pobierz

Transkrypt

pobierz
2014-11-02
Warunki zaliczenia
• Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji
• Egzamin składa się z 20 pytań, po 5 z każdego obszaru tematycznego.
Mikroekonomia
• 19.01.2014 r. – egzamin zerowy – godz. 10.45 RA21
• 2.02.2014 r. – egzamin – godz. 10.45 RA21
• Egzamin składa się z czterech części:
Prowadzący:
dr Jacek Rodzinka
– pytań dotyczących pojęć stosowanych w mikroekonomii,
– miejsca ekonomii w systemie nauk,
– praw ekonomicznych odnoszących się do teorii rynku, teorii konsumenta oraz
teorii przedsiębiorstwa,
– ilustrowania za pomocą wykresów praw ekonomicznych formułowanych w
teorii rynku, teorii konsumenta i teorii przedsiębiorstwa.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29
[email protected]
Plan zajęć:
Mikroekonomia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wstęp do ekonomii
Teoria wyboru ekonomicznego
Rynek
Równowaga rynkowa
Elastyczność popytu i podaży
Teoria wyboru konsumenta
Teoria producenta
Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego i ludzkiego,
ziemi.
Nieefektywność rynku - asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne,
dobra publiczne
Co to jest
EKONOMIA???
Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem
podmiotów gospodarczych w dziedzinie
wykorzystania ograniczonych środków,
które mogą być w rozmaity sposób
wykorzystane w sferze produkcji, podziału
i konsumpcji.
Literatura:
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, TOM 1, PWE,
Warszawa 2003.
2. Milewski R. red., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2005.
3. Nasiłowski M., System rynkowy, Wydawnictwo Key Text,
Warszawa 1999.
4. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Akademia,
Poznań 2001.
Rzadkość to luka pomiędzy ogólną sumą dóbr i usług,
których ludzie potrzebują, by zaspokoić swe
potrzeby, a możliwościami ich wytworzenia.
Gdyby nie występowało to zjawisko ekonomia
nie byłaby potrzebna!!!
1
2014-11-02
Podział ekonomii
Ekonomia odpowiada na
podstawowe pytania:
•
CO?
•
JAK?
•
DLA KOGO?
EKONOMIA
MIKROEKONOMIA
wytworzyć, aby osiągnąć z tego największy efekt ekonomiczny.
MAKROEKONOMIA
MIKROEKONOMIA –
MAKROEKONOMIA –
patrzy na gospodarkę poprzez
pryzmat maksymalizacji korzyści
jednego przedsiębiorstwa, jednego
konsumenta.
posługuje się w swych badaniach
wielkościami agregatowymi.
Zajmuje się zjawiskami globalnymi,
analizuje procesy zachodzące w
całej gospodarce.
Wielkości agregatowe –
powstają dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych.
Wielkości gospodarcze mogą występować w postaci:
Dwa nurty ekonomii:
• zasobów;
• strumieni.
Ekonomia pozytywna –
Zasoby –
to wielkości określające nagromadzony stan na określony moment
czasu (wielkość zatrudnienia, bezrobocie, wielkość majątku
państwa).
zajmuje się wytworzeniem narzędzi i metod analizy
ekonomicznej w celu możliwie najbardziej obiektywnego
opisania rzeczywistości gospodarczej.
Ekonomia normatywna –
Strumienie –
określają tempo w jakim zmieniają się określające zasoby
(wielkość produkcji, wielkość dochodu, wydatki).
zajmuje się wytworzeniem określonej ideologii, sądów
wartościujących mających na celu interpretację różnych
zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.
Przykładowe oceny PORSCHE 911 Turbo (seria 996)
dokonane przez wymyślonych potencjalnych
użytkowników
Przykładzik!!!
Kawaler /
panna
PORSCHE 911 Turbo (seria 996)
Bezdzietne
małżeństwo
Małżeństwo
z 2 dzieci
Małżeństwo
emerytów
Prędkość
Za mała
Do przyjęcia
Do przyjęcia
Do przyjęcia
Przyspieszenie
Za słabe
Bardzo dobre
Rewelacyjne
A co to jest?
Kryteria oceny:
• Prędkość maksymalna km/h -
305 km/h
Zużycie paliwa
OK
Do przyjęcia
Zbyt duże
Nie do
przyjęcia
• Przyspieszenie 0-100 km/h -
4,2 s.
Liczba miejsc
OK
Do przyjęcia
Zbyt mała
Do przyjęcia
• Zużycie paliwa l/100 km -
12,9 l/100 km
• liczba miejsc (os.) -
2 os.
Ten sam samochód, te same osiągi mogą być w różnorodny
sposób interpretowane z zależności od przyjętej ideologii,
sposobu i stylu życia, czy też od powiadanej sytuacji materialnej,
społecznej, czy kulturowej.
2
2014-11-02
Dane gospodarcze Polski
Wzrost PKB
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6,8 %
6,8 %
4,8 %
1,7 %
3,9 %
4,3 %
2,0 %
1,6 %
Stopa inflacji
1,0 %
2,5 %
4,2 %
3,5 %
2,6 %
4,3 %
3,7 %
0,9 %
Stopa
bezrobocia
14,8 %
11,2 %
9,5 %
12,1 %
12,4 %
12,5 %
13,4 %
13,4 %
Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
w gospodarce
narodowej
2477,23
2691,03
2943,88
3102,96
3224,98
3399,52
3521,67
3650,06
3

Podobne dokumenty