pokaż - KancelarIT

Komentarze

Transkrypt

pokaż - KancelarIT
Kancelaris – pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów
Nr
dokumentu:
Tytuł:
Wersja:
Data:
Krótki opis:
Uwaga
14
FAQ Administratora i FAQ Użytkownika
2
2014-02-03
Ten dokument zawiera pytania i odpowiedzi na problemy Administracyjne
i Użytkownika, a także opis niektórych procedur.
Do sierpnia 2011 dokument był tworzony osobno jak FAQ Użytkownika i FAQ
Administratora w związku z tym numer pytania może się powtarzać. Prosimy
o zwrócenie uwagi na symbol pytania:
fa – problem administracyjny
fu – problem użytkownika.
Od września 2011 kontynuujemy numerację jako faNNN
Pytania są posortowane wg dat.
2
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Problem z zainstalowaniem nowego stanowiska dla Kancelarii
zarejestrowanej Kancelarii pracującej na systemie w wersji 4
fa067
2014-02-03
instalacja 4.xx na stanowiskach sieciowych
Korzystanie z programu
PROBLEM:
W
•
•
•
czasie instalacji nowego stanowiska w wersji 4.xx uruchamiane są 3 programy:
Instalacja 3.10/3.00
Aktualizacja 3.30/3.40
Aktualizacja 4.10/4.20
Problem polega na tym, że aktualizacja do wersji 3.40 wymaga klucza aktualizacji dokładnie do
wersji 3.40 podczas gdy w bazie danych wpisany jest klucz aktualizacji z wyższej wersji 4.20
ROZWIĄZANIE:
Rozwiązaniem jest skorzystanie z pliku, który instaluje wersję 4.xx bezpośrednio na wersję 3.00
umieszczonego na:
• www.kancelaris.pl/files/aktualizacje/aktualizuj410_st.exe
• www.kancelaris.pl/files/aktualizacje/aktualizuj420_st.exe
• Płytach CD do wersji 4 oznaczonych jako 2013.12
Aby umożliwić aktualizację w sieci lokalnej plik ten powinien być także umieszczony w folderze
współdzielonym w miejsce standardowej Aktualizacji 3.30/3.40
3
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
W trakcie instalacji programu na stanowisku sieciowym nie mogę
odnaleźć pliku „kancelaris.dat”
fa066
2014-02-03
Instalacja 4.xx na stanowiskach sieciowych
Korzystanie z programu
PROBLEM:
Plik „kancelaris.dat” jest kopiowany do folderu współdzielonego Kancelarisa podczas instalacji
pierwszego stanowiska.
Jako że instalator w procesie deinstalacji stara się wyczyścić wszystkie pliki, które zainstalował w
momencie deinstalacji pierwszego stanowiska jest on automatycznie usuwany.
W takiej sytuacji w momencie instalowania nowego stanowiska brakuje pliku, który należy
wskazać w kolejnym kroku kreatora.
ROZWIĄZANIE
Lokalizację folderu współdzielonego możemy podejrzeć na działającym stanowisku po wybraniu
menu „Pomoc” -> „O programie” -> „Informacje o ustawieniach i licencji”
Należy utworzyć pusty plik z nazwą „kancelaris.dat” i wskazać go w instalatorze.
4
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Zmiany w fakturach 2013
fa065
2013-01-01
3.33+/3.43+
Korzystanie z programu
Nowe rozporządzenie fakturowe wprowadza zmiany w zakresie zawartości faktur. Jednak zgodnie z
wyjaśnieniami ministerstwa zmiany nie powinny wpłynąć na dotychczasowy sposób wystawiania
faktury.
http://vat.wieszjak.pl/faktura/314228,Faktura-VAT-i-fakturowanie-w-2013-roku-wyjasnienia-MinisterstwaFinansow.html
•
Słowo "VAT" w nagłówku faktury
Zmiana w rozporządzeniu jest spowodowana tym, żeby osoby nie będące VATowcami mogły wystawiać
także faktury. Słowo VAT nie jest niezgodne z rozporządzeniem.
"Zmiany zawarte w zmienianym rozporządzeniu generalnie upraszczają zasady fakturowania i m.in. polegają
na zmniejszeniu obowiązkowych danych na fakturze lub na wprowadzeniu możliwości podawania niektórych
danych innych niż obecnie wymagane – w miejsce tych obecnie obowiązujących. Jednakże, pomimo
zniesienia obowiązku podawania niektórych 8 danych w fakturze, podatnicy, którzy np. obecnie oznaczają
faktury wyrazami „faktura VAT” nadal będą mogli to czynić w nowym stanie prawnym.
•
Brak słów Oryginał/Kopia
W naszym przekonaniu nie ma przeciwwskazań do dalszego używania tych słów. Ideę zmian w
rozporządzeniu rozumiemy tak, że jeżeli ktoś robi skan oryginału to nie musi na nim być napisu kopia, bo to
przecież widać. Natomiast, jeżeli chcecie Państwo drukować faktury bez słów ORYGINAŁ/KOPIA, to
można nie korzystać z przycisku szybki wydruk, ale wejść w PODGLĄD i zastąpić słowo oryginał
znakiem SPACJI, a potem wydrukować 2 razy
•
Zmiana "daty sprzedaży" na " datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi "
Rozumiemy ten przepis, jako wyjaśniający, czym jest data sprzedaży umieszczana na fakturze, a nie jako
obligatoryjne umieszczanie na fakturze słów "data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi".
Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę, ze w ustawie o VAT nadal mówi się o dacie sprzedaży.
Art. 106.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w
szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku,
podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika
i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16
•
Odwrotne obciążenie / reverse charge
W naszych fakturach stosowaliśmy zgodnie z rozporządzeniem tekst "VAT -przeniesiony na nabywcę". W
nowym rozporządzeniu nie ma takiej możliwości i należy te faktury oznaczyć, jako "odwrotne obciążenie"
Nowe wydruki odpowiednich faktur są dostępne do pobrania na stronach internetowych oznaczone, jako
"RC" http://www.kancelaris.pl/section.php?id=14#wydruki_raportow
•
Mały podatnik – metoda kasowa
5
Zgodnie z nowym rozporządzeniem podatnicy, którzy do tej pory wystawiali faktury MP (mały
podatnik) teraz mają umieścić na wydrukach słowa "metoda kasowa". W przypadku Kancelarisa
należy korzystać ze standardowych wydruków faktur, a informacje "metoda kasowa" umieścić w
polu
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Kancelaris przestał działać – nie można wybrać nic na pasku
narzędziowym, ani przejść do zakładek np. Klienci – Adresy
fa064
2012-08-17
<=2.60
Korzystanie z programu
W dniu 2012-08-16 Microsoft wydał aktualizację pakietu Office aktualizująca komponent "mscomctl.ocx" m.in. pasek narzędziowy i zakładki.
2003: http://support.microsoft.com/kb/2687323
2007: http://support.microsoft.com/kb/2687441
2010: http://support.microsoft.com/kb/2597986
Na stronach Microsoftu można przeczytać:
Rozwiązaniem problemów jest odrejestrowanie i zarejestrowanie MSCOMCLT.OCX
Szczegóły są dostępne na stronach Microsoftu.
6
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Czy jest możliwe, aby Kancelaris automatycznie generował w stopce
dokumentu informacje o wersji i stronie dokumentu
fa063
2012-07-04
<3.34/ PLUS <3.44
Korzystanie z programu
Dokumentami rejestrowanymi w Kancelarisie mogą być dowolne pliki: tekstowe, pakietu Office, Open office,
obrazy, nagrania mp3...
Operacje, jakie Kancelaris robi w trakcie rejestracji dokumentu w systemie to:
- zapisanie do bazy danych informacji o dokumencie: id, wersja i strona
- skopiowanie wskazanego pliku do folderu współdzielonego
- zmiana nazwy pliku tak, żeby zawierała informacje o id, wersji i stronie, aby możliwe było powiązanie
danych z bazy z informacjami z folderu współdzielonego
Kancelaris w żaden sposób nie ingeruje w treść dokumentu.
Wobec tego na dziś nie ma możliwości, żeby system Kancelaris cokolwiek automatycznie umieszczał w
stopce w czasie rejestracji. Możliwe rozwiązania problemu na dziś to:
a) wstawianie do stopki nazwy pliku
b)
Udostępnienie na wszystkich stanowiskach z Wordem dodatkowego makra, który tworzy stopkę na
podstawie nazwy pliku. Trzeba wejść do stopki i uruchomić makro, które wygląda mnie więcej tak:
Sub Wstaw()
Selection.TypeText Mid(ActiveDocument.Name, InStr(ActiveDocument.Name, ".id") + 3, 5)
End Sub
Przy czym wszystko zalezy od tego jakie elementy miałaby zawierać stopka: nazwę pliku, id,wersję, stronę..
W powyższym przykładzie wprowadzane jest jedynie id dokumentu, czyli z pliku o nazwie
"AAA.wer01.plik01.id00014.doc" wstawi się tylko id "00014"
7
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
W trakcie aktualizacji pojawia się komunikat, że "klucz aktualizacji"
nie upoważnia do zainstalowania tej wersji systemu. Pole "wersja w
kluczu: jest puste,a ostatnia darmowa aktualizacja to "2.40/2.30"
fa062
2012-06-29
aktualizacja 3.30/3.40
Korzystanie z programu
Problem z aktualizacją Kancelarisa generującą powyższy komunikat wynika z prefiksu "PL" wpisanego w
numer NIP.
Problem dotyczy aktualizacji 3.30/3.40 i został poprawiony w kolejnych aktualizacjach (3.33/3.43).
W przypadku wystąpienia tego problemu prosimy o chwilową zmianę numeru NIP, na numery bez prefiksu,
zaktualizowanie programu i ponowne wpisanie prefiksu do numeru NIP.
8
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Chciałabym przenieść kilku klientów do archiwum. Czy mogliby
Państwo wysłać wskazówki, jak to zrobić?
fa061
2012-02-10
wszystkie
Korzystanie z programu
Nie ma możliwości usunięcia klientów z obecnej bazy ze względu na liczne powiązania z innymi
elementami. Może Pani:
- zamykać usługi, pozostawiając otwarte zlecenia
- zamykać sprawy
- zamykać zlecenia
- oznaczyć klienta, jako "były" - Okno klienci - znajdujemy klienta - Edycja - i zmieniamy pole Typ
Potem w liście klientów może Pani ewentualnie zdefiniować sobie filtr, za pomocą którego będzie
Pani przeglądała jedynie klientów "aktualnych".
9
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Wyjaśnienia dotyczące własnego logo na fakturach.
fa060
2012-02-01
wszystkie
Korzystanie z programu
Każdy wydruk faktury to jest osoby plik, w którym jest zdefiniowany układ danych na fakturze i wpisane są
odpowiednie teksty (polskie, angielskie, polskie i angielskie, niemieckie) i odpowiednie kwoty (tylko w PLN,
tylko w walucie, obie).
W każdym standardowym wydruku Kancelarisa jest miejsce przeznaczone na logo. Ale to musi być konkretny
obszar na kartce. Działa to podobnie jak miejsce pod "zdjęcie legitymacyjne". W formularzach jest konkretne
miejsce na to zdjęcie i zdjęcie musi mieć konkretny rozmiar.
Nie da się tego układu faktury automatycznie zmieniać w zależności od wielkości obrazka, bo się wszystko na
fakturze "rozjedzie". Jako, że za LOGO uważamy coś takiego
przyjęliśmy, że obszar z logo musi być kwadratowy. Kancelaria, może samodzielnie wstawić takie logo do
programu i ono się automatycznie będzie drukowało na wszystkich fakturach. Jeżeli logo ma inne proporcje
np to trzeba je wpisać w biały kwadrat o odpowiednich rozmiarach np. poziome logo
trzeba zapisać tak:
Jako, że różnych rodzajów wydruków faktur jest w systemie dużo, nie jesteśmy w stanie prowadzić w
systemie "wersji" wszystkich wydruków, z logo o innej wielkości i innym położeniu.
Wobec tego wprowadzenie własnego "logo" o zupełnie innych rozmiarach i innym miejscu położenia do
układu faktury wiąże się z przerobieniem układu na wszystkich używanych przez daną Kancelarię wydrukach.
Możemy dla Kancelarii wykonać taką usługę, ale jest ona dodatkowo płatna.
10
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Jak obsłużyć dłuższy numer nadawczy listu poleconego (R) w książce
korespondencji i na wydrukach dla poczty.
fa059
2012-01-10
<=3.34, <=3.44
Korzystanie z programu
Od 1 stycznia 2012 r. numery nadawcze listów są dłuższe (składają się z 20 cyfr) i wyglądają
przykładowo w ten sposób: (00)123456789123456789. W programie Kancelaris pole „Numer nadawczy” w
oknie „Wydarzenia” przyjmuje 20 znaków, choć widoczne jest tylko 14. Zatem radzimy nie wpisywać
nawiasów na początku numeru: (00) lub pominąć ten prefix. W najbliższej aktualizacji zostanie wydłużone to
pole, aby był widoczny cały numer.
Zostały także wydłużone pola wydruków dla poczty, które można pobrać ze strony www.kancelaris.pl
z sekcji [Dla informatyków] – [Do pobrania – dodatki]. Procedura wgrywania nowych raportów została
opisana w dokumentacji w punkcie 9 „Opis raportów systemu Kancelaris i procedura instalacji nowego
raportu”.
11
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Jak wysłać maila do pracowników pracujących w danej sprawie.
fa058
2011-11-28
>3.33, >3.43
Korzystanie z programu
Wybieramy opcję:
Wybieramy sprawę, której dotyczy mail, a następnie przyciskiem [>> Do] listę adresatów i
wybieramy [pracownik] i mamy zestaw mail pracowników danej sprawy.
12
Temat:
Komunikaty systemu związane z nieprawidłowym połączeniem do serwera
MySQL
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
fa057
2011-11-21
PLUS
Administracja programem
Komunikat "Can't connect to MySQL serwer on <nazwa lub IP> (nr błędu)" świadczy o braku połączenia
komputera do serwera MySQL. W zależności od numeru błędu:
• 10060
o zła nazwę serwera
o złe IP serwera
o zablokowany port mySQL (domyślnie 3306) po stronie serwera
Procedura:
0. Można wyłączyć firewalle po obu stronach i sprawdzić czy program działa. Jeżeli zadziała, włączamy
kolejno firewalle i sprawdzamy, który blokuje połączenie i włączamy zaporę pozwalając na ruch po porcie
3306 np. dla zapory systemu Windows
Oczywiście ustawienia konkretnego systemu antywirusowego mogą wyglądać inaczej.
1. Jeżeli to nie firewalle to na stanowisku należy uruchomić linię komend
2. Wpisać polecenie ping <nazwa lub IP>, aby sprawdzić czy jest komunikacja z komputerem serwerem
Poprawny komunikat to:
Niepoprawny komunikat:
13
3. Wpisać polecenie telnet <nazwa lub IP> <port> np. telnet serwer 3006 i sprawdzić czy zwracane są
jakiekolwiek znaki, a wśród nich numer serwera.
Niepoprawny komunikat to:
Uwaga na systemach Vista i W7 telnet nie jest dostępny w standardowej konfiguracji i trzeba go
"doinstalować"
Jeżeli telnet nie odpowiada oznacza to zablokowany
4. Jeżeli telnet odpowiada możliwe, że trzeba jeszcze odblokować komunikację na
•
10061 - serwer OK., port OK., ale nie ma tam MySQL
Najprawdopodobniej nie jest uruchomiona usługa MySQL na serwerze. Należy sprawdzić czy "semaforek" na
serwerze ma kolor zielony. Należy spróbować uruchomić usługę MySQL, a jeżeli się nie uruchamia.
1. Sprawdzić poprawność konfiguracji
2. Sprawdzić poprawność wpisów w pliku my.ini
3. Sprawdzić dziennik zdarzeń systemowych w celu określenia przyczyny błędów.
Szczegóły znajdą Państwo w dokumentacji MySQL'a
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/can-not-connect-to-server.html
14
Temat:
W jaki sposób po zmianie nazw komputerów można usunąć stare nazwy
komputerów widniejące w spisie stanowisk programu Kancelaris?
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
fa056
2011-11-15
Wszystkie
Administracja programem
1. Trzeba ściągnąć program Kanctool ze stron www.kancelaris.pl – Dla informatyków – Do pobrania –
narzędzia.
2. Zalogować się na administratora systemu Kancelaris
3. Wybrać opcję "Czyszczenie licencji stanowisk"
4. Zadzwonić do pomocy technicznej na numer 698 100 691
5. Podać klucz pokazany na ekranie i wpisać klucz podany przez nas.
Wszystkie licencje zostaną wyczyszczone i nazwy zaczną się wpisywać od nowa.
15
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Błąd w czasie wprowadzania daty w oknie wywołania raportu
fa055
2011-11-14
<3.50
Korzystanie z programu
Np dla raportu o zleceniach
Rozwiązanie:
a. Zamknąć program
b. Pobrać nową wersję komponentu
http://www.kancelaris.pl/files/download/lgbreports.ocx
c. Zapisać ją do folderu instalacyjnego Kancelarisa pewnie C:\program files\Kancelaris
d. Uruchomić program
Nowa wersja wygląda trochę inaczej i ma inne rozwiązanie dotyczące wprowadzania daty.
16
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja
Zakres pytania
Opcja "Przydziela wszystkich do wszystkiego" przydzieliła
pracownika do wszystkich zleceń nadając mu wszystkie
uprawnienia, tak jak administratorowi.
fa054
2011-11-14
<3.50
Korzystanie z programu
1.
Jedyną rolą Administratora jest zakładania innych pracowników i nadawanie im uprawnień ogólnych.
Administrator nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień dostępu do spraw i zleceń.
2.
Uprawnienia ogólne są widoczne w zakładce uprawnienia w oknie pracownika.
3.
Uprawnienia szczegółowe są osobno dla każdej sprawy i zlecenia.
Dla zlecenia istnienie przydziału pozwala rejestrować w nim czynności a zaznaczony haczyk "przeglądanie"
pozwala zobaczyć dane finansowe zlecenia.
Opcja "Wszyscy do wszystkiego" przydziela pracownika do zleceń z prawem przeglądanie.
Możliwość przydzielania kreatorem pracowników do wszystkich zleceń bez prawa przeglądania pojawi się w
wersji w roku 2012.
17
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Przychodzi do pracy nowa osoba. Chcę jej przydzielić
możliwość wprowadzania czasu w ramach wszystkich
zleceń. Jak to zrobić jednym ruchem?
fa053
2011-09-23
<3.50
Korzystanie z programu
Do wykonania tej operacji użyjemy opcji "Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw
i zleceń". Po jej włączeniu
• wszyscy nowi pracownicy tworzeniu za pomocą kreatora są przydzielani do nowych zleceń i
spraw
• podczas zakładania nowych zleceń i spraw są do nich przydzielani wszyscy pracownicy
Procedura:
1. Wchodzimy w opcje Kancelarii i zaznaczamy odpowiedni haczyk
2. Tworzymy nowego pracownika za pomocą kreatora
Uwaga, pracownik zostanie przydzielony do wszystkich spraw i zleceń z tą samą stawką. Jeżeli w
trakcie przydzielania system znajdzie zlecenia w walutach obcych zapyta o jedną stawkę dla każdej
z walut.
3. W zależności od sposobu pracy Kancelarii wchodzimy w opcje Kancelarii i odznaczamy
wcześniej włączony haczyk
18
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak uzyskać informację o przeczytaniu komunikatu
fa052
2011-09-15
wszystkie (wersja z dnia publikacji 3.44)
Korzystanie z programu
Komunikat w Kancelarisie pełni rolę podobną do wiadomości SMS. Wobec czego nie istnieje
mechanizm powiadomienia o przeczytaniu komunikatu. Rozwiązaniem powyższego problemu mogą
natomiast być:
1. Korzystanie z zadań, w których obie strony mają podgląd statusu
2. Odsyłanie komunikatu z potwierdzeniem co pokazuje przykład:
Administrator wysyła do pracownika komunikat, który widzi on na liście
Po otwarciu status zmienia mu się na "przeczytany".
Pracownik może teraz włączyć edycję komunikatu, a następnie w polu "Do" wybrać jakąś osobę w
tym Nadawcę i dopisać jakiś tekst.
Po zrobieniu [Zapisz], ten sam komunikat będzie przesłany dalej i zniknie prawnikowi z listy jego
komunikatów.
19
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak działa wprowadzanie kursów waluty?
fa051
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
W Kancelarisie jest baza kursów, ale nie wszystkich, tylko tych, z których korzystał użytkownik.
Użytkownik może wprowadzać do programu kurs walut (nawet codziennie) w oknie "Rozliczenia kursy walut".
Jeżeli kurs nie zostanie wprowadzony to w czasie wystawiania faktury system zapyta się o
brakujący kurs i zapisze go do bazy.
Zgodnie z ustawą jest to kurs z ostatniego dnia roboczego przed wystawieniem faktury, dlatego na
fakturze jest dodatkowe pole "data waluty"
(dotyczy wersji 3.31+/3.41+ bo wcześniej data waluty = data wystawienia)
20
Temat:
Jak poprawnie ustawić rozliczenia w walucie obcej,
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
fa050
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
a) Zakładamy zlecenie i wybieramy walutę
W tym miejscu nie ma miejsca na stawki za godziny.
Stawki za godziny podaje się w zakładce pracowników (przy zakładaniu zlecenia jest to
niemożliwe), przy czym waluta stawki powinna być zgodna z walutą zlecenia z jednym wyjątkiem:
zlecenie w PLN, stawka w walucie obcej. W pozostałych wypadkach stawka jest traktowana jako
"nominał" czyli 100PLN będzie traktowane jako 100EUR, ponieważ nie mamy kursów do przeliczeń
innych niż waluta obca -> PLN.
b) W zakładce Pracownicy wprowadzamy stawkę w walucie obcej
UWAGA: Jako, że dla zlecenie w EUR nie da się wpisać stawki w PLN może pojawić cię komunikat:
Ten komunikat może pojawić się również w przypadku gdy to zlecenie najpierw było w PLN, potem
ktoś dodał pracownika ze stawką PLN, a potem zmienił walutę zlecenia na EUR
Wszystkie obliczenia są tak jakby stawka wynosiła 100EUR.
Aby zmienić walutę stawki:
21
c) Wystawianie faktury
Wszystkie obliczenia są tak jakby stawka wynosiła 100EUR.
Np. Wystawiamy fakturę za 10 godzin wg stawki 100 EUR - czyli 1000EUR wg kursu 3.3333
d) Statystyki
• dochody miesięcznie
To są dane zawsze w PLN, bo one są pobierane z faktur, a te są przechowywane w PLN.
•
Wypracowane przez pracownika:
Tutaj dane wyszły "jakby w walucie"
ale tak naprawdę to są sumowane NOMINALNE wartości, które pojawiają się w czasie wystawiania
faktur tutaj:
22
więc przy zleceniach w różnych walutach te sumy nie będą poprawne, ale zostało to opisane w
okienku wyżej:
•
Dlaczego tak to działa
System nie przechowuje przeliczonych kwot w PLN dla każdej czynności z osobna, a
przeliczenie na PLN w czasie obliczania faktur następuje dopiero po podsumowaniu kwot za
czynności, czyli najpierw: 200EUR za czynnosc 1 + 300EUR za czynnosc 2 + 500EUR za czynnosc
3 = 1000EUR *i dopiero teraz razy kurs, co daje pozycje na fakturze 3333.33PLN
23
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Przy uruchamianiu programu system prosi o zautoryzowanie
się hasłem do konta Administratora (autoryzowanie
Windows).
Pytanie użytkownika numer: fa049
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Najprawdopodobniej poszczególni pracownicy mają włączoną opcje "Aktualizuj przez internet", co
powoduje na starcie uruchomienie programu "webupdate.exe", który wymaga uprawnień
Administratora do połączenia się z internetem i sprawdzeniem dostępności nowych wersji.
Nazwa programu: webupdate.exe pojawia się w komunikacie Kontoli Konta Użytkownika.
Rozwiązanie:
zalogować się jako Administrator Kancelarisa i zmienić ustawienia pracownikom.
24
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak zróżnicować stawki w jednym zleceniu
Jak dla danego Klienta ustawić różne stawki w zależności
od usługi (np. niższe stawki za dojazdy)
fa048
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
W opisie czynności wpisujemy wybrany tekst np. "dojazd", a wystawiając fakturę możemy zmienić
stawkę w zależności od nazwy.
25
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Gdzie umieszcza się "sygnaturę"? (chodzi o sygnatury
spraw, jakie są nadane w wersjach papierowych).
Czy jest możliwość wyszukiwania po sygnaturze?
Czy istnieje tylko automatycznie nadawany numer sprawy?
fa047
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
To zależy jak traktuje się sprawy i czym jest sygnatura - wewnętrznym oznaczeniem i/lub
sygnaturą sądową.
Jeżeli prowadzimy same procesy to można sobie swoją sygnaturą zastępować ten automatyczny
numer sprawy - on jest dowolnie modyfikowalny, byleby był unikatowy. Dobre rozwiązanie.
Natomiast w Kancelarisie sygnatura jest cechą ETAPU sprawy, bo zakładamy, że "merytoryczna
sprawa" to może być kilka procesów w kilku instancjach.
i wyszukiwanie:
26
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
W jakim zakresie Kancelaris współpracuje z MS Outlook?
fa046
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
a) z Outloka można zarejestrować maila jako dokument w sprawie
b) użyć adresu mailowego, zapisanego w Kancelarisie, do wysyłania maili domyślnym
klientem poczty
c) Synchronizacja terminów z Microsoft Outlook
27
Synchronizacja terminów polega na doprowadzeniu do takiej samej zawartości dwóch kalendarzy –
programu Kancelaris i programu Outlook. W Kancelaris brane są pod uwagę wszystkie terminy
prywatne pracownika oraz terminy publiczne, do których pracownik został przydzielony. W Outlook
terminy są pobierane z domyślnego kalendarza zalogowanego użytkownika. W czasie
synchronizacji mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
•
•
•
•
•
•
termin jest obecny w obu terminarzach\
jest taki sam,
ma różne dane;
termin jest obecny w jednym z kalendarzy, ale nie ma go w drugim
został wprowadzony do pierwszego terminarza,
został usunięty z drugiego terminarza.
Aby rozwiązać sytuacje sporne (konflikty) należy przyjąć, że któryś kalendarz jest dominującym, co
oznacza, że jego ustawienia są ważniejsze. W wersji Kancelaris 3.30/3.40 przyjmujemy, że
dominującym kalendarzem jest Kancelaris (w następnych wersjach programu umożliwimy wybór
dominującego kalendarza). Konsekwencja tego jest to, że:
• nowe terminy z Kancelarisa zostaną przeniesione do Outlook,
• nowe terminy z Outlook zostaną przeniesione do Kancelarisa,
• terminy wcześniej synchronizowane usunięte z Outlooka zostaną do Outlooka ponownie
dodane,
• terminy wcześniej synchronizowane usunięte z Kancelarisa zostaną usunięte z Outlooka,
• jeśli zsynchronizowane wcześniej terminy różnią się godziną rozpoczęcia, godziną
zakończenia, opisem-tematem lub miejscem-lokalizacją, to ważniejsze będą ustawienia z
programu Kancelaris i w Outlook zostaną zmienione tak jak w Kancelarisie. W przypadku
terminów całodziennych godziny początku i końca nie są porównywane.
28
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Czy istnieje możliwość wyszukiwania podmiotów po
nazwisku/nazwie?
Chodzi o wyszukanie nazwiska osoby – strony w danej
sprawie, przy założeniu, że nie znam numeru sprawy, ani
klienta, czyli o namierzenie sprawy naszego klienta na
podstawie nazwiska osoby w sprawie?
fa045
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Wszystko zależy gdzie to nazwisko było wcześniej wpisane. Jeżeli ta osoba jest naszym
przeciwnikiem procesowym i jest zarejestrowana, jako strona to tak:
lub przez wyszukiwanie w Kartotece
29
30
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Czy istnieje możliwość udostępniania podglądu
prowadzonych spraw klientom kancelarii?
fa044
2011-09-12
3.33/3.34 i następne
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Kancelaris ma obecnie możliwość eksportowania danych o sprawach w formacie XML na dowolny
serwer WWW.
Jest to dostęp tylko do wyeksportowanej kopii danych, nie do pełnej bazy.
Szczegóły na www.webkancelaris.pl
Zalety:
• nie ma możliwości włamania do wszystkich danych Kancelarii ze strony internetu
•
narażamy tylko te dane, które wystawimy
•
możemy to publikować na dowolnym serwerze więc Kancelaria nie musi udostępniać
serwera na WWW
Wady:
•
dostęp nie jest on-line
•
trzeba robić okresowy eksport
•
dostęp jest do wybranych danych
31
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak ustawić widok list (spraw, faktur, klientów….) według
własnych potrzeb?
fa043
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Program ma możliwość ustawiania własnej kolejności każdej z list.
Trzeba zdefiniować władny widok i ustawić go jako domyślny dla danej listy
32
Temat:
Po długim użytkowaniu programu pojawia się komunikat o
błędzie i nie jest możliwe ponowne uruchomienie programu
z powodu błędu "Run-time error 0". Konieczny jest restart
komputera.
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Dodatkowe warunki:
Zakres pytania:
fa042
2011-09-12
Wszystkie (poniżej 3.50)
System: Vista, WIN7, WIN8
Administracyjne
Odpowiedź:
Proszę pobrać plik: http://www.kancelaris.pl/files/download/ssubtmr6.dll i nadpisać istniejący plik
w folderze instalacyjnym systemu Kancelaris.
33
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak dokonać powtórnej rejestracji (w związku z
uzyskaniem/zmianą NIP przez kancelarię)
fa041
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
W takim wypadku należy:
- zmienić NIP w programie
- ponownie uruchomić program
- zarejestrować program na infolinii – Infolinia: 800 800 025, Pomoc techniczna: 698 100 691
W przypadku problemów z rejestracją można za pomocą dodatkowego programu KancTool
wprowadzić do bazy danych stary numer NIP, co powinno spowodować odblokowanie programu.
34
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Przeglądając paragony fiskalne jest pozycja „kwota” oraz na
dole sumuje się kwota aktualnie wyświetlanych paragonów.
Chciałbym ustawić taki sam widok dla faktur jednak nie
mogę znaleźć możliwości dodania pozycji „kwota” w
przeglądzie faktur, nie ma również autosumy.
fa040
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Okna Paragonu i Faktury nie są takie same.
Okno Paragony to jest jakby okno "Paragony - wyszukiwanie".
W takim oknie nie prezentujemy szczegółowych danych, nie ma kart ze szczegółami i nie służy ono
do edycji rekordów. Pozytywną konsekwencją tego faktu jest to, że możemy w takim oknie
prezentować dodatkowe operacje - w tym wypadku posumować pozycje paragonu i dostać pełną
kwotę.
Podstawowym zadaniem okna Faktury jest pokazywanie szczegółowych informacji o fakturach,
szczegółów (czynności, wpłat) i szybkiej edycji np. "Oznacz jako zatwierdzoną/zapłaconą" itp.
Widok "Przeglądanie – Lista" takiego okna nie służy do robienia zestawień, ale głównie do
wyszukania faktury do edycji. W takim oknie nie możemy niestety w widoku lista pobrać z bazy
dodatkowych informacji, ponieważ zaburza to podstawowe operacje dla których dedykowane jest
dane okno.
Dla wersji <= 3.43, aby uzyskać informacje, o kwotach i stanie wpłat w fakturach należy
skorzystać z okna "Statystyki i zestawienia" i wybrać "Zestawienia z faktur" lub skorzystać z opcji
"Raporty" – "Faktury" – "Faktury - zestawienia"
35
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Czy można wyłączyć automatyczne przeliczanie w fakturach
sumy podanej w euro na złotówki.
fa039
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Faktury w Kancelarisie są zawsze przechowywane w bazie danych w PLN.
Dla stawek w EUR w czasie wystawiania faktury pytamy o kurs i przeliczamy kwoty na złote i
zapisujemy do bazy. Natomiast później w zależności od wybranego wydruku możemy je z
powrotem przeliczyć lub nie na daną walutę i skorzystać z wydruków:
• po polsku w złotówkach
• dwujęzycznego w złotówkach
• w języku obcym – w dwóch walutach
• w języku obcym - w walucie zlecenia
W programie dostępny jest wydruk angielski jako "wydruk własny 3",a dodatkowo na stronach
www.kancelaris.pl są dostępne inne wersje wydruków.
http://www.kancelaris.pl/section.php?id=14
36
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Czy można instalować Kancelarisa na systemie Windows
innym niż polski?
fa038
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Problem:
- Instalacja aktualizacji 3.3/3.4 nie pokazuje polskich znaków, kliknięcie w [Test] połączenia z
serwerem jest OK, ale dalej pokazują się błędy.
Odpowiedź:
Tak, należy jednak ustawić język polski dla systemów nie używających UNICODE.
Zrzut jest z XP (Panel sterowania – Opcje regionalen i językowe)
Dla Vista/W7 - Panel Sterowania - Region i Język - Administracyjne - druga ramka
37
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak wyeksportować terminy z Kancelarisa na komórkę?
fa037
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Terminy z Kancelarisa na komórkę wysyłamy korzystając z MS Outlook.
Z Kancelarisa wysyłamy je do prywatnego Outlooka i z Outlooka na komórkę.
38
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak działają SMSy w Kancelarisie?
fa036
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Niestety ta konstrukcja jest stara i nie była zmieniana od początku działania systemy.
Kiedyś operatorzy PLUS i IDEA (ktoś to jeszcze pamięta ☺) pozwalali wysyłać SMSy za pomocą
wiadomości pocztowych. Kiedyś konkretny prefix numeru był przydzielony do konkretnego
operatora.
Tabela
BRAMKI_SMS
bramka_sms_id numer
bramka
prefix
1 601
text.plusgsm.pl 48
2 603
text.plusgsm.pl 48
pokazuje, że jeżeli pracownik miał numer od 603 to wysyłaliśmy mu SMSa za pomocą maila na
adres [email protected]
W chwili obecnej rozwiązanie działa jedynie dla klientów PLUS'a
39
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Jak wydrukować raport np. fakturę na inną drukarkę?
fa035
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Kancelaris korzysta z domyślnej drukarki systemowej.
Jeżeli macie Państwo w systemie zainstalowaną inną drukarkę to proponuję w panelu sterownia
wybrać drukarki i ustawić inną, jako domyślną , a potem uruchamiać drukowanie raportów.
Mogą Państwo także pobrać i zainstalować nową wersję komponentu do drukowania, która
pozwala na wybranie drukarki już z poziomu Kancelarisa
http://www.kancelaris.pl/section.php?id=14
na samym dole
40
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Chciałbym mieć możliwość wpisania tylko miesiąca w polu
data sprzedaży, np. sierpień 2011r?
fa034
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Trzeba "sierpień 2011" wpisać w momencie wystawiania faktur i w ten sposób zostanie ona
umieszczona na wydruku.
Zobacz także: fu027 Temat: Różny format daty w oknie Faktury
41
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Chciałbym mieć możliwość podania numerów SWIFT i IBAN?
fa033
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Proponujemy zdefiniowanie dwóch kont w oknie Kancelaria.
Jedno "polskie", a drugie "zagraniczne" obejmujące kody SWIFT i IBAN.
Wystawiając fakturę zdecydować, jaki ma być format konta.
I potem to się przeniesie na wydruk.
42
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Na jednym stanowisku w wielu miejscach programu
pojawiają się komunikaty "za mało parametrów", "nie
znaleziono obiektu w kolekcji"
fa032
2011-09-12
Plus
Administracyjne
Problem: Użytkownik korzysta ze starej kopii pliku połączenia z serwerem Kancelaris.dbc, która
nie zawiera informacji o polach dodanych w nowej wersji programu.
Rozwiązanie: Należy usunąć plik Kancelaris.dbc i ewentualnie poprawić uprawnienia do folderu
instalacyjnego.
Opis rozwiązania dla systemów Vista i Windows7:
• kliknąć dwukrotnie w Komputer
• dalej wybierać dwukrotnie klikając Dysk C:
• folder Users (Użytkownicy)
• folder z nazwą użytkownika, na którego jesteśmy zalogowani do komputera
• folder AppData
(jeżeli go Pan nie widzi to trzeba kliknąć w pole u góry i wpisać z klawiatury nazwę)
•
•
•
•
•
dalej wybieramy folder Local
folder VirtualStore
folder Program files
Teraz klikamy prawym przyciskiem na Kancelaris i wybieramy Usuń, potwierdzamy i gotowe
Uruchamiamy Kancelarisa i sprawdzamy czy błędy zniknęły
Ustawienie uprawnień opisano w dokumentacji na www.kancelaris.pl
43
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Przy dłuższej bezczynności następuje utrata łączności z
programem
fa031
2011-09-12
Plus
Administracyjne
Odpowiedź:
Jeżeli "dłuższa" oznacza ponad 8 godzin to na serwerze MySQL jest parametr "wait_timeout",
ustawiony w sekundach na 28800 (czyli 8 godzin), potem klient jest rozłączany.
Jeżeli to krótszy czas to może jeszcze sieć się "gubi" np. wyłacza się karta sieciowa w oszczędzaniu
energii i gubi się połączenie.
Ewentualnie to źle działające WiFi, które gubi, co którąś ramkę.
44
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Zakres pytania:
Czy jest możliwe uruchomienie Kancelarisa na Mac’u poprzez
aplikację Parallels Desktop?
fa030
2011-09-12
wszystkie
Korzystanie z programu
Odpowiedź:
Kancelaris wymaga Windowsa. Jeżeli na wirtualnej maszynie jest poprawnie zainstalowany
Windows to nie powinno być problemów.
45
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Przeglądając paragony fiskalne jest pozycja „kwota” oraz na dole
sumuje się kwota aktualnie wyświetlanych paragonów – chciałbym
ustawić taki sam widok dla faktur jednak nie mogę znaleźć…
fa029
2011-09-05
3.34/3.44+
Niestety okna Paragonu i Faktury nie są takie same.
Okno Paragony to jest jakby okno "Paragony - wyszukiwanie".
W takim oknie nie prezentujemy szczegółowych danych, nie ma kart ze szczegółami i nie służy ono
do edycji rekordów. Pozytywną konsekwencją tego faktu jest to, że możemy w takim oknie
prezentować dodatkowe operacje - w tym wypadku posumować pozycje paragonu i dostać pełną
kwotę.
Podstawowym zadaniem okna Faktury jest pokazywanie szczegółowych informacji o fakturach,
szczegółów (czynności, wpłat) i szybkiej edycji Np. "Oznacz jako zatwierdzoną/zapłaconą" itp.
Widok "Przeglądanie – Lista" takiego okna nie służy do robienia zestawień, ale głównie do
wyszukania faktury do edycji. W takim oknie nie możemy niestety w widoku lista pobrać z bazy
dodatkowych informacji, ponieważ zaburza to podstawowe operacje dla których dedykowane jest
dane okno.
Na dziś, aby uzyskać informacje, o kwotach i stanie wpłat w fakturach należy skorzystać z okna
"Statystyki i zestawienia" i wybrać "Zestawienia z faktur" lub skorzystać z opcji "Raporty" –
"Faktury" – "Faktury - zestawienia"
W nowej wersji programu w związku ze zwiększeniem ilości "Typów dokumentów księgowych"
planujemy dodanie okna "Dokumenty – wyszukiwanie", w którym możliwa będzie opisana sytuacja.
46
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Jak wydrukować fakturę w języku obcym i/lub walucie
obcej
Pytanie użytkownika numer: fu035
2011-05-10
Wszystkie
W systemie Kancelaris wszystkie faktury są przechowywane w bazie danych w PLN. Tak więc w
czasie tworzenia faktury system przelicza z wielu różnych walut na PLN wszystkie jej
elementy tj. kwoty dla zleceń w walucie, stawki w walutach, koszty w walutach obcych. Umożliwia
to wydrukowanie ich w postaci, jaką przechowuje polska księgowość.
Aby uzyskać dla klienta wydruk w języku obcym i ewentualnie w walucie innej niż PLN należy
skorzystać z wydruku faktury, który ponownie przeliczy kwoty z PLN na określoną
jedną walutę.
Jako, że kancelarie mają różne potrzeby umieściliśmy te wydruki jako "wydruki własne". Od
wersji 3.30/3.40 jako "wydruk własny 3" wprowadzony jest wydruk po angielsku. Inne wersje
wydruków mogą Państwo pobrać ze strony z dodatkami Do pobrania - dodatki wybierając
odpowiednią wersję programu, wydruku i stosowanych stawek VAT.
Zobacz także:fa018
47
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Wersja 3.32/3.42, czy 3.33/3.43 - której używać
Pytanie użytkownika numer: fu034
2011-01-21
3.32/3.42,3.33/3.43
Opis problemu:
W wersji 3.32/3.42 na fakturach jest zarówno stara (22) jak i nowa stawka (23) .
W wersji 3.33/3.43 na wszystkich fakturach są nowe stawki (8 i 23), natomiast
poprzednie, standardowo używane przez kancelarię wydruki faktury i korekty są
zapamiętane jako "Wydruk faktury - VAT 2010".
Skorzystanie z aktualizacji 3.32/3.42 zalecane jest tym kancelariom, które na początku stycznia
będą wystawiać faktury i z nowymi, i ze starymi stawkami, a nie są w stanie zapewnić sobie
wdrożenia wersji 3.43 na początku roku i korzystają z więcej niż jednego wydruku, np. drukują
jednocześnie faktury "dla kwot większych niż milion" i "z jednostką miary", itp.
Przykład
Informatyk jest dostępny raz na tydzień w czwartek. Przyjdzie do Kancelarii 30 grudnia i potem
dopiero 13 stycznia, bo w czwartek 6-tego stycznia jest wolne. W międzyczasie kancelaria musi
wystawić 31 grudnia faktury za rok 2010 i potem od razu w styczniu umieć fakturować różnymi
wydrukami ze stawką 23%. Proszę skorzystać z wersji 3.42.
Jeżeli Kancelaria będzie wystawiała faktury z nowymi stawkami w terminie poźniejszym, np.
dopiero pod koniec stycznia albo kancelaria korzysta jedynie ze standardowych wydruków, to
sugerujemy instalację od razu wersji 3.33/3.43.
Przykład dla wersji 3.33/3.43
Kancelaria ma na stałe informatyka. Spokojnie w styczniu zamyka faktury 2010 na wersji 3.41 i w
dogodnym terminie instaluje wersję 3.33/3.43. Będzie miała wszystko dostosowane do roku 2011
oraz kopię wydruków 2010 jako "VAT 2010".
48
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Możliwość obsługi kas fiskalnych w programie Kancelaris
Pytanie użytkownika numer: fu031
2010-12-01
Kancelaris PLUS >=3.00 i Kancelaris Standard >=2.70
Opis problemu:
Czy w związku z wprowadzeniem dla prawników z dniem 1 maja 2011r. obowiązku
ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą urządzeń fiskalnych program Kancelaris
będzie współpracował z jakimiś urządzeniami fiskalnymi?
Odpowiedź:
Program Kancelaris obsługuje już od 2006 roku drukarki fiskalne firmy Elzab Omega i Posnet
Thermal. W programie należy z menu lub modułu ROZLICZENIA wybrać funkcję PARAGONY
FISKALNE. Tu konfiguruje się drukarki fiskalne współpracujące z Kancelarisem.
Również kreator faktur w pierwszym kroku pozwala wybrać rodzaj rejestrowanego
dokumentu:
49
Od 2006 roku wersje drukarek nieco się zmieniły, zmienił się też sposób komunikacji
komputera z drukarką (teraz drukarki obsługują dodatkowo łącze USB).
Według informacji, które zostały nam przekazane od producenta nowe modele powinny działać na
starym oprogramowaniu.
Wczesną wiosną 2011r. planujemy wydanie nowej wersji programu Kancelaris, w której
„odświeżona” zostanie obsługa drukarek fiskalnych w modelach dostępnych obecnie w
sprzedaży.
50
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Dodatkowe warunki:
Krótki opis:
Pytanie administracyjne - Fa028 – Ustawienia wyjątków w
zaporze Windows.
28
2011-01-24
Wszystkie
Jak w zaporze systemu Windows ustawić wyjątek dla portu MySQL
(3306)
Przyczyna:
Istniejąca poprawka:
Zobacz też:
Aby zapewnić połączenie z serwerem MySQL trzeba dodać ten port do wyjątków zapory na
serwerze. Standardowo używany jest port o numerze 3306.
Aby zobaczyć, z jakiego portu korzysta dany serwer można otworzyć Win MySQLadmin
(Semaforek + ShowMe) i wejść do zakładki Variables
Jeżeli korzystamy ze standardowej zapory Windows to ustawienie wyjątku wygląda następująco:
System XP
51
System W7
52
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Dodatkowe warunki:
Krótki opis:
Przyczyna:
Istniejąca poprawka:
Zobacz też:
Pytanie administracyjne - Fa027 - Błąd w czasie tworzenia
folderu Aktualizuj podczas automatycznej aktualizacji w
systemie Vista i Windows 7 z folderem współdzielonym
udostępnionym przez mapowany dysk.
27
2010-12-01
Aktualizacje 3.40
Folder Kancelarisa udostępniony jest przez MAPOWANY DYSK
W trakcie automatycznej aktualizacji na VISTA i W7 program
poprawnie się uruchamia, ale następnie pojawia się "Błąd w czasie
tworzenia folderu…".
Uruchomienie programu z tokenem Administratora ("uruchom jako
Administrator") powoduje, że nie widać mapowanych dysków
widocznych dla zwykłego użytkownika.
brak
Pytanie administracyjne - Fa026
Opis:
Opis problemu by Microsoft dla VISTA: http://support.microsoft.com/kb/937624
Aby zidentyfikować czy to ten problem należy wykonać następujący test:
W trybie użytkownika dyski są poprawnie zamapowane i dostępne. Natomiast uruchomienie
wiersza poleceń (cmd) "jako Administrator" i wydanie polecenia net use daje następujący efekt:
Rozwiązanie:
Rozwiązanie 1:
Zmienić w wpis w rejestrach: http://support.microsoft.com/kb/937624 co spowoduje, że procesy
uruchomione z tokenem administracyjnym będą widziały to samo co procesy zwykłego
użytkownika.
Rozwiązanie 2:
Uruchamiamy NOTATNIK "Jako administrator" i "otwieramy" dostęp do danego dysku.
Wybieramy z menu opcję OTWÓRZ, przechodzimy do Komputer i dwukrotnie w niego klikamy i
otwieramy tę lokalizację i .
53
Rozwiązanie 3:
Zamienić w rejestrach mapowany dysk np. "K:\kancelaris" na \\serwer\folder\kancelaris co
zlikwiduje te problemy.
54
Temat:
Nr pytania:
Data:
Wersja:
Dodatkowe warunki:
Krótki opis:
Przyczyna:
Istniejąca poprawka:
Zobacz też:
Pytanie administracyjne - Fa026 - Błąd w czasie kopiowania
pliku podczas automatycznej aktualizacji w systemie Vista i
Windows 7 z folderem współdzielonym udostępnionym
przez mapowany dysk.
26
2010-12-21
Aktualizacje 3.31-3.32/3.41-3.42
Folder Kancelarisa udostępniony jest przez MAPOWANY DYSK
W trakcie automatycznej aktualizacji na VISTA i W7 program
poprawnie się uruchamia, ale następnie pojawia się "Błąd w czasie
kopiowania pliku".
Ścieżka programu jaką widzi program uruchomiony programu "jako
Administrator" jest inna niż ścieżka zapisana w rejestrach.
Nowe wersje aktualizacji 3.41 opublikowane 2010-12-20, które
pozwalają na nie udanie się operacji kopiowania na serwer.
Pytanie administracyjne - Fa027
Opis:
Jeżeli stanowisko WIN7 jest KOLEJNYM aktualizowanym stanowiskiem, to:
1. Uruchamiamy Kancelaris
2. Kancelaris mówi, że jest nowa wersja i uruchamia aktualizację
3. Aktualizacja się uruchamia i wyskakuje błąd:
Przyczyna:
Problem polega na tym, że Aktualizacja uruchomiona "Jako administrator" nie widzi swojej ściezki
jako zmapowany dysk (np. K:\) tylko od razu jako jego rozwinięcie "\\serwer\"
Aktualizacja po uruchomieniu sprawdza czy jest umieszczona w folderze współdzielonym. W tym
celu porównuje ścieżkę uruchomienia z tą zapisaną w rejestrach.
Jako, że w rejestrach ma "K:\", a sama widzi się jako "\\serwer\" próbuje się skopiować na do
folderu współdzielonego.
Oczywiście nie potrafi, bo plik jest zajęty, bo aktualizacja jest właśnie uruchomiona.
Rozwiązanie
Rozwiązanie 1:
Dla aktualizacji 3.41 i 3.42 pobrać nową wersję programu aktualizującego.
Rozwiązanie 2: (sugerowane dla wersji 3.40):
Zmienić w rejestrach Folder z K:\ na \\serwer\folder wtedy ścieżki będą zgodne i nie będzie próby
kopiowania.
55
Rozwiązanie 3:
Uruchamiać na WIN7 aktualizację ręcznie z lokalnego dysku wtedy kopiowanie się powiedzie.
56
PYTANIE ADMINISTRACYJNE - FA025 - Problemy w czasie rejestracji dokumentów i
wydarzeń z programu Outloook.
Numer: Pytanie administracyjne - Fa025
Data: 2010-07-15
Temat: Problemy w czasie rejestracji dokumentów i wydarzeń z programu Outloook.
Wersja:
- STD <=330, PLUS<=340
Opis problemu:
Czasem podczas próby zarejestrowania w Kancelarisie wiadomości pocztowej jako wydarzenia lub
załącznika jako dokumentu pojawiają się błędy:
1. Wystąpił błąd w trakcie eksportowania elementu do programu Kancelaris. - Opis błędu: operacja
nie powiodła się
2. Wystąpił błąd podczas dodawania załącznika: Błąd kopiowania pliku
3. Nieudany zapis pliku: 1 na dysk. Sprawdź ilość miejsca na dysku z bazą dokumentów i dodaj plik
edytując dokument. Błąd kopiowania pliku.
Przyczynami problemów są znaki specjalne w temacie wiadomości, które nie są dopuszczalne w
nazwie pliku podczas jego zapisywania na dysku twardym.
Proszę pobrać nową wersję dodatku do Outlooka, w której wszystkie znaki specjalne są
zastępowane znakiem podkreślenia "_" www.kancelaris.pl/files/download/kancoutlook.dll i zapisać
ją w folderze instalacyjnym Kancelarisa np. "C:\Program Files\Kancelaris" zastępując istniejący plik
w wersji 1.0.52 na wersję 2.0.60
Oficjalna aktualizacja tego pliku nastąpi w wersji 3.31/3.41.
Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa018
57
Pytanie administracyjne - Fa024 - Błąd "Invalid command-line arguments. Unable to
continue." w czasie instalacji programu z dysku twardego.
Numer: Pytanie administracyjne - Fa024
Data: 2010-05-11
Temat: Błąd "Invalid command-line arguments. Unable to continue." w czasie instalacji programu
z dysku twardego.
Wersja:
- Wszystkie
Opis problemu:
W przypadku przegrania zawartości płyty instalacyjnej na dysk twardy uruchomienie instalatora
czasem generuje błąd "Invalid command-line arguments. Unable to continue.".Przyczyną jest
nazwa folderu, do którego przegrane są programy instalacyjne. Jeżeli zawiera ona spację, to
niektóre skrypty wykorzystywane w czasie instalacji generują błąd. Problem pojawia się więc na
przykład, jeżeli pliki są przegrane w systemie XP na Pulpit, ponieważ ten zawarty jest w folderze
"Documents and Settings".
Rozwiązanie:
Proponujemy przegrywać zawartość płyt do folderu bezpośrednio na dysku "c:" np. "c:\kancinst",
co rozwiązuje problem.
58
Pytanie administracyjne - Fa023 - Problemy z uruchomieniem wersji 3.04/3.14 w
systemie Windows 7
Numer: Pytanie administracyjne - Fa023
Data: 2010-05-06
Temat: Problemy z uruchomieniem wersji 3.04/3.14 w systemie Windows 7
Wersja:
- 3.04/3.14
Opis problemu:
Plik msjet40.dll jest plikiem silnika bazy danych MS Access, wykorzystywanym w obu edycjach
Kancelarisa: Standard i PLUS.
Do roku 2005 Microsft wydawał nowe wersje tego pliku jedynie w postaci Service Packów, z
których ostatni miał numer 8.0.
Te SP są na płytach instalacyjnych.
W systemie Server 2003 pojawiła się nowa wersja pliku msjet40.dll, która powodowała problemy z
działaniem systemu Kancelaris.
Z tego powodu instalator wersji 3.00 instaluje wersję pliku msjet40.dll z SP8 do folderu C:\program
files\kancelaris.
Niestety okazało się, że Microsoft całkowicie zmienił taktykę.
Zamiast kolejnej wersji SP 9.0, która moglibyśmy wgrać na płyty i zainstalować jet stał się częścią
systemu i w chwili obecnej każdy system zawiera inną wersję tego pliku.
W dodatku nowe wersje są aktualizowane razem z systemem i nie działają poprawnie z plikiem z
SP8 co opisano w punkcie Pytanie administracyjne - Fa012.4
Z tego powodu aktualizacja do wersji 3.04/3.14 zmienia nazwę tego pliku wycofując się z koncepcji
własnego pliku.
Niestety w momencie tworzenia 3.04 problem dotyczył jedynie systemu Vista i tylko dla tego
systemu dokonujemy zmiany.
Z tego powodu system Windows7 zawiera nadal w folderze C:\program files\kancelaris nieaktualny
plik msjet40.dll.
Od wersji 3.30/3.40 plik nie jest już wykorzystywany i jest usuwany dla wszystkich systemów.
Rozwiązanie:
W chwili obecnej nie przewidujemy wydania dodatkowej wersji 3.05/3.15.
Jeżeli chcą Państwo pracować na systemie w wersji 3.04/3.14 należy ręcznie usunąć plik
"c:\program files\kancelaris\msjet40.dll"
Problem rozwiązuje także aktualizacja do wersji 3.30/3.40, która usuwa ten plik niezależnie od
wersji systemu operacyjnego.
Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa012.4 - analogiczny problem dla wersji 3.20 w
systemie Vista
59
Pytanie użytkownika numer: fu030
Data: 2010-03-16
Temat: W jaki sposób można przechować w Kancelarisie dokumenty wewnętrzne
Kancelarii np. regulaminy, akta pracowników?
Odpowiedź:
Kancelaris posiada mechanizm Biblioteki, który pozwala na dzielenie się przez pracowników
Kancelarii wzorcowymi dokumentami. Kancelaris nie posiada mechanizmów gromadzenia
dokumentów takich jak "akta pracowników" natomiast można w tym celu wykorzystać mechanizm
spraw.
Rozwiązanie 1: Biblioteka
Pierwszą możliwością jest umieszczanie tych dokumentów w bibliotece.
W tym rozwiązaniu możemy nadawać dokumentom słowa kluczowe i umieszczać je w
katalogach, natomiast nie będziemy korzystali z uprawnień tzn. wszyscy pracownicy Kancelarii
będą mieli do nich dostęp, chyba że dodatkowo założymy sprawę jak w przykładzie 2 i
egzemplarzami dokumentów będą akta sprawy chronione uprawnieniami.
Zobacz ilustrację
Rozwiązanie 2: Sprawa "Administracja"
Dzięki możliwości tworzenia spraw nie związanych z klientami, swobodnemu nadawaniu im
numerów oraz tworzeniu typow dokumentów przechowywanie tego typu danych nie będzie
problemem.
W tym celu:
1. W słowniku "typy dokumentów" dodajemy typy dokumentów administracyjnych, których
chcemy używać np. "admin - akta osobowe pracownika"
2. Zakładamy sprawę "administracyjna" i nadajemy jej numer "0000000" dzięki czemu będzie w
czasie sortowania po numerach na początku listy
3. Uprawniamy do tej sprawy wybrane osoby w Kancelarii. To istotne, bo akta powinny być
chronione.
4. Do sprawy możemy teraz dodawać dokumenty opisując co jest wewnątrz.
Zobacz ilustrację
60
Pytanie użytkownika numer: fu029
Data: 2009-12-23
Temat: Problemy w czasie rejestracji dokumentów i wydarzeń z programu Outloook.
Wersja:
- STD <=330, PLUS<=340
Opis problemu:
Czasem podczas próby zarejestrowania w Kancelarisie wiadomości pocztowej jako wydarzenia lub
załącznika jako dokumentu pojawiają się błądy:
1. Wystąpił błąd w trakcie eksportowania elementu do programeu Kancelaris. - Opis błędu:
operacja nie powiodła się
2. Wystąpił błąd podczas dodawania załącznika: Błąd kopiowania pliku
3. Nieudany zapis pliku: 1 na dysk. Sprawdź ilość miejsca na dysku z bazą dokumentów i dodaj plik
edytując dokument.Błąd kopiowania pliku.
Ad. 1
Przyczynami tego problemu są znaki specjalne w temacie wiadomości, które nie są dopuszczalne w
nazwie pliku podczas jego zapisywania.
Dodatek próbuje zapisać wiadomość do folderu tymczasowego użytkownika używając tematu
wiadomości jako nazwy pliku co kończy się błędem zapisu.
Ad. 2., 3.
Podobnie jak poprzednio, ale jeżeli w temacie występuje ":" np. "RE:" lub "FW:"
W tym wypadku zapis do folderu tymczasowego jest udany, ale pod inną nazwą niz oryginalny
temat np. "Re: temat" zostaje zapisany jako "Re"
Jako, że zapis jest udany uruchamia się kreator dokumentu, ale w czasie kopiowania pliku na
serwer generowany jest błąd.
Rozwiązanie:
1. Pobrać nową wersję dodatku do Outlooka, w której wszystkie znaki specjlalne są zastępowane
znakiem podkreślenia "_"
www.kancelaris.pl/files/download/kancoutlook.dll
2. Podmienić istniejący w "Program FilesKancelaris" plik w wersji 1.0.52 na wersję 2.0.60
Oficjalna aktualizacja tego pliku nastąpi w wersji 3.31/3.41.
Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa018
61
Pytanie administracyjne - Fa022 - Kancelaris.exe na systemach 64 bitowych
Numer: Pytanie administracyjne - Fa022
Data: 2009-12-04
Temat: Kancelaris.exe na systemach 64 bitowych
Wersja:
- Wszystkie
Opis problemu:
Czy jest możliwa instalacja systemu Kancelaris na systemach 64bitowych.
Rozwiązanie:
Tak, system Kancelaris działa na systemach 64 bitowych.
Przeprowadziliśmy testy na systemach Windows7x64 oraz Serwer 2008 x64.
Różnice w położeniu plików i wpisów w rejestrach wynikają z ogólnych zasad przyjętych przez
firmę Microsoft i tak:
1. Program domyślnie instaluje się do folderu przeznaczonego dla aplikacji 32 bitowych czyli
"C:\Pliki programów (x86)\Kancelaris"
2. Wszystkie 32 bitowe pliki systemowe, które były dotychczas w folderze
"C:\windows\system32" są teraz w folderze "C:\windows\sysWoW64"
3. Aby zobaczyć 32 bitowe źródła ODBC trzeba uruchomić program
"C:\windows\sysWoW64\odbcad32.exe"
4. W rejestrach gałąź dotycząca Kancelarisa np. znajduje się w kluczu
HKLM/Software/Wow6432Node/Kancelaris
Więcej informacji o położeniu plików Kancelarisa znajdziecie Państwo w dokumentacji.
Problemy z instalacją dla wersji <=3.10 mogą także wynikać z faktu instalacji na systemie
nowszym niż XP.
Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa012 ("brak sekcji"), Pytanie administracyjne - Fa020
(problemy z UAC), Pytanie administracyjne - Fa021 (kontrola DEP).
62
Pytanie administracyjne - Fa021 - : Program Kancelaris.exe na systemie 2008serwer i
innych systemach z włączoną kontrolą DEP
Numer: Pytanie administracyjne - Fa021
Data: 2009-12-04
Temat: Program Kancelaris.exe na systemie 2008serwer i innych systemach z włączoną kontrolą
DEP
Wersja:
- Wszystkie
Opis problemu:
Program Kancelaris bezpośrednio po instalacji nie działa poprawnie na systemie Windows Serwer
2008.
Rozwiązanie:
W systemie Windows Serwer 2008 bezpośrednio po uruchomieniu programu Kancelaris.exe system
automatycznie zamyka program z komunikatem w dzienniku zdarzeń. Przyczyną jest domyślnie
włączona kontrola DEP dla wszystkich aplikacji - Zapobieganie Wykonywaniu Danych. Aby program
Kancelaris zadziałał należy wyłączyć go spod kontroli DEP. Ten problem może występować także w
innych systemach (np. Windows7) w których administrator objął kontrolą DEP wszystkie programy.
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Change-Data-Execution-Prevention-settings
63
Pytanie administracyjne - Fa020 - Problemy z mechanizmem UAC w Windows
Vista/Windows 7
Numer: Pytanie administracyjne - Fa020
Data: 2009-02-20 (2010-03-10)
Temat: Problemy z mechanizmem UAC w Windows Vista/Windows 7
Wersja:
- Kancelaris Standard - jednostanowiskowy (dotyczy pliku kancelaris.mdb), Kancelaris PLUS stanowisko (dotyczy pliku kancelaris.dbc)
Opis problemu:
Rolą mechanizmu UAC (User Account Control - Kontrola Konta Użytkownika) zastosowanego w
systemie Vista i W7 jest ograniczenie dostępu użytkownikom, którzy nie pracują z uprawnieniami
administratora do niektórych operacji i zasobów systemu, w tym folderu Windows/system32 oraz
Program Files.
Instalator systemu Kancelaris został napisany dla systemu XP nie zawierającego takich ograniczeń.
Z tego powodu niektóre dane, do których dostęp powinni mieć wszyscy użytkownicy danego
komptuera są domyślnie umieszczane w folderze "Program Files/Kancelaris". Są to:
- plik bazy danych wersji standard kancelaris.mdb
- plik połączenie z bazą danych MySQL w wersji Plus - kancelaris.dbc
- plik ustawień asystenta - local.dat
- folder Dane
Vista i W7 mają na to "rozwiązanie". W momencie próby modyfikacji danych w folderze "Program
Files/Kancelaris", do którego nie mamy uprawnień system operacyjny robi kopię
modyfikowanego pliku w folderze
C:\Users\userName\AppData\Local\VirtualStore\Program files\Kancelaris i tam
dokonuje modyfikacji.
Konsekwencje dla jednostanowiskowej wersji Standard.
W jednostanowiskowej wersji standard wszystkie dane znajdują się w lokalnym pliku "Program
Files/Kancelaris/kancelaris.mdb". Administrator komputera ma dostęp do tego pliku i wprowadza
do niego dane. Osobie bez uprawnień administracyjnych system bez żadnego sygnału stworzy
kopię bazy danych i zawsze będzie pokazywał dane z tej kopii. W efekcie w systemie znajdują
dwie albo więcej baz danych, w których mogą się znajdować różne dane i których nie
sposób ponownie złączyć.
W przypadku, gdy z systemu korzysta tylko jedna osoba nie będąca administratorem
konsekwencja jest tak, że właściwa baza danych jest w folderze Virtual Store i ta powinna być
archiwizowana oraz aktualizowana.
Konsekwencje dla aktualizowania wersji Standard i Plus.
Właściwości mechanizmu UAC mają też wpływ na aktualizowanie systemu Kancelaris.
Aktualizacji dokonuje administrator wobec czego wszystkie modyfikacje są przeprowadzane
w folderze "Program Files/Kancelaris". Jeżeli jednak wcześniej z systemu Kancelaris
korzystała osoba bez uprawnień administracyjnych to ma ona własne kopie plików w folderze
VirtualStore i te kopie nie podlegają aktualizacji. W efekcie po zaktualizowaniu systemu Kancelaris:
a) dla wersji Standard - użytkownik może używać nowego programu kancelaris.exe ze kopią starej
bazy kancelaris.mdb co spowoduje wygenerowanie błędu czasie uruchomiania programu
b) dla wersji PLUS - użytkownik może korzystać ze starej kopii pliku podłączenia do bazy MySQL
(kancelaris.dbc) co może powodować błędy w pracy programu
c) dla obu wersji - użytkownik może korzystać ze starej kopii pliku ustawień Asystenta Kancelaris local.dat - co może powodować błędy w pracy programu
Przykład:
- Administrator instaluje wersję 3.00 - tworzy się plik "Progam Files\kancelaris\kancelaris.dbc"
- Użytkownik uruchamia wersję 3.00 - system po cichu robi mu kopię pliku kancelaris.dbc do
64
folderu VirtualStore
- Użytkownik działa tak przez rok i nie ma żadnych problemów, bo plik kancelaris.dbc się nie
zmienia
- Administrator aktualizuje system do wersji 3.04 - aktualizuje bazę na serwerze MySQL i plik
"Progam Files\kancelaris\kancelaris.dbc"
- Użytkownik uruchamia program, ale pracuje z własnym plikiem dbc, a w efekcie ma program w
wersji 3.04, bazę w wersji 3.04, ale plik połączenia w wersji 3.00 czego wynikiem mogą być błędy
w programie w miejscach, w których plik kancelaris.dbc różni się między wersją 3.00 a 3.04
Rozwiązanie:
Rozwiązaniem problemu jest nadanie uprawnień wszystkim użytkownikom danego
komputera do pełnej kontroli nad folderem "Program Files\Kancelaris" i wyrzucenie dziedziczenia
uprawnień z nad-folderu, podobnie jak w przypadku udostępniania. W tym wypadku mechanizm
UAC nie zostanie uruchomiony, ponieważ użytkownicy będą mieli odpowiednie prawa do zapisu.
Zostało to opisane w dokumentacji [Udostępnianie współdzielonego folderu Kancelaris].
W przypadku wersji wielostanowiskowej po zainstalowaniu stanowiska głównego niezbędne jest
odpowiednie uprawnienie i dodatkowo udostępnienie tego folderu w sieci.
Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa012
65
Pytanie administracyjne - Fa019 - Odinstalowanie stanowiska sieciowego Kancelarisa
bez połączenia z serwerem bazy danych
Numer: Pytanie administracyjne - Fa019
Data: 2008-11-13
Temat: Odinstalowanie stanowiska sieciowego Kancelarisa bez połączenia z serwerem bazy
danych
Wersja:
- Kancelaris PLUS / Kancelaris Standard
Opis problemu:
Po uruchomieniu na stanowisku sieciowym deinstalatora programu Kancelaris próbuje on połączyć
się z serwerem, aby usunąć z bazy licencję. Jeśli nie uda mu się połączyć z bazą, deinstalator
przestaje działać.
Rozwiązanie:
Aby usunąć program ze stanowiska można uruchomić standardową, systemową deinstalację
C:\WINDOWS\st6unst.exe z parametrem -n i ścieżką do pliku ST6UNST.LOG znajdującego się w
folderze programu Kancelaris, np. -n "C:\Program Files\Kancelaris\ST6UNST.LOG".
C:\WINDOWS\st6unst.exe –n "C:\Program Files\Kancelaris\ST6UNST.LOG"
Parametr można podać z linii komend, wykorzystując okno Uruchom lub tworząc skrót do
programu st6unst.exe i dodając w polu "Element docelowy" poniższy wpis:
Należy pamiętać, że deinstalator nie usuwa zmian wniesionych przez kolejne aktualizacje SP, ani
plików archiwum.
66
Pytanie użytkownika numer: fu028
Data: 2008-10-16
Wersja: od Kancelaris 3.04
Temat: Instalacja własnych wydruków faktur
Opis problemu:
Chciałabym używać w programie polsko-niemieckiego wydruku faktury. W jakim folderze i pod jaką
nazwą zapisać pobrany ze strony plik?
Rozwiązanie:
Po pobraniu odpowiedniego wydruku należy zapisać go w folderze współdzielonym w podfolderze
"raporty". Szczegółowy proces instalacji raportu oraz wyjaśnienie jaką przypisać mu nazwę znajdą
Państwo w dokumentacji.
67
Pytanie użytkownika numer: fu027
Data: 2008-08-08
Wersja: Wszystkie
Temat: Różny format daty w oknie Faktury
Opis problemu:
Dlaczego w oknie Faktury w dacie wystawienia rok jest w postaci dwucyfrowej, np. ""08-05-21"", a
data sprzedaży jest wyświetlana z czterema cyframi, czyli 2008-05-21?
Rozwiązanie:
Dane widoczne w polu ""data wystawienia"" do wyświetlania używają ustawień regionalnych daty
na danym komputerze, natomiast dane widoczne w ""dacie sprzedaży"" są wyświetlane w taki
sposób, w jaki zostały zapisane do bazy. Zatem powodem takiego widoku jest różnica w
ustawieniach systemowych daty, np. gdy osoba, która zapisała fakturę używa ustawień daty
krótkiej z czterocyfrowym rokiem, a osoba, która ogląda fakturę ma ustawioną w systemie datę
krótką z dwoma cyframi. Aby uniknąć problemów z interpretacją daty, a w ich konsekwencji
błędów z numerowaniem zleceń, spraw, faktur zalecamy, aby w formacie daty krótkiej rok
zapisany był na początku w postaci czterocyfrowej: ""rrrr-MM-dd"".
68
Pytanie użytkownika numer: fu026
Data: 2008-08-07
Wersja: Wszystkie
Temat: Jak wprowadzić małą zmianę na wydruku faktury?
Opis problemu:
Jeden z naszych klientów ma bardzo długą nazwę. Chciałabym, żeby na wydruku faktury część
nazwy znalazła się w nowym wierszu. Czy można to jakoś zrobić?
Rozwiązanie:
Jeśli problem dotyczy samej nazwy, to od wersji 3.04 w oknie Klient można wprowadzać nazwę
klienta (firmy) w kilku wierszach. Aby przejść do nowego wiersza trzeba nacisnąć Enter. Tak
wprowadzone podziały są stosowane na wszystkich wydrukach.
W pozostałych przypadkach proponujemy, aby raport, który generują Państwo z programu
Kancelaris (faktura też jest raportem) wyeksportować do innego formatu. Należy do tego użyć
przycisku z obrazkiem teczki. W oknie eksportu z lewej listy wybieramy format "Rich text format" a
z prawej miejsce zapisu "Disc file". Otrzymany plik w formacie .rtf, który można zmienić i
wydrukować. Dokonane w tym pliku zmiany nie mają związku z bazą Kancelarisa.
69
Pytanie administracyjne - Fa018 - Jak zobaczyć "Dodatki COM" w MSOutlook 2007
Numer: Pytanie administracyjne - Fa018
Data: 2008-08-06
Temat: Jak zobaczyć "Dodatki COM" w MSOutlook 2007
Wersja:
- Kancelaris PLUS od wersji 3.00/ Kancelaris Standard od wersji 3.10
Opis problemu:
W programie Outlook2007 nie jest widoczny pasek Kancelaris.
Rozwiązanie:
W menu Narzędzia kliknąć polecenie Centrum zaufania, a następnie opcję Dodatki. Szczegółowe
informacje na stronach Microsoftu: pokaż
70
Pytanie użytkownika numer: fu025
Data: 2008-08-06
Wersja: od Kancelaris 3.00 PLUS/ Kancelaris 3.10 Standard
Temat: Zestawienie faktur niezapłaconych
Opis problemu:
Czy w Kancelarisie można zrobić raport: faktury niezapłacone, z kwotami, datą zapłaty, danymi
faktury i nazwą klienta?
Rozwiązanie:
Jeśli są wpisywane wpłaty na poczet faktur (na karcie Wpłaty w oknie Faktury), to można utworzyć
raport z faktur, który będzie zawierał numer faktury, datę, nazwę klienta oraz wartości netto i
brutto faktury, a także wartość wpłat i aktualne saldo. W tym celu wybieramy z menu Rozliczenia
polecenie Statystyka i Zestawienia. Z listy z lewej strony wybieramy opcję "Zestawienia z faktur", a
następnie z prawej listy wybieramy "Faktury - saldo wpłat". Uzyskane wyniki filtrujemy wpisując do
kolumny "pozostało" warunek ">0". W ten sposób otrzymamy listę faktur, które nie zostały
całkowicie zapłacone.
71
Pytanie administracyjne - Fa017 - Nie działa skanowanie w kreatorze nowego
dokumentu sprawy
Numer: Pytanie administracyjne - Fa017
Data: 2008-08-06
Temat: Nie działa skanowanie w kreatorze nowego dokumentu sprawy
Wersja:
- Wszystkie na Windows XP/Vista
Opis problemu:
W 3. kroku kreatora nowego dokumentu sprawy po wybraniu przycisku [Skanuj] nie zostaje
wywołana żadna akcja.
Rozwiązanie:
W momencie tworzenia Kancelarisa kontrolki do skanowania (imgskan.ocx, imgedit.ocx) były
składnikiem używanych wówczas systemów Windows 98/2000. Niestety, od systemu Windows XP
Microsoft nie dostarcza już tych kontrolek. W chwili obecnej pracujemy nad obsługą skanowania
dla innych kontrolek. Prawdopodobie w wersji 3.20 będzie możliwe skanowanie dokumentów
niezależnie od posiadanej wersji systemu Windows.
72
Pytanie administracyjne - Fa016 - Po uruchomieniu instalatora pojawił się błąd
"Vb6stkit.dll"
Numer: Pytanie administracyjne - Fa016
Data: 2008-07-17
Temat: Po uruchomieniu instalatora pojawił się błąd "Vb6stkit.dll"
Wersja:
- Kancelaris PLUS w wersji 3.0
Rozwiązanie:
Opis błędu: "Vb6stkit.dll nie jest prawidłowym obrazem systemu. Cannot start main program!
(Create process () returned error code 0x000000C1H)", który pojawił się przy uruchomieniu
instalatora, znajduje się na stronie Microsoftu: pokaż
Aby usunąć problem, należy:
1. znaleźć i usunąć plik kancelaris.cab,
2. znaleźć i usunąć folder Msftqws.pdw,
3. znaleźć i usunąć pliki o długości "0" w lokalizacjach:
- windows/ST6UNST.EXE
- windows/system32/VB6STKIT.DLL
Jeżeli te pliki pojawią się w systemie ponownie z długością zerową, to należy nadgrać je
prawidłowymi plikami:
http://kancelaris.pl/files/download/vb6stkit.dll
http://kancelaris.pl/files/download/st6unst.exe
73
Pytanie administracyjne - Fa015 - Po zalogowaniu pojawił się błąd podłączenia do
bazy danych "Invalid use of NULL"
Numer: Pytanie administracyjne - Fa015
Data: 2008-07-04
Temat: Po zalogowaniu pojawił się błąd podłączenia do bazy danych "Invalid use of
NULL"
Wersja:
- Kancelaris PLUS w wersji 3.04 na serwerze MySQL 5.1
Rozwiązanie:
Przy powyższym zestawieniu wersji programu z bazą koniecznie w źródle ODBC kancelaris_mysql
musi być włączona opcja:
Flags2: User Manager Cursors
Jej opis znajduje się w temacie:
Force use of ODBC manager cursors (experimental)
pokaż
Po włączeniu opcji należy ponownie podłączyć plik .dbc do bazy za pomocą programu DBCChanger
[pobierz].
74
Pytanie administracyjne - Fa014 - Po zalogowaniu się użytkownika program się
zamyka
Numer: Pytanie administracyjne - Fa014
Data: 2008-07-01
Temat: Po zalogowaniu się użytkownika program się zamyka
Wersja:
- Kancelaris PLUS wersja 3.03
Rozwiązanie:
Sprawdzamy, co może być przyczyną problemu - uruchamiamy program z opcją -msg, która
powoduje pojawianie się startowych komunikatów. Należy się zorientować, który komunikat
pojawił się jako ostatni.
* Jeżeli jest to "InitMenu:GetSettings", to należy ustawić w rejestrach:
HKEY_CURRENT_USER/Software/VB and VBA Program Settings/Kancelaris/Widok/bar na pusty
tekst
* Jeżeli to coś z eksplorerem, to wyłączamy asystenta programu
HKEY_CURRENT_USER/Software/VB and VBA Program Settings/Kancelaris/Widok/Asystent
ustawiamy na false
* Można też całkowicie wyrzucić gałąź Widok, wtedy wrócą ustawienia standardowe z Asystentem.
75
Pytanie administracyjne - Fa013 - Jak zainstalować na stanowisku aktualizację
3.01/3.02, gdy pozostała część systemu jest już w wersji 3.02/3.03?
Numer: Pytanie administracyjne - Fa013
Data: 2008-07-01
Temat: Jak zainstalować na stanowisku aktualizację 3.01/3.02, gdy pozostała część
systemu jest już w wersji 3.02/3.03?
Wersja:
- Kancelaris PLUS w wersji 3.00
Opis problemu:
Ta sytuacja ma miejsce, jeżeli chcemy zainstalować wersję 3.01, a wcześniej w kancelarii
zainstalowano już co najmniej jedno stanowisko w wersji 3.02. Dochodzi do niej jeśli:
a) aktualizujemy system z wersji 3.00 do 3.02 i uruchomimy na 1 stanowisku obie aktualizacje na
raz,
b) instalujemy całkiem nowe stanowisko z płyty instalacyjnej 3.00, podczas gdy pozostałe
stanowiska są już w wersji 3.02
Problem wynika z zabezpieczenia jakie jest w aktualizatorze, które polega na tym, że nie da się
zainstalować:
- wersji wcześniejszej (3.01) niż ta, która jest zaznaczona w bazie danych jako aktualna (3.02)
- wersji 3.02 jeżeli wcześniej nie zainstalowano wersji 3.01
Rozwiązanie:
Aby zainstalować aktualizację 3.01 należy uruchomić program aktualizacyjny z parametrem "-k
3.00". W tym wypadku użytkownik ŚWIADOMIE instaluje wersję wcześniejszą niż aktualna, a
program nie sprawdza wersji zapisanej w bazie danych. Parametr można podać albo z linii
komend, albo tworząc skrót do programu Aktualizuj.exe i dodając w polu "Element docelowy"
poniższy wpis:
76
Pytanie administracyjne - Fa012 - Problemy z instalacją i pracą na systemie nowszym
niż XP (Vista, Windows 7)
Numer: Pytanie administracyjne - Fa012
Data: 2008-07-01
Temat: Problemy z instalacją i pracą na systemie nowszym niż XP (Vista, Windows 7,
Windows 8)
Wersja:
- Kancelaris PLUS w wersji <=3.00/Kancelaris Standard w wersji <=3.10, na systemach Windows
nowszym niż XP
Opis problemów:
1. W systemie Vista/W7 "konto standardowe może ułatwić ochronę komputera, uniemożliwiając
użytkownikom wprowadzanie zmian dotyczących wszystkich użytkowników komputera. Po
zalogowaniu do systemu Windows z kontem standardowym można wykonywać wszystkie
czynności konta administratora. Jeśli jednak chcesz wykonać czynność dotyczącą innych
użytkowników komputera, na przykład zainstalować oprogramowanie lub zmienić ustawienia
zabezpieczeń, system Windows może poprosić o podanie hasła do konta administratora".
źródło: http://windowshelp.microsoft.com
W związku z tym zalecamy, aby wszelkie prace instalacyjne uruchamiać poprzez
"Uruchom jako Administrator"
2. Jeżeli pojawił się błąd "Brak sekcji", należy:
- w wersji PLUS zainstalować MySQL ODBC Driver, który znajduje się w folderze mySQL
- w obu wersjach otworzyć folder "default"
- kliknąć prawym przyciskiem w plik "setup.exe" i wybrać "Uruchom jako Administrator"
3. Jeżeli w trakcie instalacji występuje problem z plikiem "nowosci310.mht"
Błąd pojawił się 3 razy w ciągu 10 lat różnych instalacji w różnych miejscach, na różnych
komputerach, w różnych systemach (Vista, W7, W7x64). Niestety nie znamy jego przyczyn. W
czasie wyświetlania tego komunikatu kopiowane są pliki grafiki. Na razie (2013-02-27) jedynym
znanym rozwiązaniem jest wybranie:
a następnie:
błąd pojawi się ponownie – należy tak klikać, aż do momentu aż błąd nie wystąpi – raz problem
ustąpił po 10 kliknięciach, a raz po kilkudziesięciu.
4. W przypadku problemów na systemie Vista po zainstalowaniu wersji 3.02 należy zmienić nazwę
pliku "Program Files/Kancelaris/msjet40.dll" dopisując 'x' przed kropką, np. msjet40x.dll (zmiana
wyłącza działanie biblioteki Microsoft JET w wersji SP8 i włącza działanie analogicznej biblioteki w
wersji dostarczanej z Vistą umieszczonej w C:\windows\system32) lub zainstalować wersję
3.04/3.14. [pobierz]
Zobacz także: Pytanie administracyjne - Fa020 - UAC w Vista
77
78
Pytanie użytkownika numer: fu024
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Po co są usługi?
Usługa opisuje jakich świadczeń udziela swoim klientom kancelaria jako całość - jako instytucja.
Usługa stanowi połączenie pomiędzy sprawą i zleceniem, ponieważ jest związana z obsługą jakiejś
sprawy, a jednocześnie jest rozliczana w ramach konkretnego zlecenia (zobacz fu009)
W pracy Kancelarii mogą się pojawić różne rodzaje tych związków:
* Zlecenie zadaniowe – jedno zlecenie na wykonanie jednej usługi w jakiejś jednej sprawie, np.
"Zlecenie wykonania pisemnej opinii prawnej w sprawie podatku VAT";
* Zlecenie projekt – jedno zlecenie na wykonanie wielu usług w jakiejś jednej sprawie, np.
"Zlecenie wykonania pisemnej opinii prawnej, a następnie przeprowadzenia negocjacji w sprawie
zwrotu należności od klienta Adama Nowaka";
* Zlecenie stałej obsługi – jedno zlecenie na świadczenie wielu (nie określonych z góry) usług
związanych z wieloma sprawami, np. "W ramach tego samego zlecenia stałej obsługi firmy X SA
pracownicy firmy przeprowadzili negocjacje z klientem Y w sprawie zwrotu należności oraz napisali
pisemną opinię prawną w sprawie klienta Z dotyczącą podatku VAT".
Usługa jest także podstawą do wykonywania czynności przez poszczególnych pracowników.
79
Pytanie użytkownika numer: fu023
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Jak najszybciej przejść do okna zadań lub terminu ?
Najczęściej używane przez siebie funkcje każdy użytkownik może umieścić w grupie Start na pasku
skrótów. Aby to zrobić wybierz z Menu widok polecenie "Dostosuj Pasek skrótów", a następnie
wskaż wybrane przez siebie opcje.
80
Pytanie użytkownika numer: fu022
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: W jaki sposób szybko dodać nowe zadanie, wydarzenie czy termin w sprawie?
Najłatwiej jest skorzystać z odpowiednich poleceń umieszczonych w Asystencie okna Sprawy. Po
wybraniu sprawy na liście spraw wystarczy kliknąć w polecenie "Nowe zadanie". Otworzy się okno
do zakładania nowego zadania, z wypełnionymi danymi sprawy.
81
Pytanie użytkownika numer: fu021
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Po aktualizacji programu pojawiły się problemy z odświeżaniem list. Jak się go
pozbyć?
Problemy z odświeżaniem list występują, jeżeli w nowej wersji programu zmienił się zestaw
kolumn w wybranej liście. Na przykład, jeśli nowa lista nie zawiera kolumny, która została zapisana
w starym widoku, a ten jest ustawiony jako domyślny, to może to powodować dodatkowe
komunikaty lub błędne działanie widoków i filtrów. Niezbędne jest wówczas usunięcie starego
widoku i jego ponowne utworzenie. Aby program nie używał błędnie działającego widoku w
momencie otwierania okna, należy w Opcjach osobistych zaznaczyć opcję: "Używaj zawsze
domyślnych ustawień list". Następnie wejść do wybranego okna, usunąć stary widok, utworzyć
nowy, zapisać go, a następnie wyłączyć opcję osobistą.
82
Pytanie użytkownika numer: fu020
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Jak dodać mail z Outlooka jako załącznik wydarzenia?
Maila z Outlooka do zadania można dodać metodą przeciągnij i upuść (zostanie dodany plik w
formacie .msg). Można także zapisać mail na dysku i dodać jako załącznik-plik.
83
Pytanie użytkownika numer: fu019
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: W programie jest problem z liczeniem wynagrodzenia w przypadku ustalenia,
że powyżej określonej ilości godzin stawka za godzinę ulega zmianie. Program nie
przelicza odpowiednio ilości godzin w sytuacji, w której dana czynność częściowo ma
być realizowana wg starej stawki, a częściowo wg nowej. Np. zmiana stawki ma
nastąpić po 20 godzinach, a jedna czynność zajmuje godziny 19-21.
W Kancelarisie przyjęliśmy założenie, że stawka zwiększa się począwszy od pierwszej czynności w
całości wykraczającej poza limit. Wynika to z problemu z liczeniem stawki za czynność graniczną.
Najlepiej wyjaśni to przykład.
Mamy zarejestrowane trzy czynności, każda trwa trzy godziny.
Stawka podstawowa za każdą godzinę wynosi 50 pln.
Limit, po którym następuje zmiana stawki wynosi 4 godziny.
Po czterech godzinach stawka zwiększa się do 100 złotych.
Pierwsza czynność - bez problemu - 3 godziny po 50 pln = 150 pln
Trzecia czynność - bez problemu - 3 godziny po 100 pln = 300 pln
Natomiast z drugą, graniczną czynnością jest problem. Teoretycznie powinno być: 1 godzina po 50
pln + 2 godziny po 100 = 250 pln, ale
albo na zestawieniu weźmiemy stawkę 50 i napiszemy 3 godziny x 50/h = 250 złotych
albo na zestawieniu weźmiemy stawkę 100 i napiszemy 3 godziny x 100/h = 250 złotych
albo obliczymy średnią stawkę, która wynosi dla tej czynności 250/3 czyli 83,3333 i napiszemy 3 *
83,3333 = 250
W pierwszym i drugim wypadku mamy mylące obliczenia, w trzecim pojawia się zupełnie inna, niż
ustalona z klientami, stawka. Wobec tego uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeżeli cała ta czynność
będzie liczona wg starej stawki.
Rozwiązaniem jest rozbicie granicznej czynności na dwie, każda z własną stawką, ale uznaliśmy, że
program nie powinien samodzielnie ingerować we wprowadzane czynności i lepiej, aby użytkownik
sam zdecydował o takim rozbiciu.
84
Pytanie użytkownika numer: fu018
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego na fakturze nie widać wszystkich cyfr dla dużych kwot?
Raporty z programu są dostosowane do kwot poniżej miliona, tak aby na wydruku faktury nie
pozostało za dużo pustego miejsca, jeżeli liczby są niewielkie oraz żeby było więcej miejsca na
opisy pozycji.
Jeżeli macie Państwo taką fakturę prosimy o pobranie specjalnie przygotowanego wydruku i
zapisanie go w folderze współdzielonym w podfolderze "raporty".
Dostęp do tego wydruku w programie znajduje się w opcji "Wydruk faktury własny" [pobierz]
85
Pytanie użytkownika numer: fu017
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Jak można uzyskać zdalny dostęp do programu z innej lokalizacji przez
Internet?
Kancelaris nie jest aplikacją Webową, co oznacza, że nie działa jak np. bank internetowy za
pomocą przeglądarki internetowej. Program Kancelaris jest aplikacją Windowsową, czyli instaluje
się i działa bardziej jak Word lub Płatnik. Zdalny dostęp do programu jest możliwy na kilka
sposobów, a najlepszy dostęp do wszystkich zasobów centrali ze zdalnej lokalizacji zapewnia VPN.
Organizacja tego połączenia jest rzeczą systemową. Powinien ją zorganizować administrator
systemu w Kancelarii, który wie, jakie w Kancelarii są systemy operacyjne, jaki sprzęt, jaka sieć,
jaki dostęp do Internetu, itd. Z tego powodu my, jako dostawcy oprogramowania, nie zajmujemy
się tą kwestią.
Dostęp przez VPN szczegółowo opisano w dokumentacji w pkt. 5 ” Opis metod zdalnego dostępu
do programu Kancelaris”.
86
Pytanie użytkownika numer: fu016
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: W czasie aktualizacji programu pojawił się komunikat "Wystąpił błąd podczas
próby instalacji nowej wersji programu KANCELARIS (nie znaleziono programu
'Aktualizuj.exe;).
Jeżeli stanowisko główne jest zainstalowane w folderze "Program Files\Kancelaris" i gdy dla
folderu Kancelaris nie zostało wyłączone dziedziczenie uprawnień z folderu "Program Files", to
utworzony w czasie aktualizacji stanowiska głównego podfolder "aktualizacje\wersja" nie będzie
dostępny dla użytkowników pozostałych stanowisk. Spowoduje to, że:
- Kancelaris.exe będzie widział nową wersję programu i będzie prosił o aktualizację,
- Aktualizacja może się nie uruchomić lub Aktualizator.exe może nie działać
poprawnie.
87
Pytanie użytkownika numer: fu015
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Czy istnieje możliwość stworzenia i wydrukowania z Kancelarisa listy faktur
niezapłaconych bez konieczności drukowania poszczególnych dokumentów?
Tak.
Możliwość 1 - wg wpłat: Wybieramy Rozliczenia - Statystyki i zestawienia - Zestawienia z faktur
Możliwość 2 - wg oznaczenia "zapłacona": Wybieramy Rozliczenia - Faktury - Lista i wpisujemy
"Nie" w pole nad kolumną "Zapł.".
88
Pytanie użytkownika numer: fu014
Data: 2008-07-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Jak wygenerować duplikat faktury?
Aby wygenerować duplikat faktury wejdź w opcję Rozliczenia -> Raporty.
Wybierz wydruki faktur.
Podaj numer faktury i wpisz poniżej DUPLIKAT.
89
Pytanie administracyjne - Fa011: Problem z uruchomieniem wybranych funkcji
programu KancTool w wersji 3.00.28 na systemie VISTA
Numer: Pytanie administracyjne - Fa011
Data: 2008-06-23
Temat: Problem z uruchomieniem wybranych funkcji programu KancTool w wersji
3.00.28 na systemie VISTA
Wersja:
- Kancelaris PLUS 3.00 na systemie Microsoft Vista
Opis problemu:
W programie KancTool 3.00.28 po uruchomieniu funkcji wymagającej logowania się do serwera
pokazuje się okno sterownika ODBC do MySQL. Po wprowadzeniu użytkownika i hasła dalsze
wykonanie operacji kończy się niepowodzeniem.
Rozwiązanie:
1. W źródle ODBC o nazwie kancelaris_mysql, z którego korzysta KancTool wpisać użytkownika i
hasło.
2. Uruchomić program KancTool. Wszystkie funkcje powinny się już uruchamiać bez logowania.
3. Dla bezpieczeństwa po wykonaniu potrzebnej operacji usunąć ze źródła ODBC kancelaris_mysql
wprowadzone hasło (patrz punkt 1).
90
Pytanie administracyjne - Fa010 - Złe sortowanie polskich znaków w systemie
Kancelaris PLUS
Numer: Pytanie administracyjne - Fa010
Data: 2008-04-07
Temat: Złe sortowanie polskich znaków
Wersja:
- Kancelaris PLUS na serwerze MySQL 4.0
Opis problemu:
Dane tekstowe, które zawierają polskie znaki diakrytyczne są źle sortowane.
Rozwiązanie:
Aby odpowiednio ustawić kodowanie polskich znaków należy:
1. W pliku konfiguracyjnym my.ini zmienić kodowanie znaków na windows-1250.
Do tego pliku wpisujemy:
[mysqld]
default-character-set=win1250
2. W związku z tym, że w serwerze 4.0 producenci MySQL pozostawili błąd, należy pobrać
zmodyfikowany przez nas plik [pobierz] i wgrać go jako "win1250.conf" do folderu:
C:\mysql\share\charsets
3. Zrestartować serwer.
!! Uwaga !!
Jeżeli kancelaria używa tego serwera MySQL do innych aplikacji, to zmiana ta może wpłynąć na
działanie tych aplikacji. Sugerujemy osobny serwer na Kancelarisa.
91
Pytanie administracyjne - Fa009 - Zmiana numeru IP lub nazwy serwera MySQL
Numer: Pytanie administracyjne - Fa009
Data: 2008-01-01
Temat: Zmiana numeru IP lub nazwy serwera MySQL
Wersja:
- Kancelaris PLUS 3.00 / Kancelaris Standard
Opis problemu:
Brak połączenia z serwerem po zmianie numeru IP lub zmianie nazwy serwera MySQL.
Rozwiązanie:
Parametry połączenia każdego stanowiska z serwerem MySQL są zapamiętane w pliku
kancelaris.dbc. Po zmianie ustawień serwera niezbędna jest więc aktualizacja tych danych za
pomocą programu DBCChanger. [pobierz]
Należy uruchomić program na jednym stanowisku i ponownie ustawić parametry połączenia
zawarte w lokalnym pliku "kancelaris.dbc".
Na kolejnych stanowiskach analogicznie uruchamiamy program DBCChanger lub kopiujemy plik
"kancelaris.dbc" z pierwszego stanowiska.
W wersji PLUS dodatkowo należy uaktualnić ścieżkę do folderu dokumentów, przechowywaną w
rejestrze w kluczu: HKLM/Software/Kancelaris/Folder.
92
Pytanie administracyjne - Fa008 - Brak dostępu do folderu dokumentów
Numer: Pytanie administracyjne - Fa008
Data: 2008-01-01
Temat: Brak dostępu do folderu dokumentów
Wersja:
- Kancelaris PLUS 3.00
Opis problemu
Po zalogowaniu się do systemu program generuje komunikat: "Błąd połączenia do bazy
dokumentów - folder jest nieosiągalny. Dostęp do plików będzie zablokowany".
Rozwiązania:
Program Kancelaris pobiera ścieżkę do folderu dokumentów z rejestrów, z klucza
HKLM/Software/Kancelaris/Folder
Przyczyn niedostępności tego folderu może być kilka:
1. Zmieniono nazwę komputera, który udostępnia ten folder - należy zaktualizować wpisy w
rejestrze,
2. Komputer z udostępnionym folderem nie jest uruchomiony,
3. Folder nie jest udostępniony dla użytkownika pracującego na stanowisku sieciowym (zobacz
dokumentację dotyczącą udostępniania),
4. Udostępnienie nastąpiło przez zamapowany dysk, a następnie mapowanie zostało usunięte,
5. Wymagane jest wcześniejsze zalogowanie się do komputera udostępniającego folder.
W każdym przypadku, w celu zdiagnozowania przyczyny problemu, należy po odczytaniu ścieżki
folderu ustawionej w rejestrze podjąć próbę jego otwarcia za pomocą Eksploratora Windows.
93
Pytanie administracyjne - Fa007 - Komunikat "Błąd naruszenia licencji"
Numer: Pytanie administracyjne - Fa007
Data: 2008-01-01 Zmiana: 2009-02-25
Temat: Komunikat "Błąd naruszenia licencji"
Wersja:
- Wszystkie
Opis problemu:
W Kancelarii nastąpiła awaria komputera. Zakupiono nowy komputer i zainstalowano na nim
program Kancelaris. Po jego uruchomieniu pokazał się komunikat o "Naruszeniu licencji".
Rozwiązanie:
Jeżeli program z danego komputera został skasowany bez odinstalowania, to uszkodzony
komputer nie został wypisany z bazy i dalej jest traktowany jako działające stanowisko. W związku
z tym, nowy komputer jest traktowany jako kolejne stanowisko i może wymagać dodatkowych
licencji.
W takim wypadku:
1. Nowe stanowisko uruchomi się bez problemów, jeżeli komputer będzie miał taką samą nazwę
jak poprzedni.
2. Jeżeli komputer ma mieć nową nazwę na stałe, a poprzednia nazwa jest wprowadzona do bazy
Kancelarisa należy:
Zainstalować program Kancelaris na nowym komputerze;
Zmienić na chwilę nazwę komputera na starą;
Odinstalować program Kancelaris (licencja zostanie usunięta z bazy);
Nadać komputerowi nową nazwę;
Zainstalować program Kancelaris.
Jeśli problem dotyczy wielu komputerów, należy pobrać program Kanctool [pobierz] i uruchomić go
w celu "czyszczenia licencji", czyli skasowania wszystkich wpisów z nazwami komputerów. Po tej
operacji wszystkie stanowiska będą się ponownie wpisywały do bazy. Operacja wymaga kontaktu z
Pomocą techniczną w celu wygenerowania jednorazowego klucza zabezpieczającego.
Rozwiązanie problemu zostało też opisane w dokumencie "Opis licencjonowania, typowe problemy
z licencjami" umieszczonym dziale Dokumentacja.
94
Pytanie administracyjne - Fa006 - Podczas uruchomienia programu pojawia się błąd
1002 lub zgłoszenie o rejestrację
Numer: Pytanie administracyjne - Fa006
Data: 2008-01-01
Temat: Podczas uruchomienia programu pojawia się błąd 1002 lub zgłoszenie o
rejestrację
Wersja:
- Wszystkie
Rozwiązanie:
Najczęściej przyczyną jest błędnie ustawiona data w komputerze. Należy sprawdzić, czy data jest
poprawnie ustawiona oraz czy nie wygasła licencja:
W programie wybieramy z menu Pomoc - O programie i naciskamy przycisk [Info].
95
Pytanie administracyjne - Fa005 - Archiwizowanie danych
Numer: Pytanie administracyjne - Fa005
Data: 2008-01-01
Temat: Archiwizowanie danych
Wersja:
- Wszystkie
Opis problemu:
Jakie foldery programu Kancelaris należy archiwizować? Gdzie są położone?
Rozwiązanie:
Szczegółowe informacje o organizacji danych w systemie Kancelaris znajdują się w dokumentacji:
Archiwizowanie danych: [pobierz]
Organizacja danych: [pobierz]
96
Pytanie administracyjne - Fa004 - Kancelaris - wpisy do rejestrów
Numer: Pytanie administracyjne - Fa004
Data: 2008-01-01
Temat: Kancelaris - wpisy do rejestrów
Wersja:
- Kancelaris PLUS 3.00/3.40
Rozwiązanie:
Opis wpisów do rejestru
[pobierz]
97
Pytanie administracyjne - Fa003 - Jaka może być przyczyna uszkodzenia bazy danych
w formacie MS Access?
Numer: Pytanie administracyjne - Fa003
Data: 2008-01-01 (2010-03-01)
Temat: Jaka może być przyczyna uszkodzenia bazy danych w formacie MS Access?
Wersja:
- Kancelaris Standard
Opis problemu:
Przyczynami uszkodzeń bazy danych w formacie MS Access są najczęściej
nagłe wyłączenia programu - awaria prądu, wyłączenie komputera, przerwanie działania programu
w trakcie wykonywania jakiejś operacji
niesprawna sieć generująca przekłamania w czasie zapisu danych np. naderwane kable,
uszkodzone lub niedokręcone karty sieciowe, zrywanie komunikacji z routerem WIFI (!)
Szczegóły opisane zostały w tym artykule Microsoft [Artykuł] oraz na innych stronach np. Tutaj
Rozwiązanie:
Kompaktowanie i naprawianie bazy danych odbywa się w momencie archiwizacji danych.
W przypadku problemów z otwarciem bazy należy:
1. Zrobić kopię folderu archiwum, aby zabezpieczyć wcześniejsze poprawne wersje bazy danych
2. Zrobić kopię pliku kancelaris.mdb
3. Zamknąć program Kancelaris, zrestartować komputer lub zamknąć wszystkie procesy
kancelaris.exe
4. Uruchomić program Archiwum.exe i spróbować zrobić archiwizacje.
Jeżeli archiwizacja się powiedzie, oznacza to, że baza została naprawiona - należy sprawdzić
istnienie i poprawność kluczowych dla Kancelarii danych.
Jeżeli program archiwizator nie potrafi otworzyć bazy danych należy skorzystać z dodatkowego
narzędzia firmy Microsoft Zobacz
Jeżeli dodatkowy program naprawi bazę należy sprawdzić istnienie i poprawność kluczowych dla
Kancelarii danych.
W ostateczności należy odtworzyć bazę z archiwum z poprzedniego dnia i także przeprowadzić
archiwizację.
Zawsze zachowaj kopię folderu archiwum, aż do momentu uznania, że problemy zostały
wyeliminowane.
Przez kilka kolejnych dni wykonuj kopię pliku kancelaris.mdb w ciągu dnia na wypadek
powtórzenia się problemów.
98
Pytanie administracyjne - Fa002 - Zaginęło hasło administratora systemu Kancelaris
PLUS. Co mam zrobić?
Numer: Pytanie administracyjne - Fa002
Data: 2008-01-01
Temat: Zaginęło hasło administratora systemu Kancelaris
Wersja:
- Kancelaris Standard
Rozwiązanie:
Należy pobrać program Kanctool [pobierz]. Operacja wymaga kontaktu z Wydawnictwem w celu
wygenerowania jednorazowego klucza zabezpieczającego.
99
Pytanie administracyjne - Fa001 - Zaginęło hasło administratora systemu Kancelaris
Numer: Pytanie administracyjne - Fa001
Data: 2008-01-01
Temat: Zaginęło hasło administratora systemu Kancelaris
Wersja:
- Kancelaris PLUS
Rozwiązanie:
Prosimy o zgłoszenie problemu do producenta za pomocą formularza - otrzymają Państwo
odpowiednią procedurę.
100
Pytanie użytkownika numer: fu013
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego nie mogę usunąć danej czynności?
Jeśli czynność została uwzględniona na zarejestrowanej i zatwierdzonej fakturze nie może być
edytowana ani usuwana, ponieważ zatwierdzona faktura nie może być zmodyfikowana.
101
Pytanie użytkownika numer: fu012
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego podczas rejestrowania czynności nie widzę klienta/zlecenia/sprawy.
Podstawą do zarejestrowania czynności jest istnienie zlecenia i uprawnienie pracownika do tego
zlecenia. W ramach zlecenia kancelaria musi świadczyć jakieś usługi. Usługa może, ale nie musi
być powiązana ze sprawą.
Aby zarejestrować czynność należy:
- założyć klientowi zlecenie – wpisując sposób rozliczania czynności,
- przydzielić danego pracownika do tego zlecenia oraz ustalić jego stawkę godzinową,
- zarejestrować usługę, jaką w ramach zlecenia świadczy kancelaria.
Zobacz także fu009 i fu008.
102
Pytanie użytkownika numer: fu011
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego dodając sprawę nie mogę wprowadzić stron?
Aby wprowadzić informację o stronach sprawy niezbędne jest najpierw zapisanie podstawowych
informacji o niej do bazy danych.
Z paska narzędziowego wybierz OK, aby zapisać dane sprawy, a po ich poprawnym zapisaniu
ponownie naciśnij Edycja. Teraz będziesz mógł dodawać strony.
103
Pytanie użytkownika numer: fu010
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego nie widzę danej sprawy?
W oknie Akta spraw każdy pracownik widzi tylko te sprawy, do których ma uprawnienie.
Jeśli pracownik nie widzi danej sprawy, która na pewno istnieje, osoba uprawniona w tej sprawie
powinna ją wyedytować i zmienić uprawnienia.
Aby widzieć wszystkie sprawy, niezależnie od uprawnień w poszczególnych sprawach, należy mieć
prawo: Sprawy – przeglądanie wszystkich.
104
Pytanie użytkownika numer: fu009
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Czym się różni sprawa od zlecenia?
W programie Kancelaris rozdzieliliśmy rozliczenia sprawy od tematyki sprawy.
Dzięki temu w ramach jednego zlecenia stałej obsługi Kancelaria może prowadzić wiele spraw, a
jedna sprawa może być rozliczana na kilka sposobów.
Zlecenie opisuje w jaki sposób dokonywane będą rozliczenia z klientem. Możemy przyjąć, że
zlecenie opisuje finansową stronę umowy pomiędzy klientem a kancelarią. W zleceniu opiszemy
jakiego typu usługi mają być zrealizowane oraz w jaki sposób będziemy te usługi rozliczać.
Zlecenie:
- łączy usługi i czynności mające ten sam sposób rozliczeń,
- nie zawiera żadnych informacji dotyczących strony merytorycznej, czyli nie mówi nic o tym
jakiego tematu dotyczy żądanie klienta,
- może być realizowane tylko i wyłącznie na rzecz jednego klienta,
- jest podstawą do wystawiania faktur i innych operacji finansowych.
Sprawa opisuje merytoryczną część umowy pomiędzy klientem a kancelarią. Sprawa:
- łączy czynności usługi wykonywane z związku z tym samym merytorycznym tematem,
niekoniecznie w ramach tych samych rozliczeń finansowych,
- nie jest związana z rozliczeniami,
- może być prowadzona dla wielu klientów, którzy są stroną w sprawie (z każdym rozliczamy się na
podstawie odrębnego zlecenia),
- jest podstawą dla przechowywanych dokumentów, terminów, zadań i wydarzeń.
105
Pytanie użytkownika numer: fu008
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: W jaki sposób określić uprawnienia pracowników?
Prawa pracownika są zawsze sumą jego praw ogólnych i praw szczegółowych do danej sprawy czy
zlecenia.
Zakładka Pracownicy - uprawnienia służy do określenia ogólnych praw pracownika.
Uprawnienia szczegółowe ustalane są na zakładce Sprawy - Uprawnienia oraz Zlecenia Pracownicy
Przykład:
Jeżeli pracownik nie ma ogólnego uprawnienia: Sprawy - przeglądanie wszystkich, to będzie
widział tylko i wyłącznie te sprawy, do których ma uprawnienie szczegółowe
, Jeżeli ma ogólne uprawnienie: Sprawy - przeglądanie wszystkich, to będzie widział wszystkie
sprawy, niezależnie od swoich szczegółowych w nich uprawnień.
Generalnie zasady stosowania uprawnień możemy podzielić na dwie sytuacje:
- Kancelaria, w której pracownicy mają dostęp do wszystkiego. Sugerujemy uprawnienie
wszystkich pracowników ogólnym uprawnieniem "przeglądanie wszystkich" lub włączenie opcji
Kancelarii "Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń".
- Kancelaria, w której pracownicy mają mieć dostęp do swoich spraw i obowiązków. Sugerujemy
wprowadzenie ogólnych uprawnień tylko w szczególnych okolicznościach.
Poszczególne prawa wynikające z uprawnień są opisane w elektronicznej instrukcji obsługi.
106
Pytanie użytkownika numer: fu007
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego nie mogę zmienić ani zobaczyć danych o innym pracowniku?
Tylko osoby będące Administratorami systemu mają prawo do dodawania, przeglądania i
edytowania danych wszystkich pracowników, a w szczególności do nadawania im uprawnień
użytkowników oraz ustalania danych związanych z logowaniem do systemu.
Abyś mógł zostać administratorem, osoba, która ma już to uprawnienie, musi Ci je nadać.
107
Pytanie użytkownika numer: fu006
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego w oknie Kancelaria nie mogę wprowadzić stawek?
Tylko osoby będące Administratorami systemu mają prawo do przeglądania i edytowania
informacji o domyślnych stawkach pracowników Kancelarii.
Abyś mógł zostać administratorem, osoba, która ma już to uprawnienie, musi Ci je nadać.
108
Pytanie użytkownika numer: fu005
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Jak zmienić LOGO Kancelarii?
Logo kancelarii jest "bitmapą". Do edycji logo używany jest automatycznie systemowy program
Paint. Jeśli kancelaria ma już gotowe logo należy:
- zapisać je w postaci bitmapy (pliku z rozszerzeniem bmp)
- otworzyć program Paint w systemie Windows (Start -> Programy -> Akcesoria -> Paint)
- w programie Paint otworzyć wcześniej zapisany plik
- zaznaczyć logo i skopiować do schowka (Ctrl+C lub Edycja -> Kopiuj)
- przejść do programu Paint, w którym edytujemy logo z programu Kancelaris
- skopiować dane ze schowka (Ctrl+V lub Edycja -> Wklej)
Zobacz też: fa060
109
Pytanie użytkownika numer: fu004
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego w widoku „lista” nie widzę wszystkich danych?
Jest kilka możliwości:
- w widoku lista, w pola znajdujące się na lista została wprowadzona jakaś wartość i został
naciśnięty przycisk [ENTER], co spowodowało zawężenie ilości wierszy tylko do tych, które
spełniają wybrane kryterium
» sprawdź i wyczyść pola znajdują nad listą i naciśnij ENTER;
- w trakcie przeglądania danych w widoku normalnym został zastosowany Filtr, co spowodowało
zawężenie ilości danych w wybranym oknie tylko do tych, które spełniają wybrane kryterium
» przejdź do widoku normalnego i sprawdź w czy na pasku stanu istniej napis Filtr;
- jeśli przeglądasz Sprawy lub Zlecenia, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do przeglądania
innych danych;
» zapytaj administratora lub osoby zarządzające sprawą lub zleceniem o swoje uprawnienia.
110
Pytanie użytkownika numer: fu003
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Co zrobić, jeśli w trakcie edycji wprowadziłem niepoprawne dane?
W każdym momencie edycji, jeżeli uznasz że popełniłeś błąd, że edytujesz niewłaściwe dane lub z
jakichkolwiek innych przyczyn chcesz przerwać modyfikację danych możesz wybrać przycisk
Anuluj. Zmiany, których dokonałeś od momentu wejścia w tryb edycji zostaną anulowane. Po
naciśnięciu przycisku OK, nie będzie już możliwe automatyczne odtworzenie poprzednich
informacji.
111
Pytanie użytkownika numer: fu002
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego w trakcie edycji lub dodawania danych nie mogę przejść do innej
zakładki?
Na zakładkach znajdują się dane powiązane z danymi głównymi, są to np. adresy klienta czy konta
bankowe kancelarii itp. Aby rozpocząć ich edycję, najpierw muszą zostać poprawnie zapisane dane
główne. Aby edytować dane zawarte na innej zakładce:
- naciśnij przycisk OK, aby zapisać dane znajdujące się na tej zakładce,
- przejdź na inną zakładkę,
- na pasku narzędziowym listy wybierz Nowy albo Edycja.
112
Pytanie użytkownika numer: fu001
Data: 2002-01-01
Wersja:
- Wszystkie
Temat: Dlaczego nie mogę się zalogować do systemu?
W czasie wprowadzania hasła ma znaczenie wielkość liter, dlatego sprawdź, czy nie jest wciśnięty
przycisk CAPS-LOCK, Zapytaj Administratora systemu o swoje hasło.

Podobne dokumenty