f cU DL Cd/uM -daiąjojtii j Pi

Komentarze

Transkrypt

f cU DL Cd/uM -daiąjojtii j Pi
f
y *
MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
cU / <*«-</
/ / Urząd Miejski w Sochaczewie
Stukot'
BIURO OBSt-.yGI KLIENTA
Ł1.CĆ .tć/6^
mi*
^ ^ f l ó c ^ d n i a i5 .o6.20i6r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
DELEGATURA w PŁOCKU ul. Zduńska 13a, 09-400 Ptock
tel. (+24) 262 76 71. (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 7.
www.mwkz.pl
n
N/DP.5183.71.2016
{t
mina jMiasto
DL Cd/uM -daiąjojtii
Pi Sochaczew
ł
Odpowiadając na pismo z dnia 31.05.20161-, które wpłynęło do tutejszego
urzędu w dniu 6.06.20i6r w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich do
projektu działań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie zabytkowego
parku „Podzamcze" w Sochaczewie, obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod nr
576 z dnia 20.06.198n- Kierownik Delegatury w Płocku, Wojewódzkiego urzędu
Ochrony Zabytków działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 20i4r poz. 1446 )
informuje:
• Aktualnie park sprawia wrażenie obiektu zaniedbanego z uwagi na to, ze do
dnia dzisiejszego występują elementy zagospodarowania które powstały w
chwili jego tworzenia. Nie występują tu żadne element stadialnego
kształtowania poza niewielkimi parterami kwiatowymi wprowadzanymi
przypadkowo jako element likwidacji przedeptów i pielęgnacji miejsc
trawników parkowych gdzie trawa przestała rosnąć. Całość działań
pielęgnacyjnych sprowadzała się do interwencyjnych zabiegów koszenia
trawników, usuwania drzew obumarłych, oraz okresowej wymiany form
kwietnikowych. Mało widoczne są działania renowacyjne obejmujące
systematyczną naprawę bieżących uszkodzeń poszczególnych elementów
kompozycji ogrodowej powstających w wyniku zwykłej eksploatacji ogrodu i
zużycia materiałowego
• Przedstawiony
zakres
planowanych
działań
obejmuje
działania
rewaloryzacyjne zmierzające do doprowadzenia zabytku do postaci
ujawniającej jego estetyczne wartości i jest działaniem z wszech miar
pożądanym. Działania te wymagają sporządzenia podstawowej dokumentacji
realizacyjnej pozwalającej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków na ocenę
planowanego zamierzenia pod kątem ochrony zabytkowego układu.
• Należy mieć na względzie że park „Podzamcze" nie jest ogrodem historycznym.
Został założony po II wojnie światowej jako element zagospodarowania
kwartału zabudowy zniszczonej w wyniku działań wojennych. Dlatego
najważniejszym jest takie zagospodarowanie terenu parku, które podkreśli
walory estetyczne miejsca, nawiązanie do znajdujących się w sąsiedztwie ruin
zamku książąt mazowieckich i stanowić będą dobrą kontynuację działań
rewitalizujących przestrzeń publiczną tej części miasta.
• Wojewódzki konserwator zabytków oczekuje, że projektant na etapie
opracowania projektu będzie konsultował rozwiązania uzgodnione przez niego
z Zamawiającym, odnoszące się do projektowanych materiałów, propozycji
nowych elementów zagospodarowania i zmian istniejącego układu np.
drogowego, czy zieleni.
• Przygotowanie dokumentacji realizacyjnej zabytkowego założenia ogrodowego
jest odmienne w porównaniu z dokumentacją budownictwa powszechnego.
Dlatego też ważne jest aby projekt wykonała osoba lub firma posiadająca
doświadczenie w realizacji tego typu dokumentacji. Wskazana jest ścisła
współpraca projektanta zarówno z inwestorem jak i konserwatorem zabytków
aby właściwie rozmieścić program i sposób użytkowania parku, jego
wyposażenie techniczne, zrównoważenie chłonności użytkowników, oraz w
wyznaczeniu kryteriów wyboru rozwiązań rewaloryzacyjnych. Wspólnie z
projektantem inwestor winien zoptymalizować wskazania instalacyjne,
oświetlenie, iluminacje, urządzenia łączności, nawodnienie, odwodnienie,
dostępność i obsługę komunikacyjną, oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące
np. sposobów utrzymania terenu po wykonanej rewaloryzacji.
• Osobną kwestią wydaje się rozwiązanie kwestii archeologii na tym terenie.
Wszelkie prace ziemne związane z realizacją inwestycji powinny zostać
poprzedzone wykonaniem badań archeologicznych. Wytyczne w tej sprawie
przekazaliśmy pismem DP.5161.21.2016.AT z dnia 10.05.2016, oraz z dnia
2.06.2016.
Przystępując do opracowania projektu rewaloryzacji należy pamiętać, że obiekt ten
nie jest obiektem ograniczonym wskazanymi przez Państwa granicami. Wszelkie
działania winny łączyć się z istniejącym w sąsiedztwie zagospodarowaniem terenu
wzgórza zamkowego, amfiteatru i nadbrzeża rzeki Bzury i spójnie realizować
zagospodarowanie tej części miasta.
z up. MAZOWII , ,, R, ^JIIWODZKIEGO
KONSI
i.; A :'aByjKÓW
Otrzymuje:
4,
J^czak
1. Adresat,
(*£) A.a. WUOZ.
Kie™C
Sprawę prowadzi: R.Krupa - st. insp. WUOZ tel. 24/2627671 wew.29
*'' 0"!<-«atury w Płocku

Podobne dokumenty