Instrukcja obs³ugi GPSMAP 496

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obs³ugi GPSMAP 496
Instrukcja obsługi przenośnego
®
odbiornika lotniczego GPSMAP 496.
© Prawa autorskie w 2006 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy.
GARMIN International, Inc.,
1200 E. 151st Street,
Olathe, Kansas 66062 USA
Tel: 913-397-8200
Fax: 913-397-8282
GARMIN (Europe) Ltd.,
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9 AQ UK
Tel: 44/0870.8501241
Fax: 44/0870.8501251
GARMIN Corporation,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel: 886-02-2642-9199
Fax: 886-02-2642-9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkami podanymi poniżej, żadna część niniejszej instrukcji nie może być odtwarzana, kopiowana,
przekazywana, rozpowszechniana, przegrywana lub zachowywana na jakimkolwiek nośniku informacji i w jakimkolwiek celu bez
uprzedniego pisemnego pozwolenia GARMIN. Niniejszym GARMIN udziela pozwolenia na przegranie pojedynczej kopii tej instrukcji lub
korekty do tej instrukcji na dysk twardy lub inny elektroniczny nośnik informacji do wykorzystania dla celów własnych i na wydruk jednego
egzemplarza lub korekty dla potrzeb własnych, pod warunkiem że taka elektroniczna lub wydrukowana kopia będzie zawierała pełny
tekst niniejszych praw autorskich i następnie, że jakiekolwiek nieautoryzowane rozpowszechnianie tej instrukcji będzie ściśle zabronione.
Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. GARMIN zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania swoich
wyrobów oraz do zmiany treści bez zobowiązywania się do informowania o takich zmianach jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź
internetową stronę firmy Garmin (www.garmin.com) w celu bieżącej aktualizacji i uzyskania informacji dotyczących użytkowania i
działania tego i innych wyrobów firmy Garmin.
Znaki: Garmin®, GPSMAP® , AutoLocate®, TrackBack®, BlueChart®, See-Thru®, są zarejestrowanymi znakami handlowymi i są
własnością firmy GARMIN Ltd lub jej udziałowców i nie mogą być używane bez specjalnej zgody firmy Garmin. Znaki XM WX Weather i
XM Radio sa znakami handlowymi firmy XM Satellite Radio Inc.
Lipiec 2006
Numer części 190-00693 -00 Rev.B
Drukowane w Tajwanie
Tłumaczenie : M. Łaszkiewicz
UWAGA : Niniejsze tłumaczenie powinno być używane łącznie z oryginalnym podręcznikiem „ GPSMAP 496 portable aviation
receiver – Owner’s Manual”.
Wprowadzenie > co i jak czytać
.............................................................................................................................................................................................................................................
WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybór urządzenia GPSMAP 496 firmy Garmin, jedynego i niezrównanego przenośnego lotniczego odbiornika nawigacyjnego posiadającego
pełne możliwości w wykorzystaniu systemu GPS, z wbudowaną elektroniczną
mapą City Navigator, z funkcją wyświetlania przepisów ruchowych obowiązujących na wybranych lotniskach - AOPA Airport Directory, graficznym zobrazowaniem układu dróg kołowania i startu na lotniskach – Safe Taxi Airport Diagrams, z odbiorem kanałów radia satelitarnego – XM Radio, odbiorem komunikatów pogodowych poprzez radio satelitarne – XM WX Weather. Prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości opakowania z listą pakową znajdującą się na
zewnątrz pudełka. Jeśli jakiejś części jest brak prosimy o szybkie skontaktowanie się z twoim lokalnym sprzedawcą wyrobów firmy Garmin.
Podręcznik
W celu dokładnego poznania nowego systemu nawigacyjnego przeczytaj dokładnie ten podręcznik i naucz się procedur i zasad korzystania z odbiornika.
Niniejszy podręcznik składa się z poniższych rozdziałów :
Rozdział Wprowadzenie zawiera szczegółowy spis treści. Rozdział Początek
zawiera ogólne informacje takie jak budowa odbiornika, jego cechy i możliwości, sposób włączania odbiornika i ustawiania poziomu tylnego podświetlenia
ekranu.
Rozdział Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy zawiera informacje na temat nawigacji trasowej z wykorzystaniem GPSMAP 496 w Lotniczym Rodzaju Pracy.
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy pokazują w sposób detaliczny główne
własności i możliwości w tym rodzaju pracy takie jak E6B oraz Terrain [Teren].
Rozdział Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy zawiera informacje na temat nawigacji trasowej z wykorzystaniem GPSMAP 496 w Lądowym Rodzaju Pracy.
Strony w Lądowym Rodzaju Pracy pokazują w sposób detaliczny główne własności i możliwości w tym rodzaju pracy takie jak Trip Computer [komputer podróży] i Creating Waypoints [tworzenie punktów trasowych].
GPSMAP 496 – instrukcja obsługi
Rozdział Podstawowe działanie w Morskim Rodzaju Pracy zawiera informacje na temat nawigacji trasowej z wykorzystaniem GPSMAP 496 w Morskim Rodzaju Pracy.
Strony w Morskim Rodzaju Pracy pokazują w sposób detaliczny główne własności i możliwości w tym rodzaju pracy takie jak: korzystanie z funkcji DSC (Digital Selective Calling – cyfrowe selektywne wywołanie). Dodatkowe informacje
na temat głównych stron i własności Morskiego Rodzaju Pracy znajdują się również w rozdziałach poświęconych Lotniczemu i Lądowemu Rodzaju Pracy.
Rozdział Menu Główne zawiera szczegółowe wyjaśnienia na temat głównego
menu i sposobu konfigurowania odbiornika za jego pomocą.
Rozdział Korzystanie z XM WX Weather [komunikatów pogodowych przekazywanych przez radio satelitarne] opisuje możliwości jakie umożliwia ta funkcja w
odbiorniku GPSMAP 496.
Jeśli posiadasz moduł ultradźwiękowy GSD 20 lub GSD 21 Sounder Module i
jest on podłączony do odbiornika GPSMAP 496 w rozdziale Ustawienia i korzystanie z Sonaru opisany jest sposób konfiguracji i korzystania z tej opcji.
Rozdział TIS [informacje o ruchu w najbliższym otoczeniu/przestrzeni powietrznej] oraz VHF Comm [komunikacja w paśmie VHF] opisuje opcyjne możliwości i
sposób podłączenia i konfiguracji odbiornika dla otrzymywania komunikatów o
ruchu w najbliższej przestrzeni [TIS].
Rozdział Dodatek zawiera dane techniczne i dostępne wyposażenie opcyjne, informacje na temat obsługi oraz inne informacje na temat tego wyrobu.
Rozdział Indeks zamieszczony na końcu podręcznika ułatwia korzystanie z niego i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.
Zasady stosowane w podręczniku.
W niniejszym podręczniku stosowane jest określenie Ostrzeżenie [Warning] dla
wskazania potencjalnych sytuacji niebezpiecznych które gdy zostaną zlekceważone wówczas mogą być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
W niniejszym podręczniku stosowane jest określenie Uwaga [Caution] dla wskazania potencjalnych sytuacji niebezpiecznych które gdy zostaną zlekceważone
wówczas mogą być przyczyną poważnych obrażeń lub zniszczeń.
i
Wprowadzenie > Spis treści
............................................................................................................................................................................................................................................
Spis treści
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy...........................29
Wprowadzenie ........................................................................i
Strona mapy ............................................................29
Podręcznik...........................................................................i
Strona terenu ..........................................................37
Ostrzeżenia......................................................................... v
Strona tablicy przyrządów pilota ...........................40
Uwagi ..................................................................................vi
Strona trasy aktywnej.............................................44
Początek ........................................................................ 1
Strona danych o pozycji.........................................45
Wygląd zewnętrzny urządzenia ........................................ 1
Zapis lotu.................................................................46
Ładowanie baterii w GPSMAP 496 ................................... 2
Informacje na temat samolotu ...............................47
Włączenie do pracy GPSMAP 496 .................................... 3
Pozyskiwanie sygnałów z satelitów ................................. 4
Opis klawiszy funkcyjnych ............................................... 7
Korzystanie z GPSMAP 496 .............................................. 8
Rodzaj pracy Symulator ................................................... 11
Podstawowe działanie w Lotniczym rodzaju Pracy .. 13
Sekwencje stron w Lotniczym rodzaju Pracy ................ 13
Kreowanie funkcji Direct To [Idź Do] .............................. 14
Wyszukiwanie najbliższych punktów.............................. 18
Wybór rodzaju podejścia do lądowania.......................... 23
Wyszukiwanie punktów lądowych .................................. 25
Oznaczanie punktów trasowych...................................... 26
Zakładka E6B ..........................................................49
Strona odbioru audio kanałów XM ........................51
Podstawowe działanie w Lądowym rodzaju Pracy...55
Sekwencje stron w Lądowym rodzaju Pracy................55
Nawigacja w Lądowym rodzaju Pracy ..........................56
Wyszukiwanie punktów i pozycji...................................58
Tworzenie tras.................................................................61
Tworzenie punktów trasowych......................................63
Nawigacja po wybranej trasie........................................66
Edycja Twojej trasy ........................................................67
Tworzenie planów lotu (tras) ........................................... 27
Lot w/g planu lotu ............................................................. 28
ii
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Wprowadzenie > Spis treści
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strony i ich właściwości w Lądowym Rodzaju pracy ...... 69
Menu Główne ...............................................................101
Strona mapy .................................................................... 69
Zakładka GPS.........................................................101
Strona autostrad ............................................................. 70
Zakładka Weather ..................................................102
Strona trasy bieżącej ...................................................... 72
Zakładka XM ..........................................................102
Komputer podróży .......................................................... 73
Zakładka Fligts.......................................................103
Edycja i zarządzanie trasami.......................................... 74
Zakładka Route ......................................................103
Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.................... 78
Zakładka Points ....................................................104
Zarządzanie zapisanymi śladami trasy przebytej......... 87
Zakładka Track.......................................................104
Zakładka Sonar .....................................................105
Podstawowe Działanie w Morskim Rodzaju Pracy........... 91
Zakładka Aircraft ...................................................105
Sekwencja stron w Morskim Rodzaju Pracy................. 91
Zakładka Alarms ....................................................106
Nawigacja w Morskim Rodzaju Pracy ........................... 92
Zakładka Celestial .................................................109
Zakładka Message ................................................113
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju pracy ........ 93
Zakładka Display ...................................................114
Strona mapy .................................................................... 93
Zakładka Sound ....................................................115
Strona kompasu.............................................................. 93
Zakładka Setup .....................................................116
Strona DSC ...................................................................... 96
Zakładka Location Sub .........................................120
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
iii
Wprowadzenie > Spis treści
............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie z XM WX Weather............................................. 126
Dodatek .....................................................................155
Zobrazowanie sytuacji pogodowej ..........................................126
Specyfikacja techniczna......................................155
Ustawienia opcji XM WX Weather ............................................127
Informacje dodatkowe .........................................156
Korzystanie z zakładki Weather ...............................................130
Wyposażenie opcyjne..........................................157
Wyszukiwanie informacji o pogodzie ......................................133
Informacje na temat instalacji.............................158
Ustawienia i korzystanie z sonaru ...................................... 135
Zobrazowanie z sonaru na stronie mapy ................................135
Korzystanie ze strony sonaru ..................................................136
Ustawienia strony sonaru.........................................................140
Zasada pracy sonaru.................................................................143
Wyświetlanie zakładki Sonar Temperature .............................146
Zasada pracy systemu GPS ................................163
Ustawienia systemu LORAN TD .........................165
Układ współrzędnych i formaty lokalizacyjne ...167
DSC - cyfrowe selektywne wywołanie ...............168
Informacje na temat bazy danych Jeppesena ...170
Komunikaty ..........................................................171
Opcje pól danych .................................................174
TIS [informacje o ruchu w najbliższej przestrzeni] ........... 147
Gwarancja i licencja ............................................176
Ograniczenia TIS .......................................................................148
Rejestracja produktu ...........................................176
Symbolika TIS ............................................................................150
Odwzorowanie śladów obiektów będących w ruchu .............151
Indeks........................................................................181
Okno ostrzeżeń .........................................................................151
Strona mapy...............................................................................152
Procedury operacyjne TIS ........................................................153
VHF Comm............................................................................ 154
iv
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Wprowadzenie > Ostrzeżenia
.............................................................................................................................................................................................................................................
Ostrzeżenia
Przestrzegając poniższych wskazówek unikniesz sytuacji niebezpiecznych które mogą się pojawić w przypadku wystąpienia kolizji
drogowej lub wypadku skutkiem którego może dojść do śmierci lub
poważnych uszkodzeń ciała.
Kiedy GPSMAP 496 jest używany w pojeździe należy umieścić go w
miejscu bezpiecznym i gdzie nie występują interferencje z innymi urządzeniami już tam zabudowanymi a także nie zostanie pogorszona widoczność drogi przez kierowcę (zobacz rysunek poniżej).
Zawsze najważniejsze jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odbiornik GPSMAP 496 nie może być wyłączną przyczyną roztargnienia i niebezpiecznej jazdy we wszystkich możliwych warunkach. W celu zmniejszenia czasu obserwacji ekranu w GPSMAP 496 podczas jazdy należy
korzystać z głosowej funkcji podawania komunikatów. Nie należy podczas kierowania pojazdem wprowadzać nowych danych o celu podróży,
zmieniać ustawień systemu lub wymagających długotrwałego naciskania
na przyciski urządzenia. Należy zjechać na pobocze i dokonać odpowiednich zmian ustawień.
Podczas rzeczywistego użytkowania należy uważnie porównać wskazania pochodzące z GPSMAP 496 ze wszystkimi dostępnymi źródłami
(NAVAID) informacji nawigacyjnych, wzrokowych, map lotniczych itp.
Dla bezpieczeństwa zanim zaczniecie kontynuować nawigację , zawsze
należy starać się rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości i niezgodności.
Odbiornik GPSMAP 496 zawiera litowo-jonową ładowalną baterię.
Bateria używana w tym wyrobie może spowodować pożar lub che-
miczne oparzenia gdy zostanie uszkodzona jej obudowa.
• Nigdy nie ładuj baterii na zewnątrz odbiornika , nie rozbieraj, nie
wystawiaj na działanie temperatury powyżej 140ºF (60ºC), nie wrzucaj do ognia.
• Baterie zużyte trzymaj z dala od dzieci.
• Podczas wymiany używaj tylko oryginalnego zestawu baterii GARMIN Lithum-Ion Battery Pack. Używanie innych baterii może być
powodem pożaru lub wybuchu.
• Jeśli zużyta bateria musi być zastąpiona przez nową postępuj właściwie z zużytymi bateriami. Skontaktuj się organem zajmującym się
utylizacją zużytych baterii litowo-jonowych aby przekazać mu zużyte
baterie.
Mapa elektroniczna w GPSMAP 496 jest pomocą nawigacyjną i została
opracowana w oparciu o oficjalną mapę rządową lecz nie zastępuje jej.
Jedynie oficjalna mapa rządowa z uwagami dla marynarzy zawiera
wszelkie informacje potrzebne do bezpiecznej nawigacji.
Odbiornik GPSMAP 496 stosowany w samolocie służy tylko jako pomoc
nawigacyjna dla lotów wykonywanych w warunkach widzialności VFR.
Dane na temat kształtu terenu i przeszkód terenowych są jedynie pomocą do wydawania ostrzeżeń o terenie.
Ostrzeżenie : Wyrób ten jest zapakowany i wszystkie komponenty składowe – chemiczne znane są w stanie Kalifornia i mogą być przyczyną raka ,
defektów porodowych lub problemów reprodukcyjnych. Ta uwaga jest zgodna z wymaganiami kalifornijskiej propozycji 65 (California’s Proposition
65).Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na ten temat zobacz na stronie internetowej :
http://www.garmin.com/prop65 .
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
v
Wprowadzenie > Uwagi
............................................................................................................................................................................................................................................
Uwagi
Przestrzegając poniższych wskazówek unikniesz sytuacji niebezpiecznych które mogą się pojawić i skutkiem których może dojść
do uszkodzeń ciała lub zniszczeń.
GPSMAP 496 został zaprojektowany dla prowadzenia Ciebie po trasie.
Nie podaje on ani aktualnego stanu i kondycji dróg, wielkości ruchu, warunków pogodowych i innych informacji które wpływają na bezpieczeństwo i czas podróży.
GPSMAP 496 jest przeznaczony do użytkowania jako pomoc nawigacyjna i nie może być używany w żadnym innym celu wymagającym precyzyjnego pomiaru kierunku, odległości , położenia przestrzennego lub
topograficznego. Ten wyrób nie może być używany do określenia odległości do ziemi podczas nawigacji lotniczej.
System GPS funkcjonuje pod nadzorem rządu Stanów Zjednoczonych, który jako jedyny odpowiada za jego działanie. Działanie systemu może podlegać zmianom wpływającym na jakość i dokładność
wszystkich urządzeń działających w oparciu o system GPS w tym i
GPSMAP 496. Należy podkreślić, że chociaż GPSMAP 496 jest precyzyjnym urządzeniem nawigacyjnym to jak każde takie urządzenie
może zostać nieprawidłowo zastosowane lub jego odczyty mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane i z tego względu może stać się niebezpieczny.
Informacje i dane na mapach: Podstawowym celem firmy GARMIN jest dostarczanie klientom w pełni kompletnych i dokładnych danych kartograficznych które są dostępne po rozsądnej cenie. Używana jest kombinacja źródeł danych zarówno rządowych jak i prywatnych, które wykazane są w zalecanej literaturze z uwzględnieniem praw autorskich. Niektóre źródła danych są niedokładne lub nie kompletne w różnym stopniu. Dotyczy to szczególnie danych dotyczących rejonów innych niż USA, gdzie kompletne dane są niedostępne lub bardzo drogie.
Dane TFR (Temporary Fligt Restriction) : Dane na temat czasowych ograniczeń w lotach dostarczane sa przez Administrację FAA i mogą nie być aktualizowane w normalnych godzinach pracy. Należy zawsze potwierdzać bieżące informacje z alternatywnymi źródłami i skontaktować się z lokalną
stacją obsługi lotniczej FSS dla prawidłowej interpretacji danych TFR.
vi
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Początek > Wygląd zewnętrzny urządzenia
.............................................................................................................................................................................................................................................
Początek.
Wygląd zewnętrzny urządzenia.
Zaprojektowany dla bardzo szczegółowego i dokładnego zobrazowania w postaci mapy elektronicznej odbiornik GPSMAP 496 jest dużą pomocą nawigacyjną, która może być używana w samolotach, w pojazdach i jachtach morskich. Ten przenośny odbiornik nawigacyjny GPS posiadający 256kolorowy ekran TFT dla łatwego odczytu w pełnym słońcu, z wbudowaną bazą danych City Navigator, z funkcją wyświetlania przepisów ruchowych
obowiązujących na wybranych lotniskach - AOPA Airport Directory, graficznym zobrazowaniem układu dróg kołowania i startu na lotniskach – Safe
Taxi Airport Diagrams, bazą lotniczych danych Jeppesena i automatycznym prowadzeniem Cię po trasie drogowej „zakręt po zakręcie”. Wraz z dołączoną do kompletu anteną GXM 30A i subskrypcją na korzystanie z radia satelitarnego XM WX Satellite Weather pilot posiada stały dostęp do informacji z systemu radarów NEXRAD, informacji o wyładowaniach atmosferycznych, informacji METAR, TAF, TFR i innych. Dodatkowo GPSMAP 496
oferuje dostęp do radia satelitarnego XM Satellite Radio a w tym 150 cyfrowych kanałów komercyjnych z muzyką; ponad 30 kanałów z wiadomościami, informacjami sportowymi, rozmowami i rozrywką, a także ponad 20 dedykowanych kanałów XM z informacjami o ruchu w przestrzeni powietrznej i
warunkach pogodowych.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
1
Początek > Ładowanie baterii w GPSMAP 496
............................................................................................................................................................................................................................................
Ładowanie baterii w GPSMAP 496.
Przed pierwszym użyciem odbiornika należy pamiętać o naładowaniu baterii znajdujących się w odbiorniku GPSMAP 496. Po prostu włącz wtyczkę zasilacza zewnętrznego 12 V do gniazda zasilania w odbiorniku. Można korzystać z odbiornika podczas ładowania baterii wewnętrznej.
Jeśli nie używasz odbiornika a chcesz, aby bateria była ładowana
wówczas wybierz rodzaj pracy Ładowanie (Charge Mode). Podłącz
zasilanie zewnętrzne. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk
POWER. Odbiornik nie jest całkowicie wyłączony tylko przechodzi
w rodzaj pracy Ładowanie (Charge Mode) tak jak to pokazano poniżej.
Aby naładować wewnętrzną baterię:
1. Zdejm kapturek zabezpieczający, aby odsłonić złącze zasilania
umieszczone w tylnej części odbiornika. Rysunek na stronie 1 pokazuje dokładnie gdzie jest umieszczone to złącze.
2. Trzymając wtyczkę poziomo i zgodnie z wycięciami wciśnij ją w
gniazdo aż do pełnego osadzenia wtyku w gnieździe.
3. Podłącz zasilacz sieciowy z wyjściem 12 woltowym do gniazda
sieciowego lub złącze adaptera 12 woltowego do gniazda zapalniczki w samochodzie, jeśli go posiadasz. Należy zwrócić szczególną uwagę na trasę kabla do adaptera, aby nie stwarzała ona
utrudnień w prowadzeniu pojazdu.
Baterie w odbiorniku są ładowane tak przez cały czas jak długo podłączone jest zasilanie zewnętrzne. Podczas ładowania można korzystać z
odbiornika. Wybranie rodzaju pracy Ładowanie (Charge Mode) tak jak
jest to opisane poniżej, powoduje, że ładowanie jest szybsze niż, podczas gdy odbiornik pracuje (jest włączony) i zmniejsza zużycie wewnętrznej baterii samochodu / łodzi.
Informacje na temat rodzaju pracy Ładowanie (Charge Mode).
Podłączenie zewnętrznego zasilania do odbiornika GPSMAP 496 powoduje, że jest on w pełni gotowy do pracy i może wykonywać wszystkie
funkcje. Jeśli wyświetlany jest symbol baterii i wymagane jest jej ładowanie wówczas zewnętrzne zasilanie ładuje baterię podczas używania odbiornika.
2
Ładowanie baterii.
UWAGA: W rodzaju pracy Ładowanie ( Charge Mode)
odbiornik pobiera mały prąd z wewnętrznej baterii samochodu / łodzi. Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu
tej baterii należy odłączyć kabel zasilania zewnętrznego,
gdy GPSMAP 496 nie jest używany przez wiele dni.
Gdy po wielokrotnym ładowaniu / rozładowaniu baterii litowo-jonowej
bateria nie daje się naładować (nie trzyma pojemności) oznacza to,
że bateria jest już zużyta. Należy zwrócić się do firmy Garmin lub
Twojego lokalnego sprzedawcy wyrobów firmy Garmin i zamówić
nowy zestaw baterii.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Początek > Włączenie do pracy GPSMAP 496
.............................................................................................................................................................................................................................................
Włączenie do pracy GPSMAP 496.
Po pierwszym włączeniu zasilania bloku GPSMAP 496 odbiornik musi
odebrać sygnały i zebrać dane z satelitów w celu ustalenia swojej aktualnej pozycji. Dla zapewnienia poprawnej inicjalizacji odbiornik
GPSMAP 496 jest ustawiony fabrycznie na rodzaj pracy: Automatyczne
Określanie Położenia ( AutoLocate mode), który umożliwia odbiornikowi
automatyczne odnalezienie się w każdym zakątku globu. Zanim włączysz do pracy sprawdź czy antena jest ustawiona maksymalnie do góry tak jak pokazano to na stronie 1, i nie jest niczym przesłonięta przestrzeń ponad nią w kierunku nieba dla najlepszego odbioru sygnałów z
satelitów.
Włączenie i wyłączenie odbiornika GPSMAP 496:
1. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk POWER. Po włączeniu
usłyszysz dźwięk i zostanie wyświetlona Strona Ostrzeżeń / Informacji ( Warning / Information Page).
3. Aby wyłączyć zasilanie odbiornika GPSMAP 496 naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk POWER ponownie.
Ustawianie tylnego podświetlenia ekranu i głośności głośnika.
Przycisk POWER umożliwia ustawienie do 10 poziomów podświetlenia tylnego ekranu i głośności słuchawek lub zewnętrznego głośnika
podłączonego kablem z adapterem 12/24 V.
Aby zmienić poziom podświetlenia tylnego ekranu i głośności należy:
1. Nacisnąć i szybko puścić przycisk POWER.
2. Nacisnąć na PRZYCISK CENTRALNY do góry, aby zwiększyć
jasność podświetlenia tylnego lub do dołu, aby zmniejszyć jasność podświetlenia tylnego. Nacisnąć w prawo aby zwiększyć
głośność lub w lewo aby zmniejszyć głośność.
3. Nacisnąć na przycisk ENTER lub QUIT, aby zamknąć okno ustawień podświetlenia ekranu i głośności. Nacisnąć na przycisk MENU aby wyświetlić opcje menu.
2. Po odczytaniu strony naciśnij na przycisk ENTER w celu kontynuacji.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
3
Początek > Pozyskiwanie sygnałów z satelitów
............................................................................................................................................................................................................................................
Pozyskiwanie sygnałów z satelitów.
Korzystanie z zakładki GPS.
Po włączeniu zasilania odbiornika GPSMAP 496 rozpoczyna się przeszukiwanie nieba w celu odnalezienia satelitów aktualnie znajdujących
się w tym rejonie. Wyświetlana jest strona GPS kiedy urządzenie gromadzi i analizuje odebrane sygnały z satelitów w celu określenia pozycji. Ten proces może potrwać kilka minut. Podczas pozyskiwania sygnałów z satelitów na stronie GPS wyświetlany jest komunikat / status
odbiornika „Acquiring Satellites” ( Wykrywanie satelitów).
Zakładka GPS umożliwia wizualne przedstawienie układu satelitów
na niebie, status odbiornika i dokładność namiaru. Widok nieba i
wielkość odbieranego sygnału pokazują które satelity są widzialne
przez antenę odbiornika i które są aktualnie śledzone.
Po upływie kilku minut zostanie określona aktualna pozycja i wyświetlona na mapie. Należy być cierpliwym aż urządzenie zbierze wymagane
dane. W celu przyśpieszenia i polepszenia odbioru sygnałów należy
zawsze ustawiać antenę do góry tak jak to pokazano na stronie 1.
Wielkość odbieranego sygnału przedstawiona jest w postaci pionowego słupka odrębnego dla każdego satelity, numer satelity znajduje
się poniżej słupka. Gdy odbiornik zlokalizuje satelitę wówczas słupek
na ekranie zostanie wyświetlony nad odpowiednim numerem satelity.
Numery powyżej 33 oznaczają satelity systemu WAAS.
Wygląd widoku nieba przedstawiony jest w postaci ”ptasiego oka” z
pozycją każdego satelity i w odniesieniu do ostatniego znanego położenia odbiornika. Zewnętrzny okrąg przedstawia linię horyzontu
(północ do góry), wewnętrzny okrąg na wysokości 45º ponad horyzontem i punkt centralny dokładnie nad głową. Można również ustawić widok nieba „trasą do góry” co spowoduje że widok będzie zawsze ustawiał się w linii wzdłuż bieżącego kierunku trasy.
Wskaźnik źródła zasilania pokazuje bateria jest odłączona (
),
pokazuje czy aktualnie bateria jest ładowana (
) lub pokazuje
że odbiornik korzysta z zewnętrznego źródło zasilania (
).
Strona GPS.
UWAGA: Podczas pozyskiwania sygnałów z satelitów strona mapy może wskazać nieprawidłową lokalizację jak np.
Chiny. Nie oznacza to że odbiornik posiada załadowane
nieprawidłowe dane. Odbiornik GPS potrzebuje więcej czasu na zebranie informacji w celu określenia Twojej aktualnej
pozycji.
4
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Początek > Pozyskiwanie sygnałów z satelitów
.............................................................................................................................................................................................................................................
Status odbiornika.
Status odbiornika jest wyświetlany w polu u góry ekranu, może być wyświetlany jeden z poniższych komunikatów :
Strona GPS.
•
Searching the Sky – odbiornik przeszukuje niebo,
•
AutoLocate – odbiornik poszukuje satelitów które znajdują się w
almanachu. Ten proces może trwać do 5 minut.
•
Acquiring Satellites – odbiornik namierza satelity i z satelitów widzialnych przez odbiornik odbiera dane , dotyczy to ostatniej znanej
pozycji lub wstępnie wprowadzonej i brak jest wystarczających informacji do określenia położenia.
•
2D GPS Location – sygnały z co najmniej trzech satelitów o dobrym położeniu geometrycznym są odbierane przez odbiornik, wyliczane jest położenie w dwu wymiarach(długość i szerokość geograficzna). Komunikat „2D Differential” będzie wyświetlany gdy odbierane są sygnały korekcyjne systemu różnicowego DGPS w tym rodzaju pracy, litera „D” będzie wyświetlana na słupku odbieranego
sygnału.
•
3D GPS Location – sygnały z co najmniej czterech satelitów o dobrym położeniu geometrycznym są odbierane przez odbiornik, wyliczane jest położenie w trzech wymiarach (długość i szerokość geograficzna oraz wysokość nad poziom morza). Komunikat „3D Differential” będzie wyświetlany gdy odbierane są sygnały korekcyjne
systemu różnicowego DGPS w tym rodzaju pracy, litera „D” będzie
wyświetlana na słupku odbieranego sygnału.
•
Lost Satellite Reception – odbiornik nie może dłużej śledzić wystarczającej liczby satelitów dla rodzaju pracy 2D lub 3D.
•
Receiver Not Usable – odbiornik nie pracuje , może być to związane z interferencjami sygnału lub złym stanem satelitów. Należy wyłączyć odbiornik i ponownie włączyć.
•
Simulating GPS – odbiornik jest w trybie symulatora .
•
GPS Off – odbiornik GPS jest wyłączony.
Podczas namierzania satelitów możliwe są trzy stany zobrazowania słupka wielkości sygnału:
•
Brak wyświetlania słupka wielkości sygnału – odbiornik poszukuje satelity .
•
Jasny (przeźroczysty) słupek wielkości sygnału – odbiornik
namierzył satelitę/y i odbiera z niego dane.
•
Zielony słupek wielkości sygnału - odbiornik odebrał dane z satelity/ów i jest gotowy do użycia (pracy).
Natychmiast gdy GPSMAP 496 zbierze dane z najlepiej dostępnych (widzianych) satelitów dla określenia położenia wówczas w polu statusu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Od tej chwili odbiornik będzie
uaktualniał pozycję, datę i czas.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
5
Początek > Pozyskiwanie sygnałów z satelitów
............................................................................................................................................................................................................................................
Opcje zakładki GPS.
Informacje na temat systemu GPS.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby dostać się do Menu Głównego
(Main Menu). Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl zakładkę GPS. Naciśnij ponownie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Opcji :
Podczas gdy odbiornik GPS gromadzi informacje otrzymywane z satelitów Twoja lokalizacja na mapie może być wskazywana błędnie
niż jest to w rzeczywistości. Należy zachować cierpliwość, gdy tylko
odbiornik pozyska wystarczającą ilość informacji Twoja aktualna pozycja zostanie na mapie określona prawidłowo.
W każdym przypadku gdy odbiornik GPS zostanie przemieszczony
na odległość ponad 600 mil morskich bez włączania go do pracy i
gdy zostanie włączony potrzebuje więcej czasu niż normalnie na inicjalizację i określenie nowego położenia.
Menu Opcji zakładki GPS.
Start/Stop Simulator – włącza i wyłącza tryb pracy symulator (Simulator
Mode). Tryb pomocny podczas nauki wykorzystania odbiornika nawigacji
satelitarnej.
Odbiornik GPS może utracić odbiór sygnałów z satelitów w wyniku
interferencji pochodzących od wysokich budynków, w tunelach i w
wyniku przesłaniania przez gęste liście drzew . Należy wówczas monitorować status odbiornika GPS.
Zasada pracy systemu GPS podana jest na stronie 163 niniejszego
podręcznika.
Enable WAAS – umożliwia wykorzystanie możliwości systemu WAAS.
Więcej informacji na temat systemu WAAS znajduje się ma stronie 164
„Dodatku”.
Track /North Up Skyview – umożliwia wybór zorientowania widoku nieba
w kierunku północy lub zgodnie z kierunkiem drogi na stronie GPS.
New Altitude – umożliwia ręczne wprowadzenie wysokości.
New Location - umożliwia wprowadzenie nowego położenia automatycznie lub z użyciem mapy. W Lotniczym Rodzaju Pracy można wprowadzić znaki identyfikacyjne lotniska.
6
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Początek > Opis klawiszy funkcyjnych
.............................................................................................................................................................................................................................................
Opis klawiszy funkcyjnych.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
7
Początek > Korzystanie z GPSMAP 496
............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie z GPSMAP 496.
W tej części opisane jest w jaki sposób wprowadzać i wybierać informacje zawarte w GPSMAP 496. Aby zmienić rodzaj pracy pomiędzy Lotniczym, Morskim i Lądowym należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk PAGE. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO należy
wybrać rodzaj pracy i nacisnąć na przycisk ENTER.
Terminy wykorzystywane w GPSMAP 496.
Urządzenie GPSMAP 496 zostało zaprojektowane dla szybkiego i łatwego wyboru opcji nawigacyjnych. W dalszej części niniejszego
podręcznika będziesz często proszony o naciśnięcie specyficznego
przycisku lub o podświetlenie odpowiedniego pola na ekranie. Gdy
zostaniesz o to poproszony powinieneś go nacisnąć i szybko zwolnić
nacisk. Gdy przycisk powinien być naciskany dłużej będzie to wyraźnie zaznaczone. Kiedy zostanie wybrane pole na ekranie wówczas
jest ono podświetlone na kolor żółty. Wybór pola do podświetlenia
dokonywany jest za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO.
Poniższe terminy używane są w niniejszym podręczniku:
Field [pole]- lokalizacja na stronie gdzie dane mogą być wprowadzane lub może być wyświetlana opcja. Kursor [podświetlenie] w
polu można umieścić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO.
On-Screen Button [graficzny przycisk ekranowy] – podobny jak
pole na ekranie. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO można
go podświetlić a następnie uaktywnić za pomocą przycisku ENTER.
Scroll Bar [pasek przewijania] – kiedy lista dostępnych pozycji
jest zbyt długa do wyświetlenia na ekranie wówczas z prawej strony
listy zostanie wyświetlony pasek przewijania. Pozycja na pasku
wskazuje jaka część listy jest aktualnie wyświetlana. Wielkość paska wskazuje ilość pozycji na liście. Aby przewinąć listę należy
użyć PRZYCISKU CENTRALNEGO naciskając go do dołu lub do
góry.
Default [ustawienia domyślne] – fabryczne ustawienia urządzenia zapisane w jego pamięci. Ustawienia mogą być zmieniane
przez użytkownika lecz zawsze można powrócić do ustawień fabrycznych (default) po wybraniu opcji Restore Default [przywróć
ustawienia fabryczne].
Highlight [podświetlenie] – wybór pola następuje poprzez jego
podświetlenie do góry, do dołu, w lewo, w prawo. Wyboru można dokonać za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO. Przemieszczając
podświetlenie możliwy jest wybór, wprowadzanie danych lub przewijanie dostępnej listy pozycji do wyboru.
8
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Początek > Korzystanie z GPSMAP 496
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wybór opcji i wprowadzanie danych.
Aby wprowadzić dane lub wybrać jedną z dostępnych opcji należy
korzystać z PRZYCISKU CENTRALNEGO aby podświetlić , oznaczyć lub wybrać pozycję na liście lub pole ekranowe.
Za pomocą przycisku ENTER i PRZYCISKU CENTRALNEGO
można dokonywać wyboru opcji, wprowadzać nazwy i cyfry w polach i aktywować wybór.
Aby wybrać i uaktywnić wybraną opcję :
1. Będąc na dowolnej stronie naciśnij na przycisk MENU . Zostanie wyświetlone menu dostępnych opcji wraz z ich listą dla tej
strony.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybraną
opcję z listy.
Aby opuścić menu lub powrócić do poprzednich ustawień :
1.
2.
Naciśnij na przycisk QUIT aby wykonać (odwołać) czynności
w kolejności odwrotnej.
Aby powrócić do strony początkowej (startu) naciśnij wielokrotnie na przycisk QUIT.
Aby wybrać i uaktywnić graficzny przycisk ekranowy :
1. Będąc na stronie na której wyświetlane są graficzne przyciski
ekranowe za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl
wybrany przycisk.
2. Naciśnij na przycisk ENTER.
Graficzne przyciski ekranowe.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
9
Początek > Korzystanie z GPSMAP 496
............................................................................................................................................................................................................................................
Aby wprowadzić dane w polach danych należy:
1. Za pomocą Przycisku Centralnego podświetlić żądane pole i
nacisnąć na przycisk ENTER aby uaktywnić pole.
2. Nacisnąć do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby
wybrać odpowiedni znak. Nacisnąć w prawo aby przemieścić
kursor do następnej pozycji. Jeśli w polu jest dwie linie znaków
wówczas należy naciskać w prawo tak długo aż kursor znajdzie
się w następnej linii.
3. Po wprowadzeniu żądanych danych nacisnąć na przycisk ENTER dla potwierdzenia wyboru.
Bazy danych w GPSMAP 496.
Twój GPSMAP 496 posiada zainstalowane bazy danych : City Nawigator street [miejski nawigator z danymi o drogach/ulicach] z mapą
POI [punktów użyteczności publicznej] , AOPA Airport Directory, nawigacyjnych Jeppesena® , bazą danych o przeszkodach (Obstacle
database), bazą danych o terenie (Terrain database) , bazą komunikatów głosowych (Voice Guidance database). Baza danych Jeppesena powinna być aktualizowana aby korzystać z najbardziej aktualnych danych. Na stronie 170 w „Dodatku” znajdują się szczegółowe
informacje na ten temat.
Używanie dodatkowych danych mapowych (MapSource).
Opcjonalne Karty Danych (Garmin Data Cards) i płyty CD-ROM z
oprogramowaniem MapSource zwiększają różnorodność zastosowań odbiornika GPSMAP 496. Razem z opcjonalnym wyposażeniem
z danymi BlueChart g2 które zawiera informacje na temat morskich
pomocy nawigacyjnych, miejsc zalegania wraków, innych przeszkód
i miejsc ulokowania kotwicowisk.
Wprowadzanie danych.
Informacja: Aby oczyścić całe pole danych należy przesunąć kursor maksymalnie na lewo i nacisnąć jednokrotnie w lewo na PRZYCISK CENTRALNY.
Dołączony do zestawu kabel z końcówką USB lub opcyjny kabel interfejsowy do komputera PC (ze złączem szeregowym) umożliwia
transfer z dysku CD MapSource danych na opcjonalną kartę danych
Data Card.
W celu potwierdzenia kompatybilności produktów MapSource odwiedź w Internecie stronę : www.garmin.com/cartography/.
Nie wszystkie pola danych są programowalne np. data i czas. Jeśli
znajdujesz się na stronie z takimi polami wówczas kursor nie będzie się na nich zatrzymywać.
10
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Początek > Rodzaj pracy Symulator
.............................................................................................................................................................................................................................................
Rodzaj pracy Symulator (Simulator Mode).
Dla lepszego poznania działania odbiornika GPSMAP 496 należy
uaktywnić rodzaj pracy SYMULATOR (Simulator Mode). Ten rodzaj
pracy może być pomocny do praktycznego poznania, gdy odbiornik
znajduje się w pomieszczeniu lub, gdy sygnały z satelitów systemu
GPS lub radia satelitarnego XM nie są dostępne lub gdy anteny są
odłączone. Wszystkie punkty trasowe i planowane trasy lotu w tym
rodzaju pracy pozostają w pamięci w celu późniejszego ich wykorzystania. Poniższe sekcje opisują jak używać Symulatora i poruszać się
poprzez podstawowe sytuacje nawigacyjne.
UWAGA: Nigdy nie wykorzystuj rodzaju pracy „Symulator” do
nawigacji. Gdy urządzenie jest w tym rodzaju pracy wówczas
odbiornik jest wyłączony. Każdy wyświetlany pasek wielkości
sygnału odbieranego z satelity jest symulowany i nie przedstawia rzeczywistej jego wartości.
Aby uaktywnić rodzaj pracy Symulator z zakładki Setup należy :
1. Nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU aż zostanie wyświetlona
strona Menu Głównego.
2. Podświetlić zakładkę „Setup” z pionowej listy zakładek.
3. Podświetlić zakładkę „System”.
4. Wybrać opcję „Simulator” w polu „System Mode”. .
Aktywacja Symulatora.
Ten rodzaj pracy można uaktywnić z zakładki GPS lub z zakładki Setup w Menu Głównym :
Aby uaktywnić rodzaj pracy Symulator z zakładki GPS należy :
1. Nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU aż zostanie wyświetlona strona Menu Głównego.
2. Podświetlić zakładkę „GPS” z pionowej listy zakładek.
3. Nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji dla zakładki GPS.
4. Podświetlić pole „Start Simulator” i nacisnąć na przycisk ENTER .
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
11
Początek > Rodzaj pracy Symulator
............................................................................................................................................................................................................................................
Wprowadzenie nowej lokalizacji.
Ze strony Menu Opcyjnego (GPS Options Menu) można wprowadzić
nową lokalizację i wysokość dla rozpoczęcia pracy Symulatora.
Aby wprowadzić nową lokalizację z wykorzystaniem mapy należy :
1. Nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU i następnie podświetlić zakładkę „GPS” z pionowej listy zakładek .
2. Nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
3. Podświetlić pole „New Location” i nacisnąć na przycisk ENTER .
4. Podświetlić pole „Use Map” i nacisnąć na przycisk ENTER .
5. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO należy przemieścić na mapie symbol strzałki w miejsce nowej lokalizacji i nacisnąć na przycisk ENTER .
Aby zmienić symulowaną prędkość, kurs i wysokość ze strony
Tablicy przyrządów Pilota, Wskaźnika lub strony Autostrad :
1. Naciskając do góry na PRZYCISK CENTRALNY można
zwiększyć prędkość co 10 mil morskich/kilometrów/mil lądowych na godzinę lub do dołu aby prędkość zmniejszyć w takich samych odstępach.
2. Naciskając w lewo lub w prawo na PRZYCISK CENTRALNY
można zmienić kurs.
3. Naciskając na przycisk IN lub OUT można zwiększyć lub
zmniejszyć wysokość (tylko dla Lotniczego Rodzaju Pracy).
Nową lokalizację można również wprowadzić poprzez wpisanie
znaków identyfikacyjnych lotniska (kod lotniska). Należy wybrać
opcję Use Identifier [użyj identyfikacji] z aktywowanej zakładki
GPS. Następnie za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź znaki identyfikacyjne. Na stronie 14 znajduje się więcej informacji na temat wprowadzania znaków identyfikacyjnych lotnisk i
punktów trasowych użytkownika.
12
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Sekwencja stron w Lotniczym Rodzaju Pracy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy.
Sekwencja stron w Lotniczym Rodzaju Pracy.
Odbiornik GPSMAP 496 posiada trzy rodzaje pracy : Lotniczy (rodzaj pracy domyślny), Morski i Lądowy. Główne ekrany są wzajemnie powiązane i
możesz szybko przechodzić przez nie korzystając z przycisków PAGE w kierunku do przodu i przycisku QUIT w kierunku odwrotnym. Każdy ekran
posiada dodatkowo Menu Opcyjne (Option Menu) umożliwiające indywidualne dopasowanie wyglądu ekranu (we wszystkich trzech rodzajach pracy) zgodnie z Twoimi preferencjami i/lub wybór właściwości specyficznych dla każdego ekranu. Aby zobaczyć Menu Opcyjne dla każdego ekranu
naciśnij na przycisk MENU.
Lotniczy rodzaj pracy posiada pięć głównych ekranów (stron) : Ekran Mapy (Map Page), Ekran Terenu (Terrain Page), Ekran Tablicy Przyrządów
Pilota (Panel Page), Ekran Trasy Aktywnej (Active Route) i Ekran Pozycji (Position Data Page) i opcjonalnie Ekran XM Audio (XM Audio Page).
Ekran XM Audio musi zostać włączony ze strony Menu Głównego (zobacz na stronie 114). Przykładowe ekrany w Lotniczym rodzaju pracy pokazane są poniżej. Każdy ekran może być specyficznie używany i każdy z nich jest omówiony w dalszej części podręcznika. Lotniczy rodzaj pracy jest
rodzajem domyślnym dla odbiornika GPSMAP 496. Ten podręcznik w pierwszej kolejności pokazuje każdy ekran jak na przykład Ekran Mapy w
Lotniczym rodzaju pracy. Następnie opisywane są ekrany w Morskim Rodzaju Pracy (Marine Mode) i Lądowym Rodzaju Pracy (Automotive Mode).
Ekran Mapy.
Ekran Terenu.
Ekran Tablicy Przyrządów.
Ekran Trasy Aktywnej.
Ekran Pozycji.
Ekran XM Audio.
(Opcja).
Aby zmienić rodzaj pracy należy :
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PAGE / MODE.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO należy wybrać Lotniczy, Lądowy lub Morski rodzaj pracy i nacisnąć na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
13
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Kreowanie funkcji Direct To [Idź do].
............................................................................................................................................................................................................................................
Kreowanie funkcji Direct To [Idź do].
Będąc w Lotniczym Rodzaju Pracy naciśnij na przycisk
(Direct To)
aby wyświetlić stronę Idź Do (Go To) która umożliwi Ci wybór lotniska lub
pomocy nawigacyjnej , ostatnio używanego punktu trasowego, lub punktu
trasowego Użytkownika jako Twojego punktu docelowego. Jeśli strona
„Go To” lub trasa jest aktualnie w użyciu przytrzymaj wciśnięty przycisk
krótko aż zostanie wyświetlona strona z detalicznymi informacjami
na temat bieżącego punktu dolotu.
Będąc w Morskim lub Lądowym Rodzaju Pracy i naciskając przycisk
spowodujemy wyświetlenie Menu Nawigacyjnego (Navigate Menu) które
umożliwia Ci aktywną nawigacje lub edycję trasy. Również będąc w Mormożna wyskim Rodzaju Pracy i naciskając dwukrotnie na przycisk
kreować punkt „MOB - Człowiek za Burtą” (Man OverBoard) i rozpocząć
nawigację do tego punktu.
Po naciśnięciu na przycisk MENU przy uaktywnionej zakładce strony Go
To otwiera się menu opcji dla tej zakładki . Możliwy jest wybór : Show
Details [pokaż detale], Select Approach [wybór rodzaju podejścia do lądowania], Select Route [wybór trasy], Find Land Points [wyszukiwanie
punktów lądowych] i Remove Point [usuń punkt].
Lot w kierunku lotniska lub pomocy nawigacyjnej z wykorzystaniem funkcji Go To :
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij na przycisk
(Direct To) aby wyświetlić stronę Idź Do
(Go To). Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wyświetlić zakładkę AVIATION.
Naciskając do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY wybierz pole znaków identyfikacyjnych, nazwy obiektu lub pole nazwy miasta i naciśnij na przycisk ENTER.
Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wprowadzić odpowiednią
nazwę. Naciskając go do góry lub do dołu zmienia się podświetloną literę / cyfrę, natomiast w prawo przesuwa się podświetloną
pozycję do następnego pola. Kiedy wszystkie znaki/pozycje zostaną wprowadzone GPSMAP 496 wyświetli dotychczas wprowadzone takie same (identyczne) nazwy aż do tego momentu. Jeśli
w bazie istnieją już identyczne nazwy wówczas zostaną one wyświetlone. Należy użyć przycisku ENTER i PRZYCISKU CENTRALNEGO dla dokonania wyboru.
Naciśnij na przycisk ENTER gdy wyświetlony jest właściwy punkt.
Kiedy na ekranie podświetlony jest graficzny przycisk Go To naciśnij na przycisk ENTER. GPSMAP 496 utworzy kurs z bieżącej
Twojej pozycji do wybranego nowego punktu przeznaczenia.
Strona Go To : Zakładka Aviation.
14
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Kreowanie funkcji Direct To [Idź do].
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby wybrać ostatnio używany punkt trasowy lub istniejący punkt
użytkownika jak punkt docelowy funkcji GO TO :
1.
Po naciśnięciu przycisku
[Direct To] wyświetlony zostanie
ekran IDŹ DO [Goto Page]. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz zakładkę „ Recent” lub „User”.
Opcja Show Details dla punktu docelowego.
Opcja „Show Details” (Pokaz detale) umożliwia wyświetlanie detalicznych informacji na temat punktu docelowego lub następnego punktu
na trasie lotu. Można odnaleźć łatwo częstotliwości pomocy nawigacyjnych lub informacji na temat lotnisk jak częstotliwości komunikacyjne , drogi startu / lądowania, elewacja lotniska i dostępność paliw lotniczych. Informacje te są wyświetlane z użyciem Menu Opcji (Options
Menu) lub po wybraniu polecenia „Show Details” na ekranie Go To i
po naciśnięciu na przycisk ENTER.
Aby wyświetlić detaliczne informacje na temat wybranego punktu
docelowego :
Strona Go To : zakładka Recent [ostatnio używane].
2.
3.
Naciśnij do góry / do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby podświetlić nazwę punktu docelowego z listy. Naciśnij na przycisk
ENTER .
Z zakładki „User” można również wybrać linię górnego punktu i za
pomocą przycisku ENTER i PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrać żądany punkt trasy przez jego oznaczenie.
Podświetl graficzny przycisk Go To , naciśnij na przycisk ENTER.
Twój kurs-linia pomiędzy aktualną pozycją a punktem docelowym
zostanie wyświetlony na ekranie.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
1. Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić opcje menu. Za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl opcję „Show Details” i
naciśnij ENTER.
Lub
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
[Direct To],
Lub
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl opcję „Show
Details” i naciśnij ENTER. Nowy ekran wyświetli sub zakładki
wzdłuż górnej linii ekranu.
2. Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO do wyboru zakładki z odpowiednimi informacjami.
15
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Kreowanie funkcji Direct To [Idź do].
............................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetlanie częstotliwości ograniczonego stosowania.
Podczas oglądania częstotliwości dla różnych lotnisk możesz się natknąć
na niektóre posiadające dodatkowe oznaczenie w postaci gwiazdki (*)
poprzedzającej jej wartość. Ten znak oznacza ograniczenia dla użytkowania tej częstotliwości. Możesz wyświetlić na ekranie GPSMAP 496 jakie są ograniczenia dla użytkowania tej częstotliwości.
Aby wyświetlić ograniczenia użytkowania dla danej częstotliwości
komunikacji radiowej należy :
Zakładka Lotnisko – strona informacji detalicznych.
3. Podświetl polecenie „Show Map” (Pokaż mapę) i naciśnij na
przycisk ENTER aby zobaczyć pozycje na mapie. Naciśnij na
przycisk QUIT gdy tego dokonasz. Podświetl polecenie „OK” i
naciśnij na przycisk ENTER aby zakończyć oglądanie detalicznych informacji na temat tych pozycji i powrócić do ekranu
Go To.
Podczas wyświetlania informacji po wybraniu zakładki „Runway”
lub „Approach” należy za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO
wybrać i podświetlić drogę startu / lądowania punktu docelowego
lub nazwę podejścia / zbliżania i nacisnąć na przycisk ENTER .
Następnie naciskając do góry / do dołu na PRZYCISK CENTRALNY przewiń listę dostępnych dróg startu / lądowania i podejść / zbliżania. Nacisnąć na przycisk ENTER po wybraniu odpowiedniej opcji jeśli chcesz wyświetlić dodatkowe informacje na
ten temat.
1. Kiedy wybrana jest zakładka „COMM” użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby podświetlić jakąś częstotliwość z ograniczeniami
użytkowania (oznaczoną gwiazdką) i naciśnij ENTER. Pojawi się
ekran ograniczeń użytkowania opisujący ograniczenia dla wybranej
częstotliwości.
Strona z ograniczeniami.
2. Aby powrócić do ekranu informacyjnego „COMM”, naciśnij ENTER.
16
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyświetlanie przepisów AOPA Airport Directory i grafików Safe Taxi Diagrams
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetlanie przepisów AOPA Airport Directory i grafików
Safe Taxi Diagrams.
Przepisy ruchowe obowiązujące na wybranych lotniskach (AOPA
Airport Directory) podają m.in obowiązujące dla danego lotniska poziomy wyczekiwania, dopuszczalne wielkości hałasu w zależności od
poziomu lotu a także numery telefonów do służb obsługi lotniskowej
FBO (Fixed Base Operator), godziny pracy, lokalne atrakcje, transport drogowy, miejsca noclegowe i inne usługi.
Aby wyświetlić obowiązujące przepisy i inne informacje dla lotniska należy :
1. Wybrać lotnisko z wykorzystaniem mapy lub przycisku NRST /
FIND [szukaj najbliższego].
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrać zakładkę
AOPA.
3. Naciskając do góry lub do dołu PRZYCISK CENTRALNY przewinąć całą listę.
Wyświetlanie bezpiecznych dróg kołowania.
Przygotowane przez firmę Garmin grafiki bezpiecznych dróg kołowania pokazują rozmieszczenie i dodatkowe informacje pozycyjne
dla ponad 650 lotnisk w USA. Grafiki te zintegrowane są ze stronami
mapy.
Aby wyświetlić diagram bezpiecznej drogi kołowania :
1.
2.
Zmniejsz skalę mapy tak aby widoczny był grafik dróg kołowania.
Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wyświetlić interesujące
Cię pozycje na grafiku dróg kołowania.
Diagram bezpiecznych dróg kołowania.
Zakładka AOPA Airport Directory.
Ikony dostępnych usług.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
17
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie najbliższych punktów
............................................................................................................................................................................................................................................
Wyszukiwanie najbliższych punktów
Kategorie najbliższych w Lotniczym Rodzaju Pracy.
Będąc w Lotniczym Rodzaju Pracy naciśnij na przycisk NRST /FIND
aby otworzyć stronę Nearest Page. Na stronach tych znajdują się detaliczne informacje na temat najbliższych lotnisk, lotniczych centrach
informacji o pogodzie, pomocach nawigacyjnych, miastach i punktach
trasowych użytkownika.
Poniżej wymienione są lotnicze kategorie najbliższych punktów :
W Morskim i Lądowym Rodzaju Pracy po naciśnięciu na przycisk
NRST /FIND zostanie otwarta strona menu wyszukiwania (Find Menu). Można wówczas łatwo wyszukiwać punkty trasowe, miasta, zjazdy z autostrad, stacje przypływów / odpływów.
Strona Najbliższe : zakładka Lotniska (Airport)
(Dla Lotniczego Rodzaju Pracy).
Będąc na stronie Nearest [najbliższe] naciśnij na przycisk MENU aby
otworzyć stronę opcji dla niej. Możesz wybrać opcję Show Arrows
[pokaz strzałki] (lub Show Bearing [pokaż namiar]) i Set Airport Criteria [ustawienie kryteriów dla lotnisk].
18
Airport [lotnisko] – najbliższe 15 lotnisk ze znakami identyfikacyjnymi (identifier), namiarem (bearing), odległością (distance), długość najdłuższego pasa
(lenght of longest runway) i informacje na temat ruchu lotniczego (common
traffic advisory CTAF) lub częstotliwość komunikacyjna wieży lotniskowej.
WX (Airport Weather Sources) [informacje o pogodzie]-najbliższe 15 centrów informacyjnych o pogodzie w tym informacje AWOS, ASOS I ATIS a
także bieżące dane METAR.
VOR (VHF Omnidirectional Radio Beacons) [ogólnokierunkowa radiolatarnia VHF] – najbliższe 15 radiolatarni VOR ze znakami identyfikacyjnymi
(identifier), nazwą/rodzajem (symbolem), namiarem (bearing), odległością
(distance) i wartością częstotliwości (frequency).
NDB (Non Directional Beacons) [bezkierunkowa radiolatarnia]najbliższe 15 radiolatarni NDB ze znakami identyfikacyjnymi (identifier), nazwą/rodzajem (symbolem), namiarem (bearing), odległością (distance) i wartością częstotliwości (frequency).
INT [przecięcie tras] – najbliższych 15 przecięć tras lotnych (korytarzy) ze
znakami identyfikacyjnymi (identifier), namiarem (bearing), odległością (distance).
User (Waypoint) [punkty trasowe użytkownika] - najbliższych 15 punktów
z nazwą (name), symbolem (symbol), namiarem (bearing), odległością (distance).
City – najbliższe 15 miast; nazwa, namiar i odległość.
ARTCC (Air Route Traffic Control Center) [centrum kontroli ruchu lotniczego]- najbliższych 5 centrów z namiarem (bearing), odległością (distance) i
wartością częstotliwości (frequency).
FSS (Flight Service Station) [stacje obsługi lotniczej] - najbliższych 5 stacji z namiarem (bearing), odległością (distance) i wartością częstotliwości
(frequency) oraz VOR (dla łączności duplexowych).
Airspace [przestrzeń powietrzna] – do 15 przestrzeni (w zależności od ilości alertów ostrzegawczych) razem z nazwą (name), czasu obowiązywania
(time to entry) (jeśli jest to dostępne) oraz statusu (status).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie punktów najbliższych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wybór najbliższego punktu jako punktu docelowego.
W sytuacji niebezpieczeństwa możesz nacisnąć tylko kilka przycisków
w GPSMAP 496 aby poprowadził Cię on do najbliższego miejsca do lądowania.
Aby wybrać najbliższy punkt jako punkt docelowy:
1. Naciśnij na przycisk NRST.
2. Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wybrać odpowiednią
zakładkę umieszczoną w górnej części ekranu.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybrany
punkt.
4. Naciśnij na przycisk
(Direct To). Zostanie wyświetlona strona Go To [idź do] i należy wybrać odpowiedni punkt.
Lub
Naciśnij na przycisk ENTER aby wyświetlić stronę informacyjną
(Information) (Details [detale]).
5. Naciśnij na przycisk ENTER gdy podświetlony jest graficzny
przycisk ekranowy Go To.
Aby wybrać najbliższe lotnisko jako punkt docelowy :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk NRST aby wyświetlić zakładkę
Airport [lotniska] i podświetl najbliższe lotnisko.
2. Naciśnij na przycisk ENTER aby wyświetlić stronę informacyjną
o tym lotnisku.
3. Gdy podświetlony jest graficzny przycisk ekranowy Go To naciśnij na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Wyświetlanie informacji detalicznych na temat najbliższych punktów.
Aby wyświetlić detaliczne informacje na temat najbliższego
punktu :
1. Naciśnij na przycisk NRST aby wyświetlić ekran Najbliższe
(Nearest Page). Wybierz odpowiednią sub zakładkę.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybraną
pozycję na liście i naciśnij na przycisk ENTER. Odpowiednie
informacje zostaną wyświetlone.
Strona informacyjna dla stacji VOR.
3.
Będąc na stronach informacyjnych o lotnisku można za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrać odpowiednią sub
zakładkę umieszczoną w górnej części strony informacyjnej
aby wyświetlić uzupełniające informacje.
Naciśnij na przycisk QUIT aby powrócić do stron Nearest [najbliższych]. Można również podświetlić jeden wybrany graficzny
przycisk ekranowy aby dokonać czynności takich jak Show
Map [pokaż na mapie] lub Go To [idź do].
19
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie punktów najbliższych.
............................................................................................................................................................................................................................................
Przeglądanie częstotliwości komunikacyjnych.
Ekran najbliższych obiektów wymienia do 5 najbliższych stanowisk
służby lotniczej FSS (Flight Service Station) i centrów kontroli ruchu
powietrznego ARTCC (Air Route Traffic Control Center). Najbliższy
punkt komunikacyjny – wraz z częstotliwością/ami, namiarem i odległością do niego – jest wyświetlany jako pierwszy z dostępnymi dodatkowymi punktami, jeśli zostaną wybrane. Dla operacji duplex, wymieniona
jest korespondująca stacja VOR (według identyfikatora) a częstotliwości
nadawania i odbioru są oznaczone odpowiednio jako „TX” i „RX”.
Aby wywołać dodatkowe częstotliwości komunikacji radiowej:
1.
2.
3.
Naciśnij na przycisk NRST , aby otworzyć stronę najbliższych
obiektów (Nearest Page).
Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO, aby wybrać zakładkę
„ARTCC” lub „FSS”.
Naciśnij do dołu PRZYCISK CENTRALNY, aby podświetlić „CENTER” (Centrum) lub „STATION” (Stanowisko) [w zależności od wyboru zakładki „ARTCC” lub „FSS”] i naciśnij ENTER .
4. Wybierz żądany numerowany obiekt z listy i naciśnij ENTER , aby
wyświetlić dane odnośnie częstotliwości komunikacji radiowej,
(najniższe numery na liście są najbliższymi punktami komunikacyjnymi).
Informacja alarmowe o najbliższej strefie nawigacyjnej.
Kiedy podany jest alarm o strefie nawigacyjnej, naciśnij na przycisk
NRST wówczas ekran najbliższych obiektów automatycznie (domyślnie) wyświetli informacje o pobliskiej strefie nawigacyjnej. Ta
informacja obejmuje nazwę strefy, czas do jej osiągnięcia (w stosownych przypadkach) i status. Normalnie, tylko jeden lub dwa
alarmy o strefie nawigacyjnej pojawiają się jednorazowo, ale z kontrolowaną strefą nawigacyjną podzieloną na sektory (taką jak wiele
obszarów klasy B) może być ich więcej. Dostępne są następujące
informacje statusowe:
Ahead – Twój planowany kurs spowoduje, że osiągniesz strefę
nawigacyjną w czasie 10 minut lub krótszym.
Near – znajdujesz się w odległości dwóch mil morskich od strefy
nawigacyjnej, ale nie przekroczysz jej.
Near & Ahead – znajdujesz w odległości dwóch mil morskich od
strefy nawigacyjnej i Twój aktualny kurs prowadzi do osiągnięcia
strefy.
Inside Airspace – znajdujesz się w granicach strefy nawigacyjnej.
Zakładka ARTCC.
20
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie punktów najbliższych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetlanie dodatkowych informacji o przestrzeni powietrznej.
2.
Z ekranu najbliższych obiektów możesz wyświetlać dodatkowe informacje o najbliższej strefie nawigacyjnej takie jak granica dolnego i
górnego pułapu i częstotliwość komunikacji radiowej.
3.
Aby wywołać dodatkowe informacje o strefie nawigacyjnej:
1.
Kiedy podany jest alarm o strefie nawigacyjnej, naciśnij NRST
aby wyświetlić ekran najbliższych obiektów i informacje o strefie nawigacyjnej. Jeśli ekran najbliższych obiektów jest już wywołany, użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO, aby wybrać zakładkę „AIRSPACE” – Strefa nawigacyjna.
Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO, aby na ekranie wybrać
alarm żądanej strefy nawigacyjnej, następnie naciśnij ENTER.
Ekran informacyjny wskaże służbę kontrolującą, status i granice dolnego/górnego pułapu.
Aby wyświetlić częstotliwość komunikacji radiowej dla strefy
nawigacyjnej, wybierz przycisk graficzny „Frequencies” (Częstotliwości) i naciśnij ENTER.
Aby powrócić do ekranu najbliższych obiektów, wybierz przycisk graficzny „OK” i naciśnij ENTER.
Informacja : Kiedy zostanie podany alarm o strefie nawigacyjnej, wciśnięcie przycisku NRST spowoduje automatyczne wyświetlenie informacji o tej strefie nawigacyjnej. Wciśnij NRST po raz
drugi, aby szybko wyświetlić listę najbliższych lotnisk. Naciśnij po
raz trzeci na przycisk NRST aby powrócić do Menu Wyszukiwania
(Find Menu)
Strony Najbliższe : zakładka Airspace [strefa nawigacyjna]
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
21
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie punktów najbliższych
............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienie kryteriów dla lotniska (Setting Airport Criteria).
Po uaktywnieniu zakładki Najbliższe lotniska (Nearest Airport) zostanie wyświetlone okienko opcji które pozwoli wyeliminować lotniska nie spełniające
zdefiniowanych kryteriów. To pozwala wykluczyć lotniska z nieodpowiednim rodzajem nawierzchni i/lub pasem startowym/ lądowania o niewystarczającej długości. Można również wybrać opcję Include Private Airports
[łącznie z prywatnymi lotniskami] i Include Heliports [łącznie z heliportami]
poprzez ich odznaczenie [„odhaczenie’] na zakładce Nearest Airport.
3. Wybierz linię Set Airport Criteria i naciśnij ENTER. Zostanie
wyświetlone okienko z bieżącymi ustawieniami dla nawierzchni
pasa i minimalnej jego długości.
Runway Surface [nawierzchnia pasów] – umożliwia ustawienia dla rodzaju nawierzchni pasów :
•
•
•
•
Any – wyświetla wszelkie pasy startu/lądowania niezależnie od rodzaju nawierzchni, w tym uwzględnione są lądowiska wodne.
Hard Only – wyświetla tylko pasy startu/lądowania o nawierzchni
betonowej, asfaltowej lub podobnie utwardzonej.
Hard or Soft – wyświetla wszystkie rodzaje pasów startu/lądowania
nie uwzględniając jedynie lądowisk wodnych.
Water Only – uwzględnia tylko lądowiska wodne.
Minimum Runaway Lenght - umożliwia Ci wprowadzenie specyficznej
długości z dopuszczalnych minimalnych dla Twojego samolotu.
Aby wprowadzić kryteria wyboru najbliższego lotniska :
1. Naciśnij na przycisk NRST i uaktywnij zakładkę „Airport”.
2. Naciśnij na przycisk MENU, aby wyświetlić okienko opcji (Options Menu).
22
Strona kryteriów dla lotniska (Airport).
4. Kiedy podświetlone jest pole nawierzchni pasa, naciśnij ENTER.
Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO, aby wybrać rodzaj żądanej
nawierzchni i naciśnij ENTER.
5. Podświetl pole minimalnej długości pasa (Minimum Runway
Lenght) i naciśnij ENTER.
6. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz minimalną
akceptowalną długość pasa i naciśnij na przycisk ENTER.
INFORMACJA: Należy postępować z rozwagą przy
zmienianiu kryteriów wyboru najbliższego lotniska. W sytuacjach wyjątkowych, krótki pas startu/lądowania jest
jednak lepszym rozwiązaniem niż lądowanie poza lotniskiem. Jeśli wybierzesz zbyt dużą długość pasa lub wykluczysz wiele nawierzchni pasa, możesz nie zostać poinformowany/a o najbliższym lotnisku, które w innym przypadku znalazłoby się na liście.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wybór rodzaju podejścia do lądowania.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wybór rodzaju podejścia do lądowania .
UWAGA: Informacje o podejściach zawarte w bazie danych
Jeppesena przeznaczone są jedynie do monitorowania. Odbiornik GPSMAP 496 nie jest przyrządem zatwierdzonym do
wykonywania lotów wg IFR (lot wg przyrządów) i nie może być
używany jako podstawowy przyrząd nawigacyjny dla takich lotów.
Wybierając opcję „Select Approach” [wybór rodzaju podejścia do lądowania] zastępujesz lotnisko docelowe przez sekwencję punktów
trasowych dla wybranego rodzaju podejścia do lądowania. Należy
pamiętać, że wybrane lotnisko musi być lotniskiem ze znaną (opublikowana) procedurą podejścia (GPS, RNAV, VOR, NDB, lokalizator
lub procedury ILS) i tylko końcowy segment kursowego podejścia do
lądowania (przeważnie od końcowej pozycji podejścia do lądowania
FAF (Final Approach Fix) do punktu rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu do lądowania MAP i procedura ta znajduje się w
pamięci odbiornika GPSMAP 496.
INFORMACJA: Podczas lotu po ustalonej trasie wybór opcji
„Select Approach” [wybór podejścia] powoduje czasowe nakładanie dodatkowych informacji i punktów na tej trasie. Oryginalna i nie zmieniona trasa lotu jest cały czas w pamięci i dostępna
dla późniejszego użycia.
Podejście do lądowania można wybierać na wiele sposobów :
•
•
•
Naciśnij na przycisk
[Direct To] i przycisk MENU będąc na
stronie GO TO , tak jak opisano to w kolejnych krokach obok po
prawej stronie.
Ze strony Active Go To [aktywne Idź do] (lub Active Routeaktywna trasa) naciśnij na przycisk MENU.
Ze strony Airport Details [inf. detaliczne na temat lotniska] wybierz zakładkę Approach [podejście do lądowania].
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Aby wybrać podejście do lądowania dla lotniska docelowego:
1. Po naciśnięciu przycisku
[Direct To] wyświetlony zostanie
ekran IDŹ DO [Go To Page]. Wybierz punkt docelowy.
2. Naciśnij na przycisk MENU, aby wyświetlić ekran opcji tej strony. Podświetl linię „Select Approach” [wybór podejścia] i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO, aby wybrać żądany rodzaj podejścia z wyświetlonej listy i naciśnij na przycisk ENTER. Pojawi się dodatkowe okienko„Vectors?” [wektorowanie].
Zobacz na następnych stronach więcej informacji nt. wektorowania do końcowego kursu podejścia.
Wybór rodzaju podejścia do lądowania.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO możesz wybrać
„Yes’ lub „No” i nacisnąć na przycisk ENTER. Odbiornik
GPSMAP 496 usunie lotnisko jako punkt docelowy przy realizacji funkcji „Go To” [idź do] i zastąpi go punktami podejścia.
23
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wybór rodzaju podejścia do lądowania.
............................................................................................................................................................................................................................................
Wektorowanie.
Opcja „Vectors”[wektorowanie] jest widoczna na ostatnim odcinku wybranego podejścia i określa jak należy nawigować do pierwszego punktu
podejścia do lądowania.
Jeśli wybrałeś „Yes” wówczas GPSMAP 496 tworzy przedłużenie końcowego kursu, poza ustalone końcowe podejście zawarte w bazie danych (przeważnie jest to pozycja w końcowym punkcie zbliżania [FAFFinal Approach Fix]). Na ekranie trasy aktywnej pojawi się symbol
„Vector to Final” (wektor do końcowego kursu podejścia) obok pierwszego punktu podejścia.
Strona aktywnego podejścia do lądowania.
Z wykorzystaniem wektorowania.
GPSMAP 496 będzie prowadził Cię aż do przechwycenia końcowego
kursu poprzedzającego punkt FAF. Igła zejścia z kursu na graficznym
wskaźniku HSI pozostanie poza środkiem, dopóki nie znajdziesz się na
końcowym kursie do podejścia. Wskaźnik HSI będzie automatycznie nadążał (obracając się wskazując kierunek) w kierunku kursu dolotowego.
Ekran mapy wyświetli przedłużenie końcowego kursu podejścia za pomocą pogrubionej kreskowanej linii.
24
Jeśli wybierzesz „No’ w odniesieniu do opcji wektorowania wówczas
GPSMAP 496 wytworzy prostą linię kursową wprost do pierwszego punktu
podejścia do lądowania (z dowolnego miejsca, gdy zainicjujesz funkcję podejścia). Ten rodzaj pracy podobny jest do innych przelotów po trasie prowadzonych po kursie od punktu do punktu z wykonywaniem koniecznych skrętów przy krzyżujących się punktach.
UWAGA: Ostre zakręty nie są dopuszczalne przy wykonywaniu
procedury lądowania wg IFR (lot wg przyrządów). Bez względu
na rodzaj płyty lotniska lub instrukcji podawanych przez kontrolę
ruchu lotniczego należy wykonywać procedurę podejścia do lądowania bez wykonywania ostrych zakrętów.
Jeśli kontrola ruchu lotniczego wyrazi zgodę na wykonanie lądowania na lotnisku uruchamiając procedurę podejścia do lądowania powodujesz skasowanie realizacji funkcji „Direct To” i inicjujesz trasę lotu do końcowego punktu
podejścia FAF. Uruchamiaj procedurę podejścia do lądowania jedynie wtedy,
gdy otrzymasz zgodę na lądowanie od lokalnego kontrolera ruchu lotniczego.
Odwołanie wybranego rodzaju podejścia lub wektorowania może nastąpić na
wiele sposobów:
[Direct To] i przycisk MENU będąc na stro• Naciśnij na przycisk
nie GO TO.
• Ze strony Active Go To [aktywne Idź do] (lub Active Route-aktywna
trasa) naciśnij na przycisk MENU.
Aby odwołać wektorowanie i / lub podejście do lądowania należy:
[Direct To] wyświetlony zostanie ekran
1. Po naciśnięciu przycisku
IDŹ DO [GoTo Page].
Lub
Otwórz stronę trasy aktywnej (Active Route Page). Naciśnij na przycisk
MENU aby wyświetlić ekran opcji tej strony.
2. Podświetlić linię „Cancel Approach” i nacisnąć na przycisk ENTER
aby odwołać funkcję pełnego podejścia do lądowania.
Jeśli aktywna jest funkcja wektorowania podświetlić linię „Cancel
Vectors” ” i nacisnąć na przycisk ENTER, aby nawigować prosto do
końcowego punktu FAF.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie punktów lądowych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wyszukiwanie punktów lądowych.
Odbiornik GPSMAP 496 umożliwia tworzenie planów podróży z wykorzystaniem funkcji wyszukiwania punktów lądowych a następnie
tworzenie tras zakręt po zakręcie do tych punktów (trasy drogowe).
Na przykład można wyszukać restaurację w celu spożycia obiadu
gdy znajdziesz się na ziemi.
Aby wyszukać punkt lądowy :
1. Po naciśnięciu przycisku
[Direct To] wyświetlony zostanie
ekran IDŹ DO [GoTo Page].
2. Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić ekran opcji tej strony.
Menu opcji dla strony Go To.
3. Podświetl linię Find Land Points [znajdź punkt lądowy] i naciśnij
na przycisk MENU. Menu wyszukiwania (Find Menu) zostanie
otwarte.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu wyszukiwania.
4. Naciśnij na przycisk MENU aby wybrać metodę wyszukiwania. Na
przykład kiedy chcesz znaleźć punkt lądowy niedaleko Twojego
punktu docelowego wybierz opcje Near Destination i naciśnij na
przycisk ENTER.
5. Podświetl ikonę poszukiwanego obiektu (jego kategorii) i naciśnij na
przycisk ENTER.
6. Wprowadź konieczne informacje takie jak nazwa restauracji i naciśnij
na przycisk ENTER. Więcej informacji na ten temat znajduje się na
stronie 58 „Wyszukiwanie punktów i pozycji”.
7. Wybierz linię Save aby wprowadzić do pamięci tę lokalizację jako
punkt trasowy dla późniejszego wykorzystania podczas tworzenia
tras. Wybierz Show Map [pokaż mapę] aby pokazać tę lokalizacje na
mapie lub wybierz Ok aby powrócić do listy wyszukiwania.
25
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Oznaczanie punktów trasowych.
............................................................................................................................................................................................................................................
Oznaczanie punktów trasowych.
Przycisk ENTER / MARK w odbiorniku Garmin GPSMAP 496 umożliwia
szybkie zapisanie do pamięci odbiornika aktualnej Twojej pozycji dla
tworzenia nowego punktu trasowego. Pozycja musi być jednoznacznie
określona (2D – dwa wymiary [dł, szer. geograf.] lub 3D – trzy wymiary
[dł, szer. geograf. i wysokość npm]) aby można ją oznaczyć. Należy nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU , otworzyć zakładkę GPS (GPS
Tab) i sprawdzić aktualny status odbiornika GPS.
Więcej informacji na temat edycji punktów trasowych znajduje się w
rozdziale „Edycja i zarządzanie punktami trasowymi” rozpoczynającym
się od strony 78.
Aby oznaczyć wybraną lokalizacje jako punkt trasowy :
1. Naciśnij na przycisk PAGE aby otworzyć stronę mapy (Map
Page).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przemieść symbol
strzałki do miejsca lokalizacji które chcesz zapisać jako punkt
trasowy.
3. Szybko naciśnij i puść przycisk ENTER / MARK aby otworzyć
stronę informacyjną (Information Page) dla pozycji/obiektów na
mapie.
Aby oznaczyć Twoją aktualną pozycję należy:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER / MARK aż strona Nowych
Punktów Trasowych (New Waypoint Page) zostanie wyświetlona .
2. Dla akceptacji punktu i jego domyślnej nazwy („Waypoint”) i oznakowania należy za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetlić graficzny przycisk ‘Ok’ i nacisnąć na przycisk ENTER.
Zapis wybranej pozycji jako punktu trasowego.
4. Aby zapisać punkt za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO
podświetl linię Save i naciśnij na przycisk ENTER.
5. Aby zaakceptować punkt i domyślną nazwę dla punktu podświetl linię OK i naciśnij na przycisk ENTER.
26
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Wyszukiwanie punktów lądowych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Tworzenie planów lotu (tras).
6
Podświetl punkt na liście. Podświetl linię OK i naciśnij na przycisk
ENTER. Wybrany punkt zostanie dodany do trasy.
7
Kontynuuj kroki z punktów 4 do 6 aż wszystkie punkty zostaną dodane do trasy. Trasa jest automatycznie zapisywana w pamięci odbiornika.
Można tworzyć plany lotów (lub tras) wykorzystując stronę Route [trasy] w menu głównym (Main Menu). Stworzona trasa jest zapisywana w pamięci dla
późniejszego wykorzystania. Można również tworzyć trasy dla szybkiego jej
wykorzystania korzystając ze strony trasy aktywnej (Active Route Page). Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Tworzenie tras” rozpoczynającym się od strony 61 i „Edycja i zarządzanie trasami” rozpoczynającym się
od strony 74.
INFORMACJA: Przed przeprowadzeniem aktualizacji bazy danych Jeppesena należy sprawdzić czy wszystkie plany lotów znajdujące się w pamięci odbiornika są aktualne. Czy znajdują się tam
nieaktualne dane/punkty lotnicze w zapisanych trasach lotu, czy
trasa jest zablokowana i nieużyteczna. Należy utworzyć nową trasę
z uwzględnieniem aktualnych punktów z bazy Jeppesena.
Aby utworzyć trasę należy :
1
2
3
4
5
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Menu Główne
(Main Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię ‘Routes’ (trasy) i naciśnij na przycisk ENTER.
Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić Menu Opcji (Options Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz linię ‘New Route’
(nowa trasa) i naciśnij na przycisk ENTER lub podświetl pierwszą pustą
linię i naciśnij na przycisk ENTER.
Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić Menu Opcji. Za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię Add Waypoint [dodaj
punkt] i naciśnij na przycisk ENTER.
Lub
Podświetl pierwszą pustą linię i naciśnij na przycisk ENTER.
Strona Aviation Find Page [lotnicza strona wyszukiwania] (Go To Page)
zostanie otwarta i umożliwia Ci wybór punktu lotniczego. Wprowadź odpowiedni numer identyfikacyjny ID, nazwę obiektu (Facility Name) lub
nazwę miasta.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Aby nawigować po trasie :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Menu Główne.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię ‘Routes’
(trasy) i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Podświetl z listy wybraną trasę i naciśnij na przycisk MENU.
4. Podświetl linię Active Route i naciśnij na przycisk ENTER.
Możesz również tworzyć trasy które będą użyte w przyszłości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Tworzenie tras” rozpoczynającym się od strony 61 i „Edycja i zarządzanie trasami” rozpoczynającym się od strony 74.
27
Podstawowe działanie w Lotniczym Rodzaju Pracy > Lot w/g planu lotu.
............................................................................................................................................................................................................................................
Lot w/g planu lotu.
Kiedy plan lotu jest utworzony (lub trasa) i odbywasz w/g niego lot
wówczas GPSMAP 496 będzie Cię prowadził do punktu docelowego z
wykorzystaniem różnych pomocy i narzędzi.
INFORMACJA: Przed przeprowadzeniem aktualizacji bazy danych Jeppesena należy sprawdzić czy wszystkie plany lotów
znajdujące się w pamięci odbiornika są aktualne. Czy znajdują
się tam nieaktualne dane/punkty lotnicze w zapisanych trasach
lotu, czy trasa jest zablokowana i nieużyteczna. Należy utworzyć
nową trasę z uwzględnieniem aktualnych punktów z bazy Jeppesena.
Ślad przebytej trasy na mapie.
Na ekranie mapy Twoja bieżąca pozycja pokazana jest w postaci ikony samolotu (w Lotniczym Rodzaju Pracy). Możesz również widzieć
jak samolot przemieszcza się na mapie; jest to graficzne zobrazowanie Twojego lotu. Twoja trasa wykreślona jest w postaci linii w kolorze
purpurowym (Magenta). Ikona samolotu powinna być w górnej części
tej linii jeśli się poruszasz. Jeśli jesteś na tej linii jesteś dokładnie na
kursie.
INFORMACJA: W Lotniczym (i Morskim) Rodzaju Pracy gdy
realizowana jest funkcja Go TO i nawigacyjne prowadzenie linia
ta jest nieruchoma. Od punktu gdzie funkcja ta została zapoczątkowana. W Lądowym Rodzaju Pracy linia funkcji Go TO na mapie jest w sposób ciągły aktualizowana zgodnie z bieżącym położeniem.
Uzupełniające informacje na temat Strony Mapy (Map Page) i ich właściwościach zamieszczone są w rozdziale „Strona mapy” rozpoczynającym się od strony 29.
28
Zmiany terenu i przeszkody terenowe.
Po naciśnięciu na przycisk PAGE otworzy się strona terenu (Terrain
Page) i można obejrzeć zmiany rzeźby terenu i przeszkód terenowych
nad którymi aktualnie przelatujesz. Teren i przeszkody terenowe w odległości mniejszej od 100 stup od samolotu wyświetlane są w kolorze
czerwonym. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 37.
Widok wskaźnika HSI na stronie Tablicy Przyrządów Pilota .
Można używać strony Tablicy Przyrządów Pilota do wyświetlania graficznego wskaźnika HSI dla zobrazowania namiaru (Bearing to the Course) a także innych informacji jak prędkość, wysokość i czas dolotu
ETA.
Możliwe jest również wyświetlanie w centrum ekranu kompasu aby
określić czy jesteś na właściwym kursie. Może być również on pomocny
przy wykonywaniu nawigacji pionowej VNAV jako wskaźnik zejścia
VNAV.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 40 „Strona tablicy
przyrządów”.
Ostrzeżenia i alerty.
Podczas podróży na aktualnie wyświetlanej stronie mogą pojawiać się
różne alerty takie jak : Airspace [alarm o przestrzeni powietrznej], Terrain [o terenie], Obstacle [przeszkody terenowe] i Descent Rate Alerts
[alarm o niewłaściwym zniżaniu]. Kiedy pojawi się alert o przestrzeni
powietrznej naciśnij na przycisk NRST aby obejrzeć informacje o tej
przestrzeni.
Kiedy pojawi się alert o terenie (Terrain) lub przeszkodach terenowych
(Obstacle) wówczas naciśnij na przycisk PAGE lub NRST aby otworzyć
stronę terenu (Tarrain Page). Na tej stronie zobaczysz jaki kształt terenu i przeszkody terenowe znajdują się przed Tobą i mogą stanowić
problem dla Ciebie. Przewidywany punkt zderzenia oznaczony jest jako
szereg znaków X. Zmień wysokość lotu aby uniknąć kolizji z terenem
lub przeszkodą terenową.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy.
W tej części podręcznika opisane są główne strony takie jak strona Mapy i Terenu jak również podane są niektóre dodatkowe właściwości jak
E6B [wysokość gęstościowa, prędkość rzeczywista, uskoki wiatrów].
W Lotniczym Rodzaju Pracy domyślnie jest cztery definiowane przez
użytkownika pola danych widoczne w narożnikach ekranu. Mogą one
być konfigurowane w wybrany jeden z wielu sposób . Można również
zmieniać wygląd ekranu mapy i rozmieszczenie pól danych. Zobacz
na stronie 34 więcej informacji na ten temat.
Ekran Mapy.
GPSMAP 496 posiada mapę obracającą się w czasie rzeczywistym,
której możliwości to coś znacznie więcej niż wykreślanie Twojego kursu. Ekran mapy (Map Page) wyświetla cyfrową mapę – w tym granice
stref nawigacyjnych, lotniska, pomoce nawigacyjne, jeziora, rzeki, linie
wybrzeży, miasta i autostrady. Kursor na ekranie pozwala przesuwać
się na obszary poza ramką, określać odległość i namiar do dowolnego
miejsca na mapie i korzystać z różnorodnych funkcji dotyczących punktów trasy i tras. Posiada dedykowane specjalistyczne przyciski zoom
(IN i OUT) służące do natychmiastowej regulacji skali mapy.
Są dwa podstawowe tryby pracy zobrazowania mapowego: tryb pozycji
i tryb przesuwania po ekranie, które determinują, jakie informacje są
wyświetlane na ekranie. Tryb pozycji wyświetla symbol w centrum
ekranu mapy i jest to normalny tryb pracy z zobrazowaniem mapowym.
Marker określający pozycję (ikona pozycji) zobrazowuje Twoją „podróż”
na Ekranie Mapy w postaci sylwetki samolotu
w Lotniczym rodzaju
pracy lub w postaci trójkąta
w Morskim i Lądowym rodzaju pracy.
Każdorazowo po włączeniu GPSMAP 496 znajduje on się w trybie pozycji z zaznaczoną pozycją ulokowaną w centrum zobrazowania mapowego.
Gdy naciśniesz na PRZYCISK CENTRALNY wówczas GPSMAP 496
uaktywni tryb przesuwania po ekranie i po mapie i biały kursor - wskaźnik w postaci białej ikony – strzałki będzie się przemieszczał po ekranie.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Ekran (strona) Mapy w Lotniczym Rodzaju Pracy.
Również graficzny łuk nawigacyjny (HSI – wskaźnik sytuacji horyzontalnej) zostanie wyświetlony jako domyślny na Ekranie Mapy. Łuk ten
zachowuje się jak kompas na Ekranie Tablicy Przyrządów (Panel Page) wskazując pożądany kurs i odchyłkę (dewiację) w lewo / prawo od
tego kursu. Jeśli linia i grot wskazówki w kolorze purpury ustawione są
pionowo do góry przemieszczasz się dokładnie po właściwym kursie w
kierunku Twojego przeznaczenia.
UWAGA: Łuk nawigacyjny ustawiony jest do góry tylko w
Lotniczym Rodzaju Pracy gdy na Ekranie Mapy wybrana
jest opcja śladem do góry (Track Up). Zobacz informacje
na str.34.
29
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy
............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienie (orientacja ) mapy.
Możliwe są trzy ustawienia mapy : północ do góry (North Up) identycznie jak mapy papierowe, ślad trasy do góry (Track Up) zgodnie z aktualnym kierunkiem podróży oraz kursem do góry (Course Up) zgodnie
kursem do punktu przeznaczenia. Kiedy korzystamy z opcji ślad trasy
do góry (Track Up) lub kurs do góry (Course Up) wówczas grot strzałki
w kierunku północy (North) wskazuje bieżąca orientację. Aby zmienić
orientację mapy należy nacisnąć na przycisk PAGE aby otworzyć Stronę Mapy. Następnie należy nacisnąć na przycisk MENU. Wybrać linię
Set up Map i nacisnąć na przycisk ENTER.
Wiecej informacji na ten temat znajduje się na stronie 34.
Ilość zawartych danych mapowych może być sprawdzona w następujący sposób;
•
•
•
Wybór skali mapy.
Mapa posiada 28 zakresów / skal: od 20 stóp do 800 mil morskich (20
stóp do 800 mil lądowych lub 5 m do 1200 km). Skalę można wybierać
za pomocą przycisków zoom IN i OUT. Aktualna skala mapy jest pokazywana w dolnym, prawym rogu okienka z danymi.
UWAGA: Wielkość skali przedstawiona jest w wartościach odległości pomiędzy zaznaczonymi końcami
Kiedy wybrana skala jest zawarta we wbudowanej bazie lub w
opcjonalnie zainstalowanej MapSource wówczas dane kartograficzne będą wyświetlane.
Kiedy wybrana skala jest zawarta zarówno we wbudowanej bazie jak i w opcjonalnie zainstalowanej mapie wówczas dane kartograficzne będą wyświetlane w najlepszej rozdzielczości.
Kiedy wybrana skala jest większa niż dostępne w pamięci dane
wówczas pojawi się w dolnej części mapy ostrzeżenie w postaci
napisu „overzoom” – przekroczona skala dla wbudowanej mapy
miast City Navigator.
Korzystanie z wbudowanej mapy miast City Navigator.
•
Kiedy wewnętrzna baza danych / mapa miast City Navigator jest
używana wówczas napis ‘detail map ’ będzie wyświetlany poniżej skali mapy.
Aby zmienić skalę mapy:
•
•
Naciśnij przycisk zoom OUT aby zobaczyć większy obszar mniej
szczegółowo.
Naciśnij przycisk zoom IN aby zobaczyć mniejszy obszar bardziej
szczegółowo.
Korzystanie z wbudowanej mapy miast City Navigator.
System odbiornika GPSMAP 496 posiada wbudowaną mapę miast City
Navigator. Więcej szczegółów dla zastosowań morskich dostępne jest
po zainstalowaniu opcjonalnych danych zawartych w BlueChart lub
oprogramowaniu MapSource.
30
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Przesuwanie i wskazywanie na mapie.
Wskaźnik na mapie umożliwia Ci przesuwanie w kierunku od Twojej
aktualnej pozycji na ekranie w granicach wyświetlanego aktualnie obszaru. Kiedy przemieścisz się do krawędzi bieżąco wyświetlanej mapy
ekran zacznie się przewijać do przodu dostarczając ciągłego zobrazowania.
Aby przesunąć wskaźnik należy:
Naciskać na PRZYCISK CENTRALNY, aby przemieścić wskaźnik do
góry, dołu, w lewo lub prawo. Graficzny wskaźnik przemieszczający
się na mapie umożliwia Ci zobaczenie innych części / obszarów mapy.
W tym trybie zwiększenie lub zmniejszenie skali będzie dokonywane
w odniesieniu do wskaźnika położonego w centrum ekranu. Gdy
wskaźnik jest nieruchomy wówczas stałe koordynaty jego pozycji
będą wyświetlane w polu pozycji zaś odległość i kurs od Twojej aktualnej pozycji będą się zmieniały proporcjonalnie do zmian Twojego
położenia.
Aby przywrócić swoją pozycję na środku mapy / ekranie :
1. Gdy skończysz przemieszczanie po mapie naciśnij na przycisk
QUIT.
2. Urządzenie powróci do trybu pozycji i symbol będzie widoczny w
centrum mapy.
Wskaźnik może być używany do zaznaczania na ekranie punktu trasowego
lub innego punktu na mapie. Umożliwia to przegląd i wybór pozycji lub właściwości wprost z Ekranu Mapowego Zobrazowania.
Aby wyświetlić dodatkowe informacje uzupełniające na temat punktów
lub pozycji na mapie należy :
Przemieszczanie po mapie.
Legenda na temat ikon o dostępnych usługach AOPA.
Gdy wskaźnik zostanie przemieszczony wówczas odległość i kurs od
Twojej pozycji do niego będzie wyświetlana w górnym okienku razem z
jego koordynatami.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przemieść wskaźnik do wybranego punktu trasowego lub do wybranej pozycji na mapie. Jeśli w
wybranym miejscu znajduje się wiele zgrupowanych pozycji zmień odpowiednio skalę mapy dla lepszego rozróżnienia.
Kiedy punkt trasowy lub pozycja na mapie zostały wybrane wówczas
są podświetlone na ekranie z nazwą i lokalizacją wyświetloną w górnej
części ekranu, wraz z odległością i namiarem od Twojej aktualnej pozycji tak jak to pokazano po lewej stronie obok.
2. Naciśnij na przycisk ENTER aby wyświetlić więcej informacji na temat
tego punktu. Informacje i graficzne przyciski ekranowe zależą bardzo
od typu wybranego obiektu. W niektórych przypadkach wyświetlane są
dodatkowe zakładki informacyjne w górnej części strony informacyjnej
(Information Page) lub strony punktu trasowego (Waypoint Page).
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl dodatkową zakładkę aby wyświetlić uzupełniające informacje.
31
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy
............................................................................................................................................................................................................................................
4. Wybierz graficzny przycisk ekranowy i naciśnij na ENTER.
5. Naciśnij na przycisk QUIT aby wyjść ze strony informacyjnej (Information Page).
Informacje o przestrzeniach powietrznych (strefach nawigacyjnych).
Kursor może być również wykorzystany do wywoływania informacji
na temat stref nawigacyjnych przedstawionych na mapie.
Strona informacyjna „Lotniska” (Airport).
Smart Airspace („inteligentna przestrzeń”).
Funkcja ta umożliwia natychmiastowe wyświetlanie fragmentu otaczającej przestrzeni powietrznej i aktualnej wysokości w postaci pogrubionej
czcionki. Pozostałe obszary przestrzeni powietrznej i wysokości wyświetlane sa czcionką nie pogrubioną.
Informacje o strefie nawigacyjnej.
Aby wywołać informacje o strefach nawigacyjnych z ekranu
mapy:
1. Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wybrać obszar zawarty
w granicach wybranej strefy nawigacyjnej. Linia graniczna zostanie podświetlona i pojawi się okienko pokazujące rodzaj strefy nawigacyjnej i limity dolnego i górnego pułapu.
2. Aby wyświetlić dodatkowe informacje, naciśnij ENTER. Częstotliwości komunikacji radiowej mogą zostać wtedy wyświetlone
poprzez podświetlenie przycisku graficznego „Frequencies”
(Częstotliwości) i naciśnięcie ENTER.
3. Kiedy podświetlony jest przycisk graficzny „OK”, naciśnij ENTER
aby powrócić do ekranu mapy.
Smart Airspace na stronie mapy.
32
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Usuwanie niepotrzebnych detali z mapy.
Możesz usunąć pozycje z ekranu mapy (czyszczenie ekranu) takie
jak na przykład drogi szybkiego ruchu (autostrady). W Lotniczym
Rodzaju Pracy jest kilka poziomów „czyszczenia ekranu mapy”.
Aby szybko oczyścić ekran mapy należy nacisnąć na przycisk ENTER. Można również oczyścić mapę ze strony Teren (Terrain Page).
Aby oczyścić Ekran Mapy :
1. Będąc na stronie Mapy (Map Page) naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie wyświetlony komunikat Clear-1 (pierwszy poziom czyszczenia) pod skalą mapy. Detaliczne informacje geograficzne a w tym drogi szybkiego ruchu, miasta, rzeki i małe
jeziora zostaną usunięte z mapy.
2. Naciśnij ponownie na przycisk ENTER. Granice stref nawigacyjnych zostaną usunięte z mapy. Wyświetlony zostanie komunikat Clear-2 (drugi poziom czyszczenia) pod skalą mapy.
3. Naciśnij ponownie na przycisk ENTER. Tylko punkty trasowe i
pomoce nawigacyjne które są aktualnie wykorzystywane w wykonywaniu funkcji Go To lub w aktywnej trasie pozostają na
mapie. Zostanie wyświetlony komunikat Clear-3 (trzeci poziom
czyszczenia) pod skalą mapy.
4. W Lotniczym Rodzaju Pracy naciśnij na przycisk ENTER ponownie aby przywrócić wszystkie usunięte detale mapy.
W Morskim i Lądowym Rodzaju Pracy naciśnij na przycisk MENU,
podświetl linię Declutter On (włączenie czyszczenia) lub Declutter
Off (wyłączenie czyszczenia) i naciśnij na przycisk ENTER.
Pomiar odległości.
Możliwe jest wyznaczenie odległości i namiaru pomiędzy dwoma
punktami na mapie.
Aby wyznaczyć namiar i odległość pomiędzy dwoma punktami
należy:
1. Będąc na stronie Mapy (Map Page) nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
2. Podświetlić linię „Measure Distance” i nacisnąć na przycisk
ENTER. Wskaźnik na ekranie zostanie wyświetlony w miejscu
Twojego aktualnego położenia a poniżej będzie napis „ENT
REF”.
3. Przemieść kursor (wskaźnik) do początkowego punktu odniesienia (odkąd chcesz wyznaczyć odległość) i naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie wyświetlona ikonka „pin” w miejscu
punktu startowego.
Pomiar odległości.
4. Przemieść kursor do docelowego punktu. Namiar i odległość
od punktu początkowego oraz koordynaty kursora będą wyświetlane w górnej części ekranu.
5. Naciśnij na przycisk QUIT na zakończenie procedury.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
33
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy
............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienie wskaźnika kursowego.
Ustawienia Strony Mapy.
Możliwe jest ustawienie wskaźnika (znacznika) kursu tak aby wskazywał namiar lub kurs do zasterowania. Można również wprowadzić
specyficzne referencje kursowe dla tego wskaźnika.
Na stronie ustawień mapy (Map Page Setup) można wybrać w jaki
sposób będą widziane pozycje na mapie.
Aby ustawić wskaźnik kursowy :
Aby zmienić ustawienia mapy należy:
1. Będąc na stronie Mapy (Map Page) nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię Set
Bug Indicator i naciśnij ENTER.
3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji . Domyślnie
znacznik kursu jest pokazywany jako Bearing (BRG) [namiar]
do punktu trasowego, ale również może pokazywać kurs do
zasterowania Course to Steer (CTS) lub do wyboru funkcji
User Selected [do wyboru przez użytkownika]. Ta ostatnia
opcja umożliwia Ci wyznaczenie referencji kursowej na graficznym wskaźniku HSI (sytuacji horyzontalnej). To z kolei dostarcza wizualnej ścieżki (kolejki) dla ważnych informacji o kierunku dla bieżącego lub przyszłego wykorzystania. Można
również wyłączyć całkowicie ten wskaźnik.
4. Podświetl wybraną opcję z listy i naciśnij ENTER.
Można również dokonać ustawień wskaźnika kursowego na graficznym wskaźniku HSI będąc na Stronie Tablicy Przyrządów Pilota
(Panel Page). Po otwarciu tej strony należy nacisnąć na przycisk
MENU. następnie należy wykonać czynności zgodnie z punktami od
2 do 4 opisanymi powyżej.
34
1. Ze Strony Mapy naciśnij na przycisk MENU.
2. Podświetl linię ‘Set Up Map’ i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO naciskając w lewo lub
prawo podświetl wybraną zakładkę a następnie naciskając go do
góry lub do dołu podświetl pole które chcesz zmienić i naciśnij na
przycisk ENTER.
Główna zakładka na stronie ustawień Mapy.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO naciskając do góry
lub do dołu podświetl wybrane ustawienia i naciśnij na przycisk
ENTER aby wybrać nowe ustawienia.
5. Naciśnij na przycisk QUIT aby opuścić funkcję ustawień.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zmiany układu strony i pól danych.
Można indywidualnie dostosować wygląd strony oraz pól danych.
Możesz dostosować poniższe strony: Stronę mapy (Map Page),
Stronę terenu (Terrain Page), Stronę Kompasu (Compass Page),
Stronę Pozycji (Location Page), Stronę Komputera Podróży (Trip
Computer Page) i opcjonalnie Stronę Sonaru (Sonar Page). Dla wielu z tych stron można również dostosować pola z danymi.
Aby zmienić układ strony należy:
1. Nacisnąć na przycisk PAGE aby wyświetlić stronę którą
chcesz zmienić.
2. Nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
3. Podświetlić linię „Set Up Page Layout”[ustawienia układu
strony] i nacisnąć na przycisk ENTER.
Zmiana układu na Stronie Mapy.
Aby zmienić pole danych:
1. Nacisnąć na przycisk PAGE aby wyświetlić stronę którą
chcesz zmienić.
2. Nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
3. Podświetlić linię „Change Data Fields”[zmiana pól danych] i
nacisnąć na przycisk ENTER.
4. Podświetl pole danych, które chcesz zmienić i naciśnij na
przycisk ENTER.
5. Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wybrać rodzaj danych, które mają pojawić się w tym polu i naciśnij na przycisk
ENTER.
6. Aby powrócić do poprzednich ustawień w tym polu naciśnij
na przycisk MENU a następnie ENTER.
7. Następnie naciśnij na przycisk QUIT na zakończenie procedury.
Zmiana w polach danych.
4. Wybrać odpowiednią opcję i nacisnąć na przycisk ENTER.
Dla trzech rodzajów pracy dostępne opcje są różne.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
35
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona mapy
............................................................................................................................................................................................................................................
Dodatkowe mapowe karty danych.
Można zobaczyć jakie dane załadowane są do pamięci Twojego
GPSMAP 496 i jakie karty danych są podłączone.
Aby przejrzeć / zmienić informacje na temat danych zawartych
na kartach danych należy:
1. Wejść na Stronę Mapy i nacisnąć na przycisk MENU.
2. Na Stronie Menu Opcji (Options Menu) podświetlić pole ‘Map
Information” i nacisnąć na przycisk ENTER.
Strona informacyjna o dostępnych mapach.
36
3. Pierwsza wyświetlona strona pokazuje grupę map które zawarte
są na kartach danych i czy są one dostępne do wyświetlania na
Stronie Mapy.
Aby zmienić ustawienia dla całej grupy map należy podświetlić
pole następne po nazwie grupy map i nacisnąć na przycisk ENTER aby wybrać (sprawdzić oznaczenie) lub odwołać wybór (nie
sprawdzać oznaczenia) ustawienia funkcji ‘Show’ (pokaż).
4. Aby przejrzeć listę map z grupy map należy podświetlić nazwę
grupy (rodziny) map i nacisnąć na przycisk ENTER.
5. Aby wyświetlić detaliczne informacje na temat poszczególnych
map należy podświetlić Nazwę Mapy (Map Name) i nacisnąć na
przycisk ENTER. Następnie podświetlić graficzny przycisk ‘Ok.’ i
nacisnąć na przycisk ENTER aby opuścić Stronę Informacyjną
Map.
6. Aby wybrać / odwołać wybór mapy do wyświetlenia na Stronie
Mapy należy podświetlić pole następne po wybranej mapie i nacisnąć na przycisk ENTER aby sprawdzić / lub nie pole ‘Show’
Lub:
Nacisnąć na przycisk MENU i wybrać odpowiednią opcję (‘Show
All’ – Pokaż Wszystko, ‘Hide All’ – Ukryj Wszystko, lub ‘Show
Defaults’ – Pokaż Domyślne Ustawienia) i nacisnąć na przycisk
ENTER.
7. Naciśnij na przycisk QUIT aby opuścić Stronę Informacyjną na
temat Map (Map Information Page).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona terenu.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strona terenu.
Informacje o przeszkodach.
Strona zobrazowania terenu dostępna jest tylko w Lotniczym Rodzaju
Pracy i dostarcza widoku z góry nad terenem nad którym lecisz.
Okienko z ostrzeżeniem pojawia się bez względu jaka strona aktualnie jest wyświetlana informując że zbliżasz się do ziemi lub przeszkody terenowej jak również że zbyt gwałtownie następuje zniżanie. Te
alerty zależą od tego jak zostały zdefiniowane przez użytkownika parametry w ustawieniach na stronie tereny (Terrain setup).
Przeszkody są wyświetlane na stronie terenu (Terrain Page) lub dla zakresu skali mapy poniżej 12 mil morskich. Przeszkody terenowe wyświetlane są również na stronie Mapy gdy skala mapy jest ustawiona
na wartość 3 mil morskich lub mniej.
Używane są standardowe symbole mapowe dla oświetlonych lub nie
oświetlonych przeszkód o wysokości ponad 200 stóp nad poziom ziemi
(AGL). Objaśnienia symboli znajdują się poniżej.
Oświetlona przeszkoda 1000 stóp ponad Ziemią i powyżej.
Nie oświetlona przeszkoda 1000 stóp ponad Ziemią i powyżej.
Oświetlona przeszkoda poniżej 1000 stóp ponad Ziemią .
Nie oświetlona przeszkoda poniżej 1000 stóp ponad Ziemią .
Strona terenu.
Ikony przeszkód terenowych.
Informacje o terenie.
Obszary terenu wyświetlane w kolorze czerwonym maja taką wysokość że różnica od Twojej aktualnej wysokości wynosi 100 stóp lub
mniej. Obszary wyświetlane w kolorze żółtym pomiędzy 100 stóp i
ustawioną przez użytkownika wartością „Caution Elevation” [ostrzeżenie o elewacji]. Wartością domyślną dla ustawienia w Caution
Elevation jest 1000 stóp, zatem obszary wyświetlane w kolorze żółtym znajdują się w przedziale 1000 stóp i 100 stóp poniżej lotu samolotu. Obszary wyświetlane w kolorze czarnym znajdują się poniżej
progu ustawionej wartości ostrzegawczej – Caution Elevation. Przewidywany punkt zderzenia z przeszkoda oznaczony jest znakiem "X”.
Każda przeszkoda posiada oznaczoną w ramce wysokość wierzchołka
nad poziom morza (MSL-Mean Sea Level). W nawiasie podana jest
wartość wysokości przeszkody ponad ziemią (MGL-Above Ground
Level).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Kody kolorowe o przeszkodach i terenie.
Kolor czerwony (Red) : Teren lub przeszkody terenowe znajdują się w
odległości 100 stóp od wysokości lotu samolotu.
Kolor żółty (Yellow) : Teren lub przeszkody terenowe znajdują się w
odległości pomiędzy wartością zdefiniowaną na stronie Caution Elevation i 100 stóp od wysokości lotu samolotu.
37
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona terenu.
............................................................................................................................................................................................................................................
Alerty.
Dodatkowe opcje strony o terenie.
Jeśli znajdujesz się na jednej ze stron dostępnych w GPSMAP 496:
Terrain (teren), Obstacle (przeszkody terenowe) i Descent Rate
(prędkość zniżania) alerty ostrzegawcze będą pojawiać się w lewym dolnym rogu ekranu informując Cię o sytuacji niebezpiecznej.
Alert jest wyświetlany do czasu gdy ścieżka (trasa lotu) będzie wolna od przeszkód lub do momentu gdy zostanie naciśnięty przycisk
QUIT.
Dostęp do Opcji Strony o Terenie możliwy jest po naciśnięciu na przycisk MENU kiedy znajdujesz się na stronie Teren (Terrain Page).
Menu Opcji Strony Teren (Terrain Page).
•
Ostrzeżenia o przeszkodach terenowych.
•
Pokazane na Stronie Tablicy Przyrządów.
•
•
38
Naciśnij na przycisk ENTER aby szybko „oczyścić” ekran mapy tak jak to możesz zrobić będąc na Stronie Mapy. Zob. na
str. 33.
Aby szybko zablokować alerty podświetl linię „Disable Alerts”
i naciśnij na przycisk ENTER. Powtórz czynność aby odblokować alerty.
Możesz przemieszczać się po mapie i dokonywać zmiany skali
(zoom IN i zoom Out) korzystając z tych samych technik jak
dla Strony Mapy. Zob. na str.31.
Możesz zmieniać wygląd Strony Teren (Terrain Page). Zobacz
na str.37. Również zobacz w Dodatku na str.174 więcej informacji na temat pól danych.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona terenu.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawianie Strony Teren i alertów.
Na stronie ustawień Terrain Setup Page można ustawić wartości dla alertów terenowych jak również przeszkód terenowych podczas wykonywania lotu.
Aby ustawić stronę Terenu :
1.
2.
Będąc na Stronie Terenu (Terrain Page) naciśnij na przycisk
MENU aby dostać się na stronę menu opcji.
Wybierz linię Set up Terrain i naciśnij na przycisk ENTER.
Ostrzeżenia terenowe – wysokościowe.
Wybierz odpowiednie ostrzeżenia terenowe – wysokościowe (Caution
Elevation). Jeśli teren lub przeszkody terenowe znajdują się w przedziale wartości które zostały wprowadzone do pamięci urządzenia na stronie
Caution Elevation zostanie wyświetlony przez GPSMAP 496 komunikat
ostrzegawczy.
Czas wydawania ostrzeżeń – alertów.
Funkcja Look Ahead Time [wyprzedzenie czasowe] dla terenu i przeszkód terenowych umożliwia ustawienie czasu kiedy pojawi się komunikat / alert ostrzegawczy. Na przykład gdy zostanie wybrany czas 120 sekund alert pojawi się na ekranie GPSMAP 496 na120 sekund przed osiągnięciem przeszkody terenowej.
Ważność ostrzeżeń – alertów.
Są trzy poziomy czułości dla alertów (Sensitivity Alert): (Terrain - teren,
Obstacle – przeszkody, Descent Rate – prędkość zniżania) określające
dla jakich poziomów niebezpieczeństwa są one wydawane . Domyślnie
urządzenie GPSMAP 496 ma ustawiony poziom wysoki – High który powoduje wydawanie alertów czerwonych (red) i żółtych (yellow) z wyprzedzeniem czasowym zdefiniowanym na stronie Look Ahead Time. Poziom średni - Medium powoduje wydawanie alertów czerwonych (red) i
żółtych (yellow) o najwyższym priorytecie , oraz niski – Low który powoduje wydawanie tylko alertów czerwonych (red).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Strona ustawień Teren.
3.
4.
Dokonaj zmian ustawień na stronie ustawień Teren. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz opcje i naciśnij
na przycisk ENTER. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij na
przycisk ENTER.
Naciśnij na przycisk PAGE lub QUIT aby zaakceptować
zmiany i aby wyjść z opcji ustawień strony Teren.
39
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona Tablicy Przyrządów.
............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Tablicy Przyrządów Pilota.
Tablica przyrządów wyświetla dane pochodzące z systemu GPS w
postaci graficznej podobnie jak tradycyjna tablica przyrządów pilota.
Należy zawsze pamiętać o różnicach pomiędzy wskazaniami mechanicznych przyrządów na tradycyjnej tablicy przyrządów a wskazaniami
wyświetlanymi na ekranie odbiornika GPS. Strona Tablicy Przyrządów
Pilota wyświetlana jest tyko gdy GPSMAP 496 znajduje się w Lotniczym Rodzaju Pracy.
Ta graficzna tablica przyrządów wyświetla również wskaźnik HSI i jest
otoczona dodatkowymi wskaźnikami .
Strona Tablicy Przyrządów Pilota.
Graficzny wskaźnik HSI pokazuje kurs wybrany do punktu docelowego
lub do następnego punktu na trasie lotu, bieżący kurs względem ziemi, zejście z kursu i wskazanie OD/DO (From/To). Obrotowa tarcza
kompasu pokazuje twój bieżący kurs względem ziemi w górnej części
ekranu.
Wskaźnik wybranego kursu i wskaźnik odchyleń bocznych wskazują
wybrany kurs i kiedy jesteś lub nie jesteś na wybranym kursie. Znacznik kursu dostarcza informacji (CTS – kurs do sterowania) i prowadząc
Cię w drodze powrotnej po tym wybranym kursie byłbyś zabłądził
oczywiście.
Podziałka - skala wielkości dewiacji (odchyleń) widoczna jest za
wskaźnikiem odchyleń. Jeśli zmienisz swoje położenie wówczas
wskaźnik pokaże jak daleko jesteś na prawo lub lewo w odniesieniu
do podziałki - skali odchyleń. Aby powrócić w drodze powrotnej po tym
samym kursie i utrzymując wskaźnik odchyleń w centralnym położeniu
po prostu steruj w stronę wskaźnika.
Skala odchyleń bocznych jest ustawiana dla opcji Auto w zakresie od
± 0,25; 1,25 ; lub 5,0 ( mili morskiej/lądowej/kilometra) dla pełnego zakresu skali. Aktualnie ustawiona skala jest wyświetlana w dolnym prawym rogu wskaźnika HSI. Domyślnym ustawieniem jest opcja Auto
która zależy od trzech czynników które determinują wielkość pełnego
odchylenia w lewo lub prawo od położenia centralnego dla wskaźnika
odchyleń CDI :
•
•
•
40
W odległości 30 mil morskich od lotniska gdy jesteś na aktywnej
trasie pełne odchylenie Auto wskaźnika CDI wynosi 1,25,
Jeśli wykonujesz podejście do lądowania na ścieżce lub w odległości 2 mil morskich od punktu FAF lub MAP pełne odchylenie
Auto wskaźnika CDI wynosi 0,25,
Dla pozostałych przypadków ustawienie Auto wynosi 5,0.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona Tablicy Przyrządów.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia Strony Tablicy Przyrządów.
Ręczne ustawianie kursu.
Można indywidualnie skonfigurować wygląd Strony Tablicy Przyrządów tak aby spełniał wszystkie Twoje potrzeby.
Za pomocą opcji Set OBS and Hold [ustaw i utrzymaj wartość radialu OBS] można ustawić ręcznie radial dolotowy do punktu przeznaczenia.
Aby ustawić zdefiniowany przez Użytkownika wskaźnik kursu
odniesienia :
1. Gdy wyświetlana jest Strona Tablicy Przyrządów naciśnij na
przycisk MENU aby wyświetlić Menu Opcji Strony Tablicy Przyrządów.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl opcję ‘Set
Bug Indicator’ i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Podświetl linię ‘User Selected’ i naciśnij na przycisk ENTER
Ukaże się okienko w centrum wskaźnika HSI wskazując aktualne ustawienie wskaźnika kursu.
4. Naciskając w lewo lub w prawo na PRZYCISK CENTRALNY
wybierz żądany kurs odniesienia i naciśnij ENTER. Wskaźnik
pozostaje na wybranym kursie dopóki nowe ustawienie nie zostanie dokonane.
Aby zmienić skalę odchyleń dla wskaźnika CDI :
1. Gdy wyświetlany jest Ekran Tablicy Przyrządów naciśnij na
przycisk MENU aby wyświetlić Menu Opcji Strony Tablicy
Przyrządów.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl opcję
‘Set CDI Scale’ i naciśnij na przycisk ENTER. Ukaże się
okienko w centrum wskaźnika HSI wskazując aktualne ustawienie skali odchyleń.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz odpowiednią skalę i naciśnij ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Aby ręcznie ustawić kurs do punktu docelowego należy :
1. Gdy wyświetlana jest Strona Tablicy Przyrządów naciśnij na
przycisk MENU aby wyświetlić Menu Opcji Strony Tablicy
Przyrządów.
2. Podświetl „Set OBS and Hold” i naciśnij ENTER. Pole danych OBS pojawi się na wyświetlaczu HSI. Pamiętaj że powinien być wybrany punkt docelowy .
3. Wybierz naciskając w lewo i prawo na PRZYCISK CENTRALNY preferowany kurs dolotowy OBS i naciśnij ENTER.
Igła zejścia z kursu i wskaźnik wybranego kursu zapewnią teraz wskazówki nawigacyjne do wybranego kursu.
Aby odwołać funkcję zatrzymania punktu i przywrócić automatyczne przechodzenie do następnego punktu należącego
do trasy należy podświetlić linię „Realease Hold” i nacisnąć
na przycisk ENTER
Aby odwołać kurs dolotowy OBS i zresetować bezpośredni
kurs do punktu trasy, naciśnij przycisk DIRECT TO , podświetl linię ‘Resume Route’ i naciśnij na przycisk ENTER aby
uaktywnić ponownie trasę.
41
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona Tablicy Przyrządów.
............................................................................................................................................................................................................................................
Nawigacja pionowa – VNAV.
Sub zakładka VNAV w Menu Głównym (Main Menu) zapewnia ustawienia dla funkcji nawigacji pionowej. Te ustawienia tworzą trójwymiarowy
profil, który poprowadzi Cię od Twojej aktualnej pozycji i wysokości do
wysokościowego punktu nakazanego w określonej pozycji.
Gdy profil nawigacji pionowej VNAV zostanie zdefiniowany należy obserwować cienki podwójny poziomy pasek na wskaźniku HSI i uważać na
pojawiające się komunikaty które na bieżąco będą informować o postępach wykonywanej procedury.
Podczas korzystania z właściwości nawigacji pionowej Twoja prędkość
względem ziemi nie powinna być większa niż 35 knots i musisz nawigować z wykorzystaniem funkcji Go To lub po trasie.
Komunikat „Approaching VNAV Profile” [podejście do lądowania wg profilu VNAV] pojawi się na 1 minutę przed początkowym punktem zniżania.
Kat zniżania zablokuje się ażeby zmiany prędkości nie zmieniły profilu
nawigacji pionowej. Należy o tym pamiętać, ponieważ funkcja nawigacji
pionowej VNAV nie będzie uwzględniała żadnych zmian w prędkości
względem ziemi, które zachodzą podczas przejścia z lotu płaskiego do
zniżania czy wznoszenia.
Na wysokości 500 stup powyżej wysokościowego punktu nakazanego
pojawi się komunikat „Approaching Target Altitude” wartość czasu w polu
nawigacji pionowej zniknie , zniknie tez wskaźnik VNAV ze Strony Tablicy Przyrządów.
UWAGA: Odbiornik GPSMAP 496 jest pomocą nawigacyjną przeznaczoną do lotów VFR i nie powinien być wykorzystywany do wykonywania podejść do lądowania wg przyrządów . Funkcja VNAV przeznaczona jest tylko do nawigacji VFR i nie jest przeznaczona do podejść wg przyrządów.
42
Wizualne przedstawienie funkcji nawigacji pionowej VNAV.
VNAV Profile - profil nawigacji pionowej
Distance to Profile - odległość do profilu nawigacji pionowej
Glide Ratio to Target - nachylenie ścieżki zniżania do wysokościowego punktu nakazanego
Distance to Target - odległość do wysokościowego punktu nakazanego
Target Altitude - wysokościowy punkt nakazany
Airport – lotnisko
Korzystanie z funkcji nawigacji pionowej VNAV.
Podczas korzystania z funkcji VNAV (Nawigacja pionowa) należy zawsze
sprawdzić czy znajdujesz się na prawidłowej wysokości. Wskaźnik VNAV
jest wyświetlany na graficznym wskaźniku HSI (Strona Tablicy Przyrządów) w postaci poziomej podwójnej linii koloru jasnoniebieskiego tak jak
pokazano to na następnej stronie. Komunikat jest wyświetlany kiedy wykonujesz podejście do lądowania w/g profilu VNAV. Kiedy linia znajduje
się w centrum wskaźnika HSI znajdujesz się na właściwej wysokości dla
danego profilu VNAV. Należy zawsze sprawdzić czy w menu opcji ustawienie funkcji VNAV Indicator jest wybrane jako On. Będąc na Stronie
Tablicy Przyrządów naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu Opcji.
Należy wybrać linię Capture VNAV Profile [przechwyć profil VNAV] i naciśnąć na przycisk ENTER aby ustawić wskaźnik VNAV w centralnym położeniu na wskaźniku HSI. Zawsze należy wprowadzić aktualny profil nawigacji pionowej VNAV i nawigować.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona Tablicy Przyrządów.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Tablicy Przyrządów ze wskaźnikiem VNAV.
Wskaźnik VNAV wyświetlany jest również na Stronie Mapy (Map Page)
kiedy dla tej strony wybrane jest ustawienie Map With Overlay [mapa i
otoczenie]. Znajdujesz się na właściwej wysokości dla profilu nawigacji
pionowej VNAV kiedy obie niebieskie linie znajduje się w położeniu centralnym na tle wskaźników VNAV.
Zakładka ustawień dla wskaźnika VNAV.
Target Altitude – definiuje wysokość na której chcesz się znajdować
kiedy osiągasz miejsce docelowe, wprowadź odpowiednią wartość.
Określone jako „Above Waypoint” – powyżej punktu trasy (korzystając z wysokości lotniska dla lotnisk w bazie danych Jeppesena) lub
„Above MSL” - powyżej poziomu morza (do określenia dokładnej
wysokości nad poziomem morza miejsca docelowego).
By – definiuje miejsce docelowe z ustawieniami odległości „Before”
– przed lub „After” - po punkcie odniesienia (zwykle lotnisko docelowe). Aby wybrać miejsce docelowe w punkcie odniesienia, wprowadź odległość o wartości zerowej.
VNAV Waypoint – pozwala wybrać dowolny punkt wzdłuż trasy aktualnie aktywnej (lub GoTo) jako Twój punkt odniesienia. Punkt odniesienia definiuje miejsce docelowe.
Wskaźniki VNAV na Stronie Mapy.
Ustawienia funkcji VNAV.
Aby otworzyć zakładkę VNAV należy nacisnąć dwukrotnie na przycisk
MENU aby otworzyć Menu Główne (Main Menu). Następnie należy wybrać zakładkę SETUP z pionowej listy zakładek. Po tym nalezy wybrać
zakładkę VNAV z górnej linii zakładek.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
VNAV Profile – pozwala wybrać żądane tempo zniżania.
VNAV Messages – pozwala włączyć/wyłączyć komunikaty alarmowe VNAV.
43
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona Trasy Aktywnej.
............................................................................................................................................................................................................................................
Ekran Aktywnej Trasy.
Menu Opcji Ekranu Aktywnej Trasy.
W każdym przypadku, gdy uaktywniona jest trasa w Lotniczym lub Morskim trybie pracy wówczas Ekran Aktywnej Trasy pokazuje każdy punkt
(punkt trasy lub pozycje na mapie) tej trasy z jego nazwą, kursem, odległością i wieloma innymi informacjami w polach danych. Aktualny punkt
docelowy trasy, punkt ‘aktywny’ (Active) jest oznaczony w postaci ikony –
strzałki. Podczas nawigowania po trasie informacje wyświetlane na ekranie trasy aktywnej będą na bieżąco uaktualniane wskazując Ci najbliższy
aktywny punkt na trasie jako pierwszy. Ekran Trasy Aktywnej i Ekran
Przeglądu Tras zawiera wiele opcji i możliwości.
Naciśnij na przycisk MENU gdy jesteś na Stronie Aktywnej Trasy.
Zostanie otwarte Menu Opcji dla tej strony. Można dokonywać
edycji trasy wykorzystując wiele opcji z menu takie jak : Edit on
Map [edycja na mapie] (zobacz na str.77 więcej informacji), Add
Waypoint [dodaj punkt trasowy] i Invert [odwróć] . Można również modyfikować pola danych zgodnie z własnymi potrzebami.
Można również wybrać rodzaj procedury podejścia do lądowania i
ustawić wielkość zużycia paliwa (lub plan trasy bazujący na aktualnie wybranym rodzaju pracy (Usage Mode)).
Naciśnij szybko na przycisk PAGE aby otworzyć Ekran Trasy Aktywnej.
Select Approach –(tylko Lotniczy rodzaj pracy) pozwala wybrać
ostatni odcinek kursu publikowanego podejścia, zastępując ostateczne docelowe lotnisko (w funkcji GOTO (Idź do) lub trasie) sekwencją punktów dla wybranego podejścia. Podejścia dostarczają
tylko informacji nt. końcowego segmentu kursowego, przeważnie
pozycji końcowej punktu podejścia do lądowania (FAF) i punktu
rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu do lądowania
(MAP). Bazuje na istniejących pomocach takich jak GPS, RNAV,
VOR, NDB, lokalizator lub procedury ILS [lądowanie wg przyrządów]. Niezależnie, jakie rodzaje pomocy z wymienionych powyżej
są wykorzystywane do jego tworzenia, procedura jest wykonywana jako sekwencja lotu w/g punktów trasowych. Aby wybrać procedurę podejścia i dodać punkty trasowe końcowy punkt dolotu
przy wykonywaniu funkcji „GOTO” lub wykonywaniu trasy aktywnej musi być lotniskiem ze znaną (opublikowaną) procedurą podejścia.
Ekran Trasy Aktywnej.
UWAGA: Jeśli w pamięci odbiornika znajduje się trasa (Plan lotu)
z wykorzystaniem punktów z bazy danych Jeppesena utworzona
przed dokonaniem aktualizacji tej bazy danych zostanie ona zablokowana. Należy utworzyć nową trasę z wykorzystaniem aktualnych
punktów w bazie danych Jeppesena.
44
Set Fuel Flow (Plan Route)- pozwala wprowadzić informacje na
temat Twojego samolotu i trasy.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona Danych o Pozycji.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Danych o Pozycji.
Menu Opcji Strony Danych o Pozycji.
Strona Danych o Pozycji zawiera najważniejsze informacje potrzebne
podczas nawigowania po trasie w Lotniczym i Morskim rodzaju pracy.
Domyślnie na tej stronie wyświetlany jest kompas w postaci taśmy, długość i szerokość geograficzna Twojej aktualnej pozycji, aktualna data i
czas, położenie punktu „najbliższego” w stosunku do Twojej aktualnej
pozycji i osiem wybieranych pól z danymi. Dane z kompasu wyświetlane
w postaci taśmy w górnej części ekranu pokazują Twój aktualny kurs zaś
czerwona linia pionowa pokazuje namiar do punktu docelowego. Aby
utrzymać się na właściwym kursie należy sterować zgodnie z czerwonym
wskaźnikiem (lub grotem strzałki) aż górne części tych linii pokryją się
pośrodku.
Naciśnij na przycisk MENU gdy jesteś na Stronie Danych o Pozycji.
Zostanie otwarte Menu Opcji dla tej strony. Można dokonywać
zmian ustawień i wyglądu tej strony i zmian w polach danych. Więcej informacji na temat pól danych znajduje się w „Dodatku” na
stronie 174. Można również wybrać jedną z poniższych opcji :
Naciśnij szybko na przycisk PAGE aby otworzyć Stronę Danych o Pozycji.
Change Nearest Type - funkcja umożliwiająca wyspecyfikowanie
typu (rodzaju) punktów i pozycji które będą używane jako ‘najbliższe’ (jak pokazano na zdjęciu z lewej strony). Wybór za pomocą tej
funkcji jest inny niż wybór w rodzaju pracy Usage Mode , który jest
aktualnie używany.
Wybierz rodzaj Automatic [automatyczny] dzięki czemu urządzenie wybierze samo odpowiedni punkt dla aktualnej Twojej pozycji.
Reset Trip - funkcja umożliwiająca wyzerowanie informacji z podróży oprócz prędkości maksymalnej i licznika przebytej odległości.
Reset Max Speed - funkcja umożliwiająca wyzerowanie zapisu
prędkości maksymalnej.
Reset Odometer - funkcja umożliwiająca wyzerowanie licznika
przebytej odległości od momentu zresetowania.
Strona Danych o Pozycji.
Reset All - funkcja umożliwiająca wyzerowanie wszystkich informacji w tym i prędkości maksymalnej i licznika drogi przebytej.
Lotnisko jest wybrane jako Najbliższe (Nearest Type). Lotnisko w Wheeler
Downtown (KMKC) jest lotniskiem najbliższym i znajdujesz się w odległości 6,3
mili morskiej na południe od KMKC.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
45
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Zapis Lotu.
............................................................................................................................................................................................................................................
Zapis Lotu.
Aby wyświetlić szczegóły zapisu lotu należy:
Zakładka loty wyświetla listę wszystkich zapisanych lotów wraz z datą,
trasą i czasem lotu. Odbiornik GPSMAP 496 może zapisać do pamięci
do 50 lotów w Lotniczym Rodzaju Pracy. Loty te do pamięci wprowadzane są automatycznie podczas każdego lotu .
1. Nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl zakładkę
„Flights” na pionowej liście zakładek.
3. Naciśnij na przycisk MENU i wybierz linię Show Hours and
Minutes [pokaż godziny i minuty] aby wyświetlić czas lotu w
minutach i godzinach jeśli jest taki Twój wybór.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl żądany
lot i naciśnij na przycisk ENTER. Otwarte jest okno z zapisem
lotu, zobacz poniżej.
5. Po podświetleniu graficznego napisu „OK” naciśnij na przycisk
ENTER aby powrócić do zakładki „Flights”.
W dolnej części zakładki Flights [loty] wyświetlany jest czas ostatniego
Twojego lotu. Można go zresetować po wybraniu opcji All Unit Defaults
[zmień ustawienia jednostek na domyślne] po uaktywnieniu zakładki
Opcje Systemu (System tab options).
Opcjonalnie oprogramowanie FlightBook ułatwia przechowywanie zapisów lotu. Dodatkowe informacje nt. programu FlightBook znajdują się na
internetowej stronie firmy GARMIN pod adresem :
http://www.garmin.com/aviation.
Wyświetlanie zapisu lotu.
Zapis rozpoczyna się, kiedy Twoja prędkość przekracza 30 węzłów (30
knots) i osiągnąłeś wysokość 250 stup (150 m). Informacje o trasie lotu
Route of Flight są wykorzystane do wyznaczenia najbliższego lotniska
jako lotniska odlotowego. Położenie lotniska docelowego jest w sposób
ciągły uaktualniane w miarę postępu lotu.
Jeśli podczas lądowania Twoja prędkość spadnie poniżej 30 węzłów zapis lotu jest zakończony a następny zapis rozpocznie się, kiedy opuścisz
lotnisko ponownie. Przyziemienie i krótka przerwa w locie w czasie krótszym niż 10 minut spowoduje, że zapis będzie kontynuowany. W innym
przypadku rozpocznie się nowy zapis.
Wybierając jakąś wylistowaną pozycję otrzymasz dodatkowe informacje
na temat tego lotu.
46
Zakładka Loty.
Wyświetlona detaliczna strona zapisu lotu.
Usuwanie zapisów lotu.
Można usunąć tylko podświetlone zapisy lotów (Delete Flight) lub
usunąć wszystkie zapisy lotów (Delete All). Aby usunąć zapisy lotów naciśnij na przycisk MENU (gdy wyświetlana jest zakładka informacyjna Flights) . Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO
podświetl menu opcji i naciśnij na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Informacje na temat samolotu.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Informacje na temat samolotu.
Zakładka ‘Aircraft’ (Samolot) podzielona jest na dwie oddzielne kolumny:
Aircraft Profile (Profil samolotu) i Weight&Balance (Waga i wyważenie) .
Aby otworzyć zakładkę Samolot z Menu Głównego należy:
1. Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową
zakładkę „Aircraft” .
3. Naciskając w lewo i w prawo na PRZYCISK CENTRALNY podświetl zakładkę Aircraft Profile lub Weight&Balance w górnej
części ekranu.
Zakładka Profil Samolotu.
Prędkość przelotowa i zużycie paliwa są wykorzystywane jako
ustawienia domyślne gdy wyświetlane są informacje podczas planowania podróży na stronie przeglądu tras (Route Review Page).
Prędkość maksymalna jest używana do określenia zasięgu dla tej
prędkości przelotowej na Stronie Tablicy Przyrządów Pilota (Panel Page) i jest automatycznie aktualizowana gdy prędkość jest
przekraczana.
Aby wprowadzić dane na temat profilu samolotu :
1. Z zakładki „Aircraft Profile” za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl graficzny przycisk ‘New’ i naciśnij na
przycisk ENTER.
2. Podświetl pole ‘Current Aircraft’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Lub:
Podświetl pole ‘Rename’ i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź numer
burtowy samolotu (lub inną informację identyfikacyjną) w polu
„Current Aircraft”. Na zakończenie naciśnij na przycisk ENTER.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź prędkość przelotową i prędkość maksymalną dla Twojego samolotu, profil zużycia paliwa w polu „Fuel Flow” i symbol dla Twojego samolotu.
Wybierając symbol dla Twojego samolotu możesz zdefiniować
pola danych na Stronie z Tablicą przyrządów i symbole mapy.
Wprowadzenie profilu Twojego samolotu.
Aby wybrać zapisany profil samolotu :
Zakładka „Aircraft Profile” umożliwia Ci określenie prędkości przelotowej,
maksymalnej prędkości i zużycia paliwa dla 10 typów samolotów.
1. Z zakładki „Aircraft Profile” za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole „Current Aircraft ” i naciśnij na
przycisk ENTER.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz żądany
profil samolotu i naciśnij na przycisk ENTER .
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
47
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Informacje na temat samolotu.
............................................................................................................................................................................................................................................
Aby zmienić nazwę lub usunąć zapisany profil samolotu :
1. Z zakładki „Aircraft Profile” za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole „Current Aircraft ” i naciśnij na przycisk
ENTER.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz przycisk graficzny (ekranowy) ‘Rename’ (zmiana nazwy) lub ‘Delete’ (Usuń) i
naciśnij na przycisk ENTER. Jeśli wybrałeś polecenie ‘Rename’
wówczas za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO i ENTER
wprowadź nowy numer burtowy samolotu.
Wyliczenia ‘Weight&Balance’ (Waga i wyważenie).
Weight & Balance [waga i wyważenie] może być używana podczas
przedlotowego planowania trasy dla zweryfikowania masy i wyważenia dla Twojego samolotu. Przez wprowadzenie wagi i ramienia działania na tej stronie, GPSMAP 496 wylicza łączną wagę, moment i położenie środka ciężkości (CG) zapewniając bezpieczny lot w każdej
chwili.
Przed wprowadzeniem właściwych wartości musisz określić wagę pustego samolotu i ramię działania (lub umiejscowienie) każdego ciężaru
(masy). Te wielkości powinny być określone z użyciem instrukcji użytkowania w locie dla tego samolotu. W instrukcji tej zawarte są uwagi
odnośnie ograniczeń ciężaru (masy) i przedniego/tylnego położenia
środka ciężkości (CG). Porównanie tych wielkości umożliwia odbiornikowi GPSMAP 496 wykonanie obliczeń.
Aby wyliczyć wagę i wyważenie należy :
1.
2.
3.
48
Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową
zakładkę „Aircraft” .
Naciskając w prawo na PRZYCISK CENTRALNY podświetlić zakładkę ‘Weight&Balance’ w górnej części ekranu.
Zakładka Waga i Wyważenie.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole wagi (weight) i naciśnij na przycisk ENTER.
5. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź wielkość wagi.
Na zakończenie naciśnij na przycisk ENTER.
6. Aby zmienić jednostki wagi podświetl lbs [funty] i naciśnij na przycisk
ENTER.
Lub :
Wybierz Kgs [kilogramy] i naciśnij na przycisk ENTER.
7. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl odpowiednie
pole ramienia działania ARM i naciśnij na przycisk ENTER .
8. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź wielkość ramienia. Na zakończenie naciśnij na przycisk ENTER.
9. Powtórz kroki 4 - 8 i wprowadź pozostałe wielkości. Obliczenia momentu , wagi i położenia środka ciężkości będą wyświetlone w dolnej
części ekranu. Należy pamiętać że wprowadzone wielkości dla ekranu „Aircraft” (waga pustego / ramię działania) muszą zostać wprowadzone jako referencyjne dla obliczeń właściwego momentu, wagi i
położenia środka ciężkości (CG).
10. Dla pustego samolotu naciśnij na przycisk ENTER , wybierz linię
Empty Aircraft [pusty samolot] i naciśnij na przycisk ENTER.
UWAGA: Te informacje służą tylko do wyliczeń podczas planowania lotu. Należy zawsze sprawdzić w Instrukcji Użytkowania w
Locie dla danego samolotu (aircraft’s pilot handbook) jakie sa oficjalne dane na temat wagi i wyważenia.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy> Zakładka E6B
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka E6B.
Zakładka E6B w Menu Głównym wylicza wysokość gęstościową [Density
Altitude], prędkość rzeczywistą [True Airspeed] i informacje nt. uskoków
wiatru [Winds Aloft] (wiatr czołowy, w ogon, boczny i prędkość wiatru)
bazując na informacjach wprowadzonych przez Ciebie.
Aby otworzyć zakładkę E6B z Menu Głównego należy:
1.
2.
Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne (Main Menu).
Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową
zakładkę „E6B”.
BARO PRESSURE (Ciśnienie barometryczne) – kiedy odbiornik
odbiera informacje z pogodowe XM Weather pole automatycznie
jest aktualizowane do wartości podawanej z najbliższej stacji METAR. Jeśli sygnały XM Weather nie są dostępne musisz je wprowadzić ręcznie. Skorzystaj z aktualnego ustawienia wysokościomierza (ciśnienie barometryczne).
TOTAL AIR TEMPERATURE (Całkowita temperatura otoczenia)
- wpis wymagany do obliczeń wysokości gęstościowej/prędkości
rzeczywistej. TAT jest temperaturą powietrza zewnętrznego
uwzględniającą efekt ogrzewania się spowodowany prędkością.
Odczyt temperatury na standardowym przyrządzie pomiarowym
temperatury powietrza zewnętrznego w który wyposażona jest
większość samolotów tłokowych to temperatura TAT.
HEAD WIND (Czołowy wiatr, wartość obliczona) – obliczone z
wpisu kursu i prędkości rzeczywistej.
WIND FROM (Wiatr od, wartość obliczona) - obliczony z wpisu
kursu i prędkości rzeczywistej.
Zakładka E6B.
INDICATED ALTITUDE (Wysokość wskazywana) – wpis wymagany do
obliczeń wysokości gęstościowej/prędkości rzeczywistej. Wykorzystaj
wysokość wyświetlaną na Twoim wysokościomierzu.
CALIBRATED AIRSPEED (Prędkość kalibrowana) – wpis wymagany do
obliczeń wysokości gęstościowej/prędkości rzeczywistej. Wykorzystaj
prędkość wyświetlaną na Twoim prędkościomierzu.
HEADING (Kurs) – wpis wymagany dla obliczeń znoszenia przez wiatry.
Skorzystaj z kursu z kierunkowego żyroskopu lub kompasu.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
WIND SPEED (Prędkość wiatru, wartość obliczona) - obliczona z
wpisu kursu i prędkości rzeczywistej.
TRUE AIRSPEED (Prędkość rzeczywista, wartość obliczona lub
wprowadzona przez Użytkownika) – obliczona z wpisów prędkości kalibrowanej, ciśnienia barometrycznego i całkowitej temperatury otoczenia. Może być również wprowadzona bezpośrednio dla
obliczeń znoszenia przez wiatry.
DENSITY ALTITUDE (Wysokość gęstościowa, wartość obliczona) – obliczona z wpisów wskazywanej wysokości, ciśnienia barometrycznego i całkowitej temperatury powietrza
49
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Zakładka E6B.
............................................................................................................................................................................................................................................
Aby obliczyć wysokość gęstościową i prędkość rzeczywistą :
1. Z zakładki „E6B” za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz
górną zakładkę „Indicated Altitude” i naciśnij na przycisk ENTER .
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź wysokość odczytaną z wysokościomierza. Na zakończenie naciśnij na przycisk
ENTER.
3. Powtórz kroki 1 i 2 i wprowadź odpowiednie wartości : „Calibrated
Airsped”[prędkość kalibrowana], „Baro Pressure” [ciśnienie barometryczne] i Total Air Temperature [temperaturę otaczającego powietrza] (dla prędkości kalibrowanej użyj wartości jakie pokazuje
Twój prędkościomierz. Użyj aktualnej wysokości odczytanej ze skali
barometrycznej wysokościomierza. Temperaturę otaczającego powietrza odczytaj z zewnętrznego termometru. Uwzględnia on efekt
ogrzewania się termometru zależny od prędkości. Dla wielu samolotów jest to temperatura odczytana z zewnętrznego standardowego
termometru.
Teraz zostaną wyświetlone obliczone wartości wysokości gęstościowej Density Altitude i prędkości rzeczywistej True Airspeed w dolnej części ekranu w odpowiednich polach.
Aby obliczyć znoszenie przez wiatry :
1.
2.
3.
Postępuj według poniższych kroków aby określić prędkość rzeczywistą.
Lub:
Użyj PRZYCISKU CENTRALNEGO i ENTER aby ręcznie
wprowadzić wielkość prędkości rzeczywistej w polu „True Airsped”
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole „Heading” [kurs] i naciśnij na przycisk ENTER .
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź kurs
samolotu wyświetlany przez busolę giro magnetyczną lub busolę magnetyczną. Na zakończenie naciśnij na przycisk ENTER.
Teraz zostaną w środkowej części ekranu wyświetlone wartości wiatru czołowego, kierunku od i prędkości wiatru.
UWAGA: Jeśli odniesienie do północy rzeczywistej jest aktualnie wybrane (jako odniesienie kierunkowe) w GPSMAP 496,
należy wprowadzić kurs korzystając z odniesienia do północy
rzeczywistej [True North] aby dokładnie obliczyć wiatry.
Aby powrócić do ustawień domyślnych zakładki E6B :
1.
2.
3.
Otwórz zakładkę E6B w Menu Głównym.
Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Opcje Menu.
Naciśnij na przycisk ENTER gdy podświetlone jest pole ‘ Restore Default’.
Zakładka E6B.
50
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy> Strona odbioru audio kanałów XM.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strona odbioru audio kanałów XM.
Za pomocą strony XM Audio można dokonać wyboru kanału radia satelitarnego XM Radio, dodać nowy kanał lub go usunąć z kategorii Ulubione (Favorites), a także włączyć lub wyłączyć odbiór sygnału audio
radia XM.
UWAGA: Musisz posiadać zainstalowaną antenę GXM30A
lub GXM30 i podłączoną do odbiornika GPSMAP 496 oraz
wykupioną subskrypcję na odbiór satelitarnego radia XM Radio aby korzystać z niego. Dodatkowo powinieneś używać
opcjonalnego kabla zasilania z głośnikiem zewnętrznym z adapterem 12/24VDC, trzyczęściowego modulatora FM, słuchawek lub innego sprzętu audio.
Strona XM Audio składa się z trzech poziomych paneli. Pierwszy
panel zawiera listę kategorii XM Radio – jak pogrupowane są kanały (Classical [klasyka], Decades [dziesięciolecia], Traffic [informacje
o ruchu] i tym podobne). Kompletna lista dostępnych kategorii i kanałów dostępna jest w Internecie na stronie XM Radio:
www.xmradio.com . Wybierz opcje All Channels aby zobaczyć
wszystkie kanały w porządku numerycznym. Możesz również zobaczyć listę Twoich ulubionych kanałów.
Panel środkowy pokazuje listę kanałów w wybranych kategoriach.
Każdy kanał posiada opis i nazwisko wykonawcy aktualnie wykonującego utwór. Można dokonać zmiany i w miejsce wykonawcy będzie wyświetlana nazwa utworu. Panel dolny wyświetla nazwę
utworu i wykonawcę lub nazwę programu , numer kanału i jego nazwę oraz wielkość odbieranego sygnału radia satelitarnego XM
Radio.
Włączenie odbioru na stronie XM Audio.
Domyślnym ustawieniem na stronie XM Audio jest stan wyłączenia
(off).
Strona odbioru audio kanałów XM.
Strona odbioru audio kanałów XM Audio dostępna jest w Lotniczym,
Morskim i Lądowym Rodzaju Pracy ale nie jest wyświetlana domyślnie
w żadnym rodzaju pracy. Jednakże zakładka XM zawsze jest widoczna
w Menu Głównym (Main Menu) nawet gdy na stronie XM Audio wybrana jest funkcja wyłączenia go (Off).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Aby wyświetlić stronę XM Audio należy :
1. Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową zakładkę „Display”.
3. Podświetlić pole XM Audio Page i nacisnąć na przycisk
ENTER.
4. Wybrać On i nacisnąć na przycisk ENTER.
UWAGA: Interferencje sygnału audio mogą wystąpić podczas korzystania z lotniczych audiopaneli i modulatorów FM.
Aby tego uniknąć należy używać specjalnych układów izolacyjnych (Ground Loop Isolator) które likwidują te zjawiska.
51
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona odbioru audio kanałów XM.
............................................................................................................................................................................................................................................
Opcje dla strony XM Audio.
Za pomocą menu opcji można dostosować stronę XM Audio do
indywidualnych potrzeb i wymagań. Gdy otwarta jest strona XM
Audio naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić menu opcji dla
tej strony.
Pola stron XM Audio na zakładce Display.
Aby wybrać kanał radia XM :
Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby przewinąć listę kanałów i podświetlić jeden z nich a następnie naciśnij na
przycisk ENTER. Ikona w postaci trójkąta
z lewej strony kanału
oznacza że aktualnie jest on aktywny.
Aby wybrać kategorię dla radia XM :
Należy naciskać na przycisk In lub Out aby zmienić kategorię.
Lub:
Podświetl pole category a następnie naciśnij na przycisk ENTER.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmień kategorię.
Menu opcji dla strony XM Audio.
Dostępne są poniższe opcje dla strony XM Audio.
Add to Favorites [dodaj do ulubionych] – umożliwia dodawanie
wybranych kanałów do kategorii Ulubione (Favorites). Zobacz na
str.53 więcej informacji na ten temat.
Scan [skanuj] – umożliwia skanowanie wszystkich kanałów, skanowanie w/g kategorii lub skanowanie tylko ulubionych. Każdy
kanał z listy jest odtwarzany przez 5 sekund . Zobacz na str.54
więcej informacji na ten temat.
Display Artist (Display Song) In List [wyświetlaj wykonawcę
(wyświetlaj utwór) z listy] – umożliwia wybór czy będzie wyświetlane nazwisko wykonawcy czy nazwa utworu na liście kanałów.
Mute/Enable Audio Output [włącz/wyłącz sygnał audio] –
umożliwia wybór odpowiedniej opcji.
52
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy> Strona odbioru audio kanałów XM.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie z opcji - kategorii Favorites (Ulubione).
Aby zobaczyć i wybrać do kategorii Favorites kanał z wykorzystaniem PRZYCISKU CENTRALNEGO :
Można ustanowić listę 30 ulubionych kanałów radia XM.
Aby dodać kanał do kategorii Favorites (Ulubione) :
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz odpowiedni
kanał lub za pomocą przycisków In i Out wybierz kategorię a następnie podświetl kanał.
2. Naciśnij na przycisk MENU.
3. Podświetl linię Add To Favorites i naciśnij na przycisk ENTER.
Powtórz czynności dla innych kanałów.
1. Podświetl pole kategorii i naciśnij na przycisk ENTER.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię
Favorites.
3. Naciśnij na przycisk ENTER.
Lista Favorites (Ulubione).
Można również usunąć kanały z listy ulubionych lub usunąć wszystkie kanały.
Dodawanie kanału do kategorii Favorites (Ulubione).
Aby zobaczyć i wybrać kanał do kategorii Favorites z wykorzystaniem przycisków In i Out :
1. Naciśnij na przycisk In i Out aby dokonać zmian w kategorii
Favorites.
2. Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby
podświetlić wybrany kanał z listy ulubionych i naciśnij na przycisk ENTER. Symbol w postaci trójkąta zostanie wyświetlony po
lewej stronie ostatnio wybranego kanału.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Aby usunąć kanały z listy Favorites (Ulubione) :
1. Znajdując się w kategorii Favorites (ulubione) podświetl kanał
do usunięcia i naciśnij na przycisk MENU.
2. Podświetl linię Delete Favorite aby usunąć wybrane kanały z
listy, lub :
Podświetl linię Delete All Favorites aby usunąć wszystkie
kanały z listy Favorites.
3. Naciśnij na przycisk ENTER.
4. Podświetl Ok i naciśnij dla potwierdzenia ponownie na przycisk ENTER.
53
Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy > Strona odbioru audio kanałów XM.
............................................................................................................................................................................................................................................
Skanowanie kanałów XM Radio.
Ze strony XM Audio można skanować wszystkie kanały, kanały wymienione w specyficznej kategorii lub skanować kanały na liście Favorites (Ulubione).
Aby skanować kanały XM Radio :
1. Będąc na stronie XM Audio naciśnij na przycisk MENU.
2. Wybierz opcję Scan z menu opcji i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Wybierz linię All Channels aby skanować wszystkie kanały,
Lub :
Wybierz linię Category aby skanować tylko kanały w wybranych kategoriach,
Lub :
Wybierz linię Favorites aby skanować kanały z listy Ulubione.
4. Naciśnij na przycisk ENTER. Każdy kanał będzie odtwarzany
przez 5 sekund a następnie układ będzie przechodził do kolejnego z listy.
5. Naciśnij na dowolny przycisk aby zatrzymać skanowanie i wybrać aktualnie odtwarzany kanał.
54
Włączenie lub wyłączenie sygnału audio.
Aby włączyć lub wyłączyć audio :
1. Będąc na stronie XM Audio naciśnij na przycisk MENU.
2. Podświetl linię Mute Audio Output w menu opcji aby wyłączyć sygnał audio. Symbol przekreślonej na czerwono nuty
będzie wyświetlany w dolnym panelu. Podświetl linię Enable Audio Output aby przywrócić sygnał audio.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Sekwencje stron w Lądowym Rodzaju Pracy
.............................................................................................................................................................................................................................................
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy.
Aby wybrać inny rodzaj pracy :
1.
2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAGE/MODE.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz odpowiedni rodzaj pracy : Lotniczy, Lądowy lub Morski i naciśnij ENTER.
Sekwencja stron w Lądowym Rodzaju Pracy.
Lądowy rodzaj Pracy posiada dwie główne strony (ekrany) : strona Mapy (Map) i strona Komputera Podróży (Trip Computer). Opcjonalnie występuje jeszcze strona Dróg szybkiego ruchu (Highway), strona Kompasu (Compass) a także strona radia satelitarnego XM (XM Audio). Podczas wykonywania aktywnej nawigacji lądowej pojawiają się dwie dodatkowe strony : strona Bieżącej Trasy (Current Route) pojawiająca się
gdy realizowana jest nawigacja „zakręt po zakręcie” jak również strona Aktywna Trasa (Active Route) która pojawia się gdy realizowana jest
nawigacja „nie po drogach” (Off Road). Zobacz dodatkowe informacje na ten temat w części „Nawigacja w Lądowym Rodzaju Pracy” rozpoczynającej się od następnej strony.
Strona Mapy
Strona kompasu
(Opcja)
Strona Drogi szybkie.
(Opcja)
Strona Bieżącej Trasy
Strona Komputer podróży
Strona XM Audio
(Opcja)
Aby dodać stronę Kompasu, Drogi Szybkiego Ruchu lub XM Audio :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić stronę Menu Głównego (Main Menu). Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl zakładkę Display.
2. Podświetl pole Highway Page, Compass Page lub XM Audio Page i naciśnij ENTER. Wybierz pole On i naciśnij ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
55
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Nawigacja w Lądowym Rodzaju Pracy.
............................................................................................................................................................................................................................................
Nawigacja w Lądowym Rodzaju Pracy.
Lądowy rodzaj Pracy i Morski Rodzaj Pracy są podobne. Wiele omówionych tutaj funkcji i możliwości dotyczą również Morskiego Rodzaju Pracy.
Jest wiele dróg do rozpoczęcia nawigacji do wybranego punktu w Lądowym Rodzaju Pracy:
•
•
•
Wybierz punkt na mapie i naciśnij na przycisk
(Direct To).
(Direct To) aby rozpocząć nową trasę z
Naciśnij na przycisk
wykorzystaniem Menu Wyszukiwania (Find Menu), lub rozpocznij
podróż w/g zapisanej trasy (saved route) lub śladu trasy (track).
Naciśnij na przycisk NRST / FIND aby wyszukać określonej pozycji i utworzyć trasę do niego.
Nawigacja Go To [Idź do] poprzez podświetlenie pozycji na
mapie :
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pozycję do której chcesz nawigować na Stronie Mapy .
2. Naciśnij na przycisk
. Zostanie dodana linia Go To <point name> na liście opcji i automatycznie podświetlona. Jeśli wybrałeś jakiś obszar na mapie a nie jest to punkt na
mapie wóczas zostanie „wylistowany” napis Go TO MAP
Point [idź do punktu na mapie]. Wybierz jedną z opcji i naciśnij na przycisk ENTER.
Możesz również rozpocząć nawigowanie po zapisanej trasie wykorzystując zakładkę Trasy (Routes) w Menu Głównym (Main Menu). Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 61.
Opcje nawigacyjne dla Lądowego Rodzaju Pracy.
3. Linia w kolorze purpurowym (Magenta) pokazuje utworzoną
trasę na stronie Mapy. Nawigujesz przemieszczając się „zakręt za zakrętem” po trasie (auto route) i wykorzystując
stronę Następne Zakręty (Next Turns) oraz stronę Trasa
Bieżąca (Current Route). Kiedy wykorzystujesz zewnętrzny
głośnik wówczas kieruj się zgodnie z komunikatami głosowymi.
56
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Nawigacja w Lądowym Rodzaju Pracy
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby rozpocząć nową trasę z wykorzystaniem Menu Wyszukiwania:
1. Naciśnij na przycisk
(Direct To) aby otworzyć Menu Nawigacji (Navigate Menu).
2. Podświetl linię New Route [nowa trasa] (lub Go To Point [idź do
punktu] gdy jesteś w Morskim rodzaju Pracy) i naciśnij na przycisk ENTER aby otworzyć Menu Wyszukiwania (Find Menu).
3. Z Menu Wyszukiwania podświetl linię Waypoints i naciśnij na
przycisk ENTER. (Możesz również wybrać opcję „go to other points” [idź do innego punktu] takie jak Cities [miasta] lub Services [stacje obsługi] z tej listy. Powyższe kroki są nieco inne niż
wymienione na liście dla opcji Waypoint).
4. Wybierz punkt trasowy z listy i naciśnij na przycisk ENTER aby
go wyświetlić na stronie Punktów Trasowych (Waypoint Page).
Strona Punktów Trasowych.
Aktywacja funkcji Go To z wykorzystaniem Menu Wyszukiwania.
5. Strona Punktów Trasowych automatycznie zostanie otwarta.
Gdy podświetlony jest graficzny przycisk ekranowy Go To naciśnij na przycisk ENTER aby rozpocząć nawigację.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Aby wyszukać pozycję i rozpocząć trasę do niej :
1. Naciśnij na przycisk NRST / FIND aby otworzyć Menu Wyszukiwania (Find Menu).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl kategorię pozycji jak np. Cities [miasta] i naciśnij na przycisk
ENTER.
3. Naciśnij na przycisk ENTER i za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO wprowadź nazwę wybranej pozycji. Podczas wprowadzania nazwy istniejąca lista jest sortowana i
pokazuje hasła w których występują wpisywane litery. Naciśnij na przycisk ENTER.
Wyszukiwanie pozycji z wykorzystaniem funkcji Containing field [pola zawartości] : Szukanie kombinacji słów zawierających wprowadzane kolejne litery i wyświetlanie ich na liście.
4. Podświetl pozycję (nazwę) z listy i naciśnij na przycisk ENTER.
5. Podświetl graficzny przycisk Go To i naciśnij na przycisk
ENTER.
Informacje uzupełniające na temat wyszukiwania pozycji znajdują się na stronie 58.
57
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Wyszukiwanie punktów i pozycji.
............................................................................................................................................................................................................................................
Wyszukiwanie punktów i pozycji.
Korzystanie z opcji „wyszukiwanie z”.
Menu Wyszukiwania (Find Menu) umożliwia Ci szybkie i łatwe wyszukiwanie znajdujących się w pamięci punktów trasowych i punktów użyteczności publicznej. Po naciśnięciu na przycisk NRST /
FIND Menu Wyszukiwania zostanie otwarte.
Jedna z opcji Menu Wyszukiwania jest „wyszukiwanie z”(„find from”)
które powoduje że po wyszukaniu pierwszej pozycji następne wyszukiwania dokonywane są wokół tego pierwszego punktu.
Menu Wyszukiwania obejmuje wiele różnych kategorii: punkty trasowe użytkownika (Waypoints), miasta (Cities), zjazdy z autostrad
(Exits), adresy (Addresses), skrzyżowania dróg (Crossroads),
atrakcyjne punkty lotnicze (Attractions Aviation Points) i stacje pogodowe meteo (Weather Data).
Aby wyszukać nową pozycję z innej lokalizacji na mapie :
1. Otwórz Stronę Mapy (Map Page). Za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO przemieść na mapie grot strzałki (wskaźnik) do wybranego miejsca i naciśnij na przycisk NRST /
FIND.
Wyszukiwanie z wykorzystaniem Strony Mapy i wskaźnika.
Menu Wyszukiwania.
Postępując zgodnie z krokami opisanymi na poprzednich stronach
można wyszukiwać pozycje i punkty najbliższe Twojej aktualnej
pozycji i następnie utworzyć do nich trasę.
58
2. Zostanie otwarte Menu Wyszukiwania (Find Menu) i wyświetlona strona „From Map Pointer”[Mapa ze wskaźnikiem]. Lista
dostępnych pozycji jest posortowana i pokazuje najbliższe
Twojej wybranej pozycji. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl kategorię pozycji z listy i naciśnij na
przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pozycję
z listy i naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie automatycznie
otwarta strona informacyjna o tej pozycji. Możliwe jest zapisanie tej pozycji jako punkt trasowy, wyświetlanie tego punktu
na mapie lub automatyczne utworzenie trasy do tej pozycji
(funkcja Go To).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Wyszukiwanie punktów i pozycji.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby wyszukać pozycję z innej lokalizacji:
1. Będąc na dowolnej stronie naciśnij na przycisk NRST/FIND.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przewiń listę kategorii
punktów, podświetl wybraną i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Naciśnij na przycisk MENU. Podświetl linię Near Other (Inne Najbliższe) i naciśnij na przycisk ENTER. Jeśli aktualnie nawigujesz
po trasie możesz również wybrać jedną z innych opcji z wyświetlanych na stronie wyszukiwania (Find From) tak jak pokazano to
poniżej :
Aby wyszukać nową pozycję niedaleko innej pozycji :
1.
2.
3.
Naciśnij na przycisk NRST/FIND.
Z Menu Wyszukiwania (Find Menu) podświetl pozycję od której
chcesz wyszukać nową pozycję.
Naciśnij na przycisk NRST/FIND gdy pozycja ta jest podświetlona. Menu Wyszukiwania (Find Menu) zostanie ponownie
otwarte z pozycjami położonymi najbliżej wybranej uprzednio
pozycji. Wyszukaj właściwą pozycję.
Ostatnio wyszukiwane pozycje.
Strona z ostatnio wyszukiwanymi pozycjami (Recently Found Page)
wyświetla listę tych pozycji/punktów.
Aby wyświetlić listę ostatnio wyszukiwanych pozycji :
1.
2.
Opcja „Wyszukiwanie z” (Find From).
4. Wybierz pozycję referencyjną na mapie i naciśnij na przycisk ENTER. Lista pozycji w pobliżu nowego miejsca na mapie zostanie
wyświetlona.
3.
Naciśnij na przycisk NRST/FIND.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię
Recently Found [ostatnio wyszukiwane]. Naciśnij na przycisk
ENTER. Zostanie otwarta strona ostatnio wyszukiwanych pozycji (Recently Found Page).
Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić menu opcji
(Options Menu).
Show Find History (pokaż historię wyszukiwania) - funkcja umożliwiająca przełączanie stron z pozycjami ostatnio wyszukiwanymi
(Find History) ze stronami gdzie ostatnio były one tworzone w opcji
‘Go To for’ [idź do po..] (‘Go To History’).
Remove Point (usuń punkt) - funkcja umożliwiająca usunięcie z listy podświetlonego punktu.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
59
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Wyszukiwanie punktów i pozycji.
............................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetlanie strony informacyjnej.
Opcje Menu Wyszukiwania (Find Options Menu).
Każda pozycja wyświetlana na stronie Menu Wyszukiwania (Find Menu)
posiada stronę informacyjną. Strona informacyjna wyświetla wiele informacji na temat pozycji mapowych.
Aby wyświetlić dodatkowe opcje Menu Wyszukiwania należy nacisnąć na przycisk NRST/FIND a następnie na MENU.
Aby wyświetlić detaliczne informacje na temat pozycji należy :
1. Po podświetleniu wybranej pozycji na mapie lub na liście wyszukiwania naciśnij na przycisk ENTER.
Strona informacyjna z detalicznymi informacjami i z licznymi zakładkami zostanie wyświetlona. W zależności od rodzaju / typu pozycji dodatkowe opcje będą dostępne do ukazania ich na mapie, widoczne
będą również uwagi pochodzące z zainstalowanych map i opcjonalnych kart danych i będą wyświetlane następne wyszukane pozycje.
Enable Auto Arrange (automatyczne rozmieszczenie) - funkcja
umożliwiająca automatyczne rozmieszczenie elementów na stronie menu wyszukiwania (Find Menu).
Disable Auto Arrange (brak automatycznego rozmieszania) i
Restore Default (powrót do ustawień domyślnych) jest widoczna,
gdy wybierzesz polecenie Enable Auto Arrange (przywróć ustawienia automatycznie).
Near Other (inne najbliższe) - funkcja umożliwiająca wybór nowej
lokalizacji skompilowanej z listą pozycji w Menu Wyszukiwania.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przesuń kursor na
mapie do żądanej pozycji i naciśnij na przycisk ENTER.
Map Information (informacja na temat map) – funkcja umożliwiająca wyświetlenie informacji jakie mapy detaliczne są zawarte na
dołączonych kartach danych i umożliwia wybór które mapy bedą
wyświetlane na stronie Mapy (Map Page).
Dodatkowo możliwy jest wybór poniższych opcji podczas nawigowania :
Strona informacyjna.
2. Naciśnij na przycisk PAGE lub QUIT aby opuścić stronę informacyjną. Można również podświetlić jeden z graficznych przycisków ekranowych i następnie naciśnąć na przycisk ENTER dla wykonania tej
operacji.
60
Near Next (następny najbliższy) – kompiluje pozycje na liście
Menu Wyszukiwania bazując na następnym zakręcie trasy.
Near Destination (następny punkt docelowy) - kompiluje pozycje
na liście Menu Wyszukiwania bazując na następnym punkcie docelowym.
Near Current Route (następna trasa bieżąca) - kompiluje pozycje
na liście Menu Wyszukiwania bazując na bieżącej trasie aktywnej.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Tworzenie tras.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Tworzenie tras.
Aby utworzyć trasę z użyciem Menu Wyszukiwania :
Odbiornik GPSMAP 496 umożliwia tworzenie i zapamiętanie do 50
tras powrotnych z 300 punktami trasy na każdej z nich.
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Menu
Główne (Main Menu).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię ‘Route’
(trasa) z pionowej listy zakładek.
3. Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić Menu Opcji Trasowych
(Route Options Menu). Wybierz linię ‘New Route’ (nowa trasa) i
naciśnij na przycisk ENTER.
Lub :
Podświetl pierwszą dostępną pustą rubrykę dla trasy i naciśnij na
przycisk ENTER. Strona przeglądu tras (Route Review Page) zostanie automatycznie wyświetlona z pustą rubryką dla trasy.
4. Naciśnij na przycisk ENTER aby odnaleźć inne pozycje i dodać je
do trasy.
5. Strona Wyszukiwania (Find Page) lub Strona Menu Wyszukiwania
(Find Menu Option) zostanie otwarta ( w zależności od tego jakiego trybu używasz). Zgodnie z opisaną procedurą zawartą we
wcześniejszej sekcji niniejszego podręcznika „Wyszukiwanie punktów i pozycji” (‘Find an Items’ ) a rozpoczynającą się od strony 58
wybierz punkt i dodaj go do trasy. Gdy wybrana jest inna pozycja
podświetl graficzny przycisk ‘Ok’ i naciśnij na przycisk ENTER aby
dodać punkt do trasy. Powtórz kolejno te czynności aby dodać
wszystkie punkty do trasy.
Trasy mogą być tworzone na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest
wybór punktów trasowych ze strony Menu Wyszukiwania (Find Menu)
gdzie wyświetlana jest lista punktów trasowych do zaprogramowania
trasy. Drugim sposobem jest wybór punktów trasowych lub punktów /
pozycji na Stronie Mapy (Map Page) i przedstawienie trasy w sposób
graficzny na ekranie podczas jej tworzenia.
Zakładka Trasy.
Tworzenie Nowej Trasy na Stonie Przeglądu Tras.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
61
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Tworzenie tras.
............................................................................................................................................................................................................................................
Aby utworzyć trasę w sposób graficzny :
5.
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Stronę
Głównego Menu (Main Menu Page). Za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO podświetl pionową zakładkę „Route”.
Naciśnij na przycisk MENU aby wyświetlić Stronę Opcji Tras
(Route Options Page). Wybierz linię „New Route” i naciśnij na
przycisk ENTER.
Podświetl pierwszą pustą linię na końcu wyświetlanej Listy Tras
(Route List) i naciśnij na przycisk ENTER. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl i wybierz linię „Edit on
Map” (edycja na mapie) i naciśnij na przycisk ENTER.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybraną
pozycję na mapie i naciśnij na przycisk MENU i wybierz linię
Append To Route [dodaj do trasy] . Jeśli wybrałeś na mapie
obszar lub punkt który nie był dotychczas wykorzystywany
wówczas lokalizacja ta zostanie ustanowiona jako nowy punkt
trasowy. Naciśnij na przycisk ENTER będąc na Stronie Nowych
Punktów Trasowych (New Waypoint Page) aby zapisać tę lokalizację jako punkt trasowy i kontynuuj dodawanie punktów do
Twojej trasy. Możesz edytować wszystkie właściwości punktów
trasowych.
6.
Powtórz powyższe czynności aby dodać wszystkie punkty do
trasy.
Na zakończenie naciśnij dwukrotnie na przycisk QUIT aby powrócić do Strony Przeglądu Tras (Route Review Page).
Lub :
Naciśnij na przycisk MENU, podświetl linię „Edit as Text” (edycja tekstowa) i naciśnij na przycisk ENTER aby obejrzeć Stronę
Przeglądu Tras (Route Review Page).
Korzystanie z zapisanej trasy w Lądowym Rodzaju Pracy :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Stronę
Głównego Menu (Main Menu Page). Za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO podświetl pionową zakładkę „Route”.
2. Podświetl wybraną trasę i naciśnij na przycisk MENU.
3. Podświetl linię Activate Route i naciśnij na przycisk ENTER.
4. Zostanie otwarta Strona Aktywnej Trasy (Active Route Page).
Naciśnij na przycisk MENU. Podświetl linię Follow Roads [po
drogach] i naciśnij na przycisk ENTER. Odbiornik GPSMAP 496
automatycznie wygeneruje trasę „zakręt po zakręcie” (turn-byturn) po drogach.
Jeśli chcesz poruszać się na trasie po drogach naciśnij na przycisk
MENU wybierz opcję Follow Roads na stronie Trasy Aktywnej (Active Route Page).
Tworzenie Trasy na Stronie Mapy.
62
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Tworzenie punktów trasowych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Tworzenie punktów trasowych.
Oznaczenie Twojej nowej pozycji.
Punkty trasy są lokalizacją lub stałymi punktami na ziemi zapisanymi i
przechowywanymi w pamięci odbiornika GPSMAP 496. Zapis Twojej
aktualnej pozycji dokonywany jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku ENTER / MARK. Możesz również wyszukiwać punkty trasy z
wykorzystaniem mapy lub Menu Wyszukiwania (Find Menu) a następnie zapisać je do pamięci odbiornika.
Przycisk ENTER / MARK w odbiorniku Garmin GPSMAP 496 umożliwia szybkie zapisanie aktualnej Twojej pozycji dla tworzenia nowego punktu trasowego. Pozycja musi być jednoznacznie określona
(2D – dwa wymiary [dł,szer.geograf.] lub 3D – trzy wymiary
[dł,szer.geograf. i wysokość npm]) aby można ją oznaczyć. Może to
być potwierdzone poprzez sprawdzenie na zakładce GPS (GPS Tab)
statusu odbiornika na stronie Menu Głównego (Main Menu).
Odbiornik Garmin GPSMAP 496 może przechowywać w pamięci do
3000 alfanumerycznych punktów trasowych razem ze zdefiniowanymi
przez Użytkownika ikonami, komentarzami, wysokością, głębokością i
temperaturą gdy dane te są dostępne. Punkty mogą być tworzone z
użyciem trzech podstawowych metod:
•
•
•
Aby oznaczyć Twoją aktualną pozycję należy:
1.
Przycisku ENTER / MARK – który umożliwia szybkie zaznaczenie
Twojej bieżącej pozycji.
Graficznie – za pomocą oznaczenia na mapie Twojej nowej pozycji i z użyciem PRZYCISKU CENTRALNEGO.
Przez wprowadzenie tekstu - Text Entry – za pomocą ręcznego
wprowadzenia koordynatów dla nowej pozycji.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER / MARK aż strona
Nowych Punktów Trasowych (New Waypoint Page) zostanie
wyświetlona i wówczas go zwolnić. Zobaczysz wówczas domyślną czterocyfrową nazwę i symbol dla nowego punktu trasowego.
Strona Nowych Punktów Trasowych.
2.
3.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Dla akceptacji punktu i jego domyślnej nazwy i oznakowania
należy za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetlić
graficzny przycisk ‘Ok’ i nacisnąć na przycisk ENTER.
Aby zmienić dowolną informację na Stronie Nowych Punktów
Trasowych (New Waypoint Page) podświetl odpowiednie pole
danych i naciśnij na przycisk ENTER. Po wprowadzeniu i potwierdzeniu Twoich zmian podświetl graficzny przycisk ‘Ok.’ i
naciśnij na przycisk ENTER
63
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Tworzenie punktów trasowych.
............................................................................................................................................................................................................................................
Tworzenie punktów trasowych na mapie.
Punkty trasowe mogą być również tworzone na Stronie Mapy (Map Page). Za pomocą kursora oznaczamy na mapie pozycję lub opis do pozycji
i zatwierdzamy aby utworzyć nowy punkt. Gdy przesuniesz kursor na
wybraną pozycję na mapie wówczas jej opis zostanie podświetlony.
GPSMAP 496 używa tekstowych opisów punktów / pozycji zgodnie z
mapami kartograficznymi jako nazwami i symbolami domyślnymi dla nowych punktów trasowych.
Strona Informacyjna Mapy.
Aby utworzyć nowy punkt trasowy z wykorzystaniem Strony May
(Map Page):
1. Naciśnij na przycisk PAGE aż zostanie wyświetlona Strona Mapy
(Map Page).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przesuń kursor do wybranej pozycji na mapie lub opisu geograficznego do pozycji.
3. Naciśnij i szybko zwolnij przycisk ENTER / MARK aby „przechwycić - oznaczyć” pozycję kursora. Naciskając i przytrzymując przycisk ENTER / MARK oznaczasz Swoją aktualną pozycję a nie położenie kursora na mapie.
Jeśli podświetliłeś opis geograficzny do pozycji na mapie wówczas
strona informacyjna zostanie wyświetlona gdy naciśniesz na przycisk ENTER. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl
linię ‘Save’ (zapisz) i naciśnij na przycisk ENTER aby zapisać opis
do pozycji jako punkt trasowy. Wyświetlana jest Strona Nowych
Punktów Trasowych (New Waypoint Page).
64
Wybierz linię Save aby zapisać opis geograficzny z mapy jako
punkt trasowy.
4.
Aby zatwierdzić punkt trasowy z domyślną nazwą i symbolem podświetl przycisk graficzny ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk
ENTER .
Aby zmienić dowolną informację na Stronie Nowych Punktów Trasowych (New Waypoint Page) podświetl odpowiednie pole danych i naciśnij na przycisk ENTER. Po wprowadzeniu i potwierdzeniu Twoich zmian podświetl graficzny
przycisk ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Tworzenie punktów trasowych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Tworzenie punktów trasowych za pomocą wprowadzenia
koordynatów lokalizacji.
Punkty trasowe mogą być tworzone również za pomocą ręcznego
wprowadzania koordynatów pozycji . Metoda ta może być używana
przy tworzeniu punktów trasowych gdy znana jest dokładna pozycja
z mapy papierowej w postaci długości i szerokości geograficznej.
Można również ręcznie zmieniać koordynaty pozycji na Stronie Nowych Punktów Trasowych (New Waypoint Page) przy tworzeniu
nowego punktu trasy lub poprzez wybór w zakładce Create Waypoint [tworzenie punktu trasy] w Menu Opcji Punktów Użytkownika
(User Points).
Aby utworzyć nowy punkt trasy za pomocą wprowadzenia koordynatów lokalizacji :
1. Naciśnij na przycisk ENTER / MARK aby utworzyć punkt trasy
(Zawsze twórz punkt trasy z użyciem preferowanej przez Ciebie metod opisanych wcześniej). Nowy punkt trasy jest tworzony jako następny w kolejności do już istniejących i dla odbiornika jest to ostatnia pozycja z domyślną nazwą i położeniem.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Aby zmienić lokalizację punktu trasowego podświetl znaki w
polu Location. Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK
CENTRALNY aby wybrać inny znak. Powtórz kroki dla całego
oznaczenia.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO na Stronie Nowych
Punktów Trasowych (New Waypoint Page) podświetl pole danych
‘Location’ (lokalizacja) i naciśnij na przycisk ENTER . Za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź właściwe koordynaty
pozycji i naciśnij na przycisk ENTER gdy zakończysz.
3. Aby zmienić dowolną informację na Stronie Nowych Punktów Trasowych (New Waypoint Page) podświetl odpowiednie pole danych
i naciśnij na przycisk ENTER. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź nową informację.
4. Po wprowadzeniu i potwierdzeniu Twoich zmian podświetl graficzny przycisk ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk ENTER .
65
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Nawigacja po wybranej trasie.
............................................................................................................................................................................................................................................
Nawigacja po trasie w Lądowym Rodzaju Pracy.
Strona Bieżącej Trasy w Lądowym Rodzaju Pracy.
Odbiornik GPSMAP 496 prowadzi Cię do punktu docelowego z wykorzystaniem różnych pomocy i narzędzi takich jak Strona Mapy
(Map Page) i Strony Bieżącej Trasy (Current Route Page).
Zawsze kiedy rozpoczynasz trasę typu „zakręt po zakręcie” odbiornik
GPSMAP 496 znajduje się w Lądowym Rodzaju Pracy (Automotive
Mode) i Strona Bieżącej Trasy jest wyświetlana pokazując każdy zakręt na aktywnej trasie , pokazywana jest też odległość do zakrętu,
nazwa ulicy i przewidywany czas przybycia do punktu przeznaczenia
(ETA) oraz czas na trasie (ETE). Podczas nawigacji po trasie zawsze
następny zakręt jest wyświetlany na górze listy.
Wyświetlanie postępu w pokonywaniu trasy na Stronie Mapy.
Możesz śledzić ślad pokonywanej trasy na Stronie Mapy (Map Page). Twoja trasa pokazana jest w postaci linii w kolorze purpury
(Magenta). Następny zakręt wyświetlany jest na pasku w górnej
części ekranu na Stronie Mapy (Map Page).
Strona Trasy Bieżącej.
Strona Mapy wyświetla Twoją trasę.
Śledzenie danych z podróży.
Można wykorzystywać funkcję Komputer Podróży (Trip Computer)
aby wyświetlać dane z podróży. Możesz śledzić Twoją prędkość jak
również inne informacje w odniesieniu do aktualnej podróży.
66
Początek i zatrzymanie nawigacji.
(Direct To) aby otworzyć Stronę Menu NawiNaciśnij na przycisk
gacji (Navigation Menu). Podświetl linię Stop/Resume Navigation
[zatrzymanie/wznowienie nawigacji].
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy> Edycja Twojej Trasy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Edycja trasy.
Wprowadzenie ograniczeń własnych dla tras.
Kiedy nawigujesz po trasie możesz dokonać edycji (wprowadzenia
zmian) tej trasy. Możesz dodawać obszary i drogi które chcesz ominąć gdyż mogą być czasowo zamknięte i wyznaczone są objazdy.
Możesz również dodać dodatkowe punkty na postój na trasie – nosi
to nazwę Via Points [przez punkty].
Funkcja Custom Avoids [ograniczenia własne - wyłączenia] umożliwia Ci wprowadzenie specyficznych obszarów i dróg które chciałbyś
omijać podczas wykonywania nawigacji. Funkcja Custom Avoids
dotyczy wszystkich tras zaś Detours [objazdy] dotyczy tylko aktywnych tras. Funkcja Custom Avoids [ograniczenia własne] może być
dodana w trakcie trwania nawigacji lub przed jej rozpoczęciem.
Podczas nawigacji naciśnij na przycisk
(Direct To) aby otworzyć
Stronę Menu Nawigacji (Navigation Menu) jak to pokazano poniżej :
Aby wprowadzić ograniczenia własne :
1.
2.
3.
4.
Opcje nawigacji w Lądowym Rodzaju Pracy.
5.
Podczas nawigowania zgodnie z kursem.
6.
7.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Naciśnij na przycisk
(Direct To) gdy znajdujesz się w Lądowym Rodzaju Pracy,
Lub :
Otwórz Stronę Mapy (Map Page) i naciśnij na przycisk MENU.
Wybierz linię Custom Avoid. Naciśnij na przycisk ENTER.
Naciśnij na przycisk ENTER, gdy graficzny przycisk Add Avoid [dodaj ograniczenie] jest podświetlony.
Wybierz linię Avoid Road [ograniczone drogi] lub Avoid Areas
[ograniczone obszary].
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przemieść symbol
grotu strzałki do punktu początkowego ograniczonego - wyłączonego obszaru. Naciśnij na przycisk ENTER aby wybrać
punkt początkowy.
Przemieść symbol grotu strzałki do punktu końcowego i naciśnij na przycisk ENTER. Podczas wykonywania obliczeń trasy i
nawigacji odbiornik GPSMAP 496 będzie teraz unikał obszarów i dróg które zostały tutaj wyselekcjonowane.
Na zakończenie podświetl graficzny przycisk OK i naciśnij na
przycisk ENTER.
67
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja Twojej Trasy.
............................................................................................................................................................................................................................................
Tworzenie objazdów.
Jeśli podczas nawigacji po trasie okaże się że niektóre drogi są w
trakcie rozbudowy / remontu lub zamknięte odbiornik GPSMAP 496
może utworzyć trasę objazdową. Podczas nawigacji wykonywanej
zgodnie z kursem naciśnij na przycisk
(Direct To). Wybierz linię
Detour [objazd] z menu Nawigacyjnego (Navigation Menu). Wybierz
odległość i naciśnij na przycisk ENTER. Odbiornik GPSMAP 496
przeliczy ponownie Twój kurs z uwzględnieniem dodatkowej odległości wynikającej z objazdu. Aby zakończyć wprowadzanie objazdu
w sposób ręczny naciśnij ponownie na przycisk
(Direct To) i
wybierz linię Cancel Detour [odwołanie objazdu].
Aby dodać dodatkowe punkty postoju na trasie :
1.
2.
3.
4.
5.
Dodawanie i edycja punktów postoju (Via Points).
Opcja Edit Vias [edycja dodatkowych punktów] umożliwia Ci dodawanie punktów na trasie podróży przed osiągnięciem docelowego
punktu przeznaczenia. Jest to bardzo pomocne gdy poszukujesz
stacji paliw lub banku i planujesz długą trasę podróży.
6.
Podczas wykonywania nawigacji po trasie naciśnij na przycisk
(Direct To) aby otworzyć Stronę Menu Nawigacji (Navigation Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię Edit
Vias i naciśnij na przycisk ENTER.
Otworzy się okno dodawania/edycji punktów (Add/Edit Vias).
Naciśnij na przycisk ENTER gdy podświetlona jest linia Add Via
Point [dodaj dodatkowy punkt postoju].
Podświetl linię Use Map [użyj mapy] lub Find [szukaj] i naciśnij
na przycisk ENTER.
Jeśli wybierzesz Use Map [użyj mapy] wówczas za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz pozycję na mapie (tak
jak to opisano w części „Wyszukiwanie punktów i pozycji” rozpoczynającej się od strony 58). Pamiętaj że zawsze powinieneś
naciskać na przycisk MENU gdy otwarte jest Menu Wyszukiwania (Find Menu) a Ty poszukujesz jakiejś pozycji niedaleko Twojej aktualnej pozycji np. dla Twojego nowego punktu przeznaczenia.
Nowy punkt jest dodany do trasy i jest widoczny na stronie Dodawania/Edycji Nowych Punktów Postoju (Add/Edit Vias Page).
Powtórz kroki z punktów 2 do 4 dla dodania wszystkich punktów.
Podświetl graficzny przycisk Done [wykonane] aby nowe punkty
na trasie zostały dodane do niej.
Strona dodawania/edycji dodatkowych punktów postoju.
Pokazana jest oryginalna trasa bez punktów dodatkowego postoju.
68
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Lądowym Rodzaju Pracy> Strona mapy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strony i ich właściwości w Lądowym Rodzaju
Pracy.
W poniższym rozdziale opisane są główne strony w Lądowym Rodzaju Pracy takie jak Strona Mapy (Map Page) jak również dodatkowe właściwości jak trasy i punkty trasowe.
Strona Mapy (Map Page).
Na stronach 29 do 36 w części „Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy”
opisane są właściwości Stron Mapy.
Marker oznaczający (ikona) pokazuje Twoją podróż na Stronie Mapy (Map Page) jest trójkątem . Taki sam marker występuje w Morskim i Lądowym Rodzaju Pracy. Każdorazowo po włączeniu do pracy GPSMAP 496 znajduje się w trybie określania pozycji z ostatnią
zapamiętaną znaną pozycją w centrum mapy. Po naciśnięciu na
PRZYCISK CENTRALNY w odbiorniku GPSMAP 496 uaktywniany
jest tryb przemieszczania po mapie który umożliwia przewijanie mapy zgodnie z ruchem białego grotu strzałki
(wskaźnik mapy –
map pointer) w zakresie dysponowanego obszaru wyświetlacza.
W Lądowym Rodzaju Pracy domyślnie wyświetlane są z prawej
strony ekranu cztery pola danych. Pola danych mogą być definiowane przez użytkownika. W górnej części ekranu wyświetlany jest
status odbiornika GPS lub odcinek trasy. Można dodać dodatkowe
pola danych na tej stronie lub wybrać opcję : mapa na całym ekranie bez pól danych.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Strona Mapy.
Po naciśnięciu przycisków zmieniających skalę (In lub Out) można
zmieniać w/g potrzeb skalę mapy / wyświetlany obszar. Niektóre pozycje na mapie wyświetlane są tylko dla małych skal.
Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu Opcji (Optins Menu)
na Stronie Mapy (Map Page).
Wprowadź ograniczenia / wyłączenia (Custom Avoids) obszarów i
dróg które chcesz omijać podczas podróży np. obszary z dużym natężeniem ruchu drogowego.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmierz odległość pomiędzy dwoma pozycjami na mapie.
Zmień wygląd strony Mapy i pola danych zgodnie ze swoimi wymaganiami.
69
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Strona Autostrad.
............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Autostrad.
Aby ukryć / pokazać Stronę Autostrad (Drogi Główne) należy :
Strona Autostrad (dróg szybkiego ruchu) (Highway Page) dostępna
jest tylko w Morskim i Lądowym trybie pracy.
1. Nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU, aby wyświetlić Stronę Menu Głównego (Main Menu).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetlić zakładkę Display [wyświetlacz].
3. Podświetlić pole ‘Highway Page’ i nacisnąć na przycisk ENTER.
4. Wybrać graficzny przycisk ‘Off’, aby ukryć lub ‘On’, aby włączyć i nacisnąć na przycisk ENTER .
Korzystanie ze Strony Autostrady (Drogi Główne)
Strona Autostrad.
W każdym przypadku, gdy wykorzystywana jest funkcja nawigacji
wówczas Strona Autostrad (Highway Page) dostarcza cyfrowych i
graficznych informacji kierunkowych ułatwiających dotarcie do celu
przeznaczenia. Z prawej strony ekranu znajdują się wybierane
przez Użytkownika pola danych wyświetlające pomocnicze informacje nawigacyjne. Dane z kompasu wyświetlane są w postaci taśmy
w górnej części ekranu i pokazują Twój aktualny kurs w postaci fioletowej linii pionowej zaś czerwona linia pionowa pokazuje namiar
do punktu docelowego.
Aby utrzymać się na właściwym kursie należy sterować zgodnie z
fioletową linią (lub grotem strzałki) dopóki linia ta jest skierowana
ku górze a czerwona linia znajduje się w centralnej części wskaźnika. W dolnej części ekranu pokazana jest droga i prowadzenie
po niej w postaci graficznej. Linia poniżej środka drogi pokazuje
twój ślad.
Gdy przemieszczasz się w kierunku punktu przeznaczenia droga
cały czas się zmienia pokazując przybliżanie się do tego punktu i
kierunek, jaki musisz utrzymywać, aby nie zboczyć z kursu. Jeśli
nawigujesz po ustalonej trasie Strona Autostrady pokazuje Ci trasę punkt po punkcie w postaci czarnego śladu z białą linią
umieszczoną w środku, jest to zamierzony ślad drogi. Najbliższe
punkty nie leżące na wybranej trasie aktywnej będą również wyświetlane. Perspektywiczna wielkość skali drogi może być zmieniana (zwiększana lub zmniejszana) .
Aby zmienić perspektywiczną skalę drogi :
1. Naciśnij na przycisk IN dla powiększenia ,
2. Naciśnij na przycisk OUT dla pomniejszenia.
70
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Lądowym Rodzaju Pracy> Strona Autostrad.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Menu Opcji Strony Autostrady (Drogi Główne).
Menu Opcji Strony Autostrady (Highway Page) umożliwia zdefiniowanie
zawartości pól danych i wybór punktów trasowych, które będą wyświetlane na ekranie. Pola danych ulokowane są wzdłuż prawej strony ekranu i
rozmieszczone zgodnie z wyborem Użytkownika i dostarczają różnych
potrzebnych podczas nawigacji informacji. Rozmieszenie pól z danymi
może być również zmieniane a ilość dopasowywana do potrzeb.
Aby wyświetlić Menu Opcji Strony Autostrady (Drogi Główne) :
1. Naciśnij kilkakrotnie na przycisk PAGE aż zostanie wyświetlona
Strona Autostrady (Highway Page).
2. Naciśnij na przycisk MENU.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybraną
opcję.
4. Naciśnij na przycisk MENU.
Menu Opcji Strony Autostrady
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
Dostępne są następujące opcje :
Set Up Page Layout – funkcja umożliwiająca wybór ilości pól z danymi.
Change Data Fields – funkcja umożliwiająca wyspecyfikowanie
rodzaju danych wyświetlanych w każdym używanym polu danych
na ekranie mapy. Opcja ta dostępna jest z dowolnej strony głównej.
Zobacz w „Dodatku” do mniejszego podręcznika gdzie opisane są
rodzaje pól danych.
Set Up Highway – funkcja umożliwiająca wyświetlane Menu Opcji
(Options Menu) z dwoma zakładkami : Linia (Line) i Punkty Trasy
(Waypoint). Każda zakładka posiada ustawienie On / Off (włącz /
wyłącz) dla wielu opcji , takich jak wyświetlanie linii w Aktywnym
Odcinku (Active leg) i Zapis Śladu Trasy (Track Log).
Ustawienia Strony Autostrady.
71
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Strona Trasy Bieżącej.
............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Trasy Bieżącej.
Każdorazowo, gdy w odbiorniku GPSMAP 496 uaktywniona jest funkcja trasy w Lądowym Rodzaju Pracy wówczas na Stronie Trasy Bieżącej (Current Route Page) wyświetlany jest każdy zakręt drogi wraz z
odległością do niego , nazwą drogi (ulicy) i przybliżony czas potrzebny
do jego osiągnięcia i godzina przybycia. Podczas nawigowania po trasie lista zakrętów jest automatycznie uaktualniana wskazując następny
zakręt na czele tej listy.
Strona Następnego Zakrętu.
Zapis Bieżącej Trasy.
Strona Trasy Bieżącej.
Można dokonać zapisu Bieżącej Trasy wprost ze Ekranu Bieżącej
Trasy. Należy nacisnąć w tym celu na przycisk MENU . Następnie
należy nacisnąć na przycisk ENTER, gdy podświetlona jest linia
‘Save Route’. Trasa zostanie automatycznie zapisana i używa
nazwy punktu początkowego i punktu końcowego jako nazwy całej trasy. Następnie należy nacisnąć na przycisk ENTER gdy podświetlony jest graficzny przycisk ‘Ok.’ aby zakończyć zapis.
Można przewijać pełną listę zakrętów za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO naciskając go do góry i do dołu. Przez podświetlenie wybranej nazwy zakrętu z listy i po naciśnięciu na przycisk ENTER można
wyświetlić stronę ‘Next Turn’ (Następny zakręt) dotyczącą tego zakrętu. Strona Trasy Bieżącej (Current Route Page) i Strona Następnego
Zakrętu (Next Turn Page) zawierają podobne informacje, różnią się tylko wyglądem. Ekran Następnego Zakrętu pokazują Twój następny zakręt na mapie.
72
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Lądowym Rodzaju Pracy> Komputer podróży.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Komputer podróży.
Strona Komputera Podróży (Trip Computer Page) zawiera najważniejsze informacje potrzebne podczas nawigowania po trasie w Lądowym
Rodzaju Pracy. Pokazywana jest aktualna prędkość oraz użyteczna
statystyka na temat Twojej podróży taka jak namiar, średnia prędkość i
czas na trasie.
Należy zawsze zresetować komputer podróży przed rozpoczęciem
nowej podróży (trasy). Jeśli na trasie często się zatrzymujesz wówczas
pozostawiaj włączony odbiornik GPSMAP 496 aby mógł odbierać sygnały z satelitów. Dzięki temu odbiornik dokładnie wylicza upływający
czas podczas podróży.
Set Up Page Layout - funkcja umożliwiająca zmianę wyglądu ekranu i ilości pól z danymi. Można również wybrać opcję graficzną
Dashboard [tablica przyrządów], wybrać układ dla Strony Danych
o Pozycji (Position Data Page) (2 Columns - 2 kolumny) lub wybrać układ 4 Big Fields [4 duże pola danych]. Można również
zmieniać pola danych (Data Fields) na układ 2 Columns [2 kolumny] i 4 Big Fields [4 duże pola danych].
Change Nearest Type - funkcja umożliwiająca wyspecyfikowanie
typu pozycji które będą używane jako ‘najbliższe’ (wyświetlane w
lewym dolnym polu danych o Pozycji (Position Data) (2 Columns –
2 kolumny). Możliwość wyboru jest nieco inna w zależności od aktualnie używanego rodzaju pracy.
Reset Trip - funkcja umożliwiająca wyzerowanie informacji z podróży oprócz prędkości maksymalnej i licznika przebytej odległości.
Reset Max Speed - funkcja umożliwiająca wyzerowanie zapisu
prędkości maksymalnej.
Reset Odometer - funkcja umożliwiająca wyzerowanie licznika
przebytej odległości.
Strona Komputera Podróży.
Opcje Strony Komputera Podróży.
Reset All - funkcja umożliwiająca wyzerowanie wszystkich informacji w tym i prędkości maksymalnej i licznika drogi przebytej.
Będąc na Stronie Komputera Podróży po naciśnięciu na przycisk MENU zostaną wyświetlone dostępne opcje. Dostępne są poniższe opcje
Strony Komputera Podróży. Niektóre opcje dostępne są jeśli zmienisz
wygląd ekranu na inny niż domyślny.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi.
73
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie trasami.
............................................................................................................................................................................................................................................
Edycja i zarządzanie trasami.
Korzystanie a opcji Strony Trasa (Route Options).
Zakładka Route [trasa] umożliwia wyświetlanie utworzonych tras
zawartych w pamięci odbiornika GPSMAP 496 . Kompleksowe informacje na temat tras zawarte są w części „Tworzenie tras” rozpoczynającej się od strony 61.
Zakładka Route [trasa] wyświetlana na Stronie Menu Głównego (Main Menu) po uaktywnieniu wyświetla listę wszystkich zapisanych w
pamięci tras które ułożone są w alfabetycznej kolejności. Po podświetleniu wybranej trasy i po naciśnięciu na przycisk MENU zostanie wyświetlone menu opcji. Od tego momentu można rozpocząć
trasę, skopiować ją, usunąć ją , usunąć wszystkie trasy z pamięci lub
utworzyć nową trasę. Można również dokonać zmiany w istniejącej w
pamięci trasie i „ręcznego” przejścia do następnego punktu trasowego.
Wyświetlanie wszystkich zapisanych tras.
Zakładka Route [trasa] wyświetlana na Stronie Menu Głównego
(Main Menu) po uaktywnieniu wyświetla listę wszystkich zapisanych
w pamięci tras które są łatwe do odczytu.
Ręczne przechodzenie do następnego punktu trasowego.
Po uaktywnieniu zakładki Route [trasa] w Menu Opcji (Option Menu)
należy podświetlić linię Set up Routes [ustaw trasy] i nacisnąć na
przycisk ENTER, następnie należy ustawić odcinek przejścia (leg
transition) (albo waypoint transition – punkt przejścia). Należy wybrać opcję Distance [odległość] aby wprowadzić promień dopuszczalnej odległości i GPSMAP 496 poprowadzi Cię do następnego
punktu trasy.
Zakładka Trasy.
Aby wyświetlić listę tras :
1.
2.
74
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić stronę
Menu Głównego (Main Menu Page).
Podświetl za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową
zakładkę Route .
Kiedy wybierzesz opcję Manual [ręcznie] możesz przejść do następnego punktu trasowego podczas prowadzenia nawigacji trasowej.
Kiedy wykonujesz nawigację po trasie otwórz Stronę Trasy Aktywnej
(Active Route Page). Naciśnij MENU. Podświetl opcję Next Route
Waypoint [następny punkt na trasie] i naciśnij na przycisk ENTER
aby GPSMAP 496 mógł poprowadzić Cię do następnego punktu trasy.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie trasami.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Nawigacja po zapisanej trasie.
Edycja tras.
Opcja Nawigacja po Trasie (Navigate Route) umożliwia łatwy wybór
zapisanej trasy. Wiecej informacji na temat tworzenia tras znajduje
się w części „”Tworzenie tras” rozpoczynającej się na stronie 61.
Kiedy trasa jest utworzona można ją potem za pomocą Strony
Przeglądu Tras (Route Review Page) edytować, zmieniać nazwę i
dokonywać przeglądu punktów trasowych dla wybranej trasy.
Aby nawigować po trasie w Lądowym Rodzaju Pracy :
1. Nacisnąć na przycisk
[Direct To].
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię
„Navigate Route” i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl żądaną
trasę i naciśnij na przycisk ENTER. Strona Aktywnej Trasy (Active Route Page) zostanie automatycznie otwarta i rozpocznie
się nawigacja.
Aby zmienić nazwę trasy:
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU i podświetl linię Route
[trasy].
2. Będąc na Stronie Listy Tras (Route List Page) za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl nazwę trasy i naciśnij
na przycisk ENTER.
3. Będąc na Stronie Przeglądu Tras (Route Review Page) za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole nazwy trasy w górnej części ekranu i naciśnij na przycisk ENTER.
Wybór trasy.
4. Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
5. Podświetl linię Follow Roads [po drogach] i naciśnij na przycisk ENTER aby utworzyć trasę „zakręt po zakręcie” (turn by
turn) która jest widoczna na Stronie Trasy Bieżącej (Current
Route Page).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strona Przeglądu Tras.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź nazwę
trasy i naciśnij na przycisk ENTER.
75
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie trasami.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Aby przejrzeć indywidualne punkty trasy :
1.
2.
3.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU i podświetl linię Route.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNRGO podświetl nazwę
trasy i naciśnij na przycisk ENTER.
Ze Strony Przeglądu Tras (Route Review Page) podświetl wybrany punkt i naciśnij na przycisk ENTER.
Strona Przeglądu Tras.
4.
Aby dodać punkty do trasy :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Stronę
Głównego Menu (Main Menu Page). Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię „Route”.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz trasę i
naciśnij na przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl punkt
na trasie który chcesz dodać jako nowy punkt (nowy punkt
jest dodawany przed podświetleniem punktu trasowego). Naciśnij na przycisk MENU.
4. Podświetl linię ‘Insert Waypoint’ (wprowadzenie punktu) i
naciśnij na przycisk ENTER. Menu Wyszukiwania (Find Menu) zostanie automatycznie otwarte i możesz poszukiwać i
wybrać punkty trasowe które chcesz dodać do trasy.
5. Na Stronie Przeglądu Punktów (Point Review Page) gdy podświetlony jest graficzny przycisk ‘Ok.’ naciśnij na przycisk
ENTER aby dodać punkt do trasy.
W okienku Przeglądu Punktów (Point Review) będziesz miał do
wyboru ‘Next’ (następny) (podświetla następny punkt na trasie),
‘Show Map’ (pokaż mapę) ( pokazuje punkt w okienku mapy)
lub ‘Save’ (zapisz) ( zapisuje punkt jako punkt trasowy) i naciśnij na przycisk ENTER. Jeśli punkt trasowy jest punktem Użytkownika możesz edytować dowolny punkt i jego właściwości na
Stronie Punktów (Waypoint Page) (zobacz w części „Edycja i
zarządzanie punktami trasowymi” rozpoczynającej się od strony
78.
Gdy powrócisz do Strony Przeglądu Tras (Route Review Page)
wówczas następny punkt trasy jest podświetlony. Funkcja ta umożliwia przegląd każdego punktu trasy za pomocą przycisku ENTER
naciskanego wielokrotnie.
76
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie trasami.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby utworzyć trasę w sposób graficzny z wyświetlanej mapy :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Stronę
Głównego Menu (Main Menu Page). Za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO podświetl pionową zakładkę „Route”.
2. Wybierz trasę i naciśnij na przycisk ENTER. Naciśnij na przycisk
MENU aby wyświetlić Stronę Przeglądu Tras (Route Review Page)
i menu opcji.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl i wybierz linię
„Edit on Map” (edycja na mapie) i naciśnij na przycisk ENTER.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybraną pozycję na trasie ( trasa z zakrętami na biało kiedy grot strzałki jest za
trasą). Naciśnij na przycisk ENTER.
5. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przeciągnij graficzne
zobrazowanie trasy do miejsca lokalizacji nowych punktów trasowych i naciśnij na przycisk ENTER.
Aby wprowadzić planowaną prędkość i profil zużycia paliwa :
1. Otwórz Stronę Przeglądu Tras (Route Review Page) i menu
opcji.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię
„Route”. Naciśnij na przycisk ENTER. (Podświetl linię Set
Speed and Fuel [ustaw prędkość i zużycie paliwa] w Lotniczym Rodzaju Pracy).
Wprowadzenie prędkości i profilu zużycia paliwa do planu lotu.
3. Wprowadź odpowiednie dane dotyczące prędkości i profilu
zużycia paliwa. W trybie Morskim i Lądowym można również
wprowadzić datę i godzinę odjazdu. Naciśnij na przycisk QUIT
aby powrócić do Strony Przeglądu tras (Route Review Page).
Edycja trasy na mapie.
6. Jeśli Strona Nowych Punktów Trasy (New Waypoint Page) jest
otwarta edytuj punkt trasowy, podświetl graficzny przycisk OK i naciśnij na przycisk ENTER.
7. Powtórz kroki 4 do 6 aż wszystkie punkty zostaną dodane do trasy.
Na zakończenie naciśnij na przycisk QUIT
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
UWAGA: Zużycie paliwa przez pojazd / jednostkę jest wyrażone w jednostkach na godzinę. Zmiana ustawień odbiornika dotycząca pomiaru jednostek odległości (mile lądowe, morskie lub
jednostki metryczne) nie wpływają na pomiar zużycia paliwa.
Powinieneś zatem wprowadzić jednostkowe zużycie na podstawie dostępnych informacji dla tego pojazdu / jednostki (takich jak podręcznik użytkownika lub specyfikacje osiągowe) i
zwracaj uwagę na podane jednostki pomiarowe (takie jak galony lub litry).
77
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
Gdy zostały utworzone i wpisane do pamięci punkty trasy wówczas
mogą być one modyfikowane, przeglądane, zmieniane mogą być
ich nazwy, przesuwane lub usuwane z pamięci w każdej chwili z
użyciem Strony Przeglądu Punktów Trasy (Waypoint Review Page)
i Strony Edycji Punktów Trasy (Waypoint Edit Pages). Te strony dostarczają Ci wirtualnie takich samych informacji. Praktycznie należy
najczęściej korzystać ze Stron Punktów Trasy (Waypoint Pages).
Aby uzyskać dostęp do Strony Edycji Punktów Trasy (Waypoint
Edit Page) :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Stronę
Menu Głównego (Main Menu).
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl ‘Points’
[punkty] z pionowej listy zakładek a następnie podświetl wybrany z listy punkt trasy.
Aby uzyskać dostęp do Strony Przeglądu Punktów Trasy (Waypoint Review Page) ze Strony Mapy (Map Page) :
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybrany
punkt na Stronie Mapy (Map Page).
2. Naciśnij na przycisk ENTER aby wyświetlić Stronę Przeglądu
Punktów Trasy (Waypoint Review Page). Jeśli dla wybranego
punktu trasy znajdują się w pamięci dodatkowe informacje zawarte w bazie mapy, lub w bazie MapSource lub BlueChart wówczas
na Stronie Przeglądu Punktów Trasy wyświetlone będą dodatkowe zakładki na ten temat.
Zakładka Points w Menu Głównym.
3. Naciśnij na przycisk ENTER aby wyświetlić Stronę Edycji
Punktów Trasy (Waypoint Edit Page).
Jeśli dla wybranego punktu trasy znajdują się w pamięci dodatkowe informacje zawarte w bazie mapy, lub w bazie MapSource lub BlueChart wówczas na Stronie Edycji Punktów
Trasy (Waypoint Edit Page) nie będą wyświetlone dodatkowe
detaliczne informacje na ten temat.
Wykorzystując powyższe metody dostępu do Strony Punktów Trasowych (Waypoint Page) możesz edytować i zarządzać punktami
trasowymi.
Strona Przeglądu Tras.
78
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby zmienić nazwę punktu trasy :
1. Otwórz Stronę Przeglądu Punktów Trasy (Waypoint Review
Page) lub Stronę Edycji Punktów Trasy (Waypoint Edit Page).
2. Podświetl pole nazwy Name punktu trasy i naciśnij na przycisk
ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź nową
nazwę i naciśnij na przycisk ENTER gdy tego dokonasz.
Aby wyświetlić punkt trasy na mapie :
1.
2.
Ze Strony Przeglądu Trasy (Waypoint Page) podświetl linię
‘Show Map’ (Pokaż mapę).
Naciśnij na przycisk ENTER. Na mapie podświetlony jest Punkt
Trasy i wyświetlane jest w górnej części okienko z nazwą, pozycją i odległość oraz namiar z aktualnej Twojej pozycji.
Na wyświetlanym ekranie ‘Show Map’ dostępne są dwie dodatkowe
opcje po naciśnięciu przycisku MENU :
Measure Distance (Pomiar odległości) - funkcja umożliwiająca
pomiar odległości i namiaru / kursu pomiędzy dwoma punktami na
mapie ( zobacz na stronie 33 gdzie znajdują się dodatkowe informacje na ten temat).
Strona Przeglądu Tras.
Point to on Main Map (Powrót do Mapy) – funkcja umożliwiająca
powrót do podświetlonego punktu trasy na Stronie Mapy (Map Page)
i opuszczenie Strony Punktów Trasy (Waypoint Page).
Aby zmienić symbol punktu trasy lub inny element :
1. Otwórz Stronę Przeglądu Punktów Trasy (Waypoint Review
Page) lub Stronę Edycji Punktów Trasy (Waypoint Edit Page).
2. Podświetl pole symbolu punktu trasy z lewej strony jego nazwy
lub podświetl następne pole które chcesz zmienić i naciśnij na
przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz symbol lub
wprowadź dane i naciśnij na przycisk ENTER .
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
79
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Dodawanie punktów do trasy.
Wyliczenie uśrednionej lokalizacji punktu trasowego.
Opcja Append to Route [dodaj do trasy] dodaje do trasy wybrane
punkty na końcu tej trasy. Opcja ta wyświetlana jest kiedy nie odbywa
się nawigacja. Natomiast podczas wykonywania nawigacji do punktu
docelowego wyświetlana jest opcja Add to Current Route [dodaj do
bieżącej trasy]. Wybrane punkty trasowe dodawane są do bieżącej trasy przed osiągnięciem punktu docelowego.
Gdy wybierzesz opcję Average Location (Przybliżona / uśredniona
lokalizacja) wówczas odbiornik będzie próbkował lokalizację wyznaczając ją dla punktu trasy, ciągle ją przeliczając dla dokładniejszego odczytu.
Aby dodać nowy punkt do trasy :
1. Otwórz Stronę Punktów Trasowych (Waypoint Page) i naciśnij
na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
2. Wybierz linię Average Location (Przybliżona / uśredniona lokalizacja z Menu Opcyjnego (Options Menu) i naciśnij na przycisk
ENTER. Strona Average Location zostanie wyświetlona.
1. Otwórz Stronę Punktów Trasowych (Waypoint Page) i naciśnij na
przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
Menu Opcji Punktów Trasowych.
2. Wybierz opcję ‘Append To Route’ (Dołącz do trasy) z Menu
Opcyjnego (Options Menu). Okienko Wybór Trasy (Select Route)
zostanie wyświetlone.
3. Podświetl wybraną trasę lub wybierz linię ‘New Route’ (Nowa Trasa) i naciśnij na przycisk ENTER.
4. Podświetl przycisk graficzny OK. i naciśnij na przycisk ENTER aby
zapisać ten punkt trasy.
80
Aby wyliczyć przybliżoną / uśrednioną lokalizację:
Przybliżona / uśredniona lokalizacja.
3. Poczekaj aż w polu zmian zostanie wyliczona przybliżona pozycja dla punktu trasy. Aby zapisać wyliczoną lokalizację naciśnij
na przycisk ENTER.
UWAGA : Przed uaktywnieniem opcji wyliczenia przybliżonej /
uśrednionej pozycji należy sprawdzić status odbiornika GPS.
Aktualna pozycja odbiornika GPS powinna być ustalona.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Projektowanie punktów trasowych.
6.
Punkty trasowe mogą być również tworzone poprzez projektowanie za
pomocą odległości i kursu z wybranej określonej lokalizacji do nowego
punktu trasowego.
Aby utworzyć nowy punkt trasowy poprzez projektowanie jego
lokalizacji :
1.
2.
3.
4.
5.
Zawsze twórz punkt trasy z użyciem preferowanej przez Ciebie
metody (opisanych wcześniej). Nowy punkt trasy jest tworzony
jako następny w kolejności do już istniejących i dla odbiornika
jest to ostatnia pozycja z domyślną nazwą i położeniem.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Stronę
Menu Głównego (Main Menu) .
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pionowa
zakładkę Points [punkty].
Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Stronę Nowych Punktów (New Waypoint Page) i jej menu.
Podświetl opcje Project Location [projektowana lokalizacja] i
naciśnij na przycisk ENTER.
7.
8.
9.
Aby zmienić lokalizację skąd planujesz utworzenie nowego
punktu trasy podświetl pole From (z) i naciśnij na przycisk ENTER. Menu Wyszukiwania (Find Menu) zostanie otwarte.
Wybierz miejsce od którego będziesz planował nowy punkt trasy i może to być znany punkt trasy lub punkt charakterystyczny
(interesujący) / punkt użyteczności publicznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Wyszukiwanie punktów i
pozycji” rozpoczynającej się od strony 58.
Aby ustawić odległość gdzie planujesz umieścić nowy punkt
trasy a mieści on się poza istniejącym oryginalnym punktem
trasy należy podświetlić pole Distance (odległość) i nacisnąć
na przycisk ENTER. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO ustawić właściwą odległość i nacisnąć na przycisk ENTER.
Aby ustawić kurs do nowo tworzonego punktu trasy w odniesieniu do istniejącego oryginalnego punktu trasy należy podświetlić pole Bearing (namiar / kurs) i nacisnąć na przycisk
ENTER. Następnie wprowadzić należy właściwy namiar / kurs i
nacisnąć na przycisk ENTER.
Gdy wszystkie ustawienia dotyczące planowanej lokalizacji zostaną dokonane podświetl linię Save i naciśnij na przycisk ENTER.
Wykonaj wszystkie wymagane zmiany danych nowego punktu
trasy (takich jak nazwa i symbol) i podświetl linię OK i naciśnij
na przycisk ENTER.
Menu Projektowanej Lokalizacji.
Wprowadź odległość, namiar i projektowaną lokalizację „z”.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
81
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Sortowanie punktów trasowych w kategorie.
Możesz posortować swoje punkty trasowe w odpowiednie kategorie
które pomogą Ci w zarządzaniu i korzystaniu z nich. Na przykład po
utworzeniu kategorii „Vacation” [wakacje] w której zostaną umieszczone wszystkie punkty które być może wykorzystasz podczas planowania
najbliższych wakacji. Po wakacjach możesz łatwo usunąć te punkty z
danej kategorii po prostu naciskając kilka przycisków. Można utworzyć
do 15 kategorii punktów.
Aby utworzyć kategorię dla punktu trasowego :
1. Z dowolnej Strony Punktów Trasy (Waypoint Pages) lub z zakładki Points [punkty] naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć
Menu Opcji (Options Menu).
2. Wybierz opcję Edit Categories [edytuj kategorie] i naciśnij na
przycisk ENTER.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź nazwę
dla nowej kategorii.
5. Podświetl opcję Save [zapisz] i naciśnij na przycisk ENTER.
Teraz kiedy tworzysz lub edytujesz punkt trasowy możesz wybrać kategorię z listy Categories [kategorie] znajdującej się na
Stronie Punktów Trasowych (Waypoint Page).
Aby usunąć kategorie dla punktów trasowych :
1.
2.
Kiedy otwarte jest okno Kategorie Punktów Trasowych
(Waypoint Categories) podświetl kategorie do usunięcia.
Naciśnij na przycisk MENU.
Wybierz opcję Delete Category [usuń kategorie] i naciśnij
na przycisk ENTER.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl opcję Add
[dodaj] i naciśnij na przycisk ENTER.
82
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby przenieść / dodać punkt trasowy do kategorii :
1.
2.
Otwórz Stronę Punktów Trasowych (Waypoint Page) (Możesz
również zmienić kategorię punktu trasowego na Stronie Nowych
Punktów Trasowych (New Waypoint Page)).
Wybierz pole Category [kategoria] i naciśnij na przycisk ENTER.
Zarządzanie punktami .
Zakładka Points [punkty] posiada dwie sub zakładki: User [użytkowe] i Proximity [bliskie] co umożliwia edycje i zarządzanie
dużą ilością punktów trasowych szybko i efektywnie. Wiecej informacji na temat tworzenia, edycji i usuwania punktów trasowych znajduje się w części „Tworzenie punktów trasowych” zaczynającej się od strony 63.
Aby dostać się do zakładki Points w Menu Głównym :
1.
2.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Podświetl opcję Points [punkty] z pionowej listy zakładek.
Zakładka User Points [punkty użytkowe].
Strona Punktów Trasowych.
3.
Zakładka User Points [punkty użytkowe] pokazuje główną listę
wszystkich punktów aktualnie znajdujących się w pamięci. Z listy
tej można dokonywać przeglądu, edycji, zmiany nazwy lub usunięcia wybranych punktów lub wszystkich punktów użytkowych.
Wybierz kategorię do jakiej chcesz przenieść / dodać punkt trasowy i naciśnij na przycisk ENTER.
Zakładka Punkty Użytkowe.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
83
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Pełna lista znajdujących się w pamięci i dostępnych informacji o
punktach trasowych wyświetlana jest w dolnej części sub zakładki
User [użytkowe], lista ułożona jest w alfabetycznej kolejności.
Aby rozpocząć funkcję Go TO [idź do] z zakładki User Points :
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne (Main Menu).
Podświetl opcję Points [punkty] z pionowej listy zakładek a
następnie podświetl opcję User [użyteczne] w górnym rzędzie
zakładki.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl punkt
trasowy.
Naciśnij na przycisk
[Direct To]. Podświetl linię Go To
,Point Name> [Idź do <nazwa punktu>] i naciśnij na przycisk
ENTER.
Lub :
Naciśnij na przycisk ENTER gdy punkt trasowy jest podświetlony aby wyświetlić ten punkt na Stronie Punktów Trasowych
(Waypoint Page). Zobacz na poprzednich stronach więcej informacji dotyczących wyświetlania i edycji punktów trasowych.
Usuwanie punktów trasowych.
Punkty trasowe można usuwać z listy punktów znajdującej się na
zakładce Points [punkty] lub ze Stron Punktów Trasowych (Waypoint Pages). Aby usunąć punkty trasowe ze Strony Punktów Trasowych (Waypoint Page) podświetl za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO graficzny przycisk ekranowy Delete [usuń] i naciśnij na przycisk ENTER.
Aby dostać się do zakładki Points:
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetl opcję Points [punkty] z pionowej listy zakładek.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO naciskając go w
prawo lub w lewo podświetl opcję User [użyteczne] lub
Proximity [bliskie] aby otworzyć wybraną zakładkę.
Aby usunąć punkt trasowy z zakładki User [użyteczne] :
1. Z sub zakładki User [użyteczne] za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO podświetl punkt trasowy który chcesz usunąć.
2. Naciśnij na przycisk MENU, podświetl opcję Delete Waypoint
[usuń punkty] i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Naciśnij na przycisk ENTER dla potwierdzenia wyboru.
UWAGA: Kiedy punkt trasowy zostanie usunięty z listy wówczas
nie może być ponownie odzyskany z pamięci odbiornika. Wskazane jest przeniesienie ważniejszych punktów trasowych do pamięci
komputera za pomocą kabla połączeniowego USB i oprogramowania MapSource lub ręcznego jego wpisania do komputera.
84
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby usunąć punkty trasowe o określonym symbolu lub kategorii :
1.
2.
3.
4.
Gdy uaktywniona jest zakładka ‘User’ podświetl punkt który ma
być usunięty i naciśnij na przycisk MENU.
Podświetl linię ‘Delete by Symbol’ lub Delete by Category i naciśnij na przycisk ENTER.
Kiedy chcesz usunąć punkt o określonym symbolu podświetl za
pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrany do usunięcia
symbol punktu trasowego i naciśnij na przycisk ENTER. Kiedy
chcesz usunąć punkt z określonej kategorii podświetl za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO wybraną do usunięcia kategorię
punktu trasowego i naciśnij na przycisk ENTER.
Podświetl graficzny przycisk ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk ENTER
dla potwierdzenia wyboru. Wybierz linię ‘Cancel’ lub naciśnij na
przycisk QUIT aby zakończyć usuwanie.
Zakładka Proximity [bliskie].
Zakładka Proximity Points [Bliskie punkty] umożliwia zdefiniowanie promienia działania Alarmu [ostrzeżenia] wokół pozycji
punktów trasowych znajdujących się w pamięci odbiornika.
Funkcja ta umożliwia odpowiednio wcześniejsze zaalarmowanie
Ciebie w przypadku zbliżania się do raf, skał lub wód o ograniczonych dla żeglugi akwenach. Maksymalnie do 100 punktów
trasowych może być objętych tą funkcją a maksymalny promień
działania ostrzeżeń wynosi 99,99 mil morskich, mil lądowych lub
kilometrów.
Aby usunąć punkt trasowy znajdujący się w określonej odległości:
1. Gdy uaktywniona jest zakładka ‘User’ podświetl punkt który ma
być usunięty i naciśnij na przycisk MENU.
2. Podświetl linię ‘Delete By Distance’ i naciśnij na przycisk ENTER.
3. Wybierz linię ‘Less Than’ (mniej niż) lub ‘More Than’ (więcej niż)
i wprowadź za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO odpowiednią odległość.
4. Jeśli jest taka potrzeba można również wybrać punkt trasowy lub
inny punkt charakterystyczny jako lokalizacja Od Punktu ‘From’.
Podświetl pole ‘From’ i naciśnij na przycisk ENTER. Na Stronie
Wyszukiwania (Find Menu) wybierz lokalizację i naciśnij na przycisk ENTER. Gdy podświetlony jest graficzny przycisk ‘Ok.’ naciśnij na przycisk ENTER.
5. Podświetl linię ‘Delete’ i naciśnij na przycisk ENTER aby usunąć
wszystkie punkty trasowe znajdujące się w ustawionej lokalizacji.
Wybierz linię ‘Cancel’ lub naciśnij na przycisk QUIT aby zakończyć usuwanie.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Zakładka Punkty Bliskie.
Jeśli promień działania ‘Alarmu’ zachodzi na inny istniejący w
pamięci odbiornika wówczas zostanie wyświetlony komunikat:
‘Proximity Overlaps Another Proximity Waypoint’. Odbiornik wypracuje tylko jedno ostrzeżenie – alert, należy zwrócić szczególną uwagę podczas nawigowania w takich obszarach. Jeśli
wprowadzisz promień działania ostrzeżenia – alarmu zachodzący na inny wówczas zostaniesz ostrzeżony w pobliżu tego punktu.
85
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Edycja i zarządzanie punktami trasowymi.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Aby włączyć lub wyłączyć alarm :
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Podświetl pionową zakładkę Points [punkty] . Podświetl linię
Proximity [bliskie] w górnej części zakładki.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole poniżej linii ‘Proximity Alarm’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Wybierz graficzny przycisk ‘ON’ lub ‘OFF’ w zależności od potrzeb i naciśnij na przycisk ENTER.
Aby usunąć jeden lub wszystkie punkty najbliższe z listy:
1. Uaktywnij sub zakładkę ‘Proximity’.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybrany
do usunięcia punkt najbliższy i naciśnij na przycisk MENU.
Aby dodać ostrzeżenie do punktu trasowego:
1. Z zakładki Proximity Point [punkty bliskie] za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pustą linię na liście punktów z
ostrzeżeniami i naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie wyświetlona wówczas Strona Menu Wyszukiwania (Find Menu).
2. Wybierz odpowiedni punkt trasy lub punkt charakterystyczny /
użyteczności publicznej z Menu Strony Wyszukiwania. Przy
podświetlonym graficznym przycisku ‘Ok.’ naciśnij na przycisk
ENTER aby wybrać ten punkt. (Pełne informacje na temat Menu Wyszukiwania znajdziesz w części „Wyszukiwanie punktów
i pozycji” rozpoczynającej się od strony 58). Podświetlone jest
pole odległości (Distance).
3. Naciśnij na przycisk ENTER aby rozpocząć wprowadzanie promienia działania alarmu - ostrzeżenia.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź odpowiednią wartość ( maksymalnie do 99,99 jednostek odległości)
i naciśnij na przycisk ENTER.
86
Menu opcji zakładki Punkty Bliskie.
3. Aby usunąć pojedynczy alarm podświetl linię ‘Remove Point’ i
naciśnij na przycisk ENTER. Aby usunąć wszystkie alarmy
podświetl linię Remove All i naciśnij na przycisk ENTER.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl graficzny przycisk ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk ENTER aby potwierdzić
wybór.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Zarządzanie zapisanymi śladami trasy przebytej.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zarządzanie zapisanymi śladami trasy przebytej.
Ustawienia i zapis Twojego śladu trasy przebytej.
W odbiorniku GPSMAP 496 wykonywany jest elektroniczny zapis
ścieżki drogi przebytej w postaci punktów jak „okruchy chleba” lub w
postaci zapisu ciągłego śladu na mapie. Zapis ścieżki zawiera informacje na temat punktów wzdłuż drogi, w tym czas i pozycję dla każdego punktu.
Zapis śladu rozpoczyna się jak tylko GPSMAP 496 wyznaczy swoją
aktualną pozycję. Aby zawsze mieć dobre rezultaty należy kasować
stary zapis ścieżki przed rozpoczęciem nowej trasy ponieważ gdy
pamięć przeznaczona do zapisu ścieżki zostanie zapełniona nowe
punkty śladu będą „nadpisywane’ na punktach starego zapisu.
Procentowa wartość zajętej pamięci do zapisu śladu trasy wyświetlana jest w górnej części ekranu na sub zakładce Activ. Gdy zostanie skasowany zapis ścieżki wówczas wyświetlana jest wartość 0%.
Gdy wyświetlana jest wartość 100% wówczas wszystkie nowe punkty śladu zapisywane są na najbardziej starych punktach (jeśli wybrana jest funkcja „Wrap” dla rodzaju „Record Mode” (Zapis)). Aby
zapobiec utracie zapisu punktów śladu trasy zapisz do pamięci ślad
drogi przebytej gdy wyświetlana jest wartość 99% zajętości.
Należy zawsze najpierw zapisać do pamięci ślad ścieżki przed uruchomieniem funkcji ‘Navigate Track’ (ślad nawigacyjny). Maksymalnie może zostać zapisane do 15 śladów drogi przebytej wraz z czasem i datą.
Aby dostać się Zakładki Ślad Trasy (Track tab) :
1. Dwukrotnie naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetl pionową zakładkę „Track” za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Zakładka Aktywny Ślad.
Record Mode – tryb zapisu : ‘Wrap’ nowy zapis odbywa się na starym zapisie poprzez „nadpisywanie” gdy pamięć zajęta jest w 100%,
‘Full’ nowy zapis odbywa się tylko do czasu zapełnienia pamięci w
100% . Gdy wybrana jest opcja ‘Off’ zapis nie następuje.
Interval – Distance rodzaj przerwy po którym rozpocznie się zapis
ścieżki po wyspecyfikowanej odległości od której zaczyna on się .
‘Time’ tworzenie punktów zapisu ścieżki po wyspecyfikowanym
upływie czasu. ‘Resolution’ tworzenie punktów zapisu ścieżki w zadanej rozdzielczości. Wysoka rozdzielczość powoduje że zapisanych
jest więcej elementarnych punktów.
Value - tworzenie punktów zapisu ścieżki zgodnie z wybranym rodzajem ‘Interval’ i ‘Value’ (wielkości). Należy wprowadzić odpowiednia wartość odległości, czasu i rozdzielczości.
Color – możliwość wyboru koloru dla zapisu śladu trasy przebytej
gdy jest on wyświetlany na mapie.
87
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Zarządzanie zapisanymi śladami trasy przebytej.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Aby skasować ślad drogi należy :
1.
2.
3.
Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową zakładkę „Track” a następnie u góry zakładkę ‘Activ’.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz polecenie ‘Clear’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Aby dokonać zapisu części śladu drogi należy:
1. Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne
(Main Menu).
2. Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową zakładkę „Track” a następnie u góry zakładkę ‘Activ’.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrać polecenie ‘Save’
i nacisnąć na przycisk ENTER.
4. Pojawi się okienko z zapytaniem czy chcesz zapisać cały ślad drogi.
Aby zapisać tylko część śladu należy podświetlić graficzny przycisk
‘No’ i nacisnąć na przycisk ENTER.
5. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrać początkowy
punkt i nacisnąć na przycisk ENTER. Za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO wybrać końcowy punkt i nacisnąć na przycisk ENTER. Strona Przeglądu Zapisanych Śladów drogi (Track Review Page) automatycznie się otworzy.
Usuwanie zapisów śladu drogi.
4.
Podświetl graficzny przycisk ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Naciśnij na przycisk QUIT aby wyjść z tej opcji.
Aby zapisać cały ślad drogi należy :
1. Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową zakładkę „Track” a następnie u góry zakładkę ‘Activ’.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybrać polecenie
‘Save’ i nacisnąć na przycisk ENTER.
4. Pojawi się okienko z zapytaniem czy chcesz zapisać cały
ślad drogi. Aby tego dokonać należy podświetlić graficzny
przycisk ‘Yes’ i nacisnąć na przycisk ENTER.
88
Zapis części śladu trasy przebytej.
6. Podświetlić przycisk graficzny ‘Ok.’ i nacisnąć na przycisk ENTER
aby zapisać ślad drogi. Następnie nacisnąć na przycisk QUIT aby
wyjść z tej opcji.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Zarządzanie zapisanymi śladami trasy przebytej.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Zapis (Saved).
Zakładka ‘Saved’ zawiera listę zapisanych śladów drogi w pamięci Twojego odbiornika.
Sub zakładka Zapis (Saved).
Po naciśnięciu na przycisk MENU gdy znajdujesz się na stronie pod zakładką ‘Saved’ zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji :
Review on Map – pokazuje na mapie ślad drogi na Stronie Mapy (Map
Page).
TracBack – nawigacja po zapisanym śladzie drogi. Można nawigować po
zapisanym i wybranym śladzie drogi lub możesz nawigować w kierunku
odwrotnym.
Delete Track – usuwa wybrany zapis śladu drogi z pamięci odbiornika.
Delete All – usuwa z pamięci wszystkie zapisy śladu drogi z pamięci odbiornika.
Aby edytować ślad drogi :
1. Dwukrotnie naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetl za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową zakładkę „Track” a następnie u góry sub zakładkę
‘Saved’.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
3. Podświetl ślad który chcesz edytować i naciśnij na przycisk
ENTER. Strona Przeglądu Śladów Drogi (Track Review Page)
zostanie otwarta. Dokonaj odpowiednich zmian.
Strona Przeglądu Śladów Drogi.
4. Podświetl pole Name [nazwa] i naciśnij na przycisk ENTER. Za
pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO dokonaj odpowiednich
zmian nazwy i naciśnij na przycisk ENTER.
5. Wybierz inny kolor ekranu kiedy wyświetlany jest na mapie
ślad.
6. Aby wyświetlać ten ślad na mapie podświetl pole za opcją
Show on Map [pokaż na mapie] i naciśnij na przycisk ENTER.
7. Aby rozpocząć funkcję TracBack [ślad powrotny] podświetl
opcję TracBack i naciśnij na przycisk ENTER. Wiecej informacji na temat tej funkcji znajduje się na następnej stronie.
8. Aby zobaczyć ślad na mapie podświetl opcję Map [mapa] i naciśnij na przycisk ENTER. Naciśnij na przycisk QUIT aby powrócić do zakładki Track [ślad].
9. Podświetl graficzny przycisk OK i naciśnij na przycisk ENTER
aby zapisać ślad. Naciśnij na przycisk QUIT aby wyjść z tej
opcji.
89
Podstawowe działanie w Lądowym Rodzaju Pracy > Zarządzanie zapisanymi śladami trasy przebytej.
...............................................................................................................................................................................................................................................
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz punkt
do którego chcesz nawigować (TracBack to [nawigacja
TracBack do]) i naciśnij ENTER.
Nawigacja po zapisanym śladzie trasy.
Funkcja nawigacji powrotnej (TracBack Route) umożliwia Ci wyznaczenie trasy powrotnej po ścieżce zapamiętanej i zapisanej w pamięci
odbiornika, eliminuje to konieczność wprowadzania do pamięci
wszystkich punktów leżących na przebytej trasie. Funkcja TracBack
tworzy trasę powrotną redukując ślad trasy przebytej z zawartością do
300 zakrętów i aktywuje trasę poprzez te punkty w odwrotnej kolejności. Po jednokrotnym aktywowaniu funkcji TracBack program prowadzi
Cię poprzez istniejące w pamięci punkty trasy przebytej, należy zatem
skasować istniejące w pamięci punkty trasy przebytej przed startem
na całkiem nową trasę. Gdy będziesz później korzystać z funkcji trasy
powrotnej musisz dokonać zapisu do pamięci trasy przebytej.
Aby rozpocząć nawigacje TrackBack z wykorzystaniem przycisku
[Direct To] :
[Direct To], następnie podświetl opcję
1. Naciśnij na przycisk
Navigate Track [nawigacja po śladzie] i naciśnij ENTER.
Podstawowe informacje na temat funkcji TracBack.
Gdy funkcja TrackBack zostanie uaktywniona wówczas odbiornik
GPSMAP 496 dzieli całą trasę na segmenty nazywane „gałęziami”. Może być użyte maksymalnie do 300 punktów zwrotnych dla
oznakowania ważniejszych szczegółów na linii drogi, dla wykonania duplikatu dokładnej ścieżki jak to tylko jest możliwe. Dla najlepszego i właściwego wykorzystania możliwości funkcji TracBack
pamiętaj o następujących warunkach :
•
•
•
•
Wybór zapisanego śladu.
2. Podświetl ślad po którym chcesz nawigować i naciśnij ENTER.
90
•
Zawsze usuwaj z pamięci zapis drogi przebytej do punktu który będzie później Twoim punktem powrotnym ( tak jak doki lub
miejsca obozowisk),
Opcja „Record Mode”( zapis drogi przebytej) na zakładce
„Active Track” powinna być wybrana jako „Fill” lub „Wrap”.
Jeśli przerwy (Interval) w zapisie drogi przebytej na zakładce
„Active” ustawione są w opcji „Time” (czas) wówczas trasa
może nie pokrywać się dokładnie z Twoją drogą ( bezpieczniej
jest ustawić przerwy w zapisie drogi przebytej w opcji „Resolution”- rozdzielczość),
Jeśli odbiornik jest wyłączony lub układ pokrycia satelitów jest
bardzo niekorzystny podczas Twojej podróży wówczas TracBack będzie wykreślał linię prostą pomiędzy punktami gdzie
nastąpiło pogorszenie „widzialności satelitów” do punktu gdzie
pokrycie jest dobre.
Jeśli zmiany kierunku i odległości na Twojej zapisanej linii
drogi przebytej są bardzo duże wówczas 300 punktów trasowych może nie wystarczyć dla dokładnego oznakowania trasy. Odbiornik będzie wyznaczał punkty trasowe tylko dla najbardziej znaczących punktów na tej trasie upraszczając złożone segmenty trasy.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podstawowe działanie w Morskim Rodzaju Pracy > Sekwencje stron w Morskim Rodzaju Pracy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Podstawowe działanie w Morskim Rodzaju Pracy.
Aby wybrać inny rodzaj pracy :
1.
2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAGE / MODE.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz odpowiedni rodzaj pracy : Lotniczy, Lądowy lub Morski i naciśnij ENTER.
Sekwencja stron w Morskim Rodzaju Pracy.
Morski Rodzaj Pracy posiada pięć głównych stron (ekranów) : strona Mapy (Map), strona Kompasu (Compass), strona Drogi Szybkie (Highway),
strona Aktywnej Trasy (Activ Route) i strona Danych o Pozycji (Position Data Page) jak również opcjonalnie strona radia satelitarnego XM Audio.
Jeśli do odbiornika podłączony jest moduł sonaru jak np. GSD 20 lub GSD 21 wówczas dostępna jest strona Sonaru (Sonar Page).
Strona Mapy.
Strona Kompasu.
Strona Drogi Szybkie.
Strona XM Audio.
(Opcja)
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strona Aktywnej Trasy.
Strona Pozycji.
Strona Sonaru.
(Opcja)
91
Podstawowe działanie w Morskim Rodzaju Pracy > Nawigacja w Morskim Rodzaju Pracy.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Nawigacja w Morskim Rodzaju Pracy.
Funkcja Man OverBoard (Człowiek za burtą).
Po naciśnięciu przycisku
[Direct To] będąc na dowolnej stronie
możesz rozpocząć nawigację do punktu docelowego trasy. Są następujące sposoby nawigowania do punktu docelowego: Go To Point (do punktu), Navigate Route (Nawigacja po trasie), Navigate
Track, analogicznie jak w Lądowym Rodzaju Pracy. Na wcześniejszych stronach opisane są szczegółowo te rodzaje pracy. W Morskim Rodzaju Pracy można dodatkowo korzystać z funkcji MOB –
Man OverBoard (człowiek za burtą), który po aktywowaniu oznacza
tą lokalizację i można później nawigować do tego punktu.
Funkcja ta (MOB) umożliwia Ci symultaniczne oznaczanie i skompletowanie kursu do pozycji i szybką reakcję podczas prowadzenia
akcji ratunkowych.
Aby uaktywnić funkcję MOB (Człowiek za burtą) należy:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
go dwukrotnie.
[Direct To] lub nacisnąć
Ekran potwierdzający wybór funkcji MOB (Człowiek za burtą).
Opcje nawigacyjne w Morskim Rodzaju Pracy.
Dostęp po naciśnięciu na przycisk
[Direct To].
Gdy uaktywniłeś funkcję nawigowania wówczas zobaczysz purpurową linię, która zawsze przemieszcza się z Twojej aktualnej pozycji
do punktu docelowego na Stronie Mapy (Map Page). Można korzystać ze Strony Mapy (Map Page), Kompasu (Compass Page), Drogi
Szybkie (Highway) i Strony Danych o Pozycji (Position Data Page)
dla ułatwienia nawigacji do punktu docelowego.
92
2. Nacisnąć na przycisk ENTER dla potwierdzenia i rozpoczęcia
nawigacji do pozycji MOB (Człowiek za burtą).
Kiedy funkcja MOB zostanie uaktywniona wówczas punkt trasowy
„MOB” z międzynarodowym symbolem jest wykreowany i odbiornik
rozpoczyna aktywną nawigacje do tego punktu. Można używać dowolnej Strony Nawigacyjnej do poprowadzenia trasy powrotnej od
punktu MOB. Punkt MOB znajduje się w pamięci odbiornika na liście punktów trasowych i może być usunięty tak jak inne punkty.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy> Strona mapy.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy.
Morski Rodzaj Pracy jest bardzo podobny do Lotniczego Rodzaju
Pracy , również niektóre funkcje i właściwości operacyjne podobne są
jak w Lądowym Rodzaju Pracy. Sprawdź detaliczne informacje w
częściach poświęconych Lotniczemu i Lądowemu Rodzajowi Pracy.
Strona Mapy (Map Page).
Na stronach 29 do 36 w części „Strony w Lotniczym Rodzaju Pracy”
opisane są właściwości Stron Mapy.
Strona Mapy.
Marker oznaczający (ikona) pokazuje Twoją podróż na Stronie Mapy
Po naciśnięciu przycisków zmieniających skalę (In lub Out) można
zmieniać w/g potrzeb skalę mapy / wyświetlany obszar. Niektóre pozycje na mapie wyświetlane są tylko dla małych skal.
(Map Page) jest w kształcie trójkąta . Taki sam marker występuje w
Morskim i Lądowym Rodzaju Pracy. Każdorazowo po włączeniu do
pracy GPSMAP 496 znajduje się w trybie określania pozycji z ostatnią zapamiętaną znaną pozycją w centrum mapy. Po naciśnięciu na
PRZYCISK CENTRALNY w odbiorniku GPSMAP 496 uaktywniany
jest tryb przemieszczania po mapie który umożliwia przewijanie mapy
(wskaźnik mapy – map pozgodnie z ruchem białego grotu strzałki
inter) w zakresie dysponowanego obszaru wyświetlacza.
W Morskim Rodzaju Pracy domyślnie wyświetlane są z prawej strony
ekranu pięć pól z danymi. Pola danych mogą być definiowane przez
użytkownika. Można dodać dodatkowe pola danych na tej stronie lub
wybrać opcję : mapa na całym ekranie bez pól danych.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
•
•
•
•
•
Naciśnij na przycisk ENTER aby szybko oczyścić ekran (usunąć
nie potrzebne elementy) mapy.
Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu Opcji (Options
Menu) na Stronie Mapy (Map Page).
Pokaż i ukryj linię kursową z menu opcyjnego dla strony Mapy
(Map Page).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmierz odległość
pomiędzy dwoma pozycjami na mapie.
Zmień wygląd strony Mapy i pola danych zgodnie ze swoimi
wymaganiami.
93
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy > Strona kompasu.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Kompasu.
Podczas aktywnej nawigacji Strona Kompasu pokazuje Ci Twój punkt
docelowy z cyfrowym odczytem w polu danych i graficzną tarczą kompasu wyświetlaną wraz ze wskaźnikiem.
Jeśli zaś grot wskaźnika jest odchylony w bok wykonaj zakręt aż grot
znajdzie się dokładnie w górę i kontynuuj przemieszczanie w tym kierunku.
UWAGA: Należy przemieszczać się zgodnie z aktualnymi
wskazaniami kompasu i wyświetlanym kursem.
Z prawej strony ekranu Kompasu (Compass Page) znajdują się wybierane przez użytkownika pola danych na których wyświetlane są dodatkowe informacje podczas aktywnej nawigacji. W „Dodatku” na
stronie 174 opisane są definicje dla ustawień pól danych.
Opcje dla Strony Kompasu.
Strona Kompasu w Morskim Rodzaju Pracy.
W środkowej części ekranu znajduje się ruchoma tarcza kompasu
wskazując bieżący kurs względem ziemi (ślad) gdy się przemieszczasz. Twój aktualny kurs względem ziemi jest wskazywany w górnej
części ekranu. Twój kierunek kompasowy do punktu docelowego (namiar) w odniesieniu do kursu względem ziemi jest zobrazowany w postaci wskaźnika kierunku i znajduje się w środkowym położeniu na
tarczy kompasu , a znacznik namiaru (Bearing) na zewnętrznej części
tarczy.
Tarcza i wskaźnik pracują niezależnie i pokazują kierunek Twojego
przemieszczania i kierunek do punktu przeznaczenia. Na przykład gdy
grot wskaźnika skierowany jest dokładnie w górę wówczas przemieszczasz się dokładnie w kierunku wybranego punktu dolotowego.
94
Menu Opcji na Stronie Kompasu umożliwia Ci indywidualną kompozycje wyglądu tej strony. Tak samo jak w przypadku Strony Mapy, Strona Kompasu posiada wybierane przez Użytkownika pola danych z
prawej strony ekranu. Kiedy otwarta jest Strona Kompasu (Compass
Page) naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć menu opcji.
Show Course Pointer / Show Compass –przełączalnie pomiędzy
wyświetlaniem wskaźnika kursu, pokazującego jak daleko jesteś od
kursu nakazanego i w jaki sposób masz do niego powrócić lub wyświetlaniem strzałki kompasu. Dla wskaźnika odchyleń CDI wskazywana jest wielkość odchylenia od wybranego radiala.
Show /Hide Bug Indicator –opcja przełączania pomiędzy wyświetlaniem a ukryciem wskaźnika namiaru (mały purpurowy znacznik na
zewnątrz tarczy kompasu).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy> Strona kompasu.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie z morskich czasomierzy.
Morski Czasomierz (Marine Timer) jest specjalnie zaprojektowany dla
wyścigów żeglarskich i umożliwia zliczanie czasu wprzód lub wstecz.
Podczas zawodów żeglarskich często potrzebne są 5 minutowe
ostrzeżenia przeplatane 4 minutowymi a w końcu finalnie 1 minutowe.
Należy zmienić układ Strony Kompasu (Compass Page) i dodać wyświetlanie morskiego czasomierza.
Aby udostępnić morski czasomierz :
1.
2.
3.
4.
Naciśnij kilkakrotnie na przycisk PAGE aż zostanie wyświetlona
Strona Kompasu (Compass Page).
Naciśnij na MENU.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię Set
up Page Layout i naciśnij na ENTER.
Podświetl opcję 2 Columns With Timer [dwie kolumny z czasomierzem] i naciśnij na ENTER. Morski czasomierz zostanie
wyświetlony w dolnym prawym rogu ekranu.
Korzystanie z morskiego czasomierza :
1.
2.
3.
Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby
ustawić czas do odliczania. Wartość pięciu (5) minut jest ustawiana domyślnie.
Naciśnij na ENTER aby uruchomić czasomierz. Za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO możesz szybko wybrać inny
czas odliczania.
Naciśnij na ENTER aby zatrzymać odliczanie czasu.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Morski Czasomierz na Stronie Kompasu.
Tak jak opisano to wcześniej czasomierz ustawiony jest domyślnie
na wartość 5 minut do odliczania. Jeśli chcesz zmienić długość
czasu albo sposób jego pracy otwórz zakładkę ustawień czasomierza (Timers Setup) w Menu Głównym (Main Menu).
Ustawienia morskiego czasomierza :
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU.
Naciśnij do dołu na PRZYCISK CENTRALNY i wybierz opcję
Setup a następnie w prawo i wybierz sub zakładkę Timers.
Podświetl pole Stop następne za polem Marine i naciśnij na
ENTER aby zmienić zachowanie czasomierza. Podświetl odpowiednią opcję i naciśnij na ENTER.
Podświetl pole czasu (time) i naciśnij na ENTER, następnie
za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź nowy
czas. Maksymalnie można wprowadzić 60:00 (minut: sekund). Na zakończenie naciśnij ENTER.
95
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy > Strona DSC.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Strona DSC.
Strona DSC (Digital Selective Calling – cyfrowe selektywne wywołanie) umożliwia sterowanie i ustawienia dla opcji DSC w którą wyposażony jest odbiornik GPSMAP 496.
System DSC wykorzystuje radiostacje morskie z zakresu VHF i technologie nawigacji satelitarnej GPS do nadawania i odbioru informacji
lokalnych. Urządzenie piszące na mapie otrzymuje poprzez radio VHF
charakterystyczne dane i wrysowuje go na mapie (w formie elektronicznej). Odbiornik GPSMAP 496 wymaga podłączenia do sygnału z
systemu DSC dostępnego w odpowiednim urządzeniu odbiorczym
VHF aby wyświetlać pozycję i sytuację wokół oraz przekazywać alerty
foniczne i wizualne w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Dla informacji odwrotnych radio VHF powinno być podłączone
do odbiornika GPS w celu przekazywania aktualnych danych o własnej pozycji. Informacje o połączeniach pomiędzy radiem VHF i odbiornikiem GPS zawarte są w części „Informacje na temat instalacji”
na stronie 158.
W przypadku niebezpieczeństwa wysłany zostanie w eter sygnał DSC
o tym np. że jakaś jednostka pływająca ma problemy, sygnał w postaci
kompletnej informacji jako pojedynczy przekaz danych lub komunikat
foniczny, bez konieczności korzystania z łączności komunikacyjnej
(głosowej). W odbiorniku najbliższego ratownika zostanie odebrany
sygnał DSC w postaci alarmu fonicznego a następnie dane o jego lokalizacji . Ratownik może sam nawigować w jego kierunku lub powiadomić najbliższą jednostkę Straży Wybrzeża. Kiedy jednostka Straży
Wybrzeża otrzyma taką informację wówczas może sprawdzić w swojej
bazie danych co to za jednostka i do kogo należy aby następnie przekazać do jednostki ratowniczej.
96
W przypadku nie ratunkowego sygnału / raportu o pozycji DSC Position Report możliwa jest zmiana / aktualizacja pozycji i sytuacji wokół. Kiedy odebrany jest raport o pozycji DSC żeglarz może utworzyć
punkt trasowy lub przedstawić odebraną lokalizacje na mapie elektronicznej.
W każdym czasie gdy jednostka pływająca odbierze sygnał DSC
może wpisać go do pamięci i szybko nawigować do tej lokalizacji korzystając z funkcji Go TO [idź do]. Dzięki sygnałowi DSC oszczędza
się czas co jest ważne w sytuacjach niebezpieczeństwa. Aby można
było korzystać z systemu DSC użytkownik musi najpierw zarejestrować radiostację VHF zgodnie z wymaganiami FCC i uzyskać numer
Morskiej Ruchomej Identyfikacji (MMSI – Martime Mobile Service
Identity).
Więcej informacji na temat systemu DSC i Morskiej Ruchomej Identyfikacji (MMSI – Martime Mobile Service Identity) znajduje się w
„Dodatku”.
Strona DSC.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy > Strona DSC.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wywołanie w niebezpieczeństwie.
Kiedy odbiornik GPSMAP 496 odbierze sygnał o niebezpieczeństwie pochodzący od sprzężonego z nim radia VHF wówczas komunikat ostrzegawczy i strona z powiadomieniem zostanie wyświetlona, słyszalny będzie również ton ostrzegawczy. Wywołanie w
niebezpieczeństwie będzie wyświetlane na liście wywołań DSC
(DSC Call List) wraz z wpisem i „odhaczonym” symbolem.
Istnieje też możliwość wprowadzenia nazwy wydającego wywołanie
jeśli jest ono znane. Nazwa wywołującego zastępuje numer Morskiej Ruchomej Identyfikacji (MMSI – Martime Mobile Service Identity) jako nowo wprowadzona referencja.
Raport o Pozycji.
Raport o pozycji jest podobny jak wywołanie w niebezpieczeństwie
oprócz tego że nie zawiera alarmu fonicznego. Raporty o pozycji nie
są rozsyłane do wszystkich użytkowników systemu DSC i wyświetlane wraz z symbolem łodzi (jednostki pływającej).
Odbiór sygnałów DSC.
Aby zobaczyć położenie wywołującego na mapie należy wybrać i nacisnąć na przycisk graficzny Show Map [pokaż na mapie] . Aby utworzyć
punkt trasowy w miejscu gdzie znajduje się wywołujący należy wybrać i
nacisnąć na graficzny przycisk Create Wpt. Aby zamknąć stronę z powiadomieniem (Notification Page) naciśnij na przycisk QUIT.
Kiedy Wywołanie w Niebezpieczeństwie lub Raport o Pozycji jest
umieszczone i odznaczone na liście DSC Call List wówczas informacja
na stronie z powiadomieniem (Notification Page) jest zatrzymana.
Aby przejrzeć wprowadzone wywołania DSC lub wprowadzone wpisy
dla wywołań / rejestr należy podświetlić to wpisy i nacisnąć na przycisk
ENTER. Strona przeglądu DSC (DSC Entry Review Page) jest identyczna jak strona z powiadomieniem (Notification Page) z jedną różnicą
, wprowadzenia / wejścia mogą być usuwane.
Aby przejrzeć wywołania lub wprowadzone wpisy:
1.
2.
3.
Otwórz Listę wywołań (Call List) lub wprowadzonych wpisów / rejestru (Log) z zakładki DSC.
Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby
podświetlić wywołania które chcesz zobaczyć.
Naciśnij ENTER aby otworzyć stronę Przeglądu DSC (DSC Entry
Review Page).
W każdej chwili gdy odbierasz sygnał wywołania w niebezpieczeństwie lub raport pozycyjny wówczas jest wyświetlana strona z powiadomieniem wraz z odznaczonym na liście DSC Call List właściwym komunikatem. Strona z powiadomieniem (Notification Page)
zawiera informacje na temat wywołania: rodzaj wywołania (Distress
–niebezpieczeństwo czy Position report – raport o pozycji), numer
MMSI wywołującego, jego nazwa, czas i data wywołania, namiar i
odległość od aktualnej Twojej pozycji i koordynaty wywołującego.
Strona przeglądu DSC.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
97
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy > Strona DSC.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Lista wywołań DSC.
98
Rejestr DSC.
Lista wywołań DSC (DSC Call List) wyświetla 50 najczęściej występujących wywołań nawet gdy odbiornik znajdował się przez pewien
okres bez dozoru. Ta lista zawiera wywołania pochodzące z jednostek pływających. Jeśli drugie wywołanie zostanie odebrane z tej
samej jednostki wówczas zastępuje ono na liście wywołań DSC
wywołanie poprzednie. Naciśnij na przycisk MENU aby posortować
listę i usunąć wprowadzone oznaczenia / wejścia.
Kiedy zostanie odebrane wywołanie DSC jest automatycznie
umieszczane - wpisywane do rejestru (Log), ostatnie wywołanie
znajduje się u góry listy. Odbiornik może pomieścić do 100 wpisów
/rejestracji. Kidy zostanie odebrane 100 wpisów / rejestrów wówczas stare wpisy / rejestry są usuwane kiedy pojawi się nowe wywołanie. Naciśnij na przycisk MENU aby posortować listę i usunąć
wprowadzone oznaczenia / wejścia.
Lista Wywołań DSC.
Rejestr wpisów DSC log.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy > Strona DSC.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Spis wywołań DSC.
Spis wywołań DSC wygląda jak książka telefoniczna i może zawierać
do 50 wpisów / wejść. Po naciśnięciu na przycisk MENU będąc na tej
stronie możesz dodawać nowe pozycje (New Item), usuwać (Delete)
dla podświetlonych oznaczeń / wejść albo usuwać (Delete All)
wszystkie oznaczenia / wejścia.
Strona nowych oznaczeń / wejść do spisu.
Kiedy wywołanie w niebezpieczeństwie, raport o pozycji albo nowe oznaczenie / wejście jest nazwane wówczas nazwa ta jest
dołączana do specyficznego numeru MMSI. Jeśli używana jest
nazwa wówczas wszystkie wejścia DSC z takim samym numerem MMSI będą wyświetlane z taką samą nazwą.
Spis DSC.
Aby dodać nowe oznaczenie / wejście do spisu :
1.
2.
3.
4.
Otwórz opcje DCS Directory [spis DSC] w Menu Głównym
(Main Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię
pierwszego niewypełnionego wejścia na spisie i naciśnij ENTER.
Lub :
Naciśnij MENU, podświetl linię New Item [nowa pozycja] i naciśnij ENTER.
Wprowadź numer MMSI (Martime Mobile Service Identity), nazwę lub dowolny komentarz.
Na zakończenie podświetl graficzny przycisk OK i naciśnij ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Inną drogą wprowadzenia nazwy jest użycie Strony Przeglądu
Wejść (Entry Review Page) lub Strony Wywołań w Niebezpieczeństwie DSC (Distress Call DSC) albo Strony Raportu o Pozycji (Position Report Pages). Nazwa i numer MMSI są wysyłane
do innych odbiorników GPS produkcji firmy Garmin. Jedynie numer MMSI jest wysyłany do użytkowników systemu DSC korzystających z odbiorników innych producentów.
99
Strony i ich właściwości w Morskim Rodzaju Pracy > Strona DSC.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Nawigacja do miejsca wysłania raportu o pozycji lub wywołania w niebezpieczeństwie.
Po odebraniu raportu o pozycji lub wywołania w niebezpieczeństwie
można szybko rozpocząć nawigację do lokalizacji skąd pochodzi wywołanie.
Aby nawigować do miejsca wysłania raportu o pozycji lub wywołania w niebezpieczeństwie z użyciem przycisku
[Direct
To] :
1.
2.
Ustawienia funkcji DSC.
Zakładka DSC Setup umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
DSC. Ta zakładka umożliwia również symulację wywołań w niebezpieczeństwie i raportów o pozycji kiedy odbiornik jest w rodzaju
pracy Symulator (zobacz na stronie 11). Symulacja wywołań jest
pomocna w poznaniu i opanowaniu praktycznym zasad pracy systemu przed podłączeniem do systemu rzeczywistego. Symulacja
wywołania w niebezpieczeństwie jest również pomocna do sprawdzenia czy alarm pracuje prawidłowo.
Naciśnij na przycisk
[Direct To].
Gdy podświetlona jest linia Go To (MMSI / Number) naciśnij ENTER.
Aby nawigować do miejsca wysłania raportu o pozycji lub wy-
wołania w niebezpieczeństwie z użyciem Listy wywołań (Call
List) lub zapisów rejestru (Log) :
1.
2.
Podświetl odpowiednie wywołanie na liście wywołań (Call List) lub
zapis rejestru (Log) i naciśnij na przycisk
[Direct To].
Gdy podświetlona jest linia Go To (MMSI / Number) lub DSC naciśnij ENTER.
Ustawienia funkcji DSC.
Nawigacja w kierunku wywołania DSC.
100
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka GPS
.............................................................................................................................................................................................................................................
Menu Główne.
Zakładka GPS.
Menu główne zawiera kilka dodatkowych stron które przydatne są
podczas planowania podróży i użycia GPSMAP 496. Niektóre z
tych stron zostały omówione dokładniej we wcześniejszych częściach tego podręcznika. Niniejszy rozdział zawiera opis tylko tych
dodatkowych stron które nie były omawiane wcześniej.
Zakładka GPS pokazuje w sposób wizualny stan akwizycji satelitów, status odbiornika i dokładność. Widok nieba i wielkość sygnału w postaci pionowego słupka i jego wysokość pokazuje które satelity są „widziane” przez odbiornik i które są aktualnie śledzone i
wykorzystywane do obliczeń. Więcej informacji na temat zakładki
GPS jest zamieszczone na stronie 4.
Poniższe zakładki w Menu Głównym (Main Menu) umożliwiają Ci
przywrócenie ustawień domyślnych : Ślad Trasy (Track), zakładka
E6B, Alarmy (Alarms), Wyświetlacz (Display), Dźwięk (Sound) i
Ustawienia (Setup).
Aby przywrócić ustawienia domyślne :
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybraną zakładkę.
Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu Opcji (Option
Menu).
Podświetl linię Restore Default [przywróć domyślne].
Naciśnij na przycisk ENTER aby przywrócić ustawienia domyślne dla wybranej zakładki .
Strona GPS.
Aby przywrócić wszystkie ustawienia odbiornika do ustawień
domyślnych – fabrycznych wybierz linię All Unit Defaults
[wszystkie ustawienia domyślne] z menu ustawień zakładki Setup.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
101
Menu Główne > Zakładki Weather i XM.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Weather [sytuacja i zjawiska meteorologiczne].
Zakładka XM.
Zakładka Weather umożliwia wyświetlanie tylko wybranych informacji i zjawisk meteorologicznych bez włączania lub wyłączania
ich wszystkich. Na przykład możesz wyświetlić tylko dane na temat
ognisk burzowych w okienku Mapy które następnie widziane jest
pod zakładką Weather. Kiedy zamkniesz Menu Główne (Main Menu) i powrócisz do Strony Mapy, wszystkie wybrane uprzednio
przez Ciebie do wyświetlenia informacje meteorologiczne będą
wyświetlane na Stronie Mapy (Map Page). Informacje na temat
zakładki Weather znajdują się na stronach 126 – 131.
Zakładka XM jest wykorzystywana gdy chcesz wyświetlić i wybrać kanał radia XM Radio, dodać lub usunąć pozycje ulubione
albo aby dowiedzieć się jaki jest numer identyfikacyjny radia ID i
XM WX Satelity Weather dostarczającego informacji meteorologicznych i o poziomie obsługi informacyjnej. Zakładka XM składa
się z dwu sub zakładek : Audio [sygnały foniczne audio] i Information [informacje]. Informacje na temat zakładki XM są zamieszczone na stronach 50-53.
UWAGA: zakładka XM zawsze jest widoczna na Stronie
UWAGA: Powinieneś posiadać subskrypcję na odbiór radia satelitarnego XM i komunikatów pogodowych WX Weather. Antena GXM 30A powinna być podłączona do gniazda USB umieszczonego w tylnej części odbiornika aby
można było korzystać z funkcji opisanych w tej części. Więcej informacji o subskrypcji XM WX Weather znajduje się na
stronie 178.
Menu Głównego (Main Menu) niezależnie czy na stronie
XM Audio Page [strona XM Audio] wybrana jest opcja On
[włączone] czy Off [wyłączone]. Więcej informacji na temat
XM Audio Page znajduje się na stronie 114.
Sub zakładka Audio.
Sub zakładka Audio wyświetla kanały XM Radio w wydzielonych
kategoriach, z listą dostępnych kanałów i informacjami na temat
wybranych kanałów i o wielkości odbieranego sygnału.
Strona Mapy z XM WX Weather.
Sub zakładka Audio z zakładki XM.
102
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Sonar, Aircraft i E6B.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Information.
Zakładka Flights [loty].
Sub zakładka Information [informacje] służy do wyświetlenia numeru
identyfikacyjnego radia ID, informacji na temat subskrypcji radia XM
WX Satelite Weather oraz listy dostępnych informacji o sytuacji i
zjawiskach meteorologicznych zgodnie z zawartym planem subskrypcyjnym. Sub zakładka Information wyświetla również okres z
jakiego pochodzi raport na temat sytuacji meteorologicznej wyrażony w minutach.
Zakładka Flights [loty] wyświetla listę wszystkich zapisanych lotów
wraz z datą, trasą i czasem lotu. Odbiornik GPSMAP 496 może
zapisać do pamięci do 50 lotów podczas pracy w Lotniczym Rodzaju. Loty te do pamięci wprowadzane są automatycznie podczas
każdego lotu . Więcej informacji na temat zakładki Flights znajduje
się na stronie 46.
Zakładka XM.
Wyświetlana jest strona detaliczna o lotach.
Zakładka Fligts.
Sub zakładka informacyjna.
Zakładka Route [trasy].
Zakładka Route [trasy] używana jest do tworzenia i zapisu do 50
tras powrotnych z 300 punktami trasowymi na każdej. Zobacz w
części „Tworzenie tras” rozpoczynającej się od strony 61 więcej informacji na ten temat.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
103
Menu Główne > Zakładki Points i Track.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Points [punkty].
Zakładka Track [ślad trasy przebytej].
Zakładka Points zawiera dwie sub zakładki : User [użyteczne] i
Proximity [bliskie] które umożliwiają zarządzanie dużą ilością
punktów trasowych w sposób szybki i efektywny. Wiecej informacji
na temat punktów trasowych znajduje się w części „Tworzenie
punktów trasowych” rozpoczynającej się od strony 63.
Za pomocą zakładki Track można wyspecyfikować kiedy zapisywane będą odcinki trasy przebytej lub czy nie będą, o sposobie
rejestracji lub o tym czy zapis będzie wykorzystywany w przyszłości. Zakładka Track składa się z dwu sub zakładek : Active
[aktywna] i Saved [zapisana]. Więcej informacji na temat śladów
trasy przebytej znajduje się w części „Zarządzanie zapisanymi
śladami trasy przebytej” rozpoczynającej się od strony 87.
Sub zakładka User [użyteczne]
Sub zakładka User [użyteczne] wyświetla główną listę wszystkich
punktów trasowych aktualnie znajdujących się w pamięci odbiornika. Pełną ilość znajdujących i dostępnych punktów trasowych widoczna jest w dolnej części ekranu sub zakładki User.
Sub zakładka Active [aktywna].
Sub zakładka Active [aktywna] służy do zapisu aktywnej trasy
(aktualnie trwającej). Wyświetlana jest sumaryczna ilość zajętej
pamięci do zapisu śladu trasy i bieżące ustawienia.
Sub zakładka Proximity [bliskie].
Za pomocą sub zakładki Proximity można określić wielkość okręgu
kiedy będzie wydawany alarm o zbliżaniu się do pozycji punktów
trasowych znajdujących się pamięci.
104
Sub zakładka Saved [zapisane].
Sub zakładka Saved wyświetla listę wszystkich zapisanych śladów trasy przebytej znajdujących się w pamięci odbiornika.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Sonar, Aircraft i E6B.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Sonar.
Zakładka Aircraft.
Zakładka Sonar zawiera opcje dla Strony Sonaru (Sonar Page). Zobacz w części „Ustawienia strony sonaru” rozpoczynającej się od
strony 140 więcej informacji na temat opcji ustawień dla Sonaru.
Zakładka Aircraft składa się z dwu sub zakładek : Aircraft Profile
[profil samolotu] i Weight&Balance [waga i wyważenie]. Informacje na temat zakładki Aircraft zamieszczone są na stronie 47.
Aby uzyskać dostęp do zakładki Sonar :
1.
2.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl zakładkę Tab.
Zakładka Aircraft Profile.
Zakładka E6B.
Zakładka Sonar na stronie Menu Głównego.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Zakładka E6B w Menu Głównym umożliwia wyliczenie Wysokości
Gęstościowej (Density Altitude), Rzeczywistej Prędkości (True Airspeed) i Uskoków Wiatru (Winds Aloft) ( wiatr czołowy, w ogon,
boczny i prędkość wiatru) bazując na informacjach wprowadzonych
przez Ciebie. Informacje na temat zakładki E6B zamieszczone są
na stronie 49.
105
Menu Główne > Zakładka Alarms.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Alarms [alarmy].
Zakładka ‘Alarms’ w Menu Głównym umożliwia Ci zdefiniowanie ustawień o alarmach.
Aby otworzyć zakładkę ‘Alarms’ z Menu Głównego należy :
1. Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pionową
zakładkę „Alarms”.
Aby ustawić alarm należy :
1. Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
2. Otworzyć za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zakładkę
„Alarms”.
3. Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pole poniżej nazwy alarmu który chcesz uaktywnić i nacisnąć na przycisk ENTER.
4. Zmień rodzaj pracy na ‘On’ i naciśnij na przycisk ENTER. Jeśli
to konieczne podświetl następne pole z prawej strony i naciśnij
na przycisk ENTER, następnie wprowadź odpowiednie ustawienia i naciśnij na przycisk ENTER.
Gdy alarm jest wyłączony wówczas informacja o alarmie wyświetlana
jest na ekranie i odbiornik emituje pięć (5) krótkich sygnałów (beeps).
Gdy wybierzesz ustawienie na alarm ciągły wówczas odbiornik będzie
emitował sygnał tak długo dopóki nie naciśniesz na przycisk ENTER jako potwierdzenie przyjęcia ostrzeżenia. Kiedy podczas trwania alarmu
naciśniesz na przycisk NRST / FIND wówczas zostanie wyświetlona informacja o Przestrzeni Powietrznej (Airspace Information) której ten
alarm dotyczy.
Aby ustawić ciągły alarm należy :
1.
2.
3.
4.
Dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Wybrać za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zakładkę
„Alarms”.
Podświetlić za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO pole
następne po nazwie alarmu który chcesz słyszeć jako ciągły
( np. Next Turn – następny zakręt).
Nacisnąć na przycisk ENTER aby zaznaczyć pole (odhaczyć)
‘Persist’.
Kiedy alarm jest wyłączony jego dźwięk jest słyszalny tak
długo dopóki nie naciśniesz na przycisk ENTER jako potwierdzenie przyjęcia ostrzeżenia.
Zakładka Airspace Alarms (tylko Lotniczy Rodzaj Pracy) [alarmy o przestrzeni powietrznej].
Class B, CTA ; Class C, TMA; Towers, Cntrl Zones ; Restricted , ADIZ ;
MOAs ; Mode C Veils ; Other SUAs - stosuje się do uaktywnienia / zablokowania alarmów w wybranej przestrzeni powietrznej. Wybierz ‘On’ aby
uaktywnić lub ‘Off’ aby zablokować.
Altitude Buffer (bufor wysokości) - umożliwia wprowadzenie wartości obszaru pionowego strefy, która określa margines bezpieczeństwa w niej.
Podświetl tę linię i naciśnij na przycisk ENTER aby wprowadzić różnicową
wartość. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wprowadź odpowiednie cyfry.
Zakładka Alarms Airspace.
106
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Alarms.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Navigation Alarms [alarmy nawigacyjne].
Next Turn (następny zakręt) – ustawienie alarmu dla wskazania następnego zakrętu na trasie. Wybierz ‘Off’ dla zablokowania alarmu
dla następnego zakrętu. Wybierz ‘Dist’ aby wprowadzić wartość odległości. Na przykład jeśli wstawisz 1 milę morską alarm dla następnego zakrętu będzie słyszalny na 1 milę przed osiągnięciem kolejnego zakrętu. Wybierz ‘Time’ aby wprowadzić odpowiednią wartość
czasu przed upływem którego będzie słyszalny alarm o zbliżaniu się
do następnego zakrętu. Na przykład jeśli wprowadzisz wartość
00:02:00 alarm o zbliżaniu się do następnego zakrętu będzie słyszalny na dwie minuty przed jego osiągnięciem. Wybierz ‘Auto’ aby
alarm o następnym zakręcie był wydawany w sposób dyskretny.
Arrival– zapewnia komunikat alarmowy w ramach ustawionego czasu i odległości od punktu docelowego. Wybierz ‘Off’ dla zablokowania alarmu o przybyciu do punktu docelowego. Wybierz ‘Dist’ aby
wprowadzić wartość odległości. Wybierz ‘Time’ aby wprowadzić odpowiednią wartość czasu przed upływem którego będzie słyszalny
alarm o przybyciu do punktu docelowego. Wybierz ‘Auto’ aby alarm o
przybyciu do punktu docelowego był wydawany w sposób dyskretny.
Off Course – można ustawić alarm dźwiękowy kiedy zejdziesz z kursu poza określoną odległość. Wybierz ‘On’ aby wstawić odpowiednią
wartość odległości.
Anchor Drag - można ustawić alarm dźwiękowy kiedy dryfujesz z kotwicowiska poza określoną odległość. Wybierz ‘On’ aby uaktywnić
ten rodzaj alarmu i wprowadzić odpowiednią wartość odległości.
Custom POI – umożliwia ustawianie alarmów dźwiękowych kiedy
zbliżasz się do punktu interesującego / punktu użyteczności publicznej.
UWAGA: Firma Garmin nie jest odpowiedzialna za konse-
Sub zakładka Systems Alarms [systemy – rodzaje
alarmów].
Sub zakładka Systems Alarms.
Clock (zegar) - funkcja umożliwiająca wykorzystanie wewnętrznego zegara. Wybierz opcję ‘On’ a następnie wprowadź czas kiedy chcesz usłyszeć alarm (budzik). Odbiornik musi być w tym
czasie włączony do pracy aby go usłyszeć.
Ext. (External) Voltage (zasilanie zewnętrzne)- funkcja umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego gdy napięcie zasilania
zewnętrznego spadnie poniżej wyspecyfikowanej wartości. Wybierz ‘On’ i wprowadź minimalną wartość napięcia.
DGPS (System różnicowy GPS) - funkcja umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego gdy odbiornik nie odbiera sygnałów
różnicowych o położeniu.
Accuracy (Dokładność) - funkcja umożliwiająca ustawienie
alarmu dźwiękowego gdy dokładność określania położenia uległa
pogorszeniu ponad dopuszczalne limity. Wybierz ‘On’ i wprowadź
wartość odległości.
kwencje użycia bazy danych Użytkownika w odniesieniu do
punktów POI ani ich dokładności określenia położenia ani
innych danych zawartych w bazie danych Użytkownika. .
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
107
Menu Główne > Zakładka Alarms.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Weather Alarms [Alarm o sytuacji meteorologicznej].
Należy odbierać informacje na temat sytuacji meteorologicznej za
pomocą satelitarnego radia XM WX aby takie alarmy były wydawane.
Sub zakładka Sonar Alarms [alarmy sonarowe].
Należy odbierać informacje – dane w formacie NMEA aby takie
alarmy były wydawane.
Sub zakładka Sonar Alarms.
Sub zakładka Weather Alarms.
Tornado Warnings [ostrzeżenia o tornado] – alarm będzie słyszalny kiedy zbliżasz się do obszaru gdzie mogą występować tornada.
Thunderstorm Warnings [ostrzeżenia o burzach z wyładowaniami - alarm będzie słyszalny kiedy zbliżasz się do obszaru gdzie
mogą występować burze z wyładowaniami atmosferycznymi.
Flood Warnings [ostrzeżenia o powodzi] - alarm będzie słyszalny
kiedy zbliżasz się do obszaru gdzie mogą występować powodzie.
Flash Flood Warnings [ostrzeżenia o nagłej powodzi] - alarm
będzie słyszalny kiedy zbliżasz się do obszaru gdzie mogą występować powodzie związane z silnymi opadami deszczu.
Shallow Water (Woda płytka) i Deep Water (Woda głęboka) funkcja umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego gdy zbliżasz
się do obszaru wody zbyt płytkiej lub zbyt głębokiej dla żeglugi.
Water Temp (Temperatura wody) - funkcja umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego gdy temperatura wody przewyższa lub jest
zbyt niska w stosunku do ustawionych temperatur granicznych. Wybierz ‘Above’ (powyżej) lub ‘Below’ (poniżej) i wprowadź odpowiednia wartość temperatury lub wybierz ‘Inside’ (wewnątrz) lub ‘Outside’ (na zewnątrz) i wprowadź zakres dopuszczalnych temperatur.
Drift (dryfowanie) - funkcja umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego gdy dryfowanie przekracza ustawiony dystans. Wybierz ‘On’
i wprowadź wartość odległości.
Fish – funkcja umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego gdy
kiedy zostaną wykryte ryby zgodnie ze zdefiniowanym rozmiarem symbolem
Marine Warnings – alarm będzie słyszalny kiedy zbliżasz się do
obszaru gdzie obowiązują ograniczenia morskie.
108
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Celestial.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Celestial.
Zakładka Celestial w Menu Głównym (Main Menu) wyświetla informacje na temat słońca i księżyca, dane na temat przypływów / odpływów i informacje na temat polowań i połowów . Możesz wyświetlać
te dane w odniesieniu do Twojej aktualnej pozycji, pozycji z mapy lub
dla innego punktu. Możesz również wyświetlać inny czas i datę lub
używać bieżącej daty.
Aby uzyskać dostęp do zakładki ‘Celestial’ z Menu Głównego :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
2. Podświetl pionową zakładkę CELESTIAL.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO otwórz zakładkę,
analogicznie również zakładkę Sun & Moon.
Aby wyświetlić informacje na temat słońca i księżyca
dla daty innej niż bieżąca :
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole
‘Date’ i naciśnij na przycisk ENTER.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmień wartość
cyfrową daty. Można również używać przycisków Zoom IN
lub OUT aby zobaczyć informacje dla innej daty. Naciskając
w sposób ciągły na przycisk IN lub OUT można szybko
„przewinąć” daty.
3. Naciśnij na przycisk ENTER gdy skończysz. Odbiornik będzie wyświetlał dane dla daty którą ustawiłeś i wybrałeś.
Aby powrócić do bieżącej daty podświetl pole ‘Date’. Naciśnij na
przycisk MENU , podświetl linię „Use Current Date” (używaj bieżącej daty) i naciśnij na przycisk ENTER.
Sub zakładka ‘Sun & Moon’ [słońce i księżyc].
Sub zakładka ‘Sun & Moon’ wyświetla dane na temat wschodów / zachodów słońca i wschodów / zachodów księżyca. Wyświetlane są
również w sposób graficzny fazy księżyca. Można wyświetlić informacje na temat słońca i księżyca dla dowolnej daty i miejsca. Można
również odtwarzać, przyspieszać i zatrzymywać animację dla słońca
lub księżyca.
Sub zakładka Sun & Moon.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
109
Menu Główne > Zakładka Celestial.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Aby wyświetlić informacje na temat słońca i księżyca dla
lokalizacji innej niż bieżąca :
1.
2.
3.
4.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole
‘From’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole
‘Use Find Menu’ (używaj Menu wyszukiwania) i naciśnij na
przycisk ENTER. Menu Wyszukiwania automatycznie otworzy
się.
Wybierz odpowiedni punkt trasy lub punkt interesujący i naciśnij na przycisk ENTER.
Na stronie informacyjnej tego punktu naciśnij na przycisk ENTER. Odbiornik wyświetli informacje na temat słońca i księżyca dal wybranej lokalizacji.
Sub zakładka Tide [przypływy i odpływy].
Zakładka „Tide” [przypływy/odpływy] pokazuje graficzne zobrazowanie całodobowych informacji na temat wielkości przypływów i odpływów. Możesz wybrać takie zobrazowanie dla różnych dat i ponad
3000 miejsc.
Aby użyć bieżącej lokalizacji podświetl pole ‘From’. Naciśnij na
przycisk ENTER , podświetl linię Current Location (użyj bieżącej
lokalizacji) i naciśnij na przycisk ENTER.
Zakładka Tide.
W górnej części ekranu wyświetlana jest nazwa miejsca a poniżej
data. Wykres poniżej pokazuje 24 godzinne zobrazowanie wg czasu
lokalnego zmieniającego się od lewej do prawej. Każda pełna linia
pionowa umieszczona jest w odstępach 4-ro godzinnych, zaś linie
punktowe w odstępach 1-no godzinnych.
Krzywa przypływów pokazuje zaciemnione obszary gdzie przypływy są wyższe i niższe oraz krótsze. W dolnej części ekranu
wyświetlone są czasy z największymi i najmniejszymi przypływami.
110
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Celestial.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Aby wyświetlić tabelę i informacje nt. przypływów/odpływów
dla innych stacji pomiarowych:
1. Z zakładki „Tide” za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole ‘At’ i naciśnij na przycisk ENTER. Menu Wyszukiwania
automatycznie otworzy się i wyświetli stacje.
2. Naciśnij na przycisk MENU i wybierz pole ‘Near Current Location’ (najbliższa bieżącej lokalizacji), ‘Near Current Route’ (najbliższa bieżącej trasy), ‘Near Other’ (najbliższa inna) ( wybierz inną lokalizację z użyciem mapy) lub ‘Near Destination’ (najbliższa
punktu docelowego) jeśli jest taka potrzeba. Lista jest aktualizowana zgodnie z Twoimi wymaganiami.
3. Wybierz właściwą stację z listy i naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie wyświetlona strona informacyjna stacji przypływów i odpływów.
4. Podświetl graficzny przycisk ‘Ok.’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Zakładka ‘Tide’ zostanie ponownie wyświetlona pokazując wykres
z informacjami dla tej stacji.
Aby wyświetlić i obejrzeć informacje nt. przypływów/odpływów
dla innej daty:
Aby wyświetlić detaliczne informacje nt. innych okresów
dnia (innych niż w czasie bieżącym) :
1.
2.
3.
Z zakładki „Tide” gdy wyświetlana jest wybrana tabela naciśnij na przycisk MENU i wybierz linię „Move Cursor”
[przesuń kursor].
Za pomocą PRZCISKU CENTRALNEGO naciskając w
prawo lub w lewo wyświetl wykres dla innego czasu.
Naciśnij na przycisk MENU i wybierz pole ‘Stop Moving
Cursor’ (zatrzymaj ruchomy kursor) aby powrócić do czasu
bieżącego.
Aby ustawić kursor dla automatycznego „przewijania’
wykresu :
1.
2.
Za pomocą PRZCISKU CENTRALNEGO podświetl pole
daty i naciśnij przycisk do dołu aby rozpocząć funkcję
przemieszczania wskaźnika.
Przewiń wykres w PRAWO aby zobaczyć stan na następny
dzień lub w LEWO aby zobaczyć stan z dnia poprzedniego.
1. Z zakładki „Tide” gdy wyświetlana jest wybrana tabela za pomocą
PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole przycisku graficznego ‘On’ i naciśnij na przycisk ENTER.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmień wartość cyfrową
daty i naciśnij na przycisk ENTER. Można również używać przycisków Zoom IN lub OUT aby zobaczyć informacje dla innej daty.
Naciskając w sposób ciągły na przycisk IN lub OUT można szybko
„przewinąć” daty.
3. Naciśnij na przycisk ENTER gdy skończysz. Odbiornik będzie wyświetlał wykresy dla daty którą ustawiłeś i wybrałeś.
Aby powrócić do bieżącej daty podświetl pole ‘Date’. Naciśnij na
przycisk MENU , podświetl linię „Use Current Date” (używaj bieżącej daty) i naciśnij na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
111
Menu Główne > Zakładka Celestial.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Hunt & Fish [polowania i połowy].
Zakładka ‘Hunt & Fish’ wyświetla dobry i najlepszy czas (okres-pora
roku) dla polowań i połowów (wędkowania). Można wybrać datę i
miejsce dla tych zajęć.
Aby wyświetlić informacje na temat polowań i połowów :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO otwórz pionową zakładkę ‘Celestial’.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl sub zakładkę ‘Hunt & Fish’.
Aby wyświetlić informacje na temat polowań i połowów dla
innej daty :
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole ‘Date’
i naciśnij na przycisk ENTER.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmień wartość cyfrową daty i naciśnij na przycisk ENTER. Można również używać
przycisków Zoom IN lub OUT aby zobaczyć informacje dla innej
daty. Naciskając w sposób ciągły na przycisk IN lub OUT można
szybko „przewinąć” daty.
3. Naciśnij na przycisk ENTER gdy skończysz. Odbiornik będzie
wyświetlał wykresy dla daty którą ustawiłeś i wybrałeś.
Aby użyć bieżącej daty podświetl pole ‘Date’. Naciśnij na przycisk
MENU , podświetl linię „Use Current Date” (używaj bieżącej daty) i
naciśnij na przycisk ENTER.
Aby wyświetlić informacje na temat polowań i połowów dla
innej lokalizacji :
Sub zakładka Hunt & Fish.
1. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole
‘From’ i naciśnij na przycisk ENTER.
2. Podświetl pole ‘Use Find Menu’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Menu Wyszukiwania automatycznie otworzy się.
3. Wybierz właściwy punkt trasowy i naciśnij na przycisk ENTER.
4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna punktów trasowych,
naciśnij na przycisk ENTER. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje w odniesieniu do nowej lokalizacji.
Aby użyć bieżącej lokalizacji podświetl pole ‘From’. Naciśnij na
przycisk ENTER, podświetl linię „Current Location” i naciśnij
na przycisk ENTER.
112
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Message.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Message [komunikaty].
Zakładka ‘Message” (komunikaty) w Menu Głównym wyświetla listę
komunikatów które może wygenerować odbiornik GPSMAP 496. Za
pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO można „przewinąć” pełną listę komunikatów gdy aktywna jest zakładka ‘Log’ (rejestr – dziennik).
Można również użyć funkcji ‘Log Filter’ (filtr rejestru – dziennika) aby
wybrać tylko ważne dla Ciebie komunikaty które będą wyświetlane na
ekranie.
Aby wyświetlić / ukryć wybrane rodzaje komunikaty za
pomocą funkcji ‘Log Filter’ :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
2. Podświetl i otwórz pionową zakładkę ‘Message’ .
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl zakładkę
‘Log Filter’. Zostaną wyświetlone domyślne ustawienia dla
wszystkich komunikatów.
Aby wyświetlić rodzaje komunikatów :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO otwórz pionową
zakładkę ‘Message’.
Zakładka Message Log Filter.
Zakładka Message Log.
4. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybrany
komunikat który nie będzie wyświetlany na ekranie i naciśnij na
przycisk ENTER.
5. Wybrany komunikat zostanie wyświetlony w okienku ‘Hide’
(ukryty). Podświetl ponownie wybrany komunikat i naciśnij na
przycisk ENTER aby ponownie go wyświetlić.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybrany
komunikat. Naciśnij na przycisk ENTER aby wyświetlić
szczegółowe informacje na temat wybranego komunikatu.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
113
Menu Główne > Zakładka Display.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Twilight Adjustment - funkcja umożliwiająca ustawienie optymalZakładka Display [wyświetlacz].
nego sposobu podświetlenia tylnego ekranu podczas zmierzchu.
Zakładka ‘Display’ w Menu Głównym umożliwia ustawienie wielu właBacklight Timeout - funkcja umożliwiająca ustawienie sposobu
ściwości i funkcji wyświetlacza, takich jak: które strony będą wyświepodświetlenia tylnego ekranu jako ciągłego gdy tylko odbiornik włątlane sekwencyjnie na stronie ‘Main Page Sequence” (sekwencja
czony jest do pracy lub czasowego gdy po upływie zadanego okrestron głównych) i jak długo ma działać podświetlenie tylne ekranu
su
czasu jest on wyłączany przy zasilaniu z baterii. Podświetlenie
(backlight).
przy zasilaniu ze źródła zewnętrznego jest ciągłe i niezależnie od
tych ustawień.
Aby wyświetlić zakładkę ‘Display’ :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pionową zakładkę ‘Display’.
XM Audio Page - funkcja umożliwiająca wyświetlanie tej strony
(strona XM Audio) w sekwencji Stron Głównych.
Highway Page - funkcja umożliwiająca wyświetlanie tej strony
(strona drogi główne) w sekwencji Stron Głównych gdy wybrana
jest opcja ‘On’. Dostępna jest tylko w Morskim i Lądowym Rodzaju
Pracy.
Compass Page - funkcja umożliwiająca wyświetlanie tej strony
(strona kompasu) w sekwencji Stron Głównych gdy wybrana jest
opcja ‘On’. Dostępna jest tylko w Morskim i Lądowym trybie pracy.
Zakładka Display.
Main Menu – funkcja umożliwiająca ustawienie sposobu wyświetlania
Menu Głównego jako tekstu i ikon (ustawienie domyślne) lub tylko jako
tekstu.
Color Mode – funkcja umożliwiająca ustawienie trybu pracy wyświetlacza w rodzaju: ‘Day’ (dzień) lub ‘Night’ (noc) albo ‘Auto’ (automatycznie). Ustawienie w rodzaju ‘Auto’ powoduje że automatycznie jest przełączany tryb pracy wyświetlacza z dziennego na nocny po zachodzie
słońca i powraca do trybu dziennego po wschodzie słońca.
114
Backlight Intensity - funkcja umożliwiająca zmianę intensywności
podświetlenia tylnego ekranu. Naciskając w prawo PRZYCISK
CENTRALNY powodujesz wzrost intensywności, zaś w lewo
zmniejszenie intensywności.
Aby powrócić do ustawień domyślnych dla wyświetlacza :
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
Podświetl pionową zakładkę ‘Display’
Naciśnij na przycisk MENU.
Podświetl linię ‘Restore Defaults’ i naciśnij na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Sound.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Voice Prompt - funkcja umożliwiająca ustawienie komunikatów
Zakładka Sound [dźwięki].
głosowych które będą wydawane tylko dla : Guidance and Status [prowadzenie i status] , Route Guidance Only [tylko prowaZakładka ‘Sound’ (dźwięki) umożliwia Ci przystosowanie rodzajów
dzenie], lub No Voice Prompts [bez komunikatów głosowych].
dźwięku które wypracowuje GPSMAP 496 zgodnie z twoimi preferencjami.
Terrain Audio (tylko Lotniczy Rodzaj Pracy) – włączenie lub wyłączenie alarmów o terenie (rzeźba terenu) i przeszkodach tereAby wyświetlić zakładkę ‘Sound’ :
nowych. Możliwe jest również włączenie lub wyłączenie funkcji
„Five hundred” [pięćset stóp] przypominającej Ci kiedy zniżysz
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
się poniżej wysokości 500 stóp w odniesieniu do elewacji lotniGłówne.
ska przeznaczenia.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pionową
TIS Audio (tylko Lotniczy Rodzaj Pracy) - włączenie lub wyłązakładkę ‘Sound’.
czenie alarmów systemu TIS (sytuacja o ruchu w najbliższej
przestrzeni).
Audio Volume - funkcja umożliwiająca ustawienie głośności gdy
używasz zewnętrznego głośnika. Naciskając w prawo na Przycisk Centralny powodujesz wzrost głośności, zaś w lewo
zmniejszenie głośności.
Audio Jack - funkcja umożliwiająca ustawienie rodzaju sygnału
generowanego z odbiornika do gniazda audio Jack. Domyślnie
jest to wyjście liniowe (Line Out) dla podłączenia Twoich słuchawek lotniczych lub audiopanela. Można ustawić opcję HeadZakładka Sound.
phones [słuchawki] aby podłączyć bezpośrednio parę słuchawek stereofonicznych.
Beeper – ustawienie bipera (krótki dźwięk) do każdorazowego sygnalizowania naciśnięcia dowolnego przycisku i alarmowania („Key
Aby powrócić do ustawień domyślnych dla sygnałów
and Alarm”) lub tylko alarmowania („Alarms Only”).
dźwiękowych :
Attention Tone – funkcja umożliwiająca włączenie / wyłączenie tonu ostrzegawczego który będzie słyszalny przed głosowym ostrzeżeniem i po ostrzeżeniu.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć
Menu Główne.
Podświetl pionową zakładkę Sound.
Naciśnij na przycisk MENU.
Podświetl linię ‘Restore Defaults’ i naciśnij na przycisk
ENTER.
115
Menu Główne > Zakładka Setup.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Text Language - funkcja umożliwiająca wybór języka, w jakim
Zakładka Setup [ustawienia].
będą wyświetlane informacje na ekranie.
Przystosowanie GPSMAP 496 zgodnie z Twoimi preferencjami możliwe
WAAS - funkcja umożliwiająca zablokowanie (Disable) i aktywojest dzięki dostępowi do ustawień systemowych w Menu Głównym (Mawanie (Enable) korzystanie z systemu nawigacji WAAS.
in Menu).
Sub zakładka System.
Aby otworzyć sub zakładkę System naciśnij dwukrotnie na przycisk
MENU aby otworzyć Menu Główne (Main Menu). Wybierz opcję Setup
z pionowej listy zakładek. Następnie wybierz System z górnego rzędu
zakładek.
External Power Off - funkcja umożliwiająca wybór kiedy
GPSMAP 496 pozostaje włączony do pracy (Stay On) lub odbiornik zostanie wyłączony (Turn Off) gdy zasilanie zewnętrzne zostanie odłączone od odbiornika.
External Power On - funkcja umożliwiająca wybór czy GPSMAP
496 zostaje włączony do pracy (Turn On) lub następuje doładowanie baterii (akumulatorów) (Charge Battery) gdy zasilanie zewnętrzne zostanie podłączone od odbiornika.
Sub zakładka ‘VNAV’ [nawigacja pionowa].
Sub zakładka System.
System Mode – funkcja umożliwiająca wybór rodzaju pracy : ‘Normal’
(normalna nawigacja), ‘Battery Saver’ (oszczędzanie baterii) lub ‘Simulator’ (symulator) (tylko do nauki praktycznej obsługi).
Sub zakładka „VNAV” w Menu Głównym (Main Menu) zapewnia
ustawienia dla funkcji nawigacji pionowej. Te ustawienia tworzą
trójwymiarowy profil, który poprowadzi Cię od Twojej aktualnej
pozycji i wysokości do wysokościowego punktu nakazanego w
określonej pozycji. Wiecej informacji na temat VNAV zawarte jest
na stronie 42.
Usage Mode - funkcja umożliwiająca wybór trybu pracy : Lotniczy, Morski lub Lądowy.
Speed Filter - funkcja umożliwiająca wybór rodzaju odczytu średniej
prędkości. Można wybrać: ‘Off’’(wyłączony odczyt), ‘Auto’ ( automatycznie sterowanie filtrem) lub ‘On’ (włączony odczyt) (umożliwia wprowadzanie wartości prędkości na sekundę).
Sub zakładka VNAV.
116
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Setup.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Road Routing [trasy drogowe].
Za pomocą sub zakładki Road Routing [trasy drogowe] można wybrać odpowiednie ustawienia dla tras.
Aby otworzyć sub zakładkę Road Routing :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pionową
zakładkę Setup.
3. Naciśnij na prawo na PRZYCISK CENTRALNY i wybierz sub zakładkę Road Routing.
Route Preference (preferencje trasowe) – funkcja umożliwiająca
wyliczenia trasowe w następujących opcjach :
• Faster Time (najkrótszy czas) : Czas używany jest jako kryterium dla wyliczeń Twojej trasy. Wyliczona trasa jest najszybsza do pokonania, ale może posiadać dłuższy dystans.
• Shorter Distance (krótszy dystans) : Dystans (odległość)
używany jest jako kryterium dla wyliczeń Twojej trasy. Wyliczona trasa jest krótka do pokonania, ale może być potrzebny dłuższy czas do jazdy.
• Off Road (nie po drogach głównych) : w linii prostej z aktualnej Twojej pozycji do punktu docelowego. Funkcja w pełni
użyteczna, gdy podróżujesz bez mapy lub tam gdzie nie ma
dobrych dróg.
Ask Me My Preference (pytaj o Moje preferencje) – funkcja
umożliwiająca określenie, kiedy będziesz proszony o wybór preferencji trasowych przed obliczeniami trasowymi.
Sub zakładka Road Routing.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Calculation Method (metody wyliczeń) - funkcja umożliwiająca
ustawienia, w jaki sposób odbiornik będzie wybierał najlepszą trasę.
• Quickset Calculation (najszybsze obliczenia) : szybkie obliczenia, lecz wyliczona trasa może nie być najlepsza.
• Quick Calculation (szybkie obliczenia) : potrzeba nieco
więcej czasu na obliczenia, lecz wyliczona trasa jest lepsza.
• Better Route (lepsza trasa) : trasa dobrej jakości.
• Best Route (najlepsza trasa) : bardzo optymalna trasa, ale
potrzeba jeszcze więcej czasu na obliczenia.
117
Menu Główne > Zakładka Setup.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Calculate Routes for (obliczenia tras dla) - funkcja umożliwiająca
obliczenia trasowe specjalnie dla Twojego typu pojazdu, niektóre
drogi posiadają ograniczenia dla ruchu pojazdów.
Avoid (unikać) - funkcja umożliwiająca unikać w wyliczeniach pewnych rodzajów dróg i zakrętów. Odbiornik będzie używał tylko wówczas tych dróg jako alternatywnych dla długich tras lub, gdy inne nie
będą dostępne. Można wybrać unikanie.
Custom Avoids - funkcja umożliwiająca wprowadzenie specyficznych obszarów i dróg których chciałbyś uniknąć podczas nawigacji.
Zobacz na stronie 67 więcej informacji na temat tworzenia i wprowadzania ograniczeń własnych dla tras.
Custom Road Prefs - funkcja umożliwiająca wprowadzenie unikania
lub korzystania z Głównych (Major), Średnich (Medium) i drugorzędnych (Minor) dróg w ruchomej skali. Może to być przydatne jeśli np.
chcesz uniknąć głównych dróg szybkiego ruchu.
Sub zakładka Guidance [prowadzenie].
Aby otworzyć sub zakładkę ‘Guidance’ [prowadzenie – kierowanie]
należy nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU by otworzyć Menu
Główne. Następnie należy wybrać pionową zakładkę ‘Setup’ i wybrać
zakładkę ‘Guidance’ z górnego rzędu zakładek.
118
Sub zakładka Guidance.
Off-Route Recalculation (ponowne obliczenia) – funkcja umożliwiająca ustawienie odbiornika, aby „poinformował” Ciebie, że konieczne jest ponowne przeliczenie trasy, lub aby poinformował
gdy może wykonać te operacje automatycznie. Można również
ustawić odbiornik tak, aby informował Ciebie, że wykonuje automatycznie przeliczenia trasy (Automatic-Annouced) lub, że
przelicza w „ciszy” (Automatic-Silent). Można również wyłączyć
przeliczenia – opcja ‘Off’.
Next Turn (następny zakręt) – funkcja umożliwiająca wyłączenie
opcji wyświetlania okienka informacyjnego o zakręcie (Off) lub
otwarcie go gdy zostanie naciśnięty i przytrzymany przycisk
[Direct To], lub otwarcie go tylko automatyczne (Automatically
Only) lub dla obu przypadków (Both).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Setup.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Timers [czasomierze].
Sub zakładka Time [czas].
Aby otworzyć zakładkę ‘Timers’ (czasomierze) należy nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU by otworzyć Menu Główne. Następnie należy wybrać pionową zakładkę ‘Setup’ i wybrać zakładkę ‘Timers’ z
górnego rzędu zakładek.
Zakładka ‘Time’ (czas) umożliwia Ci ustawienie formatu czasu i
strefy czasowej. Możesz również dostosować odbiornik do zapisu
czasu letniego (Daylight Saving Time). Bieżący czas i datę odbiornik wyświetla w dolnej części ekranu.
Aby otworzyć zakładkę ‘Time’ (czas) należy nacisnąć dwukrotnie
na przycisk MENU by otworzyć Menu Główne. Następnie należy
wybrać pionową zakładkę ‘Setup’ i wybrać zakładkę ‘Time’ z
górnego rzędu zakładek.
Sub zakładka Timers.
User – pozwala wybrać liczenie czasu wprzód (Count Up) lub wstecz
(Count Down). Można również „wyzerować stan licznika” (Reset) lub
go wyłączyć (‘Off’).
Marine – wyświetla Stronę Kompasu (Compass Page) w Morskim
Rodzaju Pracy. Zobacz na stronie 94.
Fuel Tank – funkcja umożliwiająca takie ustawienie odbiornika aby
„przypominał Ci” o sprawdzeniu stanu paliwa w zbiorniku. To przypomnienie będzie powtarzane w określonych odstępach czasowych po
rozpoczęciu każdej podróży.
Since Midnight – wyświetla na bieżąco jak długo odbiornik pracował
od północy bieżącego dnia. Czas zostanie wyzerowany, gdy w zakładce ‘System” wybierzesz opcje powrotu do ustawień domyślnych
(fabrycznych) „All Unit Defaults’.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Sub zakładka Time.
Time Zone [strefa czasowa] – funkcja umożliwiająca wybór wyświetlanego lokalnego czasu w zależności od strefy czasowej
gdzie aktualnie się znajdujesz. Można wybrać format ‘UTC’ dla
czasu Greenwich lub wybrać opcję ‘Other” (inny) aby wprowadzić
przesuniecie w stosunku do czasu UTC.
Jeśli wyświetlana jest nieprawidłowa data naciśnij na przycisk
MENU, podświetl linię Set Date [ustaw datę] i naciśnij na przycisk
ENTER. Wprowadź bieżący rok. GPSMAP 496 wykorzystuje tą informację podczas pozyskiwania sygnałów z satelitów i wyświetli
prawidłowa datę.
119
Menu Główne > Zakładka Setup.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Units [jednostki].
Sub zakładka Location [lokalizacja].
Zakładka ‘Units’ (jednostki) umożliwia Ci ustawienie formatu wyświetlanych jednostek miary. Aby otworzyć zakładkę ‘Units’ (jednostki) należy nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU by otworzyć
Menu Główne. Następnie należy wybrać pionową zakładkę ‘Setup’ i
wybrać zakładkę ‘Units’ z górnego rzędu zakładek.
W Załączniku do niniejszego podręcznika znajduje się więcej informacji na temat formatów lokalizacji i układów odniesienia dla
map. Możesz również odwiedzić internetową stronę Narodowej
Agencji Odwzorowania i Map (National Imagery and Mapping
Agency) : http://www.nima.mil aby uzyskać dodatkowe informacje
na temat siatek i układów odniesienia dla map.
Distance and Speed – wybiera jednostki miary odczytów odległości
i prędkości.
Direction display – funkcja umożliwiająca ustawienie wyświetlania
jednostek określających kierunek podczas nawigacji. Mils jest jednostką pomiaru kąta używanych przez wojsko gdzie 17,78 mils jest
równy 1 stopień.
Temperature – temperatura jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita (ºF) lub Celsjusza (ºC).
Altitude – można wybrać jednostki w jakich będzie wyświetlana aktualna wysokość.
Depth (głębokość) - funkcja umożliwiająca wybór jednostek głębokości .
Vertical Speed - funkcja umożliwiająca wybór jednostek dla prędkości pionowej.
Pressure - funkcja umożliwiająca wybór jednostek ciśnienia atmosferycznego.
120
Sub zakładka Location Format [format lokalizacji].
Location format [format określenia położenia] – używany do
zmiany systemu koordynatów które określają na ekranie pozycję.
Domyślnym formatem jest długość / szerokość geograficzna [latitude/longitude] w stopniach, minutach i dziesiętnych częściach
minuty (hddd°mm.mmmm’).
Sub zakładka Map Datum [układ odniesienia map].
Map Datum [układ odniesienia map] – umożliwia ręczny wybór
układu odniesienia używanego do określenia pozycji. Domyślnym
ustawieniem jest WGS 84. Odbiornik automatycznie wybierze najlepsze odniesienie w zależności od tego jaki format wybrałeś.
OSTRZEŻENIE: Wybór nieprawidłowego układu odniesienia może być powodem znacznego błędu określenia pozycji. Należy zmienić tylko format określenia
pozycji jeśli używasz mapy która korzysta z innego
formatu do określenia pozycji lub gdy chcesz używać
swojego ulubionego formatu. Gdy masz wątpliwości
użyj domyślnego układu odniesienia WGS 84 dla uzyskania najlepszego działania.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Setup.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wybór innego odniesienia dla informacji kierunkowych.
Sub zakładka Welcome [powitanie].
Można wybrać opcje: ‘Auto Mag Var’ [automatyczna korekcja deklinacji magnetycznych] : automatycznie ustalanie kursu w odniesieniu
do północy magnetycznej dla aktualnej Twojej pozycji; ‘True’ [rzeczywisty] ; ustalanie kursu w oparciu o rzeczywisty kierunek północy;
Grid [siatka]; ustalanie kursu w oparciu o siatkę z odniesieniem północnym (i używany w połączeniu z odpowiednim formatem siatki).
Sub zakładka Welcome umożliwia wprowadzenie informacji takich
jak Twoje nazwisko i adres i zawsze one będą wyświetlane po
włączeniu zasilania odbiornika. Może to być pomocne w przypadku zagubienia odbiornika.
User Mag Var [ręczna korekcja deklinacji magnetycznych] umożliwia
ustalanie kursu w odniesieniu do północy magnetycznej z wprowadzeniem w polu ‘Magnetic Variation’ odpowiednich poprawek dla
deklinacji magnetycznych obowiązujących dla rejonu gdzie aktualnie
się znajdujesz.
OSTRZEŻENIE: Jeśli wybierzesz opcję „User Mag Var”
urządzenie nie będzie automatycznie przeliczać i uaktualniać deklinacji magnetycznej dla aktualnie wyświetlanej pozycji. Musisz okresowo uaktualniać wartość deklinacji magnetycznej w miarę jak zmienia się Twoja pozycja. Dla takiego ustawienia Nie wprowadzenie poprawki lub błąd podczas wprowadzania może spowodować znaczącą rozbieżność pomiędzy wyświetlaną informacją na ekranie w stosunku do innych wskaźników np. busoli magnetycznej.
Aby otworzyć sub zakładkę Welcome należy dwukrotnie nacisnąć
na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne (Main Menu). Następnie należy wybrać pionową zakładkę Setup. Z górnego rzędu
zakładek wybrać zakładkę Welcome.
Sub zakładka Welcome.
Wprowadź odpowiednie informacje do pól. Nie ma potrzeby wypełniania wszystkich pól.
Aby informacje były wyświetlane przy każdym włączeniu odbiornika podświetl pole następne po Show at Powewr-up [pokazuj po
włączeniu zasilania]. Naciśnij na przycisk ENTER aby „odhaczyć”
wybór. Aby ukryć wyświetlanie informacji po włączeniu zasilania
usuń „odhaczenie” z pola.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
121
Menu Główne > Zakładka Setup.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Sub zakładka Interface [interfejsy].
Za pomocą sub zakładki Interface [interfejsy] można wybrać format sygnałów wejścia / wyjścia kiedy odbiornik podłączony jest do innych
urządzeń zewnętrznych. Aby otworzyć sub zakładkę Interface należy
dwukrotnie nacisnąć na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne
(Main Menu). Następnie należy wybrać pionową zakładkę Setup. Podświetl wybrany rodzaj formatu dla sygnałów Serial Data Format [szeregowy format danych].
Sub zakładka Interface.
•
GARMIN DGPS – format używany do połączenia odbiornika
GPSMAP 496 z odbiornikiem sygnałów różnicowych firmy
Garmin.
•
Garmin Remote Sonar – umożliwia przesyłanie danych z
zewnętrznego sonaru produkcji firmy Garmin.
•
NMEA In/NMEA Out – umożliwia przesyłanie danych wej /
wyj w standardzie NMEA 0183 wersja 3.01 i sygnałów sonarowych NMEA dla wejść typu DTP, MTW i VHW.
•
Aviation In - firmowy format używany do połączenia zamocowanych na stałe odbiorników GPS firmy Garmin. Gdy wybierzesz na tym odbiorniku funkcję ‘Go To’ lub trasę wówczas
na GPSMAP 496 automatycznie zostanie ona wyświetlona.
Eliminuje to konieczność wprowadzania danych na obu odbiornikach.
•
Aviation In / NMEA & VHF Out – umożliwia odbiór i nadawanie lotniczych danych standardu NMEA z prędkością 9600
baud i dostrojenie częstotliwości VHF dla wyrobów radionawigacyjnych Nav / Com. Zobacz na stronie 147.
•
TIS In – umożliwia odbiór danych o sytuacji ruchowej w najbliższej przestrzeni TIS a pochodzących od transponderów
firmy Garmin pracujących w modzie S. Zobacz na stronie
147.
•
TIS In / NMEA & VHF Out - umożliwia odbiór o sytuacji ruchowej w najbliższej przestrzeni TIS i nadawanie zarówno
danych w formacie NMEA z prędkością 9600 baud oraz strojenie częstotliwości VHF dla wyrobów radio-nawigacyjnych
Nav / Com. Zobacz na stronie 147.
Serial Data Format (szeregowy format danych) – można wybrać jeden z następujących formatów:
•
122
Garmin Data Transfer – firmowy format używany do ściągania/ładowania danych, wymiana danych z użyciem PC lub innego
odbiornika Garmin GPSMAP 496. „Garmin Data Transfer” jest zablokowany gdy tylko złącze typu USB jest podłączone i odbiornik
automatycznie przełączy się na format USB. Gdy złącze USB zostanie odłączone wówczas w polu ‘USB’ zmieni się na ‘Transfer
Mode’.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Setup.
.............................................................................................................................................................................................................................................
• RTCM In – pozwala na przyjmowanie poprawek różnicowych
DGPS w standardzie RTCM.
• RTCM In/NMEA Out - pozwala na przyjmowanie poprawek różnicowych DGPS w standardzie RTCM i również umożliwia wysyłanie
danych w standardzie NMEA 0183 wersja 3.01.
• RTCM In/Text Out - pozwala na przyjmowanie poprawek różnicowych DGPS w standardzie RTCM i również umożliwia wysyłanie
prostego tekstu a w tym : data, czas, pozycja i prędkość.
• Text Out – umożliwia wysyłanie danych odnośnie pozycji, daty,
czasu i prędkości. Dostępna prędkość transmisji wynosi : 1200,
2400, 4800 lub 9600 baud.
• None – nie ma możliwości przekazu danych.
Aby ustanowić automatyczne skanowanie częstotliwości odbiornika różnicowego DGPS :
1. Gdy wybrane zostało ustawienie: „Garmin DGPS’ lub „RTCM
IN/NMEA Out’ za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO
podświetl pole „Beacon” i naciśnij na przycisk ENTER.
2. Podświetl „Scan” i naciśnij na przycisk ENTER. Wartości w
polu „Frequency” będą się zmieniać tak jak podczas skanowania od „284 kHz” do „325 kHz” z częstością „200” a następnie „100” i z 6-cio sekundowymi przerwami.
Jeśli wybierzesz format transferu „Garmin DGPS” lub „RTCM
In/NMEA Out” wówczas możesz sterować pracą odbiornika różnicowego wprost z odbiornika GPSMAP 496 z wykorzystaniem sub zakładki Interface. Możesz wybrać funkcję automatycznego skanowania
częstotliwości beacona DGPS lub wprowadzić ręcznie częstotliwość i
prędkość transmisji i te informacje będą użyte do dostrojenia odbiornika różnicowego. Jeśli używany jest odbiornik różnicowy DGPS
wówczas system WAAS jest automatycznie wyłączony.
Zakładka Interface i zakładka Setup z wybranym skanowaniem
GARMIN DGPS.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
123
Menu Główne > Zakładka Setup.
...............................................................................................................................................................................................................................................
W polu „Status” może być wyświetlana następująca informacja:
Aby ręcznie wprowadzić częstotliwość i prędkość transmisji:
• Tuning – urządzenie jest dostrajane do wyznaczonej częstotliwo1. Kiedy odbiornik został ustawiony jako GARMIN DGPS lub
ści i prędkości transmisji.
RTCM In / NMEA Out za pomocą PRZYCISKU CEN• Scanning – urządzenie automatycznie wykonuje skanowanie częTRALNEGO podświetl pole Beacon i naciśnij ENTER.
stotliwości i prędkości transmisji.
2. Podświetl pole User i naciśnij ENTER.
3. Podświetl pole Frequency lub Bit Rate , naciśnij ENTER i
• Receiving – urządzenie odbiera sygnały różnicowe DGPS i jest
wprowadź wartość częstotliwości lub prędkości transmisji.
gotowe do pracy.
Naciśnij ponownie ENTER.
•
Check Wiring – urządzenie nie może połączyć się z odbiornikiem
różnicowym DGPS.
Aby ponownie uruchomić skanowanie :
1.
2.
Naciśnij MENU.
Podświetl linię Restart Scan i naciśnij ENTER.
Gdy urządzenie odbiera sygnały różnicowe DGPS wówczas w
polu „SNR” [stosunek sygnału do szumów] i „Distance” [odległość] wyświetlane są odpowiednie wartości. Wartość „SNR”
może się zawierać w granicach od 0dB do 30dB, wartość 30 jest
najlepsza. W polu „Distance” mogą być wyświetlane jakieś wartości lub nie w zależności od tego z jakiego nadajnika i skąd będzie wysyłany sygnał DGPS.
Nadajniki systemu różnicowego DGPS pracują pod kontrolą
U.S. Coast Guard [Amerykańska Straż Przybrzeżna] (lub podobne agencje rządowe w innych krajach) i ta instytucja odpowiedzialna jest za dokładność i utrzymanie w dobrej kondycji
systemu. W przypadku problemów z nadajnikami systemu
DGPS i trudnościami z aktualizacją ich częstotliwości oraz obszarem ich pokrycia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem U.S. Coast Guard lub poszukać ich na stronie internetowej : http://www.navcen.uscg.mil/.
124
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Menu Główne > Zakładka Setup.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Advanced NMEA Output Setup (rozwinięte ustawienia wyjścia NMEA).
Jeśli chcesz połączyć odbiornik GPSMAP 496 z innym wyposażeniem pokładowym (jak np. radar pogodowy lub autopilot) wówczas
należy ustawić odpowiednio wyjście sygnału NMEA z odbiornika. Dane formatu NMEA mogą być dostosowane tak aby skrócić czas ich
aktualizacji z odbiornika do 2 sekund. Jeśli urządzenie jest ustawione
do wysyłania wszystkich dostępnych protokółów NMEA czas transmisji (aktualizacji danych) może być większy niż 2 sekundy. Można wybrać opcję Fast [szybko] i dla minimalnej ilości protokółów NMEA
czas aktualizacji będzie wynosił 1 sekundę.
Aby dostać się do rozwiniętych ustawienia wyjścia NMEA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pionową
zakładkę ‘Setup’.
Podświetl w górnym rzędzie zakładkę Interface.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole poniżej linii ‘Serial Data Format”. Naciśnij na przycisk ENTER.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz ‘NMEA In
/ NMEA Out’. Naciśnij na przycisk ENTER.
Naciśnij na przycisk MENU aby otworzyć Menu Opcji. Wybierz
‘Advanced NMEA Setup’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Rozwinięte ustawienia wyjścia NMEA.
Strona ‘Advanced NMEA Output Setup’ (rozwinięte ustawienia wyjścia NMEA) umożliwia Ci ustawienie prędkości transmisji, zmianę
dokładności w określaniu położenia geograficznego Dł. / szer. geograficzną wyrażoną w minutach, ustawienia w określaniu numerów
identyfikacyjnych punktów Id – Waypoint Id w zakresie nazwy lub
numeru jak również włączenie / wyłączenie statusu GPS – GPS
Status oraz Garmina firmowego protokółu – Garmin Proprietary
sentences i punktów trasowych / tras – Waypoint / Route (WPL,
RTE).
Protokół sygnałów wyjściowych dla formatu NMEA w odbiorniku
GPSMAP 496 (NMEA wersja 3.01) .
•
•
•
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Zawsze wysyłane : GPRMC, GPGGA, GPGLL, GPBWC,
GPVTG, GPXTE, GPRMB.
Przełączane protokóły : GPGSA, GPGSV, GPWPL, GPRTE.
Firmowe GARMIN : PGRME, PGRMZ, PGRMM, PGRMH.
125
Korzystanie z XM WX Weather > Zobrazowanie sytuacji pogodowej.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie z XM WX Weather.
Wyświetlanie XM WX Weather.
Poniższy rozdział opisuje w jaki sposób korzystać z satelitarnego
radia XM WX Weather w odbiorniku GPSMAP 496. Jeśli nie posiadasz subskrypcji na korzystanie z XM WX Weather wówczas
funkcje i właściwości opisane tutaj będą pracowały tylko w Rodzaju Pracy Symulator (Simulator Mode) (zobacz strona 11). Dodatkowo powinieneś posiadać podłączoną antenę typu GXM 30A do
portu USB umieszczonego w tylnej części odbiornika aby odbierać
sygnał radia satelitarnego XM.
Ze Strony Mapy (Map Page) możesz włączyć / wyłączyć wyświetlanie informacji pogodowych.
UWAGA: Powinieneś posiadać subskrypcję na korzystanie z radia XM WX Weather aby wykorzystywać
opisane w tym rozdziale możliwości. Więcej informacji
na temat sposobu wykupienia subskrypcji znajduje się
na stronie 179.
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji pogodowych z XM Weather na Stronie Mapy :
Naciśnij i przytrzymaj na przycisk MENU / WX aby włączyc
lub wyłączyć funkcję XM Weather.
Lub:
Naciśnij na przycisk MENU, wybierz opcję Hide [ukryj] lub
Show [pokaż] Weather i naciśnij ENTER.
Możesz uzyskać dostęp do satelitarnego radia XM WX Weather w
odbiorniku GPSMAP 496 poprzez jedną z trzech dróg :
• Aby wyświetlić wszystkie informacje pogodowe ma mapie. Użyj
Strony Mapy.
• Aby wyświetlić tylko specyficzne informacje pogodowe takie jak
pochodzące z systemu pogodowych radarów Dopplera
NEXRAD lub ogniska burzowe należy skorzystać z zakładki
Weather w Menu Głównym (Main Menu). Więcej informacji
znajduje się na stronie 102.
• Aby wyświetlić tylko informacje na temat sytuacji meteorologicznej i prognozie na przyszłość w miejscu Twojej aktualnej lokalizacji lub dla wybranej innej lokalizacji należy użyć opcji Weather Data [dane pogodowe] w Menu Wyszukiwania (Find Menu). Więcej informacji znajduje się na stronie 133.
126
Strona Mapy z włączoną funkcją XM WX Weather.
UWAGA: Dane pochodzące z satelitarnego radia XM
Weather nie są zapisywane w pamięci odbiornika podczas cykli włączania i wyłączania. Kiedy GPSMAP 496
był wyłączony po kolejnym włączeniu dane musza być
ponownie załadowane.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Korzystanie z XM WX Weather > Ustawienia opcji XM WX Weather.
................................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia opcyjnie XM WX Weather.
Za pomocą Menu Opcyjnego (Option Menu) na stronie Mapy (Map
Page) można wybrać sposób w jaki sposób będą przedstawiane informacje pogodowe na Stronie Mapy. Dostępne są cztery zakładki :
Weather [pogoda], Avtn Wx [pogoda dla lotnictwa], Sfrc Wx [obszar
pogody] i Mrn Wx [pogoda morska] co umożliwia indywidualne ustawienia jakie informacje będą wyświetlane na Stronie Mapy a także
obszar dla jakiego będą one wyświetlane. Detaliczne informacje na
tematy pogodowe zawarte są w książce „GXM 30 / 30A Owner’s
Manual”.
Aby ustawić opcję wyświetlania informacji pogodowych na
Stronie Mapy :
1.
2.
Można wyświetlać również specyficzne informacje pogodowe takie
jak pochodzące z systemu pogodowych radarów Dopplera
NEXRAD lub ogniska burzowe wykorzystując zakładkę Weather
Explorer [eksploratora Weather] na Stronie Menu Głównego (Main
Menu Page). Wiecej informacji znajduje się na stronie 102.
Opcje Menu na Stronie Mapy.
3.
4.
5.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ze Strony Mapy naciśnij na MENU aby otworzyć Menu Opcji.
Podświetl linię Set Up Map i naciśnij ENTER.
Naciśnij w lewo lub w prawo na PRZYCISK CENTRALNY
aby podświetlić zakładkę : Weather, Avtn Wx, Sfrc Wx lub
Mrn Wx.
Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby
podświetlić pole które chcesz zmienić i naciśnij ENTER.
Naciśnij na PAGE lub QUIT aby wyjść z tej opcji.
127
Korzystanie z XM WX Weather > Ustawienia opcji XM WX Weather.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Avtn Wx [pogoda dla lotnictwa].
Zakładka Weather Explorer [eksplorator weather].
Za pomocą zakładki Weather Explorer dostępnej na zakładce
ustawień Map Setup Strony Mapy można wybrać czy informacje
pogodowe pochodzące z XM WX Weather będą wyświetlane czy
nie a także jakiego obszaru będą one dotyczyć i jakie w pierwszej
kolejności będą wyświetlane na Stronie Mapy.
Za pomocą zakładki Avtn Wx można ustawić wielkość obszaru
dla jakiego będą wyświetlane informacje pogodowe na Stronie
Mapy.
Zakładka Avtn Wx.
Zakładka Weather Explorer.
Weather Data – umożliwia przełączanie pomiędzy włączonym /
wyłączonym wyświetlaniem informacji o pogodzie na Stronie Mapy.
METAR, AIRMET, SIGMET [lotnicze służby i agencje meteorologiczne] - umożliwia ustalenie wielkości obszaru dla jakiego wyświetlane będą informacje pogodowe na ekranie.
Można wybrać Auto [automatycznie], Off [wyłączone] lub w
zakresie 20 ft do 800 mil morskich.
NEXRAD Radar, Satellite Mosaic, Lighting, Storm Cells, Hurricanes – umożliwia ustalenie wielkości obszaru dla jakiego wyświetlane będą informacje pogodowe na ekranie. Można wybrać Auto
[automatycznie], Off [wyłączone] lub w zakresie 20 ft do 800 mil
morskich.
128
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Korzystanie z XM WX Weather > Ustawienia opcji XM WX Weather.
................................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Mrn Wx [pogoda morska].
Zakładka Sfrc Wx [obszar pogody].
Za pomocą zakładki Sfrc Wx możliwe jest ustawienia wielkości obszaru dla jakiego będą wyświetlane w pierwszej kolejności informacje pogodowe na Stronie Mapy.
Zakładka Sfrc Wx.
Surface Winds, Surface Pressure, Fronts, Visibility, County
Warnings [wiatr, ciśnienie, fronty atmosferyczne, widzialność, okręgi dla ostrzeżeń] - można wybrać Auto [automatycznie], Off [wyłączone] lub w zakresie 20 ft do 800 mil morskich.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Za pomocą zakładki Mrn Wx na stronie opcji dla mapy (Map
Page Option) możliwy jest wybór opcji dla informacji pogodowych dla potrzeb morskich.
Zakładka Mrn Wx.
Water Temperature, Wave Period, Wave Direction, Wave
Height, Marine Warnings [temperatura wody, cykle fal, kierunek fal, wysokość fal, ostrzeżenia morskie] - można wybrać
Auto [automatycznie], Off [wyłączone] lub w zakresie 20 ft do
800 mil morskich.
129
Korzystanie z XM WX Weather > Wyszukiwanie informacji o pogodzie.
..................................................................................................................................................................................................................................................
3. Naciśnij w prawo na PRZYCISK CENTRALNY aby podKorzystanie z zakładki Weather.
świetlić pole Weather Information Type.
4. Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY
Za pomocą zakładki Weather można dokonać wyboru że będą wyaby wybrać (przewinąć listę) rodzaj informacji pogodowych
świetlane jedynie niektóre symbole i informacje pogodowe bez koktóre chcesz aby były wyświetlane. Mapa zostanie „odświenieczność wyświetlania wszystkich. Na przykład można wybrać wyżona” i zostaną wyświetlone tylko wybranego rodzaju inforświetlanie tylko potencjalnych ognisk burz (Storm Cells) w okienku
macje.
mapy (Map Windows) po aktywowaniu zakładki Weather. Kiedy
Menu Główne zostanie zamknięte i nastąpi powrót do Strony Mapy
Z zakładki Weather można wyświetlić aktualne warunki pogodowe
(Map Page) wówczas wszystkie poprzednio wybrane opcje dla inlub prognozę na następne 12, 24, 36 lub 48 godzin.
formacji pogodowych będą wyświetlane na Stronie Mapy.
W zależności od tego jaki rodzaj pracy został wybrany wyświetlane
będą inne opcje. Za pomocą przycisków Zoom IN i OUT dobierz
właściwą skalę mapy.
Aby wyświetlić mapę z prognozą pogody :
1.
Będąc w polu Weather Information Type naciśnij do góry
lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby podświetlić
pole Forecast. Okienko Mapy wyświetli prognozę pogody.
Zakładka Weather Explorer z ogniskami burzowymi.
Aby wyświetlić specyficznego rodzaju informacje XM WX Weather :
1.
2.
130
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby wyświetlić Menu
Główne (Main Menu).
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl zakładkę Weather Explorer.
Mapa z prognozą pogody.
2.
Naciśnij w prawo na PRZYCISK CENTRALNY aby podświetlić pole na prawo od Forecast i naciśnij ENTER aby
wyświetlić listę opcji dla prognoz pogody.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Korzystanie z XM WX Weather > Korzystanie z zakładki Weather.
................................................................................................................................................................................................................................................
3. Podświetl rodzaj prognozy jaki chcesz wyświetlić – Current
12 Hour [bieżąca 12 godzinna], 24 Hour [24 godzinna], 36
Animate Weather (Stop Animation) – możliwa jest animacja poHour [36 godzinna] lub 48 Hour [48 godzinna] i naciśnij na
gody z wykorzystaniem danych z sieci radarów NEXRAD Radar i
przycisk ENTER. Okienko Mapy pod zakładka Weather
satelitów Mosaic. Kiedy dokonasz wyboru wyświetlana będzie seExplorer zostanie zaktualizowane z informacją pogodową
ria obrazów sytuacji meteo i każdy będzie dotyczył innego czasu.
zgodnie z wybrana opcją.
Czas jest wyświetlany w dolnym lewym rogu ekranu mapy. Maksymalnie może być wyświetlane do 6 obrazów rozpoczynając od
Data opracowania raportu o pogodzie wyświetlana jest w dolnym
najstarszych aż do najbardziej aktualnych.
lewym rogu Okienka Mapy gdy aktywna jest zakładka Weather
Explorer.
Show Map Pointer - możliwe jest przełączenie pomiędzy wyświetlaniem ruchomego grotu strzałki i przemieszczaniem się po mapie (pan mode) a przewijaniem mapy (pointer mode).
Aby przemieszczać się po mapie :
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU / Wx lub naciśnij na
MENU, podświetl linię Show Map Pointer [pokaż wskaźnik
Weather Legend – wyświetlana jest definicja dla kolorów odpowiednich dla informacji pochodzących z radarów, o frontach atmapy] i naciśnij ENTER. Ruchomy grot strzałki zostanie
mosferycznych, komunikatach służb METAR, o ostrzeżeniach i
wyświetlony i będziesz mógł przemieszczać się w inne obszainnych.
Naciśnij w prawo lub w lewo na PRZYCISK CENTRALNY
ry mapy.
aby wyświetlić każdą definicję dla kolorów.
Opcje funkcji Weather.
Za pomocą Menu Opcji pod zakładką Weather Explorer można
wybrać opcję dla okienka Mapy .
Aby wybrać opcję :
1.
2.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu
Główne (Main Menu).
Podświetl zakładkę Weather Explorer i naciśnij na przycisk
MENU.
Definicje kolorów dla funkcji Weather.
Declutter On (Off) – możliwe jest przełączenie pomiędzy wyświetlaniem lub nie symboli i informacji pogodowych w Okienku Mapy.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
131
Korzystanie z XM WX Weather > Wyszukiwanie informacji o pogodzie.
..................................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetlanie informacji dodatkowych XM WX Weather.
Zakładka XM zawiera informacyjne sub zakładki. Za pomocą tych
sub zakładek można wyświetlić numer identyfikacyjny radia ID,
poziom otrzymywanych informacji ogólnych i dostępność informacji pogodowych zgodnie z subskrypcją na radio XM.
Dostęp do informacji na temat anteny GXM 30A.
Aby wyświetlić informacje na temat anteny GXM 30A :
1.
2.
3.
4.
5.
Będąc na dowolnej stronie naciśnij dwukrotnie na przycisk
MENU aby otworzyć Menu Główne (Main Menu).
Naciśnij do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY
aby wybrać zakładkę XM.
Naciśnij w prawo na PRZYCISK CENTRALNY aby wybrać
sub zakładkę Information.
Naciśnij na przycisk MENU.
Gdy podświetlone jest pole Antenna Information naciśnij
ENTER. Zostanie wyświetlone okienko z wersją oprogramowania załadowanego do anteny GXM.
Sub zakładka Information.
Informacyjne sub zakładki zawierają następujące informacje :
Radio ID – zawiera 8-mio cyfrowy numer identyfikacyjny ID radia
wbudowanego w blok GXM 30A. Ten numer potrzebny jest do aktywacji subskrypcji XM.
Service Level – wyświetlany jest poziom wykupionej obsługi subskrypcyjnej dla radia XM WX Weather.
Weather Products – wyświetlana jest lista dostępnych informacji
pogodowych zgodnie z planem wykupionej subskrypcji. Wyświetlana jest informacja o dacie wykonania raportu meteo z dokładnością do minut.
132
6.
Naciśnij ENTER aby zamknąć okienko.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Korzystanie z XM WX Weather > Wyszukiwanie informacji o pogodzie.
................................................................................................................................................................................................................................................
Wyszukiwanie informacji o pogodzie.
3.
Za pomocą Menu Wyszukiwania (Find Menu) można uzyskać dostęp do informacji pogodowych dla miejsca Twojej aktualnej pozycji lub dla innej lokalizacji na mapie. Wybierając w Weather Data
opcję Find Menu [menu wyszukiwania] możesz wyświetlić aktualne
warunki pogodowe, informacje na temat prognozy meteo, stan
powierzchni morza i biuletyny pogodowe (Weather Bulletins). Więcej informacji na temat Menu Wyszukiwania (Find Menu) znajduje
się w części „Wyszukiwanie punktów i pozycji” rozpoczynającej się
od strony 58.
Aby wyszukać informacje na temat pogody w miejscu Twojej
aktualnej lokalizacji :
1.
2.
Będąc na dowolnej stronie naciśnij na przycisk FIND.
Wybierz linię Weather Data i naciśnij ENTER. Zostanie
wyświetlona Strona o pogodzie w miejscu bieżącej lokalizacji (Weather From Current Location Page).
Strona o pogodzie w miejscu bieżącej lokalizacji.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Podświetl zakładkę Forecast aby wyświetlić prognozę pogody dla bieżącej lokalizacji.
Prognoza pogody.
4.
Podświetl zakładkę Sea Surface aby wyświetlić informacje
na temat stanu morza.
Informacja na temat stanu morza.
133
Korzystanie z XM WX Weather > Wyszukiwanie informacji o pogodzie.
..................................................................................................................................................................................................................................................
5. Podświetl zakładkę Bulletin aby wyświetlić biuletyny pogoMożesz również wyszukiwać informacji pogodowych dla innych
dowe.
lokalizacji.
Aby wyszukać informacje na temat pogody w innej lokalizacji :
1.
2.
Naciśnij na przycisk MENU będąc na stronie informacji o
pogodzie w miejscu bieżącej lokalizacji (Weather From Current Location Page).
Gdy podświetlona jest linia Near Other naciśnij na przycisk
ENTER.
Morskie pogodowe biuletyny.
Możesz podświetlić wybrany biuletyn i nacisnąć na przycisk ENTER
aby wyświetlić pełny tekst morskiego biuletynu pogodowego.
3.
Morski biuletyn pogodowy.
134
4.
Przemieść wskaźnik mapowy do wybranej lokalizacji i naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie otwarta strona Weather
From (New Location – nowa lokalizacja) z informacjami pogodowymi dla tej lokalizacji.
Naciśnij na przycisk MENU, podświetl linię Near Current
Location a następnie naciśnij na przycisk ENTER aby powrócić do prognozy pogody dla bieżącej lokalizacji.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Zobrazowanie z sonaru na stronie mapy.
.................................................................................................................................................................................................................................................
Ustawianie i korzystanie z sonaru.
Poniższy rozdział zawiera uzupełniające informacje na temat opcji
sonaru – modułu GSD 20 lub GSD 21 podłączonego do GPSMAP
496. Należy wcześniej zapoznać się z podręcznikiem „GSD 20 /
GSD 21 Installation Instructions to properly inastall the sounder
module”. Kiedy zostanie włączony do pracy GPSMAP 496 wówczas automatycznie włączy się również GSD20/GSD21.
3.
4.
Naciśnij na przycisk MENU. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl opcję Set up Page Layout i naciśnij
ENTER.
Podświetl opcję Map with Sonar i naciśnij ENTER.
UWAGA : Powinien być zainstalowany i podłączony do od-
biornika GPSMAP 496 moduł sonaru GSD 20 lub GSD 21
aby można było korzystać z właściwości i funkcji sonaru.
Strona Sonaru (Sonar Page) jest dodawana jako opcyjna na końcu
sekwencji stron w Morskim Rodzaju Pracy. Aby wyświetlić tę stronę należy nacisnąć wielokrotnie na przycisk PAGE lub QUIT.
Podzielony ekran Strony Mapy.
Aby zmienić rozmiar ekranu dla zobrazowania z sonaru :
Wyświetlanie Strony Sonaru na Stronie Mapy.
1.
Można zmienić wygląd Strony Mapy i wydzielić na ekranie część
dla wyświetlania informacji z sonaru. Wyświetlanie informacji z sonaru możliwe jest tylko w Morskim Rodzaju Pracy.
2.
3.
Aby wyświetlić Stronę Sonaru na Stronie Mapy :
1.
2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAGE. Podświetl Marine i
naciśnij ENTER.
Naciśnij na przycisk PAGE lub QUIT aby wyświetlić Stronę
Mapy.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
4.
5.
Gdy wyświetlana jest Strona Mapy wraz z zobrazowaniem z
sonaru (tak jak to opisano powyżej) naciśnij na przycisk MENU.
Podświetl opcję Size Split i naciśnij ENTER.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przesuń w prawo
lub w lewo pionową podwójną strzałkę aż wygląd ekranu będzie zgodny z Twoimi potrzebami.
Naciśnij ENTER dla zatwierdzenia układu ekranu.
Aby zatrzymać procedurę zmiany wyglądu / podziału ekranu
naciśnij po prostu QUIT. Możesz również nacisnąć MENU,
podświetlić Stop Resizing i nacisnąć ENTER aby zatrzymać
procedurę zmiany wyglądu / podziału ekranu i powrócić do
poprzednich ustawień wielkości podziału ekranu.
135
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Korzystanie ze strony sonaru.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie ze Strony Sonaru.
Kiedy ultradźwiękowy moduł sonaru GSD 20 lub GSD 21 Sounder
Module jest podłączony do odbiornika GPSMP 496 wówczas staje się
on wszechstronną pomocą dla poszukiwania ryb i zobrazowania stanu i układu dna morskiego na Stronie Sonaru. Gdy GSD 20 lub GSD
21 jest podłączony a odbiornik GPSMAP 496 nie wykrywa tego przetwornika wówczas na Stronie Sonaru wyświetlany jest komunikat
„Sonar Turned Off” [sonar wyłączony]. Gdy GSD 20 lub GSD 21 nie
jest podłączony wówczas Strona Sonaru widoczna jest tylko w Rodzaju Pracy Symulator.
W środkowej części ekranu od lewej do prawej wyświetlany jest pochodzący z sonaru ruchomy obraz wody poniżej Twojej łodzi. Wyświetlane są elementy które znajdują się poniżej przetwornika. Elementy wyświetlane po prawej stronie ekranu są bliżej Ciebie niż te
znajdujące się po stronie lewej ekranu. Wzdłuż prawej strony ekranu
wyświetlana jest ustawialna skala głębokości która odzwierciedla
wskazywaną aktualnie głębokość. W lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest (w zależności od ustawień / wyboru w Adjustment
Options) głębokość i temperatura wody.
Wielkość powracającego po odbiciu od przeszkody sygnału przedstawiona jest w postaci kolorów : czerwony (najsilniejszy), pomarańczowy (silny), żółty (średni), zielony (słaby), niebieski (najsłabszy). Opcja Fish Symbols [symbole ryb] umożliwia wyświetlanie
danych z sonaru lub symboli ryb lub kombinację obu. Kiedy ustawiona jest opcja Dual wówczas wygląd symboli ryb się zmienia.
Symbole ryb pochodzące z centrum wiązki sonaru (200kHz) są
pełne (lub wąskie w kształcie łuku) zaś pochodzące ze skrajnych
części wiązki (50kHz) są niepełne (lub szerokie w kształcie łuku).
Strona Sonaru (Sonar Page) może być również ustawiona w ten
sposób że ekran będzie podzielony i górny segment będzie wyświetlał powiększony / pomniejszony obraz z sonaru a dolny będzie zablokowany (inna skala niż segment górny) lub w postaci innej kombinacji obu opcji. Na przykład możesz wybrać podwójnie
na 2X zoom (Dual 2X) dla połowy ekranu i normalnie (Dual) dla
drugiej połowy ekranu. Aktualny rodzaj pracy wyświetlacza jest
wyświetlany w dolnej części każdego ekranu sonaru.
Strona Sonaru.
136
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Korzystanie ze strony sonaru.
..................................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia Strony Sonaru .
Menu Ustawień (Adjustment Menu) umożliwia bezpośredni dostęp do
ustawień i właściwości które często są wykorzystywane na Stronie
Sonaru. Dostępne jest dziesięć opcji ustawień: Range [zakres], Zoom
[zmiana skali], View [widok], Gain [czułość], Target [cel], Level [poziom],Whiteline [biała linia], Frequency [częstotliwość], Depth Line [linia głębokości], Noise Reject [eliminacja szumów] i Scroll [przewijanie]. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO i przycisku ENTER
można dokonać odpowiednich zmian ustawień. Aktualnie wybrane
ustawienia wyświetlane są w górnym lewym rogu ekranu.
Aby wybrać opcję ustawień :
Należy używać jednej z poniższych metod :
• Naciśnij w prawo lub w lewo na PRZYCISK CENTRALNY aby
przewinąć dostępne opcje ustawień. Gdy podświetlona jest wybrana opcja naciśnij na przycisk ENTER.
• Naciśnij na przycisk MENU , podświetl linię Adjustments
[ustawienia] i naciśnij na przycisk ENTER. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl wybrane ustawienia i naciśnij na przycisk ENTER.
Ustawienia Sonaru.
Scroll – funkcja umożliwiająca ustalenie prędkości przemieszczania się obrazu na ekranie z prawej do lewej. Jeśli chcesz mieć stały
nie zmieniający się obraz albo obraz z sonaru na ekranie zbyt
szybko przemieszcza się możesz zmniejszyć prędkość lub zatrzymać przemieszczanie.
Range - funkcja umożliwiająca ustalenie zakresu wyświetlanej głębokości. Odbiornik może być ustawiony na automatyczne śledzenie
dna lub ustawiony na określoną głębokość.
Kiedy dokonałeś wyboru opcji ustawień naciskając do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY możesz dokonać zmiany ustawień.
Możesz również nacisnąć na przycisk MENU i podświetlić ustawienia
aby szybko zmienić najczęściej wykorzystywane ustawienia / wartości.
Naciśnij na przycisk ENTER aby zaakceptować nowe ustawienia (lub
QUIT aby je odwołać) i powrócić do Strony Sonaru.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
137
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Korzystanie ze strony sonaru.
...............................................................................................................................................................................................................................................
3
Zoom - funkcja umożliwiająca szybki wybór skali zoomu lub podziału ekranu. Kiedy wybrana jest inna skala niż opcja No Zoom [bez
zoomu] wówczas Menu Ustawień (Adjustment Menu) wyświetli możliwość nowego wyboru opisane jako View [widok] lub Span [zakres].
Funkcja zoomu podzielona jest na sześć poziomów :
•
•
•
•
•
•
2X Split – wyświetlane są dwa o zredukowanych wymiarach
obrazy z sonaru w jednym czasie. Prawa połowa ekranu wyświetla kompletny obraz z sonaru w oryginalnej skali . Lewa
połowa wyświetla część oryginalnego obrazu w 1/2 skali głębokości.
2X Zoom – wyświetlany na całym ekranie obraz jest dwa razy
powiększony (2x zoomed) .
4X Split – wyświetlane są dwa zredukowane obrazy: z prawej
strony w oryginalnej skali głębokości i z lewej w 1/4 oryginalnej skali głębokości.
4X Zoom - wyświetlany na całym ekranie obraz jest cztery razy powiększony (4x zoomed) .
Btm (Bottom) Split - wyświetlane są dwa zredukowane obrazy: z prawej strony w oryginalnej skali głębokości i z lewej pokazujący obraz z powrotnego sygnału sonarowego od ustawionej odległości (głębokości). Wszystkie odczyty głębokości
odczytywane są jako ta odległość.
Btm (Bottom) Lock – wyświetlany jest na całym ekranie obraz z powrotnego sygnału sonarowego z ustalonej odległości
(głębokości).
UWAGA: Szybka zmiana zoomu „in” lub „out” na Stronie
Sonaru dokonywana jest za pomocą przycisków In lub Out.
Zatrzymanie funkcji Zoom następuje po naciśnięciu na przycisk Out aż zostanie wyświetlony komunikat No Zoom.
138
View / Span – funkcja dostępna gdy została wybrana opcja Zoom
(nie jest dostępna gdy wybrano No Zoom). Ustawienie View [widok] lub Span [zakres] umożliwia zmianę zakresu wielkości zoomu ekranowego. Jeśli wybrana jest opcja 2X Split lub 4X Split
jedynie możliwe jest użycie zoomu dla lewej części ekranu. Jeśli
wybrana jest opcja Bottom Split lub Bottom Lock wówczas
funkcja Span umożliwia ustawienie z jakiej głębokości (z jak daleka) wyświetlane będą dane sonarowe.
Gain – funkcja umożliwiająca sterowanie czułością odbiornika sygnałów sonarowych i elastycznym wyborem co ma być wyświetlane. Aby zobaczyć więcej detali należy zwiększyć czułość . Aby
zmniejszyć ilość wyświetlanych informacji lub aby „oczyścić”
ekran należy zmniejszyć czułość.
Target Level - funkcja umożliwiająca wybór kolorów do zobrazowania informacji sonarowych. Kolorowy słupek (Color Bar) widoczny po prawej stronie ekranu umożliwia zmianę ustawień. Duża procentowo ilość koloru na ekranie oznacza że odbierany jest
silny sygnał sonarowy. Mała procentowo ilość koloru na ekranie
oznacza że odbierany jest słaby sygnał sonarowy. Z tego ustawienia nie można zwiększyć lub zmniejszyć czułości odbiornika.
Whiteline - funkcja umożliwiająca sterowanie w jaki sposób wyświetlane będą informacje na temat rodzaju dna (hard [twarde] lub
soft [miękkie]). Kiedy funkcja Whiteline jest wyłączona wówczas
dno wyświetlane jest na czerwono. Należy wybrać ustawienie
Normal [normalne] lub 1-100% aby określać twardość podłoża.
Zobacz na stronie 145 więcej informacji na ten temat.
Frequency - funkcja umożliwiająca wybór częstotliwości sygnału
dla przetwornika sonaru. Częstotliwość określona jako „pitch” [nachylenie dźwięku] oznacza że przetwornik wysyła i odbiera sygnały.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Korzystanie ze strony sonaru.
..................................................................................................................................................................................................................................................
Depth Line – funkcja umożliwiająca dodanie poziomej linii głębokości w poprzek ekranu i może być używana do pomiaru na jakiej
głębokości znajdują się jakieś obiekty . Aktualna głębokość położenia linii widoczna jest w ramce po prawej stronie tej linii. Naciśnij
do góry lub do dołu na PRZYCISK CENTRALNY aby przemieścić
linię.
Noise Reject - funkcja umożliwiająca włączenie filtru eliminującego niepożądanych szumów (zakłóceń) na Stronie Sonaru. Funkcja
ta może być wyłączona (Off), wybierz opcję Normal (ustawianie
automatyczne dla optymalnego wyświetlania) lub wybierz ustawienie ustalone w zakresie 1-100%. Kiedy wybrane jest ustalone
ustawienie dla tej funkcji należy pamiętać że im wyższy jest procent tego ustawienia tym prawdopodobieństwo wskazania ryb lub
struktury dna jest mniejsze.
Zmiana wymiarów podzielonego ekranu.
Można ustawić wielkość podziału ekranu dla funkcji Split. Ta opcja
dostępna jest tylko pod warunkiem że wybrana jest skala zoomu
inna niż opcja No Zoom.
Aby zmienić rozmiary podziału dla Strony Sonar :
1.
2.
3.
4.
Będąc na Stronie Sonaru z aktywną funkcją Split [podział]
naciśnij na przycisk MENU.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl linię
Size Split i naciśnij na przycisk ENTER.
Przesuń poziomą podwójną strzałkę w lewo lub w prawo za
pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO aż ukaże się pionowa szeroka linia i naciśnij na przycisk ENTER.
Jeśli chcesz odwołać tę czynność naciśnij na przycisk QUIT
lub naciśnij na przycisk MENU podświetl opcję Stop Resizing i naciśnij na przycisk ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Korzystanie ze wskaźnika na Stronie Sonaru.
Można wyświetlić symbol wskaźnika ( ) dla wskazywania pozycji wykrywanych przez sonar i do oznaczania podwodnych punktów trasy.
Dzięki temu można oznakować jakieś podwodne przeszkody stałe aby
później łatwo je odnaleźć i wykorzystać dla lokalizacji np. ławic ryb.
Kiedy ta funkcja jest wykorzystywana wówczas Strona Sonaru jest zatrzymana. Pomiar głębokości jest ciągle aktualizowany podczas gdy
ekran się nie zmienia, a urządzenie nie pokazuje żadnych nowych danych z sonaru aż Strona Sonaru podejmie na nowo przewijanie.
Aby oznaczyć podwodny punkt trasowy :
1.
2.
3.
4.
5.
Będąc na Stronie Sonaru naciśnij na przycisk MENU, podświetl linię Show Pointer i naciśnij na przycisk ENTER.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO przesuń wskaźnik do
miejsca gdzie chcesz oznaczyć punkt. Naciśnij na przycisk ENTER. Zostanie wyświetlona Strona Nowych Punktów na Mapie
(New Map Waypoint Page).
Aby zmienić nazwę, symbol lub głębokość (name, symbol,
depth) podświetl właściwe pole i naciśnij na przycisk ENTER.
Wykonaj właściwe zmiany i naciśnij na przycisk ENTER gdy tego dokonasz.
Na zakończenie podświetl OK i naciśnij na przycisk ENTER.
Aby powrócić do standardowej Strony Sonaru naciśnij na przycisk QUIT lub naciśnij na przycisk MENU, podświetl linię Hide
Pointer [ukryj wskaźnik] i naciśnij na przycisk ENTER.
139
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Ustawienia strony sonaru.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia Strony Sonaru.
Za pomocą zakładki Sonar w Menu Głównym można dokonać zmian
ustawień Strony Sonaru. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby
otworzyć Menu Główne (Main Menu). Następnie należy wybrać pionową zakładkę Sonar a potem górną zakładkę Setup.
Depth Number - funkcja umożliwiająca wybór jak skuteczne ma
być cyfrowe uaktualnienie pomiaru głębokości. Opcja Fast Sonar
update [szybkie uaktualnienie] umożliwia szybkie uaktualnienie i
jest zalecana dla nisko szumowych wód o głębokości do 50 stup.
Opcja Auto jest najlepsza dla płytkich wód lub wysoko szumnych
przestrzeni, posiada wolno aktualizowany ekran i jest najlepsza do
korzystania gdy podróżujesz po wodach o często zmieniającej się
głębokości.
Jeśli urządzenie nie jest w stanie śledzić dna z jakiejś przyczyny
wyświetlacz cyfrowy w okienku głębokości będzie migał abyś był
ostrzeżony że urządzenie nie śledzi dna.
Zakładka Sonar w Menu Głównym.
Fish Symbols – funkcja umożliwiająca wybór w jaki sposób na Stronie Sonaru będą wyświetlane obiekty pod wodą i informacje o podłożu. Jeśli wybierzesz opcję Off wówczas urządzenie będzie wyświetlało wszystkie dostępne informacje na temat środowiska podwodnego.
Jeśli wybierzesz opcję fish symbol [symbole ryb] wówczas Strona
Sonaru będzie wyświetlała tylko informacje o nich.
Water Type - funkcja umożliwiająca wybór rodzaju wody po jakiej aktualnie żeglujesz. Rozchodzenie się ultradźwięków dla wody słodkiej i
wody słonej jest inne i dlatego konieczny jest wybór w kolumnie Water Type aby być pewnym że odczyty są właściwe.
Map Split Sonar Detail - funkcja umożliwiająca wybór jak wiele detali będzie wyświetlane na Stronie Mapy gdy wyświetlane są dane z
sonaru. Opcja Full Range umożliwia wyświetlanie danych zgodnie
z wyborem dokonanym w opcji Range na Stronie Sonaru bez
względu na wybór w funkcji Zoom lub Bottom Lock. Opcja Maximum Detail wyświetla zarówno dla wybranej funkcji Zoom lub Bottom Lock dane na Stronie Sonaru.
Keel Offset - funkcja umożliwiająca wprowadzenie do odczytu głębokości poprawki na długość kila. Dzięki temu pomiar odniesiony
jest do końcówki kila w miejsce odczytu do płaszczyzny przetwornika. Należy wprowadzić dodatnią wartość długości kila. Jest również
możliwe wprowadzenie ujemnej wartości dla skompensowania dużych wymiarów dużych jednostek pływających dla których kadłub
zagłębia się wiele stup w wodzie. Funkcja Keel Offset wpływa na
odczyt głębokości.
Transducer - funkcja umożliwiająca wybór typu przetwornika z którego korzystasz. Jeśli używasz umożliwiającego pomiar prędkości
(speed-capable) przetwornika / czujnika wybierz opcję Temp, Spd.
140
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Ustawienia strony sonaru.
...................................................................................................................................................................................................................................................
Kalibracja prędkości względem wody.
Jeśli wybrałeś opcję Temp, Spd dla przetwornika na zakładce
Ustawień Sonaru (Sonar Setup) musisz dokonać kalibracji prędkości względem wody aby mieć pewność że prędkość Water Speed
wyświetlana na urządzeniu jest prawidłowa. Kalibracja powinna być
dokonana w wodzie spokojnej lub z niewielkim prądem (nurtem).
Urządzenie automatycznie korzysta z prędkości względem ziemi
wyliczonej przez GPS jeśli jest ona dostępna jako porównanie podczas kalibracji. Jeśli prędkość z GPS względem ziemi nie jest dostępna należy skorzystać z odczytu z dowolnego wskaźnika prędkości Twojej łodzi (nie zawsze jest on dokładny) lub ze stopera aby
wyliczyć prędkość po pokonaniu większego dystansu. Po prostu
podziel dystans przez zmierzony czas.
Aby dokonać kalibracji prędkości względem wody :
1.
2.
Z zakładki Sonar, sub zakładki Setup za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole Calibrate Water Speed i naciśnij ENTER.
Ustaw łódź na stałą prędkość. W dolnej części ekranu poniżej okienka kalibracji wyświetlane są dwie prędkości : maksymalna względem ziemi oraz maksymalna nie skalibrowana
prędkość względem wody. Zanotuj Twoje maksymalne prędkość, zatrzymaj łódź i naciśnij ENTER.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Kalibracja prędkości względem wody.
3.
Domyślnie maksymalna prędkość względem ziemi jest wyświetlana automatycznie. Jeśli prędkość względem ziemi
jest nie dostępna wówczas maksymalna nie skalibrowana
prędkość względem wody jest używana w jej miejsce. Jeśli
nowa prędkość jest prawidłowa podświetl OK i naciśnij ENTER.
Jeśli chcesz ręcznie dokonać kalibracji naciśnij ENTER kiedy prędkość jest podświetlona, wprowadź nową wartość
prędkości i naciśnij ENTER.
Jeśli łódź nie porusza się z wystarczającą prędkością lub czujnik
prędkości nie dostarcza danych o prędkości, wyświetlany jest w
dolnej części ekranu komunikat : „Boat Is Not Moving Fast
Enough To Calibrate” [łódź nie porusza się wystarczająco szybko
aby dokonać kalibracji]. Sprawdź czy kółko czujnika prędkości porusza się lub zwiększ bezpiecznie prędkość łodzi. Jeśli jest jakiś
problem z czujnikiem prędkości lub gdy nie jest on zainstalowany
wówczas w dolnej części ekranu będzie wyświetlany komunikat
„Water Speed Sensor Is Not Working”[wodny czujnik prędkości
nie pracuje]. Należy sprawdzić połączenia elektryczne do czujnika
prędkości.
141
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Ustawienia strony sonaru.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia wyświetlacza Sonaru.
Flasher - Wybierz opcję On aby wyświetlać graficzny Flasher [miMożna ustawić w jaki sposób wyświetlane będą informacje pochogacz – nadajnik błysków] który umieszczony w prawym rogu ekranu
dzące z sonaru na ekranie. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU
sonaru. Ten graficzny Flasher wyświetla strukturę i odbicia sygnału
aby otworzyć Menu Główne (Main Menu). Wybierz lewą pionową zaod podłoża podobnie jak prawdziwy migacz - nadajnik błysków.
kładkę Sonar a następnie wybierz Display z górnego rzędu zakładek.
Temperature Graph - Wybierz opcję On aby wyświetlać w sposób
graficzny temperaturę w dolnej części Strony Sonaru.
Background Color - umożliwia wybór tła dla Strony Sonaru i dla
podzielonej strony Mapy i Sonaru (Map Split).
Zakładka ustawień wyświetlacza sonaru.
Scale – umożliwia wybór jak i gdzie wyświetlana będzie skala głębokości.
Color Bar – Wybierz opcję On aby wyświetlać gradient skali kolorów
dla bieżącego poziomu celu (poziom odbieranego sygnału odbitego)
(Target Level) ustawionego pod zakładką ustawień Sonar Setup.
142
Strona Sonaru wraz z ze zmianami ustawień.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Zasada pracy sonaru.
…..............................................................................................................................................................................................................................................
Zasada pracy sonaru.
Zasada pracy i właściwości wyświetlacza sonaru.
Przetwornik zamontowany w Twojej łodzi nadaje fale ultradźwiękowe
do dołu jeziora, rzeki czy morza. Kształt wysyłanej fali jest w postaci
stożka. Kiedy fala ultradźwiękowa zderzy się z jakimś obiektem podwodnym takim jak dno, fragmenty stałej struktury lub ryby wówczas
odbije się i powróci do przetwornika. Przetwornik zbiera wszystkie odbite sygnały ultradźwiękowe i wysyła je jako dane do obróbki do odbiornika GPSMAP 496 a następnie do wyświetlenia na ekranie. Dane o
sytuacji podwodnej wyświetlane są na ekranie Sonaru w kolejności
powrotu odbitego sygnału i odbioru przez przetwornik.
Aby zrozumieć pracę sonaru należy wiedzieć że ultradźwiękowy
przetwornik wysyła wiązkę promieniowania do dołu w kierunku
dna podobnie jak latarka elektryczna. Wiązka ta jest wąska przy
przetworniku sonaru i rozszerza się zmierzając do dna (przeszkody). Zobacz w części „Zakres działania przetwornika” więcej
informacji na ten temat.
Strona Sonaru nie wyświetla sytuacji pod woda w postaci trójwymiarowej , ekran jest dwu wymiarowy i wygląda podobnie jak
zdjęcie akwarium. Jedynie głębokość na jakiej znajdują się zlokalizowane przedmioty / elementy pod wodą różni je od fotografii. Strona Sonaru nie wyświetla gdzie znajdują się zlokalizowane
przedmioty / elementy w poziomie (horyzontalnie) tak jak to pokazuje rysunek poniżej. Ryba nie jest w rzeczywistości dokładnie nad drzewem chociaż tak to wygląda na Stronie Sonaru.
Strona Sonaru.
Ogólnie mówiąc jeśli jedyną rzeczą jaka znajduje się pomiędzy przetwornikiem a dnem jest woda wówczas pierwszy silny sygnał odbity od
dna trafia wprost do przetwornika i jest to tzw. poziom sygnału odniesienia dla dna (bottom level). Zanikające wtórne sygnały odbite dostarczają detalicznych informacji – danych. Silne sygnały odbite zobrazowane są na ekranie w ciemniejszych kolorach przy czym kolor czerwony oznacza najsilniejszy sygnał.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Widok z góry na wodę.
Strona Sonaru.
143
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Zasada pracy sonaru.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zakres działania przetwornika.
Obszar działania nadawanej fali ultradźwiękowej jest określony
poprzez kąt stożka przetwornika i głębokości wody. Szerokie kąty
stożka (40º) związane są z niską częstotliwością (50kHz) i umożliwiają penetrację większego obszaru do poszukiwania ryb do głębokości ok. 2/3 głębokości wody. Szeroki kąt stożka dostarcza
mniej informacji detalicznych i uzyskanie mniejszej rozdzielczości.
Tak jak pokazano to na rysunku po prawej kąt stożka 40º umożliwia penetrację obszaru o średnicy ok. 20 stup na głębokości 30
stup.
Wąski kąt stożka (10º) związany jest z wysoką częstotliwością
(200kHz) i umożliwia uzyskanie lepszej rozdzielczości i więcej małych detali ale nie pokazuje dużego obszaru potrzebnego np. do
poszukiwania ryb. Kąt 10º umożliwia uzyskanie obszaru o szerokości równej ok. 1/5 głębokości wody. Tak jak pokazano to na rysunku po dalszej prawej kąt stożka 10º umożliwia penetrację obszaru o średnicy ok. 6 stup na głębokości 30 stup.
Praca z dwoma częstotliwościami umożliwia uzyskanie najlepszego zakresu działania i najlepsze odczyty.
144
Kąt stożka 40º (50 kHz).
Kąt stożka 10º (200 kHz).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Zasada pracy sonaru.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Biała linia.
Termokliny.
Moduł przetwornika ultradźwiękowego GSD 20 lub GSD 21 Sonder
Module umożliwia określenie czy dno jest twarde czy miękkie. Kiedy
fale ultradźwiękowe po odbiciu od dna powracają do przetwornika,
wówczas gdy dno jest twarde odbity sygnał jest silniejszy niż od dna
miękkiego. Cienka biała linia wskazuje miękką warstwę podłoża podczas gdy gruba biała linia wskazuje twardą warstwę podłoża. Normalnie czerwona linia jest używana do wskazywania punktu styku
wody z podłożem. Ta linia układa się zgodnie z konturem dna wzdłuż
znaczących obiektów ułożonych na nim. Odbiornik używa funkcji białej linii dla zobrazowania linii / warstwy dna dla łatwego rozpoznania.
Ogólna definicja termoklin określa je jako gwałtowne przerwanie /
zmiana temperatury wody w stosunku do zmian temperatury wody
powyżej termoklin. Termokliny wyświetlane są w „rozmytych” kolorach.
Biała linia włączona.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Jedną z unikalnych własności oferowanych przez firmę Garmin jest
technologia See-Thru® która umożliwia poprzez GPSMAP 496 odsłuch obu tj. zanikających i silnych sygnałów symultanicznie. Tak
więc dla identyfikacji sygnałów powrotnych od ryb w najbardziej
niekorzystnych warunkach i przeszkodach tak jak na przykład termokliny lub przysłanianie przez bliskie struktury stałe / przeszkody.
Technologia See -Thru umożliwia że moduł przetwornika ultradźwiękowego GSD 20 lub GSD 21 Sonder Module może „widzieć”
nawet poprzez termokliny co jest pomocne dla lokalizacji ryb gdzie
aktualnie przebywasz.
Biała linia wyłączona.
145
Ustawianie i korzystanie z sonaru > Wyświetlanie zakładki Sonar Temperature.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zakładka Sonar Temperature.
UWAGA: Musisz odbierać właściwe dane sonarowe z
innego urządzenia takiego jak przetwornik ultradźwiękowy Garmin GSD 20 lub GSD 21 Sounder Module aby
były wyświetlane informacje temperaturowe.
Sub zakładka Temperature [temperatura] wyświetla graficzny wykres
zmian temperatury wody w odcinku czasowym. Wykres odczytywany
jest w kierunku od prawej do lewej tak więc ostanie pomiary temperatury znajdują najbardziej się po prawej stronie. Linie punktowe na wykresie wyznaczają skalę temperaturową i odcinki czasu.
UWAGA: Wybierz opcję TEMP dla wybranego typu
przetwornika (TRANSDUCER) na stronie ustawień Sonaru (Setup). Zobacz w części „Ustawienia Strony Sonaru” na stronie 140 więcej informacji.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne
(Main Menu). Wybierz pionową lewą zakładkę Sonar a następnie
górną sub zakładkę Temperature.
Ustawienia ekranu wyświetlania temperatury.
Graf zmian temperatury może być ustawiany poprzez wybór / zmianę skali temperaturowej (Temperature Scale) i czas / okres trwania pomiaru (Time Duration).
Temperature Scale – opcja umożliwiająca wybór rozpiętości temperaturowej z dostępnej listy. Wybór opcji Auto powoduje że odbiornik automatycznie wybierze najlepszą rozpiętość, możesz również wybrać ręcznie z dostępnego zakresu 2, 4, 6, 8, lub 10 stopni.
Time Duration - opcja umożliwiająca wybór jak szybko lub jak wolno będzie „przewijany” zapis temperatury : krótki okres trwania
oznacza szybkie „przewijanie” zapisu temperatury. Można wybrać
okres trwania od 1 minuty do 2,5 godziny.
Resetowanie (kasowanie) grafu temperatury.
Aby skasować skalę zakresu dla grafu temperaturowego należy
nacisnąć na przycisk MENU, podświetlić opcję Reset Auto Scale a
następnie na przycisk ENTER. Jest to przydatne kiedy występuje
duża rozpiętość skali temperaturowej związanej z dużymi jej zmianami. Można zresetować skalę tylko wówczas kiedy wybrana jest
opcja Auto dla funkcji Temperature Scale.
Aby przywrócić graf temperaturowy należy nacisnąć na przycisk
MENU, podświetlić opcję Restore Defaults i następnie nacisnąć na
przycisk ENTER.
Zakładka Temperature.
146
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
TIS > Informacje o ruchu w najbliższej przestrzeni.
.............................................................................................................................................................................................................................................
TIS
(Informacje o ruchu w najbliższej przestrzeni).
TIS dostarcza graficzny obraz informacji o ruchu w danej przestrzeni powietrznej do kokpitu samolotu który nie posiada zainstalowanego systemu TCAS (Traffic Collision Avoidance System - system
zapobiegania kolizji w przestrzeni powietrznej). System TIS oparty
jest o naziemne bazy które dostarczają informacji o wszystkich
przebywających aktualnie w przestrzeni kontrolowanej (ATCRBS)
samolotach wyposażonych w transpondery z modem A i C które
przekazują specyficzne informacje. System TIS wykorzystuje naziemne czujniki – sensory które w czasie rzeczywistym gromadzą te
informacje aby wygenerować wynikowe informacje ruchowe. Informacja TIS Traffic jest dostępna tylko dla samolotów wyposażonych
transponder z modem S takich jak Garmin GTX 330. Informacja TIS
Traffic może być zobrazowana na ekranie GPSMAP 496. Wszystkie
zebrane informacje pochodzą z samolotów posiadających działający
transponder na pokładzie. Samolot z nie pracującym transponderem
nie jest „widziany” przez system TIS. TIS obejmuje / zabezpiecza
obszar w postaci cylindra o promieniu 7 mil morskich, powyżej 3500
stóp i poniżej 3000 stóp od zapytywanego samolotu. Zobacz na
stronie 159 więcej informacji na temat podłączenia GPSMAP 496 z
GTX 330 mode S transponder.
Informacja: Jaka jest różnica pomiędzy systemem
TCAS a TIS. Główną różnicą pomiędzy TIS a TCAS są
źródła informacji o nadzorowanej przestrzeni. TCAS
używa pokładowego urządzenia zapytującego (Interrogator) aktualizującego dane co pół sekundy. Natomiast
TIS używa naziemnych terminali z modem S jako
urządzenia zapytujące (Interrogator) i jego łączy cyfrowych a dane aktualizowane są co 5 sekund. Zakres
dokładności dla TIS i TCAS jest podobny.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Zasięg działania systemu TIS (nie jest przedstawiony w skali).
OSTRZEŻENIE : System TIS nie jest przeznaczony do
wykorzystywania jako system unikania kolizji w przestrzeni i nie zmniejsza on odpowiedzialności pilota aby
„patrzył i unikał” innych samolotów. TIS nie powinien
być używany do wykonywania manewrów unikowych.
TIS jest przeznaczony tylko jako pomoc w gromadzeniu
wizualnych informacji o innych samolotach podczas lotu
w warunkach VMC (Visual Meteorogical Conditions –
warunki meteorologiczne do lotów z widzialnością).
Wykonywanie manewrów unikowych nie jest rekomendowane, nie autoryzowane jako bezpośredni rezultat
ostrzeżenia TIS.
Podczas gdy TIS jest dużą pomocą dla unikania widzialnych przeszkód związanych z dużym natężeniem ruchu w
przestrzeni to posiada pewne ograniczenia które muszą
być w pełni poznane dla prawidłowego wykorzystania systemu. Większość z tych ograniczeń związana jest z obszarowym radarem wtórnym. Innymi słowy informacje otrzymywane z systemu TIS nie będą lepsze niż dostarczane do
radarowego systemu kontroli obszaru ATC (Air Traffic Control).
147
TIS > Ograniczenia TIS.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Ograniczenia TIS.
System TIS nie jest przeznaczony do wykorzystywania jako system unikania kolizji w przestrzeni i nie zmniejsza on odpowiedzialności pilota aby „patrzył i unikał” innych samolotów. TIS nie powinien być używany do wykonywania manewrów unikowych podczas
wykonywania lotów IMC (Instrument Flight Meteorological Conditions – warunki meteorologiczne do wykonywania lotów wg przyrządów) lub w innych warunkach kiedy nie ma kontaktu wzrokowego z samolotami wlatującymi nagle w strefę. TIS jest przeznaczony tylko jako pomoc w gromadzeniu wizualnych informacji o innych samolotach podczas lotu w warunkach VMC (Visual Meteorological Conditions – warunki meteorologiczne do lotów z widzialnością). Wykonywanie manewrów unikowych nie jest rekomendowane, nie autoryzowane jako bezpośredni rezultat ostrzeżenia
TIS.
Podczas gdy TIS jest dużą pomocą dla unikania widzialnych
przeszkód związanych z dużym natężeniem ruchu w przestrzeni
to posiada pewne ograniczenia które muszą być w pełni poznane
dla prawidłowego wykorzystania systemu. Większość z tych
ograniczeń związana jest z obszarowym radarem wtórnym. Innymi słowy informacje otrzymywane z systemu TIS nie będą lepsze niż dostarczane do radarowego systemu kontroli obszaru
ATC (Air Traffic Control). System TIS pokazuje tylko samoloty z
zainstalowanym i pracującym transponderem.
System TIS opiera się obserwacji / zbieraniu informacji od transponderów z modem S które są „obserwacyjnymi radarami wtórnymi” podobnie jak ATCRBS (Air Traffic Control Radio Beacon
System). System TIS może być sporadycznie wykorzystywany
podczas wykonywania zakrętów lub innych manewrów. Praca
systemu TIS zależy od dwu elementów : wzrokowej komunikacji
pomiędzy samolotami i radarami z modem S.
148
Mimo że antena transpondera montowana jest na zewnątrz struktury
samolotu (przeważnie w jego dolnej części) sygnał odbierany przez
bazową antenę systemu radaru może chwilowo zanikać. Inne ograniczenia i anomalie związane z systemem TIS znajdują się w wydawnictwie AIM (Aeronautical Information Manual – Section1-3-5 Podręcznik Informacji Lotniczych Część 1-3-5). Zobacz na stronie
159 informacje na temat połączeń.
UWAGA : Firma Garmin nie jest odpowiedzialna za zasięg
geograficzny transponderów z modem S. Praca stacji naziemnych jest nadzorowana przez FAA. Sprawdź w wydawnictwie Aeronautical Information Manual [Podręcznik
Informacji Lotniczych] usytuowanie radarów naziemnych z
modem S i ich zasięgów działania na obszarze USA.
UWAGA : System TIS nie działa na małych wysokościach
na wielu obszarach USA szczególnie w regionach górskich.
Również podczas lotów na niskich wysokościach (blisko
ziemi) zasięg radaru dla tego obszaru jest niedostateczny a
co za tym idzie wykrycie samolotu przez system TIS który
pojawi się poniżej samolotu nadzorowanego nie jest możliwe.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
TIS > Ograniczenia TIS.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Informacje dla systemu TIS są gromadzone przez radar a następnie poddawane skanowaniu i przekazywane dalej torem cyfrowym. Powoduje to opóźnienie ok. 5 sekund w zakresie aktualności danych o sytuacji w przestrzeni. Kiedy istnieje potrzeba
posiadania informacji o pozycji wlatującego samolotu do strefy
w rzeczywistym czasie (real time) wówczas stacja naziemna
TIS wykorzystuje „przewidywany algorytm” (predictive algorithm) zawarty w oprogramowaniu do śledzenia. Ten algorytm
używa danych śladu trasy dla wyliczenia przewidywanej pozycji
wlatującego do strefy samolotu i umożliwia następnie wyświetlenie jej na wyświetlaczu w kabinie samolotu. Czasami manewry samolotu powodują wprowadzenie błędu do tego algorytmu
co może być widoczne na ekranie GPSMAP 496. Te błędy są
głównie efektem błędnego odniesienia do informacji o kierunku
lotu i wektora ruchowego docelowego śladu (będzie opóźniony);
odległość i wysokość wlatującego do strefy samolotu będzie
stosunkowo dokładna i może być użyta jako pomoc: „patrz i
unikaj”. Poniżej przedstawiono niektóre przykłady takich błędów:
• Kiedy samolot nadzorowany lub samolot nagle wlatujący do
strefy i wykonujący ostre lub nagłe manewry „algorytm
przewidywania” może wyliczać nieprawidłową pozycję w
poziomie aż do momentu ustabilizowania lotu.
• Kiedy szybko zbliżający się samolot wlatujący do strefy
znajdzie się na kursie który przecina kurs samolotu nadzorowanego i wykonującego płytki zakręt (każdy wyprzedzający lub do przodu) i każdy inny samolot ostro zmieniający
kurs na przestrzeni 1/4 mili morskiej wówczas system TIS
wskaże samolot nagle wlatujący do strefy po przeciwnej
stronie od nadzorowanego samolotu niż jest on w rzeczywistości.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Są to stosunkowo rzadkie przypadki które są korygowane przez wiele radarów skanujących aż do ustabilizowania kursu samolotu.
Użytkownicy systemu TIS mogą stanowić cenną pomoc w korekcji
wadliwego działania systemu poprzez przekazywanie informacji o
zaobserwowanych niepożądanych zjawiskach podczas lotu. Przekazujący te informacje powinni podać czas występowania zjawiska, jego lokalizację, rodzaj i typ samolotu i opisać obserwowane zjawisko;
typ procesora i wersja oprogramowania dla transpondera może uzupełnić te informacje. Ponieważ kondycja systemu TIS jest monitorowana przez personel obsługowy a nie przez ATC zalecane jest aby
wykryte wadliwe działanie systemu było sygnalizowane w następujący sposób :
•
•
Za pomocą telefonu do najbliższego centrum obsługi lotniczej
FSS.
Do Nadzoru Lotniczego FAA z wykorzystaniem dokumentu
Form 8000-7, Safety Improvement , który jest wolny od opłat
pocztowych. Te karty można uzyskać w : FAA FSS, General
Aviation District Officers, Flight Standards Districts Officers i
General Aviation Fixed Based Operation.
149
TIS > Symbolika TIS.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Odbiornik GPSMAP 496 otrzymuje informacje z systemu TIS z
wykorzystaniem transpondera pracującego z modem S takim jak
GTX 330 firmy Garmin.
Aby skonfigurować wejście dla sygnału z systemu TIS :
1.
2.
3.
4.
Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU. Menu Główne (Main Menu) zostanie wyświetlone.
Podświetl zakładkę Setup.
Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz sub
zakładkę Intarface .
Podświetl pole Serial Data Format i za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz opcję TIS In.
Pole statusu wyświetla jeden z poniższych komunikatów :
• Waiting For Data – oczekiwanie na aktualny strumień danych TIS.
• Data Available – dane TIS są odbierane z transpondera.
• Data Unavailable – jest połączenie z transponderem ale
dane TIS nie są dostępne.
• Lost Connection – wykryto błąd lub połączenie z transponderem jest uszkodzone.
150
Symbolika TIS.
Informacje o ruchu w najbliższej przestrzeni TIS wyświetlane są na
ekranie GPSMAP 496 w postaci symboli zgodnych z symboliką
TCAS (system unikania kolizji w przestrzeni lotniczej). Grafika wyświetlana jest w okienku ostrzeżeń oraz na Stronie Mapy. Informacje
i ostrzeżenia ruchowe (Traffic Advisory – TA) wyświetlane są w postaci symboli jako żółte pełne okręgi. Wszystkie inne informacje ruchowe wyświetlane są w postaci symbolu wydrążonego białego diamentu. Dewiacja wysokości od własnego samolotu jest wyświetlana
powyżej symbolu celu jeśli przedstawiana sytuacja ruchowa dotyczy
strefy powyżej własnego samolotu lub poniżej jeśli przedstawiana sytuacja ruchowa dotyczy strefy poniżej własnego samolotu. Tendencja zmian wysokości jest przedstawiana symbolicznie ukierunkowaniem grotu strzałki : do góry >+500ft/min ; do dołu <-500 ft/min , albo
brakiem symbolu gdy zmiana jest mniejsza niż 500 ft/min [stup/min]
niezależnie od kierunku.
Ostrzegawczy sygnał foniczny TIS jest również generowany kiedy
ilość ostrzeżeń TA na ekranie GPSMAP 496 wzrasta z jednego skanu do następnego. Ograniczenie ostrzeżeń TA jedynie redukuje niedogodność otrzymywania ostrzeżeń spowodowanych zbliżaniem się
samolotu. Na przykład gdy pierwsze ostrzeżenie TA jest wyświetlane
na wyświetlaczu TIS użytkownik jest ostrzegany w sposób foniczny.
Tak długo jak pojedynczy samolot pozostaje na ekranie TIS, nie są
generowane następne alerty foniczne. Jeśli drugi (lub więcej) samolot zostanie wyświetlony na ekranie nowy sygnał foniczny zostanie
wygenerowany.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
TIS > Odwzorowanie śladów obiektów będących w ruchu i okno ostrzeżeń.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Jeśli ilość ostrzeżeń TA na ekranie TIS zmniejsza się a następnie
wzrasta nowe ostrzeżenie foniczne jest słyszalne. Ostrzeżenie foniczne TIS również jest generowane gdy nie są dostępne informacje
TIS.
UWAGA : Okno Ostrzeżeń Ruchowych (Traffic Warning
Windows) jest nie aktywne gdy samolot znajduje się na
ziemi lub jego prędkość jest poniżej 30 knots lub gdy znajduje się on na trasowej ścieżce podejścia do lądowania.
Poniższe ostrzeżenia foniczne TIS mogą być słyszalne :
•
•
Traffic – informacje o ruchu” – odebrano alarm TIS.
Traffic Not Available – informacje ruchowe niedostępne” –
informacje TIS niedostępne lub znajdujesz się poza zasięgiem / zakresem.
UWAGA : Ostrzeżenia foniczne TIS mogą zostać wyłączone na stronie Menu Głównego (Main Menu) pod
zakładką Sound.
Odwzorowanie śladów obiektów będących w ruchu.
Odwzorowanie śladów obiektów będących w ruchu na ekranie
GPSMAP 496 jest wyświetlane jako „docelowy wektor śladu trasy”
w postaci krótkich linii w odstępach 45º, jako przedłużenie kierunku
przemieszczania się obiektu.
Okno ostrzeżeń.
Kiedy zbliża się przeszkoda w ruchu powietrznym wówczas pojawia
się Okno Ostrzeżeń Ruchowych (Traffic Warning Windows) . W
oknie tym zostanie wyświetlony uproszczony fragment mapy. Naciśnij QUIT aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Okno Ostrzeżeń Ruchowych.
151
TIS > Strona mapy.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Strona Mapy.
Sytuacja ruchowa z systemu TIS może być wyświetlana na Stronie
Mapy.
Aby dokonać konfiguracji tak aby sytuacja ruchowa TIS była
wyświetlana na Stronie Mapy :
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij na przycisk PAGE aż zostanie wyświetlona Strona
Mapy (Map Page).
Naciśnij na przycisk MENU. Opcje dla Strony Mapy zostaną
wyświetlone.
Podświetl opcję Set Up Map i naciśnij na przycisk ENTER.
Podświetl sub zakładkę Map.
Wybierz opcję TIS Traffic , za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO zmień odpowiednio skalę mapy (zoom).
Podświetlanie symboli informacji ruchowych TIS podczas
przemieszczania się po mapie.
Kolejną właściwością Strony Mapy jest możliwość przemieszczania
się po mapie. Zobacz na stronie 31 więcej informacji na ten temat.
Kiedy ruchomy wskaźnik graficzny zostanie przemieszczony na
symbol informacji ruchowej wówczas zostanie wyświetlona dodatkowa informacja o zakresie / zasięgu i wysokości separującej.
Wyświetlanie dodatkowej informacji o zakresie / zasięgu i
wysokości separującej z wykorzystaniem funkcji przemieszczania się po mapie.
152
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
TIS> Procedury operacyjne TIS.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Procedury operacyjne TIS.
System TIS ostrzega użytkowników systemu w sposób wizualny i
foniczny w każdej chwili kiedy przewidywane jest nagłe wtargniecie
intruza znajdującego się na tym samym lub krzyżującym się kursie.
Użytkownik systemu nie powinien rozpoczynać wymijającego manewru korzystając tylko z informacji pochodzących z ekranu
GPSMAP 496 lub tylko z ostrzeżeń ruchowych TA (Traffic Advisory). Wyświetlacz i ostrzeżenia ruchowe TA (Traffic Advisory) maja
tylko pomagać w wizualnej lokalizacji sytuacji ruchowej z powodu
braku wystarczającej rozdzielczości i zdolności koordynacji. Załoga
latająca powinna próbować zbierać wizualne informacje o intruzie
pojawiającym się nagle i utrzymywać bezpieczną separację zgodnie
z odpowiednimi przepisami lotniczymi i ze swoją wiedzą praktyczną.
Jeśli załoga latająca nie może wizualnie dostrzec wlatującego intruza powinna skontaktować się z centrum nadzoru lotniczego ATC
aby otrzymać odpowiednie informacje dotyczące tego intruza. Bazując na powyższych procedurach należy dokonać minimalnych zmian
wysokości lotu zgodnie z wymaganiami ruchowymi które nie są
manewrami wymijającymi.
Alerty ostrzegawcze TIS powinny powodować u załogi latającej
zwiększenie czujności w identyfikacji wlatującego do strefy intruza –
samolotu. W każdej chwili kiedy pojawia się ostrzegawczy symbol
ruchowy w postaci żółtego okręgu lub gdy słyszalne jest ostrzeżenie
głosowe należy rozpocząć wizualne poszukiwanie wlatującego intruza. Kiedy się go odnajdzie należy utrzymywać kontakt wzrokowy
aby bezpiecznie prowadzić operację.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Warunki dla ostrzeżeń ruchowych – TA.
System TIS wyświetla ostrzeżenia ruchowe TA na ekranie
GPSMAP 496 kiedy wlatujący do strefy samolot zbliży się do Twojego samolotu na kursie przecinającym się z Twoim (zdefiniowanym poprzez promień 0,5 mili morskiej w poziomie i relatywną wysokością ±500 ft) kursem w czasie 34 sekundy.
153
VHF Comm > Informacje ogólne.
...............................................................................................................................................................................................................................................
VHF Comm.
Odbiornik GPSMAP 496 może również wysyłać dane /informacje na
temat częstotliwości do urządzeń radiowych firmy Garmin. Aktualnie
dostępne są dwa modele takich urządzeń tj. SL 30 nav / comm (radiostacja komunikacyjna i odbiornik nawigacyjny) i SL 40 comm (tylko
radiostacja komunikacyjna). Zobacz na stronie 159 informacje na temat układu połączeń.
OSTRZEŻENIE : Te układy połączeń nie posiadają akceptacji i zatwierdzenia Lotniczego Organu Nadzoru FAA. Jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości w pracy strojonych urządzeń SL
30/40 należy odłączyć odbiornik GPSMAP 496 od nich.
Aby skonfigurować wyjście do VHF Comm :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU. Menu Główne (Main Menu) zostanie wyświetlone.
2. Podświetl zakładkę Setup.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO wybierz sub zakładkę
Interface.
4. Podświetl pole Serial Data Format i za pomocą PRZYCISKU
CENTRALNEGO wybierz opcję TIS IN/NMEA & VHF Out lub
Aviation In/NMEA & VHF Out. Te mody komunikacyjne wysyłają dane w formacie NMEA i informacje o częstotliwości.
154
Następujące funkcje dostępne są teraz w urządzeniu radiowym :
• Zdalne przekazywanie z listy częstotliwości dla : odlotu, trasowe i
przylotu do lotniska,
• częstotliwości najbliższych stacji VOR (tylko dla SL 30).
UWAGA : Zobacz w podręczniku SL 30/40 User’s Guide
informacje na temat możliwości dostępu do zdalnego
wyboru częstotliwości .
Można również używać GPSMAP 496 do bezpośredniego strojenia
częstotliwości zapasowych urządzeń radiowych wykorzystując zakładkę
Comm podczas wyświetlania danych o lotnisku.
Aby wybrać komunikacyjną częstotliwość zapasową :
1.
Za pomocą ruchomego graficznego wskaźnika na mapie lub przycisku NRST wybierz lotnisko.
2. Podświetl sub zakładkę Comm.
3. Wybierz częstotliwość komunikacyjną Comm i naciśnij na przycisk
ENTER. Teraz ta częstotliwość jest ustawiona poprzez slot w radiostacji jako zapasowa.
Jeśli częstotliwość komunikacyjna posiada jakieś ograniczenia wówczas strona informacyjna o niej posiada graficzny przycisk TUNE [strojenie] który pełni tę samą funkcję.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek> Specyfikacja techniczna.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Dodatek.
Specyfikacja techniczna.
Charakterystyka działania
Odbiornik
Dostosowany do pracy różnicowej,
odbiornik 12 kanałowy
Czas akwizycji
ok. 15 sek. (start gorący)
ok. 45 sek. (start zimny)
ok. 5 min ( pierwszy czas / AutoLocate™
-automatyczna lokalizacja)
Częstość aktualizacji danych
5 razy na sekundę , w sposób ciągły
Własności fizyczne :
Wymiary
5,7” szer. x 3,2” wys. x 1,9”głębokość
(14,5 x 8,1 x 2,8 cm)
Masa
14,2 uncji (0,40 kg)
Wyświetlacz
Przekątna 3,75” (9,5 cm), odblaskowoprzeźroczysty, 256 kolorowy wyświetlacz z tylnym podświetleniem (480x320 pixeli.
Obudowa
Temp. pracy
Całkowicie pokryta gumą, wysokoudarowy stop
plastyku, odporny na wodę zgodnie z normą IEC
60529-IPX-7
5ºF do 140ºF (- 15º C do +60º C)
Zasilanie :
Baterie
Ładowalne akumulatory litowo-jonowe
Czas pracy
baterii
4 do 15 godzin w zależności czy od czasu
korzystania z anteny XM i podświetlenia tylnego ekranu.
Zasilanie
zewnętrzne
11-35 VDC
Bezpiecznik
3AG – 1,5 Amp
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dokładność
GPS
15 m (49 feet) RMS typowo dla 95%
Dokładność dla
systemu różnicowego DGPS
(USCG)
3-5 m (10-16 feet), typowo dla 95%
Dokładność dla systemu różnicowego
DGPS (WAAS)
<3 m (10 feet), typowo dla 95% z korekcją DGPS
Dokładność
określenia prędkości
0,1węzła (knots) RMS w stanie ustalonym
Dynamika
przeciążenia do 6g
155
Dodatek > Informacje dodatkowe.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Pomoc.
Aby rozwiązać problemy, które nie zostały rozwiązane z użyciem niniejszego podręcznika należy skontaktować się biurem obsługi klienta w firmie GARMIN (GARMIN Customer Support) w USA pod telefonem 800-800-1020 lub w Europie Garmin telefon 44 /
0870.8501241.
Czyszczenie.
Odbiornik GPSMAP 496 jest wykonany z materiałów o wysokiej jakości i nie wymaga innych prac obsługowych poza czyszczeniem.
Należy czyścić urządzenie za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki z
użyciem mydła detergentowego a następnie wytrzeć suchą szmatką.
Należy unikać chemicznych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić plastikowe części.
156
Składowanie GPSMAP 496.
Nie należy trzymać GPSMAP 496 w miejscach narażonych na długotrwałą ekspozycję wysokiej temperatury, co może się zdarzyć
(takich jak zamocowanie na specjalnym uchwycie w kabinie samochodu) i może spowodować trwałe jego uszkodzenie. Informacje
własne użytkownika takie jak punkty trasowe, trasy itp. są trwale
zapisane w pamięci bez konieczności zewnętrznego zasilania
urządzenia. Jednakże zawsze dobrą praktyką jest wykonanie kopii
najważniejszych danych przez ręczne ich zapisanie lub wprowadzenie do komputera PC (dane użytkownika mogą być przeniesione za pomocą opcjonalnego oprogramowania MapSource).
Zanurzenie w wodzie.
Odbiornik GPSMAP 496 jest wodoodporny zgodnie ze standardem
określonym w IEC Standard 60529 IPX7. Urządzenie wytrzymuje
zanurzenie do głębokości 1 m w czasie 30 minut. Przedłużenie
okresu zanurzenia może spowodować jego uszkodzenie. Gdy
urządzenie wpadnie do wody należy koniecznie dokładnie je wytrzeć i wysuszyć przed ponownym użyciem lub przed ładowaniem.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Wyposażenie opcyjne.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Wyposażenie opcyjnie.
Oprócz wyposażenia standardowego dostarczanego z każdym odbiornikiem GPSMAP 496 dostępne jest opcjonalne wyposażenie, które
jest wymienione na następnej stronie. Wyposażenie to bardzo rozszerza możliwości operacyjne GPSMAP 496.
Aby otrzymać części zamienne lub wyposażenie opcjonalne należy
skontaktować się ze sprzedawcą wyrobów firmy GARMIN lub biurem
obsługi klienta w firmie GARMIN (GARMIN Customer Support) w USA
pod telefonem 800-800-1020 lub w Europie telefon 44-/0870.8501241.
OSTRZEŻENIE: Wyposażenie dodatkowe GARMIN zostało zaprojektowane i sprawdzone do użytku z wyrobami firmy GARMIN. Wyposażenie oferowane do
sprzedaży a wykonane przez innych producentów nie
było testowane ani zaaprobowane do stosowania z wyrobami GARMIN. Używanie takiego wyposażenia może
spowodować uszkodzenie GPSMAP 496 i utratę gwarancji.
PC Interface Cable – kabel do podłączenia odbiornika z komputerem
PC,
Programmable Data Cards – Czyste karty danych - programowalnych o różnych pojemnościach. Możliwość załadowania ich mapami
detalicznymi z dokładnością do ulic, punktów szczególnych, adresów
biznesowych i numerów telefonów, dane morskie, informacje topograficzne i wiele innych pochodzących z płyty CD MapSource. Każdą
kartę można załadować poprzez Twój GPSMAP 496 z użyciem kabla PC Interface Cable lub z użyciem portu USB i kabla Data Card
Programmer [Programator kart danych].
USB Data Card Programmer – Programowanie czystych kart danych z dużą prędkością z użyciem komputera PC.
Carring Case – Pokrowiec zabezpieczający GPSMAP 496 gdy nie
jest używany, z pojemnikiem na karty danych,
Protective Cover - mocowana na zatrzaski osłona na ekran i zabezpieczająca go przed porysowaniem,
MapSource Software CD-ROMs – Opcjonalne oprogramowanie
MapSource na płytach CD dostarczające dużo detalicznych map
kompatybilnych z GPSMAP 496 w tym BlueChart, Fishing Hot Spots
i Topo.
Pre-Programed Data Cards – Karty danych wstępnie zaprogramowane mapami z użyciem GARMIN BlueChart lub Fishing Hot Spots.
Power / Data Cable - kabel do podłączenia GPSMAP do zasilania
zewnętrznego i transmisji danych,
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
157
Dodatek > Informacje na temat instalacji.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Informacje na temat instalacji.
W tej części Dodatku opisano informacje o sposobach połączeń odbiornika GPSMAP 496 z zewnętrznymi urządzeniami i o odłączaniu
anteny.
Połączenia kabla zasilania / transmisji danych.
Kabel zasilania / transmisji danych łączy GPSMAP 496 ze źródłem napięcia stałego 11-35 VDC i umożliwia dodatkowo połączenie z zewnętrznymi urządzeniami. Kolory przedstawione na poniższym schemacie pokazują właściwe połączenia. Wymienny bezpiecznik jest oznaczony jako 3AG – 1,5Amp.
Złącze kabla zasilania / transmisji danych.
Złącze zasilania / transmisji danych w odbiorniku GPSMAP 496.
158
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Informacje na temat instalacji.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Podłączenie anteny GXM 30A.
Połączenie z transponderm z modem S GTX 330.
Należy podłączyć antenę GXM 30A do odbiornika GPSMAP 496
aby mieć dostęp do radia satelitarnego XM WX z informacjami pogodowymi i radia ogólnego XM Radio. Więcej informacji na temat
anteny GXM 30A znajduje się w podręczniku GXM 30A Owner’s
Manual.
Aby otrzymywać informacje – dane ruchowe TIS z transpondera
GTX 330 należy go połączyć z odbiornikiem GPSMAP 496 wykorzystując wolny pin formatu RS-232 OUT w transponderze, łącząc go z pinem Data In w GPSMAP 496. (Nie ma potrzeby podłączania GPSMAP 496 do pinu Data In w transponderze). Następnie należy dokonać odpowiedniej konfiguracji wyjścia RS232 w transponderze do stanu REMOTE + TIS i ustawić w
GPSMAP 496 opcję Serial Data Format jako TIS In/NMEA &
VHF Out. Więcej informacji na temat systemu TIS znajduje się
na stronie 147 i w podręczniku GTX 330 Transponder Installation
Manual.
UWAGA : Musisz posiadać subskrypcję aby mieć dostęp do XN Radia i/lub XM WX radia satelitarnego z
informacjami pogodowymi aby korzystać z pomocy i
funkcji w GPSMAP 496.
Aby podłączyć antenę GXM 30A :
1.
2.
Ustaw antenę w miejscu gdzie jest czysty widok nieba. Musi to
być na zewnątrz pojazdu lub za przednią szybą.
Podłącz kabel anteny GXM 30A do portu USB w tylnej części
odbiornika tak jak pokazano to na poniższym rysunku.
Połączenie z radiostacjami komunikacyjnymi VHF produkcji firmy Garmin.
Aby zdalnie zmieniać częstotliwości w urządzeniu SL 40 comm
(radiostacja komunikacyjna) lub SL 30 nav/com (radiostacja komunikacyjna i odbiornik nawigacyjny) należy podłączyć pin Data
Out w GPSMAP 496 z pinem RxD w urządzeniu radiokomunikacyjnym. (Nie ma potrzeby podłączania urządzenia radiokomunikacyjnego do pinu Data In w GPSMAP 496). Ustaw w GPSMAP
496 opcję Serial Data Format jako TIS In/NMEA & VHF Out lub
Aviation In/ NMEA & VHF Out. Więcej informacji na temat komunikacji w paśmie VHF znajduje się na stronie 154 i w odpowiednich instrukcjach instalacyjnych urządzeń comm/nav.
Podłączenie anteny GXM 30A.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
159
Dodatek > Informacje na temat instalacji.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Podłączenie GPSMAP 496 do komputera.
Aby podłączyć odbiornik GPS do komputera należy :
Odbiornik GPSMAP 496 może być podłączony do komputera za pomocą dostarczonego w komplecie kabla USB . Można podłączyć odbiornik
wprost do gniazda USB w komputerze lub poprzez specjalny adapter
PC Interface Cable do gniazda komunikacyjnego – szeregowego typu
DB-9.
1.
UWAGA: Przed podłączeniem kabla USB od odbiornika
do komputera należy na nim najpierw zainstalować dostarczone oprogramowanie : MapSource, Trip&Waypoint
Manager.
2.
Podłącz miniaturowe złącze kabla USB do dolnego - tylnego
złącza w odbiorniku GPSMAP 496 , tak jak pokazano to na
rysunku po lewej stronie.
Gdy używasz kabla obustronnie zakończonego złączami USB
wówczas podłącz większe złącze kabla USB Data Cable do
wolnego gniazda USB w komputerze (rysunek po lewej stronie w środku).
Gdy używasz dodatkowego PC Interface Cable podłącz
większe złącze (DB-9) kabla do szeregowego portu komunikacyjnego w komputerze (rysunek po lewej u dołu).
Informacja na temat sterowników USB.
Sterowniki USB powinny zainstalować się automatycznie w komputerze podczas instalowania programu MapSource dostarczonego razem z GPSMAP 496. Gdy podłączysz GPSMAP 496 do
gniazda USB komputera wówczas pokaże Ci on lokalizację tych
sterowników dla tego urządzenia. Musisz zainstalować te sterowniki w odbiorniku tylko jeden raz. Gdy sterowniki zostaną zainstalowane komputer zawsze wykryje czy odbiornik GPSMAP 496 jest
do niego podłączony. Sterowniki USB mogą być uaktualniane co
jakiś czas. Uaktualnienia te dostępne są w Internecie na stronie:
www.garmin.com.
160
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Informacje na temat instalacji.
…...............................................................................................................................................................................................................................................
Korzystanie z programu xImage dla dostosowania symboli punktów trasowych.
Program xImage umożliwia zmianę wyglądu wyświetlacza GPSMAP
496 za pomocą komputera PC. Można skopiować i zapisać w komputerze dowolny wygląd ekranu. Program xImage umożliwia również skopiowanie do komputera jakiegoś zmienionego przez użytkownika wyglądu ekranu i symboli punktów trasowych, ewentualne
jego dodatkowe przekształcenie (jeśli posiadasz zainstalowany program do edycji) i przeniesienie go do innego kompatybilnego odbiornika GPS.
Program xImage można pobrać ze strony internetowej firmy Garmin: http//www.garmin.com/xImage.
Instalowanie i wyjmowanie kart danych.
W odbiorniku GPSMAP 496 można używać opcjonalnych kart danych Garmin dla wyświetlania danych i wykresów oraz map na
ekranie lub zapisu danych na tych kartach. Należy zainstalować ją
w odpowiednim gnieździe w dolnej części odbiornika. Karty instalować i wyjmować można w każdej chwili bez względu na to czy odbiornik jest włączony czy wyłączony.
Można zapisywać różne informacje na karcie danych takie jak : BlueChart i MapSource (mapy detaliczne) do oprogramowania MapSource. Można kupić karty wcześniej zaprogramowane (preprogrammed) aby je stosować do GPSMAP 496.
Aby zainstalować kartę danych :
1. Włóż kartę danych do dolnego gniazda (portu) opisem w stronę
odbiornika.
2. Dociśnij lekko kartę w gnieździe. Nie używaj siły. Uchwyt karty jest
odsłonięty (wystaje na zewnątrz) gdy karta jest prawidłowo
umieszczona w gnieździe.
3. Jeśli odbiornik jest włączony wówczas usłyszysz ton potwierdzający prawidłowość. Po umieszczeniu karty z danymi odbiornik potrzebuje kilkanaście sekund aby odczytać zapisane dane. Gdy karta danych zostanie prawidłowo umieszczona w gnieździe i zaakceptowana zostanie wyświetlony ekran z informacjami na temat
karty. Naciśnij na przycisk ENTER aby to potwierdzić.
Jeśli po włożeniu karty nie zostanie ona rozpoznana wówczas wyjmij
ją i umieść ponownie w gnieździe. Jeśli w dalszym ciągu karta ta nie
zostanie rozpoznana wówczas skontaktuj się z firmą Garmin lub ze
sprzedawcą wyrobów Garmin i poproś o pomoc.
Aby wyjąć kartę danych :
1. Uchwyć za występ na karcie danych. Uchwyt rozłoży się dla ułatwienia wyjmowania karty.
2. Pociągnij kartę na zewnątrz w kierunku od złącza (portu) w dolnej
części odbiornika.
3. Jeśli odbiornik jest włączony wówczas usłyszysz ton potwierdzający że karta została wyjęta.
Karty danych nie są odporne na działania wody i nie powinny być
wystawiane na działanie wilgoci lub działanie ładunków elektrostatycznych, powinny być przechowywana w opakowaniu firmowym
dostarczonym razem z kartą.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
161
Dodatek > Informacje na temat instalacji.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Interfejsy - połączenia.
Poniższe formaty transmisji wykorzystywane są do połączeń zewnętrznych : firmowy GARMIN Differential GPS (DGPS), NMEA 0180,
0182, 0183 (wersja 1.5;2.0;2.3;3.01), ASCII Text Output, RTCM S.C.104 input (wersja 2.0), oraz formaty firmowe Garmin do połączeń
transpondera z modem S do odbioru danych TIS oraz do urządzeń
radio/nawigacyjnych Garmin.
Aby odłączyć i usunąć antenę GPS :
1. Odłącz kabel zasilania zewnętrznego ze złącza w tylnej części
odbiornika GPSMAP 496.
2. Obróć antenę w przybliżeniu na pozycję na godzinę 7-mą.
Ustaw w linii prostej znacznik na antenie i na bloku .
3. Pociągnij delikatnie za antenę w kierunku od odbiornika
GPSMAP 496.
Dla formatu NMEA 0183 wersja 3.01 są dostępne następujące zaaprobowane wyjściowe protokóły : GPRMC, GPGGA, GPGSA,
GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRTE i GPWPL. Firmowe protokóły dla
formatu NMEA wersja 3.01 to : PGRME, PGRMZ , OGRMM i PGRMH.
GPSMAP 496 zawiera również wejścia dla formatu NMEA wykorzystywane dla protokółów - BWC, DPT, MTW, VHW, VTG i XTE.
Można załadować kopię firmowego protokółu komunikacyjnego (firmy GARMIN) z internetowej strony www.garmin.com
Odłączanie anteny GPS.
Antenę GPS można odłączyć aby w jej miejsce podłączyć antenę
zewnętrzną. Kiedy antena jest wyjęta wówczas złącze koncentryczne typu BNC jest wolne i gotowe do podłączenia kabla anteny zewnętrznej. Więcej informacji na temat podłączenia anteny zewnętrznej do GPSMAP 496 znajduje się w instrukcji instalacyjnej
dołączonej do tej anteny.
162
Wyjmowanie anteny GPS.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Zasada pracy systemu GPS.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Zasada pracy systemu GPS.
Co to jest system różnicowy GPS (DGPS) ?
Globalny System Określania Pozycji (GPS) oparty jest na systemie
satelitów nawigacyjnych które tworzą sieć składająca się z 24 satelitów umieszczonych na orbitach przez Departament Obrony
rządu Stanów Zjednoczonych.
System GPS początkowo został stworzony do zastosowań militarnych jednakże w latach 80-tych zgodnie z rządową decyzja system
został udostępniony cywilnym użytkownikom. System GPS działa
we wszystkich warunkach atmosferycznych i obejmuje swym zasięgiem cały świat przez 24 godziny na dobę. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Więcej informacji na temat systemu GPS
znajduje się na internetowej stronie firmy Garmin :
www.garmin.com, można również pobrać elektroniczną wersję
podręcznika GPS Guide for Beginners z witryny :
www.garmin.com/aboutGPS/manual.html.
Rządy : Ameryki Północnej i Kanady (między innymi) zleciły budowę
stacji systemu różnicowego DGPS dla transmisji sygnałów korekcyjnych – różnicowych. System ten pracuje (operuje) w rejonach przybrzeżnych i w rejonach nawigacyjnych wzdłuż rzek. Korzystanie z
systemu jest bezpłatne, powinieneś jednak posiadać odpowiedni odbiornik sygnałów DGPS : odbiornik typu Beacon kompatybilny z formatem RTCM .
Używane skróty GPS.
Initialize – czas do pierwszego określenia przez odbiornik GPS
swojej aktualnej nowej pozycji i zebrania danych nawigacyjnych z
satelitów. Po inicjalizacji odbiornik pamięta lokalizację i określa pozycję znacznie szybciej.
Location – dokładne i unikalne określenie pozycji bazujące na koordynatach (szerokości i długości geograficznej).
Route – Grupa punktów trasowych wprowadzonych do pamięci
odbiornika GPS w sekwencji w jakiej chcesz nawigować.
Na stronie internetowej Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych http://www.navcen.uscg.gov znajduje się więcej informacji o
umiejscowieniu stacji sygnałów różnicowych.
Pola dla odbiornika różnicowego.
Status odbiornika różnicowego wyświetlany jest w dolnym lewym
polu na Stronie GPS . Mogą być wyświetlane poniższe komunikaty :
• None – nie jest podłączony opcjonalny Beacon odbiornika
albo zablokowane jest połączenie na sub zakładce Interface w Menu Głównym (Main Menu) albo opcja WAAS jest
wyłączona.
• Searching for WAAS - Opcja odbioru sygnałów systemu
WAAS jest uaktywniona a odbiornik oczekuje na sygnał
WAAS.
• Using WAAS – Odbiornik odbiera sygnały korekcyjne systemu WAAS.
Waypoint – lokalizacja znajdująca się pamięci odbiornika GPS.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
163
Dodatek > Zasada pracy systemu GPS.
...............................................................................................................................................................................................................................................
•
•
•
•
•
Check Beacon Wiring – urządzenie nie może połączyć się z
odbiornikiem różnicowym DGPS.
No Beacon Signal – odbiornik DGPS jest podłączony ale nie
przesyła danych w formacie RTCM do odbiornika GPS,
Tuning Beacon – urządzenie jest dostrajane ręcznie do częstotliwości DGPS,
Using Differential – urządzenie odbiera sygnały korekcyjne
DGPS,
Scanning for Beacon – odbiornik DGPS wykonuje skanowanie
dostępnych częstotliwości.
Co to jest system WAAS/EGNOS ?
System nawigacyjny WAAS (Wide Area Augmentation System – obszarowy system zwiększania dokładności określenia pozycji) został
stworzonym przez FAA (Federal Aviation Administration) w celu poprawienia jakości sygnału GPS dla zwiększenia dokładności określania pozycji dla użytkowników w północnej Ameryce. W Europie odpowiednikiem systemu WAAS jest EGNOS.
System tworzą satelity i około 25 referencyjnych stacji naziemnych
usytuowanych wzdłuż Stanów Zjednoczonych dla monitorowania danych z satelitów GPS. Dwie główne stacje ulokowane na każdym wybrzeżu zbierają dane ze stacji referencyjnych i tworzą dane korekcyjne GPS w postaci komunikatów.
164
Zgodnie z testami wykonanymi przez FAA we wrześniu 2002 zostało potwierdzone że system WAAS pozwala na określenie pozycji z dokładnością do 1-2 metrów w poziomie (horizontal) i 2-3
metrów w pionie (vertical) dla większości obszaru Stanów Zjednoczonych i części Alaski.
System WAAS jest aktualnie jedynym dostawcą wypełniającym
wymagania Minimum Operational Performance Standard (minimalne standardowe osiągi operacyjne) MOPS dla global Satelite
Based Augmentation System (satelitarny system zwiększania
dokładności) SBAS. Oprócz tego jest jeszcze kilka geostacjonarnych satelitów komunikacyjnych i lądowych stacji referencyjnych.
Wszystkie systemy SBAS używają tej samej częstotliwości dlatego dowolny system SBAS powinien być kompatybilny dostarczając do Twojego odbiornika GPS dane o podwyższonej dokładności w dowolnej lokalizacji na Ziemi.
Obecnie gdy uaktywniony jest system WAAS w Twoim odbiorniku GPSMAP 496 a znajdujesz się na obszarach które nie są objęte działaniem stacji naziemnych wówczas może zachodzić sytuacja że dokładność określania pozycji nie będzie większa nawet gdy odbierasz sygnały z systemu satelitarnego SBAS. Faktycznie może nawet następować pogorszenie dokładności niż
odbiór informacji tylko z satelitów systemu GPS. W takim przypadku kiedy uaktywniony jest odbiór sygnałów WAAS w odbiorniku GPS odbiornik ten automatycznie będzie korzystać z metod
pozwalających na uzyskanie najlepszej dokładności. Aby uaktywnić odbiór WAAS zobacz opis na stronie 6.
Więcej informacji znajdziesz w Internecie na stronie :
http://gps.faa.gov/Programs/WAAS/waas.htm.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Ustawienia systemu LORAN TD.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia systemu nawigacyjnego LORAN TD.
Korzystanie z formatu LORAN TD.
LORAN C jest radiowym systemem nawigacyjnym zarządzanym przez
rząd Stanów Zjednoczonych i Amerykańską Straż Przybrzeżną. Nazwa LORAN została utworzona z pierwszych liter nazwy ‘LOng RAnge
Navigation’ (nawigacja dalekiego zasięgu). System LORAN pokrywa
swoim zasięgiem cały obszar USA i wszystkie strefy przybrzeżne. Z
perspektywy morskiej system jest używany do nawigacji oceanicznej i
przybrzeżnej. Może być używany jako system uzupełniający dla bezpiecznego zawijania do portów i używany jest również przy nawigacji
dla celów rekreacji jachtowej.
Gdy tworzysz nowy punkt trasowy za pomocą koordynatów LORAN
TD musisz prawidłowo wybrać i ustawić właściwy łańcuch systemu
LORAN i stacje drugiego rzędu w polu ‘Setup TD’ przed wpisaniem
do pamięci tego punktu. Po wprowadzeniu punktu do pamięci zawsze ten łańcuch i stacje drugiego rzędu będą używane jako referencyjne dla niego. Jeśli wprowadzisz inny łańcuch LORAN wówczas
zmień również stacje drugiego rzędu lub wprowadź zmianę w polu
‘Setup TD’, informacja na temat aktywnego punktu wyświetli te
zmiany. Gdy nawigacja z użyciem GPSMAP 496 nie polega na korzystaniu z sygnałów LORAN dla tych celów wówczas następuje odniesienie do innego łańcucha GRI i / lub stacji drugiego rzędu a nawigacja korzysta z danych zawartych w pamięci.
LORAN TD – właściwości.
System LORAN TD (Time Delay – opóźnienie czasowe) posiada właściwości umożliwiające łatwe przejście z korzystania ze wskazań LORAN na korzystanie z GPS. GPSMAP 496 automatycznie przetwarza
koordynaty formatu GPS na LORAN TD dla tych którzy posiadają dane z LORAN dla ulubionych miejsc połowów ryb lub innych miejsc zapisanych w formacie TD. Dokładność tych przeliczeń wynosi ok. 30 m.
Gdy odbiornik GPSMAP 496 ustawiony ma rodzaj pracy (format) jako
LORAN TD wówczas symuluje on pracę odbiornika LORAN . Koordynaty położenia mogą być wyświetlane w formacie TD i wszystkie funkcje nawigacyjne będą przebiegały tak jak byś odbierał sygnały systemu LORAN.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Pole pozycji w opcji LORAN znajduje się pod zakładką ‘Units’
(jednostki) w Menu Głównym. Okienko ‘Loran TD Setup’ (ustawienia Loran TD) zawiera pola dla wyboru numeru łańcucha GRI,
stacji głównych i drugiego rzędu (Loran GRI-Chain Number, Primary, Secondary) oraz opóźnień TD (TD Offsets).
165
Dodatek > Ustawienia systemu LORAN TD.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Ustawienia LORAN TD w Menu Głównym :
1. Naciśnij dwukrotnie na przycisk MENU aby otworzyć Menu Główne.
2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pionową
zakładkę ‘Setup’. Wybierz zakładkę ‘Location’ z górnego rzędu
zakładek.
3. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetl pole ‘Location Format’ i naciśnij na przycisk ENTER.
Strona ustawień LORAN TD.
Usytuowanie sub zakładki Location.
4. Podświetl linię ‘Loran TD’ i naciśnij na przycisk ENTER.
5. Podświetl przycisk graficzny ‘Setup’ usytuowany z prawej strony
pola ‘Location Format’ i naciśnij na przycisk ENTER. Okno ustawień Loran TD zostanie wyświetlone.
6. Aby zmienić ustawienia w dowolnym polu podświetl to pole i naciśnij na przycisk ENTER, wybierz / wprowadź nowe ustawienia za
pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO i naciśnij na przycisk
ENTER.
7. Gdy tego dokonasz podświetl pole ‘Save’ i naciśnij na przycisk
ENTER.
166
Jeśli aktywny kanał łańcucha GRI, stacje drugiego rzędu lub
przesunięcie zostały zmienione przed utworzeniem punktu trasowego wówczas referencje dla tego punktu będą się odnosić do
tego łańcucha GRI i stacji drugiego rzędu a ustawienia koordynatów TD będą z nią zgodne. Należy pamiętać że odbiornik GPS nie
odbiera sygnałów systemu LORAN dla nawigacji a tylko prowadzi
konwersje koordynatów TD dla pełnego użycia danych o długości
/ szerokości geograficznej (LAT / LON) przed zapisaniem do pamięci danych punktu trasowego lub używania go do bieżącej nawigacji . Dlatego odbiornik może służyć do nawigacji z użyciem
koordynatów TD na całym świecie.
Musisz zawsze znać właściwy numer kanału GRI, stacje drugiego rzędu aby utworzyć pozycję w formacie LORAN TD. Dla
uzyskania więcej informacji na temat systemu formatów określania pozycji w systemie LORAN przeczytaj podręcznik „LORAN TD Position Format Handbook” który jest dostępny na
stronie internetowej GARMIN :
www.garmin.com/support/userManual.html.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Układ współrzędnych i formaty lokalizacji.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Układ współrzędnych i formaty lokalizacji.
Jeśli wykonujesz nawigację i porównujesz koordynaty GPS z tradycyjną mapą papierową lub innymi pomocami referencyjnymi wówczas układ współrzędnych w odbiorniku GPS powinien być wybrany
taki sam, jaki jest używany przez te pomoce – gwarantuje to dokładną nawigację.
Co to jest format lokalizacji?
Układ współrzędnych bazuje na matematycznym modelu Ziemi.
Co to jest układ współrzędnych?
Układ współrzędnych jest matematycznym modelem Ziemi z przybliżonym jej kształtem, i umożliwia wyznaczenie gdzie dana pozycja
jest na mapie. Układ współrzędnych jest fizycznie reprezentowany
przez szereg stałych naziemnych budowli (jak np. stacje triangulacyjne), których pozycja została dokładnie określona dla celów referencyjnych (odniesienia). Linie południków i równoleżników na mapie posiadają odniesienie do położenia tych punktów. Każda mapa
papierowa posiada układ współrzędnych i odbiornik GPSMAP 496
może je wykorzystywać.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Twoja aktualna pozycja może być wyświetlana na ekranie odbiornika
GPS w postaci koordynatów. Jednakże różne mapy używają różnych
formatów do określania pozycji, odbiornik GPS firmy Garmin umożliwia Ci wybór najlepszego systemu koordynatów dla typów map, które używasz. Bardzo często używanym formatem jest długość i szerokość geograficzna wykorzystywana przez wszystkie typy odbiorników firmy Garmin. Można wybrać inny format określenia położenia z
innym systemem koordynatów na stronie ‘Location Preferences’
(preferencje lokalizacji). UTM / UPS (Universal Transverse Mercantor / Universal Polar Stereographic) – [system współrzędnych siatki,
który obrazuje sekcje ziemi na płaskiej powierzchni] jest prostym w
użyciu systemem siatki metrycznej stosowany często na topograficznych płaskich mapach USGS. Wiele innych siatek w tym i siatki
definiowane przez użytkowników ( dla zaawansowanych użytkowników) może być również wybrane.
Więcej informacji na temat korzystania z map papierowych z
Twoim urządzeniem Garmina znajduje się w podręczniku Using a
Garmin GPS with Paper Land Maps który jest dostępny w postaci
elektronicznej w Internecie na stronie :
www.garmin.com/manuals/UsingaGarminGPSwithPaperLandMa
ps_manual.pdf.
167
Dodatek > DSC – cyfrowe selektywne wywołanie.
...............................................................................................................................................................................................................................................
DSC – cyfrowe selektywne wywołanie.
Cyfrowe selektywne wywołanie (DSC) wykorzystuje morskie radiostacje z zakresu VHF i Globalny System Określania Pozycji (GPS)
do nadawania i odbioru informacji o położeniu. System DSC jest
wykorzystywany przez marynarzy do pomocy w dwu głównych obszarach : Distress Calls [wywołanie w niebezpieczeństwie] i Position
Reporting [raport o pozycji].
Raport o Pozycji DSC umożliwia marynarzom zmianę a następnie
wyświetlenie zmiany jednej pozycji na inną. Kiedy odbierzesz lokalizację DSC możesz utworzyć punkt trasowy lub wyświetlić otrzymaną lokalizacje na elektronicznej mapie.
W nagłym wypadku obiektu pływającego Wywołanie w Niebezpieczeństwie DSC wysyła niezbędną ilość informacji w pojedynczej
depeszy lub „wezwanie” bez koniczności korzystania z komunikacji
głosowej. Kiedy najbliższy ratownik (statek ratowniczy) odbierze taki
sygnał DSC jako alarm dźwiękowy odbierze jednocześnie informację o lokalizacji wzywającego pomocy.
Ratownik może wybrać nawigację typu Idź Do (Go To) w kierunku
wołającego dla udzielenia pomocy lub przekaże informacje do Straży Nadbrzeżnej. Kiedy Straż Nadbrzeżna otrzyma te informacje
sprawdza w swojej bazie danych informacje o wołającym (takie jak
kim jest wołający i rodzaj obiektu pływającego) .
168
W każdym momencie gdy obiekt pływający odbiera wywołanie
DSC zapisuje pozycję w pamięci i natychmiast może nawigować
w jej kierunku korzystając z funkcji Go To. Dzięki temu oszczędza się cenny czas w sytuacjach dużego niebezpieczeństwa.
Aby można było korzystać z systemu DSC użytkownik musi najpierw zarejestrować radiostację zgodnie z wymaganiami FCC
aby następnie uzyskać numer Morskiej Ruchomej Identyfikacji –
MMSI.
Co to jest numer Morskiej Ruchomej Identyfikacji – MMSI ?
Numer Morskiej Ruchomej Identyfikacji – MMSI zasadniczo
umożliwia korzystanie z radiostacji VHF podobnie jak z telefonu.
9-cio cyfrowy numer MMSI jest wykorzystany jak numer telefonu
podczas realizacji funkcji Raportu o Pozycji (Position Report) i
jest unikalnym identyfikatorem który wykorzystuje Straż Nadbrzeżna podczas akcji ratowniczych. Aby otrzymać numer MMSI
należy mieć zarejestrowane radio zgodnie z dokumentem FCC
Form 605.
Firma Garmin nie dostarcza tego numeru !
Więcej informacji na temat numeru MMSI znajduje się na stronie
internetowej pod adresem :
www.navcen.uscg.gov/marcomms/gmdss/mmsi.htm
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > DSC – cyfrowe selektywne wywołanie.
.............................................................................................................................................................................................................................................
W jaki sposób można uzyskać numer MMSI ?
Użytkownicy z poza Stanów Zjednoczonych.
Nie-komercyjni użytkownicy np. używający łodzi do celów rekreacyjnych przebywający tylko czasowo na wodach Stanów Zjednoczonych i posiadający tylko przenośne radiostacje VHF , Ratowniczy Nadajnik Określania Pozycji (EPIRB) i radar i nie muszą posiadać morskiej licencji na radiostację FCC. Agencja FCC (Federation Communications Commision) i Straż Nadbrzeżna posiadają
autoryzację dla niektórych dostawców sprzętu do nadawania numerów MMSI. Jest to ograniczone tylko do rejestracji łodzi rekreacyjnych. Aby uzyskać informacje w jaki sposób uzyskać rekreacyjny numer MMSI należy wejść na strony internetowe :
www.uscg.mil/rescue21/links/mmsi.htm lub
http://wirless.fcc.gov/marine/.
Użytkownicy Ci mogą uzyskać numer MMSI od swoich Agencji
Nadzoru Telekomunikacyjnego lub z rejestru statków, często poprzez uzyskanie lub uzupełnienie morskiej licencji na stację.
Nie-federalni użytkownicy obywatele Stanów Zjednoczonych.
Użytkownicy komercyjni podróżujący poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadzie musza wystąpić o uzyskanie morskiej licencji lub
o uzupełnienie posiadanej już licencji na stację morską. Aby dowiedzieć się dokładnie o wymaganiach na Morską Licencję należy
skontaktować się z : http://wirless.fcc.gov/marine/fctsht14.html. Jeśli Twoja łódź wymaga licencji wydanej przez FCC, numer MMSI
będzie przydzielony podczas procesu uzyskiwania licencji FCC
zgodnie z wymaganiami dokumentu Forms 159 i 605.
Federalni użytkownicy obywatele Stanów Zjednoczonych.
Federalni użytkownicy mogą uzyskać numer MMSI ze swojej
agencji radiowej. Te procedury są aktualnie analizowane przez
Narodową Administrację ds. Telekomunikacji i Informacji (NTIA).
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Użytkownicy w Kanadzie.
Kanadyjscy producenci są odpowiedzialni za przydzielenie numeru
MMSI dla komercyjnych i rekreacyjnych łodzi. Informacje na ten temat dostępne są w Internecie na stronie :
http://apollo.ic.gc.ca/english/mmsi.html.
W jaki sposób Garmin może Ci pomóc wykorzystać DSC ?
Aby odbierać Wywołanie w Niebezpieczeństwie lub Raport o Pozycji
musisz posiadać wyposażenie DSC z możliwością wyświetlania
mapy jak również w radiostację z zakresu VHF z aktywną funkcją
DSC. Podczas normalnych nie-ratowniczych Raportach o Pozycji
kanał 70 (156,525 MHz) jest wykorzystywany jako roboczy kanał
VHF/DSC.
Dla Wywołania w Niebezpieczeństwie należy nacisnąć na przycisk
May Day na radiostacji VHF. Na kanale ratowniczym zostanie wysłane Wywołanie w Niebezpieczeństwie wraz z dołączonym do depeszy numerem MMSI, jeśli urządzenie odbierające posiada aktywną funkcję DSC. Każdy żeglarz wyposażony w urządzanie z funkcja
DSC (na morzu lub na lądzie) gdy znajduje się w zasięgu odbierze
to Wywołanie.
Kiedy odbiornik GPSMAP 496 jest podłączony do radiostacji VHF z
funkcją DSC wówczas urządzenie GPS wyświetla: Listę Wywołań
(Call List), Rejestr (Log) i Katalog (Directory). Wymagane jest podstawowe połączenie urządzenia GPS i radiostacji VHF aby możliwe
było dwustronne przesyłanie danych w formacie NMEA.
169
Dodatek > Informacje na temat bazy danych Jeppesena.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Informacje na temat bazy danych Jeppesena.
GPSMAP 496 posiada wewnętrzną bazę danych Jeppesena do podawania informacji dotyczących pozycji i wielu innych informacji ułatwiających nawigację dla tysięcy lotnisk, stacji VOR i NBD. Uaktualnienia bazy danych Jeppesena są dostępne co 28 dni na stronach internetowych
– www.garmin.com. Programy uaktualniające pracują w środowisku
Windows® i aby z nich skorzystać wymagany jest dostarczany z
GPSMAP 496 kabel GPS – PC. Następujące informacje są zapewniane
przez wewnętrzną bazę danych Jeppesena:
Airport (lotnisko)* - Identifier (identyfikator), city/state/country name
(nazwa miasta/stanu/państwa), position - latitude/longitude (pozycja –
długość/szerokość geograficzna), elevation (wysokość), available fuel
types (dostępne rodzaje paliwa), runway designations/layout (oznaczenia drogi startu/lądowania/rozkład), runway surface(s) (powierzchnia
drogi startu/lądowania), runway length (długość drogi startu/lądowania),
runway width (szerokość drogi startu/lądowania), runway lighting
(oświetlenie drogi startu/lądowania), communication frequencies (częstotliwości komunikacji radiowej) i published approaches (publikowane
podejścia).
Weather – dostępność informacji na temat warunków pogodowych w
połączeniu z lotniczymi pomocami (ASOS, ATIS i AWOS)
VORs*- Identifier (identyfikator), facility name (nazwa obiektu), city/state/country (miasto/stan/państwo), name (nazwa obiektu), position latitude/longitude (pozycja – długość/szerokość geograficzna), frequency and co-located weather, (częstotliwość i wskazania pogodowe),
DME or TACAN availability [dostępność DME (radiodalmierz) lub TACAN (Taktyczna Pomoc Lotniczo-Nawigacyjna)],
NDBs*- Identifier (identyfikator), facility name (nazwa obiektu), city/state/country (miasto/stan/państwo), position - latitude/longitude (pozycja – szerokość/długość geograficzna), frequency
170
Intersections - przecięcia dróg lotniczych) - Identifier (identyfikator), nearest VOR (najbliższa stacja VOR), radial and distance from nearest VOR (radial i odległość od najbliższej stacji
VOR), position - latitude/longitude (pozycja – długość/szerokość
geograficzna), region/country (region/kraj).
ARTCC – centra kontroli ruchu lotniczego,
Airspace - granice przestrzeni ( klasa B, Klasa C, Strefy Kontrolowane SUAs i MOAs , agencje kontroli i granice pionowe,
FSS - Stacje Obsługi Lotniczej,
*Symbolika używana dla stacji NDB, VOR i lotnisk jest zgodna z
lotniczymi mapami papierowymi.
Aktualizacja bazy danych.
Aktualizacja bazy danych Jeppesena jest możliwa co 28 dni z
wykorzystaniem Internetu pod adresem :
(http://shop.garmin.com/aviation/databases/). Programu aktualizacyjne pracują w środowisku Windows® i aby z nich skorzystać
wymagany jest dostarczany z GPSMAP 496 kabel ze złączami
USB który należy podłączyć do portu USB w komputerze.
INFORMACJA: Przed przeprowadzeniem aktualizacji
bazy danych Jeppesena należy sprawdzić czy wszystkie
plany lotów znajdujące się w pamięci odbiornika są aktualne. Czy znajdują się tam nieaktualne dane/punkty lotnicze w zapisanych trasach lotu, czy trasa jest zablokowana i nieużyteczna. Należy utworzyć nową trasę z
uwzględnieniem aktualnych punktów z bazy Jeppesena.
Opcjonalne oprogramowanie FlightBook jest pomocne dla prowadzenia zapisów lotów. Odwiedź internetową stronę firmy Garmin : www.garmin.com/aviation.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Komunikaty.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Komunikaty.
Accuracy Alarm – Dokładność uległa pogorszeniu ponad limit ustalony przez użytkownika.
Alarm Clock – Czas ustawiony został osiągnięty.
Antenna Shorted to Ground – Połączenie z zewnętrzną anteną
GPS jest uszkodzone. Skontaktuj się serwisem firmy Garmin.
Approaching Target Altitude – Aktualnie znajdujesz się w przedziale
wysokości 1000 stóp ponad wysokościowym punktem nakazanym (nawigacja pionowa) .
Approaching Turn : zbliżasz się do zakrętu na trasie.
Approaching VNAV Profile - - Znajdujesz się o 1 minutę od początkowego punktu zniżania profilu nawigacji pionowej .
Arriving at Destination –znajdujesz się blisko punktu docelowego.
Bateries Low – należy naładować baterie (akumulatorki),
Basemap Failed Unit Needs Repair– Wewnętrzny błąd sprzętu.
Zwróć się do sprzedawcy urządzenia lub do autoryzowanego serwisu
GARMINA.
Database Error - Wewnętrzny błąd sprzętu. Zwróć się do
sprzedawcy urządzenia lub do autoryzowanego serwisu GARMINA.
Deep Water - woda jest głębsza niż zostało to ustawione w opcji
Deep Water Alarm (alarm woda głęboka).
Detail Maps Don’t Support Routing – Używane aktualnie mapy z MapSource nie zawierają szczegółowych danych i nie
można wyliczyć trasy.
Distress Call – odebrane zostało Wywołanie w Niebezpieczeństwie DSC. Podejmij odpowiednie działanie.
Dragging Anchor - odległość ustawiona dla alarmu dla znoszenia z kotwicowiska (Anchor Drag Alarm) została przekroczona.
Drift Alarm – głębokość wody zmieniła się o wielkość większą
niż zostało to ustawione dla alarmu o dryfowaniu (Drift Alarm).
Fish Alarm – zostały wykryte ryby. Na wyświetlaczu zostaną
wyświetlone ikony i będzie słyszalny dźwięk / beep (jeśli jest
uaktywniona opcja sygnalizacji). Ten alarm nie będzie wyświetlany na ekranie.
Boat Is Not Moving Fast Enough to Calibrate – Łódź płynie zbyt
wolno aby można było dokonać kalibracji prędkościomierza.
Flash Flood Warning – ostrzeżenie o gwałtownej powodzi zostało wydane dla najbliższego dla Ciebie obszaru przez Narodową Agencję ds. Pogody.
Can’t Unlock Maps – Brak kodu dostępu do jednej lub więcej odnalezionej mapy. Uszkodzone dane z MapSource są niedostępne.
Flood Warning – ostrzeżenie o powodzi zostało wydane przez
Narodową Agencję ds. Pogody.
Check XM Antenna – wewnętrzny problem z anteną GXM 30A.
Skontaktuj się serwisem firmy Garmin.
Lost Sattelite Reception – Urządzenie nie może kontynuować
odbioru sygnałów z satelitów.
Marine Warning - ostrzeżenie morskie zostało wydane przez
Narodową Agencję ds. Pogody.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
171
Dodatek > Komunikaty.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Memory Full – Pamięć urządzenia jest przepełniona, brak możliwości
zapisu nowych danych.
No XM Signal – antena GXM 30A nie odbiera sygnałów radia satelitarnego XM.
Memory (RAM) Failed Unit Needs Repair – uszkodzenie wewnętrzne
w urządzeniu. Skontaktuj się serwisem firmy Garmin.
None Found : brak danych spełniających kryteria wyszukiwania.
Memory (ROM) Failed Unit Needs Repair – uszkodzenie wewnętrzne
w urządzeniu. Skontaktuj się serwisem firmy Garmin.
Near Proximity Point – Znajdujesz się blisko ustanowionego ostrzegawczego punktu trasowego.
NMEA Depth is Below Transducer – Brak odbioru poprawki na długość kila z zewnętrznego przetwornika sonaru.
Off Course - Zszedłeś z kursu na lewo lub prawo poza przedział
wprowadzony w ustawieniach alarmu zejścia z kursu.
Proximity Memory Full – Brak możliwości wpisania dodatkowych
punktów ostrzegawczych.
Proximity Memory Full - brak możliwości wpisania dodatkowych
punktów najbliższych.
Proximity Radius Overlaps - promienie działania sygnałów
ostrzegawczych dla dwu punktów wzajemnie się nakładają.
No Diff GPS Location - wybrany jest format sygnałów różnicowych
RTCM ale odbiornik nie odbiera danych korekcyjnych DGPS.
Route Already Exists - próba wprowadzenia do pamięci nazwy
trasy która już jest w pamięci.
No Roads Near Destination – Brak dróg szybkiego ruchu do aktualnie
tworzonej trasy do wybranego punktu docelowego. Wybierz inny punkt
docelowy.
Route Calculation Error – Brak możliwości obliczenia trasy.
No Roads Near Starting Point - Brak dróg szybkiego ruchu do aktualnie wybranego punktu początkowego dla tworzonej trasy. Wybierz inny
punkt początkowy.
No DGPS Position – uszkodzone połączenie przekazu danych różnicowych lub brak wystarczających danych do wyliczenia pozycji różnicowej DGPS.
No Tide Stations for that Area - w promieniu 100 mil nie ma stacji
pomiaru przypływów.
Route Memory Full – Nie można zapisać więcej tras.
Route Truncated – Ładowana trasa z innego urządzenia posiada
więcej niż 300 punktów trasowych.
Route Waypoint Memory Full - Nie można zapisać więcej punktów trasowych.
Saving XM Program Information – układ kanałów radia XM
zmienił się i urządzenie zapisuje nowy układ do pamięci.
Shallow Water – woda jest płytsza niż zostało to ustawione w
opcji Shallow Water Alarm [alarm o płytkiej wodzie].
Sonar Failed Unit Needs Repair – wystąpił wewnętrzny problem
w urządzeniu. Skontaktuj się serwisem firmy Garmin.
172
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Komunikaty.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Steep Turn - Komunikat ten pojawia się przed zmianą kursu o kąt
większy niż 25° aby zapewnić pozostanie na obranym kursie.
Sunrise, Switching to Day Mode – przełączenie na rodzaj pracy
dzień (po wschodzie słońca),
Sunset, Switching to Night Mode – przełączenie na rodzaj pracy
noc (po zachodzie słońca),
Thunderstorm Warning – poważne ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zostało wydane przez Narodową Agencję ds. Pogody.
Tornado Warning - ostrzeżenie o możliwości wystąpienia tornad zostało
wydane przez Narodową Agencję ds. Pogody.
Track Already Exists - próba zapisu śladu trasy nie powidła się gdyż w
pamięci już taka nazwa istnieje.
Track Log Full - wskazuje, że ślad jest już zapełniony i zapis został wyłączony. Aby zapisać więcej punktów śladu, należy wykasować ślad i
włączyć zapis. Ten komunikat zostanie wyświetlony tylko gdy zapis śladu
‘Record Mode’ jest ustawiony na "Off".
Transfer Complete – transmisja danych zakończona,
USB Connected – kabel ze złączem USB został podłączony do
urządzenia.
User Time Expired – wartość czasu ustawiona w opcji Timer
Alarm [alarm czasomierza] upłynęła.
VNAV Cancelled – Funkcja VNAV została anulowana w związku
ze zmianą trasy aktywnej.
Water Speed Sensor is not Working – czujnik prędkości nie został wykryty. Sprawdź połączenia.
Water Temperature Alarm – przetwornik sonaru podaje za wysoką / za niską temperaturę wewnątrz lub na zewnątrz wody w
stosunku do ustawionych wartości.
Waypoint Already Exists - punkt trasy z taką samą nazwą już
istnieje.
Waypoint Memory Full - urządzenie zapamiętało maksymalną
liczbę tras.
Track Memory Full - brak możliwości zapisu danych trasowych bez skasowania starych zapisów.
XM Antenna Not Responding – Urządzenie nie może połączyć
się z anteną GXM 30A.
Track Truncated - załadowany ślad nie mieści się w pamięci. Najstarsze
punkty śladu zostaną usunięte.
XM Connected – antena GXM 30A została podłaczona do urządzenia.
Transducer Disconnected, Sonar Turned Off – do urządzenia nie jest
podłączony przetwornik, uszkodzony jest przetwornik / kabel połączeniowy lub przetwornik nie jest podłączony.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
173
Dodatek > Opcje pól danych.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Opcje pól danych.
Poniższa lista wymienia krótką definicję pól danych i ich opcji. Niektóre
opcje dostępne są tylko w przypadku podłączenia zewnętrznych urządzeń do GPSMAP 496.
Accuracy – dokładność określenia pozycji przez GPS,
Battery Timer – czas na wydanie ostrzeżenia gdy bateria jest bliska wyładowania.
Bearing – kierunek kompasowy od aktualnej pozycji do wyznaczonego
punktu docelowego
Course – określa kurs kompasowy pomiędzy aktywnymi punktami początkowym i końcowym .
Course To Steer – Zalecany kierunek do zmiany kursu dla zredukowania
zejścia bocznego z kursu nakazanego i utrzymania się na właściwym kursie. Pojawia się jako Steer.
Cross Track - Wielkość zejścia z nakazanego kursu w każdym kierunku ,
w lewo lub prawo .
Depth – (tylko Morski tryb pracy) odległość od powierzchni wody do dna ,
informacja w formacie NMEA z sonaru.
Dest Wpt – zobacz definicje dla Waypoint (Destination).
Distance (Destination) - odległość do celu lub punktu na trasie .
Distance (Next) - odległość do celu lub następnego punktu na trasie
ETA (Destination) - Przewidywany czas przybycia do docelowego punktu
lotu. Wyliczony do docelowego punktu trasy.
ETA (Next) - Przewidywany czas przybycia do kolejnego punktu trasy.
Wyliczony czas przybycia do kolejnego do punktu trasy.
ETE (Destination) - Przewidywany czas na trasie lotu. Czas potrzebny
jest do wyliczenia dolotu do docelowego punktu trasy.
174
ETE (Next) - Przewidywany czas na trasie lotu. Czas potrzebny
jest do wyliczenia dolotu do kolejnego punktu trasy.
Elevation –. Wysokość (elewacja) powyżej lub poniżej poziomu
morza (MSL).
GPS Status – aktualny status odbiornika GPS, taki jak „3D GPS”,
Location (Lat/Lon) - aktualne Twoje położenie w postaci szerokości i długości geograficznej,
Location (Selected) – Twoja aktualna lokalizacja wyznaczona
przez GPS wyświetlana w formacie który wybrałeś (inna niż długość i szerokość geograficzna).
Max Speed – Maksymalna prędkość z jaka może przemieszczać
się odbiornik od momentu ostatniego zresetowania.
Mov Avg Spd – zobacz definicję dla Trip Avg.Speed (Moving).
Move Timer - zobacz definicję dla Trip Timer (Moving).
Next Course – kurs trasy który będziesz utrzymywał gdy osiągniesz następny punkt trasowy.
Next Turn – kierunek następnego zakrętu na aktywnej trasie.
Next Wpt - zobacz definicję dla Waypoint (Next).
Odometer - Licznik przebytej odległości, zliczający podróż od
ostatniego wyzerowania .
Pointer –Wyświetlanie wskaźnika kierunkowego podróży do następnego punktu na trasie.
Power - Wyświetlanie wskaźnika-ikony rodzaju zasilania : bateria
(Battery), zasilanie zewnętrzne (External Power) lub ładowanie
(Charging).
Speed - wyświetlanie aktualnej prędkości w milach / kilometrach
/milach morskich na godzinę.
Steer – zobacz definicje dla Course to Steer.
Sunrise – czas wschodu słońca danego dnia.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Opcje pól danych.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Sunset - czas zachodu słońca danego dnia.
Time – czas dla wybranej strefy czasowej. Możliwy jest wybór formatu
12-godzinnego lub 24-godzinnego czasu lokalnego lub UTC.
Track – Kierunek przemieszczania relatywny do pozycji względem
ziemi. Zwany też jako „linia drogi”.
Voltage – Napięcie zasilania zewnętrznego źródła zasilania.
Water Speed - (tylko Morski tryb pracy). Prędkość podróżna
względem wody. Pomiar wykonywany jest za pomocą specjalnego przetwornika podłączonego do urządzenia.
Trip Avg Speed (Moving) – Średnia prędkość od początku ruchu i
ostatniego wyzerowania.
Water Temperature - (tylko Morski tryb pracy). Temperatura wody. Pomiar wykonywany jest za pomocą specjalnego zanurzonego na pewnej głębokości przetwornika podłączonego do urządzenia.
Trip Avg Speed (Total) - Średnia prędkość dla ruchu i zatrzymania od
ostatniego wyzerowania licznika czasu podróży. Pojawia się jako Ttl
Avg Spd.
Waypoint ( Destination) – końcowy punkt trasy lub punkt docelowy. Pojawia się jako Dest Wpt.
Trip Odometer – rozpoczęcie odliczania przebytej odległości od ostatniego wyzerowania licznika czasu podróży.
Trip Timer (Moving) – czas od momentu gdy odbiornik rozpoczął się
przemieszczać od ostatniego wyzerowania licznika czasu podróży. Pojawia się jako Move Timer.
Waypoint (Next) – następny punkt trasy. Pojawia się jako Next
Wpt.
Weather – Altimeter – ustawienie wysokościomierza zgodne z
komunikatem najbliższej stacji METAR.
Weather – Dew Point – punkt rosy zgodny z komunikatem najbliższej stacji pogodowej.
Trip Timer (Total) – sumaryczny czas od kiedy odbiornik został włączony do pracy od ostatniego wyzerowania licznika czasu podróży.
Weather – Pressure – ciśnienie przy powierzchni ziemi jest
zgodne z komunikatem najbliższej stacji pogodowej.
Ttl Avg Spd - zobacz definicję dla Trip Avg.Speed (Total).
Weather – Relative Humidity – wilgotność względna jest zgodna
z komunikatem najbliższej stacji pogodowej.
Turn - Różnica kątowa między namiarem (BRG) , a Twoim obecnym
kursem (TRG). „L” wskazuje, że powinieneś skręcić w lewo, „R” - że w
prawo. Stopnie pokazują kąt o który zszedłeś z kursu i liczbę stopni o
którą należy skręcić.
User Timer – czasomierz wybrany przez Ciebie w Menu Głównym
(Main Menu).
Velocity Made Good - Prędkość z jaką się przemieszczasz w kierunku
docelowego punktu jest prawidłowa. Pojawia się jako VMG.
Vertical Speed - Prędkość wznoszenia lub opadania.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Weather – Temperature – temperatura zgodna z komunikatem
najbliższej stacji pogodowej.
Weather – Wind – prędkość i kierunek wiatru zgodna z komunikatem najbliższej stacji pogodowej.
XM Audio – nazwiska artystów i tytuły utworów są wyświetlane
podczas korzystania z kanałów audio XM.
XM Signal – wielkość odbieranego sygnału radia XM.
175
Dodatek > Gwarancja i licencja.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Umowa licencyjna i gwarancja.
Rejestracja produktu.
W tej części Dodatku zawarte są informacje na temat umowy licencyjnej na oprogramowanie i gwarancje na GPSMAP 496.
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć korzystając z rejestracji on-line
jeszcze dzisiaj. Miej pod ręką numer seryjny Twojego GPSMAP
496 i połącz się z naszymi stronami internetowymi
(www.garmin.com/registration/).
Pamiętaj również, aby wpisać numer seryjny (8-mio cyfrowy numer umieszczony z tyłu odbiornika GPSMAP 496) na wypadek
gdy Twój GPSMAP 496 wymagał naprawy. Rachunek zachowaj w
bezpiecznym miejscu lub umieść fotokopię w instrukcji.
Umowa na korzystanie z oprogramowania.
KORZYSTAJĄC Z URZĄDZENIA GPSMAP 496, ZGADZASZ SIĘ
PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ DOTYCZĄCEJ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ UMOWY.
Firma GARMIN (‘GARMIN’) przyznaje Użytkownikowi ograniczoną
umowę licencyjną do korzystania z oprogramowania zawartego w niniejszym urządzeniu (‘Oprogramowanie’) w podwójnie należnej postaci przy normalnym korzystaniu z tego produktu. Tytuł, prawa własności
oraz prawa własności intelektualnej z i do Oprogramowania należą do
firmy GARMIN.
Uznajesz, że Oprogramowanie jest własnością firmy GARMIN i chronione jest prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi porozumieniami o prawach autorskich. Uznajesz następnie,
że konstrukcja, organizacja oraz kod Oprogramowania są cenną tajemnicą handlową firmy GARMIN oraz, że Oprogramowanie w postaci
kodu źródłowego pozostaje cenną tajemnicą handlową firmy GARMIN.
Zgadzasz się nie rozbierać, demontować, modyfikować, przerabiać
montażu i techniki lub redukować do postaci czytelnej. Oprogramowania ani żadnej jego części lub tworzyć jakiekolwiek prace pochodne w
oparciu o Oprogramowanie. Zgadzasz się nie eksportować lub reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju z naruszeniem praw
kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych.
176
Numer Seryjny : __ __ __ __ __ __ __ __
Kontakt z firmą Garmin.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z używaniem GPSMAP
496 Departament Obsługi Posprzedażnej firmy GARMIN jest do
waszej dyspozycji w USA od poniedziałku do piątku w godz. od
8.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 913/397.8200 lub 800/8001020 lub pod adresem e-mail : www.garmin.com/support i wybierz
Product Support.
W Europie kontakt (Garmin Ltd) tel : 44/0870.8501241
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Gwarancja i licencja.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Warunki gwarancji.
Firma GARMIN gwarantuje, że jej produkt wolny jest od wad materiałowych i fabrycznych przez rok od daty zakupu. W przeciągu tego okresu
firma GARMIN, według swojego wyłącznego uznania, będzie dokonywała
napraw lub wymiany części, które ulegną uszkodzeniu przy normalnej
eksploatacji. Takie naprawy lub wymiana będą dokonywane bez ponoszenia żadnych opłat ze strony klienta. Klient będzie jednakże ponosił
koszty transportu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje defektów wynikłych z
nadużycia, niewłaściwego użycia, wypadku lub nieautoryzowanej przeróbki lub naprawy.
GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ WYŁĄCZNE I NIEZALEŻNE OD INNYCH GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZYDATNOŚCI DO CELÓW STATUTOWYCH LUB
INNYCH. NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE OKREŚLONE SPECYFICZNE PRAWA W OKREŚLONYM SYSTEMIE PRAWNYM.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA GARMIN NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE
CZY WTÓRNE SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM UŻYTKOWNIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA CZY NIEUMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PRODUKTU LUB ZA WADY W PRODUKCIE. Niektóre państwa nie pozwalają na wykluczenie przypadkowych lub wtórnych szkód,
więc powyższe ograniczenia mogą nie stosować się do ciebie.
Firma GARMIN zachowuje wyłączne prawo do naprawy lub wymiany
urządzenia lub oprogramowania lub wyłącznie według własnego uznania
oferuje pełny zwrot ceny zakupu. TAKI ŚRODEK WINIEN BYĆ JEDYNYM
I WYŁĄCZNYM W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI.
Produkty nabyte podczas licytacji (przetargu) nie są uprawnione do żadnych rabatów ani żadnych specjalnych ofert firmy GARMIN. Nabyte tą drogą wyroby
nie posiadają potwierdzenia karty gwarancyjnej. Aby otrzymać taką gwarancję
należy posiadać oryginał lub kopię rachunku zakupu od uprawnionego sprzedawcy. Firma GARMIN nie będzie wymieniać żadnego uszkodzonego elementu
produktu zakupionego w drodze przetargu.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
W celu otrzymania gwarancyjnej obsługi należy zatelefonować do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub do Działu Obsługi Klienta
GARMIN (GARMIN Product Support) w celu nadania i otrzymania numeru towarowego (RMA). Następnie uszkodzony odbiornik powinien być
starannie i trwale opakowany z wyraźnie opisanym na zewnątrz numerem towarowym i po opłaceniu frachtu oraz ubezpieczeniu wysłany do
firmy GARMIN. Kopia oryginalnego rachunku sprzedaży ( pokwitowanie)
jest wymagana jako potwierdzenie ważności wykonania naprawy gwarancyjnej.
GARMIN International, Inc.,
1200 E. 151st Street,
Olathe, Kansas 66062 USA
Tel: 913-397-8200
Fax: 913-397-8282
GARMIN (Europe) Ltd.,
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9 AQ UK
Tel: 44/0870.8501241
Fax: 44/0870.8501251
GARMIN Corporation,
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel: 886-02-2642-9199
Fax: 886-02-2642-9099
GPSMAP 496 nie zawiera podzespołów, które mogą być naprawiane
przez Użytkownika. Naprawy powinny być przeprowadzone przez autoryzowany ośrodek serwisowy GARMIN.
Obudowa GPSMAP 496 jest zamknięta za pomocą wkrętów. Wszelkie
próby otwarcia obudowy w celu dokonania zmian lub modyfikacji urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą być przyczyną trwałego uszkodzenia odbiornika.
177
Dodatek > Gwarancja i licencja.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Zbiór uwag / zasad AOPA.
Gwarancje na temat danych pogodowych.
ORGANIZACJA AOPA (AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION – STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI I PILOTÓW
SAMOLOTÓW) MEMBERSHIP PUBLICATIONS INC I ORGANIZACJE JEJ POKREWNE (ZWANE DALEJ KOLEKTYWNIE JAKO
„AOPA”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ ZWAŻAJĄC NA INFORMACJE AOPA ZAWARTE TUTAJ,
WYRAŻONE LUB SUGEROWANE, WLICZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJĘ KUPNA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W
OKREŚLONYM CELU. PRZEKAZANA INFORMACJA W RODZAJU
‘BEZ GWARANCJI’ I AOPA NIE GWARANTUJE ANI NIE REPREZENTUJE ZE WZGLĘDU NA JEGO DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I ITP. POD ŻADNYM WZGLĘDEM WLICZAJĄC ZANIEDBANIE AOPA NIE ODPOWIADA ZA ŻADEN WYPADEK, ZNISZCZENIA SPECJALNIE ALBO BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYCIA
LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA LUB DOKUMENTACJI POKREWNYCH, NAWET JEŚLI AOPA ALBO JEGO
REPREZENTANT POWIADOMILI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TAKICH BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE POZYWAĆ
AOPA I ZGODNIE Z PRAWEM NIE WYRZĄDZAĆ SZKODY FIRMIE AOPA, ŻĄDANIA ALBO STRATY WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH LUB RZEKOMYCH NIEŚCISŁOŚCI W INFORMACJACH Z
FIRMY GARMIN. NIEKTÓRE ORZECZNICTWA NIE ZEZWALAJĄ
NA TAKIE PRZEDSTAWIENIE SPRAW, WIĘC POWYŻSZE INFORMACJE NIE DOTYCZĄ WSZYSTKICH .
OPROGRAMOWANIE WEATHER DATA JEST STANOWIONE
JAKO „BEZ GWARANCJI”. WSZYSTKIE INNE GWARANCJE,
WYRAŻONE LUB SUGEROWANE, WLICZAJĄC JAKĄKOLWIEK
RĘKOJMIĘ LUB PRZYDATNOŚĆ W OKREŚLONYM CELU ALBO
JAKO NIENARUSZENIE SĄ PRZEZ TO WYKLUCZONE.
178
Bezpieczeństwo użycia.
Używając XM Services używasz jego na własną odpowiedzialność,
powinno to być rozważne i przy zachowaniu wszelkich norm prawa
i własnego rozsądku. Użytkownik przejmuje całe ryzyko związane z
używaniem oprogramowania, sprzętu. XM i GARMIN nie przyjmują
żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z używania i korzystania z XM Service. Usługa Radio Service umożliwia wyświetlanie również informacji o pogodzie i o sytuacji ruchowej i nie powinny one być uznawane za „pewnik dla bezpieczeństwa”, ale są
one głównie dodatkowe i służą jako wskazówka i nie powinno się
opierać na nich w sytuacji zagrożenia. XM oraz GARMIN nie gwarantują dokładności, niezawodności, pełności lub aktualności danych na temat sytuacji ruchowej i pogody związanych z usługą Radio Service. XM i GARMIN, ich dostawcy danych, serwisanci, pracownicy działu marketingu i dystrybucji, oprogramowania lub partnerzy internetowi albo producenci sprzętu w żadnym przypadku nie
odpowiadają za szkody wyrządzone przez użytkownika lub osoby
trzecie wynikające z celowego, niecelowego, przypadkowego, specjalnego, wyjątkowego lub karalnego działania oraz za straty wynikające z przerwach w transmisji lub otrzymywania usługi XM Services.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Dodatek > Gwarancja i licencja.
.............................................................................................................................................................................................................................................
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA.
a) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU.
ZA WYJĄTKIEM RZECZY WYRAŹNIE WYRAŻONYCH TUTAJ NIE
UDZIELAMY GWARANCJI NA USŁUGĘ RADIO SERVICE, UŻYTKOWNIK UŻYWA GO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZAWARTOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ USŁUG JEST OFEROWANA
BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB SUGEROWANYCH. WSZYSTKIE TEGO TYPU GWARANCJE (WLICZAJĄC,
BEZ OGRANICZEŃ, SUGEROWANĄ RĘKOJMIĘ, SPRAWNOŚĆ
DO PEWNEGO CELU, TYTUŁ I NIENARUSZENIE) SĄ W TYM
PRZYPADKU ODRZUCONE.
b) OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE USZKODZENIA LUB STRATY
ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM USŁUG RADIOWYCH, CZY TO BAZUJĄCYCH NA ZANIEDBANIU ALBO INNYCH PRZYCZYNACH.
NASZA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODNOSI SIĘ DO CIEBIE
LUB INNYCH OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z NASZYCH USŁUG,
NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ
WARTOŚCI DO ZAPŁATY ZA SERWISOWANIE PRZEZ OKRES 6CIU MIESIĘCY NATYCHMIAST PRZED SPECYFICZNYM WYDARZENIEM KTÓRE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LUB
UTRATĘ. TA ALOKACJA RYZYKA WYNIKA Z NASZYCH CEN.
UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ WIĘCEJ PRAW NIŻ TE WYMIENIONE
WYŻEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRAW DANEGO STANU.
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Ten produkt został rozbudowany a wykorzystaniem DAFIF™( Digital Aeronautical Flight Information File) który jest produktem
agencji National Geospatial - Inteligence Agency.
Ten produkt nie został zaaprobowany lub w inny sposób zatwierdzony przez agencję National Geospatial - Inteligence Agency ani
przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (10 U.S.C.
425).
a. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach 10 U.S.C.
456 żadna cywilna akcja nie może być podejmowana przeciwko Stanom Zjednoczonym z wykorzystaniem zawartości pomocy nawigacyjnych lub rozpowszechnionych przez którąkolwiek z agencji: Defence Mapping Agency (DMA), National
Imagery i Mapping Agency (NIMA) lub przez National Geospatial - Inteligence Agency (NGA).
b. Produkt DAFIF™ jest dostarczany w rodzaju ”bez gwarancji”
w związku z tym nie ma gwarancji wyraźnej lub ukrytej włączając w to bez ograniczeń gwarancje rękojmi i sprawności do
pewnego celu lub powstanie takiej poprzez uregulowania stanowe lub inne prawa albo inne reguły handlowe, i jest wykonane przez agencję NGA dla określenia dokładności i funkcjonalności produktu,
c. Ani agencja NGA ani jej personel nie będzie odpowiadał na
żadne reklamacje, zagubienia lub uszkodzenia spowodowane
albo związane z wykorzystaniem tego produktu. Użytkownik
zgadza się nie szkodzić agencji United States National Geospatial - Inteligence Agency. Jedynym i wyłącznym działaniem
użytkownika jest wyłączyć i nie używać produktów DATIF.
179
Dodatek > Gwarancja i licencja.
...............................................................................................................................................................................................................................................
Porozumienie o świadczeniu usług satelitarnego radia XM.
XM Satellite Radio Inc.
Sprzęt i miesięczna subskrypcja są kupowane oddzielnie. Opłatę subskrypcyjna ponosi tylko użytkownik. Ponadto występują inne opłaty i
podatki włączając w to jednorazową opłatę aktywacyjną . Wszystkie
opłaty dotyczące odbioru programów radiowych i informacji / danych
pogodowych mogą się zmieniać. Wyświetlanie informacji pogodowych
XM WX i innych indywidualnych cech zależy od rodzaju wyposażenia /
sprzętu. Odbiór sygnału radia XM może być różny w zależności od lokalizacji. Subskrypcja zgodnie z Porozumieniem z Użytkownikiem zawiera zestaw XM Welcome Kit [zestaw powitalny] i dostęp do strony
xmradio.com. Dostępność odbioru dotyczy 48 stanów Ameryki. XM WX
jest znakiem handlowym XM Satellite Radio Inc.
Skontaktuj się telefonicznie z XM Satellite Radio pod numerem 800985-9200 w celu uzyskania subskrypcji dla XM WX Weather i / lub XM
Radio.
Postanowienia FCC .
Urządzenie GPSMAP 496 spełnia postanowienia Rozdziału 15 Ograniczeń FCC (Federal Communications Commission) dla cyfrowych przyrządów Klasy B do użytku domowego lub w biurze. Te postanowienia
są przeznaczone aby zapewnić uzasadnione zabezpieczenie przed
szkodliwą interferencją w przypadku instalacji wewnątrz i są surowsze
niż wymagania dla instalacji na zewnątrz.
To urządzenie generuje, odbiera i przetwarza sygnały na częstotliwościach radiowych i jeśli nie zostało poprawnie zainstalowane i
zastosowane zgodnie z zasadami użytkowania może negatywnie
wpłynąć na transmisję radiową. W szczególnej sytuacji zakłócenia
mogą się pojawić nawet przy poprawnie zainstalowanym urządzeniu.
Jeśli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym czy telewizyjnym, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i
włączenie sprzętu, Użytkownik zachęcany jest do skorygowania /
usunięcia interferencji za pomocą jednego lub więcej z poniższych
sposobów:
•
•
•
•
Zmiany orientacji i położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenia odległości między sprzętem, a odbiornikiem.
Podłączenie sprzętu do gniazda w obwodzie innego, niż to do
którego podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawca lub z doświadczonym technikiem RTV.
GPSMAP 496 nie zawiera podzespołów, które mogą być naprawiane przez Użytkownika. Naprawy powinny być przeprowadzone
przez autoryzowany ośrodek serwisowy GARMIN. Inne naprawy i
modyfikacje spowodują utratę gwarancji oraz uprawnienia do obsługi tego urządzenia zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15
norm FCC.
Działanie jest podporządkowane następującym regułom: (1) Urządzenie nie powinno powodować szkodliwych zakłóceń, i (2) urządzenie
musi być odporne na zakłócenia z zewnątrz mogące spowodować nieprawidłowe działanie.
180
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Indeks.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Indeks
A
Akcesoria
Aktywna trasa - strona
lotniczy rodzaj pracy
Aktywny Ślad Trasy
Alarmy
przestrzeń powietrzna
kotwicowisko
przylot
głębokość
zniżanie
DSC
ryby
następny zakręt
przeszkody
zejście z kursu
punkty bliskie
sonar
system
teren
teren-ustawienia
VNAV
44
87,90
28,115
106
107
107
108
37,38
100
108
107
37,38
107
86
108
107
37,38
39
42
Alarmy – zakładka
alarmy o przestrzeni
nawigacja
alarmy systemowe
106
107
107
Antena
ARTCC
Autolocate
Adapter do gn. zapalniczki
Aktualizacja bazy Jeppesena
1,3,162
18
3,5
2
170
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
157
B
Bateria
poziom
zestaw
tryb oszczędny
Biper
BlueChart
Bieżąca trasa
lądowy rodzaj pracy
Budzik
Biała linia
4
1,2
116
115
161
66
72
107
138,145
C
CDI (zobacz wskaźnik dewiacji)
Czyszczenie
156
Ciśnienie barometryczne
50
Częstotliwości komunikacyjne 20,16
Cyfrowe selektywne wywołanie
100
Czas lokalny
Człowiek za burtą
Ciśnienie
Czas
opóźnienie
format
zakładka
strefy
Czasomierz
119
92
120
165
119
119
119
95
D
Dodaj do trasy
61,68,76,80
Data
119
DB-9
160
Domyślne ustawienia
8,35
Detaliczne mapy
10,36,161
Detale
15,16,19
DGPS
124,163
alarm
107
Direct To
14,19
DSC
96-100,168-169
Drogi szybkie
unikanie
118
Deklinacja magnetyczna
121
Dane mapowe
36
Droga
70
Dane techniczne
155
E
E6B
Edycja
trasy
punktów
Elewacja
49-50
75,76,77
78,79
120
181
Indeks.
...............................................................................................................................................................................................................................................
F
FCC
FlightBook
FSS
Format pozycji
Filtr rejestru
Format danych
168,169,180
46,170
188
120,167
113
122
G
Głębokość
Garmin DGPS
Go To
wywołanie w niebezp.
historia
strony
punkt
raport o pozycji
GPS
inf. ogólne
wł / wył
strona
GRI łańcuch
GSD 20
GXM 30A antena
podłączenie
Gwarancja
Głośność
182
120
122,123
14,15,84
100
59
15,23
92
100
163-164
163
5
6,74
166
135
132
159
177
3,115
H
HSI
wskaźnik
40
34
I
Ikony
114
Identyfikacja
6,12,14,18,168,170
Informacyjne strony
32,60
Inicjalizacja
3,163
Informacje instalacyjne
158-162
Informacje o połowach
112
Informacje o księżycu
109
Informacje pogodowe
wyszukiwanie
133
J
Jeppesena baza danych
aktualizacja
Język
27,170
10
116
K
Kable
158
Kalendarz
109-112
Kalibracja prędkości lotu
50
Kalibracja prędkości w wodzie 141
Karty danych
161
Kategorie
menu wyszukiwania
58
punkty trasy
82
Komunikaty
113,176-180
Kabel połączeniowy PC
160
Kryteria dróg startowych
22
Komputer podróży
73
L
Lotnisko
kryteria
identyfikacja
informacje
Lądowe najbliższe punkty
LORAN TD
Licznik przebytej drogi
18,170
22
6,12,14
15,16,19
19
165-166
73
Ł
Ładowanie
2,4
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Indeks.
.............................................................................................................................................................................................................................................
M
Metody obliczeń
Menu główne
zakładka wyświetlacz
zakładka GPS
zakładka Sound (dźwięk)
Mapa
informacje
MapSource
Maksymalna prędkość
Menu opcji
117
Nawigowanie w lądowym r.pracy 56-57
Nawigowanie w morskim r.pracy 92
114
4
115
Nawigacyjne alarmy
NDB
Najbliższe
bieżąca trasa
do punktu docelowego
następny
inne
Nawigacja pionowa
36,60
10,161
47
9
N
Niebezpieczeństwo
w lotniczym rodz. pracy
19
w morskim rodz. pracy
168
Namiar
121
Numer MMSI
96,168,169
Nawigacja
trasy
75
do punktu
92
ślad trasy
90
Nawigowanie
wywołanie w niebezp.
100
raport o pozycji
100
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
107
18,170
59,60
59,60
59,60
59,60
42,43
O
Ograniczenia
67,118
Obliczenia tras
118
Odległość i prędkość
120
Orientacja mapy
30
Oznaczenie punktu trasy 26,63-65,81
podwodnych
139
Oznaczenia lokalizacji
26
OBS
41
Odbiór sygn. satelitarnych
3
Okno ostrzeżeń ruchowych
151
P
Przestrzeń powietrzna
alarmy
alerty
granice
informacje
najbliższe
Przybliżona lokalizacja
Podświetlenie tylne
Połączenia kablowe
Prędkość przelotowa
Pola danych
Plan lotu
tworzenie
lot w/g planu
zablokowany
Pozyskiwanie sygn. satelit.
Polowania i połowy
Przecięcia tras
Przyciski
Pozycja
Pomiar odległości
Przycisk NEAREST / FIND
Przycisk graficzny
Przemieszczanie po mapie
Preferencje
lokalizacja
Projektowanie lokalizacji
Przegląd
trasy
punkt trasy
32
106
21,28
29,32
20,21,32
18
80
3,114
2,158
47
35
27,44,77
27
28
27
4-6
112
170
7
6,65,163
33
18
8
29,31
167
81
75
78
183
Indeks
...............................................................................................................................................................................................................................................
Przeszukiwanie nieba
5
Prędkość
40,47
Przetwornik
140,144
Prędkość rzeczywista
50
Przypływy
informacje
110
stacje
111
zakładka
110
Prędkość pionowa
120
Prędkość względem wody
141
Punkty trasy
15,26,63-65,163
kategorie
82,83
tworzenie
26,64,81
edycja
78,79
strona informacyjna
60
zarządzanie
78
oznaczanie
26
nazywanie
79
najbliższe
86
symbole
79
przejścia
74
184
R
Rodzaj pracy
RTCM
55,116
123,124
S
Sprawdz. połączeń beacona
Strona kompasu
morski rodz. pracy
menu opcji
Skala wskaźnika dewiacji
Symbole ryb
141
55,95,114
94-95
94
40,41
140
Strona drogi główne
114
morski rodz. pracy
70-71
pola danych
71
ustawienia
71
Strona Mapy
lądowy rodz. pracy
69
lotniczy rodz. pracy
29-36
usuwanie detali
33
morski rodz. pracy
93
ustawienia
34
Sekwencja stron
91
Strona danych o pozycji
lotniczy rodz. pracy
45
Status odbiornika
5
Skanowanie częstotliwości
123
Strona Teren
lotniczy rodz. pracy
37-39
usuwanie detali
33
Strojenie beacona
164
Strona ostrzeżeń
5
Symulator
11
Symulowana nawigacja
11-12
Sonar
135,136-139
regulacje
137-139
na stronie mapy
135
zasada pracy
143
ustawienia
140,142
T
Tworzenie
kategorie
plan lotu
trasy
82
27
61,62
Tworzenie „Direct To”
14-16
Trasa
76,90
dodawanie punktów
76
edycja
76,77
edytowanie
67-68
menu opcji
74
preferencje
117
Trasy
61-62,163
lądowy rodz. pracy
74-77
edytowanie
74-77
nawigacja po zapisanej trasie 75-77
Temperatura
120,146
Teren
alert
28
Termokliny
145
Trasa „zakręt za zakrętem”
56,66,75
Temperatura wody
108
U
Usuwanie
profilu samolotu
kategorii
zapisu lotu
trasy
zapisu trasy
punktów trasy
kategorii punktów
Układ strony
Ustawianie alarmu
Ustawianie daty
Ustawianie skali CDI
48
82
46
74
88
85
82
35
106
119
41
Ustaw. prędkości i zużycia paliw. 44,77
USB
kabel danych
122
160
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
Indeks.
.............................................................................................................................................................................................................................................
UTC
UTM / UPS
Uskoki wiatrów
Układy współrzędnych
119
167
50
167
V
VHF
VNAV
wskaźnik
profil
VOR
168
42,43
42
42
16,170
W
Wskaźnik
ustawienia
Wskaźnik dewiacji
Wskaźnik kursu
Wysokość gęstościowa
Wprowadzanie danych
Wyszukiwanie
z punktu
z innej lokalizacji
menu
z bieżącej lokalizacji
58
58,59
57,60
3
Wybór podejścia do lądowania
23-24
Wybór opcji
Wyświetlanie detali
Wyświetlanie mapy
Wielkość sygnału
Wektory
WAAS
Wodoodporność
Waga i wyważenie
41,94
34
24,40,41,94
94
50
9,10
9
15
79
5
24
6,116,158,163,164
156
48
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi
X
xImage
XM Audio
ulubione
wyciszanie
opcje
włączanie
XM WX
inf. dodatkowe
opcje
radio ID
wyświetlanie
XM WX Weather
Z
Zakładka Celestial
polowania i połowy
wschody i zachody słońca
przypływy
Zakładka wyświetlacz
Zewnętrzne zasilanie
Zapis lotu
Zużycie paliwa
Zarządzanie trasami
161
51
53
54
52
51
Zapis bieżącej trasy
Zakładka Sound (dźwięk)
Zakładka System
Zakładka Units (jednostki)
Zoom
72
115
116
120
30
132
127
132
126
133
112
109
110
114
4
46
44,47,77
74
Zarządzanie punktami trasowymi 78
Zasilanie
złącze
Zapis
Zerowanie licznika czasu
2,3,158
1,4
87,90
119
Zerowanie licznika przebytej trasy 45,73
Zapis trasy
Zapis bieżącej lokalizacji
27,74,90
63
185
...............................................................................................................................................................................................................................................
Aby uzyskać aktualizowaną i bezpłatną wersję oprogramowania (włączając w to dane mapowe) podczas całego okresu
Użytkowania produktów firmy Garmin odwiedź internetową stronę firmy Garmin : www.garmin.com.
186
GPSMAP 496 – Instrukcja obsługi

Podobne dokumenty