specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach
znak postępowania: L.dz.VII.391.6.4.2013
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCA
TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFRERT ORAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
Kielce, dnia 17.09.2013 r.
DYREKTOR
Andrzej Dąbrowski
……..…………………………….
/zatwierdził/
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I TRYBIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
Adres:
25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
Tel.:
(041) 361-53-51 fax.: (041) 344-59-21
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczane będą informacje związane
z prowadzonym postępowaniem : http://bip.wbp.kielce.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwanej dalej „ustawą”,
„ustawą Pzp” lub „Pzp”.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji powołanej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego,
stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego
dokumentu, dostępny jest w formie drukowanej w siedzibie Zamawiającego. W wersji
elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i może być
przekazywana nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail). Po uprzednim
złożeniu wniosku przez Wykonawcę - Zamawiający przewiduje możliwość powielenia
i przesłania nieodpłatnie kopii SIWZ w formie drukowanej.
Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im Witolda Gombrowicza w Kielcach. Nazwa i kod przedmiotu
zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Drukowane książki - 22110000-4
Książki biblioteczne - 22113000-5
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot
zamówienia jest podzielony na 2056 pakietów (części) - każdy pakiet obejmuje jeden
tytuł w ilości egzemplarzy określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowy wykaz tytułów, autorów i ilości egzemplarzy zawiera zał. Nr 2
„Formularz cenowy” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył książki w jak najnowszym,
dostępnym na rynku wydaniu z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego dotyczących
oprawy zamawianych pozycji określonych w załączniku Nr 2.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje:
a)
udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp,
b)
zawarcia umowy ramowej,
c)
aukcji elektronicznej,
d)
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 31.10.2013 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdego tytułu w wymaganej liczbie
egzemplarzy jednorazowo.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
OPIS
SPOSOBU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp a także spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp oraz w celu weryfikacji rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
Wykonawcy należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 4 ustawy Pzp - złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania
obejmującego dostawę książek dla biblioteki publicznej lub innej biblioteki w rozumieniu
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642)
o wartości minimum 20 000 zł.
Przez „główne dostawy” Zamawiający rozumie dostawy książek do bibliotek publicznych
lub innych bibliotek w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642), realizowane w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego. Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących głównych dostaw,
określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
3.Pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wyszczególnionych w Dziale V SIWZ.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do
SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał);
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie (wymagana forma dokumentu - oryginał);
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
jednego zadania obejmującego dostawę książek dla biblioteki publicznej lub innej
biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642) o wartości minimum 20 000 zł.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp składa każdy Wykonawca.
3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
zobowiązany jest w takiej sytuacji, udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. (wymagana forma dokumentu - oryginał podpisany przez podmiot
udostępniający);
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - wg
wzoru określonego załącznikiem nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu oryginał);
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
osoby fizyczne wykazują składając oświadczenie, o którym mowa w pkt 4
niniejszego Działu SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem);
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 Prawa zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał);
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych
podmiotów w zakresie wymaganym od Wykonawcy (wymagana forma dokumentu oryginał);
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również
spółki cywilnej):
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
b) do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się
przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy
z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
c) w przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,
warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań
Zamawiającego:
• na żądanie Zamawiającego Wykonawcy przedłożą umowę regulującą
ich współpracę;
• umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia
i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;
• Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 - 7
składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem wymaganych Prawem zamówień
publicznych terminów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jednak za ich działanie
odpowiada jak za własne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.
2.
Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu
lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie
na żądanie Zamawiającego potwierdzona oryginałem pisma przez przekazującego.
3.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres Zamawiającego:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
tel.: (041) 361-53-51
fax.: (041) 344-59-21
4.
Zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych - Wykonawcy
mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ a Zamawiający udzieli
wyjaśnień.
5.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej
SIWZ oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie
dla nich wiążąca. Zmiany treści SIWZ zostaną także zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego na której dostępna jest Specyfikacja.
6.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawców
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może
wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
7.
Zamawiający może w razie zaistnienia takiej potrzeby zwołać zebranie Wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
8.
Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej
SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp odrzuci ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia Pani Anna Liszka,
tel.: (041) 361-53-51 email: [email protected]
- w zakresie procedury postępowania Pani Monika Pluta,
tel.: (041) 361-53-51 email: [email protected]
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
3.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę sporządza się zgodnie z załączonym formularzem ofertowym
– zał. Nr 1, do którego musi być załączony formularz cenowy – zał. Nr 2,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 3,
oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 4 a także informację
o przynależności do grupy kapitałowej - zał. Nr 5 i wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - zał. Nr 6.
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania
obejmującego dostawę książek dla biblioteki publicznej lub innej biblioteki
w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U.
z 2012 r. poz. 642) o wartości minimum 20 000 zł.
Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą zgodnie ze swoim statusem pozostałe
dokumenty wymienione w Dziale V niniejszej SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej. Należy zachować szczególną staranność w przypadku wypełniania
wzorów dokumentów odręcznie - informacje muszą być czytelne dla Zamawiającego.
4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty
winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się
oferta.
5. Oferta i oświadczenia (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą
być złożone w formie oryginału, podpisane
przez
upoważnionego/ych
przedstawiciela/li Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone w formie oryginału pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
7. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu przez
Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący
sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego
w załącznikach do SIWZ. Należy zachować kolejność pozycji formularza
cenowego jak również kolejność narzuconej przez Zamawiającego numeracji
pakietów, w pozycjach, na które Wykonawca nie składa oferty należy wpisać
znak „X”. W żadnym wypadku Wykonawca nie może usunąć wierszy
w formularzu cenowym.
9. Na wniosek Wykonawcy przesłany do Zamawiającego faksem bądź pocztą
elektroniczną - Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy załącznik nr 2 do
SIWZ - Formularz cenowy w formacie Microsoft Office Excel.
10. Nie zachowanie zasad sporządzenia oferty wskazanych przez Zamawiającego, jak
również nie zastosowanie się do wytycznych dotyczących sposobu obliczenia ceny
oferty spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamówień publicznych.
11. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
12. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe
oraz opatrzone podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę.
13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993.r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy
ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).
14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert.
15. Opakowanie oferty musi być opatrzone:
a) adresem Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda
Gombrowicza, 25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
b) napisem: „Oferta na dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach”
c) imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą)
Wykonawcy.
Uwaga:
Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji
wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie
niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone
w formie przewidzianej dla złożenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo
oznaczone wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
25-033 Kielce
ul. ks. P. Ściegiennego 13
Pok. 202 (sekretariat)
2.
3.
4.
Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2013 r. o godz. 1030.
Złożonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert wskazanym
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.09.2013 r. o godz. 1100.
Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem
„WYCOFANIE OFERTY”
5.
6.
7.
8.
9.
Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty (wartość brutto) na każdy pakiet musi być podana w złotych polskich.
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Cena brutto oferty na dany pakiet, w ramach którego Wykonawca przystępuje
do postępowania zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
jest ostateczna. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia do końca
wykonania umowy.
3. Sposób obliczenia ceny winien odpowiadać opisowi kolumn tabeli formularza cenowego:
WARTOŚĆ BRUTTO = ILOŚĆ EGZEMPLARZY x CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO.
Podane przez Wykonawcę ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku. Jeżeli Wykonawca w celu sporządzenia / wypełnienia formularza cenowego
posługuje
się
programem
Microsoft
Office
Excel
formatuje
komórki
w następujący sposób: FORMATUJ KOMÓRKI → LICZBY → KATEGORIA →
KSIĘGOWE → MIEJSCA DZIESIĘTNE:2 → SYMBOL: zł.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium oceny i wyboru oferty jest cena brutto zaoferowana przez
Wykonawcę dla poszczególnego tytułu (pakietu). Wykonawca wygra postępowanie na
te tytuły, dla których poda najniższą cenę brutto spośród cen podanych w otrzymanych
na dany pakiet ofertach.
2. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu
z postępowania, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zostanie
podpisana umowa.
2.
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie podpisana
w siedzibie Zamawiającego w terminie zgodnym z regulacją art. 94 Prawa zamówień
publicznych.
3.
Termin podpisania umowy zostanie wskazany w zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Za uchylenie się od podpisania umowy Zamawiający uważa nie stawienie się
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i czasie w celu podpisania
umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.
5.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
6.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć
informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw,
jeżeli taka konieczność zaistnieje.
7.
W przypadku, gdy przez Zamawiającego zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta
złożona przez Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian zawartej umowy
oraz określa warunki takich zmian:
Możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej umowy
w zakresie:
1. Zmiana ceny za wykonanie
zamówienia
Warunki dokonania zmian
postanowień zawartej umowy:
- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji wybranych tytułów, cena brutto
określona w umowie ulega zmniejszeniu
o wartość tytułów, które nie będą dostarczane
- w przypadku wycofania tytułów z rynku
lub wyczerpania nakładu danego tytułu cena
brutto określona w umowie ulega zmniejszeniu
o wartość tytułów, które nie będą dostarczane
- w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie
trwania realizacji umowy.
2.
Zmiany
w
obszarze
przedmiotu zamówienia
XIV.
WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY
- w przypadku wycofania tytułów z rynku
lub wyczerpania nakładu danego tytułu.
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. WZÓR UMOWY
Wzór umowy został określony w załączniku Nr 7 do SIWZ
XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o:
• wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także poda nazwy (firmy) i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert .
• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
a także zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej, oraz w swojej siedzibie na
tablicy ogłoszeń.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień
publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
Formularz cenowy - załącznik nr 2,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 6
Wzór umowy - załącznik nr 7
Załącznik nr 1
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, nasza firma (Wykonawca) :
Nazwa firmy-Wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej
-imię i nazwisko)
adres siedziby Wykonawcy
adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby Wykonawcy
Nr telefonu
Nr faksu
adres e-mail
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym
1) oferuje wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ):
• za cenę brutto dla poszczególnych tytułów (pakietów) wskazaną w formularzu
cenowym,
• w terminie do 31.10.2013 r.;
2) oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w jego siedzibie tj. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda
Gombrowicza w Kielcach ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce;
3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, a złożenie przez nas oferty jest
dowodem akceptacji tych warunków;
4) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności za dostawę - 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego;
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert;
6) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm./),
7) załącznikami do niniejszej oferty są:
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron.
Mając na względzie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
-
wyrażam
zgodę
na
ujawnienie
wszystkich
dokumentów
składających
się
na ofertę jednocześnie,*
- nie wyrażam zgody na ujawnienie stron(y) ............... oferty, gdzie zawarto
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *
Mając na względzie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,
że
nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom /
zamierzamy
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom
**.
Wykaz podwykonawców oraz zakres ich świadczeń w załączeniu.
......................................................
Miejscowość, data
*wypełnić, jeśli dotyczy
**niewłaściwe skreślić
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 2
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
Nazwa firmy-Wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej
-imię i nazwisko)
adres siedziby Wykonawcy
adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby Wykonawcy
Nr telefonu
Nr faksu
adres e-mail
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym
FORMULARZ CENOWY
L.p.
Tytuł/Autor
Wydawca
1
2
3
Cena
Cena
Liczba
jednostkowa jednostkowa
egzemplarzy
netto
brutto
Okładka
Wydanie
4
5
6
WYKAZ I
1.
2.
07 zgłasza się. Opowieść o
serialu / P.K.Piotrowski
10 lat piekła w Legii
Cudzoziemskiej /
J.Białoskórski
4.
10 mitów kryzysu /
H.Flassbeck
100 rzeczy, które każdy
projektant powinien
wiedzieć… / S.Weinschenk
5.
14 minut. Historia
legendarnego biegacza i trenera
6.
200 odpowiedzi na pytania z
marketingu / T.Wojciechowski
3.
7.
8.
5 kroków do porozumienia /
A.M.Łabuz
52 powody, dla których
nienawidzę mojego ojca /
J.Brody
9.
7 lat później / G.Musso
10.
A jednak żeglowaliśmy /
A.Urbańczyk
11.
ABC Afazji / K.Wnukowska
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rytm
twarda
najnowsze
na rynku
2
Krytyki
Politycznej
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Fabryka Słów
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Galaktyka
Difin
Albatros
Arcana
Harmonia
7
8
Wartość
brutto
(kolumna 6 x
kolumna 8)
9
12.
ABC pewności siebie i
atrakcyjności / J.Gajos
13.
Adaptacje literatury
amerykańskiej / R.Syska
14.
Afrykańska love story /
D.Sheldrick
15.
16.
17.
18.
Akacjowy szałas / B.Golka
Akcja Rudolf / Z.ZeydlerZborowski
Aksjologiczne i terapeutyczne
konteksty recepcji… /
S.Krzyśka
Aksjomaty prawa
administracyjnego /
J.Zimmerman
20.
Akt w polskiej fotografii /
J.Piątek
Aktualizacja opłaty za
użytkowanie wieczyste… /
J.Jaworski
21.
Aktywność publiczna kobiet na
ziemiach polskich / T.Pudłocki
19.
22.
Akuszer śmierci / P.Jaszczuk
23.
Album Polski / R.Mirowski
24.
Alina. Miłość w cieniu polityki
/ B.Szczepuła
25.
Alternatywna wizja historii prace… / M.Karas
26.
Ambasador / J.Sadecki
27.
Amerykańskie popularne kino
policyjne 1970-2000 / E.Durys
miękka
najnowsze
na rynku
2
Ekrany
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
LTW
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Buchmann
twarda
najnowsze
na rynku
1
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Via Medica
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pax
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
5
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
PIW
twarda
najnowsze
na rynku
2
Buchmann
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
Aspra
Neriton
Prószyński
Pellegrina
W.A.B.
Księgarnia
Akademicka
Agora
Uniwersytet
Łódzki
29.
Analiza EKG w przypadkach
klinicznych / D.Kozłowski
Analiza informacji w
zarządzaniu bezpieczeństwem /
K.Liedl
30.
Analiza śledcza i
powłamaniowa / H.Carvey
31.
Anatomia drzewa życia /
J.Kuźniar
32.
Anatomia i histogeneza roślin
naczyniowych / Z.Hejnowicz
33.
Andy Murray. Niezwykła
historia / M.Hodgkinson
Bukowy Las
34.
Anemony / J.Janczyk
W-ska Firma
Wydawnicza
35.
Angela Merkel. Pani Kanclerz /
S.Kornelius
36.
Angelina Jolie. Portret
supergwiazdy / R.Mercer
28.
37.
Anioły i demony / D.Brown
38.
Anna Austriacka /
W.S.Magdziarz
39.
Anna German. Osobisty album
/ M.Baranowska
40.
Antybiotyki w medycynie
rodzinnej / I.Łętowska
41.
Arabska księżniczka / T.Valko
42.
Archetypy świata dziecięcego /
A.Wasilewska
PWN
Filia
G+J
Sonia Draga
PZWL
Prószyński
Harmonia
43.
ArchiCAD / R.Ślęk
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
44.
Arkadia / I.Michałowska
Videograf
miękka
najnowsze
na rynku
45.
Aromatyczne dania z mięsa
Buchmann
miękka
najnowsze
na rynku
1
46.
Asertywność na co dzień /
A.Wróbel
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Esprit
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
3
47.
Ashford park / L.Willig
49.
ASP.NET MVC4.
Programowanie / J.Chadwick
Aspekty prawne planowania i
zagospodarowania
przestrzennego / T.Brzezicki
50.
Aspiracje życiowe młodzieży
w środowisku …/ A.Zawada
51.
Asymetryczne relacje banku i
przedsiębiorstwa… / J.Nowak
48.
53.
Atak na chrześcijaństwo /
J.M.Verlinde
Audyt wewnętrzny w
strukturze kontroli zarządczej /
T.Kiziukiewicz
54.
Australijczyk w Italii /
M.Llewellyn
55.
Autobiografia jako twórcze
wyzwanie / K.Lasocińska
56.
Automaty liczą. Komputery
PRL / B.Kluska
52.
57.
Autoportret z lisiczką / M.Fox
58.
Azyl / I.Sowa
59.
Baba i góry zapiski z wypraw /
G.Szuba
60.
Bach for my baby /
J.Bargielska
Samo Sedno
Amber
Impuls
Difin
Świat Książki
ŻAK
Novae Res
Mała Kurka
Znak
Stapis
Biuro Literackie
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
62.
Badania jakościowe. Metody i
zastosowania / M.Kaczmarek
Badania lekarskie. Okulary
korekcyjne. Szkolenie bhp /
B.Naróg
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
63.
Ballada o ciotce Matyldzie /
M.Witkiewicz
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
4
miękka
najnowsze
na rynku
2
Nowy Świat
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dobre Historie
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Aspra
miękka
najnowsze
na rynku
3
61.
64.
Bank 3.0 / B.King
65.
Bardziej niż wczoraj, lecz
mniej niż jutro / U.Tors
66.
Barok / C.Hernas
67.
Bastard / A.Dziurawiec
68.
Bernadotte żołnierz fortuny /
K.Mazowski
69.
Beyonce. Crazy In Love /
D.Easlea
70.
Bez śladu / T.French
71.
Bez tchu t.1 Szaleństwo
zmysłów / M.Banks
72.
73.
Bezpieczeństwo w umowach
budowlanych / M.Kuliński
Bezpieczeństwo wewnętrzne
państw członkowskich UE /
K.P.Marczuk
Studio Emka
Poligraf
PWN
W.A.B.
Albatros
Albatros
74.
Biała lwica / H.Mankell
W.A.B.
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
Bis
miękka
76.
Białe noce / C.Coulter
Bibliografia komiksów
wydanych w Polsce w latach
1905(1859)-1999
najnowsze
na rynku
Fundacja
Tranzyt
miękka
najnowsze
na rynku
2
77.
Biel Helsinek / J.Thompson
Amber
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
EdiPress
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
75.
78.
Bilans w firmie / D.Frodsham
79.
Biochemia. Krótki kurs /
J.L.Tymoczko
81.
Biuro myśli znalezionych /
M.Zaborski
Biurowa rewolucja czyli sztuka
organizowania efektywnych…
/ A.Pilampalli
82.
Biznes na Facebooku i nie
tylko / T.Bonek
80.
One Press
PWN
Wolters Kluwer
83.
Bliscy nieznajomi / K.Ćwiklak
Universitas
84.
Blondynka w Londynie /
B.Pawlikowska
National
Geographic
85.
Bo we mnie jest ex /
I.Skrzypczak
86.
Bogowie i herosi mitów
greckich / A.Casalis
87.
Bogowie i wojownicy /
M.Paver
88.
Ból ostry / L.Bromley
89.
Bracia Karamazow /
F.Dostojewski
90.
Bractwo róży / D.Morrell
91.
Brama ognia / T.Harlan
92.
Bruce Dickinson. Iron Maiden
/ J.Schooman
93.
Budowa potencjału bojowego
Wojska Polskiego / F.Puchała
94.
Budowanie zespołu /
R.Szczepanik
95.
Bukareszt. Krew i kurz /
M.Rejmer
96.
Bull Street / D.Lender
97.
Być dyrektorem szkoły /
A.L.Brzywca
98.
Być nauczycielem, opiekunem,
wychowawcą / G.Durka
99.
Była taka ulica
Marszałkowska... / P.Stala
100.
Byłam przyjaciółką diabła /
W.Jaroń
101.
102.
103.
104.
Cafe Auschwitz / D.Brauns
Calico Joe / J.Grisham
Całe złoto El Dorado / K.Petek
Charlotte Street / D.Wallace
Zysk i S-ka
Jedność
W.A.B.
Medipage
Znak
Albatros
Prószyński
Anakonda
Bellona
One Press
Czarne
Kurhaus
Publishing
Novae Res
Veda
Rafael
Akcent
Albatros
Zysk i S-ka
Sonia Draga
105.
Chce się żyć / M.Pieprzyca
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
5
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
107.
Chemia analityczna t.1-2 /
J.Minczewski, Z.Marczenko
Chemia analityczna z
elementami analizy
instrumentalnej / T.Lipiec
PZWL
miękka
najnowsze
na rynku
5
108.
Chemia leków. Krótkie
wykłady / P.Graham
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
Powszechne
Rolnicze i Leśne twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Muzeum Historii
Pol.Rychu Lud. miękka
najnowsze
na rynku
1
2
106.
109.
Chemia łez / P.Carrey
110.
Chirurgia. Chirurgia
naczyniowa / J.E.Fischer
111.
Chirurgia małych zwierząt.
Brzuch i miednica / M.Galanty
112.
Chłopiec, który wrócił z nieba /
K.A.Malarkey
113.
Chłopiec, który zaginął /
D.A.Mishani
114.
Chłopska Zamojszczyzna
1942-1944
116.
Chodźcie z nami! Psychologia
i opór / C.Gilligan
Choroby chirurgiczne.
Diagnostyka i leczenie /
N.Rawlinson
117.
Choroby zawodowe /
A.Domańska-Jakubowska
118.
Chorzy i lekarze w moim życiu
/ W.Amielańczyk
115.
119.
Christian Dior / M.F.Pochna
120.
Chwasty polskie /
D.Olbrychski
121.
Chwilo zapomnienia lady Eve /
G.Burrowes
122.
Chyba za nami nie traficie /
J.Milewski
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Ciemnia / S.Mosby
Cienie sławy / C.Coulter
Cienie w mroku / M.Paver
Cień i kość / L.Bardugo
Cień pamięci / C.J.Clark
Click millionaires czyli
internetowi milionerzy… /
S.Fox
Cmentarzysko / M.Connelly
Wielka Litera
Medipage
Aetos Media
W.A.B.
Krytyki
Politycznej
miękka
najnowsze
na rynku
PZWL
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
One Press
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Harmonia
miękka
najnowsze
na rynku
2
Verlag Dashofer
Poligraf
Bukowy Las
W.A.B.
Amber
W.A.B.
Hachette
Lucky
W.A.B.
Papierowy
Księżyc
Prószyński
One press
twarda
najnowsze
na rynku
2
132.
Co dzień bardziej samodzielnie
/ A.Mikler-Chwastek
Co tylko zechcesz. 40 lekcji
dla nowoczesnego biznesmena
/ D.Sivers
Co wywołuje przestepczość i
jak ją można ograniczać /
W.Florczak
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
133.
Coaching kadry kierowniczej /
S.McAdam
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
134.
Coaching na Wyspach
Szczęśliwych / M.Bennewicz
miękka
najnowsze
na rynku
2
135.
Conan i miecz zdobywcy /
R.E.Howard
miękka
najnowsze
na rynku
2
130.
131.
Helion
Rebis
136.
Coś zupełnie innego /
A.Lauveng
137.
Córka czarownicy /
A.Klejzerowicz
138.
Córka doskonała /
E.V.S.Kavver
139.
Córka kapitana / L.Fleming
140.
Córka Stalina chciała być
kochanką / E.Watała
141.
Córki rozbójniczki /
G.Plebanek
142.
Córki swoich matek /
J.Miszczuk
143.
CSS. Witryny internetowe
szyte na miarę / C.Wyke-Smith
144.
Cud świętego Józefa / E.Polak
145.
Cuda Polski. Miejsca, które
musisz zobaczyć
146.
Cukrzyca u dzieci. Po drugiej
stronie lustra / R.Besser
147.
Cyberterroryzm zagrożeniem
XXI wieku / A.Podraza
148.
149.
150.
Cyfrowa twierdza / D.Brown
Cypherpunks. Wolność i
przyszłość internetu /
J.Assange
Cza-cza z królową / S.Dutka
151.
Czarne tango / L.Oskarsson
152.
Czas na dziecko. Poradnik dla
dojrzałych matek / C.Spahr
153.
Czas poza czasem / K.Dick
154.
Czas pracy / K.Stefański
155.
Czas pracy po zmianach od 23
sierpnia 2013 r. / P.Gborski
156.
Czerwony smok / T.Harris
157.
Człowiek znikąd / V.Moore
158.
Czołgi II wojny światowej /
A.Zasieczny
159.
Cztery strony czasu /
I.Chmielewska
161.
Cztery szkice z przeszłości
matematyki / I.Mioduszewski
Czy jesteś wystarczająco
bystry, żeby pracować w
Google / W.Pounstone
162.
Czy w tej autobiografii jest
kobieta? / A.Pękaniec
163.
Czy wiesz jak zbudowane jest
nasze ciało
164.
Czym podróżujemy. Książka z
zakładkami / D.Wierszyńska
165.
Czynniki polityczne w
bankowości / K.Jachowicz
160.
166.
Da Capo / J.Franczak
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Septem
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Publicat
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mada
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
Sonia Draga
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
SQN
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Smak Słowa
Prószyński
Videograf
W.A.B.
Prószyński
Helion
WAM
Difin
Siedmioróg
Czarna Owca
Helion
Rebis
Albatros
W.A.B.
Alma-Press
Media Rodzina
Księgarnia
Akademicka
Klin
Olesiejuk
Poltext
Literackie
167.
Dagon / H.P.Lovercraft
168.
Danuto nie chcem ale muszem
/ B.Ligęza
169.
170.
Dar duszy. Uzdrawiająca
moc… / R.Schwartz
Darmowe sposoby na
tworzenie profesjonalnych
stron www / M.Bell
171.
David Beckham / G.Russell
172.
Decoupage. Projekty, techniki,
nowe tendencje / G.Alio
173.
Dekalog współczesnego
zarządzania / K.Łobos
174.
Delta Wenus / A.Nin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Astrum
miękka
najnowsze
na rynku
2
Illuminatio
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
3
Medipage
twarda
najnowsze
na rynku
3
Impuls
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
karton
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
SR
SQN
Arkady
Difin
Prószyński
175.
Demontaż / S.Chudyk
Novae Res
176.
Departament 19. Powrót /
W.Hill
Nasza
Księgarnia
177.
Depeche Mode. Wczesne lata
1981-93 / T.Baker
178.
Depresja. Jak pomóc sobie i
bliskim / D.Gromnicka
179.
Detektyw Monk w rozterce /
L.Goldberg
180.
181.
182.
183.
Determinaty bezpieczeństwa
ekonomicznego rodzin /
M.Kośny
Determinanty rozwoju
regionalnego w Polsce /
K.Pająk
Detroit / M.Stalmarsk
Dezinformator / F.Forsyth
184.
Diabły z Loudun / A.Huxley
185.
Diagnostyka obrazowa. Jama
brzyszna / M.Federle
186.
Diagnostyka obrazowa.
Mózgowie / A.Osborn
188.
Diagnostyka obrazowa. Urazy
narządu ruchu / A.Sonin
Diagnoza uspołecznienia
publicznego szkolnictwa III RP
w procesie centralizmu /
B.Śliwierski
189.
Diana. Moja historia /
A.Morton
187.
190.
Dieta Dr Budwig / R.Hilu
Anakonda
Samo Sedno
W-ska Firma
Wydawnicza
Albatros
PIW
Medipage
Medipage
Dream Books
D2System
191.
Dla sprawy / G.K.Chesterson
Fronda
192.
Dlaczego musisz być
sceptyczny / M.Przybyłowska
W-ska Firma
Wydawnicza
193.
Długo i szczęśliwie /
S.M.Warren
194.
Do utraty tchu / Da Costa
Portia
195.
196.
Do utraty tchu / C.Lynn
Dobre wychowanie / A.Towles
Replika
W.A.B.
Amber
Znak
197.
Dogonić rozwiane marzenia /
E.Flock
198.
Dojrzałość. Odpowiedzialność
bycia sobą /Osho
199.
Dokąd kler prowadzi Polskę?
Laickie … / K.Czapiński
200.
201.
Doktor sen / S.King
Dom grozy / K.Korkozowicz
202.
Dom na skarpie / N.Roberts
203.
Dom nocy t.10 Ukryta /
P.C.Cast
204.
205.
Dom śmierci / D.Koontz
Dom tajemnic / D.L.Martin
206.
Dom wiatru / T.Hardie
207.
208.
Domowe nalewki i likiery
Domowe wydatki pod
kontrolą. Czyli gdzie
pieniądze… / J.Mróz
209.
Dopasowanie organizacyjne /
K.Gadomska-Lila
210.
Dopóki Cię nie zdobędę /
S.Hayers
211.
212.
Doradztwo personalne i
zawodowe / I.Stańczyk
Doskonalenie systemowego
zarządzania… /
A.Wysokińska-Senkus
213.
Dostatek / M.Crummey
214.
Doświadczenie żałoby /
H.Alexander
215.
Doświadczenie życia
codziennego / M.J.Łukasik
216.
217.
Dotyk Crossa / S.Day
Dotyk Łajdaka / M.Marlowe
218.
Dotyk śmierci / N.Roberts
219.
Drama. Konteksty teoretyczne
/ K.Pankowska
twarda
najnowsze
na rynku
2
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
2
Racjonalista
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Sonia Draga
miękka
najnowsze
na rynku
2
Buchmann
twarda
najnowsze
na rynku
1
Replika
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mira
Prószyński
LTW
G+J
Książnica
Albatros
Bukowy Las
Difin
Prószyński
Wiatr od morza
W Drodze
Impuls
Wielka Litera
Nasza
Księgarnia
Prószyński
Uniwersytet Wwski
221.
Droga do nikąd. Wojna Polski
z UPA / A.B.Szczęśniak
Droga lodowa. Od zesłania do
wolności-odyseja Polaków /
N.Davies
222.
Droga przez kłamstwa /
A.Cleeves
223.
Drogi wyjścia z kryzysu Unii
Europejskiej
Amber
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
224.
Drugi grób po lewej / D.Jones
Papierowy
Księżyc
225.
Drugi rzut oka. Jak świat się ...
/ K.M.Connolly
220.
226.
Dubler / A.Ross
227.
Duchowość seksualności /
R.Rolheiser
Bernardinum
Bellona
Salwator
228.
Duchy i czary chińskie czyli …
/ E.Paśnik
229.
Duchy przeszłości / P.Temple
230.
Duma i zauroczenie /
N.Roberts
231.
Dusza światowa /
A.Drotkiewicz
232.
Dwa groby / D.Preston
Uniwersytet Wwski
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Literackie
G+J
233.
Dwie królowe / P.Gregory
234.
Dylematy oceny
przedoperacyjnej / A.Lipp
PZWL
miękka
najnowsze
na rynku
235.
Dynamika strategiczna w
ujęciu ewolucyjnym /
E.I.Stańczyk
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
twarda
najnowsze
na rynku
2
236.
Dynastia Tudorów. Król,
królowa i królewska …
Harleguin
miękka
najnowsze
na rynku
2
237.
Dyskursy o Macedonii /
M.Kawka
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
najnowsze
na rynku
2
238.
Dysponowanie wspólnymi
zasobami / E.Ostrom
twarda
najnowsze
na rynku
2
239.
Działalność organizacji
pozarządowych / P.Kledzik
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
240.
Dzieci rewolucji / W.Leonhard
241.
Dzieci wojny narkotykowej
242.
Dziecko ciemności /
G.Masterton
243.
Dziecko Rosemary / O.Levin
244.
Dziedzic czarodziejów /
C.Chima
245.
Dzieje sześciu pojęć /
W.Tatarkiewicz
246.
Dzielność morska / C.Marchaj
Książnica
Wolters Kluwer
Difin
Karta
Krytyki
Politycznej
Replika
Rebis
Galeria Książki
PWN
Alma-Press
247.
Dziennik 1934-1939 / A.Nin
248.
Dziennik Schmargendorfski /
R.M.Rilke
Sic!
249.
Dziennikarze mediów
lokalnych w Polsce / L.Szot
Uniwersytet
Wrocławski
250.
Dzienniki 1955-1959 t.1 /
J.Zawieyski
251.
Dzienniki 1960-1969 t.2 /
J.Zawieyski
252.
Dzienniki ze Spandau /
A.Speer
253.
Dziewczęta z pokoju 28 /
H.Brenner
254.
Dziewczęta z Villette /
I.Hedstrom
255.
Dziewczyna, którą kochały… /
J.Bosworth
256.
Dziewczyna na klifie / .Lriley
257.
Dziewczyna w stalowym
gorsecie / K.Cross
258.
Dziewczyny / Z.Puszkiewicz
259.
Dziewczyny atomowe /
D.Kiernan
Prószyński
Karta
Karta
Magnum
Świat Książki
Czarna Owca
Amber
Amber
Fabryka Słów
Papierowy
Motyl
Otwarte
260.
Dziewczyny nie płaczą.
Ósemka wygrywa / S.Plum
261.
Dziewczyny z Nowego Jorku /
G.Burgess
262.
Dziękuje za wspomnienia /
C.Ahern
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
2
Muza
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Veni Vidi Vici
twarda
najnowsze
na rynku
2
ŻAK
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
twarda
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Fabryka Słów
Dzika droga / C.Straued
Znak
264.
Dzika kuchnia / Ł.Łuczaj
Nasza
Księgarnia
265.
Dziki kontynent. Europa po II
wojnie św. / K.Lowe
263.
266.
267.
268.
Dziś jak kiedyś / I.Frączyk
E-hazard. Studium z
komparastyki /
M.M.Lewandowicz
E-konsument w Europie.
Komparatywna analiza… /
M.Jaciow
269.
E-przyjaciele / A.Mac
270.
ECDL 7 modułów. Kompletny
kurs / A.Bremer
272.
Eddy Merckx. Kanibal /
D.Friebe
Edukacja wspólnotowa dzieci z
obszarów skrajnego ubóstwa /
M.Marcińczuk
273.
Edukacyjne badania w
działaniu / H.Cervinkova
274.
Edukacyjny i terapeutyczny
aspekt sztuki / A.M.Żukowska
275.
Efektywne zarządzanie
projektami / R.K.Wysocki
276.
Efektywność odwrotnych
mechanizmów aukcyjnych /
P.Kuśmierczyk
271.
277.
Egejskie morze / D.Ciriello
Rebis
One press
Videograf
Scholar
UMCS
Pascal
278.
Ekologia ciała / D.Gates
Studio Astrops.
miękka
najnowsze
na rynku
279.
Ekologizacja polskiego
rolnictwa a jego… /
K.Kociszewski
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
280.
Ekonomia i zarządzanie
energią a rozwój… / K.Pająk
Adam Marszałek twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Debit
miękka
najnowsze
na rynku
2
WKŁ
miękka
najnowsze
na rynku
3
Samo Sedno
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
284.
Ekonomia menedżerska /
D.Lehman
Ekonomia opodatkowanie
międzynarodowego… /
J.Kudła
Ekonomia wdzięczności.
Zasada wzajemności… /
G.Vaynerdruk
Ekspertyza sądowa.
Zagadnienia wybrane /
J.Wójcikiewicz
285.
Eksperymenty. Wielka księga
odkrywców / K.Rainer
281.
282.
283.
287.
Elektronika i elektrotechnika w
pojazdach samochodowych
Emerytura. Poradnik
aktywnego i szczęśliwego
seniora / A.Derda
288.
Emilia Malessa Marcysia
1909-1949 / M.Weber
286.
Rytm
290.
Emmanuelle / E.Arsan
Emocje społeczne w pracy
nauczyciela i przedstawiciela
handlowego / B.Pawłowska
291.
Emocjonalne wampiry /
A.J.Berstein
292.
Encyklopedia pszczelarska
289.
296.
Encyklopedia zdrowia dla całej
rodziny / P.Abrahams
Endoskopia układu
pokarmowego t.1-2 /
M.Classen
Etyczna manipulacja czyli jak
sprawić żeby ludzie naprawdę
Cię lubili / A.Ornatowska
Etyka pedagogiczna.
Podręcznik dla wychowawców
/ J.Homplewicz
297.
Etyka w modzie czyli CSR w
przemyśle… / M.Płonka
298.
Etyka w zawodzie specjalistów
Public… / E.Hope
299.
Etyka wolności /
M.N.Rothbard
300.
Europa nie potrzebuje euro /
T.Sarrazin
301.
Europejskie prawo finansowe /
J.Bąk
302.
Excel. 101 makr gotowych do
użycia / A.Michael
293.
294.
295.
304.
Fakt, fikcja i fotografia albo co
się zdarzyło… / V.Woolf
Faktoring jako jeden z
instrumentów… /
K.Kremczańska-Gigol
305.
Faktury / J.Piotrowski st.pr.
01.04.2013
306.
Fałszywa guwernantka /
C.Camp
303.
307.
Fangormagorie / B.Sarwiński
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWRiL
twarda
najnowsze
na rynku
1
Siedmioróg
twarda
najnowsze
na rynku
1
Medipage
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
WSP
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Fijorr Publishing twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
2
EmPe Studio
Difin
Studio Emka
C.H.Beck
Helion
Wszechnica
Podatkowa
Mira
Wiedza i
Praktyka
308.
Farma lalek / W.Chmielarz
Czarne
miękka
najnowsze
na rynku
309.
Felietony t.2 / S.Kisielewski
Prószyński
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
310.
311.
Fenomen husarii / R.Sikora
Fetysz / K.Koja
313.
Fight Club / C.Palahniuk
Filmoterapia w edukacji i
terapii dzieci… / E.WarmuzWarmuzińska
314.
Finanse w oświacie /
M.Handzik
315.
Finansowanie mediów
publicznych w Polsce
316.
Finanse przedsiębiorstw /
B.Kotowska
317.
Firma, rynek i prawo /
R.H.Coase
318.
Firma w prawie prywatnym
międzynarodowym / G.Żmij
312.
Erica
miękka
najnowsze
na rynku
Niebieska
Studnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Replika
Wolters Kluwer
Aspra
CeDeWu
319.
Fizjoterapia w geriatrii. Atlas
ćwiczeń / A.Borowicz
320.
Fotografia cyfrowa. Edycja
zdjęć / S.Kelby
321.
Fotografia PRL / ł.Modelski
322.
Fotografowanie dzieciństwa /
Stone La Nola
323.
Frost i pierwsza sprawa /
J.Henry
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
1
PZWL
Helion
C&T
Fundusz malżeński / R.Winters
Funkcjonalność edukacyjna
światów wirtualnych t.1 /
P.Topol
Mira
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
Uniwersytet
Wrocławski
miękka
najnowsze
na rynku
Feeria
miękka
najnowsze
na rynku
2
328.
Futbol dawnej Warszawy /
R.Gawkowski
Gdzie diabeł nie może,
Dziewczyńska podróż dookoła
cz.1 / J.Minc
Gdzie diabeł nie może,
Dziewczyńska podróż dookoła
cz.2 / J.Minc
Feeria
miękka
najnowsze
na rynku
2
329.
Gdzieś na południu Toskanii /
D.G.Armstrong
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
324.
325.
326.
327.
330.
Generał Sikorski / R.Oppman
331.
Geny władzy / M.Craddock
332.
Geografia osadnictwa /
D.Szymańska
333.
German / M.Baranowska
334.
GIMP. Kreatywne techniki dla
fotografów i grafików
335.
Ginekologia dziecięca
336.
GIS w geografii fizycznej /
A.Magnuszewski
337.
338.
339.
340.
341.
342.
Gliniarz / M.Ciszewski
Głębokie rany / N.Neuhaus
Głos / A.Bishop
Głos pożądania / E.Mouzat
Głosy chaosu / L.Rosen
Głowa Niobe / M.Guzowska
Pascal
Rytm
Studio Emka
PWN
Buchmann
Helion
Urban&Partner
PWN
Znak
Media Rodzina
Initium
Amber
Amber
W.A.B.
343.
Głową o stolik / J.Gruza
344.
Godzina dziennie z Facebook
marketingiem
One press
miękka
najnowsze
na rynku
345.
Godzina szakala / B.Jaumann
Czarne
miękka
najnowsze
na rynku
2
346.
Gone. Zniknęli. Faza szóstaświatło / M.Grant
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
347.
348.
349.
Gorączka i krew / S.Cedric
Gospodarka kasowa jednostki
budżetowej / K.Korociński
Gospodarowanie odpadami
komunalnymi w gminie /
P.Jaśkiewicz
Jeden Świat
Jaguar
Damidos
350.
351.
352.
353.
354.
Gospodarowanie odpadami
medycznymi / I.Roszczyńska
Góral generałem-Andrzej
Galica. Biografia żołnierza,
polityka i lierata /
A.A.Kozłowska
Góry parnasu / C.Miłosz
Gra / B.Haig
Gra komputerowa jako
przedmiot prawa autorskiego /
I.Matusiak
Verlag Dashofer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Księży Młyn
twarda
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
3
Krytyki
Politycznej
Zysk i S-ka
twarda
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
1
357.
Gra o tron / G.R.R. Martin
Granica nieruchomości i
sposoby ich ustalania /
D.Felcenloben
Granice prawa do informacji w
postępowaniu
administracyjnym i
sądowoadmin. / H.KrysiakMolczyk
najnowsze
na rynku
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
358.
Granice świadomości /
M.Wierzchoń
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
najnowsze
na rynku
2
359.
Greckie listy albo perły i
szampany / A.Netto
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
In Rock
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
355.
356.
360.
Greckie wakacja / A.Noel
361.
Grecy umierają w domu /
H.Klimko-Dobrzeniecki
362.
Grób w górach / M.Hjorth
363.
Grunt to bunt t.3 /
G.K.Witkowski
364.
Gruzja, Armenia i Azerbejdżan
/ S.Adamczak
365.
Gry i zabawy dla dzieci /
M.Cieślak
366.
Grzesznicy z Hollywood /
V.Fox
367.
368.
Gwiazd naszych wina / I.Green
Gwiazdy piłki nożnej
370.
Hamlet uzmysłowiony /
M.Sosnowska
Handel międzynarodowy w
dobie gospodarki opartej na
wiedzy
371.
Handlowe spółki osobowe /
A.Kidyba
369.
372.
Hannibal / T.Harris
373.
Harry Potter i kamień
filozoficzny / J.K.Rowling
374.
Heretyckie dziedzictwo Europy
/ M.Agnosiewicz
375.
Historia Carrie / M.Weatherfiel
377.
Historia choroby / J.Zamorski
Historia inkwizycji w Europie i
Ameryce Łacińskiej /
J.R.Grigulewicz
378.
Historia kościoła w Egipcie /
R.Zarzeczny
376.
Nakom
Dolnośląskie
Znak
Czarna Owca
Nasza
Księgarnia
Pascal
Bukowy Las
miękka
najnowsze
na rynku
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Media Rodzina
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poligraf
miękka
najnowsze
na rynku
2
Ahriman
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
Arti
Wolters Kluwer
Racjonalista
Czarna Owca
Petrus
379.
Historia kultury europejskiej
t.1 Starożytność
380.
Historia pewnej adopcji /
J.Grant
381.
Historie filmowe / C.Mortimer
382.
Holland-przewodnik
383.
Honor / E.Shafak
384.
Hrabina. Tragiczna historia
Elżbiety Batory
385.
Idealne matki / D.Lessing
386.
Ideologia i zagospodarowanie
przestrzeni / H.Izdebski
387.
Ikebana
388.
Iluzja zbrodni / C.McCleary
389.
Im starszy tym lepszy /
E.Poppel
miękka
najnowsze
na rynku
3
Stanisława BM
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
Esprit
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Studio Emka
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
2
Otwarte
twarda
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Studio Emka
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
WAM
Krytyki
Politycznej
Literackie
Pascal
Wielka Litera
Wolters Kluwer
RM
390.
Imperium aplikacji / C.Mureta
391.
Imperium nieznające porażki /
G.Cook
Replika
392.
Inflacja a mechanizmy
aktualizacji cen / P.Baranowski
Uniwersytet
Łódzki
393.
394.
395.
396.
397.
Inna / J.Rutowicz
Inspirujące usługi / R.Kaufman
Instrumenty rynkowe polityki
ekologicznej / A.Graczyk
Instytucja Gravamen w
postępowaniu karnym /
J.Brylak
Instytucjonalizacja
politycznych ugrupowań
młodzieżowych / A.Żebrak
398.
Instynkt mordercy / H.Graham
399.
Inteligencja. Twórcza
odpowiedź na nasze / Osho
401.
Inteligentny dom / M.Riley
Interdyscyplinarność nauk o
bezpieczeństwie /
K.Raczkowski
402.
Interes publiczny w prawie
gospodarczym / A.Żurawik
400.
403.
404.
Intuicja. Wiedza wykraczająca
ponad logikę / OsHO
Jackie czy Marilyn?
Ponadczasowe lekcje /
P.Keogh
406.
Jak dobrze uczyć dzieci /
M.Levine
Jak doskonalić siebie i
wywierać wpływ na innych /
D.Carnegie
407.
Jak oczarować klientów w
sklepie czyli… / A.Binsztok
408.
Jak pomnażać oszczędności /
M.Samcik
405.
Helion
Poligraf
G+J
C.H.Beck
Helion
Samo Sedno
409.
Jak szybko opanować język
obcy / A.Szyszkowska
410.
Jak utrwalić sukces / F.Bailom
411.
Jak wywołano powstanie
warszawskie / H.Zamojski
412.
Jak zostałem geniuszem
pamięci / J.Foer
413.
Jakość rządzenia w Polsce
414.
Jakuck. Słownik miejsca /
M.Książek
415.
416.
417.
418.
Jan Ekier / A.Teichman
Jane Eyre. Autobiografia /
C.Bronte
JavaScript i jQuery.
Nieoficjalny podręcznik /
D.Sawyer
Jeść przyzwoicie / K.Duve
419.
Jezioro szczęścia / L.Wingate
420.
Język poetycki Mariny
Cwietajewej / E.Janczuk
421.
422.
423.
424.
425.
Joan Crawford / C.Chandler
Joomla! 2.5 Praktyczny kurs /
S.Pieszczek
Józef Piłsudski. Życie
prywatne marszałka. Fakty i
tajemnice / S.Koper
jQuery. Ćwiczenia praktyczne /
M.Lis
jQuery. Tworzenie
animowanych witryn... /
W.Majkowski
427.
Judasz całował wspaniale /
M.Papathanasopoulou
Kadry i płace w instytucjach
pomocy społecznej i pieczy… /
K.Wożniczko
428.
Kalający własne gniazdo /
K.Franczak
426.
429.
Kamyki w brzuchu / J.Bauer
431.
Kapitał ludzki a
innowacyjność..
Kapitał ludzki a wzrost
gospodarczy w Polsce /
S.Roszkowska
432.
Kapitałowy filar emerytalny a
wzrost gospodarki / J.Borowski
433.
Kara ograniczenia wolności /
A.Ornowska
434.
Kardynał polskich serc /
J.Sosnowska
430.
436.
Karta ogranizcenia wolności /
A.Ornowska
Kasy fiskalne 2013 wraz z
komentarzem ekspertów CMS /
B.Świąder
437.
Kaszmir na różowo /
J.D.MacDonald
438.
Kat Hitlera. Biografia /
R.Gerwarth
435.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
MG
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Greckie Klimaty miękka
najnowsze
na rynku
2
Samo Sedno
Media Rodzina
Scholar
Czarne
Polskie
Wyd.Muzyczne
Czarne
Replika
Uniwersytet Wwski
Prószyński
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
1
Universitas
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Oficyna Prawa
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Esprit
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
C.H.Beck
Wolters Kluwer
Biały Kruk
439.
Kategorie sukcesów w
opiniach nauczycieli klas
integracyjnych / Z.Gajdzica
440.
Kawa. Sekrety parzenia /
D.Misior
441.
Kazania radiowe t.1 1992-2002
/ P.Pawlukiewicz
442.
Kazania radiowe t.2 2003-2009
/ P.Pawlukiewicz
443.
Kazanie o upadku Rzymu /
J.Ferrari
444.
445.
446.
447.
448.
Każdy musi płacić / R.Foryś
Kibice w socjalizmie /
D.Wojtaszyn
Kierunki i koncepcje
pedagogiki katolickiej w
Polsce 1918-1939 /
J.Kostkiewicz
Kierunki rozwoju pedagogiki
specjalnej t.1 / A.Żywanowska
Kieszonkowy słownik
portugalsko-polski polskoportugalski
449.
Kijem i mieczem / K.Hearne
450.
Kilka sekund od śmierci /
H.Coben
451.
Kinetyka fizyczna / L.Landau
452.
Kings of Leon Sexon fire /
M.Heatley
453.
Klątwa Penwyth / C.Coulter
454.
Klęska rozumu / M.Król
455.
Klub kąpielowych angielskich
dam / B.J.Zitwer
456.
Klub Mefista / T.Gerritsen
457.
Kłopotliwe zachowania dzieci /
J.Korzeniewska
458.
Kobieta bez przeszłości /
C.Glass
459.
Kobieta, która spadła z nieba /
S.Mawev
460.
Kobieta, której nikt nie znał /
C.Pavone
461.
Kobieta na krańcu świata.
Samoa / M.Wojciechowska
462.
Kobieta na krańcu świata.
Meksyk / M.Wojciechowska
463.
Kobieta ze znamieniem /
H.Nesser
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Liberton
miękka
najnowsze
na rynku
1
Liberton
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Atut
miękka
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
1
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
3
Wiedza
Powszechna
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
twarda
najnowsze
na rynku
2
PWN
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Hachette
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Impuls
SBM
PAX
Fabryka Słów
Rebis
SQN
Bis
Czerwone i
Czarne
Znak
Albatros
RM
Muza
G+J
G+J
Czarna Owca
464.
Kobiety z bloku 10 / H.J.Land
465.
Kobiety z sąsiedztwa /
I.Żytkowiak
Świat Książki
466.
Kobiety Zygmunta Augusta /
I.Kienzler
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
467.
Kobra / F.Forsyth
Albatros
twarda
najnowsze
na rynku
2
468.
Kochając osobę z demencją /
P.Boss
miękka
najnowsze
na rynku
2
469.
Kochałam kiedy odeszła /
A.Augustyniak
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
Uniwersytet
Jagielloński
NISZA
470.
Kocham Nowy Jork /
J.Lafleche
471.
Kochanek dziewicy /
P.Gregory
475.
Kod Estery / B.Benyamin
Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz t.1 /
T.Ereciński
Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz t.2 /
T.Ereciński
Kodeks pracy z ustawą
zasiłkową z komentarzem do
nowych uprawnień
rodzicielskicj od 17.VI.2013 /
D.Wojciecjowska
476.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz / K.Gromek
477.
Kodeks wyborczy. Teksty
ustaw
478.
Kodeks wykroczeń. Komentarz
/ T.Bojarski
472.
473.
474.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
Kolor bursztynu / H.Cygler
Kołysanka na śmierć /
C.Gerhardsen
Kompetencje kreatywne
nauczyciela wczesnej… /
I.Adamek
Komputer i internet dla
seniorów / D.Wieprzowicz
Komunikacja biznesowa
oczami kierownika… /
K.Żbikowska
Komunikacja w organizacjach
zróżnicowanych kulturowo /
R.Winkler
486.
Komunikacja w pracy z
dziećmi i młodzieżą / P.Petrie
Koncentracja materiału
procesowego w postępowaniu
cywilnym… / B.Karolczyk
487.
Koncepcja rachunku kosztów i
korzyści… / T.Szot-Gabryś
485.
488.
Konflikt cypryjski / P.Osiewicz
489.
Konie. Pochodzenie, rasy,
cechy
490.
Koniec wiary. Religia, terror i
przysżłość… / S.Harris
491.
Koniec z cukrzycą i otyłością /
M.Hyman
miękka
najnowsze
na rynku
2
Książnica
miękka
najnowsze
na rynku
2
Otwarte
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
twarda
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
twarda
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
Samo Sedno
miękka
najnowsze
na rynku
5
One press
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
1
Błękitna Kropka twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Literackie
C.H.Beck
LexisNexis
LexisNexis
Rebis
Difin
PWN
SBM
Nowa Proza
492.
Koniec z pracą / A.Hildebrandt
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
493.
Konkurencja i współpraca
międzynarodowa / J.W.Bossak
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
494.
Konkurencja na rynku usług
transportowych / G.Rosa
miękka
najnowsze
na rynku
2
Scholar
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
twarda
najnowsze
na rynku
3
495.
496.
497.
Konrad Eberhardt / B.Giza
Konsekwencje zmiany
obciążeń podatkowych w
Polsce / J.Głuchowski
Konstrukcje żelbetowe według
Eurokock 2 i norma … t.1 /
W.Starosolski
C.H.Beck
498.
Konstrukcje żelbetowe według
Eurokock 2 i norma … t.3 /
W.Starosolski
500.
Konsumencka umowa o dzieło
/ A.Brzozowski
Kontrola zarządcza i audyt w
jednostkach samorządowych /
P.Sołtyk
501.
Kontrolowanie wewnętrznego
krytyka / S.Andreas
499.
502.
Koń. Poradnik opiekuna
503.
Kooperencja przedsiębiorstw w
dobie globalizacji / M.Aluchna
504.
Korczak na marginesach /
Z.Rudnicki
505.
Korona / N.Bilyeau
506.
Kostnica / G.Masterton
507.
Koszmar na różowo /
J.D.MacDonald
508.
Kościół a faszyzm. Anatomia
kolaboracji / M.Agnosiewicz
509.
Kościół a Rzeczpospolita /
A.France
510.
Koty. Pochodzenie, rasy,
zachowanie
511.
Koty i córki robią tylko to co
chcą / H.Brown
512.
513.
514.
Krajowa Rada Sądownictwa.
Komentarz / A.Górski
Kredytowanie przedsiębiorców
indywidualnych /
A.Czajkowska
Kresy / M.A.Koprowski
twarda
najnowsze
na rynku
3
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
PWN
Helion
RM
Wolters Kluwer
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
Oficynka
Rebis
Albatros
Racjonalista
Racjonalista
SBM
Nasza
Księgarnia
SBM
515.
Krew / J.P.Roux
516.
Krew to nie wszystko /
I.Degórska
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
517.
Kręte ścieżki / A.Ławski
Novae Res
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
2
518.
Kronika II wojny światowej
519.
Kroniki Blackwell. Wilki
Lokiego / K.Armstrong
520.
521.
Kroniki krwi t.3 Magia Indygo
/ R.Mead
Król apostata. Największa
tajemnica polskiego… /
A.Zieliński
522.
Król Tyru / T.Białkowski
523.
Królowa. Nieznana historia
Elżbiety / C.Campbell
524.
Królowa bez nobla /
K.Ciesielski
526.
Krótka historia młodzieżowej
subkulturowości / W.Wrzesień
Krotkoterminowe zarządzanie
kapitałem. Jak zachować
płynność finansową / W.Pluta
527.
Kryminalne dzieje papiestwa
t.1-2 / M.Agnosiewicz
525.
Znak
Buchmann
miękka
najnowsze
na rynku
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
Racjonalista
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
3
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Racjonalista
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uroboros
Szara Godzina
Znak
Demart
528.
Kryminologia / M.Kuć
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
3
2
529.
Krypta / B.Morrison
Sonia Draga
miękka
najnowsze
na rynku
530.
Kryptonim Atena / B.Thor
Sonia Draga
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
G+J
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
twarda
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
Studio Emka
miękka
najnowsze
na rynku
2
Sedno
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
1
Adam Marszałek twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
G+J
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Siedmioróg
miękka
najnowsze
na rynku
2
531.
Kryształowe ogrody / A.Quick
532.
Kryształowy księżyc /
J.Woodson
534.
Ksenocyd / O.S.Card
Księga kodów
podświadomości /
B.Pawlikowska
535.
Księga objawienia /
C.J.Sansom
536.
Księga rodzicielstwa bliskości /
W.Sears
533.
537.
Księga tęsknoty / L.Cohen
Amber
Mediaway
Albatros
Mamania
Rebis
538.
Księżna nazistów / J.Wilson
Świat Książki
539.
Księżniczka na ziarnku kawy /
A.Dudek
W-ska Firma
Wydawnicza
540.
541.
542.
543.
Księżniczka z Teksasu /
D.Palmer
Kształtowanie kompetencji
menedżerskich personelu… /
M.Kęsy
Kształtowanie modeli biznesu
w procesie kreacji… /
M.Jabłoński
Kształtowanie zysków
podmiotów sprawozdawczych
w Polsce / A.Piosik
544.
Kto jak nie ja / K.Kołaczewska
Prószyński
545.
Kto w Polsce ma HIV /
J.Janiszewski
Krytyki
Politycznej
546.
Kto na to przyzwolił /
S.Bratkowski
547.
Kuba i inni. Twarze i maski
popkultury / W.Godzic
548.
Kuchnia bez cholesterolu dla
bystrzaków
550.
Kuchnia domowa dla jaroszy
Kultura ekonomiczna
mieszkańców obszarów
wiejskich / G.Krzyminiewska
551.
Kultura zarządzania oparta na
zaangażowaniu / D.J.Sanders
549.
552.
553.
554.
Kurs Czukotka / M.Witkowska
Kurs walutowy a akwiwalentna
translacja wartości… /
M.Jędrzejczyk
Kuszenie i uległość / S.Laurens
555.
Kuszenie losu / J.Berevley
556.
Kwiat śliwy, mroczny cień /
L.Hearin
557.
Lalki / A.Pruś
Septem
Buchmann
Bis
Bis
559.
Lato w Polsce. Dziennik 1992 /
M.Dziewięcka
Lech Kaczyński. Biografia
polityczna 1949-2005 /
A.Piekarska
560.
Lecznicza siła aloesu /
U.Raiser
Rafael
miękka
najnowsze
na rynku
561.
Led Zeppelin. Historie
największych utworów
In Rock
miękka
najnowsze
na rynku
2
562.
Legendy ziemi staszowskiej /
T.A.Bieleccy
miękka
najnowsze
na rynku
3
Zysk i S-ka
twarda
najnowsze
na rynku
2
Literackie
miękka
najnowsze
na rynku
2
Medical Tribune miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
3
Weltbild
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
3
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Fabryka Słów
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
4
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
558.
564.
Legion / E.Cherezińska
Lekcje Madame Chic.
Opowieść o tym jak… /
J.L.Scott
565.
Leki po dyplomie 2013.
Pediatria
566.
Leksykon polskich bohaterów i
serii komiksowych / A.Rusek
563.
568.
Leksykon socjologii prawa /
A.Kociołek-Pęksy
Leniwa niedziela. Taniec z
przeszłością / K.MonkiewiczŚwięcicka
569.
LEPetytorium. Chirurgia /
M.N.Opiłka
570.
LEPetytorium. Ginekologia i
położnictwo / M.N.Opiłka
571.
LEPetytorium. Pediatria /
I.Pieczonka-Ruszkowska
572.
LEPetytorium. Prawo
medyczne… / P.Pampuszko
567.
573.
Letnia kryjówka / S.Wiggs
574.
Limeryki zbrodni / J.Mika
575.
Liryka wśród aktów mowy /
A.Kalbarczyk
576.
List do mojego oprawcy /
H.Asadi
577.
578.
Lista marzeń / L.N.Spielman
Listy z podziemia / W.Wencel
580.
Literatura i homoseksualność /
E.Chudoba
Literatura na próbę. Między
literaturą a komentarzem… /
I.Górska
581.
Literatura od kuchni /
B.Deptuła
582.
Logika. Daj się uwieść /
C.Drosser
579.
583.
584.
Logika dla prawników /
A.Malinowski
Lokalizacja przedsiębiorstwa w
gospodarce globalnej /
H.Godlewska-Majkowska
585.
Londongrad / R.Nadelson
586.
Lot nad kukułczym gniazdem /
K.Kesey
587.
Lot nad oceanem /
A.Marczyński
588.
Loty w ciszy / J.Red
Atut
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
1
1
Szostak Druk
Fundacja
Tranzyt
Elsevier
Elsevier
Elsevier
Elsevier
Mira
Helion
UMCS
Czarne
Rebis
LTW
Sfinks
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
W.A.B.
PWN
Rytm
Albatros
589.
590.
Love Story / J.Echols
Lubię to! Potęga marketingu
szeptanego na Facebooku /
D.Kerpen
Jaguar
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
591.
Ludzie i miejsca / S.Weiss
M
miękka
najnowsze
na rynku
592.
Ludzie Julya / N.Gordimer
M
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
Scholar
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Agora
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
3
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bukowy Las
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wielka Litera
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
593.
Ludzie za ścianą / A.Friedrich
594.
Luka brhawioralna /
C.Richards
595.
596.
597.
598.
599.
600.
Łakomstwo. Hisyoria grzechu
głównego / F.Quellier
Łączenie solidaryzmu z
wolnością w ubezpieczeniach
społecznych / C.Sawada
Łopatą do serca / M.Obuch
Łowca dusz / A.Kava
M jak miłość / M.Mastalerz
Madame Tussaud / M.Moran
602.
Made in Japan / R.Tomański
Made in Poland. Antologia
reporterów Dużego Formatu /
Agora
603.
Makijaż z KatOsu /
K.Gajewska
604.
Malindre Malarka Słów /
L.Esquivel
601.
606.
Malowany ptak / J.Kosiński
Małżeńska współzależność
majątkowa w … /
M.J.Łukasiewicz
607.
Mama w czterech ścianach /
S.Wilde
605.
609.
Maria Antonina w Wersalu i
Petit Trianon / J.Grey
Marketing dla studnetów
kierunków technicznych /
T.Curtis
610.
Marketing internetowy w małej
firmie / H.Berkley
611.
Marketing polityczny w
internecie / J.Zieliński
612.
Marketing społecznościowy /
A.Podlaski
613.
Marketing strategiczny w
opiece zdrowotnej / P.Kotler
608.
614.
Maryja z Nazaretu / M.Balon
615.
Masakra na wyspie Utoya /
A.Pracoń
616.
Masakra w El Mozote /
M.Danner
617.
Maszyny społeczne /
Ł.Afeltowicz
618.
Matematyka w szkołach
waldorfskich /E.Schuberth
619.
Matka i córka w rozmowach z
Martą Mizuro / M.Nurowska
Czarne
CeDeWu
Replika
Harlequin
Mira
Sonia Draga
Buchmann
Znak
One press
Helion
Wolters Kluwer
Rafael
Pascal
Impuls
Znak
620.
621.
622.
Mąż, którego nie znałam /
S.Day
Mechaniczny anioł / C.Clare
Media wersja beta. Film i
telewizja w czasach gier
komputerowych… / M.Filiciak
624.
Mediacja karna jako instytucja
ważna… / L.Mazowiecka
Mediacja w postępowaniu
administracyjnym i
sądowoadministracyjnym /
W.Federczyk
625.
Medytacja. Psychologia jogi w
praktyce / A.Swami
623.
627.
Mentalność ludności wiejskiej
w PRL / E.Szpak
Merger Clause jako
zastrzezenie wyłączności
dokumentu… / M.Pecyna
628.
Metafizyczne wątki w
ekonomii / K.Zarde
626.
631.
Metallica. Wczesne lata i
rozkwit / N.Daniels
Metapamięć. Perspektywa
psychologiczna i kliniczna /
E.M.Szepietowska
Metoda analizy programowej
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem /
W.Wdowiak
632.
Metodologia badań budżetów
gospodarstw domowych
629.
630.
635.
Metody analizy danych
symbolicznych w badaniach…
/ A.Dudek
Metody diagnozy w
psychologii klinicznej dziecka i
rodziny
Metody dydaktyczne
stosowane w szkole… /
K.Szewczuk
636.
Metody manipulacji XXI
wieku / M.Niewalda
637.
Metodyka pracy adwokata w
sprawach karnych / S.Jaworski
638.
Mężczyzna, który zapomniał o
swojej żonie / J.O'Farrell
633.
634.
639.
640.
641.
Mężczyzna na kozetce /
B.Engler
Między opętaniem a
oczarowaniem / S.JagielnickaKamieniecka
Między światem dostępnym
zmysłowo a transcendencją.
Karta krytyka…
644.
Między Unią a Rosją.
Rozmowy o Polsce
Międzynarodowa ekspansja
przedsiębiorstw w warunkach
… / R.Oczkowska
Międzyrządowość w procesie
integracji europejskiej /
P.J.Borkowski
645.
Miękka siła i dyplomacja
publiczna Polski / B.Odepka
642.
643.
646.
Mijanie czasu / S.Kuczkowski
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mag
miękka
najnowsze
na rynku
2
Naukowe
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Scholar
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
Anakonda
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
GUS
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Paradygmat
miękka
najnowsze
na rynku
3
WAM
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
Psychoskok
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Słowa i Myśli
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Aspra
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
Tedson
PWN
Fronda
C.H.Beck
Sonia Draga
Scholar
Psychoskok
647.
Mikrosocjologia edukacji w
zarysie / R.B.Woźniak
648.
Miłosne kolizje / M.KłosińskaMoeda
Replika
649.
Miłość dobrej kobiety /
A.Munro
W.A.B.
650.
Miłość na odległość / U.Beck
651.
Miłość ponad wszystko /
B.Small
Bis
652.
Miłość tyranów / J.Besala
Czerwone i
Czarne
653.
Miłość w czasach zarazy /
G.Gmarquez
654.
655.
656.
Miłość w powstaniu
Warszawskim / S.Koper
Miłość za sms czyli cała
prawda o erotycznym
biznesie… / J.K.Filipowski
Miraż / M.Ruff
658.
Mistrzowie rynków
finansowych / J.D.Schwager
Młodzież akademicka a kariera
zawodowa / A.CybalMichalska
659.
Młyn nad czarnym potokiem /
A.J.Szepielak
660.
Mniej znaczy. Nowa koncepcja
bogactwa / B.Piasecki
657.
PWN
2
2
miękka
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Impuls
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Warto
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Lissner Studio
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dolnośląskie
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
Nasza
Księgarnia
One press
Moja droga B. / K.Janda
W.A.B.
669.
Moja siostra mieszka na
kominku / A.Pitcher
Papierowy
Księżyc
670.
Moja wielka miłość / I.CzajkaStachowicz
671.
Moje nieznane serce /
C.Valandrey
Morderstwo w Mezopotamii /
A.Christie
miękka
2
668.
676.
2
najnowsze
na rynku
najnowsze
na rynku
667.
675.
miękka
najnowsze
na rynku
Moja córka. Narkomanka /
H.Rogal
Morderca bez twarzy /
H.Mankell
2
najnowsze
na rynku
miękka
666.
674.
miękka
Videograf
Modne ozdoby z mas
plastycznych / J.Góźdź
Money czyli jak pomnozyć
swój kapitał / B.Schafer
2
najnowsze
na rynku
2
665.
673.
najnowsze
na rynku
miękka
Modernizacja Polski /
W.Musiał
Monachos / B.GałczyńskaSzurek
twarda
najnowsze
na rynku
664.
Moje trzy po trzy / E.Karewicz
2
miękka
Muza
Modelowanie i sterowanie
robotów / K.Kozłowski
672.
miękka
Czerwone i
Czarne
663.
662.
2
najnowsze
na rynku
najnowsze
na rynku
Mocniejsza niż śmierć / L.Czyż
Model interakcji postępowania
przygotowawczego oraz… /
J.Zagrodnik
Modele procesu
komputeryzacji nowych
technologii w … / E.GwardaGruszczyńska
661.
najnowsze
na rynku
Adam Marszałek miękka
PWN
UMK
Buchmann
W.A.B.
PAX
Mediaway
Szara Godzina
MT Biznes
677.
Motocyklem nad Bajkał /
M.Stachowski
678.
Mroczny rynek. Hakerzy i
nowa mafia / M.Glenny
679.
Mroczny sekret / M.Anderson
680.
Mściciel / F.Forsyth
681.
Mumia przy rodzinnym stole /
J.A.Kottler
682.
Muzyczność w dramacie i
teatrze
683.
Myśl jak programista /
V.A.Spraul
684.
685.
Na linii ognia / M.Lutrell
Na scenie za sceną / M.Buble
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Sonia Draga
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
Damidos
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
1
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
C&T
miękka
najnowsze
na rynku
2
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Sorus
Albatros
Paradygmat
UMCS
Helion
Znak
Dream Books
686.
Na szafocie / H.Mantel
687.
Na szczytach świata /
J.Kukuczka
KAW
688.
Na tropach podmiotu /
J.Trzópek
Uniwersytet
Jagielloński
689.
Nabrani. Kłamstwa i oszustwa
w psychoterapii
690.
Nad rzeką Kamienną /
S.Szymański
693.
Nad rzeką niepamięci /
J.Lustyk
Nadużycie zaufania w
prowadzeniu cudzych… /
T.Oczkowski
Najem i wynajem lokali
komercyjnych /
A.Damasiewicz
694.
Najseksowniejszy wampir
świata / K.Sparks
691.
692.
Paradygmat
Aspra
Amber
696.
Najważniejsza sprawa /
P.Abrahams
Nalewka zapomnienia czyli
bajka dla nieco… / K.BuliczKasprzak
697.
Nalewki i wina domowe /
E.Aszkiewicz
Publicat
698.
Narodziny zła / D.Waszak
W-ska Firma
Wydawnicza
699.
Nasz rok w Oriencie /
V.Twead
695.
700.
Nasze szczęśliwe dni / J.Kibler
Pascal
Znak
Harlequin
miękka
702.
Naśladowca / E.Spindler
Nauczanie języków obcych z
niepełnosprawnością w
szkołach ogólnodostępnych /
K.Karpińska-Szaj
najnowsze
na rynku
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
miękka
najnowsze
na rynku
1
703.
Naukowe wrota do zaświatów /
T.Kimura
W-ska Firma
Wydawnicza
miękka
najnowsze
na rynku
2
704.
Nawałnica mieczy t.1-2 /
G.R.R. Martin
miękka
najnowsze
na rynku
3
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
UAM
miękka
najnowsze
na rynku
1
701.
705.
706.
Negocjator / B.Lopez
Neoliberalizm i jego (nie)
etyczne implikacje… /
D.Michałowska
Zysk i S-ka
707.
Neurodydaktyka. Nauczanie i
uczenie się przyjazne… /
M.Żylińska
708.
Nie mów nic, kocham Cię /
M.McFarlane
709.
Nie usmażysz omletu nie
tłukąc jaj / J.Powell
710.
Niebieskie pożegnanie /
J.D.MacDonald
711.
Niemy świadek / A.Christie
712.
Niepoczytalność i poczytalność
ograniczona / A.Golonka
713.
Nieprzewidziane konsekwencje
/ A.Kubby
714.
Nieprzyzwoite / E.Seminara
717.
Nieruchomości. Problematyka
prawna
Nietapamięć. Perspektywa
psychologiczna i kliniczna /
E.Szepietowska
Niewerbalna komunikacja w
reklamie telewizyjnej /
M.Makowski
718.
Niewidzialne miasta /
I.Calvino
715.
716.
719.
720.
721.
722.
Niewidzialny most / J.Orringer
Niewolnica / E.Alpsten
Niewolnica / A.M.Chaudiere
Niewyobrażalne. Potęga i
paradoksy naszych… /
W.Bońkowski
723.
Nikt nie woła / J.Hen
724.
Nim zabierze nas rzeka /
H.Thorfinn
725.
726.
Nowa psychologia sukcesu /
C.S.Dwock
Nowe zasady opodatkowania
działalności gospodarczej… /
R.Witczak
728.
Nowe zasady rozliczania czasu
pracy
Nowoczesne modele
współpracy przedsiębiorstw /
A.Rundo
729.
O jaką wojnę walczyliśmy /
J.Kochanowski
727.
730.
O krok za daleko / A.Glines
731.
O nauczycielu / M.Bednarska
732.
O Piłsudskim i piłsudczykach /
K.Wrzos
733.
734.
735.
736.
O tych którzy się rozwijali /
I.Chmielewska
O typologii wypowiedzi
medialnych i dziennikarskich /
J.Fras
O uczuciach i innych trudnych
ludziach… / J.Augustyn
Obciążenia budynków i
konstrukcji budowlanych
według eurokodów /
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
UMK
Pascal
Dolnośląskie
Wolters Kluwer
Poligraf
W.A.B.
W.A.B.
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
W-ska Firma
Wydawnicza
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poligraf
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Muza
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Infor
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Media Rodzina
twarda
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Wrocławski
miękka
najnowsze
na rynku
2
Muza
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
Sonia Draga
Literackie
Prószyński
Replika
Pascal
Atut
LTW
A.Rawska-Skotniczy
738.
Obecność etniczna w
perspektywie socjologicznopolitologicznej / Ł.Łotocki
Obiecaj mi raj. Moje życie i
prawda o zamachu na papieża /
A.Agca
739.
Objawy chorób wewnętrznych
/ A.Doboszyńska
740.
Oblężone. Piekło 900 dni /
J.Koczyna
737.
741.
742.
743.
Oblicza ojcostwa / D.KornasBiela
Oblicza otyłości.
Interdyscyplinarne ujęcie /
L.A.Wiśniewska
Obłęd'44. Czyli jak Polacy
zrobili prezent Stalinowi /
P.Zychowicz
Aspra
miękka
najnowsze
na rynku
1
Replika
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
KUL
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
PZWL
PWN
746.
Obnażeni / N.Gemmell
Obowiązki informacyjne
pracodawcy wobec… /
E.Maniewska
Obowiązki informacyjne
spółek publicznych /
R.T.Szymański
747.
Obrazowanie dopplerowskie w
chorobach naczyń / R.E.Zierler
748.
Obsługa kelnerska. Klasa
mistrzowska
REA
twarda
najnowsze
na rynku
749.
Obudzić szczęście / S.Wiggs
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
2
750.
Obywatel i Małgorzata /
M.Potocka
miękka
najnowsze
na rynku
2
751.
Obywatelstwo w procesie
zmian / D.Pudzianowska
twarda
najnowsze
na rynku
2
752.
Ocalić od zapomnienia A. i
M.Żerosmkie / J.Snopek
twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
najnowsze
na rynku
2
Oficynka
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
744.
745.
753.
Ocaliła mnie łza / A.Lieby
754.
Ochrona danych osobowych
informacji… / B.Nowakowski
758.
Ochrona interesu pracodawcy /
M.Latos-Miłkowska
Ochrona praw lokatorów i
najem lokali mieszkaniowych.
Komentarz / A.BończakKucharczyk
Ochrona przed niezamówioną
korespondencją w
komunikacji… / J.Kurek
Ochrona zdrowia w stosunkach
międzynarodowych. Wybrane
zagadnienia
759.
Ochronka anioła stróża /
P.Jaszczuk
755.
756.
757.
760.
Oczy Kirana / N.Gatti
761.
Oczy mojego kochanka /
E.Yamada
762.
Od Napoleona do III RP. 200
lat polskiej… / B.Pacek
763.
Od Palemona do Giedymina /
J.Jurkiewicz
764.
Od projektu komunistycznego
do neoliberalnej utopii /
Medipage
Czerwone i
Czarne
Wolters Kluwer
Studio Emka
Świat Książki
C.H.Beck
Prószyński
W.A.B.
Bellona
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
Universitas
A.Walicki
765.
Od prowokacji do demokracji.
Czyli o tym… / C.Levine
768.
Od socjologii do pracy
socjalnej / K.Ornacka
Od splątania cząstek do
kwantowej teleportacji /
A.Zellinger
Oddziaływanie instytucji
interperetacji podatkowychy…
/ T.Famulska
769.
Odkryć życie na nowo /
A.Mello
766.
767.
Muza
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
1
2
miękka
najnowsze
na rynku
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Kreator
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Scholar
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
twarda
najnowsze
na rynku
2
UMCS
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
Media Rodzina
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poltext
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
771.
Odkrywanie CAQDAS /
J.Niedbalski
Odkształcalność piaskowców
fliszowych w złożonym stanie
naprężenia / P.Łukaszewski
772.
Odnaleziona córka /
M.Williams
Amber
773.
Odnalezione głosy /
W.A.Gibasiewicz
W-ska Firma
Wydawnicza
770.
774.
775.
776.
Odnieś sukces w sieci /
K.Morawski
Odnieść sukces w sprzedaży i
telemarketingu /
W.Chmielewski
Odpłata / V.McDermid
780.
Odporność psychiczna dzieci
alkoholików / I.Grzegorzewska
Odpowiedzialność karna
reprezentanta podmiotu
zbiorowego / R.Zawłocki
Odpowiedzialność karna za
udział w bójce lub pobiciu w
ujęciu hist… / A.Nowosad
Odpowiedzialność kotraktowa
przewoźnika w drogowym… /
T.Szanciło
781.
Odpowiedzialność
pracownicza / E.Staszewska
782.
Odrzucenie rówieśnicze /
M.Deptuła
783.
Odszkodowanie za niesłuszne
skazanie / Ł.Chojniak
777.
778.
779.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
Odtrutka na optymizm /
P.Watts
Odwagi! Natychmiastowa
pomoc w walce z… / C.CroosMuller
Odwrotniak / J.Małecki
Odwrócony Mag / A.Szałek
Odyseja / B.Kingolver
Ofiarowana. Moje życie w
sekcie scjentologów / J.M.Hill
Ograniczone przywództwo.
Studium empiryczne /
A.K.Koźmiński
Ogrodnik Szoguna / T.Petersin
Ogród tajemnic / B.Freety
Prószyński
Wolters Kluwer
PWN
C.H.Beck
W.A.B.
Novae Res
Albatros
Novae Res
Bis
793.
794.
Ogród wieczornych mgieł /
T.T.Eng
Ogród zła / G.Masterton
796.
Ojciec nie święty, Krytyczne
głosy… / P.Szumlewicz
Okoliczności wyłączające
bezprawność czynu a… /
J.Majewski
797.
Okrutny maszynista /
P.Vilikovsky
795.
798.
Na już nie wróci / H.Koppel
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Racjonalista
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Replika
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poznańskie
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Solaris
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rubikon
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
Książnica
miękka
najnowsze
na rynku
2
Aspra
miękka
najnowsze
na rynku
3
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dom Spotkań z
Historią
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
5
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
Klimaty
Świat Książki
800.
Opiekunka grobów / M.Marr
Opinia biegłego w sprawach
karnych gospodarczych… /
M.Hrehorowicz
801.
Opodatkowanie spółek
osobowych / W.Wollgarten
Wolters Kluwer
802.
Opowiadania z okresu stanu
wojennego / B.T.Piątek
W-ska Firma
Wydawnicza
803.
Opowiedzieć zagładę /
B.Krupa
799.
804.
Opowieść o życiu / J.Ćwian
Universitas
Szaron
806.
Opowieści ze świata
wiedźmina
Optymalizacja profilaktyki
problemów alkoholowych t.1 /
K.A.Wojciszek
807.
Optymalizacja wydajności
aplikacji na android / H.Guihat
Helion
Ordynaci i trędowaci / A.Czech
Słowo Obraz
Terytoria
805.
808.
809.
Organizacja pracy biurowej
810.
Organizacje międzynarodowe /
B.Kuźniak
811.
812.
Orły imperium t.5 Pościg /
S.Scarnow
Organizacja i kierowanie
instytucjami bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa /
K.Grosicka
814.
Oskarżyciel / M.Connelly
Ostańce. Kamienice
warszawskie i ich mieszkańcy
t.1-3 / M.Stopa
815.
Ostatni który umrze /
T.Gerritsen
816.
Ostatni sprawiedliwy /
J.Grisham
813.
Difin
C.H.Beck
Albatros
Albatros
817.
Ostatnia historia / O.Tokarczuk
818.
Ostatnia kampania konna /
K.Krzeczunowicz
Literackie
LTW
819.
Ostatnia nadzieja / B.Kliś
W-ska Firma
Wydawnicza
820.
Ostatnia wielkanoc imperatora
/ A.Buszkow
821.
Ostatnie rozdanie /
W.Myśliwski
822.
Ostatnie sprawy Gordianusa /
S.Saylor
Bellona
Znak
Rebis
823.
Ostry dyżur chirurgiczny /
A.Brooks
824.
Oswajanie świata / N.Brouvier
825.
Ości / I.Karpowicz
826.
827.
Oświecenie / M.Klimowicz
Osma spowiedz / J.Palterson
828.
Otchłań pożądania / M.Hart
829.
Pacyfik. Starcie mocarstw /
D.Ford
830.
Padaczka i inne zaburzenia
napadowe u dzieci
831.
Pajęczyna bogini / T.Moss
miękka
najnowsze
na rynku
3
Noir Sur Blanc
miękka
najnowsze
na rynku
2
Literackie
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
4
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Medical Tribune miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
PZWL
PWN
Albatros
Harlequin
Znak
Vesper
832.
Pakt z diabłem / C.Liz
Bis
miękka
najnowsze
na rynku
833.
Pamięć miłości / A.Forna
Jar
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Amber
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Czarne
miękka
najnowsze
na rynku
2
Impuls
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
Linia
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
PZWL
twarda
najnowsze
na rynku
2
Urban&Partner
miękka
najnowsze
na rynku
3
834.
Pan Chartwell / R.Hunt
835.
Pan mego serca / C.Coulter
836.
Pan od seksu / Z.LewStarowicz
837.
Pan Pip / L.Jones
838.
Pani komisarz nie znosi poezji
/ G.Flipo
839.
Panika / G.Masterton
840.
Panna młoda ucieka /
S.E.Phillips
841.
Panowie Salem / R.Zombie
842.
Państwo prawa jeszcze w
budowie / A.Zoll
843.
844.
845.
Papusza / A.Kuźniak
Paradygmaty kształcenia
studentów i wspierania
rozwoju akad. / A.Sajdak
Paragraf 22 / J.Heller
846.
Partials / D.Wells
847.
Pasja budzi się nocą /
A.Kossak
848.
849.
Patriotyzm i nacjonalizm /
J.Nikitorowicz
Patrz mi w oczy. Moje życie z
zespołem Aspergera /
J.E.Robinson
850.
Patrz słońce zachodzi / S.Berg
851.
Pedagogika kognitywistyczna /
B.Siemieniecki
852.
853.
Pediatria t.1-2 / R.Grenda,
H.Ziółkowska
Pediatria. Podręcznik do
państwowego egzaminu
lekarskiego… / A.Dobrzańska
W.A.B.
Bis
Znak
W.A.B.
Noir Sur Blanc
Rebis
Wolters Kluwer
Albatros
Jaguar
Prozami
ADIT
Impuls
854.
Pensjonat nad wierzbowym
jeziorem / S.Wiggs
855.
Perfekcyjna w pułapce
anoreksji / E.Wolf
856.
Perfumy / B.Hoffmann
857.
Perły panny młodej / J.Carlyle
858.
Peru. Od turystyki do magii /
J.Ulaczyk
859.
Peter Gabriel / M.Nowakowski
860.
Pewnego lata / I.Hannon
861.
Pewnej zimowej nocy /
S.Montefiore
862.
Pewność siebie / A.Król
863.
Phil Collins. Człowiek
orkiestra / M.Nowakowski
864.
Photoshop CS6/CS6 PL
Nieoficjalny podręcznik
865.
Photoshop. Pikantne efekty
specjalne / C.Barker
866.
867.
868.
Piana dni / B.Vian
Piąta fala / R.Yancey
Piąta kobieta / H.Mankell
870.
Piekielne wody / D.L.Robbins
Pierwsza pomoc
przedmedyczna w szkole… /
J.Dąbrowska
871.
Pierwszy między równymi /
J.Archer
869.
872.
Pieśni szarej godziny
873.
Pieśń bojownika / C.Coulter
874.
Pięciu największych
wojowników / M.Reilly
875.
Pięćdziesiąt twarzy Greya od A
do Z Erotyczny przewodnik…
876.
Piękna jak noc / Lcarlyle
877.
Piękni i przeklęci /
F.S.Fitzgerald
878.
Piękny kraj / A.Averill
880.
Piękny przedmiot / S.Martin
Pigułka przywództwa.
Brakujący element
motywujacy ludzi /
K.Blanchard
881.
Pink Floyd. Moje wspomnienia
/ N.Mason
882.
Pionowa i pozioma
nierównowaga finansowa
oraz… / P.Kowalik
879.
883.
Piorun i deszcz / C.Martin
884.
Pisma i umowy w firmie /
I.Kienzler
miękka
najnowsze
na rynku
2
Hachette
miękka
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Anakonda
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Mira
Bis
Zysk i S-ka
Anakonda
Replika
Magnum
Samo Sedno
Helion
W.A.B.
Otwarte
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
Uniwersytet
Warszawski
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bis
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
One Press
miękka
najnowsze
na rynku
2
In Rock
twarda
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
Albatros
Amber
Bis
Literackie
Muza
WAM
C.H.Beck
885.
Planowanie i
zagospodarowanie
przestrzenne / M.Nowak
886.
Platforma Windows Azure
887.
Platformy inwestycyjne /
K.Kraiński
888.
Płomienie śmierci / A.Kava
889.
890.
891.
Płomień Crossa / S.Day
Płomień nocy / C.Coulter
Płótno / A.Kołakowska
892.
Płytkie nacięcie / K.Slaughter
893.
Po. O małżeństwie i rozstaniu /
R.Cusk
894.
Po Kiju. Fotoopowiadanie /
L.M.Jakób
895.
Po kres czasu / D.Steel
896.
Po miłość do Mesa Verde /
T.Alexander
897.
Pocałunek księcia / J.Eloiso
898.
Początkujący menedżer /
L.B.Belker
900.
Poczet kochanek i metres
władców Polski / I.Kienzler
Poczucie własnej skuteczności
we współpracy z grupą /
M.Z.Łukasik
901.
Pod górę. Hiszpańska odyseja
znanej blogerki / E.Kołodziej
899.
903.
Podatki a etyka /
A.Gomułowicz
Podporządkowanie
pracowników zajmujących
stanowiska / T.Duraj
904.
Podręcznik akustyki /
F.A.Everest
902.
905.
906.
907.
908.
909.
Podręcznik genialnych
pomysłów / C.Chapnan
Podręcznik prawa autorskiego
dla studentów uczelni
artystycznych / A.Karpowicz
Podręcznik Startupu / S.Blank
Podręcznik WordPressa
Podróże kulinarne z Jarkiem
Kretem. Kuchnia indyjska /
J.Kret
910.
Podróże marzeń
911.
Podstawy gospodarowania
nieruchomościami / M.Nowak
912.
Podstawy masażu /
J.Wierzbicki
913.
914.
Podstawy metodologii nauk
ekonomicznych / S.Stachak
Podstawy odpowiedzialności
społecznej w zarządzaniu /
B.Rok
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
UMCS
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Klin
twarda
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
Petrus
miękka
najnowsze
na rynku
3
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poltext
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
Helion
Wielka Litera
Bis
Prószyński
Buchmann
Czarne
Multico
Znak
Replika
Amber
Helion
Czarno na
Białym
Sonia Draga
Helion
SBM
CeDeWu
915.
Podstawy zarzadzania
produkcją / E.Grandys
916.
Podwójny wizerunek /
D.Morrell
917.
Poetyka reżyserii filmowej /
N.Dragovic
918.
Pogranicza. Stara Kiszewo /
M.Krawczyk
919.
Pojedynek uczuć / K.Mirek
920.
Poker. Jak grać żeby wygrać /
J.Meinert
921.
922.
923.
Pokój straceń / J.Deaver
Pokusa / N.Roberts
Pokusy nocy / L.Carlyle
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Difin
Albatros
Karta
Feeria
RM
Prószyński
Harlequin
Bis
924.
Pole dance / W.Kącka
Studio Format
miękka
najnowsze
na rynku
925.
Polityczna kreacja ładu
ekonomicznego
Uniwersytet
Łódzki
twarda
najnowsze
na rynku
2
926.
Polityka fiskalna w strefie euro
/ J.Giżyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
927.
Polityka problem moralny /
J.Kis
miękka
2
928.
Polityka ograniczania reklamy
w polskiej… / M.Barańska
Universitas
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
najnowsze
na rynku
miękka
najnowsze
na rynku
2
929.
Polityka Szwajcarii wobec UE
/ M.Tomczyk
Uniwersytet
Łódzki
twarda
najnowsze
na rynku
1
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
1
2
932.
Polowanie na mysliwego /
R.Hop
Polska w Unii Europejskiej.
Sprawowanie prezydencji w
radzie
Polskie porty morskie w
zmieniającym się… /
M.Pluciński
933.
Polskie prawo podatkwe /
K.Koperkiewicz-Mordel
930.
931.
935.
Polskość w Australii /
E.Lipińska
Pomiar procesów migracji
wartości przedsiębiorstw /
D.Siudak
936.
Pomnik cesarzowej Achai t.1 /
A.Ziemiański
937.
Pomnik cesarzowej Achai t.2 /
A.Ziemiański
938.
Pomysły na zabawy w
przedszkolu / M.Zeller
934.
939.
Popołudnie fauna / E.Wit
940.
Pornogarmażerka / H.KlimoDobrzański
941.
Porozumienia zbiorowe jako
źródło prawa pracy / A.Musiała
942.
Portret zbiorowy nauczycieli
aktywnych / A.Gajdzica
943.
944.
Postać leku / R.Jachowicz
Postawy wobec pieniędzy.
Pomiar, Struktura, Determinaty
/ G.Wąsowicz
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
najnowsze
na rynku
1
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
Fabryka Słów
Fabryka Słów
Jedność
Nowy Świat
W.A.B.
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
PZWL
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
948.
Postawy zarządzania produkcją
/ E.Grandys
Postępowania szczególne w
postępowaniu karnym
skarbowym / R.M.Tużnik
Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne /
B.Aadamiak
Postępowanie administracyjne
sądowoadministracyjne i
egzekucyjne w administracji.
Kazusy
949.
Postępowanie cywilne /
E.Marszałkowska-Krześ
950.
Postępowanie cywilne. W
pigułce
945.
946.
947.
952.
Postępowanie karne. W pigułce
Postępowanie notarialne w
kodeksie spółek handlowych /
R.Wrzecionek
953.
Postępowanie zabezpieczające
i egzekucyjne / M.Romańska
951.
956.
Poszukiwacze przygód /
W.Smith
Poszukiwanie języka
doskonałego w kulturze
europejskiej / U.Eco
Powojenne przekształcenia
własnościowe w świetle… /
P.Kociubiński
957.
Powrót do Nałęczowa /
W.Bancarzewska
954.
955.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
Powrót do Salem / B.Barry
Powrót ludności do Polski z
byłego Imperium Rosyjskiego /
D.Sula
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
3
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
3
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
3
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Aletheia
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
TRIO
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
C.H.Beck
C.H.Beck
Nasza
Księgarnia
Poznań'45 / K.Stryjkowski
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
Pozostały mi tylko łzy i
modlitwa / D.Gerber
Pozytywne skutki wydarzeń
traumatycznych czyli kiedy
łzy… / N.Ogińska-Bulik
Pożegnanie z Afryką. Jak
człowiek zaludnił świat /
S.Oppenheimer
Księgarnia
sw.Wojciecha
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
3
Uniwersytet
Jagielloński
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
965.
Praca socjalna / P.S.Czarnecki
Praca socjalna z osobami
chorującymi psychicznie /
H.Kaszyński
966.
Prada. Obyczajowy fenomen /
G.L.Palacchnini
964.
Difin
967.
Pradawna stolica / M.J.Sullivan
968.
Praktyczne lekcje zarządzania
projektami / M.Kopczewski
969.
Prasa jako medium edukacyjne
/ E.Zierkiewicz
970.
Prawda / M.Palin
971.
Prawda o sprawie Harry'ego
Queberta / J.Dicker
972.
Prawie martwy / A.Edwardson
973.
Prawny system postępowania z
nieletnim w Polsce /
Dolnośląskie
Prószyński
Helion
Impuls
Bongo Media
Albatros
Czarna Owca
Wolters Kluwer
V.Konarska-Wrzosek
974.
Prawo admnistracyjne /
M.Wierzbowski
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
975.
Prawo autorskie i prawa
pokrewne / R.Golat
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
3
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
976.
977.
978.
979.
980.
Prawo cywilne. Zbiór
przepisów st.pr.25.06.2013
Prawo cywilne część ogólna
prawo rzeczowe, zobowiązania
i prawo spadkowe /
K.Czajkowska-Matosiuk
Prawo cywilne. W pigułce
Prawo do obrony formalnej w
transgranicznym
postepowaniu… / A.Demenko
Prawo do samoobrony jako
środek zwalczania
terroryzmu… / M.Kowalski
981.
Prawo historycznoprawne
982.
Prawo i postępowanie
administracyjne. W pigułce
983.
Prawo karne. W pigułce
988.
Prawo łaski prezydenta RP /
K.Kozłowski
Prawo międzynarodowe
publiczne w zarysie /
W.Góralczyk
Prawo o postepowaniu przed
sądami administracyjnymi.
Komentarz / B.Dauter
Prawo o szkolnictwie
wyższym. Komentarz /
H.Izdebski
Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Komentarz /
Z.Strus
989.
Prawo ochrony różnorodności
biologicznej / M.Górski
984.
985.
986.
987.
990.
991.
Prawo ochrony środowiska.
Zarys wykładu / K.Szuma
Prawo pierwszeństwa
pochodnego nabycia… /
M.Matuszczak
993.
Prawo podatkowe. Zarys
wykładu / R.Dowgier
Prawo pomocy w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym… /
M.Grzymisławska-Cybulska
994.
Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych / K.Antonów
995.
Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych. W pigułce
996.
Prawo prasowe / E.FerencSzydełko
992.
997.
998.
Prawo sportowe / S.Fundowicz
Prawo spółek handlowych.
Orzecznictwo 2011-2012 /
R.Kwaśnicki
999.
Prawo w medycynie / A.Fiutak
1000.
Prawo zamówień publicznych.
Komentarz / J.Pieróg
Uniwersytet
Wrocławski
C.H.Beck
C.H.Beck
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
C.H.Beck
Wolters Kluwer
C.H.Beck
C.H.Beck
1001.
Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego / A.Wiktorowska
1006.
Proaktywny telemarketing /
P.Walczak
Procedury prawne ochrony
praw kobiet oraz dzieci przed
przemocą domową
Proces podejmowania decyzji
zakupowych przez ekonsumentów… / A.Dejnaka
Proces ratyfikacji traktatu
ustanawiającego konstrytucję
dla Europy… / E.Kużelewska
Procesy metalurgiczne i
odlewnicze stopów żelaza.
Podstawy fizykochemiczne /
M.Holtzer
1007.
Product placement /
A.Choliński
1008.
Proste myśli, trudne słowa /
M.Wlazło
1009.
Proszę nikogo nie winić /
Z.Zeydler-Zborowski
1010.
Prowincja pełna słońca /
K.Enerlich
1011.
Prymas w Stoczku /
P.Zuchniewicz
1002.
1003.
1004.
1005.
1012.
Prywatna sprawa / L.Lokko
1013.
Przebudzeni / N.Gemmell
1014.
Przed zagładą /
W.Włodarkiewicz
1015.
Przedsiębiorczość /
A.Kurczewska
1016.
1017.
1018.
Przedsiębiorczość. Podstawy
teoretyczne / T.Piecuch
Przedsiębiorczość lekarzy
dentystów w kontekście relacji
z pacjentami / A.BukowskaPietrzyńska
Przedsiębiorczość na czas
kryzysu. Szkice
psychologiczne / Z.Ratajczak
1019.
Przejęcie władzy / V.Flynn
1020.
Przekleństwo biblijnej
przepowiedni / F.Miralles
1021.
Przekształcanie spółek
handlowych. Instrukcja obsługi
1022.
Przemytnik doskonały /
L.Rastello
1023.
Przepis na szczęście /
K.Michalak
1024.
Przepis na Umbię / M.Tucker
1025.
1026.
1027.
1028.
Przeprawy / D.Steel
Przestepczość skazanych
kobiet i mężczyzn w
perspektywie biograficznej /
B.Toroń
Przestępstwa prasowe /
E.Czarny-Drożdżejko
Przestępstwa przeciwko
dokumentom w obrocie
gospodarczym / Z.Kukuła
twarda
najnowsze
na rynku
1
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Verlag Dashofer
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Aspra
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
najnowsze
na rynku
2
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
1
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Filia
twarda
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
2
Świat Książki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
1
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Impuls
LTW
Mg
Promic
Świat Książki
W.A.B.
miękka
Muzeum Historii
Polskiego Ruchu
Lud.
miękka
PWE
W.A.B.
Bellona
ODDK
Czarne
1029.
1030.
Przestrzeń dla kreatywności
uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
/ K.Parys
Przestrzeń w prawie
administracyjnym /
J.Zimmermann
1033.
Przetargi na roboty budowlane
/ A.Gawrońska-Baran
Przewidywalne rezultaty w
nieprzewidywalnych… /
S.R.Covey
Przewodnik przetrwania dla
dzieci z ADHD i ich rodziców
/ J.F.Taylor
1034.
Przodków naszych dzieje /
B.Popiołek
1031.
1032.
1035.
Przymierze ognia / D.Morrell
1036.
Przypadek sprawił /
B.Rybałtowska
1037.
Przystanek Kostaryka /
G.Obrąpalska
1038.
Przystań na końcu świata /
F.Brill
1039.
Przytul mnie / M.RebizantSiwiło
1040.
Psy z Rygi / H.Mankell
1041.
Psyciatria sądowa cz.1-2 /
J.Przybysz
1042.
Psychologia dostatku czyli jak
się buduje… / C.Rochards
1043.
Psychologia procesu /
B.Szymkiewicz
1044.
1045.
1046.
1047.
Psychologia roztargnienia /
R.Studenski
Psychologia sądowa.
Podstawy. Badania. Aplikacje /
J.M.Stanik
Psychospołeczne
uwarunkowania stresu
nauczycielek szkół
podstawowych / T.ZubrzyckaMaciąg
Ptaszydło / M.Bentow
1048.
Public relations / K.Wójcik
1049.
Public relations. Społeczne
wyzwania… / J.Olędzki
1050.
Puder i pył / Z.Białas
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Studio Emka
twarda
najnowsze
na rynku
2
Jedność
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Fundacja Tumult miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
UMCS
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Libron
Albatros
Axis Mundi
Janka
Prószyński
Replika
W.A.B.
One Press
Eneteia
Dolnośląskie
Wolters Kluwer
Aspra
MG
1051.
Pusta kołyska / D.Walsh
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
1052.
Pytaj w kostnicy / E.M.Staal
Pytania i odpowiedzi.
Przygotowanie do
państwowego egzaminu
lekarskiego cz.1-2 /
G.Napiórkowski
Feeria
miękka
najnowsze
na rynku
2
Urban&Partner
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
1053.
1054.
1055.
Rachunek efektywności
inwestycji / W.Rogowski
Rachunek przepływów
pieniężnych w teorii i praktyce
/ K.Wajszczuk
1056.
1057.
1058.
Rachunkowość fundacji i
stowarzyszeń / R.Nawrocki
Rachunkowość grup
kapitałowych / M.Remlein
Rachunkowość
przedsiębiorstwa w
szczególnych sytuacjach /
T.Martyniuk
1060.
Rachunkowość zarządcza /
R.Kowalak
Racjonalne podstawy
stosowania doustnych leków
przeciwcukrzycowych /
J.Drzewolski
1061.
Radosne przedszkole /
D.Niewola
1059.
1062.
Rajska Dolina / M.Hermanson
1063.
Rak piersi. Postępy diagnostyki
i leczenia / W.Zegarski
1064.
1065.
1066.
Rasy koni / J.Bunjes
Ratownictwo z powietrza w
Tatrach / W.Mateja
Reakcja. Niewypowiedziana
wojna przeciwko kobietom /
S.Faluch
1068.
Real Madryt / T.Ćwiąkała
Realizacja funkcji
perswazyjnej w tekstach /
B.Burska-Ratajczyk
1069.
Refleksologia dla
początkujących / D.Vennels
1067.
1070.
1071.
Refluks krtaniowo-gardłowy /
A.Dymek
Reforma sektora finansów
publicznych w kontekście… /
M.Kamba-Kibatski
1072.
Region żelaza / S.Orzechowski
1073.
Regulacja-innowacja w
sektorze energetycznym
1074.
1075.
Regulacyjne i cywilno-prawne
aspekty roamingu… / M.Wach
Regulamin rozliczania podróży
służbowych z dokumentacją /
M.Mazur
1078.
Reguły uległości /
G.L.Maxwell
Rehabilitacja i edukacja osób z
niepełnosprawnością
wielozakresową
Rejs na krzywy ryj czyli Jan
Himilsbach i jego czasy /
A.Poppek
1079.
Reklama produktów i usług
bankowych / M.Krzyścin
1076.
1077.
1080.
1081.
Relacja między obywatelem
Unii Europejskiej… / M.Żuk
Relacje Unii Europejskiej z
krajami Afryki, Karaibów… /
G.Mazur
1082.
Renesans / J.Ziomek
1083.
Requiem dla Bostonu /
W.Landay
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWE
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWE
miękka
najnowsze
na rynku
2
Termedia
miękka
najnowsze
na rynku
1
Impuls
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
Stapis
miękka
najnowsze
na rynku
1
Czarna Owca
twarda
najnowsze
na rynku
2
Buchmann
twarda
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
PZWL
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
4
miękka
najnowsze
na rynku
2
ODDK
Amber
Medipage
RM
Illuminatio
UJK
C.H.Beck
Amber
Vis-A-Vis
CeDeWu
PWN
Amber
1084.
1085.
Requiem otchłani / M.Chattam
Retoryczne i logiczne
podstawy argumentacji
prawniczej / S.Lewandowski
1086.
Resztki / T.McCarthy
1087.
Rezerwy na straty kredytowe w
bankach… / T.Orzeszko
1088.
1089.
Rihanna. Nieautoryzowana
biografia / D.White
Robert Lewandowski.
Pogromca Realu. Moja
prawdziwa historia
1091.
Rok na Majorce /
A.K.Majewska
Rola komunikacji niewerbalnej
w budowaniu relacji
międzyosobowych /
K.Niewiadomski
1092.
Romans Teresy Hennert /
Z.Nałkowska
1090.
1093.
Romantyzm / A.Witkowska
1094.
Rosja w Łagrze / I.Sołoniewicz
1095.
Rower góral i na Ural /
D.Szmajda
1096.
Rozbroić drozda / W.Behary
1097.
Rozkaz katyński / D.Jacobsen
1098.
Rozstanie na zawołanie /
A.Hertz
1100.
Rozwiń skrzydła /
M.Rosenberg
Rozwód. Materialnoprawne
podstawy rozwodu… /
A.Zieliński
1101.
Rozwój osobisty lidera /
K.Blanchard
1102.
Rozwój społeczny osob z
niepełnosprawnością…
1099.
1103.
Róża Asturii / I.Loventz
1104.
Różnorodność pojednania.
Rozmowy / T.Dostatni
1108.
Ruiny / O.S.Card
Ruletka nawyków. Jak
przechytrzyć swój mózg /
D.Mcraney
Rygory prawne podejmowania
oraz prowadzenia działalności
turystycznej… / A.Żywidla
Rynkowe zachowania polskich
konsumentów w dobie
globalizacji… / K.Włodarczyk
1109.
Ryszard Kapuściński.
Fotobiografia / M.Sadowski
1105.
1106.
1107.
1111.
Rytuał babiloński / T.Knox
Rywalizacja mocarstw na
obszarze poradzieckim /
A.Włodakowska-Bagan
1112.
Ryzyka prawne w transakcjach
fuzji…
1110.
Sonia Draga
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Feeria
miękka
najnowsze
na rynku
2
G+J
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wielka Litera
miękka
najnowsze
na rynku
2
Serafin
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
4
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Ossolineum
PWN
PWN
Sorus
GWP
Bellona
Książnica
Studio Emka
Sonia Draga
Znak
Veda
LexisNexis
1113.
Ryzykowny układ /
C.Kitlredgare
Jaguar
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1114.
Ryzykowny układ / J.A.Krentz
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
1115.
Rzecz o dziele Piotra Skargi
WAM
miękka
najnowsze
na rynku
2
1116.
Rzeczpospolita zwycięska /
Z.Szczerek
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
WKŁ
miękka
najnowsze
na rynku
1
Dom Wyd Duet
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pascal
twarda
najnowsze
na rynku
1
Zysk i S-ka
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1117.
Rzeka / M.Neale
1118.
Rzymska przygoda /
N.Pellegrino
1119.
S.E.K.R.E.T. / E.M.Adeline
1120.
Saga wyklętych / C.Llorenns
1121.
Samobójstwa. Dlaczego teraz?
/ M.Jarosz
1124.
Samochody osobowe krajów
socjalistycznych / Z.Podbielski
Samorząd gospodarczy:
Polska, Europa, Świat /
S.S.Dębski
Samotność długodystancowca.
Na obrzeżach socjologii… /
M.Bucholc
1125.
Samozwaniec t.4 (Orły na
Kremlu) / J.Komuda
1126.
Satysfakcja. 50 lat The Rolling
Stones
1127.
Scala od podszewki /
D.J.Suereth
1128.
Scheda po Czyngis Chanie.
Demokracja po…
1129.
Scgizofrenik jako błazen /
T.Baran
1122.
1123.
1130.
1131.
1132.
Schudnij z Kaizen / J.Gibas
Sebastian Loeb. Mój styl jazdy
Sekret księżnej / N.Cornick
1133.
Sekret Lillian / H.P.Callahan
1134.
Sekret radosnego życia /
T.Newbeny
1135.
Sekretna kochanka / M.Balogh
Znak
WAM
Prószyński
W.A.B.
Albatros
PWN
Fabryka Słów
In Rock
Helion
Trio
Difin
Helion
SQN
Mira
Znak
EsPe
Amber
1137.
Sekrety domowej kuchni
Włochów / S.Carreiro
Sekrety drugiej wojny
światowej. Wojna mózgów /
B.Johnson
1138.
Sekrety kobiet złotnika /
J.Bourin
Noir Sur Blanc
twarda
najnowsze
na rynku
1139.
Sekrety uczuć / B.O'Neal
Literackie
miękka
najnowsze
na rynku
2
1140.
Sekretny język kotów /
H.Dunphy
miękka
najnowsze
na rynku
2
1141.
Sekretny język psów /
H.Dunphy
2
1136.
1142.
1143.
Seks na ekranie / L.Williams
Seksualnośc młodzieży
przełomu XX i XXI wieku /
M.Komorowska-Pudło
Buchmann
miękka
najnowsze
na rynku
Słowo Obraz
Terytoria
miękka
najnowsze
na rynku
2
WAM
miękka
najnowsze
na rynku
2
Buchmann
1144.
Sen nocy letniej / A.Dahl
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1145.
Sen smoka / D.Rudziński
Poligraf
miękka
najnowsze
na rynku
1146.
Sensei i miłość / H.Kawakami
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Poligraf
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
1148.
Serce kobiety / D.Hermann
Serce na talerzu. O miłości,
gotowaniu i odkrywaniu
życiowej pasji / A.Shelasky
1149.
Sergio Ramos. Obrońca nie do
przejścia
1150.
Seryjny morderca Thomas
Quick / H.Rastam
1147.
1155.
Sędzia / P.Margolin
Sędziowskie kierownictwo
postępowaniem cywilnym… /
A.Łazarska
Sfery w przestrzeni czyli
tajemnice starożytnej… /
M.Kosowska
Sieci i instalacja gazowe.
Poradnik projektowania
budowy i eksploatacji /
K.Bąkowski
Sieci oburzenia i nadziei.
Ruchy społeczne w erze
internetu / M.Castells
1156.
Sieci współpracy i
samokształcenia / D.Elsner
1151.
1152.
1153.
1154.
1157.
Siedem dni w lipcu / J.F.Sierra
1158.
Siedem mitów Drugiej
Rzeczypospolitej / A.Garlicki
1159.
Siedziby wielkich Polaków /
B.Wachowicz
1160.
Sierpniowe dziewczęta 44 /
P.Bukalska
1161.
Siła powiązań sieciowych w
procesie… / Ł.Małys
1162.
1163.
1164.
Siła strachu / K.Zan
Siła woli / R.F.Baumeister
Simon i dęby / M.Fredrikssan
1165.
Skalpel / T.Gerritsen
1166.
Skandalistki. Historie kobiet
niepokornych / E.Mahou
1167.
Skandaliści w koronach. Łotry,
rozpustnicy… / A.Zieliński
1168.
1169.
Skazana / H.Kent
Skowronek / C.Coulter
1170.
Skrawek nieba / S.Woods
1171.
Skrobiąc czubek włoskiego
buta / N.Allsop
1172.
Skuteczne zarządzanie
talentami / C.Dunn
1173.
Skuteczny wpływ / M.Gouston
Pascal
Prószyński
Wolters Kluwer
Albatros
Czytelnik
Filo
Trio
Difin
Prószyński
Media Rodzina
Replika
Albatros
W.A.B.
Prószyński
Prószyński
Bis
Mira
Feeria
Wolters Kluwer
G+J
1174.
Słodka przynęta / I.McEwan
1175.
Słodki jak miód kwaśny jak
cytryny / M.Fort
1176.
Słodki smak pomarańczy /
P.Moore
1177.
1178.
1179.
1180.
Słodkich snów / A.Skula
Słodycz zemsty / R.Rogers
Słone ciasteczka / K.Miller
Służebności gruntowe,
drogowe, osobiste i … /
Z.Gołba
1181.
Słynne porwania / P.Słowiński
1182.
Smaczna i zdrowa kuchnia
włoska / G.D'Acampo
1183.
Smakując Toskanię / B.Elon
1184.
Smoleńsk / T.Torańska
1185.
Snajper z Harvardu /
J.Terpiłowski
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
Sobowtór / T.Gerritsen
Socjologia kultury / M.Golka
Socjologia seksualności
Marginesy / J.Kochanowski
Socjologiczna historia polskiej
transformacji / A.BuchnerJeziorska
Socjoterapia jako forma
pomocy psychologicznopedagogicznej… /
B.Jankowiak
twarda
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zwierciadło
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Albatros
Muza
Mira
Videograf
G+J
Pascal
Wielka Litera
Bellona
Albatros
Scholar
1191.
Sokrates / R.Legutko
1192.
Specjalne potrzeby
edukacyjne… / J.Thompson
1193.
Spektakularne upadki wielkich
firm / T.Phillips
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
1194.
Spętani przez bogów t.3 Bunt
Bogini / J.Angelini
Amber
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Ekonomiczne
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
1195.
Spod kołdry / L.Bradbury
1197.
Społeczna odpowiedzialność
małego… / A.Sokołowska
Sporządzanie skargi i skargi
kasacyjnej w postępowaniu
sądowoadministracyjnym /
K.Majczyk
1198.
Sposoby na modę i zdrowy
styl… / M.Sablewska
1199.
Spotkajmy się w kawiarni /
J.Colgan
1200.
Spowiedź mordercy /
M.Mollay
1201.
Spowiedź psa. Brutalna prawda
o polskiej policji / D.Laranty
1202.
Spójność modeli biznesu /
T.Falencikowski
1203.
Spójność społeczna /
S.Golinowska
1196.
Zysk i S-ka
PWN
Amber
G+J
Literackie
Pascal
Fronda
CeDeWu
Scholar
1204.
Spółka komandytowo-akcyjna
/ J.Janeta
1205.
Spraw by rzeczy przemówiły.
Programowanie… / T.Igoe
1206.
1207.
1208.
Sprawa Chodorkowskiego /
A.Michnik
Sprawozdawczy wymiar
rachunku wyników… / B.BekGalk
Sprzedana / C.Thurlow
1211.
Sprzedawcy wartości /
J.C.Aderson
Stanowisko prawne syndyka w
procesie dotyczącycm… /
P.Feliga
Stany sprężysto-plastyczne i
nośność graniczna… /
M.Czech
1212.
Start-up po polsku. Jak założyć
i rozwinąć… / K.Mikołajczyk
1209.
1210.
1215.
Stopa bezrobocia jako korelat
wyników… / K.Hajder
Stosunek kleru do państwa o
oświaty. Fakty i dokumenty /
J.Barycka
Stosunki handlowe Unii
Europejskiej w państwami
trzecimi… / W.Zysk
1216.
Straszliwie sam. Mój dziennik /
R.Domenech
1217.
Straszny oddech wąwozów /
J.Żebrowski
1213.
1214.
1219.
Strategie działań w warunkach
kryzysu / S.Patrycki
Strategie polskich
przedsiebiorców wobec
wyzwań… / A.Leszczyńska
1220.
Stratyfikacja w grupach
dyspozycyjnych
1218.
1223.
Strażnik tajemnic / K.Morton
Struktura i uwarunkowania
kapitału społecznego… /
K.Zajda
Struktura przestępstwa
gospodarczego oraz… /
A.Mucha
1224.
Studia z dziejów i kultury
ludów tureckich
1221.
1222.
1226.
Styl mówienia w schizofrenii /
M.Obrębska
Subkultury samorealizacja w
perspektywie edukacji… /
M.Jędrzejewski
1227.
Sukces jest kobietą / M.Curly
1225.
1228.
1229.
Sushi i cała reszta / M.Booth
Sycylijski mrok / P.Robb
1230.
Superwulkan / H.Turtledove
1231.
Sylvia. Agentka Mossadu /
M.Kfir
1232.
Syn dobrze wychowany /
C.L.Erwin
twarda
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Kolegium
Europy
miękka
najnowsze
na rynku
1
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Wolters Kluwer
MediaWay
Helion
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
miękka
najnowsze
na rynku
miękka
najnowsze
na rynku
2
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
KUL
miękka
najnowsze
na rynku
2
UMCS
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
twarda
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
1
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Wrocławski
Dialog
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
GWP
PWN
Czarne
Bellona
Znak
Septem
1233.
1234.
Syntetyczne ujęcie niedoborów
konsumpcji… Gospodarstwa
domowe w XXI wieku.
Konsumcja…
System realizacji strategii
rozwoju województwa /
A.Pawłowska
1236.
Systemy informatyczne
zarządzania / J.Kisielnicki
Systemy wczesnego
ostrzegania w ocenie… /
M.Capiga
1237.
Sytuacja zwierzęcia w prawie
cywilnym / M.Goettel
1238.
Szacowanie kosztów
społecznych choroby i …
1239.
Szał. Prawdziwa historia
Beatlesów / P.Norman
1235.
1240.
1241.
1242.
Szału nie ma jest rak /
K.Jabłońska
Szare eminencje. Prawdziwi
władcy drugiego planu /
K.Swint
Szatan z papieskiego rodu.
Prawdziwe życie cezara Borgii
/ A.Zerli
SGH
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
3
Placet
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Więź
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Marina
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
Pascal
1243.
Szczęściara / J.Shalvis
Prószyński
1244.
Szczęście na widelcu. Powieść
w pięciu daniach / M.Mileti
Nasza
Księgarnia
1245.
Szczęście w twoich oczach /
C.Leavitt
1246.
Szczęśliwe poszukiwania /
K.Robert
1247.
Szeksir w operze XIX wieku /
A.Borkowska-Rychlewska
Amber
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
1248.
Sześciolatki w szkole /
D.Smoleń
Bliżej
przedszkola
1249.
Sześć miesięcy w 1945 /
M.Dobbs
1250.
Sześć pieter luksusu /
C.Łazarewicz
1251.
1252.
Sześć sekund / R.Morfina
Szklany tron / S.J.Maas
1253.
Szkło / E.Marat
1254.
Szpiedzy na Bałkanach /
A.Furst
1255.
Sztokholm Stiega Larssona /
W.Orliński
1256.
Sztuka jako prowokacja /
J.Makiłła-Polak
1257.
Sztuka percepcja język. Sfera
wizualna w poezji i prozie…
1259.
Sztuka SEO
Sztuka skutecznego
prowadzenia mediacji i
negocjacji
1260.
Sztuka sprzątanie. Uporządkuj
swój dom i swoje życie
1258.
1261.
Szukając Emmy / S.Holmes
Świat Książki
Magnum
Znak
Mira
Buchmann
W.A.B.
Sonia Draga
Pascal
Vizja Press
Universitas
Czarna Owca
Znak
1262.
Szwed, który zniknął / R.Karjel
Czytelnik
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1263.
Szwy / W.Holewiński
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
1264.
Szybkie dania dla zgłodniałych
Buchmann
miękka
najnowsze
na rynku
1
1265.
Szympansy z azylu Fauna /
A.Westall
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1266.
Ścieżka słońca / L.Kleypas
1267.
Śledztwo w sprawie Pana Boga
/ A.Horodeński
1268.
Ślepy instynkt / A.Winkelmann
1269.
Śluby milczenia / J.Berry,
G.Renner
1270.
Śmierć o północy /
L.K.Hamilton
1271.
Śnienie i życie / G.Nerval
1272.
Śnieżka musi umrzeć /
N.Neuhaus
1273.
Śpiewająca tykwa i inne baśnie
afrykańskie
1276.
Śpiewajacy żółtw / Z.ZeydlerZborowski
Środek karny pozbawienia
praw publicznych w polskim…
/ D.Szeleszczuk
Środki trwałe w budowie w
jednostkach i zakładach
budżetowych / M.Iwaniec
1277.
Świadomość. Klucz do życia w
równowadze / Osho
1278.
Świadomość sprawcy czynu
zabronionego / J.Giezek
1279.
Świat 2049. Czy zachód musi
przegrać? / A.Lubowski
1280.
Świat florystyki /
A.Zakrzewska
1274.
1275.
1281.
1282.
Świat Jonesa / P.K.Dick
Świat Judyty / G.McCleen
1283.
Świat kobiet / P.Jordan
1284.
Świat organizacji racjonlanej /
K.Adamska
1285.
Świat w obrazach u osób po
udarach mózgu / E.Zawadzka
1286.
Świat według Joan Collins /
J.Collins
1287.
Świętokrzyskie melodie
ludowe t.1-3 / W.Kuncewicz
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
Święty psychol / J.Theorin
Ta dziewczyna jest trochę
dziwna / J.Whittemore
Tabele składu i wartości
odżywczej zywności /
M.Kuchanowicz
Tadeusz Różewicz i
nowoczesna tożsamość /
W.Browarny
Tajemnica Kolumba / S.Berry
Czarne
Prószyński
W.A.B.
Sonia Draga
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
Słowo Obraz
Terytoria
twarda
najnowsze
na rynku
2
Media Rodzina
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
LTW
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Presscom
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
Jaguar
miękka
najnowsze
na rynku
2
PZWL
twarda
najnowsze
na rynku
2
Universitas
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
Atut
Czarna Owca
Wolters Kluwer
Znak
Helion
Rebis
Sonia Draga
Mira
Smak Słowa
Difin
Axis Mundi
Magraf
Czarne
Sonia Draga
1293.
Tajemnica medalionu /
J.Svensson
1294.
Tajemnica słowiczego pałacu /
D.Sachs
1295.
Tajemnice Gordanusa /
S.Saylor
1296.
Tajemnice Windsorów /
M.Rybarczyk
1297.
Tajemnicza kobieta / A.Quick
1298.
Tajemniczy manuskrypt /
E.Joven
1300.
Tajemniczy dziennik Marii
Antoniny / C.Erickson
Tajne pieniądze. Wywiad PRL
w labiryncie bieznesowych gier
/ S.Cenckiewicz
1301.
Tam gdzie byłam /
E.Dzikowska
1299.
1304.
Tamtego lata nad sekwaną /
A.Błotnicka
Tańcząca Eurydyka. Anna
German we wspomnieniach /
M.Pryzwan
Tarzan, matołek i inni.
Cykliczne historyjki
obrazkowe w Polsce… /
A.Rusek
1305.
Tato. O autorze Mikołajka /
A.Goscinny
1306.
Teatr w kronice. Studia nad
dramatycznością… / P.Bering
1307.
Techniki samorozwoju /
N.Minge
1308.
Techniki zapamiętywania /
B.Boral
1309.
Technologia chemiczna
nieograniczona / E.KociołekBolanwajder
1310.
Telewizja publiczna w
Hiszpanii / M.Kuś
1302.
1303.
1311.
Ten inny / R.Kapuściński
1313.
Teoretyk Wielki i Kasjodor /
R.Kasperski
Teoria estymacji w praktyce
badań społecznych /
A.Kołodziej
1314.
Teoria feministyczna /
B.Hooks
1312.
1315.
Teorie kryzysu / S.Partycki
1316.
Terapia metodą Vojty
1317.
1318.
Terapia schematów / J.Kloska
Teraz mogę wszystko. Być
kobietą dojrzałą /
B.Znamirowska-Soczawa
1319.
Testament Judasza / F.Miralles
1320.
Tina Turner. Po prostu
najlepsza / M.Bego
1321.
To co powiesz, może zmienić
świat / M.B.Rosenberg
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Książnica
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Novae Res
Marginesy
Amber
Albatros
twarda
najnowsze
na rynku
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
Marginesy
twarda
najnowsze
na rynku
2
BN
miękka
najnowsze
na rynku
2
Znak
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Edgard
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
Universitas
miękka
najnowsze
na rynku
1
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
KUL
miękka
najnowsze
na rynku
2
Urban&Partner
miękka
najnowsze
na rynku
2
GWP
miękka
najnowsze
na rynku
2
Stapis
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bernardinium
Samo Sedno
Uniwersytet
Wrocławski
Znak
Krytyki
Politycznej
Bellona
Dolnośląskie
Czarna Owca
1322.
To co zostało / J.Picoult
1323.
To nie jest historia dla każdego
/ K.Staniek
1324.
To nie draka. Świetne rady dla
chłopaka / O.Martin
1325.
To nie kpiny. Świetne rady dla
dziewczyny / A.Johnson
1326.
Topografie dyskursów płci /
W.Sierpień
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
Torebki i klątwy / D.Howell
Toskania i Umbria.
Przewodnik subiektywny /
A.M.Goławska
Toskańska róża / A.Belinda
Total War Rome. Zniszczyć
Kartaginę / D.Gibbins
Tożsamość organizacyjna
banków spółdzielczych w
Polsce / M.Ławrynowicz
1334.
Trakt / A.Strobel
Transport i spedycja
międzynarodowa w handlu
zagranicznym / A.Sikorski
Transport kolejowy w
procesach logistycznych
polskiej gospodarki /
A.Fajczak-Kowalska
1335.
Trening umysłu dla osób 50+ /
N.Minge
1336.
Trochę większy poniedziałek /
K.Grochola
1332.
1333.
1337.
Trudna miłość / G.Gargaś
1338.
Trzej towarzysze /
E.M.Remarque
1339.
Trzy dziewczyny, trzy
randki… / E.Rajter
1340.
Twierdza Europa / R.M.Jurga
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poligraf
miękka
najnowsze
na rynku
2
Jedność
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zysk i S-ka
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Poltext
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Prószyński
Jedność
Scholar
Albatros
Edgard
Literackie
Damidos
Rebis
Wielka Litera
Rebis
1341.
Twoja kolej / P.Ribon
Hachette
miękka
najnowsze
na rynku
1342.
Twórcy wizerunku Polski /
S.Kowalski
Fundacja
Dzieciom
twarda
najnowsze
na rynku
1
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
One Press
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
1344.
Tygiel smaków / R.C.Morais
Tylko bez nerwów…
zarządzanie stresem w pracy /
E.Kisiel-Dorohinicki
1345.
Tylko dla kobiet /
M.Samozwaniec
1346.
Tylko dla mężczyzn /
M.Samozwaniec
1347.
Tylko jedno spojrzenie /
H.Coben
1348.
Tylko razem z córką /
B.Mahmoody
1343.
1349.
Tylko seks / Z.Gołąb
1350.
Typy psychologiczne /
C.G.Jung
1351.
U progu szczęścia /
A.D.Rowley
W.A.B.
W.A.B.
Albatros
Media Rodzina
Prószyński
KR
Jaguar
1352.
Uchodźcy wojenni i polscy
żołnierze internowani… /
G.Surgailis
1353.
Ukoić duszę dźentelmena /
S.Galen
1354.
Ukryta głębia / A.Cleeves
1355.
Ukryte wodospady / B.Freethy
1356.
1357.
Ulice Bangkoku / C.G.Moore
Ultramaratończyk / D.Karnazes
1359.
Ultrasonografia żył kończyn
dolnych / P.Kawecki
Umorzenie absorpcyjne w
polskim procesie… /
A.Kołodziejczyk
1360.
Umowa o roboty budowlane /
D.Okolski
1358.
1362.
Umowa deweloperska.
Zagadnienia praktyczne
Umowa konsumencka w
polskim prawie cywilnym i
prywatnym międzynarodowym
/ B.Gnela
1363.
Umowa licencyjna w prawie
autorskim / B.Giesen
1361.
1365.
Umowa między firmą a osobą
fizyczną? Opodatkowanie …
Umowa przedwstępna
dotycząca zakupu
nieruchomości / D.Wajda
1366.
Umowy handlowe w pytaniach
i odpowiedziach
1367.
Umowy między firmą a osobą
fizyczną? / K.Janczukowicz
1364.
1368.
Umysł w ogniu / S.Cahalan
1369.
Upalne lato Karoliny /
K.Zyskowska-Ignaciak
1370.
Urlopy rodzicielskie i zasiłki
macierzyński / B.Lenart
1371.
Urodzona dla śmierci /
L.Jackson
1373.
Urojenie / J.Koryl
USB. Praktyczne
programowanie z Windows
API… / a.Daniluk
1374.
Ustawa deweloperska.
Komentarz / T.Czech
1375.
Ustawa o ewidencji ludności.
Komentarz / Z.Czarnik
1372.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
Ustawa o ochronie baz danych.
Komentarz / W.Chomiczewski
Ustawa o ochronie danych
osobowych. Komentarz /
P.Barta, P.Litwiński
Ustawa o odpadach.
Komentarz / W.Radecki
Ustawa o pracownikach
samorządowych. Komentarz /
M.Rycak
Ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej.
Komentarz / M.Zdyb
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Amber
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bis
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Medipage
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dreams
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Erica
Amber
Świat Książki
Galaktyka
C.H.Beck
LexisNexis
ODDK
Filia
MG
C.H.Beck
Amber
LexisNexis
LexisNexis
1382.
Ustawa o transporcie
drogowym. Komentarz /
G.Lubeńczuk
Ustawa o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie. Komentarz /
M.Pacak
1383.
Usuwanie drzew i krzewów /
B.Rakoczy
1384.
Uśpienie / M.Zaborowska
Czarna Owca
miękka
najnowsze
na rynku
2
1385.
Uwarunkowania komunikacji
na międzynarodowym… /
P.Skulski
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu
miękka
najnowsze
na rynku
2
1386.
Uwodziciele władzy. Dwór
Ludwika XIV / W.S.Magdziarz
miękka
najnowsze
na rynku
2
1387.
Uwolnij swój język. Jak zacząć
konwersację i … / G.Dan
miękka
najnowsze
na rynku
2
1388.
Uzdrawiająca moc octu /
C.Orey
Studio
Astropsychologii miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1381.
1390.
Uzdrawianie relacji / W.Stefan
Vat podstawowe zasady i
ujęcie w rachunkowości /
K.Zasiewska
1391.
W bałkańskim kręgu /
A.Koseski
1389.
1392.
W celi śmierci / D.Echols
1393.
W cieniu własnego cienia /
J.Land
1394.
W imię miłości / K.Michalak
1395.
W Japonii czyli w domu /
R.Otowa
1396.
W krainie schorowanej
wyobraźni / J.Tischner
1397.
W łożnicach królów /
J.Benzoni
1398.
W niebie i na ziemi /
J.M.Bergoglio
1399.
W objęciach diabła / C.Coulter
1400.
W otchłani mroku /
M.Krajewski
1401.
W Paryżu dzieci nie grymaszą /
P.Druckerman
1402.
W pełni lata / C.Cook
1403.
W pogoni za milionami /
K.Montegip
1404.
W pogoni za torebką /
M.Tonello
1407.
W posuzkiwaniu kultury
ubóstwa / M.Oliwa-Ciesielska
W poszukiwaniu
międzypokoleniowej
transmisji…
W sercu jogi. Ćwiczenia dla
ciała i ducha /
T.K.V.Desikachar
1408.
W więzieniu ciała /
B.Jeżowska
1405.
1406.
1409.
Wady serca t.1-2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
LexisNexis
miękka
najnowsze
na rynku
2
PWN
Helion
Scholar
miękka
najnowsze
na rynku
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Medical Tribune twarda
najnowsze
na rynku
2
Aspra
Znak
Poligraf
Literackie
Świat Książki
Znak
Filo
Znak
Bis
Znak
Literackie
Znak
Damidos
Znak
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
Septem
W-ska Firma
Wydawnicza
1410.
Wajda. Przewodnik Krytyki …
1411.
Wakacje w Europie / M.Brant
1412.
Wakacyjny dyżur /
B.MacFarlane
1413.
Waleczna i krucha / S.Busbee
1414.
Walka z szatanem. Św. Ojciec
Pio / G.Majka
1415.
Warsztat diabła / J.Topol
1416.
Warsztat pisarski badacza /
H.S.Becker
1417.
1418.
Warsztat zakazanych książek /
E.Roca
Watykański labirynt. Zamach
na Jana Pawła II /
a.Zakrzewicz
1419.
Wbrew zasadom / S.Young
1420.
Wczesne sprawy Poirota /
A.Christie
1421.
Wdrapałem się na piedestał /
J.Czech
1422.
Wenus w futrze / L.SacherMasoch
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
Wezwij mnie / J.Kenner
WF (NIE TYLKO) dla
chłopców / I.DębczyńskaWróbel
WF (NIE TYLKO) dla
dziewcząt / I.DębczyńskaWróbel
Wichrowe wzgórza / E.Bronte
Wiedeń Hitlera / R.Hamann
1428.
Wielcy kapłani / M.Balon
1429.
Wielka historia Polski t.3 /
J.A.Gierowski
1430.
Wielka księga zwierząt.
Tajemnice natury
1432.
Wielki zwrot / D.Gawin
Wieloletnie planowanie
budżetowe w podsektorze
rządowym / S.Fronek
1433.
Wierzytelności zabezpieczone
prawami … / P.Horosz
1431.
1434.
Wieża milczenia / R.Mróz
1435.
Wigilia wszystkich świętych /
A.Christie
1436.
Wiktoriańska herbaciarnia /
D.Macomber
1437.
1438.
1439.
Wilkołak / J.Sandford
Wizerunek organizacji
zydowskich w Polsce /
P.Kocoń
Własność intelektualna.
Wybrane zagadnienia
praktyczne
Krytyki
Politycznej
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Pascal
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Albatros
miękka
najnowsze
na rynku
2
Czarna Owca
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Amber
miękka
najnowsze
na rynku
2
RAABE
miękka
najnowsze
na rynku
2
RAABE
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
twarda
najnowsze
na rynku
2
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
1
najnowsze
na rynku
2
Bellona
M
W.A.B.
PWN
G+J
Dolnośląskie
Czarne
Videograf
Znak
Rebis
Rafael
Świat Książki
Jedność
C.H.Beck
Damidos
Dolnośląskie
LexisNexis
miękka
1440.
Włoska kuchnia na polskim
stole / P.Cozza
1441.
Włoskie buty / H.Mankell
1442.
Wnuczka do orzechów /
M.Musierowicz
1443.
1444.
Wojna śwtopoglądów /
D.Chopra
Wojciech Jaruzelski. Mąż
stanu w czasach przelomu /
M.Kosman
1445.
Wojna uczuć / W.Nichalson
1446.
Wojna w blasku dnia t.2 /
P.Brett
1447.
Wojny rodziny Gucci / J.Gucci
1448.
Wojownik Rzymu t.5 Wilki
Północy / H.Sidebotlom
1449.
Wolontariat w opiece u kresu
życia / P.Krakowiak
1450.
1451.
1452.
Wołyń-Lublin-Warszawa /
W.Filar
Wpływ funduszy
strukturalnych na poprawę
konkurencyjności… /
A.Z.Nowak
Wpływ otoczenia finansowego
na konkurencyjność małych…
/ R.Wolański
1455.
Wprowadzenie do
gerontometrii / A.Ross
Wprowadzenie do fizyki w
grach, animacjach… /
D.Ramtal
Wprowadzenie do pedagogiki
porównawczej. Teoria i
praktyka europejska / J.Prokop
1456.
Wprowadzenie do raspberry Pi
/ M.Richardson
1457.
Wrzesień 1939. W szponach
dwóch wrogów / C.Grzelak
1458.
Współczesna psychologia
mediów / A.Ogonowska
1453.
1454.
1459.
Współczesne transformacje
1460.
Współczesne wyzwania prawa
prywatnego… / J.Poczobut
1461.
Współpraca rodziców ze szkołą
w kontekście… / M.Banasiak
1462.
1463.
Wstęp do prawoznawstwa /
T.Chauvin
Wstrzymanie wykonania aktu
lub czynności w postępowaniu
sądowoadministracyjnym /
P.Daniel
1464.
Wstyd / E.Czykwin
1465.
Wszystkie drogi prowadzą do
Mekki / R.Alem
1466.
Wszystkie moje marzenia /
A.Sikorska-Celejewska
1467.
Wszystkie zycia Heleny P. /
D.Noszczyńska
1468.
Wszystko o miłości / S.Laurens
twarda
najnowsze
na rynku
1
W.A.B.
twarda
najnowsze
na rynku
2
Akapit Press
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Adam Marszałek miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rytm
twarda
najnowsze
na rynku
2
PWE
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
5
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Erica
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Publicat
Helion
Prószyński
Fabryka Słów
Pascal
Rebis
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
Promise
Rytm
Impuls
Księgarnia
Akademicka
Wolters Kluwer
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
Impusl
Smak Słowa
Skrzat
Sol
Bis
1473.
Wśród obcych / J.Walton
Wybrane uwarunkowania
jakości życia rodziców dzieci i
młodzieży z zespołem Downa /
L.Bobkowicz-Lewartowska
Wybrane zagadnienia
psychologii alkoholizmu /
J.Chodkiewicz
Wycena wartości
przedsiebiorstwa w warunkach
destabilizacji… / A.Paździor
Wychowanie i wpsieranie
rozwoju małych dzieci /
A.Mikler-Chwastek
1474.
Wychowawcze czary-mary /
T.W.Phelan
1469.
1470.
1471.
1472.
1477.
Wyklęci. Podziemie zbrojne lat
1944-1963 / M.Markowska
Wykładowca doskonały.
Podręcznik nauczyciela
akademickiego
Wykorzystanie narzędzi
rachunkowości w logistyce /
B.Filipiak
1478.
Wyobraźnia, terapia,
społeczeństwo / P.Prufer
1475.
1476.
1479.
Wypędzone
1480.
Wyrażenia regularne /
M.Fitzgerald
1481.
Wyspa motyli / C.Bomann
1482.
Wyspa z mgły i kamienia /
M.Kawka
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
Wyszeptane imię / W.Brodrick
Wyścig z życiem / P.Nolbert
Wywiad z wampirem / A.Rice
Wyznaczniki gatunkowe
felietonu drugiej połowy XIX
wieku / M.Pietrzak
Wyznania Norah / N.Sharff
Wyznanie Crossa / S.Day
Akurat
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
Karta
miękka
najnowsze
na rynku
3
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Nomos
Carta Blanca
Helion
Otwarte
MG
Hachette
W-ska Firma
Wydawnicza
Świat Książki
Wielka Litera
Wzorce SOA / A.Rotemgal-Oz
Wzory pism procesowych w
sprawach cywilnych i
rejestrowych z objaśnieniami /
K.Flaga-Gieruszyńska
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
1491.
Xanth 5 Ogrze, Ogrze / A.Piers
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
1492.
Yoko i John. Do których nigdy
nie zapomnę / J.Cott
miękka
najnowsze
na rynku
2
1493.
Z imieniem przez zycie /
K.Doroszewicz
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1489.
1490.
Znak
Scholar
Albatros
miękka
1495.
Z miłości do syna / J.Sasson
Za późno. Opowieść o miłości
niegodziwości i zabijaniu /
W.Hrehorowicz
najnowsze
na rynku
Poligraf
miękka
najnowsze
na rynku
2
1496.
Zabawa w dobie społeczeństwa
konsumpcyjnego / R.Kantor
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
najnowsze
na rynku
2
1494.
1497.
1498.
Zabawy i gry ruchowe dla
dzieci poruszających… /
P.Winczewski
Zabezpieczenie społeczne osób
korzystających z prawa… /
G.Uścińska
1500.
Zabójca papieża / L.M.Rocha
Zachowania klientów
indywidualnych w procesie
zakupu… / B.NowatorskaRomaniak
1501.
Zachowania ryzykowne i
uzależnienia / M.Jędrzejko
1502.
Zagadka czarciego tortu /
J.Fluke
1503.
Zagadka nieskończoności /
F.Close
1504.
Zaginiona dziewczyna /
G.Flynn
1505.
Zaginiona krolowa Egiptu /
N.Drake
1499.
1506.
Zagłuszyć krzyk / N.White
1507.
Zagubione godziny / K.White
1508.
Zakażenia szpitalne w
wybranych oddziałach t.2
1509.
Zakochanka / Z.Rychter
1510.
Zakochany Drakula / K.Essex
1512.
Zakupy w sieci dla seniorów /
B.Danowski
Zakwitające dziewczęta.
Opowieści ludowe… /
M.Strevck
1513.
Zależność odwrotna /
W.Rybski
1511.
1514.
Zamachowiec / C.Cussler
1515.
Zamień chemię na jedzenie /
J.Bator
1516.
Zamówienia publiczne /
K.Puchacz
1517.
Zanim przekwitną wiśnie /
A.Cha
1518.
Zanim się pojawiłeś / J.Moyes
1519.
Zapiski samotnika / K.Stępień
1520.
Zapiski z Afryki / A.NieckulaRoberts
1521.
Zapominanie Eleny / E.White
1522.
Zarys religionznawstwa i inne
pisma / P.K.Tiele
1523.
Zarys wierzeń plemion
celtyckich / A.Bartnik
1524.
1525.
1526.
Zarządzanie. Tradycja i
nowoczesność / J.Bogdanienko
Zarzadzanie kosztami
podmiotów leczniczych /
M.Raulinajtys-Grzybek
Zarzadzanie marką / J.Kall
Jedność
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Bellona
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Aspra
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
G+J
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
3
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Świat Książki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
1
PWE
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bellona
Prószyński
G+J
Bellona
Amber
Albatros
Albatros
Poligraf
Amber
Znak
Wolters Kluwer
Novae Res
Poligraf
Biuro Literackie
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
Universitas
Wolters Kluwer
1527.
1528.
1529.
1530.
Zarządzanie nieruchomościami
/ Z.Bukowski
Zarządzanie personelem
pielęgniarskim w podmiotach
leczniczych / T.Karkowski
Zarządzanie procesowe we
współczesnych… /
A.Bitkowska
Zarządzanie projektami
badawczo-rozwojowymi /
J.Kisielnicki
1532.
Zarządzanie przez
odpowiedzialność… / A.Kisil
Zarządzanie ryzykiem w
sektorze finansów … /
K.Puchacz
1533.
Zarządzanie w jednostkach
samorządu terytorialnego
1531.
1534.
1535.
Zarządzanie wynagrodzeniami
/ M.Armstrong
Zarządzanie zasobami
ludzkimi w klubach
sportowych non-profit w
Polsce / J.Cewińska
1536.
Zasada postępu / T.Amabile
1537.
Zasłony i rolety na każde okno
/ D.Wood
1538.
Zatoka o północy /
D.Chamberlain
1539.
Zatrudniaj mistrzów /
D.Snyder
1540.
Zawodoznawstwo. Wiedza o
współczesnej pracy… / Z.Wołk
1541.
Zbieg okoliczności /
K.Pisarzewska
1542.
Zbiorowe prawo pracy / Z.Hajn
1543.
Zbrodnia i medycyna /
G.Górny
1544.
Zbrodnia w efekcie /
J.Chmielewska
1545.
Zbrodniarz / K.Slaughter
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
miękka
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
ODDK
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wolters Kluwer
twarda
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
1
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Placet
Helion
RM
Prószyński
Wolters Kluwer
Difin
Prószyński
Wolters Kluwer
PWE
Klin
Buchmann
1546.
Zdobywam zamek / D.Smith
Świat Książki
1547.
Zdrada w Czarciborze /
J.Chociłowski
W-ska Firma
Wydawnicza
1548.
Zdradzieckie serce / L.Carlyle
1549.
Zdrowie dla twojego dziecka /
B.Pregenzer
1550.
Zdrowie masz we krwi /
D.Augustyniak-Madejska
1551.
Zdrowy maluch / M.Sikoń
1552.
Zegarek z różowego złota /
R.P.Evans
1553.
Zelda. Wielka miłość F.Scotta
Fitzegeralda / N.Milford
1554.
Zelota: życie i czasy Jezusa z
Nazaretu / R.Aslan
1555.
Zemsta Łazarza / R.Ludlum
1556.
Zemsta magnata medialnego /
S.Masztaler
Bis
Esprit
Helion
Galaktyka
Znak
Marginesy
Fronda
Amber
W-ska Firma
Wydawnicza
1557.
Zespół Aspergera. Kompletny
przewodnik / T.Attwood
Harmonia
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1558.
Zeszyt z aniołami / M.Madejek
Zysk i S-ka
twarda
najnowsze
na rynku
1559.
Zgaga / N.Ephorn
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
C.H.Beck
miękka
najnowsze
na rynku
2
Medycyna
Praktyczna
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rebis
miękka
najnowsze
na rynku
2
Helion
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
twarda
najnowsze
na rynku
2
W.A.B.
miękka
najnowsze
na rynku
2
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
2
CeDeWu
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
2
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
Zgliszcza / G.Olsen
Zgoda na udzielenie
świadczenia zdrowotnego /
B.Janiszewska
Zgoda na zabieg medyczny.
Kompendium dla lekarzy /
R.Kubiak
Ziemia pod jej stopami /
S.Rushdie
Ziemia Święta. Przewodnik dla
pielgrzymów i turystów /
K.Bzowski
Zima Demi-Moude / R.Rees
Zima skorpiona / A.Kaplan
Zimny wiatr / A.Indison
1568.
Zjadanie wierząt / J.S.Foer
1569.
Zjawiska na niebie
gwiaździstym / W.Kraul
1570.
Zjawiska patologii
społecznej… / S.Zakrzewski
1571.
Złodziej cieni / M.Levy
1572.
Złoto oczyszcza się w ogniu /
M.Polak
1573.
1574.
1575.
Złoty lis / W.Smith
Złoty most / E.Voeller
Złowroga charyzma Adolfa
Hitlera. Miliony prowadzone
ku przepaści / L.Rees
Amber
Damidos
W.A.B.
Krytyki
Politycznej
Impuls
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
Albatros
Petrus
Albatros
1576.
Zmartwychwstały / C.Russell
1577.
1578.
Zmiana planów / F.Britlon
Zmiany w zarzadzaniu
działalnością detaliczną
banków… / R.Księżopolski
1579.
Zmień myślenie a zmienisz
swoje życie / B.Tracy
1580.
Zmyslone życie Siergieja
Nabokova / P.Russell
1581.
Znaczenie i skutki budowy
wybranych elementów…
1582.
Zrozumieć wentylację
mechaniczną / A.Hasan
1583.
Zrób mnie młodszą zrób mnie
piękną / T.Valko
1584.
Zwycięzca bierze wszystko /
A.Jadowska
1585.
Zwyczaje dzieci francuskich /
M.Gołąbek
Novae Res
miękka
najnowsze
na rynku
1586.
Zwyczaje, tradycje, obrzędy /
U.Janicka-Krzywda
WAM
twarda
najnowsze
na rynku
MT Biznes
Muza
Uniwersytet
Łódzki
Medipage
Prószyński
Fabryka Słów
1587.
Żagle nad pustynią. Z
wiatrem… / A.Grebieniow
Bezdroża
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Replika
twarda
najnowsze
na rynku
1589.
Żołnierze generała Maczka /
J.Pałka
Życie listami pisane.
Zbeletryzowana opowieść o
Marii… / A.Bryndza-Stabro
Bellona
twarda
najnowsze
na rynku
2
1590.
Życie po śmierci / D.Echols
Znak
miękka
najnowsze
na rynku
2
Novae Res
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
najnowsze
na rynku
3
Wiedza i
Praktyka
miękka
najnowsze
na rynku
2
Uniwersytet
Łódzki
twarda
najnowsze
na rynku
2
Difin
miękka
najnowsze
na rynku
2
1588.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
Życie oborze / D.Frączek
Żyć i pracować w domu
pomocy społecznej /
J.Niedbalski
Źródła finansowania
organizacji pozarządowych /
S.Liżewski
Źródła i formy zachowań
organizacyjnych / C.Sikorski
Źródła konkurencyjności
przedsiębiorstw handlowych w
gospodarce… / G.Śmigielska
WYKAZ NR 2
1596.
1:0 dla korniszonka /
G.Bąkiewicz
1597.
100 pierwszych słów
1598.
100 zwierzaków dla
dzieciaków
1599.
1001 faktów o zwierzętach
1600.
365 rzeczy do zrobienia /
F.Watt
1601.
501 trików. Mistrz rysunku
1602.
A ja czekam… / D.Cali
1603.
A jak alfabet. Wierszyki o
literkach… / M.Przewoźniak
1604.
Akademia mitu t.3 Tajemnice
Gwen Frost / J.Esteg
1605.
Ale Betka i demon miasta /
I.Pierdotkin
1606.
Amy i przyjaciele. Gdzie jest
bazia / D.Kimpton
1607.
Ania z Zielonego Wzgórza /
L.M.Montgomery
1608.
Animal Magic. Bernard szuka
domu / H.Webb
1609.
Animal Magic. Gilbert ratuje
sytuację / H.Webb
1610.
Animal Magic. Czarująca sonia
/ H.Webb
1611.
Animal Magic. Tabi uczy się
czasów / H.Webb
1612.
Antoś i jeszcze ktoś / T.Jastrun
1613.
Asteriks. Dwanaście prac
Asteriksa
1614.
Asteriks (35) Asteriks u
Piratów
1615.
Asteriks (34) Złota księga
Asteriksa
1616.
Asteriks (33) Kiedy niebo
spada na głowę
Literatura
Wilga
Wilga
AWM
Papilon
Wilga
Hokus Pokus
Papilon
Dreams
Akapit Press
Akapit Press
Literatura
Znak
Znak
Znak
Znak
Czarna Owca
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
1617.
Asteriks (32) Galijskie
początki
1618.
Asteriks (31) Asteriks i
Latriaviata
1619.
Asteriks (30) Galera Obeliksa
1620.
Asteriks (29) Róża i miecz
1621.
Asteriks (28) Asteriks u
Reszehezady
1622.
Asteriks (27) Syn Asteriksa
1623.
Asteriks (26) Odyseja
Asteriksa
1624.
1625.
Asteriks (25) Wielki rów
Asteriks (24) U Belgów
twarda
najnowsze
na rynku
2
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
1626.
Asteriks (23) Obelisk i spółka
Egmont
twarda
najnowsze
na rynku
1627.
Asteriks (22) Wielka
przeprawa
Egmont
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1628.
Asteriks (21) Podarunek
1629.
Asteriks (20) Asteriks na
Korsyce
1630.
1631.
Asteriks (19) Wróżbita
Asteriks (18) Laury Cezara
1632.
Asteriks (17) Osiedle Bogów
1633.
Asteriks (16) Asteriks u
Helwetów
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
1634.
Asteriks (15) Niezgoda
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
1635.
Asteriks (14) Asteriks w
Hiszpanii
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
1636.
Asteriks (13) Asteriks i
kociołek
miękka
najnowsze
na rynku
2
1637.
Asteriks (12) Asteriks na
igrzyskach
miękka
najnowsze
na rynku
2
1638.
Asteriks (11) Tarcza
Arwernów
miękka
najnowsze
na rynku
2
1639.
Asteriks (10) Asteriks
Legionista
miękka
najnowsze
na rynku
2
1640.
Asteriks (9) Asteriks i
Normanowie
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1641.
Asteriks (8) Asteriks u Brytów
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
1642.
Asteriks (7) Walka wodzów
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
1643.
Asteriks (6) Asteriks i
Kleopatra
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
1644.
Asteriks (5) Wyspa dookoła
Galii
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
1645.
1646.
Asteriks (4) Asteriks i gladiator
Asteriks (3) Asteriks i Goci
1647.
Asteriks (2) Złoty sierp
1648.
Asteriks (1) Przygody Gala
Asteriksa
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
1649.
Asteriks (0) Jak Obelisk wpadł
do kociołka…
1650.
Asy z naszej klasy. Zielona
szkoła / P.Zarawska
1651.
Atlas obrazkowy / A.Frith
1652.
Atolka / M.Fajak-Słomińska
1653.
Auta. Niezidentyfikowany
złomek latający
1654.
Auto Ferdynand / Janosh
1655.
Awantura o Basię /
K.Makuszyński
1656.
Ava i Tim / A.Olejnik
1657.
Badyl na katowski wór /
A.Bradley
miękka
najnowsze
na rynku
2
SBM
miękka
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Egmont
Novae Res
Egmont
Format
Nasza
Księgarnia
Novae Res
Vesper
1658.
Bajeczki na dobranoc
Wilga
gąbka
najnowsze
na rynku
1659.
Bajeczki o księżniczkach
Wilga
gąbka
najnowsze
na rynku
2
gąbka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1660.
Bajeczki o zwierzętach
1661.
Bajkowa biblioteka.
Dzwoneczek
1662.
Bajkowa biblioteka.
Kosmosmerf
1663.
Bajkowa biblioteka. Kubuś
Puchatek
1664.
Bajkowa biblioteka. Pszczółka
Maja-alarm niedźwiedziowy
1665.
Bajkowa biblioteka. Samoloty
Wilga
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
1666.
Balbinka i błękitna żaba
Siedmioróg
miękka
najnowsze
na rynku
1667.
Balbinka i kotek filutek
Siedmioróg
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Siedmioróg
twarda
najnowsze
na rynku
3
Wilga
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
Balbinka i papuga Aisha
Balbinka i prosiaczek chlapcio
Barbie i magiczne baletki
Basia i alergia / Z.Stanecka
Basia i podróż / Z.Stanecka
Baśnie / C.H.Andersen
1674.
Baśnie / Grimm
1675.
Beza szuka domu /
A.Stelmaszyk
Siedmioróg
Siedmioróg
Egmont
Egmont
Egmont
G&P
1676.
Bransoletka / E.Nowak
1677.
Bruno gdzie jesteś /
A.Stelmaszyk
Literatura
1678.
Buba córka belzebuba /
K.Jerzykowska
Literatura
1679.
Chłopcy z Placu Broni /
F.Molnar
Nasza
Księgarnia
1680.
Chrupek i miętus. Wrażliwcy /
D.Bournay
Wilga
Dwie Siostry
1681.
Chusta babci / A.Lind
Zakamarki
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1682.
Ciało człowieka
Fenix
twarda
najnowsze
na rynku
1683.
Co kraj to obyczaj /
D.Strzemińska-Więckowiak
SBM
twarda
najnowsze
na rynku
2
1684.
Coolman i ja. Ratuj się kto
może / B.Rudiger
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1685.
1686.
1687.
1688.
Córka światła / A.Cichocka
Cudowne bajki Ezopa
Cudowne bajki o pojazdach
Cudowne bajki o zwierzętach
Dreams
LSW
Fenix
Fenix
Fenix
1689.
Cudowne baśnie dla chłopców
1690.
Cudowne baśnie dla
dziewczynek
Fenix
twarda
najnowsze
na rynku
1691.
Cudowne baśnie dzieciństwa
Fenix
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1692.
Cudowne baśnie świata
Fenix
Fenix
1693.
Cyferkowo. Poznaję cyferki
1694.
Cynamon i trusia. Wierszyki o
złości i radości / C.Ramel
Wilga
1695.
Czarodziejka Lili w krainie
czarów
1696.
Czarownica piętro niżej /
M.Szczygielski
1697.
Człowiek ze złotym parasolem
/ D.Wawiłow
1698.
Cztery zwykłe miśki /
I.Chmielewska
Format
twarda
najnowsze
na rynku
1699.
Czy czujesz tę moc? /
R.Hammond
G+J
miękka
najnowsze
na rynku
2
1700.
Czytam sobie. Koc trola
Alojzego / Z.Stanecka
miękka
najnowsze
na rynku
2
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Zakamarki
Papilon
Bajka
Literatura
Egmont
1702.
Czytam sobie. Kto polubi trolla
/ Z.Stanecka
Czytam sobie. Kto zamawiał
koszmarną przygodę /
G.Kasdepke
1703.
Czytam sobie. Marta i ufoludek
/ W.Widłak
1704.
Czytam sobie. Maja na tropie
jaja / R.Witek
1705.
Czytam sobie. Psotny Franek /
A.Frączak
1706.
Czytam sobie. Pułapka na
ktosia / E.Nowak
1707.
Czytam sobie. Sekret ponurego
zamku / W.Widłak
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
1708.
Czytam sobie. Szarka /
E.Nowak
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
1701.
1709.
Czytam sobie. Tadek i spółka
1710.
Czytam sobie. Tytus superpies
/ J.Olech
1711.
Czytam sobie. Walizka pana
Hanumana / R.Witek
1712.
Detektyw Franek Kołatka i
kłopoty świętych / M.Wilk
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Egmont
Espe
1713.
Detektyw Max. Kryjówka
wisielca / S.Cheshire
1714.
Detektyw Max. Piracka krew /
S.Cheshire
1717.
Detektyw Nosek i porywacze /
M.Orłoń
Detektywów para Jacek i
Barbara. Naszyjnik królowej /
D.Rekosz
Detektywów para Jacek i
Barbara. Żółta walizka /
D.Rekosz
1718.
Dinozaury. Ilustrowana
encyklopedia dla dzieci
1719.
Dorota u króla Gnomów /
L.F.Baum
1720.
Duszki, stworki i potworki /
D.Gellner
1721.
Dzieci doktora Motyla /
W.Mikołuszko
1715.
1716.
1723.
Dzieci z Bullerbyn /
A.Lindgren
Dziecięce mądrości czyli
rymowanki z morałem /
J.Pociock
1724.
Dziedzic czarodziejów /
C.Cinda
1725.
Dzielny wóz strażacki. Franek.
/ P.Zarawska
1726.
Dziennik zakręconej nastolatki
cz.5 / R.Opala
1727.
Dziewczyna i człopak
wszystko na opak / W.Draanen
1722.
1728.
1729.
Dziewczynka z pytaniami /
L.Domazer-Pasierbek
Dziewczynka z szóstego
księżyca-3-Nina o klątwa… /
M.Witcher
miękka
najnowsze
na rynku
2
Hachette
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dwie Siostry
twarda
najnowsze
na rynku
2
Dreams
twarda
najnowsze
na rynku
2
Dreams
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
Hachette
Siedmioróg
Bellona
Wilga
twarda
najnowsze
na rynku
Nasza
Księgarnia
twarda
najnowsze
na rynku
3
Novae Res
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Multico
Galeria Książki
Debit
Skrzat
miękka
najnowsze
na rynku
W-ska Firma
Wydawnicza
miękka
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
Credo
miękka
najnowsze
na rynku
2
Skrzat
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Galeria Książki
1731.
Dziewczynka z zoo / R.Elliott
Dziewczyny i chłopaki.
Niepotrzebna skreślić /
S.Hanak
1732.
Elementarz małego artysty /
S.Henry
Delta
miękka
najnowsze
na rynku
1733.
Elf wszechmogący / M.Pałasz
Skrzat
miękka
najnowsze
na rynku
2
1734.
Elmer i ciocia Zelda /
D.McKee
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
1
gąbka
najnowsze
na rynku
2
Klin
gąbka
najnowsze
na rynku
2
Skrzat
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
1730.
1735.
Elmer i wąż / D.McKee
1736.
Elmer i motylek / D.McKee
1737.
Elmer na szczudłach /
D.McKee
1738.
Encyklopedia Polski dla
najmłodszych
1739.
Encyklopedia dla malucha.
Gospodarstwo
1740.
Encyklopedia dla malucha.
Rosnę
1741.
Ewa idealna opiekunka /
H.Kowalska-Pamięta
1742.
Ferdynard Wspaniały /
J.L.Kern
1743.
Fioletkowy Świat / M.Kyc
Papilon
Papilon
Papilon
Papilon
SBM
Klin
Literackie
Novae Res
1744.
Findus się wyprowadza /
S.Nordqvist
1745.
Gruffalo / J.Dohaldson
1746.
Geniusz Kuba. Plan doskonały
/ S.Zett
1747.
Gigantyczne dinozaury
1748.
Groźne dinozaury i zwierzęta
prehistoryczne
1749.
Grimm. Pieczęć ognia /
G.Schwartz
1750.
Historia Polski
1751.
Hej hej kurczaki /
A.Olszanowska
1752.
Idziemy do zoo
1753.
Inny koniec lata / V.Hobbs
1754.
Interesy pana kota / G.Roelarii
1755.
Irys, mały detektyw /
A.Stelmaszyk
1756.
Ja to ja, ty to ty / R.Bukowska
twarda
najnowsze
na rynku
2
Ene Due Rabe
twarda
najnowsze
na rynku
2
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
C&T
miękka
najnowsze
na rynku
2
Muchomor
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
Akapit Press
miękka
najnowsze
na rynku
2
Siedmioróg
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zielona Sowa
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zielona Sowa
twarda
najnowsze
na rynku
2
Format
twarda
najnowsze
na rynku
2
SBM
twarda
najnowsze
na rynku
2
Siedmioróg
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Media Rodzina
Buchmann
Buchmann
Jaguar
Fenix
Skrzat
Jedność
Wilga
Wilga
1757.
Jak to możliwe / T.Alish
1758.
Jak się koty urodziły /
J.Papuzińska
Literatura
1759.
Jak Wojtek został strażakiem /
C.Janczarski
Nasza
Księgarnia
1760.
Jake i piraci z nibylandii.
Pirackie pogo
1761.
Jezioro osobowości /
K.Siesicka
1762.
1763.
Karolcia / M.Kruger
Klub księżycowej bransoletki.
Zimowe szaleństwo /
A.Skórzewska
1764.
Koci taksówkarz / S.Peltoniemi
1765.
Kolorowe zagadki. Kręć i ucz
się liczyć / G.Olejniczak
1766.
Kotka pomaga mamie
1767.
Kroniki Ellie 3. Przyciągając
burze / J.Marsden
1768.
Kroniki Ellie 2. Nieuleczalna /
J.Marsden
1769.
Królewny. Prawdziwe historie
1770.
Króliczek bawi się w ogrodzie
1771.
Książę w cukierni /
M.Bieńczyk
1773.
Księga wierszy polskich
Księżniczka Balbinka i
prosiaczek Chlapcio / R.FolioVrel
1774.
Księżniczka Balbinka i papuga
Aisha / R.Follio-Vrel
1772.
Jedność
Egmont
Wilga
Wilga
Zielona Sowa
Znak
Znak
Wilga
Siedmioróg
1775.
Księżniczka Balbinka i kotek
filutek / R.Follio-Vrel
1776.
Księżniczka Balbinka i
błękitna żaba / R.Follio-Vrel
miękka
najnowsze
na rynku
2
Siedmioróg
miękka
najnowsze
na rynku
2
Wilga
miękka
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wilga
twarda
najnowsze
na rynku
2
Nasza
Księgarnia
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Siedmioróg
1778.
Księżniczki są wśród nas
Kto mieszka w zagrodzie.
Książka z zagadkami /
D.Wierszinska
1779.
Kto pocieszy Maciupka /
T.Jansson
1780.
Kubusiowe opowiastki /
S.Sarna
1781.
Kubusiowe opowieści. Dzielny
prosiaczek
1782.
Kubusiowe opowieści.
Pamiętaj żebyś nie zapomniał
Egmont
1783.
Kubuś Puchatek / A.A.Milne
Nasza
Księgarnia
1784.
Kup mi mamo gwiazdkę z
nieba / Z.M.Miszczak
1777.
1785.
1786.
1787.
Kurczątko Pipi
Lalki / A.Pruś
Lato misia Kazimierza / P.Wilk
1788.
Legendy mojego dzieciństwa
1789.
Legendy polskie /
W.Chotomska
1790.
Letnia przygoda / P.Leitch
1791.
Lipcowe przypadki Agatki /
S.Hanak
1792.
Lisek exlibrisek
1793.
Literkowo-poznaję literki
1794.
Lola gotuje / I.Abedi
1795.
Love story / J.Echols
1796.
Łamigłówki Zuźki D.Zołzik /
B.Park
1797.
Magic Molly. Tajemniczy
kucyk / H.Webb
1798.
Magic Molly. Znikający
króliczek / H.Webb
1799.
Magic Molly. Zagubione
zwierzątko / H.Webb
1800.
Majka i nowa siostrzyczka /
S.Fulscher
Ene Due Rabe
Skrzat
Egmont
W-ska Firma
Wydawnicza
Jedność
Siedmioróg
Wilk&Król
Damidos
Literatura
Dolnośląskie
Skrzat
Fenix
Jaguar
Nasza
Księgarnia
Znak
Znak
Znak
Nasza
Księgarnia
1801.
Makary / E.Jodko-Kula
Skrzat
miękka
najnowsze
na rynku
1802.
Mały czerwony kogucik dumna
żaba
Fenix
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
6
1803.
Mąły kotek / U.Kozłowska
1804.
Mały króliczek jedzie pod
namiot / H.Dhamers
1805.
Mały króliczek ma wolne /
H.Dhamers
1806.
Mały książę / S.Exupery
Wilga
Jedność
Jedność
Muza
miękka
najnowsze
na rynku
2
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zielona Sowa
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dreams
miękka
najnowsze
na rynku
2
Zielona Sowa
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Bis
twarda
najnowsze
na rynku
2
Hokus Pokus
twarda
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1807.
Mejle na miotle / A.Tyszka
Akapit Press
1808.
Miłość pod psią gwiazdą /
A.Łacina
1809.
Miś zaprasza na urodziny
1810.
Młody samuraj t.5 Krąg wody /
C.Bradford
Nasza
Księgarnia
1812.
Morza szept / P.Schroder
Mój niesforny szczeniak.
Urwis na piżama party /
H.Webb
1813.
Mój niesforny szczeniak.
Zabawy z Urwisem / H.Webb
Zielona Sowa
1814.
Mój przyjaciel las / K.Jęsiek
W-ska Firma
Wydawnicza
1815.
Mój tato szczęściarz /
J.Papuzińska
1816.
Mumia Dummie i złoty
skarabeusz / T.Menten
1817.
Muzykalny słoń /
W.Chotomska
1811.
1818.
Myszka bawi się w domu
1819.
Na tropie sześciopaka /
P.Wakuła
1820.
Nad wodą / A.Mitgutsch
1821.
Nasza planeta
1822.
Niedzwiadek polarny /
H.Webb
1823.
Niezwykłe spotkanie z
Jezusem / E.Musiorska
1824.
1825.
1826.
Noc bez księżyca / S.Gafen
O czym nie śniło się dorosłym
/ J.Wachowiak
O małym krecie, który chciał
wiedzieć, kto mu narobił na
głowę / W.Holzwarth
Literatura
Dreams
Muza
Zielona Sowa
Literatura
Tatarak
Fenix
Zielona Sowa
WAM
W.A.B.
1828.
Odkrywanie świata. Cuda
świata / M.L.Bouet
Odkrywanie świata. Dinozaury
i inne wymarłe… /
L.Cambournac
1829.
Odkrywanie świata. Ekologia /
E.Beaumonte
1830.
Odkrywanie świata. Las /
E.Beaumonte
1831.
Odkrywanie świata. Mitologie
/ E.Beaumont
1832.
Odkrywanie świata.
Średniowiecze / E.Beaumont
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
1833.
Odkrywanie świata. Wielkie
odkrycia / E.Beaumont
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
1834.
Odkrywanie świata. Wulkany /
E.Beaumont
twarda
najnowsze
na rynku
2
1835.
Odkrywanie świata. Wynalazki
/ E.Beaumont
twarda
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
twarda
najnowsze
na rynku
2
Media Rodzina
twarda
najnowsze
na rynku
2
1827.
1836.
1837.
Odkrywanie świata. Zwierzęta
/ E.Beaumont
Odwagi! Natychmiastowa
pomoc w walce z … / C.CrossMuller
Olesiejuk
Olesiejuk
Olesiejuk
Olesiejuk
Olesiejuk
1838.
Okropny Maciuś nie chce się
zakochać / M.StrekowskaZaremba
1839.
Opowiadania i bajki /
G.Kasdepke
1840.
Opowieść o niezwykłym psie /
A.Karwińska
1841.
Ortografia jest fajna /
U.Kozłowska
1842.
Ostatni rycerz / M.Mortka
1843.
Ostatnia przygoda detektywa
Noska / M.Orłoń
1845.
Oto jest Kasia /
M.Jaworczakowa
Pan Jaromir na tropie
klejnotów / J.BaryckaZakrzewska
1846.
Panna Kreseczka /
W.Chotomska
1844.
1847.
Papierowe miasta / J.Green
1848.
Penny z Piekła rodem.
Porażające porażki / J.Nadin
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
Pewien Franek / M.Maciaszek
Piernikowy Toruń / A.Warisch
Pirat Jake. Hałas Hula
Pirat Jake. Pirackie pogo
Pinokio / C.Collodi
Podniebny wyścig. Samoloty
1855.
Podręcznik szpiega
1856.
Polska-co wiem o swojej
ojczyźnie
1857.
Pory roku. Jesień / I.Jędraszek
1858.
Pory roku. Lato / I.Jędraszek
1859.
Pory roku. Wiosna /
I.Jędraszek
1860.
Pory roku. Zima / I.Jędraszek
1861.
Potworne perypetie.
Uniwersytet potworny
1862.
Powiedz mi dlaczego
1863.
Poznaj kontynenty
1864.
Poznajemy Polskę z
Bellonkiem
1865.
Poznańmy się / M.KnopowskaNiziołek
1866.
Pracowite maszyny
1867.
Pretty Little Liars. Rozpalone
PPL12
1868.
Prosiaczek Fryderyk. Wielka
wojna o imryku / W.R.Brooks
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
WAM
twarda
najnowsze
na rynku
2
Muza
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
Literatura
Wilga
twarda
najnowsze
na rynku
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
4
Bona
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Dwie Siostry
Muza
Bukowy Las
Akapit Press
Novae Res
BM
Egmont
Egmont
Skrzat
Egmont
Zielona Sowa
Siedmioróg
Fenix
Fenix
Fenix
Fenix
Egmont
Olesiejuk
Fenix
Bellona
Poznańskie
Wilga
Otwarte
Jaguar
1869.
1870.
1871.
Prosiaczek Fryderyk i miś
Freginald / W.R.Brooks
Przepraszam, czy tu straszy?
Niesamowita opowieść… /
M.Przewoźniak
Przewodnik przetrwania dla
dzieci z ADHD i ich rodziców
/ J.F.Toylor
1872.
Przez bezmiar nocy / V.Rossi
1873.
Przydogy leśnych skrzatów /
R.Klimczak
1874.
Przygody Tomka Sawyera /
M.Twain
1875.
Przyjaciele z zagrody. Kotek /
I.Jędraszek
1876.
Przyjaciele z zagrody. Piesek /
I.Jędraszek
1877.
Przyjaciele z zagrody. Świnki /
I.Jędraszek
1878.
Przyjaciółki z naszej klasy /
P.Zarawska
1879.
Przypadki Robinsona Cruzoe /
D.Defoe
1880.
Przysmaki Maksa / K.Zychola
1881.
Pub, Bursztyn i Goście /
J.Grabowski
1882.
Radek Szkaradek. Bekanie /
D.Roberts
1883.
Repetytorium maturzysty.
Biologia / M.Mikołajczyk
1884.
Repetytorium maturzysty.
Chemia / I.Król
1885.
Repetytorium maturzysty.
Fizyka / A.Kukuła
1886.
Repetytorium maturzysty.
Geografia / A.Łękawa
1887.
Repetytorium maturzysty.
Historia / A.Kręc
1890.
Repetytorium maturzysty.
Informatyka / K.Wańczyk
Repetytorium maturzysty.
Język angielski / D.MacIsaac
poziom podstawowy
Repetytorium maturzysty.
Język angielski / D.MacIsaac
poziom rozszerzony
1891.
Repetytorium maturzysty.
Język niemiecki / A.Golis
1892.
Repetytorium maturzysty.
Język polski / A.Sabak
1888.
1889.
1894.
Repetytorium maturzysty.
Matematyka / R.Całko…
Repetytorium maturzysty.
Wiedza o społeczeństwie /
K.Paprocki
1895.
Rodzina misiaków / J.SnopekStorzyńska
1893.
Jaguar
miękka
najnowsze
na rynku
2
Papilon
twarda
najnowsze
na rynku
2
Jedność
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
4
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
4
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
Greg
miękka
najnowsze
na rynku
3
Greg
miękka
najnowsze
na rynku
3
Greg
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
miękka
najnowsze
na rynku
3
Greg
miękka
najnowsze
na rynku
3
Greg
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
Otwarte
Skrzat
Skrzat
Fenix
Fenix
Fenix
SBM
G&P
Skrzat
Nasza
Księgarnia
Papilon
Greg
Greg
Greg
Greg
Greg
Greg
Greg
Poligraf
1896.
Rodzina Zuzi / A.Aubrey
G+J
miękka
najnowsze
na rynku
1897.
Rogaś z Doliny Roztoki /
M.Kownacka
G&P
miękka
najnowsze
na rynku
3
1898.
Rose i zaginiona księżniczka /
H.Webb
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
1899.
Rymowanki dla najmłodszych
Papilon
MAK Verlag
1900.
Samoloty. Barwy zwycięstwa
Egmont
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1901.
Samoloty. Samoloty na okrągło
Egmont
twarda
najnowsze
na rynku
1902.
Samoloty. Wielkie odliczanie
Egmont
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1903.
1904.
1905.
Samoloty. Wysoko i nisko
Sherlock, Lupin i ja / I.Adler
Siiri i brudasek / T.Napola
1906.
Siiri i przyjaciele / T.Napola
1907.
Smok wawelski. Legenda
Polska
1908.
Sposób na Alcybiadesa /
E.Niziurski
1910.
Spotkanie nad morzem /
J.Korczakowska
Sprawa tchórzliwego dezertera.
Tajemnice dzikiego zachodu /
C.Lawrence
1911.
Stajnia pod podkową. Marysia
i szczęściarz / K.McKain
1912.
Stajnia pod podkową. Oliwia i
Klejnotka / K.McKain
1909.
1914.
Strażnicy historii. Nadciąga
burza / D.Dibben
Superauto wyścigowe. Leon.
Książka z odgłosami /
P.Zarawska
1915.
Surykatki Ninja. Akcja w
Hollywood / G.P.Jones
1916.
Szatan z 7 klasy /
K.Makuszyński
1913.
1917.
1918.
Sztuka i religie świata
Śpiewanki dla najmłodszych
1919.
Świat natury
1920.
Świat według dziadka /
Z.Stanecka
1921.
Święta w przedszkolu.
Wierszyki dla dzieci
1922.
Tajemnice kosmosu
1923.
Tajemnice pani Holly /
N.Walter
1924.
Tappi i pierwszy śnieg /
M.Mortka
1925.
Tappi i urodzinowe ciasto /
M.Mortka
1926.
Tsatsiki i Retzina
1927.
Tęczowa piękność. Miętowy
pocałunek / K.McKain
1928.
Tim Riders. Czas drapieżników
/ A.Scarrow
1929.
Time Riders. Jeźdźcy w czasie
/ A.Scarrow
1930.
To nie draka, świetne rady dla
chłopaka / O.Martin
Egmont
Zielona Sowa
Wilga
Wilga
Fenix
twarda
najnowsze
na rynku
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
3
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Egmont
miękka
najnowsze
na rynku
1
Debit
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
3
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Olesiejuk
Papilon
Papilon
Papilon
Nasza
Księgarnia
Fenix
MAK Verlag
Fenix
W Drodze
SBM
Fenix
Bis
Zielona Sowa
Zielona Sowa
Zakamarki
Akapit Press
Zielona Sowa
Zielona Sowa
Jedność
1931.
To nie kpiny, świetne rady dla
dziewczyny / A.Johnson
1932.
Tomek w krainie kangurów /
A.Szklarski
1933.
Tupcio Chrupcio. Ja się nie
boję / E.Piotrowska
1934.
Tupcio Chrupcio. Nie dam
sobie dokuczać / E.Piotrowska
1935.
Tupcio Chrupcio. Umiem się
dzielić / E.Piotrowska
1936.
Tych cieni oczy znieść nie
mogą / A.Bradley
1937.
Ucho od śledzia w śmietanie /
A.Bradley
1938.
Ucisz mnie pocałunkiem /
B.Jeans
1939.
1940.
W 80 dni dookoła świata /
J.Verne
W gospodarstwie. Skąd się
biorą mleko, jajka… /
A.Ibelings
1941.
W przedszkolu / G.Wandrey
1942.
Wakacje w Ladispali /
A.Olszanowska
1943.
Wampir Pe czyli świat według
Lusi / M.Niemycki
1944.
Wampirki, duchy, potwory
1945.
Wesoła rodzinka Serafinka /
M.Jacewicz
1946.
1947.
Wesołe godpodarstwa
Wesoły piesek / U.Kozłowska
twarda
najnowsze
na rynku
2
Muza
twarda
najnowsze
na rynku
2
Wilga
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
Rytm
twarda
najnowsze
na rynku
2
Delta
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
Jedność
Wilga
Wilga
Vesper
Vesper
Jaguar
Czarna
Owieczka
Skrzat
Skrzat
Wilga
Printex
Klin
Wilga
1948.
Wiatr. Jaskółczy lot / M.Dubini
1949.
Wiatr. Wiadomość do mnie /
M.Dubini
Dreams
twarda
najnowsze
na rynku
1950.
Wielcy wodzowie /
S.D.Achille
Jedność
twarda
najnowsze
na rynku
2
1951.
Wielka księga bajek i baśni
polskich
twarda
najnowsze
na rynku
2
1952.
Wielka księga maluchów, czyli
zwierzęta i ich młode
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
2
1953.
Wierszyki dla najmłodszych
1954.
Włócznie wikingów /
Z.Kaliska
1955.
1956.
Wokół nas. Na wsi
Wokół nas. Rośliny
Dreams
SBM
Jedność
MAK Verlag
Printex
Zielona Sowa
Zielona Sowa
1957.
Wokół nas. W lesie
Zielona Sowa
twarda
najnowsze
na rynku
1958.
Wokół nas. Zwierzęta
Zielona Sowa
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
1959.
1960.
1961.
1962.
Wróżki, wiedźmy, czarownice
Wszystko ok. / B.Dee
Wyliczanki / N.Usenko
Wyliczanki dla najmłodszych
Wilga
Jaguar
Egmont
MAK Verlag
1963.
Zaczarowana zagroda /
C.A.Centkiewiczowie
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
5
Novae Res
miękka
najnowsze
na rynku
2
Fenix
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
miękka
najnowsze
na rynku
2
2
1964.
Zaczarowany sen / G.Rzepka
1965.
Zagadki nauki i techniki
1966.
Zagadkowa koperta listonosza
Artura / G.Moncomble
Format
1967.
Zapiski Luzaka t.4 Natan idzie
na całość / L.Peirce
Nasza
Księgarnia
1968.
Zapraszanie snu /
K.Willczyńska
Poligraf
1969.
Zasupłana historia / A.Tyszka
1970.
Zawsze będziemy rodziną /
A.Aubrey
1971.
Zielony nikt i ktoś /
M.Strzałkowska
twarda
najnowsze
na rynku
1972.
Zosia z ulicy kociej. Na zimę /
A.Tyszka
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
1973.
Zrób to sam. Księga pomysłow
Wilga
twarda
najnowsze
na rynku
2
1974.
Zuźka D.Zołzik dobrze się
bawi / B.Park
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
1975.
Zuźka D.Zołzik imprezuje /
B.Park
Nasza
Księgarnia
miękka
najnowsze
na rynku
2
1976.
Zwiadowcy 12. Królewski
zwiadowca / J.Flangan
twarda
najnowsze
na rynku
2
1977.
Zwierzęta. Ilustrowana
encyklopedia dla dzieci
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
twarda
najnowsze
na rynku
2
Jedność
twarda
najnowsze
na rynku
2
WDS
twarda
najnowsze
na rynku
2
1978.
1979.
Zwierzęta z lasu
Zwierzęta z podwórka
1980.
Zwierzęta z puszczy
1981.
Zwierzyniec Pana Boga /
E.Stadtmuller
Egmont
G+J
Bajka
Jaguar
Siedmioróg
Jedność
Jedność
WYKAZ NR 3
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
Brzechwa. Nie dla dzieci /
M.Urbanek
Chustka / J.Sałyga
Dochodzenie / David Hewson
Dostatek / M.Crumey
Dowód / A.Eben
Dziennik / J.Pilch
Idealne matki / D.Lessing
Joyland / S.King
1990.
Na szafocie / H.Mantel
1991.
Ofiarowana. Moje życie w
sekcie / H.J.Miscavige
1992.
Ości / I.Karpowicz
1993.
Pierwsze damy II
Rzeczypospolitej / K.Janicki
Iskry
Znak
Marginesy
Wiatr od morza
Znak
Wielka Litera
Wielka Litera
Prószyński
Sonia Draga
Znak
Literackie
Znak
twarda
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
twarda
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
twarda
najnowsze
na rynku
10
1994.
Piękne istoty / K.Garcia
Łyński Kamień
miękka
najnowsze
na rynku
10
10
1995.
Pokój / Donoghue Emma
Sonia Draga
miękka
najnowsze
na rynku
1996.
Sześć sekund / R.Morfina
Mira
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
miękka
najnowsze
na rynku
10
Prószyński
miękka
najnowsze
na rynku
10
Siedmioróg
twarda
xxxxxx
3
1997.
Utracone słowo / Baydar Oya
1998.
Wszystkie życia Heleny P. /
D.Noszczyńska
Sonia Draga
Sol
1999.
Zaduszki / R.Modan
2000.
Zbieg okoliczności /
K.Pisarzewska
Kultura Gniewu
2001.
Baśnie / H.C.Andersen
2002.
Kubuś Puchatek / A.A.Milne
Nasza Księgarnia
twarda
xxxxxx
3
2003.
Chatka Puchatka / A.A.Milne
Kto ty jesteś? Polak mały! /
W.Bełza
Moje ulubione wiersze /
J.Brzechwa
Legendy polskie /
W.Chotomska
Anaruk chłopiec z Grenlandii
/ A.C.Centkiewiczowie
Nasza Księgarnia
twarda
xxxxxx
3
Ibis
miękka
xxxxxx
3
Wilga
twarda
xxxxxx
3
Literatura
twarda
xxxxxx
3
Nasza Księgarnia
miękka
xxxxxx
3
Siedmioróg
twarda
xxxxxx
3
Nasza Księgarnia
miękka
xxxxxx
3
Rytm
twarda
xxxxxx
3
Siedmioróg
twarda
xxxxxx
3
Siedmioróg
miękka
xxxxxx
3
Zysk i S-ka
miękka
xxxxxx
3
Nasza Księgarnia
twarda
xxxxxx
3
Nasza Księgarnia
miękka
xxxxxx
3
G&P
miękka
xxxxxx
3
św.Wojciech
miękka
xxxxxx
3
WYKAZ NR 4
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Baśnie / Grimm
Jacek, Wacek i Pankracek /
M.Jaworczakowa
Na jagody, O krasnolutkach i
sierotce… / M.Konopnicka
Plastusiowy pamiętnik /
M.Kownacka
Karolcia / M.Kruger
Doktor Dolittle i jego
zwierzęta / H.Lofting
Dzieci z Bullerbyn /
A.Lindgren
Awantura o Basię /
K.Makuszyński
120 przygód Koziołka
Matołka / K.Makuszyński
Patyki i patyczki /
J.Twardowski
Najpiękniejsze wiersze dla
dzieci / J.Tuwim
Zielona Sowa
twarda
xxxxxx
3
Skrzat
twarda
xxxxxx
3
Greg
twarda
xxxxxx
3
2021.
Pinokio / C.Collodi
Przypadki Robinsona Cruzoe /
D.Defoe
Wspomnienia niebieskiego
mundurka / W.Gomulicki
Greg
twarda
xxxxxx
3
2022.
Ten obcy / I.Jurgielewiczowa
Nasza Księgarnia
miękka
xxxxxx
3
2023.
Księga dżungli / R.Kipling
Greg
twarda
xxxxxx
3
2024.
Bajki robotów / S.Lem
Opowieści z Narnii: Lew,
Czarownica i …
Szatan z 7 klasy /
K.Makuszyński
Ania z Zielonego Wzgórza /
L.M.Montgomery
Pan Samochodzik i
Templariusze / Z.Nienacki
Sposób na Alcybiadesa /
E.Niziurski
Dziewczyna i chłopak czyli
heca… / H.Ożogowska
Literackie
miękka
xxxxxx
3
Media Rodzina
miękka
xxxxxx
3
Nasza Księgarnia
miękka
xxxxxx
3
Literackie
twarda
xxxxxx
3
Siedmioróg
twarda
xxxxxx
3
Olesiejuk
twarda
xxxxxx
3
Galeria Książki
miękka
xxxxxx
3
2018.
2019.
2020.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.
W pustyni i w puszczy /
H.Sienkiewicz
Tomek w krainie kangurów /
A.Szklarski
W 80 dni dookoła świata /
J.Verne
Zeszyt w kratkę /
J.Twardowski
Przygody Tomka Sawyera /
M.Twain
Dysfunkcyjność uczniów
gimnazjum
Encyklopedia szkolna Język
polski
Leksykon lektur i wierszy
gimnazjum
Leksykon lektur szkolnych
gimnazjum
Leksykon bohaterów
literackich szkoła
podstawowa, gimnazjum
Leksykon motywów
literackich gimnazjum
Atlas historyczny gimnazjum
Wiersze w pytaniach i
odpowiedziach dla gimnazjum
/ D.Wosowska
Mitologia grecka i rzymska.
Opowieści o bogach i
herosach… / K.Marciniak
Repetytorium do gimnazjum.
Język angielski
Repetytorium gimnazjalne.
Język angielski poz.podst i
rozsz
Repetytorium gimnazjalisty.
Chemia / J.Pabian
Repetytorium gimnazjalisty.
Historia / A.Chłosta-Sikorska
Repetytorium gimnazjalisty.
Geografia / M.Figa
Repetytorium gimnazjalisty.
Matematyka / M.Lichosik
Repetytorium gimnazjalisty.
Fizyka / M.Tworowska
Repetytorium gimnazjalisty.
Język angielski
Między wierszami. Słownik
poezji. Gimnazjum
Paszport do liceum. Język
polski / M.Giedrojć
ABC ucznia. Język polski,
historia, kultura i sztuka.
Repetytorium gimnazjumliceum / W.Mizerski
Jak zostać kimś / A.TrojanJaskat
Greg
miękka
xxxxxx
3
Muza
twarda
xxxxxx
3
Rytm
twarda
xxxxxx
3
św.Wojciech
twarda
xxxxxx
3
Rytm
twarda
xxxxxx
3
Difin
miękka
xxxxxx
3
Greg
twarda
xxxxxx
3
Greg
twarda
xxxxxx
3
PWN
miękka
xxxxxx
3
Greg
twarda
xxxxxx
3
Greg
twarda
xxxxxx
3
PWN
miękka
xxxxxx
3
PWN
miękka
xxxxxx
3
PWN
miękka
xxxxxx
3
Nowa Era
miękka
xxxxxx
3
Longman
miękka
xxxxxx
3
Greg
miękka
xxxxxx
3
Greg
miękka
xxxxxx
3
Greg
miękka
xxxxxx
3
Greg
miękka
xxxxxx
3
Greg
miękka
xxxxxx
3
Greg
miękka
xxxxxx
3
Zielona Sowa
miękka
xxxxxx
3
RM
miękka
xxxxxx
3
Adamantan
miękka
xxxxxx
3
Zielona Sowa
miękka
xxxxxx
3
......................................................
Miejscowość, data
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 3
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) .......................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba] firmy) ………...................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję
spełnia warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
......................................................
Miejscowość, data
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 4
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba] firmy) ………...................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
......................................................
Miejscowość, data
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 5
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
INFORMACJA
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba] firmy) ………..................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie /przez nas firmy informuję/my, że podmiot który
reprezentuję/jemy
1) należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i załaczam/y listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*;
2) nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.
......................................................
Miejscowość, data
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
*niewłaściwe skreślić
Załącznik nr 6
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) ..............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba]firmy) ………....................................................
.......................................................................................................................................................
przedkładam, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączam dokumenty potwierdzające
(poświadczenia), że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Lp.
Nazwa zadania
Czas realizacji
......................................................
Miejscowość, data
Wartość
dostawy
Zamawiający (nazwa,
adres, telefon)
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr……/2013
zawarta w dniu ……. r. w wyniku przeprowadzonego postępowania
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego między:
o udzielenie
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce, wpisaną pod numerem 4/92 do Rejestru Instytucji
Kultury
prowadzonego
przez
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego,
posiadającą NIP: 657-18-54-477, REGON: 260003043, zwaną w dalszej części umowy
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez :
Dyrektora
Głównego Księgowego
a
firmą
……………………………………………….,
zwaną
dalej
WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez: ………………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez WYKONAWCĘ na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO książek według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Strony ustalają wartość umowy
……………………………………).
na
kwotę
brutto ……... zł
(słownie złotych:
2. Jako podstawę określenia wartości o której mowa w ust. 1 przyjęto sumę iloczynów
liczby egzemplarzy książek i ceny jednostkowej brutto podanej w wykazie załączonym do
umowy.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty dostarczenia
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobligowany zachować alfabetyczny układ pozycji na wystawianych
fakturach.
5. W formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający wyodrębnił
cztery wykazy w ramach których określił poszczególne tytuły książek i ich ilość tj. pakiety
(części) - Wykonawca będzie wystawiał faktury z uwzględnieniem zastosowanego podziału
tj. odrębnie dla realizowanych pakietów w ramach danego wykazu z zachowaniem kolejności
alfabetycznej tytułów dostarczanych pozycji.
6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia:
1) po odebraniu dostarczonego do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia, faktury VAT będą przekazane Zamawiającemu łącznie
z dostarczanymi książkami,
2) po stwierdzeniu zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
stwierdzeniu zgodności cen jednostkowych ze złożoną ofertą; Zamawiający
ma 14 dni na sprawdzenie zgodności faktury z dostarczonymi książkami,
3) w terminie do 30 dni po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT, przy spełnieniu
warunków o których mowa w pkt 1 i 2, na wskazany przez Wykonawcę w tejże
fakturze rachunek bankowy.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 31.10.2013 r.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakujące tytuły w terminie do 10 dni od
dnia wezwania do ich uzupełnienia.
3. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji praw i obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 1 % wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy.
b) 10% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych.
2. Za odstąpienie od umowy strony uznają jej niewykonanie w terminie przekraczającym
10 dni od daty określonej w umowie.
§5
Wykonawca gwarantuje wymianę uszkodzonych egzemplarzy.
§6
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca ustanawia ..................................................................…
upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
2. Zamawiająca ustanawia ……………………………….....................
upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą.
jako
osobę
jako
osobę
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
wezwania i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania, w przypadku nieterminowego
wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, a także w
przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Podobne dokumenty