Wzór umowy - DPS Piłka

Transkrypt

Wzór umowy - DPS Piłka
UMOWA
Zawarta w dniu …………………………….
pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin
64-400 Międzychód
zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM
w imieniu którego działają:
mgr Mieczysława Pakuła – Pięta – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
mgr Karolina Napieraj – Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej
a
…………………………………………………….
w imieniu której działa:
……………………………………………………. – pracownik firmy
zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ
§1
Przedmiotem umowy jest: odbiór, transport i dostarczenie żywności z
Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania dla DPS Piłka - Zamyślin.
§2
Zamawiający wymaga aby:
a) Odbiór żywności następował za zgodą i pełnomocnictwem Zamawiającego z
Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, ul. Borówki 6
b) Transport żywności odbywał się na trasie Poznań - Piłka
c) Dostarczenie żywności następowało do Domu Pomocy Społecznej w Piłce.
§3
1. DOSTAWCA dostarczy towar min 1 raz w tygodniu, po wcześniejszym
złożeniu zamówienia telefonicznego przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Strony ustalają, że DOSTAWCA będzie wystawiał fakturę VAT po każdej
dostawie towaru.
§4
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do regulowania należności w terminie do 14 dni.
Termin płatności może ulec zmianie w wyniku negocjacji między stronami.
§5
ZAMAWIAJĄCY będzie płacił należności przelewem na konto podane przez
DOSTAWCĘ.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1.04.2014 do 31.12.2014 r.
2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy ZAMAWIAJĄCY może
odstąpić od umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§7
Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§8
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z DOSTAWCĄ po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO jest:
- Dariusz Kozłowski – tel. 95 -71-73-121
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z ZAMAWIAJĄCYM po stronie
DOSTAWCY jest:
- ……………………………………………..
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA

Podobne dokumenty