REGULAMIN PROJEKTU - Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i

Transkrypt

REGULAMIN PROJEKTU - Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i
REGULAMIN PROJEKTU
„PRZEŁAMANIE BARIER W ROZWOJU DZIĘKI ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt jest realizowany od dnia 1 listopada 2013 do 30 czerwca 2015 roku na terenie województwa
wielkopolskiego.
3. Celem głównym Projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych z województwa
wielkopolskiego poprzez kształcenie ustawiczne w zakresie umiejętności posługiwania się językiem obcym
poświadczonym certyfikatem w latach 2013 – 2015. Grupę docelową stanowi 480 osób (w tym: 50 w wieku
25 – 64 lata oraz 430 w wieku 18 – 24 lata) z województwa wielkopolskiego legitymujących się
wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby wchodzące na rynek pracy lub powracające po przerwie
związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Beneficjent – realizator projektu: Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
3. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca projektem.
4. Uczestnik Projektu (UP) / Beneficjent Ostateczny (BO) – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
5. Biuro Projektu – ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań.
6. Strona internetowa Projektu – www.wszuie.pl
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. W Projekcie może uczestniczyć 480 osób dorosłych (364 Kobiet i 96 Mężczyzn – w tym: 50 w wieku 25 –
64 oraz 430 w wieku od 18 do 24 lat), które z własnej inicjatywy chcą nabyć nowe/podwyższyć lub uzupełnić
kwalifikacje i umiejętności w zakresie znajomości języków obcych i spełniają co najmniej jeden warunek:
a) wiek 18 – 64 lata legitymujących się wykształceniem co najwyżej średnim;
b) wiek 18 – 64 lata wchodzące na rynek pracy lub powracające po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka.
2. Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując:
- formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenia o pozostawaniu bez zatrudnienia (dot. jedynie osób z wykształceniem wyższym
pozostających bez zatrudnienia: wchodzących na rynek pracy oraz powracających po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowaniem dzieci)
- oświadczenie uczestnika projektu
3. Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki
uczestnictwa w nim określone.
4. Beneficjent Ostateczny jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, wynikającej z
art. 297 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został
zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
§4
Zakres wsparcia
Wsparcie obejmuje:
1. kursy językowe do wyboru z egzaminem certyfikującym
- kurs z j. angielskiego (120 godzin);
- kurs z j. niemieckiego (120 godzin);
- kurs z j. francuskiego (120 godzin);
2. Zajęcia odbywać się będą w godzinach dostosowanych do uczestników projektu – (2 razy w tygodniu, od
poniedziałku do piątku, maksymalnie po 3 godziny dydaktyczne między godziną 12.00 a 20.00
3. Po 30 godzinach zajęć przeprowadzony zostanie test wewnętrzny badający poziom wiedzy UP.
4. Wszystkie zajęcia odbędą się w salach Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
5. Ukończenie kursu zostanie potwierdzone certyfikatem zakończenia kursu.
6. Aby otrzymać certyfikat zakończenia kursu UP nie może opuścić więcej niż 20% godzin zajęć bez
podawania przyczyny nieobecności.
1)
2)
3)
4)
§5
Proces rekrutacji
Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w trybie otwartym na terenie całego województwa
wielkopolskiego.
Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie obejmować cały okres trwania Projektu.
Proces rekrutacji rozpocznie się 25 listopada 2013 roku i potrwa do 15 stycznia 2015 roku.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. analiza złożonych formularzy zgłoszeniowych, weryfikacja kryteriów formalnych
b. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej (o kolejności na listach decyduje
kolejność zgłoszeń) spełniających kryteria formalne,
c. podział UP na grupy na podstawie przeprowadzonego testu kwalifikującego na odpowiedni
poziom kursu. Wynik testu i informacja uczestnika pozwoli na zakwalifikowanie potencjalnych
uczestników projektu do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Liczba osób w grupie nie
może przekroczyć 12.
5. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, wymienione w §3 pkt.2 można
pobrać ze strony internetowej www.wszuie.pl lub otrzymać w Biurze Projektu.
6. Zainteresowane osoby będą wpisywane na listę potencjalnych uczestników projektu zgodnie z datą i
godziną wpływu kompletu poprawnie wypełnionych i poświadczonych dokumentów, wymienionych §3 pkt.2
(decyduje data wpływu ostatniego z listy wymaganych dokumentów).
7. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans tj. poprzez zapewnienie w
projekcie większej ilości miejsc dla kobiet (zgodnie ze wskaźnikiem %) oraz objęcie wsparciem określonych
we wniosku o dofinansowanie grup defaworyzowanych na rynku pracy.
8. Osoby wpisane na listę potencjalnych uczestników projektu zobowiązane będą do dostarczenie w
wyznaczonym przez Projektodawcę terminie n/w dokumentów (w oryginale na adres Biura Projektu):
a) poprawnie wypełnionych i poświadczonych wymienione w §3 pkt.2,
b) umowy szkoleniowej (umowę należy przesłać w dwóch podpisanych egzemplarzach, po podpisaniu
umowy przez reprezentanta Projektodawcy jeden egzemplarz zostanie zwrócony na adres
korespondencyjny z umowy).
9. Zgłoszenia, które są niekompletne, nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej.
10. Złożone w oryginale dokumenty, wymienione w§ 3 pkt. 2 zostaną zweryfikowane przez Beneficjenta. Na
tej podstawie sporządzona zostanie i ogłoszona na stronie internetowej projektu lista zakwalifikowanych
uczestników. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma również potwierdzenie drogą telefoniczną lub
mailową.
11. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa osób, które spełniają wszystkie kryteria, lecz z braku
miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo
udziału w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób z listy podstawowej. Projektodawca poinformuje osoby
z listy rezerwowej mailowo lub telefonicznie o takiej możliwości.
Osoby z listy rezerwowej zostaną również w pierwszej kolejności poinformowane o możliwości udziału w
kolejnych edycjach kursu.
§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń przeprowadzanych przez
wysoko wykwalifikowaną kadrę i otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
– regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach,
– potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
– odbioru materiałów szkoleniowych i certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych
listach;
– wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu.
3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co
najmniej 80% zajęć objętych programem.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podejścia do egzaminu certyfikującego zorganizowanego przez
Beneficjenta.
6. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami
losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub
innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 3.
7. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia
swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na
kontynuacje uczestnictwa w Projekcie.
8. Koordynatora Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych
przypadkach.
9. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
– przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody
Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,
– złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
§7
Zasady monitoringu Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia
prowadzone w ramach Projektu.
3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście
podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i
ewaluacji projektu.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1.Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na więcej niż 7 dni
przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona
odpowiednią dokumentacją.
2. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania szkolenia,
Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty
usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację.
3. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie,
Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami (koszt udziału uczestnika w projekcie wynosi 2 453,35 zł).
Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z
czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi
celami wydatkowanie. Sankcja finansowa nie będzie stosowana w przypadkach losowych, niezależnych od
Uczestnika Projektu (pobyt w szpitalu, zmiana miejsca zamieszkania – poza województwem, itp.).
4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie
zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku
naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
6. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz
zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Projektodawca projektu.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany te obowiązywać będą od dnia ich
opublikowania na stronie internetowej www.wszuie.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku i trwa do 30 czerwca 2015 roku.