Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych

Transkrypt

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych
Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Chynów (stan na dzień 1.01.2013):
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie
Chynów 58, 05-650 Chynów
tel. 48 6615762
 Kamil Górecki – Wywóz Nieczystości Płynnych
Ul. Zadrożna 2, Gabryelin, 05-505 Prażmów
tel. 503820774
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.
Ul. Gen. T. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice
tel. 22 7229005
 Spedycja Transport Mariola Radecka
Watraszew 38A
tel. 48 6691124
 Usługi Asenizacyjne Szwech Paweł
Barcice Drwalewskie 17
tel. 604359357
 Usługi Asenizacyjne Zbigniew Dywan
Buczynów 3, 05-530 Góra Kalwaria
Tel. 501054924
 Zakład Usług Komunalnych w Warce
Ul. Farna 4; 05-660 Warka
Tel. 48 6673299, 48 6672285
Właściciele nieruchomości korzystający ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb)
są zobowiązani do zawarcia umowy ich na regularne opróżnianie z jednym z
wymienionych powyżej podmiotów oraz do przechowywania dowodów opłat
poniesionych za wykonanie powyższej usługi przez okres 1 roku.
Podstawa prawna:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Podobne dokumenty