mac90

Komentarze

Transkrypt

mac90
Moduł komunikacyjny
Instrukcja obsługi, wersja 2
Użytkownicy aparatów z serii D4 oraz aparatów
D800, D800E, D7100 oraz D7000 zamiast z tej
instrukcji powinni skorzystać z jednej
z następujących instrukcji.
Instrukcja obsługi modułu
Seria D4, D7000 komunikacyjnego UT-1
(dołączona do modułu UT-1)
Instrukcja obsługi modułu
komunikacyjnego UT-1 dla
D7100
użytkowników aparatów
cyfrowych D7100 *
Instrukcja obsługi modułu
komunikacyjnego UT-1 dla
D800, D800E
użytkowników aparatów
cyfrowych D800/D800E *
* Dostępne do pobrania ze stron internetowych
podanych na stronie xi.
Pl
Do czego możesz wykorzystać
UT-1
Do czego możesz wykorzystać UT-1
W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do sieci i przesyłania
zdjęć do komputera lub na serwer FTP oraz zdalnego sterowania
aparatem przy pomocy programu Camera Control Pro 2. Korzystaj z UT-1
do podłączania się do sieci Ethernet lub do podłączania się do sieci
bezprzewodowych, poprzez podłączenie WT-5 do UT-1.
Przed podłączeniem modułu UT-1 sprawdź, czy oprogramowanie aparatu
i modułu UT-1 zostało zaktualizowane do najnowszych wersji. Więcej
informacji znajduje się na stronach internetowych podanych na stronie xi.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sieciowych UT-1 podłącz
aparat do sieci.
Sieci Ethernet
Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 15.
Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 57.
Sieci bezprzewodowe
Połącz się z siecią bezprzewodową przy pomocy przekaźnika
bezprzewodowego WT-5 (06).
Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 23.
Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 64.
ii
Po utworzeniu połączenia sieciowego można:
Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy
Przesyłanie FTP (075)
Komputer
Serwer FTP
Robić lub przeglądać zdjęcia zdalnie
Sterowanie aparatem (040)
Do czego możesz wykorzystać UT-1
Przesyłanie zdjęć (035)
Serwer HTTP (043)
iPhone
Camera Control Pro 2
Komputer
iii
Informacje o znakach towarowych
Do czego możesz wykorzystać UT-1
Mac, OS X i iPhone to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA
i/lub innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy
handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentach
dołączonych do tego produktu Nikon są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Licencja publicznego kodu źródłowego firmy Apple
Ten produkt zawiera kod źródłowy mDNS firmy Apple, który może być
używany zgodnie z warunkami licencji publicznego kodu źródłowego firmy
Apple znajdującej się na stronie http://developer.apple.com/opensource/.
Copyright © 2014 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Plik ten zawiera oryginalny kod i/lub modyfikacje oryginalnego kodu, które są
opisane w i podlegają Licencji publicznego kodu źródłowego wersja 2.0
(Licencja). Nie można używać tego pliku w inny sposób niż opisany w Licencji.
Pobierz kopię Licencji ze strony
http://www.opensource.apple.com/license/apsl/ i przeczytaj ją przed
rozpoczęciem użytkowania tego pliku.
Oryginalny kod i wszelkie oprogramowanie dystrybuowane zgodnie z tą
licencją jest dostarczane jako produkt „TAKI JAKI JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH I NINIEJSZYM FIRMA
APPLE UNIEWAŻNIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW,
SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB Z TYTUŁU NIENARUSZALNOŚCI PRAW
OSÓB TRZECICH. W licencji opisane zostały prawa i ograniczenia dotyczące
niektórych języków.
iv
Zasady bezpieczeństwa
Ikona ta oznacza ostrzeżenia, informacje, które muszą być przeczytane
przed użytkowaniem tego produktu, aby zapobiec możliwym
obrażeniom ciała.
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu Nikon, należy
przeczytać całe poniższe zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem
użytkowania tego urządzenia. Należy przechowywać zasady bezpieczeństwa
w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli je przeczytać.
Groźne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w tym
rozdziale są oznaczone następującym symbolem:
❏ OSTRZEŻENIA
Nie demontować
Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, pożar lub inny wypadek. W razie pęknięcia produktu w wyniku
upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć źródło zasilania aparatu i przekazać
go do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
W razie usterki należy natychmiast odłączyć zasilanie
W przypadku wykrycia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się
z urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator, uważając,
aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu może doprowadzić do wypadku.
Po wyjęciu akumulatora przekaż urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie
firmy Nikon.
Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu
Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję lub pożar.
Chronić przed wodą i wilgocią
Nie należy zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody lub deszczu.
Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami
Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Nie dotykaj kabla zasilającego ani nie zbliżaj się do ładowarki podczas burz z wyładowaniami
atmosferycznymi
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
v
Unikaj przedłużonej styczności
Zasady bezpieczeństwa
Nie pozostawaj w styczności z aparatem, modułem komunikacyjnym,
akumulatorem ani ładowarką przez długi okres, kiedy te produkty są włączone lub
używane. Części produktu mogą się nagrzewać i być gorące. Pozostawienie
produktu w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może powodować
słabe oparzenia.
Stosuj się do instrukcji podczas użytkowania akumulatora
Akumulator może eksplodować lub może z niego wyciec kwas, gdy nie będzie
prawidłowo użytkowany. Należy przestrzegać następujących zaleceń podczas
użytkowania akumulatora dla tego produktu:
• Sprawdź, czy produkt jest wyłączony podczas wymiany akumulatora. W przypadku
korzystania z zasilacza sieciowego, należy sprawdzić, czy jest odłączony.
• Należy używać tylko akumulatorów przeznaczonych do tego urządzenia.
• Nie należy wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem.
• Nie należy zwierać ani demontować akumulatorów.
• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni lub zbytniego gorąca.
• Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani wystawiać go na działanie wilgoci.
• Załóż pokrywę styków podczas transportu akumulatora. Nie należy przenosić lub
przechowywać akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak
naszyjniki lub spinki.
• Z całkowicie rozładowanego akumulatora może wylać się kwas. Aby uniknąć
uszkodzenia produktu, należy wyjąć z urządzenia rozładowany akumulator.
• Gdy akumulator nie jest używany, załóż pokrywkę styków i przechowuj go
w chłodnym miejscu.
• Niezwłocznie po zakończeniu użytkowania, lub gdy produkt jest zasilany przez
akumulator przez długi okres, akumulator może być gorący. Przed wyjęciem
akumulatora wyłącz produkt i poczekaj na ostygnięcie akumulatora.
• Należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania akumulatora, w którym zauważono
jakiekolwiek zmiany, takie jak odbarwienie lub odkształcenie.
Nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur
Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu lub w innych
miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Niestosowanie się do tego zalecenia
może spowodować pożar, uszkodzenie obudowy oraz wewnętrznych części.
Płyty CD-ROM
Płyty CD-ROM, na których znajduje się oprogramowanie i instrukcje obsługi, nie
mogą być odtwarzane w urządzeniach do odtwarzania płyt CD z dźwiękiem.
Odtwarzanie tych płyt CD-ROM w odtwarzaczu audio CD może spowodować
uszkodzenie słuchu lub sprzętu.
Wykonuj polecenia pracowników szpitali i linii lotniczych
Ten produkt emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej, które może zakłócać
działanie sprzętu medycznego lub nawigacyjnego. Wyłączaj produkt na czas startu
i lądowania, a także gdy wymagają tego pracownicy linii lotniczej lub szpitala.
vi
Uwagi
Uwagi
• Żadna część niniejszych instrukcji obsługi dołączonych do tego produktu nie
może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie
wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie
i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon.
• Firma Nikon rezerwuje sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu
i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach obsługi w dowolnym czasie bez
uprzedniego powiadamiania.
• Firma Nikon nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody spowodowane
użytkowaniem tego produktu.
• Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach
obsługi były dokładne i kompletne, bylibyśmy bardzo wdzięczni za zgłoszenie
jakichkolwiek błędów lub przeoczeń do lokalnego reprezentanta firmy Nikon
(lista adresowa dostarczana oddzielnie).
W tym produkcie zawarto oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA
i dlatego jego użytkowanie jest określone Prawem eksportowym USA: nie
może być on eksportowany lub reeksportowany do państw objętych
embargiem USA. Aktualnie embargiem objęte są następujące kraje: Iran,
Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria.
Uwagi dla klientów w Europie
❏ Symbol oddzielnego sposobu likwidacji produktów
w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach
europejskich:
• Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby
naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia
i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim
usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych
władz zajmującym się utylizacją odpadów.
vii
Spis treści
Do czego możesz wykorzystać UT-1...............................................................................ii
Zasady bezpieczeństwa.......................................................................................................v
Uwagi ...................................................................................................................................... vii
Wprowadzenie ....................................................................1
Części UT-1 .............................................................................................................................. 2
Podłączanie UT-1................................................................................................................... 4
Podłączanie WT-5.......................................................................................................................................6
Obsługiwane funkcje sieciowe ........................................................................................ 7
Sekwencja czynności........................................................................................................... 9
Przesyłanie, sterowanie i HTTP ...................................... 15
Połączenia sieci Ethernet..................................................................................................15
Krok 1: podłączanie urządzeń..........................................................................................................16
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet................................................................18
Krok 3: kreator połączenia..................................................................................................................18
Krok 4: parowanie ...................................................................................................................................21
Połączenia bezprzewodowe ...........................................................................................23
Krok 1: przygotowanie sprzętu.......................................................................................................25
Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego .............................................................26
Krok 3: kreator połączenia..................................................................................................................26
Krok 4: ustawienia sieci........................................................................................................................32
Przesyłanie zdjęć .................................................................................................................35
Sterowanie aparatem ........................................................................................................40
Serwer HTTP .........................................................................................................................43
Komputerowe przeglądarki internetowe ................................................................................49
Przeglądarki internetowe w iPhone'ach...................................................................................53
viii
FTP .................................................................................... 57
Połączenia sieci Ethernet..................................................................................................57
Krok 1: podłączenie sprzętu..............................................................................................................58
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet................................................................60
Krok 3: kreator połączenia..................................................................................................................60
Połączenia bezprzewodowe ...........................................................................................64
Krok 1: podłączanie urządzeń..........................................................................................................65
Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego..............................................................66
Krok 3: kreator połączenia..................................................................................................................66
Krok 4: ustawienia sieci ........................................................................................................................72
Przesyłanie FTP ....................................................................................................................75
Przewodnik po menu ...................................................... 81
Wybierz sprzęt......................................................................................................................81
Ustawienia sieci ...................................................................................................................82
Lista profili....................................................................................................................................................82
Utwórz profil...............................................................................................................................................82
Kopiuj na kartę/z karty.........................................................................................................................83
Usuwanie profili sieciowych.............................................................................................................83
Edytowanie profili sieciowych.........................................................................................................84
Opcje .......................................................................................................................................87
Automatyczne wysyłanie ...................................................................................................................87
Usunąć po wysłaniu? ............................................................................................................................87
Wyślij plik jako ...........................................................................................................................................87
Zastąp, jeśli ta sama nazwa...............................................................................................................88
Chroń, gdy oznaczone do przes. ...................................................................................................88
Wyślij folder.................................................................................................................................................88
Cofnąć wybór ze wszystkich?..........................................................................................................88
Ustawienia użytkownika HTTP........................................................................................................89
Informacje o akumulatorze/baterii ..............................................................................................89
Opóźnianie automat. wyłączania..................................................................................................89
Adres MAC...................................................................................................................................................90
Wersja programu.....................................................................................................................................90
ix
Załączniki ......................................................................... 91
Kopiowanie profili...............................................................................................................91
Tworzenie profili na komputerze ..................................................................................93
Tworzenie serwera FTP .....................................................................................................94
Windows 8.1/Windows 7 ...................................................................................................................95
Windows Vista........................................................................................................................................ 103
Manualne tworzenie profili .......................................................................................... 110
Rozwiązywanie problemów......................................................................................... 112
Dane techniczne............................................................................................................... 113
Indeks................................................................................................................................... 117
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon
świadczone w Europie.................................................................................................. 120
x
A Wiedza użytkownika
W tej instrukcji obsługi zakłada się, że użytkownik ma podstawową wiedzę na
temat serwerów FTP i sieci lokalnych (LAN). Aby uzyskać więcej informacji
o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu urządzeń w sieci, skontaktuj się
z producentem lub administratorem sieci.
A Ilustracje
Wygląd i zawartość okien dialogowych, komunikatów i ekranów
oprogramowania i systemu operacyjnego przedstawione w niniejszej
instrukcji mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze komputera, przeczytaj
instrukcję obsługi komputera lub systemu operacyjnego.
A Elementy sterujące aparatu
Obsługa różni się w zależności od modelu aparatu i może różnić się od opisu
w niniejszej instrukcji.
A Program „Life-Long Learning” (ciągłe doskonalenie się)
Jako część programu „Life-Long Learning” firmy Nikon mającego za zadanie
ciągłe wsparcie produktu i edukację użytkowników, najnowsze informacje są
dostępne w Internecie na następujących stronach:
• Dla użytkowników w USA: http://www.nikonusa.com/
• Dla użytkowników w Europie i Afryce: http://www.europe-nikon.com/support/
• Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie:
http://www.nikon-asia.com/
Odwiedź powyższe witryny, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach,
rady, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i ogólne porady
dotyczące fotografii cyfrowej. Dodatkowe informacje można znaleźć
u lokalnych sprzedawców firmy Nikon. Na następującej stronie znajdują się
informacje kontaktowe: http://imaging.nikon.com/
xi
xii
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup modułu komunikacyjnego UT-1 dla zgodnych
aparatów cyfrowych firmy Nikon. Proszę przeczytać dokładnie niniejszą
instrukcję obsługi i przechowywać ją w miejscu dostępnym dla
wszystkich użytkowników produktu.
W tej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i oznaczenia:
D
Ta ikona oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które należy przeczytać
przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
A
Ta ikona oznacza uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
0
Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron w tej instrukcji.
Wprowadzenie
1
Części UT-1
Części UT-1
1
8
7
2
9
6
14
3
10
4
11
5
1 Pokrywka gniazda urządzeń
peryferyjnych
2 Gniazdo urządzeń peryferyjnych
3 Włącznik zasilania ...... 17, 25, 59, 65
4 Diody LED stanu ......... 38, 41, 47, 78
POWER (ZASILANIE) (zielona/żółta),
LINK (POŁĄCZENIE) (zielona),
ERROR (BŁĄD) (pomarańczowa)
5 Zaczep paska
6 Złącze USB ............................................4
A
13
12
7 Pokrywka gniazda USB
8 Pokrywka gniazda Ethernet
9 Złącze Ethernet
10 Osłona złącza zasilania
11 Śruba mocująca
12 Nóżki
13 Gniazdo statywu
14 Pokrywa komory akumulatora ..... 9
Dioda LED POWER (ZASILANIE)
Kiedy UT-1 jest włączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci na zielono, co
oznacza, że akumulator jest całkowicie naładowany lub zasilacz sieciowy jest
podłączony. Kiedy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 10%,
dioda miga na zielono, informując o konieczności naładowania akumulatora.
Kiedy UT-1 zostanie wyłączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) na chwilę zmieni
kolor na żółty podczas wyłączania zasilania produktu.
2 Wprowadzenie
A
Załączone akcesoria
Poniższe akcesoria są dołączone do modułu UT-1 (akumulatory, takie jak
EN-EL15, nie są dołączone):
Części UT-1
❏ Instrukcja obsługi (niniejsza
❏ Kabel USB B modułu
instrukcja)
komunikacyjnego (do użytku
w połączeniu z aparatami, takimi
❏ Gwarancja
jak D800 lub D800E)
❏ Płyta CD
❏ Uszczelka kabla USB UF3-RU14
❏ Etui
❏ Pokrywka gniazda UF-3 dla kabla
❏ Kabel USB A modułu
USB (do użytku z aparatami D800
komunikacyjnego (do użytku
i D800E)
w połączeniu z aparatami, takimi
jak D4 lub D7000)
Poza tym, do zestawu dołączone są następujące akcesoria, jeśli moduł UT-1
został zakupiony w zestawie z WT-5:
❏ Przekaźnik bezprzewodowy WT-5 ❏ Łączenie się z siecią bezprzewodową
przy użyciu cyfrowej lustrzanki
❏ Instrukcja obsługi WT-5
jednoobiektywowej D4 i przekaźnika
bezprzewodowego WT-5
A Uszczelka kabla
Podłączając kabel USB do UT-1, podłącz dołączoną do zestawu uszczelkę kabla
UF3-RU14 zgodnie z ilustracją.
Wprowadzenie
3
Podłączanie UT-1
Podłączanie UT-1
Podłącz moduł UT-1 do aparatu przy użyciu kabla USB podanego
w instrukcji obsługi aparatu.
4 Wprowadzenie
1 Zdemontuj pokrywkę sanek mocujących.
Podłączanie UT-1
A Podłączanie UT-1
UT-1 można zamontować na statywie lub na sankach mocujących aparatu.
Aby zamontować UT-1 na aparacie, kiedy w sankach mocujących
zamontowana jest lampa błyskowa lub inne akcesorium, użyj opcjonalnego
uchwytu SK-7.
Aby zamontować moduł UT-1 na sankach mocujących aparatu:
2 Wsuń UT-1 na sanki mocujące.
3 Dokręć śrubę mocującą.
Wprowadzenie
5
Podłączanie WT-5
Podłączanie UT-1
UT-1 można używać w połączeniu z opcjonalnym przekaźnikiem
bezprzewodowym WT-5 do łączenia się z bezprzewodowymi sieciami
LAN. WT-5 podłącza się zgodnie z opisem poniżej.
1
2
3
Otwórz pokrywkę gniazda urządzeń
peryferyjnych UT-1.
Włóż złącze WT-5 do końca do gniazda
urządzeń peryferyjnych UT-1.
Przekręć pokrętło zabezpieczające, aby
zablokować WT-5 w poprawnym położeniu.
6 Wprowadzenie
Obsługiwane funkcje sieciowe
Przesyłanie FTP
(075)
Przesyłanie zdjęć
(035)
Sterowanie aparatem
(040)
Serwer HTTP
(043)
Przesyłaj już zarejestrowane zdjęcia i filmy do
komputera lub na serwer FTP, lub też przesyłaj nowe
zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.
Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego
oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe
zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze.
Wyświetlaj lub rób zdjęcia zdalnie przy pomocy
komputera z przeglądarką internetową lub iPhone'a.
Obsługiwane funkcje sieciowe
UT-1 pozwala na podłączanie aparatu do sieci Ethernet, a po dołączeniu
opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-5, również do sieci
bezprzewodowych. Zdjęcia zapisane w aparacie można wtedy przesyłać
do serwera FTP na komputerze i zdalnie sterować aparatem z komputera.
UT-1 obsługuje następujące funkcje:
Aby móc wysyłać dane przez sieć bezprzewodową lub sieć Ethernet,
w aparacie należy najpierw utworzyć profil sieciowy zawierający
informacje o docelowym komputerze lub serwerze FTP.
D Wybór źródła zasilania
Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub
przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub
opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku
z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
aparatu.
Wprowadzenie
7
Obsługiwane funkcje sieciowe
A Serwery FTP
Serwery można skonfigurować przy pomocy standardowych usług FTP
dostępnych w obsługiwanych systemach operacyjnych, np. IIS (Internetowe
usługi informacyjne). Nie są obsługiwane połączenia z komputerami w innych
sieciach poprzez router, połączenia z serwerami FTP w Internecie oraz
z serwerami korzystającymi z oprogramowania innych firm.
A Połączenie Ethernet
Nie ma potrzeby zmiany ustawień bezprzewodowej sieci LAN, jeśli aparat jest
podłączony do sieci poprzez kabel Ethernet.
A Tryb serwera HTTP
Połączenia z Internetem nie są obsługiwane w trybie serwera HTTP.
A Routery
Nie jest możliwe podłączenie do komputerów w innych sieciach przez router.
A Ustawienia zapory ogniowej
UT-1 wykorzystuje port TCP o numerze 21 i porty TCP o numerach od 32768
do 61000 do łączenia z serwerem FTP, a do połączenia z komputerem używa
portu TCP o numerze 15740 oraz portu UDP o numerze 5353. Zapory ogniowe
komputerów należy odpowiednio skonfigurować, aby zezwalać na dostęp do
tych portów, ponieważ w przeciwnym wypadku uzyskiwanie przez komputer
dostępu do UT-1 może być niemożliwe.
8 Wprowadzenie
Sekwencja czynności
❏ Wkładanie akumulatora
Aby zapobiec utracie zasilania podczas konfiguracji lub wysyłania danych,
należy używać w pełni naładowanego akumulatora lub opcjonalnego
zasilacza sieciowego. Do UT-1 można włożyć jeden akumulator jonowolitowy EN-EL15; nie można używać innych akumulatorów ani baterii.
1
2
3
Sekwencja czynności
Przygotowanie UT-1
Przesuń (q) i otwórz (w) pokrywę komory
akumulatora.
Włóż akumulator w pozycji pokazanej na
ilustracji. Informacje o ładowaniu
akumulatora i zasady bezpieczeństwa
znajdują się w instrukcjach obsługi
akumulatora i ładowarki.
Zamknij pokrywę komory akumulatora.
Wprowadzenie
9
A Wyjmowanie akumulatora
Zachowując ostrożność, aby nie upuścić akumulatora,
otwórz pokrywę komory akumulatora i wyjmij go tak,
jak to przedstawiono na ilustracji po prawej stronie.
Sekwencja czynności
A Tryb czuwania
Po odłączeniu od aparatu moduł UT-1 wyłączy się automatycznie po czasie
wybranym dla Opcje > Opóźnianie automat. wyłączania w menu Sieć
(089), co zmniejsza zużycie energii akumulatora.
A Poziom naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatora włożonego do UT-1 można stwierdzić po
podłączeniu UT-1 do aparatu (04) i sprawdzeniu poziomu naładowania
akumulatora przy pomocy Opcje > Informacje o akumulatorze/baterii
w menu Sieć (089).
A Korzystanie z zasilacza sieciowego
Opcjonalnego złącza zasilania EP-5B i zasilacza sieciowego EH-5b lub EH-5/
EH-5a można również używać do zasilania aparatu, kiedy UT-1 jest
podłączony. Włóż złącze zasilania zgodnie z ilustracją poniżej.
Otwórz pokrywę komory akumulatora UT-1 (qw) i osłonę złącza zasilania
(e), a następnie włóż złącze zasilania EP-5B w pozycji przedstawionej na
ilustracji (r). Umieść złącze zasilania tak, aby przeszło przez szczelinę
przeznaczoną dla złącza zasilania (t), a następnie zamknij pokrywę komory
akumulatora.
10 Wprowadzenie
Instalacja programu Wireless
Transmitter Utility
Sekwencja czynności
W tym rozdziale opisano sposób instalacji programu Wireless Transmitter
Utility. Program Wireless Transmitter Utility służy do kopiowania profili
sieciowych do aparatu i jest wymagany podczas konfiguracji aparatu
w celu połączenia z komputerem w trybie przesyłania zdjęć i trybie
sterowania aparatem (do połączenia z serwerem FTP w trybie przesyłania
FTP można użyć programu Wireless Transmitter Utility lub menu aparatu;
na stronie 93 znajdują się informacje na temat korzystania z menu
aparatu dla potrzeb połączenia FTP).
Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby zainstalować program
Wireless Transmitter Utility w systemie Windows 8.1, Windows 7,
Windows Vista lub OS X.
❏ Wymagania systemowe
Przed użyciem UT-1, WT-5 lub programu Wireless Transmitter Utility
sprawdź, czy system spełnia poniższe wymagania. Obsługiwane systemy
operacyjne są wymienione na stronie pobierania programu
Wireless Transmitter Utility (013).
Aparat
Źródło
zasilania
Aby uzyskać informacje, czy nowsze modele obsługują
UT-1, skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu. Pamiętaj, aby
zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1
oraz program Wireless Transmitter Utility do najnowszych
wersji.
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15 lub złącze
zasilania EP-5B i zasilacz sieciowy EH-5b (dostępne osobno)
Wprowadzenie
11
Sekwencja czynności
Sieć
Inne
• Komunikacja bezprzewodowa: przekaźnik bezprzewodowy
WT-5 i punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN lub
komputer z wbudowaną lub zewnętrzną kartą sieciową
(adapterem) bezprzewodowej sieci LAN (zgodna
z IEEE 802.11n, 802.11b, 802.11g lub 802.11a).
• Ethernet: kabel Ethernet i komputer z wbudowanym lub
zewnętrznym portem Ethernet (100 base-TX lub
10 base-T)
• USB: kabel USB i komputer z wbudowanym gniazdem USB
są wymagane do kopiowania profili sieciowych do
aparatu. *
* Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Aparat może nie działać
prawidłowo, gdy zostanie podłączony przez koncentrator (hub), kabel
przedłużający lub klawiaturę.
12 Wprowadzenie
❏ Instalacja oprogramowania
1
Kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego.
Korzystając z dołączonej do UT-1 płyty CD, pobierz
program Wireless Transmitter Utility ze strony
internetowej firmy Nikon. Po zakończeniu
pobierania kliknij dwukrotnie ikonę programu
instalacyjnego.
2
Sekwencja czynności
Przed podłączeniem do sieci zainstaluj program Wireless Transmitter
Utility zgodnie z poniższym opisem. Przed przejściem dalej sprawdź, czy
komputer spełnia wymagania systemowe podane na stronie 11.
Pamiętaj, aby przeprowadzić aktualizację programu Wireless Transmitter
Utility oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu i modułu
UT-1 do najnowszych wersji.
Wybierz język (tylko Windows).
Wybierz język i kliknij Dalej.
q Wybierz język
w Kliknij Dalej
Wprowadzenie
13
3
Uruchom program instalacyjny.
Sekwencja czynności
Wybierz Dalej (Windows) lub Dalej (OS X) i postępuj zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
4
Windows
OS X
Kliknij Dalej
Kliknij Dalej
Zamknij program instalacyjny.
Kliknij OK (Windows) lub Zamknij (OS X) po zakończeniu
instalacji.
Windows
OS X
Kliknij OK
Kliknij Zamknij
A Program WT-4 Setup Utility
Program Wireless Transmitter Utility należy zainstalować ponownie, jeśli WT-4
Setup Utility lub inne oprogramowanie firmy Nikon dla sieci
bezprzewodowych zostanie zainstalowane po zakończeniu instalacji
programu Wireless Transmitter Utility.
14 Wprowadzenie
Przesyłanie,
sterowanie i HTTP
Połączenia sieci Ethernet
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się przez sieć
Ethernet. Informacje na temat połączeń bezprzewodowych
znajdują się na stronie 23.
Przesyłanie zdjęć
Sterowanie aparatem
Serwer HTTP
Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility (011)
Krok 1: podłącz aparat, UT-1 i komputer (016)
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet (018)
Krok 3: uruchom kreator połączenia (018)
Krok 4: połącz aparat i komputer w parę (021)
Przesyłaj zdjęcia (035)
Steruj aparatem (040)
Uzyskaj dostęp do aparatu
(043)
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
15
Krok 1: podłączanie urządzeń
Przed przystąpieniem do poniższych czynności uruchom komputer
i zaloguj się.
Połączenia sieci Ethernet
1
Włóż kartę pamięci.
Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu ani nie
odłączaj kabla Ethernet podczas przesyłania danych do
komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania
aparatem (040).
2
3
Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1
i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do
złącza USB aparatu (więcej informacji na
temat podłączania kabli USB do aparatu
zawiera instrukcja obsługi aparatu).
Podłącz kabel sieci Ethernet.
Podłącz kabel sieci Ethernet zgodnie z ilustracją poniżej. Nie
próbuj wkładać wtyczki do gniazda na siłę ani pod kątem.
16 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
4
Włącz aparat.
Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
Wciśnij włącznik zasilania na około
sekundę, aby włączyć UT-1.
Włącznik zasilania
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Połączenia sieci Ethernet
5
17
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń
Ethernet
Połączenia sieci Ethernet
Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach Ethernet.
1
Wyświetl listę urządzeń.
W menu ustawień wybierz Sieć, wyróżnij
Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić
listę urządzeń.
2
Wybierz Przewodowa sieć LAN.
Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij
J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić
do menu sieci.
Krok 3: kreator połączenia
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć
profil sieciowy.
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci
i naciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne
ustawienia sieci.
2
Wybierz Utwórz profil.
Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć
uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć
profili, konieczne będzie usunięcie
istniejącego profilu przy pomocy przycisku
O (Q) przed przejściem dalej (083).
18 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
3
Uruchom kreator połączenia.
4
Wybierz rodzaj połączenia (07).
Wyróżnij Przesyłanie zdjęć, Sterowanie
aparatem lub Serwer HTTP i naciśnij 2.
5
Połączenia sieci Ethernet
Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2,
aby uruchomić kreator połączenia.
Nazwij nowy profil sieciowy.
Wpisz nazwę, która pojawi się na liście
profili, a następnie naciśnij J. Nazwy profili
mogą mieć maksymalnie długość 16
znaków.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
19
6
Uzyskaj lub wybierz adres IP.
Połączenia sieci Ethernet
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij 2.
• Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli
sieć jest skonfigurowana tak, aby
automatycznie przydzielać adres IP.
• Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit,
wprowadź adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby
wyróżniać segmenty, a następnie 1 lub 3, aby zmieniać ich
wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu
wpisywania.
7
Wybierz kolejny krok.
Wyświetlony zostanie adres IP. Naciśnij J. Następny krok zależy
od rodzaju połączenia wybranego w kroku 4 na stronie 19:
Jeśli wybrano przesyłanie zdjęć lub
sterowanie aparatem, odłącz kabel USB
od UT-1 i przejdź do strony 21.
Jeśli wybrano serwer HTTP,
przejdź do kroku 8.
A Routery
Łączenie z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera jest
obsługiwane, tylko gdy wybrane jest Przesyłanie FTP lub Serwer HTTP.
20 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
8
Wyłącz kreator.
Przejdź do „Serwer HTTP” (043).
Krok 4: parowanie
Połączenia sieci Ethernet
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy
profil sieciowy i połącz się z serwerem.
• Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy
i wyłącz kreator.
Jeśli wybrano Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem
w kroku 4 w kreatorze połączenia (019), połącz aparat z komputerem
w parę zgodnie z opisem poniżej. Parowanie pozwala na łączenie się
komputera z aparatem.
1
Podłącz aparat do komputera kablem USB.
Kiedy pojawi się odpowiedni monit,
podłącz aparat do komputera kablem USB
dołączonym do aparatu.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
21
2
Uruchom program Wireless Transmitter
Utility.
Połączenia sieci Ethernet
Kiedy pojawi się odpowiedni monit,
uruchom kopię programu Wireless
Transmitter Utility zainstalowaną na
komputerze. Parowanie rozpocznie się
automatycznie.
3
Odłącz aparat.
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie zostanie wyświetlony po
zakończeniu parowania. Odłącz kabel USB
od komputera i podłącz moduł UT-1.
4
Wyłącz kreator.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy
profil sieciowy i połącz się z serwerem.
• Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy
i wyłącz kreator.
Przejdź do „Przesyłanie zdjęć” (035) lub „Sterowanie aparatem” (040).
22 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Połączenia bezprzewodowe
Przesyłanie zdjęć
Sterowanie aparatem
Serwer HTTP
Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility
Krok 1: przygotuj aparat, UT-1 i WT-5 (025)
Połączenia bezprzewodowe
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby podłączyć się do sieci
bezprzewodowej.
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla sieci bezprzewodowych (026)
Krok 3: uruchom kreator połączenia (026)
Krok 4: dostosuj ustawienia sieci (032)
Dostosuj ustawienia dla wybranego rodzaju połączenia
Połącz aparat z komputerem w parę
Przesyłaj zdjęcia
(035)
Steruj aparatem
(040)
Uzyskaj dostęp do
aparatu (043)
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
23
A Tryb infrastruktury i tryb ad hoc
Dostępne są dwa rodzaje sieci bezprzewodowych: ad-hoc i infrastrukturalne.
Tryb infrastruktury: połączenie przez punkt dostępowy bezprzewodowej
sieci LAN.
Połączenia bezprzewodowe
WT-5
Punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN
Komputer
Tryb ad hoc: bezpośrednie połączenie typu peer-to-peer (każdy z każdym). *
WT-5
Komputer
* Niektóre systemy operacyjne mogą nie obsługiwać trybu ad-hoc.
A Bezprzewodowe sieci LAN
Ta instrukcja jest przeznaczona dla klientów już posiadających
bezprzewodową sieć LAN, a w przypadku sieci infrastrukturalnych założono,
że komputer i punkt dostępowy są już podłączone do sieci.
24 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Krok 1: przygotowanie sprzętu
Po uruchomieniu komputera i zalogowaniu się przygotuj aparat i WT-5
zgodnie z opisem poniżej.
Włóż kartę pamięci.
Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas
przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć
w trybie sterowania aparatem (07).
2
3
4
Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1
i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do
złącza USB aparatu (więcej informacji na
temat podłączania kabli USB do aparatu
zawiera instrukcja obsługi aparatu).
Połączenia bezprzewodowe
1
Podłącz WT-5 do aparatu (06).
Włącz aparat.
Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
5
Wciśnij włącznik zasilania na około
sekundę, aby włączyć UT-1.
Włącznik zasilania
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
25
Krok 2: włączanie połączenia
bezprzewodowego
Połączenia bezprzewodowe
Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach bezprzewodowych.
1
Wyświetl listę urządzeń.
W menu ustawień wybierz Sieć, wyróżnij
Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić
listę urządzeń.
2
Wybierz Bezprzewodowa sieć LAN.
Wyróżnij Bezprzewodowa sieć LAN
i naciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję
i powrócić do menu sieci.
Krok 3: kreator połączenia
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć
profil sieciowy.
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci
i naciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne
ustawienia sieci.
2
Wybierz Utwórz profil.
Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć
uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć
profili, konieczne będzie usunięcie
istniejącego profilu przy pomocy przycisku
O (Q) przed przejściem dalej.
26 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
3
Uruchom kreator połączenia.
4
Połączenia bezprzewodowe
Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2,
aby uruchomić kreator połączenia.
Wybierz rodzaj połączenia (07).
Wyróżnij Przesyłanie zdjęć, Sterowanie
aparatem lub Serwer HTTP i naciśnij 2.
5
Nazwij nowy profil sieciowy.
Wpisz nazwę, która pojawi się na liście
profili, a następnie naciśnij J (aby użyć
domyślnej nazwy, naciśnij J bez
wprowadzania żadnych zmian). Nazwy
profili mogą mieć maksymalnie długość 16
znaków.
6
Wybierz sposób połączenia.
Wyróżnij sposób połączenia używany przez sieć i naciśnij 2.
Więcej informacji podano na stronach wymienionych poniżej.
Wyszukaj sieć
bezprzewodową
Dokonaj wyboru z listy sieci wykrytych przez
aparat.
028
Przycisk konfig.
ust. WPS
Wybierz, aby korzystać z punktów
dostępowych sieci bezprzewodowej LAN
z przyciskami konfiguracji ustawień WPS.
029
Wybierz, aby korzystać z punktów
Wprow. kodu PIN
dostępowych sieci bezprzewodowej LAN
ust. WPS
z WPS z wprowadzaniem kodu PIN.
Połączenie
Połącz bezpośrednio z komputerem
bezpośrednie
docelowym (hostem) lub z serwerem FTP
w trybie ad hoc.
(ad hoc)
030
031
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
27
❚❚ Wyszukaj sieć bezprzewodową
Połączenia bezprzewodowe
Wybierz Wyszukaj sieć bezprzewodową
w kroku 6 na stronie 27, aby wybrać sieć z listy sieci
(punkty dostępowe bezprzewodowej sieci LAN
lub komputery docelowe (hosty)) wykrytych przez
aparat.
1
Wybierz sieć.
Wybranie Wyszukaj sieć bezprzewodową
powoduje wyświetlenie listy
identyfikatorów SSID. O rodzaju sieci
informują ikony na lewo od identyfikatora:
h
Sygnał szyfrowany
j/i
Infrastruktura/ad hoc
Wyróżnij sieć i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie zostanie
wyświetlona, naciśnij X, aby powtórzyć wyszukiwanie).
A Ukryte identyfikatory SSID
Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są
oznaczone pustymi wpisami na liście sieci.
W przypadku wybrania sieci z ukrytym
identyfikatorem SSID, pojawi się monit
wymagający podania nazwy sieci. Wpisz nazwę
i naciśnij J, aby przejść do kroku 2.
2
Wprowadź klucz szyfrujący.
Wpisz klucz szyfrujący i naciśnij J (jeśli sieć
korzysta z uwierzytelniania otwartego, to
okno dialogowe nie pojawi się; przejdź do
kroku 3).
28 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
3
Wybierz kolejny krok.
❚❚ Przycisk konfig. ust. WPS
Wybierz Przycisk konfig. ust. WPS w kroku 6 na
stronie 27, jeśli punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS
konfigurowanego przyciskiem.
1
Połączenia bezprzewodowe
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie jest wyświetlany po nawiązaniu
połączenia. Przejdź do strony 32.
Naciśnij przycisk WPS na punkcie
dostępowym bezprzewodowej sieci LAN.
Więcej informacji zawiera dokumentacja
dołączona do punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
2
Naciśnij przycisk J na aparacie.
Aparat automatycznie połączy się
z punktem dostępowym.
3
Wybierz kolejny krok.
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie jest wyświetlany po nawiązaniu
połączenia. Naciśnij J i przejdź do
strony 32.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
29
❚❚ Wprow. kodu PIN ust. WPS
Połączenia bezprzewodowe
Wybierz Wprow. kodu PIN ust. WPS w kroku 6 na
stronie 27, jeśli punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS
z wprowadzaniem kodu PIN.
1
Wpisz kod PIN punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Korzystając z komputera, wprowadź kod
PIN dla punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN. Więcej
informacji zawiera dokumentacja
dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
2
Naciśnij przycisk J na aparacie.
Aparat automatycznie połączy się
z punktem dostępowym.
3
Wybierz kolejny krok.
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie jest wyświetlany po nawiązaniu
połączenia. Naciśnij J i przejdź do
strony 32.
30 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
❚❚ Połączenie bezpośrednie (ad hoc)
1
Wpisz identyfikator SSID.
Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID)
i naciśnij J. Domyślna nazwa to litery „WT”,
po których następuje adres MAC WT-5.
2
Połączenia bezprzewodowe
Aby połączyć się bezpośrednio z serwerem FTP
lub komputerem w trybie ad hoc, wybierz
Połączenie bezpośrednie (ad hoc) w kroku 6 na
stronie 27.
Wprowadź klucz szyfrujący.
Wprowadź klucz szyfrujący i naciśnij J
(domyślny klucz to „nikon”). Przejdź do
strony 32.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
31
Krok 4: ustawienia sieci
Wybierz adres IP.
Połączenia bezprzewodowe
1
Wybierz, czy profil ma być skopiowany do
komputera.
Wyróżnij jedną z opcji po prawej stronie
i naciśnij 2. Aby skopiować nowy profil
sieciowy WT-5 do komputera (091),
wybierz Tak (zwróć uwagę, że ustawień ad
hoc nie można kopiować do komputerów z systemem
Windows 8.1 lub OS X, a ustawienia sieci w innych systemach
operacyjnych mogą zostać nadpisane, czyli zastąpione nowymi
ustawieniami).
A Routery
Łączenie z komputerami w innych sieciach za pośrednictwem routera jest
obsługiwane, tylko gdy wybrany jest serwer HTTP.
A Filtrowanie adresów MAC
Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, w filtrze należy podać adres MAC
WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu wybierz Sieć > Opcje > Adres MAC
w menu ustawień aparatu i zanotuj adres MAC.
32 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
2
Uzyskaj lub wybierz adres IP.
3
Połączenia bezprzewodowe
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij 2.
• Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli
sieć jest skonfigurowana tak, aby
automatycznie przydzielać adres IP.
• Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit,
wprowadź adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby
wyróżniać segmenty, a następnie 1 lub 3, aby zmieniać ich
wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu
wpisywania.
Potwierdź adres IP.
Adres IP aparatu zostanie wyświetlony
zgodnie z ilustracją po prawej stronie.
Naciśnij J. Jeśli wybrane jest Przesyłanie
zdjęć lub Sterowanie aparatem, odłącz
kabel USB od modułu UT-1 i przejdź do
kroku 4. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 7.
4
Podłącz aparat do komputera.
Kiedy pojawi się odpowiedni monit,
podłącz aparat do komputera kablem USB
dołączonym do aparatu.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
33
5
Uruchom program Wireless Transmitter
Utility.
Połączenia bezprzewodowe
Kiedy pojawi się odpowiedni monit,
uruchom kopię programu Wireless
Transmitter Utility zainstalowaną
w komputerze (011). Parowanie
rozpocznie się automatycznie.
6
Odłącz aparat.
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie zostanie wyświetlony po
zakończeniu parowania. Odłącz kabel USB
od komputera i podłącz moduł UT-1.
7
Wyłącz kreator.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy
profil sieciowy i połącz się z siecią.
• Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy
i wyłącz kreator.
Przejdź do „Przesyłanie zdjęć” (035), „Sterowanie aparatem” (040) lub
„Serwer HTTP” (043).
34 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Przesyłanie zdjęć
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu ustawień wybierz Sieć >
Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę
profili. Profile przesyłania zdjęć są
oznaczone ikoną K. Wyróżnij profil
i naciśnij 2, aby wybrać wyróżniony profil
i powrócić do menu sieci.
Przesyłanie zdjęć
Przesyłanie zdjęć służy do przesyłania zdjęć i filmów do komputera z karty
pamięci w aparacie. W poniższym omówieniu założono, że
wykorzystywane są już zrobione zdjęcia.
Nazwa profilu jest wyświetlana na zielono
po nawiązaniu połączenia.
2
Wyświetl zdjęcia.
Naciśnij przycisk K, aby wyświetlić zdjęcia.
Wyświetl pierwsze zdjęcie do wysłania
w trybie wyświetlania pojedynczych zdjęć
lub wyróżnij je na liście miniatur.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
35
3
Prześlij zdjęcia.
Przesyłanie zdjęć
Naciśnij J. Na zdjęciu pojawi się biała ikona
przesyłania i przesyłanie rozpocznie się
natychmiast. Ikona przesyłania zmienia
kolor na zielony podczas przesyłania, a po
jego zakończeniu zmienia kolor na
niebieski. Kolejne zdjęcia będą przesyłane
w kolejności ich wybierania.
Aby przesłać zdjęcie, które już zostało raz
przesłane, naciśnij J raz, aby usunąć
niebieską ikonę przesyłania, a następnie
naciśnij J ponownie, aby oznaczyć zdjęcie
białą ikoną przesyłania.
Przesyłanie nowych zdjęć zaraz po ich zrobieniu
Aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu,
wybierz Włączone dla Sieć > Opcje > Automatyczne
wysyłanie w menu ustawień (087).
36 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Przerywanie przesyłania/usuwanie oznaczenia do
przesłania
Przesyłanie zdjęć
Aby anulować przesyłanie zdjęć oznaczonych białą lub zieloną ikoną
przesyłania, wybierz zdjęcia podczas odtwarzania i naciśnij J. Ikona
przesyłania zostanie usunięta. Poniższe czynności również przerywają
przesyłanie:
• Wyłączenie aparatu
• Wybranie Tak dla Sieć > Opcje > Cofnąć wybór ze wszystkich?
(088; ta opcja usuwa również oznaczenie do przesłania
z wszystkich zdjęć)
D Podczas przesyłania
Nie wyjmuj karty pamięci ani nie odłączaj kabla sieci Ethernet podczas
przesyłania.
A Fotografowanie z interwalometrem
Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli czas czuwania upłynie w trakcie
fotografowania z interwalometrem. Wybierz długi czas czuwania przed
uruchomieniem interwalometru.
A Utrata sygnału
Przesyłanie z użyciem przekaźnika WT-5 może zostać przerwane po utracie
sygnału, ale można je wznowić, wyłączając i ponownie włączając aparat.
A Wyłączanie aparatu
Oznaczenia zdjęć „do wysłania” zostaną zapisane, jeśli aparat lub UT-1 zostaną
wyłączone podczas przesyłania danych. Przesyłanie zdjęć oznaczonych ikoną
„do wysłania” zostanie wznowione po włączeniu aparatu lub UT-1.
A Docelowe foldery
Domyślnie zdjęcia są przesyłane do następujących folderów:
• Windows: \Użytkownicy\(nazwa użytkownika)\Pictures\Wireless Transmitter
Utility
• OS X: /Użytkownicy/(nazwa użytkownika)/Pictures/Wireless Transmitter
Utility
Folder docelowy można wybrać przy pomocy programu Wireless Transmitter
Utility.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
37
Stan przesyłania
Podczas odtwarzania stan zdjęć wybranych do przesłania jest
wyświetlany następująco:
Przesyłanie zdjęć
a: „do wysłania”
Zdjęcia, które zostały wybrane do wysłania są
oznaczone białą ikoną a.
b: „wysyłanie”
Zielona ikona b jest wyświetlana podczas
wysyłania.
c: „wysłano”
Zdjęcia pomyślnie wysłane są oznaczane niebieską ikoną c.
A Stan sieci
Stan połączenia pomiędzy komputerem a modułem UT-1 jest sygnalizowany
przez diody LED stanu oraz wskaźnik na najwyższym poziomie menu sieci.
Diody LED stanu
Dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci się, kiedy UT-1 jest
włączony. O jakości sygnału informuje dioda LED LINK
(POŁĄCZENIE): im szybciej dioda miga, tym wyższa
jakość sygnału i większa szybkość przesyłania danych.
O wystąpieniu błędu informuje migająca dioda LED
ERROR (BŁĄD).
Stan
ERROR
LINK
POWER
(BŁĄD)
(POŁĄCZENIE) (ZASILANIE)
I (wyłączona) I (wyłączona) I (wyłączona)
I (wyłączona) I (wyłączona) K (włączona)
UT-1 wyłączony
Kabel USB nie jest podłączony
Podłączanie do komputera
I (wyłączona) K (włączona) K (włączona)
docelowego (hosta) w toku
Oczekiwanie na wysłanie danych
I (wyłączona)
H (miga)
K (włączona)
lub wysyłanie danych w toku
Błąd połączenia
H (miga)
I (wyłączona) K (włączona)
Usterka sprzętowa UT-1 lub
H (miga)
H (miga)
H (miga)
usterka akumulatora
38 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Wskaźnik stanu
Stan sieci można również zobaczyć na najwyższym poziomie menu sieci.
Poziom naładowania
akumulatora:
pięciostopniowy
wskaźnik pokazujący
stopień naładowania
akumulatora
w module UT-1.
Przesyłanie zdjęć
e, f: szacowany czas
wymagany do
wysłania pozostałych
zdjęć.
Obszar stanu: stan połączenia
z komputerem docelowym (hostem).
Nazwa komputera jest wyświetlana na
zielono po nawiązaniu połączenia. Gdy
pliki są wysyłane, w elemencie stanu
widoczny jest komunikat „Wysyłanie”,
po którym następuje nazwa
wysyłanego pliku. W tym miejscu
wyświetlane są błędy powstałe podczas
wysyłania (0112).
Siła sygnału: siła sygnału sieci
bezprzewodowej. Połączenia sieci
Ethernet są oznaczone d.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
39
Sterowanie aparatem
Sterowanie aparatem
Wybierz tę opcję, aby sterować aparatem przy użyciu komputera, na
którym pracuje program Camera Control Pro 2 (dostępny osobno),
i zapisywać zdjęcia bezpośrednio na dysku twardym komputera zamiast
na karcie pamięci w aparacie (filmy będą nadal zapisywane na karcie
pamięci w aparacie; włóż kartę pamięci przed rozpoczęciem nagrywania
filmów). Zwróć uwagę, że pomiar ekspozycji nie wyłącza się
automatycznie, gdy aparat pracuje w trybie sterowania aparatem.
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu ustawień wybierz Sieć >
Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę
profili. Profile sterowania aparatem są
oznaczone ikoną L. Wyróżnij profil
i naciśnij 2, aby wybrać wyróżniony profil
i powrócić do menu sieci.
Nazwa profilu jest wyświetlana na zielono
po nawiązaniu połączenia.
2
Uruchom program Camera Control Pro 2.
Uruchom kopię programu Camera Control Pro 2 (dostępny
osobno) zainstalowaną na docelowym komputerze (hoście). Aby
uzyskać informacje na temat korzystania z programu
Camera Control Pro 2, skorzystaj z instrukcji programu
Camera Control Pro 2 (PDF).
A Sieci Ethernet
Nie odłączaj kabla Ethernet, gdy aparat jest włączony.
40 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
A Stan sieci
Stan połączenia pomiędzy komputerem a modułem UT-1 jest sygnalizowany
przez diody LED stanu oraz wskaźnik na najwyższym poziomie menu sieci.
Sterowanie aparatem
D Sieci bezprzewodowe
Wykonywanie czynności może trwać dłużej w sieciach bezprzewodowych.
Jeśli wystąpi zakłócenie sygnału podczas przesyłania zdjęć do programu
Camera Control Pro 2, dioda LED na WT-5 będzie migać na żółto. Wyłącz aparat
i włącz go ponownie. Przesyłanie zostanie wznowione po ponownym
nawiązaniu połączenia. Zwróć uwagę, że wznowienie przesyłania będzie
niemożliwe, jeśli ponownie wyłączy się aparat przed zakończeniem
przesyłania.
Diody LED stanu
Dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci się, kiedy UT-1 jest
włączony. O jakości sygnału informuje dioda LED LINK
(POŁĄCZENIE): im szybciej dioda miga, tym wyższa
jakość sygnału i większa szybkość przesyłania danych.
O wystąpieniu błędu informuje migająca dioda LED
ERROR (BŁĄD).
Stan
ERROR
LINK
POWER
(BŁĄD)
(POŁĄCZENIE) (ZASILANIE)
I (wyłączona) I (wyłączona) I (wyłączona)
I (wyłączona) I (wyłączona) K (włączona)
UT-1 wyłączony
Kabel USB nie jest podłączony
Podłączanie do komputera
I (wyłączona) K (włączona)
docelowego (hosta) w toku
Oczekiwanie na wysłanie danych
I (wyłączona)
H (miga)
lub wysyłanie danych w toku
Błąd połączenia
H (miga)
I (wyłączona)
Usterka sprzętowa UT-1 lub
H (miga)
H (miga)
usterka akumulatora
K (włączona)
K (włączona)
K (włączona)
H (miga)
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
41
Wskaźnik stanu
Stan sieci można również zobaczyć na najwyższym poziomie menu sieci.
Sterowanie aparatem
Obszar stanu: stan połączenia
z komputerem docelowym (hostem).
Nazwa komputera jest wyświetlana na
zielono po nawiązaniu połączenia. W tym
miejscu wyświetlane są błędy powstałe
podczas wysyłania (0112).
Poziom naładowania
akumulatora:
pięciostopniowy
wskaźnik pokazujący
stopień naładowania
akumulatora
w module UT-1.
42 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Siła sygnału: siła sygnału sieci
bezprzewodowej. Połączenia sieci
Ethernet są oznaczone d.
Serwer HTTP
1
Serwer HTTP
Wybierz Serwer HTTP, aby wyświetlać zdjęcia zapisane na karcie pamięci
w aparacie lub robić zdjęcia za pośrednictwem przeglądarki internetowej
w komputerze lub w iPhone'ie (wymagania systemowe są podane na
stronie 48). Jednocześnie dostęp do aparatu może mieć maksymalnie
pięciu użytkowników, ale tylko jeden może robić zdjęcia. Zwróć uwagę,
że pomiar ekspozycji nie wyłącza się automatycznie, gdy aparat pracuje
w trybie serwera HTTP.
Wyświetl profile sieciowe.
W menu ustawień wybierz Sieć >
Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę
profili. Profile serwera HTTP są oznaczone
ikoną M. Wyróżnij profil i naciśnij 2, aby
wybrać wyróżniony profil i powrócić do
menu sieci.
Adres URL używany do łączenia się
z aparatem zostanie wyświetlony po
nawiązaniu połączenia.
2
Uruchom przeglądarkę internetową.
Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub iPhone'ie.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
43
3
Wpisz adres URL aparatu.
Serwer HTTP
Wpisz adres URL aparatu („http://”, po czym
następuje adres IP aparatu, zgodnie
z informacją wyświetlaną w menu sieci)
w polu adresowym okna przeglądarki.
44 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
4
Zaloguj się.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Serwer HTTP
Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym
logowania przeglądarki internetowej (nazwę użytkownika i hasło
ustala się przy pomocy Network settings (Ustawienia sieci) >
Options (Opcje) > HTTP user settings (Ustawienia
użytkownika HTTP) w menu sieci zgodnie z opisem na
stronie 89; domyślna nazwa użytkownika to „nikon”, a domyślne
hasło jest puste).
45
5
Wybierz język.
Kliknij Language (Język).
Serwer HTTP
6
Wybierz tryb pracy.
Wybierz Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka), aby
robić zdjęcia (049, 53), i Shooting/Viewer (Fotografowanie/
Przeglądarka) lub Viewer (Przeglądarka), aby wyświetlić
istniejące zdjęcia (051, 54). Jednocześnie połączonych może być
do pięciu użytkowników w trybie Viewer (Przeglądarka), ale
tylko jeden użytkownik jednocześnie może być połączony
w trybie Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka)
(jeśli inny użytkownik jest już połączony w trybie Shooting/
Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka), Shooting/Viewer
(Fotografowanie/Przeglądarka) nie zostanie wyświetlone
i tylko czterech użytkowników będzie mogło połączyć się w trybie
Viewer (Przeglądarka)).
46 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
A Stan sieci
Stan połączenia pomiędzy komputerem a modułem UT-1 jest sygnalizowany
przez diody LED stanu oraz wskaźnik na najwyższym poziomie menu sieci.
Dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci się, kiedy UT-1 jest
włączony. O jakości sygnału informuje dioda LED LINK
(POŁĄCZENIE): im szybciej dioda miga, tym wyższa
jakość sygnału i większa szybkość przesyłania danych.
O wystąpieniu błędu informuje migająca dioda LED
ERROR (BŁĄD).
Stan
Serwer HTTP
Diody LED stanu
ERROR
LINK
POWER
(BŁĄD)
(POŁĄCZENIE) (ZASILANIE)
I (wyłączona) I (wyłączona) I (wyłączona)
I (wyłączona) I (wyłączona) K (włączona)
UT-1 wyłączony
Kabel USB nie jest podłączony
Podłączanie do komputera
I (wyłączona) K (włączona) K (włączona)
docelowego (hosta) w toku
Oczekiwanie na wysłanie danych
I (wyłączona)
H (miga)
K (włączona)
lub wysyłanie danych w toku
Błąd połączenia
H (miga)
I (wyłączona) K (włączona)
Usterka sprzętowa UT-1 lub
H (miga)
H (miga)
H (miga)
usterka akumulatora
Wskaźnik stanu
Stan sieci można również wyświetlić na najwyższym poziomie menu sieci.
Obszar stanu: stan połączenia
z komputerem docelowym (hostem).
Adres URL aparatu jest wyświetlany na
zielono po nawiązaniu połączenia. Tutaj
są również wyświetlane błędy (0112).
Poziom naładowania
akumulatora:
pięciostopniowy
wskaźnik pokazujący
stopień naładowania
akumulatora
w module UT-1.
Siła sygnału: siła sygnału sieci
bezprzewodowej. Połączenia sieci
Ethernet są oznaczone d.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
47
A
Wymagania systemowe trybu serwera HTTP
Windows
Serwer HTTP
System
operacyjny
Przeglądarka
Monitor
Preinstalowane 64-bitowe i 32-bitowe wersje systemów
Windows 8.1, Windows 7 (Service Pack 1) i Windows Vista
(Service Pack 2); w 64-bitowych wersjach systemów
Windows 8.1, Windows 7 i Windows Vista aplikacja pracuje
w 32-bitowym trybie zgodności
• Windows 8.1: Internet Explorer 11
• Windows 7: Internet Explorer 10
• Windows Vista: Internet Explorer 9
• Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli (XGA) lub więcej; zalecane
1280 × 1024 pikseli (SXGA) lub więcej
• Kolory: kolory 24-bitowe (True Color) lub lepsze
Mac
System
operacyjny
Przeglądarka
Monitor
OS X w wersji 10.9, 10.8 lub 10.7
• OS X w wersji 10.9: Safari 7
• OS X w wersji 10.8 i 10.7: Safari 6
• Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli (XGA) lub więcej; zalecane
1280 × 1024 pikseli (SXGA) lub więcej
• Kolory: kolory 24-bitowe (miliony kolorów) lub lepsze
iPhone
System
operacyjny
Przeglądarka
iOS 7 lub iOS 6
Safari (dołączona do systemu iOS)
48 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Komputerowe przeglądarki internetowe
Okno fotografowania
Serwer HTTP
W tym rozdziale opisano ekrany serwera HTTP dla komputerowych
przeglądarek internetowych (zwróć uwagę, że wygląd ekranu różni się
w zależności od modelu aparatu). Kliknij, aby wyregulować ustawienia
aparatu. Informacje na temat ekranów dla iPhone'ów znajdują się na
stronie 53.
Dostęp do następujących elementów sterujących można uzyskać,
wybierając Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka) na
stronie głównej serwera lub klikając przycisk fotografowania w oknie
przeglądarki.
Przycisk strony głównej (046)
Przycisk wyświetlania (051)
Przycisk fotografowania
Przycisk wylogowania
Wizjer
Panel wyświetlacza (050)
Tryb ekspozycji
Ustawienia aparatu (050)
Rozdzielczość (podgląd na żywo)
Przyciski
zoomu
Przycisk zdjęcia próbnego
(050)
Przycisk spustu migawki (050)
Przycisk podglądu na żywo
Przyciski ustawiania
ostrości
Przycisk wyboru zdjęcie/film
A Filmowanie w trybie podglądu na żywo
Informacje przedstawione po prawej stronie pojawiają się
w polu ustawień aparatu (050) w trybie filmowania
w trybie podglądu na żywo.
A Przyciski ustawiania ostrości
Stopień regulacji ostrości wzrasta wraz
z odległością przycisku od środka ekranu.
Małe
Duże
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
49
Zawiera wskaźnik ekspozycji i przedstawia liczbę
pozostałych zdjęć oraz stan akumulatora.
Ustawienia dla rejestrowania zdjęć i nagrywania filmów
można regulować, klikając ikony na panelu ustawień
Ustawienia aparatu
aparatu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi
aparatu.
Panel wyświetlacza
Serwer HTTP
Przycisk spustu
migawki
Przycisk zdjęcia
próbnego
Zrób zdjęcie albo rozpocznij lub zakończ nagrywanie filmu.
Aby ustawić ostrość, kliknij wybrany fotografowany obiekt
w polu wizjera.
Zrób zdjęcie próbne i wyświetl je w wizjerze bez
zapisywania na karcie pamięci w aparacie. Niedostępne
w trybie filmowania w trybie podglądu na żywo.
50 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Okno przeglądarki
❏ Widok miniatur
Serwer HTTP
Dostęp do okna przeglądarki można uzyskać, wybierając Viewer
(Przeglądarka) na stronie głównej serwera lub klikając przycisk
przeglądania w oknie fotografowania. Okno przeglądarki dla
komputerowych przeglądarek internetowych oferuje do wyboru widok
miniatur, widok taśmy filmowej (052) oraz widok pełnoekranowy (052).
Wyświetlaj wiele małych zdjęć („miniatur”) na każdej stronie. Elementów
sterujących na górze okna można używać do poruszania się
w przeglądarce (tzw. nawigacji).
Elementy sterujące do
nawigacji
Miniatury (kliknij
w zdjęcie, aby wyświetlić
je w widoku
pełnoekranowym). Filmy
są oznaczone 1.
A
Elementy sterujące do nawigacji
Wyświetl ostatnie zrobione
zdjęcie znajdujące się
w folderze
Numer strony
Wybór folderu
Liczba miniatur na
stronę
Elementy sterujące do
przełączania stron
Widok pełnoekranowy
(052)
Widok taśmy filmowej
(052)
Widok miniatur (051)
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
51
❏ Widok taśmy filmowej
Wybierz wyświetlane zdjęcie spośród miniatur w dolnej części okna.
Serwer HTTP
Bieżące zdjęcie (klikaj 4 lub
2, aby wyświetlać kolejne
zdjęcia)
Skopiuj bieżące zdjęcie do
komputera
Miniatury (kliknij, aby wybrać)
❏ Widok pełnoekranowy
Wyświetlaj zdjęcia na pełnym ekranie.
Bieżące zdjęcie (klikaj 4
lub 2, aby wyświetlać
kolejne zdjęcia)
Skopiuj bieżące zdjęcie do
komputera
52 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
Przeglądarki internetowe w iPhone'ach
Okno fotografowania
Serwer HTTP
W tym rozdziale opisano ekrany serwera HTTP dla przeglądarek
internetowych iPhone'a (zwróć uwagę, że wygląd ekranu różni się
w zależności od modelu aparatu). Stuknij, aby wyregulować ustawienia
aparatu. Informacje na temat ekranów w komputerach znajdują się na
stronie 49.
Dostęp do następujących elementów sterujących można uzyskać, wybierając
Shooting/Viewer (Fotografowanie/Przeglądarka) na stronie domowej
serwera lub stukając w przycisk fotografowania w oknie przeglądarki.
Przycisk strony głównej
(046)
Przycisk wyświetlania (054)
Przycisk fotografowania
Przycisk wylogowania
Wizjer (stuknij, aby
ustawić ostrość na
wybrany obiekt)
Przyciski zoomu
Panel wyświetlacza
(050)
Tryb ekspozycji
Ustawienia aparatu
(050)
Przycisk spustu migawki (050)
A Przycisk podglądu na żywo
Stukaj, aby wybrać spośród następujących
ustawień: podgląd na żywo wyłączony, fotografowanie w trybie podglądu na żywo, filmowanie w trybie podglądu na żywo.
A Filmowanie w trybie podglądu na żywo
Informacje przedstawione po prawej stronie
pojawiają się w polu ustawień aparatu (050)
w trybie filmowania w trybie podglądu na
żywo.
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
53
Okno przeglądarki
Serwer HTTP
Dostęp do okna przeglądarki można uzyskać, wybierając Viewer
(Przeglądarka) na stronie głównej serwera lub stukając w przycisk
przeglądania w oknie fotografowania. Okno przeglądarki dla
przeglądarek internetowych iPhone'a oferuje do wyboru widok miniatur
oraz widok pełnoekranowy (055).
❏ Widok miniatur
Wyświetlaj wiele małych zdjęć („miniatur”) na każdej stronie. Elementów
sterujących na górze i na dole pola miniatur można używać do
poruszania się w przeglądarce (tzw. nawigacji).
Wybór folderu
Liczba miniatur na
stronę
Wyświetl ostatnie
zrobione zdjęcia
znajdujące się
w folderze
Miniatury (stuknij
w zdjęcie, aby
wyświetlić je
w widoku
pełnoekranowym).
Filmy są oznaczone
1.
Poprzednia strona
Następna strona
Numer strony
54 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
❏ Widok pełnoekranowy
Wyświetlaj zdjęcia na pełnym ekranie.
Serwer HTTP
Bieżące zdjęcie (stuknij
w nie, aby powrócić do
widoku miniatur)
Wyświetl
poprzednie zdjęcie
Wyświetl następne
zdjęcie
Widok miniatur Wyświetl ostatnie zrobione zdjęcie
znajdujące się w folderze
Przesyłanie, sterowanie i HTTP
55
Serwer HTTP
56 Przesyłanie, sterowanie i HTTP
FTP
Połączenia sieci Ethernet
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się z serwerem FTP
przez sieć Ethernet. Informacje na temat połączeń bezprzewodowych
znajdują się na stronie 64.
Serwer FTP
Krok 1: podłącz aparat, UT-1 i komputer (058)
Krok 2: wybierz Ethernet (060)
Krok 3: uruchom kreator połączenia (060)
Przesyłaj zdjęcia (075)
D Wybór źródła zasilania
Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub
przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub
opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku
z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
aparatu.
A Serwery FTP
Serwery można konfigurować, dysku twardym korzystając ze standardowych
usług FTP, takich jak IIS (Internetowe usługi informacyjne), dostępnych
w obsługiwanych systemach operacyjnych (094). Nie są obsługiwane
połączenia z komputerami w innych sieciach poprzez router, połączenia
z serwerami FTP w Internecie oraz z serwerami korzystającymi
z oprogramowania innych firm.
FTP
57
Krok 1: podłączenie sprzętu
Po uruchomieniu serwera FTP podłącz aparat zgodnie z opisem poniżej.
Połączenia sieci Ethernet
1
Włóż kartę pamięci.
Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas
przesyłania danych do komputera).
2
3
Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1
i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do
złącza USB aparatu (więcej informacji na
temat podłączania kabli USB do aparatu
zawiera instrukcja obsługi aparatu).
Podłącz kabel sieci Ethernet.
Podłącz aparat do serwera FTP zgodnie z ilustracją poniżej. Nie
próbuj wkładać wtyczki do gniazda na siłę ani pod kątem.
58 FTP
4
Włącz aparat.
Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
Wciśnij włącznik zasilania na około
sekundę, aby włączyć UT-1.
Włącznik zasilania
FTP
Połączenia sieci Ethernet
5
59
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń
Ethernet
Połączenia sieci Ethernet
Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach Ethernet.
1
Wyświetl listę urządzeń.
W menu ustawień wybierz Sieć, wyróżnij
Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić
listę urządzeń.
2
Wybierz Przewodowa sieć LAN.
Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij
J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić
do menu sieci.
Krok 3: kreator połączenia
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć
profil sieciowy.
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci
i naciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne
ustawienia sieci.
2
Wybierz Utwórz profil.
Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć
uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć
profili, konieczne będzie usunięcie
istniejącego profilu przy pomocy przycisku
O (Q) przed przejściem dalej (083).
60 FTP
3
Uruchom kreator połączenia.
4
Połączenia sieci Ethernet
Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2,
aby uruchomić kreator połączenia.
Wybierz rodzaj połączenia.
Wyróżnij Przesyłanie FTP i naciśnij 2.
5
Nazwij nowy profil sieciowy.
Wpisz nazwę, która pojawi się na liście
profili, a następnie naciśnij J (aby użyć
domyślnej nazwy, naciśnij J bez
wprowadzania żadnych zmian). Nazwy
profili mogą mieć maksymalnie długość 16
znaków.
6
Uzyskaj lub wybierz adres IP.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij 2.
• Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli
sieć jest skonfigurowana tak, aby
automatycznie przydzielać adres IP.
• Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit,
wprowadź adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby
wyróżniać segmenty, a następnie 1 lub 3, aby zmieniać ich
wartość. Naciśnij J, aby przejść dalej po zakończeniu
wpisywania.
FTP
61
7
Wybierz typ serwera.
Połączenia sieci Ethernet
Wyróżnij FTP lub SFTP (bezpieczne FTP)
i naciśnij 2.
8
Wpisz adres IP.
Wpisz adres URL lub IP serwera i naciśnij J,
aby nawiązać połączenie.
9
Zaloguj się.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Logowanie anonimowe: wybierz tę opcję, jeśli
serwer nie wymaga podania ID
(identyfikatora) użytkownika ani hasła.
• Wprowadź ID użytkownika: kiedy pojawi się odpowiedni monit,
wprowadź ID użytkownika oraz hasło i naciśnij J.
10 Wybierz folder docelowy.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Folder główny: wybierz tę opcję, aby
przesyłać zdjęcia do folderu głównego
serwera.
• Wprowadź nazwę folderu: wybierz tę opcję, aby przesyłać zdjęcia do
innego folderu (folder musi już być utworzony na serwerze).
Kiedy pojawi się odpowiedni monit, wprowadź nazwę i ścieżkę
folderu i naciśnij J.
62 FTP
11 Wyłącz kreator.
Połączenia sieci Ethernet
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy
profil sieciowy i połącz się z serwerem.
• Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy
i wyłącz kreator.
Przejdź do „Przesyłanie FTP” (075).
FTP
63
Połączenia bezprzewodowe
Połączenia bezprzewodowe
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby podłączyć się do sieci
bezprzewodowej.
Przesyłanie FTP
Krok 1: przygotuj aparat, UT-1 i WT-5 (065)
Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla sieci bezprzewodowych (066)
Krok 3: uruchom kreator połączenia (066)
Krok 4: dostosuj ustawienia sieci (072)
Przesyłaj zdjęcia (075)
A Tryb infrastruktury i tryb ad hoc
Dostępne są dwa rodzaje sieci bezprzewodowych: ad-hoc i infrastrukturalne.
Tryb infrastruktury: połączenie przez punkt dostępowy bezprzewodowej
sieci LAN.
WT-5
Punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN
Komputer
Tryb ad hoc: bezpośrednie połączenie typu peer-to-peer (każdy z każdym). *
WT-5
Komputer
* Niektóre systemy operacyjne mogą nie obsługiwać trybu ad-hoc.
A Bezprzewodowe sieci LAN
Ta instrukcja jest przeznaczona dla klientów już posiadających
bezprzewodową sieć LAN, a w przypadku sieci infrastrukturalnych założono,
że komputer i punkt dostępowy są już podłączone do sieci.
64 FTP
Krok 1: podłączanie urządzeń
Po uruchomieniu komputera i zalogowaniu się przygotuj aparat i WT-5
zgodnie z opisem poniżej.
Włóż kartę pamięci.
Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas
przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć
w trybie sterowania aparatem (07).
2
3
4
Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1
i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do
złącza USB aparatu (więcej informacji na
temat podłączania kabli USB do aparatu
zawiera instrukcja obsługi aparatu).
Połączenia bezprzewodowe
1
Podłącz WT-5 do aparatu (06).
Włącz aparat.
Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
5
Wciśnij włącznik zasilania na około
sekundę, aby włączyć UT-1.
Włącznik zasilania
FTP
65
Krok 2: włączanie połączenia
bezprzewodowego
Połączenia bezprzewodowe
Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach bezprzewodowych.
1
Wyświetl listę urządzeń.
W menu ustawień wybierz Sieć, wyróżnij
Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić
listę urządzeń.
2
Wybierz Bezprzewodowa sieć LAN.
Wyróżnij Bezprzewodowa sieć LAN
i naciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję
i powrócić do menu sieci.
Krok 3: kreator połączenia
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć
profil sieciowy.
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci
i naciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne
ustawienia sieci.
2
Wybierz Utwórz profil.
Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć
uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili,
konieczne będzie usunięcie istniejącego
profilu przy pomocy przycisku O (Q) przed
przejściem dalej.
66 FTP
3
Uruchom kreator połączenia.
4
Połączenia bezprzewodowe
Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2,
aby uruchomić kreator połączenia.
Wybierz Przesyłanie FTP (07).
Wyróżnij Przesyłanie FTP i naciśnij 2.
5
Nazwij nowy profil sieciowy.
Wpisz nazwę, która pojawi się na liście
profili, a następnie naciśnij J (aby użyć
domyślnej nazwy, naciśnij J bez
wprowadzania żadnych zmian). Nazwy
profili mogą mieć maksymalnie długość 16
znaków.
6
Wybierz sposób połączenia.
Wyróżnij sposób połączenia używany przez sieć i naciśnij 2.
Więcej informacji podano na stronach wymienionych poniżej.
Wyszukaj sieć
bezprzewodową
Dokonaj wyboru z listy sieci wykrytych przez
aparat.
Wybierz, aby korzystać z punktów
dostępowych sieci bezprzewodowej LAN
z przyciskami konfiguracji ustawień WPS.
Wybierz, aby korzystać z punktów
Wprow. kodu PIN
dostępowych sieci bezprzewodowej LAN
ust. WPS
z WPS z wprowadzaniem kodu PIN.
Przycisk konfig.
ust. WPS
Połączenie
bezpośrednie
(ad hoc)
Połącz bezpośrednio z komputerem
docelowym (hostem) lub z serwerem FTP
w trybie ad hoc.
068
069
070
071
FTP
67
❚❚ Wyszukaj sieć bezprzewodową
Połączenia bezprzewodowe
Wybierz Wyszukaj sieć bezprzewodową w kroku
6 na stronie 67, aby wybrać sieć z listy sieci (punkty
dostępowe bezprzewodowej sieci LAN lub
komputery docelowe (hosty)) wykrytych przez
aparat.
1
Wybierz sieć.
Wybranie Wyszukaj sieć bezprzewodową
powoduje wyświetlenie listy
identyfikatorów SSID. O rodzaju sieci
informują ikony na lewo od identyfikatora:
h
Sygnał szyfrowany
j/i
Infrastruktura/ad hoc
Wyróżnij sieć i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie zostanie
wyświetlona, naciśnij X, aby powtórzyć wyszukiwanie).
A Ukryte identyfikatory SSID
Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są
oznaczone pustymi wpisami na liście sieci.
W przypadku wybrania sieci z ukrytym
identyfikatorem SSID, pojawi się monit
wymagający podania nazwy sieci. Wpisz nazwę
i naciśnij J, aby przejść do kroku 2.
2
Wprowadź klucz szyfrujący.
Wpisz klucz szyfrujący i naciśnij J (jeśli sieć
korzysta z uwierzytelniania otwartego, to
okno dialogowe nie pojawi się; przejdź do
kroku 3).
68 FTP
3
Wybierz kolejny krok.
Połączenia bezprzewodowe
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie jest wyświetlany po nawiązaniu
połączenia. Przejdź do strony 72.
❚❚ Przycisk konfig. ust. WPS
Wybierz Przycisk konfig. ust. WPS w kroku 6 na
stronie 67, jeśli punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS
konfigurowanego przyciskiem.
1
Naciśnij przycisk WPS na punkcie
dostępowym bezprzewodowej sieci LAN.
Więcej informacji zawiera dokumentacja
dołączona do punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
2
Naciśnij przycisk J na aparacie.
Aparat automatycznie połączy się
z punktem dostępowym.
3
Wybierz kolejny krok.
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie jest wyświetlany po nawiązaniu
połączenia. Przejdź do strony 72.
FTP
69
❚❚ Wprow. kodu PIN ust. WPS
Połączenia bezprzewodowe
Wybierz Wprow. kodu PIN ust. WPS w kroku 6 na
stronie 67, jeśli punkt dostępowy
bezprzewodowej sieci LAN korzysta z WPS
z wprowadzaniem kodu PIN.
1
Wpisz kod PIN punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Korzystając z komputera, wprowadź kod
PIN dla punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN. Więcej
informacji zawiera dokumentacja
dołączona do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
2
Naciśnij przycisk J na aparacie.
Aparat automatycznie połączy się
z punktem dostępowym.
3
Wybierz kolejny krok.
Komunikat przedstawiony po prawej
stronie jest wyświetlany po nawiązaniu
połączenia. Przejdź do strony 72.
70 FTP
❚❚ Połączenie bezpośrednie (ad hoc)
1
Połączenia bezprzewodowe
Aby połączyć się bezpośrednio z serwerem FTP
lub komputerem w trybie ad hoc, wybierz
Połączenie bezpośrednie (ad hoc) w kroku 6 na
stronie 67.
Wpisz identyfikator SSID.
Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID)
i naciśnij J. Domyślna nazwa to litery „WT”,
po których następuje adres MAC WT-5.
2
Wprowadź klucz szyfrujący.
Wprowadź klucz szyfrujący i naciśnij J
(domyślny klucz to „nikon”). Przejdź do
strony 72.
FTP
71
Krok 4: ustawienia sieci
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się z serwerem FTP.
Połączenia bezprzewodowe
1
Uzyskaj lub wybierz adres IP.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij 2.
• Pobierz automatycznie: wybierz tę opcję, jeśli
sieć jest skonfigurowana tak, aby
automatycznie przydzielać adres IP.
Aparat wyświetli adres IP przydzielony przez sieć; naciśnij J,
aby przejść dalej.
• Wprowadź manualnie: kiedy pojawi się odpowiedni monit,
wprowadź adres IP i maskę podsieci, naciskając 4 lub 2, aby
wyróżniać segmenty, a następnie 1 lub 3, aby zmieniać ich
wartość. Naciśnij J po zakończeniu wpisywania. Aparat
wyświetli wybrany adres IP. Naciśnij J, aby przejść dalej.
2
Wybierz typ serwera.
Wyróżnij FTP lub SFTP (bezpieczne FTP)
i naciśnij 2.
3
Wpisz adres IP.
Wpisz adres URL lub IP serwera i naciśnij J,
aby nawiązać połączenie.
72 FTP
4
Zaloguj się.
Połączenia bezprzewodowe
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Logowanie anonimowe: wybierz tę opcję, jeśli
serwer nie wymaga podania ID
(identyfikatora) użytkownika ani hasła.
• Wprowadź ID użytkownika: wpisz ID użytkownika i hasło, kiedy
pojawi się odpowiedni monit, a następnie naciśnij J.
A Filtrowanie adresów MAC
Jeśli sieć korzysta z filtrowania adresów MAC, w filtrze należy podać adres MAC
WT-5. Po podłączeniu WT-5 do aparatu wybierz Sieć > Opcje > Adres MAC
w menu ustawień aparatu i zanotuj adres MAC.
FTP
73
5
Wybierz folder docelowy.
Połączenia bezprzewodowe
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Folder główny: wybierz tę opcję, aby
przesyłać zdjęcia do folderu głównego
serwera.
• Wprowadź nazwę folderu: wybierz tę opcję, aby przesyłać zdjęcia do
innego z folderów utworzonych na serwerze. Kiedy pojawi się
odpowiedni monit, wprowadź nazwę i ścieżkę folderu
i naciśnij J.
6
Wyłącz kreator.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciśnij J.
• Połącz z siecią i wyłącz kreator: zapisz nowy
profil sieciowy i połącz się z serwerem.
• Wyłącz kreator: zapisz nowy profil sieciowy
i wyłącz kreator.
Przejdź do „Przesyłanie FTP” (075).
74 FTP
Przesyłanie FTP
1
Wyświetl profile sieciowe.
Przesyłanie FTP
Zdjęcia i filmy można przesyłać z kart pamięci aparatu na serwer FTP
zgodnie z opisem poniżej lub zdjęcia można przesyłać zaraz po ich
zrobieniu. Informacje na temat konfiguracji serwera FTP znajdują się na
stronie 94.
W menu ustawień wybierz Sieć >
Ustawienia sieci, aby wyświetlić listę
profili. Profile serwera FTP są oznaczone
ikoną N. Wyróżnij profil i naciśnij 2, aby
wybrać wyróżniony profil i powrócić do
menu sieci.
Nazwa profilu jest wyświetlana na zielono
po nawiązaniu połączenia.
2
Wyświetl zdjęcia.
Naciśnij przycisk K, aby wyświetlić zdjęcia.
Wyświetl pierwsze zdjęcie do wysłania
w widoku pełnoekranowym lub wyróżnij je
na liście miniatur.
FTP
75
3
Prześlij zdjęcia.
Przesyłanie FTP
Naciśnij J. Na zdjęciu pojawi się biała ikona
przesyłania i przesyłanie rozpocznie się
natychmiast. Ikona przesyłania zmienia
kolor na zielony podczas przesyłania, a po
jego zakończeniu zmienia kolor na
niebieski. Kolejne zdjęcia będą przesyłane
w kolejności ich wybierania.
Aby przesłać zdjęcie, które już zostało raz
przesłane, naciśnij J raz, aby usunąć
niebieską ikonę przesyłania, a następnie
naciśnij J i środek wybieraka
wielofunkcyjnego ponownie, aby oznaczyć
zdjęcie białą ikoną przesyłania.
76 FTP
Przesyłanie nowych zdjęć zaraz po ich zrobieniu
Aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu,
wybierz Włączone dla Sieć > Opcje > Automatyczne
wysyłanie w menu ustawień (087).
Przesyłanie FTP
Przerywanie przesyłania/usuwanie oznaczenia do
przesłania
Aby anulować przesyłanie zdjęć oznaczonych białą lub zieloną ikoną
przesyłania, wybierz zdjęcia podczas odtwarzania i naciśnij J. Ikona
przesyłania zostanie usunięta. Poniższe czynności również przerywają
przesyłanie:
• Wyłączenie aparatu
• Wybranie Tak dla Sieć > Opcje > Cofnąć wybór ze wszystkich? (088; ta
opcja usuwa również oznaczenie do przesłania z wszystkich zdjęć)
D Podczas przesyłania
Nie wyjmuj karty pamięci ani nie odłączaj kabla sieci Ethernet podczas
przesyłania.
A Fotografowanie z interwalometrem
Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli czas czuwania upłynie w trakcie
fotografowania z interwalometrem. Wybierz długi czas czuwania przed
uruchomieniem interwalometru.
A Utrata sygnału
Przesyłanie z użyciem przekaźnika WT-5 może zostać przerwane po utracie
sygnału, ale można je wznowić, wyłączając i ponownie włączając aparat.
A Wyłączanie aparatu
Oznaczenia zdjęć „do wysłania” zostaną zapisane, jeśli aparat lub UT-1 zostaną
wyłączone podczas przesyłania danych. Przesyłanie zdjęć oznaczonych ikoną
„do wysłania” zostanie wznowione po włączeniu aparatu lub UT-1.
FTP
77
Stan przesyłania
Podczas odtwarzania stan zdjęć wybranych do przesłania jest
wyświetlany następująco:
Przesyłanie FTP
a: „do wysłania”
Zdjęcia, które zostały wybrane do wysłania są
oznaczone białą ikoną a.
b: „wysyłanie”
Zielona ikona b jest wyświetlana podczas
wysyłania.
c: „wysłano”
Zdjęcia pomyślnie wysłane są oznaczane niebieską ikoną c.
A Stan sieci
Stan połączenia pomiędzy komputerem a modułem UT-1 jest sygnalizowany
przez diody LED stanu oraz wskaźnik na najwyższym poziomie menu sieci.
Diody LED stanu
Dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci się, kiedy UT-1 jest
włączony. O jakości sygnału informuje dioda LED LINK
(POŁĄCZENIE): im szybciej dioda miga, tym wyższa
jakość sygnału i większa szybkość przesyłania danych.
O wystąpieniu błędu informuje migająca dioda LED
ERROR (BŁĄD).
Stan
ERROR
LINK
POWER
(BŁĄD)
(POŁĄCZENIE) (ZASILANIE)
I (wyłączona) I (wyłączona) I (wyłączona)
I (wyłączona) I (wyłączona) K (włączona)
UT-1 wyłączony
Kabel USB nie jest podłączony
Podłączanie do komputera
I (wyłączona) K (włączona)
docelowego (hosta) w toku
Oczekiwanie na wysłanie danych
I (wyłączona)
H (miga)
lub wysyłanie danych w toku
Błąd połączenia
H (miga)
I (wyłączona)
Usterka sprzętowa UT-1 lub
H
(miga)
H (miga)
usterka akumulatora
78 FTP
K (włączona)
K (włączona)
K (włączona)
H (miga)
Wskaźnik stanu
Stan sieci można również zobaczyć na najwyższym poziomie menu sieci.
Poziom naładowania
akumulatora:
pięciostopniowy
wskaźnik pokazujący
stopień naładowania
akumulatora
w module UT-1.
Przesyłanie FTP
e, f: szacowany czas
wymagany do
wysłania pozostałych
zdjęć.
Obszar stanu: stan połączenia
z komputerem docelowym (hostem).
Nazwa komputera jest wyświetlana na
zielono po nawiązaniu połączenia. Gdy
pliki są wysyłane, w elemencie stanu
widoczny jest komunikat „Wysyłanie”,
po którym następuje nazwa
wysyłanego pliku. W tym miejscu
wyświetlane są błędy powstałe podczas
wysyłania (0112).
Siła sygnału: siła sygnału sieci
bezprzewodowej. Połączenia sieci
Ethernet są oznaczone d.
FTP
79
Przesyłanie FTP
80 FTP
Przewodnik po menu
W tym rozdziale opisano ustawienia dostępne dla
opcji Sieć w menu ustawień aparatu, gdy moduł
UT-1 jest podłączony.
Wybierz sprzęt
Wybierz sprzęt używany do łączenia się z siecią:
Ethernet (Przewodowa sieć LAN) lub
bezprzewodową sieć LAN (Bezprzewodowa sieć
LAN).
Przewodnik po menu
81
Ustawienia sieci
Ustawienia sieci
Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2, aby wyświetlić listę profili
sieciowych, na której można tworzyć nowe profile lub wybierać istniejące.
Lista profili
W aparacie można zapisać maksymalnie dziewięć
profili sieciowych. Wyróżnij profil i naciśnij 2, aby
połączyć się z wyróżnionym komputerem
docelowym (hostem) lub serwerem FTP, lub
naciśnij O (Q), aby usunąć wyróżniony profil
(083). Aby wyświetlić informacje na temat
wyróżnionego profilu, naciśnij L (Z/Q).
Nazwa profilu
(019, 27, 61, 67, 84)
Rodzaj połączenia (07)
Identyfikator SSID
(tylko WT-5)
Aby zmodyfikować wyróżniony profil, naciśnij W (084).
Utwórz profil
Wybierz Kreator połączenia, aby tworzyć profile sieciowe przy pomocy
kreatora (018, 26, 60, 66), lub Skonfiguruj manualnie, aby wprowadzić
ustawienia serwera FTP i HTTP ręcznie (0110).
82 Przewodnik po menu
Kopiuj na kartę/z karty
Ustawienia sieci
Ta opcja jest dostępna tylko dla połączeń z serwerami FTP i HTTP. Wybierz
Kopiuj profil z karty, aby skopiować profile z karty pamięci do listy
profili. Wybranie Kopiuj profil na kartę powoduje wyświetlenie listy
profili w aparacie. Wyróżnij profil i naciśnij J, aby skopiować profil
(z wyjątkiem klucza szyfrującego i hasła FTP) na kartę (profili chronionych
hasłem nie można kopiować; 084). Jeśli w aparacie znajdują się dwie
karty pamięci, karta w gnieździe podstawowym będzie używana
zarówno do operacji „kopiuj z”, jak i „kopiuj na”.
Usuwanie profili sieciowych
Naciśnij O (Q), aby usunąć profil aktualnie
wyróżniony na liście profili. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij Tak
i naciśnij J.
Przewodnik po menu
83
Edytowanie profili sieciowych
Ustawienia sieci
Aby edytować profile sieciowe, wyróżnij profil na
liście profili, naciśnij W, a następnie dokonaj
wyboru spośród następujących opcji:
Ogólny
Zmień nazwę profilu i hasło (084).
Zmień ustawienia sieci bezprzewodowej (tylko
Bezprzewodowy
połączenia bezprzewodowe; 085).
TCP/IP
Zmień ustawienia TCP/IP (086).
FTP
Zmień ustawienia FTP (086).
❏ Ogólny
Wybierz Nazwa profilu, aby zmienić nazwę
profilu, Ochrona hasłem, aby wpisać hasło profilu
oraz włączyć lub wyłączyć ochronę hasłem.
Włączenie ochrony hasłem uniemożliwia innym
osobom wyświetlanie ustawień sieci.
D Edytowanie profili
Jeśli podczas wyświetlania menu zostanie naciśnięty spust migawki, monitor
wyłączy się i wszelkie zmiany bieżącego profilu zostaną utracone.
84 Przewodnik po menu
❏ Bezprzewodowy
• Identyfikator SSID (wymagane): wpisz nazwę
(identyfikator SSID) sieci, w której znajduje się
komputer docelowy (host) lub serwer FTP.
• Tryb komunikacji: wybierz Infrastruktura, aby
komunikować się bezprzewodowo za pośrednictwem punktu
dostępowego sieci bezprzewodowej, lub Ad hoc, jeśli aparat jest
połączony bezpośrednio z serwerem FTP lub komputerem.
• Kanał: wybierz kanał (tylko tryb ad hoc; w trybie infrastruktury kanał
zostanie wybrany automatycznie).
• Uwierzytelnianie: typ uwierzytelniania stosowany w sieci. Wybierz
pomiędzy systemem otwartym, kluczem współdzielonym, WPA-PSK
i WPA2-PSK (infrastruktura) lub pomiędzy systemem otwartym
a kluczem współdzielonym (ad hoc).
• Szyfrowanie: wybierz typ szyfrowania stosowanego w sieci. Dostępne
opcje zależą od używanego uwierzytelniania:
Otwarty: brak szyfrowania; 64-bitowe lub 128-bitowe WEP
Współdzielony: 64-bitowe lub 128-bitowe WEP
WPA-PSK: TKIP, AES
WPA2-PSK: AES
• Klucz szyfrujący: jeśli w sieci jest stosowane szyfrowanie, wpisz klucz
sieciowy. Wymagana liczba znaków zależy od stosowanego typu
klucza:
Liczba znaków (ASCII)
Liczba znaków (szesnastkowy)
WEP (64-bitowy) WEP (128-bitowy)
5
13
10
26
Ustawienia sieci
Pozwala na zmianę następujących ustawień sieci
bezprzewodowej:
TKIP, AES
8–63
64
• Indeks kluczy: jeśli WEP64 lub WEP128 jest wybrane dla Szyfrowanie,
wybierz indeks kluczy zgodny z indeksem używanym przez punkt
dostępowy lub komputer docelowy (hosta). Indeks kluczy nie jest
wymagany, gdy wybrano wartość Bez szyfrowania.
Przewodnik po menu
85
❏ TCP/IP
Ustawienia sieci
Jeśli sieć jest skonfigurowana tak, aby
automatycznie przydzielać adresy IP, wybierz
Włącz dla Pobierz automatycznie.
W przeciwnym razie wybierz Wyłącz i wpisz
następujące informacje:
• Adres/Maska: wpisz adres IP i maskę podsieci.
• Bramka: jeśli w sieci wymagany jest adres bramki, wybierz Włącz
i wpisz adres podany przez administratora sieci.
• Serwer nazw domen (DNS): jeśli w sieci znajduje się serwer DNS, wybierz
Włącz i wpisz adres dostarczony przez administratora sieci.
❏ FTP
Pozwala na zmianę następujących ustawień FTP:
• Typ serwera: wybierz FTP lub SFTP i wpisz adres
URL lub IP (wymagany), folder docelowy
i numer portu.
• Tryb PASV: wybierz Włącz, aby włączyć tryb
PASV.
• Logowanie anonimowe: wybierz Włącz, aby włączyć logowanie
anonimowe, lub wybierz Wyłącz, aby podać ID użytkownika
i Hasło.
• Serwer proxy: jeśli do połączenia z FTP wymagany jest serwer proxy,
wybierz Włącz, a następnie wpisz adres i numer portu serwera
proxy.
86 Przewodnik po menu
Opcje
Pozwala na zmianę następujących ustawień.
Opcje
Automatyczne wysyłanie
Jeśli Włączone jest wybrane dla połączeń do
przesyłania zdjęć lub połączeń z serwerami FTP,
zdjęcia będą automatycznie przesyłane do
komputera lub na serwer FTP zaraz po ich
zrobieniu (zwróć jednak uwagę, że zdjęcia można
robić tylko wtedy, gdy w aparacie znajduje się
karta pamięci). Przy pomocy tej opcji nie można
przesyłać filmów. Przesyłaj filmy podczas odtwarzania zgodnie z opisem
na stronach 35 i 75.
Usunąć po wysłaniu?
Wybierz Tak, aby automatycznie usuwać zdjęcia
z karty pamięci aparatu po zakończeniu
przesyłania (tylko połączenia do przesyłania zdjęć
i z serwerem FTP; nie ma to wpływu na pliki
oznaczone do przesłania przed wybraniem tej
opcji). Niezależnie od opcji wybranej dla numerów
kolejnych plików w menu ustawień osobistych
aparatu, kolejny numer jest używany, gdy ta opcja jest włączona, nawet
w przypadku zmiany folderu lub wymiany karty pamięci. Usuwanie może
zostać wstrzymane podczas niektórych operacji przeprowadzanych przez
aparat.
Wyślij plik jako
Wybierz, czy podczas przesyłania zdjęć NEF+JPEG
do komputera lub na serwer FTP (tylko połączenia
do przesyłania zdjęć i z serwerem FTP), przesyłane
mają być zarówno pliki NEF (RAW), jak i pliki JPEG,
czy tylko kopia w formacie JPEG.
Przewodnik po menu
87
Zastąp, jeśli ta sama nazwa
Opcje
Wybierz Tak, aby zastępować pliki o takich samych
nazwach podczas przesyłania na serwer FTP, lub
wybierz Nie, aby w razie potrzeby dodawać
numery do nazw nowo przesyłanych plików
w celu uniknięcia zastępowania istniejących
plików.
Chroń, gdy oznaczone do przes.
Wybierz Tak, aby automatycznie chronić pliki
oznaczone do przesłania na serwer FTP. Ochrona
jest usuwana podczas przesyłania plików.
Wyślij folder
Wybierz folder do przesłania (tylko połączenia do
przesyłania zdjęć i z serwerem FTP). Wszystkie
zdjęcia w wybranym folderze (włącznie z plikami
już oznaczonymi jako „wysłane”) zostaną
przesłane zaraz po wybraniu folderu. Przy pomocy
tej opcji nie można przesyłać filmów. Przesyłaj
filmy podczas odtwarzania zgodnie z opisem na
stronach 35 i 75.
Cofnąć wybór ze wszystkich?
Wybierz Tak, aby usunąć oznaczenie do przesłania
z wszystkich zdjęć wybranych do przesłania do
komputera lub na serwer FTP (tylko połączenia do
przesyłania zdjęć i z serwerem FTP). Przesyłanie
obrazów oznaczonych ikoną „wysyłanie” zostanie
natychmiast zatrzymane.
88 Przewodnik po menu
Ustawienia użytkownika HTTP
Opcje
Wpisz nazwę użytkownika i hasło dla potrzeb
połączenia z serwerem HTTP (tylko połączenia
z serwerem HTTP).
Informacje o akumulatorze/baterii
Wyświetl informacje o akumulatorze włożonym
do UT-1. Pięć poziomów wskaźnika Zużycie ak.
przedstawia zużycie akumulatora: 0 oznacza, że
akumulator pracuje z doskonałą wydajnością,
a 4 oznacza, że akumulator osiągnął koniec okresu
użytkowania i wymaga wymiany.
Opóźnianie automat. wyłączania
Wybierz, jak długo moduł UT-1 pozostaje
włączony po zakończeniu połączenia USB
z aparatem.
Przewodnik po menu
89
Adres MAC
Wyświetl adres MAC sprzętu wybranego dla
Wybierz sprzęt (081).
Opcje
Wersja programu
Wyświetl aktualną wersję oprogramowania sprzętowego modułu UT-1.
90 Przewodnik po menu
Załączniki
Kopiowanie profili
Profile sieciowe aparatu można skopiować do komputera, który
następnie zostanie automatycznie skonfigurowany dla potrzeb
połączenia bezprzewodowego (profili nie można kopiować za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej w trybie ad hoc w systemach
Windows 8.1 i OS X).
1
Włącz funkcję kopiowania.
Kiedy kreator połączenia wyświetli monit
wymagający dokonania wyboru, czy
skopiować profil do komputera (032),
wyróżnij Tak i naciśnij 2.
2
Podłącz aparat do komputera.
Kiedy pojawi się odpowiedni monit,
podłącz aparat do komputera kablem USB
dołączonym do aparatu.
3
Uruchom program Wireless Transmitter
Utility.
Kiedy pojawi się odpowiedni monit,
uruchom kopię programu Wireless
Transmitter Utility zainstalowaną
w komputerze (011).
Załączniki
91
4
Wybierz kartę sieciową.
Kopiowanie profili
Wybierz kartę sieciową z rozwijanego menu i kliknij Dalej. Jeśli
wybrane jest Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem,
program Wireless Transmitter Utility automatycznie połączy
aparat i komputer w parę.
5
Odłącz aparat.
Po zakończeniu procesu aparat wyświetli
komunikat widoczny po prawej stronie. Po
odłączeniu kabla USB od komputera
i podłączeniu go do modułu UT-1 zamknij
program Wireless Transmitter Utility.
Aparat wyświetli opcje pokazane po prawej
stronie. Wybierz jedną z opcji, aby
zakończyć działanie kreatora.
D Tryb ad hoc
W trybie ad hoc aparat nie będzie automatycznie nawiązywać połączenia.
Wybierz profil sieciowy w komputerze przed nawiązaniem połączenia.
92 Załączniki
Tworzenie profili na komputerze
1
Podłącz aparat.
Uruchom komputer i podłącz aparat za pomocą dołączonego do
zestawu kabla USB.
2
Włącz aparat.
Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
3
Tworzenie profili na komputerze
Programu Wireless Transmitter Utility (011) można używać do tworzenia
profili sieciowych.
Uruchom program Wireless Transmitter Utility.
Kliknij dwukrotnie ikonę programu Wireless Transmitter Utility na
pulpicie (Windows) lub kliknij ikonę programu Wireless
Transmitter Utility w doku (OS X).
4
Utwórz profil.
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby
utworzyć profil sieciowy.
Załączniki
93
Tworzenie serwera FTP
Tworzenie serwera FTP
Zdjęcia można przesyłać na serwery FTP utworzone przy pomocy
standardowych usług FTP dołączonych do systemów Windows 8.1,
Windows 8.1 Enterprise/Pro, Windows 7 (Professional/Enterprise/
Ultimate) i Windows Vista (Ultimate/Business/Enterprise). W systemie
Windows do konfiguracji serwerów FTP wymagana jest usługa
Internetowe usługi informacyjne (IIS) (instrukcję instalacji można uzyskać
od firmy Microsoft).
Poniżej zastosowane zostały następujące przykładowe ustawienia:
Adres IP: 192.168.1.3
Maska podsieci: 255.255.255.0
Port serwera ftp: 21
Serwer FTP
• Windows 8.1/Windows 7 ........................................................................... 095
• Windows Vista ............................................................................................. 0103
94 Załączniki
Windows 8.1/Windows 7
1
Przejdź do Centrum sieci i udostępniania.
2
Wyświetl listę kart sieciowych.
Kliknij Zmień ustawienia karty sieciowej.
3
Tworzenie serwera FTP
Kliknij Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci
i udostępniania.
Otwórz okno dialogowe właściwości sieci.
Jeśli łączysz się przy pomocy adaptera sieci bezprzewodowej
LAN, kliknij prawym przyciskiem myszy Wi-Fi (Windows 8.1) lub
Połączenie sieci bezprzewodowej (Windows 7) i wybierz
Właściwości. Jeśli łączysz się przez sieć Ethernet, kliknij prawym
przyciskiem myszy Ethernet (Windows 8.1) lub Połączenie
lokalne (Windows 7) i wybierz Właściwości.
Załączniki
95
4
Wyświetl ustawienia TCP/IP.
Tworzenie serwera FTP
Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij
Właściwości.
96 Załączniki
5
Wpisz adres IP i maskę podsieci.
Wpisz adres IP i maskę podsieci dla serwera FTP i kliknij OK.
Tworzenie serwera FTP
Załączniki
97
6
Zamknij okno dialogowe właściwości sieci.
Kliknij Zamknij.
Tworzenie serwera FTP
7
Otwórz narzędzia administracyjne.
Kliknij Panel sterowania > System i zabezpieczenia >
Narzędzia administracyjne.
98 Załączniki
8
Otwórz menedżera IIS.
9
Tworzenie serwera FTP
Kliknij dwukrotnie Menedżer internetowych usług
informacyjnych (IIS).
Wybierz Dodaj witrynę FTP.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika
komputera i wybierz Dodaj witrynę FTP.
Załączniki
99
10 Wpisz informacje dotyczące witryny.
Tworzenie serwera FTP
Nazwij witrynę i wybierz ścieżkę do folderu, który będzie używany
do przesyłania FTP. Kliknij Dalej, aby przejść dalej.
A
Logowanie anonimowe
Aby zezwalać na logowanie anonimowe, wybierz folder w folderze
publicznym użytkownika jako ścieżkę fizyczną.
100 Załączniki
11 Wybierz opcje powiązań i protokołu SSL.
Załączniki
Tworzenie serwera FTP
Wybierz adres IP wpisany w kroku 5, zapisz numer portu, wybierz
Uruchom automatycznie witrynę FTP, a następnie zaznacz Bez
protokołu SSL. Kliknij Dalej, aby przejść dalej.
101
12 Wybierz opcje dotyczące uwierzytelniania.
Tworzenie serwera FTP
Dostosuj ustawienia zgodnie z opisem poniżej i kliknij
Zakończ.
• Uwierzytelnienie: Podstawowe
• Zezwalaj na dostęp do: Wszyscy użytkownicy
• Uprawnienia: Odczyt/Zapis
102 Załączniki
Windows Vista
1
Wyświetl połączenia sieciowe.
2
Otwórz okno dialogowe właściwości sieci.
Jeśli łączysz się przez sieć Ethernet, kliknij prawym przyciskiem
myszki Połączenie lokalne i wybierz Właściwości. Jeśli łączysz
się przez kartę sieciową/adapter bezprzewodowej sieci LAN,
wybierz Właściwości w menu kontekstowym dla Połączenie
sieci bezprzewodowej.
3
Tworzenie serwera FTP
Kliknij Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum
sieci i udostępniania > Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
Kliknij Zezwalaj.
Pojawi się okno dialogowe „Kontrola konta użytkownika”. Kliknij
Zezwalaj.
Załączniki
103
4
Wyświetl ustawienia TCP/IP.
Tworzenie serwera FTP
Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij
Właściwości.
104 Załączniki
5
Wpisz adres IP i maskę podsieci.
Wpisz adres IP i maskę podsieci dla serwera FTP i kliknij OK.
Tworzenie serwera FTP
6
Otwórz narzędzia administracyjne.
Kliknij Start > Panel sterowania > System i konserwacja >
Narzędzia administracyjne.
Załączniki
105
7
Otwórz menedżera IIS.
Kliknij dwukrotnie IIS6 Manager.
Tworzenie serwera FTP
8
Kliknij Zezwalaj.
Pojawi się okno dialogowe „Kontrola konta użytkownika”. Kliknij
Zezwalaj.
106 Załączniki
9
Wyświetl właściwości witryny FTP.
Załączniki
Tworzenie serwera FTP
Kliknij prawym przyciskiem myszy Default FTP Site (Domyślna
witryna FTP) i wybierz Właściwości.
107
10 Wybierz adres i numer portu.
Wybierz adres IP wpisany w kroku 5 i podaj numer dla Port TCP.
Tworzenie serwera FTP
108 Załączniki
11 Wybierz katalog macierzysty.
Załączniki
Tworzenie serwera FTP
Otwórz kartę Katalog macierzysty i wybierz Katalog
znajdujący się na tym komputerze. Główny katalog dla
obrazów przesyłanych na serwer FTP jest widoczny w polu
tekstowym Ścieżka lokalna. Wybierz folder i wybierz elementy
Odczytaj, Zapisz i Rejestruj wizyty. Kliknij OK, aby zamknąć
okno dialogowe właściwości.
109
Manualne tworzenie profili
Manualne tworzenie profili
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby manualnie skonfigurować aparat
dla potrzeb łączenia z serwerami FTP i HTTP. Zwróć uwagę, że zmiany
bieżącego profilu zostaną utracone, jeśli aparat zostanie wyłączony
podczas konfiguracji. Aby zapobiec nagłej utracie zasilania, użyj
całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza
sieciowego przeznaczonego do użytku z wykorzystywanym aparatem.
Jeśli łączysz się z serwerem FTP znajdującym się za zaporą ogniową,
konieczne może być również dostosowanie ustawień zapory ogniowej
w celu utworzenia wyjątków dla portów FTP używanych przez aparat
(porty nr 21, 22 oraz porty o numerach od 32768 do 61000).
1
Wyświetl profile sieciowe.
W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci
i naciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne
ustawienia sieci.
2
Wybierz Utwórz profil.
Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć
uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć
profili, konieczne będzie usunięcie
istniejącego profilu przy pomocy przycisku
O (Q) przed przejściem dalej (083).
3
Wybierz Skonfiguruj manualnie.
Wyróżnij Skonfiguruj manualnie
i naciśnij 2.
110 Załączniki
4
Wybierz rodzaj połączenia.
5
Manualne tworzenie profili
Wyróżnij Przesyłanie FTP lub Serwer
HTTP i naciśnij 2.
Dostosuj ustawienia.
Dostosuj ustawienia zgodnie z opisem
w „Edytowanie profili sieciowych” (084).
D Edytowanie profili
Jeśli podczas wyświetlania menu zostanie naciśnięty spust migawki, monitor
wyłączy się i wszelkie zmiany bieżącego profilu zostaną utracone. Wybierz
dłuższe opóźnienie opcji czasu wyłączania monitora dla ustawienia
osobistego w menu aparatu.
Załączniki
111
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Strona
• Włącz UT-1.
17, 25, 59, 65
Nie świeci się dioda LED
• Sprawdź, czy włożony jest
9, 89
„POWER (ZASILANIE)”.
całkowicie naładowany akumulator.
Opcja Sieć jest
Sprawdź, czy moduł UT-1 jest
17, 25, 59, 65
niedostępna.
podłączony i włączony.
Dostosuj położenie punktu
Nadmierne zakłócenia
dostępowego sieci bezprzewodowej
—
radiowe.
lub komputera docelowego (hosta).
Usterka sprzętowa UT-1 lub usterka
Wszystkie diody LED
akumulatora. Skontaktuj się
—
migają jednocześnie.
z autoryzowanym serwisem Nikon.
• Sprawdź ustawienia komputera
15, 23, 57,
i/lub karty bezprzewodowej sieci
64, 84
LAN i dokonaj odpowiednich zmian
W aparacie wystąpił
w ustawieniach aparatu.
błąd TCP/IP lub FTP.
• Sprawdź ustawienia zapory
8
ogniowej.
• Sprawdź, czy komputer
—
i karta/adapter bezprzewodowej
sieci LAN są włączone.
• Dopilnuj, aby pomiędzy
—
Aparat wyświetla błąd
adapterem/kartą bezprzewodowej
sieci bezprzewodowej.
sieci LAN a UT-1 nie było przeszkód.
• Sprawdź ustawienia komputera
23, 64, 84
i/lub karty bezprzewodowej sieci
LAN i dokonaj odpowiednich zmian
w ustawieniach aparatu.
W aparacie pojawił się Podłącz kabel Ethernet lub wybierz
komunikat „Kabel Ether- WT-5 (bezprzewodowa sieć LAN)
16, 58, 81
net nie jest podłączony”. dla Wybierz sprzęt.
Wyświetlony jest błąd Sprawdź, czy karta została
—
karty pamięci.
prawidłowa włożona.
Przesyłanie zdjęć zostało
Przesyłanie zostanie wznowione, gdy
przerwane zanim
moduł UT-1 zostanie wyłączony
17, 25, 59, 65
zostały wysłane
i ponownie włączony.
wszystkie zdjęcia.
Odłączono kabel USB
Podłącz ponownie kabel USB. Nie
—
wyłączaj aparatu.
podczas przesyłania.
112 Załączniki
Dane techniczne
Ethernet
Standardy
IEEE 802.3u (100 base-TX)/IEEE 802.3 (10 base-T)
Szybkość przesyłania
10/100 Mb/s z funkcją automatycznego wykrywania
danych *
Port
100 base-TX/10 base-T (AUTO-MDIX)
Sieć bezprzewodowa (WT-5)
WT-5/WT-5A/WT-5B/WT-5C: 802.11a/b/g/n
Standardy
WT-5D: 802.11b/g/n
IEEE802.11a: OFDM
Protokoły
IEEE802.11g: OFDM
komunikacyjne
IEEE802.11b: DSSS
IEEE802.11n: OFDM
WT-5: 5180–5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 k.)
5500–5700 MHz (100/104/108/112/116/120/124/128/
132/136/140 k.)
2412–2472 MHz (1–13 k.)
WT-5A: 5180–5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 k.)
Częstotliwość robocza 5745–5825 MHz (149/153/157/161/165 k.)
(MHz)
2412–2462 MHz (1–11 k.)
WT-5B: 5180–5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 k.)
2412–2472 MHz (1–13 k.)
WT-5C: 5745–5825 MHz (149/153/157/161/165 k.)
2412–2472 MHz (1–13 k.)
WT-5D: 2412–2462 MHz (1–11 k.)
Przybliżony zasięg
Około 180 m
(linia widzenia) †
Załączniki
Dane techniczne
❚❚ Moduł komunikacyjny UT-1
113
Dane techniczne
Sieć bezprzewodowa (WT-5)
IEEE 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s
Szybkość przesyłania IEEE 802.11b: 1; 2; 5,5 i 11 Mb/s
danych *
IEEE 802.11n-HT20: maksymalnie 72 Mb/s
IEEE 802.11n-HT40: maksymalnie 150 Mb/s
Uwierzytelnianie: system otwarty, klucz współdzielony,
Bezpieczeństwo
WPA-PSK, WPA2-PSK
Szyfrowanie: 128/64-bitowe WEP, TKIP, AES
Protokoły dostępu
Infrastruktura, ad-hoc
Protokoły przesyłania
PTP-IP, FTP
danych
Maksymalnie około 1,9 W (sam UT-1)
Pobór mocy
Maksymalnie około 2,8 W (z WT-5)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15 ×1 (dostępny
Źródło zasilania
osobno), złącze zasilania EP-5B i zasilacz sieciowy
EH-5b (dostępne osobno)
Temperatura: 0°C–40°C
Środowisko pracy
Wilgotność: maksymalnie 85% (bez skraplania pary
wodnej)
Około 205 g (z akumulatorem)/
Ciężar
Około 120 g (sam korpus)
Wymiary
Około 57 mm × 114 mm × 46 mm
(szer. × wys. × gł.)
* Maksymalna logiczna szybkość przesyłania danych zgodnie ze standardem
IEEE. Rzeczywista szybkość może się różnić.
† W przypadku użycia dużej anteny w punkcie dostępowym bezprzewodowej
sieci LAN. Zasięg może zmieniać się w zależności od siły sygnału i obecności
lub braku przeszkód.
114 Załączniki
Sieć
Liczba wysłanych zdjęć
Czas działania akumulatora
Bezprzewodowa (802.11n)
8000
300 min (5 godz.)
Dane techniczne
A Czas działania akumulatora
Okres, przez jaki można korzystać z akumulatorów, a także liczba zdjęć, jaką
można przesłać przed ponownym naładowaniem, różnią się w zależności od
stanu akumulatorów, siły sygnału oraz sposobu korzystania z aparatu i modułu
UT-1. Następujących pomiarów dokonano przy pomocy całkowicie
naładowanego akumulatora EN-EL15 (1900 mAh) w temperaturze 23°C
podczas nieprzerwanego przesyłania zdjęć o średnim rozmiarze pliku
wynoszącym 9 megabajtów (odpowiednik dużego zdjęcia JPEG o jakości
„normal” zrobionego aparatem D800/D800E) na serwer FTP skonfigurowany
przy pomocy usługi „Internetowe usługi informacyjne” (ang. Internet
Information Services - IIS) w systemie Windows 8.1 w sieci w trybie
infrastruktury z modułem UT-1 w trybie przesyłania FTP (wszystkie dane
liczbowe są przybliżone).
Ethernet (100 base-TX)
17 000
480 min (8 godz.)
Aby zapewnić maksymalną wydajność akumulatora:
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości. Zabrudzone styki mogą zmniejszyć
wydajność akumulatora.
• Należy korzystać z akumulatorów EN-EL15 natychmiast po ich naładowaniu.
Akumulatory tracą swój ładunek, gdy nie są używane.
• Okresowo można sprawdzać poziom naładowania akumulatora, używając
funkcji Sieć > Opcje > Informacje o akumulatorze/baterii.
• Poziom naładowania akumulatora wyświetlany przez aparat może się
zmieniać wraz ze zmianami temperatury.
• Gwałtowny spadek długości czasu, przez jaki akumulator utrzymuje ładunek
oznacza, że akumulator należy wymienić.
Załączniki
115
Dane techniczne
116 Załączniki
Indeks
N
Nazwa profilu ......................................82, 84
Nazwy plików......................................39, 79
Numer portu.............. 8, 86, 101, 108, 110
O
Ochrona hasłem........................................84
Okno fotografowania.......................49, 53
Okno przeglądarki.............................51, 54
Opcje .............................................................87
Opóźnianie automat. wyłączania 10, 89
P
Parowanie....................................................21
Połączenie bezpośrednie (ad hoc) ....27,
31, 67, 71
Przesyłanie FTP....................... 7, 57, 64, 75
Przesyłanie zdjęć........................... 7, 15, 35
Przycisk konfig. ust. WPS... 27, 29, 67, 69
PTP-IP ......................................................... 114
Punkt dostępowy bezprzewodowej
sieci LAN.................................. 24, 28, 64, 68
R
Rodzaj połączenia................................ 7, 82
Routery .........................................................20
S
Serwer DNS .................................................86
Serwer FTP.................................. 57, 94, 110
Serwer HTTP ............ 7, 15, 23, 43, 48, 110
Serwer nazw domen (DNS) ...................86
Serwer proxy ..............................................86
Sieć.................................................................81
Stan sieci ................................. 38, 41, 47, 78
Sterowanie aparatem........... 7, 15, 23, 40
Szyfrowanie ................................................85
T
TCP/IP....................................................... 8, 86
Tryb.................................................................. 7
Tryb komunikacji ......................................85
Tryb PASV ....................................................86
Załączniki
Indeks
Symbole
a: „do wysłania”.................................38, 78
b: „wysyłanie”.....................................38, 78
c: „wysłano”........................................38, 78
A
Ad hoc ........................24, 27, 31, 64, 67, 71
Adres IP.............................20, 33, 61, 72, 86
Adres MAC.....................................32, 73, 90
Automatyczne wysyłanie .......................87
B
Bezprzewodowa sieć LAN......................85
Błędy ........................................................... 112
Bramka ..........................................................86
C
Camera Control Pro 2 ..............................40
Chroń, gdy oznaczone do przes. .........88
Cofnąć wybór ze wszystkich? ...............88
D
Diody LED stanu .....2, 38, 41, 47, 78, 112
E
Ethernet............................................ 2, 8, 112
F
Foldery ............................................37, 62, 74
I
Identyfikator SSID ..28, 31, 68, 71, 82, 85
Indeks kluczy ..............................................85
Informacje o akumulatorze/baterii.....89
Infrastruktura.......................................24, 64
iPhone ....................................................48, 53
K
Kabel sieci Ethernet...........................16, 58
Kanał .................................................... 85, 113
Karta pamięci..................16, 25, 58, 65, 83
Klucz szyfrujący..........................................85
Kopiuj na kartę/z karty ............................83
Kreator połączenia...............18, 26, 60, 66
M
Mac.................................................................48
Menu..............................................................81
117
Indeks
U
Ustawienia sieci ... 18, 26, 60, 66, 82, 110
Ustawienia użytkownika HTTP ............ 89
Usunąć po wysłaniu? .............................. 87
Utwórz profil .............................................. 82
Uwierzytelnianie....................................... 85
W
Wersja programu...................................... 90
Windows 7 ........................................... 48, 95
Windows 8.1........................................ 48, 95
Windows Vista.................................. 48, 103
Wireless Transmitter Utility ... 11, 22, 34,
91, 93
Wprow. kodu PIN ust. WPS27, 30, 67, 70
Wybierz sprzęt................18, 26, 60, 66, 81
Wyszukaj sieć bezprzewodową .. 27, 28,
67, 68
Wyślij folder................................................ 88
Wyślij plik jako........................................... 87
Z
Zapora ogniowa ..........................................8
Zastąp, jeśli ta sama nazwa .................. 88
118 Załączniki
Załączniki
119
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
Warunki gwarancji - Gwarancja
na usługi serwisowe firmy Nikon
świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt
ten wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego został zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem
znajdującym się na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe BV (Europa/
Afryka i Rosja). Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się
z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu
tego okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania
niewłaściwych materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany
serwis na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe BV dokona naprawy
produktu na warunkach opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części
ani za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do wymiany lub
naprawy produktu (według własnego uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach
niniejszej gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem
wypełnioną kartę gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu,
w których uwzględnione będą takie informacje, jak data zakupu, typ
produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie prawo
do odmowy świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych
w przypadku nieotrzymania dokumentów wymienionych powyżej lub
gdy zawarte w nich informacje okażą się niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na
skutek zwykłego zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi
poza jego zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi,
wykonanych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub
pośrednio związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
120 Załączniki
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu,
w tym w szczególności wynikających z używania produktu
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do
instrukcji dotyczącej korzystania z produktu i jego konserwacji, bądź
związanych z instalacją lub używaniem produktu niezgodnie
z normami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju
użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych,
w tym w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania
atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru
seryjnego produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji
wykonanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub
z którym jest używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa
konsumenta, jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego
prawa krajowego, ani na Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od
sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można
znaleźć online pod adresem
http://www.europe-nikon.com/service/ .
Załączniki
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych
w produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających
na celu dostosowanie produktu do standardów technicznych
obowiązujących w krajach innych niż te, dla których produkt został
oryginalnie opracowany i wyprodukowany.
121
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza
krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione,
jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje o produkcie,
wejdź na poniższą stronę. Znajdują się tam odpowiedzi na często
zadawane pytania i dane do kontaktu w przypadku konieczności pomocy
technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
SB4G04(1K)
6MWD071K-04

Podobne dokumenty