JĘZYK WŁOSKI - KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH (PRINCIPIANTI)

Komentarze

Transkrypt

JĘZYK WŁOSKI - KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH (PRINCIPIANTI)
PROGRAM NAUCZANIA
JĘZYK WŁOSKI
CEF A1
KURS NA POZIOMIE POCZĄTKUJĄCYM
[oprac. dr Elżbieta Kolbus i mgr M. Adelaide Mongini]
Literatura:
Podręcznik wiodący: A. Mazzetti – M. Falcinelli – B. Servadio, Qui Italia. Corso
elementare di lingua italiana per stranieri.
1. Lingua e grammatica, Firenze 2002.
Materiały pomocnicze: inne podręczniki i książki, Biblia, piosenki, artykuły prasowe,
kasety, materiały własne.
Formy kontroli: sprawdziany po każdej jednostce gramatycznej lub najważniejszych
tematach, wypracowania na dany temat.
Unità 1
Unità 2
Unità 3
Unità 4
Unità 5
Program gramatyczny
- Czas teraźniejszy trybu oznajmującego
(presente indicativo) czasowników avere
i essere.
- Formy liczby pojedynczej i mnogiej
przymiotników rodzaju męskiego i żeńskiego
oraz niektórych rzeczowników (1).
- Rodzajniki określone i nieokreślone (1).
- Czas teraźniejszy trybu oznajmującego
czasowników koniugacji I-III.
- Czasowniki z sufiksem –isc- oraz czasowniki
zakończone na –care, -gare.
- Niektóre przyimki niewłaściwe: sopra, sotto,
dietro, davanti, dentro, vicino, lontano.
- Liczebniki od 1 do 100.
- Niektóre przysłówki: sempre, spesso, qualche
volta, non ... mai.
- Zwrot: C’è / ci sono.
- Rodzajniki określone i nieokreślone (2).
- Czas teraźniejszy trybu oznajmującego
czasowników: potere, dovere, volere, andare,
venire, uscire, preferire, fare, stare, partire.
- Niektóre przyimki proste oraz rodzajniki
określone ściągnięte.
- Czas przeszły dokonany trybu oznajmującego
(passato prossimo): imiesłów bierny (participio
passato), użycie czasowników posiłkowych
avere i essere.
- Partykuła zaimkowa ci (przysłówek miejsca).
- Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
(2).
- Liczebniki od 100 do 3.000.000.
- Zaimki przymiotne i rzeczowne dzierżawcze.
- Zaimki wskazujące.
- Liczebniki porządkowe.
Program leksykalny
Kurs językowy
Przedstawienie się
Nawiązywanie kontaktów
Życie codzienne
Opis domu
Godziny i daty
Tradycje Bożonarodzeniowe
Tygodniowy rozkład zajęć
przyzwyczajenia
Wakacje: opowiadać,
Prosić i podać informacje
Posiadane rzeczy
Rodzina.
Unità 6
Unità 7
Unità 8
Unità 9
Unità 10
- Czas przyszły prosty i złożony trybu
oznajmującego (futuro semplice, futuro
composto).
- Czasowniki: sapere i conoscere.
- Przyimki złożone (preposizioni articolate).
- Czasowniki zwrotne (verbi riflessivi)
i czasowniki zwrotne niewłaściwe (verbi
reciproci).
- Miejsce zaimka zwrotnego w zdaniu.
- Czas przeszły niedokonany trybu
oznajmującego (imperfetto).
- Czas zaprzeszły trybu oznajmującego
(trapassato prossimo).
- Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
(pronomi diretti e indiretti).
- Partykuła zaimkowa ne (ne partitivo).
- Zaimki dopełnienia dalszego.
- Czasowniki piacere i dispiacere.
Młodzież i nauka.
Codzienne przyzwyczajenia
i nawyki.
Wspomnienia: opowiadać,
wspominać, opisać
Sklepy. Ubranie.
Wolny czas – zainteresowania
kulturalne i artystyczne.

Podobne dokumenty