kliknij tutaj.

Komentarze

Transkrypt

kliknij tutaj.
Efektywne implanty stomatologiczne
według łagodnej
MIMI®-Flapless Metodzie
I m p l a n t o l o g i c z n y - P o r a d n i k C h a m p i o n s - im p l a n t s
Innowacyjna metoda - „dziurki od klucza‟
25 lat doświadczeń
Nagroda za Innowacyjność Medyczną - Dubaj, 2013
Ponad 500.000 implantów wszczepionych na całym świecie
Implanty do zabiegów implantacji natychmiastowej –
wykonywanych na jednej wizycie: „Usuwamy nierokujący
ząb – wszczepiamy implant‟
Implanty z grupy premium „Made in Germany‟
© 2015 Champions-Implants GmbH · Bornheimer Landstr. 8 · D-55237 Flonheim
4. Wydanie 2015
Odpowiedzialny zgodnie z Prawem Prasowym: Dr Armin Nedjat
Nie ponosimy odpowiedzialności za podane w tej książce dane w zakresie tytułów własności przemysłowej (patenty, wzory
użytkowe, znaki towarowe). Występujące w tej książce nazwy zwyczajowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia towarowe
nie mogą być uznawane za dostępne do ogólnego użytkowania w rozumieniu ustaw o znakach towarowych oraz ochronie
marek. Naruszenie tych praw jest zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem karalne i upoważnia do dochodzenia
odszkodowania.
Wszelkie prawa, w szczególności tłumaczenia na języki obce, są zastrzeżone. Nie wyraża się zgody na powielanie tej
książki lub jakichkolwiek jej fragmentów bez wyraźnej zgody ze strony Champions-Implants GmbH.
Wyklucza się odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju (komputery, zdrowie, kwestie finansowe etc.) związane z
wykorzystywaniem informacji podanych w tej książce.
2
WSTĘP
Jaką piękną rzeczą jest, gdy bez względy na wiek mamy możliwość gryzienia ulubionych
pokarmów własnymi zębami. Niestety tylko nielicznym udaje się zachować naturalne
uzębienie przez całe życie.
Większość ludzi traci w okresie swojego długiego życia kilka zębów lub nawet wszystkie
z nich w wyniku wypadków, próchnicy czy chorób przyzębia – a niektórzy nie mają ich
w ogóle od urodzenia w związku z genetycznie uwarunkowanym brakiem zawiązków
zębowych (aplazja).
W klasycznej stomatologii braki zębowe zastępuje się protezami częściowymi lub
całkowitymi, mostami, czy też, w ostatnich dziesięcioleciach, jednym lub kilkoma
implantami stomatologicznymi zaopatrzonymi w korony zębowe.
Jedną ze sprawdzonych technik implantacyjnych jest procedura bezpłatowa MIMI®Flapless, która stała się „złotym standardem“ w dziedzinie implantologii i w protetyce
stomatologicznej. Cechą szczególną tej techniki jest to, że jest ona zazwyczaj
wykonywana bez cięć, bez krwawienia i szycia.
Było dla mnie dużym wyróżnieniem, że za tę przyjazną dla pacjentów technikę określaną
mianem „dziurki od klucza‟ mogłem odebrać w 2013 roku w Dubaju Nagrodę za
Innowacyjność Medyczną.
Otrzymali Państwo tę Broszurę Informacyjną dla Pacjentów od certyfikowanego Gabinetu
Stomatologicznego, aby mogli Państwo zapoznać się z licznymi zaletami metody MIMI®Flapless. Informacja ta nie może oczywiście zastąpić indywidualnych, wyczerpujących
konsultacji lekarskich, jakich może Państwu udzielić Wasz dentysta, ale jestem
przekonany, że może ona stanowić wartościową pomoc w podjęciu decyzji NA TAK w
kwestii implantów stomatologicznych w technice MIMI®-Flapless!
Z poważaniem,
Priv.-Doz. dr med. dent. Armin Nedjat
Champions-Implants GmbH | CEO | Dyrektor wykonawczy
Twórca metody MIMI®-Flapless
Nagroda za Innowacyjność Medyczną, Dubaj 2013
Diplomate ICOI
Uznany autor ok. 350 artykułów specjalistycznych, w szczególności w dziedzinie metody MIMI®-Flapless
Uznany wykładowca na kongresach implantologicznych władający językiem niemieckim, angielskim i francuskim
Liczne pobyty studyjne (oprócz wielu w Niemczech, także m.in. w Harwardzie/Boston, San Antonio/Texas, Madison/
Wisconsin (USA), Paryżu, Rzymie, Barcelonie, Sztokholmie, Dubaju, ZEA)
Profesor wizytujący Uniwersytetu Jiao Tong, Szanghaj
Od 2010 roku Prezydent Stowarzyszenia ,VIP-Stomatologówʽ
(VIP-ZM / Stowarzyszenie innowacyjne-Stomatologów e.V.)
3
BRAKI ZĘBOWE WIĄŻĄ SIĘ Z PROBLEMAMI
Powody, dla których należy odbudować brak zęba, mają charakter nie tylko czysto
estetyczny – wynikający z potrzeby zakorzenionej w naszej kulturze potrzeby dobrego
wyglądu – lecz przemawiają za tym naturalnie również względy medyczne.
Przykładowo w przypadku długotrwałe utrzymującego się braku zęba może dojść do
nachylenia się zębów sąsiednich w stronę szpary, lub też może w to miejsce zacząć
wrastać ząb z przeciwstawnego łuku zębowego, tzw. ząb antagonista. W wyniku tego
może dojść do zaburzeń funkcji żucia, do dolegliwości ortopedycznych (stawy biodrowe)
oraz problemów z trawieniem, ponieważ zależy ono od jakości procesu żucia pokarmów!.
Jamę ustną należy postrzegać całościowo: zęby, mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe
pozostają ze sobą w ścisłym związku i wzajemnie na siebie oddziaływują. Gdy zabraknie
przykładowo tylko jednego zęba, to może to spowodować całkiem znaczne skutki
negatywne: dochodzi do napięć mięśniowych, które mogą wywoływać chroniczne bóle
głowy. Inne znane dolegliwości występujące w następstwie braków zębowych, to bóle
obszaru twarzoczaszki, tinnitus ("szumy w uszach"), zawroty głowy, napięcia mięśni
karku i pleców - a także dolegliwości w stawach biodrowych.
Brak jednego zęba może być nie tylko przyczyną różnych dolegliwości, ale może też
przyczyniać się do utraty następnych zębów (efekt domina).
4
I M PLANTY ZA M I AST PROT E Z
Implanty zębowe to sztuczne korzenie zębów mające najczęściej kształt śruby, które
są "wprowadzane" w kość wyrostka szczęki lub żuchwy (z łaciny implantare: wszczepić)
w celu zastąpienia korzenia utraconego zęba. Na implantach można osadzać stałe
uzupełnienia protetyczne, takie jak np. pojedyncze korony lub mosty, a także można ich
używać jako bezpiecznych elementów retencyjnych np. do protez całkowitych. Implanty
stosuje się z powodzeniem już od ok. 40 lat i stały się one w międzyczasie stałym
elementem terapii w wielu gabinetach i klinikach stomatologicznych. Tylko w Niemczech
wszczepia się co roku ok. 1.000.000 implantów – a tendencja jest zwyżkowa.
Implant żyletkowy z początkowego okresu implantologii…
… i dla porównania nowoczesny implant z grupy
premium Champions® (R)Evolution®
IMPLANT IMPLANTOWI NIERÓWNY!
Implanty stomatologiczne są stosowane już od dłuższego czasu i w okresie tym powstały
nie tylko całkowicie odmienne systemy implantologiczne (niektóre zdążyły już całkowicie
zniknąć z rynku), ale rozwinęły się też różne metody implantacji.
Metoda nasza, podobna do zabiegów endoskopowych, internistycznych czy
ortopedycznych określanych mianem techniki "klucz - dziurka od klucza" (zabiegi na
zastawkach serca, zakładanie stentów, operacje na pęcherzyku żółciowym, wyrostku
robaczkowym czy stawie kolanowym) staje się coraz bardziej popularna pod nazwą
MIMI®-Flapless w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, w której jest już z powodzeniem
stosowana od 25 lat.
Tak więc można powiedzieć, że implant implantowi nierówny,
Istnieją dwie metody implantacji:
●
Konwencjonalne techniki implantacji
●
MIMI®-Flapless (minimalnie inwazyjna metoda implantacji)
Zanim zajmiemy się przyjazną dla pacjentów techniką bezpłatową MIMI®-Flapless,
omówimy najpierw na następnej stronie krótko konwencjonalną technikę implantacji:
5
KONWENCJONALNA TECHNIKA IMPLANTOLOGICZNA
Postępowanie konwencjonalne zazwyczaj
rozciąga się na okres wielu miesięcy
(nawet do roku) i obejmuje zabiegi na kilku
wizytach, szczególnie, gdy konieczne są
działania augmentacyjne w zakresie tkanki
kostnej.
Podczas właściwego zabiegu implantacyjnego
zostaje obnażona kość, a po wprowadzeniu
implantu zostaje zaszyty podniesiony
płat dziąsłowy. Zabieg taki w sposób
nieunikniony związany jest ze zwiększonym
Nie taki rzadki przypadek: kilka dni po zabiegu implantacji
ryzykiem zakażenia (stanem zapalnym),
konwencjonalnej
obrzękiem, krwawymi wybroczynami oraz
bólem.
W tak zwanej fazie protetycznej (po kilku miesiącach potrzebnych na "wgojenie" się
implantu) ponownie zostaje podniesiona operacyjnie - w znieczuleniu miejscowym śluzówka jamy ustnej, "odsłonięty" zostaje implant, "kształtowana" jest tkanka dziąsłowa,
pobierany zostaje wycisk (m.in. z kontrolą rentgenowską i techniką „łyżki otwartej"), po
czym na implant nakłada się łącznik, na którym potem jest osadzana proteza zębowa.
Podsumowując, można powiedzieć, że klasyczny zabieg implantacji charakteryzuje się
następującymi wadami:
●
Przynajmniej dwie do czterech wizyt lub zabiegów, zazwyczaj z jednolub wielokrotnym odsłanianiem kości wyrostka zębodołowego
●
Długi całkowity czas terapii obejmujący okres do roku
●
Wysokie nakłady materiałowe i koszty ogólne
W technice konwencjonalnej chirurg pracuje z bezpośrednią kontrolą wzrokową kości wyrostka.
6
MIMI®-FLAPLESS - MINIMALNIE INWAZYJNA METODA IMPLANTACJI
Technika bezpłatowa MIMI®Flapless różni się znacznie od
metod konwencjonalnych – zarówno
pod względem organizacyjnym,
procedur chirurgicznych, jak i
koncepcją protetyczną.
MIMI®‐Flapless wykorzystuje
najnowszą wiedzę z dziedziny
fizjologii kości i innowacyjne
rozwiązania protetyczne (protezy
zębowe).
Zabieg MIMI®-Flapless może być wykonywany w każdym „normalnym‟
gabinecie stomatologicznym. Normlana ekstrakcja (wyrwanie) zęba jest
zabiegiem bardziej inwazyjnym, niż procedura implantacji techniką MIMI®Flapless.
Pod pojęciem działania „minimalnie
inwazyjnego‟ rozumie się w
medycynie generalnie rzecz
biorąc zabiegi operacyjne, które
powodują najmniejsze z możliwych
uszkodzenia skóry oraz tkanek
miękkich.
W dzisiejszych czasach również zabiegi na sercu, pęcherzyku żółciowym, a także na
stawie biodrowym czy kolanowym prowadzone są przy wykorzystaniu technik minimalnie
inwazyjnych, ponieważ brak lub minimalne cięcia w obszarze tkanek miękkich wiążą
się z mniejszymi bólami po operacji, a co za tym idzie, z szybszą rekonwalescencją i
mobilizacją pacjentów. Ta wiedza z dziedziny
chirurgi została ponad 25 lat temu
przeniesiona na zabiegi implantologii
stomatologicznej. Technika MIMI®‐
Flapless jest uznawana obecnie
w świecie za „złoty standard‟ w
implantologii.
Zabieg implantacji
wykorzystujący technikę
MIMI®‐Flapless jest
wykonywany w ciągu kilku
minut i tylko na jednej
wizycie.
Zazwyczaj nie jest
potrzebne podnoszenie
płata śluzówkowego
(dziąsła).
7
Z A B I E G M I M I ® - F lapless I I R Ó W N I E Ż W P R Z Y P A D K U
WĄSKIEJ KOŚCI WYROSTKA
MIMI®‐Flapless oznacza dla pacjenta nie tylko mniej dolegliwości bólowych i szybszą
rekonwalescencję po implantacji, ale pozwala na zastosowanie implantów w sytuacjach,
gdy dostępna ilość kości jest bardzo zmniejszona w wyniku jej zaniku (atrofii). W
przypadku zabiegu techniką MIMI®-Flapless do implantacji wystarczą 3 mm szerokości
wyrostka kostnego oraz 4 mm w wymiarze pionowym (wysokości kości) w szczęce oraz
6 mm w żuchwie. Dzięki temu w technice MIMI®-Flapless można w wielu przypadkach
zrezygnować z rozległej, drogiej i bolesnej procedury augmentacji (rozbudowy) kości.
Stwarza to zupełnie nowe perspektywy przed użytkownikami ruchomych protez
zębowych, ponieważ również w przypadku osób z atrofią kości może zostać zastosowana
proteza oparta na implantach - bez kosztownych i bolesnych zabiegów augmentacji
kości.
1
2
1
2
W technice MIMI®-Flapless II wykonuje się boczną ekspansję wyrostka zębodołowego i w ten sposób poszerza ilość dostępnej kości.
Wyraźnie widać, jak ten wąski wyrostek kostny (1) został poszerzony (2) – w trakcie krótkiego i bezbolesnego zabiegu trwającego tylko
kilka minut.
8
PORÓWNANIE ZABIEGU KONWENCJONALNEGO Z
B E Z P Ł A T O W Y M M I M I ® ‐ F lapless
Metoda konwencjonalna
Zabieg MIMI®‐flapless z implantami
Champions®
• Bardziej skomplikowane i dłuższe zabiegi
operacyjne
• Krótki czas zabiegu
• Często możliwe tylko w połączeniu z augmentacją
kostną z zastosowaniem materiału obcego lub
własnego pobranego z innego miejsca
• Wymagana minimalna ilość dostępnej kości
oraz/lub zabieg MIMI®-Flapless II z pobraniem
własnego materiału kostnego z miejsca zabiegu
(poszerzenie kości wyrostka zębodołowego)
• Podwyższone ryzyko zapaleń
• Minimalne ryzyko zapaleń
• Zabieg bolesny
• Zabieg mało bolesny lub całkowicie bezbolesny
• Nie jest szczególnie polecany dla osób palących
• Możliwość wykonywania również u osób palących
• Wysokie nakłady materiałowe i koszty ogólne
• Znacznie niższe koszty materiałowe przy takim
samym honorarium lekarza
• Podwyższony odsetek utraty implantu w okresie
wgajania
• Bardzo niewielka utrat implantów w związku z
infekcjami bakteryjnymi – licząc od momentu
implantacji!
• Zabiegi implantacji natychmiastowej (usunięcie
zęba i implantacja na jednej wizycie) możliwe tylko
w ograniczonym zakresie
• Możliwość przeprowadzenia implantacji
natychmiastowej, która jest wręcz zalecana.
• Całkowity okres terapii obejmuje zazwyczaj:
• Całkowity okres terapii obejmuje zazwyczaj:
- w szczęce okres 6 - 8 miesięcy
- w szczęce i żuchwie 2 - 3 miesięcy
- w żuchwie okres 3 - 4 miesięcy
• Brak możliwości natychmiastowego obciążania
• Możliwe obciążenie natychmiastowe w zależności
od decyzji lekarza prowadzącego
• Prędkość obrotowa wierteł spiralnych: 400 do
1500 obr./min. W związku z wysoką prędkością
obrotową występuje niebezpieczeństwo
przegrzania tkanki kostnej, nawet podczas pracy z
chłodzeniem wodą
• Prędkość obrotowa stożkowych,
trójkrawędziowych wierteł (stosowanych również
bez chłodzenia wodą): 70 do 250 obr./min
9
BADANIA NAUKOWE POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO TECHNIKI MIMI®-FLAPLESS
10
I M P L A N T Y C hampions : J A K O Ś Ć M ade in G ermany
Całość produkcji implantów Champions® wraz ze wszystkimi komponentami jest
wykonywana w renomowanych zakładach w Niemczech.
„JEDNA Z NAJLEPSZYCH POWIERZCHNI!‟
BADANIA NA UNIWERSYTECIE W KOLONII, 2010
„MIKROSZCZELINA SZCZELNA DLA BAKTERII!‟
BADANIE ZIPPRICHA NA UNIWERSYTECIE WE FRANKFURCIE, 2012
LAUREAT NAGRODY „REGIO EFFEKT‟
MOGUNCJA 2010
NAGRODA INNOWACJA W MEDYCYNIE
Dubaj 2013
> 500.000 WSZCZEPIONYCH IMPLANTÓW
> 4000 klinik i gabinetów
11
10 NAJCZĘSTSZYCH PYTAŃ NA TEMAT MIMI®-FLAPLESS
1. OSOBOM DO JAKIEGO WIEKU MOŻNA WSZCZEPIAĆ IMPLANTY?
Radio, telewizja i media drukowane informowały obszernie o najstarszej w
Niemczech pacjentce, Gerdzie B. z Monachium, u której został wykonany zabieg
MIMI®-Flapless, w ramach którego u tej 99-letniej kobiety w ciągu tylko 20 minut
wprowadzono 4 implanty, na którch umocowano jej dotychczasową protezę. Do
jakiego wieku pragniecie Państwo cieszyć się życiem w sposób nieograniczony,
zależy tyko od Państwa - z implantologicznego punktu widzenia nie ma górnej
granicy wieku dla tego zabiegu - istnieje tylko ograniczenie wieku minimalnego:
przed zakończeniem rozwoju układu szkieletowego (między 16. a 18. rokiem życia)
wskazania są bardzo ograniczone.
„W ostatnim okresie moja proteza w ogóle
nie pasowała - mój dentysta próbował
wszystkiego, przeróbek, podścielania, a i
tak nic nie pomagało! Na koniec mogłam
jeść tylko truskawki, i to tylko po pocięciu
na 4 części. Wtedy córka przekonała mnie,
żebym sobie zrobiła implanty, na których
można by mocować moją protezę. Trochę się
obawiałam tego zabiegu, ale w ogóle nie było
się czego bać: Prawie nic nie czułam i jeszcze
tego samego wieczoru mogłam zjeść moją
ulubioną bułkę!“
13:59:23
14.07.11
ie
11#' - Fre
a1-14.07.20
[Seite 'MR
duktion
Presse Pro
tzer Verlag
| Chemni
und Druck
Freie
GmbH |
m)m)
m)
m)
Zoo
Zoo
%
Zoo
%%Zoo
(80
%
(80
(80
(80
en)en)
en)
en)
Bog
Bog
ta
Bog
ck Bog
gen
llow
(Yean
(Bla
(Cy
(Ma
Trinks_R
Mantel] von
Presse |
ER GESU
RATGEB
NDHEIT
mach’
Zum 100.
ich mir die n...
Zähne schö
le
on vie
hatte sch
n
ferk
Jahre ein. Da sich der Kie
saß die
Zahnersatz er zurückbildet, Frau
Alt
richtig.
hr
chen im
me
tig
nicht
ht mehr rich
Prothese
konnte nic n und einen
rze
Gerhards
. Gete Schme
essen, hat nsch. Zu ihrem 100 me
ble
großen Wu chte sie ohne Pro stand
mö
luss
sch
burtstag
Ent
en. Der
tate geTorte ess ten vier Implan künffest, es soll , die die Prothese Junk
den
Bernhard Imsetzt wer
e
halten. Dr.
tig besser en hat sich auf ein isiert,
zial
nch
spe
Mü
aus
iten
smethode
plantation langen Einheil-Ze Veres
die keine minimalinvasiv
der
Ein
braucht. mi genannt), bei dem
astbar
fahren (Mi sofort wieder bel en Lesatz
hoh
ner
im
Zah
Eineration ist
ist. Eine Op r riskant. Dieser tion,
seh
bensalter Grunde keine Operagsfrei
griff ist im der Regel blutun ältesin
verläuft rzarm. Junk: „Mein Zahnst
me
und sch war 96 und selb schon
t
hrige ist sem
ter Patien
Hundertjä
die
arzt, eine Besonderes.“ Bei muss
z
etwas gan asiven Verfahren chnitminimalinv isch nicht aufges d sonfle
das Zah . Das Implantat wir.
den
den
wer
bun
ten
Kiefer ver FOTO: TANJA REIL
fort mit dem
hards
mbare
Gerda Ger en herausneh
no-
ÄT
RPORTR
KRÄUTE
L
IKA KÜNZE
FOTO: ANGEL
r
r Holunde
Schwarze
12
ldeiche Wa
Stickstoffr
e.
Fundorte: in Siedlungsnäh oide,
ist
von
ränder, me ffe: Blüten: Fla
leim,
Inhaltssto Öl, Gerbstoffe, Sch
s
che
salze;
ätheris
Öle,
ne, Kalium
Phytosteri vonoide, ätherische A,
ine
Beeren: Fla chtsäuren, Vitam bstofZucker, Fru C, Folsäure, Ger
und
or;
B1, B2, B6 , Kalzium, Phosph wach
fe, Kalium ren enthalten sch erst
Unreife Bee ide, sie bauen sich ab.
kos
giftige Gly fe und beim Kochenßtreibei der Rei n: Blüten: schweimend,
Wirkunge entzündungshem ehrdie Abw
bend,
end,
nd, regen
löse
schleim Beeren: immunstärk atium
bei rhe
kräfte an;
ndernd
schmerzli Nervenschmerzen. erlich
schen undungen: Blüten: inn eiten
Anwend Erkältungskrankh bei
zin
als Tee bei, in der Volksmedi heiank
und Fieber ht und Hautkr
Mittel;
Gic
Rheuma, harntreibendes
rensaft
ten als erlich: heißer Bee ührBeeren: innngen, als mildes Abfg bei
bei Erkältu Schmerzlinderun
zur
mittel,
merzen. Einen Teelöffel
sch
ven
Ner
ng: Tee: heißem WasZubereitu
se
einer Tas
n zieBlüten mit ßen, sieben Minute
ser übergie abgießen;
Beehen lassen, rensaft: entstielte em
ein
bee
der
Holun
Liter) mit
a einen r, abgeriebener
(etw
ren
r Wasse
zusamViertellite Saft einer Zitrone saften
r ent
Schale und
pfentsafte nig süßen.
en im Dam
r Ho
» www.m
uter Luft
g
l
e
i
v
t
i
rapie m
Klimathe
eten
her verordn
Schon frü
einen
Ärzte gerne meist mit der
,
sel
Luftwech
n in
n Patiente
Absicht, de bung zur
ge
anderer Um zu lassen.
imi-info.de
Forfanden die
und Ostsee uelle Studien.
an Nordige akt
est auf eiienten mit scher nur wen
ers für Pat
ten zumind
bei
sich besond weren Erkrankun - Doch diese deu von Dermatitis
net
inserung
schen sch
SchuppenAtemwegs
stige Bed
r- ne Besn. Besonders gün am Toten
ienten mit profitieren chroninicht-allergischen
Auch Pat
der
,
und Gefäße
och
z, tock. und Osteoporose
sai- gen kungen, Herzalte Kin gen herrschen jed rem hohen
Jod und Sal
hte
ran
ext
für sehr
ienten mit
der“, guner, weil dort neben ve Sonnenchung aus t mit den flec on ebenso wie Pat lärt wird das erk nkungen sowie
Kin
Mis
e
ge
ein
nsi
jun
tak
Me
dav
um
auch inte
ression. Erk
und sehr
ht in kra
schafft
rt von
ten, die
ihrem Kon
die bei n den Abtranspo . „Am sonaler Dep nsiveren UV-Lic ene Menschen ft. Auch Patien oder Salzwerten treten. Dies ver uppenauf
eig
inte
Kra
Atemwege der Lunge anregt uh mit dem iten, das die körper . Der so Karin ren Erkrankungen Kraft strahlen Patienten mit Sch ung.
Sch
we
e
vor allem e deutliche Linder
Schleim aus n es wohl“, wie kom- diesen Bre -Produktion anregtHoch- nach sch en wieder neu
ren daAnfang kan Hustenanfällen bald Vitamin-D erstoffgehalt im außer- Operation möchten, profitie el ist flechte ein
l
Sau
r individuel
gsmang
öpfen
Körper
betont, „zu die werden schon rung niedrige
für
ngt den
ähn- sch . Auch bei Trainin Ungeeignet Aufenthaltsdaue
h
zwi
die
eite
doc
g,
er Klinik
Erw
irge
ll.
n,
e
sun
von
geb
me
er Anpas
allerthalt in ein
el von
eingethalt sinnvo
sdauere umfassend
dem zu ein sportliches Au unter ein Aufen telgebirgsklima bei ge- Der Aufen ie wird in der Reg ahlt,
durch ein ien abgelöst.“ Das
rap
ein
em die
kann sich ma- ist das Mit rankungen. Da sich rge Klimathe erungsträgern bezNähe
lich wie
der Bronch z fördere außerd
Das
ung
kt.
ebi
Anfeucht
tmete Sal
er Mittelg
en in der
bemerkbar
den Versich
gischen Erk
training wir
2. JAKA JEST TRWAŁOŚĆ IMPLANTÓW CHAMPIONS®?
Implanty są tak zaprojektowane, aby mogły przetrwać przez całe życie pacjenta.
Zalecane są jednak regularne wizyty profilaktyczne i kontrolne u lekarza dentysty
(2 - 3 razy/rok). Jeżeli dojdzie do uszkodzenia protezy czy korony, to można je bez
problemu naprawić lub wymienić na nowe.
3. JAK BEZPIECZNY JEST TEN ZABIEG?
Zabieg MIMI®-Flapless ma za sobą 25 lat doświadczeń i jest poparty dokumentacją
naukową - liczne międzynarodowe badania potwierdzają jego bezpieczeństwo.
W przypadku zainteresowania takimi badaniami gabinet stomatologiczny może
udostępnić Państwu wyniki aktualnych badań.
4. JAKI JEST NAJLEPSZY MOMENT NA ZABIEG IMPLANTACJI?
Jeżeli ma Państwu zostać usunięty ząb, to często najlepszym momentem na zabieg
implantacji jest ta sama wizyta, podczas której będzie wykonywana ekstrakcja tego
zęba! W ten sposób otrzymują Państwo tylko jedno znieczulenie miejscowe, nie
muszą Państwo umawiać się na następny termin za kilka miesięcy, no i wychodzą
Państwo z gabinetu nie z dziurą po zębie, a z odbudową tymczasową osadzoną
na implancie. Już po 2 - 4 miesiącach będzie zazwyczaj możliwe zastąpienie
pracy tymczasowej odbudową docelową. Również ze względów medycznych
wiele przemawia za tak zwaną "implantacją natychmiastową‟.
Stanowi ona prawie jedyną możliwość
utrzymania tkanek twardych i miękkich
w tych miejscach, w których się one
znajdowały w momencie ekstrakcji
zęba. Im dłużej czeka się z
implantacją po ekstrakcji, tym
większemu zanikowi ulega
tkanka kostna w danym
obszarze.
5. CZY WPROWADZANIE IMPLANTU JEST BOLESNE?
Nie!! Zdecydowana większość pacjentów poddawanych zabiegowi MIMI®-Flapless
informuje o całkowicie bezbolesnym przebiegu leczenia. Obrzęki oraz silne
dolegliwości bólowe ciągnące się przez wiele dni po konwencjonalnym zabiegu
implantacji, praktycznie nie występują w przypadku zabiegu prowadzonego techniką
MIMI®-Flapless, a większość pacjentów jest w stanie podjąć następnego dnia swoje
normalne czynności. Lekarz stomatolog zleci Państwu zazwyczaj jednak osłonę
antybiotykową na okres kilku dni.
6. ILE CZASU ZAJMUJE WPROWADZANIE IMPLANTU?
Samo wprowadzenie jednego implantu trwa zaledwie kilka minut. Wykonuje się je
w znieczuleniu miejscowym, które znają Państwo z innych „normalnych‟ zabiegów
stomatologicznych, takich jak wypełnienia, leczenie kanałowe czy ekstrakcja zęba.
Bezpośrednio po zabiegu lub kilka tygodni później pobierane są co najmniej dwa
wyciski odwzorowujące sytuację w jamie ustnej w celu wykonania pracy protetycznej.
W celu pokazania opinii publicznej, że wysokiej jakości implanty z grupy Premium
mogą być wprowadzane bez większych wymagań technicznych praktycznie w
każdym gabinecie stomatologicznym, twórca systemu MIMI®-Flapless przeprowadził
zabieg implantacji u dwóch pacjentów podczas normalnego lotu samolotem
rejsowym (patrz strona 22).
7. CZY KASY CHORYCH POKRYWAJĄ KOSZTY IMPLANTÓW
STOMATOLOGICZNYCH?
Ustawowe kasy chorych pokrywają standardowy koszt odbudowy braku zębowego,
dlatego w przypadku implantacji otrzymuje się zwrot takiej samej kwoty, jaka
przysługuje przy wykonaniu mostu czy innej odbudowy protetycznej w danej
lokalizacji.
W przypadku ubezpieczeń prywatnych dopłata zależy od wybranej taryfy.
14
8. DLACZEGO W ZABIEGU MIMI®-FLAPLESS WYSTARCZY MNIEJSZA ILOŚĆ
KOŚCI, NIŻ TO JEST W ZABIEGU KONWENCJONALNYM?
Ponieważ w przypadku MIMI®-Flapless wykonuje się zabieg wychodząc naprzeciw
zasadom natury, a nie działając przeciwko nim! W przypadku zabiegów
konwencjonalnych do przygotowania łoża implantu stosuje się wyłącznie wiertła
spiralne, które usuwają stosunkowo dużo materiału kostnego.
Natomiast w zabiegu MIMI®-Flapless postępuje się całkowicie inaczej - stosuje się
w nim, w szczególności w przypadku wąskich wyrostków zębodołowych, stożkowe
wiertła trójkrawędziowe, które powodują boczne zagęszczanie kości i usuwają tylko
jej nieznaczną ilość.
Specjaliści nazywają to osteodystrakcją - poszerzeniem kości.
9. JAKIE MATERIAŁY SĄ STOSOWANE W IMPLANTACH
STOMATOLOGICZNYCH ORAZ CZY IMPLANT MOŻE ZOSTAĆ
ODRZUCONY PRZEZ ORGANIZM?
Tytan klasy 4 (zawierający 99% czystego tytanu) jest uznawany za materiał
biologicznie obojętny i nie są znane reakcje jego odrzucania przez
organizm; z tego tez powodu implanty Champions® są wykonywane
właśnie z tego materiału. W przypadku podejrzenia nietolerancji na
tytan lekarz rodzinny może wysłać próbki krwi do specjalnej analizy
laboratoryjnej (np. www.imd-berlin.de). Koszt takiego badania wynosi
w przybliżeniu 150,- €. Rozwiązaniem alternatywnym do implantów
tytanowych Champions® są implanty cyrkonowe
Implanty Champions® z
różnych producentów, a także wykorzystanie
tytanu klasy 4
zaawansowanego technologicznie materiału
medycznego WIN!® PEEK, stosowanego z powodzeniem od lat w chirurgii. Specjaliści
z obsługującego Państwa gabinetu stomatologicznego chętnie doradzą Państwu, czy
te implanty byłyby wskazane w Waszym przypadku.
10.CZY KAŻDY UTRACONY ZĄB MUSI BYĆ ZASTĘPOWANY IMPLANTEM?
Natura "stworzyła" to tak, że zazwyczaj w żuchwie 14 zębów ma w sumie 18 korzeni,
w szczęce 22 korzenie. Implant jest sztucznym korzeniem zęba.
Konferencja Konsensusu w Implantologii (efekt pracy towarzystw: Berufsverband
der Oralchirurgen e.V. -BDO, Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte
in Europa e.V. -BDIZ EDI, Deutsche Gesellschaft für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
e.V. -DGMKG, Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und
Kieferbereich e.V. -DGI, Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie
e.V. - DGZI) zaleca jednoznacznie, aby w miarę możliwości zastępować każdy ząb
implantem.
Minimalna liczba implantów wynosi
●
W szczęce pod prace stałe
8 filarów
●
W szczęce pod protezę ruchomą
6 filarów
●
W żuchwie pod protezę stałą
6 filarów
●
W żuchwie pod protezę ruchomą
4 filary
Jak jednak pokazuje praktyka, w przypadku retencji protezy ruchomej na zaczepach
typu „locator‟ wystarczająca może być połowa z wymienionej liczby filarów.
16
MIEJSCE NA PAŃSTWA PYTANIA I NOTATKI
17
ZABIEG MIMI®-FLAPLESS
Na pewno interesuje Państwa również to, jak wygląda zabieg implantacji w technice
MIMI®-Flapless.
Może tyle na początek: Implantację w technice MIMI®-Flapless przeprowadza się w
sposób całkowicie niespektakularny i w trakcie tego krótkiego zabiegu prawie nic
Państwo nie poczujecie.
WYWIAD I KONSULTACJA
Na początku każdego leczenia odbywa się indywidualna konsultacja lekarska. Państwa
dentysta przekaże Państwu szczegółową informację o zabiegu implantacji – ale również
o dostępnych alternatywnych możliwościach leczenia, np. w formie mostów czy protez
częściowych. Następnie zebrany zostanie wywiad, podczas którego lekarz zapyta
Państwa o choroby ogólnoustrojowe, a także o problemy w obszarze jamy ustnej i stawu
skroniowo-żuchwowego, aby móc stwierdzić, czy nie występują przeciwwskazania do
zabiegu implantacji o charakterze ogólnym bądź też chwilowym.
Podczas badania na fotelu dentysta zbada następnie zęby sąsiednie i antagonistyczne,
tzn. znajdujące się przeciwstawnym łuku zębowym. Na podstawie zdjęcia
rentgenowskiego (dwuwymiarowego), ewentualnie w razie potrzeby tomografii stożkowej
(zdjęcie trójwymiarowe) lekarz oceni stan kości wyrostka zębodołowego. Stan kości jest
czynnikiem decydującym o procesie gojenia i późniejszej stabilności wszczepionego
implantu.
Jeżeli dentysta – w porozumieniu z Państwem – dojdzie do wniosku, że jest wskazany
zabieg implantacji, to przedstawi Państwu plan leczenia i jego kosztorys, który pacjenci
ubezpieczeni prywatnie powinni najpierw przedstawić do zatwierdzenia swojej kasie
chorych. Następnie możliwe będzie uzgodnienie terminu przeprowadzenia zabiegu.
Porównanie czasowe zabiegu konwencjonalnego z MIMI®-Flapless
W przypadku pacjentów poddanych zabiegowi MIMI®-Flapless z
reguły już po okresie 2 do 10 tygodni od momentu implantacji leczenie
jest całkowicie zakończone, natomiast w przypadku zabiegów
konwencjonalnych okres ten może trwać do 12 miesięcy – o ile nie są
potrzebne zabiegi augmentacji. Zabiegi takie wydłużają dodatkowo
całkowity czas leczenia.
18
IMPLANTACJA MIMI®‐FLAPLESS Z IMPLANTAMI
CHAMPIONS® -IDEALNE POŁĄCZENIE
Sam zabieg implantacji trwa tylko kilka minut i jest zazwyczaj wykonywany w
znieczuleniu miejscowym. Normalna ekstrakcja zęba jest zazwyczaj zabiegiem bardziej
złożonym z większą możliwością powikłań. Pacjenci poddani zabiegowi MIMI®-Flapless
powracają w większości przypadków już następnego dnia do swojego codziennego rytmu
dnia.
Po wykonaniu znieczulenia, bez potrzeby podnoszenia płata dziąsłowego, zostaje
wywiercony w kości mały otwór, do którego metodą kondensującą, przy użyciu
kontrolowanej siły, wprowadzany jest implant o lekko stożkowym kształcie. Ponieważ
średnica implantu jest większa, niż nawiercony otwór w kości, tkanka kostna wokół
implantu ulega „bocznemu zagęszczeniu“, a implant zostaje praktycznie od początku
mocno połączony z kością. Fachowo określa się to „stabilnością pierwotną‟.
W zabiegu implantacji MIMI®-Flapless okostna
(błona okrywająca kość) prawie w ogóle nie zostaje
naruszona lub tylko w bardzo niewielkim zakresie.
W zabiegu MIMI®-Flapless okostna nie zostaje
oddzielona od kości, tak jak to jest zazwyczaj w
przypadku konwencjonalnych zabiegów implantacji.
Okostna – to błona
okrywająca całą
powierzchnię kości.
19
PO ZABIEGU IMPLANTACJI
Po implantacji techniką MIMI®-Flapless należy oszczędzać się przez resztę dnia oraz
przyjmować środki przeciwbólowe i ewentualnie antybiotyki, które przepisał Państwu
lekarz. Z reguły można jednak już następnego dnia kontynuować swoje normalne
czynności.
Implanty Champions® są wprowadzane w sposób zapewniający ich stabilność pierwotną,
nie są jednak połączone w kością w sposób "stały", ponieważ wymaga to jeszcze ich
zrośnięcia się z kością. To połączenie – jak to jest w przypadku wszystkich implantów
tytanowych oraz ceramicznych – ulegnie nawet w pierwszych 3 tygodniach pewnemu
osłabieniu – poniższa grafika pokazuje, jak przebiega proces osteointegracji (zrastania
się implantu z kością) w trakcie pierwszych 75 dni. Do 21. dnia po zabiegu stabilność
połączenia obniża się do około 40% wartości uzyskanej bezpośrednio po implantacji.
Dopiero po około 3 miesiącach implant jest całkowicie zrośnięty z kością i może być
obciążany tak, jak naturalny ząb.
Proces ten występuje w przypadku każdego implantu i jest związany z przebudową tkanki
kostnej, która powoduje stałe odnawianie substancji tworzącej kość.
N ie należy przeciążać implantu
W okresie pierwszych 8 tygodni po zabiegu implantacji bardzo ważne dla właściwego
zrośnięcia się implantu z kością są podejmowane przez Państwa działania. Przykładowo
implanty nie powinny być w tym okresie nigdy obciążane siłami działającymi na nie
bocznie. Natomiast siły działające w osi podłużnej (pionowo, w kierunku do kości) nie
mają negatywnego wpływu na proces zrastania się implantów z kością.
Proszę pamiętać, że po wprowadzeniu implantu do kości ponad
śluzówkę wystaje jeszcze na ok. 8 mm nadbudowa implantu zwana
też filarem zębowym. Nie należy ruszać językiem tego filaru, a w
szczególności nie należy wykonywać ruchów bocznych, które mogą
doprowadzić do poluzowania implantu w kości.
Wykres ten pokazuje, w jaki
sposób przebiega proces
zrastania się implantu z
kością w okresie pierwszych 3
miesięcy: w fazie zaznaczonej
na niebiesko dochodzi najpierw
do zmniejszania się stabilności,
która następnie, w fazie
czerwonej, zwiększa się aż
do całkowitego zrośnięcia się
implantu z kością.
20
IMPLANTY WPROWADZANE NATYCHMIASTOWO
Wiele osób stara się odpowiedzieć na pytanie: Kiedy jest najbardziej odpowiedni moment
na wszczepienie implantu?
Najlepszy momentem na implantację, według potwierdzonych danych naukowych,
jest okres bezpośrednio po ekstrakcji zęba. W przypadku implantacji wykonywanej w
okresie do czterech tygodni od ekstrakcji mówimy o tzw. "implantacji natychmiastowej
odroczonej".
Tym samym zarówno tkanki twarde jak i miękkie są utrzymywane na swoim miejscu i
nie dochodzi w ogóle, albo jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, do utraty kości w
miejscu ekstrakcji.
Państwa dentysta na pewno przekaże Państwu wyczerpujące informacje na temat tych
nowoczesnych metod implantacji.
Sytuacja wyjściowa: Brak zęba w pozycji 17, nierokujące zęby w pozycjach 16 i 15. W trakcie jednej wizyty zęby zostały usunięte w
atraumatyczny sposób i w ich miejsce zostały wprowadzone delikatnie trzy implanty Champions®.
Po trzech miesiącach na implantach zostały osadzone łączniki (filary), na których następnie zamocowano docelowe korony
ceramiczne.
Kontrola rtg. po czterech miesiącach
21
Legendarny już zabieg implantologiczny przeprowadzony w 2010 roku na dwóch
pacjentach w samolocie rejsowym spowodował ogromne zainteresowanie mediów
implantologią bezpłatową MIMI®-Flapless.
Radio, telewizja, czasopisma i magazyny obszernie informowały o tym wydarzeniu
implantologicznym.
UZYSKANO TYM SAMYM NASTĘPUJĄCE CELE W ZAKRESIE
ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ:
● "Demistyfikacja" implantologii
● Demokratyzacja przez otwarcie "zwykłych" gabinetów
stomatologicznych na implantologię
● Implantologia stała się możliwa w każdym gabinecie!
22
TERAZ TO TYLKO PAŃSTWO DECYDUJECIE O WASZYM ZDROWIU!
Dla wszystkich pacjentów, którzy od lat nie mogli normalnie gryźć lub ze względu
na niedopasowaną protezę nie mogli się śmiać pełnym uśmiechem, implanty
stomatologiczne oznaczają niesamowitą poprawę jakości życia. Przykładowo,
przeszkadzająca Państwu płyta zakrywająca podniebienie może zostać wyeliminowana z
protezy dzięki jej retencji na implantach – i ponownie będziecie Państwo mogli cieszyć się
smakami i odczuwać jak dawniej przyjemność jedzenia.
Ochrona zdrowych zębów sąsiednich, naturalny wygląd i utrzymanie tkanki kostnej to
najważniejsze argumenty za implantami przemawiające do wielu pacjentów.
Początkowo być może wyższe nakłady zobaczymy w zupełnie innym świetle, gdy zdamy
sobie sprawę, jaki jest wpływ implantów na poprawę jakości życia i stan naszego zdrowia
oraz na możliwość uniknięcia kosztownych napraw protez całkowitych.
Certyfikowana przez MIMI® klinika stomatologiczna jest naturalnie do Państwa dyspozycji
w sprawie wszelkich zapytań, sugestii i życzeń.
ony uśmiech!
ac
tr
u
u
tw
s
ań
Przywrócimy P
y
tosując implant
s
i
dn
go
ty
u
W ciągu kilk
ss!
MIMI®-Flaple
i
m
iu
m
re
P
®
Champions
W TYM GABINECIE PRZYWRÓCĄ PAŃSTWU PIĘKNY UŚMIECH …
… IMPLANTY CHAMPIONS® W TECHNICE MIMI®-FLAPLESS
●
Innowacyjny system - 25 lat doświadczeń
●
Bezbolesny zabieg - łagodna technika
"klucz - dziurka od klucza"
●
Metoda nawet dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka
●
Prosta - skuteczna - za dostępną cenę
●
Dostępna dla osób w podeszłym wieku
ZASŁUGUJECIE NA TO!
Version 2015-07
15.07.15
Patientenbroschüre polnisch 201h
Gabinet z Certyfikatem Champions®

Podobne dokumenty