AT-15-8531/2011

Komentarze

Transkrypt

AT-15-8531/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8531/2011
Filtry i regulatory przepływu
WAVIN
do systemów odprowadzania
wody deszczowej
WARSZAWA
Aprobata techniczna została opracowana
w Zakładzie Aprobat Technicznych
przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA
Projekt okładki: Ewa Kossakowska
GW X
Kopiowanie aprobaty technicznej
jest dozwolone jedynie w całości
Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego
 Copyright by Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2012
ISBN 978-83-249-5499-5
Dział Wydawniczy, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: 22 843 35 19
Format: pdf
Wydano w styczniu 2012 r.
Zam. 258/2012
Seria: APROBATY TECHNICZNE
Egzemplarz archiwalny
APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8531/2011
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:
WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:
Filtry i regulatory przepływu WAVIN
do systemów
odprowadzania wody deszczowej
w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.
Termin ważności:
DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
5 grudnia 2016 r.
Załącznik:
Marek Kaproń
Postanowienia ogólne i techniczne
Warszawa, 5 grudnia 2011 r.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8531/2011 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8531/2010.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8531/2011 zawiera 38 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować
tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty
Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
AT-15-8531/2011
str. 2/38
ZAŁĄCZNIK
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ ...................................................................... 3
1.1. Postanowienia ogólne ............................................................................................... 3
1.2. Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS Basic ................................................. 3
1.3. Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS Screen .............................................. 5
1.4. Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS Pro .................................................... 6
1.5. Regulatory przepływu mechaniczne WAVIN Orifice ................................................. 7
1.6. Regulatory przepływu hydrodynamiczne – wirowe WAVIN Corso ........................... 7
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA .............................................. 9
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA .............................................................. 11
3.1. Surowce i materiały ................................................................................................ 11
3.2. Właściwości techniczne .......................................................................................... 12
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ...................................................... 16
4.1. Pakowanie .............................................................................................................. 16
4.2. Przechowywanie ..................................................................................................... 16
4.3. Transport ................................................................................................................ 16
5. OCENA ZGODNOŚCI .................................................................................................... 17
5.1. Zasady ogólne ........................................................................................................ 17
5.2. Wstępne badanie typu ............................................................................................ 17
5.3. Zakładowa kontrola produkcji ................................................................................. 18
5.4. Badania gotowych wyrobów ................................................................................... 18
5.5. Częstotliwość badań ............................................................................................... 19
5.6. Metody badań ......................................................................................................... 19
5.7. Pobieranie próbek do badań ................................................................................... 21
5.8. Ocena wyników badań ............................................................................................ 21
6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE ............................................................................. 21
7. TERMIN WAŻNOŚCI ..................................................................................................... 22
INFORMACJE DODATKOWE ........................................................................................... 23
RYSUNKI ............................................................................................................................ 26
AT-15-8531/2011
str. 3/38
1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ
1.1. Postanowienia ogólne
Przedmiotem Aprobaty Technicznej są filtry i regulatory przepływu WAVIN do
systemów odprowadzania wody deszczowej, produkowane przez firmę WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z o.o., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
Wyroby produkowane są w zakładach:

RPP Kunststofbewerking & Assemblage BV, De Grift 14, 7711 EJ Nieuwleusen,
Holandia,

Lankhorst Special Mouldings, Prinsengracht 2, 8600 AE Sneek, Holandia,

Rombouts Kunststof Techniek B.V., Slabbecoornweg 78-80 4691 RZ Tholen,
Postbus 87 4690 AB Tholen, Holandia,

Wavin KLS Holandia B.V., J.C.KELLERLAAN 3, POSTB.5, 7770 AA Hardenberg,
Holandia,

Wavin GmbH Kunststoff-Rohrsysteme, Industriestrasse 20, 49767 Twist, Niemcy,

WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o., ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk,

WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o., ul. Kościńskiego 23, 90-501 Sochaczew.
Niniejsza Aprobata obejmuje następujący asortyment filtrów i regulatorów przepływu:

filtry hydrodynamiczne:
 WAVIN Certaro HDS Basic (wg p. 1.2 i rys. 1),
 WAVIN Certaro HDS Screen (wg p. 1.3 i rys. 2),
 WAVIN Certaro HDS Pro (wg p. 1.4 i rys. 3),

regulatory mechaniczne WAVIN Orifice (wg p. 1.5 i rys. 4),

regulatory hydrodynamiczne – wirowe (wg p. 1.6 i rys. 6 ÷ 8):
 WAVIN Corso FA (typu Vortex),
 WAVIN Corso FC (typu zwężka).
Wymagane
właściwości
techniczne
filtrów
i
regulatorów
przepływu
WAVIN
przedstawiono w punkcie 3.
1.2. Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS Basic
Obudowę filtra WAVIN Certaro HDS Basic stanowi rura PE lub PP o średnicy
DN/ID 1000 lub DN/ID 1200 mm, spiralnie zgrzewana lub spawana albo dwuścienna,
AT-15-8531/2011
str. 4/38
spełniająca wymagania normy PN-EN 13476-2:2008 lub PN-EN 13476-3+A1:2009,
zaślepiona z jednej strony podwójną dennicą wykonaną z płyt PE lub PP, spawaną lub
dogrzaną do rury. Przestrzeń pomiędzy płytami dennicy może być wypełniona betonem.
Zwieńczenie filtra wykonuje się z elementów przypowierzchniowych umożliwiających
posadowienie pokrywy i ramy.
Filtr WAVIN Certaro HDS Basic podzielony jest na dwie części: górną i dolną
(osadczą). Woda deszczowa kierowana jest do części górnej filtra przez rurę dopływową,
następnie przepływa do części dolnej przez otwór wykonany w przegrodzie oddzielającej
obie części i umieszczoną w nim rurę. W części dolnej następuje sedymentacja grawitacyjna
i separacja cząstek stałych oraz wolnych cząstek olejowych. Oczyszczona woda przepływa
przez zasyfonowany otwór, znajdujący się w środku przegrody, do górnej części filtra, skąd
kierowana jest na zewnątrz przez rurę odpływową. W górnej części znajduje się przelew,
który zabezpiecza filtr przed nadmiernym przepływem, np. w przypadku fali deszczu
nawalnego.
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych oraz asortyment filtrów WAVIN
Certaro HDS Basic podano w tablicy 1. Budowę filtra przedstawiono na rys. 1.
Tablica 1
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych oraz asortyment filtrów
WAVIN Certaro HDS Basic
DN
Przepływ
Przepływ
DN (ID)
Wysokość
H2**,
przyłącza*, maksymalny nominalny obudowy, osadnika **,
mm
mm
Q max, l/s Q nom, l/s
mm
mm
900
2752
1400 3252
CERTARO HDS
1.
250
23
1900 3752
BASIC 16 – DN250
2400 4252
16
1000
900
2752
1400 3252
CERTARO HDS
500
110
2.
BASIC 16 – DN500
1900 3752
2400 4252
600
1164 3371
1664 3871
CERTARO HDS
315
38
3.
BASIC 34 – DN300
2164 4371
2664 4871
34
1200
900
3371
1400 3871
CERTARO HDS
630
220
4.
BASIC 34 – DN600 1900 4371
2400 4871
* możliwe są inne średnice nominalne DN przyłącza dostosowane do maksymalnego przepływu,
wynikającego z obliczeń hydraulicznych i jednostkowych rozwiązań projektowych
** możliwe są inne wysokości po ustaleniu z klientem
Lp.
Rodzaj filtra
H1**,
mm
AT-15-8531/2011
str. 5/38
1.3. Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS Screen
Obudowę filtra WAVIN Certaro HDS Screen stanowi rura PE lub PP o średnicy
DN/ID 1200 lub DN/ID 1500 mm, spiralnie zgrzewana lub spawana albo dwuścienna,
spełniająca wymagania normy PN-EN 13476-2:2008 lub PN-EN 13476-3+A1:2009,
zaślepiona z jednej strony podwójną dennicą wykonaną z płyt PE lub PP, spawaną lub
dogrzaną do rury. Przestrzeń pomiędzy płytami dennicy może być wypełniona betonem.
Zwieńczenie filtra wykonuje się z elementów przypowierzchniowych umożliwiających
posadowienie pokrywy i ramy.
Filtr WAVIN Certaro HDS Screen podzielony jest na dwie części: górną i dolną
(osadczą). Woda deszczowa kierowana jest do części górnej filtra przez rurę dopływową,
następnie wprowadzana jest w ruch wirowy przez specjalnie ukształtowaną rynnę kierującą
wodę do otworu w przegrodzie oddzielającej obie części urządzenia. Wprowadzenie wody w
ruch wirowy ma na celu wstępne jej oczyszczenie. W części dolnej następuje sedymentacja
grawitacyjna i separacja cząstek stałych. Woda wypływająca z części dolnej filtra
oczyszczana jest przez ekran samoczyszczący ze stali nierdzewnej, a następnie kierowana
jest do rury odpływowej. W górnej części filtra znajduje się przelew, który zabezpiecza filtr
przed nadmiernym przepływem, np. w przypadku fali deszczu nawalnego
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych oraz asortyment filtrów WAVIN
Certaro HDS Screen podano w tablicy 2. Budowę filtra przedstawiono na rys. 2.
Tablica 2
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych oraz asortyment filtrów
WAVIN Certaro HDS Screen
Lp.
1.
Rodzaj filtra
CERTARO HDS
SCREEN 20 –
DN250
2.
CERTARO HDS
SCREEN 20 –
DN600
3.
CERTARO HDS
SCREEN 31 –
DN300
4.
CERTARO HDS
SCREEN 31 –
DN800
H1**,
mm
H2**,
mm
1418
1918
2418
2918
1418
1918
2418
2918
1418
1918
2418
2918
1418
1918
2418
2918
2798
3298
3798
4298
2798
3298
3798
4298
2976
3476
3976
4476
2976
3476
3976
4476
DN
Przepływ
Przepływ
przyłącza*, maksymalny nominalny
Q max, l/s Q nom, l/s
mm
250
23
20
630
DN (ID)
Wysokość
obudowy, osadnika **,
mm
mm
1200
283
610
315
38
31
800
396
1500
AT-15-8531/2011
str. 6/38
c.d. Tablicy 2
Lp.
H1**,
mm
Rodzaj filtra
H2**,
mm
DN
Przepływ
Przepływ
przyłącza*, maksymalny nominalny
mm
Q max, l/s Q nom, l/s
DN (ID)
Wysokość
obudowy, osadnika **,
mm
mm
1418 3077
1918 3577
400
80
5.
2418 4077
2918 4577
45
1500
610
1418 3077
CERTARO HDS
1918 3577
6.
SCREEN 45 –
800
396
2418 4077
DN800
2918 4577
* możliwe są inne średnice nominalne DN przyłącza dostosowane do maksymalnego przepływu,
wynikającego z obliczeń hydraulicznych i jednostkowych rozwiązań projektowych
** możliwe są inne wysokości po ustaleniu z klientem
CERTARO HDS
SCREEN 45 –
DN400
1.4. Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS Pro
Do budowy filtrów hydrodynamicznych wykorzystywane są studzienki kanalizacyjne
o nazwie TEGRA 1000, wykonane z polietylenu (PE), objęte Aprobatą Techniczną
AT-15-8086/2009.
Filtr składa się ze ślepej podstawy TEGRA 1000, stanowiącej zbiornik osadu, trzonu
wznoszącego złożonego z pierścieni dystansowych PE, stożka TEGRA 1000 oraz
przypowierzchniowych
części
składowych,
jeśli
są
przewidywane,
umożliwiających
posadowienie pokrywy i ramy.
Elementem filtrującym jest pierścień trzonu z wbudowaną wewnątrz częścią
o kształcie spirali, wprowadzający wodę w ruch wirowy.
Przepływy nominalne filtrów, w zależności od średnicy przyłączy oraz konstrukcji
części spiralnej, wynoszą: 5, 10 lub 15 l/s.
Filtry posiadają przelew wewnętrzny i awaryjny.
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych filtrów WAVIN Certaro HDS
Pro podano w tablicy 3. Budowę filtra przedstawiono na rys. 3.
Tablica 3
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych filtrów WAVIN Certaro HDS Pro
Przepływ nominalny, l/s
5
10
15
Przepływ maksymalny, l/s
7
12
16
110
160
200
420 lub 620
420 lub 620
620
Średnica przyłączy, mm
Pojemność zbiornika osadu, l
AT-15-8531/2011
str. 7/38
1.5. Regulatory przepływu mechaniczne WAVIN Orifice
Regulatory WAVIN Orifice składają się z następujących elementów:

obudowy, którą stanowią elementy studzienek TEGRA 600 (podstawa ślepa oraz rura
trzonowa karbowana DN 600) lub TEGRA 1000 (podstawa ślepa, pierścienie
dystansowe oraz stożek) spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
+AC:2009 lub AT-15-8086/2009, wykonane z PP lub PE, ze wspawaną rurą
odpływową,

elementu ograniczającego przepływ z przelewem, który stanowi konstrukcja
składająca się z rur i kształtek PVC-U, spełniających wymagania normy
PN-EN 1401:2009 lub PN-EN 13476-2:2008, z wywierconym otworem o średnicy 25,
32, 40 lub 50 mm, w zależności od projektowanego przepływu,

uchwytu elementu ograniczającego przepływ z przelewem, wykonanego z PP lub PE,

dopływu
i
przelewu
awaryjnego,
stanowiących
wkładki
„in
situ”
DN
110,
DN 160 lub DN 200 mm, wysokość ich zamocowania uzależniona jest od warunków
projektowych i służy do wytworzenia odpowiedniego nadciśnienia w regulatorze,
w celu osiągnięcia maksymalnego (projektowego) odpływu.
Zasada działania regulatorów WAVIN Orifice polega na wypływie wody przez otwór
zatopiony. Budowę regulatora przepływu WAVIN Orfice przedstawiono na rys. 4.
Regulator przeznaczony jest do małych przepływów, w zakresie od 1 do 7 l/s.
Krzywe natężenia przepływu na odpływie regulatorów w zależności od nadciśnienia
przedstawiono na rys. 5.
1.6. Regulatory przepływu hydrodynamiczne – wirowe WAVIN Corso
Regulatory WAVIN Corso składają się z:

obudowy, którą stanowią elementy studzienek TEGRA 600 (podstawa ślepa oraz rura
trzonowa karbowana DN 600) lub TEGRA 1000 (podstawa ślepa, pierścienie
dystansowe oraz stożek) spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
+AC:2009 lub AT-15-8086/2009, wykonane z PP lub PE,

elementu regulującego przepływ typu FA (Vortex) lub FC (zwężka), wykonanego ze
stali nierdzewnej i uszczelki,
AT-15-8531/2011

str. 8/38
uchwytu elementu regulującego przepływ (spawanego do obudowy), wykonanego z
PP lub PE, z króćcem odpływowym o średnicy zewnętrznej 160, 200, 250, 315 lub
400 mm,

dźwigni ze stali nierdzewnej, służącej do montażu i demontażu elementu
regulującego w uchwycie, o regulowanej wysokości – dostosowanej do wysokości
studzienki (dźwignia składa się z trzech osobnych, montowanych ze sobą elementów:
części górnej chwytowej, części środkowej oraz części dolnej z zaczepem do
regulatora typu FA lub FC),

dopływu i przelewu awaryjnego stanowiących wkładki „in situ” DN 110, DN 160 lub
DN 200 mm, lub króćce przyspawane do obudowy zbiornika regulatora – wysokość
ich zamocowania uzależniona jest od warunków projektowych i służy do wytworzenia
odpowiedniego nadciśnienia w regulatorze, w celu osiągnięcia maksymalnego
(projektowego) odpływu.
Elementy regulujące typu FA (Vortex) oraz FC (zwężka) są samoczynnymi zaworami
wykorzystującymi różnicę poziomów wody do wytworzenia pośrodku ich obudowy wiru
wypełnionego powietrzem. Wraz ze wzrostem różnicy poziomów następuje przejście od
przepływu swobodnego do przepływu kontrolowanego wirem. Element regulujący składa się
z dopływu, spiralnego kanału zbiorczego oraz odpływu. Płynąca woda jest kierowana
stycznie do spiralnego kanału zbiorczego, w którym powstaje wir. Wysokie prędkości skrajne
powodują wypełnienie środka wiru powietrzem i wystąpienie ciśnienia wstecznego, które
spowalnia odpływ wody. Regulator typu FA przeznaczony jest do przepływów w zakresie
2 do 30 l/s, a typu FC do przepływów w zakresie 3 do 60 l/s.
Budowę wirowych regulatorów przepływu WAVIN Corso przedstawiono na rys. 6 i 7.
Elementy regulujące mogą być montowane w podstawie studzienek lub w trzonie.
W tablicy 4 przedstawiono asortyment elementów regulujących z wytycznymi dotyczącymi
rodzaju obudowy oraz miejsca montażu elementu regulującego.
Na rys. 8 przedstawiono elementy regulujące przepływ typów FA i FC wraz z ich
uchwytami.
Krzywe natężenia przepływu na odpływie regulatorów w zależności od nadciśnienia dla
różnych średnic odpływu elementów regulujących typów FA i FC przedstawiono na rys. 9 ÷ 14.
AT-15-8531/2011
str. 9/38
Tablica 4
Asortyment elementów regulujących przepływ regulatorów wirowych WAVIN Corso
Typ elementu regulującego przepływ
Rodzaj obudowy i miejsce montażu
elementu regulującego
TEGRA 600
TEGRA 1000
1
2
3
4
FA (Vortex)
FA1012
w podstawie
w podstawie lub trzonie
FA1214
-
w podstawie lub trzonie
FA1416
-
w podstawie lub trzonie
FA1719
-
w podstawie lub trzonie
FA2023
-
w trzonie
FC15
-
w podstawie lub trzonie
FC (zwężka)
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Filtry i regulatory przepływu WAVIN, objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, są
integralnymi elementami systemów kanalizacyjnych przeznaczonych do zagospodarowania
wód opadowych. Ich stosowanie powinno wynikać z projektu technicznego oraz postanowień
zawartych w obowiązujących normach i przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z późniejszymi zmianami). Instalacja filtrów i regulatorów przepływu powinna
przebiegać zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta, jak również spełniać
wymagania norm PN-EN 752:2008, PN-EN 476:2011, PN-EN 1610:2002+Ap1:2007,
PN-ENV 1046:2007.
Filtry hydrodynamiczne WAVIN Certaro HDS służą do zabezpieczenia urządzeń
takich jak: zbiorniki retencyjne, rozsączające lub magazynujące wodę opadową, przed
zabrudzeniem cząstkami mineralnymi.
Filtry hydrodynamiczne Wavin Certaro HDS Basic oraz Wavin Certaro HDS Screen
charakteryzują się skutecznością filtracji większą niż 80% przy przepływach nominalnych
oraz średniej wielkości cząstek osadu wynoszącej 240 ± 6 μm – w przypadku filtrów Wavin
Certaro HDS Basic lub 105 ± 3 μm – w przypadku filtrów Wavin Certaro HDS Screen.
Skuteczność filtracji filtrów WAVIN Certaro HDS Pro przedstawiono w tablicy 5.
AT-15-8531/2011
str. 10/38
Tablica 5
Skuteczność filtracji filtrów WAVIN Certaro HDS Pro
Średnica króćca, mm
DN 110
DN 160
DN 200
Przepływ nominalny Qn, l/s
5
10
15
Skuteczność filtracji
Średnia
wielkość
cząstek
osadu
75 ± 2 μm
> 80 %
-
-
175 ± 4 μm
-
> 80 %
> 80 %
Regulatory przepływu służą do regulowania lub ograniczania przepływu. Mogą być
stosowane na dopływie lub odpływie z/do urządzenia, którym może być np. filtr, separator
substancji ropopochodnych albo zbiornik retencyjny lub rozsączający. W zależności od
funkcji i miejsca montażu (za lub przed urządzeniem) regulatory przepływu mogą być
nazywane regulatorami dopływu lub odpływu. Zadaniem regulatora przepływu jest
zabezpieczenie urządzenia jw. przed nadmiernym przepływem wód deszczowych, który
może doprowadzić np. do:

przepełnienia zbiornika magazynującego,

wypłukania osadów lub innych zanieczyszczeń z urządzenia oczyszczającego,

przepełnienia kolektora deszczowego.
Filtry i regulatory przepływu WAVIN należy montować w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce żwirowej lub
piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków wodnogruntowych, w sposób określony w projekcie technicznym oraz zgodnie z instrukcją
producenta. Głębokość posadowienia filtrów WAVIN Certaro HDS Basic, WAVIN Certaro
HDS Screen oraz regulatorów przepływu WAVIN w obudowie z elementów studzienek
TEGRA 600 nie powinna przekraczać 6 m, przy maksymalnym poziomie wody gruntowej w
stosunku do dna obudowy urządzenia nie wyższym niż 5 m. Głębokość
posadowienia
regulatorów przepływu WAVIN w obudowie z elementów studzienek TEGRA 1000 wg
AT-15-8086/2009 nie powinna przekraczać 5 m, przy maksymalnym poziomie wody
gruntowej w stosunku do dna obudowy urządzenia nie wyższym niż 4,5 m.
Połączenie filtrów i regulatorów przepływu, wyposażonych w króciec dopływowy lub
odpływowy w postaci rury tworzywowej, z rurami systemu kanalizacji należy wykonać za
pomocą połączenia kielichowego z pierścieniem uszczelniającym lub poprzez zgrzewanie. W
przypadku regulatorów przepływu WAVIN stosuje się również wkładki „in-situ”, umożliwiające
AT-15-8531/2011
podłączenie
urządzenia
do
systemu
kanalizacji
str. 11/38
poprzez
połączenie
kielichowe
z
pierścieniem uszczelniającym.
3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Surowce i materiały
Elementy regulujące oraz dźwignie regulatorów wirowych WAVIN Corso typów FA i
FC powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301 (X5CrNi18-10) wg
PN-EN 10088-1:2007. Ekran samoczyszczący filtrów Wavin Certaro HDS Screen powinien
być wykonany ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
PN-EN 10088-1:2007
Obudowy filtrów WAVIN Certaro HDS Pro oraz regulatorów przepływu WAVIN Corso
i Orifice powinny stanowić elementy studzienek TEGRA 600 (podstawa ślepa oraz rura
trzonowa karbowana DN 600) lub TEGRA 1000 (podstawa ślepa, pierścienie dystansowe
oraz
stożek)
spełniające
wymagania
normy
PN-EN
13598-2:2009+AC:2009
lub
AT-15-8086/2009, wykonane z PP lub PE, ze zwieńczeniem spełniającym wymagania normy
PN-EN 124:2000 lub Aprobat Technicznych.
Obudowy filtrów hydrodynamicznych Wavin Certaro HDS Basic oraz Wavin Certaro
HDS Screen powinny być wykonane z rur spiralnie zgrzewanych lub spawanych albo
dwuściennych, zgodnych z normą PN-EN 13476-2:2008 lub PN-EN 13476-3+A1:2009,
zaślepionych z jednej strony za pomocą spawanej lub zgrzewanej dennicy z płyt PE lub PP o
właściwościach materiałowych przedstawionych w tablicy 6, ze zwieńczeniem spełniającym
wymagania normy PN-EN 124:2000 lub Aprobat Technicznych.
Króćce podłączeniowe filtrów i regulatorów przepływu powinny być wykonane z rur
PE spełniających wymagania normy PN-EN 12666-1:2007 lub z rur PP spełniających
wymagania norm PN-EN 1852-1:2010 lub PN-EN 14758-1+A1:2009, lub z rur PP-H
spełniających wymagania norm DIN 8077:2008 i DIN 8078:2008. Króćce podłączeniowe
regulatorów przepływu WAVIN mogą stanowić wkładki „in-situ”, wyposażone w gumowe
pierścienie uszczelniające spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002+A3:2006,
zapewniające szczelność układu, zarówno od strony zewnętrznej (uszczelnienie z rurą
AT-15-8531/2011
str. 12/38
trzonową, podstawą lub pierścieniem obudowy) jak i wewnętrznej (uszczelnienie z bosym
końcem przewodu kanalizacyjnego).
Pozostałe elementy filtrów i regulatorów przepływu powinny być wykonane z płyt PE
lub PP o właściwościach materiałowych przedstawionych w tablicy 6, rur PP spełniających
wymagania norm PN-EN 14758-1+A1:2009 lub PN-EN 1852-1:2010, lub rur PE
spełniających wymagania normy PN-EN 12666-1:2007, lub rur i kształtek PVC-U
spełniających wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 lub PN-EN 13476-2:2008, lub rur PP-H
spełniających wymagania norm DIN 8077:2008 i DIN 8078:2008.
Tablica 6
Właściwości tworzywa płyt PP i PE stosowanych do produkcji elementów filtrów i
regulatorów przepływu WAVIN
Poz.
Właściwości techniczne
Wymagania
Metoda badania
1.
Czas indukcji utleniania (OIT) PP i PE, min.
- temperatura 200 °C
≥8
PN-EN 728:1999
2.
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia
(MFR), g/10 min:
- PE: temp. 190°C, obciążenie 5 kg
- PP: temp. 230°C, obciążenie 2,16 kg.
3.
Gęstość, kg/m3:
- PE
- PP
≤1
≤2
≥ 950
≥ 890
PN-EN ISO 1133:2006
PN-EN ISO 1183-2:2006
3.2. Właściwości techniczne
3.2.1. Filtry WAVIN Certaro HDS Basic oraz WAVIN Certaro HDS Screen.
Właściwości techniczno-użytkowe filtrów WAVIN Certaro HDS Basic oraz WAVIN Certaro HDS
Screen podano w tablicy 7.
AT-15-8531/2011
str. 13/38
Tablica 7
Właściwości techniczno-użytkowe filtrów WAVIN Certaro HDS Basic oraz WAVIN
Certaro HDS Screen
Poz.
Właściwości
1
2
1.
Wymiary i ich dopuszczalne
odchyłki
2.
Wygląd zewnętrzny
3.
Skuteczność filtracji
osadów:
 Wavin Certaro HDS
Basic: dla przepływu
nominalnego i średniej
wielkości cząstek
osadu wynoszącej
240 ± 6 μm, %,
 Wavin Certaro HDS
Screen: dla przepływu
nominalnego i średniej
wielkości cząstek
osadu wynoszącej
105 ± 3 μm, %.
Wymagania
Metody badania
3
4
wg rys. 1 i 2 oraz odpowiednich norm
i Aprobat Technicznych podanych w
p. 1.2, 1.3 i 3.1
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne elementów powinny być
gładkie, bez jam skurczowych,
pęcherzy, zapadnięć, ubytków,
rozwarstwień, wtrąceń ciał obcych,
zadziorów i jakichkolwiek
niejednorodności i widocznych wad
powierzchniowych;
barwa powinna być jednolita na całej
powierzchni bez zmiany odcienia i
intensywności
PN-EN ISO 3126:2006
ocena wzrokowa
z odległości 1 m
w świetle
rozproszonym
> 80
p. 5.6.1
> 80
3.2.2. Filtry WAVIN Certaro HDS Pro. Właściwości techniczno-użytkowe filtrów
WAVIN Certaro HDS Pro podano w tablicy 8.
Tablica 8
Właściwości techniczno-użytkowe filtrów WAVIN Certaro HDS Pro
Poz.
Właściwości
1
2
1.
Wymiary i ich dopuszczalne
odchyłki
Wymagania
Metody badania
3
4
wg rys. 3 oraz odpowiednich norm i
Aprobat Technicznych podanych w
p. 1.4 i 3.1
PN-EN ISO 3126:2006
AT-15-8531/2011
str. 14/38
c.d. Tablicy 8
Poz.
Właściwości
1
2
2.
Wygląd zewnętrzny
Wymagania
Metody badania
3
4
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne elementów powinny
być gładkie, bez jam skurczowych,
pęcherzy, zapadnięć, ubytków,
rozwarstwień, wtrąceń ciał obcych,
zadziorów i jakichkolwiek
niejednorodności i widocznych wad
powierzchniowych;
barwa powinna być jednolita na całej
powierzchni bez zmiany odcienia i
intensywności
ocena wzrokowa
z odległości 1 m
w świetle
rozproszonym
Skuteczność filtracji osadów:

3.

4.
Poprawność działania – test
hydrauliczny:



5.
dla przepływu 5 l/s
i średniej wielkości
cząstek osadu
75 ± 2 µm, %,
dla przepływów 10 l/s
i 15 l/s i średniej
wielkości cząstek osadu
175 ± 4 µm, %.
przepływ tylko przez filtr,
przepływ tylko przez
przelew wewnętrzny,
przepływ tylko przez
przelew awaryjny
Odporność na wypłukiwanie
osadów z filtra
> 80
p. 5.6.1
> 80
przy natężeniu przepływu wody
20 l/s wzrost poziomu wody
powinien wynosić:
maksymalnie 27 cm
p. 5.6.2
maksymalnie 33 cm
> 35 cm
80 % osadu powinno zostać
w osadniku po działaniu
maksymalnego przepływu wody 15
l/s przez 15 min.
p. 5.6.3
3.2.3. Regulatory przepływu mechaniczne WAVIN Orifice i hydrodynamiczne
WAVIN Corso. Właściwości techniczno-użytkowe regulatorów przepływu WAVIN Orifice i
WAVIN Corso podano w tablicy 9.
AT-15-8531/2011
str. 15/38
Tablica 9
Właściwości techniczno-użytkowe regulatorów przepływu WAVIN Orifice
i WAVIN Corso
Poz.
Właściwości
1
2
1.
Wymiary i ich
dopuszczalne odchyłki
2.
Wygląd zewnętrzny
3.
4.
5.
*)
Szczelność połączeń
spawanych elementów
regulatora z obudową
Montowalność
elementów regulujących
FA i FC w uchwytach *
Odporność na
uderzenie uchwytów
elementów
regulujących *
Wymagania
Metoda badania
3
4
wg rys. 4, 6 i 7 oraz
odpowiednich norm i Aprobat
Technicznych podanych w
p. 1.5, 1.6 i 3.1
powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne elementów
powinny być gładkie, bez jam
skurczowych, pęcherzy,
zapadnięć, ubytków,
rozwarstwień, wtrąceń ciał
obcych, zadziorów
i jakichkolwiek
niejednorodności i widocznych
wad powierzchniowych;
barwa powinna być jednolita na
całej powierzchni bez zmiany
odcienia i intensywności
połączenia poddane ciśnieniu
0,3 bar przez 15 min nie
powinny wykazywać przecieków
montaż powinien być możliwy
przy użyciu siły rąk
brak pęknięć;
mogą wystąpić niewielkie
uszkodzenia nie mające
wpływu na funkcjonalność
dotyczy tylko regulatorów WAVIN Corso
PN-EN ISO 3126:2006
ocena wzrokowa
z odległości 1 m w świetle
rozproszonym
obudowę z przyspawanym
elementem należy wypełnić
wodą i zamknąć wszystkie
otwory, wytworzyć ciśnienie
0,3 bar i utrzymać je przez
15 min
badanie polega na:
 montażu dźwigni
z regulatorem FA lub FC
 montażu elementu,
regulującego FA lub FC
w uchwytach za pomocą
dźwigni,
 demontażu elementu
regulującego FA lub FC
z uchwytu za pomocą
dźwigni.
badanie polega na wykonaniu w
temp. 23 ± 2 °C jednego
uderzenia uchwytu, ciężarkiem o
masie 1 kg i promieniu główki 50
mm, spadającego swobodnie
z wysokości 3 m;
po wykonaniu uderzenia należy
dokonać oceny uchwytu pod
względem wystąpienia pęknięć
lub innych uszkodzeń
AT-15-8531/2011
str. 16/38
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
4.1. Pakowanie
Filtry i regulatory przepływu WAVIN powinny być dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający
niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta podająca co najmniej następujące dane:

nazwę i adres Producenta,

nazwę i rodzaj wyrobu,

datę produkcji,

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8531/2011,

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

znak budowlany.
Sposób
oznakowania
wyrobu
znakiem
budowlanym
powinien
być
zgodny
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
4.2. Przechowywanie
Wyroby
objęte
Aprobatą
Techniczną
należy
przechowywać
w
sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem, na wyrównanych i płaskich powierzchniach.
4.3. Transport
Wyroby objęte Aprobatą Techniczną należy transportować w sposób zabezpieczający
je
przed
uszkodzeniem,
z
uwzględnieniem
wymagań
przepisów
obowiązujących
w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. Wyroby na
środkach transportu należy układać w taki sposób, żeby nie dopuścić do uszkodzenia
wystających poza obręb korpusu króćców przez skupienie na nich ciężaru. Wyroby należy
przymocować do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się podczas jazdy.
AT-15-8531/2011
str. 17/38
5. OCENA ZGODNOŚCI
5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robót
budowlanych
w
zakresie
odpowiadającym
ich
właściwościom
użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8531/2011 i oznakował wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych
Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8531/2011 dokonuje Producent, stosując system 4.
W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową
deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8531/2011 na podstawie:
a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,
b) zakładowej kontroli produkcji.
5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:
a) w przypadku filtrów WAVIN Certaro HDS Basic oraz WAVIN Certaro HDS Screen:

skuteczność filtracji,
b) w przypadku filtrów WAVIN Certaro HDS Pro:

skuteczność filtracji,

poprawność działania – test hydrauliczny,

odporność na wypłukiwanie osadów,
c) w przypadku regulatorów przepływu WAVIN Orifice i WAVIN Corso:

szczelność połączeń spawanych elementów regulatora z obudową,
AT-15-8531/2011

str. 18/38
montowalność elementów regulujących FA i FC w uchwytach (dotyczy tylko
regulatorów WAVIN Corso),

odporność na uderzenie uchwytów elementów regulujących (dotyczy tylko
regulatorów WAVIN Corso).
Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości
techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1.
specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,
2.
kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów
(p. 5.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz
według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów
o wymaganych właściwościach.
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną
ITB AT-15-8531/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.
Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą
być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a) badania bieżące,
b) badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie wyrobów w zakresie:
a) wymiarów,
b) wyglądu zewnętrznego.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:
a) szczelności połączeń spawanych elementów regulatora z obudową,
b) montowalności elementów regulujących FA i FC w uchwytach regulatora,
AT-15-8531/2011
str. 19/38
c) odporności na uderzenie uchwytów elementów regulujących regulatora.
5.5. Częstotliwość badań
Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale
nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona
w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.
5.6. Metody badań
Badania właściwości technicznych powinny być wykonywane według dokumentów
podanych w tablicach 7, 8 i 9, kol. 4 oraz wg poniższych opisów. Wyniki badań należy
porównać z wymaganiami podanymi w tablicach 7, 8 i 9, kol. 3.
5.6.1. Sprawdzenie skuteczności filtracji filtrów WAVIN Certaro HDS. Badanie
przeprowadza się z wykorzystaniem następujących typów piasku:
1. Filtry WAVIN Certaro HDS Basic: piasek o średniej wielkości ziarna wynoszącej
240 ± 6 μm,
2. Filtry WAVIN Certaro HDS Screen: piasek o średniej wielkości ziarna wynoszącej
105 ± 3 μm,
3. Filtry WAVIN Certaro HDS Pro:
 piasek o średniej wielkości ziarna wynoszącej 75 ± 2 μm,
 piasek o średniej wielkości ziarna wynoszącej 175 ± 4 μm.
Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 15.
Badanie przeprowadza się osobno dla każdego z przepływów nominalnych oraz dla
każdego typu piasku. W ciągu pierwszej minuty od uruchomienia wymaganego przepływu
dodaje się do wody 2 kg określonego typu piasku w punkcie B. Badanie trwa
w sumie 15 minut i przeprowadzane jest w temperaturze (20 ± 5) °C. Po zakończeniu
badania ilość piasku, która pozostała w osadniku filtra jest suszona i ważona. Skuteczność
filtracji wyliczana jest ze wzoru:
S = X/X1 · 100 %
gdzie:
S
- skuteczność filtracji, %,
AT-15-8531/2011
str. 20/38
X1 - ilość piasku, podanego do filtra, kg,
X
- ilość piasku, która pozostała w osadniku po zakończeniu badania, kg.
5.6.2. Sprawdzenie poprawności działania filtra WAVIN Certaro HDS Pro – test
hydrauliczny. Testy hydrauliczne należy przeprowadzać przy natężeniu przepływu wody
20 l/s.
Należy wykonać 3 testy:
1. Woda przepływa wyłącznie przez część filtrującą urządzenia. Przelew wewnętrzny
i awaryjny są zamknięte (brak przepływu).
2. Woda przepływa wyłącznie przez przelew wewnętrzny. Dopływ do części filtrującej
(normalna droga przepływu) jest zamknięty.
3. Woda przepływa wyłącznie przez przelew awaryjny. Dopływ do części filtrującej oraz
przelew wewnętrzny są zamknięte.
W czasie trwania testów należy zmierzyć wzrost poziomu wody w filtrze. Poziom 0
jest równy najniższemu poziomowi na wypływie z urządzenia.
5.6.3. Sprawdzenie odporności na wypłukiwanie osadów z filtra. Badanie należy
przeprowadzić stosując piasek o wielkość ziarna 75 ± 2 μm, w ilości 25 kg w osadniku filtra
WAVIN Certaro HDS Pro.
Z piasku usypuje się równomierną warstwę w osadniku, a następnie powoli wypełnia
się filtr wodą. Następnie, na czas 15 min, podłącza się do filtra przepływ wody o natężeniu
15 l/s. Po wysuszeniu zawartości osadnika waży się ilość piasku pozostałą po zakończeniu
badania i na tej podstawie oblicza się odporność na wypłukiwanie osadów według wzoru:
W = X/X1 · 100 %
gdzie:
W - odporność na wypłukiwanie osadów, %,
X1 - początkowa ilość piasku, umieszczona w filtrze, kg,
X
- ilość piasku, która pozostała w osadniku po zakończeniu badania, kg.
Badanie przeprowadza się dwukrotnie dla dwóch poziomów warstwy piasku
w osadniku:

na dnie osadnika (badanie 1),

w połowie wysokości osadnika (badanie 2).
AT-15-8531/2011
str. 21/38
5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.
5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE
6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8531/2011 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB
AT-15-8531/2010.
6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8531/2011 jest dokumentem stwierdzającym
przydatność filtrów i regulatorów przepływu WAVIN do systemów odprowadzania wody
deszczowej do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień
Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robót
budowlanych
w
zakresie
odpowiadającym
ich
właściwościom
użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-8531/2011 i oznakował wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117
wraz ze zmianami – Dz. U. Nr 33/2004, poz. 286). Zapewnienie tych uprawnień należy do
obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
AT-15-8531/2011
str. 22/38
6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta filtrów i regulatorów przepływu
WAVIN do systemów odprowadzania wody deszczowej od odpowiedzialności za właściwą
jakość wyrobów oraz projektantów obiektów i wykonawców robót budowlanych od
odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.
6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie filtrów i regulatorów przepływu
WAVIN do systemów odprowadzania wody deszczowej należy zamieszczać informację
o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8531/2011.
7. TERMIN WAŻNOŚCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8531/2011 jest ważna do 5 grudnia 2016 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.
KONIEC
AT-15-8531/2011
str. 23/38
INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni
dla
ruchu
pieszego
i
kołowego.
Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN-EN 476:2011
Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002
+A3:2006
Uszczelnienia
dotyczące
z
elastomerów.
uszczelek
Wymagania
złączy
rur
materiałowe
wodociągowych
i odwadniających. Część 1: Guma
PN-EN 681-2:2003
+A2:2006
Uszczelnienia
dotyczące
z
elastomerów.
uszczelek
Wymagania
złączy
rur
materiałowe
wodociągowych
i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 728:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki
z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania
PN-EN 752:2008
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 1295-1:2002
Obliczenia
statyczne
rurociągów
ułożonych
w
ziemi
w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 1401-1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1:
Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-EN 1610:2002
+Ap1:2007
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:2010
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek
i systemu
PN-EN 10088-1:2007
Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych
na korozję
AT-15-8531/2011
PN-EN 12666-1:2007
str. 24/38
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-EN 13476-2:2008
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych
z
nieplastyfikowanego
poli(chlorku
winylu)
(PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje
rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych
i zewnętrznych oraz systemu, typ A
PN-EN 13598-2:2009
+AC:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej
bezciśnieniowej
kanalizacji
deszczowej
i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje
studzienek
włazowych
i
niewłazowych
instalowanych
w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią
PN-EN 14758-1+A1:2009
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD). Część
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1046:2007
Systemy
przewodów
rurowych
z
tworzyw
sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody
lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią
PN-EN ISO 1133:2006
Tworzywa
sztuczne.
Oznaczanie
masowego
wskaźnika
szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika
szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych
PN-EN ISO 1183-2:2006
Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw
sztucznych
nieporowatych.
Część
2:
Metoda
kolumny
gradientowej
PN-EN ISO 3126:2006
Systemy
przewodów
rurowych
z
tworzyw
sztucznych.
Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów
PN-N-03010:1983
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek
produktu do próbki
DIN 8077:2008
Rohre aus Polypropylen (PP) - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT Maße
DIN 8078:2008
Rohre aus Polypropylen (PP) - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung
AT-15-8531/2011
AT-15-8086/2009
str. 25/38
Włazowe studzienki rewizyjne TEGRA 1000 z polietylenu
(PE)
Raporty z badań i oceny
1. Badania funkcji filtracyjnej filtra hydrodynamicznego WAVIN CERTARO HDS Pro.
Badania wykonane w laboratorium Producenta – Wavin Technology & Innovation
– Holandia. Nr sprawozdania R 10703 z 2009.12.09.
2. Badanie regulatorów przepływu WAVIN CORSO wg wymagań normy WAVINORM 315.
Badania wykonane w laboratorium Producenta – Wavin Technology & Innovation
– Holandia. Nr sprawozdania R 10722 z 2010.01.19.
3. Raport z badań filtrów WAVIN CERTARO HDS Basic 34 „Removal Characteristics of the
VortSentry Model HS48 using the F-55 Tests Standard”, przeprowadzonych przez
Producenta
4. Raport z badań filtrów WAVIN CERTARO HDS Screen 20 “Independent Review of CDS
2015 Product Evaluation”, przeprowadzonych przez FB Environmental Associates, Inc.,
97A Exchange St., Portland ME 04101, USA.
5. Opinia specjalistyczna nr 2549/10/Z00NF dotycząca zestawu filtrów i regulatorów
przepływu do systemów odprowadzania wody deszczowe, Zakład Fizyki Cieplnej,
Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB, Warszawa, październik 2010 r.
6. Opinia specjalistyczna nr 2145/11/Z00NF dotycząca oceny czy przyjęte właściwości,
wymagania i metody badań filtrów są zasadne oraz czy dostarczona dokumentacja jest
prawidłowa i wystarczająca do rozszerzenia Aprobaty Technicznej AT-15-8531/2010,
Zakład Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych ITB, Warszawa, wrzesień 2011 r.
AT-15-8531/2011
str. 26/38
RYSUNKI
Str.
Rys. 1.
Budowa filtra WAVIN Certaro HDS Basic .......................................................... 27
Rys. 2.
Budowa filtra WAVIN Certaro HDS Screen ........................................................ 27
Rys. 3.
Budowa filtra WAVIN Certaro HDS Pro ............................................................. 28
Rys. 4.
Budowa regulatora przepływu WAVIN Orifice .................................................... 28
Rys. 5.
Natężenie przepływu na odpływie regulatorów WAVIN Orifice w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 29
Rys. 6.
Budowa regulatora wirowego WAVIN Corso z elementem regulującym typu FA,
w obudowie TEGRA 600 .................................................................................... 29
Rys. 7.
Budowa regulatora wirowego WAVIN Corso z elementem regulującym typu FA,
w obudowie TEGRA 1000 .................................................................................. 30
Rys. 8.
Elementy regulujące przepływu typów FA i FC, wraz z uchwytami ................... 31
Rys. 9.
Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1012 w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 32
Rys. 10. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1214 w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 33
Rys. 11. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1416 w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 34
Rys. 12. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1719 w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 35
Rys. 13. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 2023 w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 36
Rys. 14. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FC 15 w zależności
od nadciśnienia .................................................................................................. 37
Rys. 15. Schemat stanowiska badawczego do sprawdzenia skuteczności filtracji .......... 38
AT-15-8531/2011
Rys. 1. Budowa filtra WAVIN Certaro HDS Basic
Rys. 2. Budowa filtra WAVIN Certaro HDS Screen
str. 27/38
AT-15-8531/2011
Rys. 3. Budowa filtra WAVIN Certaro HDS Pro
Rys. 4. Budowa regulatora przepływu WAVIN Orifice
str. 28/38
AT-15-8531/2011
str. 29/38
Rys. 5. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów WAVIN Orifice w zależności
od nadciśnienia
Rys. 6. Budowa regulatora wirowego WAVIN Corso z elementem regulującym typu FA,
w obudowie TEGRA 600
AT-15-8531/2011
str. 30/38
Rys. 7. Budowa regulatora wirowego WAVIN Corso z elementem regulującym typu FA,
w obudowie TEGRA 1000
AT-15-8531/2011
str. 31/38
Element regulujący przepływ typu FA
Uchwyt elementu regulującego przepływ typu FA
Element regulujący przepływ typu FC
Uchwyt elementu regulującego przepływ typu FC
Rys. 8. Elementy regulujące przepływu typów FA i FC, wraz z uchwytami
AT-15-8531/2011
str. 32/38
Początkowy punkt pracy regulatora
Rodzaj regulatora
Natężenie przepływu, l/s
Nadciśnienie, m
FA1012 – 76
(średnica odpływu 76 mm)
2
0,4
FA1012 – 90
(średnica odpływu 90 mm)
2,25
0,4
FA1012 – 107
(średnica odpływu 107 mm)
2,25
0,4
Rys. 9. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1012 w zależności
od nadciśnienia
AT-15-8531/2011
str. 33/38
Początkowy punkt pracy regulatora
Rodzaj regulatora
Natężenie przepływu, l/s
Nadciśnienie, m
FA1214 – 64
(średnica odpływu 64 mm)
3
0,4
FA1214 – 76
(średnica odpływu 76 mm)
3
0,3
FA1214 – 90
(średnica odpływu 90 mm)
4
0,2
FA1214 – 114
(średnica odpływu 114 mm)
5
0,3
FA1214 – 140
(średnica odpływu 140 mm)
7
0,3
Rys. 10. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1214 w zależności
od nadciśnienia
AT-15-8531/2011
str. 34/38
Początkowy punkt pracy regulatora
Rodzaj regulatora
Natężenie przepływu, l/s
Nadciśnienie, m
FA1416 – 76
(średnica odpływu 76 mm)
3
0,2
FA1416 – 102
(średnica odpływu 102 mm)
4
0,3
FA1416 – 127
(średnica odpływu 127 mm)
6
0,3
FA1416 – 152
(średnica odpływu 152 mm)
7
0,3
Rys. 11. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1416 w zależności
od nadciśnienia
AT-15-8531/2011
str. 35/38
Początkowy punkt pracy regulatora
Rodzaj regulatora
Natężenie przepływu, l/s
Nadciśnienie, m
FA1719 – 90
(średnica odpływu 90 mm)
5
0,4
FA1719 – 114
(średnica odpływu 114 mm)
7
0,4
FA1719 – 140
(średnica odpływu 140 mm)
9
0,4
FA1719 – 165
(średnica odpływu 165 mm)
12
0,5
FA1719 – 190
(średnica odpływu 190 mm)
14
0,5
Rys. 12. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 1719 w zależności
od nadciśnienia
AT-15-8531/2011
str. 36/38
Początkowy punkt pracy regulatora
Rodzaj regulatora
Natężenie przepływu, l/s
Nadciśnienie, m
FA2023 – 114
(średnica odpływu 114 mm)
9
0,4
FA2023 – 127
(średnica odpływu 127 mm)
10
0,4
FA2023 – 152
(średnica odpływu 152 mm)
12
0,3
FA2023 – 178
(średnica odpływu 178 mm)
14
0,5
FA2023 – 203
(średnica odpływu 203 mm)
16
0,5
FA2023 – 229
(średnica odpływu 229 mm)
18
0,5
Rys. 13. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FA 2023 w zależności
od nadciśnienia
AT-15-8531/2011
str. 37/38
Początkowy punkt pracy regulatora
Rodzaj regulatora
Natężenie przepływu, l/s
Nadciśnienie, m
FC15 – 127
(średnica odpływu 127 mm)
9
0,5
FC15 – 152
(średnica odpływu 152 mm)
12
0,6
FC15 – 178
(średnica odpływu 178 mm)
18
0,5
FC15 – 203
(średnica odpływu 203 mm)
27
0,7
Rys. 14. Natężenie przepływu na odpływie regulatorów FC 15 w zależności
od nadciśnienia
AT-15-8531/2011
str. 38/38
A
-
rura dostarczająca wodę, o przepływie nominalnym
B
-
punkt dodawania piasku
C
-
rura dostarczająca zanieczyszczoną piaskiem wodę do filtra o nachyleniu 0,3°
w stosunku do poziomu
D
-
filtr WAVIN Certaro HDS Basic, WAVIN Certaro HDS Screen lub
WAVIN Certaro HDS Pro
E
-
odpływ wody oczyszczonej z filtra
Rys. 15. Schemat stanowiska badawczego do sprawdzenia skuteczności filtracji
ISBN 978-83-249-5499-5

Podobne dokumenty