tel. 061 640-44-95.
VI Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Z³o¿one oferty bêd¹ oceniane pod wzglêdem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadaj¹ce b³êdy formalne zostan¹ odrzucone i nie bêd¹ podlegaæ analizie merytorycznej.
Rozpatrywane bêd¹ wy³¹cznie oferty czytelne - pismo maszynowe lub litery drukowane.
2. Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni podejmie decyzjê o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.
3. Podmioty sk³adaj¹ce ofertê zostan¹ pisemnie poinformowane o podjêtej decyzji.
4. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w ci¹gu 30 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert.
5. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce kryteria oceny i wyboru ofert:
- wiarygodnoϾ organizacji,
- wykazana efektywnoœæ dzia³ania,
- skutecznoœæ realizacji za³o¿onych celów,
- metody dzia³ania oraz posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe,
- zgodnoϾ tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
- zasiêg terytorialny (obejmuj¹cy co najmniej dwie gminy), korzyœci spo³eczne z realizacji zadania, liczba osób objêtych projektem,
- udzia³ œrodków w³asnych oraz innych Ÿróde³ finansowania,
- wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania.
Konkurs na stanowisko dyrektorów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Zespo³u Szkó³ Politechnicznych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
19 maja br. Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni podj¹³ uchwa³y o og³oszeniu konkursów na stanowiska dyrektora w nastêpuj¹cych jednostkach
oœwiatowych: Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H. Sienkiewicza, Zespole Szkó³ Politechnicznych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukoñczy³a studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela, posiada aktualn¹ i co najmniej dobr¹ ocenê pracy, zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym i nie by³a karana. O stanowisko dyrektora mo¿e równie¿ ubiegaæ siê osoba nie bêd¹ca nauczycielem,
która ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie, posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce kierunkowi kszta³cenia w szkole, nie by³a karana i posiada stosowne zaœwiadczenie lekarskie. Termin sk³adania stosownych dokumentów
up³ywa 19 czerwca 2009 r.
Szczegó³y dotycz¹ce w/w konkursów znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni www.wrzesnia.powiat.pl w
zak³adce „og³oszenia i komunikaty”.
Zgodnie z odpowiednim zapisem zawartym w Ustawie o systemie oœwiaty wyboru kandydata na dyrektora dokona komisja konkursowa, w sk³ad
której wchodz¹ przedstawiciele organu prowadz¹cego, kuratorium, rady pedagogicznej, rady rodziców i zwi¹zków zawodowych.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi na pocz¹tku lipca br.
www.wrzesnia.powiat.pl
ŒRODOWISKO, INFORMACJE
Przyrodnicze warsztaty terenowe
Motyl nocny w rêku entomologa Miros³awa Maci¹ga
Miêdzy 15 a 17 maja odby³y siê
drugie warsztaty terenowe, w trakcie których mo¿na by³o poznaæ
ekosystemy objête ochron¹ NATURA 2000 na terenie naszego powiatu. Tym razem uczestnicy pojechali
rowerami do Nowego Folwarku,
do lasu zarz¹dzanego przez Nad-
leœnictwo Czerniejewo.
Pod okiem fachowca uczniowie
do pó³nocy ³apali motyle nocne, a
na drugi dzieñ preparowali je i
oznaczali, by umieœciæ w szkolnej
gablocie. £owy odbywa³y siê w
okolicach Marzelewa. Nie lada
atrakcj¹ by³ nocny powrót rowe-
rami przez las do szko³y.
Wyzwaniem okaza³o siê liczenie
szkód ³owieckich w pobliskim
m³odniku. Przy okazji poznano zwyczaje myœliwskie, obejrzano trofea i
pos³uchano gwary myœliwskiej.
Leœnicy opowiedzieli o znaczeniu wody w lesie: obni¿ony poziom
wód gruntowych, powodowany
przez rozbudowê kopalni odkrywkowej i suche lata, powoduje os³abienie drzew i rozwój szkodników.
Sobota zakoñczy³a siê ogniskiem w
gospodarstwie agroturystycznym w
Nowym Folwarku.
W niedzielê pracownik Zespo³u
Parków Krajobrazowych prezentowa³ walory przyrodnicze lasów
wokó³ Nowego Folwarku, który
jest gr¹dem œrodkowoeuropejskim.
Warto odwiedziæ te zielone tereny. Wiêcej informacji na http://
czerniejewo.lasypanstwowe.poznan.pl/ w zak³adce - ochrona
przyrody, edukacja i turystyka.
Pe³na relacja z warsztatów na
www.wrzesnia.powiat.pl w zak³adce ochrona œrodowiska.
(red.)
Fina³ olimpiady konsumenckiej
Jakie s¹ zasady przyjmowania reklamacji? Co powinien
wiedzieæ klient podczas zakupów? Przeciêtny konsument posiada nik³¹ wiedzê o przys³uguj¹cych mu prawach.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych takimi wiadomoœciami
mog¹ siê ju¿ pochwaliæ. Wszystko
za spraw¹ El¿biety Staszak-Ma³eckiej, powiatowego rzecznik konsumentów we Wrzeœni, która goszcz¹c w placówce, przybli¿a³a niuanse prawa konsumenckiego
uczniom podczas specjalnych lekcji realizowanych przez ca³y rok
szkolny. Zajêcia skierowane by³y
g³ównie do uczniów technikum
handlowego oraz klas zawodowych
kszta³c¹cych sprzedawców. Cykl
spotkañ ju¿ po raz siódmy zakoñczony zosta³ szkoln¹ Olimpiad¹
Wiedzy Konsumenckiej. M³odzi
ludzie musieli wykazaæ siê wiedz¹
o prawach i obowi¹zkach zarówno
sprzedawcy, jak i klienta.
15
Uwaga rolnicy!
Oœrodek Doradztwa Rolniczego w powiecie wrzesiñskim podaje za Agencj¹ Rynku Rolnego, i¿ mo¿na sk³adaæ
wnioski o dop³aty z tytu³u
zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Termin sk³adania wniosków:
od 15 kwietnia do 15 czerwca
- zbó¿ jarych (wysianych w
2009 r.),
- mieszanek zbo¿owych sporz¹dzonych z roœlin zbo¿owych
objêtych systemem dop³at,
- roœlin str¹czkowych (wysianych w 2009 r.),
- ziemniaka (wysadzonego w
2009 r.).
Stawka dop³aty do 1 ha po-
wierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materia³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1) 100 z³ - zbo¿a,
2) 160 z³ - roœliny str¹czkowe,
3) 500 z³ - ziemniaki.
Wniosek powinien zostaæ
z³o¿ony we w³aœciwym ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê producenta rolnego Oddziale Terenowym
Agencji Rynku Rolnego.
Odzia³ Terenowy
Agencji Rynku Rolnego
ul. Marceliñska 90
60-324 Poznañ
tel. 061 854 04 76
061 854 04 97
Przedsiêbiorco skorzystaj!
Bezp³atne
szkolenie
Starostwo Powiatowe we
Wrzeœni, zaprasza na bezp³atne
seminarium informacyjne „Finansowanie dzia³alnoœci MMSP
(mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw) z funduszy UE 20072013”.
Celem szkolenia jest przedstawienie przedsiêbiorcom mo¿liwoœci finansowania rozwoju firm ze
œrodków unijnych w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 20072013. Dodatkowo przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli zapoznaæ siê z procedurami ubiegania siê o dotacje.
Seminarium odbêdzie siê 16
czerwca w godzinach 10.00-15.00
w Powiatowym Urzêdzie Pracy we
Wrzeœni.
Aby zarezerwowaæ miejsce prosimy o imienne potwierdzenie
uczestnictwa do 10 czerwca.
Kontakt: Beata Jankowska, biuro Rady Powiatu, pok. 117, piêtro
I, telefon 061 640 44 54.
(red.)
Laureaci konkursu prezentuj¹ otrzymane nagrody i dyplomy
Laureatów szkolnej Olimpiady
Wiedzy Konsumenckiej w Zespole
Szkó³ Zawodowych przy ulicy Koszarowej wy³oniono 22 maja. Poziom
by³ wyrównany, z trudem wybraliœmy
zwyciêsk¹ trójkê. Cieszy du¿a wiedza
uczestników - stwierdzi³a El¿bieta
Staszak-Ma³ecka. Zwyciê¿czyni¹
zosta³a Joanna Bigajczyk z III klasy
technikum handlowego, drugie miejsce przypad³o Joannie Kantorskiej z
Ib klasy zawodowej o profilu sprzedawca, natomiast trzeci¹ lokatê uzyska³a jej kole¿anka z klasy, Agata
Cha³upniczak. Laureatki otrzyma³y
nagrody rzeczowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe.
Krzysztof Budkowski
Elektrownie wiatrowe
Turbiny wiatrowe w okolicy Mi³os³awia
Do roku 2020 zu¿ycie energii
ze Ÿróde³ odnawialnych, takich
jak woda, s³oñce, wiatr czy biomasa, wynosiæ ma w Unii Europejskiej minimum 20 procent.
Tak stanowi unijna dyrektywa
przyjêta w grudniu 2008 roku.
Dla Polski wskaŸnik ten zosta³
okreœlony na 15 procent.
Aktualnie produkcja energii ze
Ÿróde³ odnawialnych wynosi w
naszym kraju oko³o 7 procent. Jednym z najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹cych siê sektorów tej
Czerwiec 2009
bran¿y jest energetyka wiatrowa.
Powiat wrzesiñski ze wzglêdu na
dobre warunki naturalne cieszy siê
zainteresowaniem inwestorów.
Do dzisiaj urzêdy gmin w powiecie wyda³y kilkadziesi¹t decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla turbin wiatrowych.
Na ich podstawie Wydzia³ Administracji Architektoniczno-Budowlanej wyda³ dotychczas pozwolenia na
budowê: w grudniu 2008 roku dla
dwóch turbin o mocy 600 kW ka¿da w Kaczanowie oraz w maju 2009
roku dla dwóch turbin o mocy 2 MW
ka¿da w Kêb³owie. Inwestycja w
Kaczanowie jest ju¿ realizowana.
Wydzia³ prowadzi postêpowanie
administracyjne w sprawie pozwolenia na budowê czterech kolejnych
turbin o mocy 2,5 MW ka¿da w Starczanowie i Stroszkach.
Turbiny wiatrowe to skomplikowane obiekty budowlane o wysokoœci do 150 metrów, poddane
znacznym obci¹¿eniom dynamicznym, o du¿ych wymaganiach projektowych i wykonawczych. Budowie turbin towarzyszy zawsze realizacja infrastruktury towarzysz¹cej (droga dojazdowa, sieæ energetyczna). Poprzedza j¹ akceptacja
w³adz gmin, ocena oddzia³ywania
inwestycji na œrodowisko, m.in.
uzgodnienia z Urzêdem Lotnictwa
Cywilnego i dowództwem Si³ Powietrznych. Konieczne jest równie¿
ustalenie warunków odbioru z operatorem sieci energetycznej.
Z dotychczasowych doœwiadczeñ wynika, ¿e realizacja tych
obiektów na terenie powiatu nie
napotyka na wiêksze trudnoœci.
Wydzia³ Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
WODR w Poznaniu
Powiatowy Zespó³ Doradczy we Wrzeœni
Zrzeszenie Producentów Ziemniaka Skrobiowego
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
przy wspó³udziale Firmy Bayer
i Instytutu Ochrony Roœlin w Poznaniu
zapraszaj¹ na:
„Dzieñ Ziemniaka”
w dniu 7 lipca 2009 r.
do Targowej Górki gm. Nekla (restauracja)
W programie:
I. Czêœæ seminaryjna:
- Najnowsze techniki wykonywania zabiegów w ochronie ziemniaka - dr Marek Wachowiak IOR Poznañ
- System wspomagania decyzji w ochronie ziemniaków
przed zaraz¹ ziemniaczan¹ - dr Andrzej Wójtowicz, mgr
Tomasz Krasiñski IOR Poznañ
- Program ochrony ziemniaka firmy Bayer - mgr Jan
Jajor
- Uprawa ziemniaków w relacji Polska - œwiat i perspektywy na przysz³oœæ - mgr Mieczys³aw £epkowski
WODR Poznañ
II. Czêœæ plenerowa:
- Otwarte doradztwo rolnicze - 20 firm i instytucji
- Pokaz dzia³ania deszczowni oraz maszyn i narzêdzi
rolniczych - Dariusz KaŸmierczak Orzeszkowo
- Lustracja plantacji ziemniaków
- Zapoznanie siê ze stacj¹ meteorologiczn¹ zainstalowan¹ na potrzeby programu monitoringu zarazy ziemniaka
- Pokaz maszyn i narzêdzi do uprawy i zbioru ziemniaków - Lubomir i Daniel Waligóra Targowa Górka
III. Inne atrakcje:
- grochówka i grill
Wydzia³ Komunikacji i Transportu
rejestracja – 061 640 44 09
prawo jazdy – 061 640 44 07
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 9.00 do 15.30
wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00
Wydzia³ Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
- tel. 061 640 44 05
Wydzia³ Promocji i Kultury tel. 061 640 44 95
Wydzia³ Rozwoju Lokalnego
i Funduszy Europejskich tel. 061 640 45 44
Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. 061 640 44 38
Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa tel. 061 640 45 13
Wydzia³ Geodezji, Kartografii i
Nieruchomoœci - tel. 061 640 44 20
061 640 44 28
Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej - tel. 061 640 44 34
Powiatowy Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. 061 640 44 20
Jacek Rybczyñski wspó³pracuje z wrzesiñsk¹ M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ od 2002 roku. Pod jego dyrekcj¹ orkiestra
dynamicznie siê rozwija, nagra³a piêæ p³yt i odnios³a kilka znacz¹cych sukcesów. Absolwent Akademii Muzycznej w
Poznaniu uczy graæ na waltornii w szko³ach muzycznych w Koninie i Kole. Podczas studiów gra³ we wszystkich poznañskich orkiestrach symfonicznych. Od szesnastego roku ¿ycia w orkiestrach dêtych.
równie¿ to, ¿e M³odzie¿owa Orkiestra Dêta dzia³a prê¿nie. To zas³uga ca³ego zespo³u – podkreœla.
Dra¿ni go, gdy zawodowcy protekcjonalnie traktuj¹ jego muzyków, bo s¹ amatorami. Ale tej
protekcjonalnoœci wystarcza zaledwie na pierwsze kilka taktów. Potem jest ju¿ tylko podziw. I z tego
tak¿e jest dumny.
M³odzie¿
Uczniowie Jacka Rybczyñskiego
z Ko³a i Konina zajmuj¹ czo³owe
lokaty w konkursach ogólnopolskich. Niedawno jeden z uczniów
zosta³ wyró¿niony w konkursie miêdzynarodowym. Lubiê pracowaæ z
m³odzie¿¹. Graj¹, bo kochaj¹ muzykê, a nie dla pieniêdzy. Najtrudniej jest doprowadziæ do tego, ¿eby
wszyscy - wytrawni instrumentaliœci i niedawno przyjêci dwunastolatkowie - zagrali równo. Wybieramy trudne, ambitne utwory. Najtrudniejszy jaki graliœmy to Grand Canyon - æwiczyliœmy go rok! Zespó³
najbardziej lubi wykonywaæ nowoczeœnie napisane utwory koncertowe Thomasa Dossa, Jacoba de Haana i oczywiœcie standardy Louisa
Armstronga czy Benny'ego Goodmana. To one w³aœnie najbardziej
podobaj¹ siê publicznoœci.
Kasa Starostwa - 061 640 44 18
czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30
wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.30
Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia
ul. Ratuszowa 1, tel. 061 640 40 40
fax 061 640 40 44
Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo
tel. 061 438 53 24, fax 061 438 53 21
Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul.
Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw
tel. 061 438 20 21, fax 061 438 30 51
Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
tel. 061 438 60 11, fax 061 438 64 90
Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
tel. 063 276 83 34, fax 063 276 83 33
Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. 061 435 91 00
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Wrzeœni ul. Wroc³awska 42, tel. 061 436 07 32
Jacek Rybczyñski
Pocz¹tek
Nie wyobra¿am sobie, ¿ebym
móg³ robiæ coœ innego. Ca³e moje
¿ycie zawodowe to scena. Kiedyœ
próbowa³em policzyæ, ile razy wystêpowa³em i nie potrafi³em. Straci³em rachubê. W tych s³owach
zawiera siê sens ¿ycia wed³ug Jacka Rybczyñskiego. I a¿ dziw bie-
trudniejszy – uœmiecha siê do swoich wspomnieñ.
WolnoϾ
Gdy zapyta³am, co ceni sobie
najbardziej w zawodzie muzyka,
odpar³, ¿e wolnoœæ. Nie wyobra¿a
sobie pracy na etat, wykonywania
wci¹¿ tych samych czynnoœci od
ósmej do szesnastej. Ale ¿ycie
Fot. strona internetowa MOD
Powiatowy Urz¹d Pracy –
ul. Wojska Polskiego 2,
tel. 061 640 35 35
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1
- tel. 061 640 45 50
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska
Polskiego 1 - tel. 061 640 45 56
Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. 061 436 42 16
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel. 061
640 45 46
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. 061 640 45 70
Oœrodek Wspomagania Dziecka
i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel. 061 438 53 47
nu, z którego pochodzimy. Czêœæ
z nich specjalnie dla nas napisa³
Marek Seyfried z Krakowa. To u
niego uczy³em siê dyrygentury.
Zespó³ koncertowa³ m.in. w
Niemczech, Czechach, Luksemburgu, na Litwie, We W³oszech,
w Turcji. Co roku gramy kilkadziesi¹t razy w Polsce. Do tej
pory najwiêkszym sukcesem
by³o zdobycie drugiego miejsca
na miêdzynarodowym festiwalu
w Riva del Garda we W³oszech
w 2005 roku. Na ten presti¿owy
festiwal orkiestr dêtych przyjecha³o blisko 70 zespo³ów z ca³ej
Europy, ka¿dy z nich przeszed³
przez gêste sito eliminacji i ju¿
sam wystêp by³ nobilitacj¹.
W zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Muzycy spotykaj¹
siê nie tylko, ¿eby uczyæ siê graæ,
ale tak¿e, by siê zaprzyjaŸniæ.
Niezast¹pionym organizatorem
jest Jan Giba graj¹cy na tubie,
natomiast dobr¹ dusz¹ zespo³u
Henryk Wojciechowicz, kierowca z firmy przewozowej Wicher,
który sprawia, ¿e wyjazdy s¹
prawdziw¹ przyjemnoœci¹.
Cieszê siê, ¿e uda³o siê zainteresowaæ wrzeœnian nasz¹ twórczoœci¹. Czasy s¹ trudne, zawsze
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta koncertuje kilkadziesi¹t razy w roku
Podró¿e
Orkiestra sporo podró¿uje. W
czasie wakacji jedzie po raz kolejny na Harman Folk Festival w
Stambule. W repertuarze znajd¹
siê miêdzy innymi wielkopolskie
utwory ludowe. W Turcji bêdziemy przedstawiaæ muzykê regio-
mog³oby siê okazaæ, ¿e s¹ potrzebniejsze rzeczy ni¿ orkiestra.
Tymczasem nasze koncerty zawsze odbywaj¹ siê przy pe³nej
sali – na zakoñczenie mówi Jacek Rybczyñski.
Ewa Konarzewska-Michalak
Orkiestra w pe³nym sk³adzie przed pomnikiem Dzieci Wrzesiñskich
rze, ¿e muzykiem zosta³ przez
przypadek. Jak sam mówi, do
ogniska muzycznego zabra³ go
kolega, z którym kopa³ pi³kê. Nauczyciel da³ mu zagraæ na waltor997 - Policja
ni i... coœ zaiskrzy³o. Przez pierw998 - Stra¿ Po¿arna
sze lata liceum muzycznego nad999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie) rabia³ zaleg³oœci, co oznacza³o ty986 - Stra¿ Miejska
taniczn¹ pracê. Czasem pojawia³o
Ca³odobowy policyjny telefon
siê znu¿enie, ale im d³u¿ej æwiczyzaufania - 061 437 52 97
³em, tym lepiej mi wychodzi³o, mia993 - Pogotowie ciep³ownicze
³em coraz wiêcej satysfakcji i to
992 - Pogotowie gazowe
dodawa³o mi si³. Jeœli siê dosta994 - Pogotowie wodno-kanal.
tecznie d³ugo æwiczy, to mo¿na
061 436 02 31 - Pog. energetyczne
zagraæ ka¿dy utwór, nawet naj-
muzyka choæ ciekawe, ma swoj¹
cenê. To ci¹g³e podró¿e, godziny
prób i niepewnoœæ odbioru. To nie
jest ³atwy chleb. Zdarza siê, ¿e siedzimy w autobusie jedenaœcie godzin. Bol¹ nogi, plecy, wszystko. A
zagraæ trzeba. Aplauz publicznoœci wynagradza jednak te trudy.
Sukces
Zapytany o sukces odpowiada
bez wahania: Sukcesem bêdzie, jeœli przez ca³e ¿ycie bêdê dobrze
robi³ to, co robiê. Nie chcê popaœæ
w rutynê, chcê zachowaæ œwie¿e
podejœcie do muzyki. Sukcesem jest
Fot. strona internetowa MOD
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia
tel. (0-61) 640 44 44
fax (0-61) 640 20 51
[email protected]
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 8.00 do 16.00
wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00
Moje ¿ycie to muzyka
Fot. Roman Lipigórski
Informator
powiatowy
Zespó³ bu³awistek tu¿ przed wystêpem
Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. 0 61 640 44 44
Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak
Redakcja: zespó³ redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni
Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik
Nak³ad: 9 000 egzemplarzy
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich
redagowania i skracania.
www.wrzesnia.powiat.pl
[email protected]
Druk: Drukarnia Agora SA
ul. Krzywa 35
64-920 Pi³a

Podobne dokumenty