Fotografia użytkow - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Transkrypt

Fotografia użytkow - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu: Fotografia użytkowa
2. Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy/pracownia dodatkowa
3. Poziom i kierunek studiów: Studia niestacjonarne II-go stopnia
Wzornictwo
4. Rok studiów: I, II
5. Semestr : zimowy/letni
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I rok – 108h, II rok – 108h, zajęcia
pracowniane
7. Liczba punktów ECTS: II, III rok – 14, IV - 32
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:
Witold Przymuszała, prof dr hab.
9. Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć
C1
Rozwijanie umiejętności widzenia obrazu fotograficznego.
C2
Opanowanie podstaowych umiejętności zastosowania w praktyce różnego
rodzaju sprzętu technicznego i oświetleniowego.
C3
Praktyczne opanowanie świadomego wykorzystania technik
fotograficznych w realizacji samodzielnych zadań.
C4
Świadome i samodzielne poszukiwanie dróg inspiracji oraz
podejmowanie decyzji przy realizacji własnej wizji obrazu
fotograficznego.
C5
Realizacja obrazu fotograficznego w postaci obiektu gotowego do
publicznej prezentacji.
C6
Prezentacja obrazu fotograficznego oraz umiejętność jego interpretacji
np: w formie obrony pracy.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują): Kreatywne myslenie i działanie, swobodne wyrażanie
poglądów artystycznych.
1
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy
Symbol
Opis efektów kształcenia
efektu
kształcenia
EK1
Świadome komponowanie tematu obrazu fotograficznego w
oparcu o wyobraźnie – prewizualizacja fotograficzna.
EK2
EK3
EK4
Znajomość elementarnych podstaw-technik fotograficznych w
procesie analogowym i cyfrowym.
Umiejętne zastosowanie znanych sobie technik fotograficznych
do realizacji własnych działań artystycznych.
Wykazuje śwadomą swobodę i niezależność interpretacji i
wypowiedzi artystycznej.
EK5
Jest zorientowany w relacjach publicznych związanych z
prezentacjami własnych prac.
Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności
Symbol
Opis efektów kształcenia
efektu
kształcenia
Umiejętność i świadomość dokumentowania własnej działaności
EK6
twórczej.
Umiejętność właściwej interpretacji swoich poglądów i
EK7
działalności twórczej.
Umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów z otoczeniem.
EK8
EK9
Pełna znajomość szczegółowych metod pracy własnej.
EK10
Posiada umiejętność podejmowani samodzielnej decyzji w celu
projektowania i realizowania własnych prac fotograficznych.
Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych
Symbol
efektu
kształcenia
EK11
Opis efektów kształcenia
Określenie charakterystycnego własnego stylu komunikacji.
2
4. Treści programowe
Symbol
treści
programowych
TP1
TP2
Opis treści programowych
I rok – studia magisterskie
Ćwiczenia pogłębiające technikę i
umiejętności warsztatowe.
Temat: fotografia przedmiotu oraz
człowieka w wielu aspektach.
Realizacja w postaci kilku prac.
II rok – studia magisterskie
Kontynuacje tematu „Człowiek” w
dowolnej interpretacji. Wstępna koncepcja
pracy dyplomowej.
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla
przedmiotu
(symbol
efektów)
EK1 EK2 EK3
EK6 EK8 EK9
EK11
EK3 EK4 EK5
EK7 EK10
5. Literatura
podstawowa:
1. M.Czartoryska – Przygody plastyczne fotografii, 1965
2. M.Jliński – Materiały i procesy fotograficzne, 1989
3. M.Freeman – Lustrzanki cyfrowe
4. J.Hedgecoe – Nowy podręcznik fotografii
5. F.Hunter, St.Biver, P.Fuqua – Światło w fotografii. Magia i nauka.
6. M.Freeman – Fotografia studyjna
7. M.Freeman – Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej.
8. M.Freeman – Idealna ekspozycja w fotografii cyfrowej
9. Bruce Barnbaum – Kanon fotografii
10. B.London, J.Stone, J.Upton – Almanach fotografii
11. R.Pihan – Mistrzostwo pracy z lustrzanką cyfrową.
dodatkowa:
1. A.Mroczek – Zdjęcia cyfrtowe w oświetleniu zastanym
2. A.Mroczek – Książka o fotografowaniu
3. Ch.Bloch – Technika HDRI w fotografii
4. A.Briot – Fotografia artystyczna
5. M.Freeman – Czarno-biała fotografia cyfrowa
6. M.Freeman – Umysł fotografa
7. M.Freeman – Wizja fotografa
8. Z.Harysm – Stare fotografia
czasopisma:
1. Fotografia (kwartalnik)
2. Foto (miesięcznik)
3. Camera obscura
4. Format
3
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu
Nie przewiduje się.
7. Odniesienie efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia ustalonych dla
obszaru kształcenia
Symbol
Symbol efektu
efektu
kształcenia
kształcenia
w obszarze
dla przedmiotu
kształcenia
w zakresie sztuki
EK1
A2-W10, A2-W11, A2W12, A2-KO1, A2-KO2
EK2
A2-U14, A2-WO8, A2W12, A2-KO2
EK3
A2-U14, A2-WO8, A2W12, A2-KO2
EK4
A2-U17, A2-U18, A2KO1, A2-KO2
EK5
A2-U16, A2-U17, A2U19, A2-U20
EK6
A2-U18, A2-U17, A2U19, A2-W10
EK7
A2-U18, A2-U20
EK8
A2-U15, A2-U18
EK9
A2-U12, A2-U15, A2U16
EK10
A2-U11, A2-U22, A2U16
EK11
A2-KO1, A2-KO2, A2KO5, A2-KO4
8. Kalkulacja nakładu pracy studenta
Symbol
Opis stosowanych form aktywności
efektu
umożliwiające osiągniecie założonych
kształcenia
efektów kształcenia
dla
przedmiotu
I ROK
EK1
Indywiduwalne konsultacje
EK2
Ćwiczenia warsztatowe
EK3
Przygotowanie do zajęć
EK4
Przygotowanie do egzaminu
EK5
Praca w zespole
EK6
Studiowanie zalecanej literatury
EK7
Posługiwanie się technikami
fotograficznymi
EK8
Publiczna prezentacja własnych dokonań
Szacunkowa
liczba godzin
poświęcona
na daną
aktywność
80
70
50
40
30
30
40
20
4
EK9
EK10
EK11
Wypowiedź artystyczna 10
Wykorzystanie twórczego myślenia 20
Wykorzystanie twórczej pracy 20
Suma godzin 420
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 14
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7
EK8
EK9
EK10
EK11
II ROK
Indywiduwalne konsultacje
Warsztatowe ćwiczenia
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do egzaminu
Praca w zespole
Studiowanie zalecanej literatury
Posługiwanie się technikami
fotograficznymi
Publiczna prezentacja własnych dokonań
Wypowiedź artystyczna
Wykorzystanie twórczego myślenia
Wykorzystanie twórczej pracy
120
100
120
140
40
100
80
80
70
60
50
Suma godzin 960
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 32
9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia:
Pokazy i ćwiczenia warstatowe. Konsultacje, korekty indywidualne. Realizacje
zatwierdzonych projektów. Przeglądy, omawianie realizacji.
Każdy semestr kończy się przeglądem zrealizowanych prac fotograficznych, który ma
na celu ocenę pracy każdego studenta. Podstawą zaliczenia jest poziom artystyczny
prac wykonanych podczas zajęć oraz zrealizowanych poza pracownią.
Semestr zimowy kończy się zaliczeniem na ocenę natomiast letni ma formę egzaminu.
5

Podobne dokumenty