(Notatka z przebiegu próbnej ewakuacji z obiektu _2_)

Transkrypt

(Notatka z przebiegu próbnej ewakuacji z obiektu _2_)
Atki
U Z G O D N I Ł: ................................., dnia .................................
NOTATKA Z PRZEBIEGU PRÓBNEJ EWAKUACJI Z OBIEKTU
1. Data: …………………….…………………… godzina: ………………………………….
2. Nazwa obiektu/firmy, adres:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Czy w obiekcie/firmie wyznaczona jest osoba, która odpowiedzialna jest za
przeprowadzenie ewakuacji:
.......................................................................................................................................................
4. Czy są opracowane procedury postępowania na wypadek miejscowego zagrożenia,
a w szczególności procedury ewakuacyjne oraz ich dostosowanie do obiektu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Alarmowanie i sposoby powiadamiania.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Przebieg ewakuacji i jej zgodność z istniejącymi procedurami.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Płynność przebiegu ewakuacji.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Miejsce zbiórki osób ewakuowanych i czy zostały sprawdzone stany osobowe osób
ewakuowanych na wyznaczonym miejscu?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Współpraca osoby upoważnionej do prowadzenia ewakuacji z KDR będącym na
miejscu zdarzenia.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Uwagi końcowe i wnioski.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Kopię notatki przekazano:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, zajmowane stanowisko)
notatkę sporządził:
………………………………….

Podobne dokumenty