tutaJ

Komentarze

Transkrypt

tutaJ
f
ofi
I
r
E
G L O i X V
O L
r
H P
I
A O Y
o t
I c
X E J
POLS'af
E
IYS?6LPRACY
TOI{ARZYSTIO
z v
o
o
Z
i<LUBEX
RZY}lslctX.
nlezaLetrtlt
K.tuben
Rz).nskin
z
l{sp6lpracy
Jest
To{arzysl-vo
Polskie
drudzlestu
z ponad
ono JedDvn
Jes!
Podobntch
sPo:ecznE.
orsanlzacj{
Rzv46kin.
z K]uben
w'sp6ipracuiqcych
Tovarzyst
-rdearti:
sie
irzero
kie.uie
K-I ub Rzyreki
PodslaYo')'ni
svlata,
YsP6lczesneso
-p;zyjmuje
do Problet6r
g.lobalne
Podejgcie
v dlq2szeJ
-konc;tlruje
1 oPciach
sie
na P.obl emch
PoIj t)'cznlcb
q
i tz4d/'
analitvcy
czlni
to
lrad/cvjnie
perspektywie
niZ
gvlatot)tcb
Y obrebie
zalezno<ci
-poszukuje
glebszego
zrozrhienia
tectDoLogi- po.lilycznycb,
kurtaotvch,
sporeczn/ctt,
;.oblerdi
t e!/cznycn.
drodoviskorych
cznych,
t6 ldee
1
z Kl uben Rz)'rekin
trspdiPracl
Podzlela
To'arz/stYo
Polskie
t Pow.rqzanau
Yar'rnkach
je
t ko!*retnvch'
reatizotad
Potsklch
sie
s!a.a
? wyzwa^r ami alobatDyru.
RzYn\|spdipra.y
z Kl ubem
Towarzystta
Polskiego
st.atut-o*/mi
CeIaRi
:
skin
sE n, in.
kt6re
t pubr i kacj1,
-ibicjotabie
dvskGJI
badad'
i prorcvante
do konregtonu'
lssl4zuJqc
probleml
i naszego
PoIski
podejnuja
Rz).rekiego'
K}ubu
i ujeC
cepcji
-rozvi
KIubu
Rzv6kleso'
celanl
janie
zainteresoiadia
i przedsieEleC'
pulartzoFaDie
opracot5n
iego
za
utaza
lemtYke
yydaje
kldrvch
ksiazki'
i sPonsoruje
Towarzystwo
j E
uvase
zqrdc'rc
k!dre
celon
svoin
Pragnie
odpoviadaj4cq
v
tych
zawarte
i vnioski
Publlkaciact!
stya.
Interpretacje
jed/nie
pogtqdY
autor6v.
POLSKA
FUNDACJA
[email protected]
KIUBV
Rz)'nKlubu
fiDanso'e
tspleranie
Przedsi.e*zi€C
Fubdacja
rE Da celu
z
l|sP6lPrac/
Tosarzvstwa
Polsktego
dziafalno<cl
oraz
t Potsce
skiego
do
dqzv
fundacja
gosPodarczej
Y
dzlalalno<cl
swoieJ
Krub;n
Rzlrekin.
rozvr'to
1 cIVilizac)'in)'n
gospodarczvm
pod Yzgleden
PoIski
zbli2enia
lnlcJat)'n
'sPdl!v6rc4
laklch
Jest
pansty
Zacbodniej.
EsroPy
niei-ych
CInt''
Center
jak
o.az
EElhess
Fosdalion
Business
oPlekA
oLaczac
sle
r6wn1e2
stara
Krubu
Rz)'rekiego
Fsdacja
Poi,ska
cto Prona,'qzuj4
kt6re
yszelkie
i organizacvine,
edukac).Jne
dzj.eianla
na celu
Ei{
kt6re
PoszuklTakie
nlanoticie,
Rzt6kieso.
Klubu
sranu
oraz
6'l:ta
'sp6iczesnego
globalbvch
dIa proltler6v
;anie
roztiazar.
j
a
k
o
IudzkleJ
urdversarn).ch
ta.togci
Podslat)t
podk.eslaj4
znaczenie
1 tsp6lp.acY,
solida.nosci
To'arzFtva
Polskiego
Adres
RzTrekiego:
Klsbq
skiej
FuD.iacji
OO-529
\Yarszava,
ul.
VsPdtPracv
$sPdlna
1/'3'
z
Klubem
LeI./Iaxt
oraz
Rztnskin
628
05
49
Pol_
O D
R E D A l ( C J I i
"Biqlet).n
Ori'npiadl
przedstaiiant,
Chceny,
Ft I ozoft
eb)r
ul<azlwal
sie
teso
hureru,
Jq2
o.az
prz).golowanle
do
Jako
sie
e
przez
kie
Chodzito
1
jej
i2
srdj
kt6ra
nte
roczne
to
nie
@teriatu,
spolkania
nle
dobrych
rnsPiracji,
chcen),
nle
to
nlal/
E
wragnie
Eny
kt6rych
strorz).C
forqh,
Jako,ydarze-
sle
<rladorE
ble
Em).
do
Jedyhre
pyranla.
jesr
ktdryn
zde-
,
,
n_teJ
odp/t/r.nia
Aby
forElnego,
ha
Jes!
uczestr{czy(
zarodnlcy,
!ozrc'a
Fi-
dralog
Jest
j. nn{
z
zatem
tylko
zadane
dIa
Olinplady
Jedynle
mr<tenla
charakreru
Jedynle
zEJotn)/ch,
o.ganlzatora^l
d).scypIl.na
ograrczyC
odporiadania
Ja_
etepdw)
kt6ra
,eEIl
nurer
cere,
ab/
Zr6dten
laki
b/ly
norych
dlalog
rc2e
protadzoD)..
!-an).
tego
-
filozofia
kldrz).
nen
sie
czenia,
v
2e
s{
'szystltch,
<rra
do
udzialu
ponievaz
teJ
nle
sposdb
na
zMDe,
pu*t]/
nast
tak
lnLe.esu.Je
dla
rych,
',BIuIet/-
r
z
t),
prztszlogci.
Bardzo
moZltro<C
uDowszechn1anla
tilozofit
r
czqsto
ridzenia,
czytelnic/
krd.ych
ot.inp-rady,
kontakt
lnprezie
popularyzacJj.
rdZne
p.z/szreJ
organizatord,
i
kt6rl.ch
Muczyctell,
dz1edzlnte
w ten
naszej
""r".t.rio.
1 tych,
zetknell
prezentovad
progranu
Jako
ju:
niE
esp6iprace
ktdre,
r6dz.ieJe,
ot'arte
aktualhych
zachecid
na
do<tiadczerrla
my w ntm
'8iu.Ielynu"
d.la
z
zdolta
ticz/nD.
cami
ste
niedzl
sarego
tnneJ,
wszlscy,
moie
inM
sposdb
ost.19nqC.
kontakt
Zywiolen
,
Jak
FIIozoficzneJ
Cnasuephy
pevren
rraktuje,ny
obudera.
podsurpyanle,
cenLralnycb
2rdrda
O.Irnpt5dr.
Olr nlPlacry
(vszystklch
napotyka
a
czy
sPo!kantami
bya
i
FtlozoficzDej,
udziaa,
jak
parlsL,u
nuEr
sarej
jako
LII
stal/
nre
Zywtolem,
ryrodnleje
zadanego
o
borreD
FIIozoft:r
HygI,
Olinpiadzie
-
roku
eltninacJj.
.jeJ
teJ
rla<civyn
spotkanie.
,
uczestntkanr
Ollmplady
inc/dentalheso.
tego,
razy
przeproradzonej
wszystktn
szc2ebtl)
lozoliczhej.
-
przede
nan
dra
pierwsz).
j(E
Ten c/k]
okregra
v
tego .'Biulet).nu.
ch.!eI1<ny
rydawanle
(vszystkicb
llta
krietbld.
kt6rego
uzupelDtenie
Jako
on
przypadku
ukaZe
cznej..,
pory.slaDyzostat
Jest
opcJe
stan4
szkote,
nle<tocenrane.
i
stahowisla-
ste.6vrrle2
1ch
dogvlailchcetan/
rspdltr6r-
OI l nplady.
bardzo
cleszt
Es
Z/we
zaihtereso'anie
Otlnptada
kto
najlepieJ
szt!2y!
/
NaJr).2sza
pobualzenie
nosci
To
pozYala
dopiero
il
!.bor6'.
cia.
lqb
stal1
sie
zofl-q
oatcznll
grani.
lo
reDedzerovie
prz).
k1,
na
progq
jedlrrle
oni
aFr)'katlscy
t
do
stol
ttd.ego
na
otvarci
r62De
opcje'
O tych
naucz/C
ftlozofta.
Eviecie
chclellby<ny
takze
nie
v
na
d/skuto*aC
doc.
dr
hab.
Barbara
Wlceprzetodrdczaca
PS.
Ezre
Redatcja
"Bi.ttLet).nu
naszego
specJalna
Plsm.
nagrodq.
OlltnPtadv
Aulor
P.z/JeleJ
{Ie|.
FlIozoftczneJ"
ProPozvcJt
bv-
n1e
tt6rzt
b/c
Xusza
*tagnle
tego
lego
rne
tak
lnfornatv_
ludzl,
dztedzlD-1e'
]anach
prze-
absortenldn
ee
nEzlltogciacb
nowvch
fl1o-
bed{
ftyby
P'eferovarlby
rozwiqzanla
r62ne
nle
nl cz)ttn'
I
z
dzjsteJszIln
bahkowo6cl'
JedDeJ
n1e
kt6rzv
nlgdv
bowien
2/-
naszego
konlakcte
<{1ecle
o
cenl
PolsLa'
takze
JeJ
t
DP.
sP€cJallslatlt
doskonai/nl
Je<}t
Japodsc)'
p.ac/
rldzerda'
qzasadnlonvch
ksztalt
v
Jeso
dost'ze-
pur*t6t
dokon/iad
vtedzv
urdeJet-
ogdlna'
vledzy'
sanl'
t
PozostaJe
1
s''tuacj4
n/<Ienla,
sle
r
FilozoflczneJ'
ft.tozofit
pogYlecanta
przlJ!]xxanlu
nv
laureatanl'
sPosobu
studiota.lte
czasu'
nUare'
ollmptadv
JeJ
Laklego
dtatego
stracone
filozoftl
sa
potrzebe
lvlagnle
oznacza
ste
stan{
nle
*1dzen1at
za'sze
oq6lb/ch
JesteStnv
qczeslnlc/
cl
r6vnleZ
DIatego
nagrod4
ptlrtklu
tczn/'nl'
elerentdt
r6Zntch
vla<clrq
zEIe24
nan
zatodach
tych
Publlkacje
polrzeble
na
z
Potlazantu
utsztaltotaD)'ch,
hlstorycznle
nteJ
v
tego
bvao
OllnPrad)/
laczerna
zdolho6d
stanowl
'
z
ono
oboilezu-
abv
btbllogrraf
t
Polega
s).tuacJl
trasneJ
takze
Jest
naJlepszy.
znaJorFscr
Chcle]tbvgn/'
PotrpcDe
n).glerrra.
zawod6n,
jest
zawodach
stoPied
Ju./.
Eszej
Egrod4
Jednar
sarcdzlel'nego
podstare
s'dJ
wszelkrch
Jak
lvch
netod).czn)tDr1
{skaz6vkad
ok.eglerda
gania
b)'iv
Bldet)'nLe"
rada,
tak
t
kto
bedzle
dec/dotaC
,
zamieszczone
!yn,
o
zaP.ezentowaa
Potrafl
Mlerta}q,
J{cego
aby
i
najlepsz).cD
rylorlleDle
olrmPtad/'
sareJ
teren
Fllozof1czna.
Potrafl
vsP6tczesn)'n
"BIuletvnu"'
Xarkle{Icz
KO OF
oglasza
uhoDorotaD/
konkurs
na
zoslanle
I{I.AI'YSLAIY
STROZEWSKI
c o
odpowiedz
takie
p).tan1a
T O
na
to
Z N A C Z Y F I L O Z O F O W A C ?
pytahle
rrte
Jesr_ dla
mte
zadanleh
ialryn,
Zrl&te
starla
sle
albo
; ;;;";;;; :i":"1f.fi:::'-ii":i"il=:i;,i:=:;;. l::
1.t.: a=i"a=i-"-;
i o d p o w i - . d zr e s r . e f r e k s r q , " i
tyi,-'.i
lii'"i".=""r..,"
::::l=i::""
O sobie
hoge zaten
porledzlea,
2e n1e luble
radykalhego
redurcJonlznu,,
are rak2e
nadnderDeso
nno2enla
b/!d,
t";,
'rioi, J.="
."
o"_
lrzebhe.
Nie rubre
r.ak2e
.edulcjoh1;nu
"iI
r * ^ r i , " s " ," i J "
..=y."r.
chci ai b). spro'adzia
do tedbeo.
N'""*t.'o"i"',Iii:; ;dT;';"i::;-:' J:i"::i::"::i::"::::1".;:;:::::
'r.oi"n"1=*=iJ
Nie Iuble tak2e
ftrozofrczneso
yi;losro,ta,
Dre rozs_
kldryn s1e subie.
uwZzan ze firozofra
:""i-""t1""_.,*
:"t"
are jednoczesnie
nle sqdze,
tyt"
^z"i"i
u"
q s p d . r h e e o z i h h r y d ^ j l , t . , , r"l a y
j"l.ii
j
;
"
r
;
;
"
"
;
;
i
"
"
L
"
"
,
"
"
,
" 1i e
" r1y' ,l1r :u: " ' :
."
h
drareqo, 2e chce zorqblc rzeczy najbard;jei
"
"
.
"
,
"
,
;i;.;;.",
rrateso,
2e jesr pierysza , =t"s*l"
a" i"g",
"
,
"
,
.,=..r".
Itd.,Nip.Iubie
lez plyttiego frj.ozolo,ahla,
; ;t; p, ' " ,
d l a" "t -eJg. jot . ;D
cenre hp. rr_
rozor .l'1 rraDcusrleJ XvIrLieku.
Przejd2hy
tedy do sfornulorahla
postulat6r,
tttku
ktdre _Jak sAdze_
noga/by
zostac spelnione
r takleJ
flrozofll,
Jaka b/aabt ,u naJbrl2_
sza (niezate2nie
od teso, czy sarEnu udaio ,,r ,ie.
t!*rii"l-,r."
.r_o_
Ptru jq realizorac).
Filozor'ta
1 I.ilozoforanle
rnaJa sens ,tedy,
g d I- j e s t s t e p r z e k o r l a _
sie rzeczl
naJbardzlej
po,r.t".o"y.r,.
zi,"
L' i;l , . " . " " " _
l I 1a._ w - s1'"o: ti n
* 9_"r r o d z l e
D
poznarczyir,
"i "=j "
swolm zap;uryra,i"
.,"
.
w
tak-dareko,
"
s
r
.
e
t
y
r
k
o
J
a
k
t
e
o
r
;
r
y
c
z
n
l
e
,
r
"
,
.a:c
l:il:.,
t " "t ,".."t
i"t
nien I
nauka,
r
;Il::"T:'l::'..^":^-
:l',-::::*"
'vs1]ku nlkt
."=
="'..",,'.
"^r "r"
"i;
""1.i:I;:::"ti:::i.,::,
i:]:.
:i-:::$:ii: :, ii[]",lilt":"itl,:l:::.
co
najbardzlej
:._l:-1-*:
il:::::Ig.
ruDdanentalne
1 na3bardzie1
p
l er* "s "z e
j;;-;;i.r
-p
. .; , "
"i.".:.irhihgs fr.sr.,,
^ "" ,p, s.l"r ", yo .
- u,.asadnlac," o o2e
r j ro napraraq j;;i
p,"..."".
_l-*1?
!:n:
ue
udora,rnl.a<,
dlarego,
U,e rirsr
2e !uraJ dor6d rprost
t)raioopo_
hytby. [email protected]'y.
Nalodas!
p.awdopo.robnle bed21e rc2rr,e
po_
::::l:
"l:
reso, 2e !o a !o s1e za pierysze
u
w
a
z
a
.
c
z
a
samr rc_
::':1,1"
::."9?"1.r
Jako pierwsz). san punkr ,yJ4.cLa, czy rc2e repler,
purlrU
::_11:-..r"::1.
kt drt *)zEcza
peyn4
rcsq by< bardz; ="=t"t.,; qi"
:i:;-:f::;j
J,
: :i:.' "
;' :.fi :"T:"1:. . l:
*ra<nle
, y h i k d w r y r . k o ""-,.f
drateeo,
=" .tj"qi"i-.
i;^-;;;:"",
," =
p""*,y
wt.rzehia na Lo spoj.zaren
! teraz rcre tl.,."ii
.,a=".i"
y r: e
':c: a
nle jest Lak bardzo oczy,isty,
,care ^ie ;".t
t"r.ti
z"iy ,r"
.y_
,€sal
jakiegos
dalszego leasaddienia.
zno,u .rei
p.t"_"u;.-j.sr
dra2e_
rich
r lyn
[email protected];,
nie
sle
szegro. Jezeli
2eb,
Pokazac,
u<ia, bede v taklej
co<
:e to {}aEnie
iest
sviuacji'
Jak Husserl'
EitaznieJiezeli
nie
6hEtur/
za'oZerna
pierE4.n
b).wai4
lyn
ca.ng
Petne
czesto
Bardzo
E
czasani
sq to zaloZenia
zawsze'
nie
ale
niekodiecznle'
Lotogicznej'
aksjolog-iczne.
'p r z l k i a d
glebl
tei zasadnogci'
2e !o szukaDie
*;.a"3"
ni sie'
PodstaYo,ogci
t Pe*ien
sie
dokoD)'vac
nazywalj"arcbe"'
G.ecJt
Powibno
go,
=t".=y
gtiadomdcia
ogiczD4'
""
retodoJ
z q'untorrq
!o
zrracz)'
spos6b'
lzczesatny
sie
ktdre
Eiglebszvch,
do rzec4t
Jaet4
stegary
rleav'
kied/
t r,avet
zosiai)'
taiennlce
b/
od Das !ego,
jako
i *yMsajq
Jako
raje)@ice
rEn
jasnv'
- natet
o t).n t spos6b
sie
!|d{id
ttedi
zaclo*ane
Povlho
reosiqgnad'
Pevieb
te
iest
Ze abI
Potrzebnl
takZe,
Sqdze
iasnogd
1 rzetelviero'akteJ
tszechstromeJ'
slosotan-1a
wlsile*
todo]-ogiczn).
sam
o czynt i6wi
Da Lvnv
inn/mi
niedzy
Ta analiza
DeJ anatj.zI.
Polega
j6t
szalenie
V filozofil
dvstvnkcJt'
ba *protadzeniq
zBgzy
'"i'",
t.
z dru_
ndeszad
i h1e
Jednego
co od.62Dia]he'
to,
2eby odrdzniaC
wa2]ne,
bv od razu
jedDoczeEnie
o to chodzi'
nle
PrzeciwstaYlaci
giD
AIe tez
doPel!ak2e
lvk!.uczaC.
l1toZe sle
jedno
mGi
sle
i drugle
ri"
komP}e,nenta'nogci'
{ stoswrku
niaC, ""*=="
no2e pozoslawad
nie
nusi
pLFalizm
retodoloqiczDv
Pro'adz!6
2e
p;zei.oEDy,
Jesten
do2e sie
pod t/n
war6kietr'
tvlko
eklektrznu,
do relodor;giczdego
zdac sol-rzeba
stosujet
sle
yie,
jakA
v t).n Przvpadku
retode
kiadnie
sq jeJ
i
biesie
' sobie
iakle
co oE
Pozvl)"neso
z tego,
sprawe
bie
zasad)'
j€st
transfornacJa
to pevna
gruncie
.zeczv
Y
og.anrczeDia.
sle
to'
co ni
uznaC Yszlstko
Jarvt Lak'
rcge
scserla:
wizystkich
zasad
javi'-I
to
'd stq
Je2erl
ja{i,
jak
a}e t ta,cich
iak
ni
sie
sranicach'
kazdq
'Etode
to
tloge stosoiad
retode'
na ka2dq
teraz_rozszerze
iolie
jakre
osranlczenia
j4
sq jej
stosuje,
do czego
2e vten
pod warunkien,
te
!'ot'il
gdv bede jtE
Poten'
nose jq {vko.zrsta(.
i . ;.rl"t'
sranicach
v kt6r)'n
jako
czlnDoEc,
a bie
Pokazac'
1)'tw6.'
Potrafie
tilozofie
iako
wynik
osadziC'
uien
taki
czy inny
nieJscu
ktdryn
chce
Jezlk,
do Jezvka'
tak2;
siQ
odnosz4
Te sahe postulaty
ie
M
t'o
tcale'
wvhika
nie
ale
z lego
jezykiem
b/c
n6wic,
c
Jashvtu
jezvposlugi{a'
tylko
jed.orodhv,
2e musze sie
calkowicie
byC jezyk
rnnvn
Mtemt)'ki
czl
J:kits
tylko
albo
kien'potoczn/n'
Jez).kien
rczIsthleje
feDonenolosiczn/m
albo
ivlko
sio.ml
i zo'an).n,
iezvkie'n
pod
2e na ste'
waru6kierl'
ra2nyni
sie
posiugisaDla
iezlkani
IiwoEc
2e
va'llreki -drusi
sie
!;so,
Poslusujen/
EwiadorloEc
ieztkami
iak.rni
n5ti.
czytelnikovi
o !).n uczci*ie
sie
vobec
sie
zachowaDta
pewnbgo
sposobu
Lakze
dotYczv
spra*a
oalsza
Dazvai
bltn
co ct€tnie
coE takiego,
Jest
p.oblen6v
rilozolicznycr'.
Y4tP1lpotoczDegocien_ien
- p o s l q s u j-qr .c^ ,
z iez)'ka
zvrotern
zreszta
siq
Darzecz)'wiEcie
Y4tPlivogcl,
gdzie
En)r
9d/ iog
r.S"i.
PravdztYe
s1e za lto za'
bvgnv
od nas tego,
jako
1 !/vEga
w4LPlite
sie
Ta r{tP]lvosc
vqtPli'o5ci
M
cleDia
nie
ostr).,
noZfj.vie
{ sposdb
brali
peYtli'
jestesln)'jest,
tak,
ze Prawie
Jaczasani
jest
Ale
calkien
JasE.
-bo co4 lakieqo
t€2
sunlteaie
fl]o;oficzne
i Dasle
iiegos
rozviezania,
i
'AtPltsoEci
clenien
to rraz)'*an
Ot62
nle?
nowl:
a rc2e
iedEk
:esi!o
n1e. nalez)'
przvc!..odzi.'
90
cien
i4rPlito<ci
taki
iierze,
ze jezeli
do
cene
dq2vd
za wszelk4
T.zeba
go Przez||yc|eztC?
AIe jak
Lekce-a|yC.
dogttPu
w pewnego
kt6r4
jasnogci
oczvwislo<ci'
vidzetua'
uz).skania
Fn
kaze
jednak
len
c1ed vqtPlivogcl
Nie'l'riej
m2na
miec.
.i;dcz.nia;h
- bvc ostro:nvm
druso
i iak
jeden
Lo ztucz)'
jeszcze
spelniad
Posturat,
wolDo Pow.!etak
pewni'
fllozofovaC'
jesteEn)'
ieEli
calkowicie
nie
v zavieszeniu.
dzied.
Kolejna
sprata,
to
sprava
szczeg6lnei
diafogowogci
c-.
dia]ogicz-
-'
noEci
zawsze
piasDe,
fiLozof.lt.
FilozofuJe
s.ie
takZe
sanrenu,
Die
uwazam,
ZebZ sle
fitozofoqalo
v
draf6su.
rstnreje
p.zeciez
..!
i"ir"g.,
.r"r
bardzo
wlasne
nySIenle,
vrasoe
ddgrradcze"r".
Xi"t.-."".."
_
nlusi byd ten drugi.
Ate dobrze,
jezett
JesL.
w histo.ii
fj_Iozofi.l
pojanl.ly
czesto.
sle
rierkie
pr6by
poxaz),rar!1a
rzeczl.ristogcl
caio<clo*o.
Dlatego
@Jq
.n
s*"iq
rrr.za_
Ie2nie
od teso,
kiedy
"
.
"
i
o
to zosrato
wypowiedzrane.
Or.i.g"
F i . iE. .cr . ,
Ary_
stoteles,
s'.
Aqsct).n,
sr.
TonEsz,
Kartezjusz,
Ler;dz;
Heser
bedq
<i-la Das zavsze
parlhe.ar{
r dlatosu,
zapraszilacy,nr
nas ao'tego
oraro_
zapraszjecyrrl
su,
has,
2e tak
po*ierl'
.lo
sroich
donlcy.
Kl,os poyte_
dzia:!,
2e cala
kq-ttura
ludzka
to rlaEclrle
takle
,lelkie
,4as!o
zlo_
zohe. z.roz'Eityctr
dofi6,
r6znlch
,1€lktch
t*6rc6w,
ktdfzy
v hlsto.ll
pojayirt.
sre
Onl rras zapt.aszaJe.
ltozeny
h1e czud sre
dob.ze
Da prz).klad
w domu Heglar
ale
rc2eny
mw z!o2y4
ttzlte
_
1 po,le.lzled
dziekujeny
ba.dzo,
skorzystaltsny
osrorrle
dt'zo;
aie
ro nte
dra
rEs_
a poten
p6jdzteny
przyklad
E
do Kartezjusza,
sLqdzletl/
j<o_
prz).
sobte
z nin
1 poczuje'y
sle
znakonicle.
NreNrteJ
dobrze,
Jednak
2e_Jest
don Hesta,
ze Jesr,
don Scbopenhauera,
t"
iri."
rycir
<ron6w
cos
w.idad 1 czasantt
vldad
"
cog bardzo
va:nego.
I |Yobec
teqo
teD rrerkl
dialog
poprzez
rieki
po*tlrlen
crqgrle
b).a kontynuo*any.
i".
tyrto
*y<raje,
2e zac4tn,amy
"rq
cog
zlpelnte
poczqtku,
od
I ; ,relkq
ra.rogcrq
odkryran).
potem,
2e przectez
cog t.kiego
poviedzlal
Jrc
ten,
czy tan_
ten.
Je2eli
ktog
rzeczyrlgcie
rua]
analogtczD).
pon/sf,
lo
?]tAczy,
2e
niaien
Ja prardopodobrlie
racje
1
pewDo
na
przyrEJtrdej
Jest
Jeden
cziovlek,
z kl6ryn
ste
rcge
zgodztd
ba teD r_eEt,
jL
t"
U""o=o
o"20,
1o jest
" tnt;rsubtektywneJ
w gruhcte
rzec?y
speinienie
postu.lalu
ter),tikacji,
bo to,
2e on 2I]
dwie4cie
czy tysiqc
lat
tenu
n1e ,ia zad_
nego znaczehta
w ftlozofIl,
gatunet
przestat
ludzkl
JtrZ ewoluorac,do_
syc dapno,
tak
Ze to nte Jesr
takle
,a2De,
Tak wrgc irtozotowanle
oo_
Lak rozurllan/
Przez
dia.Ios
tak2e
do rcJej
koncepcjt
ftlozofoeanta
wia_
Na san koniec
nre
wy.azu
renu,
znalo
I chctalob/
je<It
- !o
pisaC
!akie
kr6clutkle
sforrhutoean.te,
chodzr
o dava_
Je<I,.
-choclty
co sie
!/tko
cz4stkovo_
JakoS
odkryto
cz,
po_
przekazad
sie
- t6 ..o=r^r"r.,
lnnye
JeEri
'l6wld
jasno
"
i pleknte.
rYaadFaar
Artykul
''ZDaku
ten Jest
refe.ats
czegc.toro
prof.
w].
Strdzerskl
zrlteniohq
*ersJq
publlkowaDego
16
raEch
,.Xu izeczorn prerr_
Str62ersttego
po tytulem
I I I
O L i M P I A D A F I L O Z O F I C Z N A
I
I
} {P I
C Z B
O L I
L I
1
19SO
niosnq
uch*aie
Dodial
liii]"*-i"*..1"=.1"
Zarz4d
roku
o PrzeJecru
raioi=t"i
Y
I
F I L O Z O F I C Z N A
F A K T Y
-
Filozofxczneqo
Tovarz)tsiva
Potskiego
e6vo)'
F'ilozoflczna'
otlmpiad4
Md
palro;lu
a4-osobo*v
powoia:
Narodovej
Edqkac.li
Na
Ko-
ktdrv z korei' Przv Porccv tereoii.eraav Firozoricznej'
Yo3ev6dzkich' Y
eo ko'dt;L6t okreeovvcb t
p"""r"r
eri,
Przewe'
Jiii-&ini
;;;;t-;;J;
szk6t'
z ?5\
aa4 qczni6v
udzia]
Eteto
szkotbvctr
erirunac.iach
oF r_euczestDtL
co trzeci
ogd]hokszLalcqcych'
1ice6r
:ali
uczntotle
uczrdow
udzial
bvt
ztgcz4cv
zawodolel'
szkorv
ze sredntej
;;;;";.;--"i.
dczni6*
rv Przvso!6ra'r1e
sporecznvch'
tlced'
kras
r a"s;"r'
;i;;;;t"t
f, oLreqo_
nauczyciell'
a51
sie
zaartga2owa'o
elininacJi
eaaPie
Da tyn
prac
aulor6Y
Pl_
*iekszosd
q'zestniczvra
vych elininacjacri
FrseMvcn
dopezczo6!nvch.
ertntt'nacJl
Do okregowrch
szlornvct''
=:;""i-;;;"d;.
spelrriro
ceotrarnvct!
w-erirninac3acn
udziaru
xir.lerla
;";i.':;;J;.
okrego*Ycb.
A4 f ibalist6r
w saLact!
raz
pj'erwszv
siQ ' lvarsza*ie'
odtlv')'
ceDt.alne
Elinir€cje
jq)"
v sk'ad
br'
kYtetDia
22-e3
v ddiach
wrrszawskiego,
uhiwersl.telu
dr hab'
Y
c
h
o
d
z
t
r
i
:
G
r
6
w
n
e
s
o
P
r
o
r
'
czronto'.Ko^iletu
spo<'oa
;;;"t;;:;;
i jednoczeSDie
Przevod'tcz'1cv
tPrzewoontczqcv
iqrv
Krajewskr
*adys,ta'
( Yt cePr ze{odbi
czaca
'::'v
ltarkieYicz
Barbare
<loc. dr bab'
Abdrzej
dr-hab'p.ar"''i.:'>,
Pror'
|""""i i;l;';^-=" ;t;r;ri'" = ; ; ; '
-siemiano'eki
poironr..iri,
i'.;;;;;;;=i"t
o'
p.ir'
ran
Lesowicz' Pror'
dr bab'
z - t r i o n i e w D r o z d o w- -ii cl z , ' J o c . d r h a t ) ' A n d r z e j N i < ' d o c ' d r h a b ' E 1 ' r b i e t a
d'
doc'
dr Bozena. sztu'6ka'
p""r"""
srcczvnska,
il:;;:;":;;;1,
juv)
(skretarz
1 tE'
Banajski
or evszara
T).bu.ski'
vlo.lzimierz
hab.
jurv)'
sekretar"e
-K- r -ziyr .s" z. "Lt .o' it" " R a L ( z a s l e p c a
z
do vvboru
Jeden
nierl
erttrunacji
Plsemvch
centralnvch
rozpoczecien
na ch'ir<
p"Z=
Przed
:u'v
srorn'iowanyctr
"R6ine
tet6r:
tvbralo
co czsarlI)
<nremr
uczni6t
r,"l.ia"eJ
t" "<rJ. J; -o! t; '; a ; '
Yzr'udzitv
' Duze zatntereso*aDie
slarotvtDej
* fiiozofri
s"l"rl
ze
zapohinaJa,
nje
i "Firozordwie
prac)
cla
a kurtura
;" ;1; "; ;^,=- :i " ; ; ; "
'
10 fiOlinpladv)
zvvcie?cv
(15 p.""'
t irt
P'aca
nE ciaio
c?totieL
Te
_pt"tttil
baukdYe"'
a pozEbte
Potoczne
teGt:
{ybralo
Elisldy
ii"y""=i*J"
iemtv
potrrerazilv
zat.esu
obnizonego
nb
dobrze'
si€
orientovalt
takie
i""i'i"i-.iu'"ij"o
=.iii
ii-'!s"r.j"n
t'".i-'
i s;os6b szczes6r're
s
elininacjach
[email protected]
z'g5dr*cni5ct1
n€ziov)'ctt
;vsporczesne
teDtv'
.;at:
'ep:'li"i"rosi"
a
rei'odorosra ')aur"'
cztoriekattilozoailYsctrodu''ct'ocia:ztejProblen6ttkibvtokilka
-a-
rlraznv'
2e N-
dcznlowle
ustnvch'
hi<to'ii-ftlozofil.'
Y ftroo'ienla€je
"lvizje
prac
ba.dzo
orlgiDalDych,
obfiruJ4cych,
sa!,bdzielne
przen).glenla.
-rdea
Zaledwie
dvie
osoby
podjel),
remt
czTnu
. rtrozoirr'oi.r"r"j-.
Az 34 prace
uzyskai),
@eny
16
pur*r6,,
, iyi
p."."
a,r.
. l g . ] = : j (prace
oceniono
Eks).Et
nle
na AO prE*td,
prezentulerny
tl
,
rrrrd6J..Bruter/nu..).
sz/h
nunerze
Erl,,tnacJe
{,srn6
odb)ea}/
siq
i trzecr,
podkonisjach.
l4czDeJ-ocenyprac).
plsert€J
r odpoyre.rzr
usrrEJ
[email protected]
r- y. -<, 1
o :n,rrr"o: : " : 1 : r 8 . r a u r e s r d y
IrI
ol trrpt ad, Fll.ozoftczrleJ.
s q t o r l : ' s r e o u r a'cxy- . 1
(
'
ucznro*Ie
hartasle
tlo<c
uzyskan).ch
pu.*r6,
na so rrcztrwcdl
.i-usz. viiechect.i.
y L6gdc/
(S9 pkt.),
z II-LO
varon_t ta rorczyi
z Zesri_
zt.ac4ctcb
(SA ptt,),
r Tczert6
Anr|. Frqtcza*
z Iv Lo
prr-,r,
ptesz€rte
Jah rastctLcz
(SZ pkt.),
z LO,
Grzego.z
*ndereckl
z Lo 1r
}{. roperntta
,
Xatorlcach
CSS ptt.),
E,a Chr|Ie_
rewska, z Lo 1r.
J. Baz).dst 1690. v oetr6dzle
(55 .pkt. ),
Jalsb
T!.srto,skr
z
[email protected]
yersz.rt€
Kszraacen.ta
ustarlczrlego
(55 plr.),
,
plotr
szyrczat.z
(s4"6
rx.Lo
v rarsza're
xr'^o"t.,
K";;r;;k
;lr.),
z zesporu
szKor
redagogiczn),ch
I Tecteicznych
(54 pkr.),
v Lrrbllnlc
Raf.l
Krenz
z zespo.u
szk6l
crre&-ca)rch,
(5iL pkr.),
par;et
Lubtlhre
Sylvta
z LO,
(s4
osrrzeszowie
pkr.),
rzab€rta
TioJano"lr"
I
r-6
i
i"roo"r.,
csa
Adam chlebu4
Pkt.)r
z LO tD E. Suctrarsktego -x.
yoj.
, Xyszko*Ie
azesto_
(53 pkt.),
chowskie
XacleJ
Geo.s
z Lo rn
Kop;.nrka
ci""=y.r"
<s:
pkt.),
.LO iE
BogE
Pawlovska
z II
Zler,l
KuJar<tleJ
(53
,e " l|locrayku
pkt.),
{asdaleDa
Sza.afln
z rr
LO tr!.
J. ZarcJsklao
(El
,
Lubllnie
ptt.),
Renata
Kalbara
z LO r
(41 pkr.)
lltrdskll
Xazoriect
in
1
Xarctn
Ramockl
z II
Lo ln.
JaDa III
Sobteskrego
(Si),S
, Kratode
Dkt.r.
Szesnastu
uczestnlkdy
eltnlhacJt
Grbych
erskelo
t).tuti
frr6lLst6,
III
Or.inpiady
FilozoflczDeJ.
Xa podstawie
zarz4dzerl
, .".""t"
p.z)'jec
p
i
e
r
v
s
z
y
"
"
i
t
o
"
i
,
na
rok studi6r
Iaureaci
ollnplad
DaJE na os61 ,oIDy
wstep
E
dovolD/
klerunek
studldv,
tinarr<cl
,a<
p.iyJ^"".,
.a o"z
eszaninu
ha kierunek
zwlqzaDy
rer).tor),czDre
z rregcr{
daDeJ orlnplad)|.
viszyscl.
uczestlrlcy
elrnlrucji
centralnych
otrzyElt,
JE2 trad),c/J_
Dre,
nagrody
kstqzkowe.
j. .zeczorer
A).]). rez bagrody
p.teDie2De
ufunp
o
l
s
t
l
e
g
o
Zarzad
Otdwnt
Towarzystra
Frrozottczneso,
Fun_
dacje
Klubu
Rzynskiego,
FundacJe
na rzecz
I DLerd/sc),pt
1na. nyc h
Badan
.
.
I
m
o
w
a
c
J
a
,
.
nad Konuhikowanien,
p
o
r
o
z
u
n
l
e
r
r
t
e
FubdacJe
I
Cebtrun
z ,ar_
szawsktej
dzielnicy
Praga-Poiudnie.
Jo.y
,ystql)lio
tak2e
do Krajo,eso
Funduszu
ha rzecz
Dzlect
z erdoskten
o p.zyznanle
s!).pendl.ds
, zak.e_
sie
szdolnierl
poznaecz)'ch
DaJrAodsz).m
]aureaton
dr.
X" poo.t".r"
vnioskd*
KGQF i rucierzysrych
szk6i
p.zyznai
Fundusz
roczne
st).pendia
r,ast epsjqcyn
. Renacle
laureaton:
Kalbarze,
Raf alori
K.enzow1,
Jakubo,l
Trawkosskiero
i Xariuszo{i
lviechecklenu.
}z1eki
choJno<c1
r*o"to"o.,
tj.
xinlsterstwu
Ctctrony
S.odowlska
Nat6alneso
1 KraJoveJ
Sekcjl
Nau_
'Sottdarno<c.
ki.Nsz
specjarnyn
konrursen
objete
zo;!a];
dra teEr/
e-llmi.acji
szkolbych.
Porolane
a.l hoc
eyr62n1io
t"ze*
.o"ro_
Ju.).
rzedbtni
..F1_
nasrodanl
xtnlstra
Ochrohy
Srodo'iska
za p.zce
E
reEt
lozoficzne
tnplikacJe
octront
4roctorlskanastepuJacych
autor6,:
roj_
ciecha
hotyle?skieqo
z Olszt).na,
Xagda]ene
orzech;,sk{
z @aiiska-Oltry
i
-sorl_
Ere lYierzbick4
z Olkusza.
D'ie
rdvbo.zedne
naqrody
KsN Ngz
.
F
i
t
o
z
o
t
i
c
z
b
e
darnosc
za prace
M
temt
poJecia
tre<c
sollda.bo<c1
(irnp.Iikacje
teo.etyczne
progran
1
praktyczny),.
orrzyroi),:
VroLe!i,a
Narkowtcz
z RzepIM
t alanka
Sztaba
z Raw), Xazo*teckreJ.
R/szard
BahaJskI
P O tV I
O L l } I P I A D Z I E
Vtad/siav
tEb.
centr
zavodor
iwY
dr
Drof.
cz+.t
E D Z I
KG OF'
CPrzevodnlcz4ct
KraJetskl
alDYctD:
E L I:
Przetodnl-
pizedl'l1oolt'nPl.ad
tnnvch
od trielu
ntodsza
Oltnpiada
- ; ; . ; " ; a ; "F1]ozoflczna,
ara
Poszczesrlvre'
ratv rde naJbardzreJ
p.ze.t kirku
t"';";,
KrzetieTotarzyst-8a
pod patronaten
byla bowlen organtzo'ana
czatkovo
.
pe*po'odulac
na jeJ charakterze'.
co zzd'azvro
swieckrei,
;:-i;ii";i
yi biezqc).n
1990,/91'
roku sz].olntrn
."- i"*r""ri.rr.ga ' ; ; ; " : e r "s ir aropogr aaowa.
1
kt6re
res!'
p"i.ii"
ftlozortczne'
ro|.arzvsr||o
;;
::r:;"';;'
ald srjatoPosrqdt:
nle forsu:o
nedrarrt;:
lii!=l'o-ti",-.it"tipogrqaoso
Kazdv
anl zadneso.lnneso'
ani s pl rvtuat 1 sLvcz'\eso'
*i..i"i1=ti""".go,
do dovolneswe s)|mPatle
zec:rlce'' rvtazac
oF 'bze'
Jes1l
*r""-.."".ti*r.
brare,n udz.!aru v orsanizacri
"" SXlillii3t"ii:
poprze.blct' orinptad'
sle zresztE-z-ot1*iili}-,I-|""ii;""n*::1"J" "#""i:i:
PTF ba
povolanY
Przez
z"i"-"a;;;;'
ostalenr
okreqopodczas
erinrnacJl
vrazenlen!
iqz
'roih
G.'ir";":")"
A;;;;
Dauze nlekt6rzv
sle'
Przekonaien
zasLoczenle'
rvct',
iyto
Przljenne
skqdiDad
nauczvclelkl'
Pro'adzqcv
g]6wrrre
zreszt4
rii".i-'
.2i"i"r!
do OF cbetv Przlgotowanie
zaanga2o{an1
przednlot/'
sq gle"oko
r6zne
I
uczenrdc
pewM
tlczba
wysilkottr'
lch
Dzleki
do l-ego uczhldw.
nych
-,
.l'.io"rii"o*,2r62^vcbr<ras'opanowarasPorvzak'es,'ladotrbEctz
r11ozor11
- grivnle
rilozorlr
r.ir;zor1r
dzi;t6{
;i;l;./;i'
( z D a t s t" ' r : : 1r z: !ei 'c- z. v r r L e
ilrozofii
oraz historll
etyki
;i=;;;ii,
"o'vczv
firozofil'
Jak nP' flro'
r
z
i
a
i
d
v
'r i zo'anvch
'.r"p..j
i"la'i"j
;;-;;:;j
j
e
z
v
k
a
)
'
zofra naukj .2v !ilozatLa
Ntenal
potwrerdzll)'"
ocene
p"=ytv""a
te
centratne
Elrlninacje
nvb6r
tolez
dob'v
Pozlon'
p'=ia=i'*i"rv
prace
vszystkie
Prsenne
nle
tzn. dopuszczonvch - do .odPosi edzl -uslnvch'
finalist6{'
rlag.iwych
PtPrac
do sPra'dzanla
vi"i.
os6b z;ansazo'ariE'tv
i"f*a.
;;;-;;;:;
najnnteJ
co
czYLarv
pobao ao: KaZda
Pracq
- i i " " o " zloiotto
selilnvch, ktdrvch
w c14qu Jedneso
t€nPle'
t{ szvbkitn
to uvro roblc
i*t"'i"lot.
do
nP' nlezak*alif-1ko'abie
s4 w:'kluczone bledv'
nie
tot-ez
;;;";;;,'
finalualJtor6vJakicrrsPrac,kt6rzyskad
t
r
r
a
d
n
a
t
o
z
a
s
l
q
g
t
v
a
l
l
'
A
l
e
dvudzrest.ke'
- 1 rak przekrocz/fa_
r,re nosia byc dwza
ii""ir.*,
ii"=i"
zda2v'
a" odpowiedzl ustnvch;
i,=v ii'r".,"
iii"-";g""'
'r1 ." 3ey"*"i::l:".1i'"iili3,-is":i-abv
;;-;;i;;". .i 7"""""c
#;il::r
iiiiul
kr).lerla'
PrzY ||Y<on
Jedbakowe
goyov i"vttv
Bva noze,
ne przypadkl.
rma'
nleco
bvlat'v
I aureat-ow
LoIeinoEC
^t
r6wniez
kon'lsjq'
t'zet'a
v'kazarr' sie
a z('aszcza raureact'
iii'.rrs"i,
-v ivn zakresre' v Jakln b)'r a r.vnasana- a
i'lr;zofli
:;;;:;;.:-;"-;;'i".i
a"r'.i ='":l'.s"ra
nieraz
Jedha
razie
odPotiadall.Pr.zed
V kazd)nn jednat
n/5lenia'
Ylielu
odpotiedzt
saroizielnego
en
sie studebct pic' "="v"t' r "t t 1l:1:1ll' P T F '
v{'
Prof'
z
a
r
a
z
P r e z e s e n "":-"2'niar
satvsfakcir'
edv
nasr6d
un!ejetnoscl4
p","iyJ"iirov
p . ""'
=l,li"
lieu.rr"J
e.eczaten
st.d2e{skin,
^"s'"it-
zauwaze tu'
"t';e"'"n'
-.10-
ze do
pieDie2nycb
t ksiqZt<orych,
poza pTF i Kc.oF, przyczyntty
ste
doracje
takich
spoEor-6r,
J a k K - rq b R z ) . r E k i o r a z h l e k ! ; r e pa;ti"'r
iii,y,
tto_
rrn
e
<
m
y
ba.dzo wdzrecznr.
iest
Jednyn z przywl.LeJdv flEttst6w
nozlr.ro<C p.zyjec.ta
Jesr
n
a
s
t
u
dta
lilozoliczDe
bez esza.U ndv rstepbych.
xan
na.rzreie,'"i.-lr"rt',
= t.r
skorz)Era.
AIe, Jat sEdze, udzlal
, OF ^te bedzle tez
znal
rbne kr€runrl
zch, kt6rzy,ybrorE
siudrdr.
Flrozo_
r: ?
r a: . , . J: _eIsol : T1"at ,ko4l a c t z t . e d. rz . t n q r l e d z y ,
tt6rE
_v trm czy * rn_
Inte.esujq
sie
rd'nlez. rudzre zaJ,nuJacy sie
za,odorc
rnnyj
:Il_::_"f3";
earqzranr
2ycra sporeczbego.
A raklcb
prz62yc,
Jak sukces r
s2rorheJ
o ri :r:h: rp r a d z: =r eI 2
n1e zaponlt M ste do !o6ca 2yata-
dr
Ryszard
Banajskl
(kierovnlk
Of):
Z O.Iint)iadq
FllozoflczDq,
a ,czeEnlej
z Miodzle2o*yn
TurrueJen
lrte.dz). FilozoliczDej,
zwlqzany
od wielu
Jesten
Ia!.
rnsiytuc.ia
!a podle_
gala-statyn
przenianon.
JuZ przekszralcenle
t{TwF , OI;npl:de
sporododowaio,
Ze organizacyJnie
I p.ograft)ro
uzyslala
oha pewrq
n-rezale2Do<d
od._-i deol o91c zoo-E wl ar opog] qdov./ch
oddziai).rad
k.re;ornrcz/ch
grer{d,
rK(s.
Nadal
ciq2yl
ha nrej
per.len
(fo.m
JedMk
lDstrurentatlzn
od_
dziai/wahia
4wtatopoglqdowego
na trAodzleZ,
potencJatna
baza spoieczna
cUa organlzacJl
patrobacklch
itp.).
j
.
s
!
o
!
n
y
n
Doplero
rtr
Or-Uyt"
prze_
lotnen
rdeml
pod ka2dyrn wzgledem.
oltnplad+
zaJeII
s1e
l'iIozo{owle
akadenltccy.
Nle.za<lko
caae lnst).rut),;
ratejry
rsb zak}ady
filozofll
r,tqczai
popqlar).zacje,
!| spolkahla
). sLe w jeJ
lonsurlacyJhe
z
olrnpijcz)/kani
i
sprarby
przebteg
e.tt'ntEilt
r r rr
stopnla.
1l
wiekszogci
ok.egdw
etj.rdnacJe
odb).valI
ste
e aulach
1 satach
trnlre.s),_
teckicli.
Tak:e
zawod). cenLratDe
po raz
pie.Ezy
zosraty
zlokatrzowabe
Da Unirersylecie
ta.szaf,skln.
Xa
to
ileceJ
nl2
s/nb;trc?rq
,/rc,e.
Je<l1
nawet
w pernych
sp.aracb
sprawnodd
o.ganizac)rJE
da*nych
srrut_
tur
b)'la
w).2sza CTKKS I ZHp dyspoDo?all
przecleZ
roiUuaow""y.
adninistracyjn).nL
g.odkand
"
p
.
.
. t " ^ ),
bazq
Iokalorq,
zragznyrn
f inansowynt
ttp.
to Jedmk
r no$/ch
rarunk3cb
Otlnpiada
stata
sie
ntezale2nq,
r. petn1
spontanlcznq
forrq
edukacjr
frIozorlczDej
,aodzte2y.
a J;sr1
narer
vrsrdd
p.zystepujqcych
do iarod6v
daJe
sre
czasanll
zau,azlc
1nr_e_
;e,D4
.esownosc,
tJ.
cbeC zdob/cia
lndetsu,
to czy [email protected]
s1e , tyn
.loszukl_
kiwaC
nagamego?
Vledz).
f
L
l
o
z
o
f
t
c
z
n
e
j
nte
spos6b
p."""r.2
og"._
_czegog
ntczyC
wllacznie
do y/ndar6r
autotellczn/ch.
czy obecny
ksztalt
Ollnplad/
o
p
t
/
n
a
t
n
y
?
p
e
r
n
o
s
c
t
A
Z
M
o^a
Jest
*iele
ni edoskonal
Jeszcze
oEct.
prak_
Lalvo
vytknad
slabodct.
J€J noZE
tyczne
nodyflkacje
*yMgaJq
p
o
q
l
e
b
l
o
n
y
c
h
anatlz
1
c-lerDll,eoo
JedEk
pI uar tzn
.dzb).ch
PrzezwtciezaDla
barle..
f llozof
lczhy
obecnego_ sk r aJu
KS OF sprzyja
niew4Lpllwle
oteartogct
are JeEIt
.progranu,
m
to by..
progran
na nda.e
mozltrogct
Intelektualn).ch
nasto.Iatka,
a vlec
za,ezo_
( rloZe k.ilksast(t
n). do kilkq
podsta{o'/ch
zasadnied
ftlozoflcznych,
y).bdr
to ?godn),
ou/ct'
zagadnlel,l
sraje
sle
naprarde
trudhym
zadanler
Je2e-Ll
zakres-L1n).
naJbardzieJ
f
l
l
o
z
o
f
t
l
p
r
z
e
d
n
r
o
t
sodnr
docIekB,,!,
J;J
to czy
nie
stracirny
r6vczas
teJ
mtodzre2y,
kr6ra
od
po2yrioiovych
szuklyad
v obszarze
pesneJ
>n6dbudoil,
ftlozoirczDeJ<
.tochodzt
Dzolhle
ao >>rzeczy
pterqszych<?
To t)._tko
hlett6re
obaiy
doryczqce
l(onleczhych
-11-
prograrcw).ch.
ztDtan
Sq Jeszcze
ltczDe
uvarw*oeani5
ftnansowe
1 oroa_
nizacyjne.
przykt^d
Je61i
Da
zasezLitt
!,tbtiografie
do Ejberdzi€J
rar-toEciorych
pozycji,
przeciez
to
noZE
g6ry
z
E.rzerl,dzi€C,
te v
szkolD/ch
bibliotekach
zalecaE
_Il.teratura
bedzie
nledctepna
dla
PiekszoEci
probtern
rAodzie2y,Inny
porccy
do!)zcz).
j,,
rElod).czne
zrrzszcza E
etapte
eliniEcjt
szko_tn).ch.
!i waruhracb
nl'eobecno6ct
fllozofil
q prograruch
szkolD/crr
nale2atoby
rozrinqC
puD*!6,
sied
koDsuftacrJ_
ytmaga
hych
dia
grodk6,
uczestnitdw
oF,
a1e
to drdych
ftrE.sorrch
na'
bonora.ia
i zw.ot,
poar62y.
koszt6v
I jeszcze
uwage kotlcoya.
c1q91e
rrapi
podniotoro-t€nporalE
nmie
osraniczonogd
Olihpiady.
Przez
ktlka
rdeslecy
st,a.a|ny
ste
rozbu.lz.tC
wE.6d
setek
nlod).ch
ludzi
zalnleresorante
fi_lozofiq,
a z chtrttq
zakonczelia
za$od6r
t).lko
Ele
oLlmpijczyk6,
srono
lrafta
na slsctla
filozof.iczne,
d.la pozostaltch
za6 zakorlczenle
zarod6,
star|ort
na oa6t
finaln).
trEnen!
przygodj'
z filozofi4.
dr
Aarabara
Srccz).nska
( U,{CS,
cZtonkini
jsy
zavod6,
centraLnych):
dobrze,
2e Ollrnpiada
F.itozottczm
istnieJe,
zrraszcza
,
. To bardza
czasac\
kied)r
* riekszogci
polsklch
szkd]
nie
D
p.opedeul),ki
anl
ft]ozofii,
an1 et),ki,
ani
tez
retigioznayst*a.
Jest
t/Iko
rellgia.
Xiodzie2
blo.qca
udziai
v oF nla kontak!
z r62^ymi
systeEru
tirozorrcz_
Dynt,
ucz/
sie
n).glebia
pr6bleE*ego
kryt/czbego,
ujnDwahi a
{szetkich
zagadnierl,
rietostronnego
I szerokiego
spojrzenia
na <dat.
I dlarego
-
zadbaa
o poziom
rer).to.).czny
w nastepnych
laracht
szutaa
sponsor6x.
usprarnlaa
orsarlizacjq.
Tyn bardziej,
2e ntodzie2
hie
traktuje
t-ej
jako
Olinptad).
anbicji,
przede
a]e
-szystkin
sry
zaspokoJerria
Jako rcZtt'oE€
soscr
PozqavczeJ.
dr
Bohdan
Chvedenczqk
(wlcedyrektor
lct).tutu
Filozofii
pizlgo.ry,
cteka-
Uw)!
Na podstawie
n o i c h
dogviadczed
oraz
pehego
zespolu
btiskich
ni
rartogci,
{ ktdr).n
vysokje
dejsce
zajnuje
bezlnlersovno<c,
<lochodze
do wniosku,
2e olinpiJcz)'cl
na ogd]
nie
odznaczaja
sle
JakiDE
szczegdln).ni,
a wa:bytrLj. d1a srudio'ania
frlozoflt,
za.Ielaftl
unysi u
i charakterui
Ze sukces
odDjesiony
przez
y
n*odego
cziovieka
olihpia(ni,.,
dzie
filozoficznej
jesten
nie
p.zekonany,
Ze ^aLe2y
utrz)/rEc
te
ihst).tucje,
jestea
natoRiasl
p.zekoneny,
2e , dotxchczaso*ej
posracl
die
je'j
haLe2y
ulrzrnywac)
poptnien
nte
b/c
nag.adzany
aurom!).czn).n
na studia
Prz).Jecieh
f ilozof
iczDe.
ngr
Krzysztof
Tra*korskl
(ojclec
lau.eaLa):
III
OltnlPiad)r
(nlesrety)
bylern oplekbem
Jedneso
uczda,
v
. .Podczas
dodatku
rc jego
syna.
Mozha sie
sprzeczad
na leMt
prograrbjr,
zagadnledr
terlatdr,
b1t,t1o_
g.afi!
p.zep.oyadzaDta
i sposotJ6r
eli'ntEcj!,
ale
to ,ezysr.to
s4 oro_
biazsi,
rEjwa2rllejsa/
rakr
saneJ
oltnplady,
Jes!
a prz;z
ro konrakr
z ]udznd
ze <rodoylska
fllozoflcznego,
To bqrdzo
na*r|e
r| naszrch
cza_
saeh,
ktedy
tak wj.elu udaje,
*6 frlozofuje.
Niestet).,
ps€udofitozofta
ta
rrnf*a
z rlterozuderr1s
serrsu
upfarr._
rda
fltozorji.
)Ualen
otazje
rozEvalC
zar6rno
z optekr.lrEnr,
Jrk z.tch
podopiecznynri.
pr?era2enlen
Z
6ko-:statoralen,
1i
!
drugj.ch
J€dnFh
zEmlono*ai
r).inczDie
*efbaltzrn!
Ftlozofta
sprovadzata
sle
u
nlch
.1o zEkonll
teJ
Zongl.ertl
slovFj,
v oparctu
podre_
sldrnle
o
(
b
t
a
cznlr.i
hislorii
fttozofll
natll tu na ,iygll
taE:eat6rl.
Tatl
Jes!
( stosuntu
tutj
glof,n).
za.zsL
do opteturt6i,
ktdrzy
przlsoLora_
BJ4
nle
nia
filozoflcznego.
A Jegri
rlaJE?
Tu po'otan
sle
*
ior"*or=rr..go,
kldrt
ndv1,
2e szerc
.rle FrEt
sle
zastanavi.ad
Dad sensan
robreDia
but6w:
a-re f.l]ozof
nle
,ftoze przestaa
my<Led
o tFlr
co robl.
Czesto
zapon[hamy,
2e nyElente
to taka
dztwha
slta
cziowteka,
dzlekt
kt6rej
postarld
nb2em/
pyt-an1e
o prardq.
I to powinno
zEniono,ad
'niodych
ludzl
zainleresowanych
fllozofla.
I
r€
zakodczente
XdJ podopreczhyr
Jeszcze
cz),11 n6J syn,
Jedno.
bral
udzial
w dw6ch ollnpladach
(Indeks),
nle
ze rzsledu
na cet
ale
z
racjjy
s
z
y
s
l
k
1
n
tego,
Ze filozof
trudnl
przede
sre
my<ler!1etu
l4ari osz
Vrlechecki
(zdobfwca
plerwszego
nleJsct:
vw^zaft,
2e o.sanizator?y
OIlnplad/
zape'ntIi
crobre
JeJ uczesrnlkon
waruDki
pob).tu.
OgdlM
przeprovadzanla
form
Ollnpiady
bardzo
d6Jest
b.a,
I'i)'gI e, 2e zakres
teEtdr
do odpowiedzt
6tb).cr!
ndslby
r
zosrac
prz),szao<ci
rozszerzony.
Zabrakto
tak
vaznl.ch,
szczegd].rde
rsp6tczesczesnycrL
pr{ddy
fllozoflcznych,
strqkluallzn,
her'Eneutyka,
Jak bp.
konrencJodalizn,
allozofl:i
I.tngrlstycznat
taklch
Ezwtsk,
JaL np. Hege],
Spinoza,
Lelb.dz,
Spencer,
Popper,
Kuhn,
}toore,
Russel,
Bradley,
Wtdtehead.
!!!storia
ftIozoflI
to dzreJe
tudzkteJ
mygll
zrugaJEceJ
ste
{ciqz
z t).ni
probleMnt.
sanyni
Propooowaab).m
do odpoiredzl
ustnych
np.
takle
terEiy:
>>Kartezjusz,
Husse.I,
Xerleaq-ponry
eyolucja
cogi!o<<,
- r62ne
>>Sv. Augustyn,
Hcserl,
Bergson,
Heldegger
pog.!{d).
E
czas<a. Zabrakro
mr te2
podczas
elindnacJi
cehtratnych
dtskusJl
czy pogadanek
z doEviadczonynd
f1l.ozofah1.
Takl
konratt
daie
ba.dzo
du2o.
D).skusje
przeprovadztC
rcZna
bylo
' r6?nych
g.upach
probtercr/co
npJ
osobho. episterfu)logta,
osobno
et).ka,
osobDo
netodoloqta
1
ftlozofta
nauki.
tY surie
ollnptada
Filozoflczna
byla
<rtetn-4
otazJ4
do
zapozfuLia
sie
z dzledzlctvern
ludzkleJ
pe*leD,
ny5l1
t jesten
2e dzrekr
nieJ
ka2dy
z uczestnlkdw
*zbogacll
sle
o cog cemego,
chod rde{)/hlerneso.
Piotr
Szof
(uczeslnit
zawodd*
ceDtralnych):
jest
P.zysoda
filozof.iq
fascynujqca,
are t najezona
llcznynlt
nleb e z p i e c z e d s t v" a n ! .
Trzeba
d!I2o odwagi,
aby ,eJ44
do moczhego
lablryntq
@taiizlcznyclj
i ep.t stercI
ogl czn/ch
dr6g
I p.zenle.za4
bohatersto:
Je
bez lelu
i konpleksdw.
IL€2
zautk6v,
tu gleplch
trocznych
zakaErk6w,
zdradliw/ch
rozgalezienl
Aez rdi,ycz.eJ
n1c1 Arladny
anl
rusz.
K.oczlsz
przez
z bij{c/'n
se.cetn
dtugie
.l krete
ko.Itarze,
tajenn-lczyni napisand:
ernplrrzn
seDsua1Is!/cznl,
neoplatonlzr!
sublektywny
1dearizn
w tyn
gr'ekt
ltp.
Ile
subtelnogel
a jednoczgbl-e
I lacin)'!
X(rslsz
zbareza
, sobie
poprovadzl
przez
DUCHA, kt6r/
cie
pleC
dwadzlegcta
wiekdt
europejskteJ
nySli
filozoflcznej..,
- Jakle
za to sdy wyJdziesz
z
opego
labtryntu
szerokie
hoa).zonty
n/glove
rozpostarte
bedq przed
tob{.
Jakle
pole
szerokle
do vlasn/ch
p.zen/gIeI1
i ref.LeksJi.
Otiarte
vrota
do naglczDej
1 nr!).czneJ
krarny
(podobro!)
A/!u,
Pravdt,
t teJ
Sensu.
k.ainle
nl€szta
pelnta
l szcze<-wyzhaje
przygode
PrzeZyZei\
podczas
taka
z rado<c.lqIII
a
rcJeJ
Pieraszej
Oli,np:ady
FiIozoflczDej,
To, co bylo
zaledwie
s!.zepanll
wiedzy,
p.ac
cze.paneJ
z do.),*czlch
Tatarkievicza,
lektu
Kolakorsklego
( >.t<oznowy z diablen<O,
PlatoDa
l Sehekl,
nie
nd{iqc
o Xarksle,
Lerdhle
i zbiorowej
prac/
pl.
radziecklch
uczon)'cb
>>rlistorja
filozofli<<
z roku
1c61,
znalezionej
vg.6d
r/rzocon).clr
dziel
z
ksiesozbio.u
Bibllotekl
Naucz/cielskiej
w nojej
przy
uI.
Bednarskiej
szkole
w
varsza{Le
przentglee
lrzeba
byio
uporzadkowad,
od no{a
I ulozyc
r.nab.fleJ
Jakog
taktad,
glowie.
teoriani
.i nazwiskani
oczywiScie
r/darzenten
plsenu-tym Da
najiiekszyrn
b),] udzial
r llDal,e
Uniwersytecie
Warszawsklrn.
wykazall
Tu organlzaLo.z/
duzo pomtslo*ogcl
w l ornuloraniu
Hsz).stkie
teMt.d*.
byly
oryglnalne,
a nawet
dorclpne,
sprowadzaiqce
>)na zienle<<
g6rnolotn4
nieco
lak
I
sie
abD/daraaoby
strakc/jn4
galqZ
<lIa vsp6lczesnej
n&odz\e2y
rledzy,
ftlozoJaka Jest
fia.
v/b.alent
.ra bez wahania
teMt.
>)R62ne obraz),
r
5wiaLa
fllozofll
sraro2).!rej<1.
I nEze !o nnie
Tyle
nllalenr do napis.ihla,
zgubiro!
tak
chciate
z'degclc
wszystko,
co ]aczl.
fllozoite
ze vspdlczesnogciar
z
naszyni
obecn).dri
po
dyleElan'i
1 p.obleEni,
2e...
obszernrn
*sleple
zab.aklo
na najyaznleJsze,
to
z aczy
xediug
obraz
swtata
Juz czas!
Grek6F
I RzyDlian.
przykro,
gd)/ nte
Eylo
rroche
znalazlern
s*ego
bazyiska
v<.6d
dopuszczonych
do ostateczneJ,
usi-beJ
.ozgrlwki,
bo przecle2
tyle
ndaiern do
po*.iedzenla,
ale
t.udnol
Zapomniaten,
2e filozotia,
przed
roztaczaJqca
jej
ndrognlkien
powlnna
tak
szerokie
hor).zonty,
uczyd
iak2e
d).sc)'pliby,
Xoze lo przyJdzie
z yleklen,
bede
sdy na p.zyklad
Juz v trzecieJ
klasie
nojego
I L-iceum Spolecznego.
li ka2d/n
razle
nie
z.aziien
sle
ant
do neoplatonizmu,
alrl do enpi.tzmq
sens ual l styczrego,
l{qsze
t).Iko
szukad
lepszej
>>rricl
Arlactny<g
k!6ra
po tyn
nnl e poprowadzie
rcale
tak
mroczDtm
nte
labiryncie...
Brabara
t
''Muslmy
Sl yotni;
przrznaC,
Szofovie
(rodzlce
2e nie
t
j:i
przedd,o;E'
cz;,;;:,"--;";;; t:"
kr).niha:t6r r rzw.
ptot.r:
:f """":i:;fi " ::IL ::r"":"^ix:
rilerarury
nlodziezo;eJ,
it;
rararkrewrcza.,_. Frt",,y p"."" ctocie,
"",.i",xr1;a;;i;t'.rrozof
Jaka chcl;4!,y rsrqzre
::"if1:f
ha rroeniDy, *ybiera >)xysrr<<p":":r",
jliil
p.a,*=r.r
p"=ugtai"
p",^.9.
sza Kuczynskiaso >>Untuersal l zn Jato nEtafiloz;fIe...
-Jl -=l'iii"i-''
ctyo. i":ay roazr"
k-oPat-raczer
prrre,
ISii:..."Y.
rrarhy
p e w nIIT
e J a:-:I1
jj..
r ' s r r a k c:1:l'
u naszego
plerrszq
Startovai
EVer
z po'odzenlem
w orlnpladzle
dochodzqc
do rirulq
,ojewddzkleso,
kr6;y
yo.Lny rsl-ep
z.esztE
do doeolnego
.liceun
- ml=dtl .; "Eyc"iiq" J ' i " r " d b y t a
='""".
Hlstorla.
rok-rernr
kolczyr
=;;;;":-;;r).
*"
bez_ esza,ri^j"
",,"
,"tep"y"^.
"r"
;I:',"a*:i"i iiiiil:i"lliiiliiolloo",o"'rq
t"ia^"i p"oui"--i""v"t"p"-
olinpiadaFlIozoi
tczba
btLa
dtar1 trudnq
pr6b{
dyicypltny
n]/sroxeJ,
co u*tdocznllo
sie
zataszcza
ha egzaniDie
pisemynS",
o-ty,
*=po..t _
na. P,.zysutowyn5t
sie do LeJ proby
bardzo
i",r"""i",
.
ien.
wla6ciwy
'ybd.
spogr6d
haFzucajEcych
ste
wldlq
w q t L a"i q " " i; .,nyv^g- tl r" o l _ z a _
czetpniety.h
z lartur
okazal
sle
najrrudDtej<z".
X " , y' "; ;r -; r; p
; ."hl i,i ." " " ; t 4 . p i _
sahie obrazu seiera
Hedlus
Jrrozof6*
sra;ozlrnych,
zna
r
ko.ha
od czasu
a-lerniego
pobylu
, Rzy,{;
1
;"
.t;=ki;]
szkole,
zabrakio
z r)ew;oEcjq
Ju2 czasu.
, a = i ""i "- ". k 1
t"ai,"r.
o;lnpladzle
uS,iadomil
na !e brakl
t nleddnaganla
w .ozktch.zooej
nieco
1 pobqdzo_
r,ej lekturand
vyobrazni.
Jak wiadono
w orlhp.radach
1"=l
iie
zY.ciesLro._
Ta rdenodna
" o =.r""*ii , J "
naksym
Juz nlestery
w y a" iaz;.el - s i f
dysc).ptirie,
jak
F.rlozol.ta,
najvaznieJszaDrareso'
te;
c r J s z r . y"
srq,
2e sprdbowai
swych s1],
12e
prdba ta hle byla
tiqs,<q,
xaaai
.oznFiy
o
pradach
I teoriach
allozofj.czDych
s4 Jego pasla,
_rak artltza< vyb6r
arny oDeLtue 1 konlroversyjn)._
n{edzy..8/a,.a
ieC.,Jesr
d]a brego zu_
!
oczyyisry.
Pe4me
P R A C E
I . A U R E A T O W I I I
O L I M P I A D Y
F I L O Z O F I C Z N E J
xariusz
r|iecheck.i
FI LOZOFO1VI E XIE
ZAPOI'GNAJA!'
2E
CZLOVTEK
XA CIATO
or' pojeso
Jak PovinLeD
cralo?
jest
dla
czlotieLa
czr'n r zasadzle
Czv clato
jesr-en
rctn
clale!n"?
Jest
czv .^caa'
ciaio_,
cm
'iedzieC:
dobrvn'
czvne
Potrzei'n)'n?
Le2 .aczei
wi ezi
' s t a neni
o v i se,.,
k i e n ! czy
ltlo2of6t
stossku
na
z'r'zylo
di 6sl vclErrr e
k!6re
f'llozoDIa greckieqo
bvl
zasadnienia'
PlalonizB
dd leso
europejskicrt
zle'
Duco * czio'ieku
teso'
zrddlen
dczv,
wiezienien
uyr"
i"
au6r'
Pr ot)'n'
jego
zaPedv'
i nqdra'
rozume
Povstrz)'nviaia
s z a , " i " i "i a k o
Dusza bv'a
do
tego
Gtj4zali
PoglEdu'
kt6rzt
oustvb.
!o cj, *ielcv,
ciaro
staran'
ieso.
Przednioten
Jt"-"'.;"'.i"'"1'.i.'i':="e'
it^,'"1
czrovleka
wiec
zadaDl e
Tak
wori'
vvroE'ca
to iedyme
iej
naloDiast
cjala'
sie
od Pol'zeb
na 'vztoleniu
'o- o
- i ll e
J .o" a
r lo
arvstotesie
sPrzecivil
Dauce rej
PIatoDa
z/c.ia
.^
i".;"."
t
Mtejako
tortre
z (ialen
dcze
trwa}e
k{o.v
Potaczt}
,rrvstoterei,
4rodka'
"zloteso
zasade
slornulo*al
r.v=t"i.r.=
.rl.';'=."i"1-"itl"
vvtqcznie
sie
Prz)'iemoscion
oddawabien
p".i.i
ionp.onis
Poniedz/
;"tr
tl
Dobra'
idei
pozazie6kiei
kontenplovanien
a rneuslanovm
il"ao-i=^l
ktorvch
dla
firozofo're'
i racv
r6wnie2
sle
zbalezri
=f.iizii'.s"'
cielesz cvreDv)'
<arvstvP
co najwa2niejsze
!vr!
bylo
czlowieka
cialo
naprzyjemo<c'itlltooDa'st;nowiladobrooajYieksze'l)traziclelani
rue-sfosili
iek
9o
ePjkdejczvcv'
Jakkof
zwlaszcza
bvli
pogrqdu
tego
rozrcret
mir4
rak2?
boeten
Przv i^zf"
cenili
skrajno<ciqj
t;
' i"i"
"prz.zycie
kon1ecznoscra'
bvio
nie
ciafa
Przvkr4
Posiadante
estetyczne.
dobra.
przl.cz).nq
btc
rbgto
-rartez;uszsen'. PemFr
kont)'nuo{al.
-ojcj.ec
fllozofiinowozvtnej
sut'sut'sr.ancje:
dYie
tsln-iejq
ne<l1e rneso
aulrizn
serele
Piat-odsri.
s,!e tu pratdzirrv
Are
rozci4gia'
Pojaetr
substancja
-:.Sra".'i
=t.r":,
nie
Kartezl6z
st't'starcii'
obu
jest
stosun;k
f,zaJetD).
prourlw
.iat.|
- spinoza
pr6l'oiari
to 1nr'1
rozviazaci
spos6b
z"ai"r':aci
il;t
;;;
rozi
nvglenle
rcnist'tczne:
stanovlsko
iorfl:ruje
sPinoza
i i.ilir..
v
nalomiast
Lelbnlz
subsr,ancit'
satpj
tej
aspektv
to iwa
ci4qlosc
.
rojed)'die
za pe'teh
rozclaslos'
!€EI
svstemie
pruraltstTczn/n
swoin
Ete.'azdecldotani.e
slosi
Hobbes
Bodajze
pl=.a=t""i-"'ia:
ieden
i=":
Fciaia
do jeso
PozosLaje
czlowieka
stosunku
kwestia
lizr
Jedbakze
czuPrze'ie2
ct^to?
Ja rvsle'
jest
rEje
'Die
dla
p..ur."-*
czyn
a"i
z
ulozsaRtae
ni
ore
roLtro
czv
Pt-zezvcta
=.'ce'
sle'
...:i,
cos'
nusze
Przeclez
"i"=="
determinuje"
jedEk
ono ll.rie
A rc2e
*.iiy
"l"r..Z
jeSC,
pid,
spaC trd.
Czl
iEga
o tyn
zapomied?
Kartezjcz
rol_
stosll
bosc Iudzkiej
vori,
aczkol*iek
okreslar
J4 beqaly,nie;
U S;lnozr
czroitek
riqczony
w P.z)zrode-Bo9a
b).i
z.tet er^i bowanl.
Tak wlec
,rlozofowle
siedeffEstovieczd
tormulovart
r62ne
sranoHrska
iobec
Iujz*lego
crala.
Nor< propoztcJe
ylek
teorettczrre
przrnost
XvIII,
a ,
szc2es6tbo6cr
filozolovie
yalkt
fraDccc/.
Ayt to ok.es
bur2rqzJi
z arrstok.acJ4
I
mzna
ch).ba
przyj{C,
2e
rpiyDelo
poglqd/
to
E
fttozofdr.
Jeden
z
nich:
La l{ettrle,
by} lekarzen
r provadzll
obse.yacJe
zachorahra
rudz_
kiego.
Zawa2).}
r62ne
za_Ieznogci
poniedzy
duszE
a ciaren.
Viyproradzll
z teso
whiosek,
i2
rszystko
ro,
co Jest,
EtertatDe,
Jest
Jarkolrlet
ka:da
jest
czqstka
uduchowlorla.
B),1
ro Mlerj.alrzn
panpsychistyczni.
Slanorisko
wiekszo<cl
fllozofdw
frebcusklch
lego
okresu
nrozna orreErld
jako
Eterlalistyczne
I
baturallsryczne.
czaortek
slanoyl
czEst.ke
przyrod).
I w t/m
konlekgcle
parrzeC
Dale:).
ha Jeso zachoranl.y.
jako4
Spr6bujDt
podsqrcvac
!o,
co Foriedziett<ir).
do
leJ
por/.
DIa
viekszogci
filozof6w,
kt6.ynt
zajrcrflgnt
ste
dotycbczas,
ctalo
czto_
wieka
okreg]alo
z p.zyrodqj
slanovlio
Jego zrrqzek
os.a!1czenle.
Dusza
natoniast
byta
2r6dla^
tego,
co u czlowieka
w).kracza
por.d
przlrooe,
pohad jeJ
dete.[imcjeStarano
sle
slosuDek
perueoz).
JakoE okre<ttC
t/ni
obydwoM
b),rani
1 czyDtono
!o da r6zne
sposoby.
w grscle
.zeczy
.
.
Kin
rozvt{zanie
problenu
Lego
ozEczeto
odpo'tedz
ha pytanle,
Jest
j
e
s
t
czlowiek?'czt
on lylko
trybtkien
r osrom/n
rechantZnle,
czr. !e2
v jak14
spos6b
l.anscehduJe
t-eh Ewlat?
yarto6ct
Czy Lvorzy
ab_
JakIeE
absolutne,
czy .aczej
t),rto
vrleJ
zorganrzoranyn
Jesl,
zrle.zeclen?
j
e
d
D
a
k
Nik!
ch/ba
nie
zaponlEt,
Ze czlowtek
nE craro.
'
Prze]on
vieku
po
XIx !o lakze
przeton
v tudzktn
n <lenlu.
upadku
systendw
idealistyczn).ch
E
arene
vkraczaj4
p.2yrodntcze.
naukl
Naukl
le ro.nutujq
prawa,
ktdre
dot).czq
bardzo
rd2nych
dzledzl.n
.zecz).*is(w t/n
rzeczy*isto<ci
btoloslczbej
i fizyk5lnej).
Co Jesr
teMreh
tch
badad?
Czasoprzest.zenrIa,
rute..!atna
rzeczy{isrogd.
Czy
psyrd,nrez
psycbika?
Jak najbardziej,
Z teso
v/n1ka,
iZ czlowleklem
rzaozr
szeres
pra{,
pot.afj.
od ktdr).ch
nie
sle
ob urolhia.
Znajduje
!o r6vn1e2
odblcie
w lilozoflit
powstaje
ewolucJonizn
spercera,
Cztorleklen
rzEcrzE
prawa
blologlcz.e
t tylko
one.
Cata
rzeczl.trlsto<(
spoleczna,
ku.Lturora
jest
w/trorem
istott
2yJacej
vyiqcznle
{
sferze
bioIoqlczneJ.
Dob;e
jest
to,
co si(zy
zachoranlu
poza
zyc\^,
tyn
die
M
iMych
rarto<ct.
j
e
s
t
Czlowtek
zupelnie
przez
potrzeby
okreglohy
swojego
c!ata,
tnnych
hie
m.
Okolo
dwudz.lesLu
wczeshlej
Potrzeb
Iat
powiedziar:
Feuerbach
''Czloriek
jesL
y
t/n,
jest
co je"
czaowiek
catodcl
b/!em
Eterlarnyn,
Istota
ludzka
rlnra
czerpad
prz'/[email protected]
z zycl^
cielesne,
a ole
blabl4dziC
w zas{iatach.
Nleco
p6tnieJ
l,tarks po'1edz1at,
ze trtozoforle
zapomiell
o tyn,
ze
czlovlek
zarrtn
bedzle
Liorzyl
dziera
realralne,
m.ra.skie,
zanin
polltykowal,
bedzie
i/zDa{at
re]lgie,
nusl
slR
Jakq<
najpierw
naje4C,
DapiC,
hcsl
miea gdzle
spad.
Xa.kstzm
,rec
,6Jes!
nq!erialtstyczhyn
mn.lzreD
Xaterlalizn
hisloryczny
to zupelbte
Dowatorski
i EItrialy
palr?enia
spos6b
na cziorieka
i spoleczedst*o.
Nadbu(
e
L
)
,
k
a
,
dowa
polityka,
kultqa
poprzez
1ld.)
okre<rana
baze (sroJest
p.odukcJi).
soDki
je i plje,
c?aoviek,
ktdry
nrusl za.oblc
na 2yc1e.
raa
to decyduj4cl
jes!.
rpi).*
E
to,
kln
przypomia],
cztoylek
Xarks
2e
czlosiek
re ciato.
Pd t{arksle,
potorie
r
d!.usiej
po'sraJe
xIX 'ieku,
Yiele
orientacji
relatywislycznych
zwt4zanych
2 pozyty'lsLyczlym
spopatr;zetria
sobeh
ba 6wial.
Vsz).slkie
xylwory
kultury
sp.o,adza
srq
oo
r'iologiczD/ch
pot.zeb
czlo{ieka.
Poczqlek
ileku
XX to okres,
{ kt6rym
przetaMnre
na
rniejsce
Leso
yIdzenla.
zaba.rionego
purJ<tu
natua]izFn
Poz)rlyvisrtcznie
PorstaJe
bergsoLizh,
pragEtyzr.,
,losk1
ldeaiIzn.
l5n[yzn
sztoly
Drbu.skleJ
I
duzl
fr6ry
bedzte
,n1al !,ardzo
treszcte
klerunek.
Powslaje
badedsklej.
na tslote
patrzenia
ci eI esho-ducrtona cziowreka
rplyw
sa sposdb
iako
provadz.t
Do
czego
redulcja
Husse.fa.
teDonenologla
wq. a ntanowicie
grodtlen
poczatko{o
niaia
b)'C Jedvhle
ktdra
lranscer,denLalna,
Pe*D).n
pe!itio
* teorii
O!dZ g*1adoprzed
bteden
obrony
Poznanla?
PrinclP.!i
jest
.rej lstnienie
.depotAtpie_
b/C b),i-en absolqtD).n'
sie
,nogC okazuje
jei
lDteDcjonalDt'n
kore]aten'
ste
4{1at
okazuie
walna
a caly
dan4,
do
rntencjojest
r P.zeclwlel1slvle
niezalezna
bytowo
Sr.iadorcsd
Jei
redle
s1e Sartre'
sprzeclti
PogladoYt
Husserla
oalnych
odpowiednikdr.
z
Cz}o{tek
od gtiadorcgci.
nleza}ezbie
nusi
lstnied
Jesr
nieso
5{1at
Evlata
ciaio'
svoje
zti{zany
nin
na state
Jest
.a vj.ec wzgledett
PoPrzez
zaupunkcle
Sar!re'a
na ideJsce'
pochodn/.
dokt-ryny
t{ tyn
b).tovo
Jak
pondedz)'
5 teorla
Seladotvn
wazajq
kryL/cy,
sPrzeczhogd
to
Poglqdeh
heaDt)'zuie
s*oj4
jako
nieustannie
sleb1e",
kt6.).
dla
Prze_
nDSci
"bytu
go od vszel_
kt6ra
oddziela
cz:rlt
tlco4a'
szczetlne:
i wylrarza
szlo<a
nlejako
6wia.lornogc'
zakorzenlona"
Y Jak.r sPosdb
kiego
b).tu r sobte".
od tego
bIlu
zuPelnle
noze sle
"oddzlelll"?
w bycie
mlerlalhyn?
rlol=
Xauice
t'terleau-P6ntv.
bedzle
usun4d
sle
t-e slaiai
Sprzeczr,osc
Jest-egnv'
Sartre'
nie
lsr.nieje.
nieoml
absolulna,
noSC,
JakE glosii
detert'-lnlzrem
absolutn/rn
zawteszent
'edle
l,{erI eau-Pont y' ego,
Poniedz/
n1e nto2e bIC nlezalezD<
5ttadorc4C
Sarlre'a.
w rozumienlq
a io]lro5ci{
delerr'lnovana'
sloPnla
do Pevnego
r sobie
od
bytu
Przezed
; jesl
jest
z
cialo
chvba
dla
czlof,leka
tego,
cz).n Jest
Jednv,n
Probleh
jesl,egn).
1s!ovie
Nietatpll
p.ob] ent,'r f 1l ozof 1 cznych.
najrazDi
e jsz/ch
konlakrczetnlt
Ze Env
cla]o
tenu'
dzlekl
I !/Iko
t.aD[ blologlczn/iti.
2e
s4dztll'
fllozofo*ie
Nlekt6rzv
2e
6wj.aLen zeYDetrzh).n.
tovaC
sie
poz)'!)'{nv,n'
cz)"6
tnni'
2e jesl
jesl
zla,
co Jest
Zrddien
cialo
czyre,
a
pielu
IudzkE
ono
lstote
:e
deterninuje
twie.dzlao,
Bardzo
Jediak
znalezc
Trudno
nle
ttkracza
Jazycj.a
czlowieka
sers
Poza ten <wta!.
tTle
filozoflczn/ch,
syslen6w
Ile
defihil-ywne
roz'iEzanie.
Poglakieg
E
to
sens?
ocen/r
ale
cz).
subi.ektvYne
rd2norodne
d6w,
l'tozna
nydayaC
avto
Zagadka
nirc
2e Ylelka
jednak
szukaC
!rzeba,
Niewatplitie
Pravd/
pozos!aje
Piolr
Dierozwlazana.
Sz).N:zak
PoznaDie
potoczne
a
poznanie
naukote.
na
znaczeogronrde
Iat
zvskala
czteryslu
Naula
v ci4su
ostatnich
'Lvm'
z
r6wnoznaczDe
co naukowe'jest
li potoczhln
rozutdeniu
"to,
n1u.
t
bauka'
{}agnle
vletu
ludzt,
co p.ar.Izlre
. t{ opinil
P.zoclYledslvle
stosDek
AbsolulneJ.
Takt
do
Pravdy
.lo fllozotli,
zE L2yC sle
zdozala
jeJ
jestrozwojeJn
{szIsLkln
ol<nie*ajacvn
do naukj. spowodowany
Przede
- technlkl,
n5
naukovvch
oparte
ostagniecia'
k!6.ej
.Aodszej
siostry
i2
nauXo2na
zaletn
podstarach,
lroku.
spo!).kany
na kazd).h
PowiedzieC'
ka
usprarted]i*ia
saD
slebie..,
o ile
bada zjariska,
oplsuJe
Je ,
spos6b
i poziara
przevidysanle
E
rIi,
=r..iio,l
znuszaJqc
.Mtemtrczn).
prz)rode
drogq
eksper).ment6r
do
(EyskuJe
odpor.redzi,
czy
Je.
Jednat
upo{a2nj.a
to r8s
do r'te.dzedra,
p.i,vai,
2e nauk.
odkryya
poz*nre
z.
hauko'e
to
pozE,rra?
sposdb
.l:dlny
luy
oap".ieazr.c
.,a t"
fraworccDy
Przez
hauke
.l
ze
<wtaten
r,or6'Ec
codzien
JE
rego dog,t5dczenta.
f,yJ_
okno,
spdJrzD).
na zrelonq
soczrsr4
Lrave
r bavlace
srq-L
l ?el J . dl ^zyr.€ 1 .l " = : =
a
poire
nan,
t*
oblek!/,
kt.dre
ru rldztmy,
tat
na_
.rlzyk
pravde
vygl4daj4
zupelnle
lr|aczeJ.
gropy
Sq
to
t'zaJelEde
drgsj{cych
czqsteczek
t eotetut,
ktdre
od cz.isu
ao czrsu
nypronredowjq
foton/,
'v'oiuJace
=1"!19.::
nas:'eso
ola
zrudzerl'.e;'kr6r6
p"=i:,".1".y."
reslr.
tlzyk
di .Jesr cobrze
zaznajonlony
z osiasnlecra,l{
::p
: i ol i r: c: :zl ce.s r e j
E
mu*I,
ro dopoyto
2e o,e
,Dlekul
Jeszc?e,
sle
z
J. skladaJE
mtejszych
cztstek,
te zag czqsrtl
z Jeszcze
trlrejszyctt,
co do krdrr.cb
rue tardzo.wiado'no,
,
,
t
s
t
r
r
t
e
J
q
c
e
s
;
.
,
,
c4
'E2ra
tra*to{ad
I Je
co6
Jiko
czy
jedrhle.Jalo_
te2
konstrulcJe
,nalerrat).c'zrrE.
CzyZby
rlec
istntaly
- 4*L^I
d,a
Evlat).
ftzykr
1
grtat
nasz tudzkl,
subt ektyvn/
,ra2e!1;
podniotowego
prze2yranJ.a?
grlat
nle,
Ar€2
tylko
Jest
Jest
nIn
Jeden.
ten. gviat,
oprsuJe,
kt6ry
Evta!
o
b
t
e
k
t
d
,
n
a
u
k
o
w
y
c
h
.
Tak
odpovte
ftzyk
.
i hiewqtpLi{le
zgodzt
ste
z nth
ft'Iozof-scJeblysta.
przea_
Jeanatze
sta{iciel
szkory
koniencjonat
I s tyczneJ
srwterdzt,
i:
to nlepra,_
Jest
da.
ryedle niego
bonten
realntn
Srlaten
ten,
kt6ry
dany Jes!
Jest
En
w
codzlennyn
dogwtadczen.tu.
gviat6,
Ovq sytuacJe
rozd-oJenla
doskobate
opisai
A.NlYh-{teheacl lrierdzqc,
2e , Len sposdb
lstnieJq
drle
prz}.rojest
dy - jedna
- sennyn
dor.ysien,
d.tlga
rerzenleni.
owE p.zepa<c
ponlledzy
naukowa
potocznq
a
vlzJq
4riata
postebla
jeszcze
jeden
oiezw)/kle
.tstotnr
fakt,
OrdZ nauka
oplsuJe
<y1ar
nleJato
z zew.4trz,
gwlecte
z pozycJL
Abso.Iulneso
Obserrarora.
l{
panqjq
tyh
i:rzy
- deterrrinlzn,
gidwbe
zasad/
podporzqdk
owant e prawon
.t
odwracat_
gwiata
no<C,
S).nboteltego
stat
s1e derch
Laplace'a,
fldtyczna
IDtet.t_
k!6ra
pordaroft
dzleki
polozed
sencJa,
ped6i
I
rszrsiklch
czqslek
Yrszeihgwtala
pond. edz). nlrd
i sir
oddztalyrujqcych,
zdolna
obtl_
Jest
czyC wszelkie
przeszfe
i przyszte
lYszechg{iara.
s!an/
Co
ri9ce3
czas
pr2estanie
dla
rdeJ
ntejako
ponteva2
lstnteC,
bedzie
znala
zar6rno
przeszlogd,
jakl
i p.zyszlogdl
}f <riecle
Ed
l
boqiem.
w
or?eclyler_
slwie
do gvlata
potocznego
doEwl.dczenia,
rszystkie
p."."
.=qo=a".
="chopairianL
hikroczeslek
s4 n_lezalezne
od zniany
kterunku
czasu.
PzreJe
sle
tak
zar6wDo
r przypadku
rdwnaf
j
a
k
nechanikl
NeBtoba,
I r6rnanla
(podstarovego
Sclrdd-irgera
rdvhania
necbanlki
keantowet).
fi Ewiecte
Iizyki
nie
m
ndejsca
na nt eodvracat
no< C, na t,d.czoga,
p
o
rrrt".".1"
^i
czegos
novego.
-Ale
-zak.zyktne
przecte:
artysta,
filozot,
czy \e2 po prostu
ho.EI !)r czio{iekja
eldze,
p.ze2e czas
nteodwracatnl,
Ja vien,
Jest
cjez
ludzte
rodzq
sle
I ur'Ierajq,
zar*l
ha plasku
podmyra
,oda,
tudzle
odkrywajE
nyE\^zk\,
two.zA
dzlela
sztukl.
-oczywi4cie
-odpoyie
z pobla2ltv).n
u<rdechen
flzykale
ntesrely
ro
r,ylko
IL\,ZJ A. Faktycznie,
rlany
do cz).niebla
z ukradard
,1elu
9d/
@lyctt
(qczq
cz{s!ek,
noze sIe
vydavad
prawa
nas o tyh
ttzyk!
sLaLycznejr,
2e proces/
gilara
sE nieodr.acalne.
AIe 6w ryoitcovahy
z naszego
denon
Laplace'a,
kt6ry
b).tby
w stanie
ogarnqC
srq
p
ojeo).nnry<1q ka2dq
czE czqstke,
hie
odczuwalb).
tego,
co !y!
-AIe
- st'Ie.dzl
nie
wyobco*a.y
ze 6viata
podhleslobyn
Ja
Jesten
giosen
dobrze
ja Jestem
hurEnls!aJu2 zdenerrowany
ZroJeso czqsrkE!
zunt
fizyku,
2e
*szelkle
dziaiania
czlorj.eka
4r1ara
sa
Jako czaslkt
nieod{racalDe.
Rozpat.zDll
chocta2by
podsta*or{
lak
prac/
d}a twoJeJ
jaka
jes!
ponia.
cz).nnogd,
czy
obser'acja.
czy jest
oD od'racalny"
poten
Przecie2
najpiery
o czyrs
Eie riesz,
!o co< obserwujesz
1ub nierztsz,
s korlcu wiesz
o t).r
Czy rc2esz
w)'obraziC
soble
odwrotnA
kolejjak
nosd?!
Nie!
Czyz n\e
A*\.dczy
to o lynr,
2e,
tvierdzil
th_ltebead,
griata
ta2da
teo.ia
haukora
iybiera
ryizotoFuje
i
ze zaozorc4ci
peyien
zbi6.
zale2bo<ci
.i bada zjewiska
nie
llcz4c
ste
z fallen,
i2 san
jes!
prze2)rcien
akt
podmiotorytu
badan.ia
czt
nie
nia.
racjl
Bergson,
gdy twie.dzil,
poznanj-a
i2
z porodq
obraDego
sposobu
jest
nauka
Jtt2 na
zawsze
skazana
ba nieF2noEa
dpisanla
realDte
przezr*a^ego
<*iata?
Czy
rzeczyvi<cie
"up.zeslrzeffrl
do is!ot).
mut.l
nalezy
ani e"
.zeczy,
kl6j
e
s
!
rych
isto!{
trvanie?
-Nic
praede,
nie
rozumiesz.
Natt](a odkr).ra
1 czt
chcen).
czy
nie,
nu- odpovie
przyjqd
siny
te prarde
Da
Le zzrzuly
flzyk
E.uszaJqc
Jedrnie
r ami onami.
przeze
6r zalnlpro*izorant
m-ie
dialos
f1z)rka
z
humnis|a
rna
srdj
odpoviednik
v historii.
Olo t'oviem
e roku
19e7
spotlcall
sie
A. EiD(
j
e
d
e
D
sretn
z najFybltnlejsz/cb
fizyk6*
vszechczasdr)
1
R. Taqore
(pisarz
- naui poet-a ind).jski).
RozEwariali
o dw6ctt wizjach
4vlata
rowej
I poloczbej.
EiElein
rccno
na slaDoyisku,
sral
2e y
Euce
nie
tE !!iejsca
jakiegokol{iek
na opis
uzaleznion).
od isinienia
obserratoj
e
E
l
i
b
/
ra.
przyjEc
Tagofe
za4,
!*aze,,
ze nayet
!akj.
ideal
Euki,
to
bedzie
oh dla
bas nieosiagalrty,
poznaJe,
czloyiek
poz9dy2 coko]riek
p
i
a
s
n
4
poprzez
naje
poprzez
s*ojq
t{dr.zoEC,
odczucle
swojej
obecno<c1
w 4wiecie,
w rdn uczest,ni czeni e.
tydrcze
zar)rsorana
przeze
poniedzy
pozEnj.en
M-i e sprzeczno4c
EuLov),h
3
wydaje
sie
b).C nie
do p.zezw).cie?eDia.
Tak sqdzil
Bergson,
Potocznyn
y
jeso
k!6.y
uwa2al,
w stanie
2e
nauka
nigdy
nie
bedzle
uj4d
Ewiala
-wedle
trwaniu.
poznaDia
Do
istoly
naukorego
bovieru
BergsomEle:).
(
s
t
a
n
6
r
j
.
j
e
<
l
)
.
n
i
e
<lostrzesanie
pewh/ch
przednio!6w)
elerentd{
r
clqprocesie,
jakim
jes!
nieustaj4cyn
zar6eDo
nasza
sviadorcgd
.!
9]/h
lak
otacz:J4cy
poznaaia
nas <wiat.
d{ Eu|.ory
spos6b
znieksztaica
nasze
(
B
e
r
g
s
o
b
widzeDie
przeciwko
Evjai-a
mz).ra
zbrodni4
qdr:
!o
lrsardu
),
zahiast
procesu
ciqgieqo
i
n.iepodzielnego
ridziny
uporzAdkoyah),
ci49
zdarze/l:
j
e
d
D
o
r
o
duDieruchomiony
Evtar,
ktdry
opisyrac
perDyn
rczen/
paranetren,
jaki
jest
n/h
odvracalDy
y.
czas ttzycz
AIe ze porc,cE
taktego
opisu
rugdt
nie
dot.zeny
do ".isto!y
trvania
czasu
, do poznaaia
jed).Die
poprzez
poznanle
To osi.4qD4a
rc2em).
lntBic/jDe
Prze:ytahego.
''zanurzenie
-jak
ve Y{szechgyiecie'.
sie
Czysla
zfriaDa
poviada
Bergjest
jedynie
jesr
sonczlr<
duchow).mt
v stanie
lntrricja
do nlej
jes!
yierzy
pesynis{e
Be.sson
wiec
pozb^rczytu
Nie
v rc2liio<C
@- nauko*ego
prze2lranego,
opisu
<iw6ch gvlat6r
I
Czy Jednak
sodnienia
jest
j
e
s
t
j
e
d
e
n
,
tak
Daprarda?
czy
niercZliry
vsp6lny
opis
tych
diu
<viat6v?
poz).!).wne
p/JaLZeby
ste
chcialo
BlyszeC
odpoviedzt
E
t.e
I oto
okazuje
sie,
2e jes!
k!6ry
{iaEnie
fil.ozof,
takicb
odpowiedzi
udziela.
Jest
nin
A. X. l{lritebead.
Za naczelne
zadabie
s*ojej
filozor_ii przyj<l
on
interpretacje
wszystkich
elerent6r
naDaszego
doswiadczeE
i ramch
spdjnego,
koniecznego
i logiczbego
s).sy
i
e
c
(
!
j
.
tenu
j
e
s
r
,
ideiTak
Dieprapdq
otiekly
Ze
nauki
elektronl
lub
rclekul/)
sq bardziej
od Lzw.
"rzeczy"
poltrb mlej
re5lne
2ycia
toczheoo,
-reclDe
i
drugie
s4
n i e s a n o d z i e I n ). n i
sktadnikami
n i e p o <l z i e I n e j
przyrody.
Dolychczasowy
rozdZriek
prze2ysa
Svialen
Dauki
a <f,ialem
E
sre
Zr6dlo
N nicie,
Poniedzy
la
wedle
przyroda
ktd.eso
rdzdqajz
dea
przyrode
sie
na
obsza.y,
ha
doznaran4
w 4wj.adorc<ci
znysrovej
p.zycz).DE
i na przy.ode
bedqc
E*r.atej
doriogci.
TynEzasen pi-zekoEn_te
ro nie jesr
niczyh
uzasadntone.
Tak na_
pravde IstnieJe
tltto
Jego opis s!;Doyi
JedeD <rtar.
r'rr"=o_
fii,
ktdra dzrekl
renu spernla
nteJak;
"e""[""yr .
,"ir."r.
t i " . " r r i - ; ; ; -=i;;;za
p.._
nanie'n poroczD/m a oautow;n.
Nauka;
whr!";;;.,
Jedynle
_,edre.
pozo.y
odnoszenaa
przerabla
sie do konkretu.
bo,1en tonkret
na rlcz.b).,
gdy t).nczasen
konkr€t
Jako rzecz]ry'lsLo4.C
daje sie uJaC
ttlko
v dos_
wiadczeniu
rozu'dan).n
pod,nroroee
prz.iycre.
Jako
sli
i""""r"g""r"
Jest zdar?eDienL skradntklen
"ti,
pr_zy.ody. XoJe postrzesahle
=
:!rt
i.j.q
przeogrorineJ
rtczt'/
rela€Jt
ulecrzy sktadnlkanl
przyroay,-izrE; kt6rych
qtulkana
ynlos€kr
.zecz).q1sro5c.
Jesr
Srqd
przyr.oay
nro
oprsy*ad
z
zevrr4r.rz.
vrhttehe5d
rlle
vtdzlat
zaten
*adnej
ponledzl
_"asadrllczeJ r62nlcy
rla(,kE a ftlozof,lq.
UdAto rru sle
stiorzrC
pore
pojecrore,
v- obr;br;
::i""9"
r
JaK
sp6Jny oplsyf,ac =""4,"" p;=;iri"
poo.roto".,
driT
o € y r a d c-l
z e n r a:lg"6bD . u k o r e .
vhttehead
,Lerzya,
L2 nauk;
.
d-;;-;;,;
ojdzre
r::wojy
do n'1eJsca,
i rr6r).n
b€dzre
nusl;r;
p";tJi;' ; ;
:lo:1
p u n k t r t d z e n l a - k o n c e p c J e d o g , l
a d c z e n r ;
_
z e s !
hrcz4cego.
l|16rzya, t2
uczent
nle
ztgno.uJq
aaktu;
2e stol
przed
rEni
lnr€
draga
wtodEca
do zrozurdeofa
6ij.at"
i eFIa,
go od ieqn4t.z.
nia
jednak
}lasuva
sle
p).tarte,
czy
one
trhlteheada
pozosraJA
lrognozy
_
k.srerze
mrze6,
czy Le|
E'cze pozmhre
naurowe
r"rty"l_'
:h:r1e" : " j :z:bi "r:rg2 a
_
s r e d o w h - tl e h e a d o r s k j . e
,
t
z
t
t
?
|
ste,
2e 'spdlczesna
y
r
e
l
e
friyka
o
brl*eJ
Jesr
rakrej
., .r .z,J_1? : o : p o z: tr"€=ny. ji "a
n12 rcgloby
sle
rydaraC.
l|chanlta
kwantova
nauc2raa
gtflata
2e rrle spos6b
oplsytad
ntezalezbte
od
tstrnenla
1
ozIaralnogci
obserwato.a.
San fakt
pomlaru
okazuje
ste
z h I e n I a c
y r i s t o s c ! Dosvtadczerde
rEuko;e
oiazuje
srq
oar_
dziej
dialoglem,
konublto{ant€n
prz).rodq,
sie
z
ni2
egzaDlDova_
JeJ
niem.
JedrEk
naJbardzieJ
chrba
zaskakqjace
htoskr
e).pi ),;aJq
z por.s!a_
lej
v lalach
6o-tych
1 zo-rych,
r€rrcdynarnrri
nrerirllip.ji
r"."i"
t"
rp.owadza
do haukt
nteodracafny
czas,
nlszcz).
ostarecznle
nur
derEna
(opleraj4c
Laplace'a
sle
Da
koncepcJl
ooseri.to".
bedqcego
czescrA
sviata).
Ludzkte
poczu.le
.rleodrrec
aI rF<c i czasu
p"="ri".1.
i7c
=rrrr.rt/qn).n
rra2eDles!
kt6re
ryobcoruJe
nas
z
otaczajqcegoS.iata,
recz
st-aJe sre
tyn,
co okre<Ia
Esz
lldzial
r
<rtecte
zdon{nowabrn
p.zez
tvdrczo<C
i ewolucJe.
Co godne
zaurazenla,
6, n.teodwracalDy
czas
oka_
zuje
sie
w lej
teortt
ctlarakterystyczn).
dra uktad6w,
kt6.y;h
zasadnl_
c z q c e c h EJ e s t r r a 2 L i a o E 4
o t o c z e n l e
z , r 4 z a _
na 2 veyDetrzhyn
dosvradczanlen
czasrr.
Tak
riec
"!ri^L
prze2yranr..
c
z
l
o
w
l
e
k
a
n1e Jest
obcy <r1atu
JuZ tak
.
przez
nauke.
S,tat
przestat
naukt
b).C bezdusznrm
aulomlen
dziatajqcyn
sciSte
podiug
p.a,
przyczyho\.yct!.
Jarl
ste
on narn r.eraz
jako
raczeJ
z.ddlo
sanDrzulneJ
aktyvno4ct
1 n_!eodwracatbo<ct.
N.te zE_
cz). to ocz).riscle,
g,i:rta
:e naukova
1 potoczba
wizJa
przestaly
sre
.6zniC.
jeszcze
Pozostaio
bardzo
,teIe
sprzecznogci,
aI;
ro
,ra<nre
one st).huluJ4
do dalszeJ
pracy
nacl qzgadnlantem
ob!
obrazdv
<wrat..
Najva2htejsze
jest
to,
i2 Juz zrozundelr<n).,
2e pozDahle
r ,leoza
rcgq
b ) . Cj e d . o c z e S n t e o b i
e k t yrn
e
I
uc
ze
s.t nt
c zac
e.
-21-
N A D
D Y S ( U S J A ,
F I L O Z O F I C Z N E J
O L I M P I A D Y
JACEK JULII'g
JADACICI
J
1.
P R O G R A M E M
A
K
u c z x r
o
I
C
H
I
E
o
L
I
i
P
I
A
D
CELE
poPieranje
zainleresovad
fl
polrlrmy
byc:
Sld{n).rEi ce.ratni olinpiad
(v t).n upor.szechntarie
tradycii)
i ksztaltovanl.
iodztEJ
lozoflcznrch
grednich
oraz
last
[,trt hol
postaw kr).t/cznych
rgr6d
dtodztety
szk6l
CeIotn ttrn PowlDtt)
filozoflcznvchtito-dych talentdt
least
"Y)IawiaDiedobdr lektqr"
dob6r tenat6{,
dob6r.Problenatyki,
b)rd podporzqdkovane:
ra2nedob6r juror6w.
i -co nie lhieJ
E.
PROBLEXATYKA
t
pl.ob.Ie'tra!/ce
o.Iinpiad
nalezl.
tryodrebntd
dtra
dzla:).r
slall
I
= ^ i * t i = ,
p o v i m o s i e z m r e z c
n l n l n u . l
s t a t y n
" ,
"
t ka2deJ
olrnobo-iqz).walaby
ktdrego
z'laJdr'raf
riedzy
fitozoficzneJ,
ni
ni
nun
tego
piadzie
rrsz/stklch
uczestnikdt.
Zakres
Povtrll'en
z ok.6'
rriedz),
szkolnej
ClicealneJ)
*tecej
odpoiiadac
mie.j
zakresovi
gloneso
trD/ch
ollnPlad
przedniotu,
w).mgaDej
od uczestDtk6v
Przedndoto
oPanovac
2e uczert
t6glbI
fovyclr.
btlobr
zalo2e^Le'
Najrozs{dnieJsze
ste
deu]etznajdowar
gd)'bZ w progranre
szk6l
<redDictt
h i n ! rn u n,
n 1 D i n u n
p.opedeutykr
najnniei
filozofit'.
Co
ni turs
Pofove
dzledzt.
poytnDy
z irzerE
zagadEienia
tviazanb
v).pelniac
Podsl5rro').ttri
nami firozoali:
(onlo1ogi4
retaftzykq
.rogtkq,
i eplslercLogtA)
oraz
(et/,<4
aksjologi.l
i esrer),kq).
Reszra
nEgiabt
b).C pd<riecoDa
b1slorrt
- z rego
filozofil
przlnaj,ntej
cze<C
htslo.il
fiiozofii
porskreJ,
,
zadhyn
razle
' uczestrrlkach
otrhptad
D-!e pov16o
ste
,rtvarzaC
Jedhai
Ialszywego
stereo!).pu,
2e fttozofla
l
d
e
n
r
y
c
z
n
a
z ;,1slort4
Jest
firozo_
ri1.
Dziar
znleDny
podtegaib). D.nlarlLe ,
koleJn/cr,
ortripladach.
Po*lnn). obe -poza eleEntarn4
t'redz4
nr
nt
num_
toncentrdvac
sie
E
drscypllDle
frlozofrczDeJ,
Jedbej
E
p
r
o
b
l
e
nte
Jeclhyn
(EJrepieJ
rub Da jedDyn
EpdtczesnyrD
autorze.
3.
TEXATY
I j. mt
da
p I s e nn
c J 1
poythh).
byc Lak
). c h
..TemLt.
.e
dob.aDe,
p.ace
zeby
uczestnlk6i
ocehld
pozllrary
tch
ur eJetniosct
Jq._
zy*owe,
sprarnogd
ny<Io'A
r
rt€dze
ftlozoflcznA,
1
Zeby
rcqty
;yc
ptzez
konpetentnt€
oc€nlone.
Jut 016,
z
strony
.tec
JedreJ
nre rciq
j
.
o
v
o
byc og'Jlnikore,
(
.
.
azt
"p:ytkle"
t|.e<c
por.
bp, r_eEt
Mtlnplady!
.oz*dj
na\*l
I technlkt
przFz).h1a
s1e do szczegcla
rqdzko;c1..),
czy
'.0't6r
(po..
wrecz
lofanl).lne
np.
r Mtlmpladzle!
poslatry
1 tdeaiy...
vyrazone
w...
ptosenkach'.).
Z
drugteJ
stroD)'
rrle mgA
te2 byC takte,
2eby do lch
ocen/
polrzeblE
byla
'iedza
rieksza
od
ieJ,
krdra
daJ{
przecieLbe
(por,
rEglsterskle
studl;
fllozoflczne
np. z Iv
Ollnplady:
"filozoflczDe
konseliencJe
rsp6lczesneJ
flzykt.').
Dlatego
prace
lez
piselme
powiDtr). nie(
postac
recenzJt
okre<loneJ
ks1q2kt,
k;En.arza
oo
okre<tonej
wypowiedzt,
analtzy
okregtonego
zaga<rnrenla
_rub
pd_
eseJu
r6wnuj4cego
okregloDe
stairowlska
yrec
czl
klerubkt.
dadle
nre rcte
potegac
-sclr.
y).branej
na
recenzJr
p.zez
D,braneJ
ucznlak31q2k1
flrozoficzhej
C!rudno
vyegac
od JFo.dr,
aby z otazjl
ollnptad/
s!udlowall
!yle
kslqzek,
iIe
zrecenzovad
przyJdzte
Ich
do
rch
slo,).
uczestnikono.
v
y
l
E
c
z
h
l
e
Ksiq2kl
do .ecenzowarna
*spdlczesne_
porrhny
b/C w)/brane
p.z6z
orgablzatoi6v
przez
qczDrov.
ollnptady,.
a nle
(To sarc
.,xytranTcn
dottcz).
np.
analt2/
ra.toEci
estetyc?nyct
azret
y
y
b
r
a
u
y
c
h
ntEyczhych
etc.
p.zez
orgsnlzatord{.
, ale
)
R 6 s h i e 2 l e n a t y
e l l n t b a c J t
u s t h r c h
p o r i r r n yb y d
zarazen
qrstarczajEco
kor*retne
i
n1e p.zesadn1e
v),spec J aI t zovane.
-* dziale
Bloki
teElyczbe
porlnny
sta]/mpokryrad
s1e z
poszc2egdlnyni
dziedzinami
fllozoftt,
przy
czy^
Dale2y
rFazhie
,yodrebnld
py!a_
(
k
t
6
r
e
nia
v
a
.
t
o
z historli
filozofll
podkresliC
to raz
,
ieszcze2adnIn
v).padku
nie
nog4 donlnorad).
drebny
blok
po,rehreh
t"*ty.r^y
b)r. zarezerroran),
ocz).eiEcie
tak2e
dla
dzlaiu
zniehbegoNajrepreJ
byloby,
gdyby
lerGt)'
ellninacj_t
ustnych
postac
Rlal).
pytan,
dta
k!6rych
istniaiaby
jedba
dokladnie
pop.a'Da,
tltkutub kllkqnastozdartro(spogr6d
wa odporiedz
zagadhlen
IY Ol-impiady
kr/lertun
!o spetnla
ry]ko jedbo:
Tonrasza dowod). M
"gy.
istDtenie
Aoqa..).
Wykaz taklcb
p),tad
bylty
zaLe^
ktlkaliroLnle
llcznreJsz/
nt2 doll,chczasore
tykazy
zasaoni e!',. KonstrqujEc
LakL wyk^z organlzatorz/
poyimi
slosoraC
killa
[email protected],
leridw
a mianottcte:
/a/
kryLe.\tm
lvSPOt l.{IERNOSCI <vyk^z
Iv
OtinlPlady
dostarcz.
skraJn/ch
gralcenia
tego
p.zygolovaD_Le
P.zykiad6v
k!-yterlun.
solldne
sle
do
re,Etu
enpir)zn
aDglelskl
XvlL
wlelu
ryhasalobl
zapoz^ania
sre z
kil.
korE
toMni,
a teMlu
Ingardem
koDcepcJa
o<tporl edzl al nosc I
z Jedbyn a.t).kuienri
"^eLatLzyka
i elyka
A.).stoleIesa'.
to
dzleslatLl
2a,1iyct!
analiz,
a
kohcepcja
volhogcl
I
eszysr_encJa.Lizmie..
!o
kllr2
-23-
prostych
tez
i postulat6w);
(w v'lkazle
//b/
lll ELOSTRoNNASCI
k.yLerLun
Iv
otlnplady
uderza
nia2prze*aga
dzqca
hisrorit
p.oblenat).ki
tllozofii
oraz
de facto
socJologiczhej
i psychoLogicznej
nad fltozofiar
a r ob.eble
filozofll
.dena]
p.dbleM!/kl
zupelr)y
brak
loglczneJ,
neLodolosiczneJ
i senlotyczneJ
jest
w Polsce,
ktdra
v !)rcb
dziedzinach
@nabq
poteg4
r!b. 'yk.aczanie
poza obreb
lilozofii
esropejskieJ
b).lob).
nlepo2Adaner
tlu
czlonkdr
.Jakte
prarie
grona
dpustuosobowego
n'a rozeznanie
v tyn,
rarJuior6v
losci
oferuje
fll.ozofia
Wscbodu,
v
albo
zasadach
et/k1
buddyJsk.teJ
czy jogi
irrdyJskieJ?)
i
(vykaz
tc/.
kryLeriutn
NoWOCZESNOSCI
IY Ol"lnplady
pod t).n
robl
Egle.ten nie
hajlepsze,
bo lqnklato.sk.ie,
wratenie
Jakb). do uJea 1 Mz'
n
a
d
b
u
d
o
w
r
e
t
wisk
ekspt oalouanr.ch
v
sdiatopogl4dorel
re2imu
korirDr sjednost.ortnl€
t/czDego
dodaDo
na okrase
potra,(t,ovaneszcz).pte
z.eszt4
p
r
z
e
s
l
a
.
z
a
l
a
reprezentacJa
tdstorll
so ka!olic).znq;
fllozoftl
Jest
polskiej:
hie
zostaia
uEglednlom
nasza
rlelka
trad)/cja
5redntowteczna 1 sarnacka,
polazan).
IDgardeh
od strohy
dla
nlego
lncydenJest
laLnej,
nie
m
ani
slova
powojennyih,
o nasz)rch
oslqgntectach
kt6re
y
s
z
)
.
s
t
k
o
przecte2
b/]/
tdeologorn
nle
udalo
s1e
bovien
"zach{ag(v
/d./
kryLer1ufr
BEZSTRONNOSCI
nqlowanie
nacechovane
{artoEcluJaco
pd* vjeku
spusloszefi
ra:ne
b/toby
ji
tu prohibic
ldeologicznej).
4.
IV Ol-lnpia<t),
Drkazle
Jest
przeton
ant},poz}-tyrlstt
przestrzegarne
m. in.
lakze
np.
sfo.po
czny,i;
posrula-
LEKTURY
Llsra
povinna
lektur
spelnlaa
podahe
kitlerla
r).zeJ
dta
doboru
(v szczeg6]nogci
i terutdv
czas Js2 raJyyzszr
da.ovac
DaProblerEtyki
szej
'niodzie2y
p
.
z
e
s
z
t
o
g
c
t
:
anctDe
dzledzictvo
naszeJ
konu"l'lanlf est
'
P
r
z
e
d
n
t
o
w
e
nistyczn).'
Narxa
E
n
g
e
l
s
a
,
i
etc.''
Xarxa,
nuty
"Gl6wDe
rarkslznu''
Kolakovskiego,
jeszcze
Hlstorie
etc."
Lukacsa),
a ponadto
kr /r er ia nasLepujdce:
/a/
yyraznle
powin)/
Ieklury
problenatlkl
bya
DOSTOSOIYANE
do
t
(nl.e
PRZYPISANE do poszczeg6]n/ph
temt6r
ellrdnacji
rcze
b/C tak,
Jak
w IY Olinpiadzj.e,
2e
uczeslnik
rie,
nie
terEtowi
q.rzyp.>na
Jaktenu
rzqdtowaC
np.
"Znderzch
estetykl"
albo
Z chaosu
ku porzadkoyt")t
..b,/ IekLury
(wlekszogd
po*lnn).
byd DOSTEPNE
uczest-D-lkorn
FI ZYCZXIE
teksldv
z Iv
OllnFlad).
M2na
tylko
znaLe'lC
v
bib.llotekact!
ogrodk6rr
(w/k]uczyC
uni wers).tecki
c[)
i INTELEKTUALNIE
EIeZy
teks!).,
ktdr/cb
niesposdb
zrozunded
w osdle
Iqb
co najrrdeJ
bez {ieloletDtego
"r:),wania
s.ie"
r hernet).czny
por.
Zargon
autora
Iub
np,
{ IY
Jego "szkoi)."!
-:et'y
oLinpiadzie
ograr)1czyC
sle
do aqtordw
obcyct!tekst)r
Barbosa,
Berssona,
Heideggera,
Husserta
ltd.;
"Jest
na szczegcie
dodd
Jeszcze
jasn/ch
- Jak poriedzlal
ksiqZek
do czrlanta"
kiedyE
Tatarkiericz);
,'c.'
potlnby
lekl-ury
n.ieC
tresc
dla
rAodycr!
ndtogrnk6r
fllozoft1
(ile
PRZYSWAJALNA v rozsadnyn
czaste
poI dostateczn).n
stoprdu
czasu
trzeba,
przestudiorad
ab/
l/1ko
ze
zrozunienlen
rskazaDe
,
wvkazTe
g
w
.
lektur
Iv Olihpiad).
4 ton/
A
u
g
n
s
t
y
n
a
,
"Dtalog6i
czy
||y"Dztel^
brabe
6w. Tonasza,
albo
"Ptsm"
LukasieFlcza,
czy
odkr).cla
"Logike
naukowegori
Poppera?).
Lista
powlnna
-lektw
do dziaiu
stateso
sie
w zasadzie
ogranlczad
do
(l"tsla
- zwiaszcza
kilku
pod.eczrrl](dv
elehenlarD),ch
podrecznlk6v
podrecznikdw
hlslort1
{ilozofl.i,
rliekL6re
z ktdrych
sE po proslu
batanu!-
-24-
.
De - tak rozbudowana, .jak , Iv Olinpladzte,
daje v efekcte
j<onprelny
cr€os-pojeclowy
i I aklosraft czh/) . Ltsla podrec;Drto"
^gl"tr
.""Jro_
.,zsr).s
kac np.: z
l o e 1k i
rogrkr.. Ajcrukte,l.="
ii;..Kurs
ro_
ti dla prawnlkdv.. Kola.br tlskleso), z
^ei"r
r
rE!a_
jej
f izyce,
kle.ut)kach
i z a g a . t r d e D l a c b . , c z e 2 o , s r i ; s ; " y ii r- iil-- . , o - z . s " o . t " * "
i kierunki
f1rozofl1',
ajduktevlcza),
..z.saay
r i
i kierunkt
erykr"
zDanderoyskteso
(_rzu b. " . ". !x " "". i. l
"_-"r" r , j .".--g
L"o"."r".1,
'.D.ogt
oraz cze<c pierwszq
przez estety*e,.
..r"op"_
Tara;klevicza
ci*
estei).ki..srepnia)Z, z
r!ist..ri
9
iJr-"-"".r,
' ' r:{ :i sr !t6y. itee
fttozofti..
(lub Tarart _rewlcz" _
wob asteia
r..s_
neDt y po4vl ecohe Il]ozoflj
polsttej).
",1"!."."
Lextur). do dztalu
zrllenneqo po{irE). byd oczyvlgcle
rdlne v r62hych
lat.ch,
ale tak2e i 1ch Itsra
bte povt ma_ hl gdr- prz"r..r".iJ-r.,
p"_
r:.,
k:lszkov/ch.
Xalezotoby
r
o
z
*
^
2
y
c
[email protected]),lwosc tIrrreszczema,<r6d
lnf iccJhi
r6wnte2 poJedynczych a.t/kuto,
(erenLuatnle
,
gil,_ ab/ spelnlC
rarunek dostepno<c1 {iz).czDej)
"r .y",st "#i .rri "t o "
" r t "*rr.q_" Irl
szycl: tekstdw (tutaJ
p.zest.zec
t
r
z
e
b
a
p
.
z
e
d
p
o
s
i
u
g
r*antJn
srq cyklann
''Itybranych
teks!6r
z hrsto.l1
fltozoflri.
oraz ..x7<ir i i.o=i-,
=
nich borien zapr.vlon).ch
rdeorosiczno_pot
J€st narretn/m
itt"="),, "i"r. ="_
Przed zatwlerdzeni;n
osrareczbeJ
tlsry
Ier<tur do obu dz1at6,
.
r.zeb.
by. koniecznte
usta.lid,
czy
{ekst/
zEJduJq
=re co ^":*r..1
v. bibliotekach
nlasr bed4c).ch sledzlbaml
toni t,etai
u"r".r_
powinhr
"i.es.iy.i..
p.zy rym pornro'E,aDr,
p"_gq
!ri.ii
lr:rIz_e: iD
, Tr?€i : 1. 1 e k r r r y z h a l e : c_.z o s l a c
5.
JURORZY
Nie powinni ocehiaC fo!bo4cl
un).siu,
horlzont6y
iDlelekluatnych
I
Kr
c yzmu
trt
ci, kL6rzy EJq
M sun{en1u grzech Jaklegoko.L_
.
.
k
o
n
$
r
a
t
a
D
c
t
,
.
viek doktr).herstwa,
a zuraszcza
r"aoit"y^"".ii.
eor.tr"
rowarzysr,o
-Jako paLron olihp_rad_ powrnno
Fllozoficzne
zailac
o slra,r
kontplel6* sedziowsttch
ze szczegdlDq Lroskq.
_i
NaJlepreJ
naJzrecz_
Diej..' byioby oczlvi<cle,
gdyby ka2dy dor,).chczaso;y lurir
r *anayaat m
p.zyszreso
j6ora
u<riadomti
sobte sa4
czy
L
r
o
s
r
a
r
r
a
h
auko,a I
ies6
oriywalelska
daje mu tnre_tektuatne
i noratDe prawo
do
,).s!epo,anla
,
ro.L.l sedziego,
i czl nadaje sie iyn sah/h Da vzdr osobory nAo<rzlezy.
Jegll
L
a
k
a
s
e
t
e
k
c
J
a
r
u
b
a
u
l
o
s
e
l
e
k
c
j
a
n
i
e
h
a
s
t
q
.
p
i
,
K
U
i
T
U
R
A
_r-rl-ozo_
FICZNA NARODU bedzle
lradat r nlebezpteczenstrte.
,.slornika
orga^izatorzy
v/slqpili
ostatnio
z inicJat).sE
,Idania
ternirologil
fl I ozof_i czhej .. dla
polrzeb
uczesrblkd,
oltnplad.
Jes!
zDakoni!/
pon).si.
Taki
rzetelrUe
opracorany
slorntL
p.zyntdslby
-25-
przygot'ovujqclrn
s.!e do udzialu
t
ucznion
korz/4d
nle
tylko
filozofon.
Doslepre
u nas pqbllkacJe
lakZe
i czynn).n
oliJnpiadach,
lecz
do *yczenia.
pozostaviajA
botien
sporo
B).loby
rzeczq
!690
rodzaju
por.ldnika,
przetodnik
v/danie
zavteraj4cego
poz{danq
lakie
.dwnie
opis
rerod
slqdior.inta
le|<st6li
f ilozof
icalct!,
iczn/
oraz
biblios.af
receEo'.ania
streszczerr'
zasad
:tal.
dokon/wanla
sposot6w
Jacek
Jqll(lsz
Jadacll
PRZJPISY
prograh
przeze
PRoPEDEUTYKI
FILozoFIl
dla
szk6l
mie
1. opra.co'any
pt_ogratnr
Zaiozenia
tego
XEll (vSlP,
1990).
<rednich
opubfikoralo
"Ja)<Iej
przedstaxia
uczntovie
arl/ku]
fi.Iozofli
ndj
Polrzebujq'
79-lOO)
Ped.gogiczn)'
3-1,
19e2,
CK'a.laln1t
2.
r,to2na
filozofll"
helafizykl
wszystklct!
b).
tDie
vykorz).staC
opracoYanq
Przeze
kt6rej
dwa zeszlt/
otejtujq
19aA),
zEidui4
sie
5 k!6rej
egzenplarze
vojew6dzk!ch
bibf tolekach
Pedagogj.cznych.
lak2e
(wslP,
j. e!).tt,
"ProPedqutyke
eleEntt
}ogttt,
e
in.
te
ITI.ADYSI-AV KR,C.'EWJKT
' U
T
A
G
U
I
L
A
U
S
Z
R
A
T
Y
A
T
D
U
A
L
E
C
K
I
E
G
ProfJ.
J.
Jadac*1
Jest
,*odego
J(tZ -rri!r,o stosuriko*o
,tetu_
,yb1t_
D)rn f1]ozofen
adal.ityczn)'n
oraz
zasa(rzoDrn
dydaktyklem
ftlozortr.
To_
..lekttr).
tez
z drd).n
zalnteresoranlen
prz)Et{5lle,tr
do
srryks,ru
Jego
'JakleJ
orlnplad),
uczntorle
potrzebuJa-.
rere
rzec;y
i iy.
urazan
za siuszne
I cer!!le,
r y r , r . ro_
Lnne zaE budzq
,rjJ
sprzeclf.
A lrlec " .po
Zgadzan
s1q z uJeclen
r art/ktr]e
celdv
Olthplad).
FIIozofrczneJ
ja<DieJ
i trafnieJ
okresrlc
Za .tnre.esqJqcy
Je rrudno.
uFa2an
ponysi
podziatu
prog.anq
E
dzlal
sraly
1 znlemy
p"*y.f
ten
trzeoa
lqazre
roz*^zya.
Siuszny
te? ch).ba postuLat
p.zyptsani.e
Jest
pozycJl
btbIIo_
graficznych
do poszczegdl.n).ctr
tenat6r,
choctaZ
n1e be_
Jego reali.zacJa
dzle
lal-wa,
JeEli
chodzi
o spra{y
bardzleJ
zasadnrcze,
Lo zgadz^n
sle,
2e flto_
zofii
nte mzna
spl.ovadzad
do J€J htstorli,
l:e Dale:y
, szczeg6lnojcl
rozwij5C
zaiht,eresovan_ia
logttq,
senrlotykq.
reto.lo.Log1a,,
dodarn re:
fiIozoflE
naukl.
w obecnyn
progranrte
przera2aJq
zagadntehla
historii
filozofli,
fllozofll
czro'teka,
czesLo o charakierze
psycbo*
logic?nyn
lub
socJolog.icznXDL
obecE
tez
fIlozofl.
{schodu.
na !o
Jest
jedhak
prz)tczyny.
sroJe
Po plerysze,
tak1e
sE pr?ewa2hte
;.athle.esoya_
nia
uczni6y
zdobyte
bqdZ to na
p
o
t
s
k
l
e
g
o
lekcJach
czl
hlstorrl,
bqdz
to pochodz{ce
popularn/ch
po drust€,
z lektsrt
ksla2ek,
odcz).t6i
1tp.
lakie
przewazn-ie
sq tez
konpetencJe
naocz).c1et1
EuczaJqcych
!itozof11
fakldtat/wnego
Jako p.zedDlotq
Cv t/ch
sztotach,
gdzle
takle
zajecta
- sq to na 096l
prowadzi)
ste
p
o
l
s
k
l
e
g
o
Dauczyciele
I historlr,
czaseh
i nn).ch przedntot6r.
Xte
p
r
a
{
t
e
na
edr6d
nich
zawodowych
ftlozotdr.
Fllozofla
polska
stala
s1e
lstotrtle,
dztekl
chtur,neJ
dz!.talnoEcl
Szkoi/
Lyowsko-t{ars?aEktej,
potegq
r zakresle
losikl,
sehlotrxr,
retodologii,
Jednak2e
J
a
k
ostatnlo
plerri
sle
u
bas
zreszt4
M
c.lyrn
s{iecieno.la Da .62ne
pr4d).
fl.Iozofll
spekulat).,nej,
nleraz
catklen
i r racj onal i stycznej
1 r{st/cznej.
Xan nadzleje,
2e Jest
przeJrcoa
scio*a,
przeocz:/C
jej
ale
nle
rc28.
Jesten
p.zeyoBny,
.dwnlez
2e
przeciwslarlc
trzelra
f
l
l
o
z
o
f
t
e
racjonatnq,
kohlynuJac4
Jej
ahallr).czne lraclycje
Szkoty
Lvovsko-tarszavski
eJ.
Nieslety
niewiele
u nas
Jesr
os6b,
r6wn1e2
vgr6d
student6w
flIozof1l,
kL6rzy
by chclett
1 polrat11t
to c:ynic.
Xirb
to w peinl
ste
zqadzan
2e t.zeba
!e rrad).cJe
rozvtJac
i rdrazac
y szkote
do propedeu!)rki
ftlozofii
EredruteJ,
x ogdle
JeZeIt
uda sie
p
r
z
e
f
o
r
s
o
r
a
C
.
sie
Jq
Te.az
przejde
do sprav
bardzlej
szczeg6loeych
p
r
o
f
.
r rekgcle
Jayszystklm
dackteso,
przede
tych,
z k!6ryn!
s1e Dle zgadzan.
''russorskt".tenat
Nie
f,i en', dlaczego
o poslepie
mutl
t technttl
m
-27-
O
b)'C plytkl.
Co sle
t)',cz).
teEtu
o plosehkach,
"lnfantylnego"
to budzL:
ob r6rnie2
n6J op6r,
ale
skoro
ntekt6.z/
przecly.st-ante
9o lansowallr
wialen
sle,
Nat-ornlast
ternat
dot/cztc).
konsekyencJt
filozoflczn).ch
ftz)'kl
wspoiczesneJ
uvazarn
pot.zebny;
za bardzo
sa vgr6d
ucznl6w
tacy,
kt6rz/
sle
lbte.essJE
trmt
zagadnlenlanl,
a
tlte.atua
onartaJqca
Je
- s4dze,
dosd
obszerDa
2e takte
zalnteresowania
povlAntgrD.
popteJdst
Z nt e{spd}
D:i erDogct
przesadza}b/rn
nle
O' enptr).znle
4 ternat6v
angl€Iskin
pods't avle
rc2na
naplsad
E
h.lstor1l
fllozofti
Tatarktevtcza
pod.ecznlka,
tub
inDego
rolnosct
A
koncepcJa
r egzlstencja]
tznrle
nte
baE.IDa.
Jes t b/na jmiej
Nie
sie
z postufate,n
progranu
zgadzaB
usunl.ecl.
a z
tekst6r
nail(sl.stoisklcb,
kt6r).ch
nterlele.
Bylby
to stallb.lzn
a rebours.
Jest
Zaura2ylen
zreszta
ostalnlo
spore
zalDteresa-an-Le
f tlozof
ta
rharkslstovskq
r<rdd
|l'}o.lzlezy
to,
byC rcae,
reakcja
na obecD4
Jest
syluacJe
Jaka<
'Ieraz
o dz-Lelach taklch
fllozordr
He1degge.
ltp.
DIa
Jak Hussse.l,
trhie sq one rticstravne.
przekonan).,
r6vhle2
Jesten
Ze tylko'fllozofia
psadzona
racjonalna,
v naqce
Bp6lczesDeJ,
a zarazem
stosuj4ca
'tetody
Yr) pracoraDe
przez
szkole
aEllt/cznq,
na
nleprzernlJaJ{c4
f,aitogd
t.
wiDna.byC
upovszectlnlaE.
Sqdze
2e 1 tutal
trzeba
b/C
l.oteJedMk,
.anc/Jntrn,
gust6w,
nle
na.zucad
t sz).stk1m
vlasnych
Sko.o
t/tu
f.t]-ozogwtecie
f6v
M
u{a2a
dzleia
wspomlan),ch
aulor6w
za wybitne
1 yletkle,
nie
rczna
teso
igno.owaC.
Bya rc2e.
v nich
glebla,
ktdrej
Jest
Jakag
potiafte
nie
dostrzec.
Jak I * pollt/ce,
rdrnlei
w fIlozof.li
potrzebnf
jest
p]u.arizfr.
A w uk*adanlu
progran6e
potrzebne
s4
kompronlsy,
Jak
t vorzenl
u rzqd6v.
Przy
tlad/slav
KraJewskt
F I L O Z O F I A W
S Z K O L E S R E D N E
I J
JAN I9OLEFSKI
Ur!!rersytet
J.gie.lIodskt
P R C P E D E U T Y K A
F
I
L O Z O F
I
I
D O
S Z K d L
lY d)/sk6ji
Dad oLrecDogclq
re.t.tsij.
,
szXdtach
obie
spier.jqce
sie
strony
odwotujq
sie
do porskieJ
rradycJi
edukacrJnej
rub l;
="="o
ooo_
wlqzuJqcych
y r_uopie.
I Ja chclalLlym
uczynid
to saho e lnneJ
sprarre,
a]e
pokrernej.
oldi,
porska
trad/cja
edukacyjna
kradzie
tLtazo
avzy
nactsk
ha p.zedniot
zwany
p.opedeullkq
ttlozofij,
a Jesr
ob r6,nte2
oDecny
* szkorach
*iekszogci
p
r
o
p
e
;
e
u
l
y
k
a
krajd,
europejsktch.
rllozo_
'Cr
aii
zostala
usuniara
z polskich
]ice6{,
tyn san).n
czasie
z poaobn/ch
powod6'),
gdl. dotknelo
p
o
l
s
k
i
e
ro retigie.
<rodowisko
r.irozoii_
cz^e
wterokrolnje
zffacaio
uvage
na polrzebe
tilozofiL
tlceach.
*".a^t:,
R.da Nauko'a
Inst/!uru
Filozotii
UD.t,ers).!eLu
Jssie.rlori_
s- ,l < l. e g o
vysr+ila
do Ntinisterstra
Edukacjl
Narodorej
ze stosownyn
,nto_
skien
r tej
spra'ie
oraz
z apelen
do rnnych
insrrt;ldw
frr.z"iii
.;;_
parcie.
Nie Djejsce
r({aj
o Lrzasadnianle.
are jedeh
argurent
p.zeci,
ctEia,tb).n
uprzedzi.C.
Zaperne
zosLahie
poantesione,
2e p.zelado,ani€
p.o9ran6a
Euczania
urdercZri*ia
rp.oradzenie
.o""9o
p.="i^iotu.
otoz,
zwracan
sie
do wi.elbicieli
Europ7,
przypatrzcie
sl;,
tah ra_
Jak sobie
.lzq,
a rcze
zmjdziecie
jakieg
vyjgcie.
To :k6at
nie-pocr4ga
ryaartov
Jan
<,Tehst
p'jo f -. taot e,.,sk te€o
dr.aa 3. Ix_ 1991. )
zostdr
Yoleiskt
[email protected]
z
.,6azety
vybo..zeJ-.
e
GPZEGOPZ
nauczyciel
SZVLCZEIIS:KJ
filozofii,
D U C H
N I
N A D
I
SLO
E T Z S C l r E G O
P O L S K A
U N O S I
S I
q
S Z K O L A
jak
przyponlban
pandeciq
soble
to
wstecz,
daLeko
daleko,
SiesajEc
do iednego
Uczeszczaien
bar).kadt<<.
>>po drlgiej
strohy
b/to
'mLeretvnude przedrdot)'
nudzllv
2e do giel'i
Panietan,
skjch
Iice6*.
j.zyczbe.
relerut).kl.
ukazal
tlj' giebszego
seDsu
bowiem
rrte
Nikt
czno-t
geoDetrle
na czln
Euklides,
po*ie.iziai,
Nikt
nie
PoIePo co stvorzyi
jako
pozEiczejNlsnetod/
ujecie
Eiemt/ki
nowe KaraezJadskie
salo
h
o
Y
o
2
)
'
t
n
ego
o
s
p
e
c
v
f
t
c
e
n
i
e
s
i
y
s
z
e
t
t
g
n
/
M
l
e
E
t
)
.
k
L
d/ te2
na ]ekcji
vtedz4c
dlaczego
nie
Da*e!
ciEgle
zadania'
Robill6ny
racjonaliznu.
slogci
!
sle
do .zecz).vi
te stosujq
obliczenia
v Eio*e
v1edze
sie
nan wlloczyc
z kolel
sta.ano
Na rekcjach
btologi
nas do .efleksJi:
czvrn Jest
panlolelkq'
rde sllanlaJqc
o przysaowiow).n
tla
ePo_
jez/k
zawsze
od >og6lr,eEo
polskt
rozPocz/naLi4ny
Natorliast
rozunieDia
zasadrdczvch
sobie
zniehno<C
Na kr6tko
u5viadaniallSny
ki(.
praw.lv,
sensu
histo.it'
Trtalstot/
cziowieka'
alor),czqcych:
zaqadnlerr
stano*trv,
te Problenv
ftlozoficEDe
botien
t/lko
chtile,
io to jednak
qvadze'
haszej
jak
coE ' co unvka
tlo,
a slec
!o powiedzieligny,
fllozoflczbej
2e do p.obleMlykl
b),] faki,
naLonras!
InL.yquiqcyn
llterackich'
powracaligm/
v korlcu t trakcle
aballz
sa P).laniani'
poczucle,
fundarnentalhe
2e pytanta
V/n.ioslem
z liceun
zadalcb
nle
z r62Dych
uciec'
chod czesto,
od kt6rych
lrqdno
Powod6v'
vP}).ne}o
rla nloJq dec).rtiedos).tu
intelektualDego
!{ia<ble
!o uczucie
filozofi!.
studiorarlia
probiebp6lnie.noEa
jako
caia
uderzyia
nhie
J(e
studenla
Pozlomu
(chocb/
2 tvn!
cd ha teEt
J.
Lego*icza)
{esjona}n/ch
Prot'
$'k}act6w
Iiceun.
s.te w rEszyn
dovledzieC
fitozofii
rcgl.igm/
J.
P. Sa.tre'a
z/cio.)'s
Pamie!an
te2'
2e r o|.ym czasie
Przeczvlaren
pracowal
filozof
2e wtelkl
nvde w.iadorcEd'
zaintrtsorala
i szczeg6lnie
ponvgtaten
sobte'
Ze gdv
iladnie
proh': nc j onat ny)u s'imazjufu
{!edy
w
do
lilozofie
uda sie
wPro*adzlC
jq2
to rc2e
>norE]nie<9
s nas bedzle
ryrko
uczniovie,
ale
i sand fttyn
nie
Skorz/stajq
G
szkdt
4rednicb.
konlaklu
z Iaodzleza.
na brak
czesto
clerplq
Iozoforie,
ktdrzy
Tak
{!ec
do szt<oav.
fllozoaia
Na dobrq
sp.ave
Powr6c-iC
PowinF
Iecz
w).cofano
ponie{az
vtkiadana
vr6ci4,
b/}a
Jq I !o
Po vojhie,
prowadzebia
na
Iekcii
rellgii
kt6re
zakazlvalo
samyn zarz4dzeDlen,
zje
przedwoieonvch
naucz)'? bib-llotece
odk./ien
Id4c
tyn
i.open
Prace
(h.
I k1lka
z Licew
K.zenuenleckiego)
cieli
fi.lozofii
1n.
Podrqcznr_
porojenny
K. Ajdo-kiewicza.
t6r
a wg.6d
nicb
p.a.)'
gteboko
zav szkole
przed
tujego
zaniaru
realizacJa
Jeszcze
lo2e,
n).6laM
obecnie
seos.
czI
Eqczanie
filozotlt
stanawlalen
sie,
-30-
ten,
filozofia
ll].?li1
po*rrilen
b/ia
polrzebM
p.zcd
w o _ Jn a r
ate
ylagnie te.az, sd).z renpo zni an,
1:
zoslac
uporz.ldkoranl.
'ien
Do2e stac
sie
(xpowiada
sriecie.
teraz...
i
doszedaen
narlok ."*y"r,-r.r"".-"3r
do
a tak4
sz5nse
daje
,iIoz;fj.a.
ona bo_
podsrav4
budoEania
u.""""r,ir,
.ir
.
lez
na p/tania.
"
.
,
"
j
v Jal(in
"
"
t
czasle
iyJ".yj
, j o r . q o " .=1 ^r i " _ "
kt,^ Jesre<my, Jakl
i13TI:
gwiecie.
wsp6tcz€snym
Jesr
sens
rra,6for!6cji
1""hJa=.r"y"r, ."
Pora2byn
argqmenLen
za
wproradzenien
fi.tozofii
do szt6a
srednlch
j?stfak!,
2e
vlaEbie
e
okreste
uczeszi:zanla
do
s z- k o l l
ErednleJ
ksztaltuje
sie
osobowosc,
to czas
u""i"",
Jesr
i;=""r._,""^,"
vlasDej
drog.i
2/ctoveJ.
Czas,
, (Loryn
w s z r s c y " r " p "jre"sJ!"e, d n y
firozofaD-i.
lYtedy rtaShie
prze2lwa
s1e fltozofie.haJbard=i"j
i .t.Oy-.oa=r
po_
sre
trzeba
koDt-aktu
z jej
h1sro.1a"
z JeJ p.opozycJand.
Ko.Lejn/tn a.gurebten
2a ,prowadzenlem
filozoiil
do
szkdl
s.ed.ich
z,Esowany
aLak c).eitizacJi
Jes!
rEle.ialhej.
Schtebla
ona naszyn
su_
ston,
aIe i naszenu
.lenlstwu
@'sio*enu,
preJeruJe
pasywne
posrawy
konsuhpcJi.
parr16,
jre
reraz
nie
a kl1ka,E<cie
p;;;..;;'
sarerlrar_
DIcr, i najbardziej
,
tr/wialne
filn/
pokazuJa
gwlat,
ntodyjn
, ktdrln
oboviEzuje
jed).ide
>)prawo d2ungli,c
lcydaJe sie
Z" p.oUr"noty""_
cJa tego,
r ea",,
co z pozoru
bezproblercwe,
.zylr
Z y c" 1
staJe
sre
nag14c4
konieczbogcia.
[email protected]
Lo bIe
t).fto
konsunFcJa,
are 1 reairzacJa
pe*newarto<ci,
so s).steDu
v t).n ,toralnyctr.
Na to
r.zeba
uczulra
modycrr.
Trzeba
rozbudzi(
Dowq wra2lj.wogc
ltrqalnq
a tego
no2e a"t"^"J
,r,o="rr"
g.edi_teJ.
r sztore
Takie
argutr€nt y zadecydoda\'
pracy
o rcjeJ
,
I
Spotecznyn
_
Lrceun
osdr noksztai
cacych
prz). uI.
itr ..=r;i;
e.a^",=r.i"l
, rrtarszavie.
..J
.",_
jest
lizowany
od 1949 roku
aulorski
progran
yl
bloku
[email protected]/czneso.
Iilozofia
Jesr' ranach
n1e slanowr
n1e poja,,{ia
Juz rla,
ste
o"".
ex ruchlna,
lecz
sla]e
towarzysz]'
nAod/n
, tch
wed.dvce
p o p" .1z.e" yz ,
,1ek1
Dlalego
juZ
od
poczalku,
sarego
, pier,szej
k1as1e
dyskuluJE
on1
Dad
warto6ciarli
hadaj4cynl
sehs 2yc1u
rldzkie;u,
poszurujq
wa.rosct
uniwersatnych,
zawarty.h
w przestantach
rietklch
nau;zycleri
ruaztos_
ci.
Rdwnie2
odpoyledzj.
kierovane
do uczni6,
kras
stars;/ci!
sq
,no2lire
dzieki
zaDozDaraniu
sie
? htstorla
fttozofil.
Pro{adziteh
jedDoczesnre
kdtko
fllozofic?ne.
Dyskuroratlsny
o ton_
cepcjach
szczegcia
w
flIozoflt
anr/cznej,
bada.rlsny
nas!.oJo,osc
es2/srencjatizh(r.Torztzyszya
haszln
spo!kanion
pr.zysto*rowy
>xucn
Niel-zschego<i,
gd/
*spdlnte
czytaltgn/
>>Tako rzecze
Zar;tustra.Na ulic),
BedDarsk\ej
prova.tztaen
U4
sporkania
Daucz/cieI.i
pr asn.1_
cycb
uczlC
litozotli
r raMch
vlasnych
progrardv.
od nr;h
do,ledzlaren
yprovadzerna
sie
o kilku
pr6bach
fllozofii
.lo szk6i
Sredntch
1 ro n1e
ly]ko
w {arszaste.
y t),n roku
Roenie2
pecrasoglkt.
od st.ycznla
bede ,
Osrodku
Tr6.czej
na
BedDarskiej
koht).nuowat
sporkanja
z naucz/clelanrl
iziOl
Ereanrcrr,
.
na k!6re
vszystktch
zalnrereso*anych
zap.aszan.
Niesr.etr,
nie
t).tko
od Euczl,clelr
1 ,yklado*cd,
za_le2y Ios
f11ozo_
jako
tii
p.zedniot.u
v szkote
yszrstkin
Eredniej.
Nalezy
dlsponuJqcyn
t uoduszani
u3*iadomlc
poLrzebe
rprowadzeDia
fttozoltl,
elykr
oo progra,r!J* szkolnych.
xie
t.ylko
wlec
xlnlsterstvonL
ale
I e,enruatn),n
.
-vczyrlL
{1ec
wszystko,
abl
granlca
zachodnta
nle
6rzego.z
stata
s19
Szqlczerstj.
grah1ca
KRZYSZTOF RUTTOISKI
t ' t A T U R A
I E
F R A N C J I
pLe'z').c-iesko
nGzE
natsz).scr.
Przez
wszyscy
PrzejSC
Ite F.ancjl
-z pols1e
u Das Poviedztdl6b)'
Mture
z fllozotIl'
;z)..lt
rsz)'
e!ap,
<'t'vczegclt
z iozPravv
sle
z dt6ch
sklada
z f.ilozoflt
skieso.
lratsa
do teksl(l.
korehtarza
pracoHania)
oraz
(cztez roku
1991 te F.aDcJl
teEt6t
n6tual'nvch
ltsly
Prezentacja
i czterech
r6znych
okregsct!
do ivbo.q
zestat6t
g.upy
trzech
ry osobne
adtrdrds!'azvtqzku
z
t bardzo
Iuzntn
pozostajEcych
Podzlalen
k;ajq,
pouczajqca
oto
1 zabatu'
ni sI€
Yydaie
z {lelu
cy;nyn
traju:
Povod6{
.
Aix,
-
-
-
r
,{arsylia'
piervszY:
Zestar
- to oczl.vlstogf
czv Probleh
cziovieka
1. Prara
lnfo.nacJr?
jest
zdobvianien
tylko
2. czy uczenie
o prac7.
Xlel-zschego
do tekstu
3, Korentarz
Zestaw
druglr
poucza
Das o
natu.y
spc6b
1.
w jak-t
P-iekno
naqko'e
ze Poznanle
st*ierdzlc,
Mz.a
?. Cz,
o namlEtboEcl
Ro6seau
do tekslu
3- Korrentarz
trzecl:
Zestaw
7. Czy opozyc ia
2- Cz). nap.arde
do
3. KoreDtarz
Besancon'
-
-
-
[email protected]:
Nicea'
XontPeller'
Kors).ka,
Dijon,
Euk4
a
Ponriedzy
gadad
natnt Pravo
ttielzsctrego
teks!q
Grenoble,
pier rszy:
zesta{
Cz), * spoleczet1stvie,
1.
i
naukowe
narue
dra filozofli?
ek rc2e
Z. Czy czlovt
do tekslu
3. Kontenta.z
drugi:
Zesta{
1.
Cz)' plekno
?.
Czy kaZd^
3. Korenta.z
1026
L)'on'
retz'
Nancv,
2yC bez Ytedzy
Ar-/stotelesa
si(E/
t)rn,
co nie
Jest
{ledza
w}adzq?
Jes!
Kanta
o rccl.
do tekstu
(a
blekn:"
eresohe?
@asadnl'om"
Jak?
korrtli.ktdv'
ReiG'
strasbss:
darzv
wj.elkln
zaufanietn
jeszcze
sie
znajduJe
o
o
p.zeszio<cl?
przvJennoEct
L
PozrtzndeJsce
Pravdzie'
htczenu?
prawa.
v).konytarrts
dzlela
d)tskusj1"
nalurze
sarej
t'ezlnt
Jest
t rozs4dku'
jest
fllozoflq
cp 1 byre
bvle
o rozstrzyganlu
tak
kt6.e
technicznt
Zestaw
t r zeci:
zrecznogC
stopniu
1. vl jaktn
vledza?
nj.u z innyn!)
Jest
>>kontenplacja
ayr^Zet\ie
?, Czy
do
sztutl<<
zaiodc
ozrlacza,
j.
postePota2e
PrzvJe}ll-
noEc esLeLyczna
E
Korenta.z
do lekstu
3.
I
anieB,
LiI1e,
paryz.
b.ie.n).?
podporzadtowani
Rouen,
u
p.a,u.
sie
Viersal:
-
pierysz).:
Zesi.av
7. Czy ztsk
rc2e
byc
kategoriE
|]ffaloq?
z.
Czy wiedza
o sobie
sam/h
rc:e
b/C szc?e..?
3. Korenta.z
do tekst.u
,terl eau-pobt).,
ego o historil,
-
Zeslar
drugi t
1.
Czy wyslarcz/
byd pern).n,
Zeby
bye , p.avdzie?
?.. czy rc2\i,a
jest
Dauka o nieSriadotu<cl?
3. Korehta.z
do lekslu
Be.gsona
o zasadzie
lvdrczo<cl
t).czneJ.
-
r
CreteiI,
ctlarakter
KaDla
o
Zesl aY t. zec i '
1. w jeki
sposdb
rozpoznaJeny,
2e da^y prol,len
M
zot i czny?
?, Czy do1-iadczenie
rcze
pouczad?
3. KoreDtarz
do tekstu
Kanla
o rettsit
1 rcralno<cr..
Bordeaux,
Poitiers,
Caen,
Cl errcnt
RenDes:
-Ferraod,
Lirbges,
NaDles,
t.Llozofll.
arrrslycz_
charakl.or
frro_
Orteao,
roqrs,
-
Zestar
pierrszl.:
1. czl
podslawq
dziaialno<ci
artyst/
p.aca
czl
zaba,n?
Jest
2. Czy
spost.zezenie,
2e pra'da
znienia
sie
z uptl,en
nieuch.oDnie
powodovad
pozne-czy?
scepr/c'2h
3. Korehtarz
do teksLu
Pascala
o platonie
1 Arystotele<l€.
-
Zeslar
drugi:
1. czy *skazanie
na cog Jest
dovoden
istotenia
o,eqo
czego<?
Z. Czy iDZha
zasadnie
por6'Dy'ad
rEndel
rzeczami
i haDdel
tdeani?
3. Komen!5.z
do tekstu
Aryslotelesa
o po:yLku
pra,-
-
Zestar
trzeci:
1.
w jaki
sposdb
arlygci
?- czy lalkulacja
jest
3. Korentarz
do letstq
v/^zyalaJE
nygtehien?
Nterzscheso
naszq
o
,olDoEa?
[email protected]
Jakie
b)'rl
teEty
polstiego
z
E
mrurze
Podejrzevanl'
2e had aawk.ni
rozstapionyhi
r
Nietzschego.ac2ej
sie
nie
uDosil.
.en pL4;Ll't^re
L 260<1y 4!to.a.
dru,houEny
)
a
"6a.ec.e
i
pogr.\_
o
' porsce?
Tego Dr€
sarach
git|lDsrtczn/ch
KrzyszLot
atePsr
L'Lecz:J
nauto,yn
,retu
duch
Rutkorskl
,lybo.czej-
vhz2\)e
5t9
[email protected]
C O
W A R T O P RZ E CZ Y TA C ?
P O L S K A
S I t I A T :
P R d B A
K O I I F R O X T A C J I
Andrey
Ta.go*sk1:
Ch*tlowy
kool'ec
hlsto.ii.
c)ryj-Iizacja
1
ku1!6a
Polski
jeziora
widziana
zMd
Xich-isad.
Xowe
ly/da{Dictwo
Polskie,
lla.szawa
1991
juz
Ks.iq2ke
!e rekorenduje
nazwtstco
au!o.a.
A. r".go."ti
piotyf
polskiej
Dieren
r latach
[email protected]
zo-t).cb,
ryenigro{ai
z (raJu
'
jest
roku
198o i obecDie
profesoren
zvyczajnym
intorEr).kt
zarzedzania
y VSA.
ha tvesrern
Xichjgan
Unive.sity
TeEtem
opubriJego najhoyszej
jest
kowanej
g*iaw PoIsce
ksiq2ki
konf.on!acja
stan!
c)ryilizac/jnego
La zacbodnieso
i p.asnqcej
z alez(
, nin
svoje
niejsce
Potski.
Aulora
brtsje
przede
p).tahie:
rsz).stkin
r do jakiego
"ja*
stopnia
Jeslegnry
uYaruDkowani
przez
historie
v portarzajEc)'ch
procesach
sie
odbudoky
krejq?
z czego
nusi ny zdavad
sobie
sprare,
ab). por'lodta
,
sj.e pr6ba
odbudow/
podjel.a
Po1ski
w rok!
1949.
Au!o.
pasj{
z wielkq
rozya:a
.62borakie
urarubtowa^15
procesu
lego
- geopo].i ! yczhe,
techntczne,
ekononiczne,
dziejove,
haukove
I kulr6oweprzez
Reprezenlovabe
poglqdI
aulo.a
.an!4
czasani
r,olegnie
Esze
p.zekonanie
o wyjqttowogci
i hikalhogci
tat
jar
naszej
kults).,
i his!orii,
czesto
przetonanie
bov:eD
to okazqje
sie
ty]ko
prorlnEsz).n
cjoErj.zren.
Ab). jedtEk
sprostad
vsp6iczesD).n
*yzrabi
oh c),wlflzacyjnyn,
mqsi ny sie
do takiej
ci{glej
kohfrontacji
z perspekt).w4
globatrq
Poniewa2
ksiq2ka
Lz - zztVlIe
auLo.a
stanoiiC
pr6be
miata
s)mLea.
tak
porskiej,
jak
i Eriatprej
c)-vilizacji
i ku-ltur/,
nie
ustrzegi
sie
ob pe*n).ch
uproszcze6,
ponyiek.
c4.
necz
ChoC t.oche
ob).!y
z blsloriq
filozofii
czr-telntk
zachn-ie
sie
? pewDo<cr.E,
czylajEc,
i:
Hegel
wara]
(s.
Napoleoba
za
dusze
Sriata"
5a).
Co
najry2ej
r_ulal
rcze
cbodzlC
o
''weltgeist
j. inne
yte]kie
ducha
jak
Sytata,
za< Xapoleon,
tak
, ctlli
bis{oryczre,
jedyoie
bIl
,edlug
Hegra
Postaci
realizaLo.en
os6lneso
- i to tylko
zanlslu
jeqo
dziej6r
przez
o U..Le,
o ile
dziaiania
.ealizowala
sie
wo-lnosci.
idea
Autor
siega
do filozofii
lregla
; koDtek4cie
jeszcze
<tyskusji,
kL6.a
raz
le ftlozofie
zaktuatizowata,
dyskGji
na
lemt
kodca
historii,
kt6r4
zapoczErtkovai
i 1ge8 r.
art)rkqi
arer/xan(
m
/
<
l
e
,
skiego
ailozota
F. Fukn).arD.
2e rarto
posriecia
tej
d)rstusji
osobDy tetst).
Kst iie
!e r'olecan
szczes6lnie
t/n
uczestnlkom
Olinpiady
Filozoficznei,
k!6r),ch
zainrereso*al
[email protected]!
trzeci:
"Czt
.ozv6j
Eukt
I techp
r
z
y
c
z
y
n
i
a
oiki
sie
do szczegcia
Iudzkogci?"
Barbara
xa.ki
ericz
J A K
Z A C r ! O v fr , C
T w a R z ?
Adan Xlchnlk:
z .)zt e j6,
ce ayypisy
wtezleDne).
ctna
W)'davDicza
IOlfA,
hono.u
,
NlezaleZ.a
ytarszava
pols_
Olt_
1sr91.
redakLji..'Biu-rerynu,.
jest
prezenracja
rrch
najnoy_
erdsnje
:'_
: lrl w n i c t y .
s. T. v. .c^D: T . w
yd
ktdre
bezpo4redDio
korespondujq
otrpEr;nid
reruLaro progranu
orinpiady
FilozoficzneJ.
Ksiqrka
A d a E"
|licrDjka
spetnia
ren rlruhek
tylko
cze<clovo.
XoZe stano*tC
posze.zede
.
r
.
r
"
.
,rr"
ooi"
w/nieo.io^ych
w progranie
kttku
zagadhiel1
e!ycznych, - ct,oC ;1e
dos_
Jesr
taLecznyr
zrddlem
do opraco,anla
2adneeo
r;D!;.
D,;i;;;;
zas o<rpo_
wiada
jedt1enu
z z aozen prograrcwych
OE, ,skazujqcych
^" p"i.."t,e
p".nabia
rdzrrych
koDcepcJi
filozoficznych,
, rym er).cznych;
k!.Jre
rcsq
staC
przesiankand
sie
dta
vlasnych
poszuklran;
Jest
te:
cierawyn
przy_
kt ade
rclod),ki
ref reks Jr f lrozof
iczDo-et)."=,,"
j i.=pi.;*;;;j
o.r.r"^i
wydanie
ksi4zki
poprzedzl]y
dva w/dania
z tsa5
.oku:
-obecDe
Jedno
r lhslytudie
Lit-erackln
w par/2u
1 drugle
r rzw.
,trusrn
oiregu.
Ar_
politycznego
bLiotece
Kwartatnika
p
r
a
c
a
KRyTyKa,
p"*.i^r"
. szczegdl_
{
a
r
u
D
k
a
c
h
s6lnycl,
w celi
bkotowskiego
,tezienia
przetonre
na
}a!
\<ra?/e4.
-*yJa<nia
"IDLencJq
rcJq
Aulorbylo
przyponm.ienre
pewn/co
D/Eli
i warlo<ci,
kr6.e
w/daj4
mt sie
szczes6tni"
* Mszyn
!r!d_
(1943/-a4
- przrp.
Dyn czasie
R.B.).
Teh k.{g
n ) . < l "t . ; r1; , " w a r t o E c r
skta<ra
-we.llug
.
o
p
o
w
i
e
E
c
sie
okre<1enia
Auto.ana
.oZry"t
sposobach
ocale_
nra
t*arz),_.
Mdw_tqc inaczej,
s q r o r o z w a z a n i "a
aks j ol ogi c zno_elyc2he
dol:ycz4ce
godbogci
i honoru
oraz
warto<ci
pokrewn),ch:
uc;clwoscl,
odwagi cyyilbej,
wotnogcl,
ylernoEci,
herolzhu,
odpoyiedzlatnoscl
t pra'dv.
cldwnyh
odbiesienienr
e,npir/cznyn
.jla orych
rozwazad
jest
pono renna
Polska
i jej
tolalitarny
ustr6j,
post.zegane
przez
rd2hych,
cttowanych,
(
s
t
q
d
y
i
a
g
b
l
e
.
,
w
y
p
i
s
y
aqtor6r
{ pod!).tule
dopisek:
_rqzren_
he )'1
bGzpo<rednio
przez
sarego
Adam
XichDika.
,lutor
przy.oruje
rr_
c,zne t rasne^ty
esejow
historyczno-tlre..cktch
i{i!olda
Xu]1 ( -Gusta,,),
.
.
o
Harrr'y Malevskiej
( Przenija
gvlata..
postac
i
odporiedzla.lnogci..),
rozwaz^6
eLyczDych
(.,Klopoty
HeD.yka
Elzenbe.ga
z lstnienten.
Aforyzn,
v po.zqdku
czasu
),
opowiadaA
tana
(,,Opo,iadaria
J6zefa
Szczepar1skiego
dawhe ! dawDiejsze'),
poeryckich
utrordp
Czesiasa
r,{i}osza
i Zr,isnie*a
Herberta.
Gldwb).n przectniolen
aEtiz
s4 wybory
i posrary
mdrathe
w wa_
.urrkacn
nowego
ust.oju
spoiecznego,
kt6r/
poteznq
Di6si
ta.le
zla
wsPre.aba
niLen
koDieczno<ci
dziejowej.
Auror
s?uka
odpo*tedzi
^a py*
y jaki
!aAie:
spos6b
przedsra'iciele
polskieJ
(zar6,^0
inreliqetrJt
cylowant
jak
autorzy,
i trohaterowie
icb
utwordw)
opie.a.Li
s1E po(usre
ai)^^a2y
i
argurentdw,
ktdre
ofero,ala
intelektuariston
na*.acaJA./n
si€
na
NowE Wiare
lotatitarDa
wladza.
Analtzo*ane
ooLy.zq
:przykaaoy
ludzi,
ktdrz/
ba
og6i
byli
kryrykani
Erie2o
(ustroju
nihioDej
epoki
PoIski
pr?edy.zeEoio'ej)
I rderl
powtqzanla
rd2De
z i.;",a:jE
reilco,a,
-35-
Autor
do{ no*tch
ra'uDkach'
1ch t/bo.)'
konPlikoYalo
co niewatplitle
doF2M
zetnetrznej
syt(racJl
L.udnei
{ r,ajbardzrej
eDdzi,
2e nate!
odpostePowad
z godnoEcia
t hoD6retu
nozna
{iernogci
cho{aC
Pra*dz1e,
oPov1ada
siQ za bezno'at h)t,
vszelki
reLa!/wizn
zdecydovaD.le
rzuca
Dortn i *artogci'
poszanoranieD
etenen't-arnvch
wzgledh)'Dl
'-Z
dokoEE
sPoJrzenia
LeZ Pr6be
za-:-era
, Polsce
honoru
dzie]6r
lr teJ
znietolenl.u'
stawiahego
oporu
z Pe.spektvs)'
polskiej
kqlrur).
nia
dta
dz1-enaksJolosiczn)'
nianownlk
v'sp6ln)'
w).raznle
sie
.rsu].
viersz)'
Z' Her"pty""
Slr?eleckieso'
i J.
L. Ty.nanda
n. E]zenberga,
^itir
I slan-i a'li
cz)' nie
Kisiela'
Prac
PublikovaD/ch
feltetoD6v
berla,
t nauk'r
rudzi
kult!'rv
1nn)'ch
i rvielu
tych
PostaD'
osso{skich.
slava
presj1
zdevaogromeJ
i
kleski
'lowodzq,
2e { warunkaat!
Polltvcznej
ducho'ej'
jes!
sli)t
budowanle
nlezalezne
^rzl1'e
i;lelekiGl"nego
lar!a
godnogci'
co z ko'let
'/sokle
Poczucle
geoeruje
i zarazem
ktd.a
ryra2a
r62nlni
obronhq
-nawiqJ
fuDkcie
Pokusanl'
Przed
za l'{. OssowskqPeint
tvctt
traktowanien
ze stron)'
lnstr\reDtalnvn
i.
ze zlen
konpronisahi
i ekononiczn4'
ideologlczD4
tladzq
d/sponujq
k!6rzy
Polttvcznqr
z
v Poti4zaniu
okresu
kul!qr/
dzieJ6s
Po{oJemeso
oogretna
god_
poczucle
oPiera
sie
Da ktdrvch
o wa.togc-i,
h o n o"rrq" r l = "( t a l k 4
dztejani
|.vtnagaLat'v
varto<ci
itp')
tych
sie
realizovania
fo.nq
i t'onoru,
nogci
irezOPerotanle
enPjrv'zn€j'
svtuacJi
jednak
uwzg.!edDlenta
Przenian
i ocen/
z'ozqndenla
bo{ien
nie
uiatwia
pojeci".
"totalitarvzn"
ni"nnyr
okresach
PRL' lYarunkl
w rdznlch
Po{staPolak6w
posta.
wielu
D/bitn/ch
v
'edukcjornzn
ten
svolst)'
' Pevn).n stoPniu
tlunacz4
lej
ks142ki
nia
el4 enptrycznycb.
od..iesi
oglqdzie
uvat Polsce
Autor
honoru
Ponde<dil
,ydanju
"Z dz.iejdw
v obec./m
roztazanuslalb)r
rozdzial'
pisa]
oslatni
Podjad
dzisiai
ge, 2e sdybl
p
o
L
L
L
Y
c
zrrv
gdzle
konPronLis
w rzeczlwlstogci,
hoDoru
nia
o ?naczehiu
z PeYderckt.atvcznego"'
lads
nieusuwaln),'n
i taruhkien
s!aje
sle
ctlota
prefe'ozmiany
odczYlvt^4
Die
nerezy
n/g]i
Jako zaPowiedzl
bos;iq
tej
relat)tYiznu
ocen/
Isb
revtzii
wartogci
przez
hlerarchit
*anej
Aqlora
ocaleo r62n)tch
sPosobach
dalsz).
"oPowiegcl
t-o ctag
B 'y l b t
I
" tiya" i t r "t rg""".= y '
d1a godnogci
zagro2enia
kt6re
n-tosq no*e
E varurt(ach,
n
R/szard
BahaJski
K R O T K A
P OC
H II A I
E l ' I P I R y Z X U
A
Ehpi.rzn,spdtczesny!
;::ili}:il"i=:"#iixr".
ii":iiliiii
srleru.
j:o"p
c--":T::":1,i::"
yduJ.r<) sposdb ,pl yrqt
' 'T:^-*i.el:yr-6:.
rE
rarszarsttego.
Tekst
l|a.szara
19SO.
r:-r,oz9'rizb)'ch,
- . i . i l ^ rr6ry ,
obraz ft.lozofli
xx ,i"i..
=
rz' t*ri"i-"r--srrorzyrl
*;J;;;;""ti;::Lili*;;
lI-l::.
o
p a r r 4 D a 11,.",
k i l ] < s J a s n ) r c h I p i o s r y c h . p o s t u r.
==i.i.,..ikoae
de-
,
,rJnr_
xow+
ponlera2
kryrertuq
prz).nare2no4cr
" t"" . t; ; l - J ; - ; i " ; ; r . "
d
,r"""
oosnEly aurorst'a
.
, { i s t r z a _ N a u c z y c i e . ra ,
jar ro ir"-i=i"iii"r
,
p.zypadku np. szkor,
a=r.i.
.
Darksi sro,ski eJ
..""
i
*"r_
ter.iun tyn byr slaly,
krrt yczn),n cr6_
, nci,ey2' r " " " L, 6" "bie c = "" iJi i"iil.".l=; i l t , " ,
nad_koDk, ernyh probrereri,
probre*h
=,"".k.
;
;
;
"
;
;
1
.
n
.
.
i
1
"
.
"
"
"
r
"
"
,
"
"
,
r
=r
haszer uiedz).. r'{o2na Fspd}czesnl.n
e,nplrysto,n
i".,,.
riro- "
"""=.r.iJ-ii,,i
domvn ponijaniu
vielu'
a palrzqc
z p e v n e J' = pp.e=raslp e k t y w y ,
y- ;i e
: ;k; s z o . c r
rra_
dycyjnycb
probrenxJw flrozoficzhycb.
j:d;:k
xr"
,;;;;;";i^,
roze.j
,"
szkaty
enpiryczDej
p:,;i " . " * y. ,. j, .
<awo
zau{a2arDy,n:i
d r a h i s r o r: :/ "k:a" . : : : i r t r " = " i r r ,
"
o
.
i
;
;
.
i
.
.
;
;
_
*
.
"
"
y
^
,
co r hisrorii
n/sri
x x _ v i e c z D e : - = t " , . . r , r . " l t p i i ; ; - " ; ; ; ": *. ,; ,. i.
PowyZsza pochrala,
vychodzqca -co nusze tu ryznac_
Uy"":*r"J
^r.
spod pi6ra z,orennika
en'lryznu,
,-*ii,l=:51.'i"o",="",._
;;;;"
;;..i:,.".""
"oa_ir"'"r!
o""' staDosz ;Eh;ir)-zn ".=pdt";;=;;;,
""_
l:.t.:gl'
r y v D y n wl:.
yborem prac
hajwybitnieiszych
Bp6lc?esnych
emplryxow resp.
pozyLywrsrdw Iosicznycrr
resD- fitozold*
iiL, r"=, n^,.,
trakro{at
ru bede synonimicz;ie)
"
L
t
i
i
y
.
=
"
y
"
n
opubr l rowany" n- .-ili""r,'i
i:, _, nrl.
piec
r
e
k
s
r
6
w
rwdrc6,
Koia wiedet1sridso:
-* ^h_, 'frlci :k*a. _. " 1 . : : R
" au d o r r a
Mo.lrza
carhaDa , u-:l::t:
r.isr".
,,..tyk.i';;ii;_"
=".r."_
]owany
Pu,,kr zwrotny w tilozorii,.
to kr6tkl,
jasny L dobitn). EDresr
filozoficzny_Kola
lriedeirsk_tego.
Wedle autora
=y, t"r.
zdobycze wspdiczes,eJ
rosirr
"
i
= r . r " " " . " , , ya p r i ,r . - "",a" "i ri .=_i ^, " * . .
p.J.",,_
w ) , k a z a c b e z s e D s o v n o slc] " l r :!k* i e r d z e r l
*""iri;j-.;ii;;"r11
:r Irlz- y. 1c:z: ^l ?e'j",
he!a_
co w konsekwenc jl spowoduje
w ji"or.
r..r"r
rek<cie ..poz).ryyizna reariz-.,. scr,rr.i r j e J z a n i k . =.".o. lili".,=_""
pozytysisl).cznego,
z q o d n i e z k t 6 r q w s z e l t i"iiii
"J"'
e
_arrr.
..il"."."
c p . a r d z i""_
_
r:lszv,e)
husi ste dac z*eryriko,ac
'
dan/ch;;<;r"""="",,.
::-rub
z" r.i..i..;"-i"--"--'o-.t"
sioszEca'
:;i:.:":'::;
;::::::":::"'earizhq
ewa nastepDe
teksty
Rldolf a_c:rnapa
s!anoriE
p e w D q k o-.o.="=
nk.etyzacJ<
schri.cka. w pierEszyn ..e.
q:.ii
i
i.i"iily,.i
Tlfi..
,"_
grczDq ana.lize jez/ka.
a u t o . r o z , r j a ""=*y"
a r s u r e b t a c j e"na
.zecz !,!,zsensow_
hoEci lwierdze,s f itozof ii
rer.f izy;znej,-,
o."gi."-..,_"g-ii!":
o,".""*,
Jedno<c! @uri . przedsrawia
r.ohcepcje
,.o,r..jr
*"..iri;;nauxowych do ternin6w
jezlka
fizykalh6g
"".^,""
ostathi
z serii
a.!).ku:6y
twdrcdv
Koia r{iededskieso
poj|eszczoDycr,
i hu- tle.berta
EukoY).:
natkalizh
Feigla
S*latoPoglEd
v tyn
tonie
o
zarzuten
- jesl
pozltlwizmu
logicznego
obron).
P.2ed
Erfzn'
Prdb4
tozutnlanei
6 nieobecnogd
szeroko
ogdlDoIldzk.ich,
sarrogci
i gtDrowahie
l,u'Enisr Yczne j.
probl eDtykt
erclu.idacq
ukazuj4
nan daleko
w t).n toAie
p.ace
zasarte
Nastepne
sIe
ktdra
dokonaia
*sPd:tczesDego
pogl4d6w
PozvLvvl?tru,
zvolennik6v
cje
sojnie.
po osi-atniej
a"
zdaje
kr).t-eri!E$
zntczeni
G. Henpla
"EnPir).stvczre
carla
artykqi
pozdarda
kowalDo4cl
enptr)'czreJ
*er)'fi
caiko,ilej
sprawe,
ie
Fos!uIa!
go
tlec
zanlenlc
r€
Nalezy
utrzvruc.
nle
daje
sle
serso*'cqo,
znaHczo
jezvk
enPi./st'vcznv.
E
poslu-Iat
PrzekladalDogci
- najrvbi!jest
willard
V'
Ouine
rozprat
dvu EslePD).ch
auloren
amfilozofll
.ozu,niabeJ
szeroko
chyt'a
Zyjqcy
niejszy
Przedsia{icle.I
gdzle
autor
etPirvzru"'
to
styhbe
"Dwa dosElv
Ple.'sza
IitycznejEP6izalotehla
dwa poclstatoE
k.ytyce
t od.zuca
poddaje
sruntotDej
enprrlznd:
czesnego
ha
analltvczne
1 svnteirste
dziela
2e zdanta
1,2 pogiAit,
PraFdztve
spratdzalne
s4 elnplrvchie
zdarlla
po9!4d,
podl trg kt6rego
Pqjedyncze
( wer /(ikova]De).
M
tuzlivsL2zuje
na onlolog1Q"
Quire
CarmPa
O posla.lach
{ art/kule
( retat
'
i zvcznvchl
oDtorogtcznvch
zagadilet1
podjecia
*ogc
Peenych
odrzuca
kt6rv
prac/
Vilfred
S. Selle.s'
t swojej
idzie
K.ok
dalej
danej
znlsi6weJ
' a co
enPir)'znu
wszerkiego
dra
Poiecie
lundanentalAe
( ni ezapoEredDl
'
czonego)
poznanj.a
bezPogreCniego
ko.cePcJe
za tyn
idzie
Dobal_
to rozPra*v
te Publikacje,
zanlkajqce
dva
arLyksty,
Ostatnie
at'lor
nentalne"
"Zdarzerrla
zatytu-Iowanvn
{ pierwsz).D
.la Davidsona.
I
jako
f lzvczne,
psvchiczhe
zja{isko
przedstawid
zJavislco
slara
sie
tzw'
'elakoncePcJe
- "O pojeciu
pojeciovego
odrzuc.
scherEltr
<lrusin
sctrewzaiemie
nteprzekladalde
z kt6.4
pojeclowego,
zsodDie
tyviznu
j4)
nasze
doEvi adczebie'
Cd e t e . n u n u
okrdsl aiq
Mt y pojeciowe
przede
jak
'sz)'s!kln
rra tvn'
sAdze,
rYartoEc
tej
anlologii
Polega,
prace
ftlozof6w
daJvaznieisze
n!e
t).lko
oba czltetnikovi
i2 u]<azuje
tej
szkorv'
nv6licj.eli
e,olucje
historvczn4
rduieZ
ate
ar€l1tycznych,
sie
En.iosek
o probl etnat vczno4ci
' a
okazat
rezultalen,
k!6.ej
Ewolucje,
ost'at'bie
To
taki€so'
enPirvznu
nrerc2liwoscl
iako
byd rcze
Daeet
bultersovac'
sPecjalnie
ani
potiDno
ani
dzivid,
nas
nie
stvierdzenle
jest
Dte osLatecznv
najwaZn.leszv
je<li
2e dla
filozof.ii
sie'
zqodziny
wiedzie.
do niego
d.oga,
rezldtat,
]ecz
iska
?/
uczestrdk6*
dIa
tvch
Iekl(re
stahor.ia
oboti.lzkow4
ta wiI)c
Ksiazka
leMtu
"NeoPoz)'tttistyczna
sie
opraeoeania
oliinpiad/,
kt6rzy
Podejmujq
teMla_
porcci
' PracT
Md
bedzie
r6wDieZ
sluzyd
filozofli";
koDcepcja
'Entpiryz,n
Lvorsk6-tla'sza&kola
XVII
I XYIII
wiekq
anetielski
'
nri:
prof.
's!ep
B. SLanosz'
zDakonit/
po.Lecan takze
wska . Szczesdlnie
Krz)/sztof
- 3A-
Rak
M
INFORI{ACJA
O
Y
EGZAXINIE
VSTqPNYX Do I'{STYTUTU
T ROKU AKADETII c.KI X 1 @1 ./92
FTLOZOFII
Esza^ih
przebtegar
redle
q,ry6r
y.
opisahrch
rta<clryE
rrrorMto_
rze dla
kahdydar6r
Da studia
, Untfersytecie
{arszarstt;
( zob.
ren in_
rorE!or).
Najpovarniejsz€
odstepstyo
*y,oso,,
p"li",or..r
:,ri-!o,
"a
Da L/n,
2e zanrast srandardoiy"t piro^,""y"=.y"n
l::::l:r::,
i:T:::-":
rr Jeaen
_ry]:9:1"
pisemyE. z jezlk.
porskieeo kahdydacr op.acoryra_
z :9i:^-."
'us(epujqcyctr
temt6,,
vylonronych
tordsyjnie
spo<hdd
pro_
.
pozy< ji
zgloszonych
przez
praco,ntk6v
rnsr/ruru
Frr;;of.ti:'
..a./ Jakie
,
.
f
a
t
a
l
n
r
r
n
widzisz
r62nice
g
d
z
y
ni
sztrleteh
vldzja.rlen..
xakbe{a-a
sztyleteE
kr..6rl.h Charlotta
coriay
zabria
}{;;;i;;
/b/
Cz).h r62ba
podaj
sie
wr62ba
od prosnoz/?
prz).klad
jedDeJ
r <rru_
/c/
TerrorysLa
rrecza
ci
b.od
I poleca
byg zabi]
jedeneso
z
dv6ch
przet rz).nywanych
p.zez
niego
zakladnitd,JeEIi
_."_
tego
nie
nrezwrocznie
zabt re obu.
"
i
"
t
,
=
=
p
o
s
r
.
q
p
i
l
task
bys I tej
syruicJl
r "o" . , = " ,
(: L
d o k l.d: "' e j
wytluczamy,
ie rc2esz
r
e
.
r
o
r
y
s
r
e
)
?
zabic
Uz;;ad
J =,dj
w/bdr
postepowaDia.
Spr6buj
uogdlnic
rq sytuacje,
Lo zBczy
przeosra_
wtc
jako
szc2esdtn/
przypadek
jako
czego<
096]niejszego:
, d- j, / - q P e v i e n
slar62yLdy
fjtozof
o<*iadczyr,
2e
xzTsly
ni6szka6cy
..
Efezu
zaslugujE
na Enie.C,
ponieraz
poslahowtri,
i:
nlkt
sposr6d
Dtch
nie
bedzie
pierrszy
miedzy
nind.
Jak4
posta,e
;itozofic..i
_).....
wypo{iedz?
Uzasadnij
s*ojq
postawe
""
vobec
posrary.
teJ
..e,. wska2 urw6r
I_ireracki,
k!6ry
{edlug
ciebie
prz).Dosi
uvag_t
sodd,
obraz
rudzkich
doEria.lczed.
Jak to jest
nrc2riwe,
:e dzieta
i..lk.Ji
ri_
terackiej
przekazuj4
prawde
o gxiecie?
Na egza'lin
wstepny
do
Ins!).tutu
Filozoiti
UW , roku
akadenlckrm
7 ( : t g 7/ a ) Z z s \ o s i l o
sie
AZ osdb.
Dwie osob/
zostal)r
zvornione
z egzanlnu
Da podstawie
dyp.loi!6r
otimpijskicb.
g
S
EgzaniD
zda*ato
,iec
osdb.
l3
os6b odpadlo
po egzanin_ie
pisemrn,
llzyskawsz),
dwie
oceDy nredo_
(2 filozoficzbej
pracy
piseNej
pled
or^z
z jezyk^
or,cego).
osolr zrezygnowalo
pietna<cie
po egzanihie
pisenmyn.
osdb nie
ocen/
b.iedoslar,ecznej
Poprawrto
z egzaninu
piserbego.
qstDego
Do eg?anihu
przlsrqpiLy
zaLetu 52 osob/.
ee osoby
nia
zdat),
eszaminu
usrnego.
Na
sludj.a
w vtriku
egzaninu
przljerych
zosraio
30
(zgodnie
osdb
z zaiozeDie'n,
2e przljnujehJ.
,""y=tii.r,,
kL6.zy
zdal\
egzanrih)
orez
jczykdw.
drdch
otinpi
Co
Lhcemy,
by b/lo?
wsrdd os6b rdarodajDych
y
Ihstylucie
Fitozofj..i
Uw pahuje
opinia,
qietszoga
k!drqpodziela
cztonk6,
tegorocznej
konlFji
reirutacyjbeJ
(wraz
z pisz4cyn
te slowa),
2e:
//a.. egze'ni
p dot/chczasoeeJ
istepDy
postaci
//b/
prora<tzi
do
przyjrcvania
r€
studia
os6b,
ktdre
sie
na
uie
Eda-
wstepneso
eqzanibu
zajnie
sie
vkrdt,ce
spraw{
zniar,y
;5}ozen
porolaDa
przez
Rade Naukow4 IEt)'tutu
15 Iistopada
br.)
konisja
y Uf,
dla
kan<lydat6w
na studla
arr{orMto.
zotii
Uv{. xajbllzsz)'
IrriorMcje.
v t).m izgledzie
{yczerpsj+ce
zzwierai
Bohdan
L E T N I E
D L A
(p.zed
Filobedzl e
ChYededczuk
F I L O Z
O F I C Z I . I E
O B O Z Y
O L I I { P l J C Z Y K O I Y
KARWICA '91
OF
spot)rka
l{ ok.esie
czesc
uczestnj.k6r
ste
na obozactr
filoIet.rrn
jest
to forfta
Dla 1au.ea!d'
dodalkoyej
nagrody
zol i czno-rekr
eacyj nych.
(wysoko6C
w)'nik
,
olimpiadzie
dop:at
ucze:tntk6*
obozu
za uzyskary
jest
v
niejsca
ostatnlej
Olinpladzte)
o.az
uzare:hioha
o.l zdobl.tego
wiedzy
t
utnleJetno6cl
sooisty
filozoiiczneJ
sprawdzian
Provadzerda
ob6z jest
okazj{
do sPontanlDIa pozostal).ch
clrsku.su
filozoflczhego.
egzystencjalne,
to
ha r62ho.odne
teEl/
do
kt6r/cb
cznych
dyskqsji
g)/kladowcy
sie
*pro*adztC
lad
n/5slaraJ{
dyskusji
zaproszeni
Pewieh
tcnra
t ilozofir
zno-et ycznego,
zk\aszczz
KG OF
DJn
nbzofgabizatorzy
Olrnpiady,
Przedsi3vj.ciete
wo.t Dych od P.esJl
a!rcstery
egzanihaliwo<c
nawj,qzania
bezpogrednich,
btetD]
tu lndd
cyjeDej,
z uld<tziez4
co daJe
sPosobnogc
koDlaktdv
prog.arcso-organl
pa.t.ersklei
pogl4d6w
zalozed
zac)'J w),niany
na teM!
Lych Oiinpia<ly.
dea obozy.
Jeden
na
X:W -Iecie
br.
Konitet
6i6*ny
OF zorganizowal
(v Karwic/)
Y
III
oF,
druqi
zaE
z6ach
dla
laueat6n
i f-tnalistdt
(Chaia
cczesthlk6w
okreqosego
Bieszczadach
Socjologa)
dIa
OF szczebla
( wojew6dzkiego),
deklarosali
cheC poDownego
sp.awdze.la
sv/ch
kt6.zI.
q zajeciach
bezPo4redDio
szans
v Iv OF.
UczestDiczyten
Prog.aDYyctr
grlpy
vieczorem
i Przy
ogniskq,
odMzurskiej.
Codziennie,
z resul).
p.opohovala
tycti
b/waty
filozdflczne,
Tem!).1<e
spotkan
sie
spotkania
podejnoeall
wProsanta ,aodzte2.
naodzi
adepcl
fllozofti
sani
Niekied/
podjql
w
wadzenia
teEi,:
fllozof6e
do dysksji..
Artur
Druz).fiski
"RoIa
vpro{adzenie
Grecj.i".
leso
2yciu
spolecznyn
i politycznyn
s1-aroz).rnej
niejscq
i roli
f1lozof6v
v kullsrze
zainspirovalo
szerok4
dyskusje
o
p.
n. e.
do czas6w
wsp6lczesn).ch.
V
i w z/ciu
spolecz./h
od
Y 'ieku
obecDoEd
ni.are
wrczerpuj4ce
rozvihiec1e
tego
zagadhlenia
swarantotalta
p
r
6
b
e
prol.
przygoLoPaf
tiec!€ckt
vriad/siara
rrajersk.tego.
li(arlusz
v).wola:
Ylele
oceDy llistor),cznej
Mrksiznu.
Tem!
ten
r
obecDej
roll
inn)'ni,
ze ta orientacja
fllozo!onLrowersji.
Dyskusja
ukazala
rttedzy
j
e
j
g
l
t
n
i
5
n
e
g
o
p
r
z
e
z
liczDa,
utundowanego
totalltarspadajqc
z
cokolu
ja{i
jako
gruzoyisko
u
tarne
ogd}
idet,
kl.6re
rezrm/,
sie
dzig
na
jedDycti
p
e
h
e
wzbudzajq
ostrq
repulsje'
u imych
sent).reDty'
a tylko
prdbuja
poszczehieliczni
rozrd2Diac
.i ocentaC
ch:odno
i oblektywnle
czegdlne
elere.ty
davnej
koGtrukcjl.
O2yvi orq dyskusje
teMt:
?'volal
''Absolutyz'n
vrprowadzenie,
do
i .elatyrizn
l16ralny".
od,oi)"ojqce
sie
l.lcznych
il"ustracji
!eso
z.qadnterrla
w l.i!erarqrze
pleknej,
przlgo!o_
waia
dsr Barbara
cacer.
D/skusja
zakor',czy*a
sre
ziecyjoranq
xtestq
relat/eiznu
noratnego,
chod
absots!/zn
te2
.de orazat
ste
carroylcle
prof.
odporny
Da t.).t/ke,
wi.
KraJerskl,
zoo.hle
zresztq
Zy.""rrr"^
uczes!nikdw
obozu, zrefe.oral
kilka
zagadhj.etl
z zakresu
r r r o z"o i r r
przy_
rody
I DELodologi
nauk.
Ten
probleet).ki
obszar
fttozoflczneJ
Jest,
jak
sie
okazaio,
stosunkoyo
najsrabrej
opanowany
p.?€z
olrnprJcz).k6r,
Posiebiore_
ana!tzy
fllozoftr
Karte?Jusza
r Husserr;,
pizygoto*ar
ttdre
'nqr Krzysztof
Rak,
p.zrJllEfabe
byty
z zalDt;reso,anien!
a]e
Dle byly
,
s1-able
w/wolad
s)aEt./cznego
pozlonu
d).srusj1.
KorzystDyrn
doE{ladczeDien
d.ta organlzator6w
OF byt/
rozrcy),
na
!e_
Et
zalozen
progranDwd-organtzacxjD).ch
tV OF. XlodzieZ
optowara
za ra_
pros.arem
kih
Olinplady,
krdry
uwzgledniatby
n
o
z
l
i
w
o
E
c
i
JeJ
czasoye,
doslepnogd
literatu.y
fllozoflcznej
ponocy
1 b.ak
DerodyczDeJ
ze sr.o_
DI szkoi/,
w czasie
wlagnle
!ych
dyskusji
zrodzit
sie
konprotr[sovy
po_
n/si,
aby zrd2Dicowad
zakres
obowiqzuJqcego
reterlalu
na
szczeblu
ol reuo'yni
i cehtr alr,),rn.
Celowosc
orgaDizowanla
tetnich
oboz6w filozoflczn/ch
n1e ttu<tz1 chy_
ba 2adnych
ratpliwoEci,
przyszloEc
ale
lch
jedhak
zale2l
od
srodkd,
l inaDsorych,
jakini
be.tzie
dyspo.orad
Konitet
Otd*n),
OF e p.zyszty,n
roku
i latach
nastephtch.
R/szard
BaMJskl
Ze szgleddw
osobisiyctr
@glen
brad
udziar
tytko
,
drugleJ
czescl
ot,ozu.
Przed
w/jazden
byten
nastawlony
sc,;piycznte
jego
do idet
o,sa_
Dizacji.
$akacj€
siuz/C
naJa
przecie2
odpoczynkori.
Zadawalen
vlec
sobie
p/ranie,
cz). vgr6d
nlodziezy
bedq
chettri
do uczestn1czenta
w
drskusjach
iilozoficznych.
Rachuby
te okazaty
sie
r,iedDe,
XoJe dra,
najzyij'ny
rD
w/klady',
zgronadzily,
podobhie
ja*
,/slqPienta
poprzedt,ik6a,
duza cze<C uczestnlt6v
obozu
Cuczestnlctpo
n1e b).to
obortAzkoMoje pierysze
spotkani
e z ntodzi
ezq pogBt ecl:t Li,r h1s tot yczDo-f llozo!jczDehu
znaczehiu
XedylacJi,.,
Ka.Lezjusza.
Z:,Ie:alo
nd na ukazanlu
wpt)Jyu,
jaki
tekst
ten
odegral
r dziejach
n)r<l1
ftlozottczDeJ;
a przede wsz/stkln
na t/m,
:e okreglt]
on plaszczyzn,g
probtenF,q
cal6j
filozofii
no,ozylDej.
G]6wnq
ur:ge
skupllem
na
zr-Iqzkach
KarlezJusza
z
nyglq
Locte'a,
Berkeleya
i Leiborza.
Drugi
vyklad
doLyczyl
tpty||u
1 znaczellta
fenoDEr,ologt
Husse..ra
na
tilozofie
XX eieku,
Wptyr
ien
ocerlien
negat).wDte.
Staraletn
,ykasle
z^1,
2e
por6Fnanlu
? fllozofl{
Kanta
r Jego ms!epc6'
ny41
Husserla
slatio*i
s)'razDy
y
regres
i za.azem
poczqlek
kryzysu
fltozofii
naszyn
RozinoFa z
czenien!
N:e
nAodyDj
adeptanl
filozofli
pedagogicznytu
t/lko
Xan
b/la
Mdzleje
rrla rrie
'azn/nt
.ozszerzy4
Je
Krzysztof
Rak
dogytadprzyr
OTRYT '91
p<,iovie
Iipca
spolkalisny
{ drugiej
EJdzlkszei
dzikieJ
cze6ci
bardziej
sie
czegci
e
f, naJChacie
SocJo]oga"
Polski,
czyli
E
Ofrycld
w
p.adu,
t
strqn'leniu
1 sanl
rc.Lelign/l-i4rry
sle
b/:o
Na s6rze
.!e
godzin).
b/ly
dvie
drogt,
5
osady
Do bajbllZszei
ny sobie
sotowaC.
po gl.!nte.
wia<ciwie
zjazdu
prosl-ota
dobr4
oPrawq
dla
fl.lozoflczn/ch
niejsca
byia
Ta urzekajqca
'ok6l
temtdw
etaPu
oDe
sie
dyspqt.
Koncenlrowaiy
Prac
Pisem).ch
Fllozoflcznei.
szkolnego
IY O.Linptady
po
Janud)'skusjach
dr
w d.ugi
t)'godDitr
obozu,
ProtadzoDych
P.zez
kofei
E
Chatubinskiego
1 d. Xlrosta{a
sza wojczakowskieso
Przyszia
Nl
koledzy.
Slaralen
sle
r
druzadanie
nlz
trudlrtejsze
nurl€.
l(laleN
w varllrkach
bieszczadzktch
znEgad o Przelrwarde
t).9odn1u
Podtrztsin
iczr'4
aLnostere.
tD(
IiIozo(
j
a
k
i
t
u
r
o
c
z
l
m
l
e
k
torlurD
p
.
o
{
a
d
z
1
1
.
i
5
t
l
r
t
v
s
a
r
e
j
c
h
a
c
l
e
,
Dyskusje
<wietle
<vj.ec.
oczy*t4cie
Flej
bac6vki,
czyli
ba poddaszu
Przy
q,teDEt6u
viq2e
siQ z P.6bE
:e
wiekszoga
olinPijskich
Zavwa2yle^,
wiagnie
z ta Pr6b4
okreEleDta
ztrawspdlczesnego
czass.
dobycia
selis!
!erazDrejszo<ct
vi42€
ste
rernat
fllozoficznego
czenia,
i !o giebszego,
- hisloryczne
rcdele
i Ysp6:cze
p.ierwszy:
"Cziowiek
ogw1econy
, sttlu
J,J.
Rosseau:
pojecia",
t.zecl,
"Czy r.,zt6J
telqt
czenie
teso
st6dprzyc4tnL^
ludzkogci?"
1 lemt
s1e do szczedcia
Dauki
i lechrdki
z
t6zlinajlepszyn
do Leibnlza:
Czy nasz Swlat
ny,
odsyrajqcy
Jest
problemt)'kl
odsyiaJq
te
do JakleJ
a . ) -i 4 n y s 1 e e s p d l D t e ,
zastanawi
one zasadnien1a
novozytnej
do wniosku'
2e dolycz4
temt)'
i doszLign/
p d s t a c i r a < j o n a l i z n q .
a oio
chodzilo.
wyFotala
fale
dyskGji,
Taka [email protected]
Przectez
poglebion4
lDLe.Pretacje
racJonallznu
rlec
PrzedstariteD
dalej
przez
n).glicieli
nleniecklcb:
X.
rspdlczesnych
techni.czhego
doko.sn{
b). wynd enlC
mJwaznteJsz/ch.
J.
llabertEsa,
Heidegge.a,
R. Goa.dittrego'
*leczoracb,
sraralem
sle
a vlagcivie
W nasirepnych
dniacl'r,
P.zybllsztu](a
XX vleku.
rysuje
zyc
obt'az *spdiczesnosci,
Jakl
2e avansarda
lar
dr.rdztesrczc
b/ po{tedziec,
Ujnujac
Dajprosclej
dajqc
jednollly
z jednej
stron/
obraz
rzeczywlstoEci,
l/ch
.oztJila
a zdrusieJ
strony
sfvaspoirzen
Da rzeczyY.lstodc,
n!)zl.!'osc
nbosodci
I chaosu,
n1es1e
r6rnodezlntegracjt
rzaj4c
Diebezpleczerlstwo
Jakl
punkt6w
s Polowle
lat
s1ewidzenl"a.
Potsta:).
uprawntenie
vszystkicb
post-nodernlzn
'yraza
dobrze
sl-luacje.
te bo'<
de,ndziesiatych
r USA
grodki
giosi
kohwencil.
trak
r/korz).stujac
Postrlcde.niz$
PoP_kttltury
lFzltto<ci
tv6rczycb.
PostvyczerPanie
Na koniec
natonias!
kolnunikuje
jako
F
MdeJ<c1e
novego
v/czerpanla
i oczekrvabla
no.lerrizJ|l
kultura
vsP6iczesnogcl.
zdaje
art).stycznq
ocene
sie
stanowiC
p.zyJtzea
b-rizej
rodelod
racJona'i.eczoru
staraietn
ste
Kolejneso
jego
genez,
i tu PokazaietL
nalizNu.
Zaczalen
od
P.6boJak nale2y
j.n!e.D.etovac
przlPadkq
ll tytn bovien
'aC sarenu
tlistorie
fltozofii.
Kar_
Atystotelesa,
Ptatona,
syster!5w:
nozDa pokGid
sie
o prezenlacje
jako
pemych
sPosob6t,
tn)'/gl eDia'
spec).ficznyctr
tezj6za
czy
Leil,niza
z rachunklelll
rozunu
k!6re
doprovadzi]).
do spotka.la
fazy
ktestionoeanla
tsurPacji
lkzz^C
Lrzy
NastepD-ie
slarafen
ste
ja*o
jedynego
v poioeie
Lat
rzeczywlslogc.i.
sPosobu
fozunu
PozDa*:nia
jallzn
pied<lziesi4lych
i nieniecki
zgodnle
sttler_
f cancuskt
egzysrenc
rzecz)/wisloEcl
I kon-leczne
tsloty
<lzat]',
2e prawdy
iauki
nl.e dosiegaj4
poloPie
jest
lat
drodze.
PoLem
Y
luDej
dola.cie
do es'alslencji
Da
paradygMtu
.acJoAaliznu
do zakvest
i onowanr a
szegddzi
esi E! /ch
doszio
!-ecfnicznego.
Po;sLaia
k.ytyka
spo:eczettst,a
[email protected]:,
leorri
H. Marcuseeo
t w p.aklyce
'ysra_pied
_ . b..i.r!y,
srudenck_ich
.s-"_
b:ni:
r * Nierczech,
Trzeciq
p.6b4
nod).fir3cjt
panujqceso
*ii".
_y.r._
nia i dzialalria
y
podJ€]a
sle
potowie
rar
siedendziesiqtych
frrozofla
i I uch etol ugiczrly.
P/tania
o
Zeilgeist'.,
o fi_tozof.icznq
diasnoze
wspdiczesnosct,
,ra_
zalo
sie
z remten
korejDego
ej'eczo.u
rozwa:all,
a niadoricte
z rena__
(
ien
drugim
Zinlerprecuj
jedbeso
z bohare.6,
povi€dci
rypovledz
Lros_
toje{stieso:
>iedli
Boga rie
rE,
ro wszysrko
wotno?<<..)
1 aerl5t6n
6sn).m
( 'Na czyn
polega
odpo,iedztalDo<a
g.odowisko,
cztovieka
za
v krd./n
zyje?').
a'ow
ba*iEzali<ny
pop-k(rltury,
do zjawtsk
punk L No
do ruchu
Futu.e
GeDeration.
Doszll<my
do wnrosku,
Ze *az
2 panujqc4
racJoErr_
zacjq
stosunkdw
spoiecznycb
i otaczaj4ceJ
.zeczyristo<ci
rodzl
sie
-to
ni ebezpi eczeis ! wo utrat).
secu
poczucie
2yci^.
utraty
ei{2e
sj,9 ze
Eviadonogcia
jasnej
b.aku
tlterarchit.
ostatecznie
eiec
zajel1<ny
poszukivanleJn
sie
Dliary
dla
Iudzkiego
dziataDia.
Pojec-ie
iriar/,
po grecko
retroD,
y).razrc
naJlepiej
pozwara
lo,
czeso
przez
]udzie
poszukujq,
vieti
a czeso
nie
zDajdtJqc
!rac4
seDs zIcia.
Zagietili6n),
sie
poczal.ek
na
r dzlejach
fllozofii.
Dta
prerwszych
ny<licieli
niare
s!.aDowil
ethos,
_
d.ta ptatorE
idea
Dobra
L!/t
obiettywttyr
poCen
t ranscendentD),
Bdg,
lY rieku
XtX,
a rcZe
iavet
yraz
wczesrf€j,
z postepujqc).n
procesem
desakralizacji
i
ulralq
wrary
- ndarodajno<C
w nDc tv6rczq
buMnizmu,
dochodzi
do transfornacji
problen6lyki
zwiqzartej
z poszu*i*anien
niary
d.ta
ludzkieqo
dztalania.
J
a
k
Nastepnie
zastanawiali.gny
sie,
czl
chcq
tecnnokraiinuare
rc2e
v/z^^czy4
sama
racjoDalnoEC
tectniczna,
Po chrili
stalo
sle
dla
nas
j
e
E
I
l
j
q
2e
przyjnieny,
to zaisrnj.eje
Jashe,
niebezpj.eczedsr,o,
ze sani zostaDieiny
potraktowani
jako
mteria]
Iudztt,
a wszelki
Lty!
stante
sie
touare,n,
posj.adaj4c).ni
."eczani
absLrakcylh{
wa.to<c.
wtasnie
z
y
y
r
o
s
r
a
nrez.lrody
na raki
stan
rzecztt
etyka
eszlstincjatD
apelujEca
do
jednosrki
godnogci
o zachowanie
ludzk.ieqo
bytorania.
Jak wid.d
jat
nasze
rozeazaDia
tak,
sugerorar)r
rozwa2ahia
olinpiJp
)
,
z
M
c
z
o
n
)
.
n
i
skie,
zervaly
z ciasrryni
.ammi
przez
akaderdckle
r).gory.
czy nie
popadliEnl
r t.).wializacje,
czt
nie
spiycitisny
grebi?
}1026
je.lnak
Platon
nE co6
vspdlnego
z Diepokojani,
jakie
prze2yra
dzisiaj
Grzesorz
52u.rczerskl
z x I A N Y
l {
K O I ' I I T E T A C H
746dnte
z zapo{iedzin
zrliahy
adres6r
i skla.l6w
kich).
1,
Nowe
Kordt-ety
y
progranie
osobowych
{ojey6dzkte
poystal)'
T E R E N O y T y C H
i
regulaminie
Iy
konilet6'
okresoy/ch
r
Stedlcach
i
OF
o
F
podajerny
(voJewddz-
Gorzowle
ttetko-
Koni!ei,
vojew6dzki
e Siedlcach!
Katedra
Fllozofii
I SocJorosil
r).ZszeJ
Sztoly
qI.
RoI ni czo-Pedagogi
czDej,
oA-11O Siedlce,
Geo. orrlcz-D.eszera 79-e1,
pawiloh
A, ret
aao-95.
(r{SR-P)
- przewodnlczqca,
d. Gr'aZytra
Kuczyr'6ka
( YOX) - wlceprzevodrdczqca,
n|gr Zdzislawa
Hono.eskul
- sekretarz..
d.
Janusz
Seku,ta (vSR-P)
( KOi lY)
nltr
Dahuta
ltoje,6dzka
n|g. Era Zsoli!1ske
CVSR-P)
Konli!el
wojevddzki
w Gor2owte
wiet*oFotskin:
Woje,6dzki
Ogrodek
Xetodyc?!r/,
rYIkp.,
66-400
Go.z6w
uI.
Grobla
a,
tel.
263-41.
.1. Jar, Ro< ( }{Or,t, Nauczycielskie
potskiego)
- sekrera.z
Kolegiun
Jezyka
polowy
-przy
Do
grudnia
ukonstytuuje
sie
pofitocy
l|OU 1 KOIVpeln).
sklad
K* OF w Gorzovle
WIkp.
a. Ze wzgledu
na du2e
zniaby
aklualne
skta<ly
osobowe
t).cb
w Czestochowie
koniter6w.
i
poznaDiu
Konitet
(siedziba
okregory
oF,
PozDaniu
bez zniarD:
( UAI,D - pt ze'odniczEcy,
d.
wlodzinierz
r.l6lle.
(UAX)
- r_lceprzewodnicz4cy,
mgr Xariusz
Xoryd
- skretarz,
n|gr Mar ia Kowalczyk
( UA}O,
dr Eva czerwirlska
( UA{),
hgr Ar'tur
Jocz
( LO).
rgr
Zdzislaqa
Mostorska
( tyOX Kontn),
nxJf Ar'drzej
Piaseckt
(
K
O
i
w
mgr Bolesaaw
Psuja
Poznad),
dr Danula
Sobczynska
CUA}o,
(KO1$ Zlelona
nlgr Zotia
Szachoyicz
6ra).
ngr Rafai
vrejcbe.t
CwOX Leszrlo),
(
dr lYtodzinierz
Wtlowsk.!
UAt).
dr AD.trzej
(obal
Przyi€l,ski
i dr Paret
Zeidter
VA}{)
vo na @lopach
naurorych.
podaJemy
przer,).yaj<
petne
okreso-
Ko,nite!
lYojew6dzki
w CzesL6chowie:
Zakfad
Fi]ozofil
Inst).tuto
Filozopedagogicznej,
zli i czbo-Hi
s lor yczneso
iYy2szeJ
Szkoly
4A-"OO
Czesrocho15, Pl.
Arnii
K.ajoyej
p. toa
36A,
i 114,
tel
S31-eO.
.lt Adan Olectr (WSP) - przewodniczecy
(
L
o
dr ADdrzej
- wtceprzevodnlczqcr,
Tarr'opolski
1 SN w KrzepicsclD
(IYSP) - sekreta.znor Halina
Olech
R)'sz.rd
( tsp),
Xiszczydskl
Gra2yna xustala
(vII
LO y Czestocho,ie),
EI2bleta
( lysp) Palczersta
Xaret
( WSp).
Palczetrskl
3.
Nor-i
czlor*owte
Kor|Itet6r
( t{oJerddzklcll)
Ok.egorIch
:
- y. .l c- _e_DFr .z . - e v o d D r c z q c y i
KO oF w BiatynsLoku
ngr ADdrzeJ
xucz/,lskl
losrocki
woMi:
K{ OF * Bydgoszcz/
- cztonktn-le!
nlgr EtZbIeLa
(XOiw)
Hans
t msr
( KOI W):
llaczkovska
- prze,odntczqcy:
Ko OF w cdansku
p.of.
dr hab.
A d a n -i
S).norleckr
Ko. oFr'. Jere'rieJ c6.ze Klv OF.w
Ko oF ,
Xalovicach
Kielcach
KO OF.w Lubllnle
nsr Xreczyslara
5
:f
^ !9 : o
slie
KIY (rF
^u ur
-
se*rerarz,
- cztonklD.t:
p.zewodnrczEcat
-
c?]or*lnte:
(KOlL
Soltys
&gr
nsr zDfta e..i,r
ELrlra
Luc/na
ngr Xarla
Cbetnie)r
(KOty
ks.
ngr
Stefan
,
dr Edpard
( UAH),
Jetltlstt
,l!gr AteksaDder
XanLtzetevskl
Nc,!e
KO
dek
Kv
KY
Kw
przl
96,
oF w Eial/nstokut
tS-/rZZ
Blat)/stok,
uI.
Llpora
A4,
Xetodyczht,
tel..5Z-13-?A
Iub
SA-0.4_51,
OF v Olszt/nle:
adres
bez zni an,
te]
33-O9-tO;
OF v Slupsku:
adres
bez zrllan,
te_t. Z"i -7Sl
OF_.w Szczecide.
xi edzyuczel
nl any
Instyrut
{tedzy
Unirersytecie
Szczecl.lskln,
ZO-4A4
Szczec!^,
Al.
t el..
Z3-1a-6et
tonltet6e
Rz:szol:e:
blednie
(KUL)
(Ko1{
,
Rze_
terenoiycn:
socjorolrii
l
.r
warnrff_
i Firozofl.r
woJevddzkl
y
'ydrukovane
ngr Agnleszkl
-45-
progrante
KtJe,sklej
o<ro_
Hun6n_rsryczDeJ
potsklego
wojsra
v,yzszej szkory pe-
5:-91.],
- -Inst).t.ur
dagogicznej,
35-3lO
Rzesz6y,
ul.
Towartrick.tego
3,
Z sek;etarzen
nrozna sie
Lontaklowad
codzlennte
e godz.
1e-ao
* Ostedloryn
Dohu
tu).,
35-111
Rzeszdf,,
ul.
Solarza
U, tel.
S3-A9O.
Pfzepraszany
za
nenryka
Kieresia
OF v Lubl inie.
F1_
ZanEscluJ
(Wr:sze
Evertorskl
4.
siedzlby
(UG);
"
S,reto_
-. czrone*: ne. radeusz Krokos (Ko1w,
Karr.sz(l),
-
lr : : ool =
l
szt).nie
czlonek:
Senlr6riun
DuctDvne):
- prze*odnlcz4c).:
v PiIe
- czlonek!
v Rzeszorie
Entl1a
iiui i"t.i
SzczerUaj
paple2
<r;rt""r,",rr"
pawllk
(bra_
rv
OF
(XUL),
Mz,lsra
cztohrd,
Ko
Kul_
dra
Ko
s t P
Ba.ba.a
vlacrys
rlt
|l6rk
ralr
iea icz
-
od
-
st.6lerski
T t R t f s c
redakcji
Co to
.....,..3
zn6czy
o!.ttptAoAFrLozoFtcztA
- tlt
Rysza.d eanajski
Olimpi6da
o oliapaadzie pofaedzieli
PRACL LAUREATdTVttt
ii6r i us" wiechecki
Protrz
Szyhczek
ai tozoforaC?
Filozofic2ns
OL lp tADy FTLOZOFTCZNEJ
- Fi lozo-forie
nie
zaponihajq,
le cz tor i ek rna c i€to
.
- poznEnie potoczne a poznanie
oYskt s.JA NAD pROGRAHEft OLtHptAOy
Jacek Jui iusz .Jadacki - J€kich
- Uraga o
lvradyslar
Krajerski
.........,.5
-
!iczby
. . . . . . _ . . , , , . . . 16
nsukoie
I{ARTO PRZECZYTAC? ... - Ftotsk€-sri
Ba.ba.a
Ha.k iericz
- Jak zachoiac
Rysza.d
aanajski
K.zysztof
pochrela
Rak - kr6tka
VOKOE OL I hP IADY
Bohdan Chqede6czuk
.,......,,
to
F|LOZOF|CZITEJ
. . . . . , . . . , , . . . . . . . . . . ?e
ol idpisd
potrzebujq
uczniorie
.... ee
artykute
J. .r. .radsckieeo .,.......e7
FILOZOFIA
IV SZKOLE SR€ONIEJ
- p.opedeutyka
,Jan Yorer1ski
fitozotii
do szk6t
.
- ouch Nietzschego
G.zegorz
Szutczerski
unosi
sie
n8d polskq szkotq,...
Krzysztof
Rutk6rsk i - flatura re Franc.ii
.,,.,,.
co
,,,...,,.....a
i rBkty.,.a
......,1O
p.6r,€ kohf.ontacj
st!
trarz?
..
enpi.yzm
..,.,.,....,30
....,....re
i . . .,, . . . . . . 34
. . . . . _ . . . , . . . . 3s
. . . .. . .3/
-
tnfornacja
o eg2aminie
,stepnym
do Instytutu
Filozofai
UV w roku aka.7, 1991/9?.,...,,...39
Rysza.d
BanaJski,
k.zysztof
Rak, G.zego.z
Szulczerski_
Letnie obozy fitozoficzne
dta otimpijczyk6r
.,.,..,....,4o
Zhtany r kofritetach
terenorych
OF ......
i:'3:,'€8?:"la:'Fl5i""*9u?t'
oo-e?rrva's2a'a s6' r'r' kopernika 36/4o,
INAGTROTDI/
OJDVAGA!
StrIEC.DAILINIEg
F(jFIDACJA
KL(JB(J
R.ZYHST<
I EGO
POLSKA
r_ra€tFocr€t
rzeezou..a
uf
un
clow
a +a
pos-eac
d'l
i
t<or7lr>u_Ee-s
a
.guto
-a
n€J
p-ac>t
l epsze
e.*,apu
s=ko
I nego
n.
-i
t
.
t
j
n€L,i<
<t=y
?<>zwr6
i
i
ecFln
tem€-t..
, r<
-r
a
sie
clo
s:zc:zer6c
i a
{J.dza-=y<2=yni
r<o€c
i 'r.
r<G
OF
us_t:a]
a +,
hagFoder
2e
-ce.
c
e
n
6o2e
o tr^->'.nae
-6ct
eF>o5
tJczes-t'n
i k6w
ot
impiacry,
k-t.6r'>/
zaa<f
i n a l 6 w
w a l
i f
i k o w € +
s ; e r
c l o
z a l t o < j 6 w
-e
cen-iF5l
n>,et-r,
clo
e!€r>u
r-ls€nesro.
-i.
-t'eJ
vJ
t>t_eku
ksndyd.s-e.a
cto
t:tf-z)/pactku
ju-y
porozLrrnienitJ
w
n.agFoct),
z
Funj.a
pos'cano\,v
dac
i
o
a nnYftr
sPoeolr
i
i €.
t-ozd>/sponow8n
JeJ
-r
Baio-v
p i en
cty
i
f un-L6w
ctw6ct-r
n.a
r ' P o - 6 w n a
st>r.sw
-e->/nael-a
-EYc|-1
naJimn
-Lrs-t
+
trf
LlndoYva
dw
i e
Yvy9ol<ose
vt'
i
e2r.re
szte1 i ngr6i./
d 1s
pr-ac
!i r epszyeh
i d e e
w o r n o € e i ,
' . 6 w n
. j i
t
w
Yvy15-an>/c!1
i ecr r a lvo€c
n
,
!< srr cly
spo
+ ec=n)'erI r_rn I
bYe
nagr-6cr
Pow
i ej
el
pt
irnirrlge*ii
t-r I Fr I S-rERS_r\./o
+o
r>.'2y-fta
ocHFeoF{'t
furtclLrs:ze
na
po
p-ace
*i I epsze
1 egra
S -ocrow
Spec
ja
d o i a -
\JrJr.
-E
pr€ce
I
i
us-cn>/cFr
w6<:tzt<
i egro
KG
OF
f urrda_Lo
-Eo-6w
:zos
ta
E-emnvel-r
i edz
i sr<o,
i ne
Lrw a 9€
l
na
odPow
Y
e-caPLr
) .
<zz>/r_6w
j
na
l
yct-
i
s-Lanah
nsg
'- 6cl
epszycra
t'em6tow
.*-E.gD!r
szko
i
e
i-ragr'.o6 0 i 4 0
auto.-6*r
i.erna-t:
o 6 e
i
dok-
cl=c
I
i
cro
ser'tnyeFr).
sR<>Dow
I sK,A
nagrFocl>,
temat:
-l
.ros€
i s
w
t<-E6
berclz
r e
), c |._r
P-=yna.jm^
e
-
c=
>/ m
"tla
:} ow
2y
c=>/m
i eka
je?,,
b -.ac
Do<t
a(Jto-6w,
ae.']i
okr-
do
el
€rerowegro
ir''rinae'i
( wo
poz>/skah
ie
i
je-
- 6 \ . n i e 2
i e
a u -
P-.ae
e l
t5oP i -
c l I a
z
I i 3L>/
i m i h a c - i i

Podobne dokumenty